வட த டம படலம

1
தவ பர யகதத பபரன ரடஷ

எனற பபயர பபறற பபர பஸர

தவ வ ய சர ப" த ம மனறரரக தக ட வ ரதர கர'க பக ணட
ப )பனடடப பர ணஙகர' இயறற)ன ர அலலவ ! அந ப ப )பனடடப
பர ணஙகர'யம ர2")ச ரணய வனத )ன ச

பர ண கர பச4னக

)

மன6வரகளகக எடததச பச னன ர. அவவ'ரவயம தகடடவ டட
அமமன6வரகள "அடட ! ப )பனடடப பர ணத )றகப ப றக பதப

னப வத

பர ணம இலல "ற தப ய வ டடத ! இன6த"ல 2 ஙகள எர க தகடடக
பக ணட தஙகதவ ம?" எனற பலமப ன ரகள. அ றகச ச ர, மன6வரகத'
கவரல தவணட ம. பதப

னப

வத பர ண" க)ய கல) பர ணம ஒனற

இரகக)றத. அர க தகடடக பக ணதட 2)ம" )ய க தஙகஙகள!" எனற
பச லல) க"ணடலத )ல)ரநத ஒர அவனஸ
பசயதவ டட, பதப

னப

ணணர ஆச"னம

வத கல) பர ணதர க கறத ப

அவவ'வ பபரர" வ யந

டஙக)ன ர.

கல) பர ணத )ல 2 டடப படலததககம

2கரப படலததககம அடத படய ன வடடப படலம வரக)றத. வடடப
படலம எனறம பச லலல ம! வட த டம படலம எனறம பச லலல ம!
அலலத ஒனறம பச லல "ல வ ரய மடக பக ணடம இரககல ம.
என6னம "கடர"ரயச பசயயஙகள!" "கடர"ரயத

தன பசயயஙகள!"

"கடர"ரயக கடட யம பசயயஙகள!" எனற பகவத கIர ய ல தபர ச)ரயர
க)ரஷணபகவ ன மகக தல மனற வ டடயம க ற)ய ரபபர
இஙதக 2 ம எம கடர"ரயச பசயயத ப
)ரவலல)கதகண ய ல
கதட

மனன6டட,

டஙகக)தற ம.

)ககறற வ கன வ 2 யகர தக ய ல வ )ய ல ஸ

தகஜர யர எனபவர பனபனடஙக ல" கக கடய ரநத வந
அந த ப ரவ ல அவர கடய ரந

க லத )ல அவரரடய கடமபம

வ'ரநத பக ணதட வந த. ஒனபத கழநர களககத
சமகத )ன வ'ரசச)ககத ப
பபரர"ரயச ச)ற)தம அற)ய
ஒர2 ள

)டபரனறத த

ர.

ணட பரநத வந
வன ன அந

னற), "என பச ந

கபபன ர க) ஹ)நத

ர. இந த ப

ணடன

வடடன பச ந கக ரன
வடடகக 2 ன கடவர

எணண ய ரகக)தறன. ஆரகய ல வடரடக க ல) பசயத அர' தவணடம"
எனற தகடடக பக ணட ன.
ஸ கதட

தகஜர யரகக இத ஒர வ

த )ல "க)ழசச)தய அ'6த த.

எத ரன க லந

ன " ற ல எனபத

இலல "ல ஒதர இடத )ல வ ழகரக

2டததவத? ஒதர ப ழம வடடல எத ரன க லம கடய ரபபத? அர க
க டடலம இனபன ர ப ழம வடடகக கடதப வத ஒர
" ற ல ய ரககல "லலவ ? பரழய வடடகக ரனகக வ டரக
பக டகக "ல பல வரஷம 2 "ம தப டட வந ததப ல ப )ய
வடடகக ரனககம 2 "ம தப டல ம அலலவ ?
எனதவ, ப )ய வட ஒனரற வ டரகககத த டப ப டபபத எனற கதட
தகஜர யர
க லதர

ர" ன6த

ர. அபதப த

ன "ரறநததப ன அந ப பரழயக

2)ரனதத அவர பபரமசச வ ட த2ரந த. அந

"ன6 ர

பசனரனப படடணத )ல மபபத ஆணடகளகக மனன ல வ ழகரக

டஙக)ய தப த பசனரன 2கரல எஙதக ப ரத

ஙக)க பக ணடரககம. "ரலய 'தத 2மப )ர ஒர

படடணதர

வநத ப ரததவ டட ஊரகக

லம 'ட பலட' பலரக
டரவ பசனரனப

)ரமப ச பசனறதம எனன

பச னன ன எனற ஞ பக")ரக)ற லலவ ? "" ர ஸ)தல உள'
பணகக ரரக'6தல ட பலட தரர
ப ரத

ன பபரய பணகக ரன. எந த ப ரவ தல

லம பதத எடட வடடககக கரறய "ல ட பலட தரரய ன தப ரட

ஙகக)றத" எனற 2மப )ர "ரலய 'த )ல பச னனர

2 ன த"தல

")ழ)ல எழ )ய ரகக)தறன.
அபபடபபடட வ'ர"ய ன க லம இன6 எபதப த வரபதப க)றத
இனரறககச பசனரன 2கரம மழதம த ட அரலந

?

லம 'ட பலட'

பலரக ஒனரறககடப ப ரகக மடயவ லரலதய!
ய தர

பச னன தய சரனரயக தகடடக பக ணட கதட

தகஜர யர

வடடக கடடபப ட அ )க ரய ன க ரய லயதர த த டச பசனற ர. க ல)
வடகளகபகலல ம அந

அ )க ரய டம ஜ ப

இரககம எனறம, அவரரக

தகடட ல ஒரதவர' ஏத னம ஒர வடரட வ டரககக அ"ரத )க
பக டககல ம எனறம அவர தகளவ பபடட ர.
எனதவ, வடடக கடடபப ட அ )க ரய ன ஆப[ஸ எஙதக எனற தபப
ரவதத வ ச ரததக பக ணட, அந க க ரய லயத )றகப தப யச தசரந

ர.

த"றபட க ரய லயத )ல ஒர "ன6 ர த"ரஜ 2 றக ல) தப டடக
பக ணட எ )ரல பபரய
உடக ரந )ரந

தவஜ)க கடடககர' ரவததக பக ணட

ர.

அவரரடய பட தட ப த
பயபக )யடன 2)னற, "ஸ ர!

ரரணரயப ப ரத
ஙகள

கதட

தகஜர யர ")கக

ன வடடக கடடபப ட அ )க ரதய ?"

எனற தகடட ர.
"ஆம, 2 ம

ன! பச லலஙகள!" எனற ர அந

அ )க ர

ரரணகக ரர.
அவர '2 ம

சநத கதர

ன' எனற பச னனத கதட

தகஜர யரககச ச)ற)த

அ'6த த.

ஞச வர ஜ)லல

")ர ச

அபச4கரயம எனற அற)ந

ரர ஒரவரன "ரனவ கக உடமப

சலரகயள' பணரணகக ரன, "எஜ" ன! 2மப

சமச ரததகக உடமப எபபட இரகக)றத?" எனற தகடட ன ம! அந
"

)ரயலலவ

இரகக)றத கர ? இந

அ )க ர '2 ம

ன!' எனற

பச னன ன "ர"ம எனன?
அந ச சநத கதர

"ன )தலதய ரவததக பக ணட "வ டரககக ஒர

வட த ரவய ய ரகக)றத. உஙகர'க தகடட ல க)ரடககம எனற
பச னனரகள" எனற ர கதட

தகஜர வ.

"2ஙகள பகஜடட ஆப[ஸர ! அலலத 2 ன - பகஜடட ஆப[ஸர ?" எனற
த"றபட '2 ம

ன தபரவழ)' தகடட ர.

"2 ன பகஜடட ஆப[ஸர")லரல; 2 ன பகஜடட ஆப[ஸர")லரல.

வத இந ச ச"யம 2 ன ஒர வ

ஆப[ஸர")லரல. 2ஙகள ப ரதத

பகஜடட உத )தய கத" , 2 ன - பகஜடட உத )தய கத" , எத தப டடக
பக டத

லம பபறறக பக ளக)தறன. 2 ன பபரய கடமப ; ஒனபத

கழநர களககத

கபபன. ஒனபத

பச லலவம மடய த" எனற ர கதட

ன இ றக த"தல இலரல எனற
தகஜர யர.

"வ ர'ய ட தவணட ம!" எனற ர, '2 ம

ன தபரவழ)'.

"2 ன வ ர'ய டவ லரல. வ ர'ய டடகக 2 ன பரண வ தர
'வ ர'ய டட ஒழ)க!' எனற ஓர இயககம ய ர வத ஆரமப த
ம ல)ல 2 ன

)!

ல அ )ல

ன தசரதவன!" எனற ர ர யர.

"2ர பகஜடட ஆப[ஸர இலரல; ஆரகய ல உ"கக வட க)ரடகக த!
தப கல ம!"
"அபபடச பச லல

ரகள! 2 ன பகஜடட ஆப[ஸரககம த"தல!"

இர க தகடட அந
க)டந

"த ப

'2 ம

ன' பக ஞசம பய"ரடநத த"ரசத"ல

"ரரகர'க கIதழ எடதத ரவததவ டட,

"அபபடய ன ல உடக ரநத பக ணட தபசஙகள!" எனற ஒர 2 றக ல)ரயக
க டடன ர.
"பகஜடட ஆப[ஸரககம த"தல எனற ல, ஒர தவர' ஐ.ச).எஸ.
உத )தய கஸ தர ? அலலத பரவ ன6ய தப ரட ப"மபதர ?" எனற தகடட ர.
"இலரல; அ றகம த"தல!"
"ரஹதக ரட ஜடதஜ ?"
"இனனம த"தல!"
"ஆணடவதன! அபபடய ன ல

ஙகள சடடசரப அஙகத )னதர ?"

"இனனம பக ஞசம த"தல தப ஙகள, ப ரககல ம."
"எம.எல.ச).தய ?"
"இலரல; இனனம த"தல!"
"எம.எல.ச).ய ன " "ன தர ? அலலத ர"ததனதர ? அலலத
ஷடடகதர ?"
"க)ரடய த; இனனம பக ஞசம த"தல தப யப ப ரஙகள!"
""னன6கக தவணம! ஒர தவர'

ஙகள சரவ வலலர"யள'

" க ண க ஙக)ரஸ க")டட அஙகத )னதர ?"
"அதவம இலரல!"
"ப னதன 2 ய ர?"
"உமமரடய சடடசரப அஙகத )னரகர'யம "ந )ரகர'யம
உணட கக)யவன. உமமரடய ஐ.ச).எஸ. க ரரகளகபகலல ம "
சமப'ம - பட அ'கக)றவன. உ"ககம கடத
"அத ய ர ஐய , 2ர?"

ன!"

நத

றம

"இந
மடய

த சததகக ர ஜ

2 ன. சர

ர பதடல அவரக' ல கட அரசகக

ர ஜ . '2 ம எலதல ரம இந2 டட "னனர' எனற ப ர )ய ர

பச னன தர. அந

"னனரக'6ல 2 ன ஒர "னனன. அ

வத இந )ய

த சததச ச ந )ரப ப ரரஜ!"
இர க தகடட அந

"ன6 ர கடகடபவனற ச)ரத

ஹ ஸயதர க கணட ச)ரத

தர

ர. எனன

ப ரயவ லரல.

"ஓதஹ ! ப ர )ய ரன ப டரட 2மப க பக ணட
உ"கக வட வ டரகககக க)ரடகக த. சம"

வந ர? அழக

தவணட" ன ல

க)ரடககம. கIழபப ககததககம பபரமபரககம 2டவ ல அந

ன!

ஙக இடம

ஜ ரக

இரகக)றத. லன டக அரஸலம எனற பபயர."
"அபபடய ன ல அந
"2 ன இந

ஜ ரகககத

ஆப[ஸ)ன

அந ரஙக க" ஸ

ன சIடடக பக டஙகத'ன!"

ரலர" அ )க ர அலல. அ )க ரய ன பச ந

ன. ஆரகய ல உத ரவ அவர ரகபயழத )லல "ல

2 ன தப டடக பக டகக மடய த. ஆப ஸர ஒர வ ரம லdவ ல இரகக)ற ர.
அடத

வ ரம வநத அவரடம த2ரல வ ணணபபம தப டம."

")கக ஏ" றறததடதன கதட

தகஜர வ அஙக)ரநத க)'மப ன ர. ப றக

இனனம ச)ல ச)த2க) ரகர' வ ச ரத
க ல)ய ய ரகக)ற

)ல "ஏத னம ஒர வட

எனற ப ரநத பக ளளம. அ ன பச ந கக ரன6டம

'வடரட இனன ரககக பக டககச சம" ம' எனற எழ ) வ ஙக)க பக ணட
வடடக கணடதர ல ஆப[ஸரடம தப ன ல, சலல)ஸ க வட க)ரடககல ம"
எனற பச னன ரகள.
இ ன தபரல பசனரனப படடணத )ல க ல) வட எஙதகனம
இரகக)ற

எனற கதட

தகஜர வ பலரடமம வ ச ரகக ஆரமப த

ர.

த ன மதபடரடய ல ச)ல 2 ' க ஒர வட க ல)ய க இரகக)றப னற
தகளவ பபடட ர. அந
வரவ

வடரடப ப ரததவ டட, வடடகக ரரனயம தகடட

கக க)'மப ன ர.

அனற சகனம அவவ'வ சரய க இரந ப னற பச லல மடய த.
பரன ஒனற வடட வ சல)ல ச)ற)த த2ரம 2)னற கறகதக தப கல " ,
தவணட "

எனற தய ச)ததவ டட, ப றக எ )தர ஓட வநத கதட

தகஜர யரன க லக'6ன வழ)ய கப பகநத பசனறத.

ஆன ல ர யரககச சகனத )ல அவவ'வ 2மப கரக க)ரடய த.
எத ரனதய

டரவ 2லல சகனததடன பறபபடடச பசனற, க ரயம

ரககட "ல, ரகககரடரயயம ப

ரலததவ டடத

)ரமப வந )ரகக)ற ர.

ஆரகய ல "பரனயம ஆசச, ஆரனயம ஆசச!" எனற தண சசலடன
இனரறககப பறபபடடச பசனற ர. ஒர டர ம வணடய ல இடம ப டதத
உடக ரநத வ டட ர.
அந

டர ம வணடய ல பக ஞசம எககசசகக" ன சமப ஷரண

அபதப த 2டநத பக ணடரந த.
ஒரவர ரகய ல பத )ரரகரய ரவததக பக ணட அ )ல தப டடரந
வ ர பலரன இரரநத படத

ர.

இனபன ரவர கறகக)டட, "தஜ ச)ய" வத கIச)ய" வத; எலல ம சத
ஹமபக!" எனற ர.
"அபபட ஒதர அடய யச பச லலக கட த! தஜ ச)யமம ஒர
ஸயனஸ

தன?" எனற ர இனபன ரவர.

"எலல ம அவரவரகளரடய 2மப கரகரயப பப றத த. வண சணரட
எ றக?" எனற ர "றபற ர ச"

னப ப ரயர.

"ப ர )ய ர எனன பச லல)ய ரகக)ற ர ப ரய" ? ப )ய ஆத )ச சடய ல
"தச

)டம

ரன இகழ" எனற ஸபஷட" க எழ )ய ரகக)ற ர!"

"ப ர )ய ர பச லல)வ டட ல தவ வ கதக
கணடர ச பச னன ன தல

ன அவர

இபபடபயலல ம

)ணட டப பதசதசரத ப ரவ தல

2)னற ர!"
இபபடய க வ வ
தகஜர யர சம"

டததக பக ணடரந

இரககக கட

தப த 2"த கதட

?

"இவவ'வ எனனத )றக? பரண 2டசத )ரததகக இந

வ ரம எனன

பலன தப டடரகக)றத எனற படததக க டடஙகள. அ னபட 2டகக)ற
இலரலய
ரவத

எனற பரதச

)ததப ப ரதத வ டதவ ம!" எனற பச லல)

ர.

பரண 2டசத )ரததகக அந

வ ரத )ய பலன ம ல மனற 2 ளம

அவவ'வ சக")லரல எனற இரந த. "எடத

க ரயத )ல த

லவ , "னக

க)தலசம வ ய ப ரத )ல 2ஷடம' எனற இபபடப படத" ச" கச
பச லல)ய ரந த.
கதட

தகஜர யரகக ஒதர தக ப" க வந த. தப க)ற க ரயத )ல

பவறற)யரடய "ல

)ரமபவ )லரல எனற "ன )ல

ர" ன6ததக பக ணட

பவ'6பபரடய கவம சப ம கற)ன ர.

2
த ன மதபடரடய ல பசலல கக சச பசடடய ர சந )ல எழபதத ழ ம
2மபர வட படடக க)டந த. பவக க ல" க அ )ல ய ரம கடய லரல
எனபதம ப '6வ கத ப ரந த. அந

வடடன பச ந கக ரர எஙதக

இரகக)ற ர எனற அககமபககத )ல உள'வரகர'க கதட
வ ச ரத
"இந

ர. அவரகள வடடச பச ந கக ரரன வ ல சதர

தகஜர யர
பச லல)வ டட,

வடடககக கட வந வர ய ரம இரணட 2 ர'கக த"ல

இரபப )லரல" எனற பசய )ரயயம ப ரவ த
எனற தகடட றக ம ல)ல
"இர த )ரய ல அந

யஙகவததப ல

ரகள. ர யர க ரணம எனன
யஙக)வ டட, ப றக

வடடல தபயகள 2ட" டவ

கக தகளவ !" எனற

பச னன ரகள.
"இவவ'வ
எனற கதட

தன! எனரனக கணட ல தபயகள எலல ம பறநதவ டம!"

தகஜர யர பச லல)வ டட வடடன பச ந கக ரரடம தப ய,

வ டரககக வட தவணடம எனறம, வடடன ச வ
"எத ரனதய

தபர இம"

)ர வநத வடடச ச வ தகடட வ ஙக)க

பக ணட தப ன ரகள. "ற2 த' ச வ
அபபடத

ரமபடயம தகடட ர.

)ரமப வநதவ டம! 2ரம

ன பசயயப தப க)றர. எனனத )றக வண ச)ர"ம?" எனற ன

வடடகக ரன.
"எத ரன 2 ' க இபபட அந
கதட

வட க ல)ய க இரகக)றத?" எனற

தகஜர யர தகடட ர.
"2 ள கணககச பச லல மடய த. மனற வரஷத )றக த"ல க)றத."
"எனன வ டரக தகடக)றரகள?"
"இந

"

)ர வடடகக, இபதப த இரககம வட க)ர கக)ய ல, மநநற

ரப ய வ டரக வரம. எனகக இந ப படடணத )ல ஆற வட இரகக)றத.
இரநற, இரநறரறமபத, மநநற வரரய ல வ டரக வ ஙகக)தறன.
இந

வடரட 2ர 2)ஜ" க எடததக பக ளவ

ய ரந

ல எணபத

ரப யககக பக டகக)தறன."
"சர! இபதப த

ஒர "

வ டரக அடவ னஸh

ரக)தறன. வ ஙக)க

பக ளக)றர ?" எனற ர ர யர.
"அத எபபட மடயம? வடடக கணடதர ல அ )க ர உத ரவ தப டட ல
அலலவ

2 ன வ டரக அடவ னஸh வ ஙக)க பக ள'ல ம!"

"சர; வடரட எனகக வ டரகககக பக டகக உ"ககச சம" ம எனற
எழ )க பக டம. "றறப லல ம ப ரததக பக ளக)தறன."
"அபபறம தபசச " றககட த. எலல வறறககம ஒர 2 ள, இரணட
2 ள அந

வடடல இரநத ப ரதத வ டஙகள. அபபறம என தபரல பக ர

பச லல தவணட ம."
"வடடல தபய 2ட" டக)றத எனற வ ஷயதர ப பறற)த

தன

பச லக)றர?"
"ஆ" ம; ஊரல இரகக)றவரகளகக தவற எனன தவரல? இபபட

வத கர

கடட வ டக)ற ரகள. அ ன ல பல வரஷ" ய எனகக

வ டரக 2ஷடம. 2ஙகள வடரட எடததக பக ளவ
"இரந

ய ரந

ல..."

ல எனக)ற தபசதச க)ரடய த. ச வ ரய இபபடக பக டம.

தபயகளகக ஆசச, எனகக ஆசச! ஒர ரக ப ரதத வ டக)தறன."
ச வ ரய வ ஙக)க பக ணட அஞச

ப2ஞசர ன கதட

தகஜர வ

பறபபடட ர. அனற இரதவ வ ஷயதர க கIற)ப ப ரதத மடவ கடடவ டவத
எனற

ர" ன6த

ர.

)ரவலல)கதகண ய ல அவரரடய வடடகக அடத

வடடல படல)தப ன இரந த. அந

வடடகக ரரகர'க கபப டட, " யவ

பசயத என வடடல பச லல) வ டஙகள. 2 ன இர த )ர மகக)ய க ரய" க
ஒர ச)தனக) ர வடடல

ஙக தவணடய ரகக)றத" எனற ப ரயபபடத )ன ர.

3
பவக 2 ' கத

)றககபபட

படரடத

)றநத பக ணட கதட

தகஜர வ அந ப தபய வ ழம வடடககள பகந

ர. ")னச ர வ 'ககப

தப டபபடட வட. ச)ல அரறக'6ல பலபகள கழறறபபடரந ன. என6னம ச)ல
அரறக'6ல பலபகள இரந ன. ஸவ சரசப தப டடப ப ரத

)ல வ 'கககள

எரந ன. இத மனரனக க டடலம அ )க ர ரயதர க கதட

தகஜர வகக

அ'6த த.
வ சற க ரவச ச த )த

ழபப ள தப டட வ டடக பக லரலக க வ

ழபப ள தப டடரபபர யம ப ரததக பக ணட வந
ஏற)ப ப ரத

ர. அஙதக அவர ப ரத

வ ச)த )ர" கத

ர. ப றக "சச"dத

ஒர வ ஷயம ச)ற)த

ன6ரந த. ஏபனன6ல கIதழ இரந த தப ல த"ல " டய ல

அவவ'வ கபரபய க இலரல. ச"dபத )ல பபரகக)ச சத ம
பசயயபபடட

கத த

னற)யத. அத "டட"லல; "ன6 ர 2ட" டய றக

அற)கற)களம க ணபபடடன. "ன6 ரரடய 2ட" டடந
சநத க")லரல. தபயகளககக க ல க)ரடய த. இரந
க லட

தகஜர யர சறற)ப ப ரததக பக ணட வரமதப த "சசப

படகளகக அடபபறத )ல பவ'6பபற" கத
கணட ர. அ றக உடபறத )ல

கழறற)வ டடரந

)றககம க வ ஒனற இரபபர க

ள இலரல; அ

வத இரந

ர'

ரகள. இதவம பக ஞசம வ ச)த )ர" கதவ

னற)யத. ச)றச)ல சநத கஙகளம ஏறபடடன. எலல வறறககம இனற

ஒர இர த )ர இந
எனற

ர" ன6த

")னச ர

வடடல கண வ ழ)த )ரநத ப ரததவ ட தவணடயத
ர.

பஙகர'பயலல ம அரணதத வ டடக க'6ர அடகக" ன

ஒர அரறகக வநத தசரந

ர. 2லல தவர'ய க அஙதக ஒர பழஙக லக

கடடல க)டந த. அ )ல தண ரய வ ரததப படத

லம அவறற)ன

ரரய ல பட த !

த"லம கதட

ய தர

ன எனப )ல

னறதவ அரறய ன க ரவத

ர. "றபடயம ஏத

'6டடக பக ணட வநத படத

இர த )ர மழவதம தஙகவ )லரலபயனற

ர.

)டசஙகறபம

பக ணடரந படய ல, கணகள மடவ றதக இடம பக டககவ லரல.
பககதத வட ஒனற)ல கடக ரம ப )பன ர "ண , பனன6ரணட "ண அடத
வரரய ல தககம க)டட 2 டவ லரல. பனன6ரணட "ண அடத

ப றக

ச)ற)த தககம கணரணச சறறவத தப ல)ரந த. தஙகககட த எனற
கடடல)ல எழநத உடக ரந

ர.

எழநத உடக ரநத ச)ற)த த2ரததகபகலல ம கதட

தகஜர வககக

பக ஞசம தகக) வ ரப தப டடத. ஏபனன6ல அரறகக பவ'6தய அந
வடடககள எஙதகதய

'ஜலக' 'ஜலக' எனற சத ம தகடடத. அந ச சத ம

க)டடக க)டட ப2ரஙக) வரவ
அரக)ல வநத அந
கதட

கத த

னற)யத. வர வர அந

'ஜலக' சத ம

அரறகக பவ'6தய 2)னறத.

தகஜர வ பயபபடவ லரல. ஆன லம அவரரடய " ரப "டடம

பக ஞசம பட பட எனற அடததக பக ணடத. த"றபட 'ஜலக' சத ம கட
பரவ ய லரல. அத அந
2)னறவ டடத

அரற வ சல)ல வநத சடபடனற

ன பக ஞசம எனனத"

தப ல)ரந த.

ஒர 2)")ஷததகபகலல ம அரறய ன க ரவ ய தர
கமப ய ன ல

இரமபக

டடவத தப ல தகடடத.

"ய ர அத?" எனற ர கதட

தகஜர வ.

"2 ய ர?" எனறத ஒர கம"ல ன கரல.
"2 ன இந

வடரட வ டரககக வ ஙக)க பக ணட கட வரப

தப க)தறன. 2 ய ர" எனற ர ர யர.
"உனகக மனன ல 2 ன கட வந வன, உனகக இஙதக இட")லரல.
தப யவ ட!"
"வடட வ டரக அ )க ரய டம 2ர அந" ) பபறறக பக ணடர ?"
"இலரல"
"அபபடய ன ல இரணட தபரம வ ணணபபம தப டதவ ம. ய ரககக
க)ரடகக)றத

, அவர இரககல ம."

"அப லல ம மடய த. உடதன ஓடப தப ய வ ட!"
"றபடயம அந

'ஜலக' சத ம தகடடத.

"2 ய ர எனரனப தப கச பச லவ றக?"
"க ரவத

)றநத ப ர! ப ரநத பக ளவ ய!"

"க ரவத

)றகக வ டட ல?"

"க ரவ உரடததக பக ணட உளத' வநத உனரன வ ழஙக)

வ டதவன."
"ஓதஹ ! அபபடய ! ய ர ய ரர வ ழஙகக)ற ரகள எனற ப ரககல ம."
"இவவ

ம பச லல)வ டடக கதட

வ 'கரகப தப டட ர. க ரவத

தகஜர வ எழநத ")னச ர

)றநத ப ரத

ர.

அவர எ )ரப ரத த தப லதவ அஙதக ஒர தபய 2)னற பக ணடரந த.
ர யர ")யஸ)யத )ல "ன6 னரடய உடல)ன எலமபககட
ரவத )ரபபர ப ப ரத )ரந
அத

"

ர.

)ர இந ப தபய இரந த. ஆன ல தபச)றற. க ரலயம

ரகரயயம கழதர யம ஆடடறற. அபபட ஆடடயதப த எலமபப படடகள
'ஜலக' 'ஜலக' எனற சத ")டடன.
"தப யவ ட! தப யவ ட!" எனற அந ப தபய க ல)ன ல

ரரய ல

உர ததக பக ணட அலற)யத.
கதட

தகஜர வ

பச னன ர:- "இத

ம ப2ஞரச ஒர ரகய ன ல அமகக)க பக ணட
ப ர! உனனரடய ")ரடடலகபகலல ம 2 ன

பயநதவ ட" டதடன. இந

வட பபரயத;

எனனரடய கடமபம பபரயத

ர '" ய இரகக)றத.

ன எனற லம, இ )ல 2 னம என

கடமபததடன கடய ரககல ம, 2யம இரககல ம. 2 இரபப )ல எனகக
ஆடதசப")லரல. ஆன ல ஒர 2)பந ரன. இர த )ர 2 ஙகள தஙகரகய ல,
2 'ஜலக' 'ஜலக' எனற சத ")டடக பக ணட 2ட" டக கட த.
2ட" ட "தலய ரந

ல 2லலத. அபபட 2ட" டன லம சத ம தகடக

2ட" ட தவணடம. ப ரக)ற
சர பபறற இலல
ஆய ல வ ஙக)த

பட

? உனனரடய எலமபப படடக'6ல இபதப த

படய ல இபபடச சத ம தகடக)றத. பக ஞசம த" ப ல
ரக)தறன. அர ப தப டடக பக ணட 2ட" டன ல

இவவ'வ சத ம தகடக த ப ரக)ற

?"

"அப லல ம மடய த. எனரன எணபணய தப டடக பக ளளமபட
பச லல 2 ய ர? 2 ன 2ட" டம தப த 'ஜலக' 'ஜலக' எனற சத ம
தகடட ல

ன எலதல ரம பயபபடவ ரகள."

"2 பச லவத

வற. அ றபகலல ம இந க க லத )ல ய ரம பயபபட

" டட ரகள. என கழநர கள பப லல

வரகள, உனரனப ப ரதத வ டட ல

")யஸ)யத )ல)ரநத

க எணண , உனரன எலமப

பப வநதவ டட

எலமப கக கழறற) எடதத வ டவ ரகள."
இர க தகடடவடதன அந ப தபய 'ஓ ய ய ய ய' எனற சத ம
தப டடவ டட ஓடயத. "சசபபடய ன பககத )ல தப ய 2)னற

)ரமப ப

ப ரதத, "இர, இர! என அணணரன வரச பச லக)தறன" எனற
பச லல)வ டட ஓடயத.
ஸ கதட

தகஜர வ 2)னற இடத )தலதய 2)னற ர! "றபற ர தபய

இரணட ரகய லம

ரலகக த"தல ஒர பழம பபடடரயத தகக)ப

ப டததக பக ணட வந த. இதவம எலமபக கடடப தபய

ன. ஆன ல

க வ ததண ய ன ல ஆன ஒர 2ணட அஙக)ரயக கழத )ல)ரநத க ல வரர
தப டடக பக ணட வந த.
ர யரன அரக)ல வந தம "தப டடட" ? தப டடட" ?" எனறத.
ர யர, "தபதய! 2 ஸ)ன6"

ப ரபபதணட ?" எனற தகடட ர.

"உனகக எபபடத ப ரந த?" எனறத தபய.
"2 ப ரத

ரதனக" ர படதர

2 னந

ன ப ரதத ன. அ )ல ஒர தபய

'தப டடட" ? தப டடட" ?" எனற அசட வழ)ய உ'றக)றத , அர ப
ப ரததத

தன 2யம உ'றக)ற ய?"

அர க தகடட அந ப தபய

)டபரனற பபடடரயக கIதழ தப டடத.

பபடட அ ன க ல த"தலதய வ ழந த! வல) பப றகக "ல 'வல' எனற
கசசல தப டடக பக ணட ஓடடம ப டத த.
ப றக கதட

தகஜர யர இன6 2)ம" )ய கத தஙகல ம எனற எணண க

க ரவச ச த )க பக ணட உளத' தப ன ர. பயன எனன? சறற
த2ரததகபகலல ம "றபடயம 'ஜலக' சத ம தகடடத. மனரன வ ட
அ )க" கதவ தகடடத. க ரவத
கவசமம,

ரலய ல இரமபத ப

தபய 2)னறத. அத அண ந )ரந

)றநத ப ரத
பப யம

ல உடமப ல இரமபக

ரத

கவசஙக'6ன ல

ஒர எலமபக கடடப
ன அ )க சத ம எனற

ர யர அற)நத பக ணட ர.
"பழ)! பழ)!" எனற தபய கத )றற.
"இத

ப ர! வண கசசல தப ட த . 2 ஹ மபலட 2 டகத )ல வரம

கபபன - தபய

தன?"

"ஆ" ம!... பழ)! பழ)!"
"2 ரகய ன ல ஆக
ப ரயம. அ ன ல
சதக

உபதய க"றற தபய எனபத எலதல ரககம

தன உனககத ததர கம பசய

"ரனவ ரயயம

ரரனயம உனன ல பழ) வ ஙக மடயவ லரல? உன "கரன ஏவ

வ டட அவன வ ழரவயம பகடத

ய! சI! மடட த'! தக ரழப தபதய! தப !

2 பகடட தகடடகக கவசம தவற தகட ? இஙதக 2)னற தய , ப டதத
")யஸ)யததகக அனபப வ டதவன!"
ஹ மபலடடன

கபபன - தபய அஙக)ரநத ஒதர ஓடட" க

ஓடவ டடத.
சறற த2ரத )றபகலல ம வந

இனபன ர தபரயப ப ரதத, கதட

தகஜர யர "2 ய ர" எனற ர.
"2 ன தஜ ச)யப தபய!"
"எ றக க வந

ய?"

"2 எனரனப பறற) இனற டர ம வணடய ல அவதற கற)ன ய
அலலவ ! என உணர"ரய 2)ரப ககதவ வநத ன. உனனரடய க ரயம
பல)கக "ல பசயவ றக கதவ வநத ன!"
"ப வம! இ றக கவ

உய ரர வ டட ய? உனனரடய வ

இனனப னற உன தஜ ச)யத )ல ப ரந

)

!"

"ப ரய "ல எனன? தபஷ யத ப ரந )ரந த."
இசச"யத )ல "ஜயதபரரக பக டடட !" எனற ஒர கமப[ர மழககம
தகடடத.
மழககம வந
அத

அலப க

ரலய ல அத

)ரசரயப ப ரத

சடரட; கழத )ல அத
"

)ர கஞசம வ டட

"பயப"னம தபய ரன அடதத
அவவ'வ

ல ப ர )ய ர வநத பக ணடரந

த தணட; அத

"dரச;

ரலபப ரக.
ம!" எனற ப ர )ய ர மழஙக)ன ர.

ன; தஜ ச)யப தபய ஓடடம ப டத த. அந ப தபரயத

ர.

தரத )க பக ணட ப ர )ய ர வ ரரநத ஓடன ர.
"றபடயம இனபன ர அனலவ யப தபய வந த. அத வ ரயத
)றந

கதட

ணல சடரவ டடத. "தன கரன 2 டகததப தபய அத எனற

தகஜர வ உடதன ப ரநத பக ணட ர.
"ஏ தபதய! 2 தன "தன கரன 2 டகத )ல தபய க 2டத )ரகக)தறன.

உனரனவ டப ப ர"

" க எனனரடய வ ய ல)ரநத அனரலக கககதவன.

ப ரய" !" எனற ர ர யர.
அந ப தபயம ஓடடம எடத த.
கரடச)ய க கதட

தகஜர வ கடச ச)ற)த ")ரளமபடய கப பததப

ப )ரனநத தபயகள தசரந

ற தப ல வநத அவரரச சழநத பக ணடன.

"பச) பச)" எனற அரவ கசசல)டடன.
கதட

தகஜர வ இந

2)")ஷம தய சரன பசய

2)ரலர"ரய எபபடச ச" '6பபத எனற ஒர
ர. அ றகள அபதபயகள, "பச)! உனரன வ ழஙக)

வ டப தப க)தற ம!" எனற ஆதவச" க ஆரபபரத ன.
"ஏ தபயகத'! உஙகளரடய பப ய எனககத ப ரய த எனற
2)ரனகக)றரகள! பஞசத )ன ல 2ஙகள பசததப தப ன

கப பப ய பச லல)

ஊரர ஏ" றறப ப ரகக)றரகள! க ஙக)ரஸ "ந )ரகளகக அபகIரத )
உணட ககவ றக கதவ இபதபரபடட ச )ய தல சரன பசய )ரகக)றரகள.
உணர"ய ல 2ஙகள பஞசத )ன தல
மடந

பச)ய ன தல

ன தலதய பசத ரகள. அத உஙகள

ரலவ

இறககவ லரல. வயத
); ய ர எனன பசயய

மடயம? உடதன எலதல ரம ஓடப தப ய வ டஙகள! இலல வ டட ல
எஙகளரடய உணவ "ந )ர கனம மனஷ)ரயக கபப டடக பக ணட
வரதவன!" எனற ர ர யர.
"உணவ "ந )ர மனஷ) வந

ல எஙகர' எனன பசயத வ டவ ர?"

"எலமப தல ப ஸபரஸ எனனம சதத இரகக)றத. ப")கக அத ")க
2லல உரம. உஙகள எலமபகர'பயலல ம சகக நற ய இயந )ரத )ல
பக டதத உரடதத 2)லததககப தப டட உழமபட பசயத வ டவ ர!"
இர க தகடடதம அந ப பஞசப தபயகள ஒதர ஓடடம ப டத ன.
அபதப த எழந

பபரம 'ஜலக' ஓரசய ல கமபகரணன கட

வ ழ)தப ழந )ரபப ன. ஸ கதட

தகஜர வ வ ழ)ததக பக ணட )ல வ யபப

இலரலயலலவ ?

ம தஙக "ல)ரககத

ர" ன6த )ரநதம எபபடதய

தஙக)ப தப ய வ டடர யம, அத ரன த2ரம கணடத கனவ

எனபர யம, உணரநத பக ணட ர.
எழநத உடக ரநத

ம கணகர'த தரடததக பக ணட ர.

"தபய")லரல, கIய")லரல! எலல ம ப ரர"!" எனற அவர எணண க
பக ணடரககமதப த "றபடயம ஏத

சத ம தகடடத. 'ஜலக' 'ஜலக'

எனறம, 'சல' 'சல' எனறம 'கலdர' 'கலdர' எனறம ஓரசகள எழந ன.
இத எனன கதத?
கதட
)றந

தகஜர வ 2னற க வ ழ)ததக பக ணட ர. அரறக க ரவத

ர. அந

வடடன " டய ல ஏத

ஒர மரல அரறய ல)ரநத அந ச

சத ஙகள வந ன. அடத"ல அடரவதத ப"ள' ப"ள' 2டநத "சசபபட
ஏற)ன ர. சத ம வந

அரறகக அரதக பசனற ப ரத

ஒனதற ஒனற "டடம
உளத' ஐந

)றந )ரந த. அ ன வழ)ய க எடடப ப ரத

ர.

ற ஆச ")கள உடக ரநத பணம ரவதத சIடட ஆடக

பக ணடரந

ரகள. பவள'6ப பணதர

அஙக")ஙகம 2கரத )ய சத ந

அவர தகடட சப ம. த"தல கற)ய வ த2
ஓரசயம அத
கதட

ர. ஜனனல க வ

" ன கனரவ உணட கக)ய

ன தப லம!

தகஜர வ அடத"ல அடரவதத 2டநத பசனற

)றந )ரந

வ சறபட வழ)ய க பவ'6தயற)ன ர. த ன மதபடரட தப லdஸ ஸதடஷரனத
த டப தப ன ர க ரவ இடத

ர. ஒர தப லdஸ தசவகர கணரணத

தரடததக பக ணதட வநத க ரவத
"அஙதக ஒர வடடல ச

)றந

ர.

டடம 2ரடபபறக)றத. உடதன வந

கறறவ '6கர'க ரகபப டய கப ப டககல ம!" எனற பச னன ர ர யர.
"உ"கக எபபடத ப ரயம?" எனற தப லdஸக ரர தகடட ர.
"வ டரககக அந

வடரடப தபச)ய ரகக)தறன. அந

வடடல இர த )ர

படததக பக ணடரநத ன..."
"எந

வடடல?"

வ )ரயயம வடட 2மபரரயம கதட

தகஜர வ பச னனதம, "ஐதய !"

எனற கசசல தப டட வ டடப தப லdஸக ரர க ரவச ச த )க பக ணட ர.

மர"ப தபய எனற 2)ரனதத அவர பயநத தப யவ டட ர எனபத
ர யரககத ப ரநத தப ய றற. அ )ல)ரநத ஒர யக ) உ ய" ய றற.
)ரமபவம அந
ப ரதவச)த

வடடகதக தப ன ர.

)றந

க வ வழ)ய கப

ர.

"ஓயயயய" எனற ஒர கசசல தப டட ர. "இயயயய" எனற
இனபன ர சத ம தப டட ர.
சIடட டய அரறய ல)ரநத கழபப" ன கரலகள வந ன.
"றபடயம ர யர 'க)றச' எனறம 'ஐதய !' எனறம கத )ன ர. கனவ ல
தபயகள தப டட சத தர பயலல ம இவரம தப டட ர.
" டபபடய ல இரணட மரற
சIடட டட அரறக க வ

ட டபவனற ஏற) இறஙக)ன ர.

)றந த. சIடட ஆடயவரகள பவ'6ய ல வரத

டஙக)ன ரகள.
"சசப படய ல பதத அடகக த"தல கதட
னனரடய கறபபக கமப'6ரய எடததத

தகஜர வ 2)னற பக ணட ர.

ரல ம ல க ல வரர தப டட

"ரறததக பக ணட 2)னற ர.
அரறய ல)ரநத வந வரக'6ல ஒரவன அந
'அத

!' எனற ப[ ) 2)ரறந

அவவ'வ

உரவதர ப ப ரத

கரல)ல பச னன ன. "றறவரகளம ப ரத

ன.
ரகள

ன! ஒதர ஓடட" க ஓடவ டட ரகள. அவசரத )ல பக ஞசம

ரப யகர'ககட இரறதத வ டடப தப ன ரகள.

4
"ற2 ள க ரலய ல கதட

தகஜர வ அந

வடடச பச ந கக ரரடம

பசனற வடரடக கடட யம வ டரககக எடததக பக ளவ

கச பச லல)ப

தப ன ர.
வடடக கணடதர ல அ )க ர லdவ மடநத க ரய லயததகக வந
ப ரந த. அவரரப தப ய ப ரத

ர. எலல

வ பரமம பச னன ர.

கத

அ )க ர அவரரப ப ரதத, "வ ட பர மபப பபரய
பச4கரய" ன

?" எனற தகடட ர.

"ஆ" ம, பபரய வட
"2)ய ய" க, அந
""

?

ன. ")கவம வச )ய னத."

வடடகக எனன வ டரக பக டககல ம?"

ம இரநற ரப ய கணரண மடகபக ணட பக டககல ம."

"வடடகக ரச பசடடய ர எனன வ டரக தகடக)ற ர?"
"ப

ணணற ரப யககத

ரவ

கச பச லக)ற ர."

"ஒர தவர' இனனம பக ஞசம கரறககவம சம" )ககல ம
அலலவ ?"
"அதவம ச த )யந
"சர, 2ர தப கல ம.

ன!"
ர வ ச ரதத உத ரவ தப டபபடம."

"ற2 ள ர யர வடடகக ரச பசடடய ரரப தப யக தகடகல ம எனற
தப ன ர. வழ)ய ல த"றபட வடரடச சணண மப அடததச சத ம பசயத
பக ணடரந ர ப ப ரதத வ யபபரடந

ர.

பசடடய ரரப தப ய ப ரத தப த

ன வ ஷயம ப ரந த.

வடட வ டரக உத )தய கஸ ர ")ஸடர தபய ழவ ர 2 யடக ர
த"றபட வடரட அறபத ரப ய வ டரகககத

த" எடததக பக ணட

வ டட ர!
அந

வடடகக கடவந வரன பபயர பப ரத ம ஸ கதட

தகஜர யரகக ")கக

)ரப ) அ'6த த. அத

ட இனபன ர ஆற லம

அரடந

ர. ")ஸடர தபய ழவ ர 2 யடவம

மர"ப தப ல பபரய

கடமப

ன எனற ப ரய வந த. ர யரரக க டடலம 2 யடவகக மனற

கழநர கள அ )கம! ப" த ம ஒர டஜன!
"பத வடடல அம"ன6 ர கடயம கடத னம" க 2னற ய ரககடடம,
கடமபதர

த"லம பபரகக)க பக ள'டடம!" எனற ர யர "ன )றகள

ஆசIரவ )த

ர.

ஸத!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful