DOG Núm.

45

Martes, 5 de marzo de 2013

Páx. 6364

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA
RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 febreiro de 2013 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia. A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia xustifícase polas necesidades organizativas e funcionais da axencia. En consecuencia, por proposta da Axencia Tributaria de Galicia, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 21 de febreiro de 2013, adoptou o seguinte ACORDO: Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia nos termos que se sinalan no anexo a este acordo. Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación. Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 21 de febreiro de 2013, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, coa finalidade de cumprir este acordo, dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución. Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2013 Elena Muñoz Fonteriz Conselleira de Facenda

CVE-DOG: yho7pb18-rnc3-hwr0-hmq0-rqr9ilzkzit0

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

48 N C A2-C1-C2 XERAL AXG 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 N N N N N C C C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL AXG AXG AXG AXG AXG 197 197 197 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.00.526.020 FC. Páx.000.15770. P.526.10.021 FC.526. 45 ISSN1130-9229 Depósito legal C.00. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.003.526. publicada no DOG nº 248.A29.022 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO ÁREA DE XESTIÓN TRIBUTARIA 18 18 18 5.A02.004.48 N N N C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL AXG AXG AXG 197 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.021 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO ÁREA DE RECADACIÓN 18 18 5.00.CVE-DOG: yho7pb18-rnc3-hwr0-hmq0-rqr9ilzkzit0 ANEXO Consellería de Facenda Na vixente relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia.526. CENTRO DE DESTINO: FC. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.020 XEFATURA NEGOCIADO ÁREA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 18 5.092 FC. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.526.002.A02.10.526. Subgrupo Corpo/escala Adscr. CENTRO DE DESTINO: FC.48 5. académica Formación específica DOG Núm.494-1998 Observacións AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA CENTRO DE DESTINO: FC.xunta.00.127 FC.48 5.526.15770.A02.000. Martes.15001.15001. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. específico posto prov.020 FC.A02.001.526.es/diario-oficial-galicia AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS) CENTRO DE DESTINO: FC. 5 de marzo de 2013 CENTRO DE DESTINO: FC.000. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.002.15770.00.15770. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.A02.129 FC.000.002.15001.15770.A29.15001.15770.968.151 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO DELEGACIÓN DA CORUÑA 18 18 18 18 18 6. INFORMACIÓN E ASISTENCIA 18 5.48 5.A29.A02. Tipo Forma Niv. modifícanse os seguintes postos de traballo.526.020 XEFATURA NEGOCIADO ÁREA DE COLABORACIÓN SOCIAL.48 N N C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL AXG AXG 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10. http://www.48 5.00. do 31 de decembro de 2012.A29.004.64 5. Titulación Adm.526. que quedan da seguinte forma: Persoal funcionario Código do posto Denominación Complem.48 N C A2-C1-C2 XERAL AXG 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.A02.10.00. 6365 .090 FC.A29.48 5.15770.10.15001.

526.A29.10.102 FC.175 FC.000. 45 Observacións PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10.144 FC.126 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO DELEGACIÓN DE OURENSE 18 18 5.526.000.48 5.095 FC.000.125 FC.526.48 5.217 Denominación XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO Complem.10. académica AXG AXG AXG AXG AXG AXG Formación específica 197 197 197 197 197 197 DOG Núm.10.15001.000.000.10.10. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. Martes. específico posto prov.32001.48 N N N N N N C C C C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL Adscr.215 FC.10.A29.526.000.526.36001. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10. http://www. 5 de marzo de 2013 CENTRO DE DESTINO: FC.526.es/diario-oficial-galicia CENTRO DE DESTINO: FC. Subgrupo Corpo/escala 18 18 18 18 18 18 5.526. Tipo Forma Niv.000.526.A29.27001.000. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10.A29. Titulación Adm.152 FC. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.48 5. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.10.27001.A29.27001. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.xunta.000.48 5.48 5.48 5.000.10.000.115 FC.A29.A29.48 5.100 FC.101 FC.494-1998 CENTRO DE DESTINO: FC.48 5. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.A29.A29.10. Páx. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.15001.526.085 FC.150 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 18 18 18 18 18 18 5.10.000. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.526. P.151 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO DELEGACIÓN DE LUGO 18 18 18 18 18 18 5.10.A29.10.48 5.526.A29.000.A29.526.216 FC.10. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.A29.36001.15001. 6366 .15001.526.36001.195 FC.48 5. ISSN1130-9229 Depósito legal C. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10.096 FC.116 FC.36001.CVE-DOG: yho7pb18-rnc3-hwr0-hmq0-rqr9ilzkzit0 Código do posto FC. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.15001.A29.10.48 5.48 N N C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL AXG AXG 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.526. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.A29.48 N N N N N N C C C C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL AXG AXG AXG AXG AXG AXG 197 197 197 197 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.15001.117 FC.A29. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.36001.526.10.A29.526.10.526.A29.27001.000.36001.27001.32001.27001.A29.A29.48 N N N N N N C C C C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL AXG AXG AXG AXG AXG AXG 197 197 197 197 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.526.526.000.48 5.526.

526.A29.DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS 197 EXPERIENCIA EN MATERIA TRIBUTARIA (MÉRITO).10.10.A29.36560.000.000.48 5. académica AXG AXG Formación específica 197 197 DOG Núm.36560.012 FC.230 FC.526. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.A29. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10. FC.190 FC.A29.526.000.000.000. 6367 . PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.48 5.36560.213 FC. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.10.36560.10.000.526.526. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.A29.36560. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.36560.36560. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.48 5.36560. Subgrupo Corpo/escala 18 18 5.48 5.CVE-DOG: yho7pb18-rnc3-hwr0-hmq0-rqr9ilzkzit0 Código do posto FC.10.48 5.013 FC.191 FC.526.A29. P.48 5.A29. Titulación Adm.10. Tipo Forma Niv.48 5.10.000. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.000.000. 5 de marzo de 2013 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1. 45 Observacións PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.266 http://www.48 5.494-1998 Martes.36560.A29.526.526.10.526.526.171 Denominación XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO Complem.000.000.36001.48 N N N N N N N N N N N N C C C C C C C C C C C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL XERAL AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG AXG 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.A29.36560.A29.48 N N C C A2-C1-C2 A2-C1-C2 XERAL XERAL Adscr.A29.193 FC.A29.265 FC.526.A29. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10.10.208 FC.48 5.36001.250 FC.es/diario-oficial-galicia CÓDIGO .10. CENTRO DE DESTINO: FC. CÓDIGO .A29.36560.36560. Páx.170 FC.48 5.10.192 XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO XEFATURA NEGOCIADO DELEGACIÓN DE VIGO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5.526. específico posto prov. PENDENTE CREACIÓN ESCALA C1.10.xunta.48 5.48 5.DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.526.526. ISSN1130-9229 Depósito legal C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful