P. 1
Vaira Mothiram

Vaira Mothiram

|Views: 0|Likes:
Published by maynotbe
Vaira Mothiram
Vaira Mothiram

More info:

Published by: maynotbe on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

வர மதரம [கணற மகதத

]
1
ரஜரன, .ஏ. (ஆனரஸ) கடறகவரச சவ !ர" #ட$த 
%க&'($தன. வ )ர #* ண+(,-ம. வ.,மகர/'($த 
த(ம0ம +12ர ,க34க56ன &'க7 8ன9னன 8ன9"ச 
சரசர%ன: ம", %க&'($தன. ;$த &'+4 ;ர$த($த 
கனதனனக<,- /=ம, ;1மத ரஜர>வட+ ன #வவ 
%த?$த($த4, ;1' ;/ச+" ம+(1ரக5@ ;ன9ரA 
;ரக54 கவ+ன9B CDக+(,க E'F@
     )(Dகச %சனன4, ;1மத ரஜர>வட+ G75ம 8( /சம 
%சDக4வ மகவ,க,H'+ க5வ+1 ம4 I?$த %க&'($தத. 
;$தB தJ+ன4 ;ன ;$த, கடறகவரச சவ+($த 
க/'டDகவ5%+4ம )/%ட?Bதட (மனன. E,க+க, ;$த 
%Kன/ &டம, ரK%டனச கசவ, 0தத", க/'+(,-ம 
L/வச &டம Mவ ;ன க&கவ5 G:Bதன. Iதறகக M$த, 
க/'டDக7@ Iதறகக Mற94 8(ன '1தம L/வச மத:தம@ 
.ஏ. (ஆனரஸ) L/வச+4 Eத4 தரBத4 மத9+ தன>வட+ கத 
M1மத INதம M(,க9த@
     O/'ன6+ன4 M9$தனO Iன: கவதக56த, Bத?வகச 
%ச"தக56த 'Bதம%த4ம ரஜரன ஆசச?+1=ன. 
O+ரத /'ன6+ன4 சரக5@ Iனனதன த?Bதரன*ம, 
+ற:,-ச மச: கவட,க ம"=ம@ )Bத1 %"Fம 0<-மO 
Iன: #வன1ன.
     M1மத ;>,மக ;$த கத ம#ர M($தத. MரBத? ச1/=,- 
P+4வQ தன,- /=4R தன தம ர-A,-ம ;மத கததன.
     ஆமR தன /=+($த4 Hட1 தக4வ. சEBதரBத4 
S$த G+வர /ட*ம டமR ;4த மTஸகரன ம4 
க4வ /%ட9$த சவ9,-1 மகம. ஆன4 ர-வ Iனன 
%ச"த@ தன,- ஏதத ம#ர$த4 ;$த, -P$வத+>வட+ கத 
Iனன-ம@
     ர- ச+Dகம P,கமம வ5+'/= ஆ9வர ண,-B 
த(ம (ன. (மமமத, U;&ணQ ஸமகBத Dக 
$த(,க9+@U Iன: மக/=, %க&= (ன. ;வ9+ம தனவன, 
கண'4 ;ன Iனன %ச"ன@ தBத1 மக /டன@... 
ச?தனR ஆன4 தன ;வ9+4 G+மர= M($ததன Iனன 
ரம+ஜனம@ -P$வத,-1 ஸமகBத Dக, %க&= மக, வக+4 
க) IDமக M(,க9த@
     Mர&= (VBதற- Eனன4 ரஜர>வட+ த+ர W 
கரBத($த7 W தX%ரன: M9$த மனதகB த$த $த ;ன 
Gடமன 091/=ச %சன9ன. ;தற- Eனனமம+ ;$த ;ம7 றக, 
H'+ #வக, #/= I4றவ9Fம ற:/'($த7. ;N5வFம 
ரஜர>வட+ '10ம, /டணசEம SDக /டன. த+(வட+ 
ரணBதன4 ;$த (Vம ;>வட+ '10 தவட/டத. ச தம 
Y?4 M($த, ,க M($த J/வடFம #BவதFம கAம 
ர+வச+ன ம?4 கவடBத வ,- ற:/=, ர-வFம 
;வPBத, %க&= %சனவன1 /டணம $த மசர$தன.
     ;$த (Vம #ன9"1 L/வச+*ம மத9னன. ;தற-7 வக+4 
%க&= $த($த ண%4ம கவர$த/டத. சனகவ5 
8N%ன9க றக ஆரமBதன. கவடச+க Zச+($த 
வக,க'கரBவதFம ற9"/டத.
     M$த [ன: தக ;ன GBதம+க$ மத' ;வ+த Mடம 
%சனவன+4 கவட+தR ;ன ஏ9 M9Dகத ஆ\ஸ கவட+த.
     ;ன: வ கடறகவரச சவ !ரBத4 ;ன ஏன ;N5A 
G75, %கத10டன #ட$த %க&'($தன Iன: %ச4 
ம&'+த4வ+4@
]
     U.மQ ரஜரமQU Iன9 -ர4 மக/=B த(ம1 ரBதன. 8( 
%?+ ம/டர &' ;ன னன4 #ன9த. ;த4 8( %?+ 
ன6தர G/கர$த($தர.
     U#ஸகரமU Iன9ன ரஜரன.
     Uஏதத மவ+"1 மக9+@U Iன: ;1%?+ ன6தர 
மக/டர.
     Uமவ+@ மவ+($த4 தன IN5ம மதவம+@U
     U;1'%+ன94 Iன>டன Q G/கரQU
     ரஜரன &'+4 ஏ9 ;ர ;(க4 G/கர$தன. &' 
க5ம+த.
     ;$த1 %?+ ன6தர 8( ஜ தன. 8( தடவ, ரஜரன 
கசவB த^ச சDகBதன க?+த?ச++($தமத, ;வர !ர 
G$#+சBத,கக ;வPBத($தன. ;சச+ம ;$த ஜ தன6ன ச 
E,க+ -ணதச+Dகவ51 ற9 ;ன %-க1 0க^$த மசனன. 
;?டம ;$த, -ணDக7 G&%டனவத ;தற- Eன +(ம க&= 
',க4வ. G&வ+4, ;(,மக Hட ;த 0தவ+"Bதன 
M($தத. Mன>ம 0-$த ரBமதன4, ;$த1 0கSவர 
ரஜர>வட+ %ச$த சர,-ன:. !ர ஆDக _ச?+ர Uகனன 
+ர@U Iன9 தவ10டன ISத+($த க/=வரவ+ ;தற- Eத4 #7 
;ன 'Bத($தன. ;த4 -91/'($த -ணதச+Dகவ5%+4ம 
ஜ தனம4 ;ன ஏற91 மசனன.
     ;த I1'+ன*ம, ;னவ9+ தனம ஜ தன, ஜம$தன4 
0கP1/ட ;>(வட+ #வவ+ ;வட$தர. ;(வட+ M(த+ம 
-CகBதன4 ?$தத. ம*ம ரஜரன6டம ;(,- !ர ;னம 
S$த /டத.
     M1மத ரஜரன தம ,கBத4 G/கர$ததம ;ன Eதக4 
8( %?+ O%V/=O, %க=Bத/=, UIனன %ச"த %க&'(,க9" 
M1மத@U Iன: மக/டர. தன க`டDக<,- 8( மவ5 E'A 
$த/டமத%ன: ரஜர>,-B மதன9+த. .ஏ. (ஆனரஸ) ஸ 
%ச"த /= [ன: த" மவ,- ;வ$த %க&'(1வத1 
ற9ச சDமகDக" I=Bதச %சனனன.
     ;வத, மக/டதம ஜ தன தத ரசDகBவத ஆரமBதரa 
U#த தறக #க?கம ;N5A M/சணBத4 M(,க9த. 
மவ+4தரக7 Oமவ, மவO Iன: ;வக9ரக7. மவ 
M(1ரகம5 I1' மவ %ச"+4 த1Bத, %க75ம Iன: 
ர,க9ரக7. #ம %?ம+ரக7 IN5A #4 ஏற= %ச"த($தரக7 
Iன: M1மத %த?க9த@ ரணசரBவத Mக^க9Jரகம5. ரணன, 
bBத?+ன, வச+ன, cBதரன Iன: ?Bத, ;$த$தச சத,- ;$த$த 
மவ%+ன: ஏற=Bதனரகம5 ;ரக7 IN5A 0Bதசக7Q... 
தறக #க?கBவத1 ம" #JDக7 8சBத+"ச %ச4க9Jரக7Q...U
     U#ன %ச44வம+...U Iன: ஆரமBதன ரஜரன.
     U#J Iன94 #J+@ #J %ச4/ட4, Gனவன1 மன9ரக7 
%ச4க9ரக7. Iன 7வ5+&டன ஆ,ஸமர'4 ',க9ன. ;ன 
Iனன ISதக9ன %த?F@ ஜ.ர4 ம#(ன ச?BதரBவத1 
'Bதனம. ;ர %ச4க9ததன ச?++(,கம. M$த+A,- 
OமKVKO$தன ம&=ம. )Bத E/ட7க7Q Mரக<,%க4ம 
Iனன %த?Fம@ M$த+A,- ம&'+த Iனன%னவத IBதவனம+ 
ஆ+ரம (VDக<,- Eனன4 #ம ?Vக7 ISத வBத/டரக7. 
வதBதL+ G#VB Iனன %ச4க9த. O;னனB ரணa ரணனa...U
     G#VB ரசDகம E'தற-7 &' +/ஸ மர/'($த 
8( %?+ Dக5ன மக/'4 0-$த #ன9த. ;1மத ரஜரன 
;வன1 05கDகதகச %ச"த 8( க/சவ+, க&டனR தனவனFம, 
தன மவ+4B த&ட/டBவதFம, ஜ தன6டம GBதம+கம 
மக/க ம&=%ன9 #வனவFம 9$தன. &'+($த 
M9D-தற-, Hட 9$த மனன. ;1' ;வன %" 9,கச 
%ச"தவ. 8( %&ண+ன EகBத($த Mர&= க&க7 தன.
     Oக?+க1 0வடர$த 56ர$த
          %சN?ம+' #J&ட1
     %?++ க&க%5னவன1
          மவதவ %ச"தனமQO
Iன: ஆ^ர கவன1 ற91 '+: ம, தனவன1 மவதவ 
%ச"த ;$த, க&கவ5Fம ;றவ91 வடBத %&வணFம Mன6B தன 
^#564 ர,க1 மகம9%ன9 I&ணம ;>,க(,க4வ. 
;1'+(,க, MDமக, சற:ம Iதரரத MடBத4, Iதரரத ம#ரBத4 
;வ51 ரBததம ;ன %"9$தத4 +1%னன@
     UM9D-Q 8( சனன X ர/' %க=,க1 மகம9ன. #JFம 
M($த/=1 மகம. தக4வ, M9D-Q (க9ரக7 I4(ம 
%ரம ம&=%னக9ரக7 தனU Iன: ஜ தன ற0:Bதச 
%சனன 9-, ரஜரன %கZசம )+ dகம $த &'+($த 
M9Dகனன.
e
     மTஸ '0' கVனர ஸடர க ;ரக<,-ச சTBத4 OரN 
சக1O /டம ;56,க1 %ற9வத Eனன6/= #ம ஜ தன ;$தச 
சற:&' ($வத ஏற= %ச"த($தர. %ரமAம %:,க I=Bத 
;Bத+$த சம#கதரக7 /=$தன ;$த ($த,- 
;வP,க1/'($தரக7.
     ;ரக56ன ;&ண>ம தDவகFக+ !ர Mவ5d>ம FதFம 
M($தனர. ;ரக7 E,க+ ($தனரக+ ரNசக1 க+ன 
(க>ம (க<ம. ;ரக7 %+ரa மக4, BKவ. 
;ரக<,- ரஜரவன ஜ தன ;9Eகம %ச"த வBதர.
     UGDகவ5 #ன IDமகம+ ரBத(,கம9ன ம4 M(,க9மத@ 
%K+&/ ஜன கமஜ4 'BதJரக5@U Iன: மக4 மக/டன.
     UஆமR %கZச #7 தன 'Bமதன. #JDக<ம GDக7 சமகத?Fம 
தனம க?4 (Jரக7. GDகவ5 /=ம, M9,க/= &' GDக7 
சமகத?Fடன ம" =ம M4வ+@U
     ;தற-7 BKவ, U#JDக7 கமf ' ர&ட4 [ன9த 
Cண4 ச"$த %க&= #ற\ரக7, M4வ+@U Iன9ன.
     ரஜர>,- மரம சரBதத. M7 தனவன, கன6Bத(1த 
/=4R #ன9" dகம வBத, %க&=ம M(,க97Q வP+ 
#வனAக7 I4ம ;ன G75Bத4 -E9, %க&= $தன.
     %சன9 (VBத,- E$த+ (Vம கசவ த9$த ச 
#வ5,%க4ம 8( #7 சற: Eனனதகம ரஜரன 
கசவ,-ச %சன:/டன. Iனம, ண ;',-ம வர+4 'B 
த^ரBத4 #ன: ம',வக ரBத, %க&'($தன. ;1மத 8( 
ம/டர &' $த கசவ ச4 #ன9த. ;த4 8( F>ம 
FதFம M($தரக7. Eக 8ற:வ+($த ;ரக7 ;&ண>ம 
தDவகF"Bதன M(,க ம&=%ன: %த?$தத. Mவ5dன 
&'+($த M9DகனனR &' ;$த FதFடன ம"/டத. 
;7 %&க7 கசவ,-1 மக97 ம*மQ
     &' மன 9-ம, ;$த1 %&ணன க&க7 /=ம 
ரஜரன6ன Iத?4 மதன9, %க&'($தன. ;மQ ;$த, க&க7 
தன IN5A சனவQ Oகட>ம %?+ க&க7O Iன: க 
ரணBத(1த M1'1/ட க&கவ51 ற9B தன M(,க ம&=மQ
     ;=Bத #<ம ரஜரன சற: Eனனதகம கசவ,-ச 
%சன9ன. ;மத MடBத4 #ன9ன. &'Fம ;மத ம#ரBத,- $தத. 
Mவ5dன &'+($த M9Dக+தம Iனனம %சனனன. ஏமத 
ம',வக+க ;ன %ச4+(,க ம&=ம. ;வத, மக/=, ;$த1 
%& 0னனவக 0?$த7R 5J%ரன: 8( னன4 ன>த ம4 
M($தத.
     ர$த Pக<டன H'+ ;$த1 0னனவக 2Bத Eகம 
ரஜர>வட+ G75Bத4 த$தத. UM7 8( OKன6 ஸடரO ஆக 
ம&=மR ;1' ஆன4 மன/'ன ரசBத #'வககவ5%+4ம 
மதறக'Bத GகBவதம+ வ,- Dக=7U Iன: ;ன 
Eத4 #வனBதன. Oச3@ MN5A %சg$த?+Eம ;1'+ Jண"1 
மக ம&=ம@ M7 /=ம மதச மசவ+4 h=/ட4, IN5A 
#4 மவ %ச"+ம@ M<வட+ தவவ+ன க3^ +ர Iனன 
த+க$தன %ச"+1 ன D-ரக7@O Iன: க(தனன. 9-, 
OM%த4ம #ம மதசBத4 #வனBத Iனன ரம+ஜனம@ I$த ;ச= 
Mவ5, க+ணம %ச"த %க751 மக9மத@ ;4த 8( மவ5 
Eனனம ஆக/டமத Iனனம@ க+ணம ஆக/ட4 9- 
I4வரFம ம4 ஜனB%தவகவ+ ;(Bத %ச"த %க&=, 
^,வகவ+B த75ம&'+ததமன@O Iன%94ம I&ண/டன.
     ரஜரன :#<ம ;மத ம#ரBத4 ;மத MடBத4 #ன9ன. 
;ன: &' ;Dமக #ன:/=, க5மச %சன9மத, ;$த1 %?+ 
க&க7 8( தடவ )Pன: ;ன ம4 8( Jச) Jச, ;வனB 
தவக,கச %ச"த /=, :ன' வ9$தன.
     9-, Mமத த? ;ம#க #/க7 #ட$தத. ;$த, க&க7 Iனனதன 
%ச4கன9ன@ ;$த1 ரவ+ன ;ரBத$தன Iனன@ ?கச@ 
மக@ வத+@ ;4த...
     [ன: த கம ரஜரன 8( %ச1ன GகBத4 ^$த 
$தன. தX%ரன: 8( #7 ;ம M9$த %ச"த ர, Y(,-1 
091/=ச %சன9ன. ;=Bத (Vம ;ன :' ;மத கசவ+4 
$த மசர$தமத, ;$த1 சவச ரண ம/டர &' M$த (Vம 
;D- (த4வ%+ன: %த?$தத.
i
     #த ஜ த>வட+ ^,வக+4 வP+ #க?கEம 0த 
#க?கEம ;Pகக, க$த($தன.
     M$தச சற:&' ($த,- மவஜக7, ?10க7, க&ணDக7, 
மக1வக7 சகதக மன/= Eவ9+4 தன ஏற= 
%ச"+1/'($தத. ஆன4 0(Vரக<,-B தன6 மவஜFம 
ஸதLக<,-B தன6 மவஜFம மட1/'($தன.
     ($த,- $த($தரக<வட+ ரDகவ5 M1மத %கZசம 
%த?$த %க75ம.
     jன கDமகB? ;"+ர 8( ,க34, ;(வட+ கBதம 
;ம#கம க/ச,கரரகவ5B தவ %/வட+'Bதர. M1மத ;(வட+ 
E,க+ன மவ Iனன%ன94, GகBத*75 %?+ 
ன6தரக<,%க4ம க'தம ISதததன. ;ரரக<,- I$%த$த 
V+Bத4 ரவ G&%டன: ;ர %த?$த %க&= ;வத1 ற9 
ISதர. கBA,- .?ஜன மசவவ+1 ற9Fம, கர 
#ரணBவத1 ற9Fம ;ர ;ம#க க'தDக7 ISத+(,க9ர. 
கBட($த ;(,- 8( தடவ த4 $தத. UதDக<வட+ 
க'தDக7 கAம (சகரன V+Dகவ5 G/%க&டவ Iன: 
-91/'(,க9Jரக7. ;வத #ன #ம0கம9ன. ஆன4, #ன 0னகவ5 
;ட,-ம ரதம %க&'(,கம9னத4 ;றவ9 ;>,க Iன,-, 
%க=Bத வ,க4வU Iன: கB ISத+($தர. ;$த, 
க'தBவத #த ,க34 க&ண' ம/= /'+(,க9ர. ;மத த?, 
%ரன/Vட($த, UதDக7 க'தBவத1 'BமதனR Mன>ம G+மர= 
தன M(,கம9னU Iன: $த க'தBவதFம, %ரமன மர&'ட($த, 
UதDக7 E1த ,கD%க&ட க'தம கவடBததR தDக7 வV Iன,-1 
0?+ததறகக கAம ச$மதV1=கம9னU Iன: $த க'தBவதFம 
க&ண' ம/=ச )?4 /'+(,க9ர.
     ;ர ;1', க&ண' ம/= /'+(,-ம க'தDக564 
#=#+கக 5D-த %சனவன ஜ கரனர 8((வட+ 
க'த$தன. ச3வ,-1 ம" /ட ;$த ஜ கரன(,- jன 
கDமகB? ;"+ர IBதவனம+ க'தDக7 ISதனரR 8ன:,-ம த4 
ர4வ. கவடச+க, கடA7 ;(54 ;(வட+ மனரதம 
#வ9ம:ம கம $தத. k+(வட+ ;(வ வன கZ%சன97. 
;7 வகச1 ர1த ;வட$த ரறவ9 கAம G(,கக 8( 
க'தBத4 ISத, UதDக56ட($த !ர ஆ:த4 %P $த4 தன G+ர 
த?1மனU Iன: E'Bத($தர. Mமத? V+Dக564 
%7வ5,கரரக7 சமரத+Bவத, க&'1க ;lச?1ரக7. Gடமன 
ஜ கரன?ட($த த4 $தத. UதDக7 வன தDகவ5/=ச 
%சன: வகசBவத ;வட$த V+ம %த?$த கAம 
(Bத1=கம9ன. ;<,- #4 0Bத ஏற/=B த(ம $த4, 
னன6Bத ஏற:, %க7<Dக7U Iன: ;$த, க'தம %ச4ற:. ;தன 
%(7 Iனன%ன: jன கDமகB? ;"+(,- Mன:வர #ன- 
5Dக4வ%+ன9*ம, க'தம Iனனம க&ண' மட1/= 
%தD-க9த.
     ($தன?4 Mன%ன(ர 8( Bத?கச?+ர, ;(வட+ %+ர 
ரN கCர ;ச)தர+ர, E1Bதர&= (Vக #ட$த (ம 
;(வட+ Bத?வக+ன %+ர O-=மம#சனO. ;(வட+ -=மBத,- 
;$த1 Bத?வக ம#சன+(1த4 ச$மதகம+4வ. ;$த1 
Bத?வகவ+ +ர ',க9ரக7 Iனத /=ம 8( ர ரகச+மR 
%BதBத4 ;$த1 Bத?வக+4 IBதவன 5மரDக7 (கன9னம, 
;N5A ரதக<ம ;தற-ம4 Bத1 ரதக<ம ;சசட1=தக 
த$த. 8( தடவ, O-=மம#சOன64 5மரம %க=1த ற9 #கர 
சவ+4 தம $த மத, O-=மம#சOன64 5மரம %ச"வத 
ட #ம தவ,- 8( ரத வக+4 ISத #ம+கம %ச"த/=, 
5மர1 ணBவத1 D- ம/=, %க75மQU Iன: !ர 
;DகBதனர ம+சவன %சனனரம. ஆன*ம மற' Bத?வகFம 8( 
E,க+ன %தஜன மசவ %ச"ததன (க9த. ற91 
Bத?வகக564 ரத #த ஜ தன மன9ரக56ன G(1 
டDக<ம, ;ரக<வட+ G+ர -ணதச+Dக<ம O-=மம#சOன64 
;',க' %56+த&=.
     Mன%ன(ர 8( %?+ ர+4ம GBதம+கஸதர. தம 
Mர&ட+ரம m" சம5ம D-க9ர. ;$த ;$தஸBத,-B 
த-$த' தவ+4 S,வக S$தர. ;(,-ச சDக3தBத4 %ரம 
ரவ. தம m.noo 8( B>,-, %க=Bத ;?டம [ன: 
(Vம சDக3தம கற:, %க&டர. E'4 ;$த Bன, UGத 
[வ5+4 சDக3தம ஏ9தU Iன: Kர/'மக/ %க=,கம, Mர 
மகD%க&= UசDக3த Bவதவ+ம+ ச3ரத(Bதகம9னU Iன: 
ஆரமBத/டரQ ;ர Mதவர+4 0ததக 8னதவர ரகDக<ம, 
த[னம9க4 த5Dக<ம, epq ஸரDக<ம க&='Bத(,க9ர. 
Mறவ9, மக/= ஆன$த1ரக564 #ம ஜ தன 8(ரத4, 
;?டம jன ச.ஆர.ச$தர ;ரக<,- ;தக த10&=.
     ;=Bதர 8( ஜ K1 ஜ/f. ;ர, UM$த+A,- 
ம&'+%தனன@U Iன>ம %+ர %க&ட ரசBத %ற9 0BதகBதன 
ஆச?+ர. ;$ _4, கர10B தவ மகBவத, க&'Bத, -=+ன 
;ச+Bவத F:Bதம ;Bத++ம /=ம ]r ,கDக7 ;டDக+த. 
M$த ;(வ+ன 0BதகBவத ;ர MDக$தன ர%&/ சவ 
;DகBதனர 8N%((,-ம ;>1, 0Bதகம %ற:, %க&டதற- 
;ரக<வட+ ;Bத/ச, வக%+SBத,கவ5 Dக வBத(,க9ர. 
M$த ;?+ %?+ _*,- Eன>வர த$த(,க9ர #ம ஜ தன 
தன Iன94, Mரக<வட+ ரஸர #னத1வ1 ற9 8ன:ம %ச4 
ம&'+த4வ.
     k$தத ரEகர ;$த 'Vன6ன கர1மரVன %கgனKர 
Iனவத ;?ட($த க5ம+ கர1மரVன சவனம+ 
ரசBத1=Bத, %க&'($தத. ஆவக+4 #ம ;வர1ற9 8ன:ம 
%ச4 ம&'+த4வ.
     M$த k$த ரEகரகம5= ஜ தன, ரN சக1 க, 
மக4, ரஜரம Mரக7 மசர$த %Bதம 8னத மர 
0(Vரக<வட+ மவஜவ+ ;Dக?Bதரக7. ஸதLக<வட+ மவஜ+4 
M($தரகவ51 ற9 #ம ஏதத %சனன4, ஜ தன க/ட+ம 
ஆ/மச1ரத4, மம கவதவ+B %தடரமம.
sssss
     சற:&' ($த #ட$த %க&'($தத. ;மத ச+Bத4 ஜ 
தன ($தன?ன %ச,-ம ($த ;56Bத, %க&'($தர.
     UமசVKமQ M$த ஜ.ர4 ம#ற: வ+ன. Mன 
91தற- [+ரம (VDக<,- Eனன4, > ISத/=1 
ம+(,க9ர. > IDமக, M$த, கர4 ர,ஸ IDமக@ தறக 
#க?கம #த 7வ5+&டனக<வட+ க&கவ5 வ9Bத (க9த...U
     Mவட+வடம+ மக4 ;(வட+ வ+, க59 
/=,%க&'($தன. Uதறக #க?கம தறக #க?கம Iன: 
&வண ? Mவ9,க9Jரகம5Q தறக #கLகBத4 I$த ;மசBவத 
#JDக7 ஆ/மச,க9Jரக7@ MDகT` '1த4, GBதம+கம ர1த4, 
%னVன D-த4, /டம %:த4, 7வ5வ+ச ச3வ1 '10,- 
;>10த4, ம/டர வBத, %க7த4 W Mத 8ன9*ம 
GDக<,- ஆ/மச4வR ன Iவத, -9BதBதன வ+ச 
%சP,க9Jரக7@U
     Uமக/Xரக54@...U Iன: ஜ K1 ஜ/f ஆரமBதர.
     ஜ தன ;வர1 மச =ர@ U#JDக7 M(Dக7. ;>,- 
#மன %ச4கம9ன த4. மக4Q #J மக/டத ச?+ன மக7. 
;$த, மக7+மம+ த*ம M(,க9த. ;$த, மக7,- 
;'1வட+ன ன1னவ M(,க9மத, ;வதBதன ஆ/மச,கம9ன. 
GDக<,%க4ம #த 0ரதன #க?கBத4 #ம,வக ம"/டத. 
;தன4 தன M$த, கBத1 7வ5க7 M1'1 ம)க9Jரக7. 
8(>வட+ %56#டBவத I1'+($த*ம, ன1னவ 
ச?++($த4 ;>,-, கத G&=. GDக<,- #த 0ரதன 
#க?கBத4 ,த சரBவத கவட+த. ஜ.ர4 ம#(ன6டம G75 
த10 Mத தன...U
p
     ஜ த>வட+ மசச4 8N%( ரBவததன ரஜரன 
கத4 S$தத. கரணம சகரகம5 tகBத, %க75ம. ;>வட+ 
கன%4ம ஸதLக7 மவஜ+மம+ M($தத. ;ரக564 
;தகக1 மச+ -ர4 BKவ+>வட+ததன Iனவத ;ன 
;9$தன. M$த ஜ த>வட+ " சற: !+த Iன: ;>,-B 
மதன9ற:.
     Mர&%ட( ச+ம கAம த+,கBதடன ;ன ஸதLக7 M(,-ம 
,கம த(ம1 ரBதன. ;மத ச+Bத4 ;<வட+ ர$த க&க56ன 
க(Pக<ம )Pன: தனவன ம#,-வத, க&டமத ;>,- M$த 
Gக dகம M44 ம+ற:.
     O#A %ச"F EகEம W க&ர
     #வனA ;P,-ம PFம
     கக%ன9 %PFம W %த",
     க56தD- #வகFமO
Iன: க '+மத, MBதவக+ 8( %&வண #வனBததன 
'+(,க ம&=ம.
     M1' ;ன I&ண/=, %க&'(,வக+4, ;ன மதன6>ம 
Mன6+%தன: #வனBத ;$த, -ரம ன(ம %சறக7 ;EதEம 
#Z)ம மத"$தன" %56$தனa
     UஆமQ ன1னவதன ச?++(,க ம&=மQ க?+ம Iனன 
ரதம@ M$த %சனவன1 /டணBத4 Mனவ9+ தனம MரA GணA,- 
Iனன %ச"மம Iன: கவ1/=, %க&'(,-ம ஏவPக7 
IBதவனம+ மர M(,க9ரக7. -'1தற-1 44 8/' G(ம 
-P$வதக7 IBதவனம+ M(,கன9ன. #ம MDமக 8N%ன: 
Mர&= ;ண வF75 ச3வ ஸமகBதக564 தவ,- #வ$த 
தனகம9ம. ;தன%னன மசம@ #மEவட+ ன1னவ 
ச?++(,க9த4@U
     ஜ தன %சனனதற-1 தக BKவ மறக&ட: 
H9ன7. ;தற-7 தன, U#J Hட Gன ;&ண>டன மசர$த /ட+@ 
%ரம ம`Q மதசம G(1/ட4 மBதனU Iன: H9, மம ஏமத 
மச, %க&= மனர.
     ஆன4, BKவ+ன ரBவதக7 ரஜர>வட+ னBத4 
மம9ர Iதரரத வன G&ட,கன. OMரBத?ச 
ச1=...-P$வத...ஸமகBத...O MNரBவதக7 %ச+4 S$ததம 
ரஜரன கனA GகBத($த PBத, %க&டன. ர-ன #வனA 
$தத. O;$மதQ -P$வத ரBத? Iனன %ச"ன@ MDமக #ம +: 
0வட,கச ச1/=, %க&'(,கம9ம. கடAம5Q ஸதL %சg$தர+Bதன 
ச,ததன Iனன@ தனவனB தர ம: கத+4த ;(வB தமவ+, 
Hடச சற: ம#ரம 9,கச %ச"த/டமதQ W ரஜர>வட+ G75ம 
%/கBத*ம மதவன+*ம ஆ^$தத. Uர-Q #J P,கமம4 ஆ9வர 
ண,- O;&ணQO Iன: H1/=, %க&= (ம+@ Gன,- Iனன 
%க=1மன@ MரBத? #J /'ன6 கட,க ம&=ம@U Iன: ;>வட+ 
M(த+ம ;9ற:. க&க564 த56Bத க&ணJரB த56கவ5 %- 
சர1/=1 9(,-B %த?+4 தவடBத, %க&டன.
sssss
     ஜ தன, மம ரசDகம %ச"த %க&= மனரa Uஏறகனம 
Gக4 தர, -P1ம ;தக+(,க9த. Iத சBத+ம, Iத Bவத 
Iனவத ;9+ E'+4 ஜனDக7 த&ட=க9ரக7. ஸதLக7 ம: 
%த கரDக564 0-$த/ட4 மக/க ம&'+த4வ. 
GDக<,%க4ம Iனன %த?Fம@ G&வ வரம 8னவ9Fம, 
MமடVன வரம 8னவ9Fம %க=Bத4, Iத வரம, Iத MமடVன 
Iன: க&= ',க E'F@ Mமத, (Dக7R M$த மதரBவத Mன: 
Dகமனன. Mவத #ஜ வர4%ன: +ரத %ச4 E'F@U 
Iன: H91 ,கBத($த ஜ K1 ஜ/ஜன6டம மதரBவத, 
%க=Bதர. ;த4 தBத($த 8( %?+ வரEம Mர&= ச: 
வரDக<ம 55%ன: க&கவ51 9Bதன. ஜ K1Wஜ/f ;வத1 
ரBத/=, UஆமR ;ச4 வரம த?தன M(,க9த. M($த*ம 
கன6Bத1 ரBத4 %த?$த=மU Iன9ர. 9-, ;வத ;=Bதற 
ம($த ரNசக1 க+டம %க=Bதர. ;ர ;வத1 ரBத/=, 
U%ரம #ன9+(,க9த. Mத #ஜ வர%ன: +ரத #ம0ரக5, 
Iனன@ வBத+$தனU Iன9ர. மதரம வக91 
ம",%க&மட+($தத. ;=Bத', ,க3*ம ;$த த?ம+ 
;1ர+1/டர. Bத?கச?+ர, UIன,- வரDக564 ;N5A 
;lம M4வ. M($த*ம Mவத1 ரBத4 ச$மதகம ஏறடரதU 
Iன9ர.
     ஜ தன, U.u.u.QU Iன: ச?Bதர. UரBதJரக5@ 
மகம 8( வரBவத #ஜம, %" Iன: க&=',க E'+தரக7, 
சBத+Bதன ஸmBவத I1', க&=',க1 மகம9ம@ ;த #ஜ 
வர$தன. m" vpo,- M1மததன Dகமனன W ன0ரம 
ஜTனத(,ககU Iன9ர.
q
     ரஜர>வட+ %சக564 M%த4ம ஏ9ம+4வ. OவரமO, 
Oவர மதரமO Iனத /=ம கத4 S$தத. ;>வட+ dகBத4 
ர- Mன>ம சற: ம#ரBத4 756,HடBத($த த(ம =மன 
Iனதமம+ h=/'($தத. ஜ த>வட+ ரசDகம E'க9 
P+", கண4வ. ;?டம தன>வட+ #ர1$தன #வவ+ச 
%ச4 ஏதத ;சரன Gத ம&=%ன: மக/க ;ன 
(மனன. ;?டம ;>வட+ #ம,வக Mதற-7 %ரமAம 
-வ9$த /டத. தனன64 தமன ஆ^$த ம+(,-ம ;$த ன6த(,-1 
9(வட+ )க த,கDகவ5 Gண(ம ச,த M(,-@ I1'+($த*ம 
Mனவ9+ தனம ;?டம தன6+க1 ம)த சBத+4வ. #வ5, 
கவ+4 $த ர,க ம&'+ததன.
     UIன,-, %கZசம மவ M(,க9த. மன4 மதவU Iன: 
;(க($த மகடம %த?Bதன. ;ன, UGDகவ5 ;',க' 
ர,க (ம0கம9ன. IDமக ச,க9Jரக7@U Iன: மக/டன.
     Uத(4,மகண )$தரEத+ர %த(4 irஆம #மர J/= 
' ;வ9+4 M(,கம9ன. ஆன4 ;Dமக IBதவன #7 M(1மன 
Iனத #சச+4வU Iன9ன ரஜரம.
     UIDக7 J= ISம2?4 M(,க9த. #JDக7 8( #7 க/ட+ம 
ரம&=மU Iன: மக4 %ச4, தன சம ISத+ ச3/வட 
;ன வக+4 %க=Bதன.
     ரஜரம வட%ற:, %க7தறகக IS$த #ன9ன.
     ;1மத ஜ தன, ஏமத மச, %க&'($தர, மசவச 
#:Bத, Uமதரம IDமக@U Iன: மக/டர.
     I4(ம, UIDமக@ IDமக@U Iன9ரக7. )ற: Eற:ம ரBதரக7. 
மதரBவத, கமணம.
     UIன,-, %கZசம க?+ம M(,க9த. #ன ம" ர/=@U 
Iன9ன ரஜரன, ஜ தவன1 ரBத.
     ;(ம Mவன1 ரBதர. ஆன4 த4 8ன:ம %ச44வ. 
ற9ரகவ51 ரBத, மதரம IDமக@U Iன: மக/டர.
     I4(ம மவஜவ+1 ரBதரக7. bணB த/=கவ51 
ரBதரக7. 8(ர EகBவத 8(ர ரBதரக7. 9-, ஆக+Bவத1 
ரBதரக7. ID-ம மதரBவத, கண4வ.
     ரஜரன #ன: %க&மட+($தன. U#ன ர/=@U Iன: 
:'Fம மக/டன.
     ;1மத '0' கVனர க, Mன6ம4 க?+Dகவ5 #டBதம 
%:10 தமEவட+த Iனவத Gணர$தர. Gடமன, IS$த #ன:, 
U#&ரகம5Q m.vpo,- Dக+ 8( வர மதரBவத k$த 
#VBத,- Eனன4 #ம ரBத, %க&'($மதம. M1மத ;$த 
மதரBவத, கமணம Iன: #,- ($த56Bத %?+ ன6தர 
H:க9ர. Mத #ம%4(,-ம ;னம தர,H'+ V+ம. 
க&+E75ரக7 MBதவக+ ச$தர1Bத4 %ச"+, H'+த 8ன:தன 
M(,க9த. #மவ #ம மசதவன,- G/=Bத, 
%க75ம&'+ததன. Eத4 8N%((ம ச/வட1 வகவ5 
Gத:Dக7QU Iன9ர.
     U;த தன ச?U Iன9ர ஜ K1 ஜ/f.
     UIன,- ஆ/மச4வU Iன9ர ,க34. ற9ரக*ம சமதBத,- 
;9-9+க EwEwBதரக7. க, ரஜர>வட+ EகBவத1 
ரBதர. ;ன EகBத4 ஏற/ட -P1Bவத, கன6Bதர. த(டன 
;க1/=/டன Iன: தJரன6Bத, %க&டர. மTஸ Mக4 
E1த (Vம M($த தவ #வரBத1 மன ;(,- M$தB 
த(/வட, க&='1த 8( %?த@
     ;$தச ச+ம மக4 0னனவகFடன, Uச/வடவ+ /=ம 
Gத9ன4 மத@ ம/' '14 %ச(க, %க&'($த4@ 
-=+4 வBத E'$த %க&'($த4@...U Iன9ன.
     க, Uமக4Q M$த த? ச$தர1Bத4 Hட 
வ5+/=@ த56,Hட #ன9+4வ. Eத4 ச/வட1 வகவ5 
Gத:மம. ;த4 ;க1ட/ட4, 9- I4(ம தன6 ;வ9,-1 
ம"1 2ரண மசதவன %ச"த %க7மம. #4 மவ5+க, ஸதLக7 
Mத4 சம$த1ட4வU Iன9ர.
     Uஏன ;1' IDகவ5 8த,-க9Jரக7@ ற9 I4ற9*$தன 
#Dக7 /ட+(,கம9மR த(/=1 /டம க/', %க7த4 Hட 
/ட+(,க ம&=ம@U Iன: BKவ மக/ட7. ;<வட+ 
-ர4 ஏ5னம ;தக+($தத, மகம ;தக+($தத Iன: 
%ச4தற- E'+($தத.
     க, Uத(/= Iன: +ர %சனனரக7@ dக 9த+" +ரத 
ச/வட1 வ+4 ம/=, %க&'(,கம. ;1'+ன9, மதரம 
+"1 ம+($த*ம, #மEவட+ %:1வ #ன கPBத, 
%க754@U Iன: H9, தத மக/வட ;^Bத Gத9னர.
     UIன,- ஆ/மச4வ, ஸQU Iன: மக*ம தன 
மக/வட I=Bத Gத9னன. ற9ரக<ம ;1'ம+ %ச"தரக7.
     ரஜரன /=ம #ன9'ம+ M($தன.
     Uஸடர ரஜரமQ ஏன #றக9Jரக7@ ;சர"1 மக 
ம&=%ன9Jரகம5Q ச/வடவ+ Gத9/ட4, Gடமன மகமQU 
Iன9ர க.
     ரஜர>,- Iனன ம#ர$த /டத@ ;ன ஏன ;1'B 
மதம0க9ன@ ;>வட+ க&க564 ஏன #Jர ததம0க9த@
     8( #Vம ;N: #ன:/=, மகEம த,கEம %Dக+ 
-ர4, U#ன /மடனR Iன ச/வடவ+, கPற9 /மடன. Iன,-B 
%த?Fம GDக7 சசரமR Iனவன ;ன1=Bததறககம M1'ச 
%ச"த(,க9Jரக7. ;த வர மதரம+4R ;த %க/=1 
மகA4வR )Bத1 %". #JDக7 I4(ம %?+ ன6தரக7. Iனன 
ம&=ன*ம %ச"+ம. #ன ஏவPQ...U Iன: ;9னன.
     க, %த&வடவ+, கவனBத, %க&=, சதனக, UதமQ 
த9மதQ...U Iன: ஆரமBதர.
     ;தற-7, ரஜரன, UஆமR த9மதQ GDக<,%கனன Gமதசம 
%ச"தற-@ E'+த. #ன M$த ;னBத,- G/ட/மடன. 
ச/வடவ+ Gத9/மடன. Mமத #ன மகம9ன. GDக54 ஆனவதச 
%ச"த %க7<Dக7U Iன: ம+ -ர4 %ச4/=, வரக 
#ட$த %56ம+ %சன9ன.
     ரNசக1 க, கடகட%ன: ச?Bதர. ஆன4 ற9ரக7 
+(,-ம ச?10 ர4வ. ரஜர>வட+ ஆBதரன மச)ம, 
;>வட+ -ர4 %தன6Bத த,கEம ;ரகவ5%+4ம ரவ 
'Bதரக7 ம4 ஆ,க/டன. கண: %/ட1 ம"1 2தBவத, 
க&ட>வட+ #வவ+ ;ரக7 ;வட$த($தரக7.
     க /=$தன தமEவட+ #தனBவத MP,க4வ. %56+4 
%கZச CரBத4 #ன: %க&'($த !ர ஆவ5 ;ர ச,வd %ச"த 
H1/டர. ;(க4 $ததம ;ன கத4 ஏமத %சனனர.
     ;1மத BKவ தன M($த MடBத4 IS$த #ன:, UQ 
#JDக7 Iனன %ச4க9Jரக%5ன: Iன,-B %த?Fம. ஸடர ரஜரவ1 
ன %தடர$த மகச %ச4க9Jரக7. ஆன4, ;த மதவ+4வ...U 
Iன97.
     I4(ம ;7 EகBவத +10டன ம#,க, 
%க&'(,வக+மம+, UMமத ;$த வர மதரம, 
Bதர+(,க9தQU Iன: I=Bத, க/'ன7. U?சரகன GDக7 
மவஜ+($த கர2$தB த/வட MDமக I=Bத வBதன. கர2$த, 
-+*,-7 Mத M($தத. GDக564 8(ர மச) ஸரஸ+Bத4 
dக 9த+"B த/'4 ம/'(1\ரக7...U
     U;டடQ ;$த1 வ+வன1 ம"ச ச$மதகBமதம@ Iனன ;#++மQ 
#J ஏன Eனனம %ச4+(,க1டத@U Iன: ஜ தன மக/டர.
     Uஏன@ GDக<வட+ 0BதசBதனம IN5A Cரம மக9%தன: 
ர,கBதனQU Iன97.
v
     சற: ம#ரBத,%க4ம, மக*ம தஸவFம ஜ 
தன6ன Dக5A,- %56ம+ $த தDக<வட+ க?4 ஏ9, 
%க&டரக7.
     U'வரரQ த(4,மகண,-1 மQU Iன97 BKவ.
     Uத(4,மகண,க@ Iதறகக@U Iன9ன மக4.
     U;வர1 ர1தற-Bதன.U
     Ukம+Q ஏமத சம %சனனனR 9$த /மடமனQU
     U#J 9$த /ட4 Iன,- dகம M(,க9த. )$தர Eத+ர 
%த(, irஆம %#மர.U
     U;>,- ஏன ;N5A மகம $தத@ ச/வட1 வகவ5 
Gத9/மட%னன: ;N5A 'தம ஏன 'Bதன@ ;ததன 
Iன,-B %த?+4வ.U
     UIன,-$தன %த?+4வ. ஆன4 ஏமத கரணம 
M(,கம&=ம. ;வத #ன க&=',க/ட4, Iன %+ர BKவ 
;4R #ன '1' கVனர க+ன (க54U Iன97.
     Bத #VBத,%க4ம &' மற' J/'ன சவ 
;வட$தத.
     க3^,க/'4 -'+($த 8(ர ச4 #ன: %க&'($தர.
     Uரஜரன MDமகதமன M(,க9ர@U Iன: மக4 மக/டன.
     UஆமR M1மததன %56+($த $த ',-1 மனரU 
Iன: த4 $தத.
     மக*ம, BKவFம %தக ;'வBத ச)1 'க56ன 
Tத ஏ9னரக7.
     மம சற: ஸதரன த9$த ' M($தத. ;தன 8( 
,கBத4 8( சனன ;வ9 M($தத. Mரக7 %தக #ட$த %சன: 
;வ9+ன கத&வட #ன: I/'1 ரBதரக7.
sssss
     ரஜரன தன>வட+ மக/வட, கPற9B தன ச/வட1 
வக56($த ஏமத சன I=Bத, %க&'($தன. ;த Iனன@ ஆQ 
ஜ த>வட+ ($த4 வBத($த ஸமகBதR ;வத மவஜ Tத 
வBத/= :'Fம வ+4 வகவ+ =க9ன. Mன%ன( 
ஸமகBத. Mமத? ஆ: ஸமகBதகவ5 I=Bத ;=,க வ,க9ன. 
GஸQ தன,-Bதமன ஏமத மச, %க7க9மனQ
     Uர-Q ர-Q ;வ51 மன9 ஆ+ரம மதகனன6வகக56ன கதவ, 
க/'*ம Gன>வட+ ;ன0தன Iன,-1 %?தQU
     Mத கத4 S$தமத, BKவ+ன ;Pக+ கனனDக7 -P$தன. 
U;7U Iன: ;ன -91=த +வர Iனத BKவ,-B 
%த?+த, Iனன@
     ;மத ச+Bத4, U;&ணQ ;&ணQU Iன: -Cக", 
H,%க&=, +மர '1' ஏ9 (ம ச1தம மக/டத.
     Uர- !' QU Iன9ன ;வ9+($த'ம+ ரஜரன.
     ;=Bத #VBத4, -(-(%ன: க&க<ம, )(/வட +(ம, 
கவ5 %ச/'+ EகEம வடBத 8னத +தச ச:ன 8(ன 
',- $தன. U;&ணQ ஸமகBத Dக $த(,க9+@...U Iன: 
மக/டன ;வ9+ன ச4 M(ர #றவத, க&= தவகBத1 
மனன. G7ம5 $த, ;&ணடம %தன -ர4, O%56+4 
#றரக7 +ர@O Iன: மக/டன.
     ரஜரன ஆசச?+Bதடன %56ம+ $த ரBதன. 
மகவFம BKவவ+Fம க&டதம Eத4 ;>,- மகம 
$தத. ஆன4, BKவ+ன 0னனவக 2Bத EகBவதFம, ;$த, 
க&கவ5Fம க&டதம மகம 9$தத. ;தற-1 த4 %/கம =DகB 
தனனB %தடDக+த.
     UதDக<வட+ சம 9$த மதற-7 J/வட, க&='Bத 
வ,கம Iன: $மதமU Iன9ன மக4.
     UMN5Aதன@ த(/=, க&=',க $தJரக%5ன94 
ரBமதன@U
     BKவ %சனன7a UஆமR த(/வட, க&=',கBதன 
$மதம. ஆன4 மதரB த(/வட+4. மதரம Iனன6ட$தன 
M($தத. கர2$தB த/'($த I=Bத வBத, %க&'($மதன. 
;வத #ன க/'+தம ;$த, கPDக56ன EகBத4 ;ச= த/'+வத 
#JDக7 ர,க4 $த /Xரக7. ஆன4, #Dக7 $தத ம: 
த(/வட, க&=',க. மவஜ+4 M($த ஸமகBதக564 k$த: 
ஸமகBதகவ5, கமணம. 8(மவ5 MDமக M(,-ம Iன: 
$மதம. ;டடQ Mமத M(,மகQU
     MN: %ச4, ரஜர>வட+ த*,- MடD %கட4, 
BKவ மவஜ+&வட1 ம" ;$த1 ஸமகBதகவ5, வக+4 
I=Bத, %க&ட7. தவகBத1 ம" #ன9 ர-வ $தக1 
'BதSBத ;ன +4 ஸமகBதகவ5B தண,கB %தடDகன7.
     ;1மத, மக4, தன,-7, Uச?, ச?Q M$த ரஜரன 
ஸமகBதகவ5 /=ம த(ட4வ. 8( க ;தக1 ரசDக+ன 
%&ணன M(த+Bவத, HடB த(' /டன ம(,க9த@U Iன: 
I&ணடனன.
     UM7 I$த E/டவ5, க+ணம %ச"த %க751 மக9ம5@U 
Iன: ரஜரன Eன%ன( #7 #வனBதன4@ ஆ: 
தBதற%க4ம BKவ,-, க+ணம #ட,கBதன %ச"தத. 
ஆன4, ;வ5, க+ணம %ச"த %க&டவன E/ட7 Iனதக 
ரஜரன M1மத 810,%க7த4வ.
     ;N5A ஆB #$தவன %ச"த %க75 +(,-Bதன னம 
(ம@ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->