வஸத த வவண

"ஏய! இபபட உளவ

வ ! வவடகக

ந யக ன. அவனகக எத$ரல ப'ங
லநத ப0க*நத க

ணட ஊற

வ6டட வ *றபடய0ல ந$னற, ஏவத

ப ரததத வப தம" எனற ன வவண

ன தடடல வ* ற வடடதத$ரநதத. வ. ர
யக

தத$ரநத ன. அவர .க5வ0

கதரவ0ல வவடகக

ப ரததக

ணடரநத ள.
"ஏவ9!

த வ ட வ0லகலய ? வப ல;ஸ

ரன கட வரவகதப

ப ரக ககட த. *டடததகக வ0வர தம; க@ய0ல$ல வப டடவ0டவ ர ள"
எனற க* லல$ வவண ந யக ன பல.

ச *$ரதத ன.

ஆ5 ல .ங ம. ளகக இநதப பர
வநத, "க@ய0ல$ல வப டட வ0டவ ர

*ம பரயவ0லகல. அவள த$ரமப0

? வ0

உதவ க கரப வப ல;ஸ வவகலகக எவவ
* . ன!

டடல க.தகத, ந ற

கக. றற ல அடபவபன, இநத

வ @மபம! இரணட வணட

ல$, டரஙகபகபடட, வ தத$யபகபடட-

ஒனற$லம ககறவ0லகல! கடட ளகக லல ம தகர* ண0 . த$ர @ கக ட.
ஐவய ! என5 @மபம" எனற க* லல$க க ய ல தன
இடததக க

ணட ள.

"ந6 சம. ய0ர. அவர ள கர மபக
வப

ன5தத$ல ஒர இட

$ற ர வ

லம இஙவ

இரநத வ ழப

? ப ரதத வ0ட $வறன" எனற ன வவண ந யக ன.

"வ ழ .ல என5? அவர ளகக என5 வ ட? . தம மதல வதத$
*ரக

ர *மப
"எலல

ந யக ன

ம வர $றத" எனற ள .ங ம. ள.
*ரக

$டடவ

ர *மப

தகதயம ந ன ப ரததவ0ட $வறன. வவண

அநத @மபக.லல ம பல$ககம?"

"வநத ல வரடடவ., ந.கக ன5 பயம?" எனற ள .ஙக.
"என5 க* ன5 ய? வ கய அலமப0க $டடப வபச. ந 5
பயபபட $றவன? இவக5ப வப ல ஆய0ரம *$வபபத தகலபப க கயப
ப ரதத$ரக $வறன" எனற அதடடப வப*$5 ன வவண.
வஸத த வவண ந யக க5த கதரய தவர ள கநலல$பப க தத$ல
ஒரவரம

$கடய த. ஏன? க*னக5ப படட5தத$வலவய ஒரவரம

$கடய கதனறகடச க* லலல ம. மக $ய.
ளள, * ர யக
அவக5க

கட

* யங

ல வவக

Pல

Pல அவனகடய ஆரபப டடம அத$ . ய0ரககம.

ண த இடங

Pல @5ங ள "வப வன5

அவக5ப பறற$ப வபசவ ர ள. எத$ரல

ந யக ன" எனற

ணட ல, "என5 வஸத த

ந யக வர!" எனப ர ள.
அவனகடய @6வவ5 ப யம எபபடகயனபத ய ரககம ந$ச*ய. யத
கதரய த. ஆ5 ல க*னக5 ந ரல எநதவ0தத வதரதல நடநத லம *ர,
வவண ந யக க5 அஙவ

ப ரக ல ம. ய ர வத ஒர

ட*$ய ர அவன

உதவ0கய ந டவத ந$ச*யம. .;க*கய மறக $வ0டடகக
தடயடன ந$னற 5 5 ல எத$ரக

ட*$ய ரககக க

ணட க ய0ல

ஞ*ம

த$

லங தத ன

க*யயம.
இவவ

வ ப0ரபல .5Pதன .;த கநலல$பப க ம வப ல;ஸ ர 'ந$

கவதத$ரநதத$ல வ0யபப0லகலயலலவ ? சறறபபக தத$ல எஙவ

'

ல ம

அடதட நடநத லம அத$ல வவண ந யக ன *மபநதபபடடரபப ன எனபத
அவர ளகக ந$ச*ய. யத கதரயம. ஆ5 ல, அவக5ப ப0டதத
. டடவதறக .டடம இதவகர அவர ளககத தக
$கடக வ0லகல. எவவ

*நதரபபம

வ பல. 5 வழகக அவன.;த க

வதரதல$ல அவன உதவ0 கபறற ப0ரபல வக Tல ள ஆ@ர

ணட வநத லம,

$க 'வ கஸ'

உகடதத வநத ர ள. ஒவர ஒர தடகவ அவ5Pடம ஒர வரஷததகக
நன5டதகத வ ங

மடநதத. .றகற ர மகற மபபத ரப ய அபர தம

வப டட ர ள. அதறக வ.ல ஒனறம நடக வ0லகல.
இநத ந$கலக.ய0ல, வவண ந யக னககப வப ல;ஸ

ரக5னற ல

"பக5ககடட வ0சவ *ம" ஏறபடவத இயலவபயலலவ ? ஆ வவ, அடதத
வ6டடறக க9ட

னஸவடப0ள ஒரவன கட வர $னற ன எனற அற$நதத

மதல அவன .5ம க

த$ததக க

ணடரநதத. * ர யக

இகதபபறற$ப ப0ரஸத ப0தத வப த "அவட! சம.
மனற ந

Pல அநத கநரபபககச*$கயக

$

கடய0ல ய வர

ப ரததக க

ணடர.

பப வ0டட ல என கபயர,

வஸத த வவண ந யக ன அலல!" எனற க* லல$க க

ணட அவன

.;க*கய மறக $5 ன.
ஆ5 ல . தம மனற ஆ $யம அநத கநரபபக கச*$ பறபபட $ற
வழ$ய ய0லகல. இவவ
ந$க5க

வ ந ளம வவண ந யக ன சம. ய0ரநத க5னற

வவணட ம. தன5 ல$யனற மயற*$கயலல ம க*யதத ன

வநத ன. அவன உததரவபபட .ங ம. ள த$5ம
கடடக கபகபகய அடதத வ6டட வ *ல$ல தள
*றற வநரதத$றக லல ம அவவ

கலய0ல வ *கலக
Pவ0டட வரவ ள. ஆ5 ல

வ கபகபயம வடடயம மதல.

, வவண

ந யக ன வ *லகவ

த$ரமப0 வநதவ0டம.

வவண ஒர ந ள * ர யக
படட ள க

ணடவநத ன.

கடய0ல$ரநத ஏர

. 5

ணண டப

தகவச * தத$வ0டட அகவ க

த தணட

தணட ய உகடதத ன. நட ந$*$கக எழநத வப ய அநதத தணட க
வப ல;ஸ

ரன வ6டடக க

லகலய0ல வ6*$க க

டட வ0டட வநத ன. இநத

கந றக ல கத ணட க*யதவப த அவன க ய0ல இரணட மனற இடதத$ல
யம உணட

$ இரததம வடநதத. அவன அகதப கப ரடபடததவ0லகல.

ஆ5 ல .றந ள * யங

லம அவன கட.யக ததடன வ6ட த$ரமப0க

லகலபபறம வப க ய0ல இரணட

தணட ள கதத$க

கல

$ழ$ததவப த

ல$லம இரணட கபரய
டட யம கப ரட படதத

வவணடயத ய0றற. "ஐவய ட! அபப ட" எனற ம5
ஓய! வதள க

ஆரமப0தத ன. "என5

டடவ0டடத ?" எனற அடதத வ6டடக க

ஒர *ததம வநதத. "ப'ங

ணண டத

லகலய0ல$ரநத

ன தடட வவணட ம; ஆ* ரக ககறவ; இ5Pவ.ல

இகல வப டடதத ன * பப0டவவணடம" எனற ன வவண. இநத ஊத ரச
க*லவ0ன இர *$யம மதல$ல .ங ம. ளகக வ0

ங வ0லகல. வவண

* பப0டட எழநததம "ஓய இகலகய வ.லணகடப பக . யப வப ட,
கதர $றத ?" எனற க* ன5வப தத ன அவளகக வ0ஷயம வ0

ங $றற.

.ங ம. ள அபபடவய க*யதவ0டட வநத ள.
*$லந ள வகரய0ல வவண *நவத ஷ.
இர தத$ர க
என5வவ

இரநத ன. ஆ5 ல ஒர ந ள

லகலபபறம வப 5வப த அவன *நவத ஷம . ற$வ0டடத.

*நவத பபடட அவன க

லகலச சவர வழ$ய

லகலகய எடடப ப ரதத ன. வப ல;ஸ

. டத ன, மனற தமப0ட க

ப பக ததக

ரன பத$த ய வ ங $ய0ரநத பச

டதத வ ங $ய வ கழ இகலகய

ஆ5நத. ய க.னற த$னற க

ணடரபபகத அவன

ணட ன. கபகப,

ணண டததணட மதல$ய * . ன ள உடனககடன த$ரமப0 வநத

ணடரக , எச*$ல இகல .டடம வர த

ரணம இபவப தத ன

வவணவகக பல5 ய0றற.
ப0றக, ஒர ந ள வவண ந யக ன தன வ6டடல$ரநத ஓடகடத
த ரங க

கயலல ம வ* ரதத ன. க

லகலபபறம க

கபரய த ரதகத வ6*$ எற$நத ன. அடதத க
"இநத

ணடவப ய ஒர

லகலய0ல$ரநத வப ல;ஸ

இநதத த ரதகத எடதத கவ. . டடககத த65P கவக

ரன,

உதவம"

எனற தன கபண* த$ய0டம அரக.ய யச க* ன5 ன. வவணவககப பலதத

பம வநத வ0டடத. "ஓய! அபபட ஊரக* தகதச சரணடதத ன ந6ர
லடவ*பம க*ய $றவத ?" எனற

த ர. ?" எனற அடதத க

தத$5 ன. "ஓவ9

இத உமமகடய

லகலய0ல$ரநத வப ல;ஸ

ரன க* ன5 ன.

.றந$.$டதத$ல அநத ஓடகடதத ரம வநத வவண ந யக ன தகலவ.ல
வநர ய இறங $றற. ப0றக, அவன மதக த தடவ0க க

டததகக

ணட

தகரய0ல வ0ழநத ஒர கத$ கத$ததத. "என5 ஓய! தகலவ.ல வ0ழநத
வ0டடத

என5?" எனற ன வப ல;ஸ

"ந *. யப வப
வ0டபவப

! ஒர ந க

ரன.

கக உன .ணகடகய உகடக

.ல

$வற5 ?" எனற வஸத த ந யக ன மண மணததக

ணட ன.

*******
வவணந யக னகக ஒர . த
ப ல இவத வய *க5த ன.

லம நலல தக ம

ளள, * ர யக

கட

.நத$ர வல *க5 ள நடதத$5 ன. அநதப வப ல;ஸ

$கடய த. இரவ

Pல அவன பல
ரக5க

*க $ * ற

ப0ழ$நதவ0ட வவணடக.னற அவன நணபர ள எலவல ரம ஒர ம . ய
அப0பப0ர யபபடட ர ள. ஆ5 ல, அதறக வழ$யம * த5மம க* லலவ ர
ய ர.$லகல. "வல$ய அகழதத லம *ணகடகக வர தவக5 என5
க*யயமடயம? எபபடயம அவக5 ஒர க

ப ரக

.ல வ0ட வத" எனற

.டடம ஊக பபடதத$ வநத ர ள. ஒர ந ள . கல .$க

ம .லரச*$யடன

வவண வ6ட த$ரமப05 ன. "என5 வ0வ*ஷம?" எனற அவன .க5வ0
வ டட ள.
"வ0வ*ஷம இரக $றத" எனற ன வவண. அவன .க5வ0ய0ன ஆவல
பத$ன.டஙக அத$ . ய0றற. "என5? என5?", எனற வ டட ள.
"இனகறகக வக Tல ஐய வ0டம வப*$க க

ணடரநவதன. ஒர நலல

வய *க5 க* லல$ய0ரக $ற ர. இதறகதத ன படததவர ள *$வ5 ம
வவணடக.னபத" எனற ன.
"என5 வய *க5? க* லல, க* லல."
"வப ல;ஸ
கவததகக

ரன ப0றதத$ய ன வ6டடககள நகழயககட த. வ ரணட

ணட த ன நகழயல ம. அபபடய0லல .ல நகழநத ல அவக5

. டடவ0டல ம."
"அதறக ன5 இபவப த?"
"என5வ ? அதத ன *டடம. அடதத வ6டடச *$வபபத தகலபப க கய
ஒழ$க

வழ$."

"எபபட ஒழ$க $றத?"
"இனனம பரயவ0லகலய ? அடதத வ6டடப வப ல;ஸ

ரக5 நம

வ6டடல நகழயமபட க*யய இரணட * க$ ள கவததவ0ட வவணடயத.
அபபறம வக Tல ஐயன ப ரததக க

ளள $ற ன."

"எபப நகழயமபடச க*ய $றத?"
"ஆ! அதத ன இர *$யம, இவத
இனற கந றக ப வப

ப ர. இநதத தடய05 ல உனக5

$வறன" எனற ன.

"ஐவய ! உ5ககப கபதத$யம ப0டதத வ0டடத , என5?"
உடவ5 வவண ந யக ன வ0ழநத வ0ழநத *$ரதத ன.
"கபதத$ய.$லகல; யகத$" எனற ன.
"இவத

ப ர! நனற ய வ டடகக

ள. பரண வ.ல பகழய க.தகத

$டக $றதலலவ ? அகத எடததப வப ட. இநதத தடய05 ல அகதப வப டட
அடக ப வப

$வறன! ஆ5 ல, ந6 உனக5தத ன அடபபத

ப ப * ஙக க*யய

வவணடம. கககவனற தத. எனவ.ல உ5க $ரககம
ஆதத$ரதகதகயலல ம க
கச*ல வப ட. வ *ல
வப

டடத த$டட. 'க

தகவத த

Pட .ல இவவ

$வறன. அநதச *$வபபத தகலபப க

வ *ல$ல ஓடபவப ய எத$ர வ6டடக

ல $ற வ5, க

வம க*யயப

டட யம உளவ

ரர க

ல $ற வ5' எனற
நகழயம. ந ன

க கபப0டட * ட*$ கவதத

வ0ட $வறன" எனற ன.
மதல$ல .ங ம. ளகக இநத வய *க5 ப0டக வ0லகல. க.தகதய0ல
அடபபதறகச *ம.த$ய வ0டட ல மத $னவ.ல அட வ0ழக.னற
வத னற$றற. ஆ வவ, "*ர" கயனற ஒபபக க

ணட ள.

* பப ட மடநதத. அடதத வ6டடல வப ல;ஸ
.க5வ0யம படததகக
க.தகதகயக க

ரனம அவன

ணட ர ள எனற கதரநதப0ன, அநதச சவர ஓர.

ணடவப ய வப டட ன. "மதல$ல க

*ணகட வப ட வவணடம. உன .5தத$ல என வ.லள

ஞ*ம வ யச
கதகயலல ம

க* லல$த த6ரததவ0ட. பக தத வ6டடககக வ டகமபட உரக ப வபச"
எனற ன.
.ங ம. ள பயநதக

ணவட ஆரமப0தத ள. ஆ5 ல, இதறக

மனக5லல ம அவள ஒர வ ரதகதப வப*$யதம வவண வ ய0ல வப டவத
வழக ம. இபகப ழத அவன வப* .ல$ரக வவ அவளகக உற*
ப0றநதத. எடட வரஷ
கமற$கக

ல. ய அவள .5த$ல

ணடரநதகவ ள அக5தகதயம எடதத கவ

கத டங $5 ள.

Pவய வ0டத

ல .ண0ய ய0றற. அகர .ண0யம ஆய0றற. வவண

ரயம என5கவனபகத .றநத வப 5 ன. உணக.ய0வலவய த னம தன
.க5வ0யம *ணகடய0டவத

வவ

ரத$5 ன. "இவவ

உணட ?" எனற க* லல$க க

ணட எழநத ன.

வத 5 ? இனனம

"இனனம இரக $றத" எனற கற$ .ங ம. ள, வ.லம ஆரமப0தத ள
பர ணதகத. ஆ5 ல வவணந யக ன உணக.ய
தக $கக

ணட வர $ற ன எனற கதரநததம "வ6ர" எனற ஒர கபரய

கச*ல வப டடக க
த ழபப

வவ தடகயத

Pடடக க

ணட *.யலகறககள ஓடக
ணட ள. உள

தகவச * தத$த

Pரநதபடவய அவள, வவண ந யக ன,

அவனகடய அபபன, ப டடன, இனனம இஷட.$தத$ர பநத @5ங ள
எலல ரகடய கண த$*யங க

யம வரண0தத அவர க

ஆ*Tரவ தஞ

க*யயல 5 ள. அவள வவணந யக க5யம வ0டவ0லகல.
இநதச *.யதத$ல அடதத வ6டடல$ரநத வப ல;ஸ
"என5 ஓய

ரன கரல வ டடத.

டட பக5கய ஓடடத கத கலயம. தக தகதக க டக $றத"

எனற ன அநதப கப லல த கள

நர. உடவ5 வவண ந யக னககப

பகழய ஞ ப ம வநதத. கத பப கத பகபனற பகழய க.தகதகயப வப டட
அடக த கத டங $5 ன ப வம! மனற தகலமகறய

வவண ந யக ன

கடமபதகதத த ங $ வநத அநத க.தகத அனற பட த ப ட படடத. தண0,
சகக சக

யக

வப ல;ஸ

$ழ$நதத, பஞச தள த
ரனவ.ல வ

ப பறநதத.

பம ஒர பக ம, கபண* த$ வ.ல ஆதத$ரம ஒர

பக ம; அகர .ண0 வநரததகக வ.ல

$யம வவணந யக ன ஓயவ0லகல.

த$டர எனற வ *ற தவ த$றககம *ததம வ டடத. "ஆ9 ! @ய0தவத ம"
எனற அ

வ0ல த கத லததடன மனக5வ0ட ஓங $ அடதத ன. த$ட

த$டகவனற ய வர

ஓடவரம *ததம வ டடத. ". டடக க

ணட ய

கநரபபககச*$ப பயவல!" எனற எணணவதறகள த$டத$டகவனற மத $ல
ஐநத ற அட வ0ழநதவ0டடத. "ஆ9

பயவல!" எனற *தத.$டடகக

வவண கத$தத எழநத ன. மத $லம தகலய0லம வத

ணட

Pலம . ற$ . ற$

அட வ0ழநதத. த$ரமப0ப ப ரதததம வவணவககத த$க பப
உணட

$வ0டடத. ஏக5னற ல அவவ

தனக5 அடததவன வப ல;ஸ
.ங ம.

வ கதரய. ய உளவ

ர5லல; தன க.தத5ன மததந யக ன.

Pன அணணன - எனபகத அவன

ழகத . வ5! உன க

நகழநத

வரக*கயக

ணட ன. "*ங த$ என5ட ?

கட*$ய0ல என5Pடவ.

டட $ற ய ? மததந யக ன தஙக கய ஒரவன அடபபதற

ய0றற ?"

எனற வ.லம * தத$5 ன மததந யக ன.
அனற வஸத த ந யக ன கவகணடததகவ
நலல வவக

.ங ம. ளகக வ0ஷயம கதரநத வப ய0றற. அவள

தகவத த$றநதக

ணட ஓடவநத அணணன க கயப ப0டததக

ணட ள. வ.வல ஒர

இரபபகதக

வப ய0ரபப ன. ஆ5 ல,

யம இலல .ல அவள க

ணடதம மதத ந யக னககக வ

ழக டகடவப ல

பம தண0நதத. ப0றக,

சறறமறறம ப ரதத ன. பகழய க.தகதய0ன பத$5 ய0ரம தணட
தணகக க

ணட ன.

"என5 *. * ரம?" எனற வ டட ன. எலல

வ0வரமம .ங ம. ள

க* ன5 ள. மதத ந யக ன ஒர ந$.$ஷம த$க தத ந$னற ன. ப0ன5ர
வவணந யக ன .;த
வ *ல

தகவத த

ற$ உ.$ழநத வ0டட ஓடடம ப0டதத ன. .ங ம. ள
Pடப வப 5 ள. அநத ந$*$ வவக

அததக5 வ6டட வ *ல$லம @5ங ள வநத ந$ற க
கவட ததடன த$ரமப0 வநத படததகக
.றந ள
கவ

ய0ல கதரவ0ல$ரநத
ணட ள. .$க

ணட ள.

கலய0ல வஸத த வவணந யக ன எழநத, வழக மவப ல

Pவய வநத ன. தன மதக, வத ள, ம ம, எலல ம வ6ங $ய0ரநதகத

அவன

வ5Pக வ0லகல. அடதத வ6டட வ *ல$ல தய ர யக

வப ல;ஸ

ரன அவக5ப ப ரதத, "இகதன5 ந யக வர! ந6ரலலவவ

கபண* த$கய அடததத
உமக.ய

தத$ரநத
உம

ஊகரலல ம ப0ரஸத ப. ய0ரக $றத? ப வம?

அநத அம. ள அபபட அடததவ0டட ள? உடமகபலல ம தடததப

வப ய0ரக $றவத!" எனற ன. ப0றக, அனற மழதம வவண
கவ

Pக $

மபவவய0லகல.

க9ட

னஸவடப0ள வ6ர * .$ப ப0ளக

ககத வத டட வவகலய0ல

ஞ*ம கபதத$யமணட. அவன அநத வ6டடகக வநத ஆற . தநத ன

ஆய0றற. இதறகள க
உயரம வ

ரநத$ரநத க

லகலகயக

$

Pக

ததவகரச க*ட

ஞசமபட கவதத$ரநத ன. ஆள
Pல க

ததகக

தத யக

யதத$ரநதத. ஒர பக ம .லல$க ச க*ட ள க*ழ$பப

அபவப தத ன க. டடவ0டடரநத5. ஒர பநதல$ல படலங
பழம. யத கத ங $5. .றகற ர பநதல$ல அவகரக க

$

மப0

ய ள ப0ஞசம

ட பசக*பபவ*ல

எனற அடரதத$ய யப படரநத$ரநதத. பத$ய இங $ல;ஷ கவர டடனஸ ளம
வ ட .லல$க ச க*ட ளம .றகற ர பக ம
வ கழக

னற ளம வ

வநரதத$ல மக

ணபபடட5. இரணட மனற

ரநத$ரநத5. வ6ர * .$ப ப0ளக

வ6டடல தஙகம

ல பஙக வநரம பழக கடத வத டடதத$வலவய

ழ$பபத

வழக ம. ஒர க*டய0ல ஒர இகலகக ஏத வத ஆபதத வநத வ0டட ல

அவனகக அனற$ரவ தக ம வர த.
வஸத த வவண ந யக ன பகழய க.தகதயடன யததம பரநத ஒர
. த. ய0றற. ஒர ந ள

கலய0ல க9ட

னஸவடப0ள படகக கய

வ0டட எழநததம வழக ம வப ல பழக கடககச க*னற ன. அவன
அடவய0றற$ல ப Tர எனறத. "ஐவய " எனற கர மபவம த65. 5 கரல$ல
ஒர கபரய கச*ல வப டட ன. த$டகரனற

Tவழ வ0ழநத

மரசக*யகடநத ன.
அவன .க5வ0 படகக ய0ல$ரநத கத$தகதழநத ஒவர ஓடட. ய ஓட
வநத ள. வநறற . கல

$

அன. ன அழ$தத அவ*

வ5ம வப ல இரபபகதக

ஒர க

P க

ஞ*$க க

ணடரநத வத டடம இனற,

ட, ஒர பல பணட உரபபடய ய0ரக

அவகரக க

ட ள அறபடடக

$டநத5.

ணட ள. ஒர க*ட,

வவணடவ.!

$கடய த.

Tகரபப தத$ ள .$த$படட

.லல$க ச க*ட ள வவவற ட ப0டங பபடடரநத5. வ கழக
கவடட வ6ழததபபடடரநத5. க
ந$ரமல. யக
க9ட

ததவகர, கவணகடச க*ட ள

னஸவடப0ள .க5வ0 .
Pடம

ய ர லத ன * $ததகக

உதத.$. * த ரண. ய அத$ரநத

$கடய த. ஆ5 ல இநத .

ணடரக

த !" எனற

.ணகண வ ர வவண ந யக ன க

இகறதத ள. உடவ5 ஓட வநத

ப த தகத

மடயம? "அடப வ0, ந6 ந *. யப

. டட ய ! உனக5த கதயவம வ ட

இரணட க

னற ள

$டநத5. ஒவர தவமஸம, ஒவர ந *ம.

வபசம வழக ம அவ
வப

$டநத5.

தத$க க

ணட

லகலபபக ம

ணவனகக க*தத$வய ப* ரம க*யயத

கத டங $5 ள. அவனகக ஸ.ரகண வநததம இனக5 ர தடகவ
வத டடதகதப ப ரதத ன. அவவ
கடதத$ல கபபறப படததகக
கபர $யத

ணண6ர

வத ன, எழநத உளவ

ணட ன. அபவப த அவன

ஓடபவப யக
ணண0ல$ரநத

இலகல, அகத இரததம எனற க* லல வவணடம.

.ண0 பததடததத. "எததக5 வநரம இபபடப படதத$ரபபத?
எழநத$ரங ள. கவ

Pவய வப ய வ0டட வ ரங ள. வவற வ6ட இரநத ல

ப ரக க கட த ? இநதப ப ழம வ6டகட வ0டடப வப
வப ல;ஸ

ரன .க5வ0. வ6ர * .$பப0ளக

ல ம" எனற ள

எழநத, உடபபத தரததக

ணட 'டயட' ப ரக ச க*னற ன.
ஒர கற ல 5 *நத. இரணட பக மம .த$ல சவர. @5 நட. டடம

$கடய த. .$ன* ர வ0

கக ள அழத வடநத5. இரவ பத$க5 ர .ண0கக

க9ட

னஸவடப0ள வ6ர * .$பப0ளக

த5Pய

வ6ட வந க $

வநதக

ணடரநத ன. அநதச *நத$ன நடவ0ல .றகற ர *நத வ*ர.$டதத$ல

அதன வழ$ய
.$ன* ர வ0

வவகற ர .5Pதன வநத ன. இநத மச*நத$ய0ல ஒர
கக இரநதவப த$லம பக தத$ல .ரங ள அத$ .$ரநதபடய ல

* கலய0ன கபரம பகத$ய0ல ந$ழல வ6ழநத$ரநதத. தறக*யல
ம தகத வ6ர * .$பப0ளக
வநரமம ஒததகக
வப ல;ஸ

ப ரதத வநரமம அவன .;த கவ

அம.5Pதன
Pச*ம வ0ழநத

ணட5. வநதவன வஸத த வவண ந யக ன.

ரன உள

அநவநரதத$ல கவர த.

தத$ல கமற$கக

ணடரநத தக ம அவவ

வம

. ற$றற. இரவரம வநரகக வநர ந$னற ஒர

ந$.$ஷம உறறப ப ரதத ர ள. வவணவககக கட .யக ம. எ5வவ, ஆள
இன5 ர எனற அற$நத க

Pததகக

ஒர ந$.$ஷம ப0டததத. உடவ5 பலகல

ணட, "என5 *$வபபததகலபப ? வத டடம எபபட இரக $றத?"

எனற ன.
அதறக வ.ல வ6ர ச* .$ய ல த ங
ஒர அகற க

மடயவ0லகல.

ன5தத$ல ஓங $

டதத ன. ஆ5 ல, வஸத த வவணந யக 5

இதறக லல ம பயபபட $றவன? இததக ய *நதரபபதகததத ன அவன
கவக

ல.

த வதடக க

Tவழ வ0ழநத .ணகண
ப0ரத 5.

ணடரநதத. ஐநத ந$.$ஷதத$ல வப ல;ஸ

வவ05 ன. க

ரன

ஞ* வநரதத$ல அவன ப0ணடப

$ய0ரபப ன. ஆ5 ல, அநதச *.யதத$ல அவனகடய அத$ரஷடம

வநத கறக $டடத.
இவர ள

டடப பரணடத அடரநத .ர ந$ழலள

க ய0லம இரணட கபடட தக $கக
.5Pதன ஒரவன, இவர ள .;த

இடம. இரணட

ணட அவவழ$வய ஓடவநத மனற வத

ல இடற$த கத பகபனற வ0ழநத ன.

அவன கவதத$ரநத கபடடகய னற வஸத த ந யக ன வத ள.;த
வ0ழநதத. அவன த$டக $டட எழநத$ரநத ன. இதத ன *.யக.னற
வப ல;ஸ

ரன *டகடனற நழவ0ச *ததம வப ட .ல .ரததடய0ல ஒ

Pநத

ணட ன. கட .யக தத$ல$ரநத வவணவகக ஒனறம பரயவ0லகல. ஓட

வநதவன இரடடல வ0ழநத
வப ல;ஸ

$டபபதத ன கதரநதத. அவன த ன

ரன எனற ந$க5தத ஒவர ப யச*ல யப ப யநத அவக5

ப0டததக கததத கத டங $5 ன. அவன வபசவதறகம இடம

டக வ0லகல. வ.லம வ.லம வ0ழநத அட கப றக

.ல அநத .5Pதன

மரசக*யகடநவத வப 5 ன. வஸத த இரணட மனற தடகவ அவக5ப
பரடடப ப ரததவ0டட வவ . ய வ6ட கந க $ நடநத ன. "இவவ
அநதப வப ல;ஸ
ந$க5ததக க

ரன? ஒரவவக

வ தடய5

, உடமப வ6ங $பவப ய0றற ?" எனற

ணட ன.

வவண *நத த$ரமப0ப வப 5 ப0றக க9ட
.ரதத$ன .கறவ0ல$ரநத கவ

Pவய வநத ன.

Tவழ

னஸவடப0ள வ6ர * .$
$டநதவக5 உறறப

ப ரதத ன.

Tவழ

$டநத கபடட க

உத$ததத. தரதத$ல ஏவத
உறத$பபடடத. கபடட க
வந க $ வ0கரவ

'வ

ஞ*ம *நவத ம

ல. ல' நடககம *ததம வ டடத. *நவத ம

எடததக க

ணட *ததம வ டட த$க*கய

நடநத ன. ஒர பங

$டநதத. பலர கட இகரநத க
வப ல;ஸ

யம ப ரதத ன. க

வ0ன வ *ல$ல ஏ

தடபடல யக

ணடரநத ர ள. இரணட

ரர ளம ஒர *ப-இனஸகபகடரஙகட ந$னற ர ள. க ய0ல

கபடட ளடன உடமகபலல ம இரததம க* டட உடபகபலல ம
அலஙவ

ல. ய வநத வ6ர * .$கயக

ணடதம அஙவ

$ழ$நத

கபரங

$

ரச*$

உணட ய0றற.
"என5?"
"ஏத?"
"அ பபடட 5 ?"
"ஓடப வப 5 5 ?"
"ஐவய , ப வம! நனற ய அடபடடரக $ற ன!"
"எததக5 வபர?"
"த$ரடடப ப*ங ள?"
இவவ ற ஏ

லதத$ல பலர கச*ல வப டட ர ள. வ6ர * .$ககக

ஞ*ம வ0ஷயம வ0

ணட ன.

ங $றற. தன அத$ரஷடதகதத த வ5 வ0யநத

இதறகள வ6டட எ@. ன கடடதகத வ0லக $கக
வ6ர * .$ க ய0ல கபடட க

ணட ஓட வநத ன.

ணடதம அவனககக

கர

ண த

*நவத ஷம உணட ய0றற. "ஐவய ! ப0கழதவதன. உய0ர வநதத. ந6
.

ர @5 ய இரக

வவணடம" எனற வ6ர * .$கயக

கபடடககள ரப ய 20,000 கபற. 5 நக

லலவ

டடக க

ணட ன.

இரநத5!

*ப இனஸகபகடர இபவப த கறக $டட, "அகதலல ம இரக டடம.
என5 *. * ரம? *Tக $ரம க* லல. த$ரடக5 எஙவ

ணட ய? என5

நடநதத? *Tக $ரம க* லல" எனற ர.
வ6ர * .$ப ப0ளக

ய0ன மக

வரமவப வத வவகல

க*யதக

ணடரநதத. எ5வவ, அவன தயங

பக தத *நத வழ$ய ய வநத க

.ல க* லலலறற ன:- "வட

ணடரநதவப த மனறத தடபப*ங ள

கறககச *நத வழ$ய ய ஓட வநத ர ள! எனக5க

ணடதம த$டக $டட

ந$னற ர ள. உடவ5 எ5கக *நவத ம தடடறற. 'அவட த$ரடடப பயல வ
எனற சம.

!'

ஒர அதடடல அதடடவ5ன. உடவ5 மனற வபரம என வ.ல

வநத வ0ழநத ர ள. அபப ! என5 ப டபடட வப வ5ன! தபப0ப ப0கழபபத
இ5P வ.ல இலகலகயனவற ந$க5ததவ0டவடன. இரநத லம உய0கரக
க ய0ல ப0டததகக

ணட *ணகட வப டவடன. க ய0ல

தத$, தபப க $யம

ஒனற.$லகல. அநத மனற வபரலம ஒரவன த ன நலல தடயன, ஒர
த$.$ற த$.$ற$கக

ணட அவன கநறற$கயப ப ரதத ஒர கதத வ0டவடன.

அபபடவய அவன சரணட வ0ழநத ன. .றற இரணட வபரம ஓடவய
வப 5 ர ள.

Tவழ வ0ழநதவன .றபடயம எழநத த க $5 ன. மனற

வபகரவய ஒர க

ப ரததவன ஒரவனககப பயபபடவவ5 ? அடததப

வப டவடன. அநத .ரததடய0வலவய இபவப த
இரக $றவத

$டக $ற ன. உய0ர

க*ததப வப 5 வ5 , கதரய த. கபடட க

எடததகக

ணட

ஓட வநவதன."
எலவல ரம க ய0ல ல நதர ளடன
மச*நத$ய0ல

Tவழ வ0ழநத

அவர ளககப ப0ரக.யணட

$

மப0ச க*னற ர ள.

$டநத ப0ரம. ணட .5Pதக5ப ப ரதததம
$வ0டடத. வ6ர * .$கயயம

Tவழ

$டநதவக5யம . ற$ . ற$ப ப ரதத ர ள. 'இததக5 கபரய ஆக

இவன

எபபட அடதத ன?' எனற அவர ள ஆச*ரயபபடட ர ள. நலல வவக
அவன மக $ல மசச வநதக

ணடரநதத. *றற வநரதத$றக லல ம

ணகணத த$றநத ன. க ய0லம
ஸவடஷனககக க

ல$லம வ0லஙக படடப வப ல;ஸ

ணடவப 5 ர ள.

*******
க9ட

னஸவடப0ள வ6ர * .$பப0ளக

ஒர வ ரம ஆஸபதத$ரய0ல

இரநத வஸத த வவண ந யக ன அடதத அடய05 ல உணட 5
யங க
வ ர.

ஆறற$கக

கவ

Pய0ல

ணட வ6ட வநத வ*ரநத ன. வவணவம அநத ஒர
$

மபவ0லகல. ஆ5 ல, அடதத வ6டடப வப ல;ஸ

ரன

ஆஸபதத$ரய0ல இரபபகத.டடம தன .க5வ0 மலம வ0* ரததத கதரநத

ணட ன. .;க*கய மறக $ வ0டடகக

ந யக 5Pட.

இவன க வரக*

ணட, "வஸத த வவண

டட5 ன?" எனற உற.$கக

ணவட

இரநத ன.
"என5வவ

த$ரடக5ப ப0டதத ன, எனற க* லல$கக

எனற ள .ங ம. ள.

ள $ற ர ள"

"த$ரட5 , த$ரடன! இநதக க ய05 ல எணண0 99 கதத அலலவ
வ0டவடன?" எனற ன.
"ஐவய

இகரய வதயங ள!" எனற .ங ம. ள அவன வ கயப

கப தத$5 ள.
எடட ம ந ள
கவ

கலய0ல வ6ர * .$பப0ளக

Pய0ல வநத ன. அவன தகலய0ல இனனம

வவணவம அச*.யம கவ

எழநத வ6டடகக
டடப வப டடரநதத.

Pவய வநத ன. அவ5 ல சம. ய0ரக

மடயவ0லகல. "என5 ஓய!

யம இனனம ஆறவ0லகலய ?" எனற ன.

வ6ர * .$ சம. ய0ரநத ன. வவண .றபடயம "என5 ஓய, வப*க

ணம?

பயபபட வத. இ5Pவ.ல கததவ0லகல" எனற ன.
வ6ர * .$, "என5 ங
"ந 5

ணம உ

ற $ற6ர!" எனற ன.

ற $வறன? அதறகள மதக 99 கதகதய.

.றநதவ0டடத?" எனற க* லல$ச *$ரதத ன வவண.
"என5? ந6ய

அனற எனக5 அடதத ய?"

"ப0னவ5 ய ர! உன அபப5 ?"
"இர, இர. எத$ர வ6டடக
கவததக க

ரர க

க கபப0ட $வறன. இரணட வபகர

ணட இகதச க* லல."

"க* ன5 ல தகல வப ய வ0டவ. ?"
"தகல வப
மனற த$ரடர

த. பன5Pரணட வரஷம
Pல ஒரவக5ப ப0டதத

வப 5 ர ள. ஓடபவப 5வர
வப ல;ஸ

டங

வல; அவவ

வத ன.

$ வ0டடத. இரணட வபர ஓடப

Pல ந6 ஒரவ5 ? கர மப *நவத ஷம" எனற ன

ரன.

நகடய0ல$ரநத இநத *மப ஷகணகய வ டடக க

ணடரநத

வவணவ0ன .க5வ0ககப ப த$ ப0ர ணன வப யவ0டடத. வவணவகக நனற
வ0

ங வ0லகல. இரநத லம க

தடடத தட. ற$க க
அணகட வ6டடக

ஞ*ம பயமணட ய0றற. உடவ5 அவன

ணட "வப 5கதலல ம வப

டடம அணவண? ந ம

ரர ள. ஏன .5தத ங ல, - இ5P *$வந . ய0ரபவப ம"

எனற ன. "அநதப ப க $யம எ5க $லகல, ந யக வர! ந ன ந க

வய இநத

வ6டகட வ0டடப வப

$வறன" எனற ன வ6ர * .$. வவணவகக .$க

*நவத ஷம உணட ய0றற. 'கத கலநத ன *5Pயன' எனற .5தத$ல
ந$க5ததக க

ணட ன. "அவதன அணவண? வநத ஆற. தஙகட

ஆ வ0லகலவய. ஏன வப
வ6ர * .$ப ப0ளக

வவணடம" எனற வ டட ன.

, "அகத ஏன வ ட $ற ய, தமப0! 'ய க5ககடட

மதல$!' எனனம கபயர கபறற த$ரடக5 ந ன ப0டததக க
அவவ5 ட *ணகட வப டடதத ன

ய. ய0றற. இதற

டதவதன.
*ரக

ர எனக5

*ப இனஸகபகடர வவகலகக உயரதத$ இரக $ற ர ள. அவத ட
த$ரடடபவப 5 நக கய .;டடக க
ரப ய கவக.த$ க
வ6டடல கடய0ரக

டதததற

ஆததர @.;னத ர ஆய0ரம

டதத ர. இ5Pவ.ல ந ன ஏன இநத எடட ரப ய
வவணடம? மபபத ரப யகக ஒர .சச வ6ட

ப ரதத$ரக $வறன!" எனற ன.
வவண ந யக னகக இனனம வ0
அத$ . ய0றற. "என5ட

ங வ0லகல. .5ககழபபவ.

அத$*யம! கறறய0ர கம வகரய0ல தகலய0லம

மத $லம . ற$ . ற$க கதத$யவன ந ன. என5வவ
என $ற வ5?' எனற த$க தத ன. அனற * யங
வப 5 ன. அஙவ
கதரநதக

வ0* ரதத வ0ஷயங க

லம * ர யக

கயலல ம நனற

ணட ன. அனற$ரவ வநத வ6டடல சர.

ஒர . தம வகர எழநத$ரக வ0லகல.

த$ரடன த$ரடன
கடககப

ப படததவன அபபறம

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful