த ரவழநதர ச வகக

ழநத

1
இரவ எடட அடதத மபபத வத ந ம ஷம ரய#ல ஐயமபபடட( ரய#ல
ஸப(ஷன+ல வநத ந னறத. பள+சகசனற வ2ச ய ம னனல ல ஸப(ஷன
ட((ம, ப#ள டப ரம, அபப ல அ(ரநத வளரநத ரநத மரங ள எலல ம
ஒர

ணம கதரநத அடதத

ணதத ல மடறநதன. ம னனலககப ப#றக

இரடட மனடன வ#(ப பத னம(ஙக அத

த பத னற றற. ம னக

ம னகக னற பத னற ய ஸப(ஷன ல நதர அநத இரடட( எடததக
டடவதற
எடததக
அமக

ப பப ட( கவள+சசம
டடவத?' எனற இரள ப

க க

னறவ#(க

ணபபட(த, 'ந2 எனன எனடன

பங க

ணட அநத ல நதடர

வ#நத வரவத பப ல ரநதத.

ச ல பபர ரய#ல ல ஏற வ#ட( ல உ(பன அவர ள
கத (ங
வ#ட

வ#ட

ணடணச சறறத

றத. வணட இரணட அடசபப அடசநததம தங

ற ர ள. ஆன ல எனகக ரய#ல ல தங

ஆரமப#தத

மடவபத இலடல. அத லம

இடயம ம னனலம ய இரநத அநத இரவ#ல தக ம எபபட வரப பப
ர தத ர மழவதம ரய#ல ல
ஒர

ழ தத

பவணடபம எனற

டதப பதத தடத எடததப படக

ஆட(தத ல படபபதம சலபம

றத?

வடலய ய#ரநதத.

ஆரமப#தபதன. ரய#ல ன

இலடல. இநத ந டலடமய#ல,

"ஐயமபபடட( ஐயமபபடட(!" எனற பப ரட(ரன கரடலக ப ட(தம
ச தத ய#ரநத ஜனனல

தவ டளத த றநத கவள+பய ப ரதபதன.

த றககம பப பத 'தவல

தடவத

நதபபனகக இநத ஊரத பன?' எனற ந டனவ

எழநதத.
ஐயமபபடட(க

நதபபன எனற ந2ங ள ப ளவ#ப படடரக

ம டடர ள.

ஏகனனற ல அவரட(ய ஊடரயம, கபயடரயம ந ன ம றற ய#ரக

பறன.

இநதப கபயர கபறற தவல வ#தவ டன நநத பதவரன அவத ரம எனபற
ச லர கச லவ ர ள. அவர தவல வ ச தத ல அத ப வலம, தவல
பதவ தநதப# எனற கச லலமபடய
பதகப

இர த.

தத ன இரககம. ஒர சமயம

டட( தக ண மரதத ப ப#ளடள இவரட(ய தவல வ ச படபக

ப ட( ர ம. உ(பன தமம (ம ரநத ம ரதங ம,
உட(தத எற நத வ#டட, ஆற ம த
கத ( மல இரநத ர ம.

ஞச ர

அவவளடவயம

லம பத ல வ தத யதடதபய

அவவளவ ச றநத தவல வ#தவ ன ஐயமபபடட(க
பதச ய வ#ஷயங ள+ல அத
தர த ன

நதபபன. அபத ட

ச ரதடதயளளவர.

ரஸ ம ந ட ள+ல அவடர அடக ட

ப ரதத ரநதத(ன, கர மப ரசம

ப பபசக கடயவர எனறம கதரநத

டடவ ர.

ணடரநபதன. ஆட ய#ன ல த ன அவடரப பறற ய ந டனவ

உண( ய#றற. ஒர பவடள

நதபபன தபப#த தவற இபத வணடய#ல வநத

ஏற ன ல இர தத ரப கப ழத பப வத கதரய மல பப கமலலவ ? எனற
எணண#பனன.
இபபட எணண#யதத ன த மதம. இரணட மனற பபர ப#ள டப ரதத ல
அவசர அவசரம

ந(நத வரவத கதரநதத. ய ர எனற உறறப ப ரதபதன.

மதல ல வநத ஆச ம , தவல

நதபபன த ன! இடதப பறற ந ன

ஆசசரயபபடட மடவதறகளள
த றக பபட(த.

ந ன+ரநத வணடய#ன

நதபப ப#ளடள உளபள ஏற ன ர. ப#னபன ட வநதவர ள

இரணட தவல டளயம கபடட படகட
"எலல

தவ

டளயம வணடய#ல ஏறற ன ர ள.

ச ம னம வநதடதத ?"

"எலல ம வநதடததங ."
"சரய

இரக

, ப ரதத டங ."

"பப யடட வரங ள , தமபT!"
"பப யடட வபர ம, அணபண!"
"ஓட! ஓட! வணட
வ#ழபபரதத பல தங

ளமப#டடத. பக தத வணடய#பல ஏற கப

( பத! கதரயத ?"

ரய#ல ந ரத கத (ங
மடறநதத.
தரதம

( நத ரம

யத. ஒர ந ம ஷதத பல ஸப(ஷன வ#ளகக

வ#நத ரநத இரடளக

ழ ததக க

ணட ரய#ல

ச கசனறத.

"எனன,

நதபபப#ளடள கசVக

நதபபப#ளடள த டக
ந2ங ள ? கசVக
எனற ர.

!

யம ?" எனற ப டப(ன.

டட, எனடனத த ரமப#ப ப ரதத ர. "ச ம

யநத னங . உங டளப ப ரததத கர மப சநபத ஷம"

"உமடமப ப ரததத எனகக அடதவ#( சநபத ஷம. ஒர
பவடகட டயக ப ளங ள. ஐயமபபடட( ஸப(ஷன+ல வணட ந னறதம
உமடம ந ன ந டனததக க

ணப(ன. தபப#த தவற இபத வணடய#ல ந2ரம

வநத ஏற ன ல எவவளவ நனற ய இரககம எனற எணண#பனன. அடதத
ந ம ஷம ப ரதத ல ந2பர வநத இநத வணடய#ல ஏற
கசனடன படடனதத ல என ஸபந

ற2ர. ந டளகக

தர ள+(ம ந ன கச னன ல நமபபவ

ம ட( ர ள. 'இயறட கக வ#பர தம' எனப ர ள" எனபறன.
"எநத இயறட கக வ#பர தம, ஸவ ம " எனற

நதபபப#ளடள ப ட( ர.

"இத எனன ப ளவ#! எநத இயறட கக வ#பர தம எனற ல...?"
"இலடல, ஐய ! இபபப த ப ரங ள. இநத ரய#ல இரக

றத.

தண(வ ளதத ல ஓடவத இதன இயறட . அநத இயறட டய நமப#தத ன
ந ம எலபல ரம ரய#ல ல ஏற

பற ம. ஆன ல த டகரனற எபபப த வத

ஒர த(டவ ரய#ல தண(வ ளதத ல இரநத இறங
வ#பதத பநரட

றத. இநத வ#பதடத பநரல ப ரக

வ#ட

றத. அதன ல

தவர ள 'அகதலல ம

இலடல; அபபட ஒர ந ளம ரய#ல தண(வ ளதடத வ#டட ந ரநத ர த;
இயறட கக வ#பர தம' எனற கச லலல ம அலலவ ?"
இதறக எனன பத ல கச லவகதனற ந ன பய ச பபதறகள அவர பமபல
பபசத கத (ங

வ#ட( ர, "இபத

ப ளங ள. வ னதத ல இட இடக

றத.

இநத ஐநத ந ம ஷதத ல பதத இட இடததவ#ட(த. இமம த ர உல தத ல
த னம பத ன ய#ரம, லகம இட இடததக க

ணடத ன+ரக

றத. அநத

இடகயலல ம பம ய#ன பமல வ#ழநத ல, இநத உல தத பல ஒர மனஷன,
ஒர ப#ர ண# உய#பர ட இரக
இடததவ#டட ஆ
எபபப பத

யதத பல மடறநத வ#டவதத ன இயறட . ஆன ல

ஒர த(டவ இடய னத பம ய#ன பமல வ#ழ

மனஷன பமல வ#ழ
அவன
கச ல

மடயம ? மடய த. ஆட ய ல, இட
றத. அதவம ஒர

றத. அநதப ப ழம இட அவடனக க

ணணன மடடம க

ணட பப ய வ#ட

லல மல

றத! இதறக எனன

ற2ர ள, ஸவ ம ! இத இயறட ய ? இயறட கக வ#பர தம ?"

இபபடக ப டட வ#டட

நதபபன எனடனப ப ரதத ர. ந னம அவடரப

ப ரதபதன. பவற எனககம பத ல கச லலத கதரயவ#லடல.
"எனன ச ம , பபச மல இரக Zங ? கச லலங பளன? இட வ#ழ

றத

இயறட ய ய இரநத ல, நம எலபல ர தடலய#லம ஏன இட வ#ழவ#லடல?
நம எலல ர

ணணம ஏன அவ#நத பப

வ#லடல? அத இயறட கக

வ#பர தம ய இரநத ல ஒரததர பமல ம தத ரம எபபட வ#ழநத ரககம!
அவர

ண மடடம எபபடப பப ய#ரககம? இத ந(க க கடயத

ஸவ ம ?

ந(க க கடயத இலல வ#ட( ல எபபட ந(நதத?"
நதபப ப#ளடளய#ன அபபப டதய அற வத கதள+டவப பறற எனககச
சநபத ம உண( ய#றற. தஞச வர ஜ லல வ#ல இனனம மதவ#லககச
சட(ம வரவ#லடல எனபத ஞ ப ம வநதத. ஒர பவடள... அபபட
இரககபம ? பச! பச! ஒர ந ளம இலடல. அவர அநத ஊர
ம டடய#ன தடலவர.

நத க கலல

பப டடக க

மற யல கசயதவர. அபபடபபட( மனஷர

ணட

ரஸ

ளளக ட(

மதப னம கசயத ரபப ர?

இலலபவ இலடல.
ப#னபன, ஏன இபபட எனனகவலல பம

சமபநதம லல மல பபச

ற ர?

இடய வத? தடலய#ல வ#ழவத வத? இயறட கக வ#பர தம வத? எலல ம
சரவ பபததல

வலலவ

பபசடச ம றறவதற
அஙப

ந டளகக

இரக

றத?

ந ன, "பட(ணததககத த பன வர

சபசரய ககம!

லய ணக

"ஆம ம ச ம ! ந டளககப பட(ணதத பல

ற2ர ள?

சபசரய ?" எனற ப டப(ன.
சபசரத ன" எனற ர

நதபப

ப#ளடள.
இபபடச கச லல வ#டட, தவடல எடததப பக தத ல டவததக

ண( ர. அதன உடறடய அவ#ழதத ர. தவல ன இரணட பறதடதயம

த(வ#க க

டதத ர. ஒர த ய ர தனனட(ய கழநடதய#ன அழ

னனங டளத த(வவதபப ல அவவளவ கசலலம
மனஷர இநத இரய#ல வணடய#ல தன+த தவல
பப

ற ர

எனன? தக ம வர

த த(வ#ன ர!
சபசர ஆரமப#க ப

றதறக நலல உப யநத ன! - இபபட

ந டனதத மனதத றகள ச ரததக க

ணப(ன. அபபப த அவர கச னன ர:

"ச ம ! ந னம த னம கப ழத வ#டநத ல தவல அடததக

ணடத ன+ரக

வ ச தத ரக

பறன. எததடனபய

ந தஸவர வ#தவ ன ளகக

பறன. ஆன ல பநறடறகக ர தத ர ந ன பரவசம ய வ ச ததத

பப ல வ ச ததத கவக அபரவம. இநதத பத ல வ தத யதத ல ரநத பநறற
எனகனலல ம ந தங ள வநதன? ந ன

வ ச தபதன? இலடல, இலடல.

நநத ப வ பன என வ#ரல ள+பல வநத உட

ரநத க

ண( ர!

இடதக ப ட(தம அவரட(ய பபசச ல எனகக ச ரதடத உண( ய#றற.

சறற மன அவர தடல

ல இலல மல பபச யகதலல ம மதல ந ல

சபசரய#ன ஆபவசநத ன எனற அற நத க

ணப(ன.

"அபபடய ? எநத ஊரல ஐய , அவவளவ நலல

சபசர? ந யனம ய ர

வ ச ததத?" எனற ப டப(ன.
"த ரவழநதர ச வகக

ழநத எனற ப ளவ#பபடடரக

ற2ர ள , ச ம ?"

"த ரவழநதர ச வகக

ழநத ? அத ய ர? ந ன ப ட(த லடலபய?"

எனபறன.
கவக
ந யனக

லததகக மனப ச வகக

ரர இரநதத

ழநத எனற ப#ரச தத கபறற

ந ன ப ளவ#பபட(தணட. ஆன ல அவர ந ன

ப#றபபதறக மனன பலபய

லஞகசனற மன+தர. அவரககத

த ரவழநதரம லடல!
"ப ட(பத இலடலய ? ந டனததப ப ரங
எங

இரநத2ங ?"
"ஓபe ! 1929-30 ல ? ப த ந ள சரக

ப க

ச ம . 1929-30இல ந2ங

ர வ#ரநத ள+ய

இரநபதன.

ப ப த ந ள பசலம ஜ லல வ#ல ரய#லபவ ஸப(ஷன+ல ரநத கவக

தரதத லளள

ர மதத ல இரநபதன.

"சரத ன; அதன ல த ன ந2ங ள ப ளவ#பப(வ#லடல. த ரவழநதரத
தமப# அநத இரணட வரஷ

லமத ன ப#ரச ததம ய#ரநதத. ஆன ல அநத

இரணட வரஷதத பலபய அத சங Zத உல தடதபய ஜய#ததவ#ட(த."
எனககப ப Zர எனறத.

டல உல

ல ம

பமத வ# ள

ச லர அறப யஸ பல இறநத வ#டவத ச ஜம ய#ரக

ளமபம

றதலலவ ? உ(பன,

ட(பப வ#ன ஞ ப ம எனகக வநதத.
"ஐபய , ப வம!

ட(பப

ம த ர..."

"இலலgங , ச ம , இலலgங ! உங ள வ ய பல, அபபடச கச லல த2ங .
தமப# த2ரக

யஸ

இரக டடமன கச லலங ."

"கர மப சநபத ஷம, ஐய ! த2ரக

யள ய, ச ரஞசZவ#ய ய, எனறம

பத ன ற ய, ம ரக ண(டனப பப ல ரக டடம. ஆன ல, கபயர ஏன
இபபப த மடறநத பப சச? ஏன அவர வ தத யம வ ச க

றத லடல?"

"ஏன வ ச க

றத லடல? வ ச தத ல உல ம த ங

த. எலல ரம

டபதத யம ப#டததப பப ய வ#டவ ர ள. அதன ல த ன ந ன க( அடக ட
தமப#டயப ப ரக ப பப

றத லடல. பநறற ர தத ர அத வ ச ததக

ப டப(ன. அபபப த மதல கவற ப#டததத பப ல ரகக. தவடலக
எற நத வ#டட, 'இன+ பமல ஒரததனககம தவல வ ச க
சபதம பணணத பத னற
ஒர ந ம ஷம எனககக

றத. அ( ண

ழ தத

றத லடல' எனற

ம ர தத ர வ ச சசத ப ரங ள!

ணண#பல ஜலம வநதத. மற ந ம ஷம எழநத

ஆனநதக கதத (ல ம எனற பத னற றற. அடத ந டனககம பப பத மய#ரக
கசசல எற

றத."

2
டதபய அடபய ப#டததச கச லலமபட ந ன கர மபவம வறபறதத க
ப டடக க

ண(தன பபரல தவல

நதபப ப#ளடள கச லலத கத (ங

ன ர.

"த ரவழநதரத தமப#டய ந ன மதன மதல ல சநத ததப பனன+ரணட
வரஷததகக பமல ரககம. அபபப தத ன, அதனட(ய கபயர ப#ரபலம
ஆரமப#தத ரநதத. ஒர ப

ய#ல கமப ப#பஷ தத ல தமப#ய#ன

சபசரகக

எனடன தவலகக அடழபபதறக வநத ரநத ர ள. ஒர டமனர டபயன+ன
சபசரககப பப ய வ ச க

றத வத எனற ந டனதத மதல ல ச ககப

பப ககச கச னபனன. ஆன ல வநதவர ள எனடன வ#(வ#லடல.
'உங டளதத ன தவலகக அமரதத பவணகமனற ச வகக
ப#டவ தம யச கச லல ய#ரக

ற ர. ந2ங ள ஒபபக க

ழநத ப#ளடள

ணட த ன ஆ

பவணடம' எனற வறபறதத ன ர ள. உ(பன அபபடபபட( டபயடனப
ப ரக
வ ங

பவணகமனற எனககம பத னற , சமமதம க
க க

டதத அசச ரமம

ணப(ன.

சபசர கசயயக

ளமப# இரணட வரஷததககளபள ப#ளடளய ண( ன

இவவளவ பபர எடதத ரக
ந டனததக க

ற பன, ஏபத

சம ர ய ஊதவ ன எனற

ணடத ன பப பனன. ஆன ல, தமப# ந யனதடத வ ய#பல

டவதத ஊத ஆரமப#தத பன

இலடலபய , இத சம ர வ ச பப#லடல,

ப#ரம தம எனற கதரநத பப ய#றற. அடரமண# வ ச பபதறகள எனககப
பரவசம யப பப யவ#ட(த. மனன ரகட ச னனபபக

ய#ல ர மச ம மதல ய ம

ர, கசமகப னன ர

வ#தவ ன ள+ன பரமபடரகக வ ரஸ

வநத ரபபவன இநதப ப#ளடளய ண( ன த ன எனற த2ரம ன+தத வ#டப(ன.
எனடனதத ன தவலகக டவக

பவணடகமனற தமப# வறபறதத ய

ரணம எனனகவனற கதரய வநதத. எனனட(ய தவல வ ச பப#ன பமல
ச வகக

ழநதகக அப ரப ப#ரயம. அத மடடமலல, க

தமப# எஙப

சபசரககப பப ன லம அஙப

ஞச

சணட(ய

லம

மடநத

ணடரநதத ம. தமப#ய#ன பமல மறற ந தஸவர வ#தவ ன ளகக லல ம

அவவளவ அசடய உண(

ய#ரநதத.

ச ம ! ப ழ எனபத இரக

றபத, அத ம

கப லல தத. ஒர

மனஷனகக ஒர பக தத ல எவவளவ ப ழ கபரக
இனகன ர பக ம அவன பமல ப
அத லம,

பமம வளரநத க

ணடரக

றத.

டல, வ#தவத எனற கச னன ல பப தம. 'பநறற மடளதத

இநதப டபயன இவவளவ நனற
அட(

றபத , அவவளவகக

வ சக

றத ? இவவளவ கசலவ கக

றத ?' எனற எலல ரககம ஒபர வய#றகறரசசல. ஆ பவ,

ந தஸவரக

ரர ள கடம (கமலல ம த ரவழநதரத தமப#டய இ ழநத

பபசவபத பவடலய யப பப ய#ரநதத.
அதறக ஒர ம தததகக மனன ல ஒர ப#ரச ததம ன ப
பஙகன+ உறசவததககச ச வகக
உளளர ந யனக

ய#ல ல

ழநடத வரவடழதத ரநத ர ள ம.

ரர ஒரவரம வ தத யம வ ச தத ர. உறசவம

ஆரமப#ததத ல ரநத இரணட ப

ஷடககம பட நத க

ணடரநதத.

த ரக லய ண உறசவதத ன பப த மண(பதத ல

சபசர ந(நதத. தமப#

வ ச ததக க

ரரம அவரட(ய

ணடரகட ய#ல உளளர ந யனக

கஸடட(ச பசரநதவர ளம ப#னன ல உட

ரநத ப ல கசயத

ணடரநத ர ள. 'ந யனதடத ந ம ரதத ப ப#டக

ப#டக

றத

எனற கதரய த பசங களலல ம

எனற ஒரததன கச னன ன ம. 'ப ட

றத , தடல

Zழ யப

சபசர பணண வநத(ற ங "

றவனங

ஞ னசனயங ள ய#ரநத ல, எவன பவணன லம த ன வ ச க
எனற ன ம இனகன ரவன. இகதலல ம ச வகக
ப( மலம வ#ழநத க

ணடரநத பப த லம, அடதக க

இலடச யம கசயய மல தமப# வ ச ததக க
கஸடடன தவல

த ல படடம

ஞசமம

ணடரநதத. ஆன ல உளளர

ரர ஒர த(டவ 'த ளம தபப#ப பப சச!' எனற

கச னனபப த தமப#ககக ப

பம வநத வ#ட(த. த ரமப#ப ப ரதத, 'ய ர(

த ளம தபப#ப பப சச எனற கச லல
பப டங ( !' எனற

றவன? மனன பலபய வநத த ளம

ரம யச கச லல றற. தமப#ய#ன பமல அப#ம னம

உளளவர ள பக தத ல பலர உட
ப#ரம தம யக ப

ழநத ன

வரவ ன'

ரநத ரநத ர ள. அவர ள+ல ஒரவரகக

பம வநதவ#ட(த. அவர 'இவன ள

கர மப த ளதடதக

(க

ன , தமப#,

ணடட( ன ! பச ததககத த ளம பப (றவன த பன!

ந2 ப டடகக வ ச ' எனற கச லல வ#ட( ர. அவவளவத ன.
வ#ட(த. உளளர ந யனக

ரர ந யனதடதத தக

அடக

ல ம மறற
வநத ர.

தவல

ரர ஒரவடரகய ரவர ப

ஜ லர டளப ப#டங

ல ன ல அடததக க

ண( ர ள.

எற நத ர ள. சறற பநரம ஒபர அலபல ல

லபல லம யப பப யவ#ட(த. தரம ரதத , கரக ள மதல யவர ள வநத
சணட(டய வ#லக

ந றதத ன ர ள. ப#றக ய ர பமல கறறம எனற

வ#ச ரடண ந(நதத. சடபய#லம இரணட
பமல உளளர ந யனக
தமப#ய#ன

ரர

டச , ச லர உளளர அப#ம னதத ன

டச ய#ல பசரநத க

ண( ர ள. அத

டச ய#ல இரநத ர ள. ஆன ல தரம ரதத

உளளரக

ம பபர
டச ய#ல

இரநத ர. அவர தமப#ய#ன பமல த ன கறறம எனற த2ரம ன+தத, 'ந2
வ ச ததத பப தம எழநத பப

ல ம' எனற

ட(டளய#ட( ர. ஆன ல,

ய#ல கரக ள ஐய வகக, தமப#ய#ன வ ச பப எனற ல உய#ர. ஆட ய ல

அவர, 'ச வகக
வ#ட

ழநத ப

ய#டல வ#டடப பப ன ல ந னம இபத

பறன' எனற ஆபவசம வநதவர பப ல

ளமப#

ளமப# வ#ட( ர. அபபறம

மறபடயம மதத யஸதம பணண பவணடயத ய#றற. இநத ம த ர ஒர
த(டவ, இரணட த(டவ இலடல; பல த(டவ ள+ல
ச வகக

ல ம ந(க பவ

ழநத பய சடன பணண#, எனடன எபபடய வத தவலககச

பசரததக க

ணட வ#( பவணடம எனற மடவ கசயதத. ந ன அபத ப(

பசரநத வ#ட( ல அபபறம எவனம வ டல ஆட( ம ட( ன எனற தமப#கக
அவவளவ ந சசயம.
இகதலல ம ப#றப ட தமப#பய மனடசவ#டடச கச லல த த ன ந ன
கதரநத க
பப

ணப(ன. அத மதல ந ங ள இரவரம பசரநபத

த கத (ங

பபரல

பன ம. மறற ந யனக

யசசல, எனடன ப

சபசரககப

ரர ளகக லல ம இதன ல என

ரம பணண

றத எனறம த2ரம னம

கசயத ரநத ர ள. ஆன ல, எனகக எனன வநதத ச மg! உணபத ந ழ ,
உடபபத ந னக மழ

டதத ரக

ற ர. '

தர பவஷட. பச றறககத தண#கக ஏபத
(க

ப வ ன

ற ன ள' எனற ந ன அலடச யம யத த ன

இரநபதன.
அநத சமயதத ல அவர ளட(ய ப

கசயயவ#லடல. த னம கப ழத வ#டநத ல
ந ளகக ந ள அப ரம
பணததக

க க

ரம எலல ம எங டள ஒனறம
சபசரத ன. தமப#ய#ன வ ச பபப

ணடரநதத. இதறக மனன கலலல ம ந ன

த தவல வ ச ததக க

ணடரநபதன. தமப#கக வ ச க

ஆரமப#தத ப#றக, எனடன மறநத பரவசம ய வ ச தபதன, ஸவ ம ! அத
எனன மபன தரமம? அத எனன

றபடன? அத எனன கப ரளதயம? -

இததடனககம தமப#, கபரயவர ள
இநதணட( ந ரவ#லடல. இநதக
சரத டவததக க

டடய வழ ய#ல ரநத அநதணட(
லதத பல பப ல, ஒததககப பத ல தமபர

ளளவ#லடல. தவலககப பத ல தபல , அபபறம பக

வ தத யததகக e ரபம ன+யம, பம ரச ஙக - இபபடகயலல ம ஒனறம
ட(ய த.

இநத சமயதத ல ந ன கறக
பறற எதற
இ(ங க

டட, "ப#ளடளவ ள! தமபர

இவவளவ...?" எனற ஆரமப#தபதன. ந ன பமபல பபச அவர

டக வ#லடல.

"எனககத கதரயம ச ம , கதரயம. ந2ங ள தமபர
ஆதரக

சரத டயப

றவர எனற அநத வ#வ

சரத டய

ரம இபபப த பவண( ம. த ரவழநதர

தமப# அபபடகயலல ம பத வழ ககப பப

வ#லடலகயனறத ன

கச ல

பறன. ஆன லம வ ச பப அறபதம ய#ரநதத. பதவ

பதவ

னநத ன. அதறப றற ர பப ல ந ளகக ந ள கசலவ ககம

அத

க க

னம எனற ல

ணடரநதத, பணம வநத கவ#நதத.

இடதகயலல ம ப ரக ப ப ரக

எனகக எவவளபவ

சநபத ஷம

உண( ய#றற. ஆன ல, ஒபர ஒர வ#ஷயம மனதத றக ம

டதத வநதத.

டலககம வ#தவ னககம கபரய சதர எத கதரய த ,

ச ம ! தமப#ககம அநதக க

டய மதப னப பழக ம இரநதத. எபபடய வத

அநதப பழக தத ல ரநத தமப#டய வ#டவ#க

பவணடகமனற ந ன ஆதத ரம

ணடரநபதன. அடக ட ஜ ட( ம ட(ய

கதள+வ

வம தனபதடத

ச கச னபனன. ச ல சமயம

வம கச னபனன. தமப#கக, எனன+(ம கர மபப பயபகத உணட.

ஆ பவ, ந ன கச லலம பப த பத ல பபச மல ப டடக க

ணடரககம.

க ட( பழக ம எனற அதககத கதரய மலம லடல. ஆன ல வ#டவதறக
மடடம மடயவ#லடல. ஏபத , ந ன கச லல க க
கர மப மgற ப பப

மல

ணட வநததன பயன

டடககள இரநதத. இநத மடடல வத இரக

,
றபத

எனற ந ன ஒரவ ற த ரபத யட(நத ரநபதன.
இபபடய#ரகட ய#ல, ம

தம

நத ய#ன உபப சதத ய க

ர ம

ஆரமபம ய#றற. பதசகமஙகம அமள+தமள+பபட(த. எனகக கர மப
ந ள

பவ பதச ய வ#ஷயங ள+ல ச ரதடத உணட எனற உங ளககத

கதரயபம! அநத ந ள+ல அடக ட கப தக கட(ங ளககப பப யக

ணடரநபதன. ச ல சமயம தமப#டயயம அடழததக க

ணட பப பவன.

அநதக கட(ங ள+ல தடலவர ளட(ய பபசசக டளக ப டடக ப டடத
தமப#ய#ன மனம
நத ம
கமபப

ன+நத க

ணடரநதத எனபடத அற நபதன.

ட(ச ய#ல,

டனக ட த கசயத வ#ட( ர ள எனற கசயத வநதத. அனற
ணதத ல ப#ரம ண(ம ன கட(ம. பட(ணபம த ரணட வநதத

பப ல ரநதத. தமப#கக இரணட வரஷம
ந னம அடக ட கமபப

க கமபப

ணதத ல த ன ஜ ட .

ணம வரபவன. அனடறய த னம

கப தககட(ததகக ந னம தமப#யம பப ய#ரநபத ம. கட(தத ல அனற
பபச யவர ள எலல ரம கர மபவம உரக ம
பக தத ல ரநத தமப#ய#ன

ப பபச ன ர ள. என

ண ள+ல ஜலம கபர

வழ வடதப ப ரதபதன.

கட(ம ஒர மண# பநரம ந(நதப#றக, த டகரனற சலசலபப
உண( ய#றற. க

ஞச தரதத ல பப லgஸ

கண( நதட ள(ன கட(ம
அடததக

ரர ள ட ய#ல

வரவத கதரநதத. கட(ங டளத தடய ல

டலதத வ#டமபட அனடறய த னநத ன பமல (தத ல ரநத

உததரவ வநதத ம. ஜனங ளகக இத ஒனறம கதரய த. அவர ள+ல
கபரமப பல ர த ரமப#ப ப ரதத, இத எனன சம சச ரம எனற
பய ச பபதறகள பப லgஸ
ப#ரபவச தத த றம ற

ரர ள த டம ப#ரபவசம

அடக த கத (ங

ன ர ள. உ(பன, கட(ம

டலய ஆரமப#ததத. இரணட ந ம ஷததககள மக
பப ய வ#ட( ர ள.

தத ன அங

லம ந டலநத அட வ ங

ணடரநதத. எனடனக

வ#ட(ழதத. இரவரம அத
வழ ய#ல

க க

ண(

ரநத கசனபறன.

தமப# மனனபய ஓடப பப ய எனக
ததக க

லவ ச ப பபர ஓடப

ட(ச வடரய#ல இரநதவர ள+ல அடபயனம ஒரவன.

ந ன ஓ(வ#லடல. பத ள+லம மத
ப#றக கமதவ

கட(தத றகள

ஒர சநத ன மடனய#ல

ண(தம வநத

டடக க

ப பபச மல வ2டட( பந க

ட(தகதரவ#ல, eனம ர ப

ணட

ணண2ர

ச கசனபற ம.

ய#லணட( வநததம தமப#,

'ந லலங , அணபண!' எனற கசசல பப ட(த. அனம ர சநந த ய#ல வ#ழநத
நமஸ

ரம கசயதவ#டட எழநதத.

"ஸவ ம ! ஆஞசபநய ! இனற மதற க
ணண லம ப ரக

ணட மதப னம எனபடதயம

ம டப(ன; ட ய லம கத (ம டப(ன. சதத யம!

சதத யம" எனற ப#ரம ணம கசயதத.
ப வ# ந ன, அபபப த, சமம
ல ய தத ல

இரநத ரக க க( த ? "தமப#, அனம ர

ண ண( கதயவம. அத லம

ட(தகதர அனம ர கர மப

சகத யளளவர. அவரட(ய சநந த ய#ல ப#ரம ணம கசயத ரக
ஜ க

ற ய,

ரடத! ஞ ப ம ரக டடம" எனபறன.
அபபப த தமப#, "அபபட ந ன என ப#ரம ணதடத மgற ன ல, என

தடலய#ல இடவ#ழடடம; என

ண அவ#நத பப

டடம" எனற உரதத

கரல ல கச லல றற.
ஸவ ம ! ந ஜம
நடங

ச கச ல

பறன, அபபப த என உ(மகபலல ம

றற. பர மங ள எலல ம கதத டட ந னறன. 'அ( ப வ#! இவவளவ

பயங ரம ன சபதம ஏன கசயத ய?' எனற உரதத கரல ல கச லல
வ#ரமப#பனன; ஆன ல ந

எழவ#லடல.

3
ச வகக

ழநத ன+(ம எனகக அப#ம னம அத

ரணமம பசரநதத. என தமகட

ஒரதத கமபப

கதரவ#ல இரநத ள. ந ன கமபப

ம வதறக இனகன ர
ணதத ல பதச கசடடத

ணம பப ன ல அஙப த ன தஙகவத

வழக ம. அவள ம ள வனஜ டச டய இநத ம னகப ( ன
வ#(கக( த. நலல இ(ம யப ப ரததக
பவணடம எனற ந னம சநதர

கத ழ லகக

லய ணம பணண#க க

ம டச யம

டததவ#(

பய ச தத மடவ

டட

டவதத ரநபத ம.
ந ன கமபப

ணதத ல இரககம

லங ள+ல ச வகக

ழநத தமப#

அடக ட எங ள வ2டடகக வரவதணட. அபபப கதலல ம ந ன, "ஆ
நமமட(ய வனஜ வககம ச வகக

ழநதககம மடடம

!

லய ணம பணண#

டவதத வ#ட( ல எவவளவ பமல ய இரககம?" எனற எணணபவன.
எனனட(ய ஆடச ந டறபவறல ம எனபதறக அற கற

ளம பத னற

வநதன. அவர ள இரணட பபரககம ஒரவர பமல ஒரவர ப#ரயம ஏறபடட
வநதத

த பத னற யத.

வனஜ , ப ரக

றதறக, ரமடப, ஊரவச எனற கச ல

ம த ரகயலல ம ப#ரம தம

இரக

ற ர பள அநத

ம ட( ள. ஆன ல, அபபட

அவலடசணமம இலடல. ம தத ல நலல

டள. கடததனப கபண ப ங

இரபப ள. ஆன ல பதத ச ல ததனதத ல அவளகக ஈ( ன கபணடண ந ன
ப ரததபத

ட(ய த. ஏபன

என மரம ள சபச எனற ந ன கச ல

ந2ங ள ந டனக க க( த. எனகப
இரக

றத

கச நததத பல கழநடத கடட ள

னறன. அவறடற எலல ம பறற ந ன அபபடச கச ல

பறன ?

ட(ய த.
வனஜ டவ சங Zதக

சபசரகப

ந டடயததகப

தய ர கசயயம

உதபதசம எங ளகக இலடல. இநதத கத ழ ல எலல ம எங ள தடல
மடறபய ட பப

டடம, கழநடத ள எலல ரம கடயம கடததனமம

இரக டடம எனற ஆடசபபடப(

ம. ஆட ய ல, வனஜ டவப பளள+க

க(ததகக அனபப#பன ம. ஏகழடட

ள ஸ வடரய#ல படதத ப#றக பளள+க

க(தடதயம ந றதத ஆய#றற. அபபறம வனஜ

வ2டடல சமம

த ன

இரநத ள.
எனன இரநத லம பரமபடரய

வநத

சங Zதம ந டடயம அப#நயம எலல ம இபலச
கறமபததனம

ம ற றற. வனஜ

எஙப

டல பப கம ? வனஜ வகக
வநதத. ஆன ல அவவளவம

எனனதடதப ப ரதத லம அபத

ம த ர த னம கசயத வ#டவ ள. ய ர எபபடப ப டன லம, அபத ம த ர
ப டக

டடவ ள. ந ( ம ப ரதத ல, ய ர ய ர எபபட நடதத ர பள

அபபடபய நடததக

டடவ ள. மனஷய ளட(ய ச த ரண நட( உட(

ப வடன ள அவளகக அபபடபய வநதவ#டம. ய ர எபபடப ப ரக
எபபடப பபச

ற ர ள, எபபட ந(க

டட பர

சம பணணவ ள. வனஜ

ற ர ள,

ற ர ள - அமம த ரகயலல ம கசயத
இரககம இ(கமலல ம ஒபர ச ரபபம

வ#டளய டடம ஆ தத ன இரககம. ய ரககம பயபப( ம ட( ள.
அலடச யம

த தக

எற நதத ன பபசவ ள. 'இபபடகயலல ம

இரக கக( த. பதவ#ச

இரக

பவணடம' எனற அவளகக ந ன அடக ட

பதத கச லவதணட.
ஆன ல, வனஜ வ#ன வ#ஷமம, வ யத தடகக, ச ரபப, வ#டளய டட,
எலல ம ஒபர ஒர ஆச ம ய#ன மனன ல மடடம ம யம ய மடறநத
பப ய#ன. ச வகக

ழநத தமப# வநதவ#ட( ல இலல த ந ணம கவட ம

எலல ம வநதவ#டம. தமப# மனன ல அவள அத ரநத பபச ம ட( ள.
ஏத வத ப ட( ல த ன பத ல கச லவ ள. வழக ம பப ல
ம ட( ள. தமப# ஏத வத பவடகட ய

லgகரனற ச ரக

ப பபச ன ல இபலச

ச வகக

ழநத ன ந யனம ப டபத ல அவளகக கர மப ஆடச.

கமபப

ணதத ல உதஸவம, ஊரவலம எதற

வ ச தத ல அடத அவள ப ட
ச வகக

மல இரக

ச ச ரபப ள.

வத தமப# வ தத யம
ம ட( ள. அடதத றபப ல

ழநத வ2டடறக வரமபப த, அநத ர

ம நனற ய இரநதத, இநதக

Zரததனம அபரவம ய#ரநதத எனகறலல ம கச லவ ள.
ந ன எபபப த வ2டடகக வநத லம, ப#னன ல தமப# வர
ஆவல(ன ப ரபப ள. வர வ#ட( ல, ஜ ட(ய

, "அவர கசVக

றத கயனற
யநத பன?

உ(மபகக ஒனறம லடலபய?" எனற ப டப ள.
ச வகக

ழநத ன மனமம இபபடதத ன இரக

றத எனற கதரநத

ணப(ன. தமப# இநத வ2டடகக வரம பப கதலல ம வனஜ

ந னற வரபவற

வ#ட( ல, அவனட(ய

வ சல ல

ண சறறம மறறம ப ரககம.

வ2டட( வ#டடப பறபபடம பப தம அபபடதத ன. வனஜ வ#(ம
வ#ட(கபறறக க
ப டடக க

ளள மல பப

ணட ந றப பன தவ#ர,

ம ட( ன. "பப
ளமபம ட( ன.

இநதப ப#ளடள ளட(ய மனச எனககக
பப ய#றற. ச வகக
பப டடரக

ல ம ! ம ம !" எனற

ணண ட ம த ர கதரநத

ழநதககம வனஜ வககம த ன ப வ ன ப#டணததப

ற ர எனற ந ன த2ரம னம பணண#க க

ணப(ன. இடதப பறற

எனகக ஏறபட( சநபத ஷதடதச கச லல மடய த. என சப
கர மபத த ரபத ய

தத ன+ரநதத.

தரககம இத

எங ளட(ய எணணம இவவளவ சலபம
எணண# ந ங ள சநபத ஷபபடடக க

ப பல க ப பப

றடத

ணடரகட ய#ல, எங ளட(ய

சநபத ஷதத ல மணடணப பப டவதறக ஒர ப வ# வநத பசரநத ள.
அவடள உங ளககம கதரநத த ன இரககம. த ரசகசநதர மபன ரஞச தம
எனற கபயர. இபபப த அவள கபயர மங
அப(யபப ! அநதக

லதத ல அவளக

அவளட(ய ந ( க

மகபன+ கமபப

பதத ந டளககள கமபப
டதககக

ப பப ய#ரக

றத. ஆன ல,

ரநத மவடஸச கச லல மடய த.
ணததகக வநத பசரநதத. வநத

ணபம பய#தத யம யப பப யவ#ட(த.

ல லடல எனப ர பள, அநதம த ர,

ஒரவரககப ப ழ ஏன வர

றத, ஏன பப

டல உல தத ல

றத எனபதறகக

சமயம இரபபத லடல. அநத மபன ரஞச தம என

ரணபம ச ல

ற கபண ப#ளடள கர மப

ச த ரணம எனபத என அப#பப#ர யம. இர தத ரய#பல, ம தத பல பவ(டர
வ ர அபப#க க

ணட, பளபளகவனற சம

ப(டவடயக

எலகடரக டலடடகக மனன ல வநத ந னற ல ஏபத
த ன+ரககம. பவஷதடதக
ம தத பல இரக

தளக

ணட,

ப#ரம தம யத

டலததவ#டடப ப ல பல ப ரதத ல, என

ற லடசணம க( இரக

அவள ப டப(

டடக க

த.

கர மப மட(ம. e நதஸத ன+ கமடட ள+பல

ய ந ( ததகக பவணடய ப டடக ள ப டவ ள. அவவளவத ன.

ச ரரம சம ர ய#ரககம. ஆன ல

ல மண# பநரம

மபப த டயப ப#டதத

ஆல பனம பணணச கச லலங ள; கவறம பஜயம. த ளம தவற மல ஒர
தய

ர ஜ

Zரததனதடதப ப (ச கச லலங ள; மடய த! 'த ளதடத

வ2டடபல டவசசடட வநத ரகப ன, எடததக

டட வரடல' எனற கச லலக

கடய பபரவழ .
இநத ச த ரண ந ( க

ரய#ன பமபலத ன கமபப

பய#தத யம ப#டதத அடலநதத. ஒர ந டளகக டக ட
எனற, ஜனங ள க

ட(ட

பமல

கட(ம வநத ரககம ப ரததக க

ட(க வ#லடல

லடல வ#டக(ற நத ர ள. எவவளவக
ளளங ள. இனனம அநதப கபண

ப#ளடள ப ல பல எஙப ய வத கவள+ய#பல
ஜனங ள ப#னபன ட பப யக க

ணம அபபட

ளமப#ன ல பப தம, ஆய#ரம

ணப(ய#ரபப ர ள. அவள ப

ய#லகக

ஸவ ம தரசனம கசயய வநத ல அனடறகக உறசவம ம த ரத ன.
அவவளவ ஜனங ள கடவ#டவ ர ள. ஆன ல எலல ரம அநத ந ( க
ரடயதத ன ப ரததக க
க(ப ப ரக

ணடரபப ர பள தவ#ர, ஸவ ம டயத த ரமப#க

ம ட( ர ள.

இபபட ஊகரலல ம பய#தத யம

ப பப னத ல ந ன

ஆசசரயபப(வ#லடல. ப ல மண#
ந ன ப ரதத ரக

லதத ல ரநத இநத ம த ர எததடனபய

பறன. ஆன ல த ரவழநதரத தமப#யம அநத ம த ர

ப#ரடம ப#டததப பப னதத ன எனகக கர மப ஆசசரயம ய இரநதத.
அதன ல எனகக உண( ன மன பவதடனகக அளபவ

ட(ய த.

தமப#ய#னட(ய வ#தவத எனன? பய கயடத எனன? கசலவ கக எனன?
இவன பப ய அநத ந ( க

அவம னம பவகறனன இரக

ல பல வ#ழ

றத ய#ரநத ல அடதவ#(

றத ச ம ?

4
அநத ந ( க
ச வகக

மகபன+ கமபப

ணததகக வநதத ல ரநத

ழநத ஒர ந ள ந ( ம வத ப ரக

கவள+யர ளகக எஙப ய வத

மல ரநதத

ட(ய த.

சபசரககப பப ன லம ந ( ம ந(ககம

ர தத ரகக எபபடய வத வநத பசரநத வ#டவ ன.
மபன ரஞச தம பமட(கக வநத வ#ட( ல, நமம டபயடனப ப ரக பவ
மடய த. பதன கடதத கரஙக எனப ர பள, அநத ம த ரத ன.
பவடகட டய பவணம ன ல ப ளங ள. ச வகக

ழநதககப

ப#டதத ரநத ந ( ப டபதத யம வனஜ டச டயயம ப#டததக க

ண(த.

அவளம தவற மல ந ( ததககப பப ய வநத ள. ஆன ல அவள ந ( ம
மடடம ப ரக ப பப னத
ந னம

எனககத பத னறவ#லடல. இரணட மனற ந ள

வன+தபதன. ச வகக

வனஜ டச ச வகக

ழநத பமட(டயபய ப ரததக க

ழநடதபய ப ரததக க

ணடரபப ள. க

அவன ஒர மடலய#ல இவள ஒர மடலய#ல உட
எபபடபய

அவளட(ய

ட(ட ய#ல

ரநத ரநத லம,

ண அவன இரககம (நபதடக

இகதலல ம எனககக க

ணடரக ,

ணடப#டததவ#டம.

ஞசம க(ப ப#டக வ#லடல. வனஜ டச ய#ன

மனபவதடன எனகக நனற யத கதரநதத. அவள இநத அசடடப ப#ளடளடய
ந டனதத ந டனதத உர
ணப(ன. ந ( க
வரவத

ப பப யக க

மகபன+ வநதத ல ரநத, ச வகக

ழநத எங ள வ2டடகக

ட(ய த. வனஜ டச ச ல சமயம "ஏன ம ம ! இநத ந ( க

மகபன+ எபபப த ஊடர வ#டடப பப
ப டகம பப பத அவள
கற படப அற நத க

ப பப

றத?" எனற ப டப ள.

ண ள+ல ஜலம தளமப# ந றகம. ந ன அவளட(ய

ளபவன. எனனட(ய மனமம

கதனற லம, கவள+பபட(ய
பறற க

ணடரநத ள எனபடதயம

ஷ(பபட(

, "சZ! டபதத யபம உனகக எனன அடதப

வடல? ஊரல ய ர எகப ட க ட( ல உனகக னன? ஏத வத

பவடல இரநத ல ப ர பப ய!" எனபபன. இனனம ச ல சமயம அவள,

"ம ம ! ந னம டர ம வ#ல பசரப பப

பறன" எனப ள. ந ( தத ல

மபன ரஞச தம ப டயபடகயலல ம ப ட, அவள நடததபடகயலல ம நடததக
டடவ ள. "ஐபய ! இநதப கபணணககப டபதத யம பலம

ப ப#டதத

வ#ட(பத" எனற எணண# வரததபபடபவன.
நம ஊரக

ரர ள ச த ரணம ய ஒனற எனற ல, நற எனப ர ள.

ஒனறம இலல த பப பத கப யயம பளகம

ஞசம ந ஜமம இரநத ல ப ட

டபதத யக

றபடன கசயவ ர ள.

பவணம ? ச வக க

ழநத ன

ரததனதடதப பறற தத ன ஊகரலல ம பபசச. இநத ம த ர

பமத வ#ய ன ப#ளடளகக இபபட அசடடப பட(ம வநதபதகயனற எனகக
எவவளபவ

வரததம ய இரநதத.

ட(ச ய

ந ( ம மடநதத. அத வத கமபப

மபன ரஞச தம

மகபன+ய ரன ந ( ம மடநதத. அவர ள அடததபடய

கசனடன படடணதத றகக
அனற ச வகக
இரநதத

ணதத ல

ளமப#ன ர ள. அவர ள ஊரககக

ழநத அநத ந ( க

ளமப

ரய#ன ஜ ட ககப பப ய அஙப பய

வம, கர மபவம அசடடப ப#சடட எனற ந(நத க

ண(த

வம

கதரய வநதத. ரய#லபவ ஸப(ஷனககம அவர டள வழ அனபபவதறகப
பப ய#ரநத ன ம. ரய#ல
ச வகக
ப ரக

ளமப#க க

ழநத, "ந ன பட(ணததகக வபரன, அவச யம வநத உங டளப
பறன" எனற இடரநத

இரநதவர ள ச ரததத
ந ( க
உறச

ஞச தரம பப ன ப#றப ட க(,

தத யத

வம, அடதக ப டட ப#ள டப ரதத ல

வம ப ளவ#பபடப(ன.

மகபன+ ஊடர வ#டடப பப ன ப#றக, வனஜ வககக க

ஞசம

ம ப#றநதத. "ஏன, ம ம ! இன+ பமல த ரவழநதரத தமப# நம

வ2டடகக வரவ ங லல?" எனற ப ட( ள. அவள ப ட(தறக
தகநத றபப ல, ச வகக

ழநதம, இரணக( ர த(டவ வ2டடகக வநத ன.

அபபப கதலல ம வனஜ வ#ன பத ரடணடயப ப ரக
அப(யபப ! ர ண# த ன! கறகப
ந ம ரநத க(ப ப ரக
ம ட( ள.

தல ப ட

கநடகப

பவணடபம?

பப வ ள. ச வகக

ம ட( ள. ஏத வத ப ட( ல, பத ல கச லலவம
தத பப ல பப யவ#டவ ள.

இடதகயலல ம ப ரக ப ப ரக

எனகக ஒர பக ம பவடகட ய

ஒர பக ம வரததம யம ரநதத. ந ன அவர ளகக, பதத
கச லலவ#லடல ச ம ! எனனட(ய உல

ணடரக

கச ல
ச வகக

ழநடத

வம

தத ஒனறம

அனபவதத பல கதரநத

பறன. இநத ம த ர இளம ப#ளடள ள

ரயதத பல, பதத

றதன ல ப#ரபய சனபம ஏறபடவத லடல. அதன லத ன
ழநத அநத ந ( க

ர டமயல ல அ பபடடரநதபப த க( ந ன

ஒனறம கச லலவ#லடல. இத பலகயலல ம அவர அவர ளம படடப படடத

பதற பவணடம.
கறகப

ஷ(பம , ச பம , அனபவ#தததத ன பதத வர பவணடம.

ஏத வத கச னபன ம ன ல டபதத யம மறற ப பப யவ#ட

றத.

இபபட இரணட மனற ம தம ஆய#றற. கசனடனப பட(ணம
நதஸவ ம ப

ய#ல உறசவதத றக ச வகக

வரமபட எனககக
இரக

ழநடத அடழததக க

டதம வநதத. பட(ணதத ல அநதப பழ

ற பள எனற அபபப பத மனச ல ந டனததக க

அதற

வநதக

ச ம ! அநதக
அத த ன

சபசரடய வ#( மடயங ள ?

சபசரய#ல ச வகக

ட(ச

ணட

ணப(ன. ஆன லம

ளமப#ப பப பன ம. ஆ

ழநத எனனம ய வ ச ததத என

ற2ர ள?

சபசர எனற தமப#ய#ன அநதர தம வககத

கதரநத ரநதத பப ல ரக

றத. அதன லத ன, அவவளவ அறபதம ய

அடமநதபத , எனனபம ? ஒர ந ள ர தத ர தமப# டபரவ#ர

ம வ ச தத

பப த, ப ட(வர ள எலல ம அழத வ#ட( ர ள. தமப#ய#ன வ ச பப#ல
மனடனகக இபபப த க
மனபனகயலல ம,

ஞசம வ#தத ய சம ஏறபடடரநதத.

லய ண#, சங ர பரணம, eமஸதவன+, ந டட(,

ப த ரம இநத ம த ர ர
எனககம தவல வ ச க

ங ள வ ச பபத பலத ன தமப#கக உறச
கர மப உறச

ம ய இரககம. க

தமப#

மபப த , ப த ரக Vளம, உபசன+, ம

வ சக

ஆரமப#தத ரநதத. இநத ர

எனககச ச ல சமயம

ஞச ந ள

ம ச - இபபட அத

ணண#ல ஜலம வநதவ#டம. உ(மகபலல ம
ஓ( த! ஏபத

வ#ரல வழக ம

ணடரககபம தவ#ர, மனகசலல ம, தமப#ய#ன வ ச பப#ல

ஈடபடடரககம. நட நடபவ, இரணட ட டயயம தக
eர! ம

ம.

ங களலல ம வ ச ககம பப த,

மய#ரககசச எற யம. தவல வ ச பபதறப
பப ல தடடக க

ர,

க கமப#டட, 'eர

பதவ !' எனபபன. இடதப ப ரததவ#டட, ச லபபர ச ரபப ர ள;

மட( ள ள! சங Zதம அனபவ#ககம வ#தம அவர ளகக னன கதரயம?
மனற ந ள

சபசரயம மடநதத. ந ல ம ந ள கப ழத வ#டநதத.

"இனடறகக ஊரகக பறபப(ல ம , தமப#!" எனபறன.
"க

ஞசம கப றங ள ம ம . பதன

சபசர? பநபர
ச வகக

ஞச ந ள

ஏறபடடரநதத. 'டடரவ' பணணக
பட(ணம பப கமபப த

ழடம த பன ச தமபரதத ல

ரபலபய பப ய வ#(ல ம" எனறத தமப#.

ழநதககக க

பம ட( ர

ததக க

ர வ ங

ர டபதத யமம

ணடரநத ன. அடதத த(டவ

வர பவணடகமனற கச லல க

ணடரநத ன.
அனற ப கலலல ம சறற ,

'கஸ ணட e ணட'

ர வ ங

ட(ச ய#ல இரண( ய#ரம ரப யகக ஒர
க க

!

ணட வநத பசரநத ன. கச றப

டமபல ஓடய#ரநத படய ல, 'கஸ ணட e ண( 'ய இரநத லம வணட
ப ரபபதறக கர மப நனற ய#ரநதத.
நலல பவடள;

சபசரய#லம

ர வ ஙகவத லம பதத கசனறதன ல

மபன ரஞச ததடத மறநதவ#ட( ன எனற ந ன எணண# சநபத சபபடப(ன.
ஆன ல, அத அறப சநபத ஷம ய பப ய#றற. அனற இர தத ர
ச வகக

ழநத ந ( ததககப பப ன ன. "ந2ங ளம வரங ள

அணபண!"

எனற அடரமனச யக கபப#ட( ன. "கர மப ச ரமம ய இரக

றத; ந ன

வரவ#லடல" எனற கச லல வ#டப(ன. அனற இர தத ரகயலல ம என
மனச ல பவதடன கட க
மறந ள

ணடரநதத.

டலய#ல தமப# கர மப பநரம

எழநததம பரபரபப(ன ஸந னப ன த
பஜ ர

டரஸ பணண#க க

ழ தத த ன எழநத ன.

டள மடக த கத (ங

ன ன.

ண( ன. எலல ம ஆனதம "ம ம ! க

கவள+ய#பல பப ய வ#டட வர

பறன. ச பப டடகக எனக

ஞசம
தத ரக

பவண( ம. த ரமப# வரவதறக பநரம ஆன லம ஆகம" எனற ன.
"தமப#! இகதனன பபசச? ந டளப கப ழத வ#டநத ல ச தமபரதத ல
இரக
பப

பவணடபம? பறபபடவதறக ஏறப ட கசயய மல எஙப பய
பறன என

ற பய?"

" ட( யம இனற இர தத ரபய
மண#ககக

ரல

ளமப# வ#(ல ம ம ம ! ர தத ர பதத

ளமப#ன ல, பளபளகவனற கப ழத வ#டயம பப த

ச தமபரம பப யவ#(ல ம. உங ளககத தக ம வ#ழ க
பவண( கமனற ரநத ல ந2ங ள பவணம ன

ர தத ர ரய#ல ஏற வ#டங ள"

எனற ன.
இபபடச கச லல வ#டட கவள+பய பப னவன இன+பமல ச யங

லம

த ன த ரமப# வரவ ன எனற ந டனதபதன. ஆன ல ஒர மண#
பநரததககள அவன த ரமப# வநதவ#(பவ எனகக ஆசசரயம யப பப ய#றற.
"எனன தமப#! அதறகளபள வநதவ#ட( ய?" எனற ந ன ப ட(தறகப
பத ல ஒனறம கச லல மல, உளபள பப ய படகட டய வ#ரததப படததக

ண( ன. சறற பநரததகக லல ம அவன வ#மம அழம சததம ப ட(த.
தமப#ய(ன பச கர

"எனன(

டபயனம பப ய#ரநத ன. அவடனக கபப#டட

சம ச ரம?" எனற வ#ச ரதபதன. அவன எலல

வ#வரமம

கச னன ன. ஸ நபத ம ல இரநத மபன ரஞச ததத ன பங ள வககப
பப ன ர ள ம. வ சல ல ஏற னபவ ஐநத ஆற பம ட( ர வணட ள

ததக

ணடரநதனவ ம "கமபப

ணம ச வகக

ழநத ப#ளடள வநத ரக

ர"

எனற தமப# கச லல யனபப#சசத ம. வ சல பசவ ன த ரமப# வநத,
"இபபப த அமம வகக பவடல இரக

ம. ப ரக

மடய த ம. இனகன ர

சமயம வரச கச னன ங " எனற கதரவ#தத ன ம. தமப#கக ம ம
அபபடபய ச றததப பப சச ம. வணடடயத த ரபபச கச லல பநபர
ஜ ட கக வநத வ#ட(த ம.
ச ம ! இநத வ#ஷயம எனகக ஆசசரயதடத வ#டளவ#க வ#லடல. அநதப
கபண ப#ளடளடய மதற ஸ
கதத ட

ணட

ரட ஜடஜq ள எனன, ஐ.ச .எஸ.

ஸதர ள எனன இபபடபபட( சZம ன களலல ம அவள வ2டட

வ சல ல பப யக

ததக க

ணடரநத ர ள ம! இபபடகயலல ம கபரடம

வநத ல, நலல மனஷயர ளகப

ரவம தடலகப ற ப பப யவ#டம. ஒர

ச த ரண கபண ப#ளடளககக ப ட
பமளக

டவததக க

ற ர ள எனற ந ன ப ளவ#பபடடரநபதன. கபரய கபரய

வக Zல ள எனன, டeகப
உதத பய

ரர ள தடலய#ல தக

பவணடம ? ப வலம ஒர

ரடன அவள மத பப ள ?

ச வகக

ழநத ன பமல எனககக ப

பம ய வநதத, இவனட(ய

வ#தவத எஙப ? அவள எஙப ? அநத அறபப கபணப#ளடள எஙப ? அவள
வ2டட( பதடகக

ணட இவன ஏன பப

ற ன? இநத அவம னம அவனகக

நனற ய பவணடம! அபபப தத ன பதத வரம. அழடடம நனற ய அழடடம.
இபபட எணண#, அவடன சம த னபபடததவதறக ந ன பப
எனகக ச ல மனஷயர டள ப ரக

வ#லடல.

பவணடய#ரநதத. அவர டளப ப ரதத

வ#டட வரல ம எனற கவள+பய பப யவ#டப(ன.
ச யங

லம ஐநத மண# சம ரககதத ன த ரமப# வநபதன. வநததம,

தமப#டயப பறற வ#ச ரதபதன. சம ர ந ல மண#ககத தமப# அடறய#ல ரநத
எழநத வநதத

வம, ந ன எஙப

வணடய#ல ஏற க க

எனற வ#ச ரததத

ணட பறபபடடச கசனறத

வம, உ(பன

வம, கதரநதத. ரய#ல ல

ஏற ந ம ப டடககப பப யவ#(ல ம , தமப# எபபடய வத த ண( டக

ணட வநத பசரடடம எனற மதல ல ந டனதபதன. அபபறம இநத

ம த ர ந டலடமய#ல அவடனத தன+ய

வ#டட வ#டடப பப

எனற பத னற றற. மனதத பல எனனபம

த கத கக னற அடததக

ண(த. ஒரபவடள தமப# வநத பசர வ#ட( ல ந டளககச ச தமபரதத ல

சபசர எனன ஆவத? அவன த ன ச றப#ளடளததனம

க க( த

ண( ல, அதற

ந மம அசடடத தனம

ந டனதத, அவன வரவக

தத ரநபதன.

ப பப

ந(நத
ல ம

எனற

ச யங
"ம ம

லம ஏழ மண#ககதத ன வ சல ல வணட வநத ந னறத.
வநதட( ங ள ?" எனற ச வகக

ணட உளபள நடழநத பப த, 'பப

ழநத உறச

க ப டடக

றத, ப#ளடளககப பதத சரய யப

பப யவ#ட(த பப ல ரகக' எனற ந ன ந டனததச சநபத ஷபபடப(ன.
ஆன ல அநத சநபத ஷம ஒர ந ம (ஙக( இலடல. உளபள வநத
தமப#டயப ப ரதபதபன

இலடலபய , அவனட(ய உறச

ததககக

ரணம

எனனகவனற கதரநத பப யவ#ட(த. அபபடபய என மனம இடநத
பப ய#றற.
'அட ப வ#! சண( ள+! உனன லத பன வ#பரதம வநதத!' எனற அநத
ந ( க

ரடய மனதத றகள த டடபனன. ந ன அனற ச யங

தமப#டயத தன+ய ய வ#டட வ#டடப பப னதற

லம

எனடனபய கந நத

ணப(ன. 'இபபப த ந ன ரய#ல ல பப வத எனபத மடய த

க( இரநத தமப#டய அடழததக க
இநத இ(தத ல

பவணடம.'

நதபப ப#ளடள கச னனத எனகக நனற யப

பரயவ#லடல. எடதபய

கச லல வ#டட வ#ட( ர எனற பத னற றற. "ந2ர

கச லவத எனகக அரததம
எனன ம றதடலக

ணட த ன பப

ரயம.

வ#லடல, ஐய ! அபபடச ச வகக

ழநத ன+(ம

ணடர?" எனற ப டப(ன.

"கதரயவ#லடலய , ச ம ! அடதச கச லவதறகக க( எனககச
சங (ம ய#ரக

றத. டபயன நனற

த 'தணண#' பப டடவ#டட

வநத ரநத ன! அவவளவத ன. அனம ர ப

ய#ல பல கசயத சதத யம பப சச!

மறபடயம 'பச கர ' டபயடன வ#ச ரதபதன. ச யங
த(டவ அநத ந ( க

ர வ2டடககப பப னத

மடய த' எனபற பத ல
அவள கவள+ய#ல
பப யவ#ட(த

ட(ததத

வம, அபபப தம 'ப ரக

வம, இவர ள வ சல ல ந றகம பப பத

ளமப# வநத பம ட( ரல ஏற க க

ணட

வம தமப#டயத த ரமப#க க(ப ப ரக வ#லடலகயனறம

'பச கர ' கச னன ன. அதறகப ப#றக தமப# க
சறற அடலநத வ#டடக
வணடடய வ#டடக க
மதப னக

லம இனகன ர

ஞச பநரம எஙக லல பம

ட(ச ய#ல கஸனடரல ஸப(ஷனகக அர

ணட பப ய#றற ம. ந சம யப பப

ட( ள டவதத ரக

றவன ள த ன

ற ர பள? சகட ப பப ட பப டட வ#டட

வநத வ#ட( ன!
இடதகயலல ம ப ட(பப த ஒர பறதத ல எனககத தமப#ய#ன பபரல

பம வநத லம, இனகன ர பக ம இரக ம யம ரநதத. அவன மனச

எவவளவ பவதடனப படடரநத ல, இநத ம த ர ப

ய#ல ல கசயத

ப#ரம ணதடதக ட வ#டட மத ப னம கசயயத பத னற ய#ரககம? ப ழம

கபண பம

தத ன சகத த ன எனன? - பப னத பப

எபபடய வத டபயடன ஜ க
பசரததவ#ட( ல, அபபறம
ந ( க
வனஜ

டடம, இநத த(டவ

ரடதய ய ஊரககக க

ணட பப யச

வடலய#லடலகயனற ந டனதபதன. 'இநத

ரப டபதத யம இதத(ன இவனகக வ#டடப பப ய#றற. ப#றக
இரக

பதறற க க

ற ள, ப ரததக க

ற ள!' எனற எணண# எனடன ந பன

ணப(ன.

5
ச பப ட எலல ம மடததக க

வ#ட(த.

ணட வநத ன. ச வகக

உட

ளமபவதறக இரவ பதத மண#

ரர ள அனபப#ய#ரநத டடரவர வணட ஓடடக
ழநத டடரவரககப பக தத ல மன ஸT டடல

ரநத ன. ந ங ள எலல ம ப#னன ல இரநபத ம. தமப# வணட ஓட(

ஆரமப#க

மகபன+க

ணட

மல ரக

பவணடபம எனற என மனச த கத க எனற அடததக

ண(த. ஆன ல அவன+(ம அடதப பறற ந ன கச லலவ#லடல.

கச னன ல, ஒர பவடள 'கரஙட
எனற கச னன

டதபப ல ஆ

ந டனதத க

ணட மரநத த னன பத'

வ#(ல மலலவ ? ஆட ய ல வ டய மடக

ணட இரநபதன.
அனற ரவ வ னதத ல மபபம மநத ரமம ய#ரநதத. ஆன ல ந ங ள
ளமபம பப த மடழ கபயயகமனற பத னறவ#லடல. கசங றபடட

த ணட

ற கப ழதத ன ச ற தறறல பப ட(த. அபபப த ஆ

ப ரதபதன. ஒபர

ளள மல ரக

( நத

ரம ய#ரநதத. கபரமடழ ப#டததக

பவணடபமகயனற

வடலபபடப(ன.

இபபட எணண#ச சறற பநரததகக லல ம ந ன
பவணடம. எவவளவ பநரம தங
சதததடதக ப டட தக

யதடதப

பனபன

ணணசநத ரக

கதரய த. கபரய இடச

வ ரப பப டடக க

ணட எழநத ரநபதன.

ஆe ! அநத ம த ர ம னனடலயம இடடயயம என ஜனமதத ல ந ன
ப ரததத
மடலய#ல

ட(ய த. அநத இடச சததம னத ஆ
ளமப#, பம ங டளக

யதத ல எஙப பய

Zற ப ப#ளநத க

ணட, ஆ

ஒர

யதத ன

இனகன ர மடலககப ப#ரய ணம கசயவத பப ல ரநதத. அதவம
சடக(னற அவசரம யப பப யவ#(வ#லடல. அண( (

டகவனற நடங ச கசயத க

ணட ந த னம

அபத சமயதத ல பள2கரனற மறகற ர ம னனல
ஒபர சமயதத ல

ங டளகயலல ம

ப ப#ரய ணம கசயதத.

ளமப#றற. ப

ளமப#ன ல எபபடய#ரககம? அவவளவ ப#ர

ம னனல அடர ந ம ஷம ந னற உல தடத ஜ ஜபஜ த ய

ட சரயன
சம ன

ச கசயதத. அநத

ஜ ஜபஜ த ய#ன கவள+சசம த ங
ஆன ல அபபட மடக க
டடமபடய ன

ண ள மடக க

ண(ன.

ளவதறகள, என வய#றற ல கநரபடபக

டச டயப ப ரததவ#டப(ன ச மg! எனகக மனன ல

டடரவரன ஸTடடல உட

மல என

ரநத ச வகக

ழநத வணட ஓடடக

ணடரநத ன.
'ஐபய ! வ#பரதம வரப பப

றபத!' எனற என மனதத ல ம னனடலப

பப ல ஒர எணணம பத னற யத. அவவளவத ன, வ#பரதம வநதவ#ட(த!
அநத ஒர வ#ன டய#ல பநரநத சமபவங டள எபபட ந ன உங ளககச
கச லலப பப

பறன? படர எனற ஒர கபரய பயங ரம ன சததம; என

ஜனமதத ல அநத ம த ர சதததடத ந ன ப ட(பத இலடல; இன+பமல
ப ட ப பப

றதம லடல. ஆ

யம அபபடபய இடநத த டகரனற நம

தடலய#ல வ#ழநத ல எபபடய#ரககம? அபபடதத ன பத னற றற. அநதப
கபரம சதததத ன ல என

த கசவ#( னத ஒர வ#ன ட. அடதத

வ#ன டய#ல ஒர கபரய அத ரசச ; பபல
தக

தத ல ரநத எனடன ய பர

ப ப த ளதத ல எற வத பப ல ரநதத.
எனககப பதத கதள+நத

பயங ரம ன

ணடண வ#ழ ததப ப ரததபப த, ந ன

டச டய என ஆயள உளள வடரயம மறக

ண(

ம டப(ன.

எனகக எத பர, ஒர கபரய ஆலமரம, பசடச ஆலமரம, கநரபபப பறற
எற நத க

ணடரநதத! அநத மரததகக அடய#ல ஒர பம ட( ர வணடயம

த2பபறற எற நத க
( நத

ணடரநதத. ஆ

யதத லம பபல

தத லம சழநத ரநத

ரததகக நடவ#ல, இமம த ர ஒர பசடச மரமம, அதனடய#ல

ஒர பம ட( ரம கநரபபப ப#டதத எரநத க

ணடரநத ல

எனனம ய#ரககம? அபபப த ச ற தறறல பவற பப டடக க
அநத மடழததள+ ள, எர
பப யக க

ணடரநதத.

னற த2ய#ன ஜவ டலய#ல வ#ழநத மடறநத

ணடரநதடதப ப ரககம பப த, அகன+ ப வ ன, ந கட

ந2டட

அநத மடழத தள+ டள ரச பபத பப லவம, 'எனனட(ய கபரந த
இநதத தள+ ள பப தம ?' எனற பமலம பமலம பம
பந க

ப பப வத பப லவம இரநதத. இநதப பயங ரக

ணட ஒர ந ம ஷம

அபபப த

(நத இ(தத பலபய

ததகக

மண(லதடத
டச டயப ப ரததக

(நபதன. கதயவ த2னம

,

ரல என தவல இரநதத ஞ ப ம வநதத! உ(பன எனகக உய#ர

வநத வ#ட(த, மற ந ம ஷம ப யநத கசனற வணடய#ன அர
வணட மரதத ல மடட கந றங

எனஜ ன+லத ன கநரபபப ப#டதத க

ல பப பனன.

(நதத. நலல பவடளய
ணடரநதத. இனனம அடபப

ததகக

வரவ#லடல. தவடலயம, ந யனங டளயம எடதத அபபறபபடதத வ#டட,
மனஷர ள+ன ந டலடம எனனகவனற ப ரதபதன. டடரவர அபபப தத ன
எழநத வநத க

ணடரநத ன. அவன தடலய#ல அடபடட இரததம வழ நத

ணடரநதத. "அ(ப வ#! இபபடப பணண#வ#ட( பய( ! ந2 ந சம யப

பப

!" எனற டவத வ#டட, தமப# எஙப

தரதத ல அவன
டட( ம த ர

(நதடதக

எனற ப ரதபதன. க

ஞசம

ண(தம இரணட எடடல ப யநத ஓடபனன.

(நத ன. ஐபய ! ப வ# பப யவ#ட( பன ? ம டரத கத டடப

ப ரதபதன; அடக

ற சததபம ப ட வ#லடல. ட டயப ப#டததப ப ரதபதன;

ந ட அடக வ#லடல. மக

ன அர

வரவத பப ல பத னற றற; க
இதறகளள

ல ட டய டவதபதன; இபலச

மசச

ஞசம எனகக உய#ர வநதத.

ஜனங ள பபச

ல ல சபதம ப டடச சறற மறறம

ப ரதபதன. எகழடடப பபர ட ய#ல ல நதர ள(ன ஓட வநத

ணடரநத ர ள. அதறக கவக சமgபதத ல ரய#லபவ ஸப(ஷன

இரநதத

ப ப#னன ல கதரநத க

ணப(ன.

(வளட(ய கசயடலப

ப ரங ள ஐய ! அவர தண(டன அள+ககம பப தக(, க
ரடணயம

டட

ஞசம

ற ர; சஞச ரபம இலல த இ(தத ல இநத ம த ர

வ#பரதம ந(நத ரநத ல எங ள

த எனன ஆ

ய#ரககம...?"

"ப#ளடளவ ள! எனககப பரயவ#லடல! எனன த ன ந(நதத? ஏன மரம
பறற க க

ண(த? ஏன பம ட( ர எரநதத?" எனபறன.

"கதரயவ#லடலய

ஐய ! பசடச மரம ஏன எரயம? ந2ங ள த ன

கச லலங பளன? இட வ#ழநத த ன..."
"ஐபய , அனம ர ப

ய#ல ல கசயத சபதம..."

"ஆம ம ச ம , ஆம ம! அனம ர ப

ய#ல ல ச வகக

ழநத கசயத

சபதம பல தத வ#ட(த. அவவளவ சமgபதத ல இடவ#ழநத அத ரசச ய#ன ல
தமப#ய#ன மடள லங

ப பப ய#ரக

பவணடம. ஸடரங

ல ரநத ட

நழவ#யத. வணட மரதத ன பமல மடடயத. மடலகக ஒரவர யப பப ய
வ#ழநபத ம. ஆன ல, அத சயதடதக ப ளங ள! ய ரம ச
எங ளகக லல ம ச ற

வ#லடல.

யங ள(ன பப ய#றற. தமப#கக மடடம -

தமப#கக மடடம... ச ம ! அடத ந டனககம பப த கதயவதத ன தண(டன
எனற த ன நமப பவணடய#ரக

றத.

ஆன ல அநதச சமயம இடதப பறற கயலல ம ந ன ந டனக வ#லடல.
தமப#கக மரசடச கதள+வ#பபதறக எனனகவலல பம
மரசடச கதள+யவ#லடல. அடதத ரய#ல ல கமபப
வ ங

க க

ணட

கசயத ப ரதபத ம.

ணததகக டக ட

ளமப#பன ம. ரய#ல ல தமப#ய#ன ம தடத உறறப

ப ரதத பப த த ன 'ஐபய ! இத கதயவ தண(டனத பன ' எனற எனககச
சநபத ம உத ததத.

டட( ம த ர அவன ப#ரகடஞயறறக
இரக

றபத

இலடலபய

(நதபடய ல உய#ர

எனற எனகக அடக ட பயம ஏறபடம. உ(பன

தமப#ய#ன ம தடதப ப ரபபபன. அநத ம தத ல ததமப#ய ஜ2வ

டளடயப

ப ரதத டதரயம அட(பவன. இபபட ஒர த(டவ ப ரதத பப த மடய#ரநத
தமப#ய#ன

ண ள+ன ஓரதத ல ஏபத

பளபளகவனற ச வபப

த கதரநதத.

உறறப ப ரதபதன, ப வ பன!
அபபப தத ன என கநஞடச ய பர

ஈடடய ல கதத ப ப#ளபபத பப ல

இரநதத. ஏகனன+ல மடய#ரநத இரணட
தள+ ள

ண ள+ன மடனய#லம இரததத

ணபபட(ன! எலகடரக டலடடன ப#ர

உயரநத ரதத னக

ற டளப பப ல ப#ர

சதத ல அடவ அபபட

ச ததன!

என மனச ல அபபப த ஏறபட( பயங ரம ன சநபத ம ந ல
ந டளகக லல ம ஆஸபதத ரய#ல உறத பபட(த. கமபப
நமமட(ய ப#ரபல

ரஸ ( க(ர இரக

ணதத ல

ற ர அலலவ ? அவரட(ய

ஆஸபதத ரககதத ன அடழததச கசனபறன. மதல மனற ந ல ந ளம
( க(ர ஒனறம கச லலவ#லடல. ந ல ம ந ள, எனடனக கபப#டட,
ஸபஷ(ம

ச கச லல வ#ட( ர. "டபயனகக மனம க

கழமப#ய#ரக

றத. க

ஞச ந ள+ல இத சரய

ஞசம

ப பப யவ#டம. ஆன ல

இரணடம பப னத பப னதத ன" எனற கச னன ர. அவடர ந ன
ஒனறம ப ட வ#லடல. எனககதத ன

ரணம

ரணம கதரயபம? eனம ர

ய#ல ல தமப# கசயத ப#ரம ணம அபபடபய பல தத வ#ட(த. இன+பமல

மதப னம கசயத ல, என தடலய#ல இட வ#ழடடம, என
பப

டடம எனற சபதம கசயதபடபய ஆ

ண அவ#நத

வ#ட(த.

6
தமப# மனற ம தம ஆஸபதத ரய#ல இரநத ன. க

ஞசம க

ஞசம

பதத கதள+வட(நத வநதத. பதத ந டளககள ந ன இனன கரனற கதரநத

ணட பபச ஆரமப#தத ன.

ணணகக இனனம

டடப பப டடரநதத.

ண பப ய வ#ட(த எனற கசயத டயச கச லல எனககத டதரயம
வரவ#லடல. ந ன இலல த சமயதத ல ( க(டரபய கதரவ#ககமபட
கச லல வ#டப(ன. இன+பமல தனககக

ண கதரயபவ கதரய த எனற

அற நததம அவனகக மறபடயம ச ததப ப#ரடம ம த ர ஆ
சமபநதம லல மல தனககதத பன பபச க க

வ#ட(த.

ணடம ச ரததக

ணடம ரநத ன. இவவளவ கதத ல அவன அநத ந ( க

ரடய மடடம

மறக வ#லடல. அடக ட 'மபன ரஞச தம', 'மபன ரஞச தம' எனற கச லல க

ணடம வ யககளபள ச ரததக க

ணடம இரநத ன. இதன ல

வனஜ டவ அவடனப ப ரபபதறக அடழதத க

ணட வரவதறக எனககப

ப#டக வ#லடல.
வனஜ பவ , த ன அவடரப ப ரக
தடததக க

பவணடம எனற

ணடரநத ள. ய ரம ப ரக க க( த எனற ( க(ர

ணடபப ய

பவணடம, ப ரக

ட(டளய#டடரபபத

ணடரநபதன.

ச கச லல க

லம ஓடடக

ட(ச ய#ல அவளட(ய கத நதரவ கப றக

ஒர ந டளகக அடழததக க

ணட வநபதன. அவள ப ரக

மடய மல

வரம

வ#ஷயதடதத தமப#ய#(ம கதரயபபடதத பவண( கமனற இரணட பபரபம
பபச த த2ரம ன+தத ரநபத ம. அவவ பற அவள அவன படதத ரநத அடறய#ல
வநத பபச மல கமVனம ய ந னற ள.
ந ன பயநதபடபய ஆய#றற. ச வகக

ளட ய#ல, 'அட மபன ரஞச தம! என

ழநத தனககத த பன பபச க
ள+பய! ம(மய#பல! ம பன!

பதபன, எனகறலல ம ப#தறற ன ன. ந ன ம கநத

வடலய(ன வனஜ டவப

ப ரதபதன. ஐய ! ஸத2ர ள+ன இதயதடத ஆண ப#ளடள ள ல
மடய த எனற கபரயவர ள கச லல ய#ரக

ணட ப#டக

ற ர ளலலவ ? அத

உணடமகயனற அபபப த எனககத கதரநதத. இநத ம த ர ச வகக
இனனம மபன ரஞச ததத ன கபயடர ஜபம கசயத க
வ#டட, வனஜ
அவளக

ழநத

ணடரபபடதப ப ரதத

மனம கவறததப பப யவ#டவ ள எனறம, தமப#ய#ன பமல

ரநத ப சம பப யவ#டகமனறம, அபபறம அவடனப ப ரக

வர

பவணடகமனபற கச லல ம ட( ள எனறம ந டனதபதன. ஆன ல ந(நதத
இதறக பநரம ற

இரநதத. வனஜ வ#ன மனம க

சல க வ#லடலகயனற
மனடனவ#( அத

ஞசம க(

ணப(ன. உணடமய#ல அவளட(ய ப சம

ம னத

த பத னற றற.

த னநபத றம தனடன ஆஸபதத ரகக அடழததப பப
பவணடகமனறம ஆன ல தமப#ககச கச லலக க( கதனறம, அவள
ப#டவ தம ப#டதத ள. தமப#ககத தன வ2டடல ரநதத ன ச பப ட க

ணட

வர பவணடகமனறம கச னன ள. அவபள ச ல சமயம எடததக க

ணட

வநத ள. இகதலல ம எனககக க
ச வகக

ழநதககம வனஜ வககம

ஞசம க(ப ப#டக வ#லடல. மனபன
ல ய ணம பணண# டவக

பவணடகமனற ந ன எணண#யத வ ஸதவநத ன. ஆன ல இபபப த அத
ந(க க கடய
டபதத யக

ரயம ? அவளட(ய த ய ர சமமத பப ள ? இநதப

ரப ப#ளடளத ன சமமத க ப பப

ற ன ? இவவளவககப ப#றக

இனனம அவனகக 'மபன ரஞச தம ப#பரடம' பப

வ#லடலபய! ப#னபன

வனஜ வ#ன ப சதடத வளர வ#டவத ல எனன ப#ரபய ஜனம?

இபபட ந ன எணண#க க
வ#ஷயம எனடனத த டக
ந2ங ள சமமத க
பப டடவ#டடக

ணடரகட ய#ல வனஜ

கச னன ஒர

(ச கசயதவ#ட(த. "ம ம , ந ன கச ல

றதறக

பவணம" எனற அவள கர மப பநரம பரவ பTடட
ட(ச ய#ல, "ந ன என கபயடர ம றற மபன ரஞச தம

எனற டவததக க

ளளப பப

பறன. ந2ங ள சமமதம க

டக

பவணம"

எனற ள. மதல ல, அவளட(ய பந க ம இனனகதனபத எனகக
வ#ளங வ#லடல. ப#றப ட அவள(ன பபச த கதரநத க
த ன

ண கதரய தலலவ ? இடதச ச த ம

தனடன மபன ரஞச தம

ம றற க க

ணப(ன. தமப#ககத

டவததக க

ணட வனஜ

ளளப பப வத யச கச னன ள.

மபன ரஞச தம ம த ரபய தனன ல பபசவம ப (வம மடயகமனறம
கச லல , அநதப படகயலல ம எனககச கசயத
எலல ம ததரபம, ந (
எனகக னனபம

பமட(ய#ல ந ன ப ரததபடபய இரநதத.

தமப#டய இபபட ஏம றறவத ப#டக பவய#லடல.

அதன ல எனன ப ட வ#டளயபம

எனனபம

ஆன லம வனஜ வ#ன ப#டவ ததடதயம
நற

டடன ள. கரல பபசச

எனற பயம யம ரநதத.

ணண2டரயம எனன ல எத ரதத

மடயவ#லடல. 'ம ம ! எனகக அவடரத தவ#ர பவற

வனஜ டவ அவரககப ப#டக
இதறக ந2ங ள சமமத க

தபடய ல மபன ரஞச தம


வ#ட

ட(ய த.
பறன.

பவணடம. இலல வ#ட( ல உய#டர வ#டட

வ#டபவன. ஸத ர eதத பத ஷம உங டள வ#( த" எனற ள.
பல ந ள தயங

த தயங ,

ட(ச ய

இநத பம சடகக ந ன

சமமத தபதன. அநதப கபணண#ன தயரதடத எனன ல ப ரததக

ணடரக

மடயவ#லடல. ஒர பவடள யகத பல தத ல, ச வகக

மனநபதற மனபப ல மனஷன
ஆன ல

வடலயம த

யகத பல க

ழநத

ல ம எனற ஆடசயம எனகக இரநதத.

லம ஒரபறம இலல மற பப

வ#லடல. மதல ல

பவணடம; ப#றக உணடம கவள+ய கம பப த, தமப# எனன

கசயவ பன , எனனபம ? ப வ ன இரக

ற ர, ந(க

றபட ந(க டடம

எனற த2ரம ன+தத வ#டப(ன.
மறந ள, வனஜ டவ அடழததக க

ணட தமப#ய#ன வ2டடககப

பப பனன. தமப#ய#(ம இநதப பபசடச எபபட எடக

ணடரகட ய#ல, தறகசயல

றத எனற ந ன தயங

வனஜ வ#ன ட வடள ள கலங

அடதக ப ட(தம தமப#கக ஒபர ஆசசரயம யப பப ய#ரக

ன.

பவணடம.

"ம ம ! ய ர அத?" எனற ப ட( ன.
நலல பவடளய யப பப சச எனற ந ன ந டனததக க
உனடனப ப ரபபதற

ணட "தமப#!

ப பட(ணதத ல ரநத மபன ரஞச தம வநத ரகக"

எனபறன.
"எனன மபன ரஞச தம ?" எனற ப டடக க
படகட ய#ல ரநத எழநத உட

ணட தமப#

ரநத ன. ஒர ந ம ஷம எனகக கர மபப

பயம யப பப யவ#ட(த.
அபத சமயதத ல வனஜ
வநத ரக

சடக(னற அர

பறன. ந2ங ள படததக க

ல வநத "ஆம ம, ந ன த ன

ளளங ள" எனற கச லல க க

அவனட(ய பத ள டளப ப#டதத கமதவ

படக

ணப(,

டவதத ள.

ஐபய ! அபபப த தமப# ப ரதத ப ரடவ இனனம என மனச ல
அபபடபய ந ற
கவற க

றத. ஒள+ இழநத அவனட(ய

ண ள ல அபபட கவற க

வ#ழ ததப ப ரதத ன. ஒர கப ரடள இழநத ப#றக த ன

அதனட(ய அரடம மனஷர ளகக நனற யத கதர
அவவ#தபம,

றதலலவ ?

ண ப ரடவய#ன அரடமடய அநத சமயதத ல தமப#

கர மபவம உணரநத ரக

பவணடம. 'பப ன ப ரடவ த ரமப# வர த ?' எனற

அளவ#லல த ஆதத ரதடத அசசமயம அவனட(ய ம தத பல ப ரதத பப த,
எனகக கபரய பவதடன உண( ய#றற. இவடன ஏம றற
பசச த பமம ஏறபட(த. ஆன ல, எபபடபய

அநதப கபணண#ன

வ ரதடதடயக ப டட இநத பம சடய#ல இறங
தயங

பற பம எனற

வ#ட(த. இன+பமல

எனன ப#ரபய ஜனம?

மனன பலபய ந னம வனஜ வம பய ச ததக

றபடன கசயத ரநத

டதடய அபபப த கச னபனன. தமப# ஸமரடனய#ழநத ரநத பப த
அடக ட 'மபன ரஞச தம' எனற கச லல க க

ணடரநதத

வம, அவள

வநத ல த ன அவனககக கணம ககமனற ந டனதத ந ன
எழத னத

வம, அதன பபரல அவள வநத ரபபத

டதம

வம ப (ம

ஒபபவ#தபதன.
வனஜ

ந ன கச னனடத ஆபம த தத ள. "ம ம வ#ன

ப ரதததம ஓட வநபதன; உங ளகக உ(மப நனற ய கசVக
ப#றகத ன த ரமப#ப பப

ஞச பநரம ஏபத

ப பப

டதம
யம ன

பறன" எனற ள.

பபச க க

ணடரநத ப#றக, "எஙப , அமம ! ஒர

ப டடப ப டங ள. தமப# ப ட டடம" எனபறன ந ன. இடதயம
மனன பலபய பபச டவதத ரநபத ம.
மபன ரஞச தம நநதன சரதத ரதத ல நநதன பவஷம பப டடக

ளவதணட. அபபப த 'ப( மடய த ன+த தயரம' எனனம அரடப டவ

ம ள+ட ய#ல ப டவ ள. இபபப த வனஜ

அநதப ப டட( அபத ம த ர

ம ள+ட ய#ல ப டன ள. கரல, ப டம வ#தம, அங ஙப

சங த

ள மதறக

ணட அபபடபய இரநதடதக

ஆசசரயபபடடப பப பனன. தமப#பய

ணட ந ன

ப டட(ப பரவசம யக ப டடக

ணடரநத ன. ஒள+ இழநத அவனட(ய

தள+ ள வநத க

வ#ழநத

ண ள+ல ரநத

ணண2ரத

ணடரநதன.

எங ளட(ய யகத இவவ ற பல தத வ#ட(டதப பறற ந ங ள
இரவரம அச தத யம ன சநபத ஷம அட(நபத ம. ப#றக, வனஜ
த னநபத றம தமப#டயப ப ரக

வநத க

ணடரநத ள. ப கலலல ம

கபரமப லம அவனட(ய வ2டடபலபய

ழ பப ள. தமப#கக கநரங

உறற ர உறவ#னர ய ரம இலடல. வ2டடல தவச ப ப#ளடளடயயம
பச கர டவயம தவ#ர பவற ய ரம

ட(ய த. அவர டள ந ன

தய ரபபடதத டவதத ரநபதன.

ஞச ந டளகக லல ம ந ன பவற ந தஸவர வ#தவ ன ள(ன

சபசரககப பப

ஆரமப#தபதன. ஒர த(டவ அநத ம த ர பப ய வ#டடத

த ரமப# வநத பப த ச வகக
ந னம மபன ரஞச தமம
இன+பமல, அவள ந (

ழநத ம

வம உறச

ல ய ணம பணண#க க

தத(பன, "ம ம !
ளளப பப

பற ம.

பமட( ஏற நடபபத லடல எனறம த2ரம னம

வ#ட(த" எனற கச னன ன.
எனககத தக
இரக

வ ரப பப ட(த. இத எனன வ#பரதம

றத? ஏபன , தமப#கக உ(மப கணம வதற

அலலவ

இநத ஏம றறததகக

ந ன சமமத தபதன. எபபப தபம அவனகக உணடம கதரய மல இரககம ?
கதரயமபப த எனன

த ஆவத?

ஆன ல இநத ஆடபசபம ஒனறம வனஜ வ#(ம பல க வ#லடல.
"ப#றப ட ந னலலவ
அழத

ஷ(பப( பப

ணண2ர வ#டட எபபடபய

பறன? உங ளகக எனன?" எனற ள.

எனடன சமமத க ப பணண#வ#ட( ள.

அவளட(ய த ய டரயம சமமத க ச கசயத ள.
அடதத ம தம த ரந ப சவரம ப
ந(தத க க

ய#ல ல அவர ளககக

லய ணம

ணட ஊரககத த ரமப# வநத பசரநபத ம.

இபபடச கச லல வ#டட,

நதபப ப#ளடள சமம

கபரய பய சடனய#ல ஆழநதவர பப ல பத னற ன ர.
"அபபறம எனன?" எனற ப டப(ன.

இரநத ர. ஏபத

"அபபறம எனன? ம பப#ளடளயம, மரம ளம
கசVக

யம ய#ரக

ற ர ள. மண#மண#ய ய இரணட ஆண ப#ளடளக

கழநடத ள ப#றநத ரக

னறன" எனற ர.

எனககத த ரபத உண(
இனனம ப க

இரபபத

வ#லடல. அவர கச லல பவணடயத

த பத னற யத.

"இபபப த அவர ள எஙப

இரக

ற ர ள?" எனற ப டப(ன.

"மநத ரச பச டல எனற ப டடரக

ற2ர ள , ச ம ?

மததபபபடட(ககம நடபவ மதத ய#ல சமதத ரக
இரக

றத. மநத ரச பச டல ம ரயமமன ப

ர மம கவக அழ

ய#ரககம. சறற லம

டரக

லககம

டரபய ரதத ல

ய#ல கவக ப#ரச ததம.

ணணகக டடய தரம மநத ர

மரங ளம, சவகக மரங ளம த ன. ஊரககக

ழகப

ஞச தரம

வடரய#ல இநதத பத பப ள; அபபறம ந ணல

ட. ந ணல

டட(த

த ணடன ல கவண மணல. அதறகம அபப ல அடல வ2சம சமதத ரம.
இட(வ#( மல அடல ள+ன 'ஓ' கவனற சபதமம, சவககத பத பப ள+ன
'e ய' எனற சபதமம ப டடக க

ணப( இரககம.

இநத மநத ரச பச டலத ன எனனட(ய பரவ2
எனகக ஒர ச னன வ2டம க

ஞசம

கபயரம ப ழம ய நனற ய#ரநத
மனற த(டவ வநத ரக
எபபப த வத
பப வத

ர மம. இஙப

ண#யம உணட. ச வகக
லதத ல, இநத

ழநத,

ர மததகக இரணட

ற ன. ஊர தனகக கர மபப ப#டதத ரபபத

வம,

சபசர கசயவடத ந றதத ன ல, இநத ஊரல வநத வச க ப

வம அடக ட கச லவ ன.

லய ணம ஆன ச ல ந டளகக லல ம தமப#, "ம ம ! ந ன மநத ரச
பச டலககப பப

ப பப

பறன. உங ள வ2டட( எனககக க

பவணம" எனற ன. அகதலல ம க( கதனற ந ன எவவளபவ

டக
கச லல ப

ப ரதபதன. " ண ப ரடவ இலல மற பப ன ல எனன, தமப#? அதற
வ தத யம வ ச பபடத ந றதத வ#(கக( த. அநத
ச ஸத ரய ர
வர பத

எவவளபவ
பறன. க

சபசர

பத எபதஷ(ம ய வரம" எனபறன.

கச லல யம அவன ப ட வ#லடல. "பவணம ன ல

ப#றப ட ப ரததக க
பப

லதத ல சரப

ணண#லல மல பலல ஙகழல வ ச க வ#லடலய ?

எனற ந டனக

ந2

ளளல ம. ச ல வரஷம வத ந ன

ர மதத ல இரக ப

ஞச ந டளகக ந யனதடதபய ந ன கத (ப பப வத லடல"

எனற ப#டவ தம யச கச னன ன. அநதபடபய அவனம வனஜ வம மநத ரச

பச டலககப பப யவ#ட( ர ள. இனனமம அஙப த ன இரக

ற ர ள.

7
இவவ ற

நதபப ப#ளடள மறபடயம

டதடய மடதத ர. ஆன ல என

மனம சம த னம அட(யவ#லடல. அவரட(ய
ச வகக

ழநத ன

டதய#ல, இட வ#ழநத

ண பப னடதக க( ந ன நமப#பனன. ஏகனன+ல,

இமம த ர அபரவ சமபவங டள ந பன ப ரதத ரக
மபன ரஞச தம

ம ற , ச வகக

பறன. ஆன ல வனஜ

ழநடத பம சம கசயத வ#ஷயதடத மடடம

எனன ல நமப மடயவ#லடல. எனனத ன

ண கர( ய#ரநத லம இநத

ம த ர ஏம றறவத ச தத யம ?
அபபடக

ல ய ணம ந(நத ரநத லம, ப#னன ல கதரய மல

இரநத ரககம ?
இபபட எணண#, "அபபறம, ச வகக
உங ளட(ய பம சதடதக

ழநதககத கதரயபவய#லடலய ?

ணட ப#டக வ#லடலய ?" எனற ப டப(ன.

"ஸவ ம ! இநத எணணதத ன ல எததடன ந ள தக ம ப#டக
ஷ(பபடடரபபபன எனற ந டனக
கதரநத க

ற2ர ள? தமப# எபபப த உணடமடயத

ளவ பன , அபபப த அவனகக எபபடபபட( ப

எனன கசயவ பன

மல

பம வரபம ,

எனற எனககத த கத கக னற அடததக

ணடத ன+ரநதத. இநத பயதத ன லம, அவர ள பபரல எனக

ப#ரயதத ன லம அடக ட மநத ரச பச டலககப பப யக க
ந ல ம சததகக ஒர த(டவய வத
பபரம கர மப சநபத ஷம

வ ழகட

ரநத

ணடரநபதன.

ட( யம பப ய வ#டபவன. இரணட
ந(தத

ற ர ள எனபடதப ப ரதத

ந னம சநபத ஷமட(நபதன.
இநத ம த ர ஒர த(டவ பப ய#ரநதபப த, வ2டடக க(தத ல
தமப#ய#ன வ தத யம டவதத ரநதடதயம, அதன பக தத ல சரத ப கபடட
ஒனற இரநதடதயம ப ரதபதன. வனஜ டவ, "தமப# இபபப த வ தத யம
வ ச பபதண( ?" எனற ப டப(ன. ச ல சமயம ர தத ரய#ல வ ச பப ங ;
ந ன சரத பப டபவன" எனற கச னன ள.
நலல பவடளய

த தவல எடததக க

ணட பப ய#ரநபதன. அனற

ர தத ர கர மபவம ப#டவ தம கசயத தமப#டய ந யனம வ ச க ச கச லல ,
ந னம தவல அடதபதன. ஆ

! அத எனன வ ச பப? எனன வ ச பப! ச ம !

அத மனஷயர ளட(ய சங Zதமலல; பதவ சங Zதம. ஒர சமயம அழட

வரம; ஒர சமயம ச ரபப வரம. ஒர ந ம ஷம எஙப பய
தக

க க

யதத ல

ணட பப வத பப ல ரககம; அடதத ந ம ஷம மடல

உசச ய#ல ரநத ப த ளதத ல உரடட வ#டவத பப ல ரககம; ஒர சமயம
ஊஞசல டவத பப ல ரககம, இனகன ர சமயம எழநத ரநத கதத (
பவணடகமனற பத னறம. நடவ#ல நடவ#ல ந ன தவல அடபபடத
ந றதத வ#டட, ஆe ! ஆe ! எனற ஆரபபரததக க
இமம த ர தமப# வ தத யம வ ச க
மனடனக
கத (ங

டடலம அத

பனன. ந ள

ணடரபபபன.

ற வ#ஷயம கதரநதத ல ரநத

பவ மநத ரச பச டலககப பப

ஆ , தமப#டய ஏம றற ய வ#ஷயம ய எனககப பயம

கடறநத வநதத. இன+பமல அவனகக எஙப

கதரயப பப

றத எனபற

ந டனதத வ#டப(ன.
மநத ரச பச டலய#ல தமப#யம வனஜ வம பப யத தங
வரஷம இரககம. ஒர த(டவ ந ன அஙப
மனன ல ஞ ப

மறத ய

பப ய#ரநதபப த, தமப#ய#ன

'வனஜ ' எனற கபப#டட வ#டப(ன. உ(பன,

என வய#றற ல கநரபடபக

டடக க

ணப(ன.

"வனஜ வ ? அத ய ர ம ம ?" எனற ன ச வகக
"இஙப

மனற, ந ல

ழநத.

ய ரம லடல, அபப ! என மரம ள ஞ ப ம

க கபப#டட

வ#டப(ன!"
"அதன ல எனன ம ம , இவளம உங ள மரம ள த பன? வனஜ
எனற கபயர உங ளககப ப#டதத ரநத ல, அபபடபய கபப#டங பளன"
எனற ன.
"நலல பவடள, ப#டழதபத ம" எனற ந டனததக க
அனற ர தத ர வழக ம பப ல ச வகக
அவன சe ன

ணப(ன!

ழநத வ தத யம வ ச தத ன.

ம வ ச தத பப த எனன ல ச

க பவ மடயவ#லடல.

ஒர பரவசம ய 'ஆண(வபன! எனற அலற வ#டப(ன. வ ச தத மடநததம,
'தமப#!

(வளகக அலலவ

ணண#லடல பப ல ரக

ந த வ#தடதடய உனககக க

ணட வ#ட( பர?' எனற வ ய வ#டடக
அபபப த ச வகக

ணடண எடததக க

டதத வ#டட, உன

ழநத பனனட

றத? இபபபரபபட(

ணடண எடததக

தற பனன.

கசயதபட, "ம ம ! ஸவ ம என

ளளவ#லடல. உணடமய#ல எனககக

டதத ர. வனஜ டவக

ணடணக

டடலம இனகன ரதத ஒசதத எனற

ந டனதபதபன? எனடன வ#(க கர(ன ய ர?" எனற ன.
எனககத தக

வ ரப பப ட(த. "எனன கச ல

"ம ம ! எனககக

ற ய, தமப#" எனபறன.

ணண#லடலகயனற எனடன ந2ங ள ஏம றறப

ப ரதத2ர ள. ஆன ல உணடமய#ல உங டளதத ன ந ன ஏம றற பனன.
மதல ந ள ஆஸபதத ரகக வநத பப பத இவள வனஜ த ன எனற எனககத
கதரயம" எனற ன.
அசசமயம அஙக வநத வனஜ வ#ன ம தடதப ப ரதபதன. அவளட(ய
பனச ரபப#ல ரநத அவளம இதறக உ(நடதத ன எனற கதரநத

ணப(ன.
"வனஜ ! ந2யம பசரநத த ன இநதச சழசச கசயத ய ? தமப#ககத

கதரயகமனபத மதல பலபய உனககத கதரயம ?" எனற ப டப(ன.
"இலடல, ம ம !

லய ணததகக மறந ள த ன எனககத கதரயம.

ஆன ல, உங ளககச கச லலக க( த எனற எனன+(ம சதத யம வ ங

ண( ங ! ந2ங

அவடர ஏம றற ந டனதததற

உங டள

தணடதத ர ள ம!" எனற ள.
"எபபடயம ந2ங ள இரணட பபரம ஒனற யப பப ய வ#டடர ளலலவ ?
ந ன த பன ப#றதத மனஷன யப பப யவ#டப(ன? எனகக னனபவடல
இஙப ? ந ன பப

பறன" எனற கச லலவ#டடக

என மனதத றகள எவவளபவ

ப#ததக க

ளமப#பனன.

சநபத ஷம. ஆன ல கவள+கக மடடம

ண(வன பப ல நடதபதன. அவர ள இரணட பபரம

கர மபவம ச ரமபபடட எனடன சம த னபபடதத ன ர ள.
ஒர ம த ரய

க ப

பம த2ரநதப#றக, "பப னத பப

டடம, தமப#!

மதல ந பள இவள வனஜ த ன எனற உனககத கதரநத வ#ட(த
எனற பய? அத எபபடத கதரநதத?" எனற ப டப(ன.
அதறகச ச வகக

ழநத கச னன பத ல எனடன ஆசசரயதத ல

ப#ரம ககமபட கசயத வ#ட(த.
"ப வ ன ஒர அவயதடத எடததக க
அவயதடதக கரடமய க

வ#ட

ண( ல, இனகன ர

ற ர. ம ம ! எனககக

த கரடமய சச. வடளயல கலங

ண பப சச! ஆன ல

ய பப பத வனஜ த ன எனற கதரநத

ணப(ன. பமலம மபன ரஞச தம வநத ரக

ம ட( ள எனற எனகக

ந சசயம யத கதரயம. கசனடரல ஸப(ஷன+ல ந ன என ப#ரத கடஞகக
பங ம கசயத க

ணடரககம பப த, அடதத அடறய#ல அவளட(ய

பப டதச ச ரபடபக ப டப(ன. அபபப பத என மனம 'சZ!' எனற கவறதத
வ#ட(த. அபபடபபட(வள

எனடனப ப ரக

வரப பப

ற ள? ஒர

ந ளம லடல. எனகப றபட( ஆசசரயகமலல ம ந2ங ள ஏன அவவளவ
கபரய கப ய கச லல எனடன ஏம றறப ப ரக
ரணமம ந பன ஊ

ததக க

ற2ர ள எனபத த ன. அதன

ணப(ன. ந ன 'மபன ரஞச தம,

மபன ரஞச தம' எனற கவறபப#ன ல கச லல க க
ந டனததக க
கதரநத க

ணடரநதடதத தபப

ணட இபபட எனடன பம சம கசயயப ப ரக

ற2ர ள எனற

ணப(ன. இவள 'ப( மடய த ன+த தயரம' எனற ப டயதம

ஞச நஞசம ரநத சநபத மம எனககப பப ய வ#ட(த. ம ம ! ந2ங ளம

ஒர சங Zத ரஸ

ர எனற கச லல க க

ற2ர பள? அநத ந ( க

ரய#ன

ப டடககம, உங ள மரம ள ப டடககம எபபட வ#தத ய சம கதரய மல
பப சச? ர

ம, கரல, சங த

ள எலல ம அபபடபய இரநதத

வ ஸதவமத ன. ஆன ல அநத ந ( க

ரய#ன ப டடபல ஆதம

ட(ய த; அத கத ணட(கக பமல ரநத வநத ப டட. ஆன ல உங ள
மரம பள

இரதய அநதரங தத ல ரநத ப டன ள. இநத வ#தத ய சம

உங ளககத கதரயவ#லடலய ?" எனற ன.
இபபட மரம னம மரம ளம பசரநத எனகக அசடடப பட(ம
டடன ர ள. ஆன ல அடதக கற தத ந ன வரததபப(வ#லடல. ஐய ! என
தடலய#ல ரநத ஒர ப ரம ந2ங

யத பப ல ரநதத. எபபடய வத

கழநடத ள இரணட பபரம சநபத ஷம ய#ரநத ல சர! எனகக னன
வநதத? ச ம !

ட வ

என

றத. வ2ட பப

உல தத ன ச தக ங களலல ம அனபவ#தத

பப

என

றத. இநத

வ#ட(த. தமப#ய#ன ந த

வ#தடதய#ல கச ரக தத ன ச தடதக க( அனபவ#தத வ#டப(ன. ப வ ன
எபபப த கபப#ட

ற பர

அபபப த பப

த தய ர ய#ரக

வணட வ#ழபபரம ஸப(ஷன+ல ந னறத.

பறன.

நதபப ப#ளடளய#ன 'பச கர '

டபயன பவற வணடய#ல ரநத வநத ஏற , அவரட(ய ப#ரக
படகட டயயம கபடடடயயம தக

க க

ண( ன.

நதபப ப#ளடள தவடல

ஒர தடடத தடடப ப ரதத வ#டட அடதத த பம ட ய#ல எடததக க
இறங

ன ர. "பப ய வர

பறன, ஐய ! பட(ணததகக வநத ல ப ரக

ணட
பறன!"

எனற கச லல வ#டடச கசனற ர.
அனற ரவ ப க

பநரமம எனககத தக ம வரவ#லடல. ஐயமபபடட(க

நதபபன கற ய அத சயம ன சமபவங ள த ரமபத த ரமப ஞ ப ம வநதன.
அடவகயலல ம உணடமய

ந(நதடவத ன ? அலலத, அவவளவம

நதபப ப#ளடளய#ன

றபடனய ? மறபடயம அவடரப ப ரககம பப த

வ#ச ரதத உணடம கதரநத க

ளள பவணடம.

ஆன ல ந ஜம ய#ரநத லம சர,

டதய ய#ரநத லம சர, ஒர

வ#ததத ல பரம த ரபத ய ய#ரநதத. எனனட(ய
தயரம

மடக

எனற மங ள ரம

டத டளப பப ல

மல 'ப#ளடள கடட ள(ன கசVக

டதடய மடதத ரலலவ ?

யம ய#ரக

ற ர ள'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful