Kethaariyin Thaayaar

க த ரய ன த ய ர

மனனர
சமபதத ல பதத ரர

ள ல 'அமம ம அபபள ம' எனனம

வ ளமப தரதப ப ரதததம, எனககத தக

வ ரப கப டடத. உடகன ப

) த

அமம ம ய ன ஞ ப ம வநதத. அவளரடய அரரமப பதலவனம
எனனரடய ப

ண ச க0

தனம ன க த ரய ன அ

எணண ய கப த உடமரப எனனகவ

ல ம ணதரத

சசயதத. க த ரகக இநதக

க0ரசமனற ய ர 0 ரனதத ர ள? இத கப னற சமபவங ரள
எணணமகப த த ன மன த யததனதத ல 0மகக 0மப கர
வல ரமய ல 0மப கர

பலபபட

க த ர க0 யபபடட

கனற , வ த ய ன

றத.

டநதகப த அவரன வநத பரகச தரன

சசயய த சபரய ட கடர ள சசனரனய ல ய ரம இலரல. ஆய னம
அவர ள ல ய ரம அவனரடய க0 ய ன மல
ணடப டக வ லரல. ஏகதகத

ணதரதக

வ ய த சயனறம,

மள க ஷன எனறம

சச லல ரவதத யம சசயத ர ள. க த ர ப ரBக வம லரல. அவனரடய
ச க0

தர ரளயம உறவ னர ரளயம பரதவ க

கப ன ன. இதபறற அசசமயம ட கடர ளகக

வ டட இறநதத ன
ஒர ச டட சபயர

ஏறபடடரநதத. "எனன ரவதத ய ச ஸத ம? எனன ட கடர ள? எலல ம
சவறம பட கட

பநத ன" எனற ஜனங ள சச னன ர ள.

க த ரய ன வ ஷயதத ல ட கடர ள கபரல வத ரவதத ய
ச ஸத தத ன கமல வத ய சத ர தவறம லரல சயனபரத
சவள பபடததவதற

கவ இரத 0 ன எழத

க0 ய ன கவர அவனரடய மகன

கறன. அவனரடய உடல

வ ய த ய ல இரநதத எனபதம, அநத

மகன வ ய த 0மத சம தரதப ப டதத ரககம பல வ ய த
ணம

க ச

ள ல ஒனரறக

ணடசதனபதம ட கடர ளகக எபபடத சதரயம?

அவனரடய அரரமத த ய ரககம, இளம மரனவ ககம கட அத
சதரய த வ ஷயகம. அவனரடய அதத யநத 0ணபன ன 0 ன ஒரவகன
அநத இ
கபசகவ

ச யதரத அற நதவன. க த ர ம ணமரடநத பத த ல அரதபபறற ப
எழதகவ

மடய தபட தக தத ல ஆழநத ரநகதன. இபகப த ஒர

வரஷததகககமல ஆ
சசயயகவணடய
சவள ய ட

வ டடத. எனனரடய ஆதம ச க0

டரமய

ரத அவனரடய

தனகக 0 ன

ரதரய

கறன.

ஆம ம; ச
அநபவ பபதற

மபவம தய ம ன

ரதத ன. 0மமன ச லர கச

சதரத

0 ட ங ளககப கப கவ ம; ஆன ல வ ழகர ய ல 0ம

ண மன 0
மடக ச

ழம கச

சமபவங ரளப ப ரக ப ப டக

ளகவ ம. அததர யவர ள க த ரய ன

மல

ண ரள

ரதரயப படக

மல

வ டவகத 0லலத!

1
க த ரகக அவனரடய தநரதரயப பறற ய ஞ ப கம

ரடய த. அவன

மனற வயதக கBநரதய ய ரநத கப த அவனரடய தநரத வQடரட
வ டட, ஊர

வ டட ஓடப கப ய வ டட ர. ஒர 0 ட க

ரய ன ரமயல ல

அ பபடட அவர தமமரடய இளம மரனவ ரயயம, மனற வயதப
ப ளரளரயயம அ0 ரதய

வ டடவ டடப கப ன ர. இநத வ வ சமலல ம

எங ளகக சவக 0 ள வர ய ல சதரய த. க த ரககக

ல ய ணப கபசச

0டநத கப தத ன அவனரடய த ய ர சச லல த சதரநத ச
சபணரணப கப யப ப ரததவ டட வரமபட ப

ணகட ம.

) த அமம ம

சச னனகப த, "0Q ப ரதத 0 சசயம சசயத ல சரத ன, அமம ! ஒர மள ப
சபணரணக

ல ய ணம பணண க ச

ளளச சச னன லம பணண க

கறன" எனற ன க த ர.

"ப ன, எனன, அமம ம உங ளகக? இநதக
ப ளரள இனசன ரவரனக

ல ய தத ல இநத ம த ர

ணகவ மடய த. 0Qங கள மடவ சசயத

வ டங களன" எனகறன 0 ன.
ஆன ல ப

) த அமம ம க ட வ லரல. "க த ர கப யப சபணரணப

ப ரததப ப டதத ரக

றத" எனற சச னன லத ன

ல ய ணம 0 சசயம

பணணகவன எனற சச னன ள. அபகப தத ன க த ரய ன த பபன ரன
கபசரச அவள எடதத 0 ன க டடத.
"இபபடசயலல ம ப ளரளரயயம சபணரணயம சமமதம க ட
ல ய ணம பணண ப பணண தத ன கடமபங ள ல

ஷடம ஏறபட

மல

றத.

இவனரடய (க த ரய னரடய) த பபன ர எங ரள வ டடவ டடப
கப னதற

ஊச லல ம அவர த த டடன ர ள. எனககம அபகப த

பமம ஆதத மம அரடததக ச

படதத படகர ய யக

ணட த ன வநதத. 0 றபத 0 ள

டநகதன. ஆன ல, ப னன ல ஆற அம

கய ச ததப

ப ரததத ல அவர கமல ஒர கறறமம இலரலசயனற கத னற றற.
எனரனக

ல ய ணம சசயத ச

அபபடச சச லலவம சச னன

ளவத ல அவரகக இஷடகம இலரலய ம.
ம. ஆன ல சபரயவர ள பலவநதபபடதத க

ல ய ணம சசயத ரவதத ர ள ம. ஏகத

ஐநத ற வரஷம பலரலக

டததக ச

ணட கடமபம 0டதத கன ம. அபபறம அநதக கதத டசச வநத

கசரநத ள; கப யவ டட ர."
இபபட ப
பககவம

) த அமம ம கய அநதப கபசரச எடதத கப த, 0 னம

ச ச றச ல க ளவ

ரளப கப டட மறற வ வ ங ரளயம

அற நகதன. க த ரய ன த பபன ர சநத
ச டடம ய ஆள 0னற ய ரபப

ரமயர ப ரபபதறக வ டட

ம. ச

மப 0னற யப ப டவ

த ரமங லதத ல தப ல பZஸ ல அவரககக கம ஸத
ங மண எனனம சபயர சபறற 0 ட க

ணடரநத ள. ஒர 0 ள அயன

ம. அபகப த

உதத கய

ம.

ர அவவரல 0 ட ம 0டதத க

ஜப ரட கப ட

றவனகக ச

மப

உடமப சரபபடவ லரலசயனறம, அனற அக0 ம ய 0 ட ம
0ரடசபற சதனறம சசயத வநதத. க த ரய ன த பபன ரகக 0 ட ம
எனற ல ப தத. 0 ட ம ப ரததப ப ரதத எலல

0 ட ங ளம ச0டடர;

ப டடக ள தரல )ழப ப டம. ஆ கவ இவர கப ய "0 ன

கறன" எனற ர. ச ல ப டடக ளம ப டக

ஜப ரட கப டடக

டடன ர.

ங மண

சமமத தத ள. 0 ட ம 0டநதத. எலல ரம அத சய ககமபட க த ரய ன
த பபன ர 0டதத ர. அமம ம ககக கட அத சபரரமய ய ரநதத. அபபறம
த ரமங லதத ல அநதக

மசபன இரநதவர ய ல அவர ளடகனகய

இரநத ர. கவரலரய
அரBததக ச
ஆன ல ப

ஜQன ம க ச

ணட கப

ப கப

டதத வ டட ச னறம, தனனடன

ற சளனறம ஊரகல கபச க ச

) த அமம ம அரதசயலல ம 0மபவ லரல.

மசபன ஊர வ டடப கப ய றற. அதறக மற0 ள சநத
ணவ லரல. 0 ட க

ணட ர ள.

ரடச ய ல, 0 ட க
ரமயர யம

மசபன இலஙர ககப கப ய றசறனறம, அஙக

கப ய இவரம கசரநத ச

ணட ச னறம ப னன ல த வல சதரய வநதத.

அதறகப ப றக அவர ப பறற ஒர வ வ மம சதரயவ லரல. கமறபட
0 ட க

மசபன ய ர இலஙர , பரம , ச ங பபர, ப ன ஙக மதல ய சவள

0 ட ள கலகய சறற க ச

ணடரநதத

த சதரநதத. பல வரஷங ளககப

ப றக இ ணசட ர தடரவ சசனரன 0 ரககம வநத ரநதன

ம. ஆன ல

) த அமம ம அதறகள அவர ப பறற எணணவரதகய வ டட வ டட ள.

இபகப த அவளரடய ஆரச மழவரதயம க த ரய ன கமல
ரவதத ரநத ள.
சநத

ரமயர ஓடப கப ன சசயத யற நத, ப

) த அமம ம ய ன த ய

தநரதயர ள த ரமங லததகக வநத அவரளத தங ளடன
அரBததப கப ன ர ள. அவர ள சச றபக கடததனக
தவ

அவர ளகக கவற ப ளரளக கடட

ரடய த.

வரஷம இரநத ர ள. அபபறம க த ரரயப படக
த ரசச

பபளள ககக கட வநத ர ள.

ர ள. ப

மததகக
) த ரயத

மதத ல ஐநத ற

ரவபபதற

2
க0றற 0டநதத கப ல கத னற
ம தரபதம ஸகட
மதல வத ப

பபளள ய ல

ரல 0 னம என சபறகற ர ளம கடய ரநகத ம. 0 ன

தத ல படததக ச

எத ர வQட ச ல 0 ள
வ ப கப

றத. அபகப த த ரசச

ப படடக

ணடரநகதன. ஸகட

ரல எங ளகக

டநதத. அனரறகக ய க

பத த

க கட

ற ர ள எனற க ளவ பபடட ஆவலடன அவர ளரடய வ ரவ

எத ரப ரதகதன. ஒர த தத , ஒர ப டட, ஒர அமம ம , ஒர ரபயன இவர ள பரBய த

ப சபடட ளடனம மடரட மடசச ளடனம வநத

கசரநத ர ள. அநதப ரபயன ர ய ல தங க
தரல ப னன க ச

ணடம, கலல

வ யபபடன ப ரததக ச

ரவததக ச

பபப கப டடக ச

ணடம,

ணடம இரநதரத 0 ன

ணட 0 னறத 0னற ய ஞ ப ம இரக

றத.

அநதப ரபயன த ன க த ர. அவனடன மதல தடரவ கபச ன
உடகனகய எனககப ப டததப கப ய றற. படடக

டடல ரநத

வநதவன தல ல எரதப ப ரதத லம அவனகக ஆசசரயம ய ரநதத.
கB ய ல ரநத தணணQர ச

டடவரதக

ணட இடய டசயனற ச ரதத ன.

ரலய ல த யம ன ஸவ ம ககத த ரமஞசனம ச

ணட வரவதற

கப ன ய ரனரய அவன ப ரதத ப ரரவய ல வ B ப தங

வ டம கப ல

இரநதத. ஓய மல அத எனன, இத எனன எனற க டடக

ணகடய ரபப ன. 0 னம சல க

மல பத ல சச லல வநகதன.

0 ன படதத அகத பளள ககடதத ல அகத வகபப ல க த ரரயச
கசரதத ர ள. 0 ங ள இரணப ரய த ச க0
சச லல வ ட

கறகன; படபப கல 0 ன ச

தர ள ஆகன ம. 0 ஜதரதச

ஞசம சம ர த ன. மறறபட

வ ரளய டட, வமப மதல யவறற ல 0 ன த ன மதல. அவகன
மதல; மறறவறற ல ச

படபப ல

மப சம ர. எலல ப பளள ககடங ள லம இநத

ம த ர படபப ல ச டடக

ன யளள ரபயரனப பர

உபதத வபபடததவதறகச ச ல கப க

சம பணண

ரப ரபயன ள இரபப ர ள. ஆன ல

எங ள பளள ககடதத ல எனககப பயநத க த ரய ன வB கக ஒரவரம
கப வத லரல.
அவர ள த ரசச கக வநத மனற வரஷததகச லல ம, த தத
லம ன ர. அதறகள அவர ர ய ல ரநத பணமம அக0 ம
சசலவB நத கப ய றற. க த ரகக உப
பளள ககடச சசலவ

ச சமபளம

ரடதத ரநதபடய ல,

ரடய த. ஊரல வ ரளநத வரம ச0ல

ச பப டடககப கப தம. ஆன ல வQடட வ டர ககம கமல சசலவககம

எனன சசயவத? அமம ம யம ப டடயம அபபளம இடட வ ற
ஆ மப தத ர ள.
அசதனனகவ , ச ல சமயம மனப ன சதரய தவர ள டம கட 0மககப
ப ரயம ஏறபடட வ ட

றத. அவர ரள மதன மதல 0 ம ப ரககம

கவரளரயப சப ரததகத

எனனகவ

சதரயவ லரல. ப

அமம ம ய டம என சச நதத த ய ர வ ட அத

) த

ப ப ரயம எனகக

ஏறபடடரநதத. அக ம பக தத ர ள அவரள 'வ B

சவடட' எனற

அவமத பப யப கபசவதணட. இசதலல ம அவள டம எனக
அப ம னதரத அத
ச க0

கமய க

றற. என பளள ககடததச

தர ளகச லல ம சச லல , ப

0 கன ஏ

ளம ய வ றறக ச

ப டடயம ச

ஞச

ரநத

) த அமம ம ய ன அபபளங ரள

டதத ரக

கறன.

லதத றகப ப றக இறநத கப யவ டட ள. த யம

ப ளரளயம அகத வQடடல இரநத வநத ர ள. க த ர அவனரடய த ய ர
அவன வ ஷயதத ல படட

ஷடததகச லல ம ப தத ம ய 0டநத

ணட ன. ஒவசவ ர வகபப லம பரடரசய ல மதனரமய

வநத

ரடச ய ல ப .ஏ. பரடரசய ல சசனரன இ

மதல வத

த கதற

ஜத ன ய கலகய

த கதற ன ன. அநதச சநகத ஷதத ல, 0 ன அவவரஷம 'க

அடதத சவட தரதக கட அத

ட'

ம ய உண வ லரல.

3
க த ர

கலஜ வகபபககப கப னத ல ரநகத சபணரணப சபறறவர ள

அவனரடய த ய ர ப ப யதத எடதத வணணம ய ரநத ர ள. அநத
0 ரலரமய ல கவற ய

ய ரநத லம "அபபளம இடம சத லரல

ஒB நதத" எனற எணண , ஏத வத ஒர சபணரணப ப டததக க த ரய ன
ழதத ல

டடய ரபப ர ள. ஆன ல ப

பளள ககடதத ல ம
"ப .ஏ. மட

வம

ற வர ய ல

) த அமம ம , வ ழகர

எனனம

டனம ன ப டங ரளப படதத அற வ சபறறவள.
லய ணப கபசகச கட த" எனற ப டவ தம யச

சச லல வநத ள.
ஆ கவ, இபகப த க த ர, ப .ஏ. கதற யதம
கய ச க

ல ய ணதரதப பறற

கவணடயத ய றற. மண ப ம பணரணய ர எனற

க ளவ பபடடரக

றQர ளலலவ ? அவர அபகப த எங ள

ம ண க ர சங தத ன அக
க த ர வகபப ல மதல வத

சன

கலஜ பரBய

ய ரநத ர. ஒவசவ ர வரஷமம,

த கதற மதறபரச ள சபறற வரவரதக

வன தத ரநத ர. ரபயனரடய ம சவடட, 0ரட உரட ப வரன எலல ம

அவரககப ப டதத ரநதன. ஆ கவ தமமரடய சபணரண அவனககக

டபபசதனற கபசத சத டங

க ட

ன ர. ரபயரனக க டடத ல அமம ரவக

கவணடசமனற சச லல வ டட ன. ப

சமபநதம

ரடக ப கப

ஆன லம

ரயதத ல

) த அமம ம இவவளவ சபரய

றரத எணண யகப த ப ம ததப கப யவ டட ள.
ணண ய ரநத ள. இனசன ர ஸத ரய ய ரநத ல,

"ஐய ய ம கவணம; பதத ய ம கவணம" எனற க டடரபப ர ள. ப
அமம ம கய , "பணங

ச ஒனறம கவணட ம;

) த

ல ய ணம ச)ரவர ய

எலல ம உங ள இஷடம. ரபயரனச ச)ரமகக அனபப ஐ.ஸ .எஸ. படக
ரவபபதறக மடடம ஒபபக ச

ணட ல கப தம" எனற ள.

இநத ம த ர எணணம அமம ம கக உணசடனற எனகக மனன கலகய
சதரயம. ஏசனனற ல, ஐ.ஸ .எஸ.ஸeககப கப வத பறற ய
வ வ ங ரளசயலல ம ஒர 0 ள எனரன அவள க டடத உணட. அக ம
பக தத ல எலல ரம அத சயபபடட ர ள; ச லர அமம ம ரய ரவயககட
ரவத ர ள. "ப ர! எனன ச0ஞசழததம இவளகக? ஒர ப ளரள; அரதச
ச)ரமகக அனபப

ற கள?" எனற ர ள.

பணரணய ர 0 ச மமயயர ரவத
மதல ல தயங

ன ர.

பபறற உளளவர. ஆர ய ல

ரடச ய ல, சபரய ச ஸத ர ள தQக தர ள

எலல ரடனம கய ச தத, "ச ஸத ங ள ல சமதத ப ப ய ணததககப

யசச ததம இரக

றத" எனற உறத பபடதத க ச

ணட சமமத தத ர.

எனகச னனகவ , "ஒர ஸத ரககளள மகன த டம 0மகக கவணட ம ?"
எனற எணணதத ன கலத ன அவர சமமத தத ர எனற கத னற றற.
இதறகப ப றகத ன க த ரரயப கப யப சபணரணப ப ரததவ டட
வரமபட அமம ம சச னனத. 0 னம கடப கப ய ரநகதன. க த ர தன
த ய டம ரவதத ரநத 0மப கர
வ ளங

றற.

ள எனற ல

எவவளவ 0 ய யம னத எனற

ள , சபண அவவளவ அB

ய ரநத ள.

பத னமனற, பத ன ல வயத இரக ல ம.
அநதக

ரதரயசயலல ம இபகப த வளரபபத ல பயன எனன?

லய ணம ச றபப

0டநதத. அடதத வரஷம க த ர இங

ப ய ணம ன ன. பமப ய வர ய ல 0 ன சசனற

ல நதககப

பபல ஏறற வ டட

வநகதன.

) த அமம ம ரயத தங ள வQடடகலகய வநத ரக

மண ப தத ர எவவளகவ

கவணடம எனற

வரநத அரBதத ர ள. அமம ம க ட வ லரல.

அவளரடய ச தத ஒரதத இ ணட கBநரத ரள அ0 ரதய ய வ டட
வ டட, இறநத கப யவ டட ள. அவர ரளக

மதத ல ரநத தரவ ததத

தன ய

ஒர வQடடல ஜ ர

வநத ள. ஆன ல சமபநத

ஏறபடதத க ச

ணட அவர ரளப ப

மரதத

ள ன ச g வதரதயம மறற வ ஷயங ரளயம

உதகதச தத அபபளம இடட வ றபரத மடடம 0 றதத வ டட ள.

4
க த ர ச)ரமககப கப ய எசBடட ம தங ளககப ப றக, மண ப ம

சத ர வQடடல ரநத ஆள வநத எனரனக கபப டட ன. அவவ கற

கப ய ரநகதன. 0 ச மமயயர ஒர

டததரத எனன டம ச

சச னன ர. அத இ ஙகன ல ரநத சநத

மயயர எனபவ

தமமரடய பதலவனகக இவர ள சபணரணக ச
சநகத ஷபபடவத

டததப படக ச
ல எழதபபடடத.

டதத ரபபத

அற நத

வம, த ரசச ய ல ரநத சமபதத ல இ ஙகனகக வநத

ஒரவர மலம ச ல வ வ மம சதரநத ச

ணடத

த ரமபவம ஜனமகதசம வநத எலல ர யம ப ரக
அதறகப ப ய ணச சசலவக

வம, த ம இபகப த
வ ரமப

றபடய ல

ப பணம அனபப கவணடசமனறம

எழத ய ரநதத.
"எனன, சங

! இத 0 ஜம ய ரககம ?" எனற 0 ச மமயயர க டட ர.

"0 ஜம ய ரக ல சமனற த ன கத னற
அமம ம ரயக க டடக ச
டததரத எடததக ச
அமம ம ய டம

ணட வர

றத. எலல வறற றகம

கறன" எனற சச லல வ டடக

ணட சசனகறன.
டததரதக ச

டதகதன. அவள ஒரகவரள அழத

ணணQர வ டடத தடபடல சசயவ கள

எனற 0 ன பயநதசதலல ம வQண

எணணம எனற சதரநதத. தனனரடய ஏ
ரவககமபட ச0ஞரசக

லல

பதலவரனச ச)ரமகக அனபப

ச சசயத ச

ணடவள அலலவ ?

டததரதப படதத வ டட "இத அவரரடய ர சயழதததத ன" எனற ள.
ப றக சமgனம ய கய சரனய ல ஆழநதவள கப ல இரநத ள. இ ணசட ர
தடரவ சபரமசச மடடம வநதத. ஒர தள
"அமம ம ! 0 ச மமயயர பணம அனபபவத

ணணQர கட வ வ லரல.
ச சச ல

ற ர" எனகறன.

அமம ம அவச ம ய உளகள எழநத கப ய சபடடய ல ரநத பண
க0 டட ரள எடதத வநத எனன டம ச
"சங
என கப

டதத ள. எணபத ரப ய இரநதத.

! 0 ன அபபளம இடடச கசரதத பணதத ல மத இத. அவரகக
ல இரத அனபப. இநத வQடட வ ல சம ச

டதத இஙக கய க0க

வநத கசரமபட எழத" எனற ள.
அமம ம ய ன க ல ச

ஞசம

மம ய ரநதத; அவவளவத ன. எனகக

ணண ல ஜலம வநதத.
கமல சமபவங ரளப பறற 0 ரனதத கல எனகக ச0ஞச படபடசவனற
அடததக ச

றத; ர கட 0டஙக

றத.

பதத 0 ரளகச லல ம மண ய ரடர த ரமப வநதவ டடத.
மண ய ரடர

எநத வ ல சததகக அனபப கன கம , அநத வQடடல ரநத

ஒரவர மண ய ரடர வரவதறக மன சநத
வ டடத

வம, அ0 ரதப ப க த ஸமஸ

ரமயயர

லஞசசனற

ம சசயயப படடத

வம

டதம

எழத ய ரநத ர.
பத சனடட வரஷம யக
அமம ள தக ம
அலஙக

ணண ல ப

தத ள. பதத ம 0 ள, ப

த பரஷனக

ப ப

) த

மண ச த ய ல வBக ம ன

லங ள அமம ம ககம சசயயபபடடத.

க த ரகக இரதபபறற ஒனறம எழதககட சதனறம, த ரமப ஊரகக
வநத ப றக சதரவ தத ல கப தசமனறம, அமம ம

ணடபப

ச சச லல

வ டட ள.

5
லம எபபடகய

சசனறத. 0 னம மரலரயக

லல எல ரயப

ப டததத கப ல ப .ஏ. ப ஸ சசயத, 0 ன படதத பளள ககடதத கலகய
உப தத ய யர ஆகனன. க த ர ச)ரமய ல ரநத த ரமப வரம

லம

சமப ததத.
எத ரப ரததத கப லகவ அவன ம

ச ச றபபடன ஐ.ஸ .எஸ. கதற ன ன.

அவனரடய த பபன ரரடய ம ணதரதப பறற யம, மறற வ வ ங ரளப
பறற யம அவரனத த டக

டச சசயய த வ ததத ல

பமப ய ல அவன ர ய ல
அவனக

ரநத அவச தத ல,

வ டட ன தல ல, கமறபட

டதம எழத , அத

ரடககமபட அனபப ய ரநகத ம. ஆன ல
பபல ல ரநத க0க

ய லகக வநத

டதம அவன ர ய ல கச வ லரலசயனற

ப னன ல சதரய வநதத.
அவன வரம வ வ ம தநத ய ல சதரவ தத ரநத ன தல ல வQடட

வ சல ல தய

யக

ததக ச

ணடரநகதன. என

டடயவணணம ய இழததக ச
த ழவ

தத ல உட

ழதரதக

ணட அவச ம ய உளகள கப ன ன.

ரநத ரநத அமம ம ய ன கமல அவன ப ரரவ

வ Bவ லரலகய , அலலத வ ழநதம அரடய ளம சதரயவ லரலகய , 0 ன
அற கயன. அவன ப டடகக "அமம ! அமம !' எனற கபப டடக ச

ணட

உளகள சசனற ன.
அமம ம ய ன

ண ளல

ணணQர வநதரத மதன மதல

அபகப தத ன 0 ன ப ரதகதன.
"அகட க த ர! எனனட
கதடக ச

ணட கப

இத? அமம

இகத

இரக

ற ள; எஙக கய

ற கய!" எனகறன.

க த ர த ரமப வநத ன. சவளரளபபடரவ அண நத சம டரடத
தரலரய மக

ட ல மடக ச

ணட உட

ரநத ரநத ப

) த அமம ம ரய

உறறப ப ரதத ன.
"ஐகய ! அமம !..." எனற பயங
சத பசபனற

)கB உட

ஒர கசசல கப டடவ டடத

ரநத ன. தரலரயக ர

ள ல ப டததக

ணட ன.

*****
க த ரகக
த ரசச

டரமய ன ஜe ம அடததக ச

பபளள ய ல அவரன வநத ப ரக

சசயய த ச

சரச ப க

அவனரடய உடமப ச

த ததக ச

"சங

த ட கடர இலரல; அவனககச

ரடய த. ஒனறம பயனபடவ லரல.
த ததக ச

ணடரநதத. ஒக

அவனடன இரக

ணடரநதத.

ணடரநதரதப கப ல உளளமம

0 ரனவ, ஒக

ஞ ப நத ன. 0 ன தன ய ய

க0ரநத வ டட ல கப தம; உடகன ஆ மப தத வ டவ ன.

! அத எனன ச ஸத மட

பத சனடட வரஷம த ரமப ப ப

அத? அ0 ரதய ய வ டடப கப யப

மல ரநத பரஷன சசதததற

தரலரய சம டரடயடக ச சச லலம ச ஸத ம! அரதக ச
தQய ல கப டடக ச
"இகத


ணட வ ட ,

ளததகவ ம!" எனப ன.

ப ர, சங ர! என த ய ர ச

மப பதத ச ல , இநத

மடட ளதனதத றக ஒர 0 ளம உடபடடரக
வநததத ன. 0 ன சபரய இடதத ல - ரவத

ம டட ள. எலல ம எனன ல
க கடகர

ள ன வQடடல -

ல ய ணம சசயத ச
பயநதத ன அமம

ணகடன அலலவ ? அவர ளரடய ஏசசககப

இதரகச சமமத தத ரக

கவணடம" எனப ன.

ஒர 0 ள வ சல ல இ ணட கல கவரலக
கப ன ர ள. ஒரவன, "அணகண! இனற

ர ள கபச க ச

ணட

ரல பறபபடம கப த ஒர

சம டரடப ப பப தத எத ரல வநத ள. அத த ன கவரல அ பபடவ லரல"
எனற சச னனத க த ரய ன

த ல வ ழநதவ டடத.

"சங ர! க டட ய ? என த ய ரன ம தத ல வ B தத ல ச ல
பZரட ளம 0Qஙகசமனற சச லவ ர ளட ! இபகப த அவளம
அபசகனநத கன?" எனற பலமப ன ன.
எவவளகவ

சம த னம சச லல த கதறற கனன. ஆன லம அவன

அநதப கபசரச மடடம வ டவத லரல.
"இரதக க ள, சங ர! உதத கய

மம ஆய றற. மணணம ஆய றற.

0 ன மடடம ப ரBதத எழநகதன ன ல ஒக
கப

கறன. ப

ரயநத ன சசயயப

மண ஸத ர ள, பரஷரன இBநத ல தரலரய

சம டரடயடககம வBக தரதசய B க
கப

ஒர

ஒர சபரய

ளரசச ரய 0டததப

கறன. இநதத தன ச g வம 0மமரடய ச த கக மடடம கவணட ம"

எனற ன.
ஆன ல ஐ.ஸ .எஸ. வரக தரதச கசரநத ஒரவன இநத ம த ர
அறபம ன
கப ல ரக
இரபதகத

ரயங ள ல இறஙகவத யமதரமனகக

வ ரபபம லரல

றத. க த ர உடல கணமரடய மகல, ச)ரமய ல ரநத வநத
ம 0 ள

லஞ சசனற ன.

*****
இநத பரத ப வ ல றற ல சச லல கவணடயத இனனம ஒனகற ஒனற
த ன ப க

ய ரக

றத. க த ரய ன ம மன ர அவனரடய பர பபடம

ஒனற இரநத ல ச

ணட தரமபட எனககச சச லல ய ரநத ர. 0 னம

அவனம கசரநத எடததக ச

ணட படம ஒனற எனன டம இரநதத.

அத ல ரநத அவனரடய படதரத மடடம தன ய
கப டட எடததக ச

எடக ச சசயத சடடம

ணட கப கனன. அபகப த அவர ளரடய வQடடல

தறசசயல யக க த ரய ன மரனவ ரயக

ண க0ரடடத. அவரளப

ப ரதததம என உடமப 0டங

றற; மய ர ச ல ரததத. அவரளக "

சச னகனனலலவ ? அநதக

ள கக இபகப த தரலரய சம டரடயடதத

மக

டம கப டடரநத ர ள!

ள " எனற

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful