สาย 638 MAE SOT - LAEM NGOB

02/28/2009

ระยะทาง 943 กม. Distance 943 km
แม่สอด-แหลมงอบ
From
สถานีขนส่งแม่สอด
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
ร้านอาหาร สลบบาตร
สถานีขนส่งนครสวรรค์
รามอินทรา
ชลบุรี
แหลมฉบัง
พัทยา
มาบตาพุด
ระยอง
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
นายายอาม จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งจันทบุรี
ขลุง
แสนตุ้ง
สถานีขนส่งตราด

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
17:00 น.
18:50 น.
20:00 น.
21:15 น.
22:00 น.
1:00 น.
2:30 น.
3:00 น.
3:30 น.
4:15 น.
4:30 น.
5:00 น.
5:30 น.
6:00 น.
6:30 น.
7:00 น.
7:30 น.

ปลายทาง
To
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
ร้านอาหาร สลบบาตร
สถานีขนส่งนครสวรรค์
รามอินทรา
ชลบุรี
แหลมฉบัง
พัทยา
มาบตาพุด
ระยอง
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
นายายอาม จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งจันทบุรี
ขลุง
แสนตุ้ง
สถานีขนส่งตราด

เวลาถึง
Arr. Time
18:50 น.
19:50 น.
20:55 น.
22:00 น.
1:00 น.
2:30 น.
3:00 น.
3:30 น.
4:15 น.
4:30 น.
5:00 น.
5:30 น.
6:00 น.
6:30 น.
7:00 น.
7:30 น.
8:00 น.

แหลมงอบ

รวม ชัว่ โมงวิ่ง/จำานวน กม.

ชม.วิง่
นับเวลา
Running Time จากต้นทาง
1:50
1:50
1:00
2:50
0:55
3:55
0:45
4:45
3:00
7:45
1:30
9:30
0:30
10:00
0:30
10:30
0:45
11:15
0:15
11:30
0:30
12:00
0:30
12:30
0:30
13:00
0:30
13:30
0:30
14:00
0:30
14:30
0:30
15:00

15:00

ระยะกม.
Distance
91.20
71.30
69.60
51.50
230.00
85.00
40.20
21.40
61.90
11.90
50.70
19.60
43.80
27.40
21.90
22.00
18.60

938.00

LAEM NGOB - MAE SOT
แหลมงอบ - แม่สอด
From

แหลมงอบ

สถานีขนส่งตราด
แสนตุ้ง
ขลุง
สถานีขนส่งจันทบุรี
นายายอาม จ.จันทบุรี
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
ระยอง
มาบตาพุด
พัทยา
แหลมฉบัง
ชลบุรี
รามอินทรา
สถานีขนส่งนครสวรรค์
ร้านอาหาร สลบบาตร
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
สถานีขนส่งตาก

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
16:30 น.
17:00 น.
17:30 น.
18:00 น.
18:30 น.
19:10 น.
19:30 น.
20:20 น.
20:40 น.
21:30 น.
22:10 น.
22:50 น.
0:30 น.
3:30 น.
4:15 น.
5:30 น.
6:30 น.

ปลายทาง
To
สถานีขนส่งตราด
แสนตุ้ง
ขลุง
สถานีขนส่งจันทบุรี
นายายอาม จ.จันทบุรี
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
ระยอง
มาบตาพุด
พัทยา
แหลมฉบัง
ชลบุรี
รามอินทรา
สถานีขนส่งนครสวรรค์
ร้านอาหาร สลบบาตร
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งแม่สอด

เวลาถึง
Arr. Time
17:00 น.
17:20 น.
18:00 น.
18:30 น.
19:10 น.
19:30 น.
20:20 น.
20:40 น.
21:30 น.
22:10 น.
22:50 น.
0:00 น.
3:30 น.
4:15 น.
5:30 น.
6:30 น.
8:00 น.
รวม ชัว่ โมงวิ่ง/จำานวน กม.

ชม.วิง่
นับเวลา
Running Time จากต้นทาง
0:30
0:30
0:20
0:50
0:30
1:20
0:30
1:50
0:40
2:30
0:20
2:50
0:50
3:40
0:20
4:00
0:50
4:50
0:40
5:30
0:40
6:10
2:00
8:10
3:00
11:10
0:45
11:55
1:15
13:10
1:00
14:10
1:30
15:40

15:40

ระยะกม.
Distance
18.60
22.00
21.90
27.40
43.80
19.60
50.70
11.90
61.90
21.40
40.20
85.00
230.00
51.50
69.60
71.30
91.20

938.00

02/28/2009

สาย 829 MUKDAHAN-MAE SOT
ระยะทาง 810 กม. Distance 810 km
มุกดาหาร - แม่สอด
From
สถานีขนส่งมุกดาหาร
คำาชะอี
กุฉินารายณ์
สมเด็จ
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
เชียงยืน
สถานีขนส่งขอนแก่น
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งหล่มสัก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งพิษณุโลก
สถานีขนส่งสุโขทัย
สถานีขนส่งตาก
เพชรทัวร์แม่สอด

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
17:00 น.
17:30 น.
18:10 น.
18:50 น.
19:20 น.
20:05 น.
21:00 น.
22:00 น.
23:50 น.
0:00 น.
2:30 น.
3:40 น.
4:40 น.
6:20 น.

ปลายทาง
To

เวลาถึง
ชม.วิ่ง
นับเวลา
Arr. Time
Running Time จากต้นทาง
17:30 น.
0:30
0:30:00
คำาชะอี
0:30
1:00:00
18:00 น.
กุฉินารายณ์
18:50 น.
0:40
1:40:00
สมเด็จ
0:30
2:10:00
19:20 น.
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
20:05 น.
0:45
2:55:00
เชียงยืน
20:50 น.
0:45
3:40:00
สถานีขนส่งขอนแก่น
22:00 น.
1:00
4:40:00
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
23:50 น.
1:50
6:30:00
สถานีขนส่งหล่มสัก
0:00 น.
0:10
6:40:00
เพชรทัวร์หล่มสัก
2:30 น.
2:30
9:10:00
สถานีขนส่งพิษณุโลก
1:00
10:10:00
3:30 น.
สถานีขนส่งสุโขทัย
4:40 น.
1:00
11:10:00
สถานีขนส่งตาก
1:40
12:50:00
6:20 น.
เพชรทัวร์แม่สอด
6:30 น.
0:10
13:00:00
สถานีขนส่งแม่สอด
13:00
รวม ชัว่ โมงวิ่ง/จำานวน กม.

ระยะกม.
Distance
37.40
49.20
39.70
41.60
49.50
31.50
85.70
124.10
5.10
131.70
65.00
86.40
87.50
3.70

838.10

สาย 829 MAE SOT - MUKDAHAN
แม่สอด - มุกดาหาร
From
สถานีขนส่งแม่สอด
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งสุโขทัย
สถานีขนส่งพิษณุโลก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งหล่มสัก
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งขอนแก่น
เชียงยืน
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
สมเด็จ
กุฉินารายณ์
คำาชะอี

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
18:30 น.
20:30 น.
21:20 น.
22:50 น.
0:00 น.
1:30 น.
3:15 น.
4:20 น.
5:00 น.
5:30 น.
6:15 น.
6:45 น.
7:30 น.

ปลายทาง
เวลาถึง
ชม.วิ่ง
นับเวลา
To
Arr. Time
Running Time จากต้นทาง
20:20 น.
1:50
1:50:00
สถานีขนส่งตาก
1:00
2:00:00
21:30 น.
สถานีขนส่งสุโขทัย
22:30 น.
1:10
3:10:00
สถานีขนส่งพิษณุโลก
0:50 น.
2:00
5:30:00
เพชรทัวร์หล่มสัก
0:15 น.
0:15
5:45:00
สถานีขนส่งหล่มสัก
3:15 น.
2:05
7:50:00
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
4:15 น.
1:00
8:50:00
สถานีขนส่งขอนแก่น
4:55 น.
0:35
9:25:00
เชียงยืน
0:45
10:25:00
5:45 น.
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
6:00 น.
0:30
11:00:00
สมเด็จ
0:40
11:40:00
6:55 น.
กุฉินารายณ์
7:25 น.
0:40
12:30:00
คำาชะอี
0:30
13:00:00
8:00 น.
สถานีขนส่งมุกดาหาร
13:00
รวม ชัว่ โมงวิ่ง/จำานวน กม.

ระยะกม.
Distance
91.20
86.40
65.00
131.70
5.10
124.10
85.70
31.50
49.50
41.60
39.70
49.20
37.40

838.10

สาย 638 แม่สอด - แหลมงอบ ( MAE SOT - LAEM NGOB )

02/28/2009

ระยะทาง 943 กม. Distance 943 km

แม่สอด-แหลมงอบ
From
สถานีขนส่งแม่สอด
เพชรทัวร์แม่สอด
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
คลองขลุง
ร้านอาหาร สลกบาตร
สถานีขนส่งนครสวรรค์
อยุธยา
รังสิต
รามอินทรา (กม.3)
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
แหลมฉบัง
พัทยา
มาบตาพุด
ระยอง
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
นายายอาม จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งจันทบุรี
ขลุง
แสนตุ้ง
สถานีขนส่งตราด

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
17:30 น.
17:40 น.
19:20 น.
20:20 น.
21:00 น.
22:00 น.
22:30 น.
0:30 น.
1:00 น.
1:30 น.
2:40 น.
3:20 น.
4:00 น.
4:30 น.
5:10 น.
5:30 น.
6:00 น.
6:30 น.
7:00 น.
7:30 น.
8:00 น.
8:30 น.

ปลายทาง
To
เพชรทัวร์แม่สอด
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
คลองขลุง
ร้านอาหาร สลกบาตร
สถานีขนส่งนครสวรรค์
อยุธยา
รังสิต
รามอินทรา (กม.3)
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
แหลมฉบัง
พัทยา
มาบตาพุด
ระยอง
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
นายายอาม จ.จันทบุรี
สถานีขนส่งจันทบุรี
ขลุง
แสนตุ้ง
สถานีขนส่งตราด

แหลมงอบ

เวลาถึง
ชม.วิ่ง
Arr. Time
Running Time
17:40 น.
0:10
19:20 น.
1:40
20:20 น.
1:00
21:00 น.
0:40
22:00 น.
1:00
22:30 น.
0:30
0:30 น.
2:00
1:00 น.
0:30
1:30 น.
0:30
2:40 น.
1:10
3:20 น.
0:40
4:00 น.
0:40
4:30 น.
0:30
5:10 น.
0:40
5:30 น.
0:20
6:00 น.
0:30
6:30 น.
0:30
7:00 น.
0:30
7:30 น.
0:30
8:00 น.
0:30
8:30 น.
0:30
9:00 น.
0:30
รวม ชั่วโมงวิง่ /จำานวน กม.
15:30

นับเวลา
จากต้นทาง
0:10
1:50
2:50
3:30
4:30
5:00
7:00
7:30
8:00
9:10
9:50
10:30
11:00
11:40
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

สาย 638 แหลมงอบ - แม่สอด ( LAEM NGOB - MAE SOT )
แหลมงอบ - แม่สอด
From

แหลมงอบ

สถานีขนส่งตราด
แสนตุ้ง
ขลุง
สถานีขนส่งจันทบุรี
นายายอาม จ.จันทบุรี
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
ระยอง
มาบตาพุด
พัทยา
แหลมฉบัง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
รามอินทรา (กม.3)
รังสิต
อยุธยา
สถานีขนส่งนครสวรรค์
ร้านอาหาร สลกบาตร
คลองขลุง
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งแม่สอด

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
14:00 น.
14:30 น.
15:00 น.
15:30 น.
16:00 น.
16:30 น.
17:00 น.
18:00 น.
18:15 น.
19:30 น.
20:00 น.
20:30 น.
21:30 น.
22:30 น.
23:00 น.
23:30 น.
1:30 น.
2:30 น.
2:50 น.
2:50 น.
4:00 น.
5:50 น.

ปลายทาง
To
สถานีขนส่งตราด
แสนตุ้ง
ขลุง
สถานีขนส่งจันทบุรี
นายายอาม จ.จันทบุรี
แกลง (สามย่าน) จ.ระยอง
ระยอง
มาบตาพุด
พัทยา
แหลมฉบัง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
รามอินทรา (กม.3)
รังสิต
อยุธยา
สถานีขนส่งนครสวรรค์
ร้านอาหาร สลกบาตร
คลองขลุง
สถานีขนส่งกำาแพงเพชร
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งแม่สอด
เพชรทัวร์แม่สอด

เวลาถึง
Arr. Time
14:30 น.
15:00 น.
15:30 น.
16:00 น.
16:30 น.
17:00 น.
18:00 น.
18:15 น.
19:30 น.
20:00 น.
20:30 น.
21:30 น.
22:30 น.
23:00 น.
23:30 น.
1:30 น.
2:30 น.
2:50 น.
3:20 น.
4:00 น.
5:50 น.
6:00 น.

ชม.วิ่ง
Running Time
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
1:00
0:15
1:15
0:30
0:30
1:00
1:00
0:30
0:30
2:00
1:00
0:20
0:30
1:10
1:50
0:10

นับเวลา
จากต้นทาง
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
4:00
4:15
5:30
6:00
6:30
7:30
8:30
9:00
9:30
11:30
12:30
12:50
13:20
14:30
16:20
16:30

ระยะกม.
Distance
7.80
91.20
71.30
35.00
69.60
25.70
147.80
27.10
25.10
89.30
36.40
37.10
24.50
36.30
18.70
32.00
31.20
31.00
30.00
25.60
28.30
22.00

943.00

ระยะกม.
Distance
22.00
28.30
25.60
30.00
31.00
31.20
32.00
18.70
36.30
24.50
37.10
36.40
89.30
25.10
27.10
147.80
25.70
69.60
35.00
71.30
91.20
7.80

รวม ชั่วโมงวิง่ /จำานวน กม.

16:30

943.00

02/28/2009

02/28/2009

สาย 829 มุกดาหาร - แม่สอด ( MUKDAHAN-MAE SOT )
ระยะทาง 810 กม. Distance 810 km
มุกดาหาร - แม่สอด
From
สถานีขนส่งมุกดาหาร
คำาชะอี
กุฉินารายณ์
ห้วยผึ้ง
สมเด็จ
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
เชียงยืน
สถานีขนส่งขอนแก่น
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งหล่มสัก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งพิษณุโลก
สถานีขนส่งสุโขทัย
ลานหอย
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งแม่สอด

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
17:00 น.
17:40 น.
18:30 น.
18:45 น.
19:00 น.
19:30 น.
20:15 น.
20:45 น.
22:00 น.
23:30 น.
0:00 น.
2:30 น.
3:40 น.
4:00 น.
4:30 น.
6:20 น.

ปลายทาง
To
คำาชะอี
กุฉินารายณ์
ห้วยผึ้ง
สมเด็จ
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
เชียงยืน
สถานีขนส่งขอนแก่น
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งหล่มสัก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งพิษณุโลก
สถานีขนส่งสุโขทัย
ลานหอย
สถานีขนส่งตาก
สถานีขนส่งแม่สอด
เพชรทัวร์แม่สอด

เวลาถึง
Arr. Time
17:40 น.
18:30 น.
18:45 น.
19:00 น.
19:30 น.
20:15 น.
20:45 น.
22:00 น.
23:30 น.
0:00 น.
2:30 น.
3:40 น.
4:00 น.
4:30 น.
6:20 น.
6:30 น.
รวม ชั่วโมงวิง่ /จำานวน กม.

ชม.วิง่
Running Time
0:40
0:50
0:15
0:15
0:30
0:45
0:30
1:15
1:30
0:30
2:30
1:10
0:20
0:30
1:50
0:10

นับเวลา
จากต้นทาง
0:40
1:30
1:45
2:00
2:30
3:15
3:45
5:00
6:30
7:00
9:30
10:40
11:00
11:30
13:20
13:30

13:30

ระยะกม.
Distance
37.40
49.20
18.00
20.00
22.10
79.30
22.50
63.40
105.30
25.30
131.70
73.60
12.60
33.80
112.10
3.70

810.00

สาย 829 แม่สอด - มุกดาหาร (MAE SOT - MUKDAHAN)
แม่สอด - มุกดาหาร
From
สถานีขนส่งแม่สอด
เพชรทัวร์แม่สอด
สถานีขนส่งตาก
ลานหอย
สถานีขนส่งสุโขทัย
สถานีขนส่งพิษณุโลก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งหล่มสัก
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งขอนแก่น
เชียงยืน
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
กุฉินารายณ์
คำาชะอี

เวลาออก ต้นทาง
Dep. Time
18:30 น.
18:40 น.
20:15 น.
21:00 น.
21:20 น.
22:30 น.
1:00 น.
1:30 น.
3:00 น.
4:00 น.
4:20 น.
5:30 น.
6:00 น.
6:15 น.

ปลายทาง
To
เพชรทัวร์แม่สอด
สถานีขนส่งตาก
ลานหอย
สถานีขนส่งสุโขทัย
สถานีขนส่งพิษณุโลก
เพชรทัวร์หล่มสัก
สถานีขนส่งหล่มสัก
สถานีขนส่ง อ.ชุมแพ
สถานีขนส่งขอนแก่น
เชียงยืน
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
กุฉินารายณ์

เวลาถึง
Arr. Time
18:40 น.
20:15 น.
21:00 น.
21:20 น.
22:30 น.
1:00 น.
1:30 น.
3:00 น.
4:00 น.
4:20 น.
5:30 น.
6:00 น.
6:15 น.
6:30 น.

6:30 น.
7:20 น.

คำาชะอี
สถานีขนส่งมุกดาหาร

7:20 น.
8:00 น.
รวม ชั่วโมงวิง่ /จำานวน กม.

ชม.วิ่ง
Running Time
0:10
1:35
0:45
0:20
1:10
2:30
0:30
1:30
1:00
0:20
1:10
0:30
0:15
0:15

นับเวลา
จากต้นทาง
0:10
1:45
2:30
2:50
4:00
6:30
7:00
8:30
9:30
9:50
11:00
11:30
11:45
12:00

0:50
0:40

12:50
13:30

13:30

ระยะกม.
Distance
3.70
112.10
33.80
12.60
73.60
131.70
25.30
105.30
63.40
22.50
79.30
22.10
20.00
18.00
49.20
37.40

810.00

ตารางเวลาเดินรถสายที่ 829 แม่สอด - มุกดาหาร
เที่ยว
1
2
เที่ยว
1
2

ระยะทาง 810 กม. Distance 810 km

แม่สอด
ตาก
13:30 น.
15:15 น.
18:30 น.
20:30 น.
สายที่ 829 มุกดาหาร - แม่สอด
มุกดาหาร
ขอนแก่น
15:15 น.
18:45 น.
17:00 น.
21:00 น.

พิษณุโลก
17:15 น.
22:50 น.
พิษณุโลก
00:15 น.
02:30 น.

ตารางเวลาเดินรถสายที่ 638 แม่สอด - แหลมงอบ
ระยะทาง 943 กม. Distance 943 km

เที่ยว
1
เที่ยว
1

กทม.(รามอินทรา)
แม่สอด
ระยอง
17:30 น.
01:00 น.
03:30 น.
สายที่ 638 แหลมงอบ - แม่สอด
แหลมงอบ
ระยอง
กทม.(รามอินทรา)
14:00 น.
18:00 น.
22:00 น.

ขอนแก่น
23:15 น.
04:20 น.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful