Prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu

9 discipline plus 3 domenii
edi ie îngrijită de lect. univ. dr. Mihaela Be iu

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României CEAUŞU GHEORGHE 9 discipline plus 3 domenii/ prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu; red.: lect. univ. Mihaela Be iu – Bucureşti: UNATC PRESS 2011 ISBN 978-973-1790-48-0 I.Be iu, Mihaela (red.) 791.43 792

Editor: lect. univ. dr. Mihaela Be iu Culegere texte, corectură şi tehnoredactare: cercetător Cornel Hu anu cercetător Beatrice Găurean cercetător Irina Lungu Layout: Mihaela Be iu Mul umiri deosebite domnişoarei Christiana Uratenco

9 discipline
Antropologie culturală Artele spectacolului Axiologie Estetică Estetica filmului Interferen e Istoria filosofiei Receptarea culturală Teoria culturii

3 domenii
Hermeneutica Semiotica şi Semantica Simbolistica

„În actul întrebării stă pioşenia gândirii.” Heidegger O carte este şi ea un lucru care, atunci când stârneşte şi atrage aten ia cuiva, devine un obiect ce şi-a aflat finalitatea înscrisă de făcătorul ei în conştiin a destinatarului. Spun aceasta deoarece în via a cotidiană observăm că lucruri făurite cu o anumită inten ie primesc alte finalită i. E ca şi cum cu o carte se acoperă un ibric cu lapte în loc să fie citită … Dar aceasta nu este o carte în sens strict, ci mai degrabă un instrument, însă deosebit radical de ustensil (cum îl denumeşte Heidegger) cum ar fi scaunul, ghetele, automobilul, dar şi de „Simfonia a IX-a”, de „Luceafărul”, de Biserica Curtea de Argeş, de „Pasărea Măiastră”, de „Hamlet” sau de „Lacul Lebedelor”… Ar putea fi numită o cărare, un ghid, o hartă, o călăuză pentru oricine este interesat de ceea ce s-a gândit şi s-a scris în domeniile circumscrise aici. Se în elege, exhaustivitatea este o intă, o năzuin ă a unor spirite iscoditoare însetate de plenitudine, însă de neatins, dacă ne gândim la Everestul cunoştin elor acumulate de omenire. E o cărare, spuneam, prin câmpul luxuriant al produselor dezirabile ale spiritului creator, care ni se înfă işează ca un univers, o lume, altfel spus, de instaurări în care s-au sculptat clipe care puteau să se stingă în albastrul infinit al cerului. Dar aşa le-am cules, le-am selectat, le-am adunat şi le-am oferit spre a înlesni căutările celor ce vor să cerceteze, men ionând că listele pot fi completate cu alte referin e şi recomandări. Este, într-un fel, o continuare mai extinsă a „instrumentului” din 2003 – „7 discipline”. Redactarea elaborată cu sârguin ă tenace şi cu pricepere expertă îi apar ine, în întregime, colegei mele pe care o admir şi îi mul umesc, doamna lect. univ. dr. Mihaela Be iu. De asemenea, mul umesc Christianei Uratenco, care a cules cea mai mare parte a materialului, Irinei Lungu, lui Beatrice Meda şi lui Cornel Hu anu. Dedic şi dăruiesc această carte studen ilor, masteranzilor şi doctoranzilor din UNATC din şi cu iubire. Prof. univ. dr. Gheorghe Ceauşu

SUMAR

9 Discipline
I. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 1
I.A.1 Obiectul, problematica şi temele cursului de Antropologie culturală 2 I.A.2 Programă alternativă pentru cursul de Antropologie culturală 3 I.A.3 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Antropologie culturală 4 I.B Bibliografia1 cursului de Antropologie culturală 6 I.B.1 Bibliografie minimă 6 I.B.2 Obiectul antropologiei 8 I.B.3 Orientări şi curente în antropologia contemporană 8 I.B.4 Antropologie generală 12 I.B.5 Condi ia şi problematica omului 15 I.B.6 Apartenen ă, participare şi identitate 17 I.B.7 Tipuri umane 19 I.B.8 Nietzsche, antropolog 20 I.B.9 Supraomul 21
Din motive de economie de spa iu, dar şi pentru a facilita munca cercetătorului care se foloseşte de acest ghid, am apelat la o serie de prescurtări, în genere deja împământenite: Ed. = Editura Buc. = Bucureşti xxxx = volume comune ---- = de acelaşi autor ESPLA = Editura de Stat pentru Literatură şi Artă ELU = Editura pentru Literatură Universală BPT = Editura Minerva/Colec ia Biblioteca pentru to i ** De asemenea, am scris cu litere mici numele unor edituri care se scriu în mod corect cu literă mare, cum ar fi: UNATC PRESS, Ed. UNITEXT, Ed. ALL, Ed. AION etc. (n. ed.)
1

I

I.B.10 Idealul de om 21 I.B.11 Personalitatea de bază 21 I.B.12 Rolul 22 I.B.13 Etologie 22 I.B.14 Antropologie filosofică şi culturală 25 I.B.15 Antropologie religioasă în genere şi creştină 35 I.B.16 Antropologie estetică 37 I.B.17 Antropologia artei 37 I.B.18 Antropologie teatrală 38 I.B.18.a Teme de seminar pentru cursul de Antropologie teatrală 38 I.B.18.b Patru regizori care privilegiază corpul: Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba 38 I.B.18.c Bibliografia cursului de Antropologie teatrală 39 I.B.19 Ritual şi/sau ceremonie 41 I.B.20 Sufletul 43 I.B.21 Corpul omenesc 43 I.B.22 Trupul 49 I.B.23 Corpul pe scenă 50 I.B.24 Tehnici corporale – Gestul 50 I.B.25 Dualitatea corp-suflet 51 I.B.26 Stările emotive după Nā yaśāstra 51 I.B.27 Plăcerea/Bucuria/Fericirea 52 I.B.28 Frica 52 I.B.29 Despre sex şi func ia sa psiho-socială şi etică 53 I.B.30 Moda şi vestimenta ia ca simbol cultural 53 I.B.31 Succesul din punct de vedere antropologic 55 I.B.32 Valorizarea timpului 55 I.B.33 Topos-urile omului 56 I.B.34 Ipostazele lui homo 58 I.B.35 Omul – fiin a care se miră 62

II. ARTELE SPECTACOLULUI 65
II.1 Componentele tematice ale cursului de Artele spectacolului 66 II.2 Bibliografia cursului de Artele spectacolului 67 II.3 Bibliografie pe tema Lumea ca spectacol 89 II.4 Bibliografie pe tema Ritualul magic 89

II

III. AXIOLOGIE 91
III.A.1 Obiectul, problematica şi temele cursului de Axiologie 92 III.A.2 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Axiologie 93 III.B Bibliografia cursului de Axiologie 96 III.B.1 Axiologie generală 96 III.B.2 Valorizarea 100 III.B.3 Ce sunt valorile? 101 III.B.4 Caracteristici ale valorilor 101 III.B.5 Clasificarea valorilor 101 III.B.6. Interferen ele dintre valori 101 III.B.7 Judecata de valoare 102 III.B.8 Sistemul de valori 102 III.B.9 Norme şi Valori 103 III.B.10 Valori şi Bunuri 103 III.B.11 Valorile morale 103 III.B.11.a O listă a valorilor morale 105 III.B.11.b Sistemul de valori morale 116 III.B.11.c Conceptul de valoare 116 III.B.11.d Transmuta ia valorilor 116 III.B.11.e Tipologii ale valorilor morale 116 Adevărul 116 Adevărul, binele şi frumosul (valorile absolute) 117 Altruismul 117 Angoasa 117 Autonomismul şi heteronomia valorilor morale 117 Binele 117 Binele şi răul 118 Bunul sim şi polite ea 119 Compasiunea 119 Cumpătarea 119 Curajul 119 Darul 120 Datoria 120 Decen a 120 Dorin a 120 Dreptatea 121 Durerea 121 Eroismul 121

III

Bibliografie (extra) despre Iubire la 10.f 127 Iubirea creştină 130 Încrederea 131 În elepciunea 131 Jertfa 131 Kitsch-ul ca şi comportament moral (mitocănia) 131 Libertatea 131 Libertatea politică 132 Mândria 132 Minciuna 132 Morala. Inten ia sau consecin a 133 Obscenitatea 134 Onoarea 134 Patriotismul 134 Păcatul 134 Perversiunea 134 Pietatea 134 Polite ea 134 Politica şi morala 135 Prietenia 135 Promisiunea 135 Răul 135 Resentimentul 136 Respectul 136 Responsabilitatea şi datoria 136 Ruşinea 136 Sacrificiul 137 Sacrul 137 Speran a 137 IV . prietenia şi iubirea 126 Iertarea 126 Impostura 126 Incestul 127 Invidia sau gelozia ca intoxica ie psihică 127 Iubirea [v.Etica 121 Etica şi morala 122 Fericirea 123 Fidelitatea 125 Frica 125 Frumosul şi binele 126 Frumuse ea.

b Proiectul lui Nietzsche cu privire la reevaluarea tuturor valorilor („Transmuta ia valorilor”) 241 III.13 Valorile estetice 228 III.14. Ierarhia oamenilor în grup.i Interferen e ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 239 III.14.13.B.13.B.12.Suferin a 138 Trădarea 138 Umilin a 138 Ura 138 Valoarea etică şi/sau morală (în genere) 139 Valoarea juridică 141 Valoarea politică 141 Valoarea religioasă 141 Valoarea teoretică 143 Vanitatea 143 Vina 143 Violen a 144 Virtu ile morale 144 III. Elita.h Ierarhia artelor 238 III.b Elitele.B.B.a Avatarurile lui „Re” 241 III.a Omul cu şi de valoare 221 III.11.B.13.13.f Bibliografie (extra) despre Iubire 144 III.g Reevaluarea valorilor estetice 238 III.B.e Criza axiologică 250 V .12.14.13.c Valori intrinseci operei de artă 233 III.13.B.12 Ierarhia valorilor.B.B. elitele şi elitismul 220 III.B.c „Veşnica reîntoarcere” ca idee şi mit 244 III.f Ierarhia valorilor estetice 236 III. elitismul/snobismul 221 III.B. Teoria liderului.13.14.14 Despre „Re”-uri 240 III.12.13.B.B.e Judecata de valoare estetică 235 III.B.a Valorile estetice în genere 229 III.B.b Valori estetice extra-artistice 232 III.d Recitirea şi rescrierea trecutului 246 III.B.B.B.13.14.d Valori receptate 234 III.B.B.c Dascălul ca model 223 III.B.

Ironia 276 IV.10.2 Obiectul şi problematica Esteticii. ESTETICĂ GENERALĂ 253 IV.b Crea ia artistică 296 IV.e Ritmul operei de artă 319 IV.B.a Bibliografia generală a cursului de Estetică 255 1.B. Sublimul.B.8. Discipline conexe 264 IV.8.b.B.d Straturile operei de artă 318 IV.9 Explicarea crea iei artistice din perspectiva psihanalizei 306 IV.B.B.8.3.7 Artistul – tip de personalitate creatoare 285 Rolul biografiei 290 IV.10.a Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii 267 IV.c Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii: Urâtul.10.d Impersonalitatea artistului 304 IV.B.g Textul 322 IV. Gra iosul.B.a Crea ia în genere 292 IV. Grotescul.h Personajul 324 IV.5 Atitudinea estetică şi componentele sale 282 IV.B.B.B.B.B. Mimesis-ul în arta teatrală 283 IV.B.B. „Dublul Mimesis” în cinematograf.b Componentele operei de artă 315 IV.B.8.10.e Versiuni ale conflictului faustic 305 IV.B.i Simbolul artistic 324 VI .B.B.B.IV.B.8. Tragicul.B. Absurdul.f Stilul operei de artă 320 IV. Comicul 268 IV. poetici şi poietică.10.c Forma operei de artă/Forma estetică 315 IV. Poetici teatrale 277 IV.3. Poetica de autor în arta filmului.B Bibliografia cursului de Estetică 255 IV.c Inspira ia – moment al crea iei artistice 304 IV.B.10.4 Poetică.B.3. Bibliografie pentru Estetica teatrului 257 IV.10 Opera de artă 307 IV.b Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii: Frumosul.A Componentele tematice ale cursului de Estetică 253 IV.B.1.a Conceptul de operă de artă 308 IV.10.6 Mimesis-ul.B.B.8 Crea ia 290 IV.10.3 Categoriile estetice 267 IV.10.

25.B.23 Artă.10.b Teatrul şi filmul ca arte ale spectacolului în sistemul artelor 351 IV.25.a Modern. modernitate.20.22 Arta ca limbaj şi/sau limbajul artei 387 IV.g Snobismul publicului 414 IV.20 Postmodernismul 368 IV.B.B.17 Arta modernă 356 IV.25.B.B.j Niveluri narative şi persoană 324 IV.25.17.B.B.b Curentele artistice 359 IV.B.B.25. precursoare a esteticii postmoderne 367 IV.B.B.24. trăirea şi plăcerea estetică 411 IV.a Postmodernismul în genere 369 IV.b Postmodernismul în artă 374 IV.B.11 Conceptul de artă şi arta ca fenomen artistic 324 IV.B.B.25.B.18 Avangardele şi spiritul lor 360 IV.IV.h Catharsis-ul 414 IV.B.B. Fantasticul 334 IV.24.B.24 Receptarea artistică sau estetică 401 IV.17.12 Teoria „mor ii artei” 329 IV.B.a Sistemul sau Clasificarea artelor 345 IV.19 Estetica lui Nietzsche.24.B.B.B. modernism 359 IV.15 Sistemul artelor 344 IV.B.B.B. comunicare şi comunicare artistică 393 IV.d Empatia ca plăcere estetică 414 IV. Homo iconicus 337 IV.25.25.15.B.21 Limbajul logico-verbal 379 IV.B. Homo fictus 330 IV.a Fic iunea.B.c Receptarea ca mirare 410 IV.13.B.i Aura 414 VII .f Publicul 414 IV.B.a Receptarea artistică în general 402 IV.a Gustul estetic 411 IV.B.15.25.13 Despre irealită i şi no iunea de fic iune 330 IV.14 Imagine şi imagina ie.B.13.25 Gustul estetic.b Interpretarea (exerci iu hermeneutic) 410 IV.b Basmul.B.B.20.B.e Râsul receptorului 414 IV.16 Fenomenul interferen elor artelor în secolul XX/ Interferen ele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 353 IV.b Trăirea estetică 412 IV.B.c Plăcerea estetică 412 IV.

B.B.1 Componentele tematice ale cursului de Estetica filmului 427 V.25.25.A.A.25.28 Pancronism şi caducitate în sfera artei 426 V.b Efectele artei 426 IV. subiecte şi probleme de Estetica filmului 432 V. problematica şi temele cursului de Interferen e 462 VI.25.3 Filosofia în Evul Mediu 474 VIII .A.1 Filosofia Orientului Antic 473 VII.IV.B.2 Interferen ele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 457 VI.A. INTERFEREN ELE FORMELOR CULTURII ŞI ARTELOR 461 VI.B.B.26 Valoarea estetică 423 IV.k. ESTETICA FILMULUI 427 V.3 Interferen e între arte 466 VI.B.B.4 Judecata de valoare estetică 423 IV. Bibliografia cursului de Estetica filmului 445 V. ISTORIA FILOSOFIEI 471 VII.A.B.25.1 Interferen e generale 463 VI.4 Categoriile estetice 445 V.B.2 Teme şi/sau motive universale – surse permanente de crea ie cinematografică 428 V.B.B.3 Teme.27.B.A Componentele tematice ale cursului de Istoria filosofiei 472 VII.4 Interferen e între valorile estetice 469 VII.A.B.k.B.B Bibliografia cursului de Interferen e 463 VI.2 Interferen e între formele culturii 464 VI.2 Filosofia în Grecia Antică 473 VII.25.1 Tipuri şi/sau forme ale criticii de artă 416 IV.27 Arta şi conceptul de artă 424 IV.B.2 Func iile criticii de artă 418 IV.k Critica de artă 416 IV.3 Bibliografie pentru Critica de artă 418 IV.j Inten ia în artă şi „cititorul model” 415 IV.A.a Func iile artei 425 IV.B.1 Reflec ii teoretice de ordin cultural şi estetic asupra artei filmului 445 V.k.27.B.B.k.A Obiectul.

A.B.B.A.6 Conceptul de crea ie şi cel de operă 500 IX. ritualizare.2 Conceptul de cultură 493 IX. TEORIA CULTURII 489 IX.A.10 Religia – formă fundamentală a culturii spirituale 513 IX.10.a Tipologii ale culturilor 530 IX.8 Caracteristici generale ale gândirii filosofice în secolul XX şi „gândirea slabă” de tip postmodernist 476 VII.b După regiuni culturale: Orient.B.B.B.b Mistica 525 IX.8 Mitul – formă a culturii spirituale 508 IX.10.B. RECEPTAREA CULTURALĂ 481 VIII.B.B. Occident 532 IX .5 Raportul între natură pe de o parte şi civiliza ie şi cultură pe de altă parte 500 IX.B Bibliografia cursului de Teoria culturii 492 IX. curente de idei şi orientări în panorama filosofiei contemporane 475 VII.9 Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 511 IX.7 Principalii reprezentan i ai gândirii filosofice româneşti 476 VII.B.a Magia 524 IX.4 Raporturile între cultură şi civiliza ie 498 IX. Răsărit.A.6 Sisteme.13.5 Începutul filosofiei moderne 474 VII.11 Multiculturalitatea şi interculturalitatea 529 IX.4 Filosofia Renaşterii – redescoperirea omului şi a naturii 474 VII.B.B Bibliografia cursului Receptarea culturală 485 IX.B.B.A Componentele tematice ale cursului Receptarea culturală 481 VIII.c Rit.B.1 Obiectul şi problematica Teoriei Culturii 492 IX. şcoli.B.A Componentele tematice ale cursului de Teoria culturii 489 IX.B.10.B.3 Conceptul de civiliza ie 497 IX.d Sacrul şi profanul 528 IX.7 Conceptul de formă (formele culturii spirituale) 505 IX.10.B.VII.B.B.13.A. ceremonie 527 IX.13 Tipologii ale culturilor (după diferite criterii) 530 IX.12 Semiotica culturii 530 IX.B Bibliografia cursului de Istoria filosofiei 477 VIII.

B.B.B.13.13.q Culturi semantic sintactice şi sintactic semantice 553 IX.13.B.B.13.j Cultură de stânga/cultură de dreapta 547 IX.B.m Cultura vinii şi a ruşinii 548 IX.13.u Cultura sexualită ii 554 IX.B.13.c Cultura zvonurilor 592 X .B.13.k Tipuri numerice 548 IX.B.26.B.13.e Dihotomii.15 Stilul cultural 568 IX.B.20 Conceptul de realitate 583 IX.n Modele culturale 548 IX.19 Postmodernismul ca mişcare şi mentalitate culturală 577 IX.p Tipuri de cultură (în genere) 548 IX.13.13.13.B.d Nihilismul 540 IX.B.a Mentalită i 591 IX.b Cultura spectacolului 591 IX.B.26.13.B.13.B.t Na ional-universal 553 IX.Omul dialogal 541 IX.22 Politologie 585 IX.g Cultură reticulară şi cultură mozaicată 546 IX.B.Cultură de masă 546 IX.B.18 Modern.i Despre cultura populară 547 IX.21 Utopia 584 IX.B.B.13.26.s După criteriul temporalită ii 553 IX.f Cultură ştiin ifică şi cultură umanistică 546 IX.14 Confluen e culturale.v Caracteristici ale poporului român şi ale spiritualită ii româneşti 554 IX. Modernism 575 IX.B. .B.26 Concepte conexe celui de cultură 591 IX.B.13.B.l Cultură constituită şi cultură constituantă 548 IX.B.o Modele de lectură 548 IX.B.13.c Conceptul de criză.17 Stilul genera iei culturale 574 IX.23 Cultura şi puterea 586 IX.B.r Tradi ie şi modernitate 553 IX.24 Un portret al secolului XX 588 IX.IX.B.B.B. Criza culturii 537 IX. influen e şi sincronii – „Celălalt” 558 IX.13. Modernitate.B.B.13.B.13.B.B. contradic ii şi controverse culturale.25 Despre sfârşituri sau încheieri de cicluri 590 IX.h Cultură înaltă .16 Stilul cultural după Lucian Blaga 573 IX.13.B.

IX. HERMENEUTICA 597 2.26.B. generală şi cultura profesională 592 IX.27 Despre filosofia culturii ca disciplină 593 IX.28 Originea ideilor 593 3 Domenii 1.B.26.B. SEMIOTICA ŞI SEMANTICA 606 3.d Cultura individuală.e Cultura de masă 593 IX. SIMBOLISTICA 611 XI .B.

.

are nevoie de două conforturi: confortul biologic şi confortul spiritual. 1 . întrucât el examinează ceea ce a văzut (anathrón ho ópope). în vreme ce toate celelalte vie uitoare nu cercetează (anathrei) nimic din ceea ce văd. omul. dintre toate vie uitoarele. aceasta înseamnă că a şi examinat şi judecat tot ce a văzut (ópopen).” Denis Diderot Un discurs despre om trebuie să pornească de la constatarea empirică potrivit căreia omul. satisfăcute prin propriul său efort creativ corespunzător de două tipuri de valori . aşadar numai omul. anthropos. de îndată ce a văzut (ópope). Cratyllos.” Platon. E uimitor şi satisfăcător să consta i atâta asemănare dusă până la analogie între om şi opera de artă. arată că. în sensul că nicăieri în produsele omului nu identificăm unitatea inextricabilă între materie şi spirit ca în aceste două moduri de a fi ale fiin ei.utilitare şi spirituale. în afară de dorin a de afec iune şi de apreciere. De aici. 399 c “Omul este singurul punct de la care trebuie să pornească totul şi la care trebuie să se întoarcă totul.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală CAPITOLUL I ANTROPOLOGIE CULTURALĂ „Acest nume. a fost în chip potrivit numit anthropos.

Europenitatea. Ipostaze ale omului ca Homo humanum2 12.B. Ramurile antropologiei culturale 2. Etnologia ethos-ului.A. Corpul. evolu ionismul şi func ionalismul) 6. Status-ul omului social. problematica şi temele cursului de Antropologie culturală1 (syllabus) 1. idealul 16. Piramida nevoilor. rolul din punct de vedere sociologic şi spectacologic 18. Personalitatea de bază şi personalitatea în genere 20. Orientări în Antropologia contemporană (ex. Despre antropomorfism 17.35 2 . Etologia – despre agresivitate şi violen ă 15. Moda şi avatarurile ei în sfera culturii 1 2 Această disciplină se predă la Master Anul II Teatrologie Vezi un inventar al ipostazelor lui Homo în subcapitolul I. Rousseau. Func iile culturii 7. Omul. Multiculturalitatea. Doctrine despre primul om (Hobbes. românitatea 23. Cine este "Celălalt"? 22. etnii şi rase 21.1 Obiectul. fiin ă axiocentrică şi axiotropică 13. Obiectul şi problematica antropologiei culturale ca ramură a antropologiei generale. aspect al comportamentului 19. Antropologia postmodernă 5. Defini ii ale omului. Gestualitatea. Tópos-uri ale omului în diferite viziuni antropologice 11. Condi ia umană 10. sufletul şi spiritul – componente paradigmatice ale omului 14. aspira iile.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. din perspectiva antropologiei culturale 4. constant şi variabil în om 8. Esen a umană. Hegel) 9. Interferen ele antropologiei culturale cu teoria culturii şi axiologia 3. Cultura. Natura umană. Feminismul – istorie şi actualitate 25. balcanitatea. multiculturalismul şi diaologul intercultural în epoca postmodernă 24. difuzionismul.

norma şi ispita Obiectul antropologiei teatrale (Eugenio Barba) Actorul-om şi omul-actor Filmul antropologic Aspectul erotic în operele umanistice şi în artă I. teocentrismul. Premisele 2. Evolu ionismul.2 Programă alternativă pentru cursul de Antropologie culturală 1. Obiectul antropologiei culturale şi istoria sa. Culturalismul 14. imita ii 6. Tendin e centrifuge şi centipete 15. moştenirea şi moştenitorii 8. 28. „Omul nobil” la Nietzsche Omul resentimentului (Max Scheler) Homo religiosus. 27. 31. Componentele culturii şi func iile ei. cosmocentrismul. Tradi ia. Conceptele de cultură şi civiliza ie din punctul de vedere al antropologiei culturale. Curente de gândire antropologică în sec. Omul. Semiotica culturii 4. Teorii asupra culturii 5.). Defini ia lui Tylor. Topos-urile omului (geocentrismul. Cultura şi individul uman. Globalizarea culturii – inten ie şi realită i 16. Viziunea holistă asupra culturii. împrumuturi. Cultură şi culturi. 29. Antropologia culturală în sistemul altor discipline umanistice 3. Natura amfibică a omului 10.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 26. Identitate şi diferen e culturale şi dialogul între culturi. Cultura universală. Subculturile în actualitate 7. etc. De la text la context 9.A. religiosus. antropocentrismul. particulară şi na ională. XX. Personalitatea de bază. Multiculturalitatea şi multiculturalismul. 32. ca manifestări ale disponibilită ii funciare 11. 33. Ramurile antropologiei culturale. Elemente de antropogeneză. Ipostazele lui homo. de transfer cultural. aestheticus. Corela ii 12. Homo creator. symbolicus. Homo creator şi Homo aestheticus Axiologia ispitei. „Universaliile culturale” 3 . autonomismul şi difuzionismul. îngerii şi Dumnezeu 13. 30. procesele de contact. Antroposfera.

Antropologia teatrală (E. Tensiunea actuală dintre crea ionism şi evolu ionism şi inflexiunile ei în teatru şi film 27. Expresie şi expresivitate estetică I. Omul în cultura şi civiliza ia creştină. azi 28. Simbolistica gesturilor pe scena teatrală. expresie şi impuls 22.A. No iunea culturală „Europa” şi eurocentrismul 19. Tehnologia electronică. Orient – Răsărit – Occident. ştiin a şi ecologismul în epoca modernită ii târzii. Cauze şi manifestări. Religia. tabelul bibliografic) Teatralizarea lumii 29. estetic. către dinamismul cultural al societă ilor complexe.3 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Antropologie culturală 1. Codul polite ii (etic. Solicitări anatomo-morfo-fiziologice ale actorului în spectacolele teatrale actuale. Simbolistica şi metafizica corpului uman 33. Migra iile. Americanizarea lumii ca re-europenizare. Despre raporturile: corp. Omul ca producător de artă şi arta ca reprezentare a omului 30.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 17. Antropologia lui Nietzsche 23. Patristică şi umanism 25. Antropologia lui Heidegger („Poetic locuieşte omul. Omul – fiin ă aşteptătoare 4. procedee şi efecte 20. intelect 3. Barba) şi filmul antropologic 31. antropologic) 4 .”) 24. Omul şi mediul 26. Antropologia spectacolului a lui V. Doctrine despre om în dialogul intercultural actual 2. inimă. mass-media şi transformările omului. Tehnocra ia contemporană şi cultura spirituală 21. ca itinerar în lumea formelor simbolice. Turner. trei modele culturale. Deplasări recente ale antropologiei culturale. (v. Agresivitatea şi violen a 32. Participarea avangardelor la criza omului. Criza omului. Acultura ia şi acultura ii în trecut şi în prezent 18. Omul anarhic 5. Căi.

21. Axiologia vinei Discurs antropologic despre stigmat Toleran ă sau respect? Antropologia temporalită ii (v. 7. 26. modele şi tipurile de cultură Originea şi metamorfozele măştii Carnavalul. origine. sfânt. dramaturgie şi film Avatarurile imposturii Omul fa ă cu tehnologia Agresivitatea şi violen a la om Ritualul – obiect al antropologiei culturale Ritual şi sărbătoare Moda. 33. Tinere e fără bătrâne e şi omul din Glossă) Omul şi ispitele Sacrificiul. practici. 27. 30. yoghinul şi creştinul Artistul. 13. 20. 38. 22.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 6. 23. 36. 12. 14. 37. 29. 18. 28. utopistul şi profetul Violen a şi agresivitatea la om Omul resentimentului Omul nobil "Omul de prisos" în proză. 8. 9. 24. 10. 15. 25. martir Comisarul (revolu ionarul). 34. 39. 11. Reîntoarcerea teatrului la ritual Mântuirea prin teatru Public. 17. 19. martirajul şi eroismul Ispita absolutului la erou. 16. privat şi estetic în spectacolul non-teatral de azi Exhibi ionismul ca exces histrionic şi fugă de anonimat Cine şi de ce se tatuează? Să imaginăm utopic şi distopic Culturi gastronomice Cultura cultă – cultura populară Starurile de ieri şi „vedetele” de azi Lumea mondenă de ieri şi „lumea mondenă” de azi 5 . 35. 32. 31. finalită i Homo spectaclis Raporturi între ritual şi teatru Despre teatralizarea vie ii în epoca actuală Ritual şi ceremonial.

Achim. Simulare – disimulare (în via a cotidiană. 2006.. Arendt. 2008. Collett. Unitext. 2003 9. Cartea gesturilor europene. Ceauşu. p. Cazeneuve. 321351 2. nr. în rev. Gheorghe. Ed. în rev. III. Mihail. Ed. S. Ed. Unatc. Ed. Barba. 2003 4. ritualul magic. Singurătatea în era tehnologică 43. Sociologie du rite. Polirom. Buc. Deliège. O istorie a antropologiei. 2009. Brînzeu. Mihai. Introducere în antropologia culturală. Gabriel. Ideea Design & Print. Cluj-Napoca. Bonte. Ed. Ed. Trei. 379-380 4. Hannah. Eliot) 6. p.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 40. Buc. nr. Tratat de antropologie teatrală. Iaşi. Postmodernismul în antropologia culturală. Pierre. Dic ionar de etnologie şi antropologie. p.1 Bibliografie minimă 1. Sinapsa. Coman. Platytera. Michel Izard.. Idei în dialog. Jean. Cartier istoric. Ed. Cluj-Napoca.B. Eugenio. Antropomorfizarea ca procedeu 44. Iaşi. Presses Universitaires France. O canoe de hârtie. Bahtin. Univers. p. 2007. 345-355 3 6 . Robert. 2002.. Editura Casa Căr ii de Ştiin ă. Poetica lui Dostoievski. Întoarcerea la ritual. Troc. 1er April 1971 7. Mihu. 101-107 8. 25-37 2. p. ----. Peter. p. Dacia. 361-386 3. manevrele militare şi teatrul) 41. Iaşi. Pia.B Bibliografia cursului de Antropologie culturală3 I. Buc. Condi ia umană. Zoomorfizarea ca procedeu 45. 584-587 5. 2008. Ed. Ed. Tenta ia opticii fiziognomice asupra indivizilor umani I. şi bibliografiile din: 1. Ed. 3/Martie. 2006. 1999. 2006 V. Polirom. Ritualul şi ceremonia. Antropologia culturală. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. 7 discipline: orizonturi culturale. p. Năravuri şi moravuri 42. Polirom. 1970 3. 82-85 (Antropologia artei). p.

Ed. 2002 23. Antropologia corpului şi modernitatea. ed All Educational. Orientări şi curente în antropologia culturală. 2. Fenomenologia spiritului. Yale University Press. Iaşi. Mihai. Ed. November 1980 28. 2002 18. Ed. Claude. The Lonely Crowd.December 31. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. Cornell University Press. Myth and Ritual). Sorin.. Buc. ----. The Anthropology of Performance. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Universită ii de Vest. Paris. David. Hegel. 1992 12. p. Amarcord. 1983 21. Gabriel. Leroi-Gourhan. Paris. New Heaven & London. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol. 1976 (paperback) 15. Antropologie culturală. 1994 13. Homo ludens. 2008 11. Buc. Omul medieval. Dacia. Mihu. Fukuyama. 1999 20. (sous la direction). Jacques (coordonator). Troc. 3. Chişinău. David. Mircea. Lévi-Straus. Buc. Sebeok. Polirom. Buc. Coman. Huizinga. Achim. ----.. 1982 29. Mitul şi ritul. 2004 24. 1987. Edward T. Buc. colec ia Points Essais. Gallimard. Anchor Books. Ed.. 1978 22. Georg Wilhelm Friedrich. Riesman. 233 14.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10. ----. Panorama des sciences humaines. Au-dela de la culture. Ed. 2006 27. Ed. 2002 26. Postmodernismul în antropologia culturală. Antropologie structurală... Politică.. Beyond Culture. Istoria credin elor şi ideilor religioase. 1965 25. Le Goff. Meridiane.. Humanitas. Ed.. Ed. Victor Witter (editor). 1. Ed. 1977 7 . Eliade. ----. New York. Denis. Smithsonian Books. Francis. Jocul cu fantasme – semiotică şi antropologie. PAJ Publications paperback. 1986 30. Polirom. Ed. Polirom. Hall. Buc. PAJ Publications paperback. Paideia. 1973 17. Ed. Timişoara. 1998. 2000 16. 1 oct. Ed. Timişoara 2002 19. Le Breton. Iaşi. Cluj-Napoca. Seuil. Universitatis. Thomas A. Turner. Iaşi. Gestul şi cuvântul. Ed. vol. Paperback. Andre. Iri. Johan. Hollier. Pribac. Introducere în antropologia culturală. US Hardcover.

Boston. Barnard..E. Omul medieval... 1996 8. 2008 I. Dorsey Press. Boston. All Educa ional. J. H.. General Anthropology. Al. Lévi-Strauss. Ed. Barfield. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Henry. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. F.H.B. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. I. 1000 de capodopere ale artei erotice. 1997 2.. Mountain View. 2006 2. 1996 11. p. V. Cambridge University Press. Race. D. Mayfield. New York.. M.O. Patapievici. New York-London. Buc. Bock.. Routledge. 430-435 3. The Free Press. Beidelman. Claude.B. p. D. Slates and the Global System. ----... 1959 7.. 2004. xxxx. 937-938 32. Benedict. 1978. Buc. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Al. Buc. Bettinger. Culture and Personality. Ed. K.2 Obiectul antropologiei 1. The Dictionary of Anthropology. Robert. 1953 I.. Ed. Evans-Pritchard. 1991 6. London-New York.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 31. Humanitas. 2005. Bodley. xxxx. E. 1968 10. Cartier. în Levinson.. Scrima. p. Spencer. Buc. Houghton Mifflin Company. André. Buc. p.. Health and Company. Ed. R. Henry Holt & Co. Deliège. Cambridge. 1999 (volum coordonat de Jacques le Goff) 33.. Ed. Garland Publishing. Culture Change.. Aquila. T. J. 2000 3. Ph.. Barnouw. Iaşi. Ed.. New York. New York. 1963 5. Illinois. Humanitas. Antropologia structurală. Oxford. Buc. Politică. Holt.. Neofunctionalism. în International Dictionary of Anthropologists. Th. 132-136 4.3 Orientări şi curente în antropologia contemporană 1.. Patterns of Culture. Ember. 1996 4. 1938 9.-R. Antropologia apofatică. Boas.C. xxxx. Language and Culture. Ed. Tribes. History and Theory in Anthropology. O istorie a antropologiei. Omul recent. 2001. Polirom. Blackwell. 1994 8 . Barnard. Culture. Cultural Anthropology. R..

B. Hugill. Iaşi.. Howard. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Henry Holt and Co. R. 1996 23. în International Dictionary of Anthropologists.. R. University of Florida Press. în Science. 1999. 1996 15. Symbolic Anthropology.. Cognitive Anthropology. 2001 17. M..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 12. Garbarino. Freed... New York. Ed.). 1983 21. New York . Schi ã a unei filosofii a culturii (Aspecte ale culturii şi civiliza iei africane). New York-London. p. Manners. New York. Freed. Clark Wissler... Jahrhundert. Ed. New York. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Michel Izard (coord. 1985 20.J. S. 1996 27. Ember. Theories of Man and Culture. L. Hatch. D. Culture Theory. Sociocultural Theory in Anthropology: A Short History. Bonte. 1989 26.C. ----.. Henry Holt and Co. and the Study of Culture.. ----. J. Buc. 1. D. Repere în Antropologia culturală. Funda iei pentru Studii Europene. 1968 24. New York.. Siedler. Introducere în etnologie şi antropologie. 1973 25. Kaplan. CIuj-Napoca. Harris. Cuche. Gainesville. Polirom. Cultural Materialism. 184-189 (teorii despre cultură) 13. P.S. Iaşi.N. Henry Holt&Co. Branda. Dic ionar de etnologie şi antropologie. A History of the Theories of Culture. S. New York. Columbia University Press. HarperCollins Publishers. New York. 1991 19. M. Frobenius. Paris. Columbia University. Paideuma. La notion de culture dans les sciences sociales. Kampf der Kulturen.. Waveland Press.. Munchen. în Encyclopedia of Cultural Anthropology.. Colby.. M. Garland Publishing. Die Neuestaltung der Weltpolitik im 21. New York. Materialism. The Rise of Anthropological Theory. în Levinson.. D... Contemporary Cultural Anthropology. Alina. Meridiane. Copans.P. E. 1996 18. Editions La Découverte. P. 1998 28. 1972 9 . Prospect Heights. Henry Holt&Company. Anthropology and Postmodernism. 1995 22.London. Huntington. Polirom.. Waveland Press. M. 2002 14.. Des Chene. M. 1999 16. în Encyclopedia of Cultural Anthropology.

Lamphere.. A. Gender. 1996 34. Henry Holt&Co. Anthropology: Race. Harcourt. ----. Buc. în Foreign Policy. Theories of Culture. New York-Burlingame. C. J. Encyclopedia of Cultural Anthropology.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29.. J. A Scientific Theory of Culture and Other Essays.A.globa1po1icy. 22 iunie 1997 (http://www. în Podolefsky. Laabs. Vademecum.. 61. Ed. Ed. M. 2. G. New York. Timişoara. Orientări şi curente în antropologia culturală. Mountain View. Ember.. Ecological Anthropology. 1993 38. New York. Universită ii de Vest. An Introductory Reader. In Praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on Culture. P. Brown. Ph. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Mayfield Publishing Company. în Levinson. 1968 35. D.. Fundamentul cultural al personalită ii. London. Ember. Culture in Mind: Cognition.M. 3... Salzman. Routledge. Introducere în Antropologia Culturală. N.. A. L. Rothkop. Prehistory. Linton. Language. Sorin. P.. D. Antropologie culturală şi socială.Toronto. Cultural Ecology. în Levinson.. în Barnard.. Al.. R. 1999 37. Netting. 2000 40.. R.... Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Kroeber. In A. 1996 39.W.. Panea. Chapel Hill. 2004 41. B. Pribac. M. Rubel.. Psychology. Henry Holt&Co.J. Oxford.. Inc.. 1944 36. Spencer. 1974 30. Buc. Letter from Peri-Manus II. Omniscop. A. Shore. 1948 31. The History of the Personality of Anthropology.L. Corporate Anthropologists.. Craiova. R. D. London .. D. In A. P. Marghescu. Ed. Ştiin ifică. New York. and the Problem of Meaning... 1959 32. Attwood. R.. 1996 10 . în Podolefsky. 1996 44. Applying Cultural Anthropology.org/gIobaIiz/cu1tural/g1obcuIthtrn) 42. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Malinowski. Culture. M. Applying Cultural Anthropology. A. Brown. University of North Carolina. Oxford University Press. Ed. Funda iei România de Mâine. Rosman. Mayfield Publishing Company... Henry Holt.. Keesing. Brace & World. 1994 33. Mead.. Mountain View.. 1996 43.. A. Culture. B.J. IV.

Hermeneutics. 2006. New York. 1991 57. A Survey of Culture and Personality Theory and Research. 1959 58. 1873 53. Gh. New York..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 45. Turner. Vlădu escu. Iaşi. St.New York.A. Troc.E. and Custom. Contemporary Perspectives.. Bănşoiu. Henry Holt.K.. I. Language. Cognitive Anthropology. Rinehart. 1964 46. Titiev.. The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome. New York. D. Culture and Personality. II. 1996 56. Elmsford. p. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Harper Collins Publishers.E. Polirom. Buc. History of Anthropology. Woodward. Hunter. and Winston. John Murray.. M. Spencer. în Critical Inquiry. 234-286 50. Routledge. Anthropology. 1996 60. Polirom. Contemporary Perspectives. 1991 11 . texte. PH. Greenwood Press. 7. R.. 1980 51. in Studying Personality Cross-Culturally.. Routledge. New York. Hunter. Henry Holt & Co. Teme. London. Bronislaw Malinowski. Toren. What is Anthropology?.. London . 1981 55. McGraw-Hill. I. New York. Symbolic Anthropology. New York. 1996 49. Gabriel. MR. M. Holt. J.. New York.M. Garland Publishing.H. A.. Goian. în Whitten. în International Dictionary of Anthropologists. D. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology. Ed..B. E.. Harper Collins Publishers. Ed.W. Young. Postmodernismul în antropologia culturală. P. Iaşi. Facultatea de Istorie şi Filosofie. van Gennep. Voget. Tyler. M. 1990 59. New York. 1969 52. Riturile de trecere. 1996 47. White.. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology.. I. în Anthropology. Henry HoIt&Co. PH. Singer. 1959 48. Religion. Tylor. Antropologie. Social Dramas and Stories about Them. V. Whinthrop. Introduction to Cultural Anthropology.. Whitten.. în Encyclopedia of Cultural Ant hropology. Phylosophv. Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. L. 1990 61. Cargo Cults.. 1996 54. Worsley..W. London.K. F. Universitatea din Bucureşti. Ch. Art.

Texte alese. Buc.11-104 9. Buc. Ed. Eseu despre om. ---. Fromm. 1992 21. Buc. Gheorghe. Ed. Pontica. Buc. Gilles. Politică. Chişinău. Ed. Conceptualizing Stigma. Radu... Buc. Casares. Francis. Blaga. Émile. Abera ii. Istoria frumuse ii. Acterian. martirul şi sfântul. Ed. Adolfo Bioy. 1999 15. Link and Jo C.. Meridiane. Humanitas. Despre Mirare. Frica în Occident. Bruce. 333-335 (dandysmul) 19. Eco Umberto: Supraomul de masă.. p. Buc. Jurgis. îngrijită de).. vol. Jean-Paul Ferrand. Buc. André. Antet. 2005. Nietzche.. Ed. 1983 22. 4181 6.. Sfârtecare. Michel Izard. Ed. edi ia a II-a 8. Ed. Eric. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Buc. Fukuyama. Phelan. 1976.. 124138 4. Ararat. Dincolo de principiul plăcerii. Aspecte antropologice. p. Ed. Bucureşti. Ispita de a exista.. pag.. Deleuze. François. Omul. 1994 12 . Édition Stock. vol I şi II. Ed. 1995 13. Arşavir. Ed. 2006 16. 1993 23. Antropologie generală 1. Eroul..4. G. Cavallier. Jurnalul Literar. Ernst. Emil. Frossard. Ed. Buc. L'homme en questions. Humanitas. Constan a.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. 2003.. Lucian. Buc. Fenomenul uman. Enescu. p. Delumeau. Buc. Aion. Facla. comunicare la Simpozionul Interna ional. 1985 20. Bonte. Buc. Ed. pag. Phillippe Ducat. Cassirer. 1994.B. Ceauşu. O istorie a antropologiei.. Funda ia Sfânta Irina. Timişoara. All. Inven ia lui Morel. Dic ionar de etnologie si antropologie. Mari teme ale filosofiei. Ed. Pierre Teilhard. Polirom. Iaşi 1999 5. 27. Ed. Jean. Paideia. Buc. 1993. 1986 17. ----. Ed. Sigmund. Facla. de Chardin. 1999 10. 11-12 octombrie 2010. Baltrusaitis. Published by Annual Reviews. Ed. Meridiane. Cioran. 1996 2. Timişoara. Buc. 2001 7. Ed. Pierre.. Ed. Brehier. Robert. Ab urbe condita. Rao. 1992 12. Humanitas. 79-84 11. 1999 14. Buc. Deliège. Humanitas.(Ed. Ed. Pierre Magnard. 2003 18. Freud. în Annual Review of Sociology. Humanitas. Cartier. 1972 3. Ed.

Jung. Timpul imaginii lumii. Simboluri ale transformării.. vol. Buc. Antologie filosofică. Paul-Ludwig. Ed.. I şi p. Ed. Buc.. Buc.. Universitas.. Eseu despre experien a mor ii. 1988.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 24. Polirom. Georg Wilhelm Friedrich. Tratat de metafizică.. Buc. p. Polirom. Ed. 1988 (1946). Buc. Ed. Humanitas. Ed. Prelegeri de estetică. Ed. Originea operei de artă. 1996. Univers. Ed. I. Buc.. Repere pe drumul gândirii. Ed. Mihăilescu. Cinci introduceri. 2002 13 . 243-291 35..Antropologia şi problemele lumii moderne. Ed. II. Meridiane. Lorenz. Buc. p. ----. Heidegger Martin. Estetica. Patristică şi umanism. p. 1997 36. 418-423 25. pag. Humanitas.. Buc. ----. p. 1978 38. 1966. Vintilă. Paideia. în vol. vol. ----. Buc. Algirdas J. Ed. Academeiei Române. Ed. Ed. Filosofi Străini. Landsberg. Buc. Casa Şcoalelor. în vol. ---. Politică. L'Anthropologie du geste. 321-383 (scrisoare despre "umanism") 28. Nemira. Buc.. Buc. Iaşi. 1997. Claude. p. 1974 34. Georg. Cele opt păcate ale omenirii civilizate. Meridiane. Ed. 1999 33. Ionescu. Marrou. Ed. Buc. Werner. Roza Vânturilor.. 293-343 31. McLuhan. 1992 37. p. 2009 44. Antropologia structurală.. 2000. Jousse... Paris. Antropologie. Partea şi întregul.. Lévi-Strauss. 136+176. Politică. Cluj-Napoca. 136-145 27. 2001.. 1943. Ed. 293-343 29. Heisenberg. Humanitas. Buc. Buc. Teora. Scripta. Buc. Hegel. 1998 30. Marshall. p. Mass-media sau mediul invizibil. Konrad. Politică. Greimas. Repere pe drumul gândirii. Scrisoare despre "umanism". Ed. Fichte Johann. Lukács. Mihu. Buc. Semiotica pasiunilor. Scrisoare despre “Umanism”. 1972. Ed. Achim. Dacia. Antropologie culturală. edi ia a II-az 40.. 184-185 32. 2011 39. Jacques Fontanille. 2008. Humanitas. Ed. Nae. ----. pag. inedit. Henri-Irénée. Tipuri psihologice.. 225-260 43. Ed. p. 748-769 41. vol. Buc. 1982. Ed. Carl Gustav.. Gottlieb. 1997 26. Marcel. 543-578 42.

Giovanni. Sloterdijk. Ed. Tonoiu. Buc. Constantin. Jean. 2011 64. Buc. Buc. Ed. Funda iei Culturale Române. patimi şi conflicte. Ştiin ifică. 2000. Metamorfozele Cercului.. Buc. 2003 63. Paulescu. 73-96 46. Buc. ELU. texte alese. Paideia. 418-441. traduse şi comentate de Alexandru Barbu şi Ioan N. p. 320-347 51. Omul recent. Ed. Ed.. Despre omul frumos. 162-178 (Omul în via a socială)... Buc. Georges. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 45.. Sebeok. Grădina nedesăvârşită. ----.. 1996 58. Patapievici. Opere complete. 1973. p. Roşca... 1987. Puric Dan. Susan. 122-137 53. Buc. 2000 57. Structuralism. Humanitas. prea omenesc. Univers. Despre libertate. Ed. Buc. cu o prefa ă de Dan Ciachir şi o postfa ă de Gheorghe Ceauşu Ed. Buc. Buc. -----. Sartori. Max. Reguli pentru parcul uman. Ed. Povestiri despre om.. Humanitas.. Antropologie generală.. Garamond. Buc. Buc. Trei. Vasile. Todorov. Omenesc. Ed. 132-136. "A opta elegie". p. Moralită i elementare (Omul-fiin ă aşteptătoare). Buc. Piaget. Ed. Ed. Buc. p. 5073 54. Morar. Aion. 1995. 1999. p. 1995 52. Ed. Ed. Jocul cu fantasme. Versuri. Ed. Privind la suferin a celuilalt. p. 1966. 2009 56. Nietzsche... p. Humanitas. Buc. Filosofie contemporană. Thomas A. Mihai. Tzvetan.. 1995. Buc. Peter. Omul dialogal. I şi II. Ed. Freidrich. Vasile. Noica. DP. Humanitas. Humanitas. Anastasia. p. 534-552 (Călătorul şi umbra sa) 48. 2009 50. Mill. Scheler. Voin a de putere. p. All Educa ional. Horia-Roman. Ed. p. Homo videns. 2005 60. 2009 55. Buc. 3.. p. p. Timişoara. Explicarea omului. 359-476. După o carte a lui Hegel. Omul frumos.. 156-159 47.. Radkowski.. 553-626 49. 244-247 59. 215-246 (Omul cu sine însuşi). 2002 65. în vol. John Stuart. Nicolae C. DP. Instincte. Rainer Maria.. Hestia. 2002 62.. Ralea.. Buc. Ed. 141-148 61. 2001.. Poulet. Timişoara. 1994. Semiotică şi antropologie. Humanitas. 294-356 14 . 2001. Ed. Amacord. Ed. Buc. Rilke. George H. Sontag. Minerva.

. Buc. ----.. Cassirer. Mitologie română. Ed. 1985 13. 1994. Trilogia culturii. Erich. Corint. 1987. ELU. Ab urbae condita. Tehnică. Facla. 389 şi urm. Recesivitatea ca structură a lumii. Buc. 1996 3. Buc. 326 14. Despre mirare. xxxx. Timişoara. Ed. Timişoara.. Buc. p. Dufrenne.. Buc. Buc.. 1996 2. p. E. Dialectica spiritului grec. Ed. Mari teme ale filosofiei. Romulus. 379-387 I. Vasile Dem. 1993. 251-297. 1969. 1991. Ed.. Ed. 1999. Émile. 1983. 50-56. The Anthropology of Performance.. II. Ed. Radu. Facla.. Buc. Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc. 5281 6. 328-343 (Ce înseamnă a fi om?) 15.. Buc. Brehier. Buc. Buc. Eminescu. Aspecte antropologice. Gilles. Ed. Ernst. Buc. Turner. 242243 9. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Lucian. u ea. Buc. p. p. 1986. Nikolai. 89-94 12.. Eminescu. Paideia. Jean. Petre. p. 1971 10. Dodds. 1994 7. Ararat. All. 5. 2003 69. Buc. Mircea. Timişoara.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 66. Ed. 1992 68. cap. Ed. Cartea Românească.. Guénon. ----. 1983. Berdiaev. p. Ed. Victor Witter. Buc. Blaga.. 1976 4. Omul şi devenirea sa Vedânta. Vernette. 200-225 71. bibliografie. Politică. Fromm. Buc. Ed. Meridiane.5 Condi ia şi problematica omului 1. vol. Eseu despre om. René. 89-93 8. Didactică şi Pedagogică. Humanitas. Acterian. Ed. de Vest. Dumitriu. 247-292 16. Fukuyama.B. Adevăr şi revela ie. 1985.R. Mikel. Crestoma ie. Zamfirescu. Retrospective. Politică. PAY Publications. Academiei. Între logica inimii şi logica min ii. Humanitas. 129-184. 28-40. Nietzsche. Ed. Vulcănescu. Arşavir... Viitorul Românesc. Ed. 1987 67. Francis. Ed. Homo universalis. Pentru om. Ed.. Buc. Enescu. New York. 1985 70.. Ed. Ed. p. Anton. Bătrâne ea şi alte texte alese. tematică.. "Omul şi condi ia umană". 1990 11. Florian. Antet. Deleuze. p. p. Texte alese.. 1965 15 . p. Ed.. Ed. Buc.

. Crestoma ie de antropologie generală. 26. Ed. Marcuse.. Buc.. Traian.. Ed. Scrieri din trecut.. I 32. Buc.. 1985 35. Humanitas. Trei. Omul resentimentului. Ed. 1992 24.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 17. în vol. tematică. Carl Gustav. Buc. 1994 25. Ed. Liiceanu. Ed... Buc.. Noica. Didactică şi Pedagogică.. 1986. Buc. ----. p.. 1977. Humanitas. Centrului de Cercetări "Alexandru Săvulescu". Buc. Martin. Gabriel. Mathesis sau bucuriile simple. Buc. p. 1994 22.. 304349 20. p. Ed.. Ed. 7-38 33.. Ed. Ouspesky. Politică. Ed. Scrieri. Cartea Românească. Ed.. Despre limită.. Mihai. Peter D. Jaspers. 29-105 34. în vol. Academiei. Constantin. bibliografie. Hegel.. p. Buc. 285 şi urm. Tudor.. Puterea sufletului.. Ed. Ed. vol. Vianu. p. Dincolo de seninătate. Enciclopedică Română. ----. Georg Wilhelm Friedrich. Texte filosofice. Valentin. xxxx. Univers. 1986. 1965 18. Minerva. ----. Omul unidimensional. 1998. Buc.. ESPLA. Univers. Herşeni. 1997 23. 1994 30. 2001 31. Buc. Ed. 379-387 16 . Landsberg. p. Anima. Ed. Ed. Şase maladii ale spiritului contemporan. Buc. Ed. ----. Humanitas. Jung. Herbert. Buc.. 1978 29. Ed. Humanitas. Buc. . 1992 27. Buc. Fenomenologia spiritului. 1972. Literatură şi civiliza ie.. Karl. Scheler. Eseu despre experien a mor ii. Psihologia . Ralea. Heidegger. 1976. Prior Pages. Scrieri filosofice. 1958. Buc.Poetic locuieşte omul. Ed..evolu ia posibilă a omului. Tipuri psihologice. Trei. Explicarea omului. Buc. 325-440 21.. Buc. 1980 28. Buc. Paul-Ludwig. 153-164. Povestiri despre om. 83-106. Protopopescu. Buc. Politică.. Idealul clasic al omului. Max. 1997 19.

” Epicur4 Singuraticii nu sunt singuri întrucât nu sunt unici şi constituie o categorie. la un model de comportament. 4 citat de Georges Cogniot. poate participa la ceea ce nu apar ine.) Deci. sentimental. şi o singură locuin ă. cât priveşte însă întinderea întregului univers. participare şi identitate „Conform împăr irii pământului. Cu atât mai mult isihaştii nu sunt singuri. con-templare. con-vergent. fiecare are cu siguran ă o patrie a sa. comunitatea lingvistică pe care unii o consideră chiar locul unde locuieşte omul. con-clav. con-sor iu. con-vex. astfel că acestea două sunt componente funciare ale condi iei umane. or. con-textualitate. con-flagra ie. Ea exprimă sau nu in actu sentimentul participării la un sistem de valori. con-vie uire. con-figurare. cultural. juridic. apar ine unei grupări sau comunită i din care-şi extrage identitatea şi la care participă sau nu. Azi e foarte frecvent cuvântul socializare. dar poate participa sau nu la ceea ce apar ine şi. nu există decât o singură patrie pentru to i. Buc. La urma urmei putem zice că fiecare individ apar ine şi participă la specia om. la un ideal. con-ştiin ă. prin naştere.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. Materialismul greco-roman. social. fiind într-o împreunătate mai apropiată de divinitate decât ceilal i credincioşi.B. con-vocare. de asemenea. şi voluntar.. prin alegere. este de ordinul eviden ei că fiecare individ uman. involuntar. Politică. con-viv. (de exemplu. p. consacrare. con-cern. Frecven a mare a câmpului semantic ce utilizează prefixul “con” indică sesizarea şi exprimarea de către conştiin a comună a simultaneită ii şi conexiunii lucrurilor: con-temporan. pe când participarea se rezumă la prezen a fizică şi la fapte. Apartenen a şi/sau participarea solidarizează pe membrii care aderă la o credin ă. orice individ apar ine. 1965. pământul. con-cav. Ed. con-tingent. con-topit. 75 17 . de parcă ar fi o noutate. Precizăm că apartenen a este de ordin biologic. con-tinental.6 Apartenen ă. universul.

Anastasia. nr. Buc. Alexandru. 12. p. 1992. 17/2002 Dragomir. Frica în Occident. Dilema. 235-324 ("Cioran şi stigmatul românesc. p.. Ed. Minerva. prof. Civitas imaginalis. Eu şi celălalt. nr. p. Ed. nr. 2. Partea şi întregul. p. 17. Buc. 160-262 Heisenberg. 207-226 (despre Paul Tillich şi Gheorghe Papuc) Bonte. p. 6. dr. Curs de istorie a metafizicei. 2008. 14. 325-327 ("Ini iere"). Ed. Emil. în rev. 1995 Delumeau. 1999. 5. Sorin. Ed. pag. Institutul Biblic şi de Misiune al BOR. Iacob şi îngerul. 1986 Doinaş.. Ed. 64-66 Freud. Kant împreună cu Sàde. 10. Humanitas. Antropologia filosofică. în rev. Philosophia mirabilis. Ed. 9. 1-7/2002.. Michel Izard. 1990. Humanitas. Nae. 11. p. 162-164 Kristeva. Ed. Ed. Alteritate.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 1.. Ed. Jurnalul Literar. Secolul 21. Humanitas. 2004. Eu şi Tu. Buc. p. Buc. 7. 402-403 ("Marcaj corporal") Bria.. Anastasia. Martin. p. 3. Buc. 15 18 . Meridiane. Anton. 4. 156-159 Bruckner. 1996. Dic ionar de teologie ortodoxă. Iaşi. Buc. Ed. Dincolo de principiul plăcerii. Mentalitatea suedeză. Humanitas. Trei. Buc. Pentagon-Dionysos.). Ed. Sigmund. 1994. 16... Iaşi. Pascal. 15. Buc. Julia. Ed. Care dintre noi l-a născocit pe celălalt?. Funda iei Culturale Române. Antohi. 1991 Daun. Jean. 286-288 (cap. p. 9-15 feb. în rev. 1şi 2. 1992 Cioran. Buc. Ştefan Augustin. vol. 161.. Pierre. Ed. Secolul 21. Craiova. Werner. 2006 Buber. 1992. Iaşi. 178-179 Ionescu. Zări şi etape. Mecanisme identitare şi defini ii radicale ale etnicită ii") Baconski. 1996. 13. Teodor. Polirom. Ion (pr. Ed. Polirom. 1996. Jacques. 131-140 ("Complexul apartenen ei" şi "Sfada elitelor") Blaga. Buc. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Ed. Alteritate. Străini pentru noi înşine. p. 1999. Crase banalită i metafizice. Lucian. Åke. Noul legământ) Lacan. 83-84 Dumitriu. 18.... p. Buc. 8.

Ed. 2005 22. Rodica. Tânăra genera ie. Humanitas. A protreptic. Buc. O istorie a libertă ii. 1975. Buc.. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. All Educa ional. Thoams. Ed. Aşa-zisul rău. Marion. Omul. Lévinas. Peters. Sheeehan. xxxx. Ed. Eminescu. Babel... Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă. Despre îngeri. Polirom.. Ed. Buc. (termenul „participare”) 33.Vlad Alexandrescu 28. Philosophy Today. Ed. p. p. Buc.. Papuc. Crater. Ion. Pavel) 27. 104-113 23. fiin ă necunoscută. Buc.H.. Petre. Buc.. Ed. Buc.. 1993. din 15 septembrie 1645. Despre Racine. Carrel. Vulcănescu. 78-84 (eroul) 2. Termenii Filosofiei greceşti. 1991. Buc. Stoichi ă. 1998 3. Humanitas. Ideea Europeană.. Roland.. Viitorul Românesc. Filosofia antică. XIII. 293-319 (Sfântul). 2004 32.B. u ea. Ed. Barthes. Ed. Meyendorff. Buc.. Instaurarea tabloului.. p.7 Tipuri umane 1. P. p. 365-373 (cap. scribd. 1992 31. 1984. 262-263 26. Misterul biologic al contactului străin) 24. After Philosophy. Ed. Tedit F. Meridiane. Minerva.16 25. p. Mircea. 2000. p. 190-198 (despre unicitate) 20. Buc. Ed. Ed. Iaşi. Geneza formelor culturiii. 796-797 I. 1969. Buc. Dic ionar de sociologie. Zamfir. p. Humanitas. Ed. Francis E. Buc.. 1993. Identitae şi alteritate. Antologie filosofică. Alexis. Cătălin şi Lazăr Vlăsceanu (coordonatori). p.. 2004.P.. Între noi. Bic All. 321-327 (despre longevitatea omului bizantin) 19 .9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 19. Cavallo. 116-118 30. Compania.. Fall. Gugliemo. Bătrâne ea şi alte texte filozofice. Ed. xxxx. Buc.Z.. 193-195 34.com . 37-39. Negulescu. Omul bizantin. 168-171 ("Patria noastră este în Ceruri". 2003. Ed. Sf. 60. 1998 21. Emmanuel. p.. Andrei. Pleşu. Ed. Scrisoarea lui Descartes către Elisabeth Egmond. Încercare de a-l gândi pe celălalt. p. 1995. John. p. 1978 29. ELU. 2000.. Enciclopedică. Colec ia BPT. Buc. Lorenz. Buc. 1999. Ed. Victor Ieronim. Konrad. p.

poetul) 12. antropolog 1. Hestia. 8 / august 2006. Dumitru. p. Ed. Ed. vol. Postmodernismul în antropologia culturală. Pessoa.. Omul oligarhic 553a.. Opere complete. I. Aion. Tudor. în rev. p. 1997. 278-284 4. Humanitas. Buc. Ed. vol. Elion. Jung. Steiner. 192-203 (omul nobil la Aristotel şi Nietzsche) 10. p. Ed. 2006. 14-16 (muzicianul. Sorin. 29-39 (omul occidental şi omul răsăritean) 11. Lavric. Ed. 359-476. p. 9. 162-178 (omul în via a socială). vol. Freidrich. 571a. Funda iei Culturale Române. vol. p. 2005. 2000. Humanitas. Eminescu... 2. The Dice Man (Omul zar). Istoria Filosofiei occidentale. ratatul. 534-552 2. Tipuri psihologice. Tritonuri. Ştiin ifică şi Enciclopedică. în rev. Voin a de putere. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român. Omenesc. Cartea neliniştirii. ----. sep. Buc. Buc. 313-325 6. Buc.Tipuri de creatori. 2001. Timişoara. Istoria filosofiei occidentale. 399-453 (antropologia lui Nietzsche şi alte perspective antropologice – idealul clasic al omului) 20 . Studii de filozofia culturii. I şi II. 11-13 (leneşul. Bertrand. Iaşi.576b) 9.. Bertrand. 562a. Trei. 540d-550c.. 181-189.. Buc. Omul democratic 558c. p. Maladiile destinului la Noica şi Liiceanu. 461-507. p. 1986 (Omul timocratic. Opere. 596-627 3.G. Ed. 2005. 2006 5. 215-246 (Omul cu sine însuşi). 3. Ed.8 Nietzsche. p. 13) 7. p. George. Buc. prea omenesc. omul îmlinit. Cockroft. 418-442. Fernando. Russell. Buc. Buc. 2000.. p. Omul tiranic. Nietzsche. Buc. p. V. 60-67 (omul nobil la Nietzsche) I.188-191 (defini ii ale omului) 8. Ed. . Polirom. I.. Humanitas.. nr. Ed. Russell. nr. bovaricul. 555b. Gabriel. Cele trei limbaje ale omului. 1999. p. C. 2008. Idei în dialog.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 4. matematicianul. 1982.B. Stăniloae. Idei în dialog. Ed. Platon. George. Ed. Vianu. Troc.

. ----. Eminescu. 48-469 (rela ia autor. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Pierre. Ed.B. 2002. Antropologia culturală. vol. 146-157 4. 1958 I. Deleuze. Oswald. Ed. 523-525 3. Nietzsche. Carl Gustav. Tipuri psihologice. Fundamentul cultural al personalită ii. vol. Buc. p. Buc. Ed.B. Booth. Noul dic ionar al ştiin elor limbajului. Introducere în personalism. în rev. 1996. Ed. Mihu. 178-184 3. 1985. Buc. Ed. Vattimo.. Rousseau. Buc. Nietzsche. Pontica. p. Secolul 21. Buc. 2000 7.11 Personalitatea de bază 1. ----. Kalokagathon. p. Gianni. Voin a de putere. Bonte. 1999. Nietzsche. 194-195 (omul nobil). Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. 1976. Ed. Secolul 21.. Ducrot. Humanitas. Buc.. 28-53 7. Ed. Constan a.9 Supraomul 1. nr. Ed. 1-62001. 513521 6.. 1-6/2001. Bertrand. Ralph.. 180-182 21 . narator. Friederich. Humanitas. Wayne C.. All.. p. Ed. Heidegger şi hermeneutica. Retorica romanului. 2000 5. 1997. p. Linton. Gordon W.. 2005. Polirom. Allport. Buc. nr. Martin. Heidegger. Cluj-Napoca. Istoria Filosofiei occidentale. Buc. Didactică şi Pedagogică. Ştiin ifică. Realitatea. 1999. Ed. II.. Humanitas. Buc.B.10 Idealul de om 1. Achim. Babel. 1994. Dincolo de subiect. 79-87 I. Russell. 101-115 2.. 86-88 2. Univers. Leu. Ed. Ed. Un precursor al secolului XX. Gilles. p. p. Ed. p. Michel Izard. p. p.. Iaşi. Nietzsche. p. Jung. Comarnescu. În elepciunea supraomului. 278-284 6. Ştiin ifică. Nietzsche. Corneliu. personaj) 5. I. Jean-Jacques. în rev. Buc. Aşa grăit-a Zarathustra. Buc. Dacia. Buc. 1999. Petru. Ed. Un precursor al secolului XX. 1981 2. Structura şi dezvoltarea personalită ii. 553-627 4. Metafizica lui Nietzsche. Aion. p. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalită ii dintre oameni. Jean-Marie Schaeffer... 1968 8. p.

Ed. p. Ed. Troc.B. De Agostini. Alegoria şi esen ele. Buc. 2004. Cesare. 1997.12 Rolul 1. p. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Buc. 29. Ed. 65-70 (actor) 2. Când o specie se hrăneşte cu exemplare din altă specie nu avem de-a face cu agresivitate. Buc.. Buc. 16. Ed. Gabriel. 1999. Vianu. 224-234 („Conceptul de rol din punct de vedere sociologic şi estetic”) 5. Tudor. Ed. 252. rela iile beligerante. 10. Aplicată la specia om. Françoise Revaz. 2006. Iaşi.. 940-941 I. fără ură şi cruzime. Timişoara. 2004. p. Brandi. Buc.13 Etologie În vorbirea curentă nu se face distinc ia între agresivitate şi violen ă. xxxx. 229-250 8. p. p. Jean-Michel. Ed.B. Univers. Tipuri psihologice. Buc. Călin. Introducere în filosofia artei actorului. 2004. Teoria generală a criticii. 66-67 (rolul). Adam. 254261 3. 132-149. Căci leopardul se raportează la gazelă precum boul la iarbă. Buc. Analiza povestirii. 1985. Ed. Opere. În lumea vie uitoarelor domină cu determinarea comportamentului instinctul de supravie uire. 814-816 I. 1983. Jung. Humanitas. 1982. Iaşi.. 255 11. Universită ii de Vest.. Etologia a demonstrat că no iunea de agresivitate are sens numai în perimetrul intraspecific. 20. p. Pribac.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 9. Mănu iu. 1969. Postmodernismul în antropologia culturală. Minerva. teză de doctorat. indiferent de context. în func ie de care se realizează adaptarea şi selec ia. implică agresivitatea deoarece 22 .. p. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Univers. Carl Gustav. p. 513520 (persona şi masca) 6. Jauss. Ed. Ed.. biblioteca Unatc.. All. 2006. p. Orientări şi curente în antropologia culturală. p. Mihai. p. Hans Robert. xxxx. Sorin. Experien ă estetică şi hermenutică literară. pur şi simplu se hrăneşte. 147-151 (masca) 7. Buc. All Educa ional. 143-158 10. ELU. Vera. 136-161 4. 230.. Institutul European. Polirom. deşi ele nu au aceeaşi semnifica ie. vol.

Meridiane. Cluj-Napoca. Ed. Ed. Ed. cruzimea la om este o violen ă paroxistică 1. Foarte importantă este aici sesizarea esen ei agresivită ii şi anume că ea are sens numai în comportamentele beligerante intraspecifice. economice (înavu irea) şi axiologice (prestigiul. London. Despre violen ă. 2. I şi II. Buc. Species of mind. Enciclopedică. 1999 Aron. 1995 Benjamin. Iubire şi ură. Jean. Buc. Dacă un om omoară pe front oameni considera i inamici e elogiat ca erou. Raymond... 5.XVIII). Trei. Ed. conceptualizat comportamentul aşa cum se manifestă el la animale şi om ca efect al adaptării la situa ii exterioare. Violen a însă este manifestarea in actu. Animalele n-au imagina ia sadică şi morbidă de a inventa şi practica torturi şi nu au disponibilitatea cruzimii. Maimu a goală. 1998 3. O cetate asediată. Ed. Buc. The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology.. Jacques Derrida. Despre violen ă.. vanitatea). Irenäus. 6. N-au inventat instrumente de execu ie şi tortură.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală omul nu ucide un alt om pentru a se hrăni cu carnea sa. Ed. 23 . XIV. The MIT Press. Trei. Walter. Ed. ci din considerente psihologice (ura). violen a este manifestarea agresivită ii ereditare la om b. 2004 Delumeau. Buc. Frica în Occident (sec. de adâncime al speciei om pe care îl numim agresivitate. 1986 Desmond. The human zoo şi The naked couple. nu şi extraspecifice. Această ştiin ă nouă este legată mai cu seamă de numele lui Konrad Lorenz şi stăruie asupra comportamentului agresiv. Ideea Design &Print. 1991 Eibl-Eibesfeldt. Babel. ancestral. al stratului genetic. Colin. Crizele republicii. Buc. 1995 ----. Agresivitatea umană. 4. Rădăcinile biologice ale valorilor umane. Ed. 1991 ----. Enciclopedică. Humanitas. Hannah.. Gânduri despre politică şi revolu ie. la suprafa ă. Morris. 8. Etologia are ca termen central. Derivăm de aici că: a. Minciuna în politică... Marc Bekoff. 1997 Arendt. Buc. 7. vol. Allen. Istoria şi dialectica violen ei. Buc. Nesupunerea civică. dar dacă îi omoară în civilie e considerat criminal. 9. Cambridge MA.

Nemira.. Amintiri. p. 239-261 22. Ed. 2005 12. Vasile Dem. Mircea. edi ia a II-a 20. Humanitas. Jung.. Konrad. Omul resentimentului. Trei. 2003 15. Oedip rege. Scrieri fiilosofice. 1997 26. Max. Michel. Minerva. 2004 30. 1985 24 . Buc. Agresivitatea pasivă. 1983. Oedip sau despre sensul eroic al existen ei în dramă.. antologie la Festivalul Interna ional de Teatru Tânăr Profesionist Sibiu 1996 16. Şi el vorbea cu patrupedele. Reflec ii asupra violen ei. Politică.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10. remake-uri) 28. Gianni. Minerva. Ed. William McCRaig la Columbia University Pres. Iaşi. Ivănescu. Tim. Stevenson. Buc. cu păsările şi cu peştii. Santiago Zabala. 1995 14. 1987. Universită ii din Bucureşti. Straniul caz al doctorului Jekyll şi al domnului Hyde. Politică. 292308 18. Minunata lume nouă. Cartea Românească. Herbert. Vattimo. 1995 23. Marin.. 2009 (romanul şi transpunerile cinematografice ale acestui roman. Film şi crea ie. 2007 24... Cele opt păcate ale omenirii civilizate. 9-55 11. 450-498 13. Ed. 2003 27. 1996 17. Zamfirescu.. Ed. New York. Buc. Buc. 1977. Buc. Ed. Ed. Buc. 1998 19. Ed. John Howard. Buc. Incitatus. Huxley. ----. Ed. 1968. Iaşi. în Între logica inimii şi logica min ii. Buc. Lawson. Nebunia în epoca clasică. Polirom. p. Nihilism and Emancipation. Humanitas.. Fromm. Ed. Ed. Ed.. Buc. II. van der Sterren. Trei. Ed. 2000 21. Lorian Hoff Oberlin. Psihanaliza literaturii. Georges. Buc.. Ed. Eminescu. vise şi reflec ii. Aldous.. Foucault. Violen a şi sacrul. Meridiane.G.. Defini iile omului şi etologia. p. Robert Louis. trad. 2001.. Buc. C. ----. Marian. Humanitas. Erich. Scheler. Buc. Ed. Buc. Ed. Florian. 1996 29. Aşa a descoperit omul câinele. Polirom... 255-281 25. Ed. Marcuse. Girard. René. Trei. Violen a. p. Ed.. Lorenz. Recesivitatea ca structură a lumii. Popescu.. Buc. Ed. Ed. Costin. p. 2005. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Aşa-zisul rău. Buc. Ed. vol.. Buc. Mircea.. Texte alese. Humanitas. Murphy. Buc. Sorel. Driek.

103-106 4. Consuming Life. Boston. vol. Houghton Mifflin Company. Ştiin ifică şi Enciclopeică.. Ed. New York. xxxx..11) şi tema numită generic Celălalt (vezi capitolul Teoria culturii. Paris. Polity Press. Buc. Beidelman. Anthropologie politique. Anthropology.O. 2007 12. Buc. R. Criterion Publishing. 1996 9. Ed. Patterns of Culture. 1995 5. PUF. T. Hannah. Ideea Design & Print. 1994. Atlantisz & Kijárat Kiadó Budapest (antropologia imaginii) 14. Stanley. Arendt. Puterea suverană şi via a nud. p. 1963 10. E. Zygmunt. Schi e ale ştiin ei imaginii. The Dictionary of Anthropology. 1991 13. 2004.E. Ariès. Buc. Theodor. p.. Augé. 2007. Hans. Ed.B. Al. Georges.IdeeaDesign & Print.14) 25 .. Barnouw. Oxford. Ballandier. Barnard. Illinois.B. Routledge. 2006 2. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Evans-Pritchard. în International Dictionary of Anthropologists. 43 6. Cambridge University Press. Ed. Agamben Giorgio. 1997 7. Cambridge. A student’s Guide to Theory and Method. History and Theory in Anthropology. V. Culture and personality.. Casa Căr ii de Ştiin ă. University of Toronto Press. Buc. Meridiane. All..B. Etică şi etologie. Barfield. Garland Publishing. Blackwell. 1996 11. Benedict. Jurnalul Literar.. Philippe. p. 2000 8. ----. Ed. Ed. IX. 169. UK.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 31. p. 2002 5 Tot de Antropologia culturală in şi Valorile morale (vezi capitolul Axiologie. London-New York. Arc. Al. Georges Duby. Barnard. Cultura şi comportamentul la români. Bauman. 1959 15. 1982 32.14 Antropologie filosofică şi culturală5 1. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Spencer. III. Cluj-Napoca. Cambridge. Istoria vie ii private. Dorsey Press. Culture. Cluj-Napoca. Homo Sacer. Condi ia umană.. Sfârşitul istoriei artei în 2006 şi antropologia imaginii. Ed. J. Belting. Barret. 25-37 3. 311312 I. ----.. Religie şi antropologie. I.

. Michel Izard. Boia. 2000 33. Culture Change.. states and the Global System. Humanitas. Mountain View. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Bertrand. 141-154 (simbolurile na iunilor). Bock. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Josef. 2000... Buc. Timişoara. Neofunctionalism. Race. Russel. Princeton University Pres. Mayfield. Între om şi fizică.. 1938 20. Liucian.. 1969 31. Polirom. ----. 63-64 35. Buc. Caune. Ember M. Alina.. J. Elias. New York. Bonnefous. Bruckner. Omul bizantin. Buc. Pierre. 2002 27. Costa & Nolan. Buc. Lucian. Tribes. 1976 19. Canetti. General Anthropology. Aspecte antropologice. Henry Holt& Co.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 16. 1999 26. Efes. 2000 26 . Buc. Care dintre noi l-a născocit pe celălalt?. Bonte. 186-190 (mâncatul) 32.. F. Boas. Masele şi puterea. Buc. Mitul lui Sisif. 1. 1996 18. 1994 23. R. Buc. Ed. Ernst. Polirom.. Iaşi. 2000. Ed. Politică. Bodley. Campbell. Branda. Canevacci. 130-131 (despre lumi şi sfere) 29. Istoria filosofiei occidentale.. K. 2006 (celălalt) 28. Ed. 194-195 (omul de valoare) 17. 2005. p. 190 (râsul. Cassirer. Edouard. Trei.. Antropologia della comunicazione audiovisuale (Antropologia comunicării vizuale). New York. Ed. London. Humanitas. Cartea Românească. Cultural Anthropology. Omul sau natura?. Giugliano (coordonator). Humanitas. Language and Culture. Camus. Jean. 1996 22. Buber. Buc. Pascal. Cultură şi comunicare. Humanitas. Buc..C: Health and Company. p. Albert. D. Ph. 3rd edition 1973 30. New York. Ed. Facla. Iaşi. Nemira. Eu şi tu. Ed. Martin. 1968 21. Ed. 1992. p. The Free Press. I. Henry Holt.. 2004 24. Ed.. Blaga. Ed. Cavallo. 192-194 (eroul). Ed. Bettinger. Boston. Repere în antropologia culturală. vol. căci numai omul râde). The hero with a thousand faces..H. Ed. în Levinson D. Eseu despre om. ELU. Massimo. 1994 34. 1976 25. Cluj-Napoca. p. în Encyclopedia of Cultural Anthropology.

Bernard. 1998 27 . p. Alegoria şi esen ele. un manifest al evadării. Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others. Eseu asupra individualismului. Buc. 1984. Cetatea antică. Buc. Petru. Daun. p. Buc. Mentalitatea suedeză . Fustel. Buc. Kalokagathon. Oradea. Delumeau. Din universul autocunoaşterii. Univers. Utah State University Press or McGraw-Hill. 52 48.. Salvador. Ed. Buc. p. Ember. Ed. p. în vol. Frica în Occident. 1999 43. New York.o mentalitate despre femeie) 52. Colby. Andrei. Ed. Meridiane. Buc. Anastasia. D. Politică. New York. Ed. 1999. de Coulanges. M. Ed. Iaşi. 1996 53. Cuche. 1990. Henry Holt &Co. Sfârtecare. 51-54 şi 66-74 38. 1985. Adina Chelcea.. Comarnescu...N. Englez. Louis. Symbolic Anthropology. 193-262 . Humanitas. Septimiu. I şi II. Ed. 1969. 1983 49. de Madariaga. Ed. O perspectivă antropologică asupra ideologiei moderne.. Ed. 145-394 50. 1995. p. Progresul în om. J. Crapo. 101-115 (idealul de om) 42. (sec. O cetate asediată. Henry Holt & Company. Gilles. Ed. Polirom. 135-160 (naufragiul triumfător al Dadaismului şi al Suprarealismului) 40. Jean. Spaniol. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 36.. Eminescu. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. 1995 39. 86-88 (supraomul) 51. 252-269 (spa iul) 37. Åke. Humanitas.. Encyclopedia of cultural anthropology.. Militară. 1996 41. La notion de culture dans les sciences socials. Călin. p. Dispari ia lui "Afară". II. Meridiane. Ed.. Copans. Buc. Deleuze. I. Introducere în etnologie şi antropologie. Buc. p. Buc. Éditions La Découverte. ELU. Paris. Richley. Buc. All. XIV-XVIII). Nietzsche. Buc. 1995. p... Aion. p. Codrescu.. colectiv Itinerarii spirituale. 2. 1986 (vol. 2001 45. Pierre Teilhard. Emil. Cioran. 2001. M. Buc. Fenomenul uman. Vera. 1983. Ed... Chelcea. Cognitive Anthropology.. Meridiane. în Levinson. Francez. de Jouvenel. de Chardin.... Des Chene. D. 26-36 46.Personalitatea. vol. Dumont. B. ISBN 0-07238152-3 44. vol. 1997 47. Ed.

p. Humanitas. Univers. Polirom. Feuret. Edward E. ----. Clark Wissler. Freed. 2005. Sfera publică şi transformarea ei structurală. Buc. Ed. Buc.. Garbarino. Ed. Freund. Structurile antropologice ale imaginarului. R. ----. Antropologie filosofică. p. 297402 ("Muncă. Actualitatea frumosului. Gilbert. L. Cuvintele şi lucrurile.. Meridiane. Schi ă a unei filosofii a culturii (aspecte ale culturii şi civiliza iei africane). Eibl-Eibesfeldt. Durand. Waveland Press. Erasmus din Rotterdam. 1983 68. Julien . Antet XX.. London. Curtea Veche. 1995 57. 1972 71. Evans-Pritchard. Iaşi 2000 60. Buc. Fukuyama Francis. Ed. Frobenius. Problematica omului. Polirom. New York. Prospect Heights. Eugenio (coordonator).S. Goriu. p. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. 54 73. Michel. Ed. 1994 66.. 125-138 (celălalt) 69. University of Florida Press. 1991 62. 1996.. Prahova. 2006 56. Paris.. Ed.. Cohen &West Ltd. Ed.. în International Dictionary of Anthropologists. Ed. Sociocultural Theory in anthropology: A Short history.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 54.. Polirom... Garland Publishing. comunicare. Buc. Buc. Univers. Omul renaşterii. 1966 72.ro. ----.. Ed. Sirey. 1998 55. Irenäus. M.. 1995 28 . 1951 59. Trei. François (coordonator). Omul romantic. Ed. Buc. Materialism and the Study of Culture. 2000. Hans-Georg. Inteligen a socială. 127-143 67.. 1965. 2011 65. 63-127. Harris. M. Politică. 1993 58. Iaşi. Politică. via ă. limbaj" şi "Omul şi dublurile sale"). Ed. Gainesville. L’essence du politique.. Freed. 2000 70. Anthropology and Postmodernism. Gadamer. Ştiin a despre om şi tradi ie. Ed.. 2007. Marea ruptură. 399-402 ("Somnul antropologic") 61. Ed. Habermas.. Foucault.. Ed. Constantin I. p. Iaşi. Ed. 392-394 63. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Ed. 1985 64. Buc. Ideea Europeană. Buc. Filipeştii de Târg. Buc. Paideuma. în Science. Jürgen. Daniel. Buc. S. Goleman. Gulian. Paideia. London. Ed. Agresivitatea umană. Buc. p. Social anthropology. Elogiul nebuniei.

. Gerhard. Valori. Ed. 1997.. Ed. Waveland Press. Ed. Buc. Harper Collins Publishers. Jung. ----. Hartmann. Ed. Univers. 188-254 80.. New York. Vechea şi noua ontologie. D. Jauss. G. Hugill. 34-37 (omul. 1989 84. Hans Robert. Principiile filosofiei dreptului. 389-404 83. Marvin. Siedler. Principiul identită ii. New York. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Culture Theory. Cultural Anthropology. Samuel P. 121129 (multiplicitatea) 88. 2002 82. Buc. Howard. crea ia şi Dumnezeu). Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. 1973 79. Ed.. Kampf der Kulturen.W:F. Ed. New York. Buc. The Rise of Anthropological Theory. Columbia University Press. Polirom.. 224-234 („Conceptul de rol din punct de vedere sociologic şi estetic”) 89. p... London. Contemporary Cultural Anthropology. E. Buc. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Curs de istorie a metafizicei. Omul secolului XX. p. Iri. Hegel. New York.. Henry & Co. 513520 (despre persona şi mască) 90. New York. Experien ă estetică şi hermenutică literară. Petru.C. Herşeni. p. în A. p. Huntington.. Heidegger.. M. 2004 87. Crater. R. Iaşi. atitudini şi comportamente sociale. Buc. 1996 75. Buc. 1974 29 . 1996. 1983. Polirom. p. Ed. 1968 76.. Kaplan. Încercare de antropologie culturală.. Literatură şi civiliza ie. Harris. ----. München. 137-140 (omul modern) 78. Columbia University. Univers. Nae. New York. 1991 81. 3. Paideia. Humanitas. 109-121 (morfologia culturilor). Keesing. Ed. Manners. Carl Gustav. Heinl. 1976. Theories of Culture.. Teme actuale de psihosociologie.A. Hatch.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 74. A History of the Theories of Culture.M. p. Cultural Materialism. P. R. Anastasia. Jahrhundert. Ed. Harper Collins College Publishers. New York. 1996 85..A..R. 1997. 1995 77. 1972 91. 1996. Traian. Nicolai. Henry Holt & Co. Ionescu. Buc. Ilu . Tipuri psihologice..J. Theories of Man and Culture. Martin. 1998 86.. Iaşi.

Laabs. Buc. Anthropology: Race.. Permanen ă şi revolu ie a feminismului. 154 103. Ed. Timişoara. A. p. Ed. Green and Co.J.. Univers. David. 1979. Claude. Ed. 1973 98. Harcourt. 1976 105. Inc. Frică şi cutremur. Ştiin ifică. Iaşi. Kroeber. Ed. Lévi-Strauss. The Making of Religion. Burlingame. ian-feb 2001 (libertatea) 30 . P. ----. Corporate Anthropologists. 36-37. A treia femeie. Søren. 5-133 94. Lipovetsky. A critical review of concept and definitions. Language. Gilles.L. Cambridge. 33 109. Culture and Communication. Amarcord. 1999 99. 2001. Brown. Buc. Culture. Clyde Kluckhohn. The culture of narcissism. 20. Jacques (coordonator). Psychology. Antropologia structurală. Le Breton.. Alfred. Culture. Fundamentul cultural al personalită ii. 64. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology. Cristopher. în A. Ed. Longmans. Kierkegaard. Antropologia corpului şi modernitatea. ----. p. 1900 101. Le Goff. Ed. Ralph. 1948 95. Conceptul de anxietate. Edmund.A. The History of the Personality of Anthropology. Routledge London. Applying Cultural Anthropology. 1978 106. 1994 100. p. 1959 96. 1952 97. The culture of Liberty. Linton.. 1999 104. Llosa.. New York. Buc. The logic by which symbols are connectEd. Ed. Cambridge & London. L. Harvard University Press.. Lasch. Mountain View. Buc. Kuper..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 92. The anthropologist's account. 1968 107. Culture. New York. Foreign Policy. p. ----. Warner Books... Bombay. 1998 93. Massachusetts. Harvard Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology Papers. Brace & World. ----. Antaios. 44. Mario Vargas. London. 61. 61. Mayfield Publishing Company. 96 102. Cambridge University Press. în Podolefsky A. Adam. Anthropology and Anthropolgists: The Modern British School. Babel.. Ed. Amurgul datoriei. New York. Lamphere. Polirom. 1996. 2002.. Leach. J. Politică. Amarcord. An Introductory Reader. Timişoara. 2000 108. Kroeber. Omul medieval.

Polirom. Iaşi.. Le Cinéma á l'homme imaginaire. Paideia. Ed. Vestala. Buc. Letter from Peri-Manus II. Buc. Cultural Ecology. în vol.. Mayfield Publishing Company. Buc. ----. 1999 117..J. 1972 125. Henri Hubert. p. Antropologie. Morris.. 2009 128. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Cultural Anthropology. M. Criza antropologiei şi sarcina ei originară. 2005 127.. Malinowski. Enciclopedică. Marvin.. Bloom. Despre esen a fiin ei umane. Buc. Antropologie culturală. Durham &London. 1998 111. Injonc iuni paradoxale. New York. Marcus. Morin. Ed.. M. 1944 112. 2005 123. Nanu. Henry Holt. 1992 114. Buc. Dacia. Ed. în Levinson. Konrad. Minuit. Ovidiu Buta. Montaigne. Achim. Ştiin ifică. Polirom. Univers. P. Ed. 1966 şi II. 58-78 (Antropologia culturală în secolul XX) 120. Polirom.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 110. Buc. Maimu a goală. Ed. Introducere în antropologia culturală.. G. Ed. Mauss.. Buc. Canonul occidental. Eikon. 1993 118. 2002. Buc. 1997 116. Marc Aurelius. 1998. Ed. Ed. şi prefa a de la edi ia din 1977) 124. Eseu despre natura şi func ia sacrificiului.. Brown. 1991 126. Cluj-Napoca. Rereading Cultural Anthropology. Chapel Hill. Applying Cultural Anthropology. Harold. Le Seuil. Harper Collins College Publishers. p.. Vlad. Mountain View. Iaşi. Adina.. Netting.. 1996 31 . Mureşan. 1971 122. Humanitas. Les stars. London. Mihăilescu. George E. Ed. 2007 119. în Podolefsky.. Lorenz. Édition de poche. Iaşi. Edgar. A Scientific Theory of Culture and Other Essays. Ember. Ed. 1995 115. ----. Buc. 1956 (v. Desmond. 119-128 121. New York. Ed. Aşa-zisul rău. Morar. Toronto. A. Ecaterina... Eseuri de antropologie psihologică şi politică. Funda iei România de Mâine. Duke University Press. Ştiin ifică. Mihu. Mărghescu. R. I. Harris. Mead. Cinci introduceri. Ed. Eseuri. Paris. Vintilă. D. Către sine însuşi. Marcel. Bărbatul şi moda. Bronislaw. 13-22 (Antropologia şi antropologia culturală). 1999 113. University of North Carlina. Ed. Ed.

Ştiin ifică. Metamorfozele cercului. Buc. Raimon. Libertatea fiilor. Dialoguri cu Gwendoline Jarczyk. Ştiin ifică. 1996 32 .htm) 143. 1978 133.globalpolicy. 3. p. Hestia. Timişoara. Blaise. în Foreign Policy. Friedrich.. Henry Holt & Co. Buc. Aion. Buc. 1958 144. Salzman. Buc. 1996 145. 241-315 (Banchetul) 138. Ed. Poulet. Ed. 5-11. I şi II. Al. Şase maladii ale spiritului contemporan (Spiritul românesc la cumpătul vremii). Buc.. 2009. London. P. Marshall. Ed Herald. Rubel. Ed. Sexul şi spaima. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalită ii dintre oameni. Spencer J.. IV. D. Buc. Dan. 1967.. 5072 ("De la misère de l'homme". Panea. 2006 135. Constantin.. 418-442. Pascal. Sahlins.. Ed. 22 iunie 1997 142. Nietzsche. Ed. p. New York. Cartea Românească. Antropologie culturală şi socială. Vasile. Univers.. Ecological Anthropology. N. Datoria vie ii noastre.. Paris.org/globaliz/cultural/globcult. ELU. Platon. vol. Pârvan.. Ed. 1987.W. D. Univers. Ed. 167-177 (libertatea) 139. Attwood. Quignard.. în rev. Rousseau J.. Buc. Rosman. Aspects anthropologiques.. Platytera. Humanitas. Omenesc.. 1968. Sinapsa. 215-247 130. p.. Oradea. Ed. ----. 1980 132. (http://www. p. Critique de la sociobiologie. p. IV. Ph. 1999. In praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on Culture.. Dialoguri. nr. 2000 134. A. Vademecum. Buc.. Univers. Buc. ----. Ed. Ed. C. 1999 136.-J. Între Dumnezeu şi cosmos. p. Craiova. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Gallimard. Ed. 2006 (natura umană) 141. Ed. în Barnard.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 129. 2000. prea omenesc.. 1980 146. Opere complete. Rothkop.Despre nemernicia omului) 140. O viziune non-dualistă a realită ii. 20-66 137.. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Voin a de putere. Georges. Noica. Routledge. 162-179. Buc. Omniscop. Popovici. Povestiri despre om. Pascal. Panikkar. 553-655 131. Scrieri alese.

Ed. New York. New York. New York. Sloterdijk. Roma 1996 159. Roger-Gérard. Peter. Ophrys. Todd. J. Ed. Meridiane.. Simov.. Oxford University Press. Ed. 4 dec. Nicolae. Ed.. Vladimir. Humanitas. Sedlmayr. M. 1996 157. 1990. B.uquebec. Titiev.A. Oxford.. 3 153. Scrima. Livre de poche 161. Edited by David G. 2001. Antropologia apofatică. Statul spectacol. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 2005. Culture.infinit. 92-95 (feminismul) 149. A Survey of Culture and Personality Theory and Research.. Mandelbaum. Buc. 1959 160. 1958 148. p. Reguli pentru parcul uman. 1995 158. p. 44 154. Toffler. London. Seuil. Singer. Antropologie culturală. Sinclair. Ed. London. Berkeley and Los Angeles. Histoires de la pensée politique grecque.net/sociojmt http://www.. 1973. Culture and the Problem of Meaning. Pierderea măsurii. Stratone. Bucovina. 2003 156. 237-243 (Patru moduri de a privi arta) 151. Tentoni. 2009. Ed. Routledge. Scripta. Şocul viitorului. Buc. Language and Personality. Shore. Ch. M.html 33 . Ed. http://pages. în Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Culture and Personality. Politică. Col. 1996 152. Hans.. p. Iaşi. Gustavo. Paris. André. Buc. Aix-enProvence. Henry Holt &Co. Humanitas. Jean-Marie. Antropologie filosofică.. Culture in Mind: Cognition. 1996 163. Emmanuel. L’invention de l’Europe. Routledge.uqac. p.ca/yone30/classiques_des_sciences_social es/index. Toren. p.. 3253 (omul şi imaginea lui). Edward. Spencer. Ed. 59-85 (despre tranzien ă) 162. Les bases de l’anthropologie culturelle. Cât de real este omul virtual? În rev. Elmsford. University of California Press. Symbolic Anthropology. 338-339 (omul modern) 150. România literară.. Alvin. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 147. Studium. în Studying Personality Cross-Culturally. Introduction to Cultural Anthropology. 1964 155.. Ed. Schwartzenberg. 1995 (vedeta ca model de via ă). Selected Essays. Trembley.. T. 1968. Sapir. Buc.

New York. Omul luminilor. texte. Rinehar and Winston. 1980 167. New York. 8. Turner. Iaşi. 1979. Buc. What is Anthropology? în Anthropology. Buc. Minerva. Buc. Villari. Michel (coordonator). Eminescu. Ed. p. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology. Philosophy. Ed. The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome. A:. 1991 180. 1981 178. ----. Vianu... Wilber. 1990 182. 3 177. September 1988 166. Omul baroc. 2000 173. I.. Whitten. Polirom. Ed. p. Anthropology of Performance. Performing Arts Journals. Pontica. p. Antropologie. History of Anthropology. Universitatea din Bucureşti. 1993. E. Facultatea de Istorie şi Filosofie.. Vavelle. Buc. 2006 165. Tylor. Vattimo. ----. Iaşi. 2009. Ed. I. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. Greenwood Press. Gabriel. Iaşi. 473 170. Fără grani e..B.. Ed. Teme. Elena Francisc Publishing. St. McGraw-Hill. 10. Cât de real e omul virtual. Religion. Vladimir. 229-250 174. I. Language. 1982. London. Troc. Vlădu escu. Opere. Henry Holt & Co. vol. L. 385-395 (concep ii despre om) 175.. p. Gheorghe. Iaşi. Constantin. Victor Witter. John Murray. 1979. Harper Collins Publishers. 1969 168. Gianni. în Critical Inquiry. Ed. Polirom.E. Opere. 1959 181. Minerva.. Simon. II. New York.K. Galeria cu vi ă sălbatică. Sfârşitul modernită ii. Goian. 1996 179. Ed. Art and Custom. vol. F. România literară.. 4 dec. Constan a. Ph. p. în rev. Tudor. 287-294 (natura umană). Ed. 2000 176. Cognitive Anthropology. Whinthrop. Ed.. 2005 34 . White. Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale. Postmodernismul în antropologia culturală. Contemporary Perspectives. Riturile de trecere. Voget. D.H. Tyler. Holt. R. 1996 171. Polirom. Social Dramas and Stories about Them. New York. Buc. Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. 7. Polirom. Van Gennep..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 164. Hunter. oiu. Ken. 1873 169. 143-162 172. Bănşoiu. Rosario (coordonator)..

Homo americanus. All Educa ional. Henry Holt.. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Criza spiritului american.. Ed. 1975 184. 8/aug.K. Jurnalul Literar. p. mistere) 2.. Hermeneutics. 1990 186. M. Gheorghe. Ancelet-Hustache. Secolul 21. nr. p. în Encyclopedia of Cultural Anthropology. 7-9/2001 192. M. Edward O. 24-27. Zamfirescu. Meister Eckhart şi mistica renană. xxxx. dr.. O radiografie ortodoxă. 2002 sau 2007 35 . Idei în dialog. nr. Ed. 1996 189. 2006. De Saint-Simon à Tocqueville. Woodward. 940-941 190.. 1996 5. p.. Dic ionar de teologie ortodoxă. Simboluri sacre. Ed. Ed. Ed. Bronislaw Malinowski. Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române. xxxx. Ed.)... în rev. Daniel. 1995 4.. Jeanne. Theodor. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 183. Marc. Buc. în International Dictionary of Anthropologists. 2004. îngrijită şi prefa ată de Răzvan Codrescu.E. 2009 (popoare. Buc. Religie şi antropologie. în Whitten. nr. Baconsky.B. 83-101 3. 1982 188. All. 2006) 6. 1987. Ion (preot prof. Vasile Dem. Calciu-Dumitreasa. Universită ile şi prejudecata peşterii. 274-284 (Nietzsche). Ph. Buc. Anthropology. 1994. Univers Enciclopedic. Anthologie du potrait.R. Bria. Wilson. 10-12/1999 şi 1-3/2000 191. Sociobiology: The new Synthesis. Harvard. religii. Allan. xxxx. în rev. Globalizare şi identitate. Humanitas. Europele din Europa. Harper Collins Publishers. 1996 185. Cargo Cults. 43-70. Christiana.. xxxx.. 161-165 (Søren Kierkegaard) I. Worsley. Ed. Buc. 2000. Buc. Art.W. 271-273. Robert (coord..15 Antropologie religioasă în genere şi creştină 1. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Iacob şi îngerul.). 22 (despre cartea lui Bloom. Buc. Etică şi etologie. Hunter. 1991 187. New York. Ed. Young. Ed. Auge. New York. Anastasia. D. Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea. Buc. Barbu. editor Ferdinand Fellman p. Iaşi. Garland Publishing. Secolul 20. P. Contemporary Perspectives. Buc. Buc. Adkinson. xxxx.. Ed. 305-307 7.. Galimar.M. în rev.

Ed. Radu. Feuerbach. Humanitas. Lidia. Anastasia. Eckhart. Dic ionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu.. Humanitas.. p. 2008 9. Meister. 2004 16. Humanitas. Vederea lui Dumnezeu. 1993. Édition Stock/ 13. Buc. Anca Manolescu. anul III. Vladimir.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 8. Dumitru (preot). Sensuri metafizice ale crucii. Liiceanu. Irineu. 543-578 22. Despre îngeri. Ioan. Buc.. Florin. Ed. 1996. Ed. Henri Irénée. Patristică şi umanism.. Maxim Mărturisitorul). Remus. (iulie 2008). Augustin. Întoarcerea în spa iul sacru. 31-135 11. Andrei Pleşu. Buc. Ed. Antropologia iconică. 34-37 17. 1993 36 . p. Porto-Franco. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR. Sibiu. Omniscop. Marrou. Buc. Deisis. 2. Frossard. 1996 10. Deisis. Cluj-Napoca. ----. Meridiane. Ştiin ifică. 181-183 27. Ed.. Ed. Ludwig. 25-45 25. Documentul Bisericii Ortodoxe din Rusia. 1993 14. Ed. Paideia. Esen a creştinismului. 309 26. Ed. Desfiin area omului. Vasile. Andrei. Buc. Lossky. Iubirea creştină. Paralela 45. 32-49. Christiana. Edition Stock. p. Cartea consolării divine. p. Herald. 1996 18. Pleşu. ----. Preda.S. Buc. 1961 12. L'homme en questions. André. Sophia. Humanitas. Panaiotis. 1995 21.. Buc. Origen. Ed. Paul. Ianolide. Gala i. 2007 20. Nae. ----. Buc. Tabor. Drepturile omului în lectură ortodoxă. Ed. 2003. Ed. Gabriel. în rev. 2003. Anastasia. Omul-animal îndumnezeit. Stăniloae.. 1999 23. Curs de istorie a metafizicei. Antropologia apofatică. Sf. Ed. p. 65-69 (corpul îngerilor) 24. Piteşti. nr. p. Ed.. Ortodoxia. Edi ia a II-a 29. Caragiu. Nellas. Buc. 1996.. Ed... Problema mântuirii în Faust a lui Goethe.. Sorescu. Ed. Rus. Iisus Hristos sau Renaşterea omului. Ed. 2005 (Dionisie. C. Întoarcerea la Hristos. Evdokimov. 1996. Ionescu. Buc. Dieu en question. Ed. 2006 15. Paris. Buc. Craiova. 2004 19. Ioan.. Sibiu. Buc. Ed. Ed. Buc. Lewis. p. Antropologia Sfântului Ioan Gură de aur. Desclée de Bouwer. Scrima.. Buc. André.. mai 2009. 2008 28.

Ed.. Buc. 30-31: "Sfaturi despre frica de Dumnezeu" 37. Mikel. Fenomenologia experien ei estetice. 1998 6. Jurgis. 184-186 34. 2001. Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Satmarului. Petre. Buc. Pierre.. Abera ii. Dufrene. Ed.. Ed. Tratat de antropologie creştină. Ed. u ea. Pierderea măsurii. Meridiane. Paideia. Jurgis. Morin. Univers. Omul. xxxx. Ne vorbeşte Părintele Cleopa. Ed. Timpul. Jeudy. p. Univers. 1999. Gillo. Roma. Baia Mare. 1997 31. Ed.. Ed. Ed. 2007 36. Ed. Henri-Pierre.17 Antropologia artei 1.16 Antropologie estetică 1. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 82-85 3. Meridiane. Estetica mitului. Ed. Baltrusaitis. Dăruind vei dobândi. Steinhardt.. 128-136. Bonte. Sedlmayr. Henri. Ed. 1992 32. p.. p. Buc. Minuit. În elesuri iudaice. Iaşi. Buc. Buc. Buc. Estetica mitului. Buc. Notte della Cultura Europea. vol. Le cinéma ou l'homme imaginaire. p. Episcopiei Romanului. Ed. Polirom. Essais d'anthropologie. 89-95. Corpul ca obiect de artă. Citta Nuova. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 1. Jeudy. 1992 33.. Ed. Libertatea moralei. Zanghi. Iaşi. Meridiane. Anastasia. p. Bonte. Michel Izard.B. Pavel I. 1976. 1975 4. Ed. Christos. Polirom.. Pozi ia domnului Lucian Blaga fa ă de creştinism şi ortodoxie. 1995. Buc. Paris. Baltrusaitis. ----. 1972 2. 82-85 3. Henri-Pierre. 238-245 5. 154-233 I. Hasefer. Eurson&Book. Corpul ca obiect de artă. 1999. Michel Izard. Gillo. II. xxxx. Hans. Abera ii.B. Buc. Giuseppe Maria. Ed. Nicolae. Dorfles. Eurson & Book.. Meridiane. Buc. p. Noul Testament: Epistolele Sf. Edi ia a II-a. Buc. Yannaras. 1998 37 . 1956 7. Agora della Terra del Tramonton.. Ed. Edgar. Ed.. 1975 4. Pierre.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 30. 1997. Wald. Iaşi. 1972 2. Dorfles. 2002 35.

Func ia comunicativă şi estetica vestimenta iei pe scena teatrală 10. Hans. Pierderea măsurii.18 Antropologie teatrală I. p. Morin. Vocabular semiologic în diferite stiluri teatrale 5. dr.a Teme de seminar pentru cursul de Antropologie teatrală 1. n regia lui Wim Wenders şi teza de doctorat a conf. Interculturalitatea în sfera fenomenului teatral 2. Vocea actorului. 1997 3.B. univ.. Semnifica ia tăcerii pe scenă şi pe ecran 11. din 2011. Edgar. London. Victor Witter. Semiotica privirii în teatru şi film 7. Barba 1. 1969 38 . ----.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 5. Meridiane. Minuit. 6. The Anthropology of Performance. Gestualitatea pe scena teatrală 6. Ed. Metheun and Co Ltd. Flatus vocis: Metafizica şi antropologia vocii. Antonin. Ed. Artaud. Artaud. Actori de teatru – actori de film 3. 7. Edward. Ed. Teatrul şi dublul s u. Clusium.B.18.B. Performing Arts Journal.. 2001. 1931 2. 154-233 Turner. 1988 xxxx. Essais d'anthropologie. ClujNapoca. Omul-actor şi actorul-om 4. Fluidul antropologic în teatrul-dans al Pinei Bausch (vezi şi filmul Pina. factor expresiv estetic pe scenă 9. Grotowski. 8. Flagran ă şi prezen ă pe scenă şi pe ecran (binomul categorical al lui Cesare Brandi) I.18. Meyerhold on theatre. Buc. în La Nouvelle Revue Française. Le cinéma ou l'homme imaginaire. Braun. Echinox. Erosul şi eroticul pe scenă şi pe ecran 12. Posturi şi mişcări artistic-expresive ale corpului pe scenă 8. Cluj-Napoca. Ed. 1956 Sedlmayr. Paris. 2004 I. Teatrul cruzimii. Carmen Stanciu) 13.b Patru regizori care privilegiază corpul: Meyerhold.

1987 12. 2010 7. Frumoasa fără corp. Cluj-Napoca. Buc. Buc. 5.. 8. Teatrul şi întoarcerea la origini. Barba. 2007 14. 2004 I. Gheorghe. Rosario. Vsevolod. Ed. Ed. Polirom. Didactică şi Pedagogică. Echinox. Polirom.. Guido Ceronetti. p. 1999. London. 206-207 13. Ed.. Jacques Derrida. Iaşi. Benjamin. Eugenio Barba. Cuesta Jairo. Curente.. Dic ionar de etnologie şi antropologie. p. 1983 Meyerhold. p. Eugenio. 31. Nicola Savarese. Ed Nemira. La crise du personage dans le théâtre moderne. Meridiane. Crăciun. Lausanne. Andre. 2/1987 39 .. Bouffonneries Contreastes. 6. Buc. Monique. Assunto. Buc. Teatrul şi dublul s u. Cluj-Napoca.c Bibliografia cursului de Antropologie teatrală 1. nr. Buc. Buzoianu. Gallimmard. Cătălina. Unitext. Eugenio. p. 2004 9.. O canoe de hârtie. I şi II. 342-351 2. Walter. Routledge. Meridiane. Buc. London adn New York. Antonin. Écrits sur le théatre. tendin e. Buc. de Marinis. Buc. 1996 15. Paris. Despre violen ă. Spre un teatru sărac. Pierre. Michel Izard. infernul trupului. Antonin Artaud. 172-175 (tehnici coporale) 10. nr.. 1985 5. 1-23/1999. Ed. Ed. Boric. Édition L'âge d'homme. ----. Un dictionnaire d'antropologie théatrale.. Jerzy.. 1997 3.B. Teatrul experimental contemporan. 1983. meşteşug. Cioran. James. Mircea. Grotowski. Jeane. Ed. Secolul 20. 1994. Buc. Ed. Marco. Dramaturgy of the Spectator. Barba. Universul ca spectacol. 133-160 4. Cristea. Gestul şi cuvântul.18. 2007 Turner. Novele teatrale. 2001 Slowiak. 253-254 (titluri citate) 6. Drama Review. L'anatomie de l'acteur. Teatru: singurătate. 2003. Ed. Ed. Artaud. 7. Abirached. ----. Ed Unitext. 2004 11. Tratat de antropologie teatrală. p. Iaşi. 1998 Leroi-Gourhan.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 4. 2003 8. Unitext. Ed. Ideea Design &Print. în rev. revoltă. Emil. Art. orientări. Tratat de antropologie teatrală. Robert. Routledge. Jerzy Grotowski. Meridiane. vol. Ed. Bonte.

144-145) 23.. gura. p. Hestia. Corpul ca obiect de artă. Introducere în filosofia artei actorului . Buc. Mănu iu. Imaginarul. Buc. Durand. Sava. 103. 163-188 (măştile în teatru) 40 . Funda iei România de Mâine. Marc Henri. Francesco. 48-63. vocea.Bernard Grasset. Istoria teatrului din perspectiva antropologică. în rev. Mănu iu.. torsul. Les théories du cinéma depuis 1945. Timişoara. 108. p. nr. Georges. L’analyse des spectacles. 1983. Ed. vol. Ed. Ed. Sontag. Eugen Virgil. 249-278. 457-483 (Mimésis et sexualité) 18. Susan.. Ed. Jeudy. Aventurile imaginii. Ed. Nathan.. Nietzsche. 96 30. Nicoară. trupul p. 1968. p. Buc. Buc.. p. Henri–Pierre. Psihologia transversală. recomandată în Casetti. Gilbert. 2006 (corpul.. Univers. 2007. ----. Fundamentul cultural al personalită ii. p. 28-29. 7195 22. p. II. Despre mască şi iluzie. Pavis. Mimul contemporan. Patrice . 1998 19. 2005 26. p. Friedrich. ClujNapoca. Ed. 75-77. Carnavalul şi Ciuma. Humanitas. 297-300 28. 2003 21. Mihai. Gheorghe. p. Ed. Schwartz. 68-92 (conceptul de cultură) 20. Împotriva interpretării. Ralph. prea omenesc. Buc. 2000. Le livre de poche . Buc. 221-223. Linton. p.. privirea. Istoria teatrului de-a lungul timpului. 1996. 1-2-3/1995 (358-359-360). Casa Căr ii de Ştiin ă. Secolul 20. 1999. Paris. Buc. Ed. Arad. 361-362 27.. Ed. Ed. Buc. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Eminescu. Euroson & Book. 18 17. Paris. 2004 25. Nemira. 3. 86-93. Ed.. I şi II. Mounin. sexul. biblioteca Unatc– Buc. Ed. Teatralitatea teatrului. Anca. Opere complete. René.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 16. 1989. Imagina ia simbolică. I -2004 şi vol. ----. 19992000 29. 2000. mâinile.. Ed. Omenesc. Funda iei România de Mâine.teză de doctorat. Nathan. Girard. Şcoala Vremii. 208-218 24. I. Anthropologie et cinéma. piciorul. Piault. Ştiin ifică. 2003 31.

189-221 34. 110 şi urm. p. All Educa ional. nr.. 2004. xxxx. Francmasoneria. xxxx. 1971 9. Benoist. Luc. rev. Nostalgie. 385-395 36. ----. Presses Universitaires de France. Inven ia lui Morel. Daniel. Ed. Ed.3/martie. Adolfo Bioy. Ironie. 2008. 1993. Sociologie du rite. Minerva. 176-196 33.. Ritualul şi ceremonia. Jean. Humanitas. 393-394 (gestul). Buc. Ed. Buc. 1982 35. Ed. 165-190 (reprezentarea gestuală). p. Ed. 284-317 I. Your is a battleground. Jean. Ed. 149-164 (utilizarea membrelor secundare). 2009.B. Casares. Sinapsa. 2003 8. Ed. Starobinski. Humanitas. Ed. III. 1996 4. 8.S. Ed. 1970 2. Buc. New York. editor Ferdinand Fellman p. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. 122-148 (prezentarea stărilor emotive).9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 32. Riturile şi condi ia umană. Ed.. Ed. 584-587 5. 1995.. Melancolie. p. Michel Izard. Buc. xxxx. Bahtin. Poetica lui Dostoievski. nr.. Ceauşu. Carnival and Theater: Plebeian Culture and the Structure of Authority in Renaissance England. Iaşi. Filosofia lui Plotin.. 105-121 (experien a estetică) 39. Bristol. Turner. 1997. p. Semne. Ştiin ifică. 3. Buc. Mihail. Victor. p. 2000. în vol. 101-107 41 . p. New York. Întoarcerea la ritual. p. 1999. From Ritual to Theater. Secolul 20. Ed. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Buc. Idei în dialog. Buc.. 1er April 1971 10. în rev. Meridiane. Brânzeu. xxxx. Bonte. 1979. Humanitas. nr. p. simboluri şi mituri. 1985 7. Tudor. Methuan. Politică. Vianu. p. 191-192 (corpul). Agora. 767 (corpul şi sufletul) 37. Eliot) 6. Buc. 1993. Platytera. Tăuşan. 109-120.. Pierre. Buc. în rev. Beresniak. 274-284 (Nietzsche) 38. Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea. All. Buc. Buc. p. Opere. Pia.. Dic ionar de etnologie şi antropologie. vol. Paris. Ed.. Ed. Nā yaśāstra. 7-9/1996. Univers.. Sociologia franceză contemporană. Gheorghe. Cazeneuve. Iaşi. Polirom. Michael.19 Ritual şi/sau ceremonie 1. Grigore. PAJ Publications.

Mario G. Buc. 316321) 17. Hans-Georg. Formele elementare ale vie ii religioase. 43-67. Buc. Humanitas. Ed. Lorenz. Vasile. Ed. Mircea. Dacia.. Munro. Mihu. 7. Teoria legăturii ritualice–antropologie şi comunicare. 1980 42 . Social Drama and Stories about them. 1982 28.. 1991 16. ----. Deflem.. Ed. 1996. în J. Romanato. 1995 (ceremonie: "Originea periodicită ii riturilor pozitive". Tratat de istorie a religiilor. Konrad. Meridiane. Lardellier. De Marinis. Religie şi putere. 269-285 26. Nemira. Marco. în Critical Inquiry. Ed. p. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Introducere în antropologia culturală. Johan. 1998. 270-277 23. Editore Bompiani.. Buc. Eliade. Tempus. 1996 14. Ed. Antropologia culturală. Homo ludens. Buc. Iaşi. Huizinga. 70-100. în vol. Cluj-Napoca. 253-255 (ritul). 408-409 24. 127-142 19. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. Pierre. 175-184 25. Buc. Ioan P. Mihai. 2003 21. 2008. Il nuovo teatro. p. Iaşi. 2002. 1992 18.. Ioan Petru Culianu. Tonoiu.. Iaşi. Anti-structure and Religion: A Discussion of Victor Turner's Procesual Symbolic Analysis. 243-286 12. 257-259 (ritualul). PAJ Publications paperback. Artele şi rela iile dintre ele. Victor Witter. Religie şi putere. Tritonia. 127-138 22. 2000.S.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 11. November 1980 27. Ritual.R. Smithsonian Books. p.. Ontologii arhaice în actualitate. Gadamer. ----. Achim. p. Durkheim. p. 1998. Lombardo.. Ed. traducere Mariana Noica. Buc... Emilian Dobrescu. Thomas. Religia şi creşterea puterii. 1989. Ed. II. Culianu. Ed. Radu. 2002 20. Buc. p. Ed. Buc. Ed. Aşa-zisul rău.S. Istoria Francmasoneriei. Turner. Gianpaolo. Humanitas. Mathieu. p. 30(I). US Hardcover. vol. Ed. Actualitatea frumosului. Ed. Humanitas. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Polirom. 1987 15. Polirom. Émile. Nemira. 147-215. Buc. Milano. 1992 13. Polirom. Comănescu. 1981. Ed. Coman.

Buc. Centrii şi corpuri subtile. 1977 31. Gallimard. Antet. în Republica. 220-223.. Abirached. ----. Pavis. 143-148 7. Iaşi. 1990 3. xxxx. Argan. Condi ia umană. 1996. Opera de artă vie. Unitext. 160183. p. 203-211. 44-48. O canoe de hârtie. Giulio Carlo. Buc. Secolul 20. 2003. 1986 30. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol.B. Aivanhov. Paris. Petre. Ed.. p. Ed. Trihotomia sufletului. Casa Căr ii de Ştiin ă. Arnold. Ideea Design & Print. nr. 2004. p. Buc. 261-264 4.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29. Almodovar. Cluj-Napoca. Paris. 62-64 6. 1994.. Ed. Tratat de antropologie teatrală. PAJ Publications paperback. 2003. Incursiune în lumea sufletului. Bălăceanu-Stolnici. p. 237-246 2. Poulet. All Educa ional. Doods. p. Ed. Ed. E. L’analyse des spectacles.. Metamorfozele cercului. p. Univers. Georges.20 Sufletul 1. Constantin. 1983. Buc. Iaşi. 1996 43 . Jean. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Barba. p. Myth & Ritual). Eugenio. 324-334 I. 69-80 6..R.. Unitext. Ed. 37-38 5. Paideia. 937-938 I. Ed. filmele Vorbeşte cu ea şi Trăiesc în pielea mea 4. Fukuyama. Buc. Ed. p. în rev. Timpul.B. 135-138 9. Sistemul obiectelor. Didactica spiritului grec. 8-9-10/1981. Francis. Omraam Mikhael. December 31. 2007. Nathan. p. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. 60-64. Echinox. ProsvetaAntar. 342-351 2. 1994 3. Buc. Buc. Patrice. 2004 8. Cluj-Napoca. La crise du personnage dans le théâtre moderne. u ea. Platon. 199. Hannah. Ed.. Arendt. Omul. Van Gennep. The Anthropology of Performance. Sufăr de o boală: eu văd limbajul. Ed. 2000. Ed. Paideia. Cornell University Press. 1987. Tratat de antropologie creştină.. Riturile de trecere.. Ed. ----. Ed. Robert. Baudrillard. Ed. Adolphe. Buc.21 Corpul omenesc 1. 2005 5. Buc. 1996 32. Meridiane. Polirom. p.. Appia.

1969. Timişoara.).. 24-30 ian. Observator cultural. Ceauşu. Christiana. p. 1994. The Body. Casanova. Buc.. Junimea. 1999. 2. 7-9. Routledge. Idei în dialog. Art. Catrinel Popa. vol. Un spirit liber: Philippe Muray. Ed. 1988 24. I.. J. ----. univ. Ed. nr. Jean. 2009 21. Memorii. p. Ed. Giacomo. Mitul lui Sisif. Vindecarea. Amarcord. Caillois. 2007. 2007 18. Frumoasa fără corp. p. Două dintre fenomenele sale privative: prostitu ia şi pornografia. Buc. 49-147 44 . Cristian. Pavel. Strongest. Buc. 5-8 22. Jean. Viciile lumii postmoderne (pagini-fragmente de jurnal 2006). Ed. Idei în dialog. Ed. 12 26. Artemis. Art. L’outil et l’homme au travail dans l’industrie. Buc. Crăciun. A Critique of Highperformance Sport. dr. 10. 2008 23. p. Lisa. 255-259 12. Alain Gheerbrant. 2008. Ed. vol. Ed. Chirilă. de Souzenelle. 1994 27. p. Citadela. Berg Publishers. Călinescu. 2/feb. Buc. ELU. 1996. 1975 15. 2008. Beamish. New York. 1999 13. Ian Ritchie. Chevalier. Gheorghe. Highest.. Saint-Paul.. p. p. Alexandru. New York. Cele trei corpuri. Beaufret. Ciocan. în rev. 2007 25. Compunere cu paralele inegale. Univers. 84-87 17. Corbin. Birkenbihl. Vera. Lec ii de filosofie.). Ed. Semnalele corpului. p. Nemira. De la Renaştere la Secolul Luminilor. 1. nr. Virgil Podoabă. Gheorghe. The Key Concepts. Buc. Fenomenologia corporalită ii. feb. Albert. Rob. în rev. Gemma Press. Timişoara.. Alain. (prof. Cartea Românească. 1977 28. 2006 11. de Saint-Exupéry... Roger. Expérinces et réflexions. Iaşi. Antoine. Paris. 2008 14. Dic ionar de simboluri. Fastest. Ed. 96-99 (androginul) 20. Anick. Ed. Buc. Ed. ----.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 10.. Amarcord. în rev. 32 16. Blackman. d’Alençon. Camus. Buc. A-D. Simbolismul corpului uman. Buc. Eseu despre imagina ie. p. 11. Jean-Jacques Courtine. Istoria corpului.. Georges Vigarello (coord. în Caietul de sală pentru Conferin a despre corp a lui Dan Puric din 8 aprilie 2009 19.

Meridiane. Paris. 2005 37. vol. 1981. Body. Ed. diavolul” 36. Debra. Mediating the Human Body. Dufrenne. 7-17 34. MIT Press. Psycho-histore des idées sur le corps: sa haine et sa réhabiliation.. 2006. Adevăr şi metodă. C Narly. MIT Press. Buc. 2008 39. 2001. Umberto. 2005. Antologie filosofică. 210-228 30. Ghyka. N. moartea. Power and Corporeality.How the Economy Makes Us Fat. New Jersey. Cele trei corpuri şi cele trei lumi. Robert. Buc. Casa Şcoalelor. 339-349 45. Ethics.. Imaginary Bodies. 93-108 31. Lotus. Ed. Bodywork. Estetică şi teoria artei. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Fontaine. Paralela 45. Embodiment and Sexual Difference. Despre binele suprem. edi ie îngrijit . Buc. Janine (dr. II. If It Matters and What to Do About It. Fortunati. Buc. Gimlin. Eco. Piteşti. Routledge. 1943. Gatens. Gadamer. New Jersey. Félix Guattari. Buc.. The Bodies of Women. Massachussets. Matila C. Rosaline. Beauty and Self-Image in American Culture. Eric. p. Ed. 2003 42. în vol. Cartier. Fenomenologia timpului. Leopoldina (Ed. Taylor & Francis. Deleuze. p. Massachussets. Deliège. Ed. Teora. Filosofi străini. 1995 41.). p. Ed. Laurie Zuckermann. O istorie a antropologieiei. Wiley&Sons. p. Technology and Fashion. Hans-Georg. Ed. University of California Press. Flanagan. Routledge. 238 43. Gilles. Fenomenologia experien ei estetice. Dyens. The Fattening of America . Metal and Flesh. Tchou.. Moira. Bagdasar. 2001 35. Paideia. p. Virgil Bogdan. Enăchescu. Disprose. 1988 32.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 29.. Ed. Le corps haï et adoré. “Timpul. 336-337. Ollivier. p. p. 2006 40. Mikel. Buc. Rao. Augustin. London. Ethics. The Evolution of Man. Chişinău. Ed. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip.. 2002 45 .. Buc. 150-155 38. 2008. Austin Booth. Finkelstein. 1996 44. Descamps. Fer. Istoria frumuse ii. Marc Alain. Mary.). Ed. London. London.. Constantin. Re: skin.. 1976. 1994 33.

W. Julia. 2006 49. Grogan. 2007. Ed. 2006. 2010 58. Body Image.. Corpul ca obiect de artă. Holliday. London. Antropologia corpului şi modernitatea. Jean François. în rev. Buc. Buc. G. Ed. 27-28 46 .P. 2006 54. 6068 63. Routledge. Jean-Claude. 2005 (despre iubire în Vechiul Testament) 56. p. Interfaces with Digital Media. Bodies in Code. New York. Donna. Routledge. Antropologia corpului şi modernitatea. Kurzweil. Simians.F. Minneapolis. Don. Cluj-Napoca.. Mark. Hegel. 2002 53. Î. Ed. Ed. Le Breton. Routledge.). New York. 2006 47. 1990 59. Routledge. 2009 64. Editura Basilica a Patriarhiei Române. Cyborgs and Women. Ruth and John Hassard (Ed. Ed. Routledge. Culture and Society. 2009 61. Technology and the Body. Evanghelia după fiul. feb. When Computers Exceed Human Intelligence.. vol II. Buc. 2009 62. The Nature of Performance. Ed. 1991 50. Routledge. p.. Academiei Române. Sport. Trei. 2. 108-164 (sculptura greacă) 51. trupul şi moartea. Bodies in Technology. 1997. ArtSpect. The Age of Spiritual Machines. Jarvie. Buc. Penguin. 1966. New York. Ed. Eïkon. nr.U. Iaşi.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 46. Norman. Pierre. Prelegeri de estetică. Women and Children.F. Buc.S. Jeudy. Chişinău. Idei în dialog. Ion. Fenomenologia. 2002 60. Euroson&Book. Semnifica ia trupului în ortodoxie. p. Ihde. Cartier. Mailer. Haraway. Condi ia post-umană. Larchet. Corpul poetic. Manolescu. Amarcord. Grant. Ed. An Introduction. Ed. Paris. Lyotard. 2000 57. Lazăr Puhalo. University of Minnesota Press.. Sufletul. De la filosofie la tehnologie. ----. Ray. Lecoq. 2001 52. 225 65. ----. Anthropologie du corps et modernité. David. 1998 55. New York. New York. Noile maladii ale sufletului. Contested Bodies. Tara. New York. P. Oradea. Understanding Body Dissatisfaction in Men. Humanitas. 2008 48. Sport. Jacques. p... Magdalinski. Polirom. Sarah. Hansen. Timişoara. Kristeva.

2006 82. Blaise. 1972 71. p. Platon. Buc. Places through the Body. Constantin. Nemira. p. Buc. p. mâinile. London. 1976. Buc. Despre mască şi iluzie. Sibiu. Michel.. Iluzia utilizatorului. 1999 70. 295 83. gura. 2009. Ed. Ed. Noth. 75-77. Ed. vol. Kassel: University Press. 144-145 68. vocea. Yoga Sūtra. Buc. 1999. 193-196 79.). Ed. Oradea. Ed. 2003 72. London. Ed. Via ă literară.. Marion. 2009 81. Paris. Eseuri. Ed. Pile. arhivă 2006 (corpul. Voin a de putere. Aesthetic Embodiments and Cyberbodies.. Noica. Introducere în filosofia artei actorului. Ed. Interpretare la Lysis. Revolta trupului. 317-325 75. p. 2007. 195-230 (Ce este aristocra ia?) 76. Buc. Fenomenologia percep iei. Ed. Cugetări. p. privirea. O filosofie a timpului. Buc. Michel. Publica. biblioteca Unatc. 1999. Winfried (Ed. Maurice. Le corps. Alice. ----. Sibiu. Sarah and Jonathan Watson (Ed. ----.. 1998 78.. Buc. Merleau-Ponty. 420-421 („corpul ca o configura ie a puterii”). Ed. Ed. Aion. 295-302. picioarele. Nietzsche. 168-176 84. Interpretarea unui dialog platonic. Delarge.. The Body in Everyday Life¸ Routledge. II. Mihăilescu. Herald.. Ştiin ifică. Humanitas. Tor.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 66. de Constantin Noica. Ştiin ifică. Buc. 1971. Miller. p. trupul). Deisis. 2007 74. Lysis. Platon. Funda iei Pro. Henry. Ed. Heidi Nast. Bernard. Routledge. 1998 85. După o carte a lui Hegel. p. Pataňjali. 2004 69. Nettleton.). Întrupare. Pascal. Deisis. Dan C. 192-195 80. Semiotic Bodies. p. Humanitas.. ----. Buc.. 2007. p. Buc. 9-11 47 . 1991. Humanitas. teză de doctorat. Opere II. Povestiri despre om. Aion.. Fenomenologia erosului. Steve. 7195 67. Friedrich. Dincolo de bine şi de rău. 92-93 73.. 86-93. Humanitas. 103-108. Buc. 432-433 77. Nørretranders. Jean Luc. torsul. Montaigne. Mihai.. Ed. 48-63. sexul. Mănu iu. p. 1992. Buc. 1996. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed..

Stacey. Body and Culture. 2005. Humanitas. Regăsirea intimită ii. Sage. Iaşi. 441b. 52 92. 181182 (Dionisie. Essays on the Sociology of the Body. ra ională.Religion. Buc. p. Geoff. Ploug. Humanitas. V. Opere. 4 dec. Buc. vol. Maxim) (corpul d. Thinking through the Skin.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 86.v. 167-177 91. Buc. Buc. I. 2001. Despre îngeri. 65-69 (antropologia culturală creştină. Sf. Pandora. p. 2009. corpuri spirituale) 89. Ethics in Cyberspace.). p. 2000 100. IV. Jackey and Sarah Ahmed. 2000. London. înflăcărată şi apetentă) 87. în rev. Ed.. Anthropology and Biological Interface. Routledge. VII. Community and Modernity. London. Cartea Românească. Russell. 216-233 (sufletul are aceleaşi păr i ca şi societatea. Philip Mellor. Scrima. André. The Archetypes in the Body. Technology and Society. Antropologia apofatică. Humanitas. ----.d.. Ed. Opere. Re-forming the Body . Ed. London. 1993. 2005 98. Bertrand. corpul îngerilor. Simon. 2007 99. Ed. Platytera. Sue and David Morgan (Ed. Ed. 1986. How Cyberspace May Influence Interpersonal Interaction. trupul şi sexul) 96. Dordrecht. 2009. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Buc. Istoria Filosofiei occidentale. Sinapsa. Routledge. Buc. Shilling.p.. Creativitate şi inteligen ă emo ională. Andrei. Mara. Chris. Sora. Cât de real este omul virtual. Mind. Simona. Vladimir.. p. Ed. Târgovişte. Shakespeare. William. Ed. Origen. nr. 2008 102. Popovici.. Samuel. p. 2004 48 . Polirom. p. 2003. 32-49. 198 93. Scott. Ed. 2005. p. Roco. 158-215 88. Dan. 3 101. Chris. The body in Culture. ----. Sidoli. Coriolan. Pleşu. London. Cambridge University Press. Sage. Buc. When the Body Speaks. 1993 95. în rev. 434d. Body Matters. Ştiin ifică. Libertatea fiilor. religios. 1990 94. Springer.. Shiling. România literară. New York. Mihaela. Thomas. Ed. Irineu. 192. 13 (personajul Menenesius) 97. Routledge. p. p. 2009 90.

The Second Self. Sapientia. Wellard. Sallinger Ed. Cyberculture and Posthuman Body. Kim. Massachussets 2005 113.. Wilber. xxxx. Jonathan Turner. Georges. Routledge.. Melancolie. Istoria corpului. Cyborgs and Barbie Dolls. Sherry.B. Nostalgue. 2005 112. p. Michel Izard. London. Grigore. Jan. 191-192. 189-223 109. şi vol.. Feminism. Michelle. Catherine. 1993. Fără grani e. Ed. 176-196 105. 173-196 118. MIT Press. London. Teologia dogmatică ortodoxă.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 103. All Educa ional. Ed. Ed. Stăniloae. Todes. The Visible Human Project. Iaşi. Vigarello.. Masculinities and the Body. Buc. Buc. Waldby. Samuel. Ed. 1. Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. MIT Press. cartea a IV-a. London. Sport. Massachussets.. 261 104. Ken. Iaşi. 2009 116. 767 (ocazionalism) I. 2005 107.. III şi Le corps redressé) 114. p.. Tadashi. Culture is the Body. 1993. Pierre. 1999. 2000 115. Jean. Buc. p. Ian. 2001 110. 2006 117. 2008 (v. Routledge. de la limbajul trupului la arta de a citi gândurile celuilalt. White. Handbook of the Sociology of Emotions. Trupul şi sufletul. Computers and the Human Spirit. Tauris&Co. Ironie. p. 173-175 (tehnici corporale) 49 . p. Turchet. Meridiane. 1996. Buc. Starobinski. Sinergologia. Philippe. Judecata de Apoi. Emanuel. 2004. Routledge. Bonte. vol. Body and World. Theories of Internet Spectatorship. Ed. T uşan. Swedenborg. London. 2008 111.B. Massachussets.22 Trupul 1.. abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale. Ed. 2006 106. Toffoleti. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. p. Suzuki. Polirom. Filosofia lui Plotin. Informatic Bodies and Posthuman Medicine. Elena Francisc Publisher. Iaşi. Agora. I. Polirom. Art. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Buc. I şi II. MIT Press. Antropologia. 1995 108. Buc. Turkle. Stets. 2005. The Body and the Screen. vol. Dumitru. Ed.

. 109-123 I. 1987 Vigarello. p. Actes Sud. Peter. 177-189 50 . Buc.. Ed Platytera. Buc. Mudra. nr. Trei. Brandi. Humanitas. Ed. Neofit. p. Buc. Buc. Buc. X-hotomii. 1984 Popper. Teatrul şi dublul s u. Ed. Ed.. 9.. p. Dihotomii. Ed. Buc. Crase banalită i metafizice. 7. 6. p. Iaşi. Mounin. Mimul contemporan. Collett. La Fabrique du corps humain. 8. Alexandru.23 Corpul pe scenă 1. Colec ia Isihasm. p. Nicolai. Estetica. Trupurile sunt impregnate de cultură. Ram. Cesare. A.. IV. 1997 Vesale. 2009 3. 402-403 („Marcaj corporal”) 3. Gheorghe. 194-195 Ghelasie. Gadamer. Echinox. Corpul poetic.B. Georges. 2008 xxxx. în rev. Ed.B. Ieromonahul. Universită ii din Bucureşti. 208-218 I. Actualitatea frumosului. Ed. 2003.. Michel Izard. Artspect. Swami. 291-302 (Dansul) 4. Pierre. 2-3. în rev.. Cartea gesturilor sacre. nr.Gestul 1. 2000. Sinapsa. Buc. nr. 3 dec. Antonin.. Paul II. Karl. le coeur et l'esprit. Polirom. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Observator Cultural. 5. Jacques. Cluj-Napoca. 1997 2. Univers. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interac ionism). Dragomir. Buc. Georges. 2006 5. Inserm. 249-354) Jean.24 Tehnici corporale . 290291 (Mimica). Lecoq. Bonte. p. 193. p. 4. Ed. în rev. Univers. Atmanand. 1999. Ed. CERF. Secolul 20. 3. O pedagogie a crea iei teatrale.. Trei. 6. Estetica. 172-175. 8-9 Hartmann. 149-151 (vezi şi Vasile Morar. 2004. 1974. Artaud. 1-2-3/1995 (358-359-360). p. Interpretări şi texte. Iaşi. Cereleale între Sacru şi medicină. Polirom. Paris. Pour une spiritualité du corps. Trihotomii. Hans–Georg. Le corps. p. 27 nov. Ed. 2006 2. 1985. Ed. Ed.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 2.. Teoria generală a criticii. 1999. Paris. Cartea gesturilor europene. 2009.

Suspiciunea.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 6. Buc. Buc. Dezolarea. Mul umirea. Polirom. p. Indolen a. 12. Limbajul trupului. Lysis.. 13. 16. Ed. Ştiin ifică. Samuel. 9. Facultatea de Jurnalistică. II. Istoria erotismului. p. 1969.. 11-17) Rouvillois. Camus. 11. Antoaneta. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. poluare). Sila. Iaşi. Vigoarea. vol. Bataille. Aura corpului uman. 2003 xxxx. Fenomenologia spiritului. 1965. Trei.. Buc. 15. Aletheia.. vol. 7. Georg Wilhelm Friedrich. 14. 71-72 Roven a-Frumuşani. Philosophie de la liturgie. 1998 (în Occidentul medieval) T n sescu. Cornelia. 84-87 3. Academiei. 1-2-3. p. p. Iaşi. I (despre profilul grec) Pease.. Corps et sagesse. Mânia. 174-203 (despre fizionomie şi mâini) sau Ed. 10. 2004. 148-233 I. Librairie Arthème Fayard. Ed. Strategiile comportamentului european. p. Ed. Georges.25 Dualitatea corp-suflet 1. p. Prelegeri de estetică.26 Stările emotive ca expresii atitudinale şi deci valorizatoare: – după Nā yaśāstra. Buc.. p. Buc. Ed. Buc. 140-207 Hegel. Descumpănirea. vol. Guja. Buc. Humanitas.. Tăcerea trupului. 2005. Introducere în semiotică. Nā yaśāstra. Jean Claude. Meridiane. 51 . Ed. IV ABC antropologic. Oboseala.B. Buc.. ELU. Deprimarea. Frica. Minunarea. cap.. Amintirea. 2001 sau în rev. 122-144 Voluptatea. Buc. Ed. 143-155 Schmitt. Ed. Îmbătarea. (vezi şi Topografia trupului şi Citadela de Saint-Exupéry) 2. Slăbiciunea.. Buc.B. p. p. Ed.. Albert. 1995. Mitul lui Sisif. 8. Iri. Allan. 1991. 1996 (Interpretarea unui dialog platonic de Constantin Noica. Ed. Ed. Grija. Buc. Paideia. Ştiin ifică. Universitatea din Bucureşti. All Educa ional.. 1993 Platon. 1997. Introducere în antropologia individului. 393-394 xxxx. nr. 207-217 I. Guido. Daniela. Invidia. 2000 ----. Râsul. Polirom. Humanitas. Secolul 20 (Loc-locuire. p. II. Triste ea. 1999. Ra iunea gesturilor. Ceronetti. Ed. 2000.

Noica.. Ed. Dolto. Ed. Delumeau.. Frica. Academiei. Violen a. Ştiin ifică. p. David R. vol. Frică şi cutremurare. Ed. Georg Wilhelm Friedrich. Trezirea. Tudor. Buc. Ed. interviu. Ed. Epilepsia. vol. Nebunia.. Greceanu. 2005 4. Buc. Roland. Sigmund. nr.. Imaginea inconştientă a corpului. Trei. Kierkegaard. Buc.. Dincolo de principiul plăcerii. Bucuria.. I şi II. 1986 2. Arogan a. Buc. p. Drumul celor pu ini.. Chibzuirea. Vremea.27 Plăcerea/Bucuria/Fericirea 1. Søren. Fellini despre Fellini... p. I. O cetate asediată. 1992. Freud. Jean. 203-207 I. Ed. p. cartea a X-a.. Spaima. Irascibilitatea. Stupoarea/Nesim irea. 2. Buc. XIV. Aristotel. Secolul 20. Panica.28 Frica 1.B. Hegel. Frica în Occident. Ştiin ifică şi Enciclopedică. în rev. Buc. n Opere. 236243 5. 1997. Frica) 7. 20-28 4. xxxx. Françoise. Cluj-Napoca. Etica nicomahică. 101-133.. Tânjirea. Buc. George Wilhelm Friedrich. Hegel. Ed. 10 şi 61 3. Barthes. 2001 8. Ed. 107-115 (Stăpân şi slugă. 1965. Echinox..B. Ed. Ed. Hawkins. Vremea.XVIII). Fenomenologia spiritului.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Ruşinarea. Buc. 232-235 6. Certitudinea. Antaios. Fenomenologia spiritului. 1988. Iri. Robin. Resentimentul. p. 2005. Cartea Daath. 2006. Buc. 195 sau Ed. Buc. Sinele: realitate şi subiectivitate. Plăcerea textului. Buc. Buc. p. p. p. Meridiane. (sec. p. Disimularea. 2008 10. Ed. 2000. Visarea.. Moartea. Mister Corey. 325-326-327. 11 9. Jurnalul Literar. 122-144 52 . Meridiane. Buc. Ed. 1994 3. 1992. Nā yaśāstra. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Ed. Constantin. 238-251 2. Somnolen a. istoria unei idei politice.. Disperarea. Academiei Române.

Metafizica sexului. Iaşi. vol I şi II. de Vest. Ed. Spectacolul ascuns. Marcuse. 2007 I. Odil Jacob. Babe i. Observator cultural. Harrap & Co.. first published 1940 7. first published 1951 6. 1996 9. Iris. English Costume 1900-1950. p. Polirom. Buc. Dandysmul. Foucault. p. La distinction de sexe. ----. vol I şi II. Alexa. Alexianu. Michel. text în rev. p. Paris. Brooke. London. Humanitas. nr. ----.. 1998. Herbert.. Ed. în rev. Istoria sexualită ii. Filmul şi moda. Buc. O cercetare filozofică asupra lui Freud. Ed. Ed. Evola. Stoller. Ed. 1978. Ed. Mode şi veşminte din trecut. Doina. 2000 3.30 Moda şi vestimenta ia ca simbol cultural 1.. Al. Trei. Eros şi civiliza ie. 1978 12. p. Virgiliu. Gallimard. O istorie. Iaşi. Ed. Adriana. une nouvelle approche de l’égalité. Buc. Des choses cachées depuis la fondation du monde.. 2006 53 .. Recherches sur l’identité sexuelle..9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. 1991. Diferen a de sex: o abordare rela ională a chestiunii de gen. George G. Julius. Drumul spre centru. Ed. 1995 6. 2009. Roland. Univers. 66-70 4. René.29 Despre sex şi func ia sa psiho-socială şi etică 1. 1987 2. Berchină. Eliade. Meridiane. Humanitas. Théry. Dubla flacără. 2007. Buc. Pascal. Timişoara. 19-26 7. Ed. p.. Istoria erotismului.. Unatc Press. Ed. Victima modei. Quingard. p.Ltd. Buc. Ed. Girard. Polirom. Ed.B. Irène. Dragoste şi erotism. Fragmente. Sexul şi spaima. Buc. Le livre de poche. Ltd. Buc. Mediagraph. 457-183 (Mimésis et sexualité) 8. 5-11 martie. Ed. Buta. Ştiin a şi războiul sfârşitului lumii. Barthes. Methuen & Co. Georges.. Secolul 20. 2010 5.. 2002 5. Gheorghe. ProDomus. p. Western European Costume and its Relation to the Theatre. 7 13. Humanitas. 2006 11. 2002. 50-53 4. Ed. Paris.. Paz Octavio. 2005 3. 163-164 10. Paris. Visarion. Bataille. 8-910/1981. Trei. Buc. Robert. Buc. Buc. 123.B. Ovidiu. Sistemul modei. Mircea. 88-121 2.

20. p. Buc. Umberto (îngrijită de).. 13. Buc. 2005.. Artă. 406 (Gabriel Tarde) xxxx. Rao. Casterman. 19.. Buc. Buc. Mituri şi societă i. Pe scurt despre sculptură. 5. Buc. Ed. Ed. Meridiane. Vezi? Comunicarea prin imagine.. p. Paris. 14. Costume and Make-up.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 8. 18.. Ed. Histoire du Costume. p. 333-335 Eliade. 3 decembrie 1998. Adina. Paris. îngrijită de Umberto Eco. 1986. Petit Biblioteque Payot. Arta pe om. 698-699 xxxx. vol I şi II. Rao. Istoria frumuse ii.. Buc. 11. 2006 ----. Univers. p. Ed. Cluj-Napoca.. 268283 (stil şi modă) Durand. 16. editor David Mayer. 2000 ----. Ed. Ed. 1993 xxxx. 245-248. Istoria frumuse ii. Enciclopédie du Costume. în rev. Dictionnaire du Costume. 1955 xxxx. 8. Belgia. stil. Mircea. 333-335 (dandysmul) 54 . All Educa ional. Opere. 44-46. Opere. editor André Dupuis. 340-341 Vianu. Ed. 26. 4650. 12. 28. p. Le Costume et Les Armes des Soldats de Touts les Temps. 24. Ed. manuale pentru clasa a IX-a şi a X-a. 22. Despre modă. Buc. p. Sociologie de la mode. 14 Connor. Editura Vizual. p.. Ed... 10. 1979. Vizual. Dacia. 1969 Nanu. a Phaidon Theatre Manual. Univers. Buc. 2001 Racinet. Ed. 21. Germania. Ed. Steven. Compania. 25. 107-110. 2004 Eco. 17. Paris. editor Ernst Wasmuth. 15. Phaidon Press Limited. Cazimir. 2001 ----. 1966 ----. 2007 ----. Ed. Buc. Buc. 27.. Editura CD Press. Ştefan. Liliane et Fred. vol. Ed. Buc.. 1966 Konig. 1991. 123-124 Funcken. manual pentru clasa a XI-a. Adevărul literar şi artistic. 2005. Rene. Meridiane. 9. Gilbert. 1999. 2004. Drumul spre centru. Cultura postmodernă. 1995 Shakespeare. Tudor. Minerva. Educa ie plastică. Buc. Noi Media Print. 23. 1951 xxxx. Introducere în mitodologie. Librairie Gründ. pag. Albert. Booking International. costum. Educa ie plastică. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane.

B. Bland.. Ed.32 Valorizarea timpului Trimitem. zice într-un loc: „. ci timpul. Buc. Din alt unghi privind. Habermas.. Buc.. Ed.31 Succesul din punct de vedere antropologic 3. prin vocea lui Kant.B. amintim de disocierea făcută de Marin Preda: „există două feluri de oameni – unii care trăiesc via a şi al ii care sunt trăi i de via ă. când prezentul ne-a fost răpit de un viitor incert şi bastard şi când trecutul e din ce în ce mai diluat. predestinată o datorie sau. având ca temă obsesivă timpul. 2000 4. Business Tech International Press. ca umbra unui vis”. sursa dramei lui.. Ed. la un gând a lui Titu Maiorescu: „Amânarea e moartea timpului. T. 1983. Sociologia succesului. 1979 55 . Spiritualitatea succesului. 1962 6. Roazzi... în al doilea rând. pentru Aristotel. Buc. ceea ce este similar cu a-l valoriza. Jürgen. Ed. pentru a-şi descoperi acele facultă i. Succes. 2005 I. Ralea.” Ar urma că trebuie să umplem cadrul timpului cu fapte şi gânduri bune. Paris. mai întâi. omul trebuie să aibă un mediu educogen care să le stimuleze a se manifesta şi. Aşadar apare problema: ce facem cu repedea clipă? Iluminismul german. Cunoaştere şi comunicare. Mihai. Levinas. Că ar avea. Acest lucru este valabil mai ales astăzi. în gândirea budhistă. Le temps et l'autre. Politică. Ed. o dharma. să permită absorb ia socio-culturală a efortului său. Buc. Ştiin ifică.” Şi. că prin această lume să trecem ne e scris ca visul unei umbre. Hariton.. nu spa iul constituia problema omului. ca să spunem aşa. Glen. totodată. Mihai Eminescu numea timpul omului „repedea clipă ce ni s-a dat” şi.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. consideră că omul este dator să-şi cultive toate facultă ile cu care este dotat. Fata Morgana. p. iar. Vincent M. 321-323 (succesul individual şi constituirea elitei) 5. Curtea Veche. dar trebuie să avem în vedere faptul că. Emmanuel.

popoarele şi indivizii în societate îşi au locul lor. Aşa cum în artă. însă. Pentru om însă. procedeul lui este 6 Topos. omul este într-un labirint. cartea IV „Plin de merite. că nu putem fi fizicalmente decât într-un loc. şi totuşi în chip poetic locuieşte omul pe acest pământ. Problema e aceea dacă omul. cum ar fi Evul mediu latin sau gândirea daoistă. gânditori de mare autoritate culturală au aşezat omul într-un anume loc. pornind de aici.” Aristotel.B.33 Topos-urile omului6 „Însă pare să existe ceva imens şi greu de cuprins.în mitologia greacă. adică ocupă un loc în spa iu. deşi aplicat la nara iunile fic ionale. tot aşa şi omul în univers. iar. fiecare autor îşi are locul său în ierarhia panopliei. foloseşte no iunea de cronotop. ceea ce elimină sincronia cu locuri posibile. topos-ul. Bahtin. locul e nedezlipit de durată. nici în gând spa iul ca loc. ca specie sui generis în lume şi ca individ este acolo unde ar trebui să fie potrivit destina iei con inute în natura sa. = pozi ia omului în lume 56 . Având. adică spa iul-loc. gr. că suntem captivi fără voie acestui cronotop. potrivit ramurilor ei. Putem zice. Fizica. ca şi pentru tot regnul animat.” Hölderlin După legea fizicii orice obiect are întindere. Neputând despăr i nici în fapt. aceasta măsurând fiin area a ceea ce fiin ează. M.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. În epoca modernă. în vedere că în univers discernem ordine şi nivele de organizare a lui dintre care cel mai caracteristic este terestrul şi celestul. aşezare care defineşte şi diferitele modele culturale. şi tocmai acest aspect ine de gândirea cibernetică. Exemple de Topos-uri: . „şoarecele în labirint” este o metaforă de sorginte cibernetică a cărei semnifica ie este tendin a şoarecelui de a ieşi din labirint.

9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală acela al tatonărilor succesive. analog cu intrări şi ieşiri în maşina cibernetică. trei lumi cărora le apar ine: a) natura b) cultura şi civiliza ia şi c) transcenden a divină. trăim într-un labirint ale cărui reguli de codificare nu le cunoaştem. între memorie şi aşteptare.: profesorul Ceauşu consideră omul ca fiind punctul de intersec ie şi interferen ă a trei axe. omul este parte integrată cosmosului cu care se simte în armonie ca rezultat al acceptării în elepte a acestui loc destinal.pentru stoici. ceea ce înseamnă că este mereu “în situa ie”. Această viziune este exprimată şi prin vestimenta ia tradi ională: de la brâu în sus culoarea este albastră. cerul fiind yang. oamenii. . calculator. . maşină cibernetică şi computer) De asemenea. omul e aşezat ca o axă între cer şi pământ. omul este agă at de o funie întinsă peste un abis. .după Fericitul Augustin.Copernic îi descoperă locul pe a treia planetă numită Pământ dizlocându-l din centrul cosmosului.Heidegger îi consideră sălaşul în poetic („poetic locuieşte omul”) sau în limbaj.în antropologia existen ialistă. omul este într-un prezent continuu.pentru Pascal omul este între neant şi infinit.după Lucian Blaga. ed. iar pământul yng. consideră că noi. . în orizontul misterului şi pentru revelarea lui. între bestie şi supraom. are o pozi ie mediană. . . (ordinator. se află plasat nu se ştie de cine şi de ce.pentru Nietzsche. omul este aşezat în orizontul misterului. . N. aici şi acum. Umberto Eco. între neant şi infinit.în Taoism. . 57 .în Evul mediu omul este aşezat între animal şi înger.în Renaştere omul este în centrul universului. iar de la brâu în jos culoarea este galbenă. . . . Astfel. în cartea “Şase plimbări prin pădurea narativă”. unde perechea opozi ională yang-yng este temeiul în elepciunii. omul este “azvârlit în lume” şi printre ceilal i. aşezându-l la marginea luminişului fiin ei al cărui păstor este.

şi de divinitate. Evantaiul cromatic şi plurivalent al homo-urilor cu originea în pattern-ul pe care îl numim cu un termen generic umanitate. (loc-locuire-poluare) Heidegger. Poetic locuieşte omul. 25-37. 2. Meridiane. Buc. Reguli pentru parcul uman. 444 Sloterdijk. tendin a idolatră şi credin a în fic iuni.. 87-98. Repere pentru o hermeneutică a locuirii. 7. 3. Buc. 40. p.B. p. Buc. nr. nevoia de a fabula. Omul este definit de singularitatea ca specie conştientă de sine şi marcată de grijă în universul glacial. Omul între două infinituri. Ed. în rev. Edmond. nr. Secolul 20. Buc. p.. Martin.. p. Mirela. 1-2-3/1999. 29-31. Gabriel. Anca.34 Ipostazele lui homo Omul este o făptură aflată la intersec ia a trei lumi: natura. psyche). Dic ionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. 1973 Liiceanu. Adăscăli ei. În discursul despre homo trebuie să se pornească de la locul său. (loc-locuire-poluare) Hocke. ca 58 . Peisaje modelatoare. Politică. Lumea ca labirint: manieră şi manie în arta europeană de la 1520 la 1650 şi în prezent. Danusia. nr. cultura şi transcenden a. 1-2-3/1999. ni se înfă işează eflorescent. 2003. nr. pag. Ed. 32. Aceste date sunt: dorin a de a cunoaşte. Ed. Remus. Humanitas. Secolul 20. indicat mai sus (la Topos-uri). Lidia. (loc-locuire-poluare) Manolescu. Allfa. ceea ce îl distinge de animalitate. p. 9. Peter. 8. dar. 1-2-3/1999. 46-63. 37-46. în rev. 1972 Rus. Buc.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 1. Secolul 20. arche) şi mai apoi spre sine (gr. Kieslowski despre Kieslowski. Secolul 20. în rev. Gustav Rene.. Ed.. 4. pag. apeten a de a imita. 3 I. înclina ia către transcenden ă. iar datele sale primordiale s-au constituit din orientarea mai întâi spre lume (gr. surd şi imperturbabil fa ă de suferin ele şi strigătele sale. 5. 2003. Ed. 1-23/1999. Manifestările pe care le-am denumit ipostaze putem presupune că (a) au fost în stare latentă. 58 Stock. (loc-locuire-poluare) Nicolau. 6. şi de la solu ia lui Blaga exprimată prin sintagma “muta ie ontologică”. deşi în altă ordine. Ambientul lumii ambiente şi spa ialitatea Dasein-ului. 2000. în rev.

În ipotezele b) şi c) regăsim aptitudinile creative ale inteligen ei şi imagina iei omului. adăugându-şi continuu alte fa ete. Oricum. âşnind din acea stază în afară. În această lumină omul ne apare ca o existen ă în devenire. ele ne indică aspectele devenirii omului în lume. Homo-urile ne mai spun şi despre complexitatea de necuprins a acestei fiin e enigmatice numită om. Un inventar al ipostazelor lui homo: Homo habilis Homo erectus Zoon phonanta (animale cuvântătoare) “Maimu ă goală” Homo stupidus (efect al evolu iei regresive) Homo sapiens sapiens (omul modern) Homo neanderthalensis Homo primigenius Homo sapiens arhaigues Zoon politikon (Aristotel) Simius sapiens (maimu a savantă) Homo alpinus Homo mediterraneus Homo melodramaticus Homo excelsus Homo economicus Homo homini deus Homo spectatorus sau spectaclis Homo muzicus Homo mutabilis Homo ciberneticus Homo doloris 59 . fie ca (c) amplificare contextuală provenită din imagina ia şi mintea oamenilor.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală disponiblită i. in nuce. ca să recurgem la banala compara ie cu briliantul. fie că s-au manifestat ca (b) resorturi de adaptare la schimbările de mediu. fără vreo preceden ă filogenetică.

9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Homo spiritus Homo melancholicus Homo aequalis Homo absconditus Homo stultus Homo hierarchicus Homo existens Homo civicus Homo politicus Homo credens Homo actionalis Homo contemplativus Homo artifex Homo simbolicus Homo videns Homo modernus Homo constructor Homo vitruvius Homo mysticus Homo viator Homo scriptor Homo geograficus Homo maybachno Homo lucus Homo faber Homo perversus Homo pictor Homo significans Homo demens Homo internauticus Homo Sacer Homo ludens Homo quadratus Homo tetragon (omul puternic moral) 60 .

9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Animal metaphisicum Homo creator Homo signator Homo aesteticus Homo aestimans Homo sociologicus Homo fictus Homo scientificus Homo europeus Homo americanus L’homme furieux Homo noeticus Homo festivus Homo balcanicus Humain capacite (Montaigne – omul capabil) Viri illustres Homo animalis Homo academicus Omul ipotetic Homo duplex Homo divinans Homo religiosus Homo rationalis Homo christiani Homo universalis sau generalis Homo consumans Homo loquens (dialogal) Homo tehnologicus Homo paradoxalis Homo cinematograficus Homo informaticus Homo gregarious Homo futurus Homo sovieticus 61 .

homo stultus – Petre u ea. homo demens – Edgar Morin. homo sovieticus – Soloviev. homo videns – Sartori. „universalii culturale”. homo metafizicus – Schopenhauer.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală Homo pollex Homo mensura Homo terrenus Homo celestus Animal metaforizant (Blaga) Homo insipiens (netot) Homo protreptic (aflător) Omul iconic Homo peripateticus Homo imitans Homo inhumanus Homo paganus L’homme paroles Homo dolorosus Uomo universale Nota bene: Este de notat faptul că unele dintre ipostazele lui Homo sunt. homo fictus – Hans Vaihiger. cavalerul rătăcitor . homo quadratus – Umberto Eco. homo europeus – Paul Valery. călugărul itinerant. ca să folosim o expresie consacrată. Dupre. homo universalis – Anton Dumitriu. 62 . De exemplu: homo ludens – Johan Huizinga. homo excelsius – Anton Dumitriu. homo hierarchicus – Louis Dumont. homo absconditus – Ernst Cassirer. homo ciberneticus – Adrian Restian. homo religiosus – Mircea Eliade. homo existens – W. homo inhumanus – Peter Sloterdijk.sofiştii şi unii călugări budişti. homo festivus – Philippe Muray. homo loquens – Henri Wald. iar altele sunt impuse de către diferi i autori. homo viator. homo americanus – Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

2000 11.. Humanitas. II. Mirarea la Arşavir. Manualul. Ed. Jean. Humanitas. Ed.. Buc. Ştiin ifică. vol. 2003 4. Eliade. Buc. Buc. Frica. Despre numinos.. Ştefan. Univers. Jurnalul Literar. Vasile. Ferdinand.D. 1973 22. Rituri. 1996 2.. Buc. Sigmund. Tipuri psihologice. Buc. 1998 7. Ed. Agopian. Vasile. Ed. Ed.. Academiei. Univers. Arşavir. 1992 12.. I. Univers. Istoria filosofiei în secolul al XX-lea. Ed. 1995 9. Polirom. texte alese. Minerva.. Programare. Univers. Genette. Medita ii. Ararat... Acterian. Dacia. Împotriva deznădejdii. Hans Robert. Acterian. Picon. Ed. Buc. Ontologia semiotică a informa iei estetice. Buc. Buc. 2001 20. Simboluri. Roşca 25. Haig. Poetica matematică. Ed. Starobinski. Cărtărescu. edi ia a II-a. 2000 26. Fellmann. All Educa ional. Mihăilescu. 1993 6. Ed. Buc. Ed. Morar. Dincolo de principiul plăcerii. 1997 17.35 Omul – fiin a care se miră 1. 1995 8. Mircea.. Gaetan. 1966 14. 1997 16. ziarul Curentul din 12 feb. Paul. Cultură şi necesitate. Otto. Ed.. 1996 21. Max. Buc.. Scrieri despre teatru. Buc. Buc. Valori.W. în vol. Buc. Experien a estetică şi hermeneutică literară. Ed. Cartea Românească. 1998 3.. Buc.F. Cornea. Solomon.. Hegel. Ake. M. G.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală I. Prelegeri de estetică. Jean. Ed. Moralită i elementare. Către sine... Caune.. Ed. 1972 23.B. Informa ie. C. vol. Susan. Mircea. Marcus. Ed. Introducere în teoria lecturii. Ed. 2000 13. Buc. Ed. Cezar. Buc. Textul şi interpretul. 1970 19. Nostalgia. Mentalitatea suedeză. Univers. Paideia. 1977 10. Radu. Ed.. Cluj. Ed. Buc. Buc. Muzeul Literaturii Tomâne. Freud.. BPT. 2000 5. Humanitas.. Ralea. 1985 63 . Sheller. Sontag. în vol. Rudolf. Ed. Buc. Garamond. Lovinescu. Dan C.. 1995. Funda ia pentru Literatură şi Artă. Gerard.. Academiei. 1935 24. Epictet Marcus Aurelius. Rosmarin. Scriitorul şi umbra lui. Despre mirare. Filozofie contemporană. Buc. Daun. Ed. Jung.G.. 1970 18. Ed.. Ed. Ed. Rela ia estetică. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. Ed. Împotriva interpretării. Buc. Buc... colectiv Estetică. Iaşi. 1983 15. Polirom. Jauss. Humanitas.

Ed.. 1968 Zamfirescu.. Între logica inimii şi logica min ii.. 1985 64 . Tudor. 1998 ----.. Cartea Românească. 29. Filosofia lui „Ca şi cum”. Hans. 28. Ed. Filosofia inconştientului. pentru Literatură şi Artă. Buc. 2001 Vianu. Estetica.9 discipline plus 3 domenii Antropologie culturală 27. Buc. Nemira. Buc. Ed. Vasile Dem. Buc. Trei. 30. Ed. Vaihinger.

Configura ia rezultată are în miezul ei o tensiune care se dezvoltă. Spre deosebire de artele non-spectaculare acestea au adresabilitate directă. fără să le ştirbească autonomia estetică.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului CAPITOLUL II ARTELE SPECTACOLULUI Dintre cele şapte arte tradi ionale unele sunt spectaculare (teatrul. 5. artele plastice şi arhitectura). Artele spectacolului pornesc de la alte arte. spre a fi văzută. Iar altă caracteristică a lor. este aceea că sunt interpretative (pornesc de la alte arte care le mijlocesc sondarea realită ilor sociale şi sufleteşti exprimate prin imagini concret-sensibile. dansul şi muzica executată în concert) şi altele non-spectaculare întrucât nu reclamă în chip necesar un spectator şi inten ia de a fi privite (literatura. În circumferin a spa ială şi temporală a spectacolului se află personaje şi 6. Acestea sunt produse de către colective în care fiecare participă cu doze şi nuan e diferite. 2. Nu tot ceea ce se consideră astăzi că este spectacol prezintă toate caracteristicile spectacolului. ascultată şi în eleasă. 4. 65 . actori care construiesc roluri pornind de la aceste personaje. 8. plastic-expresive şi valide esteticeşte). Un autor (regizor. La cele dintâi aportul instaurator al receptorului convertit în spectator este mult mai mare în sensul că însăşi prezen a lui in actu le finalizează ca opere de artă valorizându-le totodată. dirijor). Stricto sensu prin spectacol se în elege o situa ie care prezintă următoarele caracteristici: 1. 9. 7. filmul. presupun spectatori-evaluatori. care nu ştirbeşte autonomia estetică. o situa ie de via ă pe care el o imaginează şi o construieşte 3.

Conceptul de spectacol 5. Spectatorul: a) martor pasiv b) factor activ. Pe de altă parte. artele plastice. Polivalen a no iunii de scenă 8. ele se consumă. ci numai expunere şi de aceea nu ne cheamă să revenim la ele. Jocul şi func iile artelor non-spectaculare (literatura. Ludicitatea – o caracteristică a omului generic 2. II.1 Componentele tematice ale cursului de Artele spectacolului7 (syllabus) 1. Spectacolele naturale sau sociale non-artistice par spectacole întemeiate pe asemănarea cu ele prezentându-se „ca şi cum” (Als ob) ar fi spectacole. nu se contemplă. Homo spectaclis – o ipostază a lui homo humanis 3. deşi vizează pe lângă performan ă tot spectatorul se pot consuma şi fără acesta. sărbătoarea şi carnavalul 4. cooperant 9. Artele spectaculare sunt produse de către colective. o metaforă şi nu un concept 10. Ritualul. ”Theatrum mundi”. Sistemul artelor: diferen a estetic-artistic 11. Cele non-artistice. căci n-au idee.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 10. Teatrul – primul spectacol artistic 7. arhitectura) 12. Artele spectaculare: a) teatrul b) dansul c) muzica (instrumente şi canto) d) cinematograful 7 Această disciplină se predă la Anul I Actorie 66 . Tipologia spectacolelor a) spectacole artistice (artele spectaculare) b) spectacole non-artistice 6.

White (Ed. Atitudini şi valen e interpretative ale teatrului shakespearian. Iorgu. Analiza povestirii. în Rosenberg. Jean-Michel şi Françoise Revaz.W. Spectacolul ascuns. Felix. Unatc Press. Ana. Ipostazele actorului: a) teatru. Buc.2 Bibliografia cursului de Artele spectacolului 1. 1957. Peter Brook – Anatomia unui laborator de crea ie teatrală. Spectacolul ascuns. 2007 67 . p. 15. 2002 5.). Adorno. Doru. 1999. b) dans. c) cinema. Visarion. Ed. f) păpuşi şi marionete. p. Adam.. azi 16. i) circ. D. Television and the Patterns of Mass Culture. teză de doctorat. d) opera lirică. New York/London. The Free Press/Collier-McMillan.M. Buc. ----. T. The Popular Arts in America. 2000 8. Haig. Acterian. biblioteca Unatc. Scrieri despre teatru. Albulescu. 2005 6. Teatrul radiofonic – convertibilitatea mijloacelor de expresie actoricească în procesul crea iei. 16. Muzeul Literaturii Române.. 65-70 3. 1998 2. biblioteca Unatc.. Alexa. Televiziunea ca spectacol 17. În căutarea scrisorii pierdute. Spectacularitatea şi tehnologia II.. Mass Culture.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului e) teatrul la microfon 13. 20. teză de doctorat. Ed... 29. Aspectul spectacular şi estetic al unor evenimente şi comportamente umane 14. Buc. Iaşi. teză de doctorat. Buc. 2010 7. Blaj.. g) revistă. biblioteca Unatc. Buna Vestire. Institutul European. Buc. B. Interferen ele artelor. e) operetă. 482 4. Alexa. Ed. h) music-hall.

tragedia este imita ia unei ac iuni alese şi depline. într-o limbă frumoasă. ----. biblioteca Unatc. V şi VI. 1995 (renaşterea şi reforma). Buc. p. Sincretismul artelor în sfera crea iei scenice. White (Ed. deosebită ca formă. 1957. 11. ed. „Aşadar. Dansul – arhetip cultural. 16. Buc. 2007 Apostol. Scena şi scenariul: Teatru – Teatru-Dans – Dans – Perforamdans – Nondans.. teză de doctorat. The Popular Arts in America. biblioteca Unatc.. Buc. în Rosenberg. iar nu printr-o povestire. Constantin. Constan a. Buc. Tragicul în teatrul contemporan. 2003 ----. Fizica. 93-101 Ariès. 23. 2006 Andronescu.. Buc. biblioteca Unatc. Buc. 1957. Ed. Ştiin ifică. 2000 Aradits. Poetica. 20. 1966. 2006 Arendt. Dina Cocea. Empatia – fenomen psihologic şi de comunicare ca resursă a teatrului. IX şi X. III şi IV. 2002 Anghel (Jugănaru). 12. biblioteca Unatc. ed. Anima ia de la tradi ii la artă contemporană. cu o anumită întindere. Unatc Press. 1997 (revolu ia franceză şi secolul 19).. Istoria vie ii private. 2009 Ardelean. teză de doctorat. 1995 (epoca feudală). 2007 Appia. Adolphe. invita ie făcută de personaje în ac iune. Ed. şi 68 .. Hannah. B. potrivit diferitelor păr i ale tragediei. Buc. 22. cartea IV: „Însă pare să existe ceva imens şi greu de cuprins. Society and Culture.. Ed. teză de doctorat. Buc. O scrisoare pierdută – exegeze scenice din ultimele decenii ale secolului XX. 10. Ed.. Dansul – arhetip cultural. I şi II. teză de doctorat. adică spa iul-loc. vol. Unitext. 17. Arc.. teză de doctorat. Buc. 21. 2003 ----.). Imaginea în spectacolul visual teatru-dans-costum. 24. biblioteca Unatc. VII şi VIII. 19. teză de doctorat.. Marela. Mass Culture. Dan. teză de doctorat. Monica.” ----.. 13. 2004 ----. Gabriel. 18.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 9. 2008 Anghel. Contribu ia familiei Cocea la dezvoltarea culturii româneşti. Buc. Unatc Press. 1994 (antichitatea). biblioteca Unatc.. Ştiin ifică. 15. Opera de artă vie. D. The Free Press/CollierMcMillan. biblioteca Unatc. Buc. 14. 1997 (secolul XIX-XX) Aristotel. topos-ul. Buc. Meridiane.. Buc. New York/London.M. Sergiu. Andrei.. 2008 Anghel. ProArte.. Philippe şi George Duby (coordonatori). Buc..

33. Cluj-Napoca. Buc. p. D. Iaşi. Ed. 133-160 Augustin. Emil. Muzicală. Tratat de antropologie teatrală. Buc. 29. p. care. 1994 Baty. 134-135 Barthes. Buc. Michel Marie şi Marc Vernet. Plăcerea teatrului. Antologie concepută şi comentată de George Banu. 38. Peter Brook. biblioteca Unatc. 34. Academiei RPR. 1970. 36. 1965 Assunto. 53-59 („Oraşul ca teatru şi via a ca sărbătoare”). Buc. p. nr. 294-317 (bunuri teatrale) Banea. De dialectica. 28. 26. Zidul crăpat al limbilor. Nemira. Problemele poeticii lui Dostoievski. Dan... 43. p. Estetica filmului. Alain Bergala. 35. Rosario. 30. Shakespeare.. Universită ii na ionale de muzică. 1991 Aumont. Ed. 1969 Bălan. Ed. Eugenio. Buc. Echinox. Raportul dintre crea ia scenică şi artele spectacolului în rombul sincretismului superior. 27. Meridiane.M. Sanda Râpeanu.. Cluj-Napoca. 24) ----. Gaston şi Chavance. Unitext. 2011 Banu. 19-22 Barba. Teatrul spectatorului. Ed. Buc. Universul ca spectacol. Pippidi. 39. 1993 ----. 11 şi 12/2001.. 67-68. 2009 ----. Buc. Moduri de comunicare în teatrul secolului XX.. 2010 ----. 40. Ed. Scena supravegheată. stârnind mila şi frica. p. Arta muzicii de la crea ie la educa ie. Spre teatrul formelor simple. Mihail. Adriana. 168-190 (carnavalizarea). Ideea Design & Print. rev. 2007 ----.” (p. 2004 Bahtin. Réne Via a artei teatrale. Jacques. Ed. colaborare Untext-Polirom. 2005 Babe i. Ed. 42. 41. Univers. Poetica. teză de doctorat. 171-218 Avram. Buc. Humanitas. Ipostaze creative în universul spectacular al lui Valeriu Moisescu. Teatrul azi. Dandysmul. 1983.. trad. Ed. biblioteca Unatc. rezumatul tezei de doctorat ----. 31. teză de doctorat. 2007 ----. Meridiane... Buc. Polirom. ed. Roşu şi aur. 2003. Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România. Roland.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 25. George. O istorie. 32. săvârşeşte purificarea caracteristică unor asemenea emo ii. lumea e un teatru. Buc. Buc. 2007. colaborare UnitextPolirom. Meridiane. 69 .. ed. Buc. 37. trad. O canoe de hârtie.... De la Shakespeare la Genet. Ed. Ed. Buc. Gabriel.

Buc. Buc.. p. „Cervantes . 55. Inc. 302-323 (filmul). 1973 Brancu.. 1998 ----. Ed. Mihaela.. Buc. 1985. p. Ed.. 50.. Buc. trad. Buc. Jocuri pentru actori şi non-actori – teatrul oprima ilor în practică. Funda ia Concept. 2010 Be iu (Balan). 1998. colaborare Unitext-Polirom. Regulile artei. 290-291 (mimica). 2010 Bălăşoiu. 2006 Brandi. 62. Buc. Antonin Artaud. 199-200 Borie.. Canonul occidental. Marinescu. Ed. Dover Publications. colaborare Unitext-Polirom. 1971 70 . 51. Meridiane. p. Buc. Actorul şi performan a între normă şi abatere. 390-427 Boyd. 56.. NY and London Bonte... Buc. 53. 47. Ioan. Teatrul şi societatea contemporană. Fantoma sau îndoiala teatrului. Ileana. Sarah. 59. 60. 1976 Bloom. Buc. trad.. ESPLA. 1985 Bernhardt. 2004 ----. Unatc Press. p. Buc. Despre televiziune. 105 scenografi români. 45.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 44. Iaşi.. 54. Univers. teză de doctorat. Buc. Teatrul şi întoarcerea la origini. Mişcare şi expresie artistică în spectacolul de anima ie. 58. Ed. Gheorghe. Buc. 57.. Buc. Unatc Press. Augusto. 2005 Boileau.. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Teoria generală a criticii. Buc. 2007 Bourdieu. 372455 (muzica) Brăescu. 1976. Monique. Buc. Ed.. Pierre şi Izard. 52. Dubla mea via ă. Neva. 2008 Berlogea. Cassian-Mătăsaru şi Peltz. p. Ed.. biblioteca Unatc. 250290 (teatrul). 2007. 1999. Arta poetică. Polirom. 49. Puncte de vedere în perceperea fenomenului artistic. Ed. Handbook of Recreational Games. Clasicismul în teatru. Buc. Meridiane. 226-232 („Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”). Harold. 584-587 Booth. Meridiane.teatrul lumii”) Boal. Routlege. Ed. The First Six Lessons. Cesare. Univers. 61.. 1957 Boleslavski.. Retorica romanului. Univers. Ed.. Richard. 147-166 (cap. 46. Pierre.. Michel. Ion. 48. New York. 2000 ----. Unatc Press. 291-302 (dansul). Buc. Univers. Wayne C. Art. I.

. biblioteca Unatc. Ed. Ed. Buc. Gianina. Buc. 1985 76.. Politică. Tineretului. Buzoianu. biblioteca Unatc. Bunea. Briciu.. teză de doctorat. Marian Popescu. Ed. Burtea. Cazaban. Întoarcerea la ritual.. Brînzeu.. Un secol de reprezentare pe scenele româneşti. Ed. Buc.. Buc.. Brook.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 63. Sorana Corneanu. Bristol. 2010 65. Buc. ----. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. Mihai. Buc. Caragiale şi interpre ii săi. Nr. 1971 78. New York. Univers. Ascetica şi mistica artei actorului. Unatc Press. Buc. trad. Dan Jitianu şi bucuria comunicării. 1997 68. Riturile şi condi ia umană. Ed. Ed. Sharon Marie. Spa iul gol. în rev. Eliot) 67. Universită ii din Bucureşti. Ed. Buc. 2009 71. 2009. al vorbirii şi măiestria rostirii. 2010 81. Buc. trad. Buşulenga-Dumitrescu. Fenomenologia arogan ei. 1987 73. Menirea civică a actorului – histrionul şi terapeutul societă ii contemporane. Sociologia franceză contemporană. Umanismul şi destinul artelor. Omul şi valorile – Fenomenologia arogan ei. Aurelian. Ed.. 2011 80. 2010 64. C. Funda iei Pro. Jean. Gheorghe. Zoe. Călinescu. Meridiane. Antrenamentul vocii. ed. Buc. 2002 70. 2004 69. Regizorul dramaturg. Methnan. ed. Humanitas.. Ceauşu. Buc. Estetica şi teoria artei.. teză de doctorat. Ed. Brătilă. Buc. 3/martie.. Viitorul Românesc. Cagli. ----. 2006. Idei în dialog. Clasicismul. Twentieth Century Actor Training. Shakespeare.... 71 . 317-339 (receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 82. biblioteca Unatc. p. SUA. în vol. Unitext. La pittura e il teatro. Buc. Funda ia culturală “Camil Petrescu”. Ed. Cristina. Michael. Mediatizarea şi receptarea spectacolului de teatru.. p. Burgess. Carnicke. 2008 77. Matei. Cazeneuve. Mircea. Novele teatrale. Pia. biblioteca Unatc. 2000 75. Buc. album – sec iunea Arte Plastice 74. 1975 72. Cărbunariu. 1985 66. Ion. Efecte perverse. ----. Carnaval and Theatre: Plebeian Culture and the Structure of Authority in Renaissance England. Buc. Meridiane.. teză de doctorat. Peter. Renaşterea. S. teză de doctorat. Anthony. 1968 79.

Cojar. ----. Paideia în colaborare cu Unitext. 2007 86. Les Danaïdes.. ----. Oameni de prisos în lumina rampei. Cheregi. biblioteca Unatc. Buc. Buc. Func ia scenică a obiectului. 2009 98.. teză de doctorat. biblioteca Unatc. teză de doctorat. Ed.. biblioteca Unatc. De speculis. teză de doctorat. Anne. Paris. Col eanu. Sorina.. Ion. Liana. 2003 85. Seuil.. Ed. 2008 91. ----. Limbajul corporal – limbaj teatral. 2005 84. Unatc Press. Coquelin. 2006 90.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Buc. teză de doctorat. Buc. 2009 72 . teză de doctorat. Marina. Ipostaze cehoviene: personaje şi situa ii. 2007 87. Ed. Buc. Ed. Unatc Press. Cenean. 2002 94. Buc. 1998 93. 2009 92. Didactică şi Pedagogică. Buc. Buc. Colceag. Ceterchi. Buc. Est. 1998 99. 2001 100. Buc. Buc. Diana. Anca.. Buc. Carte despre buna rostire: metodologia corectării defectelor de pronun ie. ----. Buc. Frica – generator al situa iei dramatice la Dostoievski. Constantinescu. Reverbera iile “Sistemului” stanislavskian azi... Buc. Ed.. Func ia dramatică a elementelor plastice în spectacolul românesc contemporan. edi ia a III-a. 2005 96. Actorul şi arta sa în modernitatea crea iei scenice actuale. Chiribu ă. 2007 88.. Roxana... Buc... Unatc. 2004 83. Comentarii la societatea spectacolului. ----. în vol. artă sau politică?. Mircea. Nemira. ----. Scenografie – artă de sinteză. Buc. 1996 101. Evolu ia scenografiei: secolele al XIX-lea – XX. Colceag. Societatea spectacolului. Victor. 2009 95. Buc. Ed. Gheorghe. teză de doctorat. Unatc Press. Unatc Press. teză de doctorat. Fic iuni scenice în tipologia omului de prisos. Constantinescu. Unatc Press. ----.. Unatc Press. Paul.. 2009 102. Creangă... biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. colectiv Televiziunea. Ştefania. Buc. L'art du lieu commun. biblioteca Unatc. 7 discipline: orizonturi culturale. ----. Histoire d`un spectacle. O poetică a artei actorului. biblioteca Unatc. Somnolen a gândirii în fa a patrulaterului de sticlă. Evolu ia permanentă a actorului: repere necesare. 2006 97. 2007 89.

1957 119. Tragedia greacă. orientări. 2001 111. II. De Marinis. 2006 109. Ed. Cucu. Ed. 2007 106. 18-32 117. Ed. Buc. Ed. 1987 114. I şi II. Bogdana.. 1999 108. Mircea. Buc. O cetate asediată.. Istoria culturii şi civiliza iei. Condi ia actorului în sec. biblioteca Unatc. Buc. 3.. biblioteca Unatc. 2010 121. XX. Răzvan.. Foundations of the Philosophy of Arts. Buc. 2005 120. Babel. Tamara. Deleuze. teză de doctorat. Actorul şi inta. 1993 116. ----. 8 115. Dragomirescu. teză de doctorat. Croitoru. Junimea. Buc. Teatrul experimental contemporan. Cristophe. p. Editore Bompiani. p. Declan. Buc. Horia. Iaşi. I. Jean. Institutul European. Delumeau.. Dănilă. Corneliu Mihail. 2003 113. Particularită i arhetipale în sfera artelor culturii medievale – contururi antropologice în artele spectacolului. biblioteca Unatc. Paradox despre actor. Buc. Ed. teză de doctorat. 2006 110. Buc.. Marco. Daria. Frica în Occident (sec. vol. 2010 123. Ştiin ifică şi 73 . ed. teză de doctorat. 1993. Personajul extins. Personajul colectiv.... 1995.. La société du spectacle. Dimiu. Shakespeare – înaintaşul nostru. Gilles. tendin e. Carmen. Istoria teatrului universal contemporan. biblioteca Unatc. 2004 104. Il nuovo teatro. Drimba. Teatrul muzical contemporan. teză de doctorat. Philosophy of Performing Arts. Unitext. vol. Guy. III.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 103. Cristea. Diferen ă şi repeti ie. Ovidiu. Dalu. Estfalia. biblioteca Unatc. Denis. Galllimard. Natalia. Paris. Iaşi. Buc. în Opere alese. biblioteca Unatc. Ed... XIV-XVIII). Cusset. Didactică şi Pedagogică. Ed. Meridiane. Regizorul de teatru – formator de opinie în societatea contemporană. Donellan. 2006 122. biblioteca Unatc.. Teatrul ca institu ie. Debord. Wiley-Blackwell 112. Silvia. Magia lumii ca spectacol. teză de doctorat. Buc. Davis. Buc. Ed. Didactică şi Pedagogică. Curente. Didactică şi Pedagogică. Buc. Felicia. teză de doctorat. David. Deleanu. 1996 105. Darie. Istoria teatrului rus. 4. Buc. Dincă. ESPLA. Buc. Cre ulescu.. Ed. Buc. 1962 107. 1986 118. Diderot. reguli şi instrumente pentru jocul teatral..

Timişoara. 1979 137. teză de doctorat. p. p. Eco. Buc. Eckermann. Buc. Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Enciclopedică. 1990 (III) 124. 2000. Ed. 68-70 („Opera de artă şi execu ia sa”). 2002 126. 1960 134. 1997 129. Mikel... ----. Ed. Saeculum. Ab urbe condita. Johann Peter. 1972. Buc. -----. biblioteca Unatc. London 140.. 1995. Iaşi. Bufonii şi nebunii sau războiul civil al min ilor în teatrul shakespearian. Buc. Tineretului. Polirom. p. Ed. Hamish Hamilton. p. Ferrier. Buc. 2000 125. Athena. Findlater. Martin.. Meridiane. trad. Francastel. Eminescu. Formele elementare ale vie ii religioase. biblioteca Unatc. 2009 74 . Fenomenologia experien ei estetice. 382-386 128. teză de doctorat. Gaidarji.. Six Great Actors. 100-130 127. Dufrenne. I. Buc.. Nathan.. Corneliu. Ed. An Anatomy of Drama. Jean Louis. personaje. Viziune teatrală şi semnifica ie umană). Dumitriu. Temple Smith. 1985. ----. Cehov. teză de doctorat. vol. Frunză. Ed. Durkheim. Mircea. Ed. Enescu. 1992. Ed. 192-202 135.. p. Buc.. Politici culturale. Buc. 25 131. Ed. 1976. Buc. London. Editions Buchet. Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vie ii sale. Radu. 2009 142. căr i. Hans-Georg. Dumitriu. Umberto în Adam. Aura. Anton. Saeculum.. 1976 136. ed. p. 1987 (II). Strategii şi creativitate. Victor Ioan. Lazăr Iliescu. J. 81-91. Istoria teatrului universal. Pierre. Buc. Elvin. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civiliza iilor). Ed. Ed.. 2003 139. 1965 132. Paris.. ELU. Émile. album – Sec iunea Arte Plastice & Scenografie 138.. biblioteca Unatc. Les texts: types et prototypes. Filip. 177-189 143. Scriitori.-M. 1968. Richard. Polirom. Tratat de istorie a religiilor. Humanitas. Iaşi. 1992 133. Facla. Tragediile dublului. Buc. B. Anatomie de l’art dramatique. Gadamer. Paris. Arts of the 20th Century. Meridiane. 248-320 (Imagina ie plastică. 322-357 130. Actualitatea Sistemului Stanislavski în formarea actorului modern. Actualitatea frumosului. Eslin. Realitatea figurativă. Eliade. 1984 (I). 255-257 141. Buc. p. Ed. Tatiana. Eseuri.. traducere Mariana Noica.

Buc.. Gheorghiu. Ed. Buc. Meridiane.. Ştefan Caragiu. Istoria romantismului. Formă şi idee în teatrul modern. Hegel. 1990 146. 1974. Buc. Buc.. Hartmann. p.H. Symbolon Mundi. Ed. Victoria Ursu. Georg Wilhelm Friedrich. 2026 mai 1985. II. 1955 157. 121-124 164. Ghioca. teză de doctorat. Gorunescu. 1975 156. 2010 151. Buc. Gîlea. Grigoraş. teză de doctorat. 1999 148. p. 1972 145. teză de doctorat. Gavrilescu. Marius. Mijloace ale spectacolului de anima ie utilizate în film şi televiziune. 2008 158. N. Comedia românească – instrument cognitiv al transformărilor din societatea noastră. Politique-spectacle. Buc..9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 144.. Carlo. ESPLA.. Buc. Gorea. Buc. 114-158 75 . Liliana. 1967 155.. Ed. Grotowski. Buc. Actorul total.. O istorie a artei. Gautier. biblioteca Unatc. Buc. 2006 147. Daniela. S.. Gassner. biblioteca Unatc. Musicalul – spectacol total – modalită i specifice de expresie. Minerva. biblioteca Unatc. Buc. Carlo Memoriile domnului Goldoni. Gheorghi ă. Goffman. Stanislavski. Estetica. Meridiane. 1988 162. Goldoni. Mircea. vol.. 2011 161..ro. Univers. O filo-sophie a fenomenului teatral. Gheorghiu. Lec iile de regie ale lui K. Ed. 1987 160. 55-77 (arhitectura clasică). Theophile. Buc. Scene din via a lui Shakespeare. Nicolai. biblioteca Unatc. Tineretului. ELU. E. La prime à l’emballage.... 1960 150. biblioteca Unatc.. 2010 149. biblioteca Unatc. Gombrich. Mihnea. Improviza ia în teatru. Buc. 75 163. Evolu ia conven iei în universalitatea spectacologiei. Le Point. 2008 153.. 2007 152. biblioteca Unatc. Mirela. Gorceakov. Buc. Ed. teză de doctorat. Traseul scenografic – de la imagine spre sens. 1966... Clémentine. Prelegeri de estetică. Spre un teatru sărac. Comunicare. Florin. Univers. Ed. 1991 159.. Ervin. Ed. teză de doctorat. Ed. Via a cotidiană ca spectacol. Gustin. Unatc Press. Unitext. Buc. Buc. teză de doctorat. Elena.. Buc. Memorii inutile. Buc. Ed. Jerzy. John. teză de doctorat. 2003 154. Ed. Albatros. Gheorghe. Academiei Române. Cezar. Dic ionar de teatru francez contemporan. Gozzi. trad. Buc. Buc. p.

Teatralitatea – esen ă a artei teatrale. Ed. Homo ludens. Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului (sculptura). Alexandru. 248-357 (muzica). dar şi topos-ul omului-spectator. 2010 170. 2009 178. Arta poetică... Timp. p. 585-598 165. 1985. 209-212 (v. Heidegger. George. Performance Art. Ion. materie. biblioteca Unatc. Buc. 1967 172. Liviu Ionescu şi Tilde Urseanu. Iorgulescu. Concepte fundamentale ale spectacolului coregrafic modern. 185-191 166. 1998. Ivaşcu. Unatc Press. Paris. ESPLA... 166-184. Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Trasee coreografice. 2008 179. Logica sbsurdului. Jitea. trad. Tudor Vianu. 20-24 (revolu ia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea. Ed. Constantin Niculescu. Vittorio. biblioteca Unatc. Materie în limbajul coregrafic. Anca. Johan. Humanitas. biblioteca Unatc. Buc.). în limbajul cinematografic. Academiei Române. 2002 171. vol. Buc. Istoria baletului. 573-580. teză de doctorat. 229-249) şi p. Panorama des sciences humaines. 1973. Ionescu. III. teză de doctorat.. p. Opere. 1982.. 2006 180. Holtier. Emil. Ed. Univers. Putere şi imaginar în teatrul lui William Shakespeare. p. Denis (coord. 1966. Ion. Liliana. Ianegic.. Irina Cornelia. 2008 168.. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Ianegic. Ed.. II. 76 . teză de doctorat. 1959 169. ----. 1982. Buc. 181-208 (Muzica) 175. 2007 173. Spa iu. 176-180 (sculptura greacă şi romană). Pseudoskenographikos sau fals tratat de înscenosofare. Raluca. din centru la periferie) 167. biblioteca Unatc. 2007 177. Hoştină. Buc. 2009 176. Hora iu. teză de doctorat. ----. Buc. Martin. Buc. Ioni ă. Clasicitatea tradi iei şi procedeele inova iei în sfera teatrului experimental contemporan. Buc.. 357432 (literatura).. p. Originea operei de artă.. biblioteca Unatc. Ianoşi. teză de doctorat. 556-636 (poezia dramatică) şi vol. Nearta-artă. Timp. Unatc Press.. Buc. Unatc Press. Huizinga. teză de doctorat. 2003 174. Cartea Românească. spa iu. Gallimard.. 136-145. Vid şi plin. Buc. „Lumea ca teatru”. 10. Buc. Buc. Buc.. p. Buc. Ed. biblioteca Unatc. Hollier.

Liviu. M. Mario Vargas. contemporanul nostru. 77 . teatral şi poetic. nr. 2009 187. Ed. Buc.. teză de doctorat. Ed. în vol Opere. Keith. Lazăr.. 2001. Kevorkian.I. Dialog întru interpretare.. Teatrul american contemporan. 69-104 190. Klein. Lasch. trad. Morfologia artei. Postdramatisches Theater. Kierkegaard. 1979 185. Kott. Londra. Humanitas. Lucaci. 2008 195.. New York. Buc. 2006 193. Langer. Christopher. Amarcord. Ion Manu. teză de doctorat. Susanne. teză de doctorat. p. ESPLA. Verlag der Autoren. Alexandru.. biblioteca Unatc. Actorul şi arta sa. Buc. Universul său comic. London. Timişoara. Gotthold Ephraim. Sorin Robert. England... Lessing. Tipuri psihologice. Feeling and Form. Laokoon sau despre limitele picturii şi poeziei. 38. Frankfurt am Main. Jan. trad. Dramaturgia de la Hamburg. biblioteca Unatc. Buc.. Ed. biblioteca Unatc.I. 2000 186. Leoveanu. 1999 194. C. Buc. Buc. Repetarea.. ESPLA. ELU. ----. Opere. teză de doctorat. Routledge/Kegan Paul Limited.. 1953. 1958 196. Hans Thies. Kivu. Jung... p. ----. 1979. de Lucian Blaga. Johnstone. Buc. 1997 (aici şi despre persona şi despre mască) 183. 1992 198. Postdramatic Theatre. Buc. Impro for Storytellers. Warner Books.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Buc. Ion. Flamingo. biblioteca Unatc. Hamlet şi Lopahin.. Ed. Buc. în vol. Søren. 2010 181. p. Shakespeare. London. Ed. Florin. Llosa. Routledge Ltd. biblioteca Unatc. No Choice. New York 182. 21. nr. trad. 1969 189. 16. 1958 197. Povestaşul. The Culture of Narcissism. G. Humanitas. 29. Interferen e teatrale româno-franceze. 2002 192. A Theory of Art Developed from Philosophy in new key. No Logo. Ana Livescu şi Teofil Roll. 38 191. 2010 184. Kagan. No Space. Naomi. Meridiane. teză de doctorat. Routledge/Theatre Arts Books. No Jobs. de Lucian Blaga. 47 188. Lehmann.

2008 201. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. I. Buc... 1999 214. Buc.. I. 2008 204. Decebal. Masca. Massoff. Casa Căr ii de Ştiin ă. Mateescu.L. Marin. Solomon.. Mănu iu. Clovnul. Teatralitatea – un concept contemporan. Buc. Buc. 2006 203. Spa ialitatea universului sonor în teatrul lui Anton Pavlovici Cehov.. Buc. Unatc Press. Buc.. Mihai. Cluj- 78 . depozitar al teatralită ii. Vasile. Ernest Victor.1985 216.. teză de doctorat. Ipostaze expresive ale imaginii în teatrul conteporan. Loc-locuire-poluare. Buc. teză de doctorat. Matache-Grumberg. Caragiale – autor creştin.. Buc. 1966 211. 1966 209. Manu.. Arie. Repressive Desublimation. Lukács. Estetica. Univers.. Buc. Manta.. 2010 206. 1999. 1991 213. 1-2-3. biblioteca Unatc. Unatc Press. Redescoperirea actorului. Carnavalul şi ciuma. Meridiane. teză de doctorat. teză de doctorat. Buc. Unitate şi diversitate în raportul dintre structura dramatică. Ed. Marcuse. Tineretului. 2006 202. Manolescu. 302-449 200. Nicolae. Marcus.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 2004 199. Mihai. Ed. biblioteca Unatc. Ion Cojar. teză de doctorat. 2009 207. Introducere în filosofia artei actorului. biblioteca Unatc. ----. teză de doctorat. biblioteca Unatc.. biblioteca Unatc. Imelda. nr. Buc. în One-dimensional Man. 261-270 208. Ed. Arta de a fi spectator. Herbert. Mihai. 1986 212. Buc. Măniu iu. biblioteca Unatc. 2004 205. 1972. Mihaela Crengu a. vol. conflict şi personaj. ieri şi azi. Georg. Ed. Vitalie. biblioteca Unatc. Mandea. Meridiane. Maria Ventura. biblioteca Unatc. Buc. 2006 210. O abordare teatrologică. p. Anca. teză de doctorat. Beacon Press. teză de doctorat. Manea... p. 2006 217. Mălaimare. teză de doctorat. în revista Secolul 20. Delia Olga. Medeea. Ioan şi Gheorghe Nenişor. Maşek.. Buc. biblioteca Unatc. Buc. Boston. Lupaşcu. The Conquest of the Unhappy Consciousness. ----. Sacru şi profan în artele spectacolului. Ed. teză de doctorat. 2000 215. Teatralitatea fantasticului bulgakovian.. biblioteca Unatc. Buc.

Mirela. biblioteca Unatc. Nick Hern Books. Mihai. Mustea ă (Zamfirescu). Buc.. Buc. Eikon. Mureşan. 2007 220. biblioteca Unatc. Spa iul de joc în teatrul românesc după 1990. 1999 229. Ed. London. p. Cristina. “Cenci” de Antonin Artaud. Cătălina. 2008 224.. teză de doctorat. Cluj-Napoca. Ed. 2009 228. Ed. Buc. Olga. teză de doctorat. Estetica. teză de doctorat. 2003. vol. biblioteca Unatc. 1981. Rolul cuvântului în realizarea imaginii scenice. 263-275 („Mesajul teatral”) 230. 1998 234. 2006 225. Commedia dell’arte. teză de doctorat. 194-302 231. Meridiane.. Ed.. Horea. Merlin. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc.. The Complete Stanislavsky Toolkit. Însemnări contradictorii. teză de doctorat. 1984 219. Teatrul şi globalizarea.. Configura ia învă ământului academic de teatru şi film în context european. biblioteca Unatc. Buc. 2007 79 . Artele şi rela iile dintre ele. biblioteca Unatc. 2010 223. Nagâ . I şi II 232. Morar. Lucia. Buc. teză de doctorat. Roxana. Ed. Mircioagă. Murgu. Universită ii din Buc.. biblioteca Unatc. Ştiin ifică. Anima.. Teatrul cruzimii în contemporaneitate. Buc. Buc.. Realitatea în codrul din Arden. Buc. 1974. 2003 218.. Riscurile avangardei. Lucian Blaga şi teatrul. Interpretări şi texte. Buc. Munro. teză de doctorat. Bella. Barocul în teatru.. Thomas. Moles.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului Napoca. 2003. Modernitatea limbajului cinematografic: comunicare şi receptare. Vasile. Ion. Ed. Abraham A.. p. Mihai. teză de doctorat. Buc. Buc. biblioteca Unatc. Constantin (Ranin). Mihăescu. p. Buc. 2008 235. Buc. Michailescu.. Univers. Monica. Gigan ii teatrului românesc. Buc. Unitext. Modreanu. Modola. ----. Ed. 2004 221. Valeriu. 2003 233. Oglinda – modalitate specifică de reflexivitate a actorului modern. Mărculescu. Sociodinamica culturii. 2007 226. 2004 222. Moisescu. teză de doctorat. Unatc Press. Gaby. Buc. Buc... 49-50 (punerea în abis) 227. Doina.. Piesa românească după 1989...

212-233. teză de doctorat. 1978. E. Vito. în vol. Liliana. trad.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 236. Renaşterea Commediei dell’Arte – nemuritorul Arlecchino.. 2002. Nanu. 1971 80 . Ed. 2008 245. Niculescu. capitolele: Artele spectacolului. 2003 242. biblioteca Unatc.. Serghei. Citirea imaginii de film. p... Meridiane. Ed. Nietzsche. IATC. Buc. Paladi. biblioteca Unatc. Oprişan. Radu. Buc. 2004 239. biblioteca Unatc. Buc. Limbaj specific şi receptare în teatrul de anima ie. Curs de istoria muzicii. biblioteca Unatc. Vezi? Comunicarea prin imagine. Ed. 2011 241. Buc. Arta cinematografică. Anca. Meridiane. Obraztov. teză de doctorat.. teză de doctorat.. teză de doctorat. 244-267 237. Ana Maria. Niculescu. 1967. Buc. 2006 246.. 61-66 247. Orientări spectacologice în procesul afirmării actorului în modernitatea teatrului european. Lectura critică a exegezelor scenice în spectacologia ultimei jumătă i a secolului XX. ----. 1277-308 244. Buc. Naşterea tragediei. 2009 251. Buc. biblioteca Unatc. Buc. Eleonora Duse.V. II 240. Buc. Meridiane. teză de doctorat. Unatc Press. Vizual. Ed.. Pandolfi. Meridiane. Buc.. 240-241. Nistor. Istoria Teatrului Universal. Buc. Funda iei România de Mâine. biblioteca Unatc. Ed. Olga Signorelli. Cristian. 2003 238. p. 234-239. biblioteca Unatc.. Ileana... Recuperarea tragicului în textul nou de teatru. Cătălin. Arta actorului – mecanism logic specific?. Buc. 1967 248. Modelul în arta actorului – Leopoldina Bălănu ă în “Livada de vise” a teatrului. Pană. p. De la Apollo la Faust. II. Niculescu. Teatrokra ia: o poetică a spectatorului. Istoria teatrului din perspectivă antropologică.. Ed. Buc.V. 2004. Paul Teodorescu. teză de doctorat. biblioteca Unatc. 1971 250.. teză de doctorat. Friedrich. Alina. vol. A şaptea artă.. Despre film şi T. teză de doctorat. 2007 249. Radu. Naum. Suportul dinamizator al vizualită ii în câmpul artelor spectacolului în România ultimelor decenii ale secolului XX. Buc. Însemnările unui regizor (1947) în vol.. Compara ie între teatru şi film. Adina. 2009 243. Nicoară. Nelega. 242243.

Buc.. Buc. Anima. Regia spectacolului de anima ie. Plurivalen a comicului în teatrul lui Tudor Muşatescu. Buc. Lungul drum al teatrului către sine. Elemente pentru o poetică modernă a teatrului realist. Ştefan Iordache. Func ia actorului în modernitatea teatrului european. Viorica. Buc. Patlanjoglu. biblioteca Unatc. Andrea. Piscator. Buc. Petrescu. ----. 1971 263. Pintea. 2008 274. Curtea Veche. teză de doctorat.. Ed. biblioteca Unatc. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică... Perrucci. Ed. Buc. Preda. teză de doctorat. 1997 273. V-VI. Buc. vol... teză de doctorat. Şerban. 1986 267.. ----. ----. Buc.. 2006 259.. Etape istorice ale spectacolului de anima ie. Vizualitatea spectacolului de operă între clasic şi modern. trad. ----. Buc. biblioteca Unatc. Enciclopedică Română. Buc.. Modalitatea estetică a teatrului. Ed. ----. 2009 254... Comentarii şi delimitări în teatru. 2007 257. 2000 272. Unatc Press. 2010 264. Conota ia spa iului în filmul contemporan. Unatc Press. 2010 258. Buc. teză de doctorat. Ed. Popper. colec ia Thalia. 1982 260. teză de doctorat. Platon. Evolu ia mimesis-ului în spectacologia celei de-a doua jumătă i 81 . Adriana Marina. biblioteca Unatc. Elena. 1998 255. 2007 256. Meridiane. Ludmila. dactilograma bibliotecii Unatc 268. Tehnologii digitale în spectacolul de anima ie.. teză de doctorat. Hamlet sau actorul lucid.. Minerva. 1996 253. biblioteca Unatc. Republica. Despre arta reprezenta iei dinainte gândite şi despre improviza ie. Olga Mărculescu. Unatc Press.. Ed. Continuită i şi discontinuită i în teatrul românesc după decembrie 1989. Ed. Puiu. 1998 271. Cristian. Buc. Buc. Buc. Erwin. Karl. Trei. biblioteca Unatc. ----. Polizu. Petrovici. Opere.. teză de doctorat. Ed. Unatc Press. Popescu.. Alexandra Artemiza. Ed.. Buc. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interac ionism). teză de doctorat. Popovici. biblioteca Unatc. ----. Documente literare. Regele scamator. Ed.. Gheorghe. Buc. 1983 261. 1966 266.. Politică. Eminescu. 2005 270. Pepino. Teatrul politic. Buc.. Introducere în grafica şi anima ia 3D. 2004 269. biblioteca Unatc. ----.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 252. 1979 262. Buc. ----. Buc. Adrian. Buc. Teatrul de anima ie. 2001 265. Camil.

Buc. Flamarion.. Semnifica ia expresiei corporale şi a acroba iei în crearea imaginii scenice. 2011 82 . spectacolul liturgic) 286. Unatc Press. 104-106 276. Yale University Press. Universitatea Buc. 2007 291. Paris. Joc – copilărie – teatru. Marian. Libra.. 2007 279. Ştefan. Buc. Buc. 1999 290. Samuel. biblioteca Unatc. 2007 280. 1989. teză de doctorat. 138-142) 289. teză de doctorat. Ronvillois. p. 2008 275. Cezar.. Runcan. 1961 283. Ruxandra. Râlea. p. 1991. 1995. Buc. biblioteca Unatc. teză de doctorat. 415-425. ----. teză de doctorat.. biblioteca Unatc. Buc. Rusiecki. Plurivalen a comicului în fic iuni spectaculare – “logos” şi ceremonial scenic. 2003 288.. ----. Cristina-Monica. Teatrul românesc – expresie a spiritualită ii na ionale. Buc. p. Teatrul cruzimii în spectacologia ultimului deceniu – sec. Unatc Press. Librairie Arthème Foyard. Buc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului a secolului XX. Buc. Ed. Lettre à d’ Alambert sur les spectacles. Rokaly. Raicu. biblioteca Unatc. De la artele plastice la teatru.. teză de doctorat. New Haven. ----. Ed.. Dana. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 2010 278. 2002 285. 2010 281. 2010 287. Câinele. Artă şi conven ie. Vilmos. biblioteca Unatc... Actorul în evolu ia spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX. Buc. Ronay Alexander. 463-465 (Guardini. Adriana. David. şi bibliografia de la p. Radu. 2007 284. Gabriel. A Study of the Changing American Character. 2004 277. teză de doctorat.. comedie... The Lonely Crowd. Buc. Ed. Jean Jacques. Rotaru. Libriairie Aletheia. Introducere în semiotică. Paris. 118-142 (v. Unatc Press.. Teoria teatralizării şi reteatralizării în spectacolul românesc. Buc. biblioteca Unatc. Rousseau. Buc.. De la artele plastice la teatru – scenografia în secolul XX. biblioteca Unatc. Daniela. Roven a-Frumuşani. teză de doctorat. Unatc Press. Buc.. Connecticut. 2010 282. Philosophie de la liturgie. Riesman. Corps et sagesse. Buc.. Radu. Râs – comic. Buc. Bertolt Brecht şi lumea teatrului epic modern. teză de doctorat. XX". Facultatea de Jurnalistică. Miruna. biblioteca Unatc.

Elena. Buc. Schwartzenberg. Buc. teză de doctorat. Sigartău. 2003 308. Ştefana. p. Actorul şi arta sa. Bucureşti. Susan. teză de doctorat. Babel. Beckett pur şi simplu. Paideia. Edith şi Mircea Alexandrescu. Buc. Ed. ----. Schechner. Buc. 2007 302. 2002 293. Traité de scénographie. Ed. p. Funda iei Pro. Actorul în procesul comunicării scenice. Performance... Performance Theory. Sontag. ----. Ed.. Schaeffer. London. 2003 297. 2010 307. Buc. 193202 (teatrul şi literatura). Actorul şi problema libertă ii de crea ie. Cornelia Otis. 477-485 („Enun are teatrală”) 303. Mihail. Roger-Gérard. 2000. Valeria. Sandu.. Univers. Buc. 2008 309. Samfira. 2008 294. Barba. L’anatomie de l’acteur. 2005 298. Buc.. teză de doctorat. 1981 300. Săceanu. teză de doctorat. Imagini în stop cadru existen ial. Mihai Gruia. Paris.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 292. Introducere şi teorie. Commedia dell’Arte.. teză de doctorat. Meridiane. Octavian. Un dictionnaire d’antropologie théàtrale. 1943 311. Humanitas. Sitaru. biblioteca Unatc. Mit şi sursă ale permanentei regenerări a teatrului. Sartori. Buc. 1985. 1988. Ed. Ed. Ed.. Saulea. Buc. Mihaela. Teatralitatea teatrului. Buc.. 301-314 (Happening-urile. Saiu. teză de doctorat. Buc. Buc. Richard. Retorica ceremonialului scenic.. Pierre. Sava. Giovanni. Buc. Buc. Lieutier. biblioteca Unatc. Buc. Împotriva interpretării. Sadoveanu. 301. Bouffonneries Contreastes. 1995 306. Madame Sarah. 2008 299. Receptarea în sfera spectacologiei din ultimele decenii ale secolului al XX-lea. Ed. Unitext.. o artă a 83 . 1994 305. Metode contemporane de formare. Hanul Ancu ei. Ed. Savarese. biblioteca Unatc. 1974 310... trad. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. Routledge.. Ion. 2009 295. biblioteca Unatc. Anca. 2009 296. Scripta. Eminescu. Alice. biblioteca Unatc. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Gramar. Sonrel. biblioteca Unatc. Jean-Marie şi Oswald Ducrot. Ed. Skinner. biblioteca Unatc. Sîrbu. Ed. Statul spectacol. teză de doctorat. 304. 1996. Teatrul în lumea ultimelor decenii ale secolului XX.. Homo Videns. Buc.

. biblioteca Unatc. Buc. Stancu. Theatre Games for the Lone Actor. Illinois 314. Ion Mincu. 2001. Buc. 2007 84 . Suto-Udvari.. ELU. Victor Ieronim. 314-334 (Note despre „camp”). Buc. p. I. teză de doctorat. Theater Game File. 176-196 (Filosofia corpului) 326.. Illinois 318. Stanciu. Evanston. 2005 322. Theatre Games for the Rehearsal. 1958 325. 334-347 (o singură cultură şi o nouă sensibilitate) 312. Mihaela Balan-Be iu. Flavius şi N. 1989. Jean. nostalgie. Meridiane. Negrea. Starobinski. Teatru-dans. edi ia 1999. Andras. 1993. Illinois 316. Northwestern University Press. ----. NUP. “Horia Lovinescu – modalită i estetice în construc ia dramaturgică. Natalia. Buc. biblioteca Unatc. Daniel. Illinois 317. Stanislavski Konstantin Sergheevici. Valen e creatoare şi impact formativ în spectacolele pentru copii şi tineret.. 2008 327.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului juxtapunerii radicale). Theatre Games for the Classroom. 2006 321.. ----.. Evanston. Souzenelle. trad. 1999. Instaurarea tabloului. Buc. Martha Ioana Georgeta. Illinois 319. Ed. Via a mea în artă. Buc. Improviza ie pentru Teatru. Stanciu.. 1955 324. teză de doctorat. Improviza ia – element fundamental în sfera crea iei scenice. biblioteca Unatc. Viola. NUP. 1968 329. ESPLA. Unatc Press în colaborare cu ed. Cartea Rusă. Stoichi ă. Ed. Evanston.. Amarcord. Ed. Buc. Evanston. Buc. Spolin. ----. teză de doctorat. Teatru-dans: un spectacol total. Ipostazele teatrului tradi ional popular: de la rit la divertisment. ----. 1986. ironie. Stavarache. 2008 315... biblioteca Unatc. Actorul şi arta sa. arheologie şi anticipa ie în arta spectacolului. Surer. 49-147 313. p. 1996. teză de doctorat. NUP. 99-105. NUP.. Buc. Unatc Press. Viola & Paul Sills. Ed. Teatrul francez contemporan. teză de doctorat. Annick de. Evanston. trad. Buc. Spolin. Improvisation for the Theatre. Meridiane. biblioteca Unatc. 2005 323. Munca actorului cu sine însuşi. Melancolie. Buc. 2006 320. Paul. ----. 262-284 328. Carmen. ----. 1999. p. Simbolismul corpului uman. Timişoara.

2005 331. trad. Istvan. trad. Teatrul contemporan şi caracterul formativ.. Şomăcescu. 1980 347. biblioteca Unatc. Buc. Liviu... Tatarkiewicz. Junimea. biblioteca Unatc. Ed. Ed.. Buc. Troyat. Tomuş. Topuzu. teză de doctorat.. Sorin Mărculescu. Cornel.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 330. Buc.. teză de doctorat. Albatros. 1951 343. 1975 348. Cornell. Arta spectacolului şi educa ia permanentă. 9-86 341. Nemira. N. 2003 337... Leon. teză de doctorat. p. 1998 338. Buc. 1969 336. Pagini din via a mea. Dramas. Buc. Buc. Dansul clasic şi contemporan.. teză de doctorat. Ed. Ed. teză de doctorat. 2006 345. biblioteca Unatc. Buc. teză de doctorat. teză de doctorat. Ion. 2009 344. Buc. Pitoresc realist şi absurd în dramaturgia şi spectacologia lui Vasile Alecsandri. Simona.. University Press. Ion-Matei. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Mihaela. Adrian Ioan. Simbolic Action in Human Society. Ion Luca Caragiale şi Eugen Ionescu. Şaliapin.. Arta teatrului.. biblioteca Unatc. Radu Boroianu. 2005 339. Toniza-Iordache. biblioteca Unatc. Despre joc. Cartea rusă. Toboşaru. Fields and Metaphors: Symbolic Actions in Human Society. Mari actori ai lumii.Y. biblioteca Unatc.. 1962 332. Marina Vazaca.. Teatru – sistem de apropiere privilegiat în universul complex al comunicării. Michaela şi George Banu. 1978 334. biblioteca Unatc. Masca şi sufletul. 2008 333. Ed. 1977 335. 1974. Ed. Uniunii Compozitorilor. Szöke. 1980 342. Ed. Buc. Meridiane. Cornell. Victor (Editor). Buc. Cehov. V.. Wladyslav. Dosarul Molière. Todea. Contururi spectacologice. 2011 346. Dan. Univers. Smithsonian Books. Tieghem. Ithaca. Iaşi. Actorul între clasicitatea tradi iei şi inova ie în spiritualitatea teatrosferei. Toporkov. Henry. Buc. Rolul dansului în universul fic iunilor scenice. Buc. Titieni. Buc. Stanislavski la repeti ie. Teatrul popular românesc – tradi ie şi inova ie în spectacologia contemporană diurnă. Attis.. trad. 2008 340. Tonitza-Iordache. ----. 2004. 1996 85 . Ed.. Buc. Interferen e şi devieri. Meridiane. Turner. Thorens. Istoria esteticii. Buc. Phillippe van. Tudor. ----.

2002 360. teză de doctorat.. 1999 354. Buc. From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play. Velniciuc. De la Platon la Shakespeare. biblioteca Unatc. ----. Social Dramas and Stories about Them.. Mihai. Vătăşianu. V. Cartea Românească. Institutul European. ----. Buc. Un timp grăbit şi teatrul său: reflexii şi reflec ii. New York. ----. teză de doctorat. Psihologie şi expresivitate scenică. Buc. Buc. Vianu. Buc. Gabriela. Buc. Caragiale – ludicul. Ed. Iaşi.. Elena. 1999 359. Übersfeld. biblioteca Unatc. Didactică şi Pedagogică.. Dan Anton. Academprint. 2003 366. Anne. Ulmu. Buc. 2010 356. Târgu-Mureş. Antet. Crea ia scenică – O nouă construc ie în spectacologia ultimului deceniu al secolului XX. Vatamanu-Matei.. Exegeze privind tensiunile tematice la Shakespeare. 1995 362. Vasilescu. 1998 355. september/1988 351. biblioteca Unatc.. Istoria teatrului românesc. April 1987 352. Victor. Traseul imagina iei în structurile realiste ale personajului – destin teatral – sens existen ial. 1972 361. PAY Publications. 2009 364. Buc. Cristina. ----. 2004 367. Vasilescu. unde constată fenomenul „teatralizării lumii” sau Performing Arts Journals. Unatc Press.. în Critical Inquiry. Buc. ----. Buc. 7/1980 350. Bogdan.I. 1968 86 . 1998 358. 2004 357. teză de doctorat. Ed. 1988 363. Modalită i de realizare a confluen ei artelor în secolul XIX. teză de doctorat. Performing Arts Journals. Istoria teatrului românesc. The Antropology of Performance. Oameni şi idei. Buc. ----. biblioteca Unatc. Vasiliu. Ed. Ştefan.. Abrahams. Istoria artei europene..9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 349. teză de doctorat. ----. Răsvan. 1968 365. ed.. Spectacolul istoriei şi teatrul de atitudine în secolul al XX-lea. biblioteca Unatc. Viorica. Aldine Transaction. Roger D. The Ritual Process: Structure and Anti-structure.. Turner. Vasiliu. ELU. Buc. 1995 353. Albatros. teză de doctorat.. ed. Filipeştii-deTârg. Termenii cheie ai analizei teatrului. bilbioteca Unatc.. ed. 1987. vol. Vasiliu. Paşi în timp.

2006 376. Atelier. Viegnes. Buc. 1988 377. Ed. Buc. biblioteca Unatc.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 368. 1999 372. Eminescu. Andreea. Buc. 1999 384. ELU. 1958. dr. Atila. Cartea Românească. Falstaff – tragicomedia umanului.. Doreen. 2010 383. experimente. Cehov. Ed. Dan Marius. Buc. Zamfirescu. teză de doctorat.. teză de doctorat. teorie şi istorie teatrală. Unatc Press (facebook. welles. 2004 373. The Encyclopaedia of World Costume. pentru Literatură. ----. 229-250 (din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 370. 2002 378.. 2011 375. xxxx. Vulpe. biblioteca Unatc. II şi III. Buc. Ed. Adriana Marina Popovici. Buc. Buc.com/CaieteleBiblioteciiUNATC) 87 . Vişan. Actorie sau Magie. ----. teză de doctorat. Teatrul între teroare şi cenzură (Istoria unor valori umane mântuite prin rezisten ă). Buc. 1968 369. Michel. Unatc Press. Zonte. Ed. Daniela. Teatrul european în secolul luminilor. London. Ed. ESPLA. Opere. Violeta. biblioteca Unatc. Fic iune şi realitate în spectacolul american de teatru radiofonic “Războiul Lumilor” – Ecouri contemporane. vol. ----. ----.. 1970 385.. univ. colec ia Syracuza. cercetări. Improviza ia în construc ia fic iunilor scenice din teatrul contemporan. Zamfirescu. Yarwood.. caiet de studii. teză de doctorat. univ. Ed. 1981 382. dr.P... Florin. ----. Buc. Teatrul. Ion. teză de doctorat. Actorul modern şi modalită i de perfec ionare a artei sale. Dorel. revistă editată de Centrul de Cercetare al Facultă ii de teatru.. Zarafescu. album. 2009 374. Probleme de via ă. biblioteca Unatc. I. 1977 371. Mihaela Be iu. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc.. ----. Vizauer. coordonator: lect. Arta Actorului (vol. 2010. biblioteca Unatc. xxxx. Copilul tragic la A. teză de doctorat.. Eminescu. teză de doctorat. 1974 381. 2000-2005 386. Wells vs. Ed. coordonator: prof. Estetica. Eminescu. Privirea. Buc. vol. Istoria universală a teatrului. 2011. Minerva. Didactică şi Pedagogică. p. 1958-1968 380. Aripi pentru Ycar. 1982. Batsford.T.. vol. B. Aspecte ale conceptului de tragic. Caietele Bibliotecii UNATC. 2003 379. Semn şi semnifica ie. xxxx. X.1 şi 2). Buc. Buc. Scrieri despre teatru. Vitcu (Han iu). Ed.

volume public sous la direction de Guy Dumur. xxxx. Studii. Buc. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. asist. BPT. revistă de cultură cinematografică editată de studen ii Facultă ii de Film UNATC. teatru radiofonic). 368-369 (muzeele). redactor-şef prof. coordonator Andrei Rus. Histoire des spectacles. p. Funda iei Pro. Catedra de Regie Teatru. Unatc Press. 2011 393. univ. 468-505 (sculptura). Buc. Minerva. xxxx. Theatre/Theory/Theatre. 1-6/2008. conf. 2009. 2010 397. univ. Applause 88 . 392. Buc. xxxx. Concept. 1965 (liturgic. xxxx. All Educa ional. Scenografie şi Coregrafie. cercetător ştiin ific principal Ion Cazaban. univ. 440 (poezia lirică). 146-147 (comedia). 137-138 (clasele sociale). xxxx. Academiei. 465-468 (religia). xxxx. Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX.. 2010. 79-81 (arta). UNATC.com/RevistaConcept) 388. Film Menu. 1970. 1973 389. Secolul 21. 2011 (facebook. Encyclopédie de la Pleiade. Meridiane. Ed. xxxx. coordonator: lect. Nr. 2004. dr. 2010. 556-557 (tragedia) 390. Ed. 416-427 (pictura).. Editions Gallimard. 940-941 391. Mihaela Be iu. 112 (canoanele). 55-70 396. l şi 2). 194 (drama satirică). Nicolae Mandea. the major critical texts from Aristotle and Zeami to Soiynka and Havel. cinema. revista Catedrei de Mijloace din cadrul Unatc. Enciclopedia civiliza iei greceşti. Buc. coordonatori: prof. Gabriel Avram 395. Dan Bălan. 1965 394. 165 (dansul). dr. 539-541 (teatrul). jocuri şi competi ie. univ. 295-299 (îmbrăcămintea). în rev. univ. p. 370-371 (muzica). Elvin. 65-69 (arhitectura). Ed. postfa ă şi note de B. Valeriu Moisescu. sinteze şi comunicări. Colec ie editată de Centrul de Studii şi Experimente Teatrale “Crin Teodorescu”.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 387. televiziune.. 88-90 (antena). xxxx. Ed. p. teatrul în Orient şi în Occident. antologie. revistă editată de Centrul de Cercetare al Facultă ii de teatru. dr. 300-304 (jocurile). xxxx. Scena publică. Istoria teatrului din România. xxxx. 427-428 (pieptănătura). Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul al XX-lea (vol. 185-187 (Dionysos).. Ed. La fète. xxxx.

Teoria generală a magiei. Elan. 1992 3. Dacia. Keir. 2.9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului II. Polirom. Methuen. 1980 3. Mihail. Blaga. ed. 1995 5. O istorie a circului românesc. Despre gândirea magică. pag. p. Ed.. Cluj-Napoca. aprilie 2011. Ed.. Marcel. Formele elementare ale vie ii religioase. Durkheim. 60-63 II. Chişinău. 3 martie 2009. Iaşi. Univers. Paralela 45. Lucian. Bahtin. Ana. ed. Ed. Ed. Achim. Întoarcerea la ritual în rev.4 Bibliografie pe tema Ritualul magic 1. Mihu. Ed. Idei în dialog. Poetica lui Dostoievski. Emile. 2002 89 . în rev. Antropologia culturală. Lumea ca spectacol şi spectacolul ca lume. Henry Hubert. Eliade. Garamond. Polirom.3 Bibliografie pe tema Lumea ca spectacol 1. 1999 7. De la plehivani la acroba i. 1970 2. Piteşti. Gheorghe. Pia. Iacob. Buc. Brânzeu. The Semiotics of Theatre and Drama. Iaşi. 1. nr. Universitas. nr. Ceauşu. 1992 6. Historia. 2010 2. Buc. 3. vol. Mircea. 112. Mauss. Istoria credin elor şi ideilor religioase. 25-27 4.

9 discipline plus 3 domenii Artele spectacolului 90 .

fără de care nu se poate închipui o via ă specific umană. deci exist. dintre cele spirituale şi cele hedoniste. aşa încât ierarhia acestora devine condi ia spirituală de confort sau disconfort a existen ei umane. că valorile ne învăluie întreaga existen ă. adică bogată şi demnă. explicând geneza. recurgânduse la fapte observabile direct. tipurile acestora şi modul cum fiecare satisface o dorin ă sau o aspira ie a omului. de a fi întotdeauna pozitive sau negative. discursul stăruie asupra „crizei” şi „conflictului” de valori azi. 91 . cum ar fi valoarea religioasă.9 discipline plus 3 domenii Axiologie CAPITOLUL III AXIOLOGIE sau TEORIA VALORILOR “Valorizez. diversitatea şi morfologia valorilor.” Liviu Rusu Discursul axiologic se centrează pe „lumea valorilor”. şi că ele se ordonează în sisteme sau table pe baza unor criterii. cât şi răsturnarea raportului dintre valorile spirituale şi cele materiale. natura şi func iile acestora în via a socială şi culturală. morală şi estetic-artistică. Porneşte de la constatarea de ordin empiric că omul este o fiin ă axiocentrică prin natura sa şi se comportă în toate împrejurările orientat de valori şi norme pe care el însuşi le-a produs şi le-a plasat ca puncte cardinale în spa iul şi timpul ce i-au fost date. Se demonstrază. Se prezintă şi se explică multiplicitatea. diurnă şi nocturnă. la gândirea logică şi la surse teoretice de mare prestigiu în domeniu. structura. Avându-se în vedere caracterul lor polar. fenomene care sunt corelative cu „criza” omului. dezirabile sau indezirabile.

Tudor Vianu. Lumea valorilor nu are existen ă concret-sensibilă decât prin suporturile valorilor. Ludwig Grünberg. valori-scop. Putem afirma că există trei momente temporale ale valorii: valori prezente şi valori absente în trecut şi absente în viitor. Mircea Florian. Problematica axiologiei 2. Liviu Rusu.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Ideea cursului de axiologie ar putea fi aceasta: nu tot ce n-avem ne lipseşte. Conceptul de valoare. Axiologie românească (Petre Andrei. Bazele axiologiei ca disciplină a spiritului (Şcoala neokantiană de la Baden) 3. pentru artă estetic şi anestetic. Norme şi valori 7. Alexandru Boboc. Valabilitatea. Specificul judecă ii de valoare 10. e mai corect să spunem că există numai valori pozitive sau negative şi că nu există non-valori. Valorizarea şi valorificarea 6. pentru sfera politicului democra ie şi dictatură sau totalitarism pentru sfera juridicului legal şi ilegal. Clasificări ale valorilor (exemplu: valori in presentia şi valori in absentia. pentru ştiin ă adevăr. Lucian Blaga. Ioan N. deci exist. Treptele valorizării 8. De asemenea. De aici rezultă polaritatea valorilor ca o caracteristică principală a lor. Ion Ianoşi. De aceea este bine găsită formularea lui Liviu Rusu ca parafrază a celebrului cogito cartezian: „Valorizez. dar ele au consisten ă şi prin sentimentul valorii.A. Prin nonvalori am putea în elege acele realită i sau situa ii care n-au intrat încă în sfera aprecierilor. Roşca) 4. problematica şi temele cursului de Axiologie (syllabus) 1. Acesta ar fi un argument pentru a sus ine că în centrul fiecăreia dintre cele şapte forme ale culturii se află dublete polare: pentru filosofie existen a şi non-existen a. Petru Comarnescu. Omul – fiin ă axiocentrică şi axiotropică 5. pentru morală binele şi răul.1 Obiectul. Vasile Morar. dar tot ceea ce ne lipseşte pentru noi este valoare.” III. Valori şi bunuri 9. fals sau eroare. valori-mijloc) 92 . pentru religie sacru şi profan.

Valorile estetice extra-artistice 21. artistul şi profetul 2. eroare şi fals. juridicul. Interferen e ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 30. artistic şi non-artistic. Elitele şi elitismul/snobismul 15. Orientări axiotropice ale protagoniştilor (în teatru şi film) 28. ştiin a. adevăr şi/sau exactitate. popularitate. binele şi răul. Pancronism şi caducitate în opera de artă (autonom şi heteronom) 93 . Canonul estetic actual şi moştenirea culturală 26. Problema ierarhiei valorilor artistice 25. arta. ca miez. Valori artistice specifice ale teatrului şi cinematografului (interferen ele lor) 27. Sensul sintagmei nietzscheene "Dumnezeu este mort!" (nihilismul) 3. Valorile artistice receptate şi orizontul de aşteptare 24. Ierarhia oamenilor în grup. estetice şi non-artistice) 22. dictatură şi democra ie. Omul de ştiin ă. celebritate. Sisteme de valori 12. Ierarhia valorilor. Bunuri simbolice şi bunuri pragmatice (corela ia dintre plăcut şi util) 13. legal-ilegal. valori-polare. Particularită ile valorilor estetice 19. Valorile intrinseci operelor de artă (artistice. faimă şi populism) 16. Succes şi valoare (notorietate. Conceptul de genera ie culturală şi/sau artistică în contemporaneitate III. Specificul judecă ii de valoare estetică 20. politicul – care au în centrul lor. 14. Liberul arbitru al unor personaje din dramaturgia universală. filosofia. Proiectul lui Nietzsche privind re-evaluarea tuturor valorilor trecutului 18. na ională şi din filme 29.2 Propuneri de teme de studiu pentru cursul de Axiologie: 1.A. Pre ul şi valoarea 17.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 11. morala. Tipuri de valori în interiorul operei de artă 23. Tipologii ale valorilor corespunzătoare celor şapte forme ale culturii – religia. Teoria liderului. astfel: religios şi laic şi/sau sacru şi profan. obiectul şi subiectul.

9. 13. 11. 23. 28. recunoaşterea ei. valoare. 22. 14. 31. 12. difuziunea. 10. Eroul. celebritatea. 18. 25. 32. 29. 30. Iubirea şi arta în nara iunile teatrale şi filmice Fercirea ca problemă şi problema fericirii în actualitate Eroismul şi laşitatea în teatru şi film Libertatea ca valoare şi pre ul libertă ii Nietzsche-axiolog Valoarea şi omul de valoare Valorizarea suferin ei în budhism şi creştinism (vezi Mircea Eliade) Omul de valoare. 33. 7. 26. 5. 19. 24. 21. martirul şi sihastrul Valori fungibile şi non-fungibile Suportul valorilor (v. cunoaşterea valorii. 8. 31. 15. 20.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. 6. prestigiul şi autoritatea 94 . 32. 27. ca indicator de valoare Judecata de gust estetic Impostura şi căile sale de acces Persoane – succedanee şi oameni de valoare Despre mediocritate şi meritocra ie Valoarea ca sentiment Ireductibilitatea tipurilor de valori Herbert Marcuse şi no iunea de "false nevoi" Cauza prăbuşirii sistemului de valori tradi ional Semnifica ia excesului de biografism în actualitate Respingerea judecă ii lui Nietzsche: Creştinismul este o "morală de sclavi" Motivele ostilită ii ca atitudine Atitudinea fa ă de timp ca act de valorizare Atitudinea fa ă de spa iu ca act de valorizare Jurizarea juriilor care consacră valori estetice Descrierea traseului: crea ie. 17. operele de artă) Atitudinea axiologică fa ă de trecutul cultural Agresivitatea şi violen a în teatru şi film (etologia) Omul nobil în concep ia lui Nietzsche De ce este necesară reevaluarea valorilor din trecutul cultural Opera de artă ca minciună (Llossa) Personaje mincinoase în operele dramaturgice şi cinematografice Plăcerea estetică. 16.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 34. Ed. "celălalt" şi stigmatul 55. Valorizarea artistică a suferin ei în teatru şi film 52. omul josnic şi impostorul 40. Care este raportul între valoare. accesibilitate şi succes? 39. 315-326) 35. Ce se în elege prin "criza axiologică"? 44. Problema mântuirii protagonistului în teatru şi film (ex. Falocra ia şi feminismul 51. Omul nobil. Instan ele de legitimare şi omologare a valorilor artistice 37. La ce e bună hermenutica? 45. Noica) 36. Func iile valorilor în via a socială 58. Raporturile dintre norme şi valori 59. Proiectul lui Nietzsche privind "transmuta ia valorilor" 42. teatru şi film) 47. De ce plâng? (Mâşkin. Despre no iunea de normalitate 56. Schindler) 61. vol. Despre vina tragică (v. Rocco. p. 1992. Atitudinea noastră fa ă de trecutul cultural (universal şi na ional) 43. Sursele conştiin ei şi atitudinii identitare 57. Valorizarea artistică a fericirii în teatru şi film 53. Tudor. Kahil Gibran . Bucureşti. Formă. Minerva. Tipurile de autoritate după Max Weber 49.Profetul) 60. Valori consumative şi însumative (C. Opinia publică şi sexualitatea 62. Despre modelul de societate meritocratică 50. Opinia publică. Patosul adevărului în "Oedip" şi "Hamlet" (Vianu. Pe cine lăudăm şi pe cine admirăm între autor şi opera sa? 38. Opere. idee şi sentiment în operele teatrale şi cinematografice 54. Este bine şi cu dreptate să se aplice judecata după inten ie sau după consecin ele faptelor omeneşti? 95 . X. Despre criteriile ierarhiei oamenilor în grupuri 48. Fenomenul "instrumentalizării" valorilor şi efectele lui 41. Valoarea muncii 63. "Nimeni nu e profet în ara lui" (v. Este bine şi cu dreptate să se aplice judecata "Mai bine un vinovat nepedepsit decât un nevinovat pedepsit!"? (vezi şi judecata lui Caiafa) 64. Faust) 46.

mâncatul) 9. Pr. Blaga. 154-158 (clasificarea valorilor. p. Boboc. Archie J. Buc.B. Ed. p. Jean. Ştiin ifică. Ceauşu. Ispita. Bonte. 42-44 (valori şi norme). Gheorghe. 114-125 6. Ed. Buc.. Art.. Nemira. Buc. 2008. Gheorghe. Nr.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 65. 27-30 2. subcap. 8 8.B Bibliografia cursului de Axiologie III.. revista Rost. Canetti. Lucian. 1944 p. Valoarea estetică şi antropologică a nudului pe scenă şi în film (vezi Titu Maiorescu . 1999. 1971. Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler. Elias. Michel Izard. 2000. 97-111 (sau altă edi ie. Cuvinte de acces. componentă originară a condi iei umane III. 2003. Badrillard. Fenomenul instrumentalizării valorilor şi efectele lui 72. Excurs despre valorile in absentia 69. Alexandru. Ed.. Pierre. Valoarea-lipsă – imbold al comportamentului omenesc 73. Axiology. Masele şi puterea. 7 discipline: orizonturi culturale. 2006 3. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. ----. 691-692 (defini ia valorii) 7.1 Axiologie generală 1. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Un tabel al cuplurilor de valori corespunzătoare formelor fundamentale ale culturii (orizontal şi ierarhic) 67. Trilogia valorilor. Ortodoxia lui Nae Ionescu. Polirom.Comediile domnului Caragiale) 66. sept. Ed. 186-190 (clasificarea valorilor. banii).. 2003 96 . Iaşi. p. Editions Rodopi Amsterdam. Interferen ele tipurilor de valori în interiorul operelor de artă (teatru şi cinema) 70. 23-26. 1946 5. Ed. Bahm. Buc. „Accentul axiologic”) 4.. p. Calciu. p. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Ed. Scop şi finalitate în lumea valorilor 68. Trilogia culturii. 7. Buc. Despre actul de valorizare a lui "Celălalt" 71. Unatc. The Science of Values.

Oxford. 1994. Mircea. 250 (1954):145-161 97 . 1963 24. Nr. Buc. 1 (A-D). p. Buc. Psyche and Cerebrum. p. 210 (1944): 142-169 25. in Phenomenology of Spirit. Ed. Petru. 1970 19. 495-592 17. 1949-1950 23. Can God's Existence Be Disproved?. 1992. Chevalier. Linguistic Approach to Psychophysics. ----. ----. în rev. Clarendon Press. 90-123 (Teoria viziunilor despre lume. Universalitate în sfera juridică. Ed.. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. Împotriva deznădejdii. 2002. 43. Marquette University Press. N. Einstein.. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. Morality by Conventions. p. Mind. 1985. Buc. Dumitru. Oxford University Press. Dic ionar de simboluri. House / New York: Humanities Press. ----. 1992 15. p. MacMillan Publ. Analysis of the Text. Mind. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. Mind. 1972 28. Artemis. No. 1970 18. Eliade. 37. Jean. The Justification of Attitudes. Language. Comarnescu. N. The Discipline of the Cave. Milwaukee. Kant and the Transcendental Object. p.. Esen a filosofiei.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 10... Plato: The Written and Unwritten Doctrines. 177-186 12.. Plato and Platonism. Vol. No. 87-101 (frumosul şi binele). Ed. ----. Albert. 1977. 15-64 11. Alain Gheerbrant. Humanitas. Routledge and Kegan Paul Publ.. Vol. ----. ----. Buc. ----. Cum văd eu lumea. Vol. New York. Wilhelm. Ed. New York Times Book Co. Humanitas. 189207 14. 103-106. Religia şi crea ia artistică în rela iile lor cu filosofia) 13. Humanitas. 1981 21. 4/2009. 117 16. 1933. 1976 26. Kalokagathon. Ascent to Absolute. Mind and Value. ----. p. p. No.. vol. Rouland şi construc ia unei noi universalită i. Meinong's Theory of Objects. ----. ----. 1966 29. London. London. în Proceedings of the Aristotelian Society. Marius. Ed. Dilthey. Sinapsa. Buc. 33. Axiological Ethics. J. 1974 27.. Oxford University Press. ----. ----. 226 (1948): 176-183 20. 2nd edition as Meinong's Theory of Objects and Values. ----. 1963 22. Ed. Eminescu. Platytera. Findlay.

Greimas. 26 (existen ă şi valoare). ----. 2003. Issue 13 (December 1941): 216-235 32. Nicolai.. 1997. ----.. 30-33 (din studiul introductiv de Ion Pascadi) 41. 1975. I.. 1997. Nemira. p. Values and Intentions. Funda iei Pro.. Via ă şi Sănătate.. Vol. p. Buc. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 30. Flew. 18-20. 1992. Sociologia literaturii. Ed. Recesivitatea ca structură a lumii. Vechea şi noua ontologie. p. Buc. 1958 98 . Ed. ISBN 0-333-00269-5 35. Gilbert. 1970. London: Allen & Unwin / New York. Humanitas.R. Politică. Semiotica pasiunilor. ----. 2006 44. Time: A Treatment of Some Puzzles. Australasian Journal of Psychology and Philosophy. Antony. cap. Proceedings of the Aristotelian Society. in Hegel's Logic. Ra iuni ale inimii. Ed. ----. Supplementary Volumes. Aventurile imaginii. p. Ed. Ed.. Jacques Fontanille. ----. Editorial Universidad de C. Mircea. Ed. MacMillan. London: Allen & Unwin. 149-168 (texte alese. Being Part One of The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830). Ed.. Hartmann. 1961 34. 364-366 38. Carbondale: University of Illinois Press. în vol. Paideia. Ed. Filosofie contemporană. Elementos basicos de axiologia general. Buc. p. Use. 101-113 47. ISBN 9780198245124 39. 1967 46. 1972. p. Buc.. New York. Lucien. Etica. ----. p.. p. 1967 31. Echinox. 151-152 37. 2008. ----. 14-64. vol. Metafizică şi artă. Florian. Buc. Buc. Dic ionar de filosofie şi logică. Enrique Pedro. The Structure of Value. ----. 38-39 (valoarea din punct de vedere semiotic) 43. Roşca) 45. Ed. London: Allen & Unwin / New York: Humanities Press. 1996. 1999 40.. Goldmann. Hegel: A Re-examination. 9-17 42. Garamond. Clifford. Cluj-Napoca. Durand. Haba. Foreword. Algirdas J. Buc. Axiological Ethics. Buc. MacMillan. 35 (1961): 223-242 33. Scripta. Clarendon Press. 352 (defini ia valorii) 36. The Transcendence of the Cave. Goldstein. Usage and Meaning. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. Vol 19.

tome 1. Ed. Valorile. The New Science of Axiological Psychology. N. Valori. p. I. Buc. 52149 50. 7 sept 2006. 107. Lavelle.. Bicall. Moutsopoulos.. 1993. 1999. Ed. Jan. Constantin. ----. Buc. 2004/2006 58. Leon. Ed. Lipps. Manuscrisele de la Câmpulung. Theodor. p. Nietzsche) 49. (v. Ed. 22 59. Voin a de putere. B. Noica. 38. Paris. 1987. Nearta-artă. Iaşi. Rem. Nr. Bazele esteticii. În dialog cu Lavinia Betea. Estetica... A First Philosofy of Values. Friedrich. 1982. vol. Ed. Iaşi. Buc... Buc. atitudini şi comportamente sociale. 442-461 63. D.. Cartea Românească. Ed. Ed.. p. Pornind de la un zâmbet. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. 1974. p. ----. Paideia. p. 49 şi urm. 2004 51. 1998. 2005 57. Heidegger. Ed.. 1995 52. II. p. Structurile axiologice din perspectiva psihosocială. 2000. Aion. Moscovici.. McDonald. Edwards. Valori.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 48. 1954 54. Ed. Ralea. Meridiane. Teme actuale de psihosociologie. Ed. Emmanuel. Ion. Didactică şi Pedagogică. Ianoşi. 62 65. Dincolo de bine şi de rău. Ilu . Atitudini şi comportamente sociale. Presses Universitaires de France. 1935 99 . Buc. Traité des valeurs. p. Martin. Buc. Timpul imaginii lumii. Evanghelos. utopie şi justi ie) 55. Pararela 45. 342351. Amsterdam/New York. 43-44 (valoarea inten iei şi a consecin elor) 62. 2004 53.. Buc. Piteşti. Lévinas. Petru. 388-390. I 56. 324-329 (Perspectivismul). Studii de estetică. Între noi. Pomeroy. Ed. Ed. Polirom. Ed. Buc. ----. M. p. Ed. Radical Axiology. Ed. Modelul cultural european. 2006 66. 1997. p. Buc. 64. Nietzsche. 2-94 61... Hugh P. în revista Cultura. Încercare de a-l gândi pe celălalt. vol. Marcus. Buc. Mukařovský. Humanitas. p. 2005 60. Univers. 228-239 (Celălalt. Buc. 1991. Teme actuale de psihosociologie. Solomon. Louis. ----. Humanitas. Humanitas. 104110. Omnia. Paradigme universale. Serge.Y. Polirom.. Ed.

Buc. Primejdia mărturisirii.. Logica frumosului.. 1984 III. Eminescu.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 67. În elesuri iudaice. Matthieu Richard.. 1988 74. Univers. Ontos Verlag.. 2005 69. 89-95 80. Vaihinger.2 Valorizarea 1. Buc.. pentru Literatură. Despre televiziune. Rusu.. Dacia. Limbaj şi valoare. 2001. Wittgenstein. Buc.B. Revel. Jean Paul. Buc. Jean-François. Filosofia valorilor. ed. Routledge and Kegan Paul Publ. Existen alismul şi emo iile umane. Liviu. Buc. Enciclopedică Română. 1968 73. 271-272 78. Ed. Ludwig... 1999. Wilcox. p. Arthur. The Natura of Human Values. Hans. Thomas. 2007. Ed. Irecson.. p. Peter. 1982. New York. Pierre. Ed. Filosofia lui "Ca şi cum". Ed. p. Vianu.. Reguli pentru parcul uman. Understanding Human Values – Individual and Societal. 1973 81. Frankfurt. Tudor. Ed. Meridiane. Assunto. Römer. simbol al idealului american") 72. The Free Press. Sârbu. Ed. Călugărul şi filosoful. The Free Press. ----.. Rescher. 2002. Wald. 1973 70. p. Rosario. ed. Humanitas. London. Meridiane. 133-160 2. Henri.. Ed. Nemira. Moise.. 2003 76. Nicolae. Buc. Buc. p. Buc. 131 77. Sartre. 2005. 1995. Bourdieu. Value Matters: Studies in Axiology. Buc. Ed. Lucman.. Ed. 69 82. Studii de filosofia culturii. Rokeach. Buc. ----. Steinhardt. Cluj-Napoca. Nicholas. Ed. 1979 71. Călătorie în marginea eternită ii. 1997 75. 106-107 79. N. omul care L-a întâlnit pe Dumnezeu. ELU. Universul ca spectacol. 1998. M. ISBN 3-937202-67-6 68. 69-75 (despre compararea producătorilor de bunuri simbolice) 100 . 1983. 92-94 ("Moise. Ed Hasefer. Didactică şi Pedagogică. New York. p.. p. Buc. p. Buc. Ed. Ed. Sloterdijk. A Critique.

7. Estetica. Cartea Românească. Humanitas. Buc. p. Buc.. 231-258 2. Eminescu. Buc. Aventurile imaginii. 1999 Ianoşi. 118-141 3. 1996. Ed. 364-381. Petru. Wald. Univers.B. Recesivitatea ca structură a lumii. Ed. Bloom. 4. p. p. Buc. Nearta-artă. Ion. în sfera mare a culturii) 1. p. Nicolai. Ed. 9. Ed. Ed. 55-59 101 . Georges. p. 1985. Mircea. p. vol I (A-D). 1982... vol. Dic ionar de simboluri. Cartea Românească.. Funda iei Pro. Kalokagathon.6 Interferen ele dintre valori (autonomie—heteromie.. Buc. 2003. 1968.. Buc. Univers. Buc.. Henri. vol. Nemira. Ed. 14-64. Buc. Curs de istorie a metafizicii. 1994. p. 6.B. Ed. p. Ed..B.I 2. 7887 (introducere de Ştefan Voinescu) Poulet. Florian. 2006. Cartea Românească. 15-64 Comarnescu. Artemis. 103-106. Tensiunea gândirii. Allan. Filosofia lui "Ca şi cum".9 discipline plus 3 domenii Axiologie 3. Metamorfozele cercului. p. Recesivitatea ca structură a lumii. Ed. Buc. 163-171 (unitatea valorilor) III. Ed. 52149 Ionescu. Funda iei Pro. Ed.I III. 43-47. 1974. Nae. Ion. Estetica. Anastasia. 2003.3 Ce sunt valorile? 1. II.5 Clasificarea valorilor Hartmann.. p. Glibert. Nemira. 8. 1987. Buc.4 Caracteristici ale valorilor Florian.. Vianu. 365-372 II. vol I. 1985. Jean şi Alain Gheerbrant. 364-381. Mircea.. 5. Tudor.. Ed. Criza spiritului american. Ianoşi. Buc. p. vol. 50-73 Vaihinger. 177-186 Durand. Buc. ELU. Chevalier... 2001 III.B. Buc. 14-64. Ed. 1991. Hans. p. Nearta-artă. Buc.

Nr. estetice.B. Iaşi. ambiguitate. Societatea de consum. p. Dobrescu. Fragmentarea valorii. Andrei. Aion. Valorile. Buc. Ed. Friedrich.. Lucian. 2005 (tipuri de valori şi predilec ia mentalită ii contemporane pentru lucruri.. Iaşi. juridice. Petre. Antonesei. Academiei Române. 1983. religioase. 1996. Ioan C. Cluj-Napoca. 8. Ognov. p. p.7 Judecata de valoare Moutsopoulos. p. 1999. Buc. Trei. în rev. Fiin ă şi valoare în gândirea filozofică a lui Louis Lavelle. 1996. Max. 93-552 12. Buc. 1998. p. Veşnice întrebări. Roşca. Buc. Ivan. Buc. All. Cuvântul. p. p.e tice. Buc. Filosofia valorii.. p. 319-334 7. mai 2009. în rev. Estetica. Hartmann. Ion. 13-14 6. 2005. comunicare. 181-190 5.8 Sistemul de valori 1. Politică. august 2006. 113-204 (economice. Tabor.. Liviu. 151-161 (valoarea utilită ii şi valoarea vie ii în special) 16. Nietzsche. Ed. Habernas. 68-78 III. Univers.. 157-158 102 . p. august 2006. Ed. Evanghelos. Ed.. Introducere în axiologie. 9.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Blaga. 148-151 (util şi plăcut).) 4. Cunoaştere şi comunicare. p.. p. p. Ed.. cap. 132-141 („Cunoaşterea şi interesul”). Polirom. Thomas. Caius. Ivanciu. Ed. Nagel. Mircea. Polirom. Spiritualitatea sinaită. Ed. 1974. 2004. Nr. Psihologia succesului. 2005 14. 11-13 10. 1997. Ogliari. 8. Ed. incertitudine.ro.. 365-370 8. 126-140 11.B. Buc. biblioteca Unatc. în rev. Raffaele. Buc. 8-10 (Ioan Scărarul) 13. Stavre. 2002. Mituri şi structuri. Omnia.. Ed. Funda iei România de Mâine. culturalsociale) 2. Buc.fundamentele culturale ale educa iei. Paideia . Ioan N. Martin. Diversitate. teză de doctorat. Jürgen. p. Baudrillard. istorice. Reconstruc ia societă ii româneşti prin audiovizual. 1979. Artă şi valoare. Buc. Ideea europeană. Ed. 156-163 15. 1996. Oradea.. Ed. p. anul III. 25-28 3. p. Buc. 127-232 9. Care este patriotismul nostru moral şi simbolic?. Nr. Humanitas.. Ed. Jean.. Nicolai. politic. Scheler. Cuvântul. p. Ed.. Omul resentimentului.. Voin a de putere. 2.

. p. Vianu.. Buc. Max .. 1987. 8. Buc. 343-349 (Valorile şi normele). 55-59 ----. Buc. Pe de altă parte. 100-126 (Două tipuri de filosofie medievală) III. 150-162 (autoritatea anonimă şi conformismul). Buc. 1982. Pentru o spiritualitatea filosofică. p. are şi ea un caracter moral. Ed. vol. Scheler. 20. Buc. Ioan D.. Studii de filosofia culturii. Opere. p.B. Ed. p.. 77-81 Vulcănescu. 122-127 ----. ca în cazul corporalită ii bunurilor obişnuite. 18. Eminescu. 44-53 (valori şi bunuri). Vianu. Ed. Astfel că orice gândeşte. Tudor. 9091 (suportul valorilor) sau Studii de filosofia culturii. Erich.. p. ----. Funda iei România de Mâine. Buc. Ed. Ed.. Dimensiunea românească a existen ei.10 Valori şi Bunuri 1. Tudor. 1993.. Ed.9 Norme şi Valori 1. 8. purtătorul valorilor nu este corporalitatea. în Roşca. Şi. Opere. 1979. orice trăieşte şi orice făptuieşte un om are o aură de moralitate. Minerva.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 17..11 Valorile morale Numărul mare al valorilor morale rezidă în aceea că sfera moralei se suprapune cu cea a omenescului şi o substan ializează. 372-384 4. 72-73 (suportul valorilor) III. Introducere în axiologie. 37-40 3. Din complexitatea domeniului s-au germinat mai multe doctrine etice cum este cea deontologică sau a datoriei. Eminescu. Constantin. Buc. 19. 1968. în func ie de tabla de valori morale a epocilor şi/sau a comunită ilor umane. Estetica. 1979. Politică. Modelul cultural european. 58-63 2. Humanitas. ELU. p. vol. 2002. În sfera moralei. 1992. 103 . 13.. există valori morale pozitive şi valori morale negative. Texte alese. 1983. 1982.. Buc. I.B. Minerva. Buc. Minerva. Ed. Opere. imoralitatea fiind inclusă în sfera moralită ii întrucât este rezultatul unei evaluări etice.B. 498-503 (a avea sau a fi) III. 64-72 (valori şi bunuri). p. Ed. vol. p. p. ci persoana. Mircea. p. Fromm. Eminescu. Ed. Noica. Buc.

cinstea-necinstea. deşi acestea (cele morale) sunt con inutul celorlalte. sinceritatea-minciuna etc. în interiorul cărora distingem umanul şi inumanul. p. cu ajutorul memoriei (voluntare sau involuntare) se produce înso ită de o aură afectivă. PUF. credem. aşa cum rezultă. ea prescrie „ce se cade” şi „ce nu se cade” să faci în marginile unui model cultural.9 discipline plus 3 domenii Axiologie deci condi ionantă. configurează sfera omului generic şi a omenescului. 1989. 126-127 104 . din inventarul de mai jos. Homo sum. cum sunt ireductibilitatea unele la altele şi la suporturile lor. André. demnitatea-supuşenia. ca sentimente şi acte ale voin ei. cea teleologică sau a utilită ii (consecin ialistă). Între ele şi valorile religioase. Omul aşadar nu se comportă aleatoriu. Une éducation filosophique. Deci. valorile morale. adică în direc ia cea mai probabilă. le penetrează şi le irigă pe toate cu aura generalumană. în regimul lor. Este de remarcat că. orientat fiind de valori ce stau la baza motivelor şi motiva iilor sale. ci interferen e la marginile lor şi implica ii conotative. Responsabilitatea îşi are izvorul în etica deontologică. humani nihil a me alienum puto – Teren iu. Explica ia stă în fatul că re-actualizarea unor situa ii din trecut. valabilitatea. nu sunt pure şi autonome8. polaritatea (sunt perechi dihotomice. De aceea numărul lor mare în raport cu celelalte tipuri. Cu privire la originea normelor morale (normele în genere sunt fa a manifestată a valorilor) există două ipoteze – aceea că sunt autonome şi aceea că sunt heteronome. Valorile morale sunt înso ite întotdeauna şi de o aură afectivă. 8 Despre autonomismul valorilor: Comte-Sponville. caracteristica polarită ii putea fi avută în vedere şi la expunerea listei valorilor morale ca de exemplu: binele-răul. Pe lângă caracteristicile comune tuturor valorilor. idealitatea. cea hedonistă sau cea nietzscheeană („dincolo de bine şi de rău”). ci autoreglat. Paris. opozi ionale) e cea care constituie miezul formelor fundamentale ale culturii. juridice şi politice nu sunt linii exacte şi infranşisabile.

Jacques Fontanille. filantropia şi mizantropia • amabilitatea • amăgirea • ambi ia • amorul propriu • arghirofilia • arogan a • ataşamentul • atitudinea cinică • austeritatea • avari ia11 • bărbă ia • bârfa • binele şi răul • blasfemia12 Montaigne. I. Ed. 89 11 v. Ed. Semiotica pasiunilor. N. slu enia sufletească. Steinhardt. Eseuri... Buc. are şi culoare general-umană 9 10 105 .. nestăpânirea. 93-159 12 Blasfemia. care nu ne părăsesc şi dacă am schimbat zările. frica. răutatea. deşi cu miez religios.. nehotărârea. sălbăticia.11. Ed. Dăruind vei dobândi.B. netrebnicia noastră. râvnele . necinstea. p.. zgârcenia. josnicia.. Ştiin ifică..” Montaigne9 Nimicnicia. 1966. Buc. p.a O listă a valorilor morale „Ambi ia. 240 N. Steinhardt10 • abnega ia • abominabilul • adevărul • adulterul • agresivitatea • ajutorul • altruismul. nerozia. bădărănia. 1994. Greimas. Algirdas J.. p. Scripta. 1997. perfidia.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Cluj-Napoca.

iubirea şi nădejdea – valori ale creştinismului castitatea căin a cinismul cinstea şi corectitudinea clemen a cochetăria compasiunea comportamentul masochist comportamentul sadic comuniunea corectitudinea "corectitudinea politică" – formă interna ională a ipocriziei crima cruzimea cumin enia cumpătarea curajul cutezan a darul15 Vianu. 1982 V. Tudor. Studii de filozofia culturii. fa ă de sub irimea cadoului 106 .. Buc. insulta şi injuria candoarea canibalismul caritatea. diferen a între dar şi cadou: darul are o bogată încărcătură simbolică. direfen a între bunul sim moral şi bunul sim gnoseologic 15 V.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 14 blânde ea brutalitatea buna credin ă buna cuviin ă bunătatea13 bunul sim (moral)14 calomnia.

sufletească encomiasmul (lauda exagerată) eroismul (eroul fondator şi sotir. spaima şi teama frivolitatea frumosul furtul v.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 dârzenia datoria decen a defăimarea dela iunea delicate ea demnitatea denigrarea descompunerea devotamentul disimularea disperarea dispre ul diversiunea dorin a dreptatea duioşia durerea (fizică şi sufletească) şi suferin a egoismul elegan a gestuală. autosacrificiul şi modelul spartan) evlavia fericirea16 fidelitatea for a creatoare franche ea frica. fericirea lui Sisif şi fericirea creştină 107 . atitudinală.

p.. Algirdas J. Buc. 1997. Scripta. Ed. aici vinovă ia fără vină) grija fa ă de "celălalt" grosolănia iconoclastia (religioasă şi laică) idolatria (religioasă şi laică) iertarea ignoran a iluzionarea "celuilalt" – formă de minciună impietatea impostura impudoarea incestul incorectitudinea indecen a indiferen a indolen a ingratitudinea inocen a integritatea morală intoleran a invidia sau gelozia ca intoxica ie psihică (Adler)17 ipocrizia iubirea iubirea de sine îndemnul la bine îndemnul la rău îndurarea 17 Greimas. 159-271 108 . Jacques Fontanille..9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • generozitatea gentile ea gratitudinea greşeala (v. Semiotica pasiunilor.

just/injust. drept/nedrept lepădarea de sine libertatea libertinajul linguşirea loialitatea mândria mânia martirajul măsura mefien a meschinăria mila minciuna mitocănia modera ia modestia necinstea nehotărârea nemernicia nevrednicia noble ea obedien a Jerfta involuntară (ostaşii pieri i în războaie. unii mucenici creştini.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 îngăduin a înşelăciunea în elepciunea jertfa voluntară şi involuntară18 jignirea laşitatea lăudăroşenia Legal/ilegal. cei pieri i şi tortura i în puşcăriile diferitelor regimuri politice. so ia "meşterului" Manole) şi jerfta voluntară (gestul lui Avraam. sfântul şi eroul salvator ═ sotir) 109 .

9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • obliga ia obscenitatea ofensa sau jignirea omenitatea (morală şi estetică) omul onestitatea onoarea oportunismul orgoliul ospitalitatea ostilitatea patriotismul păcatul păcăleala – formă de minciună perversiunea pietatea plăcerea pocăin a polite ea prestigiul pre uirea şi dispre ul ca pre uire prietenia promisiunea protec ia pruden a pudoarea puritatea răutatea răzbunarea recunoştin a remuşcarea renegarea resemnarea 110 .

dacă nu sunt declarate ca atare sau sunt trunchiate. senza ii şi convingeri ale subiectului. dar care poate avea şi un impuls benefic. opinii. Minciuna este un fals inten ionat. psihică şi morală securitatea severitatea sfin enia simplitatea simulacrul sinceritatea19 smerenia. ci cu propriile trăiri. contrapunctică la sinceritate. 20 Stăpânirea de sine e deosebită de răspundere 19 111 . de bunuri şi de energie ruşinea sacrificiul sacrilegiul sadismul şi masochismul sănătatea corporală. op iuni.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • resentimentul responsabilitatea risipa de timp. omise par ial sau eludate avem de-a face cu minciuna ca o valoare negativă. care. pietatea şi evlavia sminteala solidaritatea la restrişte sosia speran a sperjurul spiritul de dreptate spiritul de sacrificiu stăpânirea de sine20 stigmatul şi oprobiul public succedaneul şantajul tandre ea Sinceritatea nu trebuie pusă în rela ie de congruen ă cu adevărul ştiin ific sau faptic.

viciul e absen a virtu ii.exces în satisfacerea unei cerin e fireşti şi/sau abatere a orice de la destina ia sa naturală. 112 . precum răul e şi absen a binelui.9 discipline plus 3 domenii Axiologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tăria de caracter temeritatea temperan a tendin a de dominare teroarea ticăloşia tiranizarea toleran a tortura trândăvia trădarea trucajul trufia umilin a umilirea ura ura de sine utilul via a viciul21 vina violen a virginitatea virtutea vitalitatea sau valorile vitale (Nietzsche) vitejia vrednicia vulgaritatea xenofobia şi xenofilia zgârcenia 21 Viciul . dându-i o altă finalitate.

a răzbunării. superba animalitate.. blânde ea. 1998 25 Pentateuhul. generozitatea. p. adică fapte cărora. nu le pot lega şi de un centru personal.. Eminescu. a vicleniei şi mâniei. avari ia. puritatea. Pentru a eviden ia fluiditatea valorilor morale şi religioase.B. André.. părându-mi-se că le pot atribui anumite valori morale. Toate sunt valori personale. cumpătarea. 97 op. pathosului distan ei. preacurvia. Ed. lenea. pizma. Ed. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. cit. curajul. dreptatea. marea responsabilitate. Buc. a aventurii. conştiin a noastră este în drept să le interpreteze ca pe nişte false valori. toleran a. simplitatea. Tudor. Univers. 1982. Virtu ile cardinale la vechii greci: în elepciunea. cumpătarea. iubirea. Cele şapte virtu i: credin a. Mic tratat al marilor virtu i. în fiecare dintre valorile morale revin anumite "trăsături ra ionabile"22. Institutului Biblic. 22 23 113 . puterea. prezentăm Decalogul (Ieşirea. exuberan a. 97 24 Comte-Sponville."23 Atunci însă când constat fapta caritabilă a unei persoane feroce sau fapta vitejească a unui laş. pruden a. ca pe nişte simple valori iluzorii. cât şi unitatea lor. pruden a. în raport (opozi ional) cu valorile negative corespunzătoare. mizericordia. p. mânia. A se avea în vedere şi lista de valori morale organizată de André Comte-Sponville24: polite ea. spiritul de dreptate. dreptatea. instinctele războinice şi plăcerea victoriei. 19-2025): Vianu.. trufia." După Nietzsche Creştinismul trebuie blamat pentru că neagă valori cum sunt: "mândria. compasiunea. Buc. 152-153. buna credin ă. "Persoana nu fapta ei este suportul valorilor morale. curajul. nădejdea. versiune revizuită după Septuaginta. Ed. recunoştin a. cumpătarea. p. umilin a.9 discipline plus 3 domenii Axiologie N. Vezi şi cele şapte păcate capitale (în Evul Mediu european): lăcomia. Buc. sim ul umorului. care sunt totodată şi valori pozitive. fidelitatea. Studii de filozofia culturii. idolatrizarea pasiunii. 1997.: După Tudor Vianu. a cunoaşterii" întrucât e o "morală de sclavi". dragostea.

acolo sus. activitatea răbdarea. Să nu te desfrânezi. Să nu iei numele Domnului. lăcomia 3. 10.i faci ie chip cioplit. dar ziua a şaptea este odihna Domnului. ori din câte sunt în apele de sub pământ. ca să. calmul bunătatea. nici străinul ce poposeşte la tine. ispita (dorin a) 2. mândria Virtu ile castitatea abstinen a. Să nu. Dumnezeul tău. şi nici să le slujeşti. în ele fă. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Păcatele 1. Dumnezeului tău. nici la slujnica lui. nici la ogorul lui. să nu râvneşti la femeia aproapelui tău. spiritul economic. spăşeala. Să nu ai al i Dumnezei în afară de Mine. generozitatea smerenia. ca s-o sfin eşti. 7. ori din câte sunt pe pământ.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 1. nici fiica ta. Adu. 4. în deşert. nici sluga ta. că Eu. nici boul tău. nici tu. umilin a. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. nici asinul tău. 8. furia 6. echilibrat diligen a. invidia 7. că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui. 6. 5. nici fiul tău. Şase zile să lucrezi. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. nici la sluga lui. nici la boul său. Să nu ucizi. Să nu furi. lenea (lâncezirea) 5. Să nu râvneşti la casa aproapelui tău. Să nu te închini lor. nici orice dobitoc al tău. 9. şi nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer. în ea să nu faci nicio muncă. avari ia 4. modestia 114 . aicea jos.i toate treburile. 2.i aminte de ziua odihnei. Dumnezeului tău. 3. temperan a dărnicia. nici la asinul său şi la niciunul din dobitoacele lui şi la nimic din câte sunt ale aproapelui tău. nici slujnica ta.i fie ie bine şi să trăieşti ani mul i pe pământul pe care Domnul Dumnezeu i-l va da.

** De distins între corectitudine şi cinste: .corectitudinea e o conduită exterioară. 26 Nā yaśāstra. 1997. Bucureşti. Disperarea. Oboseala. 122-144 115 . palma rămâne palmă şi sărutul sărut. aceasta deoarece nu sunt echivalente. Descumpănirea. care sunt valori impregnate cu trăiri incomensurabile. Mul umirea. Resentimentul. Epilepsia. căreia i se alătură datoria şi obliga ia sau răspunderea. Indolen a. Trezirea. Totodată.cinstea – cu sensul de tandre e. Invidia. valorile nu sunt interşanjabile. Grija. iubire şi responsabilitate. Vigoarea. sunt scopuri) deoarece linia dintre ele poate fi intersectată de un eveniment aleatoriu. nu se anulează compensatoriu. Mânia. Panica. Frica. Certitudinea. o inten ie rea se poate finaliza cu un efect benefic tot din cauza păienjenişului de evenimente. Tânjirea. Slăbiciunea. Râsul. Amintirea.9 discipline plus 3 domenii Axiologie * În întinsul câmp al moralei. Spaima. deşi pot să şi mintă. Ştiin ifică. Irascibilitatea. Minunarea. de fapt. Visarea. Sila. Bucuria. Nebunia. nu se exercită înso ită de sentimente. cum o inten ie bună poate avea un rezultat contrar. Ea nu implică o conota ie afectivă. rezultată dintr-o conven ie. **** Stările emotive ca expresii atitudinale şi deci. deosebite de cele corecte. Ruşinarea. dar le putem presupune în virtutea unor scheme de comportament-standard sau le putem afla din declara iile agen ilor lor. Disimularea. Somnolen a. Triste ea. Suspiciunea. . Dezolarea. care sunt cantitativiste. valorizatoare. Prin urmare. Arogan a. Să mai adăugăm că nu întotdeauna finalită ile corespund cu inten iile (care. Stupoarea/Nesim irea. p. se ridică problema: Cum este mai potrivit să apreciem oamenii? După inten ii sau după fapte? Inten iile nu le putem şti. după Nā yaśāstra26: Voluptatea. Deprimarea. Ed. Moartea. Violen a. Chibzuirea. numai faptele sunt cuantificabile şi evaluante. Îmbătarea. *** În privin a judecă ilor morale.

Anstasia. Babel. Moralită i elementare. 2. Ed.. ed.. Buc. Buc. Ed. p. Dincolo de bine şi de rău. Trei.. Etica discursului şi problema adevărului. 2006 9. Buc. Cetatea antică. Antet. 78-87 (valoare şi cultură) 6.. Buc. Humanitas. 1999. vol. Ed. 42-43 8.. 661-663 III.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. p.. Buc. 1983. Hegel. ed. 2004 III.d Transmuta ia valorilor Nietzsche. Ed. p. Ed. Amarcord. xxxx. Hartmann.. 341-342 2. p. Art. 267-346 4. 2000. 1998. Buc. Buc. 2000. 1993. Scheler. Polirom.B. Jürgen. Alexandru. Buc. 1996. Ed.11. p. Meridiane. Vasile. Iri. 285-320 3.. Habermas. Ed. Curs de istorie a metafizicei. Nae.B. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Blaga.11. P. Ionescu. 2007 2.11. De la Platon la Heidegger.. ELU. 1991..e Tipologii ale valorilor morale Tipologii ale valorilor morale/Adevărul 1. De Coulanges. Paideia. Vechea şi noua ontologie. 2006 11.. Tratat de etică. Moralită i elementare. Ed.b Sistemul de valori morale 1.. (ed. 2008 3. Jean. Vasile. ed.). Trilogia culturii. Beaufret. Humanitas. 116 . Politică. Genealogia moralei. Buc. Boboc. 1977 5. Ed. p. Fenomenologia spiritului. Aşa grăt-a Zarathustra. Max.c Conceptul de valoare 1. Fr. Ed. 9 şi urm. edi ia a 3-a.B. Ed. Buc. Omul resentimentului.. 52 2. Lucian. Humanitas.. Ed. 1984. 132-144 10. Timişoara. Nicolai. Etica nicomachică. Morar. Singer. vol. Buc. Buc. Georg Wilhelm Friedrich. Buc. 101-112.. Lec ii de filosofie. p. Buc. Morar. Fustel. 2004 7. Dic ionar de sociologie.B. Paideia. Buc. Paideia. 1969. Nietzsche..11. Friedrich. Nietzsche Friedrich. Academiei Române. 1965 sau Ed. II. Buc.. Ed. p. Buc. Aristotel. p. cu o introducere de Ştefan Augustin Doinaş III.

1993.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. 213 117 . 87-101 2. în Opere. Francis E. Ed. Kolakowski. p. Daniel. Humanitas. Ed. 1968 Vianu. Buc. Immanuel... II.. Tudor. p. Buc. p. Religia. Greceanu. Univers Enciclopedic. Logica frumosului. Ed. Tensiunea gândirii. 1985.. p. Liviu. 2005. 2007.. 1987. Tudor. Humanitas. 51-65 Tipologii ale valorilor morale/ Autonomismul şi heteronomia valorilor morale Comte-Sponville. Ed. p. PUF. vol. Termenii filozofiei greceşti. 1982. Critica ra iunii practice. p. 1991. Mircea. 1989. 1993. p. p. Cartea Românească.. Inteligen a socială.. Ed. 1998. p. 5. Mituri. 6. binele şi frumosul Wald. Religia. 35-36 Rusu. Leszek. Henri. Buc. Buc. Buc. vise şi mistere. Ed. Eminescu. Buc. Buc. 1993. Humanitas. p. Buc. Buc. Leszek. Comarnescu. 87 Peters. ELU. Eminescu. Drumul celor pu ini. Ed. 142-166 3.. Mircea. 200-239 5. Florian.. Eliade. Buc. Curtea Veche. Buc. 10. Minerva. 126127 Tipologii ale valorilor morale/Binele 1. Ed. 243245 4.. André. 7. Kant. p.. 315-338 Tipologii ale valorilor morale/ Valorile absolute: Adevărul. Ed. Ed. Buc. Une éducation filosophique. Patosul adevărului în Oedip şi Hamlet. 1972. Ed. Kalokagathon.. 163171 Tipologii ale valorilor morale/Altruismul Goleman. Paris. Kolakowski. Petru. Vremea. Recesivitatea ca structură a lumii. Ştiin ifică. 63-78 Tipologii ale valorilor morale/Angoasa 1.. p.

Buc. Univers. Buc. 435-456 sau Ed. 1995.. Jeni. Buc.. Ed. 1974.. Froom. Lev. Tratat de antropologie creştină. citat de George Ardeleanu. Ed. Ed. Religia. 1997. II. Ed. 1992. Istoria credin elor şi ideilor religioase. 89-93 6. Buc. 2000. p. Universitas. Liviu. Ed. Buc. în rev. Kalokagathon. 2004. p. Baudelaire. Achim. 1991. Despre sens. Binele şi răul. 1993. Filosofia tragediei. Omul. Florian. Crase banalită i metafizice. Matei în Cinci fe e ale modernită ii.. Leszek. Mircea. Georg Wilhelm Friedrich. Buc.. Dragomir. 2000. Acterian. Ed. Buc. Buc. p. Anima. 1995 10. Nr. Tolstoi şi Nietzsche) 10. Buc. Grigoraş.. 1993. 58 4. Ed. 1965. Ion. Eliade. p.. Steinhardt. Humanitas. p. Eminescu. Ed.. Humanitas. Ed. Petru. 9. 19-20 7. 5 9.. Ed. Arta de a iubi. p. Kolakowski. Nicolae. 118 . 41-232 5. Buc. Ed. Iri. Cicero. Junimea. 136143 11. Timpul. 33-151 (v. Fenomenologia spiritului. 1968 8. Buc.. Mircea. 204-223 6. Francis E.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Peters. p. ELU. Jurnalul unei fete cumin i. p. 1987. p. Buc. Iaşi. România literară. p. Humanitas. Chişinău.. Logica frumosului. Buc. Univers. Cluj-Napoca. Academiei Române. p. Despre supremul bine şi supremul rău.. p. 141-143 7. Termenii filozofiei greceşti. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Napoca Star. p. Ed. u ea. Erich. 125 2. Alexandru. 1985. 1971 12. 62-67. Mihu. citat de Călinescu. Hegel. Ed. Univers. 372374 13. Algirdas Julien. 252-263 (liberul arbitru) 8.. Eminescu. 42 şi urm. Rusu. Şestov. vol. Humanitas. p. Ed. Comarnescu. Recesivitatea ca structură a lumii. p. Greimas.. Antropologie culturală. Buc... 2003 Tipologii ale valorilor morale/Binele şi răul 1. Iaşi. 1983. 17/1 mai 2009. Petre. Ed. 180 3.

Ed. Humanitas. Ed. Opere. ed. 158-159. 1991 Noica. V. Ed. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Cluj-Napoca. Buc. Lorenz. 1990. 145-149. Humanitas. Vremea. p. Ed.. Buc. 18.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. Friedrich. Buc. 22. 1985. 17. Ed. Jacqueline (coordonator). 23. Alexandru. Ed.. Buc.. 37 Platon. 236243 2. Buc. Humanitas. Jean. 19. p. Primejdia mărturisirii. 2005. Dincolo de bine şi de rău. Daniel. Ed. Ştiin ifică. 1995.. Buc. Ed. 206-215 Russ. Aşa-zisul rău. 283329 Steinhardt. Humanitas. 1974. Paideia. p. Filosofia dialogurilor. 233-274 3. Ed.. Textul şi interpretul. Dacia. 1972 2. Enciclopedică.. p. Cluj-Napoca. 15. Buc. Ed. p. Platon.. 204-208 Tipologii ale valorilor morale/Curajul 1. p. I. Dacia . N. Greceanu. p... Drumul celor pu ini. Buc. Filosofia primelor secole creştine. Posescu. p. Curtea Veche. p. I. 1966. Opere complete. Andrei. p. Ed. Istoria filosofiei. I. Buc. 1971. Ed. 16. 429-444 Pleşu. Platon.. Buc. Gheorghe. Inteligen a socială. 1998. Ed. 188-192 Starobinski. 2007. Buc. Republica. Buc. p. Univers.. Paleologu. 2003. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1996. partea a V-a. Ed. 33-61 Nietzsche... Constantin. Ed. 154-178 Tipologii ale valorilor morale/Bunul sim şi polite ea 1. Univers Enciclopedic. 21. p. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Compasiunea Goleman. Ed. Konrad. Ed. Polite ea ca armă.. 244-257 Tipologii ale valorilor morale/Cumpătarea Montaigne. Opere. Tudor. Jurnal filozofic. p. Al. Despre îngeri. Eseuri. Ştiin ifică. Cartea Românească. vol. 1986. 2002. 2.. Buc. p. a 3-a Vlădu escu. 2000. 20. 99100 119 . în Platon. Buc.. ----. Bunul sim ca paradox. 76-77 Sfântul Dionisie Areopagitul.

Buc. Buc. Ed. Ed. Kant. Jacques. p. Dăruind vei dobândi. Ed. 1994.. 1996 3. Critica ra iunii practice. Cluj-Napoca. Ed. D.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. Dacia. 2008. Datoria vie ii noastre. Ed. p. Morar. Steinhardt. Ştiin ifică. Iaşi. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip. Ed. Amurgul datoriei. 142 Tipologii ale valorilor morale/Darul 1. p.. Pârvan.. 84-88 2. 391-398 3. 1992. Derrida. 153-155 120 . Vasile. 1994. Teodor. 1972 2. 1935. p. Buc. Ed. Valori. xxxx. M. 2004. p. John D. 1996 2. Caputo. Ed.. N. Ed. Filosofie contemporană. 6. Texte alese.. Institutului European. Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. 1997.. Diseminarea. Cluj-Napoca.. Moralită i elementare. Funda ia pentru Literatură şi Artă. Paralela 45. Ed. Immanuel.. Félix Guattari. Lipovetsky... 8387 sau Ed. Vasile. Eseu despre dar. p. Ed. Ed. Baia Mare. Univers Enciclopedic. p. Ed. Dupa moartea lui Dumnezeu.. Ralea. Baconsky. Buc. 2008. Curtea Veche. Vasile. Anastasia. ed. Ed. Buc. N. Gilles. Iacob şi îngerul. Piteşti. 2004. 1995. p. Compte-Sponville. 1998. Mic tratat al marilor virtu i. Maus. 251-266 ----. Gianni Vattimo. André. 159-161 Tipologii ale valorilor morale/Dorin a 1. a II-a 4. p. Dăruind vei dobândi. Buc. 12 Steinhardt. Cluj-Napoca. 1993 4. Garamond. 149169 Tipologii ale valorilor morale/Datoria 1. Babel. Ed... Dacia. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Roşca. Marcel. Dacia. p. Buc. 266-277 3. Buc. Buc. 105-110 5... Deleuze. Paideia. Buc. Primejdia mărturisirii. Univers. Gilles. Paideia. 5.. Ioan N. Moralită i elementare. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Decen a Morar. 2002. Buc. Ed. Univers. p.

. Buc. 278-281. 1981. 200. Zygmunt. Curs de istorie a metafizicii. Etica. Ed. 1977. p. Buc. 230-244 Hawkins. Ed.. Ed. Nae. Ed. Tinere e fără bătrâne e şi via ă fără de moarte. Buc.. Jurnalul Literar.. Semiotica pasiunilor. Algirdas J.Marcus Aurelius. Cartea Daath. 94 Tipologii ale valorilor morale/Etica27 1. 129-147 Tipologii ale valorilor morale/Eroismul 1. 1989 Platon. Scripta. p. 47 Tipologii ale valorilor morale/Durerea 1. Bauman. 1992 Goleman. p. Buc. Ionescu. p. Ed. 9. Buc. p. 2006. Inteligen a socială. 2007. Tipologii ale valorilor morale/Dreptatea Epictet în vol. Dincolo de principiul plăcerii. 2003 2. p. Greimas. Buc. Ed. Jacques Fontanille.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Amarcord. 208-223 27 Etica = teoria despre morală 121 . Cluj-Napoca. Ed. Legende sau basmele românilor.. în vol. Minerva.. Dumitru. Freud. 1996. Buc. Jankélévitch. Paradoxul moralei.. Echinox. 1968. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 4. 2001. Conquest. Anastasia. Ed. Ed. Robert. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român. 198. Petre... Stăniloae. Humanitas. Leszek. 5.. ELU. Buc. 1993. Sigmund. Ed. 119 şi urm. 2000 2. 221-224 Ispirescu. 137-145 (moralizarea) 3. 6. Buc. 8. Ed. Dialoguri. 199. 201 Spinoza.. Buc. Kolakowski. Buc. Vladimir. Timişoara. Religia. Daniel. Elion. 7. Manualul către sine. David R. 1997 4. Ed. Ed. p. Epictet . Curtea Veche. Sinele: realitate şi subiectivitate. Minerva. p.. Buc. Recolta durerii.. Etica postmodernă. din Banchetul. Humanitas. 1997.

. Vechea şi noua ontologie. Etica postmodernă. 141-159 2. 1988 3. Cluj-Napoca. 63-80 122 . Moralită i elementare. Paideia. Etica interpretării. Ed. Ed. Încercare de a-l gândi pe celălalt. 2009 (III) 8. 1995. 372-379 7. Bauman. Petre. Buc. Amurgul datoriei.. Zygmunt. Ed. Henri. Creativitatea răului: ticălosul. în vol. 77-84 9. Levinas. Buc. 126-157 14. Ed. p.. Blondel. Filosofia valorii. Bergson.. 2004. Liviu.. 1997. 2000 13. Vladimir. Timişoara.. Observator cultural. Andrei. Vasile. p. Nicolai. comentariu de Eric. Buc. Cele două surse ale moralei şi religiei. Nietzsche. 113-140 9. 221-365 12. Ed. 1997. Humanitas. Vattimo. Buc. 2000 6. Ed. Babel. ----. Aşa-zisul rău. Hartmann. 1994 sau Ed. Iaşi. Kant. Ed. Ed. Polirom. 2009 (II). Buc. Estetica. Bic All. 22-28 oct. edi ia a II-a.. – 4 nov. Etica nicomahică. Paideia. 1998. Ed. Paradoxul moralei.. Iaşi. Ed. Echinox. Buc. p. 1993 10. 29 oct. Emmanuel. Immanuel. Logica frumosului. Jankelevitch. Pontica. Constan a. Amurgul idolilor sau Cum se filosofează cu ciocanul. 2009 (I). Ştiin a veselă. Mic tratat al marilor virtu i.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 5. 2000 4. Între noi. Ed.. Între noi. Ed. Buc. Ed. Univers. Genealogia moralei. Morar. Scrieri moral-politice. Lipovetsky. Ştiin ifică. ----. Friedrich. Rusu. Garamond. Etica: Introducere în vol. 149-168 8. Buc. 1968 (v. 1972 11. Filosofie contenporană. Buc.. Institutul European. Binele) 11. ----. 1996 7. 1991. Emmanuel.. Antet XX Press. 1974. Gilles. 5-11 nov. p. ----. Filipeştii de Târg. Amarcord. Comte-Sponville. Ed. Aristotel. Lorenz. Ed. Echinox. Nietzsche. Bic All. p. 1992 5. Critica ra iunii practice. Ştiin ifică. Levinas. André. 15-43. Cluj-Napoca. Univers.. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. ELU. p. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Buc. 2000 Tipologii ale valorilor morale/Etica şi morala 1. 2002. Buc. Konrad. Prahova... Ed. Humanitas. Amurgul idolilor. 1998 6. Buc. 1997 10. în rev. Buc. Ed. Friedrich. Buc. Genealogia moralei. Gianni. Ed.

Buc. N. Eibl-Eibesfeld. Eliade. Ed. A 6-a. 1981. p. 1943. Buc. Ed. Aristotel. Faust. p. Albert. Grupul Editorial ART. 144 16. 353 2. cântul 17. Boltzman. Buc. p. 2007 13. Piteşti. Biblia comentată. Drumul spre centru.... 132144. Buc. Casa Şcoalelor. Bruckner. Ed. Dante. Buc. Buc. Omul resentimentului. 403-410 (din Critica ra iunii practice) 6. François. 1998 15. 2000 9. 1991. Eminescu. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. ed.. Buc. Dragomir. ed. în vol. Narly. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 391-393 (din Critica ra iunii practice).. Ed. Despre fericire şi feluri de vie i. Buc. Crase banalită i metafizice. Alexandru. Paralela 45. Buc. 2000. Institutului Biblic. p. Mircea. p. Irenäeus.. p. Humanitas. 136-166 (v. Ed.. Buc. Antologie filosofică. Walter. Ed. Trei. Florian. Paralela 45. 719-728 12. Ludwig. p. p. Arlette. Univers. Trei. 97-105 4. Fericirea ca obliga ie. 8 (Predica de pe Munte) 3. C Narly... 1988. Ed. Ed. 3.. Scrieri. C. 212-213 7. Comte-Sponville. 1993. Recesivitatea ca structură a lumii. 251266 5. Virgil Bogdan... Buc. p. Univers. Buc. Max. Cehov. 32-33 14. 148-150 (util şi plăcut) Tipologii ale valorilor morale/Fericirea 1. Antologie filosofică. vol. 2006. Virgil Bogdan. Bagdasar. A. Ed.. II. Benjamin. Farge. Delumeau. Buc. p. Scheler.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 15. Bagdasar.P. . p. Cea mai frumoasă istorie a fericirii. Buc. Filosofi străini. Iluminări. Anania. N. 1943. Ed. Univers. Trei. 127-133 11.. Goethe. Camus. Iubire şi ură.. Mircea. p. Alighieri. Buc. André. Ed. Ed. 7-24. Trei. 2008 123 . vol. în româneşte de Eta Boeriu. 29-32. Jean. 2003 10.. pesimismul lui Schopenhauer) 17. Divina comedie.. 1987. Bartolomeu Valeriu (versiune redactată de). Pascal. Opere. 1969. 2004. 1998. Casa Şcoalelor. 207-235 8. ----.. Etica nicomahică. Ed. Ed. Ed. Brune. 398-399 (din Întemeierea metafizicii moravurilor).. Noul Testament. 1989. Buc. Euforia perpetuă. ELU. p. Mitul lui Sisif.

Hestia. p. 105-113 33. Polirom. Ed. Buc. Fericirea paradoxală. edi ia a III. Curtea Veche. Humanitas. 1943. Univers Enciclopedic. Buc. Ed. Evanghelos. 204 29. 115-133 20. p. p. Buc. Buc. Christopher. 131-134. Humanitas. II. Tiparul Universitar. I. ed. Buc. Gilles. Fernando. Valorile. p. Omul recent. 1993. Ed. Daniel. 2000. p. Buc. Ed. 38-49 32. 2007 26. Opere complete – 3 – Omenesc. Ed.. Buc. Ed. Cartea neliniştirii. Hegel. Inteligen a socială.. Aşa grăit-a Zaratustra. Buc.. Jacqueline (coordonator). Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 18. p. Russ. Ed. Buc. Francis E. Richter. Buc. Bagdasar. Ştiin ifică. 2005 25. Ed. p. 1982. Academiei Române. 36. Nietzsche.. Filosofi străini. Goleman. Pascal. Georg Wilhelm Friedrich. Horia-Roman. cartea a doua. Formula fericirii. Iri. poezie. Buc. 2000. Blaise. 2007 19. 220-221. vol. 2005. Buc. Casa Şcoalelor. p. Immanuel. p. Patapievici.. Omonia. Noica. Friedrich. Humanitas. ----. 232 31. p. 70 şi urm. Humanitas. 1939. C Narly. Cugetări... Paideia. Iaşi. Ştiin ifică. 69 34. Existen a lui Dumnezeu ca postulat al ra iunii pure practice. 2004 24. Filosofi Străini. Moutsopoulos. Filosofie. ştiin e moderne. subcapitolul V „Existen a lui Dumnezeu ca postulat al ra iunii practice” 21.. Ed. Funda ia Culturală Română. 77-79 124 . Ed. Antologie filosofică. E de ajuns să fii fericit?. Lipovetsky. în vol.. 2000. 2000. prea omenesc. 75-76 27.. Kant. ----. ----. Friedrich. Fenomenologia sporitului. Buc. 1992. Ed. Ed. Buc. p. Constantin. 403-410 22. 230-232 28. Ed. N.. p. 1972. Ed.. Klein. Virgil Bogdan.. Buc. Peters.. p. Casa Şcoalelor.. Humanitas. 1967.. Buc. Istoria filosofiei. cap. în vol. Ştefan. p. 1965 sau edi ia Ed. p.. I şi II. 403-410 23. Termenii filozofiei greceşti.. Scrieri alese. Max. Ed. Ed.. 2000. Pesoa. 102 35. 74-80 30. Kirwan. Antologie filosofică. Critica ra iunii practice. 2001. Ed. 1943.a. Ştiin ifică.. Nietzsche. Timişoara. Buc. I. Ed. Mathesis sau bucuriile simple. 207-210.

1990. Dacia. Melancolie. Trei. p. Humaniats. Cartea Românească. Buc. Reînvierea. Vremea. Ed. Søren. Univers.. Dumitru. Tzvetan.. 1992 3. nostalgie. 1993 43. Nr. 1986 2. Jean. Antet. Academiei Române. Ed. 2001 125 .. Tudor. Jurnalul fericirii. Incitatus. p. Buc. Buc. 237-240 47. 198-201 (plăcerea la Aristotel) 38. vol. 236243 4. Mărturii despre Valeriu Gafencu. Dincolo de principiul plăcerii. 232-235 5. 1966. 121-137 42. Ed. Buc. 2001 48. Voronca. Ed. Sfântul Închisorilor.. Ed. XVIII).. XIV. 252-282 44. Buc. Arthur. Jurnalul Literar. Georg Wilhelm Friedrich. Ed. Frică şi cutremurare. Iertare si ironie. Buc. Kierkegaard. Metafizica probabilistă. Ed. Buc. p. Jean. Bertrand. Ed. Schopenhauer.. martie 2009. Volkoff. Mic manual de fericire perfectă. David R. 2005. Buc. Cartea Daath. Ed. 291 41. Hawkins. Sinele: realitate şi subiectivitate. Istoria filozofiei occidentale. Ed. ----. 325-354 46. 2006. Arta de a fi fericit. p. Ed. I. Greceanu.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 37. 2005. 577-582 Tipologii ale valorilor morale/Frica 1. Steinhardt. Meridiane. Ed. Humanitas. 1973 Tipologii ale valorilor morale/Fidelitatea Hegel.. Gala i. Ed. p. Manualul corectitudinii politice. Delumeau. Prelegeri de estetică... p. Ed. Alba Iulia. Roger. Drumul celor pu ini. 105-107. Cluj-Napoca. Iubirea creştină. Buc. Sigmund. Patrick. Starobinski. Buc. Stăniloae. I şi II. Buc. Suppes. vol. N. Grădina nedesăvârşită. O cetate asediată. Textul şi interpretul Ed. Idei în dialog.. Scruton. în rev. p. Frica în Occident (sec.. 1985. Porto Franco. Russell. 1993. 32-34 40. 2001 39. Vladimir.. Antaios. Ed. Ed. Buc. adunate şi adnotate de monahul Moise. Ilarie. p. p. 1991 45. Freud. Buc. p.. ironie. 2002.. 3 (54). Todorov. Meridiane.. 2007.

p. 325-326-327. p.. în rev.. 7. Vladimir.. Condi ia umană.. p. Buc. 87-93 Tipologii ale valorilor morale/Impostura Morar.. p. Ed. Vasile. 97-102 Tipologii ale valorilor morale/Frumuse ea. Ed. Vremea. 8. 61 Tipologii ale valorilor morale/Frumosul şi binele 1. Condi iile iertării.. Ideea Design & Print. Secolul 20. istoria unei idei politice. Kolakowski. Nemira Buc. 337 3. Polirom. p. Marius. Cultura. Casa Căr ii de Ştiin ă. Meridiane. Eminescu. p. Mister Corey. Ed. Hannah. 1998 6. 195-201 2. Paideia. Iaşi. Ed. p. Jankélévitch. Moralită i elementare. 2003. 2008 Noica. Masele şi puterea. Frica. p. Iri. Comarnescu.. Georg Wilhelm Friedrich. Ed. Nr. a II-a. Lysis.. Ed. 378-380 5. Leszek. Conferin e mici pe teme mari. vol. prietenia şi iubirea Platon. 254-255 4. Humanitas. Hegel. Ed. 10.. 2004. Arendt. Robin. Petru. 114118 126 . Nr. 2005. N. ed. Cluj-Napoca. Canetti. 1994. în rev. Buc. Ed. 2007. Buc. Buc.. Fellini despre Felllini. Buc. 11. Ed. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Ed. Francis E. 3 7. 1993. Peters. I. Buc.. 2000. Steinhardt. 11 xxxx. Kalokagathon. Istoria filosofiei occidentale. 206-213. Constantin. Ed. Bertrand. Dăruind vei dobândi. Termenii filozofiei greceşti. Russell. Humanitas. Iertarea. Buc. Buc. Paideia. Chivu. p. Fenomenologia spiritului. Humanitas. 1996. p. 87-101 2. p. (cu un eseu de Constantin Noica) Tipologii ale valorilor morale/Iertarea 1. Dacia. 2000. 1985.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6. Cluj. p. Ed. Ed. 1982. Elias. Buc. 26 iunie 2004.

Adămu . 178-184 7. Buc.. Cehov. p. Ed. nr. Dragomir. Comte-Sponville. Univers. Humanitas.. A. Polirom. în rev. Jean. Iubirea fa ă de aproapele. XIII. 127-130 8. Trei. 2008 9. Univers. Mic tratat al marilor virtu i. Univers. Roland. Iaşi. Idei în dialog. Ed. în rev. Iaşi. Iaşi. Ed. 1993. 13) 3. cap. Anania. Rao. André. p. Ed. Ed. Vasile. Buc. 2. 2003. 1984. Denis. 2005. 2004 127 . 1997 12. 1998. 31-32 2. Analele Universită ii Bucureşti. p..9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Incestul Iftode. Institutul Biblic şi de misiune al BOR. Buc.. Păcatul şi frica. noiembrie 2004. Timişoara. Ed. roman 4. edi ia a III-a.. Carver.. p. Ed. Despre plăcerile iubirii şi practicarea plăcerii.. I. cultură. Buc. Ed. Buc. noi suntem artişti. p. Raymond. Ed. Cioran. Delumeau. Interpretări şi texte. Brunner. şi Morar. F. Estetica. Natură. Crase banalită i metafizice. Alexandru.. Filosofie. Iubirea şi Occidentul. Max. p. p. Andrei.. 1997 (iubirea. iertarea) 13. XVIII). 1989. Noul testament. Emil. p. Ed. Anton I. 107-108 Tipologii ale valorilor morale/Invidia sau gelozia ca intoxica ie psihică Frisch. Codrescu. Amarcord. 239 (Luca. 2000 5.M. redactată şi comentată de). Buc. Fra ii Karamazov. 1993. Univers. proză. Pe culmile disperării. Buc. Pascal. Bartolomeu Valeriu (versiune revizuită.. Buc. Buc. 243-248 (v. Ed. Jurnal. anul LIII-2004. Humanitas.. Despre ce vorbim când vorbim de iubire. Ed. Culpabilitatea în Occident (sec. 161-182 6. Noi n-avem bun sim .P. Universită ii din Bucureşti. Polirom. Ed. vol.. 2005. p. Ed. Opere. 25-28 Tipologii ale valorilor morale/Iubirea 1. structură... Psihanaliză şi societate postmodernă. 1987 11. Cristian. 3. 363-369) 10. roman. Lévi-Strauss şi spectrul deconstruc iei. Dostoievski. Polirom. Buc. Bruckner. de Rougemont. fericirea.

663-666 35. 1-7/2002. 177-180 34. Buc. Mircea.. Buc. Ed. Evdokimov. Hegel. Ed. Dufrenne. Kristeva. 2005. Paul. ----.. p. p. Buc.. 1995 26. 9-55 24. Jurnalul Literar. p. Fromm. Iubirea. 2006. 109-128. 1976. 1966. Ed. Julia. 2000 22. vol.. Buc. Agresivitatea umană. II. Contur al iubirii absolute. Buc. Erich. Ed. Serghei Nikolaevici. Buc. Eibl-Eibesfeldt. Ed. 1991. Iubire fără credin ă. Greimas. Ed. Irenäeus. Freud. Recesivitatea ca structură a lumii. Sigmund. Ed. Levinias. Metafizica sexului. Colec ia suprarealistă. Ed. Evola. Ed. Ionescu. 1994 21. ----. Fontanille.. 1992 23. p. 2006 20. Minerva. Tratat de psihopatologie. Roza vânturilor. II. 2000 19. Marsilio. 1983. Nr. Drumul spre centru. Luca. 2004 33. p. Anima.. Ficino. Lazarev. Emmanuel. Ed.. Trei. p 126-127 128 . Ed.. p. Ed. Ed. Străini pentru noi înşine. Gherasim. Meridiane. Dharana. Trei Buc. în rev. Dincolo de principiul plăcerii. Constantin. Scripta. Eminescu. 139-145. Ferrini. Avangarda literară românească. 168-209 30. Florian. Neliniştea metafizică.. 2000.. 571-577 28. Trei. Evanghelia după fiul. Norman. Enăchescu. Jacques. p. Buc. Prelegeri de estetică. Buc. iubire şi ură. Ed. p. Iubire şi ură. Buc. Nae. Iaşi. Arta de a iubi. Ed. Buc. Julius. Elogiul Malombrei. 125-137 31. Buc.. 170-171 Zelul) 27. Georg Wilhelm Friedrich. de Vest. For You. Tratat de metafizică. Rădăcinile biologice ale valorilor morale.. Buc. Algirdas J. Polirom. 289-290 32. 1987. Eliade. 1992. p. Buc. 1998 17. p. Mikel. Fenomenologia experien ei estetice. Ed. p. Încercare de a-l gândi pe celălalt. 50-53 18. 1999. 1947 sau în vol. Ed. All. Buc.. Humanitas.. 1997 (p. 1995 16. Trei. Buc. Paul. Christiana.. Ed. 130-140. Timişoara. 215-223 25. Buc. Mailer. Între noi. vol. Academiei Române. Noile maladii ale sufletului. Ed. Ed. Mircea. 1993. Funda iei Culturale Române... Asupra iubirii. 114-116 15. ----.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. 80-92 29. Semiotica pasiunilor. Secolul 21. Univers. Ed. Taina iubirii.. Buc. Diagnosticarea karmei.

Trei. I şi II. Despre iubire. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. Ed. Ed. prea omenesc. patimi şi conflicte. p. Papahagi. 363-373 40. Francis E. cap. Ştiin ifică. 2003.. Trei. Evanghelos. 191-197 (Iubire îngerească) 55. 293 (Luca. 106-130 129 . I şi II. Platon. Friedrich. Dubla flacără . 2001 48. Andrei. Estetica... Instincte. 3. Aşa grăit-a Zarathustra. 88 44. Octavio. Constantin. 1978. Humanitas. 1995. p. Buc. Ed. p. Nietzsche. Buc. Paulescu. Ed. p. p. Buc. 1992. ----. Opere complete. 43-70 46. Morar. 121-135 50. Pascal.. Despre îngeri. p. edi ia a III-a. 209-219 51. Buc. Ed Univers. Blaise.. Ed. Ştiin ifică. Şase maladii ale spiritului contemporan (Spiritul românesc la cumpătul vremii). Peters. 2000. Ed. Marie. Intelectualitate şi poezie. Hestia. 226-240 49. Buc. 25-93. Humanitas.. p. Anastasia. p.. Ed. Cartea Românească. Omonia.. Ed. 177-219 (Eros şi civiliza ie) 38. p. Mori pentru a renaşte. Ed. 86-91 41. 10. 1993. Buc. Marian. p. Versiune revizuită. Moutsopoulos. Herbert. Omenesc. Scheler. Ed. Buc. Noul Testatment comentat. 2011 39. 27) 45. 12-78 47. 1998 52... Vasile. Buc. Valorile. p. Eros şi civiliza ie. Buc. 1985.. Buc. Ed... Buc.dragoste şi erotism. Buc.. Ram. Osho. Max.. Buc. 1996 54. 2001. Noica. Scrieri alese. Humanitas. Buc. Sapientia. 1998. 2000 43. Humanitas. Ed. Timişoara. 1996 37. Ed. Termenii filozofiei greceşti. Cugetări. Politică.. Paramahausa. Buc. Pleşu. 2005.. Lysis. 108-110 42. 2003. Divina iubire. Interpretări şi texte. Buc. Nicolae C. Ed. Ed.. Ed. 1993. 1967. Dominique Philippe. Ed. Ed. Paz. p. Buc. Paideia. ----. Humanitas.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 36. p.. Buc. Omul resentimentului.. p.. Marcuse. 1977. 97-102 53. Universită ii din Bucureşti. Scrieri filozofice. Buc. ----. Yogananda. Ed. cu un eseu despre în elesul grec al dragostei de oameni şi lucruri de Constantin Noica.

Buc. p. Tournier.. Ed. Christos. p. Libertatea moralei. I. Vineri sau limburile Pacificului. William. Sontag. Solomon. Petre. 2005 72.. Ed. Ghirlanda dragostei. Ed. 1978 69. Peter. Ştiin ifică şi Enciclopedică. ian.Eros. Buc. 55-65) 63. Humanitas. 121-137 64. Gala i. Ed.. Tereza Brânduşa. Orion Intercontempress. Soliloquia. Susan. 2000 (Suferin a exemplară a artistului.. Noul Testament. Institutul European. Univers.. Sf. Idei în dialog. 13 59. Ed. 1961 66. Humanitas. Studii despre iubire. 1994. 121-173 67. Ed. 1994 62. Ortega José. Buc. 2002 68. Buc. Simone.. 6 130 . John. Calea iubirii conştiente. Michel. (preot). Buc. 1991 74. Ed. Shakespeare. 2006 73. Despre iubire şi moarte. Stăniloae. Problema Celuilalt. ----. Pronto. Ed. p. Paideia. Cântarea cântărilor. 2003. u ea. Humanitas. în rev. 2003 57. Ed. roman. Ed. Iaşi. Vulcănescu. Patrick. Sloterdijk. Ed. Cucerirea Americii. Humanitas. Grădina nedesăvârşită.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 56. Sonetul 116 60. p. Welwood. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. Buc. Univers. Anastasia. Ed.. Sf. Augustin. Proiectul de tratat. Mircea. 1992 58. Împotriva interpretării. Către Corinteni. Buc. Pavel. 1993.. Polirom. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Iubirea creştină Palade. 1977 sau Ed. Süskind. 2006 65. Despre iubirea absolută: comentariu la Prima Epistolă a lui Ioan. Ed. Iubirea creştină. Weil. Elena Francisc Publishing. Minerva. Braşov 70. Todorov. Epistola I. Buc. 2008. Curajul de a gândi până la capăt. Ed. Dumitru. Tagore. Buc. BPT. Buc. Logos şi eros.. Yannaras. Ed. Tzvetan. de Vest. 8-9 61. Buc. Trei. Timişoara. Iaşi.. Ed.. Rabindranath. 1991 71. Ed. Călătoria inimii. p. Buc. Buc. Porto Franco. Y Gasset. ----. Reguli pentru parcul uman...

. Ed. Vasile. 2009 131 . Dacia. Anastasia. Ed. 1992. Istoria franc-masoneriei (9261960). Sfârşitul istorie şi ultimul om. F. I.. Curs de istorie a metafizicii. Cluj-Napoca. Paideia. Iorga. Paideia. Francis. Drepturile omului la 1789 din Preambul la Constitu ia Franceză din 1791 6. 1997. p.. Mill. Opere. p. Ed. Buc. Buc.M. Comărnescu.. Iaşi. Nae. 1974. Liiceanu. Ian-Feb 2001 12. Humanitas. 219-228 3. Dănişor. 1987 10. Teora. 20-31. Ed. Gabriel. p. Meridiane. p. Ed. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Încrederea Steinhardt. 160166 Tipologii ale valorilor morale/ Kitsch-ul ca şi comportament moral (mitocănia) Morar. p. Ed. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 104-114. Buc. p. p. John Stuart. Hans-Georg. roman (cap. Dăruind vei dobândi. Fukuyama. 1994. The culture of Liberty. Buc. 155-232 Tipologii ale valorilor morale/Jertfa Ionescu. Marele Inchizitor) 5. 1992. Anarhismul. Moralită i elementare. 178-197 Tipologii ale valorilor morale/Libertatea 1. Ed. Llosa. 2001. Buc. 195 2.. Humanitas. Metafizica libertă ii. Buc. Gheorghe. Ed. N. 110-115 Tipologii ale valorilor morale/În elepciunea Platon. 2001. Nicolae. Fra ii Karamazov. Polirom. Dostoievski. 1994 13. Povara libertă ii. George. Piteşti.. Despre libertate. Evolu ia ideii de libertate..... Ed. 247-292 8.. Antet.. Mario Vargas.. Foreign Policy. Ed. Paralela 45. Buc. Emilian Dobrescu. Buc. 165-170. p. Cum văd eu lumea. Neam u. 423432 9. Gadamer. Humanitas. Radu. p. Tempus. 2007 11. Crowder. 1994. Einstein. Buc. Albert. Mihail. Buc. 1996. Despre ură şi despre seduc ie. Adevăr şi metodă. Buc. 2006 4. 266 7. Ed. Ed.

Univers. 2003. 59 Tipologii ale valorilor morale/Mândria Hawkins. 1976. Liiceanu. 327 6. Cartea Daath. Aion. Sur le cubisme 8. J. p. Poliakov. Ironia. Didactică şi Pedagogică. 20 şi 27. Ferry. Karl.. Luigi. Buc. Barba. Institutul European. 145 4. Platytera. Friedrich. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Mario Vargas. O canoe pe hârtie. Buc. 99-108 12. Buc. Ontologia libertă ii. Gabriel. Facerea 27. p. J. 27. Buc. Luc. Ed. Leon. 282. Crizele republicii. Kierkegaard. p. Ed. IV. citat de Vladimir Jankélévitch. 75 9. Pareyson... Nesupunerea civică. 1994.. Ed. Ed.. Ed. Ed. Buc. Ed. p. 1999. Llosa. Ed. Herald... Răul şi suferin a.. Barnes. Iluminarea: Eternul început. Sinapsa. 1988. Ed. 1999.A. în rev. Buc. Mihai. Meridiane. Libertatea fiilor.. Buc. p. Buc. ClujNapoca. 1998 5. Wayne C. 2010 11. Humanitas. Osho. Buc. Booth. Originea şi sensul istoriei. Ed. Ed. Dan. Voin a de putere. 2009. 137-142 132 . Pontica. Hannah. Humanitas. 1999 2. Unitext. Sociologia minciunii. Nietzsche. 2006 10. Buc.. 167-176 Tipologii ale valorilor morale/Libertatea politică Jaspers. R.A. Iaşi. Buc. p. Homo aestheticus.. Kathie şi hipopotamul. Aristotel. 317-318 3.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. 1997. in româneşte şi cuvânt înainte de Cantuniari.. Sinele: realitate şi subiectivitate. 2-19. citat în Manualul de filosofie pentru licee şi şcoli normale. Dacia. Constan a. Breviarul urii. p. David R. Nr. Ed. 216-221 Tipologii ale valorilor morale/Minciuna 1. Etica nicomahică. Minciuna în politică. p. Ed. 2004 16. Est... Ed. citat din Paulhan.. Retorica romanului. p... Despre minciună. Buc. Gânduri despre politică şi revolu ie. Buc.. 27 7. 1994. Teatrul ca fic iune. p. Despre violen ă. Popovici. Ed. Curtea Veche. 2005 15. Eugenio. Ed. 2006. Arendt.

1935-1944. Cinci scrieri morale. ----. p. Ed. Peter. Mihail. 1986. Scott... Amurgul idolilor sau cum se filosopfează cu ciocanul (Comentariu de Eric Blondel). ----. Nietzsche. 2006 133 . Buc. 427 c-434 (în elepciunea. 63-68 7. Ed. Moral perception and particularity.. edi ia a doua 6. Despre saşi. p. Jankélévitch. Humanitas. Buc. Oradea. cartea a II-a. Ed. Buc. ----. Piotr. ----. c. Ed.. Sebastian.. Wierzbicky. Psihologia minciunii. Jean. 1998 3. cumpătarea şi dreptatea) 12. Ed. Blum. 9-61 14. 2003. Structura minciunii. Ricoeur. Ed. 2004. Taylor. Corectitudinea morală. Răul. 1997 4. ----. Platon. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Umberto. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Buc. 1991. Buc. Curtea Veche. Ed. Tratat de etică.. Singer. Ed. morală şi tăcere. 2006 15. Ideea Design & Print. Ed. II. Vladimir. Ed. Vaysse. vol. 42-43 9. 54. p. 169-261 11. Paul. Constan a. p. Buc. 2000. 1999. p. Trei. 1993 8. Cambridge University Press. Buc. Ed. V. Lawrence A. Friedrich. Moralită i elementare. Cluj-Napoca. prea omenesc. Republica. Buc. Inconştientul modernilor. 500 17. Polirom. p. Humanitas. Republica. Pontica. 1996 Tipologii ale valorilor morale/Morala. Ed. Căutăm cu disperare valori.. Nemira. Aion. Observator cultural 5. Jurnal. 1986 şi 387.. 2009 14. în Opere. Opere. 44-76 10. Humanitas. Eco. Charles. 238244 18. Peck M. Vasile. Platon. p. 382. Voin a de putere. Morar. Timişoara. ----. Filipeştii de Târg. Paideia. Ed. Echinox. Prahova. p. vitejia.. Ed. Buc. I şi II. Inten ia sau consecin a 1. Opere complete – 3 – Omenesc. Cluj-Napoca. Sévillia. Buc. Hestia. Ed. 2008 13. p. 1975. 157 15. 2003 16. Ed. Ed. Etica autenticită ii.. 1996. Despre genealogia moralei. Jean-Marie.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 13. în Ed. 17-20.. 2002. în rev. 1994 2. Buc. ClujNapoca. Opere. Paradoxul moralei. Dincolo de bine şi de rău. Ed.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Echinox. Iaşi. Art. Antet XX Press.

Ed.. XIII.. Univers. 171-177 187-199 3. Despre Numinos. Universal Dalsi. p. Rudolf. Mic tratat al marilor virtu i. Buc.. Jean. 2000. I. Vladimir. Univers. Ed. Julius. Lolita. 353366 (comentarii critice) Tipologii ale valorilor morale/Onoarea Bonte.1994. 2. 1996. în rev. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. recunoştin a.. 2008. Iaşi. pruden a. feb. curajul. 1995. 267-268 2. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 5-6 Tipologii ale valorilor morale/Pietatea Platon. 14-21 (celelalte: fidelitatea. Christos. Ed. Polirom. Ed. roman. Evola. Libertatea moralei. Dacia. Ed. Culpabilitatea în Occident (sec. p. Ciocan. Benjamin. p. Metafizica sexului. Michel Izard. Nr. cumpătarea. André. 223 Tipologii ale valorilor morale/Păcatul 1. Buc. Instincte. toleran a. Pierre. II. p. spiritul de dreptate... Comte-Sponville. Nicolae C. Cluj-Napoca. Delumeau. vol. Ed. Otto.. Humanitas. 7. Roman. Pavel. Walter. Ed. p. Idei în dialog. Fenomenologia corporalită ii. Sf. generozitatea. Păcatul şi frica. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Perversiunea 1. Buc. 253-290 Tipologii ale valorilor morale/Polite ea 1. 1975. Anastasia. patimi şi conflicte. Buc. XVIII). 1999. Buc. p.. Iluminări. 134 . 1998.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Obscenitatea Nabokov. Două dintre fenomenele sale provative: prostitu ia şi pornografia. 7-8 4. Ed. Buc. Buc. Anastasia. Ed. Polirom. 1997 2. 173 2. Ed. p. 1994. Cristian. 485-486 Tipologii ale valorilor morale/Patriotismul Paulescu. p. Opere. Iaşi. simplitatea. Yannaras.

. Buc. vol. 1993.. Peters. 184-237) 2. I. Interpretări şi texte. p. Problema răului la Fericitul Augustin. Buc. p. p.. umilin a. Aristotel. 1948 135 . V. Max. Buc. 182-212 3. Ed. Humanitas. Luigi. p. Răul şi suferin a.. p. Sertillanges.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 3. Interpretare la Lysis. Hannah. Buc. mila) (v. Cugetarea. Buc. Casa Căr ii de Ştiin ă. Cuvinte de acces. Humanitas. 355-365) Frisch. Bujor. Ed. 1976. şi Vasile Morar. Llosa.. 2005.. p. 1963. 2008 9. Francis E. Ed. 25-28 Tipologii ale valorilor morale/Politica şi morala De Sanctis. Baudrillard. Constan a. p. Constantin. Istoria filozofiei occidentale. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed.. Humanitas. Termenii filozofiei greceşti. p.. Jean. Estetica. 2007. 1937 7. Art. Pareyson. Pontica. Buc. Natura prieteniei în Platon. 1988. Ed. Cluj-Napoca. 199 Tipologii ale valorilor morale/Promisiunea Arendt. Pavel. Universită ii din Bucureşti. 1998 4. 184 (cartea a VIII-a şi a IX-a. Buc. Mario Vargas. Art.. 2007 5. Ed. I. 2005 6. ELU. R. iubirea. 1984. 2003. Etica nicomahică. Bertrand. 39-45 2. Ideea Design & Print.. Ed. Buc. G.. Ian-Feb 2001 3. Le problème du mal. buna credin ă. Ed. 544-545 Tipologii ale valorilor morale/Prietenia 1. Opere. P. Ontologia libertă ii. Nedelcovici.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Russell. The Culture of Liberty. p. Constantin C. Ed. II. Ed. 201-205 Tipologii ale valorilor morale/Răul 1. Opere complete. Istoria infernurilor. Jurnal.. sm ul umorului. Minois. Univers. Buc. p. 2008. Paris. Allfa.. Paul.139-142 8. Noica. Răul. Ed.. Istoria literaturii italiene. Foreign Policy. Ed. Condi ia umană. Francesco. Ricoeur. Buc. Buc. Ed. Aubier.

393-398 Tipologii ale valorilor morale/Responsabilitatea şi datoria 1. 178-182 2. Buc. Ed. Buc.. Dreapta europeană. 2005. 47-85 3. Minerva. Călătorie la Ixtlan. Critica ra iunii practice. E. Buc. Dodds. p.. Grecii şi ira ionalul. Deleuze. cap. Ed. p. p. Ed. Ed. 1997.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Resentimentul 1. Univers enciclopedic. Platon. Cultura ruşinii. Buc. All. Simon.. Antologie filosofică. 1995.. Buc. vol. Castaneda. Ed. Buc. în vol. Ed. Casa Şcoalelor. vol. Russell. Andrei. Garamond. 23 Tipologii ale valorilor morale/Respectul 1. Sinele: realitate şi subiectivitate. 337 8. p. Kant. Ştiin ifică. Hawkins. Istoria filosofie occidentale.. Ed. p. I. Ed. Riesman. Iaşi. 418 2. Ed. Buc. Prelegeri de estetică. 417 136 . Petre. Filosofie generală. 2006. p. 182-183 6. V. Ed. 1999. Immanuel. România. Ed. Buc. în vol. 165 2. Iaşi. Weber. Mircea. Nietzsche. Filosofi Străini. Economia bunurilor simbolice. 60-74 2.. Ed. Filosofia valorii. 1986. Bertrand.. 1995 3. Yale University Press. 1965 7. Buc. Buc.. Meridiane. a 3-a Tipologii ale valorilor morale/Ruşinea 1. Bourdieu. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Opere. Academiei Române. 1943. 136-145 (ruşinea şi pudoarea) 5. Florian. p. 1966. Buc. Rao. Ed. p.... Blackburn. Polirom. Georg Wilhelm Friedrich. p. E. Dic ionar de filosofie (Oxford).. 1972. 1999. Hegel. Carlos. Buc.. New Haven & London. Pierre. p. 6 + la valoarea etică în genere. ----. Ed. Polirom. Gilles. 237-238 4. Humanitas. Ed. R.. Cartea Daath. p. David R. 1998. The lonely crowd (mul imea însingurată). 1995. Republica. 1986. p. II.

----. Polirom. Ed. Omul şi valorile. p. Univers.. Cluj-Napoca. p. vol. p. Introducere în antropologia culturală. Mituri. 2000. Paul. Huizinga. Ed. Ed. Kierkegaard.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Sacrificiul 1. George.. Dacia. George. 1998 2. Ed. 243-291 5. Definitio sacri. Humanitas. Rudolf. O teologie a frumuse ii. Ed. Dacia. Nemira. Bonte. 1986 5. 121-147 3. Coman. Mircea. Amarcord. 191-203 4.. Buc. Tg. Galaxia Gutenberg. Cele trei limbaje ale omului.G. p. Martor al speran ei. Sacrul. vise şi mistere. Vladimir. Maus. Konrad. Idei în dialog. Søren. 108-144 5. Buc. Buc. Platon. C. Iaşi. Eliade. Jankélévitch. Michel Izard.. 2008. Lorenz. 1996 Tipologii ale valorilor morale/Speran a 1. Sacrul şi profanul. 1992 4. p. Ed. Mircea. Buc. I. 15 6. Henri Hubert. Iaşi. p. Opere V. Meridiane. Steiner. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 85. Nr. 185-321 3. 9. 197 2.. Ed. în rev. Ed. Buc. Buc. p. Lăpuş. 1998. p. 1998. 1998. Universitas. 33-70 6. Polirom. 1997 Tipologii ale valorilor morale/Sacrul 1. Iaşi.. Ed. sept. Ed. Mihai.. Polirom. Otto. 280-294 4. Ed. Iertarea. 2007 137 . Ed. Polirom. 1999. Buc. Cluj-Napoca. Arta icoanei. Dancă . Ed. Weigel. Humanitas.. Ed. 593-596 2. 1996 7. Ed. Iaşi. Jung. p. Republica. Despre Numinos. Roger. Buc.. I. Ars Longa. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Caillois. Teora. 2000. Johan. Evdochimov. Ed. Simboluri ale transformării.Wilhelm. Timişoara. 1993. Aşa-zisul rău. Univers Enciclopedic. Eseu despre natura şi func ia sacrificiului. Homo ludens. Buc. Mircea Elaide. 1977. 2008. p. Eliade. Pierre. Repetarea. Ed.. p. Marcel. 27-28 3.

p. Amarcord. 1998 2. 143-168 10. Ed. Gabriel. vise şi mistere. Ontologia libertă ii. Ortodoxia lui Nae Ionescu. Ed. Mitul eternei reîntoarceri. Rost.. Nae. Salvifici doloris. Greutatea si harul. Răul şi suferin a. Wilber. Max. 1998. Vladimir. Jankélévitch. în Palaghi ă. Roza Vânturilor. Buc. Ed.. Ed.. p. (pr. 2005. Humanitas. Ed. Eliade. Cioran. Buc. Ed. Ed. 280-294 Tipologii ale valorilor morale/Ura 1. 1993. p. Humanitas. Ştefan. Nr. ----. Petreu. p. 346-347 5. Fără grani e. Humanitas. Wojtyla. Univers. 1993. Jurnal. 358-359 Tipologii ale valorilor morale/Umilin a 1. 1998. Istoria mişcării legionare. 1984... 2007 138 . Roza Vânturilor. Mircea. 2003. Ionescu. Weil. Pontica. Univers. p. Abordări orientale şi occidentale ale dezvoltării personale. Calciu. Buc. Ed. Marta.. p. Ştefan Palaghi ă. 1999 3. în rev.. Konrad. Ken. Iaşi. Despre bolile filosofilor.va Tipologii ale valorilor morale/Trădarea Nae. Ionescu. Ed. Timişoara. p. Ed. Liiceanu. Gheorghe (preot).9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Suferin a 1. 94-120 6. Ed. Cluj-Napoca 8. Buc. 2003.. Lorenz. 1998. Fenomenul legionar. 7. 8-9 2. Despre ură. p. Buc. Biblioteca Apostrof. Conceptul de anxietate. Univers Enciclopedic. Luigi. 117-118 9. Pareyson.vatican. citat de Constantin Papanace în Cuvânt introductiv la Fenomenul legionar în cartea Istoria mişcării legionare. 2005 7.. Karol. p. Constan a. 213220 4. www. Ed. Polirom. de Pr. Mituri. Buc. sep. Ed.). Elena Francisc Publishing. Iertarea. Simone. Søren. Buc. Frisch. 144-145 2. Kierkegaard. Buc. Aşa-zisul rău. Buc.

. Iaşi. Biblioteca Apostrof. Ed. Kalokagathon. Ed. Îndemn la simplitate. Adevăr şi metodă. Ştiin ifică. 159-175 Valori istorice. p. Trilogia valorilor. Citadela. Buc. Ed. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Valoarea etică şi/sau morală (în genere) 1. Roşca. Recesivitatea ca structură a lumii. 113-141 (etica) 17. Comarnescu. 1971 5. Kant. Ed. Halais. Critica ra iunii practice. p. 1998 8. Buc. Buc. Cluj-Napoca.Martin. Etica. 456-464 7. 2006 14. Jürgen. p. Mic tratat al marilor virtu i. Ernest. 128-135 Valori juridice. Ed. Hans-Georg. Buc. 135-141 Valori politice.. Eminescu. Buc. Buc. 1997. Émmanuel. Buc. Hartman.. Ştiin ifică. Blaga. p. Ed. Texte alese. Ed. Vladimir. Junimea.. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Paideia. Filosofia valorii. 1997 18. Andrei. Ed. Immanuel. 91-98 13. Garamond. Petre. Introducere la Filosofie contemporană. în vol. 1972 139 .. 1959 10. Bernea. p. Buc. Erasmus din Rotterdam. 2001. Iaşi. Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler. 113-128 Valori economice. André. Jankelevitch. Ed. Eu şi tu. 1946 4. 1995. Buber . Buc. 372-379 16. 1974. ----.. Comte-Sponville. Ed. Estetica.. Alexandru. p. Teora. Anastasia. 1995 3. Ed. Paris. ----. Ştiin ifică. Polirom. 1997. 1987. Boboc. Fundamentele prepolitice.. 1977 9. Florian. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. 136 6. Echinox. 175-192 Valori estetice. Petru. 14-15 11. Habermas. Eminescu. Buc.. Lucian. II. 2005. Ed. Habermas. p. Mircea. Meta Concept. Elogiul nebuniei.. Ed. Univers... Ed. Ed. 241 12. p. Antoine. Gadamer. 1985 (orizontul vie ii sociale şi morale în filosofia lui Descartes). Univers. Ed. Vechea şi noua ontologie.. Jürgen. p. 149-169 15. 192-199 Valori religioase. vol. Paradoxul moralei. Dialectica secularizării. Individualité et valeur dans la philosophie morale.. 1992.. Buc. 141-159 Valori etice. ClujNapoca. De Saint-Exupéry. Nicolai. Ratzinger. Ed. Buc. Humanitas. edi ia a III-a. 199-205 Valori cultural-sociale 2. Joseph..

Monique Canto-Sperber. Plon. Ed. Stăniloaie. Opere complete – 3 – Omenesc. Humanitas. 206-215 Despre iertare.. Buc. 260-267 Despre duşman şi despre prieten 20. Alternative. Roşca. Ruwen. p. Tudor Vianu. 2001 25. p. Eseuri. 2006 32. 433-434 30. 233-239 Despre invidie. 147-154 Despre problema sexului. 72-74. Horia-Roman. Ed. Meta Concept. Roşca. Ed. Mario Vargas. Ed. Ioan N. J. Que saisje?. 2001. Scrisori către un tânăr romancier.D. p. Oradea. Buc. Humanitas. ClujNapoca. 50-55 Despre virtute. Amurgul idolilor.... Buc. Ioan D. Ed. Liviu. Dincolo de bine şi de rău. 2003 22. Gilles. Utilitarismul. Ed. 1993 26. prea omenesc. Paris.. p. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 19. Nicolai Hartmann. 156-163) 34. Mill. Hestia.S. Ştiin a veselă. Voin a de putere. 2002. Lipovetsky. I şi II. ----. Ed. ----. 26-51 35. D. 173-187 31. Petre Andrei. Logica frumosului. 51-58. 1983 21. p. Ed.. Ed. L’Ére du vide. Constantin. Rostire filozofică românească. p. Paideia. Ed. Vasile. Buc. 109113.. Ştiin ifică. 97-98. Aion. Buc. Humanitas. Humanitas. 1970. Friedrich. p. 485) 29. Ed. Ogien. Rusu. 32-39 Despre minciună. Timişoara.. Noica. 83-91. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român. Morar. Echinox. Patapievici. Ed. Buc. 1999. p. Genealogia moralei. (Max Scheler . Llosa. Buc. p. Kolakowski. p. 1966 şi II. 2001 140 . p. 1994 23. 39-45 Despre toleran ă.. 1994 (din Amurgul idolilor. 1992 27. Omul recent. Moralită i elementare. p. 1968.. Lucian Blaga. 230-237 33. 2000. Conferin e mici pe teme mari. 2003. ----.. Nietzsche. I. ----.p. Funda iei România de Mâine. Despre genealogia moralei. 172-184 Despre ceea ce este bine şi ceea ce este adevărat. Dumitru. Leszek. Paris. Paideia.. Buc. Ed. Buc. Introducere în axiologie. Montaigne. Buc. Ed. Ed. 1971 24. Buc. Roşca. 200-206 Despre datorii.. Buc. 40-44. 119-123. Essais sur l’individualisme contemporain.. ELU. Elion. Ştiin ifică. 44-75 („Pentru istoria sentimentelor morale”) 28. La philosophie morale.

114-117 şi p. 2002. Williams. Opere. Buc. Libertatea moralei. Despre libertate. Ed. p.. Humanitas. Vianu. p. Buc. 2002 41. Ed. p. Polirom. 8. Buc. Buc. 235-362 2. 1989. Polirom. 108 Valoarea teoretică. p. xxxx.. Max. Paralela 45. Weber. 2002 42. Alexy. VI. Petre. 1985. Buc. edi ia a 3-a. 1993 40. p. Buc. 207-240 (O morală pe măsura oamenilor) 37. 100 Valoarea vitală. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Buc. 105 Valoarea politică. Andrei. Piteşti. 114 Valoarea morală. littérature... Robert. Ethique. 192-199 141 .. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Paralela 45. Ed. 1983. 1997. 392-483 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea religioasă 1. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 36. Lefort. Ed. Cartea Românească.. Cicero. Cicero. 1983. Platon. Mill.. Ed. Opere. Gabriel. Humanitas. 117 Valoarea religioasă 39. 1994 4. Despre supremul bine şi supremul rău. Ştiin ifică şi Enciclopedică. vol. Vasile Dem. Între logica inimii şi logica min ii. 97 Valoarea economică. Paideia. 2008 2. p.. Moralitatea. Troc. Christos. Yannaras. Filosofia valorii. p. Grădina nedesăvârşită. Iaşi. Ed. Claude.. John Stuart. 365-479 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea politică 1. p. Quaridge. Ed. Despre supremul bine şi supremul rău. Ed. Minerva. p. 2006. Ed. Ed. 178-188 38. Ed. 2006 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea juridică 1. Trei. Zamfirescu. Ed. Tudor. 1979. p. Philosophie morale. Tzvetan. Inven ia democratică. 111 Valoarea estetică. 97-124 43. 102 Valoarea juridică.. introducere în etică. Ed. Buc. 2002 3. Todorov. Buc. Iaşi.. p. vie humaine. Piteşti. Conceptul şi validitatea dreptului. p. p. p. Anastasia. 74-75. Ed. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Bernard. Postmodernismul în antropologia culturală. p.

Paralela 45. Ivan C. p. Formele elementare ale vie ii religioase. 1992 Bonte. Vladimir. Piteşti. Luke. Polirom. 1996. Academiei Române. Filosofia valorii. Religia.K. Ed. Filosofia contemporană despre morala creştină. Religiile Lumi. p. Piteşti. Cele două surse ale moralei şi religiei. Buc. Paralela 45. Buc.. Ioan Mircea. Buc.. Piteşti. Polirom. Paralela 45. Sensuri metafizice ale crucii. Ed. 13. Henri-Irénée. Esen a filozofiei. Buc. Paralela 45. Buc. 127-143 Ielciu. I. Fiin ă şi valoare în gândirea filozofică a lui Louis Lavelle. Michel Izard.. p. 20. Ed. vol. 10. 9. 7. Institutul European. Nicolae. 1987. 2002. Teologie şi filologie. Polirom. Iaşi. Paralela 45. 2002 Iuga. 5. 596-598 (sacrul) Buckles. 51-106 Liiceanu. Patristică şi umanism. Ed.. Humanitas. Ed. 21. Piteşti. Andrei Pleşu. Wilhelm. 331 şi urm. Meridiane.. Piteşti. Pierre.. Stelian. 217-232 Jankélévitch. 16. Islamul şi civiliza ia sa. 4. 1993 Lewis. p. Iertarea.. 1998 Kolakowski. Opere sociologice. Ed. Brandov Toporov. 1995 Gadamer. I. 2000 Marron. 3. Dualismul gnostic şi maniheic din perspectivă teologică. 17. Creştinismul redus la esen ă. Ovidiu. 19. 2000. Iaşi. Polirom.S. Ortodoxia sau dreapta-credin ă. Ed. Gabriel. Émile.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 2.. p.. Academiei. 11. 2001 ----. Actualitatea frumosului. Leszek. 2003 142 . 18. 6. C. 2000 Dilthey. Ghid esen ial. Paralela 45. Ed. Ed. 12. Humanitas. Ed. Ed. 15. 2008 Chesterton. Dic ionar de etnologie şi entropologie. 8. Meridiane. Humanitas. Ed. ----. G. Har şi libertate în viziunea teologică. Societatea Misionară Română. Buc. p. Iaşi. 1994 Moceanu. Ed. Ed. Iaşi. 14. 543-579 Miquel. Buc. p. 2007 Manolache. 2002 Ivanciu. Iaşi. Ed. Ed. Piteşti. Ed. Bergson. Hans-Georg. Anca Manolescu. în vol. 1999. 1979.. Ed. 94-112 Durkheim. Ed. Henri. Paralela 45. Piteşti. Ed. 1973. Sensuri fundamentale. André.

Sinele: realitate şi subiectivitate. I şi II. Ed. p. Vasile. 1999. Morar. Religia. Stăniloae. Ed. Humanitas. Paideia. 189-197 23. Buc. Simone. Buc. Paideia. Buc. Rizescu. Spiritualitatea ortodoxă. Yannaras. Opere. Buc. Nicolae. 117-119 30. Friedrich. Ed.. 69 Tipologii ale valorilor morale/Vina 1. p. Paralela 45. p. Valeriu. Florlie Dalbe.. Vasile Dem. Rotonda plopilor aprinşi. The Blackwell Companion to Postmodern Theology. Ed.. Dumitru. Anastasia. prea omenesc. 76-98 24. Leszek. Humanitas. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. Cartea Daath. Între logica inimii şi logica min ii. Buc. 73-105 27. Ed. Anania. Humanitas. 14-15 adevărul Tipologii ale valorilor morale/Vanitatea 1. 2002 Tipologii ale valorilor morale/Valoarea teoretică Asimov. p. Kolakowski. Ed. 2001. 1993. 27 2.. 1994 29. 8. Cluj-Napoca. Ed. p. Vianu. Weber.. Libertatea moralei. 2000. Buc. Rudolf... Ed. 1994. Ed.. 2005 33. Ed. Hawkins.. Ed. BOR. 2006 31. p. citat de Francis Fukuyama în Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Zamfirescu. 155 3. Max. Opere complete – 3 – Omenesc. p. Tudor. Blackwell Publishig. Despre Numinos.. Buc. Steihardt. Cartea Românească. 1985. p.. Max. ed a 2a Ed. 1995. Buc. Teora. Ward. David R. Trei.. Ed. Miberva. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Omul resentimentului. Otto. 2006. Ed. Buc. Cluj-Napoca. Moralită i elementare. Graham. Smith. 1979. Hestia. Ed. Dăruind vei dobândi. Christos. Buc. Weil. Nevoia de ortodoxie. Buc. 1981 28.. 224-229 2. Dacia. Teoria despre învă ămintele morale.. George. 1998. p. 1993 32. Ed. 171-177 187-199 25. p. Nietzsche. Adam. Buc. Scheler. p. Buc. Timişoara. 1996. Visele sunt sacre. Piteşti.. 8-223 143 . vol.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 22. 2001 26. Dacia. Ed.

Humanitas. Aspen. Tarcher. God on Sex: the Creator’s Ideas about Love. 143-146 (mişeii). Buc. 227p.. Crizele republicii. Canada: CPRI Press. 2000.. Italy: Cooperativa Libraria I. Codul Bushido 2. onestitate. Nashville.L. Buc. 284-288 (suferin a). Frank. 121-129. 338-342 (triste ea) 4. Aşa grăit-a Zaratustra. Ontario. Joseph R. 1957. p. le chapelain. 1998. Morar. 140143. 156p. 1993. Ed. Minciuna în politică. J.. 77-79. The Art of Courtly Love. Los Angeles: Jeremy P. prefa ă la cartea lui Comte-Sponville. Mic tratat al marilor virtu i. Francesco. 54p. André. Buc. Mind.. 102-104 (castitate). 93p. 2. 7. 1977 144 .. Andrews. Ed. onoare. p.11. edi ia a III-a.f Bibliografie (extra) despre Iubire 1.U. Friedrich. Univers. Translated by John Jay Parry. The Logic of Love. 1990. I.. p. Nesupunerea civică. 1974. datorie şi loialitate) 1. polite e curtenitoare. Angelo. Alberoni. Akin.M. 1996. Vasile. Series: Milestones of thought in the history of ideas 5. Hannah.B. glorie. Humanitas. 421p.. 3. Platon. Ed. 291p. André. Plato and Aristotle on Friendship and Altruism. NY: F. Despre violen ă. 1976.. 6 3. 86:532–54. Opere.. Norman Z. dreptate.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Tipologii ale valorilor morale/Violen a Arendt. Ed. 419-483 III.. Oakville. Alcock. Ungar Pub. Daniel L. I Love You. Intimacy and Marriage. 1999 Tipologii ale valorilor morale/Virtu ile morale (cinste. 134-137 (miloşii). Ştiin ifică şi Enciclopedică. curaj. sinceritate. For Men Only: How to Love a Woman without Losing Your Mind. TN: Broadman & Holman. 226-230 (renega ii). Milano. 4. edited and abridged by Frederick W. CO: MacMurray & Beck Communications. Annas. compasiune. Gânduri despre politică şi revolu ie. 6. Buc. 2003. The Art and Practice of Loving. Locke. Co. Nietzsche.

14. Kay. Love Can be Found: a Guide to the Most Desired and Most Elusive Emotion. 15. 161p. Ethics. Eugene. 1992. 1995. Mead. 1985. Translated by Pierre Conway.. 1975. Providence: Providence College Press. FL: Distinctive Pub. The Magic of Love. 16. 10. 1986. Arieti. Kathryn. 1990. Corp. 12. NY: Dodd. Milwaukee. 172p. IN: Bobbs-Merrill. 2000 Arthur. A translation of the Latin text of Aristotle which St. Love and Mankind’s Future.. 19. Lowell Jay. on Aristotle’s Love and Friendship. WI: Family Service America. 149p. 11. 9. Corp. Thomas employed precedes each chapter Arendt.. Plantation. Love and the Expansion of Self: Understanding Attraction and Satisfaction. Edited and with an interpretive essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark. 141p. Alexander. 1967. The Brain. Thomas Aquinas. Artiss. Apgar. and Hating. 13.. Chicago: University of Chicago Press. 145 .9 discipline plus 3 domenii Axiologie 8. NY: Harcourt Brace Jovanovich. 228p. Reginald Cavin. books VIII-IX. Arieti. With an Everlasting Love. OR: Harvest House. Aquinas. Love and Saint Augustine (Liebesbegrieff bei Augustin). Armor. 1977. & James A. Arthur & Aron Elaine. 94p. Indianapolis. Overcoming Relationship Addiction: a Workshop for Women who Love Too Much. 1976. neuropsychology. the brain & creative thinking Arzoumanian. Loving. 1996. 201p. Hannah. NY: Persepolis Press.. Silvano. St. neuropsychiatry. NY: Irvington Publishers. The Roots of Love: Helping Your Child Learn to Love in the First Three Years of Life. Translated from the author’s In Decem Libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio. The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and Managing Relationships when the World Overwhelms You. Helene S. 1951. Aron. 233p. Saint Thomas (1225?-1274). 18. NY: Broadway Books. 362p. Washington: Hemisphere Pub. Elaine. Kenneth L. Arthur. Attracting Romance. 230p. 132p.. Arnstein. Love & theological meditations. in Wisdom. 17. Phenomenological psychology. Aron.

) 33. Augsburger. Alexander. Balint. Friendship: A Philosophical Reader. 64p. Lloyd James. The Love-Fight: Caring Enough to Confront. 25. Cultural heritage & contemporary change. Seattle. Bishop of Hippo. Love as the Foundation of Moral Education and Character Development. Loves of Their Lives: Enduring Romantic Relationships from Antony and Cleopatra to Today. 174p. DC: Council for Research in Values and Philosophy: Paideia Press. In series. 32. 145p. NY: Cornell University Press. Philosophy & Phenomenological Research. Latin America 146 . 1999 26. Baier. Westport. 22. by Thomas S. (Originally published: NY: Liveright Pub. CT: Greenwood Press. Washington. 286p. Margaret. The Enchiridion: on Faith. Aylesbury. Hibbs. The Mystery of Love and Marriage: a Study in the Theology of Sexual Relation. Louis. 1991. NJ: Carol Pub. 48:1–23. Baldwin. Secaucus. Group. 1993. Nicholas & Roberto Badillo. 1914. Washington. Badhwar. Solomon & Higgins. Saint. London: D. ----. Hope. Scottdale. 30. 31. Avila. 1953. Austin. Bailey. Unsafe Loves. Love and the Soul Maker. 23. Primary Love and Psycho-Analytic Technique. 1993 27. Friends as Ends in Themselves. Lovetypes: Discover Your Romantic Style and Find Your Soul Mate. 1997. 1977 (1st by Harper. 255p. DC: Regnery Pub. Barros. Scottdale. 1995. Baker. 21. Reconsider love. Corp.. Drawings by Daphne K. ----. 1986. NY. C. 1974. PA: Herald Press. Intro. Averill. K. (ed. 28. Cherishable: Love and Marriage. WaA: Pan Press. 176p. N. Morris. 433–50.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 20. 1952). England: Shire Publications. Derrick Sherwin. The International psycho-analytical library. and Love. A. Ithaca. 1996 (1st 1961). Mary Hunter (1868-1934). Especially in Latin America & Venezuela. 104p. Michael. Appleton and company. NY: Da Capo Press. 173p. Augustine. 288p. 29. 1973.. 1971. NY: Avon Books. PA: Herald Press. 1987.). David W.. Discovering the Folklore and Customs of Love and Marriage. 24.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 34. 42. 191p. OR: Multnomah. Authorized translation by Fred Rothwell. Emmanuel. 149p. 2 volumes. 353p. psychology and sexual life of women with an appendix on prostitution.. 219p. 207p. Grand Rapids. Woman and Love. Keeping Close: How to Make Your Relationships Work. 1993. of Clairvaux. MI: Kregel Publications. The Nature of Love. 127 p. The Love Test. Poway. 204p. 38. Joanna. Benton. 1980 (1st ed. 147p. & Shaaron Biddulph. 1927. Kalamazoo. On loving God. Dallas: Spring Publications: Distributed in the United States by Continuum Pub. Houston. physiology. 1983 43. Impossible Love. 308p. For God So Loved: An In-Depth Look at the Bible’s Most Well-Known Verse. ----. Portland. NY: Boni & Liveright. NY: Octagon Books. Bessell. The Secret of a Happy Family: Stay in Love as a Couple through Thick and Thin—and Even with Kids. NJ: Citadel Press. Co. First published in Australia as The Making of Love by Doubleday. 35. 37. translated by E. NY: McGraw-Hill Book Co. 1995. Why the Heart Must Go Wrong. 278p. MI: Zondervan. 1983. 1984. 1995. Biddulph. Ed. Steve. Berl. NY: Macmillan company. 45. James Sidlow. Grand Rapids. NY: Doubleday. 39. Secaucus. Bauer. Berman. 147 . 1955). Anatomy. CA: New Horizon Books. 181p. NY: Morrow. Heloïse (1101-1164) & Carl Gustav Jung (1875-1961) on Love 36. 1960. 1988. 41. Translated by Philip Mairet. 1993. De Diligendo Deo. 44. Jan. 175p. MI: Cistercian Publications. 1924. S. Romance with the Right Person: a Guide to Understanding True Love. Bernard. 1989. Saint (1090 or 91-1153). The Six Demons of Love: Men’s Fear of Intimacy. Bernhard Adam. Benoît. Hubert. Including work of Peter Abelard (1079-1142). Bauer. James M. Analytical commentary by Emero Stiegman. Jerdan. translated from the German by Eden and Cedar Paul. or. Harold. The Many Faces of Love: the Psychology of the Emotional and Sexual Life. Baxter. ----. Steve. The Love of God. 1984. De l’amour. Introduction by Norman Haire. 40...

CA: Roundtable Pub. Block. How You Select Partners in Intimacy. 1989. 57. Hermosa Beach. NY: Macmillan. NY: Cornerstone Library. How to Get It. Blum. Robert. Irwin. Making Peace with Yourself: Turning your Weaknesses into Strengths. 135p. 1982 54. James R. CA: Human Futures. the Almighty: Power. Henri. MN: Augsburg Pub. Harold H. 329p. Santa Barbara. 1957. 1978. 1982. Originally Lasting love. A. NY: Ballantine Books. Lifemates: the Love Fitness Program for a Lasting Relationship.. Love Secrets for a Lasting Relationship. God.. With poetry by Natasha Josefowitz. and Morality. NY: Macmillan. 236p. NY: Bantam Books. Bindman. Love or Perish. Bleiman. Friendship. 1955. 181p. 1998. the Ways you Connect. Harold H. Donald G. 252p. 56. Bloomfield. Bloomfield. ----. 222p. Downers Grove. 51. 48. Blinder.. Bloesch. 152p. 1983. Birnbaum. 59. The Magic of Lasting Love. 1995.. 47. IL: InterVarsity Press.. with Felder. Stephen. Sirah with Kory. 52. Joel D. Love Without Illusions. 55. ----.. What Is This Thing Called Love?. Altruism. IL: Glenbridge Pub. 1989. 238 p. How to Keep It. L. Macomb. Holiness. and Why You Break Apart. Wisdom. 1992. Smiley (1882-1966). 1996. 49.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 46. Bloom. CA: Fithian Press. NY: New American Library. Love. Leonard. 1986. Choosing Lovers: Patterns of Romance. 252p. NY: Simon and Schuster. Love and Love’s Philosophy: a Contribution to the Biology of the Personality. 93p. Blanton. 50. 1980 148 . Forty Ways to Say I Love You: for Christian Couples who Want to Keep Their Love Alive. 180p. Santa Monica. Martin with Carmen Lynch. NY: Pageant Press. Joyce & Kathleen Boisen. Minneapolis. Love Among the Wild Gods: Reclaiming True Power and Peace. Bjorge. Lasting Love: How to Give It. 58. 274p. 241p. and Vettese. 1989. 53. London: Routledge & Kegan Paul. House.

179p. When Love Dies: How to Save a Hopeless Marriage. Dianna Daniels. 71. & C. Marriage. Branden. 1988. 149 . 1987. 64p. Branch. 1980. 73. Judy. Devers Branden. 210p. NY: Bantam Books. Susan. The Eternal Poles. 69. NY: A. Why It Sometimes Grows. Wilhelm (1861-1939). Revolution: a Challenge of Love. Kansas City. Why It Sometimes Dies. Bölsche. Tarcher. 65. Boulder. To Love as God Loves: Conversations with the Early Church. Knopf. The Sacred Fire: Love as a Spiritual Path. NY: Little.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 60.. London: Tavistock Publications. The Psychology of Romantic Love: What Love Is.p. intimacy. The Romantic Love Question & Answer Book. CA: Celestial Arts Pub. 1972. Love and cookery. How Can I Show You that I Love You? Millbrae. A. 374p... Branden. Nathaniel & E. 1999. 1994. Claude Fayette (1866-1946). The Making & Breaking of Affectional Bonds. Bowlby. San Francisco: Harper San Francisco. Boni. 61. 185p. 128p.. Love’s Prism: Reflections from the Heart of a Woman. Nathaniel. Love: a Keepsake Book from the Heart of the Home. 1926. 104p. NY: A. WA: Purna Press. and Sex. Elisa. ----. 68p. The Way of Marriage: a Journal of Spiritual Growth through Conflict. Love-Life in Nature: the Story of the Evolution of Love. Translated from the German by Cyril Brown. 1991. Bradshaw. Henry James. 2 volumes. 70. 1994. 66.. 187p. 64. Bozarth. John. MO: Sheed & Ward. Boston: Distributed by Houghton Mifflin. Bondi. 111p. 232 p. 1992. love. Anthony. Alla Renée. love & peace. Kirkland.P. 62. CO: Interloc Pub. Why Love Is Born. 68. 1982. Bowen. Los Angeles: J. Booher. Borys. 72. Tarcher. 184p. NY: Messner. Bottagaro. Brotherliness. Love. Bragdon. Love. 63. 1931. 1985. 176p. 1987. Brown. Bodmer. Philadelphia: Fortress Press. 194p. John. Nashville: Word Pub. 74. 67. Creating Love: the Next Great Stage of Growth. San Francisco: Harper San Francisco. Roberta C. 180p. Los Angeles: J. 1979. 1993.

Love. Brentlinger... Having it All: Love. în Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency. The Model of Love: a Study in Philosophical Theology. Braverman. Suzanne. Sex. Eudaimonism. Ethical Theory and Moral Practice. Cambridge: Cambridge University Press. The Death of Cupid: Reclaiming the Wisdom of Love. Analyzing Love. London: Hutchinson. Cambridge. 1935. 81. Philadelphia. 2006 76.. NY: Delacorte Press/S. 351p. W. Norman M. Bratman. Brown. Baltimore. 109–29 77. Embracing Life: Growing through Love and Loss. 16:252–289 83. 1999. Conduct and meaning of life. IL: Keldan Publishing Company. MD: Leviathan Press. Bridges. NY: Cambridge University Press. 1912. Vincent. 84. Garden City. The Meaning and Varieties of Love: a Psychological Analysis and Interpretation. M. 1987. O. D.. NY: Cambridge University Press. NY: Doubleday. Lawrence. Money. 1999. & Ellen S. Love and Intimate Relationships: Journeys of the Heart. Success. 1996. 249p. 1982. 1970/1989 80. The Nature of Love. Chicago. The Orange Blossom. Even if You’re Starting with Nothing. MA: Sci-art publishers. ----. 1993. James Winfred. Broadbent.. Brink. 1985. 136–48. PA: Brunner/Mazel. Selfless Self-Love. NY: Simon and Schuster: Linden Press. 395p. 2000 88. Cambridge. Brøgger. Helen Gurley. Bronson (pseud. 133p. NJ: Prentice-Hall. 196p. John Adams. Amatea. R.. Bransen. 462p. Brown. Deliver Us from Love. 150 . Nachum & Shimon Apisdorf. marriage & women. Briggs. Love and Friendship. 128p. Englewood Cliffs. 82. Romance and Marriage. 156p. 79. J. in Soble (1989a). 1987 89. 78.). Brown. 9: 3–25. 87. E. Social Philosophy & Policy. 240 p. Primarily women life skills. Shared Intention. 90. 1915. Analyzing Love. W. and Political Community. Brendon. 1976. 86. Dorothy Corkille. Cambridge: Cambridge University Press. Dating.. 85. Translated from the Danish by Thomas Teal. Brümmer. How to be Loved.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 75. J. 298p. Twelve Great Passions. 1976.

Thorndike. 1989. 1982. 200p. ----. 170p. 151 . OR: Harvest House Publishers. 1990. ed. Learning to Love Forever: a 40-day Plan for a Love that Lasts. Burnham. B. 1987. 100. Thorndike. NJ: C. Born for Love: Reflections on Loving.. Rick & Dave Gilbert. and Winston. 1972. NY: Random House. NJ: C. ----. Bugen. 1988. Oakland. ME: Thorndike Press. Loving Each Other: the Challenge of Human Relationships. Loving & Learning. My Father: a Celebration of Dads. Personhood: the Art of Being Fully Human. edited by Daniel Kimber. Eugene. Edited by Daniel Kimber. 1983. 103. Bus 9 to Paradise: a Loving Voyage. Boston. Frederic B. 147p. St. eds. Papa. NJ: SLACK. Thorndike. Hall.. Slack. 276p. 132p. 1986. Morrow. Thorofare. Adelaide with Leonard Felder. Thorofare. et al. Elizabeth Brzeczek & Sharon De Vita. ----. Slack. Leo F. MA: G. Rinehart. Slack. NJ: SLACK. ----. 95. B. Love & Renewal: a Couple’s Guide to Commitment. 99. ME: Thorndike Press. 1972. 94. San Francisco: Harper & Row. 247p. ----. Chapters presented at a transcontinental festival in honor of the Moltmann’s sixtieth birthdays in Apr. 1984. The Disabled & Their Parents: a Counseling Challenge. 382p. Thorofare. 93. 1992. Thorofare.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 91. NY: Holt. 386p. NY: Bantam Books. Larry A. ME: Thorndike Press. ----. 1978. 298p. 160p. B. Bry. 1994 98.. 1989. 350p. ----. Living. 125 p. ----. Love. Photography by Bruce Ferguson. Thorofare. 102. CA: New Harbinger Publications.K. Illustrations by Rick Bundschuh. Bundschuh. Richard.. 1982. 231p. Thorofare. NY: W. Addicted to Adultery: How We Saved our Marriage. 104. How You Can Save Yours. 97. NY: Fawcett Columbine. NY: Macmillan. Buscaglia. NJ: C. Louis. 101. 36p. 147p. Because I Am Human. 1990. Dating Your Mate. 92. 1986 in NY. and San Francisco and sponsored by Trinity Institute 96. NJ: SLACK. Brzeczek. Love: the Foundation of Hope: the Theology of Jürgen Moltmann and Elisabeth Moltmann-Wendel.

The Fall of Freddie the Leaf: a Story of Life for All Ages. What Men Live By: Work. Bushong. 1988. 251p. ----. with a wine and food statement by René Chazottes. 109. Cabot’s What men live by selected by Edith Motter Lamb 116. B. 1997. 230p. 1915. NY: Houghton Mifflin. NJ: C. Love Problems of Adolescence. How to Keep a Man in Love with You Forever. ----. Martin’s Press. 106. Thorofare. Hidden Influences of Love. ----. Loving Him without Losing You: Eight Steps to Emotional Intimacy without Addiction. 1982. Harold E. ----. 112. 115. 1979. Williams. Martin’s Press. Oliver McKinley. 108. Thorofare. 1985. 152 . 1988. 1991. ----. To Be Taken Immediately. Quakertown. Eddie H. 118. NY: St. 114. NY: Continuum. Bushong. 212p. Making Love Work: a Radical Approach. Leo F. Man Power: How to Win the Woman You Want. 119. NY: St. Columbia University. Buttram. The Way of the Bull: a Voyage. Cabot. B. Play. Love. With Biba Caggiano. To Be Taken for Life. Slack. 107. Richard C. Prescriptions. 1939. 121p. PA: Humanitarian Society. 111. eds. 250p. 1981. NJ: C. Boston. NY: Holt. 1914. 271p. NJ: C. Collection from Dr.B. Cabot. 117p. Touch. 224p. Worship. Boston. Thorofare.. 110p. 176p. 110. The Seven Dumbest Relationship Mistakes Smart People Make. photography by C. 158p. 113. Morrow. Steven Short with Susan Mantle. Button. NY: Houghton Mifflin. with Joan Sanger & Ruth Strickler.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 105. and Affection. Leo Buscaglia’s Love Cookbook. Richard Clarke (1868-1939). 1986. 1984. CA: Borgo Press. Seven Stories of Christmas Love. 1987. 32p. Butterfield. Carolyn Nordin. Parts of several chapters have already been printed in the Atlantic monthly 117. ----. 86p. Carolyn Nordin. 341p. Slack. NY: Teachers College. 1973. John. 1994. NY: McGrawHill. NY: Villard. Tracy. NJ: Slack. How to Make a Man Fall in Love with You. Illustrated by Tom Newsom. Buscaglia. Slack. ----. 182p. NJ: SLACK Incorporated. San Bernardino. NY: W. Human Advocacy and PL94142: the Educator’s Roles. Thorofare. Thorofare. Rinehart and Winston.

Novato. 1982. NY: Hyperion. 133. Carthusians. Men Who Can’t Love: When a Man’s Fear Makes Him Run from Commitment (and what a smart woman can do about it). Alastair V. 298p. London: SPCK. Carter.. Freeing Yourself to Love: How to Make the Most of Your Intimate Relations. Moderated Love: a Theology of Professional Care. It Can Happen to You: the Practical Guide to Romantic Love. religious ethics in medicine & social services 122. by an Anglican solitary. 1995. Joan C. Don’t Sweat the Small Stuff in Love: Simple Ways to Nurture and Strengthen Your Relationships while Avoiding the Habits that Break Down Your Loving Connection. 126p. 2000 129. Richard & Benjamin Shield. A Don’t Sweat the Small Stuff Treasury: a Special Collection for Brides and Grooms. Francesca M. Wauwatosa. Love in America: Gender and Self-Development. Boston: Little. 125. Cancian. NY: Hyperion.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 120.. ed. Cannan. Professional. Deerfield Beach. Jack. Trans. 153 . 216p. Love. 132. Evans. Steven & Julia Sokol. 131. Allen & Company. Recipes for Romance: 50 Ways to Sweeten Your Love Life. Carson. The Drama of Love and Death: a Study of Human Evolution and Transfiguration. Caplan. 1999 128. Canfield. NY: Cambridge University Press. 1999 124. 1987. & Peter Carson. 235p. 151p. 204p. 130. Handbook for the Heart: Original Writings on Love.. CA: New World Library. Carlson. NY: M. NY: Dutton. What Smart Women Know. 1984. Carpenter. FL: Health Communications. London: G. WI: Med-Psych Publications. 1996. Carlson. 164p. The Call of Silent Love: Vocation and Discernment. Longman and Todd. 1912. 210p. Gilbert (1884-1955). Richard & Kristine Carlson. 1996. Edward (1844-1929). Roger with Karen Levine. London: Darton. Relationships & sex 126. Religious aspects of love 127. Richard. 198p. 56p. Campbell. 1914. 123. NY: A & W Publishers. Ltd. Carlson.. Leslie & Jimmy Caplan. Callahan. Foreword by John Gray. 226p.. 1990. Chicken Soup for the Couple’s Soul: Inspirational Stories about Love and Relationships. 121. ----. Brown and Co. 1984.

London: W. Richard. IL: Tyndale House Publishers. The Five Love Languages. 188p. Cartland. 178p. 1995. 254p. Centers. J. Springfield. NY: Beau Rivage Press. Wheaton. Furth. 1964. Obey and Disobey. The Five Love Languages of Teenagers: Parent Study Guide. Also: The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. The Philosophy of Love. Castleman. Love.R. Cholst. Cayce. Charles Thomas & Leslie Goodman Cayce. 222p. Downers Grove. NY: Routledge & Kegan Paul. Chicago: Northfield Pub. 147. Chesser. London: Methuen. 142. ----. 138. 2003. 219p. Chapman. 400 More Creative Ways to Say I Love You. Press. Honor and Dishonor.E.. H. Alice Zillman. 1987. 146. 1996. 1994. Sex customs & love. 1968. Spain: Seix Barral. 1972. Kenedy. Chacel. 137. The Cost of Loving. Cassell. 225p. Foreword by Hans G. Gary D. 1975. 199p. Edited by Dionne Marx in association with the California Institute of Integral Studies. 144. 136. The Many Facets of Love. Sexual Attraction and Love: an Instrumental Theory. Love. Chaudhuri. Paul. Translated by Una Morrissy. NY: Simon and Schuster. Finding Love in a Cold World. Robbie. Love Relationships: a Moving Sea. 154 . Marital Love and Hate: the Need for a Revised Marriage Contract and a More Honest Offer by the Marriage Counselor to Teach Couples to Love and Hate. Kalamazoo. Romance & Real People. Saturnal. Haridas. Barcelona. MI: Cistercian Publications. 141.. Eustace. including work of Teilhard de Chardin. 94p. Rosa. 223p. TN: Lifeway Press. Allen. Carol. NY: P. Charny. Chicago: Northfield Pub. ----.. IL: InterVarsity Press. The Wound of Love: a Carthusian Miscellany. interpersonal relations & mate selection. 139. 1972. Nashville. Straight from the Heart: How to Talk to Your Teenagers about Love and Sex. 204p. 175p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 134. 2nd ed. 1995. London: Dacton Longman Todd. 291p. 244p. 135. 148. On love. 1963. True Love in a World of False Hope: Sex. 144p. 1992. Virginia Beach. Israel W. 326p. Pierre. 1996. 145. 1990. NY: Macmillan. VA: A. Sheldon. Chapin. 143. Our Need of Love. Barbara. 140.. 190p. IL: Thomas. 1987. Chauchard.

1959. M. NY: Emerson books. Mic tratat al marilor virtu i. 156. 1975. 143p. Originally 155 . 1997. San Francisco. Collins. Cobbett. 347p. Clancy. 150. Review of Metaphysics. 1943. NY: Seabury Press. CA: HarperSanFrancisco.. Ed. Coon. 277p. J. Caroline Fairfield (1835-1918).9 discipline plus 3 domenii Axiologie 149. Spirit. Sex and Love in the Bible. Howard John. Chopra. Corção. London. Clinebell. Aristotle on the Forms of Friendship. 1957. 162. Madison. Well Being: a Personal Plan for Exploring and Enriching the Seven Dimensions of Life: Mind. Great Love Stories of the Theatre: a Record of Theatrical Romance. William (1763-1835).. 448p. Gustavo. Foreword by Harold Kushner. 302p. 152. MI: Servant Publications. 161. & Kennett. Conari Press editors. Cooper. 155. Love in America: an Informal Study of Manners and Morals in American Marriage. 266-321 160. 213p. Play. NY: Longmans. Cocking. 164. NY: Amour Press. 108:502–27 154. NY: Simon and Schuster. Arthur D. NY: Harmony Books. Work. The Practice of Kindness: Meditations for Bringing More Peace. Cole. 2nd ed. CT: Psychosocial Press. 158. 1977. 1893. Because of Love: Celebrations of the Heart. Coleman. and Compassion into Daily Life. 1998. 1938. 30:619–48 163. Love. What Love Is: Lessons from the Heart. Berkeley. 338p. Love and Ecstasy. Body. 1999 151. 64p. Jo. Corbin. Boston: Lee and Shepard. Love. My Neighbour as Myself. Deepak. 248p. William Graham. & Libby Lee Colman. William L. the Earth. 153. Advice to a Lover. & Patricia Coleman. p. A Woman’s Philosophy of Love. 1998. 1911. Colman. Ethics. David Lewis (1896-1960). Friendship and the Self. Cohn. 327p. D. 1998. The Path to Love: Renewing the Power of Spirit in Your Life. Horace. 159. J. 1932. Charles William. Coquetry for Men. Buc. Univers. 1996. André. Compte-Sponville. 157.. CA: Conari Press. 1992. 200p. 236p. London: Hodder and Stoughton. Green. NY: Duffield and company. Translated by Clotilde Wilson. Ann Arbor.

Love in education in India. 170. 1937. Cracknell.” Nashville. London: Epworth Press. Raising Your Child. Translated by Mary Pyle. 167. et al. Justice.. NY: Arnold. 146p. Gwen. Love Is Forever. House. Not by Force but by Love. Chicago. 1967. Corneau. Lessons in Love: the Transformation of Spirit through Intimacy. to the Theology of St. 169. 178. 144p. 190p. 168. NY: Simon & Schuster. 2002. Shakti. NY: APT Books. 1995. Knowing the Love of Christ: an Intro. Guy. Close Relationships: the Study of Love and Friendship. Lion and Unicorn: a Study in Eros and Agape. 305p. 156 . 215p. 1999. Dargatz. 381p. Notre Dame. FL: Health Communications.9 discipline plus 3 domenii Axiologie published in Portuguese as A Sescoberta do Outro. 372p. 1999. 1991. Covey. Courtesy and Love: Theologians and Missionaries Encountering World Religions. Love and the Person: a Philosophical Theory and a Theological Essay. Adams. Craigin. Either Is Love. Duncan. Translated from the French by Nanette Bilodeau. Chicken Soup for the Couple’s Soul: Inspirational Stories about Love and Relationships. IL: Scepter Books.. Thomas Aquinas. Cramer. to Love. D’Arcy. Holt. NY: Harcourt. Stephen R. 173. 1973. 180p. 155p. Jan Lynette. 373p. Philadelphia: Westminster Press. 442p. 1964. 1956.. Watts. Sidney D. Cowburn. H. New Delhi: Gaurav Pub. to Learn. 177. Kenneth. 1964. First Things First: to Live. John. The Mind and Heart of Love. 52 Simple Ways to Tell Your Child “I Love You. 459p. Jack. The Place of Love in Education. Davenport. 103p. On Catholic conversion & love 165. London. 1846-1914. 171. Brace. Dublin: Chapman. 174. Michael. 1998. 1994. marriage 175. Foreword by J. Daniel-Rops. 172. 1989. Cranfiled. Henri (ed. to Leave a Legacy. Dauphinais. Martin Cyril (1888-1976). 176. 111p. TN: Oliver-Nelson Books. Craig. Catholic Christian love. NY: H. 166. Datta. London.). NY: F. Deerfield Beach. IN: University of Notre Dame Press. Great Loves in Legend and Life: Retold by Gwen Davenport. NY: Meridian Books. Elisabeth.

Scottdale. 208p. 1996. NY: Dial Press. 1997. Michael. 181.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 179. 1998. 180. Diamond. De Santo. 191. and Barnett Jr. John F. Under: Passion and Society: London. On love. 213p. KS: Addax Pub. NY: Delacorte Press. Helzberg. England: Sheffield Academic Press. NY: Rider & Co.. 192. Love Declared: Essays on the Myths of Love. 2001. True Love Waits. Denis. Carlsbad. Shaw. 295p. 1997. ----. 1997. De Angelis. Practical Intuition in Love: Start a Journey through Pleasure to the Love of Your Life. Faber and Faber.. Barbara. Charles & Terri Robinson Williams. Putting Love to Work in Marriage. NY: Harcourt. Lenexa. 193. Sheffield. Sexuality and Society. 298p. 168p. Laura. 1954. 1940. 1997 194. 1984. 188p. 1995. 182. Rich. London. 1963. N. Mark. Including Tristan & Don Juan 187. 157 . Romantic Love and Loving Commitment: Articulating a Modern Ideal. Count Your Blessings: the Healing Power of Gratitude and Love. Translated Comme toi-même from the French by Richard Howard. ----. 235p. 185. Love after Death. Day. 189. 1956. Delaney. Looking for Love in All the Wrong Places: Overcoming Romantic and Sexual Addictions.. Albigenses & other comparitive themes & motives 188. 223p. 224p. (eds. 1988. 1988. NY: Delacorte Press. Boston: Alyson Publications. Decent Passions: Real Stories about Love. Davies. Davis. Sex These Days: Essays on Theology.). 1996. Ask Barbara: the 100 Most-Asked Questions about Love. DeVries. MA: Element. The Evolution of Love. American Philosophical Quarterly. Inspirations about Love. CA: Hay House.). 95p. 336p. ----. 1944. Donald. Real Moments for Lovers. Tristan. 522p. 223p. Denneny. Day. 225p. TN: Broadman & Holman. 308p. NY: Putnam. Sex. and Relationships. 33:375–405 190. 184. Love in the Western World. de Rougemont. Rockport. Group. Desmond. Jed. 183. 186. NY: HarperCollinsPublishers. Brace and company. Demartini. Jon and Gerard Loughlin (eds. NY: Pantheon Books. Nashville. I am Loved: True Stories of True Love from People like You. PA: Herald Press. Translated `L’amour et L’occident’ by Montgomery Belgion.

184p. 1989. 1986. 1953. 109p. 1984.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 195. Vanni. 196. On marriage & love. Maine.Y. Simpson. 169p. Donelson.D. 317p. thesis. 200. Dinesen. 1998. 203. Dreyfus. 204. Rockland. Edward A. Henry (1851-1897). Introduction by Else Cederborg. Dilman. NY: St. Love. Blue Ridge Summit. Don C. and Paradoxes. Isak (1885-1962). Love and Being.. Foreward by Blanche d’Alpuget. 1946 197. 412p. UK. Love Blocks: Breaking the Patterns that Undermine Relationships. NY: Viking. Afterword by Frank Egholm Andersen. 198. 215p. NY: Prentice Hall Press. 125p. F. TX: Word Books. DiCianni. an Investigation into the Metaphysics of St. Philadelphia: Westminster Press. 2000.. and Other Observations. 180p. 206. Elaine. Martin’s Press. Taking Time for Love: How to Stay Happily Married. NY: St. Compiled by Caesar Kalinowski. Love. 152p. Michael. Donovan. A Mother’s Love: a Treasury of Honor & Inspiration Based on the Painting by Ron DiCianni. Originally Ph. London: Collins.. friendship. Translated by Anne Born. 1968. 239p.F. 199. MA: Wheeler Pub. Blackwell. 205. 134p. 1995. Ron. Love and Human Separateness. TN: Broadman & Holman. Melbourne. PA: Tab Books. editor G.. especially with reference to women 202. 1989 201. The Greatest Thing in the World: and 21 Other Addresses. Nashville. helping behavior. Intro. 1997. 207. FL: Human Services Institute. 47p. Thomas Aquinas [1225?-1274]. Waco. Australia: Australian Scholarly Pub. 1992. NY: Doubleday. & Jon Carlson. 1970. Drury.. Advice to a Young Wife from an Old Mistress—as Told to Michael Drury. Ilham. ----. Dowling. 1987. Love: Its Forms. Bradenton. 158 . Eric. NY: S. Action: the Meaning of Love and Its Place in Life. Mary Ellen & Ryan William P. Dinkmeyer. Dimensions. This Insanity Called Love. Garden City. 116p.. Diggs. Someone Right for You. Passion. Martin’s Press. John W. Nurture. Oxford. Columbia University. NY: B. 1947. Drakeford. On Modern Marriage. Bernard James. by J. Drummond.

Human Relationships: An Introduction to Social Psychology. Earle. Empathy and Its Development. 1994 220. Interpersonal Living: A Skills/Contract Approach to Human-Relations Training in Groups. Hobfoll. Make Up. 1970 218. 1989 222. Egan. London: Ward and Downey. Chicago: Dorsey Press. 1976 219. What Shall We Do with Love? Salt Lake City. Montgomery (eds. D. 216. & Marcelene Dyer. UT: Bookcraft. 257p. CA: Brooks/Cole Publishing. 1991. 1999 214. Eaker-Weil. home care. Relating to Others. ----. and M. 1979 217. Empathy and Related Emotional Responses. A Promise Is a Promise: an Almost Unbelievable Story of a Mother’s Unconditional Love and What It Can Teach Us. Handbook of Personal Relationships. Holbrook. Pacific Grove. London: Sage. 215. San Francisco: Jossey-Bass. Pacific Grove. Come Here. CA: Brooks/Cole Publishing. Chichester: Wiley. 5th ed. biography. Thomas Firminger Thiselton. Encounter: Group Processes for Interpersonal Growth. Bonnie. ----. 212. 1988 209. 1986 210. Duck.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 208. MA: Adams Media. M. 93p. E. Eisenberg. ----. 1890.). Nancy (ed. People in Systems: A Model for Development in the Human-Service Professions and Education. Nancy (ed. Gerard.). 2 volumes. coma. 1987 159 . Cambridge: Cambridge Univ. 1961. 1996. Eisenberg. 252p. F. Cowan.. CA: Hay House. Go Away: Stop Running from the Love You Want. ----. Hay. CA: Brooks/Cole Publishing. 1988 211. W. ----. Gerard. You and Me: The Skills of Communicating and Relating to Others. Monterey. Ickes and B. Eberhard. NY: Pocket Books. Susan Meltsner & Kerri B. Ernest. Steve. Pacific Grove. Carlsbad. Wayne W. The Loves and Marriages of Some Eminent Persons. CA: Brooks/Cole Publishing. Egan. mothers & daughters 213. Dyer. Love. 1977 221. Janet Strayer. Blank. Ralph H. Press.).. eds. CA: Brooks/Cole. Monterey.. S. The Skilled Helper: A Problem-Management Approach to Helping. Don’t Break Up: Rescue Your Relationship and Rekindle Your Romance. Dyer.

OH: Book Masters. ----. Nina Consuelo. Alfred H. 234.. 232. 220p. Preface by Edward Carpenter. Evatt. How to Keep Romance in Your Marriage: a New Condensed Version. 230. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Dave. 1960. 390p. Nashville: T. Harris. 229. 1982. 61p. 235. 1970. The Givers and the Takers. Cris. NY: Peter Pauper Press. Signs and Prospects of Love. NY: Kroshka Books. Philadelphia: H. 224. 1991.. NY. West Chicago. Ashland. Family Love: What We Need. 1896. 127p. ----. Diane C. Love and the French. London: Cassell. 200p. London: Cassell. 225. 160 . Edith Mary Oldham (Lees) (1861-1916). London: A. Adult Loving Relationships: Critical Issues and Analyses. Emrich. 187p. William Clark. 1998. & C. 1965. Michael L. Revised. Altemus. Romance in Christian Marriage. San Luis Obispo. Erickson.L. What We Must Create. Superstitions and Beliefs. Black ltd. Emener. Epton.. 1900. Ellzey. 127p. 185p. On Love and Friendship. 1991. Illustrations by Stanley Clough. 237. 84p. Friendship and Love. 1958. 51p. 226. 1995. ----. The Folklore of Love and Courtship: the Charms and Divinations. NY: American Heritage Press. Alberti. First Comes Love: Deciding Whether or Not to Get Married. 143p. NY: Sheed and Ward. 1954. 1959. Emerson. The New Horizon in Love and Life. Illustrated by Tomie de Paola. Commack. Nelson.. The Man and the Woman: Psychology of Human Love. 228. Caldwell co. Ralph Waldo (1803-1882). 231. Elvenstar. & Maureen O’Keefe. & Robert E. 1921. 368p. How to Keep Romance in Your Marriage. Boston: H. Sweet Love. IL: D. 182p. 312p. John J. 47p. The Quest for Love. NY: Macmillan. NY: Association Press..). NY: Association Press.. Ells. 227. Introduction by Marguerite Tracy. 224p. Love and the English. Duncan (ed. & Bruce Feld. Ellis. CA: Impact Publishers. Emmons. 233. 236. M. NY: Association Press. 236p. What We Seek. William George.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 223. 1983. 1968. Evoy. 1983. Accepting Each Other: Individuality and Intimacy in Your Loving Relationship.

Cort R. Anderson. 249. OR: Harvest House Publishers. London: Duckworth. 148p. NY: Liveright publishing corporation. The Meaning of Love in Human Experience. 1967. 1990. 248. NY: C. NY: A. 188p. Fischer. Finck. Love and Marriage. 1806. The World’s Greatest Love Affairs. Scribner’s sons. M. Faraon. 1899. The Purpose of Love. Flanagan. Original and translated. from Asiatic and European languages. Minneapolis: Winston Press. Knopf. Eileen. 1966. Love in modern multiculturalism 245.. 1938. NE: University of Nebraska Press. The Wisdom of Love. 252. 210p. Edward E. 155p. The Pleasures of Love: Being Amatory Poems. 1997. Translated from the French by Catherine Alison Phillips. 136p. W. Dubuque: W. Reuben. 287p. Brown Co. Ewart. 246. Cundee. 422p. 1979. 1998.. 851p. 241. The Metaphysical and Psychological Principles of Love. Love and Work: the Value System of Psychoanalysis. Bill. 291p. 93p. 1997. Permanent Love: Practical Steps to a Lasting Relationship. Eugene. Translated Sagesse de l’amour by Kevin O’Neill and David Suchoff.. Sándor. Forbát. 161 . 1927. Love to Love You. Lincoln.. Andrew. 240. Flint. Jefferson Butler (1865-1946). 1990 247. Michael Joseph. 205p. Fine. 239. Love and Morality: an Attempt at a Physiological Interpretation of Human Thought. Jacques. London: Odhams. Fisher. 244. G. 250. 1973. Fletcher. 1985. Reuben. NY: Wiley. 151p. NY: Macmillan. 432p. Ford. NY: Continuum. ed. SC: Droke House/Hallux. Personal Love. 1911.. Fitzwilliam. C. 243. 242. London: J. Finkielkraut. Fine. Henry Theophilus (1854-1926). and Other Essays on Platonic Love in Poetry and Society. & Pam Farrel. Alain. Listen with Your Heart: Seeking the Sacred in Romantic Love. The Religion of Beauty in Woman. 1952. 336p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 238. & Steven Englund. Farrel. A. Primitive Love and Love-Stories. NY: Haskell House. 251. NY: Warner Books.

----. and Matriarchy: About Gender. Ph. in Necessity. 1999 261. Edited and with an introduction by Rainer Funk. Introduction by Roy A. 257. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Robert F. ----. Deerfield Beach. Choosing to Love: a New Way to Respond. Englewood Cliffs.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 253. 1993 266. 78p. 1976. 60p. NY: Cornell University Press. a Symposium: an Aesthetic Dialectic in Lyrical Prose and Poetry. FL: Health Communications. Translated from Liebe.. Sexuality.p. Love. 1999. Solar. 22:162–81 265. Hans Daniel. NY: R. 1944 264. 201p. 1988 262. The Kingdom of Love. Revell company.. 1933. Erich. Beverly. 1907. 129–41 260. Cambridge: Cambridge University Press. Ford. Fromm.. Necessity. Walter J. Love. F. 162 . thesis. Burkhart. Consuming Passions: Finding Real Love when Nothing Else Works. NY: Fleming H. 245p. Frankfurt. 1982. The Art of Loving. 152p. Barbara. 1995. Power & Love: How to Work for Success and Still Care for Others. 1994. Freeman. Ithaca. 255. Press. 220p. Decorations by Pat Stewart. 268. Friedman. Cambridge: Cambridge Univ. Societies of Brains: a Study in the Neuroscience of Love and Hate. Necessity. Forman. The Importance of What We Care About. H.. 79p. 1983. Los Angeles: New Age Press. 1998. Autonomy.] 1944. NY: Harper. Forisha-Kovach. NJ: Prentice-Hall. 1967. ----. Mount Vernon. Hillsdale. IL: [n.. 1956. Love and You. What Are Friends For? Feminist Perspectives on Personal Relationships and Moral Theory. ----. NY: Peter Pauper Press. Henry (1854-1933). Edward E. Chicago. 254.D. 258. Minneapolis. 267. Volition. Frank. Midwest Studies in Philosophy. NY: Fromm International Pub. 133p. Press. Forst. University of Chicago. Friberg. and Love. 204p. M. 256. Fenno. Volition and Love. 149p.. Cambridge: Cambridge Univ. Alphabet of Love. 263. Sexualitüt und Matriarchat. Love and Justice in Political Theory: a Study of Augustine’s Definition of the Commonwealth. 196p. Nellie E.. Francisca. MN: Winston Press. and Love. Friend. 259. Romantic Love and Personal Autonomy. 1997. A.

163 . 1987. Total Loving: How to Love and Be Loved for the Rest of Your Life. To Love Again: a Psychiatrist’s Search for Love. 1976.M. Glen O. 277. ----. Robert. NY: Farrar. Fromme. marriage. Rediscovering Love. Karen. Gallichan. NJ: J. Gadke. ed. True Love: Stories Told to and by Robert Fulghum. Straus and Giroux. Norman. A Love Affair with God: Finding Freedom & Intimacy in Prayer. 1939. Including transference & countertransference. Gaddy. IL: Willowcreek MedCom. 1996. 366p. 1997. Terry. 273. Psychology and Ideal Practice of Human Love. Italy: J. 1995.. Gabbard. 270. Willard. erotic. Fulghum. Maurice Alpheus Bigelow & Helen Elizabeth Judy-Bond. The Ability to Love. 288p. Love and Hate in the Analytic Setting. 192p. Nouwen. Love & developmental psychology. 1871-73. 1924. 262p. Welton. 1986. 271. 1977. TN: Broadman & Holman.. Joan M. 6 volumes. Jules (1807-187?). 282. The Evolution. 1977. NY: Funk & Wagnalls. NY: Viking. San Francisco. NY: Walden publications.. Keep the Flame Alive: How to Help Your Marriage Survive and Thrive. Foreword by Henri J. 275. Physiology. 272. 256p. 280. 199p. Theory. 283p. 1965. 1937. wit & humor & scatology 281. Nashville. 191p. NY: Knopf: distributed by Random House. Capron. 274. Turin. 4 volumes. Thomas Walton (1866-1929). NY: Simon and Schuster. Aronson.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 269. 221p. London: Funk & Wagnalls. Penguin Books. C. Allan. CA: HarperSanFrancisco. and Personal Fulfillment. 265p.Paris:. Garrity. Sex. Love and Marriage: Normal Sex Relations. Garbo. NY: HarperCollins. 1996. 78p. Caring. NY: McGraw-Hill. 102p. 1997. Walter Matthew (1861-1946). Thomas Walton (1866-1929). Gaylin. Gay & fils. Galloway. Gay. 213p. Bibliographie des Ouvrages Relatifs à L’amour. 279. Gattuso. eds. 278. Love and Marriage: Foundations of Social Health. Bibliography of literature on love. Galloway. 276. 1894-1900. A Course in Love: Powerful Teachings on Love. NY. Northvale.

Gilbert.) 164 . NJ: Princeton University Press. Fantasies of Love and Death in Life and Art: a Psychoanalytic Study of the Normal and the Pathological. Linda M. 2000 296. 1964. 176p. intro. Princeton... Gilbert. Intimacy. 1993. 1962. Blackwell. ----. Saint (1256-1302). 1986 & 1992. Gail. NY: Paulist Press. Sociality. Garden City.. NY: NY University Press. of: Sexual Suicide (NY: Quadrangle. Gerkin. 1991. Cambridge USA: B. Trans. 1993. M. 292. Gretna. L’amour. 214p. Crisis Experience in Modern Life: Theory and Theology in Pastoral Care. and Love. The Herald of Divine Love [Legatus divinae pietatis]. 297.. Nashville: Abingdon. George F. Paris: Hachette. 287. NY: Simon & Schuster. Living Together: Rationality. An Uncommon Correspondence: an EastWest Conversation on Friendship. 1929. Sociality and Responsibility: New Essays in Plural Subject Theory. The Living Human Document: Re-Visioning Counseling in a Hermeneutical Mode. The Love Primer. Géraldy. Revised & expanded ed. preface by Louis Bouyer. Introduction by George A. Georgian. NY: Doubleday. Gediman. How to Attract Your Ideal Mate. ----. ----. 259p.. and Obligation. by Maximilian Marnau. Especially women friendships & sociologists.. 308p. 284. 1998. 224p. and edited by Margaret Winkworth. LA: Pelican Pub.. Love in Marriage: the Meaning and Practice of Sexual Love in Christian Marriage. NY: Vantage Press. Helen K. The Charms of Love. Gilder. 224p. 1989 295. On Social Facts. 293. Geiger. 277p. Nashville: Abingdon. Rowman & Littlefield. 286. 291. Edward S. Rowman & Littlefield. Oxford UK. Gibert. 60p. Paul (1885-1983). 219p. Gertrude the Great. Charles V. Paul. Human Relationships: a Philosophical Introduction. 285. Henri. 1995. Men and Marriage. 288. Co.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 283. 1973. 1996 294. 164p. Kelly. Translated La Conduite de l’amour from the French by André Humbert. Gifford. 59p. Ivy & Margaret Masson. George. NY: Paulist Press. 1984 290. NY: Hawthorn Books. 1979 289. 1999.

. Glanz. 1994. The Courage to Love: Principles and Practices of SelfRelations Psychotherapy. This Passion Called Love. John Bagot. 1995. 311. 1997. 312. Monroe. 1923. Your Needs. Our Needs. 198p. 214p. NY: The Author’s Press. NY: Dodd. 1974. Jerry. Gillette. Gilmartin. 305. Human Development 3 (1982): 2941 299. Tarpon Springs. Glyn. 55p. The Way of Love: Lessons from a Long Life. 300. The Shy-Man Syndrome: Why Men Become Love Shy and How They Can Overcome It. Larry & Robert H. Etienne (1884-1978).. Sir.. 1951. 350p. Lanham. 190p. 1974 & 1976. AL: Troy State University Press. James. Phillips. Gillies. The Philosophy of Love. Françoise & Bernard-Henri Lévy. Primal Love: Reclaiming our Instincts for Lasting Passion. Troy. Gocek. Under the auspices of the Aristotelian Society of Marquette University. 1987.. 215p. Gills. 302. Love Is a Challenge. Martin’s Press. How to Start a Romantic Encounter: Where to Go to Find Love and What to Say When You Find It. Men on Women. 72p. 309. NY: Avery Pub. 1984. Auburn. ----. Garden City. Brown and Co. W. NY: W. Love: Fulfilling the Ultimate Quest. 1925. MD: University Press of America. 1993 304. 308. Glubb. Brian G. ----.. NY: Doubleday. Gill. 1995. NY: Library Research Associates. Consequences. 240p. 701p. Group. NY: St. Auburn. Giroud. Women and Men: a Philosophical Conversation. Single men psychology 306. Douglas. Lanham. Milwaukee: Marquette University Press. Shyness and Love: Causes. 1989. Matilda A. Love & the Christian life 310. 165 . 1978. MD: Madison Books.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 298. 303. Garden City Park. Translated from the French by Richard Miller. Gilson. Mead. ----. Stephen G. 251p. J. 301. My Needs. 253p. 307. FL: Love Press. Norton. J. and Treatment. NY: The Authors’ press. 215p. Elinor (1864-1943). Empathy Is at the Heart of Love. Gilligan. 250p. Boston: Little. Wisdom and Love in Saint Thomas Aquinas.

. 1994. 1992. Weymouth. Michaels. 119p. 1996. The Portable Romantic: an Indispensable Pocket Guide to Creating Loving Relationships. MA: AddisonWesley. ----. Arnold P. 174p. Training. Jealousy. as a Friend. 1985 320. 1978. Love: the Course They Forgot to Teach You in School. 317. 1997. 1994. 1993. NY: Springer-Verlag. Goldstein. Goodwin. 139p.. Canada: Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion/Corporation canadienne des sciences religieuses by Wilfrid Laurier University Press. ed.P. Ontario. Linda. Gerald A. Loving from Your Soul: Creating Powerful Relationships. 1997. Northvale. Martin’s Press. Waterloo. Romance 101. as a Father. Martin’s Press. 1186p. How to Love a Difficult Man. Empathy: Development. soul.. Godek. Linda Goodman’s Love Signs: a New Approach to the Human Heart. 319. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale. Goldstein. 212p. Love and the Soul: Psychological Interpretations of the Eros and Psyche Myth. Weymouth. love. James. 315. P. ----. Gollnick. Putnam’s Sons. 1987. 244p. ----. Nancy.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 313. 316. Shepherd. MA: Casablanca Press. How to Live with the Difficult Man You Love: You Know You Love Him—Now How Do You Live with Him?—as a Husband. Naperville. Tenderness. 285p. NY: St. NY: Summerjoy Press. Goldberg. NY: Harper & Row. Lower Lake. Gregory J. Mapping the Terrain of the Heart: Passion. ----. 1994. IL: Casablanca Press. and Gerald Y. Jane Gretzner. 1993 & 1994. Reading. The Dark Side of Love: the Positive Role of Our Negative Feelings—Anger. Including some astrology 325. IL: Casablanca Press. Metamorphoses. Including topics on Apuleius. and Consequences. Goldbart. Naperville. NJ: Jason Aronson. 459p. 1987 321. MA: Casablanca Press. 323. Romantic Dates: Ways to Woo & Wow the One You Love. Goodman. 318. CA: Atrium 166 . NY: G. 324. 306p. Stephen & David Wallin. 314. 269p. Cupid and Psyche 322. and the Capacity to Love. Empathy and Counseling: Explorations in Theory and Research. Good. NY: St. and Hate.

Old Tappan. Helen L. 189p. The Lover’s Lexicon. Carl Rogers and other humanistic psychologists. Sheila. Dave. 339. Gordon. Gould. 171p. Graham. NY: Dell Pub. Clode. Revell. 1972. Translated into English by Melville Channing-Pearce. 1951. Vernon W. NY: Doubleday.. NY: E. Essay on Human Love. Gould. 338. Commitments: Intimate Stories of Love that Lasts. 1983. Grieco.. Grant. Nashville. London: Macmillan. 330. Ruth Bell. TN: Convention Press. NY: Free Press of Glencoe. CT: Greenwood Press. Jean. Co. 1982.. 1924. ed. 204p. Greenfield. 1988. Houston. Grand Rapids. 1963. 243p. TX: Merlin Pub. 331p. Berkeley. 216p. 313p. 335. San Francisco: Saybrook Pub. 1976. Sex. H. 329. Material accessed through channeling with a nonphysical entity known as Michael 326. James A. NY.. 1893. London: Rockliff. Lori Heyman. 111p. 1987 334. 1984. Platonic Love. American Politics and Humanistic Psychology. 142p. 222p. Tom. Guy. 1981. 332. NJ: F. MI: Baker Books. 327. Elaine. Co. Grant.. The Art of Love.. 333. 1995. London. Greenwood. Love Knots: How to Untangle those Everyday Frustrations and Arguments that Keep You from Being with the One You Love. T..J. Guitton. Foreword by the Earl of Halifax.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Publishers Group. Loving Me You & Life: a Creative Guide to Meaningful Relationships. NY: Springer Pub. 1990. & John J. Westport. Toronto. Falling in Love: the Psychology of the Romantic Emotion. 2001.. 328. Love. 337.. Iorio (eds. Families Practicing God’s Love. Never Let It End: Poems of a Lifelong Love. Garden City. 94p. Frederick. Sylvia. Gormely. Guide to the Relationship Galaxy for Dates and Mates. 336. 126p. 331.. 167 . Canada: Doubleday Canada. Gray. Greening.). and Identity. With Rollo May. 126p. Co. 1994. San Francisco: Boyd & Fraser Pub. CA: Celestial Arts. The Ultimate Power. Gray. Illustrated by Mike Flint. 200p.

H. NY: Scribner. Timothy. 1966. The Miraculous Powers of Love. New Malden: Fellowship of Reconciliation. CA: Publisher Group West. NY: W. Emeryville..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 340. 13p. 354. I Love You. Elaine. 342. Samuel R. 1994. 218–234. Baltimore. 1989. God. MI: F. Intimacy. 355. Grand Rapids. Hatfield. Love & mate selection. 1911. Jung. Valerie. NY: Bantam Books. 206p. Hardin. Kansas City. G. Revell. 350. Harms.. MI: Scarborough House. Harley Answers Your Most Personal Questions. 348. Harley. CA: New World Library. Human Love. Celia. The Book of Love. 289p. Including work on C. 47p. Reading. MA: Addison-Wesley. 344. William Walster.. MD: Johns Hopkins Press. The Phenomena of Love and Hate. Jacobs. 224p. in Soble. 1996. Hamburg. Harding. Your Love and Marriage: Dr. W.. Novato. 313p. Willard F. The Inner Lover: Using Passion as a Way to SelfEmpowerment. Lanham: University Press of America. Will Our Love Last?: a Couple’s Roadmap to Compatibility. W. Harvey. 353. 343. 168 . Christianity & intimacy. 283p. Existential and Mystical. 345. Gurian. Chelsea. Haddon. John H. 1995. 1997. Grand Rapids. Boston: Shambhala. Finally Getting It Right: from Addictive Love to the Real Thing. and Love. Philadelphia: G. 1990. CT: Aslan Pub. Jennie Day. Michael. Fairfield. 346. Love in Conflict. A New Look at Love. The Labor of Love: Creating an Enduring Romance in Your Marriage. 349p. 2000 347. Haines. Hallmark.. MO: Hallmark. 161p. MI: Kregel Resources. D. 341.. Love after Love: Stages of Loving. Ralph. 1985. Harper. 1975. 144p.. 351. Freeman.. Searching the Limits of Love: An Approach to the Secular Transcendent. Chicago: Loyola University Press. 1974. 261p. 1985. 349. David J. 1999. ed. 1978. Paula Payne. 194p. 352. Hassel. 178p. Odyssey of the Heart: the Search for Closeness. H. Howard Marvin. & G. Hamlyn. NY: Random House. Halpern. David J. 1996. 1995. Love’s journey: the seasons and stages of relationship. Hall.

Haultain. Arnold (1857-1941). Translated Sehnsucht nach Zärtlichkeit by Steven R. Translated into English by F. NY: HarperCollins College Publishers. 1937. and History.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 356. 1993. 367. Friedeberg-Seeley and Jean H. Paul A. 1989. 468p. Hauer. 1967. Carson. 202p. in Solomon & Higgins (1991). Of 540 copies & numbered.. London: Watts. 1909. Longing for Tenderness: Responsible Love before Marriage. The Philosophy of Love (Dialoghi D’amore). Loving Thoughts for Loving Yourself. MA: Bob Adams. Pilgrimage of the Heart: the Path of Romantic Love. 2002 Ways to Say “I Love You. W. Hegel. Second book issued in connection with the Soncino Jewish publication society 369. Love. 248p. Elaine. 1999. Isle of View. 1995. A. Rolling Hills Estates. Concepts in Western thought series. Divine Madness: Archetypes of Romantic Love.” Holbrook. Barnes. 126p. G.. Biology. 1970. Richard L. CA: Jalmar Press. Robert G. Hauck. 117– 20 169 . success. 368. NY: F. Joanne. Also issued in limited ed. 1990.. 1993 364. 358.. 1992. Palmer. Hayden. Louise L. 520p. Rosemary. Hebraeus. & Rapson. 362. 361. 1984. 1980. Hatfield. Gerhard. Praeger. Downers Grove. 132p. IL: InterVarsity Press. Cyndi & Dale Edwards. London: The Soncino press. 1985. Boston: Houghton Mifflin. 308p. 122p. 359. Haughton. 366. CA: Hay House. 357. ----. Love. Haynes-Klessen. Philadelphia: Westminster Press. Hazo. 174p.. Learning to Love. Hay. Introduction by Cecil Roth. John R. 143p. F. Learning to Live. 488p. Hints for Lovers. Leo (d. The Idea of Love. Naura. designed by Bruce Rogers 363. The Three Faces of Love.. NY: Arbor House. 1983. Boston: Shambhala. Foreword by Ingrid Trobisch. 301p. Haynes. Adams Media Corp. nutrition & mental health 365. A Fragment on Love. Love.. Boston: Shambhala. 360. 1535).. Haule. Sex. and Intimacy: Their Psychology.

379p.. Conrad Schwarz & Archie Brodsky. On the Nature of Love. 104p.. as a gift for understanding friends 384. 1982. 15p. CA: Brooks/Cole Pub. 268p. CA: Prima Pub. What Comes After You Say. NJ: Prentice-Hall. MA: Press of David R. If This is Love. ----. Carl G.. “I Love You”? Foreword by David R. Hindy. 285p. 1979. Thomas R. 381. Philip. Pacific Grove. 255p. 138p. NJ: Prentice-Hall. Why Do I Feel so Insecure? NY: Atlantic Monthly Press. CA: Pacific Books. Garden City.. Hendricks. and the Emotions. 380. Originally written on March 1.). Samuel (1599-1658). James R. Your Fear of Love. 1992. Monterey. 270p.. Co. 192p. Hirst. 2nd ed. 1993.. Englewood Cliffs. Love & Taoism 170 . Henke. The Normality of Shakespeare Illustrated in His Treatment of Love and Marriage. 375. 1673. Its Basis and Expression. Hodge.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 370. 372. English association pamphlet. Co. 379. 374. Rocklin. Hoffman. How to Love . Close Relationships: a Sourcebook. 1970. 1920. Clyde & Susan Hendrick (eds. 376. ----. Marshall Bryant. American Philosophical Quarterly. J. Mace. Hendrick. Ivan. Ethical Love. PA: Trans-Traffic Corp. Oxford: Oxford.. Helm. Learning to Love Yourself: a Guide to Becoming Centered. Pittsburgh. 1989. Thousand Oaks. 220p. Gay. Romantic Love. 377. no.. Edward Wales. 140p. 1970. Gods Love to Mankind. Loving & Relating. Hofer. 1967. London: J. 2009.. Boston. 1980. W. Herford. Illustrations and poetry by Christina M. revised March 4. 47. and Be Loved. 378. Hendricks. 1985. Identification. 306p. 373. Charles Harold (1853-1931). 46:39–59 371. Manifested by Disproving His Absolute Decree for Their Damnation. 476p. Clark. Hine. Gay & Kathlyn T. Palo Alto. 124p. Liking. The Tao of Love. 383. 1967. CA: Sage Publications. Newbury Park: Sage Publications. Allen. Hendricks. 1983. 1992.. London: G. 2000. 11p. Englewood Cliffs. Love. Henke. 1928. NY: Doubleday. Hoard. Godine. B. Centering and the Art of Intimacy... 382. CA: Brooks/Cole Pub.

NY: Farrar. 1975. (pseud.. 390. Huggett. Ernest Reginald (1863-1952). Love and Happiness: Intimate Problems of the Modern Woman. 205p. 128p.L. 422p. Mary’s College Press. 1938. Raleigh. 239p. Downer’s Grove. TN: Wolgemuth & Hyatt. Growing into Love: Before You Marry. MN: St. 1945. NY: R. Horst. 1976. Brentwood.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 385. Columbus. Holden. 288p. Prefatory note by Logan Clendening. Strauss. Hurst. Hull. 1970.). 393. 396. Love. and Marriage. Translated Eerherstel van de liefde by John Medendorp. The Message of John’s Letters: Living in the Love of God. Foundations of Interpersonal Attraction. 1953. Giroux. Herman Harrell (1874-1946). 171 . 1981. Translation of: Tawq al-hamamah. Getting Divorced from Mother & Dad the Discoveries of the Fischer-Hoffman Process.. Sex. England. Courtship and Marriage.. 235p. Ireland: Browne and Nolan ltd. Jackman. 143p. Humberger. 391. Rosen Press. NY: AMS Press. 1990. Joyce. Grand Rapids. The Young Person’s Guide to Love. Winona. Hotep. 1974. A. 398. London: A.). The Conquest and Triumph of Divine Wisdom and Love in Predestination. IL: InterVarsity Press. 394. Preface by Archbishop Goodier. OH: J. The Ring of the Dove. 200p. George. 388. Dating with Integrity: Honoring Christ in Your Relationships with the Opposite Sex. printer. 207p. Hopkinson.. 397. Dublin. 395. 221p. Knopf. (ed. John. Robert. NY: Academic Press. Shakespeare’s Philosophy of Love. London: Cape. I. 1975. Downers Grove. IL: InterVarsity Press. NY: Dutton. NY. Hugo L. NC: Edwards & Broughton Co.. 1996. 1953. On love 399. Hunt. 1982. A Search for Meaning in Love. MI: Eerdmans. The Restoration of Love. 389. `Ali ibn Ahmad (994-1064). 120p. Love’s Apprentice: a Handbook for Combatants in the War of the Sexes. David. Ted L. 1942. 387. 202p. 288p. Tom. London: Luzac & Co. Morton M. 1988. 386. 392. 1885.. Trauger. 272p. On Loving. John. Leicester. 181p. Wilhelm ter. Holzmann. Hoffman. M. Ibn Hazm. Love & use of fantacy in therapy & self-actualization. Horne. Huston.

Gerald G. Bonnie & Guy Kettelhack. NJ: Paulist Press. 230p. 1990. 1991. 123p. Love & cross-cultural studies. 172 . CA: B.Martin’s Press. ----. 204p. Jacobson. Foreword by Hugh Prather. Paul Clément. We Give to Love: Giving Is such a Selfish Thing: Notes and Quotes on the Joys of Heartfelt Service. 131p. Adam J. P. & Diane V. The Meaning of Love. MD: Newman Press. 412. 406. 1968. 370p. One Person Can Make a Difference: Ordinary People Doing Extraordinary Things. 405. Love Triangles: Seven Steps to Break the Secret Ties that Poison Love. Gerald G.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 400. San Francisco: Harper & Row. Illustrated by Jack Keeler. Psychologie de L’amour. nutrition & sex. Bernard.. 1996. NY: Bantam Books.. James. biography & creative ability. CA: Prelude Press. 408. 133p. 1988.Cirincione. Love. Johnson. Jankowiak. 1955. Toronto. la Sensibilité. 215p. People Affinities: an Introduction to Knowing People Better. 1995. 1983. Teach Only Love: the Seven Principles of Attitudinal Healing. Romantic Passion: a Universal Experience? NY: Columbia University Press. Paris: Dangles. 404. 411. 409. 1990.. CA: Celestial Arts. NY: Bantam Books. 310p. Jagot. Tarcher. ----. Millbrae. Robert O. Mini Health Series. 250p. 407. 1979. Westminster. Jensen. 162p. Glen Rock. NY: HarperPaperbacks. L’instinct. Jampolsky. 219p. 1991. 1966. The Meaning of Love: an Essay Towards a Metaphysics of Intersubjectivity. Hearts on Fire: Romance and Achievement in the Lives of Great Women. 413. Robert A.. NY: Bantam Books. 1983. Johann. John-Roger & Peter McWilliams. 403. Los Angeles: J. Jackson. L’imagination. 401. 242p. Jampolsky. Understanding the Psychology of Romantic Love. Jensen. Los Angeles. 1993. 41p. Escondido. The Ten Secrets of Abundant Love: a Modern Parable of Wisdom and Happiness that Will Change Your Life. 126p. NY: St. William. NY: Crown. 410. We. ----. ed. Muriel. Love Is the Answer: Creating Positive Relationships. 402. Love.. Love Is Letting Go of Fear.

292p. 1988. 252p. Love. ed. Laughter & Romance. 1968. 419. Anthology. Judd. 146p. Gainesville. Being in Love: the Practice of Christian Prayer. & David A. NY: Fortuny’s Publishers. NY: Viking. NY: New American Library. 1997. 191p. The Book of Love. Literature. Love and Lifestyles: Building Relationships in a Changing Society. 425. Winona. 415. 153p. MN: Saint Mary’s Press. Samuel. 1972. 1997. 423.: Penguin Books Canada. PA: Pilgrim Press. CA: Games Partnership. 382p. Philadelphia. Lanham. 416. 2nd ed. NY: George H. The Greatest of These: Addresses on the Thirteenth Chapter of First Corinthians. Charlotte Davis. Kahn. The Psychology of Love. 1925. and Friends. 101p. Elyane J.. Kasl. Doran Co. Jones. Jud. Jane Hardy & Ruth G. John Daniel (1865-1942). Love & typology with Myers-Briggs Type Indicator 417. Jones. Love Codes: How to Decipher Men’s Secret Signals about Romance. 191p. 418. Love: Understanding and Solving Its Problems.. Jung. Barbara & Michael Jonas. Jonas. Kahn. Suzanne. Ont. especially for/about women 422. 426. MD: University Press of America. 1994. 1941. Sherman (1921-1996). Mary Therese..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 414. 355p. ----. A Home for the Heart: Creating Intimacy and Community with Loved Ones. FL: Center for Applications of Psychological Type. 421. Jones. and the Search for True Love. NY: HarperCollinsPublishers. Theology of Holiness and Love. Johnston. Reading from the Heart: Women. 173 . 1989. 1981. Intimacy and Type: a Practical Guide for Improving Relationships for Couples and Counselors. 227p. 1994. 424. San Francisco. Carl Gustav (1875-1961). William. 1995. marriage & sex. 338p. 1999. 171p. Gerald John & Elisabeth Jud. Kenneth E. NY: Philosophical Library. Markham. NY: Fordham University Press. Neighbors. Olten: Walter. Juhasz. 420. Training in the Art of Loving: the Church and the Human Potential Movement. Von Sexualität und Liebe. Rudnitsky.

285p. Keerankeri. & Aimee E. NY: Guilford Press. 428. Mary Olsen & Don Kelly. Katz. NY: Farnsworth Pub. 117p. Barbara. 2003. Making Love Better than Ever: Reaching New Heights of Passion and Pleasure After 40. MN: CompCare Publishers. Garden City. Kennedy. Alameda. False Love and Other Romantic Illusions: Why Love Goes Wrong and How to Make It Right. 1992. Keen. London: Williams & Norgate. 1970. Author’s doctoral thesis. The Nature of Loving: Patterns of Human Relationship. 1992. Kayser. Katz. 436. The Philosophy of Love. 1987. When Love Dies: the Process of Marital Disaffection. The Love Therapy Book. Kathleen. 168p. Love. 274p. Keating. 174 . 432. 244p. To Love and Be Loved. 1977. 438. Sam.. NY: Free Press of Glencoe. George. A Time for Love. Mort. 439. 434. 1997.). relations & sex instruction. Wilmette. 1986. Kast. George W. Blind Mazes: a Study of Love. Roma: Pontificio Istituto biblico. 1993. Living Together: the Complete Guide to Personal Relationships. San Francisco: Harper & Row. Katz. Sam. Kaufman. The Passionate Life: Stages of Loving. Liu. 2002 437. 159. 224p. Drawings by Mimi Noland. 1982. 429. NY: Bantam Books. 441. 1963 430. 344p.. 1983. IL: Chiron Publications. 198p. McCann & Geoghegan. 435. Robert L. 440. Garden City. 1992. 82p. Kelling. Eugene C. CA: Hunter House. Empathy: Its Nature and Uses. Translated Paare by Boris Matthews.28-34. Kenmare. San Francisco: HarperSanFrancisco. Stan J. Karen. 1979. 191p. Verena.. NY: Simon & Schuster. NY: Image Books. Kelly. Chicago: Nelson-Hall. Co. NY: Ticknor & Fields. NY: Doubleday. 278p. With a new preface. 1988. Barry Neil.. Keesling. 433. 218p. 1942. To Love Is to be Happy with: [the first book of the option process]. 431.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 427. 203p. Keen. 107p. Finding Each Other. 1998. 274p. Minneapolis. Rockville Centre. Pontificia Universit? gregoriana. The Love Commandment in Mark: an ExegeticoTheological Study of Mk 12. NY: Coward. Dallas (pseud.

NY: Putnam. 1983. Soren. Love. 78p. Huebsch.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 442. ----. Marriage and the Family: Studying Close Relationships. 1973. Fell. With Penny Keyes. Kerns. 1987. 203p. OR: Living Love Publications. 1981. The Art of Staying in Love. 1995. 1988. NJ: Princeton Univ. 450. Prescriptions for Happiness. 2nd ed. Love Relations: Normality and Pathology. with an introduction by Douglas V. Coos Bay. 444. Keyes. 175 . The Power of Unconditional Love: 21 Guidelines for Beginning. 455. Coos Bay. ----. If You Really Knew Me. Mary. 456. 1986.. 453. Joseph E. KY: Living Love Publications. press. IN: Ave Maria Press. W. Your Heart’s Desire: a Loving Relationship. Active Loving: Discovering and Developing the Power to Love. 355p. CA: distributed by DeVorss. Kent. 167p. Works of Love. 1979. Love and Ethics. ----. Gail. 317p. 457. Margaret & Robert Feinschreiber. IL: Argus Communications. ----. IL: Argus Communications. NY: B. and Changing Your Most Meaningful Relationships. Kiev. 445. Translated from the Danish by David F. 1970. NY: Warner Books. Coos Bay. Princeton. 1990. 1983. Gathering Power through Insight and Love. Love at Work. 452. The Heart of Loving. Ken. Otto F. 443. Kernberg. Swenson and Lillian Marvin Swenson. 192p. Lawrence K. 132p. 212p. Marina del Rey. 145p.. 446. ----. With Penny Keyes. Coos Bay. Ari. Kersten. New Haven: Yale. 1975. Niles. 1988. OR: Living Love Publications. NY: Harper & Row. 636p. 134p. 1946. Karen Kayser & Lawrence K. 148p. ----. Key. 1911. Kersten. Kierkegaard. 158p. The Love Exchange. Would You Still Like Me? Niles. 454. 449. 73p. Kessler. 191p. Ellen Karolina Sofia (1849-1926). How to Marry a Good Man. St. Kersten. Improving. NY: Crowell. OR: Love Line Books. OR: Love Line Books. Steere. 118p. & Karen Kayser Kersten. 1979. Notre Dame. NY: F. 451. A Conscious Person’s Guide to Relationships. 447. marriage & family love 448.

Susan & Alice Miller Bregman. 112:135–89. ----. N.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 458. The 9 Types of Lovers: Why We Love the People We Do and How They Drive Us Crazy. 1982. NJ: Prentice-Hall. Martin’s Press. True Love: How to Make Your Relationship Sweeter. NY: Doubleday. ----. 1990 470. Existential Sexuality: Choosing to Love. 216p. 221p. 462. Peter. 1996. Chambersburg. 1988. 466. The Future of Love: the Power of the Soul in Intimate Relationships. Kohl. 1999 463. Elsa. Kolodny. 465. Thomas Aquinas. The Worst of Love. 459. Lanham: University Press of America. CA: Conari Press.. Kingsmill. The Philosophical Review. 163p. PA: Published for the American Teilhard Association for the Future of Man by ANIMA Books. 467. London: Eyre and Spottiswoode limited. Berkeley. ----. A Philosophy Rooted in Love: the Dominant Themes in the Perennial Philosophy of St. Alfie. and More Passionate. CA: Conari Press: Publishers Group West. Englewood Cliffs. 468. 472. Birmingham. Ralph Wayne. How to Keep Love Alive. 1974. 176 .. Berkeley. an Anthology. Kraft. Hugh (pseud. 1889-1949). NY: Harper & Row. Kok. 2003. Kingma. Daphne Rose. 1987. Berkeley. Berkeley. AL: New Hope Publishers. Publishers Group West. Deeper. 165p. a God Who Heals: Discovering Unconditional Love. Have a Love Affair with Your husband (Before Someone Else Does). Love as Energy. 469. CA: Conari Press. 464. The Brighter Side of Human Nature: Altruism and Empathy. NY: St. 177p. Finding True Love: the Four Essential Keys to Discovering the Love of Your Life. NY: Basic Books. Love as Valuing a Relationship. 207p. Coming Apart: Why Relationships End and How to Live Through the Ending of Yours. Klauder. 1987. Koestenbaum. 1998. 2002. 1991 & 1994. CA: Conari Press. llustrated in black and white by Nicolas Bentley. Berkeley. 1992 460. ----. ed. 143p.. A Garland of Love: Daily Reflections on the Magic and Meaning of Love. 179p. CA: Conari Press.. 471. Kohn. 1994. Francis J. 1931. A Woman Who Hurts. ----. ----. 461. 241p. 356p. 24p.

H. “I Ain’t Well—but I Sure Am Better”: Mutual Need Therapy. 1987. Sexual Dimensions of the Celibate Life. in Practical Ethics. (ed. 42–69 484. Jiddu. Title changed in next printing: Loving without Losing Your Self. Personal Relationships: Love. Beds of Nails and Roses: Witty Observations on Enjoying Life as a Modern Woman. 283p. CA: Krishnamurti Foundation of America. Krishnamurti. 1983. Love. 63p. Kristeva. Love. Robert. KS: Andrews and McMeel. Otto & Janet M. NY: Doubleday. 1994.. history & ethics 481. 1990. 16 Ways to Love your Lover: Understanding the 16 Personality Types so You Can Create a Love that Lasts Forever. Fred. MA: Blackwell Press. 1987. 1986. 477. 227p. 1992. 134p. Kansas City. 270p. 1975. San Francisco: Harper & Row. Kristeva. 221p. On love in literature & psyhoanalysis 479. NY: Columbia University Press. NY: Putnam. Translated by Leon S. Thuesen. friendship & selfactualization 177 . Love De Re. Julia. Kraut. 354 p. The Mirror of Relationship: Love. Identity. 205p.). For Love or Money: How to Succeed in Spite of Yourself. Krook. ----. 474. Authentic Passions. Kreps. Garden City. and Morality. 483. 1992. 482. 414p. Los Angeles: Lowell House. Bonnie. Cambridge. Translation of Histoires d’amour. NY: Dodd. and Chastity: a Selection of Passages for the Study of the Teachings of J. Chicago: Contemporary Books. 234p. Love. Labowitz. 196p. NY: Columbia University Press. Subversive Thoughts. 1979.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 473. Irma. Lair. Jess. Roudiez. Translated Au commencement était l’amour by Arthur Goldhammer. Dorothea. On love & the Myers-Briggs Type Indicator 480. Sex. 1996 485. Three Traditions of Moral Thought. Krishnamurti. Kraft. Cambridge.. 476. 1959. Julia. Tales of Love. William F. NY: Delacorte Press. Ojai. Oxford: Oxford University Press. Mead. England: University Press. San Francisco: Harbor Pub. 1981. 2003. Midwest Studies in Philosophy. Kroeger. Kurtz. LaFollette. In the Beginning was Love: Psychoanalysis and Faith. 478. 10:413–30 475.

). 491. Love Analyzed. Norman M. London. 132p. Love. Francis de Sales. James S. 494. 1994. 1994. 1997. MN: CompCare Publishers. CA: Halo Books.Why Doesn’t He Tell Me? San Francisco. Earnest. ----. Langford. Wendy. The Evolution of Love. Wade. The Spirit of Prayer and the Spirit of Love. Marcia E. 1910 178 . NY: Paulist. & Lobsenz. and Expression of Love. Love Is a Necessity: an Invitation to Grow: Learning and Relearning the Skills of Loving Relationships. A Serious Call to a Devout and Holy Life. Sidney Spencer. Love Analyzed. 220p. Law. Elders on Love: Dialogues on the Consciousness. Roger E. Lamare. Ed. Treat Me Easy. Boulder. Lampert. 497. The Harmony of Love. 1999. CO: Westview Press. 1997. 22 cm. Garden City. Love and His Kin: an Allegory. MO: Liguori Publications. Westview Press. 267p. (ed. Larzelere. The Philosophy and Theology of Love: According to St. Lasswell. Lamb. ----. 122p. 1980. Larson. 488. 137p. and the Delusions of Love. Macmillan. NY: Doubleday. 79p. Thorndike. (1927-1992).. Love and Fulfillment in Woman. 1982. Revolutions of the Heart: Gender.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 486. 1997 489. Ada. Foreword by Zalman M. Langelaan. 493. Kenneth Robert & Thomas Morrison Knoblauch. Power. Lakritz. 1975. WA: Book & Art Print Shop. Bob. 179p. Lawrence. Minneapolis. Love Is a Hunger. If He Loves Me. 492. 496. Paul Stanwood. 490. 1969 500. 495.] Westport. Canterbury. ME: Thorndike Press. Larsen. 1999 487. Lewiston. San Francisco: Context Publications. Styles of Loving: Why You Love the Way You Do. Translated Connaissance Sensuelle de la Femme by Adrienne & Ralph Case. Schachter-Shalomi. [Evolutsyah shel ha-ahavah. Noël. William. interpersonal relations & Catholic faith. England: Clarke. NY. ----. Ed. Liguori. 1957. Seattle. 1978 499. Cultivation. 498. NY: Routledge. CT: Praeger. 223p. NY: Edwin Mellen Press. 1991. 112p. Hal.

Le Coq. Love anecdotes & satire 504. Richard (1866-1947). 511. Were You Born for Each Other?: Finding. 259p. Englewood Cliffs. 174p. Catching. 1992. 1960. 503. The Loves of the Poets. 243p. 227p. Lawrie. The Quest: a Story of the Pursuit of the Ideal of Love. ed. 1981. Mariage D’amour . 179 . 273p. London: T. 1980.. On Loving Men.J. NY: Farrar. Love and Commitment: You Don’t Have to Settle for Less. Vernon (pseud. 1998. the out-door poetry. The Book of Love. 1976. Don Mills. 502. 506. the portrait art.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 501. Mary Stuart and Pierre Chastlelard. 1911. Are You Ready for Love?: Discover the Skills of Romance. CT: Yale. Including stories of Robert Browning and Elizabeth Barrett. 1856-1935). Legendary ladies of the poets. 178p. Le Gallienne. mediaeval love 513. Macpherson.: Prentice-Hall. 1991. F. The Colors of Love: an Exploration of the Ways of Loving. Lisa & Paul Sinn. 1968. London: Methuen & co. Ontario: New Press. Straus & Giroux. the Italy of the Elizabethen dramatists. Michael Angelo and Vittoria Colonna. Love and Its Place in Nature: a Philosophical Interpretation of Freudian Psychoanalysis. 1990. Euphorion: Being Studies of the Antique and the Mediæval in the Renaissance. Introduction. “Est-elle brune? Est-elle blonde?” 507. Dante Gabriel Rossetti and Elizabeth Siddal. the sacrifice.. NY: Basic Books. 512.. NY: Pocket. 440p. the school of Boiardo.. Lee. Lazarre. Love. 181p. 1984. Unwin. Leavenworth. and Keeping the Love of Your Life. NY: Dial Press. Adultery: an Analysis of Love and Betrayal.. 1988. Leclercq. Aujourd’hui. NY: Simon & Schuster. 1884. Jacques (1891-1971). New Haven. Jane. 510. 198p. & symmetria prisca. Jean Pierre. Leman. Lethielleux. N. Kevin. 2 volumes: 1. Lee. Lear. NY: Delacorte Press. 508. John Alan.. Lawson. Jonathan. 144p. 505. 509. Frederic Chopin and George Sand. Layne. Carol. Annette.? Paris: P. Lederman. NY: American Press. NY: The Baker & Taylor company. Ellen. 2. Marriage and Divorce. 282p. 1937.

S. Scott. Prince Charming Lives!: Princess Charming Does Too!: Finding the Love of Your Life. Lewis. Robert. H. Lindberg. The Heart’s Castle: a General Theory of Love. Oxford: Clarendon Press. NY: St. IN: Accelerated Development. 1965. 2000. MO: Liguori Publications. 180 . Heaven and Earth. 1983 515. Brace. McKenzie.. Suzanne. NY: Walter de Gruyter. 133p. TX: Psychological Insights Press. R. Adventures in Monogamy: Exploring the Creative Possibilities of Love. 192p. Aspects of Love in Western Society. G. Living and Loving: a Guide to a Happy Marriage. 522. Leonard. Leva. Le Couple. Heritage of Illusions. Translated with a pref. 1977. Louis: W. Lilar. On the Way to the Wedding: Transforming the Love Relationship. Lewis. Leonard. Lewin. 525. Nevada City. Los Angeles: J. NY: Random House. Liguori. H. Leonard. Grasset. George Burr. Liddell. by Jonathan Griffin. and Commitment. Edwardians in Love. NY: Hawthorn Books. Clive Staples (1898-1963). 1988. 1986 516. 1987 520. 1961 & 1975. 305p. Primarily Edward VII (1841-1910) 518. 178p. 1940. of: The End of Sex. Jones & R. Revised ed. Catholic perspective on love & marriage 519. 1976. CA: Blue Dolphin Pub. Psychotherapy: The Listening Voice: Rogers and Erickson. 352p. Thomas. Karl Kay. Levine.. 521. 242p. Linda Schierse. Muncie. The Four Loves. A Greek-English Lexicon. 1996. Tarcher. NY: McGraw-Hill. 1963. 311p. 216p. ----. Finding Personal Happiness: Three Magical Paths. NY: Harcourt. Richard A.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 514. 9th edn. Sexuality. 523. Green. Light. Etan. Gordon. 1972. Leslie.P. 528. Fari Amini & Richard Lannon. Lester. Love that Lasts a Lifetime. 231p. Wynona Farquhar. 1960. Martin’s Press. H. 527. Anita. San Antonio. Phyllis B. Law and Love: Studies in Biblical Thought. London: Hutchinson.. 1994. 128p. Paris: B. St. 526. Boston: Shambhala. 2000 524. 94p. 517..

London. Allison Peers. Isn’t That Romantic: 260 Imaginative Ways to Express Your Love. 1946. 532. 247p. 1986. 220p. P. DC: Council for Research in Values and Philosophy. NY: Macmillan. London: Society for promoting Christian knowledge. NY: Avery Publishing Group. 379p. Lipari. Putnam’s Sons. Blue ribbon books. 1998. 127p. From Marriage to Love. Washington. What We Know About Love. 1926. Translated Liebe als Passion by Jeremy Gaines and Doris L. Human Love: Its Meaning and Scope. Luhmann. Toronto: The Macmillan co. 531... IA: Kendall/Hunt. Love in adolescence. Cathy. Lowndes. Garden City. Loving You: How to Love Yourself and Someone Else at the Same Time. 534.. 1981. 538. Translated Arbre de Philosophia de Amor from the Catalan of Ramón Lull with an introductory essay by E. Leil. London. NY: Public Affairs Committee. 540. The Tree of Love. Luft. 122p.. 1988. and Your Heart. Love as Passion: the Codification of Intimacy. Loving Me. mass media & cultural heritage 536. Suzanne. 535. Dubuque. Love. Lopez. 24p. Life Begins with Loving (Personal and Otherwise). 537. Peggy. Lucas. Lowen. 541. Stanford. Ludwig. Washburn. 1998. 181 . 17 cm. 177p. 1969 542. Löbel. Lust. 1996. López Quintás. 1995. Ramon (d. 1315). Jones. Palo Alto. MA: Harvard University Press. NY: G. 92p. and Lasting Relationships. 218p. 1991. London: Collier Macmillan. Sex. Richard H. Emil (1881-1948). 1953. 1999. Cambridge. Joseph & Leonard Jobin. Chicago: Contemporary Books. NY: Exposition Press. 186p. J. Llull. 539. Garden City Park.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 529. CA: National Press Books. Lobsenz. 1930. NY: Globe Press Books. 533. CA: Stanford University Press. Niklas. NY: I. Alfonso. Of Human Interaction. NY. Norman M. ethics. How to Make Anyone Fall in Love with You. 1991. Look Inside. 318p. 530. NY. Josef. Alexander. Of Life and Love. Get Smart with Your Heart: the Intelligent Woman’s Guide to Love. Men and Women. 94p.

236p. F. Allen & Unwin. Martin’s Press. Abriss Einer Zeitgemässen Weltanschauung (Berlin. Malakh-Pines. 118p. Alexander with Richard Mann Magoun. Gail & Gordon MacDonald. Love & Anger in Marriage. NY: St. On love & Christian friendship. Keeping the Spark Alive: Preventing Burnout in Love and Marriage. in Journal of Psychology and Theology 18 (Winter 1990): 375-380 546. First published as Seelenmacht. Hearts and Bones: Expanding Compassion and Consciousness through Relationship. Cloé. Falling in Love: How We Choose the Lovers We Choose. MacDonald. Sex. Lima. 291p. If Those Who Reach Could Touch. 1996. 186p. On love. Leo. The Colors of Love: Getting to Know Your Romantic Self Through Colors. Translated Farben der Liebe by Jennifer Francesca Dozio. Love: How to Understand and Enjoy It.) Marriage. David Robert. Love. Lutoslawski. NY: Routledge. 1984. Grand Rapids. Chicago: Moody Press. 475p. Michael & Mollie Summerland. 548. 550. 1982. 1999 554. NY: Doubleday. 369p. NY: Scribner. Magno. Translation of Shehikah Be-ahavah Uve-haye Ha-ni´su’in. Peter and Harvey Zingle. London: G. Ayala. Max. The Relationship between Religious Orientation and Empathy in Pastoral Counselors. 1990. MD: University Press of America. 182 . 1899). ----. 1970. 131p. 1982. and Violence: Strategies for Transformation. 1924. 1988. Lüscher. the soul & sex 545. 135p. NY: Harper. NY: Norton. Mace. Love and Marriage. MacDougall. MI: Zondervan. Self-Love: the Heart of Healing. Preface by William James. Lanham. 256p. 555. 551. 1948. 1999 552. Maloney. Madow. (1956. Lyons. 224p. 547. Wincenty. 1994. Garden City. Making Love Happen. love & sexual ethics. Mary Katherine. Joseph. 544. Martin’s Press. 549. OH: Fairway Press. 153p. Madanes. NY: St. The World of Souls. Magoun. 553.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 543.

NY: Thomas Y.. 1969. See www. S. Trans. NY: W. Berkeley. 1989. 270p. Paolo (1831-1910). CA: Celestial Arts. A series of love poems. Merrill Markoe’s guide to Love. Ethel. KS: University Press of Kansas. Markoe. 1917. Morris. Love’s Virtues. London: Hutchinson. Secret Love Affairs. 258p. from the Italian text. All in All: Poems and Sonnets. Open Heart Therapy..W. Merrill. Crowell. 1997. What Do Men Want from Women? NY: Ballantine Books. Robert Steven. Taking a Chance on Love. Toward Empathy: The Uses of Wonder. NY: American-NeoLatin library. IN: 1st Books. in American Journal of Psychiatry 141 (1984): 1025-33. Marks. Precious Heart – Broken Heart: Love and the Search for Finality in Divorce. Mannin. Heart over Heels: 50 Ways Not to Lose Your Lover. 571. Marden. 340p. 1996. Translated from the original Italian by Herbert Alexander. Love’s Way. NY: Anthropological press. The Physiology of Love. Mandel. Orison Swett (1848-1924). Empathy Research: Some Methodological Considerations.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 556.net 560. Lawrence. NY: Cleveland Pub. 183 . Margulies. 161p. The Empathic Imagination. 1932. 559. NY: Atlantic Monthly Press. 561. Mantegazza. 2002. Mike W. Maness. Norton. E. Masello. 300p. 568. 558. 237p. 149p. 177p. 109p. Berkeley. Mandel. CA: Celestial Arts. in Psychotherapy 23 (1986): 4-20. Co. 1875. 1975. NY: Eugenics publishing company. 557. 567. 563. 180p. Middle Village. 562. 569. 570. 1984. and R. NY: Jonathan David Publishers.. Practitioners of Love: Some Aspects of the Human Phenomenon. 227p. Michael G. 1894. 238p. Tolsma. Emily. J. Robert. 1983. NY: Schocken Books. The Book of Love. Anthropological Studies of Sexual Relations of Mankind. 1984. edited with an introduction by Victor Robinson. 1989 565. ----.preciousheart. 564. ----. Alfred. 1936. Martin. 196p. Bloomington. ----. London: Chatto and Windus. 232p. Marlin. 566. Philip Bourke (1850-1887). 1918. Marston.

Love and Will. 1969. and H. Creativity and the University. 580. Man’s Unconscious Language. NY: Didier. Rollo. NY: Hyperion. May. Edited by Robin Stevens. Roy. Masters. heroines of Stendhal. ----. Heilmann. eds. 61p. Ellenberger. Translated from the French by Haakon M. ----. Matter. 578.. Love.: J. 243p. Bonnie. 62p. Toronto: Canadian Broadcasting. André (1885-1967). and Leopold Caligor. 2d ed. 1967. 117p. Loveworks: Coming to Terms with Intimacy and Equality. The Adam and Eve Sindrome. Radio Program. 582. ed. 583. 573. NY: Basic. Aronson. 307p. & Madame Bovary 577. ----. 588. Maurois. Toronto: York University. N. Ellenberger. NY: Norton. Symbolism in Religion and Literature. 184 . NY: G. 1969 (1st 1969). 352p. 586. Existence. 1953. NY: Norton. 277p. Massey. Balzac & Proust. 581. Los Angeles: Foundation of Human Understanding. and André Fortier. Angel. 1981. 253p. May. 243p. NY: Norton. 1974. Reclaiming the Love. and World Crisis: the Challenge of Pitirim Sorokin [1889-1968]. San Francisco: Saybrook. Clinical Perspective. 1995. 1994. Kirk J. 1960. ----. May. ----. FL: Jeremiah Press.J. 445p. 1994. May. Altruism. 585. 575. ----. Rollo. Ernest Angel. 162p. NY: Norton. 445p. 275p. 574. 579. The Angry Marriage: Overcoming the Rage. 1985. 584. Maslin. 1985. Schneider. 281p. My Quest for Beauty. Including the princess of Clèves. Northvale. 1975. IL: Nelson-Hall. 1958. ----. Seven Faces of Love. E. Mordecai Richler. ----. 1968. 266p. Boca Raton. NY: McGraw-Hill. NY: Random House. Chicago. Love and Will. The Psychology of Existence: an Integrative.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 572. eds. Man’s Search for Himself. Dreams and Symbols. 330p. Mary Ann & Ronald W. 589. 1944. Existential Psychology. NY: Norton. Henri F. Chevalier. Joseph Allen. May. 352p. Rollo. 313p. 1969. Freedom and Destiny. Existential Psychotherapy. NY: Basic Books. 587. 1994. Héloïse. 576. Braziller. Existence: a New Dimension in Psychiatry and Psychology. Rollo. F. Rollo.

Carlisle. NY: Harcourt Brace Jovanovich. ----. NY: Harper & Row. Empathy: A Bridge Between. 1975. Leslie. 247p.. 1999. ----. Nashville: Cokesbury Press. Attributes and Atonement: the Holy Love of God in the Theology of P. 1977. 306p. Alan Loy. 1973. The McGill Report on Male Intimacy. Norton. 596. ----. The Romance Factor. NY: Norton. Rev. McCormick. 192p. NY: Norton. 1972. NY: Ronald Press. John H. 113p. 327p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 590. 425p. The Courage to Create. House. 1995. 601. 216p. ----. The Discovery of Being: Writings in Existential Psychology. 1979. ----. 221p. Sutherland.. Norma J. 603. 1967. Rinehart and Winston. Doctoral Thesis Columbia Univ. ----. 605. McGoey. Princeton.W. NY: W. 1979 593. ----. Donald. Love in Code: or. Power and Innocence: a Search for the Sources of Violence. ed. McGinnis. McGill. ----. 604. NY: Covenant House. NY: Norton. The Cry for Myth. McDiarmid. 320p. Cumbria: Paternoster. 600. 1939. NY: Holt. London: Eyre Methuen. Dare I Love? Huntington. 1983. On Paul Tillich (1886-1965) 591. 606. 1990. ----. 594. Does God Still Love Me?: Letters from the Street. 131p. 192p. 602.. The Meaning of Anxiety. 185 . McCarthy. McGeady. 1980. 598. Peterson & James R. Paulus: Reminiscences of a Friendship. 1950. 595. The Friendship Factor: How to Get Closer to the People You Care for. Marie. NY:: Norton. Forsyth. IN: Our Sunday Visitor. 143p. 1985.. Psychology and the Human Dilemma. McCurdy. 283p. 1971 & 1974. T. Michael E. How to Keep Your Secrets. 214p. San Francisco: Harper. Mary Rose. 300p. Loving and Learning: Interacting with Your Child from Birth to Three. Ontario: Longman Canada. 592. 597. The Art of Counseling: How to Gain and Give Mental Health. NY: Norton.. Minneapolis. 1994 (1st 1975). 1991. 121p. Mari A. 376p. NJ: Van Nostrand. in Journal of Pastoral Care 46 (Summer 1992): 119-128 599. MN: Augsburg Pub.

Love. 611. Mentu Maharaj. 1997. 608. Larry K. Carolyn Clark. 618. Merser. 1992. 1981. Michelet. Love. Thomas (1915-1968)... San Francisco: W. 348p. Bochen. Group.”). 2001. Love. Hillsboro. McKnight. Love. Amersham: Universal Peace Mission.: Publishers Group West. Celebrating the Wrath of God: Reflections on the Agony and the Ecstasy of His Relentless Love. by Christine M. Translated from the 4th Paris ed. 312p. 132p. Mellen. Merriam. Lifelines: Patterns of Work. Garden City Park. NY: Avery Pub. Mickelson. Garden City Park. 186 . Jules (1798-1874). 1988. Cheryl. 382p. Meinrad. 612. object attachment. McGuiggan. Reid. Christine A. 1993. IN: Abbey Press. Jim. 619. & Robert H. NY: Atheneum. 1983. Carlsbad. Love Tactics. J. Laramie. Northvale. W. 136p. 365p. The Evolution of Love. 615. Thomas W. More Love Tactics. Freeman. 610. 616.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 607. 166p. Violent Attachments. 613. NY: Rudd & Carleton. and Learning in Adulthood. 232p. CO: Waterbrook Press. Phillips. ----. Oxford. David W. & M. Infidelity. homicide & psychopathology 614. McKenna. 1991. McMillan. 1992. Sydney L. 620. (“L’amour. Including a Formula for How to Get Someone to Fall in Love with You. Meridien. Simple Thoughts on Finding Love and Marriage. 1860. 54p. 1974. Learning to Love: Exploring Solitude and Freedom. CA: HarperSanFrancisco. Aronson. Colorado Springs. Merton. 1997. Ed. by J. Love-Lore: Sayings of His Holiness Sree Sree Mentu Maharaj. Group. W. 253p. Palmer.. Edited by Bridget Amies. Understanding Heartbreak: a Guide to Understanding the Complexities of Love. San Francisco.. Sharan B. OR: Beyond Words Pub. Honorable Intentions: the Manners of Courtship in the ‘80s. 63p. 609. Create Your Own Love Story: the Art of Lasting Relationships. WY: Risk Enterprises. CA: Hay House. and Sexual Addiction: a Codependent’s Perspective. H. 617. 258p. Anne. 275p. Meloy. 1979. 182p. 1997. San Francisco: Jossey-Bass. St. NJ: J. NY: Avery Pub.

87p. 181p. 623.. Philip.. Chapman. What Sistahs Know: the Real Deal on Love and Relationships. 248p. 1987. 1977. Love 622. 302p. 627. Denene & Nick Chiles. 1972. The Meaning of Love. Love. 251p. Lola (1818-1861. Miller. Barry. London: G. Object Love and Reality: an Introduction to a Psychoanalytic Theory of Object Relations. NY: Simon and Schuster. Montez. Michael Vincent. Montagu. Intimate Terrorism: the Deterioration of Erotic Life. including dialogues about love. Miller. 1953. Joan & Helen Teves. 1858. The Technique of the Love Affair / by a Gentlewoman. IL: Loyola University Press. 222p. Moore. Siegel. 1995. Mitchell. Millner. 1996. MN: Winston Press. 624. NY: Wiley. The Technique of the Love Affair. Including Antoine de SaintExupéry (1900-1944) & John Macmurray on love and friendship 633. Edited with notes and commentary by Norrie Epstein. Afro-American intimacy issues 625. 1974. NY: William Morrow. Westport. A spiritual biography. M. 207p. Montgomery. Minneapolis. Knowledge & the theory of. 1968. ed. 631. 187 . 629.. Modell. CT: Greenwood Press. 1928.. Egypt or Bust. Essays of Montaigne. Ashley. NY: Julian Press. Anecdotes of Love: Being a True Account of the Most Remarkable Events Connected with the History of Love. in All Ages and Among All Nations. Mooney. 1977. Montaigne. 1603/1877 630. Herb & Mary Montgomery. The Range of Intellect. 626. Howard Lee & Paul S. Miller. 1961. FL: United States Pub. 632. 1999. NY: Norton. Doris Langley-Levy. NY: Dick & Fitzgerald. Loving: a Psychological Approach. Moen. NY: Pantheon Books. NY: International Universities Press. Minneapolis. 182p. MN: Winston Press. 63p. 1999. Larry. by a Gentlewoman. the Language of Caring. 176p. truth & growth in route to Egypt 628. Chicago. The Two of Us: Reflections on Shared Growth in Marriage. Arnold H. 250p. inc. Belonging Always: Reflections on Uniqueness. Naples. 292p. Countess of Landsfeld).. What Brothers Think.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 621.

Pierre. and Marriage through the Ages. From Loneliness to Love. Moseley. Discourses spoken in Tamil in Philadelphia during February 1980 645. 312p. Victor C. 638. C. 159p. Mow. 101p. Bernard C. 1998. Morgenstern. Love Therapy. Muhaiyaddeen. Morton. NY: Springer Pub. Soul Mates: Honoring the Mysteries of Love and Relationship. & Christopher Witt..” Menasha.. 646. Love and Problems of Living: Based on a Four-Factor Theory of Behavioral Dynamics. 639. 1981. 427p. NY: Bantam Books. 641. 1984. 639p. Moschetta. Applied psychology & Christian life 647. Evelyn & Paul Moschetta. A book of God’s love. Philadelphia: Lippincott. Bawa. Moore. PA: Fellowship Press. 318p. Foreword by William M. 1898. NY: Paulist Press. 1989. How to Prevent Success from Ruining Your Marriage. 188 . 248p. Love. NY: HarperCollins Publishers. Kephart.D. Douglas A. Ph.. or. the Bible and Freud.. Love & women in Italian poetry to 1400 643. 267p. Thomas. WI: George Banta Publishing Co. Bernard I. de. 1915. Munck. 115p. Philadelphia. Lewis. Murdoch. NY: Harper & Row.. NY: Simon & Schuster. 1998. 1970.] 1992. 644. Marriage & love 642.. Love in Epigram: Sapient Guesses and Foolish Conceits about the Tender Passion. Westport. CT: Praeger. A Return to Romance: Finding It and Keeping It Alive. 637. Toronto. Wheaton.p. Sex. Englewood Cliffs. 170p. NJ: Prentice-Hall. IL: Tyndale House Publishers. 635. Thank God. The “Lady” in Comparisons from the Poetry of the “Dolce Stil Nuovo. 636. 1974. McClurg and Company. Mornell. Michael & Guy Kettelhack. The Secret of Married Love: a Christian Approach. Douglas Neil. Co. 640. 1994. thesis. ed. M. ed. 174 p. Frederick William. Romantic Love and Sexual Behavior: Perspectives from the Social Sciences. US: [n. Thomas Addis Emmet. It’s Monday. Anna B. Morgan.. & Sandra C. Morris. 1974. 1916. R. 1964. 156p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 634. Chicago: A. Murstein. Johns Hopkins University. Paul D. 65p. 1985. The Marriage Spirit: Finding the Passion and Joy of Soul-Centered Love. Morrison. 167p. Love: Plato.

NY: Pocket Books. 239p. Robin. Women Who Love Too Much: When You Keep Wishing and Hoping He’ll Change. Love Never Fails: Meditations on the Chapter of Love. 1976. 1999. Jacob. Chicago: Science Research Associates. Illustrated by Janet La Salle. Who Will Marry Whom?: Theories and Research in Marital Choice. Versiune revizuită. Martin’s Press. Co.. in Soble. Los Angeles: J.. 1995. Tarcher. p. Edith Glicksman. Women Are from Pluto. Nédoncelle. 392p. Nicholson. Arlington. Armand M. Newton-Smith. 231p. 352p. 155p. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. 266p. 662. Translated Vers une philosophie de l’amour et de la personne by Sr. Group. 1997 660. 658. 295p. 1985. Graeme. Ruth Adelaide. Daily Meditations for Women Who Love Too Much. Men are from Uranus: the Big Bang and Other Premature Theories of Love: a Parody. NY: Doubleday/Currency. 1966. ----. A Conceptual Investigation of Love. Norwood.. 199–217 654. Plato’s Phaedrus: the Philosophy of Love. 653. David. TN: Thomas Nelson. Letters from Women Who Love Too Much: a Closer Look at Relationship Addiction and Recovery. 1989a. NY: Springer Pub. Lewis and Sigmund Freud Debate God. ----. NY: St. Noor. A Little Book on Love. 657. TX: Summit Pub. NY: Sheed & Ward.. 1996. Tarcher/Putnam. Neisser. 352p. 652. 1994. Love and the Person. Mike. 2002. The Question of God: C. Maurice. and the Meaning of Life. 655. Nevill. The Romantic Past. W. 1951. 293 . Nicholson. Sex. 148p. 651.Iubirea 189 . Illustrated by Richard Torregrossa. 1993. What You Need to Know Before You Fall in Love. 659. 1988. Ralph (1865-1930). NY: Jeremy P.S. NY: Free Press. IN: Purdue University Press. 656. ----. Noul Testament – comentat. 148p. Nicholi. Nashville. 661. Stuttgart: Call of Hope. NY: Brentano’s. Nichols. Menes Abdul. Buc. 649. 49p. Love. 186p. Needleman. 1912. P.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 648. 650. BOR. When Children Start Dating. West Lafayette. 1996.

TN: Word Publishing. Mark Jeffrey. 314–34 667. 1999. NY: Oxford University Press. William.. 94p. Love. Nygren. Nashville. Oguhebe. Nigeria: Riverside Communications. José (1883-1955). Null. O’Connor. Dean. 664.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 663. portrait of Salome & toward a psychology of the interesting man 676. Philadelphia. 2000. 672.. London: Unicorn Press. NY: HarperCollins. Joey. Love & singleness. Freely adapted from the Tibetan by A. Galatians. 284p. NY. Okilo. 1994. GA: Smyth & Helwys. Novak. R. 1998. On Love. 229p. 204p. Macon. Olivera.. Thomas Cranmer’s [1489-1556] Doctrine of Repentance: Renewing the Power to Love. Port Harcourt. Meridian Books. MI: Cistercian Publications. Agape and Eros. 2007. thoughts on standing before the Marquesa de Santillana’s portrait. Port Gibson. 1993. How Far to Follow?: the Martyrs of Atlas. in Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. A Revelation of Valentine Love: How to Find the Right Spouse. Melford. love in Stendhal. 1990. mind & body. PA: Westminster Press. 1953a 668. The Law of Life. 1932. Including. 298p. Orage. The Great American Man Shortage and Other Roadblocks to Romance (and What to Do about It). Oxford: Oxford University Press.. Nozick. Alfred Richard (1873-1934). 210p.. Love's Bond. 48:127–44 190 . NY: Rawson Associates. 1997. R. in Defense of Love: a Study Guide. 68–86 665. Bernardo. 1983. A. 670. 671. Ortiz-Millán. 1989. landscape with a deer in the background. 131p. but Do You Like Me?: How to Become Your Mate’s Best Friend. Love and Rationality: On Some Possible Rational Effects of Love. ethics. 190p. Festus S. 666. 673. MI: Hebe’s International Consultants. Simon & Schuster. G. Ortega y Gasset. On Love: Aspects of a Single Theme. I Know You Love Me. Ashley. 675. 669. 465p. 1957. Translated Estudios Sobre el Amor by Toby Talbot. Kriterion. 24p. in The Examined Life: Philosophical Meditations. Nussbaum.. Olson. 1988. M. Love & Survival: the Scientific Basis for the Haling Power of Intimacy. Orage. 674. Kalamazoo. Ornish. Love and the Individual: Romantic Rightness and Platonic Aspiration.

232p. dating & single woman 681. MN: Existential Books. 137p. Oxford: Clarendon Press. Ph. Lucy. Overbeck. Authentic Love: an Existential Vision. 687. Journey Towards the Sacred. 1999 680. 686. Armando Correia. 276p.. 1989. UT: Deseret Book Co. Pathak. NY: St. 689. 682. Journey to the Edge of Morning. Plato’s Conception of Love. Martin’s Paperbacks. Overton. Parents. 126p. 1996. 191 . 150p. Children. 1994. 29p. Joy. and Each Other. civilization & culture. India: Writers Workshop. Calcutta. 317p. Samuel. University of Notre Dame. When Hope Can Kill: Reclaiming Your Soul in Romantic Relationships. 688. Osherson. Wrestling with Love: How Men Struggle with Intimacy with Women. Palmer. 1976. How to Love and Be Loved: Establishing and Maintaining Intimacy. 22p. Romancing the One You Love. Money Versus the Higher Law: Two Lectures. Park. 679. NY: Villard Books. 1942.. 85p. Edward. Love. Osing. 371p. thesis. Partridge.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 677. Papillon. Osborne. Love. Eros Unveiled: Plato and the God of Love. NY: Books for Libraries Press. NY: Fawcett Columbine. Thoughts upon Books. 690. Catherine. 275p. 1990. 1992. Boyd K. NY: Harper.] 1856. Minneapolis. Avijit. Freeport. Love. Adapted from an address given to students at Brigham Young University. NJ: [n. progress. Perth Amboy. What’s Called Love: a Real Romance. 177p. Nashville. On love. Grace Sloan. Papillon. Mormon 684. 1946 & 1969. 678.p. Eric (1894-1979).. Love & money 685. Jim. James. 1973. 1998. Salt Lake City. Marriage and Parenthood. 1939. San Francisco: Rudi Pub. Eternal Love. Life. Marie. 683.D. TN: Everywhere Press. NY: Pocket Books. Love Stinks: the Romantic’s Guide to Breaking Up without Breaking Down. Pacheco. Packer. Paul. 246p. Richard Allen. 1993.

From Cosmos to Love: the Meaning of Human Life. MA: Addison-Wesley Pub. Photos by John Pearson. 1993. Reading. Pennington. The Road Less Traveled: a New Psychology of Love. 702. 697. Sexual ethics in religion 704. 1972. CA: Lifepath Pub. Naperville. Pearson. Solana Beach. Stanton & Archie Brodsky. 1989. Traditional Values. . 284p. Ten Laws of Lasting Love. PA: Judson Press. Cummings. 336p. Poetry by E. NY: Taplinger Pub. Brown Publishers. From Conflict to Caring: an In-Depth Program for Creating Loving Relationships. Liberated Love. Valley Forge. sex & marriage 192 . Lasting Love: What Keeps Couples Together. 211p. Love Is Most Mad and Moonly. 240p. 1998. 695. Co.C. Arthur Robert & Jack Dominian. Dialogue in Romantic Love: Promise and Communication. A Pilgrim Press book. 694. London: Darton. Dubuque. Jordan & Paul Margaret. Morgan Scott. The Love You Deserve: 10 Keys to Perfect Love. Peck.. 1978. 696. Prentiss L. Ernest F. NY: St. 172p. The Road Less Traveled: a New Psychology of Love. NY: Simon & Schuster. and Spiritual Growth... IL: Sourcebooks. MN: CompCare. I Love You / I Hate You: the Parent/Child Conflict Within. 700. 80p. E. 77p. Scott. Paul. Judy C. John. 127p. Mickey (ed. 692. 1976.. 1978 & 1985. 270p. 1998. Pemberton. 1961. ----. 693. 183p. 24 cm. Co. 701.). 1995. 1978. IA: W. 315p. 1978. 1992. Peacocke. Finding Love: Let Your Heart Be Your Guide. Pearsall. 703. Minneapolis. NY: Simon and Schuster. Paula. 698. Orinda. Love and Addiction. Religious aspects of love. Pecci. 275p. Pearson.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 691.. Traditional Values. Longman and Todd. Peisner-Coxe. 699. A Few Thousand Words about Love. 64p. Paul. Pearlman. Peck. Martin’s Press. NY: Simon and Schuster. Philadelphia: United Church Press. and Spiritual Growth. CA: PSI Publications. Peele... 1975. Chester A. 312p.

Répresentation de l’espace chez l’enfant. Introduction by Joseph Wolpe. Dreams of Love and Fateful Encounters: the Power of Romantic Passion. Piaget. 409p. Foreword by Terrance A. Trans. 1978. 710. 1958. 135p. 193 . Love & exceptional children 708. Norton.. 1959. Chicago: University of Chicago Press. Jean and Rolando Garcia. Washington. Permananda. 295p. 707. Trait´e de psychologie exp´erimentale. W. 309p. 124p.. L. 356p. Piaget. 714. Debora & Robert Judd. 3e éd. Cambridge. 1940. Jean and Bärbel Inhelder. 711. 1963. Piaget. ----. The Magnetic Power of Love (Bhakti Yoga). La Perception. Trans. Jean and Noam Chomsky. 1967. Swami (Brahmachari Jotin). Psychogenèse et histoire des sciences. How to Fall out of Love. Adaptation and Intelligence: Organic Selection and Phenocopy. Boston: Houghton Mifflin. Stewart Eames. 709. Translated by Anne Parsons and Stanley Milgram. NY: W. 712. Person. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence. 1980. Jean and Paul Fraisse (eds. 254p. Ethel Spector. Piaget. Language and Learning : the Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. 713. NY: Basic Books. 384p. 576p. The Child’s Conception of Space. Adaptation Vitale et psychologie de l’intelligence. Lunzer. 144p. 1924. Langdon & J. 1980. Paris: Presses universitaires de France. Translated from the German by Eden and Cedar Paul. Trans.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 705.). MA: Harvard University Press. 715. Pedagogia Strutturalista. 1988. Oskar Robert. Love in Children and Its Aberrations: a Book for Parents and Teachers. Jean. Massimo Piattelli-Palmarini. 1983. Piaget. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé. NY: Norton. Mead and Company. Piaget. Jean et al. 9 vols. NY: Dodd. La genèse des structures logiques élémentaires: classifications et sériations. Phillips. Psychogenesis and the History of Science. 1989. Torino: Paravia. 490p. Helga Feider. 716. NY: Columbia University Press. F. J. Ed. Piaget. 84p. 706. Jean et al. 1963-66. DC: Self-realization fellowship (Nonsectarian church). Pfister. Brown. Paris: Presses universitaires de France.

Experimental Psychology: Its Scope and Method. 1966. 719. Eleanor Duckworth. 1971. Dordrecht. 384p. 718. Reidel. Jean. eds. Mays. Behavior and Evolution. 2ed . 722. Piaget. 725. 1958. by W. Reprint. Mathematical Epistemology and Psychology. ----. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence: an Essay on the Construction of Formal Operational Structures. Chicago: University of Chicago Press. 165p. Dialogue with Jean Piaget. NY: Pantheon Books. The Early Growth of Logic in the Child: Classification and Seriation. Paris: Gallimard. 1964. Trans. 1346p. NY: Humanities Press. 723. 1978. 1981. 194 . NY: Norton. Trans. Piaget. Trans. ----. the Man and His Ideas. Biology and Knowledge: an Essay on the Relations between Organic Regulations and Cognitive Processes. Bärbel Inhelder and Alina Szeminska. Jean. By Richard I. Piaget. Paul Burrell. Trans.A. 384p. Biology and Knowledge: an Essay on the Relations between Organic Regulations and Cognitive Processes. 251p.. Piaget. Genèse des structures logiques élémentaires. ----. 720. 302p. 433p. NY: Basic Books. Anne Parsons and Stanley Milgram. NY: Dutton. 356p. 1960. ----. Evans. Jean.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 717. A. and Paul Fraisse. Biologie et connaissance. and Evert Willem Beth. Ttrans. Originally published: Jean Piaget. 1967. E. 189p. ----. Piaget. Lunzer and D. by Beatrix Walsh. by Lowell Leake. 7 vols. De la logique de l’enfant à la logique de l’adolescent. Translated by Beatrix Walsh. NY: Basic Books. NY: Norton. Jean. Jean. Biologie et connaissance.1973. The Child’s Conception of Geometry. 1968. Fishbein. Trans. and Harold D. Trans. Paris: Gallimard. The Origin of the Idea of Chance in Children. Trans. Genèse de l’idée de hasard chez l’enfant. Lunzer. 1973 727. 724. ----. 721.. 726. essai sur les relations entre les régulations organiques et les processus cognitifs. 1975. Papert. Chicago: University of Chicago Press. 1971. ed. E. 1966. Logique et connaissance scientifique. and Bärbel Inhelder. 510p. Géométrie spontanée de l’enfant. Holland: D. Donald Nicholson-Smith. 411p. NY: Praeger. 326p.

737. Les Sciences sociales avec et après Jean Piaget: hommage publié à l’occasion du 80e anniversaire de Jean Piaget et précédé de son autobiographie. 1976. Hodgson. 735. 1976. ----. 239p. 1976. 2. Possibility and Necessity. Varma and Phillip Williams. Eds. 142p. 1977. Varma and Phillip Williams. With Pierre Mounoud et Jean-Paul Bronckart. Eds. Dreams. Trans. Play. Épistémologie génétique et équilibration: hommage à Jean Piaget. 1972. Piaget. Épistémologie et psychologie de la function. MA: Clark University Press. NY: Norton. 1951. with Contributions by Jean Piaget and Others.. et al. Piers. 296p. ----. 1. 525p. v. NY: J. 1976. 176p. Psychology and Education: Papers in Honour of Jean Piaget. 1968. ----. Charles Zwingmann. 233p. Bärbel Inhelder and Harold H. With the collaboration of Catherine Fot. Genève: Droz. 1987. Ed. Dordrecht. Psychology and Education: Papers in Honour of Jean Piaget. Paris. 732. Reidel. Campbell. With E.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 728. Epistemology and Psychology of Functions. Montréal: Delachaux & Niestlé. à l’occasion de son 80e anniversaire. Garcia. 1976. ----. ----. Maria W. Play and Development: a Symposium. et al. Piaget Sampler: an Introduction to Jean Piaget Through His Own Words. R. 1977. Eds. On the Development of Memory and Identity. Alina Szeminska et Vinh Bang. M. 731. Trans. Trans. With Jean-Blaise Grize. Boston: D. Worcester. Inhelder. Piaget. 1987. 738. 1960p. Chipman. and Imitation in Childhood. 301p. 730. Neuchâtel. Psychologie. ----. B. Formation du symbole chez l’enfant. 205p. ----. Minneapolis: University of Minnesota Press. ----. Ed. Ackermann-Valladao. 1968 733. London: Hodder and Stoughton. 233p. Sarah F. 734. The role of possibility in cognitive development. ed. ----. ----. 1977. Edited by Ved P. Helga Feider. C. Vonèche. NY: Wiley. NY: Springer-Verlag. Possible et le nécessaire. 729. 736. Paris: Gallimard.: v. ----. Aronson. London: Hodder and Stoughton. Paris: Presses universitaires de France. Gattegno and F. The role of necessity in cognitive development 195 . 739. ----. 2 vols. Ved P. Eleanor Duckworth. NY: Norton. 154p. and J. Piaget and His School: a Reader in Developmental Psychology.

Translated by Marjorie Gabain. Studies in cognitive development. ----.M. Psychologie et pédagogie. 1977. Paris: Dunod. The Child’s Conception of Number. Paris: Presses universitaires de France. L’abstraction des relations logico-arithmétiques. 1969. 749. Genèse du nombre chez l’enfant. essays in honor of Jean Piaget. ----. Ed. 1969. NY: Basic. 1997. London. Flavell. Campbell. ----. 326p. ----. 1969.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 740. ----. Paul. 2 vols. Translated G. The Child and Reality: Problems of Genetic Psychology. 182p. E. 1930. ----. 2000 747. PA: Psychology Press. T. NY: Oxford University Press. Problèmes de psychologie génétique. London: K. Psychology and Epistemology. Translated by Arnold Rosin. Trench. J. Notions de mouvement et de vitesse chez l’enfant. Recherches sur l’abstraction réfléchissante. Hodgson. Avec une bibliographie complète de ses oeuvres. Paris: Denoël. ----. NY: Grossman. Trubner. 1973. Translation of Problèmes de psychologie génétique. 309p. 743. Jean Piaget and his collaborators. Flavell.. 248p. 748. Translated by C. The Child and Reality: Problems of Genetic Psychology. ----. The Child’s Conception of Movement and Speed. The Child’s Conception of Physical Causality. Piaget. 1970. 1973. Mackenzie. 1971. Arnold Rosin. Trans. Philadelphia. ----. NY: Harcourt. 421p. ----. 746. 745. 741. Piaget. Studies in Reflecting Abstraction. 1. David Elkind and John H. 750. 196 . 270p. Studies in Cognitive Development: Essays in Honor of Jean Piaget. 1966. 751. NY: Oxford University Press. 166p. ----. 503p. J. 742. Brace. L’abstraction de l’ordre et des relations spatiales 744. Causalité physique chez l’enfant. David Elkind & John H. Eds. Gattegno and F. Psychologie et épistémologie génétiques: hommage à Jean Piaget. 2. and translated by Robert L. Holloway and M. Psychologie et épistémologie. ----. NY: Routledge. NY: Grossman Publishers. 503p. 306p. 182p. et al. Eds. J. NY: Grossman Publishers.

and Robert C. by Alexander Nehamas & Paul Woodruff . 1997. Socrates. Phaedrus. ----. Plato (428-327 B. 1970. 755. Translation by Richard and Clara Winston. by Jean Piaget . 1984. Illustrated by Jerry Newman. Josef.. 1979. 762. 1932. Downers Grove. South Bend. IL: Franciscan Herald Press. Downers Grove. 759. NY: Routledge. Wolfe Mays. Flame of Love: a Theology of the Holy Spirit. ----. Chicago. translated by Paul Woodruff. Paris: Éditions du Seuil. 1929. ----. Originally Introduction to Main Trends of Research in the Social and Human Sciences 756. 760. ----. UK: Paternoster Press. Paul. 757. Pieper. Trans. 87p. Brow. Margaret Cook. Translated. About Love [Über die Liebe]. Trubner. Enthusiasm and Divine Madness [Begeisterung und Göttlicher Wahnsinn]. The Origin of Intelligence in the Child. love and the soul 761. DC: Acropolis Books. Translated by Richard & Clara Winston. Trench.C. with Francine Malder. Kenneth M. ----. Traduction des textes anglais par Yvonne Noizet. 1996. Épistémologie génétique. 280p. Piazza. Clark H. 189p. 98p. with a selection of early Greek poems and fragments about love. The Place of the Sciences of Man in the System of Sciences. Trench. The Moral Judgment of the Child. Pinnock. Augustine’s Press. 763. 418p.. 532p. 758. 1999. London. Phaedrus. Représentation du monde chez l’enfant. 1997 753. 137p. NY: Routledge. Théories du langage. ----. Unbounded Love: a Good News Theology for the 21st Century. When Love Hurts: Changing the Way You Care. NY: Harcourt. Brace. Marjorie Gabain. The Principles of Genetic Epistemology. IL: InterVarsity Press. 1994. IN: St. with the Assistance of Seven Collaborators. 1997. NY: Harper & Row.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 752. 754. Carlisle. London: K. ----. The Child’s Conception of the World. théories de l’apprentissage: le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Naissance de l’intelligence chez l’enfant. London: K. Trans. IL: InterVarsity. Includes topics on Plato. with introduction and notes. Trubner. 397p. Trans.). Paul. ----. NY: Routledge. 174p. Washington. 1974. Translated by Joan and Andrew Tomlinson. 197 . 425p. London. Lysias.

Includes topics on Plato. Kenneth S. 1974. 1980. 188p. ----. Powell. 1975. IN: Hackett. Niles. Translated from the Greek by Percy Bysshe Shelley (1792-1822). 1997. Quilliam. IL: Argus Communications. 194p. 778. San Francisco. ----. 1989 770. 198 . 120p. The Work of Love: Creation as Kenosis. NY: Arbor House. 773. 777. Finding Love: Practical Advice for Men and Women. The Banquet of Plato. Price.. Abadie. Eerdmans. Prinz. Price. 2001. 764. The Choice to Love. Grand Rapids. 765. Berkeley CA: Celestial Arts. Stephen & Susan Price. Raphael. 775. Polkinghorne. Rankin. Why Am I Afraid to Love? London: Fontana. Ray. The Lost Aspect of Love. Loving Relationships.. CA: Jossey-Bass. 767. Millbrae. 149p. 1998. 1998. 330p. John Joseph. No More Lonely Nights: Overcoming the Hidden Fears that Keep You from Getting Married.. love and the soul. Jossey-Bass social and behavioral science series.. Loving Relationships II: the Secrets of a Great Relationship. Phaedrus. Sally Jessy & Marie-Jeanne. 223p. Hilton Head Island. Quenk. CA: Davies-Black Pub. ed. 768. New York. 771. 1988. Tom & Reed Elliott. 189p. & Naomi L.. Socrates. 776. 772. 128p. On Love and Loving. 769. Love and Friendship in Plato and Arisotle. How to Stay in Love: the Happiness for Couples Workbook. W. Raynolds. 1995. SC: StepWise Press. 192p. Co. Howard. 377p. Mukilteo. Sondra. 1908. 160p. 139p.. 1959. 10 Steps to a Great Relationship: What Every Couple Should Know about Love. 1992. MI: W. 766. CA: Celestial Arts. The Secret of Staying in Love. Northamptonshire: Grapevine . 222p. WA: Winepress Pub. 210p. NY: Clarendon Press. NY: Putnam. Susan & Ian Grove-Stephensen. 1984. 774. John. Wellingborough. Lysias. In series. Boston: Printed at the Riverside Press for Houghton Mifflin Co.9 discipline plus 3 domenii Axiologie Indianapolis. Pope. Robert (1902-1965). 94p. NY: Distributed by Sterling Pub. Palo Alto. 1980. A. ----. NY: Harper.B.. Alex T. 1988. True Loves: Finding the Soul in Love Relationships. Quenk.

Love. literature. Joan. 792. NC: McFarland. Rhodes. Sonya & Marlin S. NY: Farrar. and Marriage. Theodor (1888-1969). ed. Prefatory note by William Brown. NY: Farrar. 784. Gwilym O. and Cudahy. Mace. Drawings by Wladyslaw T. 230p. NJ: Carol.. Strauss. Robbins. Straus. 1972. 1944. no. Giroux. 1988. ----. Rivers. When Can I Say. NY: Morrow. Reid. Richo. 1911. quotations 780. Roberts. men & singleness. NY: Haworth Press. London: Constable. Benda. Aronson. (Also published also as volume 5.. & Vivian Rice. Straus. NY: Macmillan. When Love Meets Fear: How to Become Defense-Less and Resource-Full. 1994. Richard C. Cold Feet: Why Men Don’t Commit. Wendell & Harvey L. A Psychologist Looks at Love. Potash. 258p. Richards. Clifford (1911-1985). ----. 1974. David. 786. NY: J. Jessie. Rice. commitment. Jefferson. Toronto: Farrar & Rinehart. 1997. 781. 785. Needham Heights. The Book of Love.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 779. Ricketts. Introduction by Madison Julius Cawein (1865-1914). From Mother to Daughter: Thoughts and Advice on Life. 199 . NY: Farrar. NY: Paulist Press. 140p. The Necessity for Love: the History of Interpersonal Relations. Foreword by David R. Max M. 789. 788. NY. Love. 787. 1950.. 1957. Reitman. & Marty Richards. 300p. Intimate Relationships: Some Social Work Perspectives on Love. MA: Ginn Press. 1998. 791. Edward. 216p.). NY: Dutton. 623p. 1987. 184p. Rhodes. On love poetry. London: Allen & Unwin. 276p. “I Love You”? Chicago: Moody Press. 2 of series: Journal of social work & human sexuality) 790. 783. The Need to be Loved. 1977. The Road to Love: Avoiding the Neurotic Pattern. 144p. 211p. 782. Paul Richard. 1984. 1984. 346p. 1963. inc. Games Lovers Play: Breaking through to an Honest Relationship. Of Love and Lust: on the Psychoanalysis of Romantic and Sexual Emotions. Romantic Relationships: a Psychologist Answers Frequently Asked Questions. E. Gochros (eds. 1996. Secaucus. Reik. 94p. 228p. 91p. Love: a Philosophical Perspective.

O. in Rorty. 1990. 1979. 212p. 1980 796. or. 1996. 73–88 803. Walking in Old Shoes: Love Is Comfortable. Shaftesbury . 1992. NY: Penguin. Augustine’s Press. Robertson. Randy. The Historicity of Psychological Attitudes: Love is Not Love Which Alters Not When It Alteration Finds. 219p. Loving Styles: a Guide for Increasing Intimacy. 808. CO: NavPress. O. NY: Continuum. Dubuque. 183p. Runde.. 200 . On Plato. Joyce Robertson. 1999. 208p. 801. (ed. Theodore Isaac. PA: Harrowood Books. Explaining Emotions. Middlesex. San Francisco: HarperSanFrancisco. Ross. Colorado Springs. A. A Way of Being. 127p. 1951 797. Journal of Counseling Psychology 5 (1975): 2-10. 1982. Martin F. You Can Postpone Anything but Love. 809. IN: St. Person-Centered Review 2 (1986): 375-77 799. Boston: Houghton Mifflin. Real Love: What It Is. Rogers. Divine Light and Love: Practicing Esoteric Christianity. The classic statement on empathy 798. IA: Kendall/Hunt Pub.. NJ: Prentice-Hall. 794. Roche de Coppens. 1980. Englewood Cliffs. Harmondsworth. 195p. Work and Love: the Crucial Balance. Rubin. Introduction. Rountree. 1–8 802. and How to Find It. A Baby in the Family: Loving and Being Loved. South Bend. 186p.. 807. ----. Falling in Love Is B.. ----..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 793.). England. Rorty. Raymond E. in Badhwar (1993). NY: Summit Books. University of California Press. Beyond the Cosmos: The Extra-Dimensionality of God: What Recent Discoveries in Astrophysics Reveal About the Glory and Love of God. Reflection of Feelings. Plato’s Symposium. Client-Centered Therapy. Love & Attachment: an Unauthorized Psychological Approach. Rolfe.S. 1990. Newtown Square.. Don. 1986. 192p. MA: Element. Rohrlich. 362p. Rothbardt. Socrates & love 804. Empathic: An Unappreciated Way of Being. 1994. 1980. Rockport. Stanley. Jay B. Boston: Houghton Mifflin. Peter. 795. 254p. The Heart of Marriage: Discovering the Secrets of Enduring Love. Carl R. 800. Rosenman. Cathleen. 1999 806. Hugh Norman. A. Rosen. NY: Warner Books. James. ----. Co. 805. ----.

London: Fleming H. Ryan. Samalin. 153p. 2000. Anger. 813. Sadler. 1952. Mary Perkins & John Julian Ryan. Rinehart and Winston. Saltus. 209p. Constantina. NY: Holt. MI: Baker Book House. Love. Edgar (1855-1921). Englewood Cliffs. Patricia H. Gerasimos Xenophon. Rutter. 155p. NJ: F. Somebody Love Me!: Surviving Abuse and Becoming Whole. 1998. 1920. Plato and Freud: Two Theories of Love. 1998. 1967. 28p. marriage & relations in U. 242p. 196p. England. NJ: Prentice-Hall. Ryan. Love’s Meaning. The Love Test: Romance and Relationship Self-Quizzes Developed by Psychologists and Sociologists. 824. 1943. Please. Love. Renata. Old Tappan. 150p. Parenting. Grand Rapids. In relationships. NY: Verso. Virginia & Pepper Schwartz. (Per)Versions of Love and Hate. NY: Macmillan. MI: Discovery House Publishers. William Samuel. Oxford. literature & motion pictures 819. Safilios-Rothschild. NY. John Oswald. 42p. Sands. Love and Sexuality: a Christian Approach. 28p. 1988. 815. 811. Sanders. Historia Amoris: a History of Love.. Santas. Grand Rapids. Jillian & Joseph A. 1980 823.S. 252p. Existence & Love: a New Approach in Existential Phenomenology. Philadelphia: Priv. NY: AMS Press. 817. NY: B. Love 822. 816. 820. Ancient and Modern. Courtship and Love. William Alan. 211p. Rushford. 195p. Rutledge. How to Be a Winner at Love: a Ten-Point Strategy for Avoiding Disastrous Affairs and Building Relationships that Work.. and Sex Roles. 1984. Chicago: Moody. Martin’s Press. 68 numbered copies. 1990. The Gardens of Aphrodite. NY: Scribner. Christain meaning 812.H. Revell company. 1991. print. NY: Viking. NY: AMS Press. Blackwell. 818. Group. 427p. Saltus. On love & abused children 814. 1969. Love and Anger: the Parental Dilemma. NY: St. Nancy & Catherine Whitney. 1991. 1977. Ryan. 1970. 278p. Sadler. NY: Berkley Pub. Discipline of children. Edgar (1855-1921). Love Is a Many Splintered Thing. 1968. Melissa. 201 . Salecl.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 810. for the Pennell Club. Revell Co. Archibald Hamilton (1883-1973). 240p. Enjoying Intimacy with God. Sex. 821.

NY: Hemisphere Pub. 156p. 837. Culture. Romance. and Liberation: a Metaphysics of the Concrete. Saxton. Albuquerque. Maggie. 1988. NY: Harper & Row. Empathy as the Essence of Pastoral Psychotherapy. Love in Hindu Literature. 172p. Schellenbaum. Love. 202 . Scarf. MN: Hazelden. 30p. 1980. Robert. 137p. The Flame of Beauty. Step-by-Step Guide for Men and Women. 834. 335p.. in Journal of Pastoral Care 44 (Spring 1990): 3-17 839. 1987. Torkom. Sarkar. Midpoint Love Simplified. Nancy E. CA: Celestial Arts. 1916. 165p. 831. Loving. 1978. 1987. Rebelling. 832. 836. ----. Greensboro. Paul Frederic. 1971. Translated Nein in der Liebe from the German by Boris Matthews. 1987. NC: Tudor Publishers. Loving. Sex. Schaeffer. 1980. Tokyo: Maruzen company. Relationships. NM: Hummingbird Press. Schmidt. and Marrying Your Lifetime Partner: A Practical. Sawyer. Schaumburger. Georgetown. 428p. 1987. Albuquerque: Gloucester Art Press. Schaef. Savalan. 210p. How to Say No To the One You Love. 1980. Chris R. 1989. 89p. Corp. Intimate Partners: Patterns in Love and Marriage. Akron. Karen Ober. CA: Aquarian Educational Group. Ohio: Savalan. 826. 1997. 835. Is It Love or Is It Addiction? Center City. 181p. 830. Benoy Kumar (1887-1949). Is It Love or Is It Addiction?: Falling into Healthy Love. Scheid. Agoura. Love-Centered Marriage in a SelfCentered World. The Universal Symbolism of Love in Dramatic Representative Forms.. NY: Random House. 157p. 195p. Schlauck. 198p.. Joy. 183p. Beyond the Love Game: an Inner Guide to Finding Your Mate. Sarnoff. Saraydarian. 827. Andrew. 132p. 1996. & Marcia Brinton. Peter. 833. Millbrae. Irving & Suzanne Sarnoff. Escape from Intimacy: the Pseudo-Relationship Addictions: Untangling the “Love” Addictions. Fishing by Moonlight: the Art of Choosing Intimate Partners. 829.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 825. 1989. Wilmette. Finding. Series: An intimate live of man library book. Brenda. MA: North Star Pub. Colene. NY: Harper/Hazelton. IL: Chiron Publications. 828. Anne Wilson. 838.

Schmitt. ed. In the School of Love: an Anthology of Early Cistercian Texts. Hants. The Art of Listening with Love. Love. Abraham. Isidor (b. in P.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 840. Scroggs. MI: Cistercian Publications. 1993.. 148p. Cohen. Schnall. ed.). 142p. 845. 1980. Morgan (eds. 1984. Scott. Sex. & Marriage. Susan.. Schultz. 1986 852. Englewood Cliffs. Scholl. Schwab. NY: Villard. 2 volumes 843. Schwartz. Edited by A. 214p. 848. Schneider. Kalamazoo. courtship & self-confidence 842. Intro. E. 115p. NJ: PrenticeHall.. Scotus.. 188p. Don Merten with Fran Behan & Allyne Rosenthal. Scruton. VT: Ashgate. MA: MIT Press. 1977. Christine (& editors of the Old farmer’s almanac). England. Searle. Pollack. PA: Dorrance Pub. R. Cambridge. 850. Create the Love of Your Life. TX: Word Books. intro. Roslyn & Leonard J. Intentions in Communication. Jack D. Corp. R. Braziller. NY: G. Burlington. Gary. Johnson. 846. Schwab. 198p. & J. God and Humans. Douglas. 1980. by M. 180p. Vos. NJ: Prentice-Hall. Collective Intentions and Actions. CA: Sage Publications. NY: Coward-McCann. NY: Kensington Pub. 1986. Love. J. 1964. The World of Love. 1996. The Book of Love: the Old Farmer’s Almanac Reconsiders Romance. Schwartz. Love and Commitment. Maxine. James R. 847. Aldershot. Taken from the writings of Cistercian monks and nuns who lived in the twelfth and thirteenth centuries 844. Lanham: University Press of America. Letting Love In. et al.. Judy & Walter B. 1978. Transforming Your Marriage: a Guide to the Process of Opening the Doors in Your Relationship. Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom. Every Woman Can Be Adored. Beverly Hills. Joannes Duns (c1266-1308). Co. Englewood Cliffs. 1990.. R. 1896). listening & the Christian life 841. 174p. 271p. Basil Pennington. L. Schwartz. 849. Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic.. Foreword John M. Becoming a Couple: Making the Most of Every Stage of Your Relationship. 851. 401–15 203 . Waco. 2000. 1996.. M. Free Press. Edith. Pittsburgh. 2003.

The Moral Limits of Modernity: Love. Naomi. Letters to Karen. NY: Charterhouse. Happy Together: 500 Things to Do for and with Your Sweetheart. NY: St. and Oppression.. 1991. Shelly. Eugene B. Kansas City. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel. Charlie W. Sheen. 1991.. NY: Bantam Doubleday Dell. Segal. NY: Vantage Press. Some Men Are More Perfect than Others. 1989. NY: Bantam Books. 3 volumes. 1977. 854. Victor J. 1997. 48p.. Toronto: McClelland and Stewart. 155p. I’ll Think of You.. MD: University Press of America.. MI: Vine Books. 1951. Maynard Wolfe. 857. 204 . Illustrated by Tom Szafranski. Seidler. 1968) 863. ----. Courage My Love: a Book to Light an Honest Path. When Lovers Are Friends. 860. Analyses of Satisfaction. Reflections of Love. Forrest Clell. Thoughtsmanship in Love and Marriage. 1973. Harold S. 862. 310p. ----. and Hence about Women. Merle. MO: Hallmark. 229p. Three to Get Married. Shaklee. Shafer.. 1971. Shedd. 113p. 160p. Kansas City. Sheldon. Shain.. Merle. The Immortal “I”: Toward a Fourth Psychology of Being/Loving/Knowing. 858. 117p. The Secret of Love and Happy Marriage. Chicago. 1978. 1978. ed. Shain. (1st published as Letters to Philip. Inequality. NY: MSS Information Corp. On Christian ethics 855. Lanham. Shedd. Toronto. Shea. 250p. 135p. KS: Sheed Andrews and McMeel. Boston: Branden Press. 866. Letters to Philip: on Keeping Love in Marriage.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 853. 864. Martin’s Press. 1972. 243p. How to Know if You’re Really in Love: Really in Love Enough for Marriage. Ann Arbor. Fulton John (1895-1979). The Best Dad Is a Good Lover. 865. 861. 859. Ken. NY: AppletonCentury-Crofts. Charlie W. 1951. IL: Contemporary Books. 1970. 1996 856. a Book about Men. 247p. 106p. and Love and Dreams.

Rational Love. WI: Language Press. Shostrom. Casanova. Illusion in Loving: a Psychoanalytic Approach to the Evolution of Intimacy and Autonomy. Nashville. 276p.. 270p. Lucia. Marriage. Shor. 185p. 181p. Judith & James Sniechowski. Warren A. Sherven. 1978. marriage. Nashville: Abingdon. 1978. Healing Love: How God Works Within the Personality. Heart-Stirring Stories of Love. 1997. Harold Morrow. 282p. TN: Broadman & Holman. On Albert Ellis. Queensland. Shoham. Love. ----. Sex. NY: University of Queensland Press. Loving Relationships: Self. Giora. 870. reason & emotion in rational-emotive psychotherapy 873. Shibles. Phoenix: Spiritual Freedom Press. 1983. 875.. Minneapolis. 144p.. Shlapentokh. 205 . Foreword by David W. Robert L. Dating. Love. 877. S. 871. 879. Chester D.. Love. 1994. 872. 91–107. Sex. Los Angeles: Double Helix Press. Augsburger. Everett L. 1978. MI: Augsburg Pub. 224p. in Badhwar (1993). IL: Brethren Press. 1984. 1948. or Infatuation: How Can I Really Know? Minneapolis.. 1978. 876. IL: Pegasus Books. 567p. Joel & Jean Sanville. 1987. and Love: 77 Questions Most Often Asked. Revised ed. 334p. 878. especially women 874. FL: Health Communications.. and God. and Don Juan. 2000. 141p. 869. The Natural Patterns of Human Bonding: a Message to Women from a Concerned Man.. 223p. 105p. and Friendship in the Soviet Union: Ideals and Practices. Linda Evans. Whitewater. Ray E. Aristotle on the Shared Life. Shelton. Shupe. N.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 867. Sex as Bait: Eve. Sherman. NY: Praeger. 176p. ed. Your Key to Romance: a Frank Approach to Love for the Young Woman of Today. Short. 1990. St. MI: Augsburg. The New Intimacy: Discovering the Magic at the Heart of Your Differences. Vladimir. 2nd ed. 1984. Chicago. House. 1989. & Dan Montgomery. Deerfield Beach. Others. Shepherd. Sherman. 868. 226p.. Elgin.

in Solomon & Higgins. University of Chicago Press. Caring. 881. 888. Medicine & Miracles: Lessons Learned about SelfHealing from a Surgeon’s Experience with Exceptional Patients. ----. Volume 2: Courtly and Romantic. 1995. Sills. Translated and with an introduction by Guy Oakes. ----. & Jeanne Reidy. NY: HarperPerennial. 194p. ----. Sidney B. Judith. 101p. The Threshold of the Visible World. 2nd edn. Silverman. 1976. From The Nature of Love. 239p. 1983. 229p. Simons. I.. 1990. On courthship and love 883. Singer. Adolf. Personal Risk: Mastering Change in Love and Work. ----. Love. Volume 1: Plato to Luther. 1984. on Women. Feeling. NY: Herder and Herder. Los Angeles: J. NY: Routledge. 886.. Silberstein. ----. and Love. The Nature of Love. IL: Argus Communications. Also published under the title: The Art of Love Making. 226p. 1984a. 240p. NY: Harper & Row. Sexuality. Touching. The Nature of Love. How to Fall out of Love—and Land on Your Feet. Love’s Strategy: Studies on the Art of Winning and Retaining Love. 2009 892. University of Chicago Press. 254p. The Nature of Love. 893. 259–78 891. Niles. Martin’s Press. Richard & Bryna Taubman. 157p. P. Ellen. 1991. 882. Chicago. 885. Georg Simmel. 242p. 1884. Cambridge. Joseph B. Simon. Kaja. Philosophy of Love: A Partial Summing-up. IL: L. 2nd edn. 1968. NY: Viking. From the German of Adolphus Silberstein. Martin’s Press. NY: St. 884. Bernie S. Tarcher. 1989. NY: St. 887. The Risk of Loving. University of Chicago Press. 144p. 1986. 889. 1984b 894. 1987. 1996. New Haven. Siegelman. CT: Yale University Press. Georg (1858-1918). Volume 3: The Modern World. Simmel. MA: MIT Press. 890..9 discipline plus 3 domenii Axiologie 880. Silvestri. Siegel.. 206 . A Fine Romance: the Psychology of Successful Courtship: Making it Work for You. Biting the Apple: Women Getting Wise about Love. NY: Harper & Row. 1996. Schick.

Plato to Luther. 395p. ed. The Nature of Love. 1973. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Enterprises. FL: Shanti Publications. 1994 896. Nigel Wright. Michael A. Smail. Smalley. Closeness. Three Essays on Universal Law: the Laws of Karma. Gary. FL: Earth Pub. 907. 174p. Dallas. CA: Focus on Family. 279p.. ----. 906. NY: Dodd. FL: Anhinga Press. 1994. Chicago. How Should I Love You? San Francisco: Harper & Row. 899. The modern world 898. Syd. Singer.. Illustrated by Evalyn Dyer. Courtly and romantic. Gainesville. Affectionism. England: Word Publishing. The Nature of Love: Plato to Luther. NY: Random House.. Stephen S. 19841987. 1979. 1994. ----. Mead and co. ----. Small. Smedes. 1994. London: Society for Promoting Christian Knowledge. Alachua. Gary & John Trent. 903. 1966. IL: University of Chicago Press. 2. and Lasting Commitment? Pomona. 182p. 905. 3 volumes: 1. ----. 289p. Love in Literature and Art. The Love of Power. Making Love Last Forever. 900. The Pursuit of Love. 182p. Charismatic renewal. 1996. Esther.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 895. San Francisco: Harper & Row. Lewis B. 1988.. Miami. Singer. Skolsky. 155p. 1901. 97p. Baltimore: Johns Hopkins University Press. MN: Bethany House. TX: Word Books. Thunder and Love: John’s Revelation and John’s Community. Calhoun. or. 153p. The Pursuit of Love. 207 . Foreword by Donald W. 1993 904. Irving. 210p. Singleton. 1977. Smalley. 1975. Smalley.. 223p. and Love. Dallas: Word Pub. The Two Sides of Love: What Strengthens Affection. the Power of Love: a Careful Assessment of the Problems within the Charismatic and Word-of-Faith Movements. 901. 1990. 179p. MD: Johns Hopkins University Press. Edited by Betty Shaffer. Caring & Commitment: Learning to Live the Love We Promise. Thomas Allan and Andrew Walker. Baltimore. Milton Keynes. Dwight Hervey. 902. Minneapolis. Will. 897. Mozart & Beethoven: the Concept of Love in Their Operas. 908.. 3.

Eros. 142p. 1989. Lean on Me: the Power of Positive Dependency in Intimate Relationships. The Philosophy of Sex and Love: an Introduction.). and Concern. 64p. 1988 926. ----. and Philia: Readings in the Philosophy of Love.). CT: Yale University Press. 278p. All in the Name of Love. 921. in Lamb.). (ed. Land O’Lakes. Smith. New Haven. 1990 916. (ed. Solomon. How to Pick a Lover. 1976. Boston. ----. C. R. 217p. M. FL: Alivening Publications. and Philia: Readings in the Philosophy of Love. Eros. & K. Anchor Press. The Philosophy of (Erotic) Love. NY: Simon & Schuster. Sokoloff. Fran. Smith. Paul. ----. The Way of Life: Love without Truth Is Misdirected Energy and a Dissipation of the Divine Force. Boris. and Metaphor. NY: Norton. Rocklin. Smyly.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 909. Simon & Schuster. 1989. 1991 925. 924. 1981 208 . ----. 374p. NY: Paragon House. 1997. 65–92 917. 1989a 915. Chicago: Regnery. 271p. St. Narcissism and Intimacy: Love and Marriage in an Age of Confusion. 305p. ----. Higgins (eds. The Achievement of Happiness. The Structure of Love. Yale University Press. Solomon. A. . Grand Rapids. ----. ----. How We Met: Close Encounters and Other True Love Stories of Real-Life Couples. 919. NY: Simon and Schuster. 918. Solomon. 922. 1978 910. Carl Burton. 1986. About Love: Reinventing Romance for Our Times. 1937. 270p. xi-xxv 914. Love: Emotion. 1994. ----. 207p. New York. Marion Fried. 1998. ----. Agape. CA: Prima Publishing. NY: Paragon House. 1989a. 920. Sokol. 923. 1999. An Introduction to the Philosophy of Love. MN: Paragon House. Eerdmans. Myth. 20 cm 911. Barbara & Glenn Smyly. Astrology. Love Within Limits: A Realist’s View of 1 Corinthians 13. Soble. Kansas University Press. C. R. 913. 1935. Union. 373p. Agape. in Soble.. The Structure of Love. MA: Meador publishing company. Autonomy. love & sex 912. 1990. Miriam.

) Edited with a substantially revised translation by Thomas R. Garden City. 1981. N. M. 349p. Incest and Human Love: the Betrayal of the Soul in Psychotherapy. 935. 940. 1976 928. Stein. Robert C. 939. 1991. Romance. DC: Review and Herald Pub. 1985.).. New York. MO: Hallmark Cards. Diamond Springs. Burbank CA: Triangle Publishers. 347p. Danto. The Philosophy of (Erotic) Love. 118p. 164p. Schneider. The Healing Power of Love. and Marriage. IL: Tyndale House Publishers. NY: Anchor Press/Doubleday. 931. 937. 1988. Solovyov. 1987. Higgins (eds. NY: Third Press. 224p. Incurably Romantic. Bernard F. Introduction by Owen Barfield. and metaphor. 1979. Shifra ed. Spalding. Keith. 1929. Lawrence. Love and Marriage in the Liberty Years. NY: International Universities Press.: Macmillan. St. KS: University Press of Kansas. Altruism & love 933. Arthur Whitefield (1877-1953). The Love Ethic. Buffalo. Robert C. Assn. Washington. 200p. 1985. Brad. MA: Lindisfarne Press. 552p. Solomon. and Techniques of Moral Transformation. Courtship. Translated from the Russian by Jane Marshall. Vladimir Sergeyevich (1853-1900). Stein.. 1991. 82p. Love. NY: Anchor Press. 932.Z. Kansas City.. Steiger. NY: Inner Traditions: West Stockbridge. ----. 61p. Cartmail. Stehle. Foreword by Arthur C. 1973. 938.. Afterword by Joseph W. Foreword by Robert A. 934. NY: Prometheus Books. myth. Philadelphia: Temple University Press. Christian aspects of dating. John C. Edith R. 243p. 48p. West Chester. Robert. Solomon. Auckland. Boston: Beacon Press. Beyer. About Love: Reinventing Romance for Our Times. The Passions. Anderson. 1990. Love: emotion.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 927. 522p. The Ways and Power of Love: Types. 929. 1973. Selections from Liberty Magazine... 112p. 1988. Factors. Pitirim Aleksandrovich (1889-1968). & K. Wheaton. 936. Unconditional Love and Forgiveness. ----. NY: Simon and Schuster. Stauffer. CA: Psychosynthesis International. Souter. Sorokin. (Transliterated from Smysliubvi. 1924-50 209 . The Meaning of Love. PA: Whitford Press. 188p. 930. 1947. 1954.

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

941. Stekel, Wilhelm (1868-1940), Marriage at the Crossroads. Translated by Allen D. Garman. NY: W. Godwin, 1931, 162p. 942. Stendhal (pseud. Marie-Henri Beyle, 1783-1842), On Love. Translated from the French [De L’amour] by Vyvyan Beresford Holland (1886-1967) under the direction of C. K. Scott-Moncrieff. NY: Boni & Liveright, 1927, NY: W.W. Norton, 1947, Garden City, NY: Doubleday, 1954 & 1957, Love. Translated from the French [De L’amour] by Gilbert & Suzanne Sale. Introduction by Jean Stewart & B. D. J. G. Knight. Harmondsworth: Penguin, 1975, 327p. With new introduction by Judith Martin, NY: Da Capo Press, 1983, 420p. 943. Stephenson, Eli Frank, Love in the Future. Edited by William Josephus Robinson. NY: Eugenics Publishing Company, 1929, 90p. Love, sex & birth control 944. Stern, Ellen Sue, Loving an Imperfect Man: Stop Waiting for Him to Make You Happy and Start Getting what You Want Out of Life. NY: Pocket Books, 1997, 305p. 945. Stern, Karl, Love and Success, and Other Essays. NY: Farrar, Straus and Giroux, 1975, 294p. 946. Sternberg, Robert J. & Catherine Whitney, Love the Way You Want It: Using Your Head in Matters of the Heart. NY: Bantam, 1991, 179p. Love & intellect in relationships 947. Sternberg, Robert J. & Michael L.Barnes (eds.), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press, 1988, 383p. 948. Sternberg, Robert J., Cupid’s Arrow: the Course of Love through Time. Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1998, 208p. 949. ----, Love Is a Story: a New Theory of Relationships. NY: Oxford University Press, 1998, 240p. 950. ----, The Triangle of Love: Intimacy, Passion, Commitment. NY: Basic Books, 1988, 319p. 951. Stevenson, David Lloyd, The Love-Game Comedy. NY: Columbia University Press, 1946, 259p. Originally Ph.D. thesis, Columbia University. On Shakespeare, comedies & comparitive themes 952. Stine, Alan, Love Power: New Dimensions for Building Strong Families. Bountiful, UT: Horizon Publishers, 1978, 135p.

210

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

953. Stoddard, Alexandra, Living in Love. NY: William Morrow, 1997, 258p. 954. Strain, Frances Bruce, Love at the Threshold: a Book on Social Dating, Romance, and Marriage. Revised. NY: Appleton-Century-Crofts, 1952, 349p. 955. Straughn, Harold, The Five “Divorces” of a Healthy Marriage: Experiencing the Stages of Love. St. Louis, MO: CBP Press, 1986, 160p. 956. Strean, Herbert S., ed., Love and Narcissism in Psychoanalytic Practice. NY: Haworth Press, 1985, 107p. Case studies & articles on love & narcissism. 957. Stroud, Marion, ed., The Gift of Love. San Francisco: Harper & Row, 1981, 58p. 958. Stuart, Paul, Conditioned Love: the Art of Winning and Holding a Man’s Love. Philadelphia: Franklin & Freeman Pub. Co., 1952, 184p. 959. Stump, E., Love by All Accounts, Presidential Address to the Central APA, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 2006, 80:25–43 960. Suenens, Cardinal Léon Joseph, Christian Love and Human Sexuality. London: Catholic Truth Society, 1976, 32p. 961. Sumner, Alexander K., When Love Is a Razorblade: (How to Stay Alive). Los Angeles, CA: April Pub., 1981, 97p. On love, separation & bereavement 962. Suttie, Ian Dishart (1889-1935), The Origins of Love and Hate. London: K. Paul, Trench, Trubner, 1935, NY: Julian Press, 1952. With foreword by John Bowlby, introduction by Dorothy Heard: London: Free Association Books, 1988, 275 p. Largely from lectures to the Institute of Child Psychology, 1935, including topics on Freud, love, hate & psychoanalysis 963. Sutton, Joan, Lovers and Others. Toronto: Clarke, Irwin, 1974, 120p. 964. Swihart, Judson J., How Do You Say, “I Love You”? Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977, 96p. 965. Swirsky, Joan, All about Love: Finding a Relationship that Lasts Forever. St. Louis, MO: Quality Medical Pub., 1999, 191p. 966. Symond, Ronald, The Main Chance. NY: Longmans, Green, London: E. Arnold, 1926, 243p. Love, Jesus Christ, altruism & life

211

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

967. Tamiazzo, John A., Love & Be Loved: a How-To Book. San Bernardino, CA: Borgo Press, 1986, 145p. 968. Taylor, April, Love Is a Four Letter Word. Drawings by Burr Shafer. NY: Beechhurst Press, 1948, 182p. 969. Taylor, G., Love, Proceedings of the Aristotelian Society, 1976, 76:147–64. 970. Taylor, Maurice & Seana McGee, The New Couple: Why the Old Rules Don’t Work and What Does. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2000 971. Teilhard de Chardin, Pierre, On Love & Happiness. San Francisco: Harper & Row, 1984, 100p. 972. ----, On Love. NY, Harper & Row, 1972, 93p. Translation of Sur l’amour 973. Telfer, E., Friendship, Proceedings of the Aristotelian Society, 1970–71, 71:223–41 974. Tennov, Dorothy, Love and Limerence: the Experience of Being in Love. NY: Stein and Day, 1979. Lanham, MD: Scarborough House, 1999, 324p. 975. Teresa, Mother, No Greater Love. Edited by Becky Benenate & Joseph Durepos. Novato, CA: New World Library, 1997, 206p. Rev. and updated ed. of: A life for God (1995) 976. Teresa, of Avila, Saint (1515-1582), Perfect Love: the Meditations, Prayers, and Writings of Teresa of Avila. NY: Doubleday, 1995, 152p. 977. Terry, Mary, How to attract the right man & how to keep him!. Editor-inchief, Jim Terry. Neosho, MO: Jimar Productions, 1987, 349p. 978. Tessina, Tina B., Lovestyles: How to Celebrate Your Differences. San Bernardino, CA: Borgo Press, 1987, 276p. 979. Thaworn Rathana-Nakintara, An Introduction to the Principles of True Love. NY: International Institute of Preventive Psychiatry, 1976, 79p. 980. ----, Understanding Love: the Key to Growth and Fulfillment. Studio City, CA: International Institute of Preventive Psychiatry, 1981, 111p. 981. Thekkinedath, Joseph, Love of Neighbour in Mahatma Gandhi. Alwaye: Pontifical Institute of Theology and Philosophy, 1973, 224p. 982. Theweleit, Klaus, Object-Choice: (All You Need Is Love—): on Mating Strategies & a Fragment of a Freud Biography. Translated by Malcolm Green. London, NY: Verso, 1994, 112p. 983. Thibon, Gustave, La Crise Moderne de L’amour. Paris: Éditions universitaires, 1953, 134p.

212

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

984. ----, What God has Joined Together: an Essay on Love. Translation from the original French, by A. Gordon Smith. London: Hollis & Carter, 1952, 192p. 985. Thomas, L., Friends and Lovers, in Graham, G. & La Follette, H. (eds.), Person to Person, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1989, 182– 98 986. ----, Friendship and Other Loves, in Badhwar, 1993, 48–64 987. ----, Friendship, Synthese, 1987, 72:217–36 988. ----, Reasons for Loving, in Solomon & Higgins, 1991, 467–476 989. Thomas, Lowell (1892-1981) & Thomas, Frances Ryan, Pageant of Romance. In collaboration with Frances R. Thomas. NY: E. P. Dutton, 1943, 252p. Love anecdotes. 990. Thompson, Watson, Turning into Tomorrow. NY: Philosophical Library, 1966, 166p. Love, solidarity & community. 991. Tillich, Paul (1886-1965), Love, Power, and Justice: Ontological Analyses and Ethical Applications. Given as Firth lectures in Nottingham, England, and as Sprunt lectures in Richmond, Virginia. NY: Oxford University Press, 1954, 127p. 992. ----, The Essential Tillich: an Anthology of the Writings of Paul Tillich. Edited, with a preface, by F. Forrester Church. NY: Macmillan, 1987, 281p. 993. Times-Picayune, What is love? New Orleans: The Times-Picayune, 1917, 51p., Answers received in the Times-picayune contest for the most interesting replies to the question, “What is love?” 994. Timmons, David, 31 Ways to Spend a Romantic Evening: Put Romance Back in Your Relationship! Illustrated by Ellis D’Avila. Austin, TX: Snowy Owl Publications, 1991, 63p. 995. Timmons, Tim, Loneliness Is Not a Disease. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1981, 175p. 996. Tinker, Hugh, The Ordeal of Love: C. F. Andrews and India. Delhi , NY: Oxford University Press, 1998, 334p. 997. Title, Jeffrey & Jacqueline Title, Loving Smart: Putting Your Cards on the Table. NY: Warner Books, 1993, 203p.

213

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

998. Toner, Jules J., The Experience of Love. Washington: Corpus Books, 1968, 219p. 999. Tosone, Carol & Theresa Aiello, Love and Attachment: Contemporary Issues and Treatment Considerations. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1999, 236p. 1000. Townsend, Kate, Ain’t Love Gland? A Physiological Guide to Mating. Illustrated by Dorothea Parrot. NY, Harrisburg, PA: Stackpole sons, 1936, 140p., Love, courtship & endocrinology 1001. Treseder, Terry Walton, Teach Them to Love One Another. Salt Lake City, UT: Bookcraft, 1985, 134p. Mormon child rearing. 1002. Tresidder, Megan, The Secret Language of Love. With paintings by Emma Turpin. San Francisco: Chronicle Books, 1997, 176p. 1003. Trevas, Robert, Arthur Zucker, Donald Borchert (eds.), Philosophy of Sex and Love: a Reader. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997, 452p. 1004. Tridon, André (1877-1922), Psychoanalysis and Love. NY: Brentano’s, 1922. 333p. NY: Permabooks, 1949, 239p. 1005. Trobisch, Walter, The Complete Works of Walter Trobisch: Answers about Love, Sex, Self-Esteem & Personal Growth. Introduction by Ingrid Trobisch. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1987, 746p. Including, “Love is a feeling to be learned,” “My beautiful feeling” & “Martin Luther’s quiet time.” 1006. Troupp, Cathy, Why Do We Fall in Love?: the Psychology of Choosing a Partner. NY: St. Martin’s Press, 1995, 278p. 1007. Tubesing, Donald A. & Nancy Tubesing, The Caring Question: You First or Me First—Choosing a Healthy Balance. Minneapolis, MN: Augsburg Pub. House, 1983, 220p. 1008. Tuomela, R., A Theory of Social Action, Dordrecht: Reidel, 1984 1009. ----, The Importance of Us: A Philosophical Study of Basic Social Notions, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995 1010. Tweedie, Jill, In the Name of Love. NY: Pantheon Books, 1979, 196p. Love & feminist history. 1011. Tyrell, Donald J., When Love Is Lost. Waco, TX: Word Books, 1972, 156p.

214

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1012. Tyrrell, Thomas J., The Adventure of Intimacy: a Journey through Broken Circles. Mystic, CT: Twenty-Third Publications, 1994, 119p. 1013. ----, Urgent Longings: Reflections on the Experience of Infatuation, Human Intimacy, and Contemplative Love. Whitinsville, MA: Affirmation Books, 1980, 109p. 1014. Tzeng, Oliver C. S., Measurement of Love and Intimate Relations: Theories, Scales, and Applications for Love Development, Maintenance, and Dissolution. Westport, CT: Praeger, 1993, 299p. 1015. Ulrich, David N. & Harry P. Dunne, To Love and Work: a Systemic Interlocking of Family, Workplace, and Career. NY: Brunner/Mazel, 1986, 202p. 1016. Vacek, Edward Collins, Love, Human and Divine: the Heart of Christian Ethics. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1994, 352p. 1017. Van de Vate, Dwight, Romantic Love, a Philosophical Inquiry. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1981, 150p. 1018. Vath, Raymond E. & Daniel W. O’Neill, Marrying for Life. Minneapolis, MN: Winston Press, 1982, 132p. 1019. Vaughan, Peggy & James Vaughan, Making Love Stay: Everything You Ever Knew about Love but Forgot. Los Angeles: Lowell House, Chicago: Contemporary Books, 1992, 226p. 1020. ----, Making Love Stay: Insights and Affirmations for Romance and Relationships. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994, 279p. Originally published: Making Love Stay: Everything You Ever Knew about Love but Forgot 1021. Vaughan-Lee, Llewellyn, The Circle of Love. Inverness, CA: Golden Sufi Center, 1999 1022. Velleman, J. D., Beyond Price, Ethics, 2008, 118:191–212 1023. ----, Love as a Moral Emotion, Ethics, 1999, 109:338–74 1024. Verene, Donald Phillip (ed.), Sexual Love and Western Morality: a Philosophical Anthology. NY, Harper & Row, 1972, 355p. 1025. Viscott, David S., I Love You, Let’s Work It Out. NY: Simon and Schuster, 1987, 287p.

215

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1026. Vissell, Barry and Joyce Vissell, Light in the Mirror: a New Way to Understand Relationships. Aptos, CA: Ramira Pub., 1995, 303p. 1027. ----, Models of Love: the Parent-Child Journey. Illustrations by Rami and Mira Vissell. Foreword by Eileen Caddy. Contrib. by Leo Buscaglia ... et al. Aptos, CA: Ramira Pub., 1986, 322p. 1028. ----, Meant to Be: Miraculous Stories to Inspire a Lifetime of Love. Berkeley, CA: Conari Press, 2000 1029. Vizetelly, Ernest Alfred (1853-1922), Loves of the Poets. With seventeen illustrations. London: Holden & Hardingham, 1915, 272p. 1030. Vlastos, G., The Individual as Object of Love in Plato, in Platonic Studies, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981, 3–42, 2nd edn. 1031. Von Hildebrand, Dietrich, Marriage: the Mystery of Faithful Love. Foreword by John J. O’Connor. Introduction by Alice von Hildebrand. Manchester, N.H.: Sophia Institute Press, 1984, 70p., & 1991, 87p. Catholic marriage fidelity. Subtitles were added to the 1991 edition and was slightly revised to perfect the translation. 1032. ----, The Role of Human Love. Translated by Jan van Heurck. Chicago: Franciscan Herald Press, 1977, 42p. Translation of Der Mensch und seine Liebe. 1033. Voronoff, Serge, Love and Thought in Animals and Men. London: Methuen and company limited, 1937, 138 p. (1st published in 1936, L’amour et la Pensée Chez les Bêtes et Chez les Gens.) 1034. Wade, Carole, Critical and Creative Thinking: the Case of Love and War. NY: HarperCollins College Publishers, 1993, 159p. 1035. Wagoner, Bob, The Meanings of Love: an Introduction to Philosophy of Love. Westport, CT: Praeger, 1997, 149p. 1036. Walker, Beth, Psalms for Lovers. Boston: R.G. Badger, 1925, 46p. 1037. Wallis, J. H., Thinking about love. London: Routledge & K. Paul, 1969, 168p. 1038. Walsh, Anthony, The Science of Love: Understanding Love & Its Effects on Mind & Body. Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991, 276p. 1039. Waring, Robert (1614-1658), The Picture of Love Unveil’d: Being an Answer to One, Who Was Very Inquisitive to Know what Love Was. Made English from the Latin of Amoris effigies By John Norris (1657-1711),

216

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

modernized and re-edited by Rev. Terence L. Connolly (1888-?). Boston: [n.p.] 1936, 74p. 1040. Warren, Neil Clark, Finding the Love of Your Life: Ten Principles for Choosing the Right Marriage Partner. NY: Pocket Books, 1992 & 1994, 166p. 1041. ----, The Triumphant Marriage: 100 Extremely Successful Couples Reveal Their Secrets. Colorado Springs, CO: Focus on the Family Pub., Dallas, TX: Word Books, 1995, 176p. 1042. Weber, Eric & Judi Miller with Allan Ishac, The Shy Person’s Guide to Love and Loving. NY: Times Books, 1979, 237p. 1043. Weimar, Karl Siegfried, The Concept of Love in the Works of Hermann Stehr [1864-1940]. Ph.D. thesis. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1944, 121p. 1044. Welwood, John, Journey of the Heart: Intimate Relationship and the Path of Love. NY: HarperCollins, 1990, 220p. 1045. ----, Love and Awakening: Discovering the Sacred Path of Intimate Relationship. NY: HarperCollins Publishers, 1996, 255p. 1046. West, Jessamyn, Love Is Not What You Think. NY: Harcourt, Brace, 1959, 38p. 1047. West, Uta, If Love Is the Answer, What Is the Question? London: Weidenfeld & Nicolson, 1977, 227p. 1048. Weyergans, Franz, The Long Adventure. Translated Les Gens Heureux by Joseph Cunneen. Chicago: H. Regnery Co., 1960, 134p. On love & marriage. 1049. Wheat, Ed, How to Save Your Marriage Alone. Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1983, 62p. 1050. ----, Love Life for Every Married Couple: How to Fall in Love, Stay in Love, Rekindle Your Love. Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1980, 251p. 1051. Whelan, Peter, D. H. Lawrence: Myth and Metaphysic in The Rainbow and Women in Love. Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1988, 220p. 1052. White, Gregory L. & Mullen, Paul E., Jealousy: Theory, Research, and Clinical Strategies. Foreword by Philip Shaver. NY: Guilford Press, 1989, 340p.

217

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1053. White, R. J., Love's Philosophy, Rowman & Littlefield, 2001 1054. Whiteman, Tom & Randy Petersen, Victim of Love?: How You Can Break the Cycle of Bad Relationships. Colorado Springs, CO: Pinon Press, 1998, 235p. 1055. Whiting, J. E., Impersonal Friends, Monist, 1991, 74:3–29 1056. Whitney, Ruth, Feminism and Love: Transforming Ourselves and Our World. Notre Dame, IN: Cross Cultural Publications, 1998, 265p. 1057. Wilczek, Gerhard, Idea and World. Translation of Idee und Welt. [n.p.] 1972, 32p. On cosmology, idea & theory of love & knowledge. 1058. Wilhelmsen, Frederick D., The Metaphysics of Love. NY: Sheed and Ward, 1962, 159p. 1059. Williams, Clifford (ed.), On Love and Friendship: Philosophical Readings. Boston: Jones and Bartlett, 1995, 389p. 1060. Williams, Lane. Love Versus Marriage. Hollywood, CA: Academy Press, 1955, 144p. 1061. Williamson, Marianne, Enchanted Love: the Mystical Power of Intimate Relationships. NY: Simon & Schuster, 1999 1062. Willigenburg, T. Van, Reason and Love: A Non-Reductive Analysis of the Normativity of Agent-Relative Reasons, Ethical Theory and Moral Practice, 2005 8:45–62 1063. Wilson, Glenn Daniel & David Nias, Love’s Mysteries: the Psychology of Sexual Attraction. Illustrations by Rick Cuff. London: Open Books, 1976, 166p. 1064. Wilson, John, Learning to Love. NY: St. Martin’s Press, 1999 1065. ----, Love Between Equals: a Philosophical Study of Love and Sexual Relationships. NY: St. Martin’s Press, 1995, 196p. 1066. Wilson, Jonathan R., Gospel Virtues: Practicing Faith, Hope & Love in Uncertain Times. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998, 214p. 1067. Wingate, Trace, How Can I Express Love to God? Nashville, TN: LifeWay Press, 2002, 39p. 1068. Wingo, John & Julie Wingo, At Long Last Love: Sage Advice and True Stories from America’s Premier Matchmakers. NY: Warner Books, 1994, 221p.

218

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1069. Wittels, Fritz (1880-1950), Critique of Love. NY: The Macaulay Company, 1929, 317p. 1070. Wolf, Heinrich Franz, The Male Approach. Preface by Alfred Adler. NY: Covici, Friede, 1929, 200p. 1071. Wollheim, R., The Thread of Life, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984 1072. Wood, Clement (1888-1950), How To Love. Girard, KS: HaldemanJulius Co., 1924, 64p. 1073. Wood, Leland Foster, How Love Grows in Marriage. NY: Macmillan, 1950, 183p. 1074. Woods, Ralph Louis, The Catholic Concept of Love and Marriage, as Explored and Explained in Moving and Searching Writings by Prominent Contemporaries and Famous Earlier Catholics. Philadelphia: Lippincott, 1958, 285p. 1075. Woolard, Samuel Francis (ed.), All That’s Love-ly. Wichita, KS: The Goldsmith-Woolard publishing co., 1909, 61p. 1076. Woolfolk, Joanna Martine, Honeymoon for Life. NY: Stein and Day, 1979, 252p. 1077. Worland, F. E., Love: Sacred and Profane. London: C. W. Daniel, 1907, 166p. Articles which have appeared in The Open Road 1078. Wright, H. Norman, Holding on to Romance: Keeping Your Marriage Alive and Passionate After the Honeymoon Years Are Over. Ventura, CA: Regal Books, 1992, 1st published as Romancing Your Marriage, 1987, 235p. 1079. Wright, Rusty & Linda Raney Wright, How to Unlock the Secrets of Love, Sex, and Marriage. Foreword by Josh McDowell. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1981, 143p. 1080. Wylie, Williamp, The Pattern of Love. London, NY: Longmans, Green, 1958, 212p. 1081. Wynkoop, Mildred Bangs, A Theology of Love. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1972 1082. ----, Foundations of Wesleyan-Arminian Theology. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1967

219

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

1083. Yakima, Cheyenne Valentino, Fruit of Relationship’s Entwining of Man and Woman. Pelham, GA: C. V. Yakima, 1996, 149p. Christian aspects of love 1084. Young-Bruehl, Elisabeth & Faith Bethelard, Cherishment: a Psychology of the Heart. NY: Free Press, 2000 1085. Zhukhovitskii, Leonid Aronovich, What the Papers Say about Love. Translated from the Russian Liubov´ na Tret´ei Polose by Michelle MacGrath. Moscow: Novosti Press Agency Pub. House, 1981, 116p. 1086. Zigler, Zig, See You at the Top. Illus. Al Mayton. Rev. Gretna: Pelican, 1978 (1st 1975), Formerly entitled: Biscuits, Fleas and Pump Handles 1087. Zodhiates, Spiros, To Love is to Live: An Exposition of 1 Corinthians 13, Based upon the Original Greek. Grand Rapids: Eerdmans, 1967 1088. xxxx, Dictionnaire De L’Amour. Paris: G. Anquetil, 1927, 603p. 1089. xxxx, Encyclopedia of Love & Sex: a Comprehensive Guide to the Physiology of Sex, the Art of Loving, and the Psychology of Love. NY: Crescent Books, 1982 (1st 1972), 256p.

III.B.12 Ierarhia valorilor. Ierarhia oamenilor în grup. Teoria liderului. Elita, elitele şi elitismul28 Elita este constituită dintr-un grup mic de specialişti într-un anumit domeniu, ale căror realizări omologate ating limitele de sus ale domeniului, ceea ce numim excelen ă. Realizările lor îi aşează în vârful breslei pentru care devin embleme şi paradigme. Ei sunt profesioniştii care dau şi arată măsura domenilui respectiv. Aceasta ar fi elita slabă. Elita tare însă, constituită din artistoi e şi mai redusă ca număr, dar amplifică un anumit domeniu al culturii, al tehnologiei, al organizării sociale cu forme noi, originale, unice şi radicale. Aceştia sunt geniile, “deschizătorii de
v. şi elitismul zgomotos al avangardiştilor, modul lor sfidător de a se raporta la public spre a-l şoca, nu spre a-i comunica ceva, declara iile-manifeste în care se afirmă ruptura totală cu tradi ia experien ei estetice, cultivarea originalită ii cu orice pre şi a spiritului de grup până aproape de mistica esoterică a sectelor.
28

220

9 discipline plus 3 domenii

Axiologie

drum”, “înainte mergătorii” pentru talente, ca şi pentru mase. Această specie e pe cale de dispari ie. III.B.12.a Omul cu şi de valoare 1. Nietzsche, Friedrich, Voin a de putere, Ed. Aion, Oradea, 1999, p. 553627 2. Russel, Bertrand, Istoria filosofiei occidentale, vol. I, Ed. Humanitas, Buc., 2005, p. 194-195 3. Vianu, Tudor, Opere, vol. 8, Ed. Minerva, Buc., 1979, p. 119-128, 246261, 287-294, 411 (prestigiul) 4. xxxx, Dic ionar de sociologie, Ed. Babel, Buc., 1993, p. 306-309 (interna ionalism), (stigmatul) III.B.12.b Elitele, elitismul/snobismul „În tumultul acestor vremi, câ iva oameni declasa i, dezgusta i, debusola i, dar înzestra i cu o for ă interioară nativă, pot plănui întemeierea unei noi aristocra ii, cu atât mai greu de spulberat cu cât se va sprijini pe cele mai pre ioase, cele mai dăinuitoare însuşiri, ca şi pe darurile cereşti pe care munca şi banul nu le pot conferi.” Baudelaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arendt, Hannah, Condi ia umană, Ed. Ideea Design & Print, Casa Căr ii de Ştiin ă, Cluj-Napoca, p. 157-160 Babeti, Adriana, Dandysmul. O istorie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 37-130, 163-243 Boia, Lucian, Capcanele istoriei. Elita românească între 1930 şi 1950, Ed. Humanitas, Buc., 2011 Bloom, Allan, Criza spiritului American, Ed. Humanitas, Buc., 2006, p. 17-46 Bonte, Pierre, Izard Michel, Dic ionar de etnologie şi antropologie, Ed. Plirom, Iaşi, 1999, p. 142-145 (cinematografia etnografică) Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976, p. 460-469

221

2001. Jürgen. 321-323 Ionescu. Nae. Buc. 211-237 Habermas. Curtea Veche. Ed. p. 1995 Ciocan. Ed. Humanitas. Buc. Ed. cuvântul în ac iune. p. 19. 17. în rev. februarie 1935. iulie 2005. Konrad. p. Inteligen a socială. Apocaliptici şi integra i. Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Omega. 119-123 Lavric. 419. Revista de arte. p. după 1989 Eco. Noua elită conducătoare din Europa de Est. Buc. Polirom. feb. 7. Ed... nr. 1996. Cunoaştere şi comunicare. 23. Idei în dialog. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Dic ionar de sociologie. p. Masele şi puterea. 22.. Brezianu. 2008. Nr. vol. colec ia completă în edi ie anastatică... România literară din 18 noiembrie 2011. Daniel. Confucius. Ed. 190 (râs)... Ed. Rao. 9-15 martie. Cristian. Buc. 131-134 Criterion. 13. 9. Nemira. 93-95 222 . Anastasia. Ed. Psihologie socială. edi ie îngrijită de Diaconu. Schi ă de tablou moral pentru o societate în tranzi ie. 13-17 Canetti. Călătorie în Ixtalan.. Buc. 21. 2008. Didactică şi Pedagogică. Constantin. 319-321 (liderul) Golu. 1989. Buc. în rev. 192-194 Castaneda. p. 2001 Elsseeff. Albina Românească. 1983. p. Szelényi. Buc. Pantelimon. 5-6 Colectiv. 16. anul 2008. 2.. colec ia personalistă. nr. Ed. Ed. Umberto. 10. nr. 215-217 Crişan. 20. 18. 24. Buc. 11. Babel. Iaşi.. Danielle. Ed. Buc. Ed. Marin. 2007. Fenomenologia corporalită ii. 8. 1. Carlos.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Buc. Ieri şi azi. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare.. Sorin. p. Buc. I. p. Comunica ii de masă şi teorii ale culturii de masă. Buc. 1993. Capitalism fără capitalism. Politică. Două dintre fenomenele sale privative: prostitu ia şi pronografia. 2000. Istoricul reac ionar.. 12. p. 2007 Eyal. recenzie în rev. 348-352 Elitele în democra ie în revista Dilema. Andrei. octombrie 1934. p. Ed. 141-154 (defini ii ale na iunilor). Eleanor Townsley. Gil. Idei în dialog. 11. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. 15. 15 octombrie 1934. 9 Leu. 2007 Lorenz. litere şi filosofie. Elias. p. 2001 Goleman. an I. Despre meritocra ie. 1974. Univers. Ed. Corneliu. 14.

Statul spectacol. 1999. Ed. Bucuresti. Ed. Moralită i elementare. 2003. Edgar. 333-359 36. Booth. Buc. Vasile. Rosario. 22 iulie. 2001. Ed. Les stars.. Daniel. în Suplimentul Cultural al ziarului Cotidianul. Nemira. 133-160 2. p. p. Buc. Despre îngeri. 35. Buc. Dic ionar de etnologie si antropologie. Andrei. p.B. Paris. Wayne C.). 1983.12. ziarul Ziua. 28. Humanitas. Ed. Humanitas. 1976. Teodor. Politică. Claude Levi. 584-587 (Ritul). 30. Scripta. interviu în rev.c Dascălul ca model 1. Elita liberală românească. Ed. 131-140 („Complexul apartenentei” şi „Sfada elitelor”) 3. Maestrul spiritual în tradi ia răsăriteană. Buc. Alex. Polirom.. Univers. Despre televiziune. 446-447 (model) 5. 93-102 (Modelul călăuză).. Ed. Meridiane. 1991. 4-5. Meridiane. Buc. Polarizarea elitelor intelectuale în perioada interbelică. p. 1995 (vedeta) 33. 2004 III. Universul ca spectacol. Seuil. Baconsky. nr.. Assunto. Ed. 1978. Sorin. Paideia. Buc.. Stoenescu. Alexandru.. Pierre. Anstasia. All. Ed. p. 32. p. Ed.. Uncu.. Strauss. Adrian Dinu. Morar. Bourdieu. Daniel (coord. Postmodernismul românesc şi circula ia elitelor (Garuda-art). Bonte. 2000 34. Elitism şi postmodernism. Scrima. Pleşu. Barbu. Buc. 460-466 (elitismul autorului) 6. Ed. Nr. Triumful rugului aprins. Roger. Paleologu. Dincolo de bine şi de rău. p. Buc. din 19 dec. p. 2002. 1975 (vedeta) 27. 2005 29. din 4 febr. 2000-2 ian 2001 31. din 814 sept. 75-78 223 . Firea romanilor. Iacob şi îngerul. André. Ed. Nietzsche. 43-44. 153-156 (o defini ie a eroicului) 26. Răchieru. Ed. 195-230 (Ce este aristocra ia?) 28.. Iasi. extras din revista Observator Cultural.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 25. Mihai. 1996. 1998. Antropologia culturală. Observator cultural. p. Buc.. 2004 4. Buc. Humanitas. Rădulescu. p. Retorica romanului. Friedrich. Ed. 1866-1890. Pierre şi Michel Izard. Ed. Schwartzenberg. Morin.

p. Piteşti. Ed. Buc. 25. Spaniol.. Buc. 19. 22. Luc. 93-102 Ferry. Buc. 15. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Meridiane. p.. 2000 Canetti. 209-223 Coenen. Mircea. p. 1992. Huther... p. 1996. Mihai Dinu şi Mihăi ă Lupu (coordonatori). Humanitas. Noul dic ionar enciclopedic al Ştiin elor limbajului. Ed. 13. Babel. Buc. Cultură şi comunicare. Formele elementare ale vie ii religioase. Mircea. Iaşi.. 14. Bucuresti. Iaşi. Itinerarii spirituale. Polirom. 12.. Ceauşu.. Salvador. Elias. Drumul spre centru. Sigmund. Funda iei Pro. Jacques. Salvador. Masele si puterea. Mitul şi omul. 390-395 (Participa ie şi repeti ie) Eliade. 224-240 („Instinctul gregar”) Gallagher.. Roger.. John. Ed. Rao. Buc. p. 2009 Eliade. Buc.. 60-62. Vertigo. Nemira. p. 322-357 Eco. p. Nemira.Y.. 16. Fenomenologia arogan ei. p. Univers. 67-78. în vol. 1985. 1992. Buc.. Ed. Ed. 1973 de Madariaga. Caillois. p. p. The Failure of Democratic Reform and The Theft of a Nation. 17. Cartea Românească. Ed. Jean. Meridiane. 18. Ed. Buc. Petru. Émile. Gheorghe. Buc. I. p. Kalogathon. 8. Paralela 45. Ed. NYU Press. 1995. Lista infinita. p. Ed. 2008 224 . Ed. 1991. Oswald şi Jean Marie Schaeffer. Univers... 1996. 1997. N.. 2007 Comarnescu. p. Elitele. Jurnalul Literar. Polirom. Umberto. 160-262 („Sufletul mul imilor în descrierea lui Gustave Le Bon. Buc. Tom. 346-347. Buc. p. Buc. 2008 Gheorghiu. sociologia elitelor. 126-233 Durkheim. 10. Modern Romania: The End of Communism. Iubita locotenentului francez. 1983. Ed. Ducrot. 2000. Univers. Mobilitatea elitelor din Romania în sec. 2000. Meridiane. 11. 8486. 2006. 192-194 (eroul) Canne. 20. Ed. 311-329 Fowles. Davadov. 9. Homo aestheticus. Buc. Iaşi.. 283-293. Ed. 1983 de Madoriaga. Ed. Arta şi elita. Ed. Eminescu. 23. colectiv Itinerarii spirituale. Freud. 24. XX. Ed. Dincolo de principiul plăcerii. Ed. Francez. 21. Împotriva deznădejdii. Englez.

Ed. Ed. Condi ia postomodernă. 194-221. p. 2000 34. p. Paralela 45. Ed. John şi Ralph Lowenstein. 53-232. 30. Le Bon. p... p. Antet XX Press. 1969. Buc. Morar. Ioanid. Ed. McQuail. vol. Buc. Meridiane. Estetica. Intelectualii în câmpul puterii. ELU. I. 2000 33. Merrill. UCDC. Lyotard. p. Humanitas. Moralită i elementare. v. Gustave. Amarcord.. Gheorghiu. Timisoara. Ed. II.. „Grupul de prestigiu” 39. Ed. 371-392 (Minesis-ul) 36. Solomon. Buc. Succesul individual şi constituirea elitei. Søren. Media Messages and Men. 126-136 32. Hurduzeu. Facultatea de Comunicare şi Rela ii Publice. Buc. Marcus. Vasile. Ed. Boierii min ii. 29-38.. Ed. A treia for ă: România profundă. Ed. Jocul cu mărgelele de sticlă. 1972. 2004. 75110. 42. McKay.. 2005. Matei. Geneza teoriei elitelor. în Cunoaştere şi comunicare. Buc. Politică. Ed. Jean Francois. Buc. 1972. Sec iunea de aur. Ed. Mircea. Sabia arhanghelului Mihail. Sociologia literaturii. Sorin Adam. Ed. 248-295 28. 2007 27. Buc. Livio. 83-112 37. Lucien. 41. Psihologia mul imilor. Piteşti. 2008. 128-145. p. 40-79. Hesse. Mihai Dinu. Radu. 2001. Ovidiu şi Mircea Platon. p. Ed. Ed. Logos. 38. Buc. Kierkegaard. SNSPA. 2008. Compania. Babel. Ed. Denis şi Sven Windahl. p. Prahova. Jurgen. 321-323. Buc. Lukács.. 35. Buc. 2005. New Perspectives in Communication. Hermann. Georg. 1993. Politică. 228-234 31. Repetarea. Paideia. 153-156 (o defini ie a eroicului) 225 . p. 1990. Diogene. Paradigme universale.. Milca. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. Buc. 1983 29. p. New York. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi pia a liberă a ideilor. 1971. Iaşi. Polirom. Filipeştii de Târg. Habermas.. Ed. Goldmann.. Mario.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 26.. p. 2001 40.

256-262. 1993.. Rus.. ----. 163-166. 146-221. 141-179 55. Ed. („Noua genera ie”) 51. 146-149 (Dialogul. 10-11. Buc. Rogger. p. Jose. 2000.. iulie. Buc. 59. 44. Instincte. Polirom.. Intelectualii şi puterea. Buc. 1995: Eugen Weber . p. 2003. Genealogia moralei. Humanitas. Opere. Lev. ----.. 1994 50. Paul. Cazul Wagner. Lidia. Buc.. Morin. 2731 53. Ed. 1995. Ion. Buc. p. 79-82. 371387 56. 1994 52. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Morfologii şi traiectorii sociale. H. Patapievici. Ed. Aşa grăit-a Zaratustra.. Ed. Omul recent.. Revista sec. Buc. Amurgul idolilor sau cum se filozofează cu ciocanul. p. 1991.. Dostoievschi. Antet XX Press.. Platon. 195-230 (Ce este aristocra ia?) 47. Opere. 287-299 (Nietzche. Ed. Ştiintifică şi Enciclopedică. VII. Ornea. Între expertiză şi angajare critică. R. Ed. Ion.. patimi şi conflicte. Buc. Humanitas. 255-295 54. Iaşi. Observator Cultural. 363-365. Humanitas. Iaşi. Buc. 305-311 (Gnosticism) 60.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 43. Cerul văzut prin lentilă. edi ia a III-a..Romania.. 2001. Tolstoi) 226 . p. Ed. Filosofia tragediei. Revolta maselor. Ed. Buc. Stiin a veselă. Humanitas. Muzicală. Ortega y Gasset. Humanitas. Ed. 2002. p. 511. 2007 şi recenziile ei: Cercel. Păulescu. p. 46. Sestov. Humanitas. Buc. Buc. 10-11-12/2003 58.. Universitatea. 1995. Amurgul idolilor. Minerva. Hans şi Eugen Weber. Nicolae C. Univers. în rev. Dincolo de bine şi rău. nr. ----.. p. Cristian. 328-338. Ed. p. p. Buc.. p. Polirom. p. 110-112. Ed. ----. Buc. Starurile. 144159 57. Ed. P. Ed. Ed. Buc. 1977 45. 1986. ----. Ed. Funda iei Culturale Române. Extrema dreaptă românească. Dreapta europeană. 1983 49. 1997. Buc. Dic ionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu. Ed. Nietzsche. 1994. comentariu de Blondel Eric 48. Ed. Anii treizeci. Ed. 21. Zigu. V.. Meridiane. ----. Edgar. Anastasia. 11 şi Cernat. Friedrich . 392. Remus..

Wiebe. All Educa ional. 698 (moda) 76. Maeştri şi discipoli. Ed. Opere. Tudor. 699-700 (mode). p. Ed. Eminescu. Peter. Buc. p. 616-618 („Stratificare socială”). Ştefănescu. 406 67. Communications. Ed. în vol.. I. 1982. p. 1939. xxxx. Sloterdijk. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. 405 („Oligarhie”). xxxx. 215-216 („Elita”).. 2004 75. 215-217 („Elitism”). Mills C. 16 mai. Minerva. 8. neo.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 61... p. Vianu. Humanitas. Buc. p.. 422-430 (v. „Stigmatul” 74. Oxford University Press. N. Buc. p. Buc. Buc. Tânăra genera ie. ----. Buc. Compania.. George. vol. Nuvela romantică germană. Reguli pentru parcul uman. 2004.. II. Vulcănescu. Ed. 2003 227 . 8. 306-309 („Interac ionism”). 245-248. 277-285 (şcoala ca mijloc al culturii) 69. 1979. Herbert. Wright. Humanitas... Studii de filosofia culturii. Buc. Ed. p. Buc. Gerhardt D. p. v. Ed.. 1945. p. Enciclopedie de filosofie şi ştiin ele umane. p. Babel. Zece defecte româneşti. Minerva. Steiner. ----. Ed. 64.. 2005 65. 341-342 („Masa”). p. Mircea. 97-99 („Circula ia elitelor”). Ed. Opere. p. Buc. 1964. 3. Ed. nr. Izvoarele ortodoxiei. Culture d’elite et communication de masse. Ziarul Evenimentul zilei. 36-47 72. Mitul democra iei. p. xxxx. 191-200 66. 2003. The Power Elite. Compania. 2004. p.. Ed. Dic ionar de sociologie. 2000 73. von Chamisso. Pacto) 68. 2004 63. 71. ----. 29 aug. Filosofia culturii.. Buc. 289-355 70. 1993: p. 360-364 („Mobilitate socială”). Sondaj CURS. 1979. publicat în 2005 în Jurnalul Na ional. Pedagogul. Publirom. 9-10 62.

cercuri concentrice. unde se implică. filosofice. ci numai felul în care acestea apar. scări. Pierre Corneille “Ceea ce participă la valoarea estetică nu sunt lucrurile şi nici ac iunile. locul.) sunt asimilate de către valoarea artistică globală. Pe de altă parte. table. juridice. ştiin ifice. sensul şi puterile creative ale omului. nici jocul artistului. din starea latentă în opera de artă luată ca obiect inten ional. nici statuia. estetice. piramide şi sunt clasificabile: vitale. adică acele realită i ideale corela ionate cu conştiin a şi cărora nu le-am mai putea presupune nici o existen ă îndată ce ideea conştiin ei s-ar stinge. valoarea este trezită în şi prin actul de receptare. politice.13 Valorile estetice La valeur n’attend pas le nombre des années. care sunt aglomerări de o mare diversitate. Le Cid. atât în realitatea lor ideală cât şi în stadiul de elaborări teoretice. ci aparen a lor. chiar dacă nu este formulată expresis verbis. Dintre acestea toate am decupat pe cele estetice în al căror tărâm am disociat. se prezintă aglutinate în sisteme. etc. catalogate mai cu seamă de estetica fenomenologică. având ca reper şi fundal arta: a) valorile estetice extra-artistice (în natură şi în via a cotidiană). artistice. economice.B. alcătuind o constela ie de instaurări care dau seama de natura. b) valorile intrinseci operelor de artă. Valoarea estetică spre deosebire de alte valori aderă la suportul fizic şi perceptiv unde se generează solidaritatea dintre expresie şi con inut şi se întemeiază însuşirea irepetabilită ii operei respective. morale. judecata de valoare estetică sau a gustului. Nu tabloul este frumos. Aici valorile non-estetice (morale. ca recunoaştere şi valorizare simultane. religioase.” Tudor Vianu Valorile. 228 .9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. Un alt moment d) al discursului constă în problematica ierarhiei valorilor unde se pune în discu ie posibilitatea canonului. ca nişte date ale experien ei practice. filosofice. vitale. În al treilea capitol interesul se concentrează asupra c) valorilor receptate. teoretice.

Ed. Borges. Buc. 1973. 315-331 sau în volum separat 4. Blaga. Ed. Literatura ca valoare artistică. Meridiane. p. vol. Meridiane.. Lucian. 1 (A-D). Algos. Buc. Buc.. Dima. Mihail. Economia bunurilor simbolice. muzică. Petre. Ed. 1989. Trilogia valorilor. Frumosul dincolo de artă. Ştiin ifică şi Enciclopedică. cinematografie. 1986 10. Ed.B. 175-192. Buc. Trilogia valorilor. p. Algirdas J. 1994.. Buc. Buc. 221-230. 1988. 1988 2. 184-186. Bibliografie De la etic la estetic.. ----. 1976. p. 149-167 ("Informa ia estetică şi estetica informa ională") 15. Gheorghe. Ed. 1946 p. Artă şi valoare. Ed. Chevalier. Bourdieu. p. Buc. Universitatea Bucureşti). Alain Gheerbrant. Paideia. Ed. Buc. p. Antologie de filosofie românească.. Ed. p. I. pentru "Valorile estetice şi teoria empatiei". Bcureşti. 2000.. Buc. Buc. Meridiane. Jacques. Ed. 30-56 16. seria teatru.. 221-231 3. ELU. p. Aventurile imaginii. Nemira. Comunicarea. 338-342 7. p. Artemis. Academiei. Crişan. Ed.. pentru Einfühlung. 164-173 17. 1997 5. Durand. Pierre.. Dufrenne. vol. Conceptul de valoare în teatru. Filosofia valorii. Jorge Luis. Scripta. Introducere în teoria comunicării. Buc. p.. Buc. Opere sociologice. tomul 36. 533-692 sau "Artă şi valoare" în Opere vol. Ceauşu. Achi ei. p. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare. III. Frumuse ea ca senza ia fizică..13. p. edi ia a III-a.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. 1971 18. Polirom. 1997. ----. Dragomirescu. Fenomenologia experien ei estetice. p. 5. Mihai (conf. Buc. Humanitas. Constantin. 70-194 13. Buc. X 8.. Ed. în vol. Buc. Iaşi. 137 în Greimas. Dic ionar de simboluri. în revista Studii şi cercetări în istoria artei. 1989 11. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Gheorghe. Ed. 1998 9. Minerva. Trilogia culturii.. Filosofia valorii. 1999 229 .a Valorile estetice /Valorile estetice în genere 1. Gilbert. Ed. Mikel. Ed.. Univers. 15-64 12. Ed. dr. Jean.. ----. vol. Mihai. Fontanille. Ed. Andrei. 279-313 14.. Ed. Universită ii Bucureşti. Semiotica pasiunilor. ----. Academiei Române. 1993. Buc. 1969. univ. în vol.. Poeticul. 1996 6. Dinu.

Ioan C. cap. Cartea Românească. Fiin ă şi Valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavalle. 115-120. Ed.. Mircea. Nicolai. Ficino. VI Muta ia valorilor estetice. "Trăirea estetică" şi "Opera de artă şi valoarea ei". 1997. Buc. Wladimir. Interferen e valorice. Meridiane. I. Cluj-Napoca. Cluj. Cezar Radu. Metafizică şi artă. Polirom. 1992. Ion. Morar. p. Ion. Minerva. p. 364367. 19-128 35. 28. 223-249 21. 1992. Ivanciu. 6 din Istoria literaturii române contemporane.. Buc. Arta şi frumosul în estetica medievală. Buc. Ed. Univers. Ed. ----. p. Marsilio. Ed. ----. Ed. Greimas. Scripta. Vasile N.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 19. 2000. Ed. Esteticul. Istoria literaturii române contemporane. vol. Ingarden. 137 (De la estetic la etic) 27. Lipps. Buc. vol. Facla. Jacques Fontanille. p. 1985 (teleologia şi judecata estetică la Kant) 31.. Actualitatea frumosului. 1937 sau Ed. Bazele esteticii.. Echinox. vol. Buc. Nearta-artă. 1974. Buc. 141-157 (Pozi ia valorilor estetice în domeniul valorilor în genere) 29. cap. Ed. Gadamer. 1985 30. Ed. 287-374 32. 1999 20. 26 şi 27.. Buc. p. p. Ed. 357-456. Roman. de Vest. 1983. Hans-Georg. vol.. Univers. ab urbe condita. Estetica. III. Ed. Studii de estetică. p. Univers. Genette. p. Iaşi.. p. Hartmann. Algirdas J. 1979. Radu. 359 şi urm. 1994 34. 1987. 1981.. Ianoşi. Ironia. Buc. Buc. Lovinescu. Umberto. p.. Eminescu. I. 197-206 33. Meridiane.. 395-398 36. Ed... 357-379. Lovinescu.. Eugen. cap. Gheorghe Stroia. 221-227 22. Asupra iubirii. II. Florian. partea a treia. Librăriei Socec. vol. I. Enescu. Estetica. Dacia. Muta ia valorilor estetice. Buc. Buc. Buc. 24. p. Jankélévitch. 263-298. Timişoara. Recesivitatea ca structură a lumii. Vechea şi noua ontologie. Ed. 192-198. Gérard. 52149 şi vol. Buc. Minerva. Rela ia estetică. Eugen. Ed. p. sec iunea "valori estetice". în vol.. 1997. Ed. p. II. Timişoara. 148-163. 151-152 23. Academiei. 65117 26. 1978. Buc. Eco. 1973 230 . Paideia. Ed. 1982. Ed. 2000 25. Universitatea Bucureşti. Theodor.. Semiotica pasiunilor. Ianoşi. 106-112. p. Ed.. 1979.

Din tradi iile gândirii axiologice româneşti (Ion Pascadi). Buc. Mocanu. 1998. 1968. Categoriile estetice.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 37. Logica frumosului. Meridiane. Buc.. 1976 42. Buc. Max. Michelis.. Estetica. p.. 385-387 40. p. Ed. ELU. Opere complete. 300 41. 1970. 1983 46. Sârbu.. nr. Sf. Ed. Paideia. Casa Şcoalelor. Alex. Buc. Evanghelos. Dionisie Areopagitul. Buc.. p. norma şi valoarea estetică apreciate ca fapte sociale") 43. Steaua. Platon. 288-311 (frumosul ca valoare) 54. p. Buc. Camil. p. 1996. p. "Cuvânt înainte" de Constantin Noica 47. Radu. Ed. 1969. 192193. 1974. Rusu. Jan. Ed. Istoria celor şase no iuni. 1966 45. Pascadi. Ed. Univers. Politică. Ed. Ed.. 2001 55. Ion. Artă şi conven ie. Vaihinger. Lysis. ELU. Ed. Titus. Mukařjovský.. Buc. 148-150 (util şi păcat) 52. de stat. Viorel. p.. Roman. 1943 38. Filosofia lui "Ca şi cum". Hans. P. Buc. Buc. 223249 51. 155-197. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1988. 409-488 ("Rolul judecă ilor în crea ia şi contempla ia artistică şi felurile lor") 231 . în rev. Nemira. Minerva. 1979... Buc. Estetica arhitecturii. Pareyson.. Arta şi ac iunea socială.. Studii de estetică. Eugen Lovinescu. 1989. p. 1981. 375-383.. Literatura şi morala. p.. Luigi. p. Wladyslaw. Moutsopoulos. Univers. 145-146 53. Tatarkiewicz. Ed. Comentarii şi delimitări în teatru. 15-51 50. Vianu. Ed. Buc. Facla. Idealul şi valoarea estetică. p. Univers. Opere. Ed.. Timişoara. Univers. Defini ia valorii frumosului. Henryk. Estetica. şi în acelaşi volum "Etnic şi estetic". Buc. Buc. Buc. Scheler. Trei. Markiewcz. 2-93 ("Func ia. Conceptele ştiin ei literaturii. Buc. 1983 49. Artă şi valoare. 8/1976. pentru Literatură. Liviu. 192-215 48. 13.. Buc. 1977. Teoria formativită ii. Ed. Meridiane.. A. 1968. Marcu. Valoarea artei în Renaştere. vol. Buc. în vol. ----. Ed. Ed. 48-65 56. Petrescu. Buc. Toma. Univers. Omul resentimentului. p. Ed.. Tudor. 344-368 39. p. Mihai Ralea. Cezar. 1982. 1987. p. Ed. Ed. Thalia.. Eminescu. 403-405 44..

Ed. Ed. Iaşi. Societatea Română de Filosofie. p.. Univers.b Valorile estetice /Valori estetice extra-artistice 1. 149-183 (Frumosul în natură şi în lumea omului). 1974. Ed. 1999 6. Buc. p. René.. Ed. Buc. Studii de filosofie a culturii. Minerva. Dufrenne. Academiei. 193-264 (esteticul non-artistic. 104-106 10. Ed. juridică. 172-179 III. vol. 1979.. Buc. 1997. Crestoma ie şi bibliografie. Ianoşi. Eco. Scripta.. Austin Warren. Ed.. Ed. Semiotica pasiunilor. Universul ca spectacol. p. Ioan C. Nearta-artă. Buc. 1982.13. Eminescu. Paideia... Estetica. Meridiane. ----.sau frumosul natural) 5. 60. ----. 1997. Ed. Ed. Buc. 111-114 (valoarea estetică în sistemul de valori. vol. 118-141 11. p. Génette. Arta şi frumosul în estetica medievală. Ed. Buc. Receptarea antichită ii în literatura română. Metoda formală în ştiin a literaturii. 461 şi urm. vol. vol.. Buc. 65117 7. 1989. Univers. vol. Buc. Mihail. Buc. în Studii de literatură universală şi comparată. 380-402 9. p. 715-741 63.. Buc. Buc. economică. Hartmann.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 57. Ivanciu. 8. Academiei. Buc.. Univers. morală. Andrei. 208-209 4. Buc. Cartea Românească. Teoria literaturii. Bahtin. Nicolai. Petre. Ed. Buc. Ed. 133-160 3. Ed. 1938. 137 (de la estetic la etic) 8. p. p. 1983. Rela ia estetică. Buc. p. ----. 175-191 2. p.. Vechea şi noua ontologie. Rosario. Ed. xxxx. Umberto. II. xxxx. III. Jacques Fontanille.. De la Kant până la evolu ionismul englez. politică. vitală.. Meridiane. Poeticul. religioasă) 58. Meridiane. Polirom. Fiin ă şi valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavelle. 177-312. Ion. Esteticul în sfera culturii. 2000. xxxx. Istoria filosofiei moderne. Buc. 52162 şi 1985. II. p. 1992. 1971. ----... Filosofia valorii. p. 1979. 1982. Academiei. p.. teoretică. Univers... Opere. 1963 59. Wellek. Mikel. Greimas. 197-206 232 . p. p. Gérard. 1967 61. I. ELU. Filosofie. Assunto.B.. Algirdas J. 1997. Ed. p. Buc. 1976 62. Ed. poeticul .

Estetica. pentru Literatură.L. pentru Literatură. 295 . Ed. I. p. Paideia.. Theodor. Jan. Hatmann. Buc. Ed. p. p. 19-21 15. 1974. Ed. Ed. Univers. Ed. Mihai. p. 339-489 18. Buc. p. 87-101.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 12.B. Buc. 111-114 III.. Vasile. Buc. Mukařjovský. 355-362. Estetica. 13. Buc. Evanghelos.. André. Vianu. Comarnescu. Meridiane. Ed. Opere.. Moutsopoulos. Mic tratat al marilor virtu i. Buc. 1972 (datoria). Ed. v. edi ia a II-a (datoria) 13. Minerva. Estetica. ----. p. 1987. Studii de estetică.. Retorica romanului. Dinu. Minerva. Ed. 127-140 4. Petru. Interpretări şi texte.312 11. 112-123 6. Buc. Buc. 200-239 (binele) 9. Comunicarea. Ed.. 1976. Booth. Universită ii din Bucureşti. Maiorescu. Roman. p. p. Arte poetice ale secolului XX. Moralită i elementare. Tudor. 288-298 16. p. (polite ea) 12. Univers. Wayne C. 1979. Ed. 1998. Humanitas. ----. Buc. 415-431 („Comediile d-lui I. Lipps. Estetica.. 1976. 1968. Buc. Esen a filozofiei. ----. Buc. Eminescu. p. Opere.13. Ed. Ingarden. Wilhelm.. Estetică.. Algos. Ed. estetismul 2. 243-248 (iubirea) 5. 2002. 1974. Buc. Univers. p. Kalokagathon. Immanuel. 1985. Ed. 1981. Studii de estetică.. Dilthey. Nicolai. 448-457 7. Ştiin ifică... vol. p. 341-349 8. Buc. Buc. Ed. Buc. Kant. Univers. 1976.c Valorile estetice / Valori intrinseci operei de artă 1. p. 1987. 55-69 (atitudinea estetică) 17.. 2000. 2003. p.. Istoria celor şase no iuni. Categoriile estetice. Bazele esteticii. Ed. 264-272 233 . p. Caragiale”) 10.. Vasile. Minerva.. Buc. Meridiane. 355-362 (polite ea) 14.. p.. Interpretări şi texte. Critice (antologie). 1966. Ed.. Univers. 8. Titu. Buc. Compte-Sponville. Buc. 14-21 (polite ea).. Balotă. Tatarkiewicz. 1978. Univers. Ed. Morar. Nicolae. Ed. Ed. Wladyslaw. p. Ed. 460-466 (elitismul autorului) 3. 179-183 13. Critica ra iunii practice. 2004. Buc.. Universită ii din Bucureşti. Morar. Buc. p. p. 2003.

Petru P. edi ia a II-a. p. p. Trilogia culturii. Artă şi valoare.. Buc. Estetica. Buc. p. p. 315-325 19. 213-215 (Criterii de validitate) 7. Paris. Univers. Constantin. Roman. p. 96-108 2. Georg Wilhelm Friedrich. Hans-Georg. Ed. Ed. Secolul 20. Vechea şi noua ontologie. Hatmann. Ed. p. 1966. Economia bunurilor simbolice. Ed. Iaşi. 192-216 17. 2006 ( valori etice şi literare) III. 1999 (datoria) 16.. Buc. 34-43. Introducere în teoria lecturii. 1895 (valori morale în opera de artă) 15. Ed. Buc.13. A citi. Marino. Cezar. Barthes. Opere. Călinescu. Crişan. Prelegeri de estetică. Lucian. Matei. p. 2001. 594-599 (comentariul lui Hegel la catharsis-ul lui Aristotel) 11... Retorica romanului. Meta Concept. 1998.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1997. 735-789 (gustul) 234 . Bourdieu.. p. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 14. 1969. 1976.. Buc. Philosophie morale. 1989. Buc. Vasile. Academiei Române.. Cornea. Polirom. 2003. Booth. Paul. Meridiane. Buc. 357-367 (plăcerea descifrării) 4. Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Gadamer. Blaga. Pârvan. p. a reciti. Vianu. 26-39 (perenitatea) 8. vol. Pierre... 141-155 10. Ed. Roland.. 124-141 18. 342-348 (perenitatea) 3. Artă şi conven ie. 1968. Tudor. 47-55 (Roman Ingarden şi paradigma «clasică» a lecturii) 6. Ed. Eminescu. Iaşi. Evaluarea şi interpretarea. 1982. Buc. ELU. Minerva.B. Negulescu. Buc. II. Librăriei Carol Müller. în rev. 10. p.d Valorile estetice / Valori receptate 1. Impersonalitatea şi morala în artă. Ed. Paideia. Radu. 204-220 5. littérature. Buc. 8-910/1981.. Adrian. Ed. 1989. 1983. Buc. Dic ionar de idei literare. xxxx. Hegel. p.. vol. Buc. Adevăr şi metodă. Buc. p.. vie humaine. 43-54 (gustul şi judecata de gust) 9. Nr. p. ELU. Univers. p. Teora. Buc. p. Ed. Nicolai. Datoria vie ii noastre. 55-59 20. 1973. Ed. Ed.. ----. Polirom. Wayne C. Etique. Toma. Univers..

Wellek. Ed. 1977. edi ia a II-a. 1997. xxxx. Stephen. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. Ed. Grünberg. 27-63 (v. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed.13. Ce este autoritatea?. Ed. Pareyson. 188-191 2. 1979. ----. Univers. Opere 13. Ullmann. Pătraşcu. Ed. Ed. Ed. Vasile. Pius. Teoria literaturii. Morar. Filosofie contemporană. Polirom. p. Cezar. Dragoş. 1972.. Univers.. Paul. Estetica. René. p. Bochenski. Andrei. Buc. 1995. Ludwig. J. 5368. Estetica. 56-72 5.. Buc. 313-325 (perenitatea) 14. în Opere.. Buc. Univers. Émile. 1975. 160-190. Eminescu. Petre.e Valorile estetice / Judecata de valoare estetică 1. Sociologie.. pentru Literatură. 66. 103-120 18. p. 194-203 (perenitatea) 19. p. Filosofia valorii. p.. 339-488 20. Reconstituirea valorilor stilistice. p. p. Artes.. Buc. edi ia a II-a. Texte alese. 238. ----. 211-215 16. 1989.. Ed. Universită ii din Bucureşti. Buc. p. Iaşi. Servien. p.. Estetica. Ed. 315333 23. ELU. Minerva. 2005 15. p. Interpretări şi texte. Buc.. Austin Warren. Buc. 6975 17. 1979. p. 1968. Studii de filosofia culturii. Garamond. Estetica. Ed. Buc. Poetică şi stilistică... 8. Introducere în teoria valorilor.. Radu. în vol. Luigi.M. 111-114 21. Ed.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 12. Polirom. p. Ed. Buc. Ed. 61. Buc. 355-362 13. 2003. Judecă i de valoare şi judecă i de realitate. Harpcenco) (perenitatea) III. 1987. Cornea. Buc. 1992 3. Minerva.B. Teoria formativită ii. Introducere în teoria lecturii. Iaşi. p. în vol. Ed. 59. Buc. 1972. 1998. Roşca. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Durkheim. Artă şi conven ie. 169-207 235 . 375-377 (perenitatea) 22. Poetică. Humanitas. Vianu. Ed. 63. bazată pe observarea conştiin ei. Ed. 1967. Estetica analitică: Arthur Danto. Politică. Buc. Axiologia şi condi ia umană. Iaşi. p. p. 1982. Tudor. ----. Estetică. Orientări moderne. 213-215 4. Buc.

Universalis. ----. p. p. Ed. teleologia şi judecata estetică (de valoare) la Kant Ingarden. 256-261 (via a ca bun suprem) 3... Blaga.. Ed. Mircea. Minerva. 431-448 (tipurile judecă ilor de valoare) ----. Introducere în estetică. p. Ed. Ed. Buc. Ce este autoritatea?. Ed. Bnabocov. Iaşi. 1989. 8. Ed. 1978. Ed. Buc. Rosario. Studii de filosofia culturii. 1987. Cartea Românească. 14. Bochenski.. 253 236 . Buc. Nostalgia. II. Encyclopedia Universalis.. 1938. p. Humanitas.. Buc.. 181-190 5. Buc. Roman. p. 1982. 246-253. All.. 454-478 2. Canonul occidental. Harold. Grupul editorial Art. 1990 xxxx.f Valorile estetice / Ierarhia valorilor estetice 1. Lucian. 287-303 Morar. Cursuri de literatură. Buc. Borges. p. Buc. Dabney. Buc. p. vol. 43-53 Vianu. Junimea.M. Cluj-Napoca. 413425. 1996. Buc. Ion. Buc. p. Mihaela. Paris. vol. 65-70 III. 13.. 2004 9. Meridiane. 1998. vol.. Buc. Teoria formativită ii. 1983. p. Buc. 325-342 Townsend. 464 7. 2007. Tudor. Vasile. Idea Design&Print.. Ed. Buc. 11... 12. Importan a de a fi canonic. Hannah. Ed. p. p. Univers. Minerva. p.. Universită ii din Bucureşti.. Buc. Ed. Universul ca spectacol. Glen. Interpretări şi texte. Societatea Română de Filosofie. 7. Ed. Business Tech International Press. Thalia.. Buc. Studii de estetică. p. 13. postfa ă la Bloom.. Univers. 205-244 12. Arendt. 133-160 4. Ed. Univers.. Buc. 1988 11. 62-67 xxxx. Regulile artei. p. Nearta-artă. 81-90 Pareyson. p. 1998. 1977. Bland. 513-523 8. Buc.. Ed. J. Buc. Humanitas. Univers. Istoria filosofiei moderne.13. vol. Eminescu. Anghelescu Irimia. 1993. 9. 8. 2000 6. 1985. Ed. Pierre. Condi ia umană. Ed. 42-44 sau Opere. Ed. Bourdieu. Luigi. Humanitas.. II. 1979. Vladimir. Casa Căr ii de Ştiin ă. Assunto. Artă şi valoare. Buc. 2003. Estetica. Univers. p. Ed. Canonul occidental. Ianoşi. p. 2000. Jorge Luis. Ed. Canonul occidental. Harold. Cărtărescu. Succes. 1992 10. Ed. Bloom. Estetica. 2007. Căr ile şi noaptea.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6. 33. Opere. 10.B.

7-45. Harold. Humanitas. Buc. Ed.. Buc. Jürgen. 163-169 (Ioan D. Timişoara. Constantin. Ed. p. Ed. 11-26 30.. Hegel. George. 188-189 19. Scrieri alese. p. Buc. Teora Universitas. 1971. Fenomenologia experien ei estetice. Univers. Buc. Friedrich. Anchetă de Christian Descamps. I.. Crowder. Modelul cultural european. Ed. 40-44 (Max Scheler). p.. p. T. Fiin ă şi Valoare în gândirea filosofică a lui Louis Lavalle. citat de Mihaela Anghelescu Irimia. Ştiin a veselă. Buc.. Matei.. de Vest. P. Ed. 1983.. Canonul occidental. Enciclopedică Română. 321-323 20. Ed. Eco. Ed. în The Chronicle of Higher Education. Ed. Amurgul idolilor. Ed. Mikel. 98-101 (P. Habermas. Lista infinită. cu un comentariu de Eric Blondel 28. Blaise. Antet XX Press. Umberto. Ed. Politică.. Liz. C.... G. 135-143 237 . Ed. 1967. Buc. Moles. 1999.. Roşca)127-231 23. p. Ed. Buc. Ioan C. p. 1994. 2000. 1979. p. Sociodinamica culturii. 478 26. 165-172 14. Rao. Vertigo.. Jung. p. Pascal. Gorg Wilhelm Friedrich. Alesul. p. Anarhismul. Noica.. postfa ă la Bloom. Humanitas. 1965 sau Ed.. Fenomenologia spiritului. Ştiin ifică. Mircea. Curtea Veche. Buc. 132-139. 2000.. September 7. vol. Ştiin ifică. D.. 1992. Mann. 1993. Întrebări pentru sfârşit de mileniu.. Buc. Convorbiri cu Le Monde. Literature’s Jeremiah leaps into the Fray. Oradea. 270-274 22. Eliade. p. Voin a de putere. 553-626 29.. 2007 21. Simboluri ale transformării... Amurgul idolilor. 1974. 93102 (mediocritatea) 18. Genealogia moralei. S. Clasicismul european. Humanitas. 1992. Ed. Buc. Academiei. Antet.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 13. Paul. Aion. 1991 25. 243-291 24. Ed. Meridiane. 2000. Ed. Ed. Academiei Române. Ivanciu. Dufrenne. Nietzsche. 145-160 15. II. Buc. Şi tu po i avea succes. Buc. Ed. vol. Buc.. 113-116 (Tudor Vianu). 1976. p. Buc. Eliot. Buc. Împotriva deznădejdii. 1994 sau Ed. p. 99-137 (valoarea şi pia a) 27. Roşca). în vol. ----. McMillen. Cunoaştere şi comunicare. 1998. citat în Călinescu. Buc. 119 16. 81-89. Humanitas. 2009 17. Abraham A. Iri. p. Thomas. 1997. Buc. Hanna. Buc. Ed.

Gaëtan. p. p. Arta filmului. 1962 35. Omul resentimentului. Scripta.org (e vorba de un canon. Buc. Studii de filosofia culturii. Scheler. Buc. Starobinski. Victor Ieronim. ----.B. Ed. Ştiin ifică. Dionisie Areopagitul. p. Opere. 1985. Minerva. p. Radu. 210-216 34.13. 2003.. p. Ed. 1560. Jean. 1982. Opere complete. Schwartzenberg. p. 2001. Despre îngeri. 261-265. Meridiane. în ordine descrescătoare. Vincent M. 119-124 42. Ed. Spiritualitatea succesului. a reciti... vol. Artă şi conven ie.. 66-70 (polaritatea şi gradualitatea). Funda iei România de Mâine. Bela. A citi. 307-312 (despre Cornelius Norbertus Gijsbrechts din Anvers) III. Antet. Scriitorul şi umbra sa. p. Buc. Buc. T. 1989. ----. 8. citi i şi importan i din toată lumea.. Polirom. 1998. 97-119. 1996. Balász. Introducere în axiologie. Ed. 2005 2. Roger-Gérard. Univers. Manualul corectitudinii politice. Ed. Ed. Instaurarea tabloului.h Valorile estetice / Ierarhia artelor 1. Buc. 1979. 12 scriitori – cei mai iubi i. Stoichi ă. Buc. 2005 36.. Opere 13. Călinescu... Buc. Buc. Ed. 85 32.unesco. Mihai. Vianu. Roazzi. 145-161 38. Max. Univers. p. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Curtea Veche. dintre care şi Cehov) III. 337-343 (succesul şi vedeta) 238 . 1973. p. Picon.. Buc. 228240 (Candide şi problema autorită ii) 41. Buc. Tudor. Ed. 71-102 40. 297-298 43. Textul şi interpretul. Statul spectacol. Cezar. Hariton. Buc.. 17 45.. Ioan N. 1957. Minerva. Buc. www. p.B. 1987. Matei. Volkoff.. Buc. Pleşu. Ed. Ed..13.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 31.g Valorile estetice / Reevaluarea valorilor estetice 1. Buc. Ed. Roşca. Ed.. Paideia Buc. p. Humanitas. Ed. ESPLA. Buc.. după Dionisie Areopagitul) 33.. Vladimir. 163-169 37. Trei. 1999. 2002. p. Iaşi. 339-488 44. Ed. 1995 39. 281283 (tabloul ierarhiilor cereşti. Ralea.. Eminescu. Sociologia succesului. Sf.. 102-106 (ierarhia). Andrei. p.

ELU. Mic tratat al marilor virtu i. Wilhelm. 200-239 (binele) 5. Kalokagathon. 1993. 90-123 (religia şi filosofia) 4. 127-140 (adevăr. Ed. Minerva.B. Buc. Ed. Buc. Ed. André. Buc.. p. Librăriei Carol Müller.. Universită ii din Bucureşti.... 13. Ed. Buc. 2002. 1998. 2004. Negulescu. p. 458-459 (ierarhizarea literaturii) III. 3.. Meridiane. Critice (antologie). Marino.. 350-363 (ierarhizarea literaturii) Read. p. Tehnică. Interpretări şi texte. Buc. 1985. Adrian. xxxx. 1969. 4. Ed. 1999 (datoria) 10. 2006. Univers. Buc. Buc. 243-248 (iubirea) 3. 5. Herbert. 1968. Ed. Estetica. Titu. Buc. Meta Concept. p. Dilthey. Filosofia lui Schopenhauer. Buc.. (polite ea) 7. p. Datoria vie ii noastre. Ed... Ed. Vasile. pentru Literatură. Ed. Ed. pentru Literatură.. Maiorescu. Buc. Estetica. Tudor. Cluj-Napoca. 14-21 (polite ea). 1968. (valori etice şi literare) 239 . p. Critica ra iunii practice. Buc. Univers. Tudor. p. Philosophie morale. Paideia. p. p... Moralită i elementare. Opere. Impersonalitatea şi morala în artă. Vianu. 1987. frumos şi bine) 2. Ed. Eminescu. Vasile. Comarnescu. 1972 (datoria). 1895 9. Ed. Étique. 2003. Th. Compte Sponville. vie humaine. 87-101 (binele şi frumosul). Pârvan. p. 27-32 Ribot. Ed... 355-362. littérature. Semnifica ia artei. Buc. ----. 72-90 „Clasificarea artelor frumoase” Vianu. Dacia. Immanuel. Petru. 1966. Kant. Buc. Humanitas. 6.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 2. p. Esen a filozofiei. Ed. Estetica. Ştiin ifică. 335-351 (ierarhizarea literaturii) ----.L. 1987. 55-59 11. 415-431 („Comediile d-lui I.i Valorile estetice / Interferen e ale valorii estetice cu alte tipuri de valori 1. p. Caragiale”) 6.13. Buc. Hermenutica ideii de literatură. edi ia a II-a (datoria) 8.. Petru P. Morar. p.

re-modelare. „Eternă reîntoarcere: acelaşi lucru în schimbare. Mentalitatea culturală postmodernistă a produs tehnica intertextualită ii prin care se rescrie. Devenirea eternă şi bucuria contemplării eternei deveniri şi eternul reîntoarcerii. ca indivizi şi colectivită i suntem rezultatul.14 Despre „Re”-uri Eflorescen a avatarurilor prefixului „re” în limbă şi. re-turnare. ceea ce este acelaşi lucru cu a afla şi construi identitatea lui Acum şi Aici. re-cuzare. la urma urmei. re-prezentare. re-stituire. re-lansare. re-confirmare. re-venire. 3 – referin ă la Nietzsche 29 240 . re-înarmare. re-ordonare. re-vizuire. re-versibil. re-maniere. re-modelare. reordonare.” Petre u ea29 Câmp semantic exemplificator: re-generare. retro. re-scriere. re-câştigare. reconstruc ie. Căci. re-înnoire. implicit. Vestala. re-suscitare. recunoaştere.B. resistematizare. 19993. re-semantizare. re-încarnare. re-formare. în atitudini este izbitoare şi poate fi în eleasă ca exprimare a nevoii noastre de trecut pentru a ne sprijini pe el (ca fapt şi consilier) prezentul şi a-i infuza acestuia consisten ă şi o mai bună aşezare. re-întoarcere. re-luare. re-vocare. în parte aleatoriu al unei anteriorită i germinative (v. în parte necesar. Ed. re-gândire. re-gresiune. re-considerare. p. reînvârtire. Lumea ca teatru. re-naştere. se resemantizează şi se reevaluează valorile culturale ale trecutului. refacere. re-teritorializare. re-staurare. re-dobândire. retro-viziune. re-dare. şi anamnesis-ul la Platon). re-amintire. re-producere. se restituie. re-interpretare. re-descoperire. Impuls de contopire cu marea unitate. re-organizare. re-citire. Nimicirea împletită cu crea ia. u ea. re-găsire.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. re-chemare. re-evaluare. Bucureşti. resorbire. re-înviere. re-compunere. re-pliere. re-montare. Petre. revitalizare. re-memorare.

Gianni Vattimo. Humanitas. 1 şi 2. 2010. Asimov. Ed. 1986. 91-102 6. II. O iubire a lui Swann. 2000 3. Univers. Benjamin. Buc. 2005 241 . Bloom. Colec iile Cotidianul. Ed.. Călinescu. Cinci fe e ale modernită ii.. ----.. Piere. 1999. 7-53 (Trecutul e mort) 2.. 2008 III. Ed. ClujNapoca. postfa ă la Jean Delumeau. Paralela 45. Buc. Hamlet.9 discipline plus 3 domenii Axiologie III. p. 2. Humanitas. The Penguin Press. À la recherche du temps perdu) 10. Ed. Piteşti.. p.. Platon. 127-137 4. 353-423 9. Tony. ClujNapoca. Reflections if the Forgotten Twentieth Century. 53-64 5. Isaac.. p. 60-68. vol. Michel. Buc. 2010. Buc. Buc. 1986 (problema raportului între moştenire şi moştenitor) 4. Ulise. Bourdieu. Ed. Economia bunurilor simbolice. Ed. Ce este un autor?. 421-429 8. 231-270 3. a reciti. Univers.14. p. Ed. Caputo.14. A citi. Proust. Allan. 1984 7. Matei. p. James. Visele sunt sacre. p.b Proiectul lui Nietzsche cu privire la reevaluarea tuturor valorilor exprimabil şi prin sintagmele „Transmuta ia valorilor” sau „Umwertung aller Werte” 1. Frica în Occident.. 52 şi urm. New York. 2004. Ştiin ifică şi Enciclopedică.a Avatarurile lui „Re” 1. II. Baudrillard Jean. Iluminări. Marcel. Buc. Walter. Meridiane. Jean-Claude. John. Joyce. Carrière.. p. Reappraisals.B. Umberto Eco. Shakespeare. 2006. Ed. Meridiane. Foucault. Curtea Veche. Ed. Polirom. p. Modest. Ed.. William. Morariu. p. Ideea Design & Print. 2007. Buc. 312 11. Ed. Teora. 154-167 5. O cetate asediată. Univers. Opera de artă în epoca reproductibilită ii tehnice. p. 2000 (v. Iaşi. Opere. Nu spera i că ve i scăpa de căr i. Menon. II. Buc. Ed. După moartea lui Dumnezeu. Buc.B. 1995.. vol. p. Buc. Univers. Ideea Design & Print. 1976. Ed. Yndt. în vol. Paroxistul indiferent. Buc. 5-9. Criza spiritului american. Ed. Ed. 2001.

Contemporanul. Mircea. Secolul 21. 169-175 (nihilismul).O. François. Ion. Buc. 1997. Nietzsche. p.. 1999. Ed. 149-159 Kierkegaard. aprilie 2005 ----. Art. 2004. Buc. Ce este un autor?. 1991. Nr. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Ernest Nolte. Paideia. Francis. 24-29 (nihilismul . Buc. Structura revolu iilor ştiin ifice. 67-68 (nihilismul . vol. 175178 (eterna reîntoarcere). 15.. All. Timpul în răspăr. 222234 (distan a istorică şi tradi ia) Halbwachs. Nietzsche. 89-177 Fukuyama. Th.. Nearta-artă. Univers. Sfârşitul istoriei şi ultimul om.resentimentul). 2007 Heidegger. Cartea Românească. p. p. Ed. Ed Saeculum I. II. p. Solaris. Michel. Cordun. 7. 178-184 (supraomul) ----. Dacia. 14. Humanitas. Ed. Încercare asupra anamnezei în basm. Ed. 1994. Amarcord. Stanislaw. 127-150 242 . Teora. Timpul imaginii lumii. Ideea Europeană.. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. p.. Ed. Ed. Paideia. 2933 şi 80-88 (eterna reîntoarcere). Buc. Buc. Univers.. Repetarea... p. 18. Val. Re. Drumul spre centru... 21. Corneliu. Maurice. Ed.. Ed. 1983. Gilles. p. Adevăr şi metodă. 2005 Deleuze. p. 104-107 (Valorificări ale Evului Mediu) Foucault. Søren. 23. Ideea Design & Print. 11. 2007 Gadamer.. 22. în rev. 4. ClujNapoca. Iaşi. Metafizica lui Nietzsche. Ed. Nr. Cluj-Napoca. Buc.v. Introducere în Personalism. Fascism şi comunism. 2001. Memoria colectivă. şi "Moartea lui Dumnezeu"). 12. Realitatea.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 6.. 17. 20. Buc. p. Martin. 13. 8. 19.. Buc. 1-6/2001. 259-269 Furet. 1976 Lem. p. 1998. un precursor al secolului XX. Buc. Tipuri psihologice. în rev. 86-88 (supraomul) Eliade.. Buc. C. 1974 Leu.G. 2000. Ed. Buc. Hans Robert. Ed. 107 Ianoşi. 9. Institutul European. Ed. S. 10. Timişoara. 1985.. Nietzsche şi filosofia. Ed. 194-212 Jauss. 16. 2000 Kuhn. p. 69-76 (nihilismul). 189-192 Jung. Ed. Hans Georg. Ed. Texte fundamentale.

Ed. 151-315 (Dostoievski şi Nietzsche) 38. Buc. Buc. Şestov. Paideia. Polirom. 1994. Omenesc. 1998. 215-216 37.. p. Ed. 19-34 26. Ed. Moralită i elementare. Echinox. Despre genealogia moralei. Filosofia tragediei. ----. 9-93 (nihilismul). Friedrich Nietzsche – Ştiin a veselă. Humanitas. Antet XX Press. Humanitas. Humanitas. prea omenesc. 507-553 (voin a de putere ca artă).supraomul) 36. comentariu de Eric Blondel. Vestala. Buc. 1991 (despre morală) 30. Ed. 99-129 (despre artă şi artistic) 31. I. 194-195 ("omul nobil" . 451-547 27. p. Amurgul idolilor sau cum se filosofează cu ciocanul. 1996 (altceva-ul) 34. Istoria filosofiei occidentale. Cluj-Napoca. Despre numinos.. 2007 39. Morar. 2001.. 553-627 (supraomul) 32. 2011 33. Introducere în filosofia occidentală. Nr. Sinapsa. Voin a de putere. Buc... Aion. lucrare în rev. 49-67 40. Humanitas. II/2008. 1999. Costea. Munteanu.. Buc. 1993 (morala). p. Gabriel. Vasile. Credin ă. Rudolf. Amurgul idolilor. Postmodernismul în antropologia culturală. ----. Horia-Roman. 171-174 (surprizele reevaluării) 25. Ed. Ra iune. Buc.. p. vol.. u ea. Buc. Univers. 33-151 ("Binele la Tolstoi şi la Nietzsche"). Dacia. Împreună. Otto. Russell. p. 2000 (supraomul) 28. p. Tomi ă. Alexandra. John.. p. Patapievici. ----. p. Shaud. 1993. Ed. Petre. 2006. Friedrich. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 24. Aşa grăit-a Zarathustra. Ed. 28-41.. Lumea ca teatru. Lev. Timişoara. Bertrand. Voin a de putere. Ed. Genealogia moralei. Hestia. ----. 99-180 (despre artă şi artistic) 29. Cluj-Napoca. p.. O istorie "glorioasă". 655-663 (eterna reîntoarcere). Nietzsche. 46-47 (Programul lui Nietzsche – Reevaluarea tuturor valorilor) sau în vol. Humanitas. ----. Dincolo de bine şi de rău. p. 1997. Opere complete. 2000. p. Troc. I şi II. 3. Buc. Platytera.. Ed. 3 (optimismul şi tragicul la Nietzsche) 243 . 92-96 35. Ed. Buc. Ed. Ed. Ed. Iaşi. Buc. p. Ed. Omul recent. p. 2005. 2001. Dosarul protocronismului românesc. Buc. 430-441 (Despre originea evaluărilor noastre). Antet. Buc. Ed. Univers Enciclopedic. 85-88. Cartea Românească. Ed. ----. Ed.. Ed. p.

D'Ormeson. Timişoara. Aventurile diferen ei. Teora. ----. Gianni. 1995. Buc. 62 6. p. p. Buc. Ed. Ed. în rev. Tânăra genrea ie. Babel. Mircea. Lec ii de filosofie. Petru. p.. 7-53 (Trecutul e mort) 2. Pontica. De la Platon la Heidegger. Cinci fe e ale modernită ii. Ed. Nietzsche. vol. Beaufret. p.. 14-18. 1996. p. 1996. 45-64 7. Buc. Nr. Nr. Masă rotundă. Constan a. Inven ia lui Morel. Compania. Ed. 448-464 9. Jean. Ed. Ed. Povestea jidovului rătăcitor. Ed. Humanitas. 32-34. Diferen ă şi repeti ie. xxxx. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Eminescu. 750-751 (Eterna reîntoarcere. p. Vattimo. Ed. Matei. Humanitas. Secolul 21.. 1-6/2001. ----. ----.. Buc. 2004. Călinescu. Heidegger şi hermeneutica. 1995.. Casares. 1985. 243-244 (Eonul dogmatic) 8. supraomul. 266-284 4. 696 (moartea lui Dumnezeu) 47..c „Veşnica reîntoarcere” ca idee şi mit 1. All Educa ional Buc. Pontica. 28-53 (supraomul) 43. Buc. p. În elepciunea supraomului. Vulcănescu. 2. Isaac. ----. Ed.. Mircea. 1999.14. Postmodernismul românesc. 1999.B. xxxx. Secolul 21.. Buc. 1995. Ed. Nietzsche. Univers. 80-88 10. Kalokagathon. 163176 (revizuire de conştiin ă) 46. voin a de putere). Sfârşitul modernită ii. p. All. 2003 5. Ed. p. 1999. Teodor. p. p. Ed.26-33. Cărtărescu. p. Buc. 21-33 (Apologia nihilismului) 45. 2004. 1999. Buc. p... Baconsky. 300 şi urm. Deleuze Gilles. Constan a. Buc. Constan a. Visele sunt sacre.. Pontica. 79-87 (supraomul) 44. 1993. p. 101-131 42. 64-77 (nihilismul) III. p. Adolfo Bioy. Dincolo de subiect. Asimov. 1994. 1-6/2001. 244 . Ed. Ed. Nietzsche şi "Moartea lui Dumnezeu". Amarcord.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 41. Anastasia. Comarnescu. în rev. p. Buc. Iacob şi îngerul. Ed. Univers. 190-196 3.

Voin a de putere.. p.. p. III. Timpul imaginii lumii. Nae. Ecleziastul. 1997. IX 21. 41-47. Mikel. Fowles. ----. Ed. p.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 11. 1999. Eugen. Univers. Buc.. Mitul eternei reîntoarceri. p. 3 13. 355-376 15. Dincolo de prinicpiul plăcerii. Buc. 1987. Humanitas. Buc. Ed. 1999 14. Estetica. p. Insuportabila uşurătate a fiin ei. Timişoara. Inedit. Buc. Un precursor al secolului XX. 175-178 23. Nicolai. Metafizica lui Nietzsche. Buc. p. Hans Robert. Univers. Univers. Sigmund. Minerva. 1995. Univers. Nietzsche. Buc.. Buc. Ed. Fukuyama. Amarcord. 107 24. p. Ed.. Martin. Buc. Repetarea.. 1999. p. Garamond. 1992. Paideia. 106-107 30. Heidegger. Ed. p. ----. Dufrenne. Jauss. I. Jurnalul Literar. 136 16.. Humanitas. Buc. Ionescu. Noica. 1998. Filosofie generală. Freud. p. 1993. Eminescu. ----. Oradea. Ed.. Ed. Vechea şi noua ontologie. 1992. 129-161 (direc ionalitatea în istorie) 20. Experien ă estetică şi hermeneutică literară.. Florian. Fenomenologia experien ei estetice. Kundera. Sfârşitul istoriei şi ultimul om.. Secolul 21. 655-663 31. vol. 8-9 28. Buc. Buc. 85-99 (despre prezen a trecutului în istorie) 22. 1981. Paideia. Buc. Ed. în rev. I şi II 17. Tratat de istorie a religiilor. Mircea. excep ia şi naşterea culturilor) 245 . Ed. 1983 26. Kierkegaard. 1976.. Søren. Paideia. John. Univers Enciclopedic. ----. Buc.. Ed.. Buc. p. Hartmann. Ed. p. Univers. Francis. 1999 25. p. Aion. Friedrich. 319-324 (imita ia trecutului) 29. Recesivitatea ca structură a lumii. vol. Eliade. Buc. 1994. 28-36 19.. 409-410 12. 11-26 (Regula. p. Ed. 1974. 1996. Roza Vânturilor. Istoria literaturii românecontemporane. I. Modelul cultural european. Meridiane. Ed. Iubita locotenentului francez. Moutsopoulos.. Nietzsche. Mircea. Ed. Milan. Ed. Ed. Lovinescu. 1976. Nr. Buc. Evanghelos. Ed. vol. Constantin. 378 18. 2000 27. 16/2001. Ed.. p. Ed. Categoriile estetice. Buc.. Tratat de metafizică.

Modernitatea. Buc. p. 1980 37. 455.. 150164 36. p. Paz. Opera de artă în epoca reproductibilită ii tehnice. Ed. Cluj-Napoca. 8. Ed. 1998. London. xxxx. 750-751 III.10/1981. I. 459 246 . Nouss. p. 233 6. în vol.. Univers.9. 2008 5. Nr.. Blanning. Ed. Clusium. Buc. în vol. Ştiin ifică. Roland. Ed. Boierii nun ii: intelectualii români între grupruile de prestigiu şi pia a liberă a ideilor. M. Ed Dacia. Andrzej Vajda. 1982. 1999. Metamorfozele cercului. p. 23 3. 2004 2. 746. Buc. 303 42. Buc. Ed. Compania.. Buc.. Tudor. p. Buc. p. Vianu. 8. Adam. Barthes. Ştiin ifică. revistă de studii de istorie a religiilor. Ed.. Ed. 2000 4. Vîjeu. antologie de texte cu o introducere de Angela Botez. p. 183-191 39. Blecher. Hatierm Paris. p.. Savoir et Pouvoir. 2000 33. Craiova. Omul de celuloid. Matei Sorin. p. sub egida Asocia iei Archaeus. 1979. Ed.. André Gide şi jurnalul său. 1973. Georges. Piteşti. 48-49 (Max Planck) 35. Jurnal de sanatoriu. Întâmplări din realitatea imediată. Structuralismul. Buc.. Univers. 225-233 (cultură şi timp) 38. Paralela 45. 163-164 34. Primejdia mărturisirii (în dialog cu Ioan Pintea). Jean. Inimi cicatrizate. Bloom.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 32. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Secolul 20. Octavio. Iluminări. Minerva. Ed.14. xxxx. All Educa ional. Nicolae. Buc. Canonul occidental. 7-39 41.d Recitirea şi rescrierea trecutului 1. Viziunea luminată. Russ. Alexis. p.. Tome I. Dimensiunea metafizică a operei lui Lucian Blaga. Ed. Titus. p. p. 1987. 2005 40. Dragoste şi erotism. Ed. Walter. 1997. în rev. 123. Opere. Steinhardt. Buc. Harold. The Pursuit of Glory: The Five Revolutions that Made Modern Europe Penguuin Pess. Ed. 1997. Humanitas. Piaget. 2004. Eminescu. Cluj-Napoca. 40. Ed. Jacqueline. fascicul 1. 2002.B... 404. Ed. Poulet. vol. 1998. 172-180 sau Studii de filosofia culturii. Archaeus. 1996. Aius. Tim. Univers. Buc. Dubla flacără. Benjamin. xxxx. Buc.

Comicul. Buc. 52 Dittman. Lorenz. Enciclopedică Română. p.. Intelectualii în câmpul puterii. apud Gheorghiu. 2003 ----. Ed. 27. IX. Elliot) Cezar. 1971. Clasicismul european. Drumul spre centru. Polirom. Alexandru. 322-357 (rituri) Eco. Jorge Luis.... Buc. Ed. Structură. Polirom. 1991. Benjamin. Michel Izard. p. 2004. 1960 Fondane. Ed. 1995. Mircea. 1989. p.S. Ed. Iaşi. Buc. Emile.. 104-107 (valorificări ale Evului Mediu) Eliade. Buc. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Humanitas.. 1994. Georges în Convorbiri cu Le Monde. Polirom. 14. Anton. 2000. Ed. Formele elementare ale vie ii religioase. Ed. Buc. 154-167 ----. Mircea. Pierre. Montana. Matei. Tehnică. Pontica. 26. Univers. 263 Foucault. Stil. 24. în Cahiers du Sud. Ed. Ce este un autor. p. p. 9. U. Iaşi... Ed. Bonte. 1999. în rev. 17. p. Artă şi conven ie. Michel.. Humanitas. p. Buc. Buc. 23. Institutul European. Meridiane. 584-587 (ritul) Borges. Dialog despre ipoteză. 20. 22. Buc. Buc. 1991. Ed. 89-177 247 . 87-88 Durkheim. 211-215 Defays. 16. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. 166. Meridiane. Univers. 8. 319-320321. Russian Formalism. Imagini şi simboluri. p. 60-62 Duby. 91 Dumitriu. Mihai Dinu. 1995. Ed. Economia bunurilor simbolice. Meridiane. 1986 (problema raportului între moştenire şi moştenitor) Bourdieu. 10. Ştiin ifică şi Enciclopedică. p. Humanitas. Business Magazine. Ed. Umberto. Şase plimbări prin pădurea narativă. Polirom. Nr. Economia bunurilor simbolice. Crase banalită i metafizice. 1997. p. Cinci fe e ale modernită ii. Ed. 62-66 Bourdieu. Pierre. 15. 25. 198 (35)/2008. Ed. Ideea Design & Print. p. 66 ----. Pronume din trecut. 12. Ed. Constan a. JeanMarc. The Hague. 11. Radu. Retrospective. Piere. 149 Eliade. Secolul 20.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 7. Ed. Iaşi. Iaşi. 13. Ed. Buc.. în rev. 2007. p. 1986 Călinescu. 21. ClujNapoca. 19. 1934. p. p. 18. Ed.. 2004. p. p. 264 Dragomir. Simbol. Buc. Nr. p. a reciti. Ed. 21-23 Erlich. 188189 (unde îl citează pe T. Iaşi.. A citi.

1997.10.. Experien a estetică şi hermenutică literară. 27 martie 2009. Paris.. Jauss.. Homo videns. Meridiane. 6 40. Mavrodin. România literară. în vol.. Buc. Ed. Ed. p. Fenomenologia.. 1992 29. 1130 în Biblia sau Sfânta Scriptură. 11 în Giovanni Sartori. 711 30. Ed. Karl. 8292 (istoricitatea). Rus (coord. p. 1973.). Lyotard. Ed. 2000. Leu. 111. p. Henry. Adrian.. 1997. 1997. p. Nicolae. 75-84 ( a cunoaşte trecutul în prezent). vol. Ivaşcu. Nicoale. 2009 43. Nr. Piteşti. Lumea ca labirint.. p.Triumful ra iunii. Univers. Buc. 1994 45. 12.. Aldous. în rev. Sorin. Buc. A. Humanitas. citat la p. Lec ia de deschidere de la 31. 7/iul. Marino. Buc. 1982. Dic ionar de idei literare. The Art of Memory. Jean François.. Ed. 2008 35. p. Hartmann.. 217 de Dan A. Corneliu. Linda.1938 la Universitatea din Bucureşti. Ed. Jaspers. Nr. p. Ed. 1973. Buc. Ed. Ed. Realitatea. 84-99 (arhiva de text) 32. Buc. Ed. Ed. Politică. Palimpsestes. Gérard. Seuil. Buc. 89. 127-150 41. p. La littérature au second degrée.. 25. în rev.. Univers. 27 36. 191 38. Univers Enciclopedic. 1983 34. Interdisciplinaritatea în ştiin ele contemporane. 2005 33. Manolescu. p. Lăzărescu în studiul Ştiin ele istorice în perspectiva interdisciplinară. 1984 39. Frances. 1 şi 2. 165 31. Hans Robert. Idei în dialog. p. Religia modernită ii seculare. Buc. Politica postmodernismului. BOR. Întroducere în personalită i. Ed Eminescu. Buc. Lavric. Hutcheon. Bogdan. 787 44. Ulise. Joyce. citat de Gustav René Hocke. Buc. 2000. Huxley. Între cavaleri şi trubaduri în rev. 3. James. Penguin. London. 92-99 (filosofia istoriei) 42. Nicolai. Yates. Matei. citat la p. Humanitas. Vechea şi noua ontologie. Buc. Paralela 45. 6/iunie 2006. p. 1983. Paideia.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 28. Introducere la preten ia pentru baroc. Istoria filozofiei. Buc. Istoria critică a literaturii române. Génette. 16 248 . p. Idei în dialog. Jacqueline. 23 37. Iorga. Nr. Ed. Ed. Univers.

Ed. Hamlet.. Istoria filozofiei occidentale. I.. 2005. Ed. Buc... Fernand Braudel.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 46. Ed. 1989. Otto. Joseph. Lev. Buc. Dacia. p. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. Nina. p. R. Buc. 2007. 1929. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Filosofia tragediei. Pragmatism şi filosofie postnietzscheană. Cartea Românească. Horia-Roman. Platon. Eminescu. Noica.. 2000. Şcoala analelor. II. Joseph Ratzinger). 92-100 50.. 2007 249 . p. Moldova. 2000 (v. Ed. Humanitas. Sebastian. 55 54. Richard. Ed. Regia spectacolului de anima ie. p. Buc. Unatc Press. Pierre Chaumu. 2010. Cosntantin. Humanitas. Ernst Labrausson. p. Buc. Despre numinos. Ed. 2000. p. Danusia. 33-315 62. p. Opere VI. 1996 ("altceva") 49. Allfa. Ed. Alexandra. citat de Andrei Marga în Dialectica secularizarii (Jürgen Habermas. Buc. Constantin. 21-48 55. 31-60 47. Rudolf. Ed. 2001. Ed.. Lucien Febvre. Cluj-Napoca. p. Patapievici. Cluj-Napoca. Ed.... 205 52. Humanitas. Georges Duby. Buc. Jacques Le Goff. Paralela 45. William. Omul recent. Ed. À la recherche du temps perdu) 53. Stănculescu. Emmanuel le Roy Badurie. Ed. Univers. 1978. René. p. Ed. Piteşti. Russell. Bertrand. Ed. 1997. Meridiane. Schi ă pentru istoria lui cum e cu putin ă ceva nou. Buc.. Iaşi. Apostrof. Dosarul protocronismului românesc. p. O iubire a lui Swann. 2005 56. O istorie "glorioasă". Buc. Cartier 61. Humanitas. Pepino. Buc. Univers. Ratzinger. Cristian. Sentimentul românesc al fiin ei. Mihail. 312 58. Stampa japoneză în secolul al XVIII-lea. Stock. în Convorbiri cu Le Monde. Thom. Buc. Noica. Jurnal. Rorty. Tomi ă. 432-433 51. Univers. Ed. a avut ca obiect de cercetare istoria mică şi este reprezentată de următorii autori: Marc Bloch. Marcel. Kieslowski despre Kieslowski. Colec iile Cotidianul. p. Buc.. Buc. 3 60. Kieslowski. Şestov.. Shakespeare. 60 63. Proust. 1 48. Phillippe Aries. Ed. 1996 57. 1986 59.

Tony. Blaga. 69-79 7. 64-70 69. Ispita evocării. p. Didactică şi pedagogică. Mircea. 1982. Pontica. Buc. 3 66. Vattimo. vol. 8. Yndt. p. 1993. New York. Canonul occidental. Bloom. 2004 8. Art. Allan. Humanitas. Heidegger. Buc.e Criza axiologică30 1. New York. Polirom. Iaşi.. Routledge. 123-136. 297-306 (Eonul dogmatic) 2. Buc. Secolul 21. Alexandru. Ed. Crase banalită i metafizice. Ed.. 2005. 169-175 9.. Filosofia contemporană. Ed.B. Linda. All Educa ional. Theory. 209 (cultural studies) III. Bloom. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane.. în rev. 1992. aşa cum l-am cunoscut. Buc. Ed. Buc. 2006. Criza spiritului american. The Penguin Press. Petre. 1999. p. All. Ed. Deleuze. Wölflin. Minerva. p. Reappraisals.. Troc. şi Nihilismul în subcapitolul Tipologii ale culturilor din capitolul IX Teoria culturii 30 250 . History. Ed. p. 1995. 2007 4. Timpul. Fiction. Buc. Simbol. Vulcănescu. A Poetics of Postmodernism. Dan. Postmodernismul în antropologia culturală. Buc.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 64. Gianni. Humanitas. Metafizica lui Nietzsche. Meridiane. Nae Ionescu. Hutcheon. u ea. 2008 70. 1-6/2001. Harold. 7-21 5. Nietzsche. Dragomir. Nr.. Lumea ca teatru. citat de Lorenz Dittman în Stil. p. Martin. Humanitas. Buc. Ed. p. p. Luciditate şi nostalgie. 2006. în vol. Ed. Structură. Ed. Lucian.. Buc. 174-178 (genealogie şi necesitate) 65. p. 1983. London v. Boboc. Ed. Societatea transparentă. Gabriel. Alexandru. Constan a.. Ed. Opere. Nietzsche. Gilles. p. 142-146 6. 5 67. Buc. p. Ed. 2004. Vestala. Ciachir. p.. Reflections if the forgotten twentieth century.14. Ed. 154-155 68. xxxx. un precursor al secolului XX. 274-278 (interpretarea operei Moarte la Vene ia) 3..

Ioan D. 90-108 18. 1997.. Roşca. 183-191 251 . Ed. p. Buc. Constan a. p. Timişoara. Fenomenologia. 1979. Buc. Humanitas. Horia-roman. Tudor. vol. Ed. Ed.. 27-29 11. ----.. Paralela 45. p.. Paideia. Buc. Opere. Ed. 430441 (despre originea evaluărilor noastre). Omul recent. p. 92-105 (modernitatea şi rescrierea trecutului) 16.. Buc. Ed. 2000. Sfârşitul modernită ii. Piteşti. p. Ed. Ed. 1982. Søren. Vianu. Jean François. 166-172. Ed. Eminescu. Patapievici.9 discipline plus 3 domenii Axiologie 10. p. Minerva. Alexis. Introducere în axiologie. 149-174 17. Vasile. Vattimo. Studii de filosofia culturii. Aion. 1993. 8992. Kierkegaard. p. 2001. 172-180 19. Modernitatea. p. 1999. 92-99 12. 163-169 13. p. Buc. Gianni. 2002. p. Pontica. Voin a de putere. 44-47 (modernitatea ca valoare) 15. Oradea. Amarcord. Buc. Friedrich. Nietzsche.. Nouss. 93-627 14.. Ed. Morar. Moralită i elementare. Ed. Funda iei România de Mâine. Repetarea. Lyotard. 2000. 8. Humanitas. 2004.

9 discipline plus 3 domenii Axiologie 252 .

criticile de artă şi istoriile artelor 3.A Componentele tematice ale cursului de Estetică31 (syllabus) 1. gustul estetic. judecata de valoare estetică. crea ia. esteticile de ramură. Despre "irealită i". Crea ia artistică 10. Fic iunea cinematografică şi fic iunea în teatru 15. Poetică. Componentele fenomenului artistic (autorul. Poetici teatrale 4. evaluarea estetică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală CAPITOLUL IV ESTETICĂ GENERALĂ IV. Mimesis-ul. Fic iunea artistică. Mimesis-ul în arta teatrală 8. Tipologii de opere teatrale şi cinematografice 12. idealul estetic (schi ă) 5. Clasificarea 31 Acest curs se predă la Anul III CAV şi Anul III Regie Film 253 . Explicarea crea iei artistice din perspectiva psihanalizei 11. Delimitări preliminare: estetic şi artistic. Categoriile fundamentale ale esteticii şi estetice: tragicul şi comicul 7. Forma operei de artă. sensibilitatea estetică. Conceptul de artă. Artistul – tip de personalitate creatoare. Atitudinea estetică şi componentele sale: sim ul estetic. Obiectul şi problematica esteticii. Sistemul artelor sau artă şi arte. estetica generală. Teoria "mor ii artei" 14. Poetica de autor în arta filmului. teoriile artelor. "Dublul mimesis" în cinematograf. Conceptul de operă şi opera de artă. Rolul biografiei 9. Forma artistică în film. Discipline conexe 2. Morfologii spectacologice 13. poetici şi poietică. Tipuri de opere. Categoriile fundamentale ale esteticii şi estetice: frumosul şi sublimul 6. opera şi receptarea).

(Teatrul şi filmul ca ramuri ale artei) 17. Filmul şi teatrul ca forme ale limbajului artistic 23. Teoria receptării. stil. Regimul valorilor extra-artistice în interiorul operelor de artă teatrale şi cinematografice 30. şcoală. Curent. Varietatea tipurilor de valori estetice intrinseci imanente operei. Teatrul şi filmul în sistemul artelor. Interferen e ale filmului şi teatrului cu celelalte arte 18. Arta – formă a culturii (spirituale). Artă şi comunicare. Filmul postmodernist şi postmodernismul în arta teatrului 22. Conceptul de valoare şi valoarea estetică în genere 28. Func iile artei. Tipuri de receptare.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 16. Postmodernismul în artă. Pancronic şi caduc în opera de artă. Judecată de gust. Fenomenul interferen elor artelor în secolul 20. Arta ca formă de limbaj. precursoare a esteticii postmoderniste 21. Estetica lui Nietzsche. Critica de film şi critica de teatru 27. Filmul de avangardă şi teatrul de avangardă 20. Mass-media şi "aura" operei de artă 31. Regimul valorilor extra-artistice intrinseci operei. "Orizontul de aşteptare" şi catharsis-ul 25. Avangardele. Valoarea globală. Universalitate funciară şi universalizare circumstan ială 254 . Arta modernă şi modernismul 19. Valorile extra-artistice 29. Informa ia semantică şi informa ia estetică 24. Arta în civiliza ia actuală. Estetica condi ionalistă şi cea constitu ionalistă 26. Spiritul avangardelor. Critica de artă – formă specializată de receptare.

1971 18. George. Buc. pentru admirabila atitudine teoretică a interpretărilor şi spiritul selectiv cu care a excerptat texte dense din operele unor mari esteticieni. Ed. Erich. Paul. Frumosul dincolo de artă. Polirom. Achi ei. Croce. Unatc.B.. Teoria generală a criticii. Seuil.P. Blaj. Ed. J. Gheorghe. Ed.. Funda iei Pro. 1999 8. 2000 15. Meridiane. 2006. Nathan. P. Ed. Regulile artei. Renée. Buc. Estetica in nuce. 1957 20.. 1971 Recomandăm În primul rând excelenta lucrare a profesorului Vasile Morar intitulată Estetica. Paris. 1967 6. 1998. 1998 9. Ed. 7 discipline: orizonturi culturale.. Réflexions sur l'esthétique contemporaine... Francesco.. Casetti. Buc. Spectacolul ascuns. Les théories du cinéma. Cesare. La philosophie de l'art. Seuil. Ed. 1976. Aristarco. Poeticul. Introducere în teoria lecturii. Paradoxul despre actor. Buna vestire. 1985 10. Meridiane. Coquelin. Poetica. 32 255 . Aristotel. Cusset. L'esthétique experimentale. Mimesis (1946). II. 317-339 13. 2003.. Begel.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. pentru Literatură. Buc. Mikel. 1998 7. Ed.1. Diderot. p. Principii de estetică. Paris. Anne. Ştiin ifică..B Bibliografia cursului de Estetică32 IV. 1998 16. Paris. Univers. Univers. Buc. Ed. ESPLA. Alexa. Morizot. Ed. Cometti. Interpretări şi texte. Ştiin ifică. Visarion. Breviar de estetică. L'art du lieu commun. Buc. Brandi. Ed.. 1992 4. Pleins Feux. ELU. Cornea. Ed. Călinescu. Florance. Guido. Questions d'esthétique. Buc. 1957 5. 2010 3. Ceauşu. Buc. vol 1 şi 2 21. Benedetto. Utopia cinematografică. Paris. Fenomenologia experien ei estetice. Gheorghe. editura Universită ii din Bucureşti. 2000 19. Bonveresse. R. Meridiane. Ed. Buc. în Opere alese. Iaşi. Buc. Ed. edi ia a doua 17. 2003 14. 1988 2. Pierre. Dufrenne.a Bibliografia generală a cursului de Estetică 1. J. Ed. Ed.. Fenomenologia arogan ei.. Univers. Ponivet. Denis. ----.. 2000 11. Bourdieu.U.F. Yves. 1968 12. Ellipses. Buc. ----. Auerbach.

----. vol. vol. Sublimul în artă. Opera deschisă. Ed.. Klincksieck. antologie.. Georg Wilhelm Friedrich. Ianoşi. Hubaut. M. Tradi iile gândirii estetice româneşti. 2 42. 1981 41. Istoria esteticii. 2000. Buc. Theodore Simon. Luc. Re-mix épidemik. Hegel. 1978 36. Ion. Schi ă pentru o estetică posibilă. Buc. Mara. Ingarden. Presses Universitaires de France. Ed. 2006 28. Univers. Vasile.313 43. Jimenez. Estetica.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22. Originea operei de artă. Constan a.. Nicolai. Buc.. Tendances et enjeux. Estetică.. Univers. Ed. Joël. Pontica. 2003 256 . Ed. Morar. Experien ă estetică şi hermeneutică literară.E. Jauss. Comunicarea. Sociologie du theatre. Algos. Despre frumos şi artă. Meridiane.. Limitele interpretării. K. Emmanuel. Ed. ----. 1999 38. Meridiane. 1966 30. Ed. Buc. Ed.. Meridiane. Buc. BPT. Jouffroy... 1978 33. 1982 31. L'esthétique contemporaine... Prelegeri de estetică.. vol. Jean.. Eco. Ed.. Buc. Universită ii din Bucureşti.. Interpretări şi texte. Minerva. Ed. Buc. 1969 25. Georg. 1996 24. 1974 29. Individualité et valeur dans la philosophie morale. Univers. ----. ----. Mihai. Buc. Cours d'esthétique. 1983 37. Kuhn. Buc. Heidegger. Umberto. Ed. 295 . Ed. Kant. Kagan. Ed. Gilbert. Dinu. Meridiane. Hartmann.. 1 şi 1974. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Academiei. 1979 40. Homo aestheticus. vol. 2006 32. Ed. 1972 27. Buc. Buc. Buc. 1 şi 2. Estetica. 2006 39. 1972. FRAC BasseNormandie. Duvignaud. Ed. Didactică şi Pedagogică. Buc. Esthétique de la disperation. 1984 44. Ed. S.. 1984 35. ELU. Quadrige.. Estetica. Univers. Roman. Eminescu. Hans Robert. Studii de estetică. 1997 26. Meridiane. p. Martin. Buc. 1. H. Halais. Buc. Lukács. 1975 34. Critica facultă ii de judecare. Buc.. 1999 23. Ed. Ed. Adamant Media Corporation. Ed. Ferry. Morfologia artei. Immanuel. Meta Concept. Buc.

Theodor W. Dabney. 1957. Susan. 1981 52. Contururi spectacologice crepusculare. p. Meridiane. Sonntag. The Popular Arts in America. Morpurgo-Taggliabue. Istoria celor şapte no iuni. Friedrich. Ed. 1976 47. Muzeul Literaturii Române.. 482 4.. 93-101 257 . littérature. B. Institutul European. Ed. René. Artele şi rela iile dintre ele. Ed..1. Introducere în estetică. în antologia De la Apollo la Faust. pentru Literatură. Wladyslaw. Ed. Society and Culture. 2000 5. Arendt.. 1976. The Free Press/Collier-McMillan.. Ed. Meridiane. Ed.. 1968 55.M. 2000 54. Ed. Thomas. Buc. Buc. 1981. Philosophie morale. Categoriile estetice. 16. 2006 IV. ).. Ed. Ed. Haig.M. Jean-Michel şi Françoise Revaz. Ed. vol. 1 şi 2 46. Studii de estetică. Meridiane. Univers.. Analiza povestirii. 1967 57. Vianu. D. 1974 48. Ed. Împotriva interpretării. Moutsopoulos. Scrieri despre teatru. Adam. Tempus. Univers. 2004 53. Buc. Warren. New York/London. Acterian. Univers. 2000 51.. Adolphe.b Bibliografie pentru Estetica teatrului 1. 1978. Buc.. 29. Iaşi. p. Buc. All. ). Buc. Ed. Buc. p. în Rosenberg. Mass Culture. Ed. 1957. Opera de artă vie. în Rosenberg.. Meridiane. ELU.. p. Townsend.. Unitext. Simbolul artistic. Wellek.. White (Ed. Guido. Estetica contemporană. 65-70 3. Ethique. Univers. 20. Buc. ----. Adorno. Evanghelos. Nietzsche. The Popular Arts in America. Buc. Mukářovský. D. Tudor.. Worringer. Abstrac ie şi intropatie. Munro. Buc. Hannah. Buc. B. Buc.B. Austin. Ion.. The Free Press/CollierMcMillan. Buc. Wilhelm. vol 1 şi 2. Appia. Tatarkiewicz. Ed. Univers. Buc. 1 şi 2 49. xxxx. 177-297 50. Buc. Teoria literaturii. 1978 56. 1998 2. Mass Culture. Ed.. New York/London. White (Ed. Naşterea tragediei. Toboşaru. 1970 58. vie humaine. vol. Television and the Patterns of Mass Culture. Jan.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 45.. Estetica. Meta Concept. 1999.

1994 (antichitatea). IX şi X.. p. I şi II. Peter. 1976. Echinox.. Dandysmul. 1985. 390-427 Brandi. 67-68. p. George. Ed. 15. Univers. în rev. Nemira. Ed. Pierre şi Michel Izard. 7. Buc. Iaşi.. 8. Ed.. Univers. Roland.. 294-317 (genuri teatrale) Banu. 19-22 Barba. 21. p. 1995 (epoca feudală).. S. rev. p. VII şi VIII. Buc. 199-200 Bourdieu. Ideea Design & Print. 2007. Eugenio. Ed. Plăcerea teatrului. Idei în dialog. Cesare. Ed. Philippe şi George Duby (coordonatori). O istorie. 2003. Iaşi. 1993 ----. Ed. 18. Meridiane. 12. 250290 (teatrul).. Cluj-Napoca. 133-160 Aumont. Roşu şi aur. Universul ca spectacol. Meridiane. Buc. Unitext. Meridiane. 53-59 („Oraşul ca teatru şi via a ca sărbătoare”). Meridiane. Univers. Alain Bergala.. 19. New York. 11 şi 12/2001. nr. p.. 168-190 (carnavalizarea). p. Ariès. Ed. Istoria vie ii private. 1983. 9. 372455 (muzica) Brînzeu. 17. 3/martie. 171-218 Babe i. Estetica filmului. Wayne C. V şi VI. 23. 1998 ----. Ed. III şi IV. Rosario. Despre televiziune. Ed. Nr.. Antologie concepută şi comentată de George Banu. 1994 Bonte. Zidul crăpat al limbilor. lumea e un teatru. 226-232 („Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”). Spa iul gol. Buc. p. Teoria generală a criticii. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 1997 (revolu ia franceză şi secolul 19). 302-323 (filmul). Unitext. Întoarcerea la ritual. Pierre. 2010 ----. 2009. 1970. 11. Buc. 290-291 (mimica). 16. vol. 1998. Michel Marie şi Marc Vernet. Tratat de antropologie teatrală. Ed. Problemele poeticii lui Dostoievski. Shakespeare. Buc. 1995 (renaşterea şi reforma). 1985 Brook. Buc. O canoe de hârtie. Univers. Teatrul azi. 10. Buc. Michael. Editură. Pia. Adriana. Ed. Methnan. 25-27 (despre sensul teatrului lui T. Ed. Jacques. Buc. Buc. Buc. 20. Mihail. 291-302 (dansul). Teatrul spectatorului. 22. 14. Polirom. 13. Cluj-Napoca. 584-587 Booth. Regulile artei. Ed. Polirom. 2004 Bahtin. Retorica romanului. Ed. 1999... 1997 (secolul 19-20) Assunto. p. p. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 6. 134-135 Barthes. p. Carnaval and Theatre: Plebeian culture and the structure of authority in Renaissance England. 1977 258 . Eliot) Bristol.

1968. Jean. 68-70 („Opera de artă şi execu ia sa”). Diferen ă şi repeti ie. 1999 32. De Marinis. Ed. Junimea. Dumitriu. Natalia. Funda iei Pro. Noul teatru. 1984 (I). Fenomenologia experien ei estetice. Gheorghe. 81-91. Cusset.. Buc. jocuri şi competi ie. Buc. Societatea spectacolului. Eseuri. p. Victor. Meridiane. 2003 33. 81-91 42. Buc. Didactică şi Pedagogică. Ed. Ed. Tragedia greacă. Magia lumii ca spectacol. Paris. Encyclopédie de la Pleiade. ----. Buc. 100-130 43. III. Anton. 259 . Buc. Somnolen a gândirii în fa a patrulaterului de sticlă. Buc. 2001 36. Ed. în vol. 1987 25. Istoria culturii şi civiliza iei. Curente. Bompiani. Cristophe. 8 35. 1993. 2006. O cetate asediată. Buc. ----. Actorul şi inta. Editions Galimard. 1998 30.. Eminescu. 1990 (III) 40. Ed. tendin e. Galllimard. Ducrot Oswald. album.. p... Cagli. Buc. I. Unitext. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. 3. sec iunea Arte Plastice 26. Ed. orientări. Donellan. 1971 27.). XIV-XVIII). II.. Debord. Guy (coord. Iaşi. Buc. la fète. La pittura e il teatro. Buc. I şi II.. Buc. vol. Anne .. Politică. M. Est. în Fenomenologia experien ei estetice. 1976. Meridiane. 1976. 382-386 44. Paris. Seuil. Ovidiu. Marco. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. Jean-Marie Schaeffer. Ed.. p. teatrul în Orient şi în Occident. Ed. Buc. p. 317-339 (receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 28. artă sau politică?. televiziune. 18-32 37. Opera de artă şi execu ia sa. Teatrul experimental contemporan. Deleuze.. p. 2005 29. 1965 (liturgic. Buc. Iaşi. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 24. p. colectiv Televiziunea. vol. I. p. 1987 (II). Ed. Ed. Dufrenne Mikel. 1996 31. Novele teatrale. 2006 39. vol. Drîmba. 1987 34.. Buc. Dănilă. 1996.. Frica în Occident (sec. Fenomenologia arogan ei. 4. Milano. Sociologia franceză contemporană. L'art du lieu commun. Babel. Declan. cinema. Ed. I... Buzoianu. La société du spectacle. Dumur. Gilles. Ceauşu. Coquelin. Meridiane. vol. Ed. Delumeau. 477-485 (enun are teatrală) 41. 68-70. reguli şi instrumente pentru jocul teatral. ----. C. teatru radiofonic). Cristea. Guy . în vol. Institutul European. Jean . Meridiane. Cazeneuve.. Ed.. Babel. Riturile şi condi ia umană. Ed. Comentarii la societatea spectacolului. Ed. 1995. Histoire des spectacles. 1986 38. Ed.

61. 166184. Estetica. Émile. Huizinga.. Iaşi. p. Ed. p. Nathan. Martin. 1988 56. Homo ludens. vol. 176-180 (sculptura greacă şi romană). Originea operei de artă. O istorie a artei. Georg Wilhelm Friedrich. Jerzy. Buc. Hans-Georg. Enescu.. din centru la periferie). E. 2000. Ion. Polirom. Panorama des sciences humaines. 255-257 51. Buc. 1972. Humanitas. 177-189 52. Ed. p. p. Ed. Pierre.. Unitext. p. Radu. La prime à l’emballage. 185-191 60. Buc. Politique-spectacle.. 62. J. Univers. p. Ed. p. Heideger. Jean Louis. 1982. 357-432 (literatura). Ed. Ab urbe condita. 1972 53. 114-158 (sculptura).. Denis (coord. 585-598 59. Ed. Ed. Formele elementare ale vie ii religioase. Meridiane. p. Liviu Ionescu şi Tilde Urseanu. Realitatea figurativă. Goffman. Buc. 2003 54. Buc. Ed. Sec iunea Arte Plastice & Scenografie 50. Istoria baletului. Ianegic. Eco. 20-24 (revolu ia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea. Ed. Prelegeri de estetică. 556-636 (poezia dramatică) şi vol.. 248-320 (Imagina ie plastică. Durkheim. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civiliza iilor). 573-580. Timişoara.H. 121-124 58.. comunicare. 75 57. Nicolai. 192-202 49. Ed.. Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Eliade. Gassner. Mircea. 1998. Facla. 1992 48.. 322-357 46. Paris. Grotowski. Hegel.).. Gallimard. 25 47. Francastel.. album. Johan. Meridiane. Hartmann. 55-77 (arhitectura clasică). Ed. Editura Academiei Române. 1992. Clémentine. viziune teatrală şi semnifica ie umană). Buc. Umberto în Adam. Les texts: types et prototypes. Buc. p.. 1974. 1966. III. Gadamer.ro. Humanitas. Via a cotidiană ca spectacol.-M. Buc. Buc. 1973. Polirom. Hollier. dar şi topos-ul omului-spectator. Iaşi. 248-357 (muzica).. Tratat de istorie a religiilor. John. Actualitatea frumosului. 1967 260 .9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 45. 136-145. Academiei Române. 1995. Ed. Buc. 20-26 mai 1985. 1975 55.. 2002. Arts of the 20th Century. în Le Point. II.. Ed. Gustin. Ferrier. Ed. Paris. Formă şi idee în teatrul modern. Univers. Buc. 1985. Ed. Meridiane. Spre un teatru sărac. p. Gombrich. Buc. E. 1966. p.

Naomi. Sociodinamica culturii. Carnavalul şi ciuma.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 63. Kagan. 1-2-3. vol. ClujNapoca. Feeling and Form. London. Mănu iu. 302-449 74.. 1999. No Jobs. Estetica. Anca. The Conquest of the Unhappy Consciousness. Ed. Lucian Blaga şi teatrul. Nearta-artă. I şi II 261 . Warner Books. „Lumea ca teatru”. G. nr. Tipuri psihologice. Christopher.. Meridiane. p. 38 70.. 10. 2003. Interpretări şi texte. 1981. Routledge Ltd. p. New York. Routledge/Kegan Paul Limited. p. Riscurile avangardei. 1997 (aici e şi despre persona şi mască) 65. Ianoşi. Boston.. No Space. Buc. Ed. Marcuse. England. 79.. 21. Herbert. Georg. Llosa. No Logo. p.. Casa Căr ii de Ştiin ă. Thomas. ----. 1985. Universită ii din Bucureşti. Opere. Estetica. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. Ion. 38. Flamingo. Morar. Modola. Marcus. 1953. 1992 73. 1986 78.. 1974. Vasile. Ed. Verlag der Autoren. p. Solomon. Meridiane. Kierkegaard. C. Abraham A. The Culture of Narcissism. Povestaşul. Hans Thies. în One-dimensional Man. 1999 72. Ernest Victor. 2006 71. Repressive Desublimation. p. Meridiane. Buc... Tudor Vianu. p. 1979 66. vol. Mario Vargas. Arta de a fi spectator. Moles. Londra. vol. 16. p. Lasch. 261-270 76. 49-50 (punerea în abis). Artele şi rela iile dintre ele. 2001. Buc. Anima. 1982. 2003. Ed. I. Buc. 294-302 81. Susanne. 2000 67. Jung. 1979. Ed.. No Choice. Humanitas. Doina. Beacon Press. Ed. M. 229-249) şi p. Buc. Cartea Românească. Morfologia artei. Ed. Ed. Humanitas. 2003 75. Loc-locuire-poluare.. Buc. Ed. Ed. II. Meridiane. p. 1972. Postdramatic Theatre. Klein. London. Ed.. 29.. p. Timişoara.. Buc. Munro. Lukács. Amarcord. Ed. 263-275 („Mesajul teatral”) 80. Buc. Buc. 209-212 (v. 1966 77. Ştiin ifică. 47 68. Søren. în revista Secolul 20. A theory of art developed from Philosophy in new key. Maşek. Lehmann. Langer. 69-104 69. Buc. Postdramatisches Theater. Ed. 181-208 (muzica) 64. Repetarea.

Librairie Arthème Fayard. Buc. 242243. Riesman. 1978. bibliografie: p. 138-142) 93. în vol. Rozencrantz and Guildenstern are Dean. Facultatea de Jurnalistică. Trei. 118-142 (v. Buc. Ed. Radu. Istoria teatrului din perspectivă antropologică. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 2003 92. Libriairie Aletheia. Gramar.. p. 98.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 82. Rousseau.. 1997 88. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Roger-Gérard. Buc. 2005 96.. Ed. 1995 262 . 1985. Sartori.. Buc. Giovanni. Bouffonneries Contreastes. Sadoveanu. Statul spectacol. Curs de istoria muzicii. Buc. Jean Jacques. Buc. Schwartzenberg. II. Mihail. Flamarion. Însemnările unui regizor (1947) în vol.. Ion. Roven a-Frumuşani. rom. vol. Hanul Ancu ei. Paris. A Study of the Changing American Character. 1989. Ed.V.. Humanitas.. Penguin Books Harmondsworth. Universitatea Bucureşti.. New Haven.. 1967. Paladi. Cezar.. Vezi? Comunicarea prin imagine. Connecticut. spectacolul liturgic) 91. Ed. 1961 90. Paris. Meridiane. 61-66. Ed. 104-106 89. Un dictionnaire d’antropologie théàtrale. Meridiane. Philosophie de la liturgie. Ed. Ed. p. Buc. 2002 (artele spectacolului p. Sava. Obraztov. Ronvillois. Buc. Nanu. despre film şi tv p. compara ie între teatru şi film p. Buc. 234-239. Sales. 1995. L’anatomie de l’acteur.. 2002 94. 2004. Eminescu. Funda iei România de Mâine. Penguin Critical Studies. citirea imaginii de film p. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interac ionism). Friedrich. Buc. Vizual. p. Serghei. 1988 95. 463-465 (Guardini. Buc. Buc. Ed. trad. Adina. Scripta. Ed.. Introducere în semiotică. 1277-308 85. Savarese. Roger. 1991. Barba . 212-233. 84. De la Apollo la Faust. E. Teatralitatea teatrului. Naşterea tragediei. Ed. IATC. A şaptea artă. Homo Videns. The Lonely Crowd.. p. 1981 97. Radu. Lettre à d’ Alambert sur les spectacles. Nietzsche. 1971 87. Popper. arta cinematografică p. 244-267) 83. Yale University Press. Nicoară. p. Corps et sagesse. Karl. 240-241.. Ed. Samuel. 86. II. David. Daniela. Artă şi conven ie.

Smithsonian Books. ). 176-196 (filosofia corpului) 102. April 1987 110. 1987 (constată fenomenul „teatralizării lumii”) (sau v. Jean. Doreen. 1980 105. 7. ----. 229-250 (Din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 113. Instaurarea tabloului. 301-314 (happening-urile. Ed. Annick de. Buc.. 65-69 (arhitectura). Nemira. Susan. Ed. B. Ed. 1995 111. Turner. nostalgie. From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play. Simbolic Action in Human Society. Victor Witter. Împotriva interpretării. 1980 107.. Univers. p. Ed. Souzenelle. London. vol. Opere. în Performing Arts Journals. 49-147 101. X. Victor (Ed. Sontag.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 99. Arta teatrului. Tonitza-Iordache. 262-284 103. 1999 112. Social Dramas and Stories about Them. p. Tudor. album. Meridiane. xxxx.. Meridiane. 9-86 104. ----. Myth & Ritual). Meridiane. The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Yarwood. Übersfeld. 314-334 (note despre „camp”). Michaela şi George Banu. The Encyclopaedia of World Costume. Anne. New York. 137-138 263 . Enciclopedia civiliza iei greceşti. 1974 (1996) 106. 2004. Performing Arts Journal. p. Iaşi. Buc. The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Symbol. Ed. Buc. Batsford. 1999. 1982. Cornell. p. p. Buc.. o artă a juxtapunerii radicale). PAY Publications. Buc. 1993. 79-81 (arta). Aldine Transaction. Roger D. Amarcord. Cornell University Press. 1988) 108. Turner. Vianu. The Antropology of Performance. ----. Turner.. Timişoara. 334-347 (o singură cultură şi o nouă sensibilitate) 100. Abrahams. Victor. Termenii cheie ai analizei teatrului. ironie. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Victor Ieronim. ----. 193-202 (teatrul şi literatura). Melancolie. Simbolismul corpului uman. 1988 114. 88-90 (Atena). september. 112 (canoanele). 1970. p. Ed. p. Stoichi ă. 2000. Ed. Ed. Starobinski.T. 1967 109. Institutul European. 1996. 99-105. în Critical Inquiry. Minerva.

1979. 5. 2006 Alexandrescu. Nr. Adorno. 2004. p. Florence. p. 539-541 (teatrul). Ed. Discipline conexe „Estetica este ştiin a frumosului artistic. p. Univers. 5 Bonveresse. 8. La philosophie d'art. Poetică. Ed. 146-147 (comedia). p.. Ed. Univers. 2007. 64-88 Begel. 368369 (muzeele). Buc. 4. morală. 440 (poezia lirică). în vol. Art. Ed. p. O istorie a teoriilor despre artă. Buc. în vol. Piteşti. în rev.” … ”frumosul artistic este în primul rând una din valorile culturii omeneşti. Theodor W. Buc. 2. 55-70 IV.. estetica filosofică este indispensabilă atât pentru clarificarea unor realită i şi no iuni de bază cât şi pentru în elegerea şi interpretarea rezultatelor ob inute pe alte căi. Harold. politică. xxxx. Buc. Buc. Ed. sociologie. Orientări moderne. 370-371 (muzica). Seuil. L'esthétique expérimentale. LXXII ("Orice ştiin ă a produs simultan o teorie a ei însăşi ca ştiin ă. 295-299 (îmbrăcămintea). Enciclopédie de filosofie şi ştiin e umane. Ed.. 1972.2 Obiectul şi problematica Esteticii. Teoria estetică. Mihail. 165 (dansul). Buc. Canonul occidental. Sorin. 194 (drama satirică). Meridiane. Poetică şi stilistică. 9-13 (statutul esteticii şi obiectul ei) 3. pentru Literatură. orice artă o teorie a ei însăşi ca artă. 468-505 (sculptura). Paralela 45. Ellipses. Scena publică. 1968. xxxx. 264 .. religioasă. All Educa ional. 1977 Bloom. alături de valoarea economică şi teoretică. Renée. Secolul 21.” Roman Ingarden 1. 940-941 116. p.") (estetica şi teoria artei) Bahtin. Despre estetica cuvântului. Paris. Ed. George.B.” Tudor Vianu „După părerea mea.. 1998 (esteticul) Bialostocki. 300-304 (jocurile).9 discipline plus 3 domenii Estetică generală (clasele sociale). estetică. Introducere în poetica modernă. 416-427 (pictura). 185-187 (Dionysos). 1-6/2008. 427-428 (pieptănătura). 1999 (esteticul) Călinescu. 6.. edi ia a 2-a.. Principii de estetică. 465-468 (religia). Ed. 556-557 (tragedia) 115. Jan. 7.

Ed. Y. 20. 295-312 Dorfles. 23. I. Anne. Prelegeri de estetică. Buc. Parivet . 1982.. p. PUF. 13. Paris. J. Hans-Georg.. Intelectualii în câmpul puterii. 1965 sau Ed. p. 15. 1978. Morizot. 12. 17. Metafizică şi artă. Ed. Cartea Românească.. Ed. L'art du lieu commun. Adevăr şi metodă. 2000. Ion. Buc. p.. vol. Gheorghe Ceauşu. Estetica. 10.. Esthétique de la dispersion... 1978 (estetică de ramură) Florian. Estetica mitului. 2006 (esteticul) Ianoşi. Ed. Teora. 2000 (esteticul) Dinu. p. Introducere în antropologia culturală. Buc. Yves... Georg Wilhelm Friedrich. 153-192 (estetică generală) Gadamer. 207-216 (estetica ca disciplină) 265 . Algos. Buc. Buc. Comunicarea. Questions d'esthétique. p. Nicolai. Réflexions sur l'esthétique contemporaine. Vasile Morar. Ed. 1992. Petru. 24. Mihai. 2000. 18-20 (statutul esteticii şi obiectul ei) Hubaut. Ed. Mihai Dinu. Fenomenologia spiritului. Ed. Academiei. Academiei Române. Ed. Pleins Feux. I. Kalokagathon. p. Buc. Ed. Iaşi. Gilles. Cezar. Buc. Echinox. 25. Univers. Ed. Radu. Cluj-Napoca. p. Buc. R.P. Ed. Seuil. Ed. Mihai.. Ed. Iaşi. FRAC BasseNormandie. Polirom. p. 22. 3-7 (statutul esteticii şi obiectul ei) Hegel. 1980 Coman. 2007. Buc. 1998 (esteticul) Cusset. 16.. 1985. 2000 (esteticul) Coquelin. Estetica şi teoria artei. Mircea. 18. 7-9. Nearta-artă. 1974. vol. 21. 19. 2001.. Facultatea de IstorieFilosofie. Re-mix épidemik. 14. Polirom. Ed. 203-207 (componentele esteticului) ----. 11. 251-270 (ideologii literare şi ideologii politice) Hartmann. 1966. 2008. Buc. 59-67 (ritualul şi eticheta) Comarnescu. p. Iri. a 2-a. Buc. p. Didactică şi Pedagogică. 58-87 (esteticul) Cometti.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 9. crestoma ie. Eminescu. Univers. 15-136 (esteticul) Gheorghiu. Paris. Joël. Universitatea din Bucureşti. Ed. 9-16 (statutul esteticii şi obiectul ei) ----. Estetica. 99153 (istoria esteticii). p.

Moles. 2-93 (estetic şi artistic). Facultatea de Istorie-Filosofie. G. Ed. 13-52 (statutul esteticii şi obiectul ei) 34. Servien. p. Petrişor. Buc. p. Ed. colectiv Poetică. Dragoş. Ideea... Modalitatea estetică a teatrului. Estetica contemporană. Cezar. Abraham... Ed. Erwin.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 26. 3048 266 . Buc.. Meridiane. Ed. Buc.. Estetica analitică: Arthur Danto. Universită ii din Bucureşti. Buc. p. p. ----. Univers. Buc.. Roman. Adrian. p. 72-90 (istoria esteticii) 43. în vol. Ed. 2003. Ed. Mukařovský. Ed. sociologie. Morar. Studii de estetică. Buc. Estetica.. Meridiane. Buc. Jimenez. Dic ionar de idei literare. Ed. Artă şi ordinator. estetică. Petrescu. Buc. 1972 41. Theodore Simon. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Marcel. 2003. Vasile Morar. 1999 (esteticul) 29. Polite ea. 2006 (esteticul) 30. p. Eminescu. p. Buc. 1978.. Buc. 355-363 (esteticul extraartistic) 35. Estetica. Jan. 2005 39. Camil. p. Univers. Adamant Media Corporation.. Crestoma ie. Tehnică. Curentele estetice contemporane. Ed. Iaşi. Klincksieck. Cours d'esthétique. Ed. Mara. Enciclopedică Română. Schi ă pentru o estetică posibilă. Estetica. Jouffroy.. Interpretări şi texte. Univers. Lotman. 1993. Morpurgo. Pius. Univers. Buc. Ingarden. 1975 (istoria esteticii) 38. 13-31 (accente periodice pe diferite componente ale experien ei estetice) (estetica generală) 40. Panofsky. Universită ii din Bucureşti. Buc. 60-64 (esteticul) 33. Artes. Univers. Ed. Buc. Ed... 1971. 1975 27. 1973. Tendances et enjeux. p. Universitatea din Bucureşti.. în vol. Radu. Buc. 1974.. Marino. Ed. 1979. Despre con inutul şi structura no iunii de „literatură artistică”. Ribot. 1975. p.. 1976 36. Ed. 1980 42. Studii de estetică. Ed. Gheorghe Ceauşu. Interpretări şi texte. Univers. Filosofia lui Schopenhauer. 94-126 (esteticul din afara artei) 37. 116-139 31. Ed. 1974.. Buc. Iuri. Pătraşcu. 375-384 (statutul esteticii şi obiectul ei) 28. Th. ----. L'esthétique contemporaine. Vasile. 623641 (esteticul) 32. Ed.

1973. xxxx.. 310-312 sau în vol... Buc. Minerva. în a doua jumătate a aceluiaşi secol "trăirea estetică (sau cunoaşterea. Ed. Ed. 3337 (statutul esteticii şi obiectul ei) 46.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 44. Nicolai. Despre frumos şi artă 6. sublim. 1968. 1969. 1976. p.B. I. Dubney. Ed. Vasile. Buc. Buc. Buc. Ferry. Ed. p. vol II. 2000.457-462 5. p. philosophie.. Ed. p. Trilogia culturii. Interpretări şi texte. Lucian. Percep ia estetică.. Titu. littérature. All Educa ional.. Frumos. Poetică. 2000 10.") 45. Tudor. 118-145 267 . Iluminări.. estetică. Meridiane. Dufrenne. 151 (accente în istoria esteticii) (În prima jumătate a sec. Arta timpului nostru. 1979 IV. ELU. ----. pt. Cluj-Napoca. Introducere în estetică. Buc. Ed. Ed. Buc. Meridiane. Meridiane.. Tudor.3 Categoriile estetice IV. 163-164 3. Buc. 1997 4. 2002 (texte excerptate şi interpretate) 7. Buc. Ed. Townsend. Literatură. Estetica.. Meta Concept. Univers. sau experien a estetică.B.. Luc. Benjamin. Ed. Ed. 151-160. Hartmann. Universită ii Bucureşti. Ed. p. Moutsopoulos. 2006 (esteticul) 48. Vianu. Categoriile estetice. Buc. Istoria celor şase no iuni. BPT. Buc. p 16-17. Estetica. 1968 (şi în edi ie nouă) 11. 1976 9. Zahar.. Ed..3. Buc. Dacia. Univers. Univers. Philosophie morale. sociologie. Estetica. Blaga. Morar. 1974. Estetica. xxxx. Ed. Scrieri din tinere e. Maiorescu. Wladyslaw. după cum sună sinonimele ei) s-a situat pe primul plan al gândirii estetice cu mai multă vigoare decât în secolul luminilor. XIX frumosul fusese principala no iune a esteticii. Buc. p. Ethique. Homo aestheticus. Univers. vol. Meridiane. Walter. Tradi iile gândirii estetice româneşti. Mikel. 1984 8. Tatarkiewicz.a Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii 1. pentru Literatură. Fenomenologia experien ei estetice. Ed. 1981. Buc. Evanghelos. Marcel. 383-342 2. tragic. în vol. Introducere la o axiologie a obiectului estetic. 1981. 296338 (estetica lui Nietzsche) 47. vie humaine.. p. Vianu. 23.

. Ed. Estetica. p. Scrieri despre artă. Actualitatea frumosului. Academiei Române.. II.. Kalokagathon. 419-454 9. Ed. Gheorghe. vol. Ed. Eminescu. Buc. De vera religione.. 1966. XXXII 59 4. Cassirer. Paideia. Eseu despre om. Bagdasar. Theodor. Prelegeri de estetică. Ed. Analiza frumosului. Hartmann. Ed. Nicolai.. 1982. Borges. Denis. Genette. vol. Sublimul. Lipps. Ed. Frumosul în natură) 14. p. Buc. Buc. Estetica. 436-444 5. 251. 176-193. 1981. Georg Wilhelm Friedrich. Hegel. Umberto (Ed. Opera de artă. 1994. Buc. Petru..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. 15. Buc. Rao. Buc. 61-99. 1978. Ed. Filosofi străini.B. Antologie filosofică. 136-156 (frumosul natural) 12. 380-400 13. 249. 171-184 (sublimul şi frumosul) 17. Jorge Luis. Ianoşi. 1974. Hans Georg. Univers. 1943. Rela ia estetică. p.3. 57-58. 123-159. p. 156-158. Nearta-artă. p. Ed. Buc. Eco. 7. Meridiane. 119-127 8. (II). Estetica. Buc.. Augustin. Virgil Bogdan. (frumosul în artele plastice) 15. 42 3. I. 29-38 (frumosul). Univers. 53-65 (frumosul) 16. pag. Meridiane.. 2005. Ed. William. Frumuse ea ca senza ie fizică. Ernst. Ion. Buc. Meridiane. îngrijită de).b Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii: Frumosul. Iaşi. Ed. Humanitas. p... Cartea Românească. 211 şi urm. Buc.. I. Diderot. Buc... Buc. Istoria frumuse ii. Comarnescu. p. Buc. 1987. Meridiane.. p. ----.. Comicul Categorii estetice fundamentale/Frumosul 1. Hogarth. p. C Narly. 2000 11. Casa Şcoalelor. 2000. 87-101 (frumosul şi binele). Gadamer. Ed. vol. 1988 (frumosul în artele plastice) 2. Ed. Ed. Gérard. Didactică şi Pedagogică. Ed. II. Achi ei. 1985 p. 1998 6. Polirom. ----. Frumosul dincolo de artă. p. Ed. Bazele esteticii. N. Tragicul. 99-285 (v. Buc. 225-237. De ordine. 324-327 (frumosul) 268 . 1967. 343-345 10.

Ed. 132-138 31. 29c. Buc. Ed. Abraham. 1975. Frumosul platonian între ontologic şi estetic. Lukács. p. Meridiane. 138-165 22. p..J. 10. Ed. Noica. 1976 28. Ed. vol. 264-272. I. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. 532-593 (frumosul) 19. 2002. Platon. Buc. 121-150. Buc. Eminescu. Mihaela. Vasile. ----. Buc. Adrian.. Liviu. 1973. 272-290 Frumosul natural (frumosul) 24. Rosenkranz Karl. 162-182 (opozi ia dintre sublimitate şi frumuse e. II. 1968. 1981. 2000. Ed.. Timaios. Ed. Georg. II Frumuse ea naturală ca element al vie ii.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. 1968. 1974. Ştiin ifică şi Enciclopedică. F. 1974. O estetică a urâtului. Estetica. Buc. Iv. 1976 25.. Istoria celor şase no iuni. ----. Ştiin ifică şi Enciclopedică. frumosul) 20. Printech. Opere II. Ed.. 181-250 21. Filosofia artei. ----. Dialoguri. Iq 39a8 35. 2000 29.. 623-641 (estetismul. Ed. 1983. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 211. p. Pius... Ed. Servien. All. Ed. Introducere în estetică. p. Rusu. Ed. 61-129 (Hippias Maior) 27. II. Meridiane. p. Constantin. 1977. p. Ed. Meridiane. Buc. Estetica.. Ştiin ifică. Univers. Ed. 26-51. Buc. 1973 23. Eminescu. q 27a Ib 3. în Opere. p. Tatarkiewicz. 177-312 34. Meridiane. 1992. Ed. Townsend.. Logica frumosului. Buc.. 210e-211d. p. Pareyson. Buc. 16-23 269 . Moles.. Crea ie şi frumos în rostirea românească. Summa theologiae.. 1976. naiv şi sentimental. 28a. p. Wladyslaw. Artă şi ordinator. p. p. Buc. p. 212 26.. Luigi.. ELU. Ed. Banchetul. Toma din Aquino. p. 32-37 (frumosul şi urâtul) 30. Dabney. Schelling. Interpretări şi texte. în Opere II. Buc. Marino. stil şi manieră) 32.W. Buc. Dic ionar de idei literare. 7-8. vol. Buc. Teoria formativită ii. Pop. Estetica. Buc.. din Banchetul 210. 6768 33. Morar.. Universită ii Bucureşti. Ig 5a 4b I şi I. Estetica. ELU.

. ----. Filozofia imaginilor. Buc.. p. Pop. 1997. Ed. Wunenburger. 1986. 1966. Buc. 1982. p. 448-456 5. Meridiane. II. 165-193 14. I.. îngrijită de). Edgar. Buc.. Ed. Theodor. Istoria frumuse ii. 1981 2. Ed. Critica facultă ii de judecare.. 1974. Kant. Despre stiluri. Georges. 1987. Sublimul în estetică. Estetica. Eco. K. vol. Jean-Jacques. Tipuri psihologice. Hegel. Ed. Cartea Românească. Buc. Estetica. 2004. Ed. Ed. Buc. 277. 302303 4. Buc. 440-442 (sublimul clasic) 15. p. Meridiane. Interpretări şi texte.. pag. 228-232 270 . Istoria estetică. 275. Buc. Gilbert. H. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Printech.E. Nicolai. cartea a doua. Meridiane. Ed. p. Ed. 1992. ----. Despre frumos şi sublim. Mihaela.. p. Rao. p. p. Ed. Ed.G. Ion. 2004 16. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. Meridiane. Burke. naiv şi sentimental. Cluj-Napoca. 1983 9. 2002. Buc. Despre sublim. Georg Wilhelm Friedrich. 1970 13. Mocanu. Iaşi. vol.. F. Bazele esteticii. Prelegeri de estetică. Ed. Dacia. 403-431. Idei culturale europene. Ed. 370-386 (sublimul) 6. Nearta-artă. Humanitas. 278-279 3. Eminescu. paragraful 23-25. Buc. p. Schelling. Sublimul în artă. Buc. Polirom. Lipps. Academiei Române. Ed. 2005. stil şi manieră) 17.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. 137-160 11. 171-184 (sublimul şi frumosul) 7. 1984 8. Buc. Cuhn. Titus. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours... Immanuel. Ed. vol. Ed. Morar. 2004 Categorii estetice fundamentale/Sublimul 1. Edmund. Buc. Estetica. Hartmann. 1972. Filosofia artei.. I.. Jung. p. Buc. Vigarello. p. Universită ii Bucureşti. Univers. 249-273 12.. C. Ed. Meridiane. Paris.. Meridiane. 28. 313-325 10. Ianoşi.. Umberto (Ed.W. Analitica sublimului. Seuil. Vasile. Papu. 162-182 (Opozi ia dintre sublimitate şi frumuse e.J.. Histoire de la beauté. Buc.. Ed. 1981.

. De Unamuno.. Buc.. Eminescu. Acterian. Ed. vol. Tradi iile gândirii estetice româneşti.. deosebită ca formă. 1965 4. De la tragedie la psihanaliză. 241 6. Auerbach. Buc. De Sanctis. Poetica. Timişoara. Albert. Camus. Dic ionar de simboluri.. Buc. Ştiin ifică. Ed. istoria literaturii italiene. II. Despre frumos şi artă. Biblioteca Teatrul Imposibil. în Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. Ştiin ifică. 1973. C. Artemis. colec ia BPT. Iaşi. vol. Jean. Ed. Aristotel.C. Labirint. Buc. p. Nicolae. Institutul European. Iaşi. Buc. cu o anumită întindere. săvârşeşte purificarea caracteristică unor asemenea emo ii. tragedia este imita ia unei ac iuni alese şi depline. Buc. Institutul European. Ed. Univers. în vol. Tragicul & alte note subiective.. 285-302 2. Francesco. Ed. 1984. Ed. potrivit diferitelor păr i ale tragediei. 2000 10. Freud. Poetica33 1. Iaşi. Pentru resurec ia tragicului. Ed.. 2007 5. Davy. Buc. iar nu printr-o povestire. 1986 sau Ed.. 1997 12. Ed. Buricea-Mlinarcic.. p. Amarcord. Ed. Scrieri despre teatru. Buc. Mimesis. ELU. p. 1970. I şi II Categorii estetice fundamentale/Tragicul “Aşadar. Enciclopedia doctrinelor mistice. Minerva. invita ie făcută de personaje în ac iune. Clement. Buc. Tragedia clasică.. Despre sentimentul tragic al vie ii. 1957. 303-317 8. xxxx. p. Conferin ă cu privire la viitorul tragediei (1955). Bruno. Institutul European. Tragedia greacă. Pierre. Ed.. Haig. 1965 13. Academiei. 1999 11. Buc. Ed. Erich. Cusset. 2004 7. ELU. Christophe. 24 271 . Eikon. Miguel. stârnind mila şi frica.. într-o limbă frumoasă. 1995 9. Babin. Chevalier. Muzeul Literaturii Române. Minerva. Poetica. 1957 3. şi care. 1998.” Aristotel.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. Balotă. Marie-Madeleine. Ed. Ed. 1995 33 Aristotel. Buc.

p. Didactică şi Pedagogică. C. Ed. Ion. Eseuri. Deleuze. în rev. Contemporanul. Buc. Buc. p. Teora. Ed. Estetica. Wilhelm. Meridiane. aprilie 2005. Meridiane. Jean-Marie Schaeffer. Buc. 1993. Istoria esteticii. Ed. Dilthey.o fenomenologie a limitei şi depăşirii. Univers. 34 15. Adevăr şi metodă. René. Ed. vol. 1977 16. p. Tragicul . 202-265 33. Dumitriu. Ed. Gilles. Nicolai. Estetica. Dissertation sur la tragédie. Buc. Anton. p. Meridiane. Jung. p.. Buc. Noul dic ionar al ştiin elor limbajului. Georg. Buc. Trăire şi poezie. Teora. Nietzsche şi filosofia. Gabriel.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 14. Ed. Buc. Estetica. Şcoala creştinismului. 47-54 34. Humanitas. ----. Adonai.. ----. Paris. I. Gallimard. Nemira... Bazele esteticii. 2005. 422-427 24. Ed. 1996 31. 1991 30. 1995 32. Nr. David.. p. 2000 27. 2001. Buc. în Essais esthétiques. Ed. Academiei Române.. Humanitas. II... Nae.. Ideea europeană. Girard. Domenach. Flamarion.. II. Ducrot. Prelegeri de filosofie a istoriei. Curs de metafizică. 1968 26. Buc. Didactică şi Pedagogică. 1972. Ed.. Academiei. ----. Lukács. Prelegeri de estetică. Présentation et traduction de Renée Bouveresse. 1995 22. 595598 (efectele tragediei pronind de la Aristotel) 25. p. Ed. Søren. Eminescu. Buc.. Ianoşi. Violen a şi sacrul. vol. Humanitas. Hartmann.. Gilbert. Goldmann. Oswald. Liiceanu. Le dieu caché. Ed. 1966. Paris. Psihologie şi alchimie. p. Ed. Buc. Ed. 1976. Buc. Theodor. 1986 19. p. 1978. 1996. 283-298 35. Kierkegaard. Hume. Texte fundamentale. 1995 17. Ed. Buc. Ed. p. Babel. Buc.. Manual de estetică. Lucien. Ed. vol. Meridiane. Hans Georg. 1974. p. Buc.G. 477-487 18. Jean-Marie. 106110 20. Lipps. 136-142 (criza unor valori) 28. Ed. Estetica. Ionescu. Ed. Întoarcerea tragicului. 770-798 (catarsisul) 272 .. Buc. Om şi simbol. 1987. Ed. Buc. 1959 23. Buc... 4. Univers.. 181184 29. Ed. 593-604 (tragedia şi comedia). Georg Wilhelm Friedrich. Karl. Ed. Buc. Hegel. 1972 21... Gadamer.

p. 1976. Guy. Buc. 151-315 273 . Philippide. Şestov. Dacia. Spengler. Rachet. Ed. Univers. Univers. De la Apollo la Faust. tragicul. 2001. în vol. Buc. Ed. Craiova. 1980 47. 70-75 44. 2010 50. 1995 51. Ştiin ifică. Oswald. Evanghelos. Împotriva interpretării. Omniscop. Meridiane. Ed. Buc. Ed.. Buc. 426 46. Paideia. 1996. Existen a tragică. De la Seneca la Sarah Cane. Istoria teatrului universal. Vasile. 1997. Ed. Interpretări şi texte.. Morar.. Buc. Humanitas. 177-197 43. 1978. Phedra. Buc. Sadoveanu. Buc. sublim) 40. Buc. Biblioteca Apostrof. Arthur. Susan. Cartea Românească. Ed. Cluj-Napoca. p. Vina tragică. Moralită i elementare. Ed. Ed. Ed. Aquarium. 2003. Ileana. Univers. Ed. Univers. Drama şi teatrul religios în Evul Mediu. p. Clipa eternă. Otto. Ed... Estetica. Lumea ca voin ă şi reprezentare. Stăniloae. Meridiane. Ed... Moldova. Categoriile estetice. Stanca. 2000 54. Mălăncioiu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. Despre Numinos. Buc. Buc. Farsa tragică. 1993 55. Friedrich. Craiova. 1968 48. Paralela 45. Buc. p. Beladi. Saiu. Moartea tragediei. III. 64-69 41. Rudolf. Ed. Introducere la o axiologie a obiectului estetic. George.. Piteşti.. Nietzsche. 24-57. Buc. 154-163 (moartea tragediei) 52. De la Euripide la Racine. Mafessoli. Univers. Ed. Moutsopoulos. Declinul Occidentului. Radu.. 1989 42. Scrieri. Vitto. Roşca.. Romul.. 1971 45. 2008 56. 1978. Ed. Cluj-Napoca. 2000. Filosofia tragediei. Schopenhauer. p. D. p. Buc. Michel. Meridiane. Buc. Ed. 437-450 53. Ed... Ed. Minerva.. ----. în vol. Tragedia greacă. 1942 49. Iisus Hristos sau Restaurarea omului. p. Naşterea tragediei.D. p. Buc. Ed. Ed. Tragedia greacă şi spiritul modern. 1978 38. Steiner. eseuri programatice. Marin. Munteanu. Reîntoarcerea tragicului în societă ile postmoderne. Iaşi. Universită ii din Bucureşti. Lev. Alexandru. Octavian. p. 153-156 (o defini ie a eroicului. Prometeu.. Ed. 2003 37. Sontag. 193-227 39. Pandolfi. Dumitru.

ESPLA. 438-444 11. 1998 (cap. Comicul. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Principii. 1992 7. Buc. Univers. p.. 118-119. Felix. 1966. Arta filmului. Estetica. Guattari.. Iaşi. Univers. Secolul 20. Georg Wilhelm Friedrich. Sigmund. Ştiin ifică. Călin. 2000. 7-8-9/1986 59. p. u ea. Ştiin ifică. 1980. Pentru o fenomenologie a tragicului. Ed. p. Minerva. 1957. Ed. Vera. Bergson. Univers. Benjamin.. Sistemul categoriilor estetice. Ed.. Buc. despre Proust) 5. Ed. p.. Teatrul nr. Mihail. 225-228. 268-286 12. 135 (referire bibliografică pentru un studiu în limba germană) 3. Univers. Filosofia inconştientului. François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere.. 1980. Iluminări. Ed. Béguin. Ed. Petre. Fenomenologia spiritului.. Balázs. Ed. Trei. 1965. pentru Literatură. Institutul European. Estetica tragicului. Buc. Volkelt. Anti–Oedip. Buc.. Iaşi. 160-166 62. 1974. 1998 63. 275-287 4. desfăşurare. 1957 2. Buc.. Paralela 45. Scrieri despre literatură şi artă. Ed.. Buc.. ELU. Johannes. Univers. Vasile Dem. Zamfirescu. Academiei Române. Bahtin. Buc. Buc. Buc. Aristotel. nr. Buc. Buc. Ed. Defays.. Escarpit. Ed. Deleuze. Robert. p. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57. 2000 274 . 1978. 418-420 sau Ed. xxxx. Sufletul romantic şi visul.. Iuri. 39-41 60. Capitalism şi schizofrenie. Hartmann. Buc. p. ----.. Teoria râsului. 270 6. 221-286 (cuvântul de spirit şi comicul) 13.. 24-28. Buc. 86-89 10. George. Postume.. 1963 8. 1992 58. Poetica. Béla. Ed. 1975. 1974. Vianu. Univers. Ed. Borev. Institutul European.. Walter. Tudor. Freud. Ed. 6/1979 Categorii estetice fundamentale/Comicul 1. Nicolai. în rev. p. De la sociologia literaturii la teoria comunicării. p. Între Dumnezeu şi neamul meu. Metamorfozele măştilor comice. 4. Hegel. Albert. Ed. 186-188 (hybris şi limitare) 61. Jean-Marc. p. Buc.. Opere. 1966 9. Uscătescu. 2000. Ed. Buc. O perspectivă nouă în teoria tragicului. p. Ed. Arta Grafică. p. în rev. p. Gilles. Buc. 2008. Ed. Iri. Henri. 457-504 14. 21-23. procedee. Piteşti.

Despre stiluri.. p. p. 1986. Buc. 1976. Moutsopoulos. Vasile. Dacia. 1994 sau Ed. p. Ralea. Ed. Interpretări şi texte. Ed.. ----. Istoria criticii literare moderne.. 1966. Flamarion. Ed. Ed. Ed. p. nostalgie. vol. Morar. Iaşi. Buc. Estetica. Ed. 231-243 29. 482 33. 2. Hasefer. Comicologia. Buc. 140 28. Ed. 125 23. Panaitescu. Univers. 1998. 28-34 30. (cap. II. Prelegeri de estetică. Ion. p. 1997.. p. Ironia. 1978 17. Eminescu. Nā yśāstra. Ed. Buc. p.. Ştiin ifică. 275 . René. Henri.. 298-319 (umorul) 20. Starobinski. Buc. Ed. Ed. 1964 18. Jankélévitch. Universită ii din Bucureşti. Lipps.. Buc. 70-74 22.. Meridiane.. Buc.. p. Ed. II. Mircea Doru.. 1975. Ironia. 86-102 (ironia şi umorul românesc) 31. ----. 45-49. Jean. I şi II 24. Ed.. vol. Institutul European. Dic ionar de idei literare. 1995. Ed. p. Bazele esteticii. vol. 1977. Buc. Univers. Buc. Ed. I. Wellek. Marino. p. 224-229 27. Buc. Buc. p. Ed.. Mic tratat al marilor virtu i. Categoriile estetice. Meridiane. 447 şi urm. Iaşi. André. Academiei Române. Buc. Estetica. Sponville-Comte. Dumitru. 610-611 (umorul subiectiv) 16.. Estetica. Cluj-Napoca. Buc. Lesovici.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. Val. Meridiane. 1993. ironie.. Mihai. Ed. Prelegeri de estetică. despre Friedrich Schlegel şi Solger). 1972. Buc. Wald. I. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român. p. Paris. În elesuri iudaice. Melancolie. Buc. 1976. Evanghelos. p. 1970. Popa. 2003. Vladimir. Univers. 2003.. p. 1973. Ed. 227-255 21. p. Ed. Papu. 112-113. Scrieri. Elion. Stăniloae. Ed. 1987. 1999 19. ----. 442-444 (comicul clasic) 25.. Adrian. Univers. Humorul. Marian. Polirom. Buc. vol. 520-526.. Theodor. Conceptele criticii. Ed. Eminescu. Buc. vol. Edgar. 422-443 12. Univers. Didactică şi Pedagogică. Ianoşi. 9-22 26. 158-160 32. 2001. Ştiin ifică. p.

Istoria urâtului.3. p. Ed. Opere. Kristeva. 1974. 2006.. Ed. 1998 (cap. Bazele esteticii. Estetica. Estetica. Buc. vol. p. Ironia etc. Bunul. Columbia University Press. (cap. Absurdul. p.B.. Albert. răul şi urâtul în cinema. Ed. Lessing. 431-448 Categorii estetice derivate/Ironia 1. Polirom. 319-327 Categorii estetice derivate/Absurdul Hartmann.. Dieter. 1980 3.. 1974. 469-476 Categorii estetice derivate/Grotescul 1. Buc. Kayser. 343354 (ironia) 3. Grotesque în The Oxford Encyclopedia of Children’s Literature. Nicolai. 1981 2. Omisiunea elocventă. p. Ed. New York. ESPLA. Petzold. Gotthold Ephraim. Eco. Power of Horror: An Essay on abjection. 2008 Categorii estetice derivate/Gra iosul Hartmann. Andrei. Categorii estetice derivate/Urâtul 1. Gorzo. Buc. 2007. Ed. Gra iosul. Sistemul categoriilor estetice. Rao. p. Borev. Buc. Edited by Jack Zipes. 267-279 4. The Grotesque in Art and Literature. Buc. Meridiane.. Béguin. Univers. Iaşi. p. Univers. II. 1963.c Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii: Urâtul.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. 134152 2. Wolfgang. Buc. Nicolai. Călin. despre Proust) (ironie) 2. 1973.. Julia. Vera. Iuri. Buc. 1987. Ed. Ştiin ifică. Lipps. Starea de privit ironică) 276 . University of Chicago. Sufletul romantic şi visul. 2009 3. Columbia University Press. 1958. Umberto (coordonator). Estetica. New York. Enciclopedică Română. Theodor.. Ed. Ed. Oxford University Press. I. Grotescul.. Univers. Buc.

Georg Wilhelm Friedrich. Gilbert. Starobinski. Buc. vol. 4. deşi irigă toate straturile şi articula iile operelor de artă.B. Buc. Univers. Melancolie. Ironia şi satira) 6. Fry. I. Poetica de autor în arta filmului. se conturează ceea ce se în elege prin operă de artă în marginile ramurii respective şi al curentului/şcolii/grupării/valului şi chiar ale operelor unui singur artist. Reflec ii despre spiritualitatea poporului român. César Chesneau. 1975. 394-396 (ironia la Solger). Ed. 333 (ironia la Friedrich Schlegel) 7. Elion. 64-76 8. Northrop. Buc. Poeticile explicite au alura unor paradigme şi func ia de programe estetice. Univers.. Jean. altfel spus. iar al ii nu... Ed. Karl. 90-132 10. Buc... 1972. 2001. Hegel. 1981. p. ironie. 1993. Buc.. Dumitru. În cazurile autorilor individuali. 86-102 (ironia şi umorul românesc) IV. Istoria esteticii. Despre tropi. Ed. Univers. În miezul poeticii se cristalizează conceptul particular de operă de artă sau. 1972. Comicologia. Poetica operei întregi a acestora din urmă poate fi reconstituită pe calea exerci iului critic exegetic şi hermeneutic. poetici şi poietică. Poetici teatrale Poetica este denumirea pentru concep ia sau doctrina estetică. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Du Marsais. Ed. Ed. p. 125-127 5. Marian. Ed. 1966. nostalgie. p. nu sunt formulate expresis verbis. p. Meridiane. Anatomia criticii. iar poeticile implicite sunt cele care. 186-222 9. implicită şi/sau explicită a unui curent/şcoală/grupare/val artistic. 277 . Prelegeri de estetică. unii şi-au teoretizat în scris sau în declara ii conjuncturale doctrina estetică. Popa.4 Poetică. Ar mai fi de observat faptul că un alt liant care grupează unele lucruri în conjunc ie cu poetica este şi stilul germinând originalitatea distinctivă a acelor opere. Ed. 42-64 (cap. Buc. Buc. p.. p. Academiei Române. Stăniloae.

1997 Călinescu. Spre o poetică a scenariului cinematografic. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 1. Buc. 1970 Balotă. 1957 (v. Univers. Buc. LXXII. Essais critiques. 5. Introducerea cu titlul "Legislatorul Parnasului". Collection "Tel Quel" aux Éditions du Seuil. Către o poetică a reflectării. Iaşi. 1957 Assunto. Curtea Veche. 5 Angelescu. Univers. Introducere în poetica modernă. 7. Ed. Expresionismul. George.. Univers. Ed. 6. 2003.S. Legenda. Mihail.. Arte poetice ale secolului XX. 15. Sorin. Poesia e genere lirica. Ed. George. Ed. Iaşi. Dumitru. Dada. Buc. în vol. 339-449 (Futurismul. Jorge Luis. 2003 278 . 3-24) Borges. a reciti. Nicolae. Paul Valéry. 1976. Alexandrescu. 9. Arta poetică. Valahia. p. Buc. 1972. Ed.. Vicende postmoderne. 13. 10. Ed. Univers. Minerva... edi ia a 3-a Aristotel. a reciti. Ştiin ifică şi Enciclopedică. de Savin Bratu.. Bertold. Ed. 2011 Barthes. A citi. Eliot) Banu. 17. Ed. 2002 Boileau. în vol. Paris. Buc. p. Buc. Universul ca spectacol. cronotopul în roman) ----. Matei. Pisa. Pentru o poetică a imaginarului. Problemele poeticii lui Dostoievski. Scrieri despre teatru. Ed. A. p. Ed. Paralela 45.. Ed.. ESPLA. Buc. Buc. Yorick. Buc. Henri Bremont sau poezia pură. 4.. Roland. T. Benedeto Croce. Poetica. p. Univers. p. Funda iei Pro. Ed.. 124-137 sau A citi. Modelul oriental: de la fascina ie la îndepărtare în rev. 9-214. 1977. Buc. 205-253 (Micul organon pentru teatru) Burgos. 16. Suprarealsimul. Rosario. Genealogie della poesia nel seconda Novecento. 1982 (v. Nicolas.. 2. 1983. Humanitas. 8. Paul Claudel.. 12.. Orientări moderne. 2003 Berardinelli. 2008. Meridiane. Jean. Buc. Buc. Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. Institutul European. 3. Ed. Buc. 2002 Brecht. Polirom.. 1988 Carabă . Poetica spa iului. Arta poetică. Gaston. disocieri şi perspective. Ed. Silviu. Fantasticul în literatură. 14. 11. Poetică şi stilistică. 18. 1964 Bădărău. Ed. Piteşti. Probleme de literatură şi estetică. 2003 Bahtin. 11-42 Bachelard.

Serge. 2004. Buc. A. Buc. p. Unitext. Tarkovski. 1983 39. Gérard. Comunica ii de masă şi teorii ale culturii de masă. Ed. Buc. ELU. Ed.. Buc.. 1977 24. Lingvistica structurală şi poetica. p. Linda. 1978. 1988 279 ..J. Ed. Hutcheon. Ed. Pierre-Sylvain. 2008. New York. Noul dic ionar al Ştiin elor Limbajului. Meridiane. Gheorghe. Filliozat. Elena. p. Meridiane. ----. Buc.. Routledge. Greimas. Iaşi. 89-113 35. Univers. Oswald.. Ed. Buc. Bufon şi filosof.. O poetică a artei actorului. Funda iei culturale Ideea Europeană.. Mikel. Introducere în ahitext.. Buc. Buc. 1971. Apocaliptici şi integra i. 1966 38. Secolul 20. Crăciun. Metapoetica-prolegomene. p. 1969. ----. Avangarda artistică a secolului XX. 248-264 26. Univers. Univers. Poeticile lui Joyce. Paralela 45. 1999. 1968 22. Duma. Ed. 273-277 ("Critică şi poetică"). Woody Allen.. 2002 21... 1994. Piteşti. 2001 27. 96-117 29. p. Buc. Univers.. în vol.. Ed. De ce noua critică?. Husar. Doubrovski. 244-247 37. 1-23/1995 (358-359-360). Filmul ca rugăciune. Al. 13-22) 28. 133-134 25. Univers. Ed. Larousse. 1996 20. Poetica sanscrită.. Opera deschisă. p. Eco. 1972. Buc. 1975. 163-170 33. Ed. Ed. Paralela 45. Sémantique structurale. Figuri. Dufrenne. Lubomir. 1998 23. Buc. Fiction. Ex. Ed. Babel. Univers. Ed. Ed. p. p. 284-291 36. Poetica occidentală. Univers. ----. 127-140 (v. Orientări moderne. 277-286 ("Poetică şi istorie") 34. Dulgheru. Umberto. Buc. Buc. Polirom. Arta şi frumosul în estetica medievală.. Ed. De Micheli. p.. History. p. London. Piteşti. p. movere et prodesse). Buc. Theory. Univers. în rev. Doležel. Buc. Ed. Dana. Aisbergul poeziei moderne. Ducrot. Despre sens. Cojar. A poetics of Postmodernism. dezideratele poeticii hora iene: delectare. 1996. Arca Învierii. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 19. Ed. ----. Nr. Ion. 2007 32. ----.. Poetică şi stilistică. Paris. Genette. ----. Jean-Marie Schaeffer. Mario. Poeticul. 137-140 30. 17-49 31.

2000 57. Univers. Lotman. 1964 44. p. Liviu. Buc. 1971 62. Dumitru. în rev. Academiei Române. Mărgineanu. Buc. 1998 50. Buc. Archibald. Univers. 1997 42. Romul. Nr. p. Moraru. 1986 52. Ed. 1988. 1998.. Abraham. 1989 58. Jakobson. Minerva. Poetica postmodernismului. Negrici. Ion. 192-196 53.. Ed. Ed. Solomon. Ed. Ed. Eugen. Paris. Aprecieri retrospective şi considera ii de perspectivă. Ed.. Ed. Luigi. Pop. 1952 47.. Poetica reflectării. Scrisul Românesc. Larroux. Ed.. Ed. 1-2-3/1995 (358-359-360). Moles. Petrescu. 160-163 49. Fragments sur la poésie et le langage poétique. Ed. Probleme de stilistică... Institutul European. Cristian. Pareyson. Imanen a literaturii.. Poe. Poetica teatrului modern. Politica postmodernismului. 1977 59. Buc. Eminescu. Paralela 45. Ed. 1952 61. Artă şi ordinator. Irimia. Polirom. Ars Poetica. Mariana. Roman. din volumul Principiul poetic.. Univers. Buc. Piteşti. Mavrodin. MacLeish. Iaşi. Buc. Buc. Buc. ----. 1990 54. Meridiane. ----. reeditată în 2002 41. Ne . Buc. 1990 280 . Plaisir. Iaşi. Munteanu. Filosofia compozi iei.. Ed. Univers. Ioana. Univers. 2003 51. Marcus. Guy. Buc. Poietică şi poetică. O poetică a postmodernismului. Cartea Românească. Ed. Edgar Allan.. p. 1996 60. în Collected Poems 1917 to 1982. Estetica. Univers. Ed. Poetica matematică. 1985 56. în vol. Universalia. Carnavalul şi ciuma. Casa Căr ii de Ştiin ă.. Hardcover. Teoria formativită ii. Lec ii de poetică structurală. Univers. Lingvistică şi poetică. Iuri. Avangarda în literatura română.. 105-155 45. Preludii la o poetică a antiromanului. Munteanu. Introducere în stilistică şi poetică. 1999 43. Irina... Univers. Noul roman francez. Anca. Buc. Craiova. Le Bon. Buc. 2011 55. Ed. 1974. 1970 48. Teatrul şi artele poetice. Realismul. Ed. Nicoleta. Poetique musicale. Buc. ClujNapoca. Secolul 20. Librairie Plon. Buc. O poetică a atmosferei. Ed. Mănu iu. 1970 46. Buc. Ed. Ştiin ifică. Ed. Ed. Jan 1. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 40.

12 64. 257-279 80. Ed. Tristan. Ed. Morfologia basmului. în vol. Arte poetice. Servien. 1975 67. Muzicală. Univers. xxxx. 402-417 (Poetica lui Jacobson) 74. Allfa. Antichitatea. Nr. Introducere în estetică. Propp. (n. p.. Buc.. p. O poetică a atmosferei. Buc. Ontologia culturii. Poetica muzicală. 1986 82.. Speran ia. 1972 68. Cluj-Napoca. în rev. Townsend. Buc. Poetică şi stilistică. 24-30 ian.. Ed. Popa. 441-451 79. 1971 73. Ed. 554-866 78. Ed.b. ----. p. Arte poetice. Şapte manifeste Dada.. Catrinel. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1989. Buc. Poetica şi rela iile ei cu lingvistica şi cu teoria lieraturii. Ed. 2001 71. Seuil. p. Ed. Veselovski. 2001 (Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media) 66. George. Ed. Ed. Buc.. Introducere în poetica subiectelor şi problematica ei. xxxx. Univers. Univers. xxxx. Mariana. Gramatica decameronului.. Tzara. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 63. Ed. "Aisbergul" tranzitivită ii poetice şi provocările sale.. 403-406 77. Poezii. Buc. Buc. Thompson David. Univers. Dabney. Ed. The Moise Gown. 1972. Buc.. Observator Cultural. Buc. Paul. p. Ed. Poetique de la prose... 1970 81. 1975 72. Ed... Ian Christie (edi ie îngrijită de). Buc. în vol. Ne . 1967 69.. Poetică şi stilistică. Buc. Buc. A. Ed. Igor. Orientări moderne. Pius. Poetica americană – Orientări actuale. Uscătescu. Ed. 1970 65. Buc. la Gheorghe Crăciun). Univers.. Buc. Omul aproximativ. 1989. Ini iere în poetică. The Johns Hopkins University Press. A poetics of the Atmosphere (abstract. Poetica. Stravinski. Eugeniu. Ed. p. Tzvetan. Narrative as Virtual Reality. 1987. 1983. V. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ryan. Lampisterii. Marie-Laure. p. 355-362) 70. 1972. p. Poetică şi stilistică.. All Educa ional. Ed. Univers.. Orientări moderne. Teorii ale simbolului. Estetica. Renaşterea. Univers. Albatros. 2008. Todorov. în vol. Scorsese despre Scorsese. Univers. Dacia.I. ----.. V. Univers. 232-241 75. Valéry.V. Vinogradov. 1996 76. Buc. Dialoguri. Paris. Ed. 1981 281 . Univers.. 2000.

130-131 (gustul estetic integral) 5.B... Estetica. Ed. Mihail. Jan. 2003. Buc. Ed.. 573-575 (gustul estetic) 3. Univers. Poetică. I. p. Ed.. 125-126. Estetica. xxxx. Marino. p. p. Susan. 1976. Humanitas. Ed. Jung. 1972 84. Poeticul. Buc.. vol. Daniel. Hartmann. Ed. Buc. Meridiane.. 90-123 (viziune despre lume) 4. 2000... 447-451 12. p. 1974. 37-39 (gustul estetic) 2. Buc. 90-94 15. Tipuri psihologice. Univers. Buc.. 287-292 11. 11-64 (22-37) 8. Genette.. volum colectiv. Buc. Esen a filozofiei... 1985. Institutului de literatură. 57-61 9. Mukařovský. Univers. Estetică. vol. Studii de poetică şi stilistică.. I. Ştiin a literaturii. 1971. Ingarden. Univers. Estetica. 66-75. 126-127.5 Atitudinea estetică şi componentele sale 1. Buc. p.. Univers. Ed. Sociologie.. p.. Paris. Cinci fe e ale modernită ii. 623-641 (estetismul). 55-66. Dufrenne. 118-130 şi vol. p. Ed. C. Interpretări şi texte. 2002. Fenomenologia experien ei estetice.G. Comarnescu. p.. Ed. Ed. Dilthey. p. Ed. Buc. Buc. Ed. p. Petru. ----. Buc. Rela ia estetică.. Meridiane. p. Présentation et traduction de Renée Bouveresse. Lukács. Ed. Univers. Wilhelm. Hume. xxxx. Adrian. Vasile. Buc. p. 128-129. 1966 IV. Sontag. Univers. vol. Georg. p. Călinescu. Buc..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 83. Buc. Univers. p. Buc. Morar. Dragomirescu. Ed. Ed. 3-13. 735-789 (gustul estetic) 14. pentru Literatură. Buc. 1974. Gallimard. 1926. 314-333 282 . 313 şi urm. Buc. Mikel. Univers. Buc. Ed. dans Essais esthétiques. II. p. 1972. Studii de estetică. Ed. Dic ionar de idei literare. 1995. xxxx. I. 1997. 94-126 16. Ed. 114-129 (starea poetică) 7. p.. Roman. 1973. 1979 85. Poetică şi stilistică. 76-81. Împotriva interpretării. Matei. Eminescu. Gérard. Buc. Eminescu. De la norme du goût. 2000. Ed. Kalokagathon. 111-119 6. Nicolai. Humanitas. 79-82. 748-770 (omul ca miez sau coajă) 13. Ed. Universită ii din Bucureşti. 2000 (gustul estetic) 10. Studii de estetică.

Manual de filozofie. Meridiane.. Polirom. Mimesis-ul în arta teatrală 1. Mikel. ----. Virgil Bogdan. Univers Enciclopedic. 55-59.. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 17. Hans-Georg. Universită ii din Bucureşti. Estetica. N. 55-69. 7-24 (gustul estetic) 18. Buc. Eminescu. Bagdasar. Utopia cinematografică. Ernst. Vianu. 13. Ed. Ed. Ed. Ed. Mimesis.. Aristotel. Interpretări şi texte. Ed. Minerva. Maria. ----. Buc.B. 1957 4.. Ştiin ifică. Ideea Design&Print.. 32-34 2. Buc. Erich. 45-53. Buc. Paul. Ed. Ed.. p. Poetica. 1994. 1996. Ed. Cassirer. Casa Şcoalelor. Ed.. Fürst. p. ELU. Buc.”) 13. Buc. Meridiane. Antologie filosofică. ----. 41-90 (Dublul mimesis) 3. 1968. Tudor. Abera ii. 1968. p. Studii de filosofia culturii. 193-201 10. Atitudinea estetică şi estetismul. ----. Diseminarea. 90-93 şi tot aici.. Ortodoxia. (idealul estetic) IV. Meridiane. Metamorfoza goticului. p. Ce este un autor?. Buc. text reprodus în Morar. 1987. ELU. Analiza povestirii.. Ed. Buc. p 444-451 6. 1972 7. Aristarco. Humanitas. Ed. Guido. din Dufrenne. Buc.. Buc. Buc. Baltrušaitis. Atitudinea estetică în fa a vie ii şi a lumii. Buc. Jacques.. 1967 5. 1999. 1943. p. 1992. Institutul European. p. Buc. Estetica. p. Foucault. 201-211 283 . 59-66 19..6 Mimesis-ul. Humanitas. 1997. Buc. Ed. 1975 8. p.. Ed. Jean-Michel. 461 şi urm. Buc. Estetica. Ed. Actualitatea frumosului. Anamorfoze. 237-238 12. Auerbach. 1981 9. 2000. Jürgen Trinks. Meridiane. 2003. „Dublul Mimesis” în cinematograf.. Evdokimov.. p. Buc. Oglinda. p. ----. Filosofi străini. 15-31. Iaşi. p. p. Derrida. ELU. în Opere. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. p. 183 "Mimica" 11. Buc. Michel. Jurgis. Vasile. 1982. 15-16 14. Ed.. Ed. 1997. 2004. vol. C. Iaşi. 331-335 20. Narly. 13-32 („Aceasta nu e o pipă. Gadamer. Adam. Françoise Revaz. Eseu despre om..

p.. Corps et Sagesse. Aristotel.. 508-529 şi Ed. 114-159 20. Ed. II 32. Ştiin ifică. Georg. II. Printech. p... Xi. Tatarkiewicz. Meridiane. Buc. McLeish. I. p. Moraru. Univers. I.. 1989.. Pop. Toma. Buc. 375-389. Buc. Paris. Aletheia. Gheorghe. Ed. von Chamisso. Todorov. Cristian. Hartmann. Meridiane. 156-183 28. Ed. Buc. Grünberg. Al. L. Termenii filozofiei greceşti. Ed. Kenneth. 76-114. Filozofia imaginilor. Ed. Mihaela. p. Le livre de poche. Jean-Jacques. 71-72 29. 1997. Istoria celor şase no iuni. p. 2000 23. Univers.. 1958. Nuvela romantică germană. p. 2004.. 407-431 sau în vol. p. Buc.. Buc. Ludwig. Buc. Gombrich. Ed. 170-173 26.H. Ed. 457-483) 16. 1972. Frumosul platonian între ontologic şi estetic. Ştiin ifică. 145-149. 1980. Ed.. p. 1990 24. 149-307 21. Crestoma ie.. Buc. 1993. 1973. Roman. Humanitas. Samuel. Philosophie de la liturgie. 194-215 31. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. E.. Univers. Poetica reflectării. p. p. Ed. Nā yasāstra. p. Des choses cachées depuis la fundation du monde. p. (Mimésis et sexualité. Librairie Arthème Fayard. Buc. Poetica. Ed. 43-47 19. 1983. 99-115 27. Buc. Polirom... Humanitas. vol. Gotthold Ephrain. în vol. Buc. 1974. vol. Wladyslaw. p. Rouvillois. Peters. Bernard Grasset. 1991 33. Radu. Ed.. vol. Ed. Buc. Buc. Artă şi iluzie. Teorii ale simbolului. Ed. ESPLA. René. Estetica. Artă şi valoare. 11-17 25. Herbert. Lessing. I. 1981. Tractatus Logico-Philosophicus. Wunenburger. 429-456 (Cinematografia) 22. 1983. Conceptul de realitate în artă. Buc. Lukács. 173193 (Nenorocirile imita iei). Buc. Girard. Meridiane. 449-515. Francis E. 1972 18. Tzvetan. 121 30. Ed. 1995. 2000. Meridiane. Estetica. 159-169 284 . Buc. 1995. p. Univers. Cezar. Husar. Ars longa. 1974. Opere. Ed.. Wittgenstein. Iaşi. p. Buc... Ed.. Ceauşu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. 425 17. Nicolai.. p. vol. 419-448. cap. Univers. Buc.. Univers.

65 10. Booth. 300-304 9. p. Meridiane.. p. Walter. vol. 102-112. 2000. care nu e altceva decât stilul. 1999.. numai unii expresivi. evenimente şi personaje care nu au existat în realitate. 66-69 (opera. Isaac. Ed. Analiza povestirii. cititorul) 7.. p. 211. Univers. Bourdieu. p.. Condi ia umană. 109-112 (”singurul creator e spiritul însuşi”) 8. Ed.. deşi este diferită.. Buc.. Iaşi. Buc. 264 5. 204-213. Adam. este şi analogă cu logica vie ii cotidiene. p. 2. oamenii obişnui i sunt îndritui i să pretindă verosimilitate numai atunci când povestesc sau relatează situa ii la care au participat nemijlocit ca martori sau actori. Ed. 296-381. Univers. Ed. p. În compara ie cu artiştii. 327-470. 171-174 4. Univers. 285 . ----. Buc. 2001 6. reconfigurând situa ii de via ă la care a participat ca martor şi/sau actor sau pe care le-a aflat într-un fel sau altul sau pur şi simplu le-a imaginat. Ed. Visele sunt sacre. Meridiane. 2007. 58. Artistul porneşte în manieră personală. 1999. Buc. Pierre. Ed. Wayne C. Buc. Univers. Boorstin. Credibilitatea acestora pentru receptorul lor provine din complementaritatea însuşirilor de a fi posibile şi verosimile. Borges. 1999. p. Ed. 357. p. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. 1976.” I. ----. 377 1. Jorge Luis.. 118-122. Casa Căr ii de Ştiin ă. Meridiane. Economia bunurilor simbolice. autorul. 147-160 3. 1986.B. 1983.7 Artistul – tip de personalitate creatoare „To i suntem iritabili. Ra iuni practice. Hannah. Buc. Buc. 86-89. Floarea lui Coleridge. Ed. Iluminări. Ed.. Jean Michel. Teora. Ed. Regulile artei. Institutul European. L. 1998. Asimov. Creatorii. Arendt. Françoise Revaz. Benjamin. Retorica romanului. p. în Cartea de nisip. Ideea Design & Print. Cluj-Napoca. De aici rezultă şi inteligibilitatea lor. 1 şi 2. Lumile pe care ei le construiesc au o logică proprie care. Caragiale Artiştii sunt singurii oameni care au legitimitatea de a povesti în virtutea imagina iei lor despre situa ii. Daniel.

. 90-123 (”Teoria viziunilor despre lume. Constan a. Buc. Lector in fabula.O. Buc. Dali. Ideea Design & Print. Bria. "celălalt") 20. vol. Cordun. Wilhelm. 1987 (v. Camus. Eco. Princeton... Poeticul. Ed. p. Buc. Serge. Humanitas. 222233: “Cogito-ul scriitorului”. Intelectualii în câmpul puterii. 1969. 2004. 81-88 (actorul). Buc. ----. Cassirer. 9094 15. Ed. 97-133 14. Albert. Polirom. p.. Univers. Val. 1994. Michel. Saeculum I. 33-63 29. A-Z. Paris. Ed. Foucault. Constan a. p. (Preot prof. Ion. Ed. 1994. Buc. Univers. Şase plimbări prin pădurea narativă. Einstein. De ce noua critică?.. 213-221 16. ClujNapoca.. Mikel. Ed. Încercare asupra anamnezei în basm. Univers. 81-91 (v. Dic ionar de teologie ortodoxă.. p. 62-81 25. ELU. 2002. 1994 19. Ed. Doubrovsky. Dufrenne. Ed. Codrescu. Buc. Miguel. 2005 18. Ed. 114-128. p. dr. Iaşi. De Unamuno.. Eseu despre om. Humanitas. 2004.. Dilthey. 68-70. Ed. Jurnalul unui geniu. ----. Princeton University Press. Buc. Les théories du cinéma. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Albert. Humanitas. Esen a filosofiei. p. Campbell. 2007 286 . 1976. p. Ernst. Humanitas. 93-100 (autorul model) 26. 1st edition 13. Andrei. Meridiane. Joseph. Timpul în răspăr. Nathan. Ed. 1992 28. ----. p. Fenomenologia experien ei estetice. Ed. Francesco. Ed. Buc. New Jersey. 175-187 17. Buc. Dispari ia lui "Afară": un manifest al evadării.. Buc. Buc.). p. 101-104 12. Buc. Mitul lui Sisif. 129-182 24. I. Ed. 1991. 1977. Salvador. 2000. Ce este un autor?. p. 1949.. 234-250: “Via a şi opera scriitorului” 22. Ed. p. Univers. Cum văd eu lumea. Pontica. Ed. 1997.. p. 1995. „autorul model” şi „autorul empiric”) 27. “prezen a autorului”) 23. Religia şi crea ia artistică în rela ia cu filosofia”) 21. “Opera de artă şi execu ia sa”). Mihai Dinu. 1971.. Univers. Ed. Interpretare şi suprainterpretare. Buc. Gheorghiu. The Hero with a Thousand Faces. p. Pontica. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 11. Casetti. Umberto. 163-164 (v. 155-182 (v. Teatrul spaniol contemporan..

2001 (biografie) 41.. Hegel.. Kant. 1992 42. I. Immanuel. Despre frumos şi artă. 1966. Martin. Ibrăileanu. antologie de Vasile Morar. Minerva. Buc. Critica puterii de judecare. 140146 44. în vol. Buc.. p. 34-37 36. Humanitas. 2009. Harrits. Minerva.. 1984. Buc. p. p. 1965 sau edi ia Ed. Danemarca. 1984. p. ----.. ----. 285-307 33. Buc. 45-49 (sim ul comun şi geniul) 32. Tratat despre lucrul bine făcut. Saeculum I. Tradi iile gândirii româneşti. p. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. BPT. antologie de Vasile Morar. Buc. Mario Vargas. 1991-1992 43. Manu. 2000. Tipuri psihologice. 31106 34. Academiei Române. Repetarea. Timişoara. Povestaşul. Buc. Ed. p.. Minerva.. biografii. Ed. BPT. iar in vol. Individualitatea poetului.. 42-55 39. Manolescu. Buc. Fenomenologia spiritului. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. 248-257 35. Emil.. vol. p. Univers. Anastasia. Buc. p. Risskov. Lodge. Allfa.. Ed. C. Despre frumos şi artă. Karl. 1996. Buc. BPT. 1997. Ed. cuvânt înainte la cartea lui Søren Kierkegaard... Minerva.. Tadeusz. Ed. Ed. 1979 40. Buc.. Ed. I. Academiei Române. 1976. Iri. România literară. 6566. Ed. Buc. 2008 38. David. Nicolae.. 1984. Titu. 1 46. 54-56. 9-13 31. Buc.. Garabet în vol. I. 313 şi urm. Fleming. Prelegeri de estetică.. vol. Originea operei de artă. Humanitas. 31 iulie 2000. Ionescu. Buc. Ed. Ed. ----. Tradi iile gândirii româneşti. Buc. Leonhard. vol. Despre frumos şi artă. Ed. 143-150 45. Cafeneaua literară. p. Ed. III. în rev. p. Jung. 1982. vol. I. Enciclopedică. Orgia perpetuă. Maiorescu. Buc. Critice. 1997 287 . Personalită i accentuate. Biografii. Ed. 37. 1972 şi/sau în Ed. Buc.. Politică.. 4 dec. Tradi iile gândirii româneşti. Penguin Books. Ed. 89-91.. Buc. antologie de Vasile Morar. All. Nae. Ed. 51-53. Impersonalitatea în artă. Ed. Amarcord. 2000. Heidegger.G. vol. Kotarbinski. O. Georg Wilhelm Friedrich. Llosa. Curs de istorie a metafizicei.. The Art of Fiction.

Buc.. Buc. 1998. Marinescu. Cartea neliniştirii. p. Buc. Ed. Nietzsche. Ed. Cioran. Buc. din „185-224. 2000 60. Buc. Buc. Ed. 563-576 (genul epic). Irina. Buc. vol. Mavrodin. Ortega y Gasset.. p.. Ed. Ed. 2009. Polirom. Il Cinema-Menzogna. Negulescu. Adrian. Marino. Hestia. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 47.. 1973. Petre P.. p. Buc. Fernando. 31. Funda iei Culturale Române. 2000 50.. Humanitas.. Omenesc. Artă şi ordinator. 1997 (v. Opere complete 3. prea omenesc. 123-131 ("Moartea autorului") 61. I şi II. José. Mavrodin. Opere. Pessoa. Henry. 1997 288 . Timişoara. 288289. 129-151 63. Meridiane. ----. I. Vladimir. 2000. Ed. p.. Tema vremii noastre. 175-202 48. Biblioteca Apostrof. p. 1991. Florentin. p. 307 56. Pe culmile disperării”) 62. p. Iaşi. Petrescu. Glaocon sau prestigiul artistului în cetatea ideală. Humanitas. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Abrahm A. Liviu. Platon. Poetica postmodernismului. Dragostea şi Atlantida. Marta.. vol.. Luiza. Piteşti. 1996. 255-283. 1895 54. nr. Buc. p. p.. Petreu. Paralela 45. p. Tehnică. Cafeneaua literară şi boemii ei. Friedrich. Scrisul Românesc. Ed. 576-604 (epicul) 49.. Ed. 2008 („Tot ce e profund în lumea aceasta nu poate răsări decât din boală. Librăriei Carol Müller. Ed. 344-351 53. Cluj-Napoca sau Ed. 5 59. Ed. Popescu. Impersonalitatea şi morala în artă. Buc. Eminescu. Ioana. 2009. Funda iei România de Mâine. Buc. Ni escu.. România literară. p. 5/6 feb. în rev. Ed. Ed. Paideia. Contextul creatorului) 58. Dincolo de bine şi de rău. Buc. Universal Dalsi. 1974. edi ia a doua. p. 1976. Unatc Press. Dic ionar de idei literare. Umberto Eco în labirintul romanului postmodern. p. Doru. Despre bolile filosofilor. Ed. II. Pârvulescu. 127-133 51. Lolita. Poietică şi poetică. 42-43 55. 2003. Ed. 151-236 57. I. Moles. Nabokov. 290-292 52. 1994. Craiova.

262-284 81. 14-16 (muzicianul. Buc. Creatorul şi umbra lui. Contra lui Sainte-Beuve. Ryan. Şerban. Polirom. 170174 73. F. Experien ă şi speran ă. 2007. feb. Buc.. p. 28 78. Florian. p. Victor Ieronim. simbol al idealului american) 69. omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu. New York. Steiner. Stoichi ă. Ed.. Potra. Împotriva interpretării. Tritonuri. Ed.. Estetica. George. Narrative as Virtual Reality. 2009. Ed. Iaşi. septembrie 2008.. p. All. 1979. Marie-Laure. rela ia autor-epocă) (biografie) 74. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 64. Instaurarea tabloului. Sculpting in Time.. Ed. Meridiane. 223-232. ----. Marcel. Cartea Românească. Ed. Hermeneutica. Buc. Buc. Ed. Susan. 2000. 1976 (biografism) 68. Sadoveanu. în rev. 1975. Knopf. Univers. 1981 (v. Buc. Polirom. 23 82. Schleiermacher. Ed. pentru Literatură. Andrei. Meridiane. Pius. Humanitas.E. Stelu. 86-132 66. Cele trei limbaje ale omului.. Nr. 1987... Introducere în estetică. p. Buc. Sontag. p. matematicianul.. Valentin. Découvertes Univers. 2000 79. 2001. Buc. Şerbănescu. Thomas. Iaşi. ----. 207: "Cine este autorul?" 65. Agora. Baltimore & London 70. Proust. Servien. Trei. Mihail.. Moise.. Ed.. Simion. p. Meridiane. Protopopescu.. p. Hanu Ancu ei. Cuvântul. 2005 71.. Sitney. Litera. în rev. Ed. Dincolo de seninătate. p. 1999. Buc. 126-133 289 . Townsend. Ed. Buc. 9.. Andra. p. Ed. Profesiune: filmul. Întoarcerea autorului. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 116122. Römer. Tarkovski. Buc. Buc. 55-134 (v. The Johns Hopkins University Press. Conceptul de "arie culturală": interpretarea lui Paul Stahl. 130-142 72. Cum se scrie un text. Buc. Ed. Dabney. 261-286 (geniul) 67. Ed. 2000.D. Buc. Idei în dialog.. p. 55-65: “Suferin a exemplară a artistului”) 76. Univers. Buc. Adamo P. 1981 sau Ed. Eugen. 1977 75. 92-94 (Moise. p. 1968. Autobiography in Avant-Garde Film. p. poetul) 77. 2007 80. 2001. 2003 sau Ed. p. 230-306.

Walter. p.. artizan. Cioran. Benjamin. Studii de filosofia culturii. Iluminări. p. 87. Film Menu. 1966. 5-96 ("Istoria ideii de geniu") ----. 2000.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 83. Buc. Autor de cinema. 264-266 89. Marta. 45-74 Rolul biografiei 1. 104-107 3. Buc. Polirom. Estetica. p. Buc. Friedrich.B. Iaşi.. Ed. Ed. Cluj-Napoca sau Ed. 86. Bibl. 1968. 1993. p. p. 84. 85. ELU. 1982. Ed. Tudor. Opere. Minerva. René. Vianu. 483-489 ("Eul poetic") ----... Nietzsche. Despre genealogia moralei. Univers. Teoria Literaturii. Eminescu. p. Buc. 381-383 (artist. ELU. Wellek. . Postume. pentru Literatură. 1991. p. 19-31 2. 7. vol. Buc. Humanitas. în rev. Echinox. Ed. 105131 90. citat de Petreu. Austin. Ed. 217-297 ----. 1978... ----. p. Buc. 42-43 IV. Emil. Vremea.. Apostrof. 2011. Arta actorului.. 1967. editată de studen ii la film din UNATC. Ed. p. ClujNapoca.8 Crea ia Familia lingvistică a termenilor care circumscriu câmpul semantic al no iunii de crea ie: Geneză Naştere Generare Izvodire Iscare Ivire Realizare Formare Apari ie Plăsmuire Născocire Facere 290 . 1941 ----. virtuoz) 88. Buc. Waren. Nr. Ed. Despre bolile filosofilor. xxxx. 9. Dincolo de bine şi de rău. 2008. Buc. feb.

prin contrast. Lucrarea divină. Crearea de sine ca individ şi specie este cea mai de seamă realizare a omului. întrucât produce după modele şi determinat de necesitate. "Cum în lume-s numai margini. Cât geniu.B. crea ie sau inova ie pe de altă parte. din iubire şi voin ă proprie) N. crea ie care e actul. câtă putere Într-o mână de pământ!" Şi. E în om nemărginire. De operat distinc ia între descoperire pe de o parte şi inven ie. toate fiind tipuri de crea ie N." (Mihai Eminescu) 291 . pe când Celălalt creează ex nihilo. continuă şi condusă după un plan necunoscut nouă) sau Demiurgie (Demiurgul lui Platon nu este identic cu Dumnezeul iudeo-creştin.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Fabricare Imaginare Act Făurire Construire Instaurare "Ieşire din ascundere" (Heidegger) Ieşire din "non-existen ă" Zămislire Zidire Producere Creare (v. noi copii ai lumii mici Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici. iar rezultatul e opera) Genealogie Germinare Inventare Inovare Lucrare (cu cele două sensuri: 1.B. schimbând unghiul: "Iar în lumea asta mare. lucrare omenească 2.

2006 10. Pentatenhul. Ed. Arendt. Trei. Humanitas. Boris.. Meridiane. Bourdieu. Albert. Ed. p. Henri. Psihanaliza travaliului creator. Criza spiritului american. Cluj. p. Ed. p. Meridiane.a Crea ia în genere 1. Botta. Univers. Essais psychanalitique sur le travail créateur. 235: „Culturi şi jocuri” 9. Lucian. Sensul crea iei.. Institutul European. Buc. Jorge Luis. Buc. Bartolomeu Valeriu (comentat de). Despre Emil Cioran. Politică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV.8. Crater. Creatorii. Căutătorii. Pentru o istorie a imaginarului. 1 si 2. 1996. 1969. Caillois. Buc. Ed. 1983 11. Ed. Le corp de l’oeuvre.. Gallimard. Minerva. Casa Căr ii de Ştiin ă. Humanitas. Ed. Anzieu.. Daniel J. Humanitas. Ed. Didier. ----. Floarea lui Coleridge. 2004 4. Univers. Bergson. 296-390 (câteva proprietă i generale ale câmpului de produc ie culturală) 19. Eseuri despre imagina ie. Coll connaissaince de la’inconscient. Ed. Buc. Camus. Condi ia umană. 2003 14. Ed. Cioran. 1981 3. Ed. Nr. Buc. Buc. 115-117 18. Ed. Dan. p. 44-51. Boboc. ----. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Buc. Regulile artei. n&f. Univers. Groys. Bloom Allan. Pierre. Ed. 2000 12. Buc. 147-160 5. Ed. Buc. 1998. 20. 109-112 (singurul creator este spiritul însuşi) 13... vol.. Meridiane. Alexandru. Buc. I) 8. Wolfgang Kraus. 2007. Borges. Boia. Berdiaev. 2001 16. Zări şi etape. 1996 17. Buc. în rev. Descoperitorii. Trilogia valorilor. Ed.B. Mitul lui Sisif.. 97-133 21. Ed. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR. 1990. Anania. Buc.. Ed. Lucian. Humanitas.. Buc. Nicolai. 1992 6. Ideea Design & Print. ----. Ed. în Cartea de nisip. Iaşi.. 1996 (v. p. Roger. Ideea Design & Print. Buc. Stiin ă şi crea ie. p. Hannah... Blaga. 1998 7. Despre nou. Ed.. Buc. Romania literară. Paris.. 1983 p. ----. 22 mai 2009. p. 1975. Emil. Ed. Borstin. ELU.. 1997 2. 17 292 . 250 (Jocul) 20. Limite şi alte eseuri.. Eseu de economie culturală. Buc. Evolu ia creatoare. 2001 15.

L´organisation. ----. 1991 36. Anzieu. Psihanaliza travaliului creator. 2007 38. Umberto. Victor Botez (coordonatori).. Buc. 1991. Dufrenne.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22.. 1992.. Buc.. Florian. Inspira ia) 27. p. Anton. Pontica. Mausoleul din Halicarnas. p. Ed. Funda iei Pro. Univers. 205-208 33. Ed. 1971.. Două tipuri de creatori. Ed. Templul zei ei Artemis din Efes. Ghişe. Ed. Imagini şi simboluri. Paris. Durand.. Buc. Drumul spre centru. Constan a. Ed. Statuia lui Zeus din Olimpia şi Zidurile Babilonului ş. Buc. Buc. Saeculum I. Foucault. Michel. Împotriva deznădejdii. 2004 24. 14-64 35. Ed. Dimitriu. Mikel. Ed. Cele şapte minuni ale lumii antice. Lucian Blaga – Cunoaştere şi crea ie. Buc. p. De Bono. Criterion. 1992. şi Martin J. despre speciile gândirii. Buc. 2004 25. p. Trei. Ed.O. Mihai Dinu. I. La boîte de la créativité. Univers.. 1998 28. p. Funda iei Culturale Române. p. Univers. Gilbert. Recesivitatea ca structură a lumii. Clayton. Ce este un autor?. 142-143 -Cunoaşterea gordianică 31. Intelectualii în câmpul puterii. ----. 33-63 37. Ideea Design & Print. Buc. Recesivitatea ca structură a lumii. în rev. Ed. Mircea. Cartea Românească. Ed. Edward. ----. Vestala. Ed. 26-29. 1934. 79-81. Interpretare şi suprainterpretare. Price. Gheorghiu. (Piramidele. 126-135 26.. (19) 23. 2003. Nemira.. Mircea. 68-71. Ed. 1999. Humanitas. Univers. Humanitas. Figuri şi chipuri ale operei. Grădinile suspendate din Babilon. Ed. Buc. Eliade. Poeticul. 132 30. Buc. Farul din Alexandria. 2004.. în vol. 1987 293 . Poimâine. Peter A. edi ia 1990 34. Ed. Angela Botez. Eco. Ed.. ----. Buc. Ed.. Iaşi. Philosofia mirabilis. 1991. 1994 32. Cluj. Dumitru. culegere de studii. Ed. Buc. 2004. Didier. vol. p.a. vol. I. Polirom. Colosul din Rhodos. Drumul spre centru. 161-193 (Imagina ia. ----. p. 15 oct. p. 62-81 29.

p. Buc. Lupasco.. Despre miza gândirii. Gabriel. 1979 sau Ed. 1982. Guenon. p. Ed. 1985 50. . George (în “Timaios” despre Demiurg) 46. Landau. Réne. 121-161 52. Buc. Buc. Buc. Ed.. Psychologie de la créativité... 117-120 (Demiurgicul în om) 42. Anstasia. Goldmann. Despre limită. Ed. Paradigme universale. Buc. Erika. 1969 (din Rig Veda). cu un cuvânt înainte de Sergiu AL. Eminescu. Vechea şi noua ontologie. Paralela 45. vol. Politică. Buc. 1989 55. Dic ionar de idei literare. Buc. Logica dinamică a contradictoriului. p. Johan. Paideia. Ed.. 1977.. Vladimir. Ed. 1976. 1994 51. Buc. Politică. Hartman. 1972. II. Ianoşi. p. Teste filosofice.. p.. 309-312 48. Adrian. 1982. Martin. p. Buc. Imnuri vedice. 2005 53. Liiceanu. Buc. Buc. 1993. Univers.. Tadeus. Sociologia literaturii. Humanitas.. ----. 327-357 54.. 2005. Politică. Tratat despre lucrul bine făcut..arta.. 184-200.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. 3437 47. Ed. Marino. Cartea Românească. Didactică şi Pedagogică. Psihologia creativită ii. Armand Collin. 88-92 43.. Nearta . Herald. Nae. Paris. Lossky. Jaspers. Ed.p. 137 44. 184-185 (Între demiurgic şi hermeneutic) 56. Cartea Românească. 1996. Heidegger. p. p. 2005 41. Piteşti. Anastasia. Demiurgul. Homoludens. 42-55. K. 1997. Buc. Nicolai. Ed. Ed. 75-98 („Subiectul crea ie culturală”) 40. p. p. Ed. Ed. Buc. Curs de istorie a metafizicii. 55-74 49. I. 1973. p. Buc. 244-285 45. Ed. Kotarbinski.). Teologia mistică a bisericii de răsărit. Ionescu. Lucien. 3947. Lubart.1986.. Buc. Ed. Inven ie şi descoperire. Meridiane. Ed. Ed. Ed. Buc. p. Politică. 95. Ed. Buc. Pornind de la un zâmbet. 2007. Solomon. ELU.. Todd (coord. Marcus.. Stephane. Humanitas.. 174-187 (Inven ie şi descoperire). Ion. 443-483 294 . Huizinga.

XIV. Moldova. Augusta. Petreu. 120-122 59. Cum e cu putin ă ceva nou. Marta. Ed. cap. Modelul cultural european. 2001. p. 1972 75. Ed. Ştiin ifică. Buc. 374-383. Cluj-Napoca. Polirom. Istoria filosofiei. Ed. p. Trei. Humanitas. ----. Moldova.. Meridiane. ----.. 1998 61.. Munteanu. Ed. Creativitate generală şi specifică. p. R. Ed. edi ia a II-a 295 . p. cap.. Andra. Cluj-Napoca. Buc.. Ed. Ion. 2008.. 259-260. 1973 64.. 1984. P. 31 70. 2000. 350-356 63. Valentin. Ed. Al. Schi ă pentru istoria lui “Cum e cu putin ă ceva nou”. „Psihologia inven iei”.. Eminescu. ----. Ed.. Ed. p. 116-117 77.. p. ----. Buc. 355-359. 228243 58. Hermeneutica ideii de literatură. Biblioteca Apostrof. Polirom. Buc. P... Iasi. 1974. Dincolo de seninătate. 1993. Iaşi. Buc. Ed. Ed. 1994 62. Ed. Creativitate şi inteliegen ă emo ională. 69. I. 1990 71. Moraru. 294-305 65. Anca. Roşca. Ed. Humanitas. 2001. Abraham A. Dacia. Iaşi. Buc. 1987.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57. Ed.. Buc. Constantin. Academiei. p. XI. Incursiuni creatologice. Russ. H. p. Psihologia inteligen ei. Buc. Jean. 1974 60. Iaşi. Patapievici.. Didactică şi Pedagogică. Ed. Noica. Ed. Timişoara. Artă şi ordonator. Ed. 1992 66. „O condi ie biologică a originalită ii”. M.. 1995 68. Buc. ----. ----. Ştiin ifică. p. Crea ie şi frumos în rostirea românească. Humanitas. Platon. Eminescu. Univers Enciclopedic. VII. Cioran. p. „Regula... 144-159 (Demiurgul) 72. 1981 76. Polirom. Protopopescu. Ed. 261-286 73. Universitatea Hyperion. Roco. I si II. Mathesis sau bucuriile simple. Şerbănescu. Iaşi. Enciclopedică Română. excep ia şi nasterea culturilor”. vol. Opere. ----. sau Ed. Ed. Ed. Sociodinamica culturii. Piaget. Negulescu. Ed. Cum se scrie un text. Buc. 1993.. vol. 2001 74.. Jacqueline (coordonator). Psihologia creativită ii. Geneza formelor culturii. Buc. Victor. Buc. Omul recent. 11-26 67. Creativitatea . p. 2000. Buc. Despre bolile filozofilor. Buc. Moles.

1982.. 573-650 (Originalitatea) 85. 257-261 86.. Ed. 147-157 83. 260-261. Omul. 354-394 IV. nr. Chiar atunci când este o operă de comandă ea exprimă. Buc.. 1991. unii artişti au mai mult 296 . Ed.. Meridiane. Iaşi. Studii de filosofia culturii. Ed. Ed. E drept. Buc. 1979. ci unicate care le poartă pecetea personalită ii auctoriale şi au ca imbold inspira ia. conservă şi poartă amprenta autorului ei. 151-152. Buc..b Crea ia artistică Creatorii de opere. 8. Minerva. Townsend. p. Actul creator nu este un efect al unei propuneri. Eminescu. Opere. 1987. edi ia a III-a. p . Idei în dialog. Buc.. 573-581 84. Wittgenstein. ----.8. vol. xxxx. Humanitas. p.. 15 80. 1982. ci ine de inspira ie unde se îngemănează imagina ia cu inteligen a şi voca ia cu talentul. 115 88. Tratat de antropologie creştină. 2001 79. p. p. Actul lor nu se reduce la acel celebru tehne grecesc sau ars latinesc care se înva ă şi poate fi însuşit de către orice om sănătos la minte. Petre. Tatarkiewicz. p. Dumnezeu s-a născut în exil. Steinhardt. p. în rev. Cluj-Napoca. ----. Buc. Steiner. EsentiAll. Ed.. Ed. „Tezele unei filosofii a operei”. Ed. Wladyslaw.B. p. Paris. Cele trei limbaje ale omului. Ed. Vintilă. Dacia. Wald. p. 2002.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 78. 9/sep.. 2003. din a căror categorie fac parte şi artiştii. Ed. Timpul. Hasefer. 2000. Forma pe care o creează acel autor are un anume coeficient de noutate pe temeiul căruia opera este omologată culturalmente. N. nu sunt profesionişti. ----. u ea. Istoria celor şase no iuni. Buc. Studii de filosofia culturii. În elesuri iudaice. p. Gallimard. 2008. 1995 90. p. Introducere în estetică. 1981. Minerva. 348-375 82. Însemnări postume. Craiova. Eminescu. Opere. 354-398 87. Ed. Primejdia mărturisirii. 13. Buc. fiindcă ei nu fac produse de serie. Henri. Horia. 101-105. 229-241. Buc. Georg. Vianu. Ed. Europa. 1995. Dabney. 226-227. 233-238 81. 89-96 89. Grammaires de la création. vol. Trei tonuri. Ed. Ludwig. Tudor.

Jean-Michel. 1992. nrf. 6. 139-147. Ed. p.. Cluj-Napoca. 3.. Didactică şi Pedagogică. 282-283. Meridiane. Ed. Ed.. 48-57 Benjamin. Buc. Walter. Piteşti. Institutul European. 1998. Ed.. Ion. 1981 Acterian. 16. Buc. Scrieri despre teatru. Buc. Ed. Buc. 1. p. Arta filmului. Minerva. p. 211-231 (Crea ie şi frumuse e. 297 . Secolul 20.. Psihanaliza travaliului creator."Culturi şi jocuri" ----. 1983. Harold. 1998. Iaşi. Gallimard. 62 7. 1990. p. Teoria estetică. Trei. Ed. 1957. p. Jorge Luis.. în rev. Ed. Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al BOR. Buc. 14. p. 235 . p. Buc. Aspecte antropologice. Ed. Muzeul Literaturii Române. 303 şi urm. Facla.. Buc. p. 2000. Ed. 136-138. Nicolai. Lucian. Confruntări de idei în filosofia contemporană. 145-167 Bloom. Univers.. Cluj Napoca. Ed. Canon occidental. Zări şi etape. vol. 1999 Adorno. 273-275. Buc. Ed.. Buc.. 80-88 (crea ia artistică şi opera de artă ca "lume") Boorstin.. Essais psychanalitiques sur le travail créateur. Humanitas. 284-285 Adam. 1 şi 2. 8. Hermeneutică şi ontologie. Buc. Pentateuhul. 353-354 (un citat din Kafka) Boboc. Orfeu şi Euridice în literatura universală. Albatros. Buc. Univers. Didier. fiind doar virtuoşi. Casa Căr ii de Ştiin ă. 2007. Politică. Iluminări.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală talent decât voca ie creatoare şi se opresc la exercitarea meşteşugului. 4. 2007 sau Ed.. 10. Creatorii. Françoise Revaz. Hannah. Art. 18. Daniel J. p. 275-278. Artă şi teurgie) Blaga. Acsan. 9. Coll Connaissaince de l’inconscient. 2001 Borges. Buc. Sensul crea iei. 17. 157-160 Balázs.. 15.. p. p. 319-320321. 12. Ideea Design & Print. Ed. 2. 265-266 Berdiaev.. 1999. 13. Ed. Ed. ESPLA. Ed. ----. Haig. Le corps de l’oeuvre. 1997 Anzieu. Dialog despre dialoguri. Buc. Theodor W. 2005 Anania. Bela. Condi ia umană. 2004 Arendt. Alexandru. 1976. Analiza povestirii. 5. Paralela 45. 11. Bartolomeu Valeriu (comentat de). 1981 ----. Nr. Paris.

Buc. Capitalism şi schizofrenie (I) Anti-Oedip. ADAGP. Paul.. 250 (Jocul) 27. Buc. Ivana. Quality Books.. Logica povestirii. La Dation Brâncuşi.. 115-117 20. Buc. Dan. 99109. 2003. 1996. 2006 33. Constantin.. Ed. 428-575 în vol.. Chubbuck. 2010 30. Michael. De Bono.. Ed. Delacroix. vol. pentru Literatură... Cernat. Paris. Buc. 1998. 2007 34. Buc. 118-123 28.P. Caragiale. Ed. 150 25. Ed. Armand Colin. Ed. Ed. Paralela 45. 2008. 143-215 (Pescăruşul) 32. 1999 24. Caillois. Paris. p. Camus. Umberto Eco.. Paris. Ed. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 19. ELU. Jean. cu André Parinaud. p. Regulile artei. L´imagination créatrice de l´acteur. Carrière. 1983 39. Ed. La boîte de la créativité. 98 22.. Univers. Nu spera i că ve i scăpa de căr i. Ed. p. Humanitas. Buc. 1989. 2003 26. p. Humanitas. Univers. Laurent. 2004 38.. Ed. Univers. 1969. Ed. 440 298 . Paris. vol. Deleuze. 3 edi iei Pléiade. Limite şi alte eseuri. Cartea Românească. Cournarie.. 1965 29. Pierre. 239289. Edward. p. Repere pentru o fenomenologie a valorii literare. p. Mitul lui Sisif. Crater. 51-69. Ed. Jean-Claude. 1975. Brâncuşi. Claude. Henri. Entretiens Radiophoniques. ----. Adolfo Bioy. p. Cehov. pentru Literatură.. 4.. Constantin. 2003 edi ia a doua revăzută 31. I. Albert. Cf. Opere complete. 296-390 21. Paris. Ed. 1967. Univers. Félix Guattari. Un résumé de nombreuses conversations. 2007 35. Buc. L´organisation. Buc. Ed. Bourdieu. Imaginar şi crea ie. André. Crişan. 3 al edi iei Pléiade. Gilles. Pygmalion. Ed. A. Pescăruşul. Ed. Puterea actorului. Roger. p. Burgos. Eseuri despre imagina ie. Buc. Ed. 134-141 37. Buc. Gallimard. p. 97-133. 1999. Buc. Gallimard.. Bremond. p.. 1981 23. L´imagination. Meridiane. Cehov. 44-51. Bréton. Avangarda românească şi complexele periferiei. Piteşti. Buc. Cassares. Ştiin ifică. Botta. Buc. p. Ed. Buc. 2006 36. Inven ia lui Morel. Opere.L. Psihologia artei.

----. 1991.. Ruxandra. Lorenz. 44. Ed. E. Presses Universitaires du Mirail. 108-125 („Fantezia”) 55.. Ed. Simbol. Univers. mai. 1986. 9-11 41. 175-224 299 . PUF.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 40. Aspecte ale romanului. Dufrenne. 33-63 56. Field. Enescu. Gillibert. Ce este un autor?. inspira ia) 45. Humanitas. 75-98 ("Subiectul crea iei artistice"). Ed. Demetrescu.. 2004 p. 1960 42. 1993 58. din K. Sociologia literaturii. Eliade. Cioran citat de Kraus Wolfgang. Poimâine. 2006 54. Ed. New York. Wilhelm. Ed. Forster. 1994 49. „Eseu despre arta actorului”. Emil. Ed. Ideea Design & Print. Ed.. Buc... Foucault. România literară. p. p. în rev. ClujNapoca.. 2009. p. 1991. „Crea ia artistică şi drogurile” 52. 192-201. Timişoara. p. 2022. Buc. 15 oct. Mircea. Goldmann. Ed. 93-100 (Autorul model) 46. ----. Buc. Imagination. 132 47. Paris. Figura şi locul. p. 1971 57. 1985. Ed. Radu.. p. Lector in fabula. în vol. Eco. 15-21 mai 2008. Buc.W. cinematografice) 53. Francastel. ELU. Univers. p. Buc. Univers. Jean. L´acteur en création. 264. Buc. 17 51. Ed Facla. New York. Daedalus. Univers. Drumul spre centru. Buc. Hannah Arendt: opera de artă între ac iune şi aparen ă. 1971. Lucien. Paris. 1968.M. în rev. Fleuri. edi ia 1990 50. 1991. Pierre. Dilthey. Dittman.. Politică. Deren. Ed. imaginaire. p. 142-193 (Imagina ia. Univers. Ed. în rev. Maya. Buc. Drumul spre centru. imaginal. Două tipuri de creatori. p. 1984 (Bazele scrierii filmice. ----.. Mikel. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. 1977 43. Buc. Ab urbe condita. Criterion. Observator cultural. 1972. Scrrenplay the foundations of screen writing. Ed. 1934. Buc. Cynthia. 142-143 (Cunoaşterea gordianică) 48. Univers. Trăire şi poezie. Stil. Umberto. Meridiane. Syd. Structură. p. Poeticul.. Cinematography: The Creative Use of Reality. Michel. Imagini şi simboluri. Nr.

Paris. 748-770 („Omul ca miez sau coajă”) 78. John Howard. 1974. Film şi crea ie. Tipuri psihologice. Brâncuşi inedit. Paideia. 1989 300 .. Ed. Paideia. Norbert. 523-525. 62-63 68. Ed.). Tadeusz. Ed. II. 103) 67. Estetica. p.. Ed.. refelce ii. Buc. 1981 (ex. Buc. Univers. Inven ie şi descoperire. Allfa. Buc. Hegel. Ed. Georg Wilhelm Friedrich. Buc.. Nicolai. Mario Vargas. p. Karl. 1972. 1997. Texte filosofice. Jung. Buc. Psihologia literaturii. Humanitas. Ed. 1985 71. Immanuel. Politică. Ed. Kotarbinski. Ed. Buc. Kundera. Psihologia creativită ii. p.. Orgia perpetuă (Flaubert şi „Doamna Bovary”). Ştiin ifică şi Enciclopedică. Cartea Românească. Ed. 2005 77. Ed. Lemny. Todd (coord. Anastasia. Vechea şi noua ontologie. Despre limită. 121-124 (actorul) 61. Academiei Române. Buc. p. Leszek. Ed. Buc. 2003. ----.. p. Llosa. Humanitas... Hartmann. Psychologie de la créativité. Ed. Meridiane. Buc.G. 461-468 66. 1986. Arta romanului. Ed. Ed. Meridiane. Lubart. Marcus. Humanitas. Erika. p. Doina. Conferin e mici pe teme mari. Humanitas. Groeben.. Lukács.. 309-312 64. p. Buc. p. 1976 69.. Buc. 1994 74. Ed.. 585-589 63. Ed. Humanitas. 1968. Buc. Teologia mistică a bisericii de răsărit. Vladimir. Ed.. vise. Armand Collin. 1978 60. Meridiane. 2008.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Buc. Liiceanu Gabriel.... 1993.. vol. Milan. 2001 75. Buc. Estetica. vol. Univers. Buc. Buc. Buc. Landau. C. 117-120 62. Tratat despre lucrul bine făcut. 121-161 76. Lawson. I. Cristian-Robert Welescu. Critica facultă ii de judecare. 61 73... Lossky. Amintiri. Politică. 1966. Buc. 1997. p. Prelegeri de estetică. Kant. Jaspers. Kolakowski. p. Ed. p.. ----. 237-261 65. "Demiurgicul în om". p. 2008 70. 43-49. 133146 72. Ed. Georg. Buc. Ed. Solomon.

Moutsopoulos. Univers. Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 79. Adrian. Teoria formativită ii. 350-356. 11-26. "Artă şi meşteşug" 95. Univers. p. Ed. Buc. Patrick. Buc. 103-109. Pareyson. "Inten ionalitate şi neinten ionalitate în artă" 89. I şi II. p. Ed. Buc. 1998. p. Buc. Eminescu. Humanitas. vol. Ed. (prefa a) 84. 1977. P. Buc. Scrisul Românesc. 1993. Ed. Universal Dalsi. 1984. Craiova. Morar. Ed.. Meridiane. Buc. 1972 82. Ed. Avangardismul romanesc. 1973. Buc. Ovidiu. 1968.. Ed. Hermeneutica ideii de literatură. Marin. XI "O condi ie biologică a originalită ii". Univers. Osho. XIV "Psihologia inven iei" 91. Buc. Buc. ELU. Cartea Românească. Univers. 1983. Geneza formelor culturii. Iluminarea: eternul început. Herald. 103-190. Pesnot. 1974 85. Dacia. Ion... "Regula. Psihologia creativită ii. Tînianov Iuri. excep ia şi naştera culturilor" 93. Ed. 1983. Modelul cultural european. Dostoievski şi Gogol. p. Modern. p. p. Platon. cap. Mincu. Univers. Buc. p. Marino. 175-223. p. 641-655 (experimentul) 80. ----. roman. Scriitorul şi umbra lui. Ed. 475-502 92. Ed. 1994. Studii de estetică.. Jan. Cluj-Napoca. Irina. Abraham. 1998 87. Estetica. 2005 86. Mukařovský.. 219-223. 374-383. Buc.. 2002 96. Ed. vol. Ed.. Mavrodin. Nicolaevici. cap. 116-123 88. 1973 97. Luigi. Buc.. Ed. Moles... Ed. Categoriile estetice.. 159-178 83. Ed. Funda iei Culturale Ideea Europeană.. Lolita.. Victor. p. modernitate. Buc. Dic ionar de idei literare. Buc. ----. 444-483. Eminescu. I. 1976. p. 1974. 177-183. 228243 81. Picon. Poietică şi poetică. Universitatea Hyperion. Negulescu. Ed. Buc. 1987. Ed. Moraru. Constantin.P. "Intui ia sau absen a explica iilor" 94. Necunoscu i celebri. 292-294 (Banchetul) 301 . Vladimir. Avangarda literară românească.. 145-153. Noica.. Dialoguri. Buc. modernism. Buc. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Gaëton. 2002. în vol. p. Artă şi ordonator. Nabokov. Evanghelos. 344-353 (confesiune despre geneza romanului) 90.. Univers.. Ed. p.

p. Valentin.. Ed. în vol. 9/sep. 336-343 111. Meridiane. Pop. 1981. Ed. 1983. nr. ----. Ed. Roşca. Ed. Tarkovski. citat de Kundera. 2001 113. 117-133 103. Raymond. Roco.. Ed. Anne Huet.. 2001. Trei. Ştiin ifică. Ed.. Buc. Wladyslaw. Ed. Eseu despre crea ia artistică. Principiul poetic. Humanitas. 475-502 302 . Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Grammaires de la création. Univers. Ed. Ed. Pop.. Knopf. 1970 104.. Istoria celor şase no iuni. Liviu. p. Al. Paris. Iuri Nicolaevici.. Frumosul platonian între ontologie şi estetic. Paralela 45. Skacel. Propp. 2001. 15 114. 137-178 (Inspira ia). Mihaela. Iaşi.. 2008. Buc. Gallimard. 2000. George. în rev. Creativitatea. între nebunie şi psihanaliză) 105. 1993.. 348-374 118. 136-249 109. p. Cluj-Napoca. Cele trei limbaje ale omului. New York. Univers. Ed. Ed. p. p. 123 112. 1989. Ed. Polirom. edi ia a II-a 116. Buc. Ed. Ed. Exerci ii de stil. Ştiin ifică şi Enciclopedică. ICR. Ed. 261-286 (Geniul. Milan. 2004 107. Buc. Univers. Buc. Buc. Andrei. Buc. 2000. 144-159 (Demiurgul) 100. Tatarkiewcz. 2008 115. Eugen.. Poe.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 98. 34-50 („Filosofia compozi iei”) 101. Jan. Piteşti. ----.. Idei în dialog. V. p. 23 117. Morfologia basmului. Ed. Buc. p. Frederic. Ed. Opere. Arta romanului. Simion. 2004 106. Buc. Sculpting in Time. Cum se scrie un text. Cartea Românească. Dincolo de seninătate. 1987. p. 105-217 99. p. 1972 108. Ştiin ifică. Şerbănescu. Întoarcerea autorului. Institutul de Psihologie al Universită ii. Creativitate şi inteligen ă emo ională. Buc. Ed. Strauss. Buc. 1937 110. Protopopescu. Buc. Mihaela. Polirom. p. Introducere în avangarda literară românească. Rusu. Queneau. Buc. Ed. Andra. Buc. Dostoievski şi Gogol. Printech.. Iaşi.. 1971. Estetica poeziei lirice. 2008. Ion. 1981. ----.. ----. Opere. VII.. 2007 102. Enciclopedică Română. Humanitas. (Timaios).. Steiner. 1993.I. p. Edgar Allan. Cum se fac filmele. Tînianov. p. VII.

1987. 2003 136. Psihologia artei. 153-157 120. Ernest. Ed. 370-373 131. Ed. Gianni. ELU. Esen iAll (All). 1987. Tensiunea gândirii. 226-227. Orientări moderne. Constan a. 1973 132. 354-398 "Tezele unei filosofii a operei". Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 119. L´intersiècle. Crea ie . vol. Wittgenstein. Minerva. 1982. 1967. ----. Didactică şi Pedagogică. Buc. Motive general umane în crea ia dramatică a lumii. Zamfirescu.. 101-105. Wellek. Humanitas. Ed. p. p. p. Ed.. 90-108 125. p. René. p. Introducere în estetică. p.. Buc.. Eminescu. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1968. 1930 127. 1994 126. 1989. George. Paul. Ed. Ludwig. Însemnări postume.S. u ea.. Ed.. Buc. Townsend. pentru Literatură. ----. No iunea de construc ie. Tudor. Pontica.. Buc. Sfârşitul modernită ii. Cartea Românească.. 7. 2003. Ed. PUF. 154-156 121. Studii de filosofia culturii. p. Vremea. Arta actorului. 113 137. p. în vol. 1976 303 . Ion. Univers. 573-650 (originalitatea) 130. Buc. Emile. Buc. Eminescu. Vattimo. Dabney. Monique. Poetică şi stilistică. 511-552 129. p. Buc.. Ed. Buc. 1989. Ed. Zola. 125-170. 678-681.. Buc. Warren. 280-285 (Tipuri de crea ie şi tipuri de creatori) 128.. Buc. Minerva. L. 82-96 123. Opere. Buc.. 1979 138. Poezii. Vîgotski. ----. Yaari.. 1978. Iaşi. Dialoguri. Wald. Wunnenburger. Vianu. Teoria literaturii. 573-581 122. Ed. 1991. Buc. ----. Ed. Eminescu. 1972. ----. Paris. 151-152. Buc. Verzea. L´imaginaire. Ed.. 2000. Ed. Uscătescu. Univers. L´esthétique et la morale "paralèlles" de Paul Paon. Ed. Jean-Jacques. Valéry. Buc. Austin. p. 1993. Henri.. 1995 135. 229-241. Crea ia în artă.roman. Timpul. Tratat de antropologie creştină. 719-724 (Libertate şi determinism în artă). p. Ed. p. Buc. Ed.. Opere. Buc. 695-749 124. p. 147-151. 13. 311314 134.. p. Estetica. Petre. Ed. Ontologia culturii. Omul. Poetică şi estetică. 2. 260-261. 181-185 133. 252-279.

143-150 2. Ed. Arta şi frumosul în estetica medievală. Eco. Buc. (din Rig-Veda). Şklovski. Viktor Borisovici.. Jorge Luis. cu un cuvânt înainte de Sergiu Al. Floarea lui Coleridge. 68-70. Univers. Vasile. 33-63 6. Ed. Ed. Buc. p. Ed. Ed. p. George IV. 1983. ----. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1983. text de Mikel Dufrenne. 175-202 7. Ideea Design & Print. 230-232 304 . în Cartea de nisip. p. p.. Opere II. Ed. Asimov. Platon. Ed. Impersonalitatea şi morala în artă. Univers. Lector in fabula. Buc. 382-397 4. Universită ii din Bucureşti. Umberto Eco în Labirintuul romanului postmodern. în vol.. I. Negulescu. Buc. Ed. Eco. Ed..B. Morar. 1895 9.. 1999. 1991. Petru P. p. Instaurarea tabloului. 2003. în Fenomenologia experien ei estetice. Ed.8. p. 81-91 8. ClujNapoca. 1997. Interpretări şi texte. în vol. 1969.. Luiza. Teora.8. Buc. xxxx.. Estetica. Visele sunt sacre. Arta ca procedeu. Structura nuvelei şi a romanului. Buc.. Victor Ieronim.. Meridiane. Stoichi ă.. Buc. p. p. Dialogul Ion.B. Buc. 1999. p. 109-112 3.d Impersonalitatea artistului 1. 2003. Imnuri vedice. Pontica. Ed. Ce este literatura? (Şcoala formală rusă). 163-164 5. Ed. Ed. 429-444 IV... Michel. Buc. Ce este literatura? (Şcoala formală rusă). Marinescu. Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 139. Isaac. Buc. Foucault. p. 1976. Şase plimbări prin pădurea narativă.. p. Borges. Ce este un autor?. 1999. 1976. Librăriei Carol Müller. Opera de artă şi execu ia sa. Constan a. Buc. Umberto. 93-100 (autorul model) 4. Umberto. ELU. 2004. p. 171-174 2. 1983. Meridiane. Ed.c Inspira ia – moment al crea iei artistice 1. Meridiane. ----. 129-164 3. Buc. vol.. Univers. Funda iei România de Mâine.

Parker. Ed. Faust. de Ghelderode. Gopo. Valéry. Variot. Jean. 1942 20. Angel heart (film) 5. Klaus.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Margareta. Szabo. Dr. Thomas. Minerva. Bulgakov. Faust vrăjitor 4. Maestrul şi Margareta 7. Last King of Scotland (film) 16. Problema mântuirii în Faust a lui Goethe. Vianu. Mefisto) 18. 1936. Hector. Michel. Paul. von Goethe. Delacroix. 1996 14. Dr. Ed. Gounod. Tudor în Opere.e Versiuni ale conflictului faustic Fausturile sunt versiuni artistice ale cazului empiric ini al. 2006 9. Mefisto (film) 12. Ion Popescu. Liszt. Faust. Alfred. vol. La drôlatique histoire du docteur Faust. Franz. Carné. Alan. Marlowe. Gestes et opinions du docteur Faustroll. Théatre de tradition populaire. Faust ca vrăjitor a trăit această experien ă care a devenit legendă. Jarry. Nae. Şi Lessing (îl citează Vianu) 13. Artaud.B. vol II 15. Ferdinand Victor Eugène. von Chamisso. Recherche Faust 305 . iar legenda a suscitat interesul şi imagina ia multor artişti. 16 litografii care ilustrează volumul lui Gérard de Nerval 17. Christopher. 1616 2. X – v. Buc. Marcel. revizuit în 1828-1829 3. Mefisto (roman).. MacDonald. Simfonia dramatică Damna iunea lui Faust 11. Nuvela romantică germană. Corint. opera lirică Faust 19. 1808. Ed. Johann Wolfgang. în vol.. Exemple: a) caz real (vrăjitor) b) legendă c) opere de autori: 1. Berlioz. 1926 10. Herbert. Mann. Faustul meu 8. pataphysicien (roman) 21. Faustus. Charles-François. Mann. Buc. Mihail. Simfonia lui Faust (3 păr i: Faust.8. Kevin. (film) 1966 22. Moartea doctorului Faust. Buc.. Ionescu. 1604. Frumuse ea diavolului (film) 6. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Anastasia. în vol.

Brunner. Psihanaliza artei şi a creativită ii.9 Explicarea crea iei artistice din perspectiva psihanalizei 1.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 23. Ed. 2000.. Iri. 1991 8. Neret. Romeo. Prelegeri de psihanaliză. 26. Sigmund. Roland. G. 24. Ed. 2000 4. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Trei. Salvador Dali. p. Jean-François Pepin. 121-125. Pygmalion. Medeea. Hamlet. Ioana d`Arc. Literatura şi răul. Marile doctrine filosofice. Psihanaliza şi copilul. Hecuba. 2004 Faust. emblematice şi simbolice: Don Juan. p. Timişoara.. 1-54 ("Creatorul"). 220-225. Ed. Ed. Janine. Psihanaliză şi societate postmodernă. Casetti. 1990 10. Buc. Faust şi Roza-Cruce. Georges. 28. Amarcord. Dolto. 1997 Pactul cu diavolul. Univers. Ed. Buc. Bataille. 2000 2. Freud. Introducere în psihanaliza lui S. p. Descharnes. Chartier. Nathan.B. Buc. religioase şi economice. Florin. Jean-Pierre. Taschen. Freud. Ed. 157-215 6. Ed. Fedra. Dru ă. Buc. 1996. Univers. Buc. Antet. Ed.. Ed.. Buc. 1992 11. regia Richard Schechner. Faust de David Mamet. p. Comes Eugenia Alice. 2002 7. Un studiu filozofic. 1993 Dr. Chasseguet-Smirgel. politice. 78-79. Didactică şi Pedagogică. Florance. 27. Psihologia vie ii cotidiene. 25. Buc.. Goethe. Ed. Buc. Narcis. 214-215 3. Köln.. Jurnalul Literar. 1980 12. 290-264 5. Buc. Humanitas. 1998. 155-192 ("Moise al lui Michelangelo") 306 . Paris. 2010 Alte exemple de personaje arhetipale. Faust/gastronome. ----. Dialectică şi hermeneutică. Julieta.. 2007 Faust is Dead de Mark Ravenhill. (film). Buc.. etc. Françoise. 1980. IV. Ed. Dincolo de principiul plăcerii.. Orfeu. R.. Introducere în psihanaliză. Ed. Les Théories du cinéma. scenariul şi regia Silviu Purcărete. 1993 9. ----. Braunstein. Scrieri despre literatură şi artă. Francesco. Al Pacino Viorica Mavrodin..

p. 1997. 1994 19. Buc. vol. p. 313-325 (Problema atitudinilor tipice în estetică) 18. Vocabularul psihanalizei. 106-109 22. Buc.B. De la Sigmund Freud la Jacques Lacon. Ian Alister. în vol. Scrieri despre literatură şi artă.. Ed.. Romul. Iftimovici. 178-181 (Nevroză. Dincolo de seninătate. Dizolvarea artei în realitate?. Ed. Meridiane. Ed. 137-146 (Plăcerea estetică). Univers. 293-300 26. Ed. 1980 23. fără a se mai uita înapoi la 307 .. Mavrodin. Roudinesco. Politică. 1994 17. Trei. 261-286 24. Odată trimisă în lume de către autorul ei. 1995 25. Trei. Christopher. Buc. Craiova.. Sontag. Routledge. 1998. Ed. 209-232. Trei.10 Opera de artă Opera de artă este o construc ie în a cărei arhitectură găsim ordonate haosul din conştiin ă şi pe cel din via ă. Humanitas. 2000. Irina. J. În lumea arhetipurilor. Buc. Herbert. Jung. Ed. All.. 1. religie) IV.. 1979 20.. "De la psihologia inconştientului la estetică: Witz-ul".. p. 1976 21. Hauke. p. 310 16. Univers. Tipuri psihologice. Publicitate şi psihanaliză. Post-Jungian Takes on the Moving Image. Buc. 1998. Scrieri filosofice. Zamfirescu. Vasile Dem. Radu. Buc.B. Poietică şi Poetică. Buc. Ed. Susan. Jurnalul Literar. Sigmund Freud. ----. p. Laplanche. Humanitas.. Doris-Louise. Ed. Buc.. 2005 15. Ed. Valentin. p. Arta viitorului. 147-166 (Estetica psihanalitică: complexul Oedip în literatură). ----. Ed. Protopopescu. Jung & Film. 2002 14. Altfel spus. Buc. prin ea se ordonează dezordinea din via a cotidiană şi din trăirile subiectivită ii umane. prefa ă la col. Jean. Filosofia inconştientului. 1994. Ed. Buc. Buc. 2001. Ed. Marcuse. C. opera pluteşte asemenea unui plaur dusă de valurile gusturilor estetice. London and New York. Munteanu. Ed..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 13.. Pontalis. Humanitas.. Elisabeth. Jean-Yves Roy.. Haineault. Scrisul Românesc.G. Buc. artă. Istoria medicinei. Împotriva interpretării.

Adolphe. Gradul zero al scriiturii. Casa Căr ii de Ştiin ă. 432-448 (expresia) 7. Ed.. Roland. Univers. Buc. Operele de artă sunt lumi posibile în limitele verosimilului şi necesarului. p. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală autorul ei sau să ină seama de inten iile lui. Buc.. Arnheim.. Teodor W.. Delia Şepe ean-Vasiliu.a Opera de artă/Conceptul de operă de artă 1. Poetica lui Dostoievski. Piteşti. Bahtin. 1999. în rev. André Gide şi Jurnalul său. Eseuri. 1970. Editură. Condi ia umană. Hannah. p. 1976 308 . Metoda formală în ştiin a literaturii. 51-53. Ed. Adam. Pentru o teorie a textului. Cluj-Napoca. p. Buc. p. faima poate să o preceadă. Ştiin ifică. Ed. 65-108 (eroul). 1980 8. p. Adriana. după aprecierea lui Aristotel. Buc. Buc. iar coeficientul lor de ambiguitate ne cheamă să revenim a le contempla de nenumărate ori. Despre Racine. 1957 6. 1969 12. Ed.173-209 9. Rudolph.. Arta şi percep ia vizuală.. Mitologia personajului. 441-448. Univers. Ed. Univers. 19. Ed. 1972. ----. Analiza povestirii. Institutul European. p. Ed. Aristotel. Buc... 2006 3.. p.. Babe i. 8-910/1981. Nr. Şi de aceea sunt autotelice. în vol. Buc. Putem disocia tale quale trei tipuri de opere: a) cele ce sunt generalizări estetice şi reconfigurări artistice ale unui caz real b) cele care concretizează esthetic. Appia. Buc. Barthes. adică îşi au finalitatea în ele însele. Antologie "tel quel" 1960-1971. în raport cu publicul ei. ----. Orientări moderne. 1979. Buc. p. Ed. astfel încât. 54-55 (elipsa) 2. Ideea Design & Print. 220-235 13. Unitext. 1992. Opera de artă vie. Arendt.10. 108-140 (ideea) 10. Teoria estetică. Paralela 45. Univers. Poetică şi stilistică. 27-32 11. Battaglia. 2000 4. Ed. Meridane. Ed. p. ELU. o idee c) cele care sunt produs al imagina iei. 115-147. Iaşi. într-un caz particular. Ed. Mihail. 152-157 5.B. IV. Secolul 20. Univers. Poetica. Jean-Michel şi Françoise Revaz. Salvatore. Adorno. 2007.

9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 14. 66-69 (opera. p.. Albert. p. 1965. Mitul lui Sisif.. p. Chevalier.. vol. Ed. Studii de tipologie filmică.. "Artă şi religie" 21. Ed. Fragment despre Agia Sofia. cititorul) 20. I. 41-44 ("Opera ca text"). Ed. Ed.. p. Buc. 2007 (spa iul) 19. 1980.. Claude. Crater. Dic ionar de simboluri. Buc. 1996 (obiectele) 15. Bourdieu. Pierre. Despre naturalis ... Buc. în Opere. 181-184. Benjamin. 1999. p. Noël. Minerva. Sistemul obiectelor. 2001. apărut prima dată în octombrie 1934 în aceeaşi revistă 18. 15-64 30. Ed. 97-133 (opera) 27. vol 4. Buc. Dumitru. 1976. p. p. Buc. 11-60 28. p. Nr. Seuil. Paris. 1981 24. Maurice. Joseph. ELU. în L'analyse structurale du récit. Buc. Regulile artei. Caragiale. Univers. 1998. 1 (A-D). 47-50. Meridiane. Echinox. 113-130 25. p. serie nouă. Walter. Retorica romanului. Ed. Buc. Buc. 2000. Bremond. Scrieri despre artă. Ed.. 45-46 ("Reducerea la context"). Buc. 2000. p. 118–145 16. p. Wayne C. 1981. autorul. Cluj-Napoca. Limite şi alte eseuri. First Edition. 51-52 ("Câmpul sfârşitului de secol") (intertextualitate şi transtextualitate) 22. ----. Published by Princeton University Press. Buc. Funda iei Pro. 1996. Univers. 1994. 66-82 sau La logique des possibles naratifs.. Ed. Ed. Camus. p. Burch. ----. Blaga. Ed. p.. Blanchot. Ra iuni practice.Destin în pasivitate.. 51-213. 246-295.L. Dan.. Iluminări. Baudrillard.. p. 12/1995. Gândirea. în vol. Lucian. Campbell. Buc.. Univers. 1949 26. Princeton. Ed. Jean Chean şi Alain Gheerbrant. în rev. Ciorănescu. Spa iul literar. Meridiane. Buc. 36. Cluj-Napoca. Ed. Un praxis al cinematografului. Logica povestirii. Univers. Dacia. Barocul sau descoperirea dramei. New Jersey.. 314-318 (opera de artă ca fetiş) 23. Ed. The hero with a thousand faces. Meridiane. 1970 17. Carabă . 31-61 29. Câteva păreri. p. 1969. Al. Buc. Ed. Booth. Botta. Artemis. "Opera de artă în era reproducerii mecanice". în volum colectiv. 305-389 309 . pentru Literatură. Jean. Ed.

Dufrenne. ----. Hannah Arendt: opera de artă între ac iune şi aparen ă. Ed. Diaconu. Polirom. Univers.. Observator cultural. 384-392 (textul). Nemira.-feb. p. structură. Ed. Poeticul. O via ă de cărturar. 5-32 (romantismul german) 33. 5-18 36. p. Ed.. 130-132 ("Titlul").. Ed. p. 347358. Babel. Buc. Despre frumos şi artă. 1999 43. Minerva. I. Durand. Marina şi Florica Diaconu. Ed. 355-365 (contextul. Mikel. Buc. Mădălina. I. edi ia a doua. Paul. 1996... 91-96 ("Contextul"). "Genialitatea creatoare". 466-469 (voce. 1988 38. 421-430 (stilistica şi stilul artistic). 13-57 ("Textul"). 1976. Buc. 1 39. Davâdov. 82-101 ("Intertextualitate şi transtextualitate"). Ed. 211-220. p. 1998. extradiegetic. p. nivelurile narative. 1973. Ducrot. Arta şi elita. p. Diaconu. Buc. nu este individ. Tradi iile gândirii estetice româneşti. Cornea. Nemira. Dragomirescu. Gilbert. 221-247.. 2000.. 1998 (opera) 310 . 149-158 ("Comprehensiunea textuală") (intertextualitate şi transtextualitate) 32. Dittmann. p. ----. intra-diegetic şi metadiegetic şi rela ia autor. Buc. Buc. 1984. "Subiect şi expresie" 42. Oswald şi Jean-Marie Schaeffer. sintagmă şi paradigmă). "Capodopera. Figuri şi chipuri ale oeprei. p. tom XLV. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. 284-323.. Meridiane. 1998. 182-210. ----. 321-331 în vol. rela ii semantice între fraze). Univers Enciclopedic. Univers. izvor al frumuse ii. 244-282. 421-429 (stilul artistic). 221-244. ian. BPT. Lorenz. Iaşi. Stil. ci specie". 1998. 299-302. 1.. All. 119-127. Buc. 15-21 mai 2008. Meridiane. Nr. vol." 37.. 93-113. 173-179 (contextul. 49-67. în rev. p. Buc. Buc. Dic ionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 31. 1971. simbol. Demetrescu. 481-482 (textul dramatic). Mihail. 411-420. vol.. Ed. narator. p. antologie de Vasile Morar. 338-347 (armonia) 41. Ed. Ed. în Revista de Filosofie. Ruxandra. anafora). Introducere în teoria lecturii. Fenomenologia experien ei estetice. Buc. p. 492-499 (discursul). Ed. "Urma şi aura sau sublimul şi în elep irea artei abstracte. Aura operei de artă. Ion Ianoşi. personaj) 40. 365-373 (contextul. Aventurile imaginii. 258-261 35. timpul nara iunii. 9-11 34. 149-157 (naratologia).

Prelegeri de estetică. Figuri. 132-133. ----.. Ed. 88-107 (intriga) 52. Humanitas. ELU. Buc.M. p. 39-61 53. Buc. 1980. 225252. Matila C. 106-158. Buc. Genette. 51-63. vol. p. "Două tipuri de creatori" 50. p. 2004. Academiei Române.. 99. Pontica. Forster. p.. Ştiin iifică şi Enciclopedică. Buc. Cluj-Napoca. Fellini despre Fellini.. 282-300. Ed.. ----. p. Univers. Politică. p. ELU. 1982. 339-409. p. edi ia a II-a 51. Opera deschisă. 31106. "Propor ia de aur". Drumul spre centru. Ed. Eco.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 44.. Buc. vol.. Ghyka. Ce este un autor?. Univers. ----. Supraomul de masă. Umberto. ----. E. Ed. 77-79 49. 166-192 ("Verosimil şi motiva ie") 56. Buc. Goldmann. Scrieri despre literatură şi artă. Convorbiri despre cinema cu Giovanni Grazzini. 148-166 ("Frontiere ale povestirii").. Univers. Aspecte ale romanului. 65-66. 55-192. 1981. Buc. Hans Georg. Buc. 86136. Mircea. Eliade.. 1968. Buc. Buc. Editură. Estetică şi teoria artei. Adevăr şi metodă. 235-248 57. p. 2003. Georg Wilhelm Friedrich. p. 2000 59. Gadamer. Buc. Fellini. 1969 47. Buc. Tratat de semiotică generală.. Teora. p.. Ed. "Opera" 54. 166-185 311 . 2007. Iri. 1965. Ed. 1. Federico. p. 1982. 395-420 sau edi ia Ed. Freud.viziunea asupra lumii) 58. p. 2003 (opera de artă narativă) 48. Hegel. Sigmund. Buc. Ed. Lector în fabulă. 1991..... Ed. Ed. Heidegger. Univers. 46. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 86-92 (opera de artă şi jocul) 55. Sociologia literaturii. 1966. Martin. O teorie a semioticii. Constan a. Meridiane. 17-22 (opera de artă . Univers. 25-64.. Originea operei de artă. 1972. p. 169-234 (despre lumile posibile) 45. Buc. Ed. Michel. p. ----. Academiei Române. Lucien.. Ed. Buc. 1978. II 60. Ed. 33-48 (povestirea). 2001. Ideea Design & Print.. Ed. Ed. 3146. 1991. Fenomenologia spiritului. Foucault. Ed. Gérard.

Tradi iile gândirii estetice româneşti. BPT. Univers. Buc. 1982. Liiceanu. Hans Robert. Buc. Buc. Kundera. 1972. Humanitas. Ed. film).. Buc.G. Buc. Ed.. vol. Estetică. p. Ion. p. Ed.. film) 73. I. vol. Hrapcenko. I. Buc. Ed. Sociologie. Kotarbinski.. vol.. 335-373 68. p. p. New York. Buc. Estetica.. Nr. p. colectiv Poetică. Jauss. Routledge&Kegan Paul. Dialog cu vizibilul. René. 261-269 ("Confuzia se opune clarită ii. Secolul 20. p. Humanitas. Fil şi crea ie. Univers. în rev. 1981 63. 27-64 62.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 61. Eugène. Georg. antologie de Vasile Morar.. Meridiane. cap. 1997.. p. Buc. Maiorescu. 69104 (spa iul) 72. 128-136 76. Meridiane. 1963. în antologia lui Vasile Morar. Univers. Perenitatea operei literare. Buc.. Marcus. în vol. p. Experien ă estetică şi hermenutică literară. Kakubinski. 2005. Solomon. 1-2-3/1999.. p.. Cartea Românească. 52149 64. Critice. vol I. Tadeusz. Ed. Buc.. Nouă chipuri ale ordinii şi haosului. care este mai 312 . Ed. Susanne. 160177 65. Lawson. 1979 69. Feeling and Form. 1979. 1992. Minerva. Langer. A theory of art developed from Philosophy in new key. Politică. 125-128 ("aura") 66. 313 şi urm 67. Mihail. 1999 71. Ianoşi. III (conceptul de operă). Titu. p. Humanitas. Ed. p. 122-127 şi "Condi ionarea ideală a poeziei". Univers. Ed. Univers. Om şi simbol. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Nearta-artă. 1968. 1983. Huyghe. 748-770 (opera de artă) 75. p. C. 1984. Lukács. 269-330 (opera) 74. Jung. Buc. Ed. Meridiane. Tratat despre lucrul bine făcut. 7-92 (simbolul). 251262 (stilul. Proprietă i inerente şi valoare func ională. Insuportabila uşurătate a fiin ei. Buc. Despre dialog. Minerva. Milan. 1. Ed. Opera literară. 133-146 (dialogul. Ed. Ed. Buc. 1983.. 1976. Buc. 13-34 sau corespunzător în vol. Ed. Ionesco... Kayser. John Howard. p. Gabriel. Wolfgang.. p. Condi ionarea materială a poeziei. Tipuri psihologice. Ed..P. Ed. în vol. Despre frumos şi artă. Buc. L. p. Note şi contranote. 55-74 (opera) 70.

1972. p. XLVI. Momentele constitutive ale operei de artă. 68-70. 86. Poietică şi Poetică. Irina. 1989 (opera de artă şi atmosfera). p. Univers. 71-87. 276-302. Roman. 686-703 (Formalismul). Paradigme universale II. P. Ed. 1972. vol.A. Ed. Poetică şi stilistică.. vol 7. p. Meridiane. Ed. Buc. în vol. Ingarden. Buc. Ed.. Minerva. 1975 313 . Buc. 79. p. Erwin. 2006. Ed. Ed. stilistica şi procesul analitic. 114-116. 84. Ed.. Dic ionar de idei literare.. Buc. Interpretări şi texte. 11-26. Tezele unei filosofii a operei. Orientări moderne. Vianu. Academiei Române. 129-130. p. Paralela 45. excep ia şi naşterea culturilor" Ortega y Gasset. Dufrenne. totdeauna rezultatul deplasării din universul contingent în unul de fic iune (s. Humanitas. 1982. Artă şi ordinator. Craiova. 89. Buc. p. 85. în Opere. 20-22. p. Tema vremii noastre. p. Vasile. Mikel. 83. Teoria limbajului. 100-111. 177-179 ("Combinatoria semantică a povestirii").)") ----.. Buc. Mărturia artei. Victor Ernst. 225-255 (stilul barocul) Maşek. Estetica.. p. Jan. Mihail. Buc. Ed. 33-46 Noica. 2003. 81-91 (tipologia operelor) Mukařovský. Adrian. Buc. Studii de estetică. Tudor. 175-224 (inten ionalitatea) Nasta. I. O poetică a atmosferei. 87.. 1974.182-187 Michelis.. 1976. Buc. 1973. Meridiane.Pornind de la un zâmbet.. Ideea. Ed. p. Tudor. 6. 511-550. 108-120 Mavrodin. Ed. 80.. 341-349. 20-28. p. Univers. Piteşti. vol.. 1978. Eminescu. 1974. Abraham. p. Ed. Univers. Buc. Estetica arhitecturii. 324-339 Moles. 290-295 (artistul) Morar. Scrisul Românesc. 1993. p. 1998. Constantin. José. Ed.. 94-133 (lumea la opera de artă). 1978. 1997 Panofsky. Structura internă a operei de artă. Univers. I. 81. 82. 269-282 (narativitatea) Marino. adică: Vianu. Meridiane. Ed. Ed. în Studii de estetică. 88. "Regula.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 77. Estetica în Opere. p.. Ed. 55-57 (alienarea operei de artă şi a consumatorului). 78. Mariana. Buc. Humanitas.n. Opera de artă şi execu ia sa în Fenomenologia experien ei estetice. p. Buc.. LXXI Ne . Buc. Universită ii Bucureşti. Univers. Modelul cultural european. 122-124. vol. Buc. Ed..

p. Jean. 1992. Ed. Gaëtan. 191-214. Semnifica ia artei.I. cap. Buc. 23-26. Universită ii din Bucureşti. Buc. Caracterul operei de artă. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Victor Borisovici. Univers. 2005 93. 1985 99. Patrice. Strutura nuvelei şi a romanului. Read. Estetica analitică: Arthur Danto. Univers. Ed. Univers. Şklovski. p. Ed. Buc. Filosofia artei.. 1975. Ed. 2002 94. Patrick. 1943. Ed. 1973. p. Univers.. 158-162. Teoria formativită ii. Virgil Bogdan. 434-436 103. Meridiane. Popescu. 2001.. "Teoria operei de artă în genere" 104. Meridiane.. Artes. Textul şi interpretul. Ed.. Piteşti. în volumul Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Junimea. 56-72 91. 1996. Filosofi străini. Ed. Mihai. 66-93 "Titlul publicitar" 97. ----. Starobinski. Arta digitală şi viceversa. Univers. Humanitas. Scriitorul şi umbra lui. Ed. ----. Buc. Rădulescu. 2001 101. Herbert. Secolul 20.. 1975 108. Buc. Ed. în rev. C Narly.W. 1969. Narrative as Virtual Reality. I 96. 1985. 161 314 . Buc.. The John Hopkins University Press. Ryan. III "Deplinătatea operei de artă". Iaşi. Estetica. Petrescu.J. Bagdasar. Crin... p. p. 93104. Ed. p. Propp. p. 2000 (opera de artă plastică) 106. Pavis. Luigi... 52-53 102.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. L'analyse des spectacles. Ed. Buc. 113-122 95. Costin. V. Paralela 45. Anti-Physis. Săbău. Pătraşcu. F. Iaşi. Nr. Victor Ieronim.. 139-172. Buc. Liviu. Buc. Picon. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Poetica postmodernismului. în rev. Cartea Românească. 182-193. Buc. 1998. Schelling. Buc. Buc. N. p. 1970 98. 5-84 105.. p. Buc. 382-444 107. Antologie filosofică.. Univers. Necunoscu i celebri. Ed. 49/2000.. cap. 288-290. Paris. Stilistica spectacolului. Gheorghe. Ed. 32 "Sec iunea de aur" 100. Nathan. 1977. în vol. Teodorescu. 197-198 92. Ed. Pesnot. Pareyson. Ed. p. Scurtă istorie a umbrei. Ed. Arta ca procedeu în volumul Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Morfologia basmului. Stoichi ă. 2005.. Marie Laure. p. Unatc Press. Casa Şcoalelor. Dragoş.

. Arnheim. Buc. Poetică şi stilistică. A poetics of Postmodernism.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 109. Teoria literaturii. Nemira. 93-111 7. Theory.b Opera de artă/Componentele operei de artă Hutcheon. Buc. barocul) 4. p. 354-398. Meridiane. p. Studii de filosofia culturii. 1987.. Ed. Ed. Jurgis. Baltrušaitis. Buc. Gheorghe. 1968. Ed. teatru) 315 .. Buc. Fiction. (forma în artă. 165-207 115.. 230-244 (stilul). ----.. 105-186 (studiul extrinsec). Postume. Meridiane.. ritmul şi metrul). Abera ii. Ed. Mihail. 202-203.. Buc. Wölfflin.N. Eminescu. Virgil. Buc. History. 1998. Univers. Ed. Muzeul Literaturii Române.. Ed. George. p. Buc. Probleme de literatură şi estetică. în vol. Univers. No iunea de construc ie. Vaihinger. Peter Brook. vol 13. Frumosul dincolo de artă. 1961 113. 1975 5. Buc. René şi Austin Warren. Anamorfoze. Ed. p. Meridane. 1972.. Buc. ----.. 1979. Ed.10. Scrieri despre teatru. Arbore. Buc.. Buc. 1983. Buc. p. p. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. Heinrich. Buc. Banu. Haig. Acterian. 1982. Grigore. 510-514 110. Buc. New York.B. Todorov. I.. Orientări moderne. Ed. Ed. Wellek. 40-47 2. 1967. Iaşi. Achi ei. Tînianov. Ed. Meridiane. 2005. ELU. 1966.10. Arta şi percep ia vizuală. 1982. "Tezele unei filosofii a operei" 116. 571-652 114.. Rudolph.. Meridiane.. Bahtin. Categoriile nara iunii literare. Opere. Polirom. Tzvetan.c Opera de artă/Forma operei de artă sau Forma estetică 1. Hans. Vătăşianu. Univers. 210-229 (euforia. 168-169 IV. Ed. 187-357 (studiul extrinsec) 117. în vol. Meridiane.. Buc. Principiile fundamentale ale istoriei artei. Ed. ELU. p. 13-31 IV. p. p. p. London. Tudor. Forma ca viziune. 1984 (v. Vianu.B. Stilul romantic. 1972 8. 2001 112. Ed. Routledge. Ed. ----. Linda. Minerva. 278-280 3. 370-401 111. Filosofia lui "Ca şi cum".. p. 205. 106-168 6. 1988. p. Buc. Meridiane. Spre teatrul formelor simple.

v. 1983. Adevăr şi metodă. 248-268 Dumitriu. Cartea Românească. Eliade. Hans Georg. p. formalismul Gombrich. 22. 95-112 Călin.. Vid şi plin. p. cap. 28.. texte alese. Ideea şi forma.. Paideia. John. Buc. Filosofia formelor simbolice: introducere. 1969. Buc. p. Buc. 19-34 (forma artistică. 29. 87 şi urm. 1969. p.. 1966 Cassirer. Ed. 66-72 Claret.. 1999. Buc. 1973 316 . V. Buc. Buc. 15. 27. Limbajul pictural chinezesc. 37-39 (forma artistică) Blaga. Despre fiin are şi esen ă. 1983. 279-282. 29-32. 17. Ed. Univers. ELU. ELU. Scriitura şi tăcerea. Alegoria şi esen a. 1991. Împotriva deznădejdii. 289-304. Ed. p. 18. 25. Garamond. Ed. Izard Michel. 109-112 (singurul autor e spiritul) Boutot. p. p.. 1982 D'Aquino. 1973 Hartmann. 21. în rev.D. Buc. "nyssus formativus" Bonte Pierre. Meridiane. Ed.. 1997. Buc. François. Jovan. Henri.. p. Buc. 23. Univers.. 2000. Ed. 1972. Buc. Formele literaturii moderne . Jacques. Retrospective. Humanitas. Buc. Roşca. Anton. Meridiane. 20. Iaşi. 8-9-10/1981. Polirom. 1983. 76 şi urm. în Cartea de nisip.. 16.. Alain. 252-269 Canne. "forma mentis". Ed. Meridiane. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 9. 14. 1974. Buc.... Artă şi iluzie. Univers Buc. Bildung) Gassner. Jean. Buc. I. Barthes. Roland. Buc. VII Delacroix. Ed. 19. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Floarea lui Coleridge. Cultură şi comunicare. p. Ed.. Nr. 26-35. 26. p. Ed. p. II. Meridiane. Buc. Ed. Jorge Luis. Meridiane.. Nemira. ideea de libertate a formei romantice. 127-130. în vol. Ed. 505-507 Hristić.. p. Henri. 10. Secolul 20. Estetica. Psihologia artei. Meridiane. Filosofie contemporană. 1995 Gadamer.. 11. Ernst. Buc. Ed. Nicolai.. Thoma. 168-181. 129-132 Cheng.. Ed. Norma şi forma. 80-81 (arie culturală) Borge. Mircea. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 12. Ed. p. 1995. 1981 ----. Formă şi idee în teatrul modern. Buc. 13. Tehnică. 1992. E. Trilogia culturii. p. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. 2001. Lucian. p. Ed. Via a formelor. 15-18. 24.. Inventarea formelor. Ed. Teora. 71-73 Focillon. Vera. Buc.

p. Sendrail. 227-278 38. Buc.. p. 1974 37. În elepciunea formelor. p. Cezar şi Gheorghe Ceauşu.. Livio. Institutul de Psihologie al Universită ii.. ----. p. Radu. Marcel. Filosofia artei. P. Humanitas. 158-475 48. Iuri. 78-103 45. 7-28 40. Meridiane. Nae.. Univers. Rusu. Crestoma ie.. Dacia. Estetica poeziei lirice. Ronvillois. Iaşi. A theory of art developed from philosophy in new key. Ed. p. London. p. Ion. Buc.P. Univers. vol. Corps et Sagesse. Routledge&Kegan Paul Limited. Feeling and Form.. England... Estetica. Buc. 42.. Pareyson Luigi. Ed. p. Cartea Românească. Geneza formelor culturii. 33-70 31. 169-174 35. Teoria formativită ii. p. Andrei. Ed. Univers. Samuel. Ed. Ed. Buc. Ed. 1995. Liviu. 369-381 ("Estetica formelor vizuale") 44. Buc. Studii de tipologia culturii. Ed. 1974 43. 109-121 (multiplicitatea) 33. Ed. 299304 Rusu. Eminescu. Philosophie de la liturgie. Buc. Humanitas. Meridiane. Fourth Impression 1967.J. Ed. 1973..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. Moldova. Cluj-Napoca. Ionescu. 1. 1977. Meridiane. 369-392 34. Herbert. Sec iunea de aur. Negulescu. 1996. p. p. Second Impression 1959. Liviu. Ed Anastasia. 1937.. Ianoşi. vol. 1995. Huizinga. 1983. 2005. 45-65 47. Gabriel. Nearta-artă. Paris. 1982. Aletheia. p. p... Read. 280-306. Langer. Buc. Buc. Buc. Third Impression 1963. Johan. Ed. Eseu asupra crea iei artistice. F. Ed. Schi ă pentru istoria lui Cum e cu putin ă ceva nou. Mano. Ed.. p. Constantin. Pleşu. Liiceanu. Buc. p. Ed. 2005 36. Meridiane. Ed. First edition 1953. Lotman. 1992. Suzanne K. Homo ludens. Buc. Buc. p.. Om şi simbol. 1992. I. 1461 317 . Humanitas. Curs de storie a metafizicei. 1984. Originile formei în artă. Ed. 1995. Noica. Buc. Ed. Mathesis sau bucuriile simple. Buc. Călătorie în lumea formelor. Cluj-Napoca. Estetica. Librairie Arthème Fayard. Univers. 1971. Ed. Mocanu. p. Morfologia artei moderne.. Schelling. 59-74 41. Buc. 144-169 39. 1641 32. 24-69.W. Titus. 415 (Schelling) 46..

Von Chamisso. Tatarkiewicz. 240267 52. Herbert. 1975 54. Artă şi valoare. Tudor.. Univers. 7. Lorenz.. p. Teorii ale simbolului. René. Roman. Buc. Buc. Ed. Istoria celor şase no iuni. Estetica.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 49. Eugen.. 542-552 55. Ingarden. Todorov. 1970. 2000. 57-91 6. Func iune şi formă. 87 7. Ed. vol 7. vol. 320-326 59. 57. p. 75-84 53. Structura fundamentală a operei literare. Ed. Buc. Brandi. Buc. p. Erwin. Introducere în estetică. Artă şi semnifica ie.. "Structură" (straturi) 3. Ed. Townsend. 200-291. 312-348 51. Postume. Panofsky. Buc. Minerva. Întoarcerea autorului. în vol. Buc. Nicolai. 1970. Buc. Roman. 1989 IV. Poetică şi stilistică. p. Ed.. 1966.d Opera de artă/Straturile operei de artă 1. p. Opere. 1983 p.. Buc. Buc. Opere. 1972. Meridiane. Dittmann. în Studii de stilistică. simbol. 147-151. Ed. Simion. Ed. Buc. 1981. 250455 2. Conceptele criticii. 318 . Orientări moderne. p... Tzvetan. 56-71 58. Meridiane.. 1983. Univers. p. Worringer. Vianu. Wladyslaw. 4. Ed. 73-75. vol. Wellek. . Buc. Wilhelm. Abstrac ie şi intropatie. 53-69 5. Buc. 198-207 56. ----. Cartea Românească. 1988. structură. Stil.. Buc.10. "Originalitatea". vol.. 511 şi urm. Ed. p. II. Minerva. în Opere. 1980. Buc. xxxx. 1978. Ed. Ed. p. Buc. All. Meridiane. Buc. Tezele unei filosofii a operei. ELU. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Minerva. 1981. Minerva..B. Cesare. Forme poetice. Meridiane. Ed. ----. Hartmann. p. p. p. p. 154-166. Teoria generală a criticii. Nuvela romantică germană. 84-121... Univers. Dabney. p. Ed. 1974. 183-246 4. Ed. Toma.. ----. 102-149. 1978. Ed. Ed. 412-417 50. Univers. în vol. Univers. Buc. Univers.. 102-116. 1985.. Ed. Buc. Univers.

Buc. c. Mukařovský. Mano. Fenomenologia experien ei estetice. 202-203. Ed. 1968. b. d. Wellek. Estetica porpor iilor în natură şi în arte. 1976. a. din Banchetul 189. 1979. Poetică şi stilistică. 390-398 5. 193 a. xxxx. Lotz.. Ed. John. Ed. Poetică şi stilistică. Buc. 139-177 319 . Deleuze. 147-150.. Orientări moderne. Vid şi plin. Bazele esteticii. p. Platon. Babel. 1972. p. estetică. e. Estetica. Ştiin ifică şi Enciclopedică. n vol. Univers. Diferen ă şi repeti ie. Ritm şi sintaxă. 210-229 (euforia. L'analyse des spectacles. 190. François. c. ELU. II. Ed. Ed. în vol.B. e. Pius. Studii de estetică. Dialoguri. Limbajul pictural chinezesc. 1974. 1972. Univers. Buc. Ed. 346-350 8. 5-19 10. Matila C. Ed. în Comarnescu. 426-448 13. Meridiane. Ivanov.. Sec iunea de aur. p.. Estetică şi teoria artei. c. p. Ed. 2005. 183-195 2. 424-441 12. Ghyka. Buc. Ed. Cheng. Paris. Univers. 1983 3. Ed. p.. Univers. Univers.. e. e (androginul) 15. Mikel. Ed. 264-272. a. Meridiane.e Opera de artă/Ritmul operei de artă 1. d. Buc.. p. René şi Austin Warren.. 227-228. d. a. Buc. Servien. Eminescu. 1995 4. Gilles. Buc. p. Veaceslav.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Buc. Buc. d. vol. Buc. volum colectiv. Univers. Humanitas. Buc. b. Anatomia criticii. Lipps. Orientări moderne. 146-230 (ritmul. p. p. Sociologie. ----. p. 1985. Bucureşti. Dufrenne. Jan. p. Patrice. Pavis. Ritmul. 1972. 1979. ca rezonan ă) 11. p. 313-355 6. 194 a. 139-177 9. 1987. colectiv Poetică. Estetica. Buc. Tipologie metrică.. vol. Buc. p.. 134139 14. spa iul şi timpul ȋn literatură şi artă. Fry. I. ELU. 1975. necesitatea euritmiei interne a operei. 106115. 1967.. O. 1996. în vol.. Teoria literaturii. Northrop. Kalokagathon. Livio. ritmul şi metrul) 17. Petre. 132-141. Ed. Ed. Theodor. Meridiane.. Ed. Poetică. 1981. e. v. Estetică. 337-409 7.10. Nathan.. Buc. sociologie. b. p. b. b. 242-247 16. c. Buc. Brik. c.. 191. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. p. d...

1974. Enescu. Babel. p. 21-121 (stil. p. Gérard. Istoria stilurilor. Ed. 2000. p. Despre naturalism.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Rela ia estetică. Harvard University Press. Univers. romantism. Ab urbe condita. Humming. 6274 19. Riegl. Dittmann. Meridiane. p. Ferry. 1996. 424 11. p. Londra. 1998. Blaga. Buc. Dacia. Mikel. Buc. p. Clasicism. Cambridge. Lumea ca labirint. Estetica. Grigorescu. Robert. Al. 268283 9. Cinci fe e ale modernită ii... p. Connor. Tudor Vianu. Univers. Ed. p. George. Cluj-Napoca. 159-177 13. Lorenz. Ed. Timişoara. în rev. Buc. 1995. 14 17. Ed. Buc.. Facla... Penguin. Ed. Matei Călinescu. Buc. Meridiane. Meridiane. 169-182 12. Călinescu.. baroc. 1971 6. Ed. on the history of. Probleme de literatură şi estetică. Muzeul Literaturii Române. Focillon. Univers. Ed.10. 1980. Buc. Buc. Radu. Dramatism şi seninătate în barocul spaniol. 421-447 8. Ed. Hocke. 161-209 16. Călinescu. David. Meridiane. 1995 15. 1997.. Steven. Ed. structură. p. în vol. Nicolai. Stil. 296-300 18. Bahtin. Cluj-Napoca. p. Adrian Marino.. Buc. I. p. Homo aestheticus. Ed. Ed. Matei. Ed. Luc. Film style. Scrieri despre artă. simbol.. 1973. 1976. Acterian. 257-258 2. Buc. Univers. Gustav René.. Ciorănescu. Curentul. Buc. Dufrenne. 1985. 1997 5. Via a formelor. Dacia. 1999. Schaeffer Jean-Marie. Meridiane. Ed. 227-233 14. Scrieri despre teatru. Ed.. p.. Buc. Lucian. Wölfflin) 10. Fenomenologia experien ei estetice. 1970 4.. 2005 320 . Cultura postmodernă. Meridiane. Mihail. Oswald. Buc. 1982. Haig. vol. Henri. Monica. Ed. 209-214 7. Barocul sau descoperirea dramei. p. Meridiane. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. Bordwell. p. 421-422. 113-130 3.B. 1988.f Opera de artă/Stilul operei de artă 1. 20-21 aprilie 2002. Ed.. Ed. Genette. Hartmann. Buc. Ducrot. Destin în pasivitate.

Estetica. Ed.. New York – London. Linda. p. 25-45 (stilul artistic. ----. Pius. Ed. p. în vol. p. Stilul şi materialul în film. Starobinski. p. în vol. Univers. Servien. Ed. Univers. Orientări moderne. Ed. Cartea Românească. Moutsopoulos. 1977. C. 35 38. Categoriile estetice. Buc. p. film) 30. Kristin. Univers. Hutcheon. 11/1967 29.. p. 1970. Pareyson. Constan a. Cahné P. Ed. Orientări moderne. Iulian. p.. 7682 34. Buc. 223-238 31. Solomon. Gabriel.. Ed. Susan.. 36.D. Thomson. Paul. A Poetics of Postmodernism. 177-225 22. Paris. Ed. Magheru. Univers. 144-153 33. 2005. Ed. 1970. Liiceanu. 2000. Sinteza stilistică. III "Deplinătatea operei de artă". Mihail. Teoria limbajului. în vol. Orientări moderne. Humanitas... Wisconsin. 128-130 25. 1970 37. Teoria şi practica. Presses Universitaires de France. Marcus. G. Stil şi mentalităşi. 1967. University of Wisconsin Press. Univers. Luigi... Inven ie şi descoperire. Didactică şi Pedagogică. p. Fiction. Cesare. Stilul şi materialul în film. Ed. 1989. LXXI 28. Buc. Sontag. Poetică şi stilistică. 205-225 ("Stilul în filmele lui Robert Besson") 35. Buc. Sorin. Routledge. Teoria formativită ii. Poetică şi stilistică. Ed. p.. stilistica şi procesul analitic. Townsend. Estetica. 1991 24. Buc. Împotriva interpretării. Ed. Qu'est-ce que le style?. Poetică şi stilistică. Univers. Dabney. Popescu. noiembrie. All. 2000 321 .. Voltairiana puşcă cu două focuri. Evanghelos. Theory. estetică. Pontica. Ed. Om şi simbol. Ed. History. cap.. 26-54 ("Despre stil").. Buc. 1980 21. Buc. 1976. An Introduction. Nasta. Buc. Gheorghe Bulgăre. sociologie. Dimitri. Buc. Panofski. p. Buc. No iuni de compozi ie şi stil.. Buc. 549-565. Nr. Jean. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Analize sintactice şi stilistice.. 1979. 11. 1991 32. Introducere în estetică. Molinié. Univers. Erwin. colectiv Poetică. 116-123 27. nr. p. Coresi. Segre. XLVI. Film History. 1972. p. în vol. 1975. Stati. 145-154 23. 1994 26. Lihaciov.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 20.C. David Bordwell. Buc.. Evolu ia stilurilor şi stilul baroc. Caiet de documentare cinematografică.

romanticul. în Pentru o teorie a textului. 2 din "Despre grmatologie"). 1994. Arta timpului nostru. Les textes: types et prototypes. Iaşi. Ed.. Polirom. Buc. p. volum colectiv. 5-210 (textul) 3. Ştiin ifică şi Enciclopedică.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. Paris. Univers Enciclopedic. barocul). Univers. Hans Georg. Estetica filmului. Lingvistică şi gramatologie. 1973. 43. Călinescu. Estetică. barocul). 2003. p. 2003. Umberto în Adam J. 1964 ----. 2006 5.B. 596619 11. Ed. Alain Bergala. Constan a. Jean. 280-284. Ed. Estetica. Tratat de antropologie creştină. 1992 8.. p. Diseminarea. Introducere în arhitext. Teoria literaturii. 1968. 289296 (stilul. ----. Ed. Aumont. 1982. Pentru o poetică a imaginarului. Ed. p. Paul.. Poetică. Ed.-M. Ed. 1997.. 1979. Ed. Buc. p. 40. Buc. Buc.10. Eco. Interpretare şi suprainterpretare. Nathan. Univers. clasicul.. 2004 9.. Iaşi. ----. Editură. Derrida. Interpretare şi ra ionalitate. Ed. 230-244 Zahar. Gérard. Despre stil şi literatură. existen ialismul) Vianu. Polirom. pentru Literatură. Petre.. p.. Tudor. 155170 2. Buc. 302-387 6. Buc. Ed. Ideea Design & Print. ELU. 1988.. Pontica. Michel Marie şi Marc Vernet. Ed. Marcel. 140142 Wellek. Univers. Meridiane. Cluj-Napoca. Sociologie. 332-350 10. Teora. Jacques. Burgos. Gadamer. Buc. p. 44. ----. Timpul. Tineretului. 177-225 IV. u ea. p. 482-489 (stilul artistic. Ed. p. Tratat de semiotică generală. Buc. Cornea. 2001. Omul. Univers. 2007. Ed. Ed. 41. Buc. (intertextualitate şi transtextualitate) 322 . 1980 7. Jacques.. Matei. 240-289 xxxx. René şi Austin Warren. Genette.. (cap. 489-494 (stilul artistic. 127-131 4. 69-117. a reciti. 42. Adevăr şi metodă. 1967. 475-482 (stilul artistic.. p. Iaşi. Buc. p. Buc.g Opera de artă/Textul 1. Ed. romantismul). A citi. Ed.

. p. Instaurarea tabloului. Mac Millan. 32-47. Paris. Buc.. 492-499. Polirom. Sandală. O poetică a atmosferei. Heinrich F. Ledeanu. Amurgul idolilor. Humanitas.. 2006. 4-9/2000 (421-426). Nietzsche. Ed. de la o gramatică către un model de investiga ie textuală. Friedrich. Cum se scrie un text. 127-160 (angrenajul intertextual).. Ed. Postmodernismul în antropologia culturală. p. 1981 14. 87-111. Buc. Linda. Fuga autorului în vol. Manolescu.. Ed. p. Gutemberg. Plett. 1983 23. Ed. Univers. Textul ca intertextualitate. Căr ile şi noaptea. Univers. Genealogia moralei. Meridiane. Cristina.. ----.. Ardeleanu Maria.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 12. Mariana. 241-252 13. Transposing Drama: Studies in Representation. Junimea. 1980 (intertextualitate şi transtextualitate) 15. Buc. Buc. 368-433 (textul. Ed. No iuni pentru studiul textualită ii virtuale. Internet. Politica postmodernismului. 1988. Victor Ieronim. 2000 18. p. Londra. Egil. Ion. Polirom. Ed. "Arhiva ca text" 17. Buc. Ştiin a veselă. Ed. rubrică realizată în rev. 203210 19. Ştiin a textului şi analiza de text. Artă şi ordinator. Iaşi. Kristeva. Buc. Iaşi. Nr. Alina. 139-151 20. Eminescu. Ed. Ed. "Ce lipseşte germanilor" 21. 109-120 27. 1997. Şerbănescu. p. Ed. L'analyse des spectacles. 200207 22. Pentru o teorie a textului. Meridiane. Polirom. Iaşi. Buc. Hutcheon. Computer. 1985 24. edi ia a doua 26. Troc. Ed. Univers. 17-47. Luis. Julia. Abraham A. Pavis. Ed. 1996.. Didactică şi Pedagogică. Patrice. Univers. geneza textului) 16. Ed. Critica genetică. p. Törnquivist. 2001. Gabriel. 1994. 232-242 25. p. 127-179.. Borges. Ne . Nathan. Buc.. Secolul 20. Buc. 1991 323 . Iaşi. 1974. Ed. Ed. 1989. 217-220.. Hăulică. Repere în dinamica studiilor pe text. p. 1999. Moles. Andra. Stoichi ă.

1996.. intra-diegetic şi metadiegetic şi rela ia autor. 1957. Institutului European. Humanitas. Gabriel. Balázs. Vianu. Univers. 467-469 IV.11 Conceptul de artă şi arta ca fenomen artistic Se pare că există o analogie între om şi arta manifestată prin opere de artă. John... Buc. extradiegetic. Bela. 519-531 30. 65-108 2..10. 1. 1980 IV. Om şi simbol. Ed. Ed.. Buc. p. Babel. Ed. p. Liiceanu. 491 4.. Tudor. Adorno. Iaşi. Anne. Bahtin. Buc.. p.h Opera de artă/Personajul 1. p. Updike. Buc. 1966 IV. pentru Literatură. Ed.. Buc. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. Termenii cheie ai analizei teatrului. Oswald şi Jean-Marie Schaeffer. Jean-Marie Schaeffer. Cugetări.i Opera de artă/Simbolul artistic 1. Ed. Fugi. 243-337 3. Rabbit. în vol. în vol Postume. Carter.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 28..B. p. Poetica lui Dostoievski.B. Orientări moderne. Ed. Text şi textură: interpretarea poeziei medievale. Ed. Paul. p. 2001 (simbolul) 2. Univers. Teodor W. Teoria estetică. Pascal. Buc.. Piteşti. Oswald. Simbolul artistic. 1972.. Paralela 45. 355-369 (simbolul) 4. 1970. Übersfeld. Buc. xxxx. Michael. Buc. în sensul că ambii termeni prezintă o solidaritate indestructibilă între materie şi spirit. Buc. Buc. 7-92 (simbolul) 3.j Opera de artă/Niveluri narative şi persoană Ducrot. 488. Babel. 2006 324 . Dic ionar de simboluri literare. Ed. Buc. 2005. personaj). nivelurile narative. timpul nara iunii. p.B. 1999 29. p. Univers. 2008 IV. Mihail. Pentru o teorie a textului. p.10. Zumthor. Ed. 1996. ESPLA. Ferber. 466-469 (voce. Ştiin ifică. Ducrot. Ed. narator.B. Arta filmului.. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. 1992. Ed. Humanitas. Ed. Poetică şi stilistică.10.

4. în ziarul Curentul. Buc. Ed. p. p. Ideea Design & Print. 1967. 1983. Buc. 115-147. Lucian. 3. Opere. p. Simbol.. 269389 Caillois. Buc. 182-210 325 . Humanitas. p. 1969. 1998. p. 1994.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 2. Ed. Univers. Universul ca spectacol. p. Minerva. 25 Blaga. 8. Buc. 7. Ed. I. Buc. Retorica romanului. 20. 6. 1988. Jean. Univers. p. Petru. p. Ed. Ed. 133-160 (arta şi realitatea) Balotă. 1987 ----.. Ed. 66-69. Meridiane... 1976. Artă şi valoare.P. opera. Buc. p.. 1976 (v.. 152-157 Assunto. Buc. Buc. Condi ia umană. Buc. Kalokagathon. Buc. Structură. 9.. Alain Gheerbrant. Meridiane.. Buc. p. Artemis. Trilogia culturii. Buc. Iaşi. Eseuri despre imagina ie. Polirom. 10. 8. Buc. 14. arta pentru artă. Ed. Dic ionar de simboluri. A. Buc.. Cluj-Napoca. Lorenz.. p. 18. 21. Jean-Marie Schaeffer. 5. 204-205 Ducrot. Artă şi valoare. p. 143-215 Chevalier. 2007. ELU. Pierre.. p. pentru Literatură. Iaşi. Hannah. 19. Psihologia artei. Wayne C. 13. 1983. Literatura şi cultura versus istoria. Humanitas.. Ed. Ed. Casa Căr ii de Ştiin ă. Regulile artei. Roger. 1994. Ed. 17. p. Ed. 12. Henri. Pierre şi Michel Izard. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 82-85 Booth. p. Ed. Ed. 1996. Minerva. Buc. Nostalgia paradisului.. Arendt.. Moldova. Ed. 224-241 Dufrenne. 342-348 Bonte. 125-146) Bourdieu. 1996. 38-58 Crainic. Ernst. 1994. Fenomenologia experien ei estetice. Pescăruşul. p. 239289 (jocul) Cassirer. 1 (A-D). autorul. p. 53-64 Delacroix. Nicolae. 15-64 Comarnescu. 4 dec. vol. Buc.. Humanitas. 1983. 16. Buc. 68-245. 1975. 193-237 Cehov. Trilogia valorilor III. 1998... Stil. Ed. 1999. 1985. 183-190 (Filosofie şi artă) ----. 15. Ed. 70-88 ----. Eseu despre om. 3754. 17-54 (arta şi jocul) Dittmann. Meridiane. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajelor. Ed. p. Meridiane. 11. Rosario. Ed. vol.. Oswald. Nichifor. Univers. p. vol. cititorul. 10. 1996 sau în Opere. Mikel. p.. Babel. Ed. Eminescu.

145-162 (Hegel). Elena. Grigorescu. Homo Ludens. p. 191-199 23. "Arca Învierii". Ce este un autor?. 1964 35. Gilbert. p. Trei.. Buc. Jean-Marie.. Ed. (arta pentru artă. 1992. Emilio. ----. Meridiane. .. Dan. Arta din punct de vedere sociologic. Meridiane. ----. Duvignard.. 73 30. Ed. 192-210 41. J. 2001. p. p. Gennette. 1991 39. 185-192 şi "Hölderlin şi esen a poeziei". ----. 141. 1977. 86-92 34. Istoria frumuse ii. 1997. Eliade. Luc.. Paris. Ed. 1994 40. Împotriva deznădejdii. 1999 24. Psihanaliză şi artă. Buc.. Dulgheru. Gérard. Paris. Meridiane. Roma. L. 1982. Ed. Buc. Ed. 2000. Ed. Eco.. Ed. 2004.. 124-125 25. Ed. Adevăr şi metodă. Ed. 1967. 248-269 (arta ca/şi jocul) 326 . Buc. p. Ideea Design & Print. Buc. Heidegger. Editură. Teora. p. Humanitas. Buc. p. p. 2000. Ed. originea artei). Polirom. Tarkovski. Buc. Buc. Minuit. p. 233-240 (Nietzsche) 29. p. Goldmann. Sigmund. Michel. Iaşi. 3749. Pop-art.. Francastel.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 22. 1956 31. Guyan. Pierre. Ed. Buc. Mircea. "Arta şi spa iul". Filmul cu rugăciune. 338-340) 26. Presses Universitaires de France. p. 197-220 ("Jocul şi poezia".. Ferry. 22 38. p. II. Univers.. Ed.. Arta şi frumosul în estetica medievală. Foucault. Gadamer. Centrul de Cercetări "Alexandru Săvulescu". 2005.Poetic locuieşte omul. Art et technique... Cluj-Napoca. Nemira.. p.. La crisi semantica delle arte. Freud. 1972. Durand. Buc. Ed. 1977. Buc. Actualitatea frumosului. Meridiane. Politică. 1996 32. Johan. Buc. 112118 28. Sociologia literaturii. orice încălcare a naturii e artă. Buc. 53-143. Umberto (edi ie îngrijită de). Univers. Ed. vol. 1999. Garroni. Univers. Aventurile imaginii. Ed. Martin. Rela ia estetică. Buc. p. 126-140 27. 165-177 (arta şi jocul) 33. Homo aestheticus.. Ed. Sociologie d´art. Hans-Georg. Ed.. Rao. Ed. Buc. Fiume Edizioni. 22-25 37. Ed. Huizinga.202 (natură şi artă) 36.. p. 31-106. Originea operei de artă.

Pierre. Ed. Artă şi revolu ie. Timişoara. Ed. Nietzsche. I şi II. Buc. p. Aion. p. 1977.. 1977. p. Ed. 1980 58. Paradigme universale II. Buc. 465-513 53. 163-174 (Evolu ia artei) 55. 42-43 (Poeticitatea) 52. Ce este poezia? În vol. ----. Mali a. 1986 50. Piteşti... Jakobson. 2000. Jan. 691-703 44. Cartea Românească. Ed. Eminescu.O. 1999. 507-552 ("Voin a de putere ca artă") 57. Buc. Panofsky. University of Minnesota Press. p. Ion. 2003. A theory of art developed from Philosophy in a new key.. Om şi simbol. p. Langer. Ed. Liiceanu. 265-330 47. Teoria formativită ii. 92-113. 1989. Marcuse. p. Cartea Românească. p. 748-770 (omul ca miez sau coajă) 48. 149-151 51. 123-124.. p. Buc. Adrian. England. Ianoşi. vol. Eminescu. Univers. 1972. 125-137 46. p. Routledge&Kegan Paul Ltd.. Ed. Nr. Univers. Secolul 20. 605-674. Opere complete – 3 – Omenesc. Humanitas. p. Cyberculture. 99-128. Luigi. 2005. Inven ie şi descoperire. Ed.. 1983. Marino. vol.. p. Mircea. Buc. I. p. Artă şi ştiin ă... 179 şi urm. Ed. în vol. Meridiane. Ed. 144-175. Estetica. Univers. Nearta-artă. 1974. Meridiane. Ed. Ed. 5/1966. R. Pareyson. Voin a de putere. Buc.. Buc. Gabriel. Paralela 45. Susanne K.. Mukařovský. ----. 94-126 (Esteticul în afara artei). Dic ionar de idei literare. 403-405 327 . I. Marcus. Pornind de la un zâmbet. Friedrich. 623-641 54. Solomon. Minneapolis. Herbert. Georg. Ed. Artă şi semnifica ie. p. 52149 43. Artă şi ştiin ă. 1982.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 42. Estetica.. 2005. Ed. Ed. First Impression 1963 45. Erwin.. Buc. Studii de estetică.. 2-93 (Estetic şi artistic). p. 1973. Buc. Ce este literatura?. Feeling and Form. Buc. Hestia. Lukács. Ed. Buc. în rev. 49. Buc. Lévy. prea omenesc. 303-305 (artele şi epoca) 56. p. ----. p. Politică. Scrieri filosofice. London.

p. Buc. 118 de către Benjamin. Hans.. Meridiane. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 118-126 67. Dialoguri. Wladyslav. Filosofie şi poezie.. Pierderea măsurii. Buc. Buc. Servien. 1975 65. 103-104. Ed. 1981. nr. 237243 ("Patru moduri de a privi arta") 64. Iluminări. Bagdasar.. 2009. p. Traian. Iaşi.. Ed. p. Virgil Bogdan. Ed. în rev.. Gianni. Buc. 22-28 ian. text citat ca motto la p. Enciclopedică Română.. 2000. Ed. Enciclopedică Română. Institutul European. 2000 74. Săbău. Buc. All. Secolul 20. 1994. Meridiane. 53-110 76. Superbia în ruină. Camil. Buc. Victor. p. 485-488 63. 1954. Susan. p. Buc. 173-236 69. Gheroghe. Ed. Pièces sur l’art. Paul. Filosofi străini.. p. Vaihinger. 1971 328 . Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1999. 68. Performing Arts Journals. Împotriva interpretării. Todorov. The Anthropology of Performance. Ed. 660667 75. în rev. 52-53 62. N. Ed. Sontag. Casa Şcoalelor. Arthur.. ----. p. 1993. Istoria celor şase no iuni. Cucerirea Americii. p. Nemira. p.. La conquête de l’ubiquité. Meridiane. 49/2000. Antologie filosofică. Cezar.. Tzvetan. 66. Buc. Ed. Arta digitală şi viceversa. Dabney. 1971. Vattimo. Pontica. Univers. Poezii. Buc. Filozofia lui "Ca şi cum". 1989. Sedlmayer. 10 72. Townsend. p. Ed. 207-260 70. Sfârşitul modernită ii. p. Dilema veche. Modalitatea estetică a teatrului. în vol. p. Victor Ieronim. Hans. 2001. Ed. Ed. Buc. Estetica.. 51 şi urm. Problema celuilalt. Pius. Ed. Tudor. 150-155 73.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Turner. Paperback-September 1988 71.. C Narly. 1989. Ed. p. Schopenhauer. Introducere în estetică. Poetică şi estetică. Petrescu. Ungureanu.. Buc. 171-190 61. Valéry. Artă şi conven ie. Paris. Buc. 2000. Tatarkiewicz. Univers. Constan a. Gallimard. 5557. Buc. 1943. Walter. Despre esen a interioară a artei. Radu. Stoichi ă. Instaurarea tabloului. Ed. p. 2001. 13-31 60. Vianu.. Univers. Ed.

Buc. Ed. 7. Buc. Academiei Române. Jauss.B.. 1998 82. Eminescu. Enrique.. 53-110 11. Sfârşitul modernită ii. Ed.. 12 80. p. Univers. Jean-Jacques. Meridiane. 1974. 1982. Buc. p. 118-127 9. Ed. prea omenesc. Minerva. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. 1978. 1995.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 77.. (arta în sec.. 2004. 1973. Ed. Filozofia imaginilor. Meridiane. Prelegeri de estetică. 339 şi urm. Artă şi ordinator. 166-184 (arta în sec. apa. Meridiane. Tudor. 1999 4. p. Hestia. postfa ă la Taine. Filosofia artei. I şi II. Bartleby &Co. Abrahm A. Vila. 7. Minerva. Hippolyte. Ferry. RDO. Buc. 1993.. Pontica. Opere. Iaşi. Buc. p. 2004. Ed. p. Buc. Opere complete.. vol. p. Hans Robert. xxxx. Ed. Filosofia inconştientului. Ed. Ed. 13. p. Ed. 1.. 2000. Ed. Trei. Meridiane. Sociologia artei. 69-71 IV.. p. 20) 2. 20) 12.. Ed.. ----. Zamfirescu. vol. Vattimo. Minerva. 127-128 8. Buc. Opere. Jean Jacques. 391-428 10. 149-155 329 . Buc. Matas. Timişoara. Studii de filozofia culturii.. Buc. p. 125-128 6. 289290 7. Omenesc. p. 1966. Ed. vol. 145-187 3. Nietzsche.. 612-621 5.. Gleizal. Buc. Wunenburger. Buc. Opere. 1999. Ed. Hegel. Buc. All Educa ional. Victor Ieronim. Enciclopedică Română. Buc.. Polirom. Stoichi ă. Instaurarea tabloului. Tudor. 1987. Constan a. p. Moles. Gianni. Friedrich.. 1983. Ed. Ed.12 Teoria „mor ii artei” 1. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Ed.. Vianu. 1978. Buc. Ed. p. p. Georg Wilhelm Friedrich. 302-309 81. 367-370 (arta şi jocul) 79. 1997. 3. Ed. Homo aestheticus. I. Luc.. 358-416 78. Duvignaud. Vasile Dem. p. Buc. ----. Meridiane. ----. 2004. p. p. Arta şi politicul. Jean.

385-412 5. p. 20 (citat din Rudolf Otto: "Miracolul. p..D. Amis. Ştiin ifică. ----. Buc. François Rabelais şi despre cultura populară în Evul Mediu şi renaştere. 1979 Ex. "Trompeta" (colec ie englezească) 34 1. 192-197 10. 140-166..-M. Ed. Aristotel. Sorin. 30-34 (diegeză. în vol. Poetica.a Fic iunea. Cornell University Press. pentru Literatură.. lume. provocată de o fiin ă care este ea însăşi autorul acestor legi şi trebuie în consecin ă să le fie stăpân") 3. Institutul European. Ed. Anderson. Mihail. 1983. Adam. Bachelard.. 1969. Univers.13. din seria "Cu 10 minute mai bătrân". p. Bahtin. 1995 11.." Jean Claude Carrière (2004. Alexandrescu. 1999. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV.. Meridiane. 1996. V. Ed. Homo fictus34 "Omul e clădit astfel încât fic iunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. Ed.. Istoria romanului modern. 1960 7. Univers. Ed." Erasmus "Fic iunea are ca adversar realitatea. Pământul şi reveriile voin ei.. Ed.. Assunto. Buc. 1998 12. Buc. The Reality of Illusion. Univers de la science-fiction. lui Mircea Eliade.XLV 6. Jean-Michel. La igănci şi alte povestiri. Ed. Arşavir. Buc. Iaşi. Univers. Universul ca spectacol. Gaston. Rosario. Acterian. 1984 2. 330 .B. R. 1968. Poster H. Ed. Southern Illinois Press. J. Albérès. filmic pentru procedeul visul nostalgic în fic iunea cinematografică: "100 de flori ascunse adânc". Analiza povestirii. Buc. Buc..B. Apa şi visele. Françoise Revaz. Dialectica fantasticului. mimesis) 4. speach) Abbot. Buc. p. Petite Bibliothèque Pazot. o întrerupere momentană a legilor naturale. Despre mirare. Ararat.13 Despre irealită i şi no iunea de fic iune IV. Buc. 1996 8. Diary Fiction: Writting as action. de Chen Kaige. ELU. Kingslez. 1957 9..

1998. Paris. Paris. Campbell. Baudelaire. fiindcă trebuia să. Univers. Ed. Caillois. Paralela 45. Ed.. p. Buc. Ed. Ed. London. Ed. A citi. Paradisuri artificiale. 1997 sau Wisconsin. Matei. 2003 23. studiu introductiv la Antologia nuvelei fantastice. C. Anchor Books. 314-318. Josef. Jose Corti. ----. Ed. Gallimard.. 146-153.. 1988. vol. Buc. Ed. 2003 17. Imaginar şi crea ie.. Nemira. New York. idoelogie. Jean-Louis. fic iune. Ed. images. Brion. Roger. Piteşti. Buc. Buc. 1970 26. Baurdy. Fantasticul în literatură. Albastrul cerului. a treia. 461-473 24. The hero with a thousand faces (Eroul cu o mie de fe e). Castex. Pierre. Beguin. 2003. p. Institutul European. vol. 1966 27. Regulile artei. Ed. 7-10 (straniul) 28. Marcel. 470-190 ("Te-am min it cititorule. George. vol. 1972 32. Univers. Mitul şi omul. Sufletul romantic şi visul. Univers.. în Pentru o teorie a textului. with Bill Moyers.. Albert. 448-453 21. 1991 30. Georges. Bataille. Booth. p. I. Ed. 194-207 331 . Narration in the fiction film. 1980 16. Buc. De la feerie la science fiction. Buc. Cassirer.i dovedesc că minciuna este adevărul") 19. Essais sur le role et les pouvoirs de l’imagination.. p. Princeton University Press. Institutul European. 1982. ultima edi ie. 327 şi 69-79. Buc. Routledge. Ed. Călinescu.. Buc. Burgos.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 13. 1973 29. The Power if Myth. Pentru o poetică a imaginarului.. David. II 14. Univers. Povestire fantastică în Fran a. ----. a fic iunii romaneşti). Ed. Ed. Univers. Ed. Arta fantasticului. ----. Au coeur du fantastique. Charles. Buc.. ----.. 1970 22. Meridiane. Ernst. Univers. 2000. Retorica romanului. Filosofia formelor simbolice. Buc. Univers. 1985 20. Scriitură. Trei. Univers. 1988 18.. Buc. p. 114-138. 2009 31. 1996 15. a reciti. 377381. Buc. Gândirea mitică. Ed. 1976 (v. Ed. Images. Univers. University of Wisconsin Press.. Bourdieu. Bădărău. Iaşi. Bordwell. Proză fantastică franceză. Wayne. Ed. 36-122. Jean.II.. Iaşi. 1965 25. ----.

Umberto. Pontica..G. 125145 35. ELU. Aspecte ale romanului. 242-248 36. Ed. ----.. 99-127. 1988. Buc. Norman. 166-217 (irelită i) 49. Buc. Ed. 1991. Connor. E. 1991 41. în vol. Meridiane. Ed. Gombrich. p. Presses universitaires de Lyon. Eliade. Buc. Pe strada Mîntuleasa. p. 1973 47. E.. Dodds. Ducrot. p. Buc. 156 332 . Buc. 1992.. Genette.. Univers. Constan a. p. 115-118 (irealită i) 40. E. 1996. Ed. Ed. Theory. Humanitas. ClujNapoca. Căr ile şi noaptea. 1994. Introducere în arhitext. Artă şi iluzie. Bruno... Tipuri psihologice. Meridiane. 131-133 37. Împotriva deznădejdii. 1981. III.. Ionescu.. Linda. Ed. Gérard. Luis Borges. Ed. Borges în conştiin a criticii.. ----. Jean-Marie Schaeffer. Ideea Design & Print. Steven. 1999. C. p.. 1968. Univers. Mircea. Oswald. Buc. Şase plimbări în pădurea narativă. Jung.. p. Drumul spre centru. A Poetics of Postmodernism. p. 1955 44. Hutcheon. p. 19-29. Anton. p. Buc. Dialectica spiritului grec. New York. p. Meridiane. Buc. LXX. London sau Politica postmodernismului. 108-125 ("Fantezia") (irealită i) 42. p. Ed. Eminescu.. 35-67 48. Ed. Buc. Homo universalis. Point of view in fiction. Proză fantastică.. 168180 ("Ontologie şi metafic iune" şi "Lumi posibile: science fiction şi «cyber-punk»") 34. Noul dic ionar al ştiin elor limbajului. Ed.. La fiction manipulatrice. 134-159 46. p. H. 1997. Funda iei Culturale Române. PMLA. Fiction. 1997. Buc. "La vida es sueňo". p. Foucault.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 33. The Development of a critical concept.M. 89114. Michel. 2004. Buc. Humanitas. p.. R.irealită i) 39. Routledge. Iaşi. 1983. Gelas. Eco. Friedman. 153-185 38. Ed. Dumitriu. 101-104 ("teama de necunoscut" . în L' argumentation. Buc. History. 75-88 45. Ed. Cultura postmodernă. Andrei. Babel. Junimea. Univers. Ed. Ed. Ce este un autor?. 1997. 13-32 (aceasta nu e o pipă) 43. Lyon. 1990. Forster.

Buc.. 64-70 60.. Ed.. Patrice.Varia. K. Paralela 45. Buc. A theory of art developed from Philosophy in new key. 1980 54. Ed. 1997. Dacia. Langer. 1988 65. 57-65. Ryan Marie. Umberto Eco în labirintul romanului postmodern. McLuhan. L' analyse des spectacles. (Ilustrated from Classic and Modern texts). Susanne. Literatura SF. Piteşti. David. 268-269 56. Buc. 2007. I. 1963. Third Impression. Sorin. p. Baltimore & London. Penguin. Al. Ed. The Johns Hopskins University Press. p. Buc. Funda iei România de Mâine. Univ. Humanitas.. Minuit. 1996. Pavis. ----. Morin. Rudolf. Marshall. England. 1991-1992 53.A. First Edition in 1953. Paradigme universale. 2001 52. Despre îngeri. Ed. 107127 59. Buc. 1972. Mihai. Andrei. Psihologia minciunii.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50. Henryk. Fry. ----. 2005. Ed.. p. 1996. Manolescu. Pârvu. Mănu iu. Luiza. Humanitas. Mass-media sau mediul invizibil. Cuza. Despre mască şi rol. Poe. p.. p. Scrieri alese. Buc. Piteşti. Ed. Univers. Nemira. Ed. Florin. 174-177 55. Anatomia criticii. 163-175 62. Marcus. Cluj-Napoca. 1968 333 . Paralela 45. 185188 68. ELU.. Curtea Veche. 134-166 58. Ed. p. Buc. p. Solomon. 1967. Ed. 2003.. p. Ed. Ed. Fourth Impression. Northrop. 175-202 (Fic iunea. Pornind de la un zâmbet. 1996 63. Marinescu. 306-326 51. The art of fiction. Univers. Nathan. E. Dacia. London. Ed.) 57. Narrative as Virtual Reality. 2003 (irealită i) 67. Buc. p. Paris. 2005. Second Impression 1959. Cluj-Napoca. Ed.. Pleşu. Scott M. Despre Numinos.. American Fiction. Iaşi. II. New York. Ed. Feeling and Form. Univers. Lodge. p. 1956 61. I. Ed. 25-260. Sacrul. 2003.. 1988. p. Otto. Laure. Routledge & Kegan Paul Limited. Edgar. Conceptele ştiin ei literaturii. London. Peck. 138 (irealită i) 64. 223224 66. Paradigme universale. Ed.. Markiewicz. Paris.. Buc. Le cinéma au l'homme imaginaire.

1978 76. Nr. p. 150 (citat din Fr. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Univers. v. Buc. 466-488 (irealită i) 81. Narrative as Virtual Reality.. Popper. Univers.ar fi vorba de întoarcerea refulatului. 1998. p.I. Buc. Trei. Buc.. The John Hopkins University Press. Read. Ed. Wunenburger. Buc. Ed. 1996 80. W. p. Georges. 1970 IV. Cluj-Napoca. Estetica filmului. p. Ed.. 1974. 2000. V. este o substituire simbolică) 83. Putman.. p. Univers. Arta şi literatura fantastică.. Solier. Hilary. 10-12. Ed. Vaihinger. Buc. Legenda. Ed. Silviu. Iaşi. Ed. . Buc. Ryan. Tzvetan. 109-116 (irealită i) 79. Filosofia inconştientului. Ed. MIT Press. Cambridge. Buc. 2008. vol. Sontag.. I. Secolul 21. Schelling: "Straniu (unheimlich) este tot ceea ce trebuia să rămână secret. 178-185 75. în rev. p. 357-360 (Imaginarul operelor de artă). Cinematografia şi scriitorul.. 77-104 334 . v. 69-120 70. dar s-a manifestat". Uscătescu. Karl. Nemira. xxxx. orientări contemporane. Introducere în literatura fantastică. Hans. 2007. Todorov. Imagine şi idee. Ideea Design & Print. Zamfirescu.b. Ed. Antologia nuvelei fantastice. 1987.. Representation and Reality. Louis. Epistemologie. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Jacques. Polirom.. 211-241. Angelescu.. Alain Bergala. p. 2004. Marie Laure. Sebbag. 1988 72. Ed. Vasile Dem. în vol. Buc. Ed. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 69. George. Împotriva interpretării. Susan.. Buc. 2001. 1970 71. Jean-Jacques. 134-142 (Fabricarea de imagini. Ed. science fiction) 77. Buc.. Politică. p.59-76 (Straniul şi miraculosul) 78. Meridiane. Ed. Filozofia imaginilor. Buc. p. fantasticul). Univers. René.13. 2001 74.B. Epistemologia fără subiect cunoscător. Propp. 1970. Filmul. edi ia a 3-a 2. 2001. ascuns. Fantasticul 1. Filozofia lui "Ca şi cum". 241-261 ("Imagina ia dezastrului". Buc.. Ed. Ontologia culturii. Aumont. Herbert. Scenariul-fantomă. Vacs. Valahia. Morfologia basmului. Univers. 85-106 73. Basmul. Michel Marie şi Marc Vernet.. 1973. 235-241 (Statutul intermediar al imaginii) 82. Ed. Univers. 227-232 (Imaginea şi nereprentabilul). Arta şi imaginarul.

12.. 1975. Aspecte ale fantasticului. Buc. Nemira. dar ea nu se confundă cu basmul propriu-zis. 15.. Humanitas. Ed. 4.. Împotriva deznădejdii. Estetica basmului. 2005 Dan. 1971 ----. 7. 20.. Ed. 19. Buc. 144204 ----. Ed. Garland. George. Eseuri despre imagina ie. snoave şi legende. Meridiane. ultima edi ie (a treia) 1973 Casares. Acterian. 2003 Béguin. Paralela 45. Mitul şi omul. 9. 1965 Cele 10 canoane a lui Todorov. 8. Poveşti. George. p. 16. Academiei Române. Univers. Buc. Timpul în răspăr. p. Pentru o poetică a imaginarului.. Roger. Piteşti. p.O. The hero with a thousand faces (Eroul cu o mie de fe e). Ed. Univers. 5. Fantasticul în literatură. Marcel. Univers. Buc. Ammarzll B. Ion C. Bruno. New Zork.. Buc. câtă vreme accentul cade pe conflicte mai apraoape de realitate şi mai concrete dacât abstrac iunile şi simbolurile basmului. Princeton University Press. Ed. Adolfo Bioy. clasificări şi analize. 2005 Eliade.. 1970 Burgos. Delimitări. 1976 Brion. Buc. 1988. Fe ele fantasticului. Josef.. p. 461-473 Caillois. p. 18. 7-10 Campbell. 1967 / Notă asupra edi iei.. Buc.. Val. Robert Laffont. Inven ia lui Morel. 11. Magical Realism and the Fantastic> Resolved versus Unresolved Antinomz. Ed. 2003 edi ia a doua revăzută Călinescu. Albert. de ex. Buc. Humanitas. p. Ed. pentru Literatură. Buc. Ed. Ed. Ed. Antologie de literatură populară. Ed. 1996. Ed.. Meridiane. Mircea. Ed. Buc. 2000. 9: "O poveste cu caracter realist poate cuprinde elemente fantastice." (v. Institutul European. 17. Saeculum I. Sufletul romantic şi visul. 13. Buc. Despre mirare. 1992.. Iaşi. Pavel Sergiu. 1985 Chi imia. În inima fantasticului. Jean. Ed. Buc. 115-118 335 . 149 Chanadz. 10. Ed. Ed. 14. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3. Ararat. Psychanalyse des contes des fées.. 1998 Bettelheim.. 36-122. Univers. "realismul magic" din "Un veac de singurătate") Cordun. Ed. Buc. Arta fantastică. în Arşavir. 6.. Bădărău.

. Buc.. Basmul.. Ed. Paris. Rosemary.. p. Otto.. London. p. 2000 35.. 1978 41. Coll. V. London Methuen. 1987. E. Meridiane. Ed. 137-140 (Ştefan Augustin Doinaş) şi alte 15 tălmăciri. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. Dacia. Univers. 1991. 5. p. Buc. Rudolf. Seuil. 138 36. p. Susan. Vasile. 1981 29. The Literature of Subversion. 1973. vol. 1969. Ed. ironie. Meridiane. 1991 30.. I. ----. Jean. vol. Ed. Drumul spre centru. Buc. Ed. "Corbul". Buc. Petre. 241-261 42. Academiei. Editura Minerva. Freud. Univers. Solier. Ed. Buc. Buc. Starobinski. La vida es sueňo. Le Goff. Jacques. Dincolo de principiul plăcerii. Morfologia basmului. Ed. în Utopies. Univers. 1984 27. Univers.. 1993 31. 169-211 24. La littérature fantastique.A. 655-686 33. Melancolic. Methwen. Márquez. Mémo. Ed. I. Univers. Buc. Buc. p. 90-99 336 .. Didactică şi Pedagogică. p. Un veac de singurătate. Univers. Imagine şi idee. Buc. Sontag. Ed. 341-369 26.. Ed. Mellier. Basme. Cluj-Napoca. 1966. Manlove. Buc. Poe. Hegel. 2000. Stokholm. Arta şi imaginarul. Despre Numinos.. Kathryn. 47-48 23. Read. vol. p. Buc. W. Annabel şi alte poeme. Fantasy and Mimesis: Responses to reality in western literature. Buc. Meridiane. G.. Prelegeri de estetică. 1970. René. 21. Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade româneşti.. Ed. p. Ed.. nostalgie. Împotriva interpretării.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 21. Ed.. Goethe. ----. Modern Fantasy: Five Studies. Ed. Adrian. Propp. 1970 38. 85-106 40.. 1969 25. Univers.. Jackson. Ed. Buc. 19-23 22. vol. Ed. 1996. Denis. I. Buc. Marino. 1992. London. Univers. 1993. Dic ionar de idei literare. Gabriel Garcia. Lovinescu. Lars. Buc. On the Fantastic in Literature. Imaginarul medieval. 1971 32. Sigmund... Ispirescu. I şi II 28. Hume. "Jurnalul Literar". p. C.N. Fr. 234-294 37. Buc. la p.. colec ia Gnosis. Herbert. 1987. Ed. Cartea Românească. Gustaffson. p. în vol. London. 1974 34. în Opere. 1973 39.

3.14 Imagine şi imagina ie.. Basmele române.. Von Chamisso. Buc. Forma însăşi a Frumuse ii se livrează sub aspectul imaginii: tânărul frumos. Ed. II. Idei în dialog.. 1967 Aumont. London. 1973 45.. Univers.") (v. filme. Concursuri. Adămu .B. Imaginea de divertisment Imaginea interactivă Imaginea artistică 1. Ed. reclame. Şăineanu. Buc. Buc. Nr. talkshow-uri distractive etc. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. Gaston... 5. Emisiuni muzicale. 2. 9. comentarii. Introducere în literatura fantastică. Jurgis. IV. şi dialogul Lysis) Auerbach. 4. Van Gennep. Polirom. emisiuni participative Filme artistice. spoturi publicitare. 1997 ----. Meridiane. Apa şi visele. Univers. Mimesis. Univers. Erich. în vol. Ed. 1989 ----. Oglinda. 1995 Baltrusaitis. în rev. Homo iconicus Tipul de imagine Imaginea propagandistică Imaginea informativă Exemple Reclame. Tzvetan. Buc. A. Buc. Todorov. ELU. p. promo-uri Ştirile de informare curentă... Aerul şi visele.. Socrate şi oaia rătăcită. Herbert. 7. Jacques. Ed. Minerva. vol. Ed. clipuri muzicale etc. Minerva. Formări şi deformări. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 43. talk-showuri etc. Ed. 6. Şi fiindcă Forma Frumuse ii este accesibilă privirii. Nuvela romantică germană. reconstituirile (documentare.. Ed. Anton I. în principal). 1972 337 . 1997 Bachelard. Lazăr. BFI Publish. Ed. Iaşi. Buc. Buc. Formarea legendelor.. Meridiane. 27 ("Ontologia lui Platon nu con ine decât Forme" (. septembrie 2005.) "există Frumuse e pe pământ numai întrucât ea este posibilă în cer. 1997 46. 1978 44.. The Image.

Ed. în L'obvie et l'obtus. Cultura postmodernă. p. Stanford University Press. Adolfo Bioy.. Buc. Humanitas. ----. PUF. 21. 19. 1996. Jocul imaginii în oglinda visului. 1996 Casares.. Ed. 1996 ----. Budapest ----. 2001 ----. p. 1999 Burckhardt. 1998 Burgos. 22. Jeanne. Alain. Univers. Eseuri despre imagina ie. Buc. 2000. 17. Ed. Ed. 14. Ed. Imaginar şi crea ie. Cabridge University Press. text. 26. Buc. 19992000 Cassirer. Galilée. roman. Lucian. Ed. 72-85 Belting. Ed. Iaşi. Antropologia imaginii. Ed. Les théories du cinéma. Minerva. Paris. Eseu despre om.. Ed. Buc. Schi e ale ştiin ei imaginii. 12. Nemira. Meridiane. Steven. 260-264 Bernis. Paris. Secoul XX. Don Juan sau Pavlov?. Hans. De la séduction. Buc. Walter. Buc. Buc. 1975 Cambir. New York. Ed. 1997 ----. 24.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 8. Ed. Paris. rev. Ed. Buc. 1995 ----. 352354. Buc. Edited by Hill&Wang. Nr. 1982 Baudrillard. Imaginea interzisă.. Alchimie. Ernst. 11. The Precession of Simulacra. 1958 Besançon. Francesco. music.. Seuil. depuis 1945. 13. 1981 Barthes. 2003 Caillois. Inven ia lui Morel. 2000 Bonnange. 9. 31. 1999. 1991 Carroll. Sfârşitul istoriei artei în 2006. 107-109 Casetti. citat de Connor. Nathan. 10. Roland. Titus.. Polirom. 27. 29. Ed. Paris. Ed. Humanitas. Meridiane. Iluminări. Galilée. Alina.. Jean. Ed. Humanitas. 1979 ----. 19-50 Boia. 215-221 338 . Buc. p. Univers. L’ imagination. Ed. p. 20. Oglinda. Atlatisz Kiadó. 94-95... Buc. p. Thomas Chantal. Selected Writtings.. Claude. Humanitas. 18. 15. 1981. 7 dec.. 16. Rhétorique de l'image. Image. Trei. Noël. Humanitas. Budapest Benjamin. Ed. 25. Theorizing the Moving Image. Roger. Le crime parfait. Pentru o istorie a imaginarului. Buc. 28.. Abordări ale imaginarului. Metamorfoza goticului. 23. 2001 ----. 1994. 2003. Kijárat Kiadó. Jean. Semnifica ia ei şi imaginea despre lume. Strategiile fatale. 30.

The Atlone Press. Cournarie. Meridiane. Andrew. Imaginarul. Însemnări despre "Dincolo de oglindă". La société du spectacle. Rene. 1998 339 . Cristolovici. The Time-Image (Cinéma II :L'Image-Tempps). Gilles. Secolul 20. Meridiane. Anca. 1966. The Image in Dispute. ----. Petru. în rev. Arta şi imaginarul. Oglinzile. 17-31 44. Arta şi imaginea. 1994. Humanitas. p. Paris. 15-64 34. Corbin. Austin. editată de Simon &Schuster MacMillan. Univers. A şaptea artă. 1 (A-D). Miguel.. Buc.. Ed. Ed. p. The Encyclopedia of Religion. 1983 38. Nemira. Kalokagathon. 2006 40. Figuri mitice şi chipuri ale operei. p. 1999 49. Gilbert. Duran. Ed. 34-35 37. Face de Dieu..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 32. Nr. vol. Nr. rev. Ed. 1985. 1978 43. Idei în dialog. Paris. Mundus imaginalis ou L'imaginaire et l'imaginal. 52-58 (obiectivarea imagina iei estetice). Buc.. Ed. 183-190 35. Cluj-Napoca.. Nemira. 1995. Mircea. Ed. Luigi. Michael. Henry. Face de l'homme. L´imagination creatrice de l´acteur. 1991 42. Cinéma 2. 1991. Moldova. Alain Gheerbrant. Aventurile imaginii. Debord. Iconoclasmul: Criza intermediarului şi violen a contrariilor. 1964 39. Dic ionar de simboluri. Paris. Marius. Petru.. vol. Comarnescu. de Solier. Gallimard. I. ----. 62-67 (imagina ie. Cehov. 7 48.. Flammarion. The imaginal în Eliade. traducere în limba română la Casa Căr ii de Ştiin ă. 352-354. p. 2006 33. ra iune şi bine) 36. Buc. Ed. Imagina ia simbolică. p. în Cahiers internationaux de symbolisme. Ed. Ed. 1997 47. Buc. 61-62 (ra iune şi imagina ie). ----. Jean. 1993 41. Chevalier. nr. vol. 2/feb. Ed. L´imagination.. Deleuze. 2000 46. Paris. Chiarini. 1992. Buc. Pygmalion. G. Laurent. 6. Edited by University of Texas Press. Dudley. Constantinescu. New York. De Unamuno. Ed. 7 dec. Armand Colin. Cre ia. 2007. Buc. Artemis. Ed. Buc. 1998 45. în vol. Herménéutique et soufisme. Iaşi. Trei nuvele de exemplare şi un prolog.

1980 62. Sociologia franceză contemporană. Goethe. Sokrateion. Sociologie. Ghei. 1993 56. Jean.”) 59. p. 340 . 2007 54. Evdokimov. Ed. Guyan. Colectiv Logică şi filozofie. Fresnault-Deruelle.. Les. Polirom. 2002. Sens şi semnifica ie... L'image placardeé. Umberto... Imaginea digitală. ClujNapoca. Buc. Teologie şi imagina ie ştiin ifică. Arta. Ed. Aventura imaginii. 1991. p. Universitatea Bucureşti. 1991. Ce este un autor?. Payot. în vol. Eliade. Buc. Buc. PUF. În căutarea limbii perfecte. în vol. Buc. Polirom. Ed. 1998 65. Sigmund. Ideea Design & Print. Meridiane. Iaşi. Amos. De la arbore la labirint. Buc. azi în vol. Iaşi. Horvat. Buc. Arta din punct de vedere sociologic. p. 1982 71. Meridiane. The image and the eye. Ed. Ed. Ed. 1971 (Imaginarul) 52. imaginal. 1999 69. Ed. Indianapolis. 206 68. 101-105 (oglinda) 57. Imagini şi simboluri. Paris. Univers Enciclopedic. Gombrich. Duvignaud. Cynthia. Paul. Funkenstein. Buc. Nelson. Ed. Buc. E. 348 şi urm. Introducere în semiotică. Buc. 1994 55. Buc. Buc. Fay. 1966 60. 1967 70. Dan.. Semn şi imagine. Univers. Ed. p. Ed. Grigorescu. Fleuri. O teologie a frumuse ii.. 88-115 67. imaginaire. Ed. Buc. Humanitas. Jean-Marie. colectiv Poetică. 13-32 („Aceasta nu e o pipă. Univers. La civilisation de l'image. 1979. Paris. 1977 51. 1972 64. Paris. p. Fulchignoni. Daniela. 2006 58. Ed. Politică. p. Ştefan J. Gottlob. Scrieri despre literatură şi artă.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50.. Ed. Enrico. Michel. p. Foucault.. Eco.. Politică. 1998 sau Ed. Buc. Ad Libri. Galer. Johan Wolfgang.H. London. 2004 66. 2004. Mark. Ed. Ed. Mircea. Freud. 1972.. ----. Goodman. Meridiane. Pierre. Frumuşani... Estetică. Arta icoanei. Buc. Nathan. Phaidon.. Maxime şi reflec ii. Structurile antropologice ale imaginarului. ----. Roven a. Humanitas.. Ed. 1997 61. 165-182 (Semiotica discursului publicitar) 63. 118144 53. Languages of art. Nicolai. Imagination. Humanitas. 1991. Ed.. Univers. Frege. Buc. Univers. Ed..

Buc. London. Paris. p. Meridiane. Jung. Ianoşi. Hocke. 19-34 78. Buc. Ed.. Ellipses. Heidegger. 1995 85. 1998 81. Paris. A theory of art developed from Philosophy in new key.. Ed. 1994. Humanitas. Tipuri psihologice. 276-292. Ed.. p. Homo ludens. Buc. Buc. Ionescu.. Joly. Buc. Paideia. 52149 79. First Edition in 1953. Buc. Martin. 236-258 86. Humanitas.. Ed.. 206-209 74. 1997.. Étude sur l'institution des images.. 2002. Dialog cu vizibilul. Routledge & Kegan Paul Limited. Approche sémiologique de l'image fixe. 374-386 77. (dr. Fayard. Buc. 1982. Ed. Paris. Huyghe. Buc. România în epoca post modernă în rev. B. 1971. 2005. L'image et les signes. p. Second Impression 1959. Ed. Ed. Feeling and Form. Buc. 49-65.. Meridiane.. Buc.G. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 72. Johan. Gabriel. 1997 83. Teora. Meridiane. p. 1981.. 243-293.. Bic All. René. ----. L’imagination. I. 1994 82. 301-310 341 . Nathan. Între noi.). Ovidiu. Fourth Impression 1967. 12-13 76. ----. din 3-9 iunie 1998. Curs de metafizică. p. 2000 88. Ed. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Ed. C. 214227 75. Gustav René. Logica dinamică a contradictoriului. Third Impression 1963. 1991. Nearta-artă. L’idée. Liiceanu. 1998. Paris. Ed. p. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu. ----. Le jugement. p. Om şi simbol. Politică. Dieu au miroir. England. Lacorre. p. Ed. 1982. vol. Puterea imaginii. Huizinga. p. p.. Buc. Cartea Românească. Hurduzeu. România literară. 1973. Lupasco. 308-317 80. traducere în limba română la Ed. Lumea ca labirint. Introduction à l'analyse de l'image. Ed. Humanitas. 70-73 89.. Levinas. 476-484 84. 1998 73. Humanitas.. Buc. Emanuel. Ion. Nae. p. Susanne. Nathan. 1994 87. Buc. All Educa ional. Pierre. Langer. Stéphane. Martine. Ed. Legendre. Timpul imaginii lumii.

1993. 76-81. Maurice. Ed. Edgar. p. Ed. 2000 91. Buc. 199-203 (imaginea despre lume) 99. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Constantin în vol. Videologia. 1963 101. (Artele spectacolului. în Ianus. 1999 97. Compara ie între teatru şi film. Ed. p. Arta cinematografică. Măniu iu. Manolescu. 2005. Cluj-Napoca. Ed. Gallimard. p. McQuail. Istora oglinzii. Adina. p. 1956 (v. p. Sven Windhal. 2001. Fenomenologia percep iei. Solomon. 2000 96. Humanitas. Denis. 244-267) 102.. Modele ale comunicării. Nanu. Cartea interferen elor. Florin. Pleşu. Ed. Buc.. p. Munier. Ed.. 85-188 (Lumea în oglindă).. Achim.ro.. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Antropologia culturală. Critica imaginii de film. Iaşi. Despre mască şi iluzie. 170-177 (Exactitate şi adevăr) 103. Buc. Contre l'image. O teorie tehnoculturală a imaginii globale. 1979 93. Mihai. Mihu. 127-133 94. Melchior-Bonnet. Nr. Universită ii din Bucureşti. 2007. Ed. 2000. 1985.. Funda ia HAR 98. 234-239. Costin. Popescu. Despre teatru şi film. Peters.. 240-241. Buc. Comunicare prin imagine. imagine a lumii. Paris. Humanitas. 242-243. 56/2002. Despre îngeri. Ed. Simbolul. Andrei. p. 57-65 (Imaginalul şi oglinzile). comunicare. Univers. 94-122 342 . Humaniats. Le Cinéma à l'homme imaginaire. Facultatea de Comunicare şi Rela ii Publice. Buc. publica ie a programului "Tradi ie şi postmodernitate". Merleau-Ponty. Ed. 51-52 95.. Ed. Vizual. p. No iuni pentru studiul textualită ii virtuale. 2003 92. 2003. p. Buc. 271-280 (Oglinda şi "mundus imaginalis") 105. SNSPA. Napoca Star. Polirom. 81 104. Buc... p. ----. Ed. 2002. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. Ed. Francis E. Mihăiescu.. Noica. p. Ed. şi prefa a de la edi ia din 1977) 100. Ion. R. Vâlcea. Sabine.. Imagina ia. Aion. Buc. Paris. Morin. Termenii filozofiei greceşti. Marcus. Ed. Iaşi. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Rm. Ed. Polirom. Minuit. 212-233.

Imagina ia. 1940 110.. p. Jean Paul. Buc. Warnock. Le «siède» de l'image analogique. Teologia icoanei. 1998 343 . 2000 123. p. 2005 113. Ed. 85105. Buc. L'imagination. Cluj-Napoca. Leonid. Ed. 32-35. Buc. 1997 109. Buc. Vianu. 1967 126. René. Filozofia imaginilor. 1999 118. Berkely & Los Angeles. Ed.. Paris. Studii de filosofia culturii. Ed. 3 eseuri despre icoană. Buc. Trube koi. 129-185 128. Cartimpex. Focus. ----. Buc. ELU. Uspenski. Von Chamisso. ----. 252-256. L'imaginaire. Humanitas. Gallimard. 2004. Ludwig. Wunenburger.. 161-232. p. 1983. Wilde. Tudor. 1999. Ed. Via a imaginilor. Teoria literaturii. Herbert. ----. Antropologia apofatică. Nathan. Ed. Buc. Humanitas. Wittgenstein. p. Nuvela romantică germană. Aion. P. 1982. 250-262 115. Ed. 1970. Pierre. Antropologia antropofatică. Giovanni. Iaşi. Sartori. 9-27.. Sorlin.. Ed. Humanitas. Austin Warren. Les Fils de Nadar. University of California Press. 283-288. 17-25. Univers. Ed. 135-139.. Media. Humanitas. în vol. Teorii ale simbolului. Ed. Walton. Ed. 48-69. Oradea. 1976 124. Sartre. Humanitas... p. "Imaginea omului în conştiin a umanită ii". Buc. Wellek. ----. Anstasia.U. Scrima.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 106. 333-335 127. Buc. 2005 108. Ed. Hans. Davis. Ed. 1940 111. 2003. p. Imagination.. André. Image. Nemaipomenita poveste a lui Peter Schlemihl. 173174 117. Ed. Cercetări filosofice. Eminescu. 1997 114. Ed. Nemira. Oscar. Mary. p. Todorov. p. Londra. Ed. 2005 (imaginea omului în conştiin a umanită ii) 112. Jean–Jacques. Anastasia.. Buc. Paris. Ed. Buc. Herbert. 1994 119. 118-127. Buc.. Polirom. Imagine şi idee. 125-142 107.. 5562 121. Victor Ieronim.F. Buc. Stoichi ă. I 122. ----. Portretul lui Dorian Gray. Scurtă istorie a umbrei. Tzvetan. vol. Buc. 2000 116... 2001 120. Ed. Paris. Language. Instaurarea tabloului. Univers. Meridiane. Filosofia lui "Ca şi cum". 1967 125. pentru Literatură. p. Read. Homo videns.. Vaihinger.

o arealitate sau.15 Sistemul artelor Spiritul artistic poate fi reprezentat ca un trunchi ale cărui ramuri sunt artele tradi ionale. 2003 130. care sunt în acelaşi timp şi limbaje specifice. 208-212 131. estetica generală (în afară de esteticul naturii şi al vie ii cotidiene. teoria (studiază formele prin care se manifestă artisticitatea respectivă ca genuri. Totalitatea operelor se aşează ca o co-realitate fiind. specii. altfel spus. 1976. o realitate 344 . tehnica constructivă care a prezidat opera. Buc. analizate. explicate şi evaluate astfel: a. p. interpretare care. 2004. aşa cum scria Eugen Ionescu în celebra sa carte “Nu”. Fiecare dintre cele şapte ramuri ale artei. xxxx. ----. Acestea erau considerate de către Nietzsche moduri de raportare ale omului la lume. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. trebuie să fie precedată de o opera ie exegetică. exprimat în limbajul logicii. axiologia adecvată ramurii respective (cercetează şi evaluaează lumea diversificată a valorilor intrinseci ale operei şi modul cum ea a fost valorizată în diferite epoci şi medii culturale. schelăria ei) e. PUF. All Educa ional. formulată. are etajul ei reflexiv corespunzător unde sunt teoretizate. Ed. critica de artă (descifrează codurile de limbaj interpretând figurile de stil la care s-a recurs. Paris. poetica (doctrina sau viziunea estetică despre ramura respectivă a artei) d... Dic ionar de termeni literari. inclusiv locul ei în canon) g. prin natura ei. Critica exprimă. Aici arta este privită ca ansamblu de opere sau univers în expansiune de forme simbolice şi estetic expresive prin care se corectează via a. istoria (studiază cronologia şi implicarea filia iei între opere) b.) c. Buc. şi o judecată de valoare a operei respective) f. xxxx. Ed. poietica (se referă la eşafodajul sau arhitectura. estetica de ramură (demonstrează apartenen a ramurii respective la conceptul de artă prin identificarea numitorului comun prezent în toate artele sau.B. L´imaginaire. estetica generală are ca obiect de cercetare arta ca fenomen spiritual în ale cărei opere se exprimă esteticitatea prin excelen ă. dar moduri estetice. Academiei Române. p. subspecii etc. 475-478 IV. în acelaşi timp. inten iunea no iunii de artă) h.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 129.

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

fic ională căci, aşa cum toate crea iile omului sunt instaurări, şi operele de artă au acelaşi destin şi finalitate. Ele exprimă o diversitate de tipuri de sensibilitate estetică şi declanşează la receptori plăcerea şi bucuria estetică. Fa ă de morală, care este produs al voin ei, cum zice Immanuel Kant, arta este produs al sentimentului, iar ştiin a produs al ra iunii). IV.B.15.a Sistemul artelor sau Clasificarea artelor 1. Acterian, Haig, Scrieri despre teatru, Ed. Muzeul Literaturii Române, Buc., 1998 2. Adam, Jean-Michel, Françoise Revaz, Analiza povestirii, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 16, 20, 29, 65-70 3. Adorno, Theodor W., Television and the patterns of mass culture, în Rosenberg, B., D.M. White (Ed. ), Mass Culture. The Popular Arts in America, The Free Press/Collier-McMillan, New York/London, 1957, p. 482 4. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, Ed. Unitext, Buc., 2000 5. Arendt, Hannah, Society and Culture, în Rosenberg, B., D.M. White (Ed.), Mass Culture. The Popular Arts in America, The Free Press/CollierMcMillan, New York/London, 1957, p. 93-101 6. Ariès, Philippe, George Duby (coordonatori), Istoria vie ii private, Ed. Meridiane, Buc., 1995 7. Assunto, Rosario, Universul ca spectacol, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 53-59 (“Oraşul ca teatru şi via a ca sărbătoare”) şi p. 133-160 8. Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie şi Marc Vernet, Estetica filmului, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007, p. 67-68, 171-218 9. Babe i, Adrian, Dandysmul. O istorie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004. 10. Banu, George, Zidul crăpat al limbilor, în rev. Teatrul azi, nr. 11 şi 12/2001, p. 19-22 11. Barthes, Roland, Plăcerea teatrului, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1994 12. Bourdieu, Pierre, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Buc., 1998 13. ----, Regulile artei, Ed. Univers, Buc., 1998, p. 161-171, p. 226-232 (“Teatrul experimental şi teatrul de bulevard”), p. 390-427

345

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

14. Brandi, Cesare, Teoria generală a criticii, Ed. Univers, Buc., 1985, p. 250290 (teatrul), 290-291 (mimica), 291-302 (dansul), 302-323 (filmul), 372455 (muzica) 15. Brook, Peter, Spa iul gol, Ed. Unitext, Buc., 1977 16. Bughici, Dumitru, Diamandi Gheciu, Formele şi genurile muzicii instrumentale, Ed. Muzicală, Buc., 1960 17. Buzoianu, Cătălina, Novele teatrale, Ed. Meridiane, Buc., 1987. 18. Cagli, La pittura e il teatro, album, sec iunea Arte Plastice 19. Cazeneuve, Jean, Riturile şi condi ia umană, în vol. Sociologia franceză contemporană, Ed. Politică, Buc., 1971 20. Ceauşu, Gheorghe, Fenomenologia arogan ei, Ed. Funda iei Pro, Buc., 2006, p. 317-339 (Receptarea spectacolului de teatru şi film ca mirare) 21. ----, Somnolen a gândirii în fa a patrulaterului de sticlă, în vol. colectiv Televiziunea, artă sau politică?, Ed. Victor, Buc., 2005 22. Cezar Radu, Artă şi conven ie, Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică, Buc., 1989, p. 104-106 23. Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 539-554 (poezia) 24. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendin e, orientări, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1996. 25. Cusset, Cristophe, Tragedia greacă, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999 26. De Madariaga, Salvador, Artele şi literatura, în vol. Itinerarii spirituale, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 348-366 27. Debord, Guy, La société du spectacle, Galllimard, Paris, 1993, p. 3, 4, 8. 28. ----, Societatea spectacolului. Comentarii la societatea spectacolului, Ed. Est, Buc., 2001 29. Delacroix, Henri, Psihologia artei, Ed. Meridiane, Buc., 1983, p. 135-146 30. Deleuze, Gilles, Diferen ă şi repeti ie, Ed. Babel, Buc., 1995, p. 18-32 31. Delumeau, Jean, Frica în Occident (sec. XIV-XVIII). O cetate asediată, vol. I şi II, Ed. Meridiane, Buc., 1986 32. Dragomirescu, Mihai, Clasificarea artelor, în vol. Despre frumos şi artă. Tradi iile gândirii româneşti, vol. I, Antologie de Vasile Morar, BPT, Ed. Minerva, Buc., 1984, p. 305-310

346

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

33. Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civiliza iei, vol. I, II, III, Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică, Buc., 1984 (I), 1987 (II), 1990 (III) 34. Drumur, Guy, Histoire des spectacles, Paris 35. Ducrot, Oswald, Jean-Marie Schaeffer, Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului, Ed. Babel, Buc., 1996, p. 392-410, p. 477-485 (“Enun are teatrală”) 36. Dufrenne, Mikel, Fenomenologia experien ei estetice, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 100-130, vol. II, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 151-160, 163164 37. ----, Opera de artă şi execu ia sa, în Fenomenologia experien ei estetice, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1976, p. 68-70, p. 81-91 38. Dumitriu, Anton, Eseuri, Ed. Eminescu, Buc.,1968, p. 382-386. 39. Dumur, Guy (sous la direction de), Encyclopédie de la Pleiade, Histoire des spectacles, Editions Gallimard, Paris, 1965 (Liturgic, La Fète, Jocuri şi competi ie, Teatrul în Orient şi în Occident, Cinema, Televiziune, Teatrul radiofonic). 40. Durkheim, Émile, Formele elementare ale vie ii religioase, Ed. Polirom, Iaşi, 1995, p. 322-357. 41. Eco, Umberto în Adam, J.-M. , Les texts: types et prototypes, Nathan, Paris, 1992, p. 25 42. Enescu, Radu, Ab urbe condita, Ed. Facla, Timişoara, 1985, p. 192-202 43. Faguet, Émile, Teatrul şi artele, în Drama antică. Drama modernă, Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1971 44. Ferrier, Jean Louis, Arts of the 20th Century, album, Sec iunea Arte Plastice & Scenografie 45. Ferry, Luc, Homo aestheticus, Ed. Meridiane, Buc., 1997, p. 162-186 46. Francastel Pierre, Realitatea figurativă, Ed. Meridiane, Buc., 1972, p. 104135 (Artă şi istorie: dimensiune şi măsură a civiliza iilor), p. 248-320 (Imagina ie plastică. Viziune teatrală şi semnifica ie umană), p. 255-257 47. Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 177-189 48. Gassner, John, Formă şi idee în teatrul modern, Ed. Meridiane, Buc., 1972 49. Gombrich, E.H., O istorie a artei, Ed. Meridiane, Buc., 1975 50. Grotowski, Jerzy, Spre un teatru sărac, Ed. Unitext, Buc., 1988

347

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

51. Gustin, Clementine, Politique-spectacle. La prime à l’emballage, Le Point, 20-26 mai 1985, p. 75 52. Hartmann, Nicolai, Estetica, Ed. Univers, Buc., 1974, p. 121-124, p. 268270, 457-462 53. Hegel, George Wilhelm Friedrich, Prelegeri de estetică, vol. II, Editura Academiei Române, Buc., 1966, p. 55-77 (Arhitectura clasică), p. 114-158 (Sculptura), p. 176-180 (Sculptura greacă şi romană), p. 248-357 (Muzica), p. 357-432 (Literatura), p. 556-636 (Poezia dramatică) şi vol. III, Ed. Academiei Române, Buc., 1966, p. 136-145, p. 573-580, p. 585598, p. 79-96, 311-370, 386-435, 435-511, 526-561, 556-636 (poezia dramatică) 54. Heideger, Martin, Originea operei de artă, Ed. Univers, Buc., 1982, p. 166184, 185-191 55. Hollier, Denis (coord.), Panorama des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1973, p. 20-24 (revolu ia copernicană prin care s-a schimbat locul subiectului în raport cu lumea, dar şi topos-ul omului-spectator, din centru la periferie). 56. Hristić, Jovan, Formele literaturii moderne, Ed. Univers, Buc., 1973 57. Huizinga, Johan, Homo ludens, Ed. Humanitas, Buc., 1998, 2002. 58. Ianegic, Ion, Liviu Ionescu, Tilde Urseanu, Istoria baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Buc., 1967 59. Ianoşi, Ion, Nearta-artă, Ed. Cartea Românească, Buc., 1985, vol. II, p. 209-212 (v. “Lumea ca teatru”, Tudor Vianu, Opere, 10, 1982, p. 229249) şi p. 181-208 (Muzica) 60. Ionesco, Eugène, Note şi contranote, Ed. Humanitas, Buc., 1992 61. Jakobson, R.O., Ce este poezia?, în vol. Ce este literatura?, Ed. Univers, Buc., 1983, p. 691-703 62. Jung, C.G., Tipuri psihologice, Ed. Humanitas,, Buc., 1997, p. 513-520 (persona, masca) 63. Kagan, M.S., Morfologia artei, Ed. Meridiane, Buc., 1979 64. Kierkegaard, Søren, Repetarea, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 65. Klein Naomi, No Space. No Choice. No Jobs. No Logo, Flamingo, Londra, 2001, p. 16, 21, 29, 38, 47 66. Kojinov, V., Genurile artei, Ed. Meridiane, Buc., 1962

348

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

67. Langer, Susanne, Feeling and Form. A theory of art developed from Philosophy in new key, Ed. Routledge/Kegan Paul Limited, England, London, First Edition in 1953, Second Impression 1959, Third Impression 1963, Fourth Impression 1967, p. 69-104 68. Lasch, Christopher, The Culture of Narcissism, Warner Books, New York, 1979, p. 38. 69. Lawson, John Howard, Film şi crea ie, Ed. Meridiane, Buc., 1968, p. 242251 (teatrul), 263-278 (romanul) 70. Lessing, Gotthold Ephrain, Opere, vol. 1, ESPLA, Buc., 1958, p. 149-307 71. Llosa, Mario Vargas, Povestaşul, Ed. Humanitas, Buc., 1992 72. Lotman, Iuri, Despre con inutul şi structura no iunii de literatură artistică, în vol. Colectiv Poetică. Estetică. Sociologie, Ed. Univers, Buc., 1979, p. 116-139 73. Lukács, Georg, Estetica, vol. I, Ed. Meridiane, Buc., 1972 74. Mănun iu, Anca, Carnavalul şi ciuma, Ed. Casa Căr ii de Ştiin ă, ClujNapoca, 2003 75. ----, Carnavalul şi ciuma, Ed. Casa Căr ii de Ştiin ă, Cluj-Napoca, 2003 76. Marcus, Solomon, Nouă chipuri ale ordinii şi haosului, în revista Secolul 20, Loc-locuire, poluare, nr. 1-2-3, 1999, p. 261-270 77. Marcuse, Herbert, The Conquest of the Unhappy Consciousness. Repressive Desublimation, în One-dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1966 78. Marino, Adrian, Dic ionar de idei literare, vol. I, Ed. Eminescu, Buc., 1973, p. 524-563 (drama, genul dramamtic, dramaticul), 703-735 79. Markiewicz, Henryk, Conceptele ştiin ei literaturii, Ed. Univers, Buc., 1988, p. 166-203 80. Mocanu, Titus, Morfologia artei moderne, Ed. Meridiane, Buc., 1973 81. Modola, Doina, Lucian Blaga şi teatrul. Riscurile avangardei, Ed. Anima, Buc., 2003, p. 49-50 (Punerea în abis). 82. Moles, Abraham A., Sociodinamica culturii, Ed. Ştiin ifică, Buc., 1974, p. 263-275 (“Mesajul teatral”) 83. Morar, Vasile, Estetica. Interpretări şi texte, Ed. Universită ii din Bucureşti, Buc., 2003, p. 194-302, p. 305-340 84. Mukařovský, Jan, Studii de estetică, Ed. Univers, Buc., 1974, p. 152-163

349

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

85. Munro, Thomas, Artele şi rela iile dintre ele, Ed. Meridiane, Buc., 1981, vol. I şi II 86. Nanu, Adina, Vezi? Comunicarea prin imagine, Ed. Vizual, Buc., 2002, capitolele: Artele spectacolului, p. 212-233, Arta cinematografică, p. 234-239, Compara ie între teatru şi film, p. 240-241, Citirea imaginii de film, p. 242-243, Despre film şi T.V., p. 244-267. 87. Nicoară, E.V., Istoria teatrului din perspectivă antropologică, Ed. Funda iei România de Mâine, Buc., 2004, vol. II. 88. Nietzsche, Friedrich, Naşterea tragediei, în vol. De la Apollo la Faust, Ed. Meridiane, Buc., 1978, p. 1277-308 89. Obraztov, Serghei, Însemnările unui regizor (1947) în vol. II, A şaptea artă, Ed. Meridiane, Buc., 1967, p. 61-66. 90. Paladi, Radu, Curs de istoria muzicii, IATC, Buc., 1971 91. Panofsky, Erwin, Teoria şi practica. Stilul şi materialul în film, Caiet de documentare cinematografică, Nr. 11, nov. 1967, p. 25-45 (filmul şi teatrul) 92. Pareyson, Luigi, Estetica. Teoria formativită ii, Ed. Univers, Buc., 1997, p. 223-238 93. Popper, Karl, Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte (o pledoarie pentru interac ionism), Ed. Trei, Buc., 1997 94. Ribot, Th., Filosofia lui Schopenhauer, Ed. Tehnică, Buc., 1993, p. 85-90 95. Riesman, David, The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1961 (prima edi ie: 1950) 96. Ronvillois, Samuel, Corps et sagesse, Philosophie de la liturgie, Libriairie Aletheia, Librairie Arthème Foyard, Paris, 1995, p. 463-465 (Guardini, Spectacolul liturgic) 97. Roven a-Frumuşani, Daniela, Introducere în semiotică, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalistică, Buc., 1991, p. 118-142 (v. bibliografie: p. 138-142) 98. Rusu, Liviu, Estetica poeziei lirice, Ed. Institutului de Psihologie al Universită ii, Cluj-Napoca, 1937, p. 5-34 99. Săbău, Gheorghe, Arta digitală şi viceversa, în rev. Secolul 20, Nr. 49/2000, p. 52-53 100. Sadoveanu, Mihail, Hanul Ancu ei, Ed. Gramar, Buc., 2002

350

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

101. Sartori, Giovanni, Homo Videns, Ed. Humanitas, Buc., 2005 102. Sava, Ion, Teatralitatea teatrului, Ed. Eminescu, Buc., 1981 103. Savarese, Barba, Un dictionnaire d’antropologie théatrale. L’anatomie de l’acteur, Bouffonneries Contreastes, 1985. 104. Schwartzenberg, Roger-Gérard, Statul spectacol, Ed. Scripta, Buc., 1995 105. Servien, Pius, Estetica, Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică, Buc., 1975, p. 170180 IV.B.15.b Teatrul şi filmul ca arte ale spectacolului în sistemul artelor 1. Solso, Robert L., Cognition and the visual arts, MIT Press, Massachusetts, 1996 2. Sontag, Susan, Împotriva interpretării, Ed. Univers, Buc., 2000, p. 193-202 (teatrul şi literatura), p. 301-314 (Happening-urile, o artă a juxtapunerii radicale), p. 314-334 (Note despre “camp”), p. 334-347 (O singură cultură şi o nouă sensibilitate) 3. Souzenelle, Annick de, Simbolismul corpului uman, Ed. Amarcord, Timişoara, 1996, p. 49-147. 4. Speran ia, Eugeniu, Ini iere în poetică, Ed. Albatros, Buc., 1972, edi ia a doua 5. Starobinski, Jan, Melancolie, nostalgie, ironie, Ed. Meridiane, Buc., 1993, p. 99-105 (teatrul), 176-196 (filosofia corpului) 6. Stoichi ă, Victor Ieronim, Instaurarea tabloului, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 262-284. 7. Strihan, Andrei, Leone De Sommi - precursor al regiei moderne, Ed. Cartea Românească, Buc., 2001 8. Tatarkiewicz, Wladyslaw, Istoria celor şase no iuni, Ed. Meridiane, Buc., 1981, p. 96-124 9. Todorov, Tzvetan, Introducere în literatura fantastică, Ed. Univers, Buc., 1973, p. 19-40 10. Tomaşevski, B.V., Genurile literare, în vol. Ce este literatura?, Ed. Univers, Buc., 1983, p. 131-167 11. Tonitza-Iordache, Michaela, George Banu, Arta teatrului, Ed. Nemira, 2004, p. 9-86

351

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

12. Turner, Victor Witter, Roger D. Abrahams, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, Aldine Transaction Paperback, December 31, 1995 13. Turner, Victor Witter, Celebration: Studies in Festivity and Ritual, Smithsonian Books, US Hardcover, November 1980 14. ----, Dramas, Fields and Metaphors, Cornell University Press 15. ----, From Ritual to Theatre: The Human seriousness of Play, Performing Arts Journals Paperback, April 1987 16. ----, Social Dramas and Stories about Them, în Critical Inquiry, 7, 1980 17. ----, Symbolic Action in Human Society, Cornell, 1974 (1996). 18. ----, The Anthropology of Performance, PAY Publications, New York, 1987, unde constată fenomenul “teatralizării lumii” sau Performing Arts Journals Paperback, september, 1988. 19. ----, The Ritual Process: Structure and Anti-structure (Symbol, Myth & Ritual), Cornell University Press, Paperback, December 31, 1977 20. Ubersfeld, Anne, Termenii cheie ai analizei teatrului, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999 21. Vianu, Tudor, Estetica, ELU, Buc., 1968, p. 143-150 22. ----, Opere, vol. X, Ed. Minerva, Buc., 1982, p. 229-250 (Din istoria unei teme poetice: lumea ca teatru) 23. Wellek, René, Austin Warren, Teoria literaturii, ELU, Buc., 1967, p. 280314 24. Worringer, Wilhelm, Abstrac ie şi intropatie, Ed. Univers, Buc., 1970, p. 320-326 25. Yannaris, Christos, Libertatea moralei, Ed. Anastasia, Buc., 2002, p. 243276 26. Yarwood, Doreen, The Encyclopedia of World Costume, album, B.T. Batsford, London, 1988 27. xxxx, Dic ionar de termeni literari, Ed. Academiei, Buc., 1976 (dramă, dramatic, dramatizare, dramaturgie) 28. xxxx, Enciclopedia civiliza iei greceşti, Ed. Meridiane, Buc., 1970, p. 65-69 (Arhitectura), p. 79-81 (Arta), p. 88-90 (Antena), p. 112 (Canoanele), p. 137-138 (Clasele sociale), p. 146-147 (Comedia), p. 165 (Dansul), p. 185187 (Dionysos), p. 194 (Drama satirică), p. 295-299 (|mbrăcămintea), p. 300-304 (Jocurile), p. 368-369 (Muzeele), p. 370-371 (Muzica), p. 416-427

352

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

(Pictura), p. 427-428 (Pieptănătura), p. 440 (Poezia lirică), p. 465-468 (Religia), p. 468-505 (Sculptura), p. 539-541 (Teatrul), p. 556-557 (Tragedia) 29. xxxx, Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane, Ed. All Educa ional, Buc., 2004, p. 940-941 (rolul) IV.B.16 Fenomenul interferen elor artelor în secolul XX/ Interferen ele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 1. Acsan, Ion, Orfeu şi Euridice în literatura universală, Ed. Albatros, Buc., 1981 2. Aristarco, Guido, Cinematografia ca artă, Ed. Meridiane, Buc., 1965 3. Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie şi Marc Vernet, Estetica filmului, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2007 4. Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976 5. Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985 6. Burgess, Anthony, Portocala mecanică, Ed. Humanitas, Buc., 2003 7. Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersey, First Edition, 1949 8. Canudo, Ricciotto, Le manifeste des sept arts - 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images - 1927 9. Carroni, Emilio, Amurgul erei teoriilor, articol în Cinema Nuovo, Nr. 323, ianuarie-februarie, 1990, cu titlul Il tramento del' era delle teoriche 10. Chubbuck, Ivana, Puterea actorului, Ed. Quality Books, Buc., 2007 11. Clerc, Jean-Marie, Litterature et Cinéma, Ed. Nathan, Paris, 1966 12. Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Univers, Buc., 1985, p. 538-539 13. Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 247258 14. Danagger, Ken, The Technique of Film and Video Editing, Focal Press, Bastore, 1993 15. Delluc, Louis, La Photogénie, 1919 16. Doinaş, Ştefan Augustin, prefa ă la Nietzsche Friedrich, Aşa grăit-a Zarathustra, edi ia a 3-a, Ed. Humanitas, Buc., 2000, p. 7

353

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

17. Ducrot, Oswald, Jean-Marie Schaeffer, Noul dic ionar enciclopedic al Ştiin elor Limbajului, Ed. Babel, Buc., 1996, p. 411-420 ("Motiv, temă, func ie"), 458-470 (Timp, mod şi voce în povestire), 477-485 (enun are teatrală), 485-492 (personajul) 18. Dulgheru, Elena, Tarkovski. Filmul ca rugăciune, Ed. Arca Învierii, Buc., 2001 19. Eliade, Mircea, Drumul spre centru, Ed. Univers, Buc., 1991, p. 19-23 (La vida es sueňo) 20. Faguet, Émile, Teatrul şi artele, în Faguet, Émile, Drama antică. Drama modernă, Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1971 21. Fielding, Raymond, A Technological History of Motion Picture and Television, Bekely University of California Press, 1979 (cinematograful şi tehnologia) 22. Garroni, Emilio, Amurgul erei teoriilor, articol în revista Cinema nuovo, nr. 323, ian-feb. 1990, sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche 23. Hutcheon, Linda, A poetics of Postmodernism. History. Theory. Fiction, Routledge, New York, London, 1988 24. Indica iile bibliografice din cartea Behar, Nina, Filmul despre artă, Artă despre artă, Unatc Press, Buc., 2009, p. 213-241 25. Stock, Danusia, Kieślowski despre Kieślowski, Ed. Allfa, Buc., 2000 26. Langer, Susanne, Feeling and Form. A Theory of Art Developed from Philosophy in New Key, Ed. Routledge & Kegan Paul Limited, England, London, First Edition in 1953, Second Impression 1959, Third Impression 1963, Fourth Impression 1967, p. 411-415, p. 69-104 (Virtual Space) 27. Lawson, John Howard, Film şi crea ie, Ed. Meridiane, Buc., 1968, 227242 (Sintaxa), p. 242-251 (Filmul şi teatrul), p. 251-263 (Figuri de stil), p. 263-278 (Filmul şi romanul), p. 281-292 (Negarea realită ii), violen a la p. 292-307, p. 353-371 (Spre o structură filmică), p. 371-453 (Structura) 28. Lotman, Louri, Semiotique et esthetique du cinéma, Ed. Sociales, Paris, 1977 29. Moles, Abraham, Artă şi ordinator, Ed. Meridiane, Buc., 1974, p. 261-269 30. Panofsky, Ervin, Teoria şi practica. Stilul şi materialul în film, Caiet de documentare cinematografică, Nr. 11, XI, 1967, p. 25-45

354

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

31. Pavis, Patrice, L'Analyse des spectacles, Ed. Nathan, Paris, 1966, p. 101117 32. Picanet, Marc Henri, Anthropologie et Cinéma, Ed. Nathan, Paris, 1966 33. Polti, Georges, Les 36 situations dramatiques, Éditions d'aujourd'hui, 1980 şi L'Art d'inventer des personnages, pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi, Schiller şi Goethe, elemente de naratologie filmică 34. Rev. Gândirea, anii 1922-1925 (4 numere/an), dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a filmului (cinematografului) 35. Scherle, Victor, William Levi Turner, The complete films of Franck Capra, Virgin Books Paperback, May 21, 1992 36. Sebbag, Georges, Scenariul-fantomă. Cinematograful şi scriitorul, în revista Secolul 21, "Filmul", nr. 10-12, 2001, p. 178-184 37. Sontag, Susan, Împotriva interpretării, Ed. Univers, Buc., 2000, p. 209-214 38. Souriau, Étienne, în Les Deux cents mille situations dramatiques, Bibliothèque d'Ésthétique, Flammarion Éditeur, Paris 1950/1970, elemente de naratologie filmică 39. Stoichi ă, Victor Ieronim, Instaurarea tabloului, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 87-127, 284-306 40. Thomson, Kristin, David Bordwell, Film History. An Introduction, University of Wisconsin, Madison, edi ia a doua 41. Thurlow, Clliford, Making Short Films, The complete guide from Script to screen, 2nd edition, Berg Publishers, February, Oxford, UK, 2008 42. Vâjeu, Titus, Andrzej Wajda–Omul de celuloid, Ed. Clusium, ClujNapoca, 2005 43. ----, Insurgen a avangardei cinematografice, în rev. Studii şi cercetări de film şi televiziune, Unatc Press, Buc., 2006, p. 153-173 44. Virilio, Paul, interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu, Convorbiri cu Le Monde, Ed. Humanitas, Buc., 1992, p. 165-172 45. ----, War in cinema, 1984 46. xxxx, A şaptea artă, antologie, Ed. Meridiane, Buc., vol. I 1966, vol. II 1967, (v. Gheorghiu, Mihnea, Filmul influen ează romanul?, Wajda, A., Cinematograful şi literatura - vol. I, Kazan, Elia, Scriitorul şi filmul, vol. II) 47. xxxx, Două sau şapte arte, Ed. Meridiane, Buc., 1970

355

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

IV.B.17 Arta modernă În ce priveşte periodizarea istoriei recente, nu există consens. Imprecizia se referă mai cu seamă la conceptul de „modern”. De exemplu, McGrew Held şi Perraton Goldblatt, în cartea lor Transformări globale. Politică, economie şi cultură (2004, p. 411-414), periodizează astfel: Epoca premodernă: înainte de 1500 Epoca modernă timpurie: aprox. 1500-1850 Epoca modernă: aprox. 1850-1945 Epoca contemporană: 1945 - prezent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Albérès, R.M., Istoria romanului modern, ELU, Buc., 1968 Argun, Giulio, Arta modernă, Ed. Meridiane, Buc., 1982 Balasz, Bela, Arta filmului, ESPLA, Buc., 1957, p. 122-125 (impresionismul) Baudelaire, Charles, Pictorul lumii moderne, în Curiozită ile estetice, Ed. Meridiane, Buc., 1971 Bauman, Zygmunt, Modernitatea lichidă, Ed. Antet, Buc., 2000 Béguin, Albert, Sufletul romantic şi visul, Ed. Univers, Buc., 1983 Booth, Wayne C., Retorica romanului, Ed. Univers, Buc., 1976, p. 83-90 (Realismul) Bourdieu, Pierre, Regulile artei, Ed. Univers, Buc., 1998 Burleigh, Michael, Eathlz Powers, Harpen Collins Publishers, 2007 Caillois, Roger, Mitul şi omul, Ed. Nemira, Buc., 2000, p. 125 Caputo, John, Giani Vattimo, După moartea lui Dumnezeu, Ed. Curtea Veche, Buc., 2008 Casson, Jean, La situation de l'art moderne, Paris, 1950 Călinescu, George, Principii de estetică, Ed. pentru Literatură, Buc., 1968, p. 343-356 Călinescu, Matei, Cinci fe e ale modernită ii, Ed. Univers, Buc., 1995, p. 787 (v. o defini ie caracterizantă la p. 84) Comarnescu, Petru, Kalokagathon, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 539-554 Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 117136 Arta, 137-144 Arta fotografică, 230-246 Crea ii TV şi video, 247-257 Filmul

356

baroc. p. 1962 18. în vol. vol. Ed. Faure. Cambridge University Press. 283-322 (Clasic). Eugen. De la cucută la Coca-Cola. Argumentare. Held. p. 1997 28. 1981.. 1999.. 2008. Buc. Marino. Ed. Arta şi politicul. Trewin. De Micheli. David. De Duve. Iaşi. Buc. Buc.. Buc. Cluj-Napoca 19. 1970 21. Ed. 2000 25. Clasic şi modern. 1973. 326-331 30. Mit 54 Farbtafen. 1993 32. 1968 20. 2004 26. Ed. MacDonald. Postmodernitatea. Jürgen. 322-352 (Clasicismul). Scott. ----. 1993 33... 686-703). Politică. 505-524 (Decadentismul) 357 . Dic ionar de idei literare. Luc. Ed. Meridiane. III. p. Moderne Kunst.. Cartea Românească. Ed.. Condi ia postmodernă. Ideea Design & Print. DU Style. Guy. 1994 24. economie şi cultură. Univers. 317-327 34. Ed. Eminescu. Thierry. Buc. 483-505 (Formalismul. 55-74 (Lumea modernă şi nemul umirile ei) 31. Ed. Ed. colectiv Clasicism. Ed. Avant-garde Film. În numele artei: pentru o arheologie a modernită ii. Adrian. Lovinescu. Ed. Ed. Marga.. 9-30. Grigorescu. Homo aestheticus. p. Meridiane.. 190-249 35. Fundamentele artei moderne. Dacia. Élie. W. Habermas. Ra ionalitate. Dacia. romantism. Ed.. Babel. Wiesbaden. Hutcheon. 1971.. Löwit. 1977 27. Meridiane. Perraton GoldbLatt. Andrei. 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realită le sociale). Ferry. 37-54 (Postmodernismul: istoria unei idei). Polirom. Avangarda artistică a secolului XX. Mario. Istoria literaturii române contemporane. p. 1998 29. Meridiane.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 17. Meridiane. Arta modernă. ClujNapoca.. Minerva. Linda. Comunicare. Buc. p. 352-354 (Clasicitatea). Buc. Politica postmodernismului. Cluj-Napoca. Minerva. Lyon.. Buc. Istoria artei. McGrew. Discursul filosofic al modernită ii. Ed. Copplestone. Realismul. 1998. editat de R. Buc. Buc. Dan. Jean-François. Buc. Ed.. Hoffman. Buc. Lyotard. Ed. 1997 22. 12-27. Gleizal. 225-255 (Barocul). Jean-Jacques. 113133 23. All Educa ional. Transformări globale. Buc. 354-400 (Clasic şi modern). Ed. Larroux.

Humanitas. Townsend. Ed. p. 445-546 45. Buc. 9-51. 1976. Considera ii asupra artei moderne. Stănculescu. Irina. Markiewicz. II 123. Merleau-Ponty. 1981 38. Humanitas. Univers. Henryk. Stoichi ă. Pop. p. 388 42. 1978 52. 1996 46. Horia Roman. 138-147. Ed. Ed. Avangarda în literatura română.. Categoriile estetice. Arta modernă. p. Modernitatea. I.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. 90-92. Oprescu. Ed. 1991. Pierderea măsurii. Ed. Dic ionar de artă modernă. Buc. 1988. Raymond. Dacia. Dabney. 2000. ClujNapoca. Sedlmayer. Joseph Emile. 130 şi urm. Buc. Buc. Buc. Alexandru. Hans.. 1970 41. Ed. p. Ed.. Cronica de la Zürich. George. De la Baudelaire la suprarealism. Ed.. Ed. Ştiin ifică. Introducere în estetică. p. 1999 54. 96-97. p. 40'. Piteşti.. 153-158. Impresioniştii. Evanghelos. V 55. Meridiane. Nina. 1990 47. p. tipicitate) 37. Radu Igazsag.. Ed. 1966 (v. 1998.. Paris. Meridiane. Constantin. Beta (S-VHS) 51. Solomon. Ed. 108-115. G. Albatros. Steiner. Nouss. 235-285 (Realism. 98-116 40. Buc. Constantin. 219-245 53. p. Moutsopoulos. Ed. Prut. 212-219. p. 1983. 237. 412. Buc. Univers. Ed. Ed. 50. 104117 43. Noica. Poetica postmodernismului. Buc. Ed... Le visible et l'invisible.. 2001. 1982 48. Vasile. Alexis. 11-43. Müller. Buc. După Babel. Univers. Jurnal de idei. Buc. Patapievici. Univers. Buc. 42-49 (Considera ii asupra simbolismului) 49. Conceptele ştiin ei literaturii. naturalism. Modernii. Minerva. Petrescu. 125-132. Liviu. Ştiin ifică şi Enciclopedică... Ed. precursori ai clasicilor. Paralela 45. 2001. Gallimard. Piteşti.. Ed. Paralela 45. 1989. Ed. Omul recent. Maurice. Ontologii arhaice în actualitate. artele plastice) 44. Tonoiu. Meridiane. Buc. Victor Ieronim. Mavrodin. 250-253 358 . Ion. Buc. Buc. 120. 2000. 1964 39. Ed.. Buc. film. 150-164 (arhaic-modern) 55... 49-60. Marcel. Instaurarea taboului. Meridiane. All.

John. Ed. Dacia.B. Postmodernismul. Polirom. Barocul) 62. Gianni. Pontica. Iaşi. Modernism recomandăm introducerea şi referin ele bibliografice de la capitolul Teoria culturii.. Caiete critice. Clasicul.18 IV. Ed. 1993 58. Sfârşitul modernită ii. Buc. 1973. John. 93-109. Arta timpului mostru. p.. Ed. xxxx. John. Cluj-Napoca. p. 250-266 59. Teoria literaturii. Via a Românească IV. Formă şi idee în 79-81. John. 359 . 2006. Buc. René. teatrul modern. Vattimo. 2000 60. 240-289 (Clasicismul şi romantismul). p. Buc. Troc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 56. Meridiane. Trei. 1967.a În ceea ce priveşte conceptul de Modern. 1972. Zahar. Nr. Meridiane. 1972. Tristan Tzara. Gabriel.. 230244 61. Postmodernismul în antropologia culturală. Ed. 207-209 Naturalismul Gassner. ELU. xxxx. editată de Casa de Presă şi Editură Cultura na ională în colaborare cu Academia Română 63. Inconştientul modernilor. Ed. IX. Austin Warren.. 1972. p. Ed.17. Nr. teatrul modern.B. 137-148 Expresionismul Gassner. 289-306 (Romanticul.17. baroc. 1-2/1981. Caiete critice. p. Ed. 64-71.. Modernitate.. Începuturile ira ionalismului modern. Constan a. Buc. 1971. teatrul modern.. Formă şi idee în 109-120. romantism. Vianu. Formă şi idee în 81-85 Simbolismul Gassner.B. 1972.b Curentele artistice Realismul Gassner. Meridiane. Ed. Formă şi idee în 127-137 teatrul modern. Jean-Marie. p. în vol. Buc. colectiv Clasicism. Ed. Wellek. p. Tudor. Marcel. 49-67 (Modernitatea ca apogeu al istoriei nihilismului) 57. 7-37. Waysse. Buc. Meridiane. Meridiane. Buc. p. 4-5/1996.

35 360 . 168-182 IV. George Bogza. Gellu Naum. Formă şi idee în teatrul modern. deşi sub aspect politic sunt aşezate la stânga. Trost. Meridiane.18 Avangardele şi spiritul lor35 Avangardele sunt generate de un spirit care le reuneşte într-o grupare largă şi diversă. reductibil la imperativul „originalitate cu orice pre ”. Stephan Roll. Mihail Cosma. Victor Valeriu Martinescu. 137-148 Formalismul Gassner. Saşa Pană.. p.. Ed. promovează atitudinea elitistă. Buc. Gherasim Luca. Ion Vinea. avangardele brăzdează cu o altă viziune despre conceptul de operă de artă prima jumătate a secolului XX. George Dinu. Constantin Nisipeanu. Meridiane. Virgil Gheorghiu. aşa precum orice început are un sfârşit. Miron Radu Paraschivescu. B. atunci înnoirile care s-au succedat în istoriile reale ale artelor anulează adjectivarea celor de care vorbim ca avangarde. Virgil Carianopol. ca un numitor comun şi rădăcină. Eugen Ionescu. ceea ce face ca denumirea unor forme artistice noi de după acestea să nu mai poată fi numite cu legitimitate estetică avangardiste. Căci. 1972. p. John. Fundoianu. Dan Faur. Acest spirit care le-a generat şi le-a dominat s-a istovit aproximativ la sfârşitul acelei prime jumătă i de secol. Buc. Perahim. Blecher.B. S. dar în simultaneitate cu opere de artă create în continuitatea celor precedente. iar. Victor Brauner.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Romantismul Gassner. Taşcu Gheorghiu. John. Formă şi idee în teatrul modern. Ca modalitate a unită ii în diversitate. ele resping arta figurativă centrată pe mimesis. Paul Păun. dacă orice înnoire în sfera artelor este avangardistă. Ed. Cu radicalismul lor vehement. un fel de reprezentant al acesteia. Paul Sterian. În baza acestuia se produce o ruptură iconoclastă şi o respingere totală a artei de până atunci numită tradi ională. din punct de vedere sociologic. considerată învechită fiindcă limbajul ei tocit e secătuit de puterea de a mai exprima şi spune ceva nou. Virgil Teodorescu. 1972. M. Termenul de avangardă este luat din vocabularul militar şi înseamnă grup de elită care merge înaintea armatei. dar şi o călăuză Reprezentan i ai avangardismului românesc: Urmuz. Ilarie Voronca. Tristan Tzara.

18 mai 1997. rezultă cu claritate portretul decupajului lor temporal şi tipologic. Albérès. ATM. denumirea de „noul val” al filmelor făcute în ultima vreme de tineri regizori români cu predilec ie pentru maniera minimalistă. 1.. Dada. 1957... în La Nouvelle Revue Française. Minerva. 9. 8. 3. Buc. 1973 Blaga. 13. Teatrul cruzimii. exprimând un anumit tip de sensibilitate estetică ireversibilă. Denumirea cu pricina exprimă şi faptul că suntem lipsi i de curajul de a fi noi înşine. Imaginea interzisă. Bela.. 10. 4/66. dacă amintim aici şi atitudinea antiburgheză („epatarea burghezului”) a artiştilor avangardişti. vol. 119-122 (expresionismul). 1968. Buc. Ion. Ed. Arta modernă (1905-1945). Giulio Carlo. Consider că. Buc. Suprarealismul) ----. în revista Adevărul literar şi artistic. 2005 Bernard. ESPLA. Artaud. Live Events and Electronic Technologies. 15.. Teatrul şi dublul său (1938). ELU. 1997 Bârna. Timişoara. Ed. Ed. Buc.. Nicolae. Alain.. p. 12 361 .. p. Radu. Simetria. 1968 Bogdan. Futurismul. M. Avangardă şi modernism. 1931 ----. Buc. Ed. 2003 Beldiman. 16. Arte poetice ale secolului XX. 338398 Biberi. Arta suprarealistă. p. Primul manifest. 2000 Besançon. 337-359 (Neorealismul) Antonin. 7. II. Buc. R. Buc. cum bine se ştie. Buc. 11. Ed. Alexandra. 1982 Balazs. 12. Teatrul cruzimii. pentru Literatură. Meridiane. p. 1976. p. Nicolae. Ed. Buc. Ed. Ed. Cluj Napoca. 122-125 (impresionismul). Meridiane. Ed. Echinox. nu este potrivită deoarece „noul val” s-a consumat. 17. Grigore. Buc.. 5. 339-384 (Futurismul. Buc. Zări şi etape. 6. Avant-Garde Performance. Günther. Brâncuşi şi avangarda românească a anilor '20. Arta filmului. Gramar. Lucian. Meridiane. Edi ia a II-a. Meridiane. 208-221 Balotă. 1997 Arbore. Palgrave MacMillan. 25 ----. Arta modernă. 1996. tot după acest ra ionament. Urmuz.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală devansată în fa ă. Expresionismul. Humanitas.. p. Istoria romanului modern. 4. Avangardismul literar românesc. 1994 Berghaus. Ed. 2. Nr. Buletin de informare.. în Fran a cu unicitatea sa estetică cu tot. New York. 14. Iar. 1975 Argan.. Edina. Hestia. Ed.

nr. avangarda şi perspectiva etică". Connor. Ed. 1984 22. 336342 "Postmodernismul. I. Ed. Curente şi tendin e în arta secolului XX. Brion. 1969 30. Steven. Buc. Institutul Cultural Român. Avant Garde Theatre (1892-1992). 2007 32. ianuarie 1965. 48-120 24.. 4-5 (101-102)/1996. Meridiane. Meridiane. Ed. Lidia. p. Botte. Buc. 1973 362 . Bourdieu. Paris. 1-2/1986. Univers. Buc. Ed. p. Caiete critice. Canudo.. editată de Casa de Presă şi Editură "Cultura Na ională". Peter. p. Cabanne. Cartea Românească. p. Buc. Antologia literaturii române de avangardă şi câteva desene din epocă. Istoria unei reviste de avangardă. Meridiane. 1970 31. Ed..... 1927 27. Cinci fe e ale modernită ii. 1995. 226-232 (Teatrul experimental şi textul de bulevard). Ricciotto. Meridiane.. Saşa. ----. Theory of the Avant-Garde. 332-345 20. Le manifeste des sept arts. 2007 33. Buc. London. Regulile artei. ----. p.. Călinescu. pentru Literatură. Presses Unversitaires de France. Manuela. "Suprarealismul în cinematograf". 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images. Manifestul celor şapte arte. Ed. Buc. Marcel. Introducere la Pană. Ed. Cernat. "Ideea de avangardă". 137-144 "Arta fotografică". Contimporanul.19-23 28. Ed. 247-257 "Filmul" 35. Nr. Pierre. în vol. Ed. 1999. Simbolismul românesc. Centenar Tristan Tzara. Caiet de documentare cinematografică. Paul. 1972 21. Christopher. Le cubisme. Matei. Buc. Meridiane. 23. Routledge. nr. Caiete critice. 1998. Burger. 117-136 "Arta". Pierre. A şaptea artă. 1. Buc. Cernat. vol. Courthion. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18. ----. Univers. Buc. 1966. 2001 34. 87-130. Innes. Două sau şapte arte. 111-117 29. Arta abstractă. 1969 19. Avangarda românească şi complexul periferiei.. Cultura postmodernă. Ed. Minneapolis: University of Minnesota Press. în colaborare cu Academia Română 26. Via a românească 25. 230-246 "Crea ii TV şi video". pentru Literatură. Buc. Pierre..

Meridiane. 8. nr. Ed. Elena. Literatura românească de avangardă. Louis. 15-28.. De la cucută la Coca Cola. nr. Duda. Meridiane. Dachy. ----. Buc. 1997 47. editată de studen ii Facultă ii de film din UNATC. Ed. 1980 41.. 42-49 53.. Ed.. Buc. 41-47. Ed. 1998. Taschen. 415-418 48. Guillermo. Dan.. 2005. p. Buc. în revista de cultură cinematografică. Salvador Dali. Gorzo. De Micheli. 2007 38. Istoria filosofiei în secolul XX. Marc. ----. Dic ionarul avangardelor. p. Crohmălniceanu. 1965. Découvertes .. Buc. Delluc. 1972 51. p. Meridiane.. Braque.. 1919 44. Buc. 7. Köln.Artă. Buc. De Torre.. 1974 37. Jurnalul unui geniu. Meridiane. Babel. pag. 2010. oct 2010. 1969 57. La Photogénie.. Gleizal. dec.. Homo aestheticus.. Umberto (Ed. Cubismul.. Gabriela. 1996 46. îngrijită de). Meridiane.. 1972 54. Ed. Meridiane. ----. Dali. Dube. Formă şi idee în teatrul modern. Ed. Paris. 56. Ed. 43-44. Neret G. 2003 56. Salvador. Expresionismul. Les expresionistes. Ed. Buc. 1994 55. Buc. Ed. Meridiane. Madrid. 1991 45. Thanos&Hudson Sarl. 1971 42. p. John. Viorel. Humanitas. Buc. nr. Avangarda artistică a secolului XX. Buc. 1994 39. Luc. ----.. Hasan. Eco. 46-51.. Descharnes. 60 49. Ed. 1975 58. Buc. Ed. Delacampagne. Minerva. Buc. Enciclopedică. Minerva. Rao. Revolta artei. Buc. Literatura română între cele două războaie mondiale. II.. Ed. Univers. 11-20 43. Ovidiu S. Istoria frumuse ii. Yvonne. Ed.. Gassner. Jean-Jacques. 1999 52. Buc. Andrei. Sus realismul! Jos realismul. 241270. Buc. Dada. 2009. Humanitas. Ed. Ed. Fortunescu. 1968 40. Mario. Ed. Ferry. Literaturile europene ale avangardei. 1997. Ediciones Guardarrama. Meridiane. Paul Klee şi pictura modernă.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 36. Ed. 3. Buc. Buc. Grigorescu. dec. Manifeste revolu ionare. 1999 363 .. Ed. 368-374. Meridiane. Fovismul. Meridiane. Buc.. Harosa. 1977 50. 346-351(Simbolismul). R. Wolf-Dieter. Arta şi Politicul. Ed. Christian. p. Ed.

Köln. Buc.. 177-225 73. 67-84 62. Adrian. Ed.. Knobler. Manu.. 2001. p. 2005 364 . Cartea Românească. 1973. Buc. 20 iulie 1997. Manifestul teatrului futurist. Nathan. Ed. Note şi contranote. Ed. 1998. p. Simbolism. Buc.. Minerva. p. Eseu despre textul poetic. Mihăilescu. E. 37-54: Postmodernismul: istoria unei idei. 9-30.. p. Emil. în revista Adevărul literar şi artistic. 9 71. Ed. Ed. Lyotard. 1998 65. 1997 61. Milano. Ed. Eugen. Ed. Avangarda şi politizarea literaturii. 1993 69. 1976 76. Buc. Ed. 32. p. Buc. Ionesco. 1986 78. p. Avangardismul românesc. Ed... Ioan. România literară. ----. 2000 63. Raporturile lui Tudor Arghezi cu revistele avangardiste româneşti. Ed. Didactică şi Pedagogică. Filippo Tomasso. 1983. Martineau. 548-683 "Manifeste şi texte programatice" 77. Werner.. Humanitas. II. Dic ionar de idei literare. Istoria literaturii române contemporane. 1908 72. 5-52 "Introducere în avangarda literară românească". vol. în rev. Ed. Mario Vargas. DU Style. Buc. p. Eminescu. Avangarda literară românească (antologie. Lovinescu. Larroux. Kazimir Malevici. 148-164 64. p. Buc. Ideea Europeană. Simmen. I. Kohlohoff. Buc. Lyon.. Eugène. Nicolae. 16-17 70. studiu introductiv şi note bibliografice). Buc.. Politica postmodernismului. Mihu . Marinetti. Ed. 2000 74. Realismul. p. Hutcheon. p. Marin. Univers. Köln. Condi ia postmnodernă. Ed. Ed. Babel. 1982. 33-37: Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realită ile sociale. Ovidiu. Allfa. 11-23. Mincu. Buc. Manolescu. 1992. Meridiane. Dan C. 1973 67.. Konemann. 1990 60.. Taschen. Cartea Românească.. Buc.. avangardism. Hoffmann. Nr. Linda.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 59. Ed. Ed.. 177-199 66. Klee. Gruppo Editoriale Fabbri. 57-44: Lumea modernă şi nemul umirile ei 68. Jean François. Buc. p. David. René Magritte. J. Dialogul vizual.. Marino. Minerva. 2003. Funda iei Pro. 18-24 august 2004. 114-121 75. 5-13 ("Cuvânt introductiv" de Ion Pop). modernism. Buc. Morar. Postmodernitatea. Orgia perpetuă. Guy. Llosa. Buc. Bucureşti Carte de bucă i.

7. pentru Literatură. Constantin. 6376. Camil.. Nicolas. Minerva. La originile avangardei cinematografice. în Ziarul de duminică. Pontica. 95. "Suprarealismul în Belgia" Pavel. 99. 283-300 Schöfer. p. Ed. Paralela 45.. 2000 Prut. Alexis. 81. Meridiane. ex. 2000. în 22 octombrie 2004. 216-241 Raymond. 93. Univers. Alfredo. din 15 şi 22 octombrie 2004 (I şi II). 1990 ----. 90. “Art Nouveau” (Utopia: Reconciling the Irreconciable). 1989.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 79. 80. 1973 Sebbag. José. şi la p. Ed. 92. Meridiane. Paravia. Ed. De la Baudelaire la suprarealism. "Considera ii asupra simbolismului". film. Ed. Buc. Köln. 1979 Pană. Suprarealismul. Albatros. nr. Buc. Buc. Cartea Românească. 1971. 1996 Pop.. Ed. Funda iei Culturale Române. Ion. Modernitatea. Constan a. Ed. 91. Dezumanizarea artei. Ed. Poetica postmodernismului. 115-135. Enciclopedică Română. Meridiane.. 41-51 Olteanu. 85. 2000 Overy. Futurism. Ed. 239-251 ("Dada").. 94. Amalia. Buc. 88. 42-49. Expresionismul şi premisele sale. p. Piteşti. 310-311-312 (10-11-12/1986) Ortega y Gasset. p. Alexandra. 84. Avangardismul poetic românesc. 87. Simona. 83. Torino. 1970 sau edi ia 1998. 1999 Sembach. Marcel. Stil şi mentalită i. 252-267 ("Suprarealismul"). Buc. Dic ionar de artă modernă. Piteşti. Georges. 91-100 Petrescu. Noul spirit artistic. 1969 Popescu. Cinema verité. Humanitas. Ed. 86..40'. Taschen. p. Paralela 45. Publish America. Ed.. 1978 Petrescu. 1991. p. De Stijl. p. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Liviu. Cercul poe ilor avangardişti. Iulian. Buc. 137150 Popescu. Denis. Avangarda în literatura română. Beta (S-VHS) 365 . "Bauhaus". Secolul 20. 41-43 Radu. Moretti. Buc. 98. 96. Buc. 2003 Nouss. Paul. 89.. în Rev. 1939 Mortenson. Artă şi conven ie. Vladimir. 2007 Solomon. Radu Igazsag. Ed. Despre suprarealism şi Gellu Naum.. Buc. Buc. Ed.. 1982. Ed. Ed. Ed.. 97.. Cronica de la Zürich . Ed. 82. Klaus Jurgen. Modalitatea estetică a teatrului. Buc. Mariana. Cezar.

Le Fovisme. Meridiane. p. 366 . 271-286. Vida. Studii şi cercetări de film şi televiziune. Gianni. 1977 117. 2009. Tzara. prefa ă şi note de Leo Butnaru. Grigore. 2011 119. p. 1999 106. p. 1997 114. Ed. Nr. Tendin ele sculpturii moderne. Paris. 1979 112. Albatros. p. Constantin Titus. 1970. Urmuz. Walter. Ed. Sfârşitul modernită ii. Ed. 2001. Buc. Picasso.. Şapte manifeste Dada şi Lampisterii. Mondrian. ("Note despre camp". 227-233 (arta abstractă. Vladimir. Taschen. p. All. Unatc Press. 1973. Douăzeci şi cinci de poeme. din seria revistei Mari pictori. "Structurile revolu iei artistice" 107. 91 (Pablo Picasso) Nr. 2006.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 100. 116-197 (arta "abstractă"). Observator cultural. Ingo. selec ie. Volkoff. Witfield. Buc.. Vîjeu. Tristan. Ed. p. 95 (Kazimir Malevici). Ed. Buc. Antet. Repere estetice în satul românesc. Univers. Köln. Marcel. xxxx. Buc. p. Constan a. Funda ia Culturală Camil Petrescu. Zanini. Buc. Ed. Ed. 228-232 103. Ed. Zmeu. Meridiane. Townsend. Timişoara. Introducere în estetică. 94 (Cubismul). Manifest activist către tinerime. 301-313 (Happening-urile). traducere. 94-116 (cubismul şi abstrac ii). Artă şi anarhie. publicul şi comer ul). 1998 104. 1979 102. Vattimo.111. Buc.. Hestia. Nr. 2000.. în rev. 3-9 dec. 287-305. Omul aproximativ. 1993. Wind. Avangarda rusă – Dramaturgie. Ed. p. Buc. Ed. Ed.. 135-173 110. 306-319 113. 93 (Salvador Dali).. xxxx. Buc. Ed. 1972 118. Susan. 351-352 (suprarealismul) 116. 1996 105.. 1924 109. cap. Abstrac ie şi intropatie. în rev.. 46. Insurgen a avangardei cinematografice. Pagini bizare. Buc. Buc. Tahnes &Hudson. Buc. ----. anul 2002. Ed. 26-27 108. Meridiane.. Wilhelm. Worringer. Mariana. 313-346 101. Ed. Sontag. Sarl. 2000. 348-351 (Dada). Buc. Sarah. p. Nr. Nr. Vinea. Ed.. 2003 115.. Stoichi ă. Ion. Univers. Împotriva interpretării.. 90 . 29-30 111.. Pontica. Univers. Zahar. Walther. Buc. Manualul corectitudinii politice. Arta timpului nostru. Ed. Victor Ieronim. III. 314-333). Edgar. Dabney. Ipostaze ale modernismului (I). VI. Meridiane. în Contimporanul. p. Vinea.

Humanitas. Munteanu. Secolul 21. 160-176 (Maşek Victor Ernest. Bagdasar. lucrare în rev. Friedrich.. Sinapsa. Ed. 194-212 11. Buc.. Fukuyama. vol. Aşa grăit-a Zarathustra. p. 67-68 (nihilismul . p. p. Humanitas. Virgil Bogdan. 259-269 9. DU Style. Nr. Meridiane. 1999. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Curtea Veche. 149-159 12. Ed. C. De la Apollo la Faust. După moartea lui Dumnezeu. Ed. Nietzsche. 1943. 154-167 5. Ed. 1997. precursoare a esteticii postmoderne 1. Luc. 19-34 15. în rev. p. Casa Şcoalelor. Ed. Nr. Paideia.19 Estetica lui Nietzsche.. Buc. p.. 175-178 (eterna reîntoarcere). Ed. Buc. Ra iune. Nr. 516-530 2. N. Michel. 15-19 13.. 2004. 2007. Heidegger. Foucault. Metafizica lui Nietzsche.. 16/2001. 1985. p. 1998. Buc. II/2008. Cinci fe e ale modernită ii. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Nr. Nearta-artă. Ion. Caputo. II. Martin. Nr. 177-298 (Friedrich Nietzsche. Buc. Ferry. 86-88 (supraomul) 6. Allan. Ed.. p. p. 24-29 (nihilismul . p. Ce este un autor?. p. Francis. Nr.v. 99 (Piet Mondrian). Filosofi străini. Împreună. Buc. Buc. Matei. Bloom. Friedrich Nietzsche şi afirmarea umanului în artă) 14.. 69-76 (nihilismul). John.. Călinescu. 9 (Marcel Duchamp). Buc. 89-177 8. p. Victor Ernest.. Nr. Nr. Univers. şi "Moartea lui Dumnezeu"). 2006. Gianni Vattimo.. p. 96 (Fovismul).. 2000 (supraomul) 367 . Meridiane. p.. Ed. p. Cluj-Napoca. Nietzsche. Tipuri psihologice. C Narly. 100 (Dadaismul). Postmodernitatea. Criza spiritului american.G.. All. 1995. 103 (Futurismul) IV. Buc. Credin ă. 1978. Ed. David. Naşterea tragediei).B.resentimentul). Buc. 127-137 4. Gilles. 98 (Suprarealismul). Jung. Costea. Ed. Buc. 187-241 7. Ed. 1997. Ed. Maşek. Homo aesthimans. Ianoşi. Buc. 169-175 (nihilismul).. 231-269 3. 29-33 şi 80-88 (eterna reîntoarcere). Editură. Platytera. 1994. Antologie filosofică. Lyon. Buc. Cartea Românească. Ed. Ed. Humanitas. Ideea Design & Print. Deleuze. 178-184 (supraomul) 10.

Troc. Secolul 21. Masă rotundă. 101-131 25. 3. 64-77 (nihilismul) 28. Aventurile diferen ei. ----. vol. Iaşi. în rev. 2000. Ed. ----. 99-180 (despre artă şi artistic) 17. Ed. Ed. în rev. p. Buc. Lev. Aion. p. I. Termenul are cel pu in două în elesuri. 1-6/2001. 1-6/2001. Dincolo de subiect. Vestala.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 16. p. ----. un precursor al secolului XX. dar şi faptul că e o posteritate deosebită de antecesorul său care era modernismul. Ed. Postmodernismul în antropologia culturală. 1996. 28-53 (supraomul) 26. 2006. Univers. ----. 16/2001 IV.20 Postmodernismul Cuvântul postmodernism s-a născut înainte de anii ’70 ai secolului al XX-lea. Cluj-Napoca. 194-195 ("omul nobil" . Constan a. 553-627 (supraomul) 20. 33-151 ("Binele la Tolstoi şi la Nietzsche").. p. Opere complete.B.. ----. Nietzsche şi "Moartea lui Dumnezeu". Buc. Ed. Buc. iar cea de-a doua parte a termenului se referă la faptul că. 3 (optimismul şi tragicul la Nietzsche) 24. Humanitas.supraomul) 21. 1993. Nr. Buc. Buc. 1997. p. Nr. p. Pontica. Ed. p. Nr. prefixul „post” indică temporalitatea. Postmodernismul. 28-41. Vattimo. Bertrand. 655-663 (eterna reîntoarcere). Polirom. ----. Echinox. p. xxxx. 9-93 (nihilismul). p. 507-553 (voin a de putere ca artă). Pontica. 79-87 (supraomul) 27. Voin a de putere. u ea. neavând margini 368 . Ed. p. în rev. Omenesc. I şi II. p.. prea omenesc. Istoria filosofiei occidentale. Nietzsche. Hestia. Ed. 2005. 151-315 (Dostoievski şi Nietzsche) 22. Ed. Secolul 21. Nietzsche. 1993. xxxx. Constan a. e tot modernism sau o altă etapă şi ipostază a acestuia. 99-129 (despre artă şi artistic) 19. Filosofia tragediei. Şestov. Petre. Timişoara. Secolul 21. Humanitas. 1999. Lumea ca teatru. Heidegger şi hermeneutica.. Gianni. În elepciunea supra-omului. Ed. Dincolo de bine şi de rău. Gabriel. Despre genealogia moralei. (morală). deşi e altfel.. 49-67 23. 1994. când s-a instituit cu legitimitate culturală. 1991 (despre morală) 18. Russell.

. Caputo. Mai putem remarca faptul că. Boia. Curtea Veche. Ed. postfreudismul. Călinescu. Humanitas. Dumitrescu Zoe. Bauman. John D.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală certe. Cinci fe e ale modernită ii. Ed.. 2011 5. O exigen ă ar consta în a totaliza un mănunchi de mărci de recunoaştere a apartenen ei paternale la maniera lui. Ed. Ed. Umanismul şi dialogul artelor. Matei. Buc.B. 2000 4. Renaşterea.adică să arătăm ce nu e produs postmodernist în epoca de dominare a postmodernismului. 1971. multe produse culturale sau semiculturale se înghesuie în câmpul său. Timişoara. Richard şi Chris Garratt. 220-260 369 . Zygmunt. Buc.20. Amarcord. p. Buşulenga.a Postmodernismul în genere 1.. Lucian. iar Nietzsche cu perspectivismul poate fi considerat în amonte precursor şi profet totodată. despre spiritul parodic) 8. neokantianismul. IV.. Amarcord. Pierre Horay. 1995. Psihanaliză şi societate postmodernă. Univers. Ed. Gianni Vattimo. Buc. Buc. Ra iuni practice. 200 3. ----. Fernand. 1985 10. căci de o defini ie obişnuită nici vorbă nu poate fi. 2000 7. Meridiane. Brunner. Victoria et son Aragon. Capcanele istoriei.. Bourdieu. 2003 2. Appignanessi. 787. Elita românească între 1930 şi 1950. neohegelianismul. 151-206 ("Literatura burlescă". Ne rămâne însă o cale mai lesnicioasă – „via negatione” . Curtea Veche. Roland. Timişoara. Ed. Ed. Buc.. După moartea lui Dumnezeu. Mijirea semnelor postmodernismului şi însăşi denumirea înseamnă că el urma să vină.. 2008 9. este nevoie de o sensibilitate potrivită modului dezlânat de a fi al acestora şi nu de grila de criterii cristalizată în conştiin a receptoare de-a lungul unei lungi perioade. aşa cum au survenit postimpresionismul. Pierre. Cavalier. p. Ed. Antet. 1999 6. Buc.. Ed. pentru lectura adecvată a produselor postmoderniste. Etica postmodernă. Câte ceva despre postmodernism. Modernitatea lichidă. Albatros. Buc. Ed.

tatuajul. Observator cultural. Nr. Umberto. Riechen.. 1999. coll. 1997. Via a Românească 17. Steven. 1999 14. 91. Buc. Humanitas. dar şi ca plăcere sau aviditate). Tasten. Durand. Buc.. Buc. Buc. Cărtărescu. afectabilitatea (Affizierbarkeit) 18. Buc. Eine Ästhetik der anästhesierten Sinne. Mituri şi societă i. Mădălina. Meridiane. Meridiane. Forme în mişcare: postmodernismul... Gheorghe. 1999. Eco. Univers Enciclopedic. Luc. Cultura postmodernă. Univers Enciclopedic.. Mihaela. aromele locuiesc cu legitimitate în cetatea artelor. "Orbis Phaenomenologicus. 14 16. p. ----. Cluj-Napoca. Post modernismul: Cultura divertismentului. 23-29 noiembrie 2006. "God is a DJ". 65-122 (Postmodernismul: sfârşitul artelor sau un nou început?) 12. p. capacitatea de diferen iere (sau rafinamentul). Schmecken. mimul). 181-210 (teatrul. Gilbert. Diaconu. Dacia. Constantinescu. Ed. Postmodernismul românesc. dansul. 209-310 (declinul avangărzilor: postmodernismul) 370 .. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 11. Ed. Ed. 2004 19. ELU. în rev.. Ferry. 145-180 (postmodernismul şi literatura). 1969 20. Buc. Ed. Homo aesthsticus. 268-282 (stil şi modă). avangarda şi perspectiva etică). (. 343-356 (postcultură: ecologia postmodernă) 13.. 336-342 (postmodernismul. p. Viciile lumii postmoderne. Mircea. Paricidul postmodernismului împotriva lui MerleauPonty. 117136 (arat). 58-64 (Op iunea postmodernă). Königshausen & Neumann Verlag. ----. Ed. Würzburg. 2001 15. în rev. afectivitatea (precum şi inteligen a emo ională corespondentă). 2005 (În lumea postmodernă şi haotică şi nivelatoare. 42-44. p. Crăciun. Introducere în mitodologie. dansul.) În sensibilitate se întâlnesc ca într-un nod multe «fire» ale esteticii: sensibilitatea (ca percep ie. ca rezultat al readucerii sim urilor la sensibilitate: "Ceea ce rezultă dintr-o teorie a «sim urilor secundare» ca prim sens al esteticii poate fi descris ca sensibilitate. Opera deschisă. Connor.

Antimodernism. Buc. Cultură şi comunicare. Institutul European. 184-185 34. 2000. 153-162 29. p. All Educa ional. Giddens.. Ed. Hegel. Amarcord. p. Condi ia postmodernită ii. Ed. 8 24. în rev.. 2 23. Buc. Fukuyama.. p. Buc. Oxford University Press. Rosalind Krauss. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post-modern Literature. 1971 35.. Hal. Postmodernism. Ed. 2001. p. Paideia. Jürgen. Habermas. Ed. ----. UrbanaChicago-London. Furst. Fictions of Romantic Irony. Linda. Ed. Grădinaru Camelia. Grigore. Prelegeri de estetică.. Grigorescu. 140-142. Yve-Alain Bois. University of Illinois Press. Ed. 2004. Ed. Francis. 64-76 37. Buc.D. Buc. Buc... Ed. comunicare. Ihab. ----. Hutcheon. 1966. p. ----. Buchloh. Capitalism şi democra ie. Adevăr şi metodă. Gadamer. Hassan. Sinteza. London. fiction. Nr. Georgiu. theory. Nr. Dezbaterea privind "Sfârşitul istoriei?. 2004 22. 284 28. ----. 2010 30. 1984 26. 61-628 27.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 21. David. Lilian R. De la cucută la Coca Cola.ro. Buc. 2000 32. 1994. Mass. Dan. Thames and Hudson. p. Discursul filosofic al modernită ii. Sfâşierea lui Orfeu: Spre un concept de postmodernism (Postfa ă. 1-2/1986. 1990 371 . Harvard University Press. Filosofia culturii. Ed. Modenism. Harvey. Nr. p. p. 1982). în rev. 1994. History. Art since 1990. New York. Anthony. Hans-Georg. Univers. Iaşi. Sfârşitul istoriei şi ultimul om. în rev. Londra.. Sinteza. 1980 36. 47-55. Cambridge. Georg Wilhelm Friedrich. 185246 25. Foster. Discursul filosofic postmodern. A Poetics of Postmodernism. Teora. Minerva. 96/1993. 81-258 31. Timişoara. 2002 33. 5-128. Consecin ele modernită ii. The Right Promethean Fire. p. Benjamin H. Academiei Române. 85/1992. Caiete critice.

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

38. ----, Politica postmodernismului, Ed. Univers, Buc., 1997, p. 113-125 39. Istvan, Herman, Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei, Ed. Politică, Buc., 1973 40. Jameson, Frederic, Postmodernism or, the cultural logic of late capitalism, Ed. Meenakshi Giri Durham and Douglas M. Kellner. UK: Blackwell publishing, 2001 41. Jankélévich, Vladimir, Ironia, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994 42. Jencks, Charles, The Language of Post-Modern arhitecture, New York, Rizzoli, 1977, p. 8 (sfârşitul simbolic al modernismului şi naşterea postmodernismului are loc "la ora 3,32 p.m. la 16 martie 1972, [...] când ansamblul de locuin e Pruitt-Igoe din St. Louis a fost dinamitat") 43. Karnoouh, Claude, Adio diferen ei. Eseu asupra modernită ii târzii, edi ia a doua, Ed. Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2001 44. Korth, James, Către o lume postmodernă, în rev. Sinteza, Nr. 96/1993 45. Kroker, Arthur, David Cook, The Postmodern Culture, Excremental Culture and Hyperaesthetics, Ed. New York Perspectives, Montreal, 1991 46. Larouche, Michel, Le cinéma aujourd'hui: films, théorie, nouvelles approches, în Cahiers du cinéma, nr. 369, mars 1985 47. Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 9150, 272-322 48. Lyon, David, Postmodernitatea36, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 55-75 (Lumea modernă şi nemul umirile ei) 49. Lyotard, Jean-François, Condi ia postmodernă, Ed. Babel, Buc., 1993 50. Mafessoli, Michel, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societă ile postmoderne, Ed. Meridiane, Buc., 2003 51. Mali a, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civiliza ie, Ed. Nemira, Buc., 2001 52. Man, Silviu, www.bookblog.ro, interviu cu Vlad Mureşan 53. Marga, Andrei, Ra ionalitate. Comunicare. Argumentare, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1991, p. 313-327 54. Monda, Jean, Stilul arhitecturii contemporane, Ed. Albatros, Buc., 1986, cap. 8 "Arhitectura postmodernă", cap. 9 "Arhitectura-pop"

pentru Postmodernism recomandăm şi lista bibliografică oferită de David Lyon, Postmodernitatea, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 135-149
36

372

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

55. Morar, Vasile, Moralită i elementare, Ed. Paideia, Buc., 2004, edi ia a doua, p. 77-84 56. Nash, Christopher, World Postmodern Fiction. A guide, Longman, London, 1987 57. Nouss, Alexis, Modernitatea, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000 58. Patapievici, Horia-Roman, Omul recent, Ed. Humanitas, Buc., 2001, p. 11-43, 49-60, 90-92, 96-97, 108-115, 115-124, 125-132, 138-147, 212-219, 237, 412, 445-456 59. Petrescu, Liviu, Poetica postmodernismului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1996 60. Raicu, Adriana, De la artele plastice la teatru, Unatc Press, Buc., 2007, p. 266-292 61. Rorty, Richard, Contingen ă, ironie şi solidaritate, Ed. All, Buc., 1998 62. Rosenberg, Harold, Traditional of the New, Horison Press, New York, 1959 63. Ruffel, Lionel, Începutul, sfârşitul, deznodământul, în rev. Idei în dialog, Nr. 11, noiembrie 2006, p. 12-13 64. Scarpetta, Guy, L'Impurité, Ed. Bernard Grasset, Paris, 1985 65. Steiner, George, După Babel, Ed. Univers, Buc., 1983 66. Troc, Gabriel, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 7-37 67. Vattimo, Gianni, Etica interpretării, Ed. Pontica, Constan a, 2000 68. ----, Sfârşitul modernită ii, Ed. Pontica, Constan a, 1993, p. 33-65, 162-179 69. ----, Societatea transparentă, Ed. Pontica, Constan a, 1995, p. 5-16 70. Walsh, David, Veghea i de mister. Sensul într-o lume post-modernă, Ed. Paideia, Buc., 1999 71. Ward, Graham (editor), The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Blackwell Publishing, 2006 72. Waysse, Jean-Marie, Inconştientul modernilor, Ed. Trei, Buc., 2000 73. xxxx, Contrapunct, revistă, an II, nr. 38 (90), 20 septembrie 1991 74. xxxx, Observator cultural, revistă, nr. 48/2001 (selectiv) 75. xxxx, Postmodernism and "the other side", în Cultural Theory and Popular Culture: A reader, edited by John Storeym Kondon, Perason Education, 2006

373

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

76. xxxx, Post-modernismul, în Caiete Critice, Nr. 1-2/1986, publica ie editată de rev. Via a Românească IV.B.20.b Postmodernismul în artă 1. Appignanesi, Richard, Chris Garrat, Câte eva despre postmodernism, Ed. Curtea Veche, Buc., 2003 2. Bauman, Zygmunt, Etica postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 3. ----, Modernitatea lichidă, Ed. Antet, Buc., 2000 4. Bloom, Harold, Canonul occidental, Ed. Univers, Buc., 1998 5. Bourdieu, Pierre, Ra iuni practice, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 51-52 6. Brunner, Roland, Psihanaliză şi societate postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000 7. Caputo, John D., Gianni Vattimo, Despre moartea lui Dumnezeu, Ed. Curtea Veche, Buc., 2008 8. Cavalier, Fernand, Victoria et son Aragon, Ed. Pierre Horay, 1985 9. Călinescu, Alexandru, Un spirit liber: Philippe Murray, în rev. Idei în dialog, Nr. 2/febr.2007, p. 32-33 10. Călinescu, Matei, Cinci fe e ale modernită ii, Ed. Univers, Buc., 1995, p. 117-129, 221-261 11. Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Ed. Humanitas, Buc., 1999, p. 58-64 (Op iunea postmodernă), 65-122 (Postmodernismul: sfârşitul artelor sau un nou început?) 12. Connor, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, Buc., 1999, p. 1-136 (Arta), 137-144 (Arta fotografică), 145-180 (Postmodernismul şi literatura), 181-210 (Teatrul, Dansul, Mimul), 230-246 (Crea ii TV şi video), 247-257 (Filmul), 268-282 (Stil şi modă), 336-342 (Postmodernismul, avangarda şi perspectiva etică), 343-356 (Postcultură: ecologia postmodernă) 13. Constantinescu, Mihaela, Forme în mişcare: postmodernismul, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 1999 14. ----, Postmodernismul: Cultura divertismentului, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 2001 15. Cristea, Alin, Postmodernismul în cinema, Perspective, 2005

374

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

16. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1996 17. De Micheli, Mario, Avangarda artistică a secolului XX, Ed. Meridiane, Buc., 1968 18. Defay, Jean–Marc, Comicul. Principii, procedee, desfăşurare, Ed. Institutul European, Iaşi, 2000, p. 86-89 19. Denzin, Norman K., Wild about Lynch: Beyond Blue Velvet, în Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporany Cinema, Sage Publications, London, Newburg Park, New Delhi, 1991 20. Diaconu, Mădălina, Paricidul postmodernismului împotriva lui MerleauPonty, în rev. Via a românească 21. Du Marsais, César Chesneau, Despre tropi, Ed. Univers, Buc., 1981, p. 125-127 22. Dumitrescu, Buşulenga Zoe, Renaşterea. Umanismul şi dialogul artelor, Ed. Albatros, Buc., 1971, p. 151-206 (Literatura burlescă) 23. Ferry, Luc, Homo aestheticus, Ed. Meridiane, Buc., 1997, p. 42-44, 209-310 24. Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, Art since 1990. Modenism. Antimodernism. Postmodernism, Thames and Hudson, Londra, 2004, p. 319-328 25. Fukuyama, Francis, Capitalism şi democra ie, în rev. Sinteza, nr 96/1993, p. 2 26. ----, Dezbaterea privind sfârşitul istoriei, în rev. Sinteza, nr. 85/1990, p. 8 27. ----, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Ed. Paideia,Buc.,1994, p. 5-128, 185246 28. Fust, Lilian R., Fictions of romantic Irony, Cambridge, Mass Harvard University pres, 1984 29. Gadamer, Hans-Georg, Adevăr şi metodă, Ed. Teora, Buc., 2001, p. 619628 30. Georgin, Grigore, Filosofia culturii. Cultură şi comunicare, Ed. comunicare.ro, Buc. 2004 31. Giddens, Anthony, Consecin ele modernită ii, Ed. Univers, Buc., 200, p. 49-67, 144 32. Gleizal, Jean Jacques, Arta şi politicul, Ed. Meridiane, Buc., 1999

375

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

33. Grădinaru, Cameli, Discursul filosofic postmodern, Ed. Institutul European, Iaşi, 2010 34. Griffin, David Ray, Introduction: Constructive Postmodern Philosophy, în Founders of Constructive Postmodern Philosophy, Albany, 1993, p. 142 35. Grigorescu, Dan, De la cucută la Coca Cola, Ed. Minerva, Buc., 1994, p. 81-258 36. ----, Jocul cu oglinzile. Însemnări despre arta şi literatura postmodernă, Ed. Universal Dalsi, Buc., 2000 37. Harvey, David, Condi ia postmodernită ii, Ed. Amarcord, Timişoara, 2002 (v. tabelul lui Hassan 1985 la p. 51) 38. Hassan, Ihab, The Right Promethean Fire, University of Illinois Press, Urbana – Chicago – London, 1980 39. ----, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post-modern Literature, Oxford University Press, New York, 1971 40. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Prelegeri de estetică, Ed. Academiei Române, Buc., 1966, p. 64-76 (Ironia) 41. Hofmann W., Fundamentele artei moderne, Ed. Meridiane, Buc., 1977 42. Hurduzeu, Ovidiu, Mircea Platon, A treia for ă: România profundă, Ed. Logos, Buc., 2008, p. 11-20 43. Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodenrism. History, Theory, Fiction, Routledge, New York-London, 1990 44. ----, Politica postmodernismului, Ed Univers, Buc., 1987, p. 113-125 45. Ilis, Florentina, Fenomenul science-fiction în cultura postmodernă – Fic iunea – cyberpunk, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2005 46. Istvan, Herman, Kitsch-ul, fenomen al pseudoartei, Ed. Politică, Buc, 1973 47. Jameson, Frederic, Postmodernism of the cultural logic of late capitalism, 1991 48. Jankélévitch, Vladimir, Ironia, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994 49. Jencks, Charles, The Language of Post-Modern architecture, New York, Rizzoli, 1977 (p.8: Sfârşitul simbolic al modernismului şi naşterea postmodernismului are loc “la ora 3,32 pm, la 16 martie 1972, [...] când ansamblul de locuin e PruittIgoein St. Louis a fost dinamitat”) 50. Korth, James, Către o lume postmodernă, în rev. Sinteza, Nr.96/1993

376

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

51. Kroker, Arthur, David Cook, The Postmodern Culture. Excremental Culture and hyper-Aesthetics, Ed. New World Perspectives, Montreal, 1991 52. Larouche, Michel, Le cinéma d'aujourd'hui: films, théories, nouvelles approches, în Cahiers du cinéma nr. 369, mars, 1985 53. Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Ed. Routedge, London,, 2006 (postmodernismul în teatru) 54. ----, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, 1999 55. Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999, p. 9150, 272-322 56. Lyon, David, Postmodernitatea, Ed. DU Style, Buc., 1998, p. 9-30, 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realită ile sociale), 37-54 (Postmodernismul: isteria unei idei), 55-74 (Lumea modernă şi nemul umirile ei) 57. Lyotard, Jean–François, Condi ia postmodernă, Ed. Babel, Buc., 1993 58. Mafessoli, Michel, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societă ile postmoderne, Ed. Meridiane, Buc., 2003 59. Mali a, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civiliza ie, Ed. Nemira, Buc, 2001 60. Man, Silviu, interviu cu Vlad Mureşan, bookblog.ro 61. Manolescu, Ion, Condi ia post-umană. De la filosofie a tehnologie, în rev. Idei în dialog, Nr. 2/febr. 2007, p. 27-28 62. Marga, Andrei, Ra ionalitate. Comunicare. Argumentare, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1991, p. 12-27, 317-327 63. Marinescu, Luiza, Umberto Eco în labirintul romnului modern, Ed. Funda iei România de Mâine, Buc., 2003 64. McHale, Brian, Fic iunea postmodernă, Ed. Polirom, Iaşi, 2009 65. McLuhan, Marshall, Galaxia Gutenberg, Ed. Politică, Buc., 1979, p. 140159 66. Mihăilescu, Florin, De la proletcultism la postmodernism. O retrospectivă critică a ideologiei literare postbelice, Ed. Pontica, Constan a, 2002 67. Monda, Jean, Stilul arhitecturii contemporane, Ed. Albatros, Buc., 1986, cap. 8 "Arhitectura postmodernă" şi cap. 9 "Arhitectura-pop"

377

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

68. Morar, Vasile, Moralită i elementare, Ed. Paideia, Edi ia a doua, Buc., 2004, p. 77-84 69. Nash, Christopher, World Postmodern Fiction, England, 1987 70. Nouss, Alexis, Modernitatea, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000 71. O'Donnell, Patrick, Vremea paranoiei, în rev. Secolul 21, Nr. 10-12/2001, p. 113-122 72. Oprea, Petre, Societă i artistice bucureştene, Ed. Meridiane, Buc., 1969 73. Patapievici, Horia-Roman, Omul recent, Ed. Humanitas, Buc., 2001, p. 115-124 74. Pessoa, Fernando, Cartea neliniştirii, vol. 2, Ed Funda iei Culturale Române Buc., 2000, p. 188-191 75. Petrescu, Liviu, Poetica postmodernismului, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1996 76. Pop, Ion, Avangarda în literatura română, Ed. Minerva, Buc., 1990 77. Raicu, Adriana, De la artele plastice la teatru, Unatc Press, Buc., 2007, p. 266-292 78. Rorty, Richard, Contingen ă, ironie şi solidaritate, Ed. All, Buc., 1998 79. Rosenberg, Harold, Traditional of the New, Horison Press, 1959 80. Ruffel, Lionel, Începutul, sfârşitul, deznodământul, în rev. Idei în dialog, Nr. 11, noiembrie 2006, p. 12-13 81. Scarpette, Guy, L'impurité, Ed. Bernard Gasset, Paris, 1985 82. Solomon, Alexandru, Radu Igazsag, Cronica de la Zürich, 40', film, Beta (S-VHS) 83. Steiner, George, După Babel, Ed. Univers, Buc., 1983 84. Troc, Gabriel, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 46-83 85. Vattimo, Gianni, Pier Aldo Rovatti, Gândirea slabă, Ed. Pontica, Constan a, 1998 86. Vattimo, Gianni, Etica interpretării, Ed. Pontica, Constan a, 2000 87. ----, Societatea transparentă, Ed. Pontica, Constan a, 1995, p. 5-16 88. ----, Sfârşitul modernită ii, Ed. Pontica, Constan a, 1993, p. 33-65, 162-179 89. Walsh, David, Veghea i de mister. Sensul într-o lume postmodernă, Ed. Paideia, Buc. 90. Ward, Graham, The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Ed. Blackwell Publishig, 2006

378

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

91. Waysse, Jean-Marie, Inconştientul modernilor, Ed. Trei, Buc., 2000 92. xxxx, After Poststructuralism, Reading, Stories and Theory, Ed. Routledge, London and New York, 2004 93. xxxx, Postmodernism and "the other side", în Cultural Theory and Popular Culture: A reader, edited by John Storeym Kondon, Perason Education, 2006 94. xxxx, Revista Contrapunct, an II, 38 (90), 20 sep. 1991 95. xxxx, Revista Observator Cultural, Nr. 48/2001, selectiv 96. xxxx, Caiete critice, Nr. 4-5/1996, Tristan Tzara, editată de Casa de Presă şi Editură Cultura Na ională în colaborare cu Academia Română 97. xxxx, Contemporary Cinema, Edinbourgh University Press, 1998 98. xxxx, Postmodernismul, în rev. Caiete critice, Nr. 1-2/1981, Via a românească IV.B.21 Limbajul logico-verbal “Nu putem în elege decât un univers modelat de noi înşine.” Nietzsche “Limbajul nu creează numai posibilitatea ra iuniii, ci dă ra iunii şi primele îndrumări.” “Inteligen a lipsită de limbaj n-ar fi creat cultura de care se bucură omenirea astăzi.” “Abstrac ia nu este venită din vreo regiune transcedentală a ra iunii, ci prin limbaj din regiunea intui iilor sensibile… “ C. Rădulescu-Motru37 Limbajul este un sistem de semne şi de reguli de utilizare a acestora; inven ie a omului, institu ie. Limbajul logico-verbal e fundamental fa ă de alte limbaje desprinse din el cum sunt cel rutier, Morse, gestual, vestimentar, etc. şi exercită o mul ime de func ii: de semnificare, de comunicare a informa iilor, de stocare a acestora, de

37

Rădulescu-Motru, C., Lec ii de logică, 1943, p. 221-222

379

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

instaurare, de apreciere, de a solidariza comunită ile lingvistice, de a conserva şi vehicula valori, de a decupa şi ordona haosul din via a cotidiană, de a facilita formarea atrac iilor şi de a modela viziunile despre lume. Platon în Dialogul Cratylos consideră că limbajul verbalizat este natural şi nu conven ional. Pe când lingvistica modernă consideră semnul lingvistic ca fiind arbitrar. Unită ile morfologice de bază Ansamblurile de elemente a căror totalitate are înfă işarea unui întreg organic datorită însuşirii integralită ii, se prezintă ca un sistem a cărui caracteristică principală este aceea de a fi ireductibil la suma păr ilor componente. Discursurile construite pe marginea unor domenii complexe, prin natura lucrurilor, le schematizează, pătrunzându-le esen a şi ceea ce au permanent. Discursurile însele, în calitatea lor de teorii, pentru a explica şi în elege domeniile de referin ă construindu-şi obiectul de cercetare elaborează şi un corpus de concepte cu care operează. Calea cercetării este ambivalentă; adică parcurge două drumuri pars pro toto, toto pro pars (corespunzător primei axiome a logicii formale: dictum de omni et de nullo), după ce s-au pus în lumină straturile şi păr ile componente, de la cele largi, până jos la cele infinitezimale. Acesta e un procedeu care are ca model parcursul gândirii lui Democrit, care descoperind atomii, i-a considerat limită, adică ultimele cărămizi ale edificiului lumii. Astfel, călătorind în interioritatea limbajelor care sunt sisteme de semne inventate şi utilizate cu scopul comunicării şi semnificării de către o comunitate lingvistică, sau a altor întreguri, descoperim în stratul lor cel mai discret, forme (morphos) elementare pe care se întemeiază. Am avea mai mult de câştigat, cum se exprima Nietzsche la începutul studiului “Naşterea tragediei”, urmărind clarificarea şi rigoarea, dacă pentru domeniile spirituale produse de om, am recurge la reprezentarea fiecăruia, în modalitatea unor piramide cu vârful în jos, unde se află nucleul sau miezul în care se sublimează toate însuşirile manifestate de la baza piramidei în jos. Nucleul, ramificându-se în sus spre baza

380

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

piramidei, ramifica iile pierd treptat din densitatea nucleului-pattern. Astfel nucleul numit artisticitate al formei artă prezent în fiecare ipostază a ei, ca literaturitate, teatralitate, filmicitate, picturalitate, muzicalitate, arhitecturitate, se diluează gradual împins de for a centripetă către marginea întregului. Adică, artisticitatea e calitatea unor obiecte făurite de om apar inând artei, cum filmicitatea este calitatea de a fi artă a unei pelicule sau umanitatea este însuşirea unor fiin e de a fi oameni (de a apar ine genului om) şi, cu cât unele opere sunt mai aproape de nucleul formei respective, cu atât sunt mai artistice. Prin urmare, unele texte literarartistice fiind mai literare decât altele sunt şi mai artistice, cum unele spectacole teatrale cu cât sunt mai aproape de teatralitate, cu atât sunt mai artistice. Am spune că în centru se află puritatea ramurii respective de artă. 1) În piramida cu vârful în jos vom găsi elementul constitutiv ultim de la care, pornind în sus vom reconstrui ansamblul piramidei. Aici este cazul să precizăm că unită ile morfologice de bază nu au func ia de a genera întregul. 2) Obiectele discursurilor teoretice sunt şi ele construite de către cercetător şi utilizate ca modele pe care se aplică demersul ştiin ific. Deci nu realitatea fragmentată este studiată, ci obiectul construit pornind de la ea. 3) Iar, dacă privim fiecare artă din perspectiva nucleului său care e, cum am arătat, particularizarea artisticită ii, vom constata că operele de artă sunt, în mod automat, mai mult sau mai pu in artistice. Pentru o mai adecvată reprezentare a fenomenului putem imagina şi cercuri concentrice pe orbitele cărora se află în mişcare opere de artă diverse, iar gradul lor de artisticitate este măsurat de distan a fa ă de centrul cercurilor. Deci, avem în vedere principiul gradualită ii după care, la marginea artisticului, începe realitatea nemijlocită, non-artistică. Acolo însă, există întotdeauna o zonă de interferen ă ca întrepătrundere între artă şi realitate. În ultima vreme, totuşi firul grani ei dintre ele este din ce în ce mai sub ire până la abolire, prin intruziunea realită ii în artă şi prin pendantul ei, pătrunderea artei în realitate. Această dublă direc ie a făcut să se extindă ilegitim zona de interferen ă ilustrată cu răsărirea ca ciupercile după ploaie a multor forme hibride care roiesc în jurul artei autentice izolând-o.

381

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

4) Dacă, în concep ia estetică despre artă, nu uităm că operele care o compun au coeziunea şi coeren a unui întreg izvorâtă din solidaritatea între expresie şi con inut, raportul între parte şi întreg, atunci putem spune că din întreg putem deduce păr ile şi că acestea ne trimit spre întregul de care apar in. Dar, ştiind că pe cuprinsul şi pe verticala operei alternează păr i tari, cu energie semantic-estetică densă şi păr i slabe cu energie semantic-estetică diluată, ceea ce îi asigură ritmul, numai cele tari pot func iona esteticeşte, când sunt excerptate din ansamblul generativ, adică au o autonomie estetică ce permite perceperea lor ca întreg. Rezultă din considera iile de mai sus că s-ar cuveni să fim mai aten i la autodefinirea esteticianului Harold Bloom: „Mă simt foarte singur, în zilele noastre, încercând să apăr autonomia esteticului”, care sună ca un strigăt de alarmă în fa a spectacolului agoniei formelor artistice autentice şi chemarea la rezisten ă fa ă de răspândirea apetitului pentru orizontalitate şi nu pentru orizonturi. Se pare că arta a fost scoasă din matcă… Exemplu: despre holoni Pentru Arthur Koestler orice organism, orice colectivitate este constituită din holoni. „Sunt entită i cu cap de ianus: fa a întoarsă spre treptele superioare ale holarhiei este aceea a unei păr i subordonate dintrun sistem mai vast; fa a întoarsă spre treptele inferioare dovedeşte o totalitate aproape autonomă cu drepturi depline.”38 Cele două fe e sunt complementare şi asigură echilibrul dinamic al organismului (ansamblului, întregului) ca păr i ale lui, căci fiecare are o tendin ă de integrare şi una de autonomie. Iată un exemplu de unitate minimală: Louis Hjelmslev arată că glosemele sunt „formele minimale pe care o teorie (ne) face să le stabilim ca baze de explica ie”; prin urmare, ele sunt nişte concepte teoretice foarte generale, iar nu unită ile limbilor naturale.

38 A. Koestler, Janus, Calmann-Levi, Paris, 1979, p. 67-68, citat după Claude Bonnange - Chantal Thomas, Don Juan sau Pavlov? Ed. Trei, Buc., 1999, p. 147-148

382

9 discipline plus 3 domenii

Estetică generală

Mitemul e rezultat al segmentării tramei mitice în unită i minimale după care se procedează la cercetarea paradigmatică şi sintagmatică a întregului.39 Itemul se utilizează în sociologie şi înseamnă ansamblul datelor informa ionale perceput, desemnat şi tratat în mod global. Ritmemă este un punct nodal în mişcarea unei nara iuni scenaristice. Mitologemă este unitate morfologică pentru mit. Filosofemă este unitate minimală a discursului filosofic. (de ex.: Frânghia şi şarpele în gândirea indiană) Fonem care ine de a doua articulare a semnului lingvistic după Martinette şi morfemul care ine de prima articulare. Vestemul, unitate minimală pentru vestimenta ie când aceasta este considerată text. Ca semn al axei paradigmatice a limbajului el dă seama de câmpul de obiecte absente din care a fost excerptat. Gestemul, caracteristică fundamentală a unui grup cultural sau a unui individ; semn sau marcă a unui habitat, etos sau stil de via ă codificat. Pentru Claude Levi-Strausse gestemele sunt solidare cu ideologemele (câmpul ideatic din care se nutreşte acea comunitate. De ex.: cartoful, spune Braudel, a colonizat Europa.) Gustemul este caracteristica alimentară, vestimentară şi estetică a unui grup de oameni, curent, şcoală, etc. Estemul dă seamă de caracteristica unei ramuri a artei şi se manifestă ca de exemplu chinem (pentru cinematograf), lexem etc. Axem, exprimă concentrat sistemul de valori al unui ins sau comunită i umane. Monemul (morfem) e unitate semantică minimă cu semnifica ie autonomă în limbajul logico-verbal. În limbajul verbalizat monemele sunt cuvintele.

39

vezi şi Roland Barthes, Mythologique, Ed. Plon, Paris, 1964

383

concepte delimitative care legitimează preocupări distincte ale spiritului teoretic. Eşantionul e o parte care dă seama de un întreg dintr-un anumit punct de vedere. Sema semnifică trăsături ale unui obiect (taburetul e un termen ce trimite la un obiect care are caracteristicile ce-l conturează) Lexicul e totalitatea cuvintelor unei limbi. de exemplu o bucată de stofă prin culoare şi calitate. pentru picturalitate picturem. Holomer Gradul zero al scriiturii Lema (la cânt) Ceea ce am arătat mai sus sunt elemente prin care putem în elege mai bine func ia de comunicare şi semnificare a unor tipuri de discurs intelectual. Simptomul. Urbem pentru urbanism. De ex. nu prin formă. pentru filmicitate chinem. Arhitem pentru arhitectură. pentru teatralitate teatrem. aceşti termeni sunt opera ionali întrucât ei exprimă conceptele axiale ale domeniilor respective. Puse la lucru.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Lexemul este legat de cel care pronun ă cuvântul din care cauză apar şi diferen e. pentru literaritate lexem.: o operă de artă izbutită din punct de vedere estetic poate fi considerată ca un simptom al spiritualită ii unei epoci sau a unei regiuni culturale. pentru valabilitate axem. aceste concepte se validează şi devin instrumente indispensabile ale opera iilor de analiză şi generalizare în sfera 384 . Chinemorfem pentru limba gesturilor. Morfemul este alcătuit din foneme. adică păr ile lui sunt nediferen iate. adică este semnificant al unor semnifica i. Fonemul nu e simplu sunet întrucât exprimă o semnifica ie în baza unei conven ii. Dacă avem pentru culturalitate culturem. iar fonemul este un element de percep ie înzestrat cu valoare diferen ială. în cazul în care obiectul are o structură compactă. spre deosebire de semnele limbii. are unele semnifica ii ascunse care trebuie dezvăluite.

Claret. Antropologia culturală. Language and Reality. Michel. 2002. Jacques. 1994. 146-197 (metoda rela iei de denumire). ––. Limbajul. Langage et mythe. 2002 14. Mikel. 1987 11. Rudolf. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală răspunsurilor la întrebarea: ce condi ii ontice. Buc. Paralela 45. Ed. Eseu despre om. Hannah. 1999. 69-86 13. Casa căr ii de ştiin ă.. Ed. Iaşi. Faivre. Buc. Ernst. I. p. 1996. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Cluj-Napoca. epistemice. Filosofia formelor simbolice. Piteşti. 1982 16. Collett. Paris.. 2007. Buc. structurale şi de limbaj trebuie să îndeplinească un produs omenesc pentru a putea fi integrabil într-un domeniu al crea iei prin care poate fi „citit” şi func iona ca text specific? Aceasta ne facilitează eliminarea confuziilor şi totodată un grad mai mare de rigoare în ceea ce priveşte explicarea şi în elegerea câmpurilor de continuită i şi discontinuită i omogene şi eterogene. Bibliografie pentru Limbajul logico-verbal 1. Omul şi dublurile sale) 385 . via ă. Ed. 145-212 8. Cluj-Napoca. Cassirer.. p. Buc. Umberto. 197-213 2. Foucault. Cambridge. Carnap. Pierre Magnard. ––. În căutarea limbii perfecte. 2005 10. Polirom. 2008 6. Meridiane. Ed. Condi ia umană. Trei... 1982 9. Cavallier Francois. Dacia. Mihu. Omul. 1971. Iaşi. Semnifica ie şi necesitate. Polirom.. 47-48 17. Philippe Ducat. Buc. p. Mid Press. Humanitas. Cuvintele şi lucrurile. Ed. 1972. Tratat de semiotică. Ed. semantică şi ontologie). limbaj. 2003 15. Antet. Darstt. Ideea şi forma. Buc. Ed.. ––. Ideea Design & Print. Ed. Ed. 298-313 (semnifica ie şi sinonimie în limbile naturale) 4.. Dacia. Politică. Buc. vol. Ferdinand. 155-193 5. p. p. Eco. Cuj-Napoca. ––. Buc. 2011. Dufrenne. Cartea gesturilor. 152-157 3. Ezoterismul. Ed. Ed. Ed. Antoine. Paideia.. 266-284 (empirism. p. Peter. Univers. M. O teorie a semioticii. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Editions de Minuit. Buc. Pentru om. 1998 12. Curs de lingvistică generală. de Saussure. Ed. Achim. Jean-Paul Ferrand. p. Arendt. Starkluy. 297402 (Muncă. 1973 7. p. Ed.

1966 din seria Materialismul dialectic şi ştiin ele modern. Dubla articulare a limbajului natural. 275-278. Politică. în rev. II. Negroponte. Nae. Antropologia structurală. Meridiane. 1-2-3/1995 (358-359).J. 2006. Ed. Ed. Ed.. Buc.. Peace. 1970. Greimas. Opere III. Ed. Phaedros. Daniela. Buc. Cinci milenii de manipulare. 179-181 31. Hans-Georg. 469-475. 2002. Buc. XI. 1996. Kristeva. Piteşti. Louis.. 114-120 26. Buc. p. Ştiin ifică. Hjlemslev. V – XI. p. Marcus. 2007 25. Psihanaliză şi limbaj. Claude. Ed. Gotlob. Despre sens. p... ––. Frege.. Univers. 1993 34. Piaget. Johan. p. Homo ludens. 1975.. p. Moles. Orientări moderne. Anastasia. în vol. Ed. Frumuşani-Roven a. Universitatea din Bucureşti. 1968. 68-82 28... XI –LXXII 32. I. 1991 20. 31-34 30. Buc. Paralela 45. Buc. Secolul 20. Ingelhart. Ed. Triton. A. 2001. Facultatea de Jurnalistică. Teoria limbajului. J. vol. Sens şi semnifica ie. p. Humanitas. p. Ed. Ed. 27-55 29. Ed. 67-109 22. Buc.. Buc. Gadamer. 386-402 24. Allan. p. Cratylos. p. All Educa ional. Hizinga. Platon. Prolegomes a une Theorie du langage. Ionescu. Polimark. Ştiin ifică... 1974. Ed. Ed.. Buc. Era digitală (Being Digital). Buc. Ed. stilistică şi procesul analitic în vol. Logică şi filozofie. Abraham.. 54-79 19. Adevăr şi metodă. Buc. p. Teora. în vol.E. Buc.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1978 36. 259-267 27. Curs de istorie a metafizicei. Univers. 1972. Buc. Împotriva ideii că scrisul este un leac şi o solu ie împotriva uitării şi pledoarie pentru solu ia oralită ii care permite manifestarea fluxului gândirii şi nu o 386 . Editions de Minuit. Ed.. Elemente de lingvistică generală. p. şi Scrisoarea a VII-a. Pornind de la un zâmbet. citat de Teodorescu Bogdan. Politică.. 340-345. Julia.. Buc. 1978. M. 1995 33. 237-238 23. Limbajul trupului. 85 35. Introducere în semiotică. p. 1973. Ed.. nr. Paradigme universale. Levi-Strauss. p. Buc. 495-511 21. Martinet. A. 287366. Ed. Structuralismul. Nicholas. Solomon. Artă şi ordinator. Poetică şi stilistică. Nasta.. Paris.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 18.

2945. 1966. Versuri. M. După Babel. Metafizica probabilistică. Limba păsărilor. Humanitas. Buc. Humanitas. 310338 Vergez. în rev. Buc. Buc. Ed. Univers. 2005 Steiner. Buc.22 Arta ca limbaj şi/sau limbajul artei 1.M. 1976. 39. Meridiane. Teorii ale simbolului. p. p.. Patrick. Orientări moderne. 101-103 (personajele). Univers. 1979. Barthes. 129-140 7. Ce este cinematograful?. Buc. Buc. p. înghea ă în scrisul inventat de zeul egiptean Toth. Denis Huisman.. Booth. 1992 5. Retorica romanului. Buc. George. 41.. Giovanni. Ed. 77-82 (un catalog de metafore) 387 . p. 152-157 2. p. Buc. Această idee din textul lui Platon este a lui Socrate) Pleşu. Ed. Buc.. 44. Ed. 2007. p. Buc..B. Buc. Aumont. Karl. Wayne C. Humanitas. Cartea de nisip. 98-123 Vossler. 8-9-10/1981. p. 328-367 9. 87-92. Imperiul semnelor. Jose Ortega. Humanitas. Secolul 20.. Rudolf. Ed. Ideea Design & Print. 1969. Despre Racine. p. 38. 1995. 1983. p. 2007. Jacques. Bahtin. Ed. 5-26 y Gasset. Casa Căr ii de Ştiin ă. ELU.. Andrei. 42. Ed. Humanitas.. Meridiane. 211-219 . Ed. 1994 Rainer. Ed. Limbajul Artei 8. Tzvetan. Buc. Revolta Maselor.se pune la Estetica. Ed. Homo videns.. 245-250 (competen ă şi perfoman ă) Todorov. p. nr. Cluj-Napoca. Maria Rilke. p. 37-39. 325-326-327 Sartori. 45. Arnheim. André. 1983.. Ed.. 46. Condi ia umană. 1972.. Metoda formală. p. Univers. Ed. 1968. Curs de filozofie. Ed. Buc..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 37. Arendt. Nr. Buc.. 78-84 (Eroul) 6. în vol.. 40. 443-448 3. ----. Univers. 121-171 (Cinematografie şi limbaj) (arta ca formă de limbaj) 4. Alain Bergala. Limbile na ionale ca stiluri. Poetică şi stilistică. Ideea Design & Print. Borges. Ed. Michel Marie şi Marc Vernet. 1990 p. Roland. Arta şi percep ia vizuală. 7 IV. 1983.B. Univers. Estetica filmului.. Buc. ELU. Univers. Andre. Cluj-Napoca. Ed. p. 43. p. 369 Rev. Bazin. (N. 1994. 164 Suppes.. Jorge Luis. Hannah. Secolul 20.

.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10. Flamarion. Ed. Cartea gesturilor europene. Buc. p. 1996 27. 1999. 136-161 (limbajul artei) 19. ELU. 1998. Cavallier. 1969. Humanitas. Limbajul. Paris. 2008 11. SNSPA. Pierre Magnard. p. Alegoria şi esen ele. Ed. Jacques. Cluj-Napoca. p. Limbajul pictural chinezesc. Chubbuck. Piteşti. Teoria generală a criticii. p. Semnifica ie şi necesitate. 298-313 (Semnifica ie şi sinonimie în limbile naturale) 14. Curs de lingvistică generală. semantică şi ontologie). M. Buc.. 1983 20.. Trei.. Ideea şi forma. Quality Books. 2002. 145-212. Antet. Buc. 112-123 (v. "viziunea despre lume") 29. Ed. p. Camus. I.. Darstt. Buc. 2006 24. Rudolf. Bor un. Buc. 107114. Language and Reality. Claret.. 1987 25. 1972. 1973 17. ----. 1994. Filosofia formelor simbolice. Derrida. Collett. Ernst. Dacia. Ed. vol.. Ed. Univers. 155-193p. Călin. Jacques. Doležel. François. De Saussure.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Philippe Ducat. 193-238 15. Wilhelm. Ed.. Buc. Ed. Meridiane. Langage et mythe. Jean-Paul Ferrand. Buc. 196-200 ("Există un limbaj poetic?") 18. Ivana. 1982 22. Dilthey. Univers. Cheng. Cassirer. 146-197 (Metoda rela iei de denumire). 1966 23.. Semiotică. Cohen. 148-166. p. 81-99 ("Ideea de limbaj poetic") 388 . Ed. Esen a filosofiei. Eseu despre om. Ed.. 1985. Teorii ale limbajului. Buc. Albert. ELU. Ed. Paris. Vid şi plin. Ed. Ed. ----. p. Structure du language poétique. Buc.. Univers. 1998 26. p. Peter. ----. 181-215 12. Dumitru. Buc. Buc.. Vera. Buc. Brandi. Ed. Ferdinand. Mitul lui Sisif. Galilee. 2007. 2009 16. Puterea actorului. Iaşi. Buc. Lubomír. Mid Press. 266-284 (Empirism. Paris. 1969. 160-180. Omul. Starkluy. Poetica occidentală.. 1998 28.. 81-88 13. 167-189 (monologul interior) 21. François. Le monolingvisme de l'autre. p. Scriitura şi diferen a. Cesare. Édition de Minuit. Jean. p. Ed. Ed. Cambridge. Humanitas. Carnap. Paralela 45. Polirom.

O teorie a semioticii. 485-492 (personajul) 33. ----. 1981 32. Pe urmele limbii perfecte în cultura europeană. Buc. Buc. 1966. 469-475. mod şi voce în povestire). 353-358 41. Univers. p. Opera deschisă. Ed. 1998 44. a pciturii lui Uccello.. seria Idei contemporane. Cuvintele şi lucrurile. Univers. Dufrenne. Michel. Ed. Frege. 213-240 48. via ă. 282-313 37. se arată cum modelul limbii nu poate fi transpus în artă) 45. p. p. p. 287-366.. 458-470 (timp. Ordinea discursului. 1976 49. Iaşi. În căutarea limbii perfecte. 2003. Babel. Univers.. Buc. 477-485 (enun are teatrală). Goodman. 1996 39.. Languages of art. 1971.. 2003 40. Ed. 54-79 46. Gh. Meridiane. p. Umberto. Ed. 1996. 63-71 (v. Univers.. Ed. ----. Buc. Francastel.. Ed.. 1997 42. Eurosong & Book... Grupul M. p.. Eco. limbaj" şi "Omul şi dublurile sale") 43.. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. ----. 69-86 34. Ed. 470-477 (enun are). p. Ed. 495-511 (limba) 47. Buc. Ed Politică. p. 310-312 (sinonimie şi omonimie). Sens şi semnifica ie. din seria Materialismul dialectic şi ştiin ele moderne. 31-36: "Valoarea estetică a figurilor" 31. 2002 36. Figurile limbajului. 1995. în vol. Pentru om. Politică. 1997 389 . 59-66 (Limbaj şi poezie) 35. 203-210 (normă). 1971. 332-350. p. Teora. Figuri. Ed. Hackett. 102-108 (compara ia cu dubla articulare a imbajului vorbit. 1982. Ed. Buc. Univers. în vol. Buc. 1971. N. 373-384. Dic ionarul figurilor de stil. Mikel. p. Pierre. Buc. Buc. vol. Jean-Marie Schaeffer. Pontica. Polirom. simbolul şi alegoria). Buc. Gérard. Univers. 297402 ("Muncă. ELU. Indianapolis. Ed.. Nelson. Adevăr şi metodă. Pierre. Ed. Pontica. Gottlob. Genette. Gadamer. Ed.. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Retorica poeziei. Supraomul de masă. 1969. Buc. Du Marsais. Buc. 1996. Fontanier. Logică şi filozofie. Hans-Georg. Buc.. 1978. Dragomirescu.. XI. Foucault. ----. Univers. p. Ed Ştiin ifică. Buc. Figura şi locul.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. ----. 2001. Ducrot. Buc. Poeticul. Tratat de semiotică generală. Constan a. Oswald. p. 106-110 (dialogul). 49-56 (Limbajul poetic) 38. ----. Ed. Ed. Filosofia limbajului. p. ----. Constan a. Despre tropi.

2002. Achim. Jan.. Mihaela. Estetica. Ed. 1972. Ed. 79-161 63. Prolégomènes à une théorie du langage.. Nr. 259-267 58. Heidegger. Buc. 27-55 65. p. Univers. p. Meridiane. Buc. Huyghe. Secolul 20. 2008. Poetică şi stilistică. Poetica matematică. ----. p. Paradigme universale.. 244-254 55.. Cluj-Napoca. Ionescu. II. 1974. Lawson. Univers. 1982. Buc. 1991 62. 251-262 (stilul) 59. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 50. 68-82 60. 2006. Paralela 45. Anastasia. Kristeva. dialogul în film). 195-200 390 . Partea şi întregul. Academiei. p.. Secolul 20. p. 1996. 1981. Solomon. 1968. 1999 57. Ed. şi vol. Politică. Ed. Jenny. p. p. Ştiin ifică. Buc. Humanitas. Mukařovský. Nae. 269-279 (Narativitatea) 64. Buc. Piteşti. p. p. 1974. Orientări moderne. ----. 31-54 66. Ed. Ed. II. Univers. Dialog cu vizibilul. Georg. Antropologia culturală. Ed.. Buc. Lukács. 195-198 (Urâtul). Pornind de la un zâmbet. Piteşti. Ed. Meridiane... Buc.. Artă şi ordinator.. Claude. Paradigme universale II. p. 197-213 67. Heisenberg. 1968. 1970. Hjlemslev. în rev. ----. 267-314 52. 260-261. Curs de istorie a metafizicei. Artă şi ştiin ă. în vol. p. 114-120 56. Buc. p. Louis. 168-188 53. Édition de Minuit. L. în rev. Psihanaliză şi limbaj. Julia. 138-168. Werner. Univers. 2005. 179-181 68.. Mihu. vol. Despre limbajul poetic. 124-131 (Imprecizia). 32-46 51. Nr. Moles. p. Paralela 45. p. Buc. Ed.. Ed. Buc.. Originea operei de artă. John Howard. Abraham. 638-680 (alegorie şi simbol) 61. 133146 (arta ca formă de limbaj. p. Martin. Antropologia structurală. Limbajul artistic românesc în secolul XX. 12-3/1995 (358-359-360). 1972. Buc. Ed. 1978. 386-402 54. Ed. Buc. Pornind de la un zâmbet. Mancaş.. p. Caracterul de limbă al poeziei. Marcus. Paris. Buc. Ed. Dacia. 237-248 (Model şi metaforă). 20-21 (Simbolul artistic). Lévi-Strauss. René. 258-263 (Liric şi narativ) şi II. Rostirea singulară. p. Meridiane. 1986. ----. I. Ed. Meridiane. Film şi crea ie. I. Ed. cap. p. 1-2-3 (358-359360).

Pease.. politic. Sartori. Univers. Ed. Ed. Estetica poeziei lirice. p. ----. Puterea culorilor. XILXXII 71. Buc. Radu. 137-332 78. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. p. 1991 84. în vol. Limba păsărilor. Ed. Buc. 1974. 1-2-3/1995 (358-359-360) . Buc. All Educa ional. Universitatea Bucureşti. Meridiane. lucrare colectivă. Studii de estetică. Buc. O poetică a atmosferei. 87. Petroşel. 1989. Ed... muzical. 96-129 80. Buc. Panofsky. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Giovanni. 1984. p. 2005 86. Pius.. religios. plastic. Buc. Buc. Ne . Platon. Estetica. p. Ricoeur. 2000. Ed. parodia) 73. Timişoara. Paul. Marcel. Revista Secolul 20. Retorica parodiei. Polirom. Metafora vie. p. etc. Cezar. III. Limbajul trupului. Ed. Marius I. 2006 77. Buc. Nietzsche. Étienne. Daniela. Nicholas. Humanitas. Ed. Buc. Ed.. Daniela. Paris. 325-326-327 81. Teoria limbajului. Buc. 1972.. Nr. teatral. Împotriva interpretării. Orientări moderne.. 1975. II. 1995 72. 1978. Polimark.. Poetică şi stilistică. p. Negroponte. Flammarion. Cluj-Napoca. Ed. Opere. Erwin. Ideea Europeană. Rossignol. literar. Facultatea de Jurnalistică. Hestia. Buc. 133-160 (arta ca formă de limbaj.. 1937. p. Souriau. 407-408 74.. 2010 83. Liviu. Nr. I.. corporal. Buc. Artă şi conven ie. Cratylos. Buc. Rusu.. Ed. 343-417 70. Univers. Andrei. Iaşi. Mariana. Ed. Ed. 66-104 85. Univers. prea omenesc. Nasta.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 69. Friedrich. 95-116 88. Institutului de Psihologie al Universită ii. Era digitală ("Being Digital").. Univers. p. L'univers filmique. Pleşu. Roven a-Frumuşani. 2000. Artă şi semnifica ie. Allan. Ed. Introducere în semiotică. Secolul 20. p. Ed. Ed. 209-214 89. 1953 (arta ca formă de limbaj) 391 . 90-110 82. Buc. 1980 75.Limbaje: poetic. Opere complete – 3 – Omensc. stilistică şi procesul analitic. p. Sontag.. Ed. p. Univers. 1989. Susan. 1993 (limbajul nonverbal) 76. Humanitas. Buc. Homo videns. Ed. 1994 79. Servien. 4960..

Cercetări filosofice. 163-184 103. ELU. Wellek. Univers. Orientări moderne. Postume. Introducere în literatura fantastică. 1983. poetul) 94. Ed. 5-26 100.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 90. Ed. ----. V. Speran ia. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Ce este literatura?. Ludwig. p. p. volum colectiv. 1967 93. ELU. 128-132. p. George. 310-338 97.. Feeling and Form. matematicianul. Estetica cuvântului) 392 . 1976. 33-38.. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Vianu. Ed. Wittgenstein. Ed. New York. Ed. 1995. xxxx. Vossler. 200-226 109.. 245-250 ("Competen ă şi performan ă") 95. Ed. p. Humanitas. Univers. xxxx. 1973. 1972 91.. Iaşi. Albatros. Ed. Buc. Nr.. p. Metafizica probabilistă. Language and Silence. p. Idei în dialog. Wald. În elesuri iudaice. 1972. Teoria literaturii. Limbile na ionale ca stiluri. 1983. 1966.. Polirom. p. Art as Language. 1995 105. Buc. volum colectiv. Filozofia imaginilor. 77-94 (alegoria) 96. Poetică şi stilistică. Buc. Mică enciclopedie a figurilor de stil. 2003 101. Eugeniu. Todorov. Vinogradov. După Babel. Problema fundamentării teoriei limbajului poetic. Buc. René. Buc. Univers. Jean-Jacques. p. Buc. Cele trei limbaje ale omului. 1990. Ed... Buc.. în vol. Buc. 161-164 104. Poetică. 1967.V. Univers. 245-280 102. în vol. 9. ----. Academiei Române. Ed. Suppes. xxxx. Buc.. p. xxxx. 1985 107. Karl. edi ia a doua. Tudor. Steiner. Wunenburger. Estetică. 94-109. Yale University Press. p.. Ed. Ed. 14-16 (muzicianul. Meaning and Aesthetic Theory. Austin Warren. Wittgenstein. Tritonuri. 102-106. Univers. Buc. 86-88. p. Ed... Tzvetan. 1983. Univers. 25-28. Hasefer. Humanitas. Ed. p. p. Buc. Dic ionar de termeni literari.. 1979. 148-159 98. 2004. xxxx. Cartea interferen elor. ----. 1953 106. Patrick. 645-662 99. 237-238 108. Ed.. 64-87 (Bahtin. p. A Theory of Art. 1975. Teorii ale simbolului. 210229 (eufonia. în rev. Buc. Ini iere în poetică. xxxx. Buc. Sociologie. septembrie 2008. ritmul şi metrul). 219-245 92. Mihail.. Henri.

S-au elaborat un număr mare de scheme ale comunicării cu alură vizual-geometrică. realită i care. Accesul la con inuturile de ordin spiritual ale operelor implică învă area şi acomodarea la aceste coduri. xxxx. Altfel spus. la rândul lor. Acesta are valabilitate şi eficien ă în limitele unui model cultural la alcătuirea şi func ionarea căruia participă nemijlocit. Putem zice că to i cei care au contact nemijlocit cu aspectul concret-sensibil al operei de artă sunt receptori. operele de artă se cer a fi interpretate şi nu descifrate pentru că ele nu sunt un cifru.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 110. viziuni şi aspecte ale vie ii printr-un limbaj specializat. acesta având drept con inut nematerial informa ia. Căci artiştii exprimă în şi prin operele lor trăiri. idei. Codul este un ansamblu de semne corelativ cu un grupaj de reguli de operare cu acele semne. dar numai unii dintre ei sunt destinatari şi aceasta din cauză că o operă de artă izbutită esteticeşte este înzestrată automat cu atributul ambiguită ii estetice rezidând în straturile ei de adâncime unde germinează multiplicitatea de sensuri. codul şi receptorul (destinatarul). codurile. în vol.. Buc. Codurile sunt scheme de organizare a ceea ce la suprafa ă ne apare ca text. comunicare şi comunicare artistică Orice comunicare interumană se realizează cu ajutorul semnelor care substituie realită i materiale sau spirituale absente. sunt asamblate într-un limbaj care are func iile principale de comunicare şi semnificare. Ce este literatura?. La rândul lor. există un cod universal al ei şi coduri particulare ale ramurilor şi autorilor de opere. Ed. Univers. dar a căror diversitate are drept rădăcină comună trei momente: emi ătorul (transmi ătorul). atitudini. fiindcă acestea nu pot fi relevate şi revelate prin alte limbaje. pot fi „citite” ca semne. Utilizarea semnelor – instrumente inventate de om sau investite de el cu func ia substitutivă – presupune gramatici sau coduri. pentru a asigura eficien a comunicării. având scopul de a comunica o informa ie. Şcoala formală rusă. 1983 IV. artiştii configurează forme 393 . De aceea.B. În ceea ce priveşte arta. Operele sunt configurări imaginate şi nu imaginare ale unor lumi posibile şi autotelice la care avem acces pe puntea recogniscibilită ii.23 Artă.

D. "Grupul ". Retorică generală. ). În raport cu lumea reală şi spirituală din care provine. Television and the patterns of mass culture. The Free Press/Collier-MacMillan. opera rezonează pentru to i. Poetică şi stilistică. pe marginea aceleiaşi opere. Ed. 401-424 2.M. în Rosenberg. to i cei care vin în contact nemijlocit cu ea ar în elege acelaşi lucru. Univers. După părerea mea. se poate spune. nu transmite cum se spune de obicei. ori. Adorno. El n-are aşa-zisa intă cum are. indiferent de inten iile autorului ei. Mass culture. fiecare ins raportând-o la sinele său singular ca urmare a aplicării asupra ei a setului de coduri pe care le de ine din experien a receptivă anterioară.. artistul sugerează însă cu mijloace foarte precise. 1972. El azvârle opera în lume şi ea va avea destinul ei propriu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală de via ă posibile în care ne invită să pătrundem spre a ne regăsi prin identificare.. Theodor W.. De aceea. Cum spune academicianul Solomon Marcus. Mutatis mutandis. Dacă artistul. ar comunica pur şi simplu o informa ie. că textul artistului semănă cu cel al Papei care se adresează urbi et orbi. chiar contradictorii. ca o telefonistă. nici nu-şi propune să comunice. aceasta e izbutită când are însuşirea exactită ii perfecte. ci şi pur şi simplu îşi exprimă stări sufleteşti şi o weltanschauung prin configurări concretsensibile şi estetic expresive. Bibliografie pe tema Artă. New York/London. opera de artă este o ordonare sublimată a haosului dinăuntru şi dinafară. introducând no iunea de adresabilitate. prin opera sa. în vol. cum zice într-un loc Tudor Vianu. Artistul alege pentru a exprima ce are în gând şi în suflet calea artei întrucât acestea nu pot fi exprimate pe altă cale. White (Ed. comunicare şi comunicare artistică 1. de exemplu. televiziunea. The popular arts in America. iar aceasta este un câmp al nenumăratelor interpretări posibile. o informa ie este primită de către to i destinatarii fără diferen e. p. De aceea. Buc. B. În ceea ce priveşte comunicarea. Când vorbim despre comunicare ne referim la informa ie şi nu la trăiri şi semnifica ii. Orientări moderne. Semnele artistului sunt cuprinse astfel în coduri particulare încât pot genera cu legitimitate cognitivă ambiguitate estetică. artistul nu comunică ceva. 1957 394 . dar pentru fiecare altfel. se ştie că există o mare diversitate de reac ii.

Ed. Ed. René. Ed. Artemis. Massimo. Harold. savoirs. The popular arts in America.. 1991 Balle. 8. Trei. Iaşi. Vera F. Ed. 1976 Bertrand. 2000 Birkenbihl. Buc. Dumitru.. Buc. 16. Institutul European. Paul. Buc. Buc.. 2000. Arendt. 13. Univers. 353-354 (un citat din Kafka) Bonnange. 4. Revista de Filosofie. 6. p. Ed. 129-140 Bense. Secolul 20. Buc. 18. Semiotică.. p.. 7. 7. 782-795 Berger. Septimiu. Pierre. Buc. Roland. în Rosenberg. Ed. Gemma Pres.. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. 15. 5. 19. ). Max. Society and Culture. Jean. Meridiane.. 2000 Bloom.. Don Juan sau Pavlov?. New York/London. SNSPA. 1997 Barthes. Nr. Jean. Ed. Claude-Jean. Tele universite.. Buc. vol. Theories de la communication. Buc. Academiei Române. Antrenamentul comunicării. Antropologia della comunicazione audiovisuale (Antropologia comunicări vizuale). Cultură şi comunicare. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3.. Daniel. 1. p. 14. Hannah. 128-142 Chelcea. Introducere în ştiin ele comunicării. 2008 Chevalier. Costa&Nolan. 1957 Attalah. Ed. Mică estetică abstractă. Imperiul sunetelor. Buc. Canonul occidental. Iaşi. The Free Press/CollierMacMillan. Tomul 17. 1970. Cuvintele nu sunt de ajuns. Francisc. p. Polirom. Meridiane. 10. Cartea Românească. Facultatea de Comunicare şi Rela ii Publice "David Ogilvy". Comunicare. Alain Gheerbrant. p.. 12. 8-9-10/1981. Mass culture. 17. Presses de l”universite de Quebec.. Chantal Thomas. Humanitas. 1999 Bor un. Ed. D. în rev. 2000 Caune. Despre televiziune. Limbaj şi comunicare. 2000 Bourdieu. Deontologia mijloacelor de comunicare. Claude. 1998. A-D. 1994. 11. 9.M. Agora. Artă şi comunicare. White (Ed. Buc. Nr. Ed. sujets. B. 1998 Canevacci. Ed. Buc.. 2001 Bougnoux. Dic ionar de simboluri. 166-167 "Turnul Babel" 395 . Sens.

Buc. 2003 32. edi ia a II-a. Meridiane. 2009 21. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 20. 1981 26. ----. Comunicarea simbolică. Ed.. Mihai. Proceedings of INTED. Suceava. Robert. Dinu. Ed.. Corjan. Iaşi.. Ed.repere fundamentale.. C. Ed. Arhitectura discursului publicitar. Non-verbal communication in the Frame of Elearning: an International Comparisson.. Les textes: types et prototypes. Polirom. p. Semiotica limbajului publicitar.. 797-802 396 .. Principiile comunicării literare. Ed. Paris. 2004 23. Paul. Nedelko Z. Denis Hollier (coord. Buc. 110-119 33. Eco. Ed. I.-M. Babel. Frank. Dufrenne. p. Debord.C. 1973. Peter. Introducere în sistemul mass-media. Gallimard. 2004 25. Opera deschisă. Comunicarea. Mikel. De la sociologia literaturii la teoria comunicării. Valencia. 279294 (comunicarea cinematografică). Mass media şi societatea. Fenomenologia experien ei estetice.). ----. 107-108 "Turnul Babel" 22. Lagos. Univers. Buc. Buc. Collet. Ed. Dâncu. Guy. 2003. Ed. Vasile Sebastian.. Jean-Marie Schaeffer. Maria. 2006 27. p. Nathan. Ed. Helmar. Cluj-Napoca. O teorie a semioticii. Maurice. Tomul 17.. 2000. 1992 37. 1997. Ed. Paris. J. I. Paris. 1992 28. Nr. vol. Meridiane. Escarpit. p. 1997 30. 247-356. Ene. în Adam. Ducrot. p. 377-458.. Mihai. 1980.. 40-56 35. ELU. Comunicarea .. Academiei Române. Ed.. Buc. Revista de Filozofie. Buc. Umberto. ----. Dacia. Ed. Buc. Buc. Trei. 1976. 1970. Comunicare. Oswald. Textul şi imaginea. Buc. p. Coman.. p. Universită ii Suceava. 1996. Simbolurile biblice. Ed. Ciornu. Buc. 100-130 (comunicarea prin teatru) 34. Cocagnac. 458-465 (glosar terminologic) 38. 7. 2001 24. Panorama des Sciences Humaines. Buc. 295-312 (informa ia estetică şi estetica informa ională) 31. Cartea gesturilor. p. Estetica informa ională ca exemplu al cibernetizării problematicii social-filozofice. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Ed.E.. La société du spectacle. Humanitas. Corti. Ştiin ifică. Buc.ro. Alina Bârgăoanu. Gallimard. 20-24 (revolu ia copernicană) 29. Ed. Dobrescu. 1969 36.

informa ie şi adevăr.ro. Interpretarea artei programate. Virgiliu. Istoria căr ii. Adevăr şi metodă.. Gadamer. Secretele comunicării. Falsa personalizare. Buc. Ed. 229-233 47. Cristina. Politică. Cultură şi comunicare. Christopher. 7. Teora. Ed. în vol. Flamingo. Hans-Georg. Publicitate şi psihanaliză. Lasch. Jean-Yves Roy. Comunicare. Politică. p. 1983. 1974. Junimea. 2001 55. 167-192 ("Katharsis: valen a comunicativă a experien ei estetice") 51.. Hlavácek. Ed. Jean-Noël.. Institutul European. Polirom.. p. Actualitatea frumosului. Habermas. 206-209. Jaakko. Ed. Le Point. Ed. 190-230 45. Buc. Buc. Borges. 558-569 (retorica) 41. Iaşi. Larry. Academiei Române. Jürgen. New York. Haineault. Lardellier. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Buc. 2007. Filosofia culturii. Buc. 1998. Buc. Dori-Luise. 1988. Nr. "Fa a nevăzută a televiziunii" 43. ----. Gustin. 1979 397 . Clémentine.. Prodromos. Hăulică. 1993 52. 2002 50. p. Ed. Buc. Ed. Hintikka. Ed. colectiv Epistemologie. Amaltea. Luis. 2004 42. Buc. Iaşi. 2002 53. Tritonic. Homo ludens. p. Ed. p. Johan.. Buc. P. Politique-spectacle. 2000. Buc. Teoria legăturii ritualice – Antropologie şi comunicare. Zvonurile. Labarre. No Space No Choice No Jobs No Logo. 2003 56. Klein. 1970. Georgiu. Humanitas. p. 20-26 mai 1985 44... Warner Books.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 39. Jauss. Iaşi. 2001. Hans Robert. Buc. p. Naomi. Trei. Buc. în vol. Ed. 827-832 49. Ed. Huizinga. Univers. King. Ed. Grigore.. Tomul 17. Căr ile şi noaptea. Gheorghe. 142-214 48. Inferen ă. Ed. Humanitas.. Kapferer. Cunoaştere şi comunicare.. La Prime à l'emballage.. Orientări contemporane. Ed. Ştiin a şi războiul sfârşitului lumii. 1983. Ed. Josef. Revista de Filozofie.. Albert. London. 2002 46. 177-189 40. 2001 54. The Culture of Narcissism. 213-216.

The conquest of the unhappy consciousness. New Perspectives in Communication. London. Informa ie şi redundan ă. University of Minnesota Press. Comunicarea. p. Arta cinematografică. Colectiv Estetică. An Introduction. Pierre. McKay. p.... ClujNapoca. p. Culture and Communication. John. Nemira. Denis. informa ie. Humanitas. în One-dimensional man. 1997. Ştiin ifică. Meridiane. 212-233. 335-376 66. pag. Ed. Sage. 1998 61. Dacia.. 193-197. Poetica matematică. Buc. Ed. Gabriel. Marshall. 2005. 234-239. p. p. Mihu. Ed. 21-53. Institutul European. Ra ionalitate. 150-163 (comunicare) 62. Lévy. McQuail. Cluj-Napoca. Iaşi. Ed. p. Buc. Denis. Ed. 27-91 59. ----. 196-210 73. 2000 71. Boston. Cyberculture. Buc. Merrill. Paradigme universale I. Comunicare. Comunicarea mediatică. Marcus. Artă şi ordinator. 2001 69. 243-268 63. în vol. Iaşi. Institutul European. Om şi simbol. ----.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 57. 1972 74. Media Messages and Men. Sociodinamica culturii. 213-221 72. Andrei. Cambridge University Press. Buc. Ed. 1993 68. Ed. Bernard. Lochard. Antropologia culturală. 1976 58. Nanu. Guy. 1974 75. Mass Comunication Theory. 135-150 (informa ia). Polirom. Mass-media sau mediul invizibil. 1974. Ed. Compara ie 398 . ----. Henri Boyer. McLuhan.. Leach.. Solomon. Achim. p. Ed. Ralph Lowenstein. 1970. 1991. programare. Ed. Dacia. Cademiei. McQuail. 2002. Ed. Minneapolis. p. 228-286 65. Miegé. 2001. Beacon Press. Iaşi. Marcuse. Moles. Ed. ----. Liiceanu. 86-962 60. Ştiin ifică. Abraham. Societatea cucerită de comunicare. Buc. Vizual. Edmund. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology.. Buc. 1971 70. Adina. Herbert. Sven Windhal. Comunicarea prin imagine. 2005.. Ed. Piteşti. Repressive desublimation. Buc. Buc. Marga. The logic by which symbols are connectEd. Facultatea de Comunicare şi Rela ii Publice. SNSPA. (Artele spectacolului. p. Ed. Ed. New York. 1966 64. 2002. Argumentare. Paralela 45. 1999 67. Modele ale comunicării. Ed.

p.. A Study of the Changing American Character. Secolul 20. Polimark. Artă şi conven ie.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 76. Iaşi. 1999 Noica. 81. Homo videns. 91. 1994 Pease. Facultatea de Jurnalistică. Buc. 90. 240-241. Ed. p. Ed. p. Universită ii din Bucureşti. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. între teatru şi film. Sociologia comunicării. 13 ("Orice comunicare este înăuntrul comuniunii") ----. Ed. The Lonely Crowd. 143-155 (v. 44-64. 2007 Radu. Polirom. Mirton. bibliografie pentru temă) Sartori. Universitatea Bucureşti.. Critica imaginii de film. 242-243. Era digitală ("Being Digital"). Adrian. Limbajul vorbirii.. p. Dincolo de seninătate. Polirom. Nr. Georgeta. Ed. Ed. Trei. Ed. Buc. Polimark. 2002 Pease. 2005 399 . p... 89. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. 118-142 (comunicarea prin teatru. Cartea Românească. 2006 Protopopescu. 2001. 83. 1991. p. 9-20. Contribu ii la teoria comunicării. Constantin. Buc. Giovanni.. Ed. Limbajul trupului. 92. Ed. 244-267) Negroponte.. Polirom. Valentin. Ed. în rev. Ed.. Yale University Press. 88. Buc. 138-142). 2005 Preda. 153-155. 145-183.. 2001 Restion. New Haven Connecticut. Ed. p. 1961 (prima edi ie 1950) Roven a–Frumuşani. p.v. Ed. Buc. Allan. 1981.). 85. 1989. p. Timişoara. 78. 2001 Popescu. David. p. 325-326-327. Rostirea filozofică românească. 147-171 Ra ă. I. Buc. 87. 82. Despre film şi t. Jurnalismul cultural şi de opinie şi tehnici de redactare în presa scrisă. 1970 Pailliart. Introducere în semiotică. 79. 77. 80. Sorin. Ed. Stil şi limbaj în mass-media din România. Costin. Daniela. Ed. Repede aruncătură de privire asupra limbii. Iaşi.. Cezar. Emanuel... Humanitas. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Allan Garner. 84. Buc. cu bibliografie pentru temă la p. 257-261 "Reclama între pulsiune şi fantasmă" Rad. Allan. Iaşi. All. Ştiin ifică. Buc. Spa iul public şi comunicarea. 1993 Pedler. 86.. Buc. Homo ciberneticus. 189-198 Riesman. Ilie (coord. Nicholas.

O introducere în semiotică. Ed. Ed. Humanitas. 145157 400 . 182 96.S. 335-337 ("Aleatorul inten ional") 103. Sontag. Buc. 2000 104. Semnele: o introducere în semiotică. Suppes. 2002. p.. biblioteca Unatc. 1966 98. schema valoroasă euristic. 1995 95. 2002 108. 179 (v.. Gianni. Univers. 202-258 109. p. Buc. Schveiger. Constan a. O. Ed. Facla. Ed.. Postmodernismul în antropologia culturală. Buc. 229-233.. p. Buc. Metafizica probabilistă. Paul. p. Iaşi. Van Cuilenburg. Ed.. Talk-show radiofonic.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 93. Reguli pentru parcul uman. vol.. edi ia a doua. Tolcea. II. Ştiin a comunicării. 31-81. Ed. Humanitas. ca o diagramă schematică de flux a lui Shannon şi Weaver). Todorov. Omul dialogal. Teorii ale simbolului.. Institutul European. revăzută 105. 1983. Buc. 1998. 169-173. Susan. 324-327 110.. Teodorescu. Buc. 2000. Andra. Polirom. Brumar. 2006. 1983. Adam. Etica interpretării. Univers. Bogdan. G. Ed. Iaşi. Ezoterism şi comunicare simbolică. Comunicarea. 1999. 35-37 (scheme) 94. Iaşi. Şerbănescu. 193-202 100.. Sebeok. Ed.. p. Univers. Vasile. Gabriel. Buc.. 2006 106. Polirom. Buc. Introducere în semantică. Sloterdijk. 146-159. Şimonca.. Steiner. Troc. Vattimo. Omul şi universul informa ional. Noomen. Ed. Ovidiu. După Babel. Sfez... Ogodescu. Ed. Polirom.. L. Stössel. Împotriva interpretării. p. Thomas A. Buc.. 2003 99.. teză de doctorat. Tzvetan. Ed. 2000. Shaff. Iaşi. Ed. Humanitas. Genurile publicistice. 2002 97. Cum se scrie un text. p. Patrick. 1978 102. Ed. Manual de jurnalism. Buc. Cinci milenii de manipulare. 1990. 81173 107. 208-210 ("La ce ne putem aştepta"). Scripta. Pontica. Buc. Buc. Buc. 1995. Şt.. p. Ed. Ştiin ifică. 93-146 "Turnul Babel" 101. 1984. Buc. Peter. J. Statul spectacol.W. Humanitas. p. Schwartzenberg. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Ed. Roger-Gérard. edi ia a doua 111. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. D. Tonoiu. Ed.J. Ed. Funda iei Culturale Române. Scholten. George. Marcel.

crea ie. o lume în continuă schimbare. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 112. (cap. Ed. 154-162 "Imagini subliminale") 115. Buc. senzorial cu o operă de artă sunt receptori şi nu destinatari. „prejudecă i estetice” sau. Paul. în rev. Muta iile care s-au produs în 401 . Cultură şi mass-media. în rev. xxxx. XIII "Accesorii senzoriale" şi subcapitolul de la p. Albatros. P. Ed. după Ortega y Gasset. 1998 113.. Secolul 21. p. imagine. Comunicarea politică. Ştiin ifică.. Ed. xxxx.. receptori). Computer. opera ar rămâne în stadiul de obiect printre alte obiecte. Secolul 21. gustarea estetică şi evaluarea ei. 1999. p. Estetică. 1991. prefa ă şi note de Victor Ernest Maşek 122. xxxx. Galille. sunet. informa ie. p. D. xxxx. Watzlawick. 2004. Internet. Paris. Secolul 20. Nr. Secolul 21. Volkoff. xxxx. Ed. Antet. xxxx. 230-238 (retorica) 114. Nr. 4-9/2000 (421-426) 123. 393-394 121. 16/2009. Une logique de la communication. Zemor. Buc. în sens strict. Buc. 1-6/2006. este instan a instauratoare a operei în sensul că. Buc. Tratat de dezinformare. Mass-media. La bombe informatique. Ed.B... Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Paul. Ed. 1-6/2006 119. Institutul European. programare. Nr. Seuil. 14-64 120. în rev. 1972 117. 1973 116. Sisteme de comunicare umană. Buc. mai explicit. p. în rev. Se poate conchide zicând că. Ed.. All Educa ional. Lucia. Gheorghe. 2003 118. receptorul de artă.24 Receptarea artistică sau estetică Dintre componentele “fenomenului artistic” (autori. Vlădu escu. Gutenberg. operă. Vladimir. fără recunoaşterea. Wald. 98-148 IV. Ştiin ifică. 1972. Nr. Paris. care în unele estetici este denumit şi contemplator. experien ă estetică receptivă. destinatarii fiind numai cei care au pregătirea pentru a se raporta la ea în mod adecvat pe terenul codurilor specifice care sunt denumite în discursul estetic prin expresia consacrată „orizont de aşteptare” sau. Iaşi. Virilio. Jackson. Cuvânt. Filozofia în Roma antică. to i cei care vin în contact nemijlocit.

Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală tipologia operelor de artă şi re eaua mass-media au condi ionat un receptor mai activ şi în acelaşi timp cooperant. Ed. Theodor W. p. opera îl face pe autor. Buc. Raymond. Plăcerea textului.. Buc. 263-275 (mesajul teatral). Buc. 51-53. Roland. De aceea când spunem „X a făcut această operă” punem accentul pe opera. Buc. 1968. Adam. 1987) 8. Piteşti. Minerva. Ed. sunt cazuri când autoritatea autorului legitimează opera şi. Deci. 1970 (inclus în Romanul scriiturii. p. Buc. Editions du Seuil. Walter. Arta şi percep ia vizuală. cartea a X-a. 209210. Paris. 264-265 402 . 56-118 (diferen a dintre comentariu şi critică). Aristotel. 238-251 4. cu atât noutatea pentru el este mai mică. Etica nicomahică. 1994 7. Ed. Ed. 19. Ed..B. Cu cât orizontul de aşteptare al receptorului este mai întins şi mai divers. iar când spunem „opera aceasta a făcut-o X” punem accentul pe autor. Cluj-Napoca. 1999 6. Echinox. Din punct de vedere genetic se în elege de la sine că autorul face opera. de cele mai multe ori. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Analiza povestirii. Aron. Univers. într-o anumită măsură.. Ed. Institutul European Iaşi. 231-232. Ce este cinematograful?. opera îl afirmă în lume pe autor. Iluminări.. 2005 3. IV. însă. Spectatorul angajat. În ceea ce priveşte imaginea publică a celor doi termeni. S/Z. Jean-Michel. 1988. Meridiane. Paralela 45. Ed.24. 125-126.a Receptarea artistică în general 1. p. Barthes. un creator pe cont propriu având ca punct de pornire opera de artă. 1979 5. ci pentru a retrăi aceeaşi stare sufletească şi eventual a i se lumina alte aspecte nebănuite la lecturile anterioare.. Ed. Meridiane. 9. Ed. ----. Arnheim. 281-294 (canalul muzicii). 54-55) 2. 45-56. din perspectivă sociologică.. Teoria estetică. Acest tip de receptor revine la aceeaşi operă nu atât pentru a afla ceva. 276-281 (artele vizuale). p. Françoise Revaz. André. Benjamin. Univers.. Adorno. 2000. 1999 (elipsa. Rudolf. Bazin.

Matei. Teoria generală a criticii. Moarte la Vene ia) 11. Ed. p. Iaşi. A citi. 147-171 23. Retorica romanului. Boboc. 2001 12. pentru Literatură. A citi.. Ed.. Buc. Buc. Jean. Eminescu. a reciti. Introducere în teoria lecturii. 2005 21. Critica gustului. a 2-a. Interpretare şi ra ionalitate... ----.. Ştiin ifică şi Enciclopedică.Modele analitice de lectură). Iaşi. 113 15. 127-136 (Prelectura). 1998. Univers. p. 1985. Galvano. 2000.. Buc. Polirom. ----. Gilles. Brandi. Della Volpe. 206 403 . Dimitrie. Dramaturgy of the Spectator. Ed. Cunoaştere şi comprehensiune. Buc. 58102 (Lectorul).. Buc. Marco. 274-278 (un model de analiză şi interpretare a unei opere de artă. Drama Review. Ed. Nietzsche şi filosofia. Ed. 75-79 (cele 7 tipuri ale decodificării). Borges. Pierre. Ed.. 2006. 1998. Caune.. p. p. De Marinis. Nr. Buc. Cultură şi comunicare. Ed. Junimea. 302322 (filmul) 18. I şi II. Univers. Ed. Buc. Istoria ieroglifică. 202-217 26. Bourdieu. ----. Meridiane. Polirom. Ed. Ed. Cezar. Buc. 1985. p. Humanitas.. Alexandru.. 2003 22. Kalokagathon. Buc. Călinescu. 31. Deleuze. Ed. Ed. 66-69 (opera. Cornea. Economia bunurilor smbolice. Booth. p. Univers. Hermeneutică şi ontologie. p. 2006 25. p. 1975. Jorge Luis. Ideea europeană. Comarnescu. 34-35 29. Regulile artei. Iaşi. Buc. Iaşi. autorul. Harap Alb 27. a reciti. Buc.. Bloom. Ed. 67-78 24. 1965 19. 122-126 (Itinerarul preformării. Wayne C. Buc.. Criza spiritului american. 1989. 2/1987 28. 1986 16. Ed. Creangă. 4-IV-2005. 438-453 17. Polirom. Radu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10. Cartea Românească. Univers. Cantemir. în rev. 103-121 (Probleme ale sensului şi referin ei). 1976. Ed. 1987 sau vol. Paul. 1999 13. cititorul) 14. Allan. Univers. 1983. Paideia. Hermetica şi ştiin ele umane. Buc. Ed. Cesare. Didactică şi Pedagogică.. Artă şi conven ie. Cartea de nisip. p. p. Petru. Ed. Ed. Către o poetică a reflectării. Ion.. Contemporanul. Buc. p. 128-142 20. Nr. Ed. Humanitas. ----.

1995.. Ed. Ed.. Evola. Ed. Jean-Marie Schaeffer. 1972. 1996. Babel. p. doctrina şi "Arta Regală". texte alese. Ferdinand. p. Roşca. p. Mădălina. Ontologia operei de artă în lumina principiului identită ii. 24-55 33. Constan a. Nr. p.. Ed.. Algos. Esen a filozofiei. Buc. Univers. Ed. Constan a. Garamond. 125-128 (Intentio operis vs. Buc. Aventurile imaginii. ----. Ed. Wilhelm. Buc. Meridiane. Intentio actoris). Mihai. 2002. 17-42 (Intentio lectoris.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 30. Comunicarea. Eco Umberto. Ed. 295-299 404 . Pontica. Faure.. Meridiane. Dilthey. 1999 47. 66-71 35. p. Limitele interpretării. 118-121 36. 2003. 81-83. p. Philosophia mirabilis. 1999.. Însemnări despre semiotica receptării). Ed.. Dumitriu. 1997 46. Ducrot. p. Lector in fabula. Filosofie contemporană. Constan a. Ed. Pontica.. ----. O teorie a semioticii. 1996. Funda iei Culturale Române. Nemira. Dinu. 220 40. Interpretare şi suprainterpretare. Diaconu. Ed. p. 295-312 (Informa ia estetică şi estetica informa ională) 34. A reciti. ----. Buc. ----. Gilbert. Ed. vol... Univers. 2000. Ed. Buc. 1976. Geneza hermeneuticii. p. Julius. p. Polirom. 136-151 37. 2000. 161 (tabel de izotopii) 39. în. ----. 43-107 38. 100-130 (publicul şi receptorul ca martor). Eli. Simbolismul ei. Buc. Ed. Buc. 169 45. 2003. Buc. Turnura hermeneutică la Wilhelm Dilthey. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. Humanitas. 1971. Buc. p. Meridiane. Mikel.. p. 1992. 2004 42. Revue Internationale de Philosophie. Buc. Fenomenologia experien ei estetice. Anton. Pontica. Buc. p. Dufrenne. Buc. Ed. Humanitas. Şase plimbări prin pădurea narativă. All. Ed. 112-123 (viziunea despre lume) 32. 25-47 48. Iasşi. ----. Buc. Fellmann. Ed. 179-181 44. Buc. p. Noul dic ionar al ştiin elor limbajului. 1991 43. ----. Forme et communication. teză de doctorat la Facultatea de Filosofie. Ed.. Func ia cinematografului. Opera deschisă. 31. în vol. Tradi ia hermetică. citat ca motto de către Matei Călinescu A citi.. Oswald. Durand. I. 1967 41. ----. în Istoria filosofei în secolul al XIX-lea.

Ed. p. Sémantique structurale. Univers. Sens şi semnifica ie. 1970. 1966 53. vol. Hermeneutica radicală şi opera de artă. Sociologie.. 203-229 59. Johan Wolfgang.. Meridiane. A. Introducere în hermeneutică. Tabula smaragdina.. "Reflexions sur les modèles actanciels". Retorica poeziei. Univers. Goethe... Ed. Paideia. Teora. 248-252 62. 43-48 71. Larousse. Gérard. Perenitatea operei literare.. Foucault. Buc. ----. Michel. ----. Ed. Formă şi idee în teatrul modern. 2004 (p. Ed. Humanitas. Buc. p. John. Rela ia estetică.. Frege. Ed. "aceasta nu este o pipă" 51. p. Ştiin ifică. Ed. Şerban. Merdiane. p.. Paris. Guénon. Ed. Jean-Jacques. ----.J. Ed. Ideea Design & Print. Sigmund. Greimas. Herald. Buc. Genette. 147-148 61. Ed. Grupul M. în vol. Ed. Buc. Univers. Ed. 66-74 60. Afinitită i elective. Iaşi. 110125 (gustul). John E.. Goldmann. Erwin. 1997 65. Gottlob.. 1966. Estetica. 2000. Buc. Gadamer. Ce este un autor?.) Panorama de sciences humanes. Ed. 209-270 63. Gleizal. Interpretarea viselor. Univers.. 518-589.. 1979. 13-32). 2001 67. Univers. 204-366. Northrop. Buc. Buc. Mihail. Buc. Fry. 185224. Hartmann. Buc. Sens şi filozofie. Univers. 2006 70. 1953. 1972. p. 89-113 58. Ed..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 49... ClujNapoca. Paris. Poetică. René. Hermes Trismegistus. Harpcenko. Hufnagel. Adevăr şi metodă. Freud. 2001. Politică. Ed. Ed. Buc. 1974. 488-495. Hans Georg. Arta şi politicul. Ed. Hollier. Foar ă. Du sens. Gallimard.. Buc. Introducere în arhitext – fic iune şi dic iune. Politică. 22-49. p. p.. 1981 405 .. Ed. Buc. 433-451. Polirom. 1972. 1990 50. Paris. Poezie şi adevăr. în vol. Simboluri ale ştiin ei sacre. Hancock. p. p. Nicolai. Anatomia criticii. Buc. Buc. Ed. Estetică. ESPLA. 172-191 64. 637-672 56. 1993 54.. 1997 66. Sociologia literaturii. Buc. Cartea Românească. Buc. Lucien.. Éditions du Seuil. 1999. Univers. 1972 55. Buc. 195-204. 213-227 57. Hermeneutica subiectului. Buc. cap. 1973. Denis (coord. 84-102. Ed. 2004 52. 49 68. 505-507 69. II. 1984. p. 53-71. p. Gassner. p.

124-132. Moutsopoulos. 1977 90. Ed. Moles. Buc. Cartea Românească. Marcuse. Univers. Categoriile estetice. Studii de estetică. libretul 92. p.. ----. first edition 1953. 1974. Anton. Ed. 1970. Humanitas. 24-45. 277278 83. Flautul fermecat. A Theory of Art Developed from Philosophy in a New Key.. Jan.. 194-185 (între demiurgic şi hermeneutic) 84. Note de istorie literară la vol. Mavrodin. Ed. Buc. Pornind de la un zâmbet. 38. vol. Cluj-Napoca. Maiorescu. Piteşti. Lovinescu. Marcus. Ed. Politică.. Critice. Georg... 1989 80. Buc. Flaubert. p. 1987. Jauss. Titu. 3 povestiri. p. Susanne K. Edgar. 1982.. Univers. 1976. Ed.. 21-53 89. 748-814 82. p. pentru Literatură. London. p. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Incanta ia sângelui. Mozart. Mano. Mukařovsky. p. 224-234 75. p. 184 406 . Dacia. Ed.. Ed. Poetica matematică. Langer. Piteşti. Jung. Ed. Ed. Academiei. Starurile. 364 73.. p. Wolfgang. 1974. Al patrulea hagialâc. 449 (despre atitudine) 76. Iaşi. C. II. Adrian. vol. Lukács. 2005. Artă şi revolu ie. Univers..G. Iser. Univers. I. Buc. 98-109 (atitudinea fa ă de operă). Marino. Buc. 1996. Evanghelos. Buc. Roman. Buc. Estetica. 269-285 85.. Ingarden. 350-363 87. Buc. Buc. Solomon. Ed. 392-411 77. 126 91. Buc. 1977 86. Humanitas. Feeling and Form. Abraham. p. Paralela 45. 1967. Ed. Ed. p. 1983. Buc. Buc. Tipuri psihologice.. Institutul European. Studii de estetică.. ----. Actul lecturii. 1997. Sec iunea de aur. Hans Robert. Ed. Ed. Routledge&Kegan Paul Ltd. Ed. Artă şi ordinator. Ed. Ed.. p. Livio. Buc. p.. Paralelea 45. p. 2432 79. Ed. Paradigme universale II. 2006 74. 2005 78. Univers. Rosmarin.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 72. Buc. 8 88. Inspira ia Sf. Ed. p. Herbert. Meridiane. 1993 81. Ed. Meridiane. Morin. ----. 1972. Irina. Creangă şi Creanga de Aur. Buc. Vasile... 1978. Meridiane. Educa ia sentimentală. Hermeneutica ideii de literatură.

p. Luigi. Epistemologie. Gallimard. Ed.. 30-32 (subiectul interpretant are o anumită tradi ie ce-i dă o anumită cultură spirituală. Orientări contemporane. 57-91 102. Buc. 1967 103.. p.Paleologu.P. Northrop. Dictionnaire Mytho-Hermetique. 1980. 239-290. Andrei. Buc. Meridiane. p. Buc.Papu.. Edgar.. VI. Anatomia criticii. Universal Dalsi. Opere.. Buc. 1972 99. p.. Essais d'iconologie.. Cartea Românească. Karl.Platon. Ed. Paris. Ştiin ifică şi Enciclopedică. p.Pop. 291 104. căci interpretarea necesită o bogată "cultură pre-comprehensivă") 110. 2003. 2006 101. Obraz ov. Nā yaśāstra.Pernety. 205) 108. vol. Literatură şi pictură. II. Univers.J. Albatros.. colectiv A şaptea artă. 1989 (Theaitetos.Pleşu. Cartea Românească. p. Ed. Ed. Meridiane. Buc.. Mariana. Fry. 61-65 100. 2009.. Ed. Însemnările unui regizor. Scrisori despre logica lui Hermes. Geneza formelor culturii. în rev. p. Eminescu.. Negulescu. Ce înseamnă plumb?.. Buc. p. Ioana. Ştiin ifică. Univers. Politică. 1974. Ed.. Ed. Buc. 1997. Al. 10-82 407 . O poetică a atmosferei. Ed. Meridiane. 2846 97. Buc. Florian. Net. Buc. 342-358 (publicul) 105. 344-361 (recenzie şi comentariu de Dan Grigorescu) 362-366 (comentarii critice) 94. Nabokov. Nr. p. 11-33 (Amita Bho. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. Despre îngeri. 1989. Epistemologia fără subiect cunoscător. Estetica. Ed. 1979... A.Pareyson. Teoria formativită ii. 1967. Lolita. Noica. Vladimir. Ed.. Artă şi semnifica ie. Interferen a artelor în veacul nostru. Ed. P. Buc. Buc. 3/23 ian. p. Treptele lumii sau Calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. 1987 107. p.Potra. Humanitas. Paris. p. Printech. 69-121 111. 1994. 1983. 1986 98. în vol. 233-250 109. Buc.. Ed. 5 şi Nr. Univers. 4 106. 2004.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 93.----. 1977. Constantin. Buc. Constantin Făge eanu) 95. Buc. Ed.. Erwin. Buc. 156 96. p. Ed. în vol.Pârvulescu. în vol. Ed. Buc. Serghei. 20-22. Mihaela. Idei culturale europene. p. Profesiune: filmul. 291-324. Ed.Popper. 1984. România literară.Panofsky..

Buc. 23 128. 1983. 2007. Ed. Facultatea de Jurnalistică.----.. Comprehensiune sau explicare?. 298299. Buc.. în Le conflit des interprétations. Ed. Ed. Ed. Morfologia basmului.. III. 91-92 120. The John Hopkins University Press. Valori. Polirom. Funda iei pentru literatură şi artă. repetarea creatoare la p. Ed. André. cap. De ce vedem filmele.D. V. Meridiane.Rushdie. Ed. p. p. Manfred. Estetica. Despre interpretare. 2002. Univers. Salman.Scrima.D. 172-203 113.----.. Împotriva interpretării.. p. în vol. 2001 125. p. Buc. Susan. Ed. 1975. p. Univers. F. Ed. 110 115. Eseuri de hermeneutică. Introducere în semiotică.. Iaşi. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Essais d'hermeneutique. Ed. 1986. 1969 118.. Ed. 30-65 114. 1983. Univers. Antropologia apofatică. Ed. Thomas. Buc. George.Şerban. 181189 127. 1970. p. bibliografie. p. Dacia. 2000. Ed.Prop.. Moise.Ricoeur. 1998 116. Artă şi valoare. Universitatea Bucureşti. Hermeneutica. Ed. 1991. M.Steiner. colectiv Arta modernă şi problemele percep iei estetice. 551 (text dintr-un interviu) 123.. Cluj-Napoca. Buc. Marie Laure. Paul. 243 126. 17-78 (v. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Ed. Alex Leo.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 112. Ed.. p.Ralea. 2001 124. Iaşi. Buc. p. 2005.Roven a-Frumuşani.Roman. Buc.Römer. Buc. Paris.----. Daniela. p. Pius. Buc.I. Univers. Polirom.. Ed. p. 1989 119. Toma. După Babel. 50). Polirom. p. Seuil. 118-142 (v. Specificitatea „lecturii” filmului (De la o didactică a cinematografului la publicul ca autor). Buc. omul care L-a întâlnit pe Dumnezeu. 365-503 (mecanismul hermeneutic) 129. 119 121. Ultimul suspin al maurului.Schleiermacher. Narrative as Virtual Reality.... Humanitas. 2006 408 . 138-142) 122. Univers.Sontag. Trei. Eseu asupra lui Freud. Le symbole donne à penser.Riedel. Buc. Iaşi.Servien. Humanitas.Ryan. 1995 117. 1935.E.

432-470 131. Polirom. Buc. Psihologia artei. 144.Vîgotski.Townsend. 1983. Pontica.195197 146. Jean-Jacques. Ed. 359-360 (snobismul) 142. 159-202 135. Austin Warren. Nihilism şi hermeneutică în gândirea postmodernă. All. Film History. Anne. Egil. Ed. p. citat din Schelling 134. p. pentru Literatură. Dabney. 2004. Constan a..----. Iaşi. Gianni. 36 132. Univers.Vattimo. Ed. Kristin. Buc. 1994.Umberto. 23-29 (gustul). p. p. Ed. 274. Intitutul European.xxxx. Ed. Istoria celor şase no iuni. p.. Ed. Funda iei Culturale Române. Tudor.. 102-113 147. 1991 145. Buc..Wald. p. Teorii ale simbolului. Ed. Nietzsche.Tonoiu. Teoria literaturii.----. Cucerirea Americii. Omul dialogal.. Buc.. 1993 141. Wladyslaw. 1973. Meridiane. p. Buc. Termenii cheie ai analizei teatrului. 16-35. Transposing Drama: Studies in Representation. 1991.. 101-125 140. Problema celuilalt. p. Ed. René. Buc. 1981. Wisconsin. Ed. Bordas.Wunenburger. 1987. Iaşi. Meridiane. p. Ed. Buc. Cartea Românească. p. Introducere în estetică. Ed.Tatarkiewicz. 15 139. Eco. Buc. ELU.. Buc. Dincolo de subiect. 30-35 (emo ia estetică).Thompson. 1985 409 . 49-55. Opere. 1999 138. Paris.Übersfeld. Ed. Filozofia imaginilor. Iaşi.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 130.Törnquivist. Tensiunea gândirii. Buc. MacMillan. 1968. 13. 218-260 (publicul) 137. Londra. 1994. Estetica. L. 1991 136.. Evolu ia artei şi exigen ele receptării. Ed. Vasile. 1967. 50 şi urm. Tzvetan. Constan a. An Introduction. 297377.. p.Todorov. Introduction à l'analyse du théatre.Wellek. Heidegger şi hermeneutica. Institutului European. 53-121 133. citat de Pierre Ryngaret.----.S. Henri. Ed. Univers. Pontica. Ed. 2000. 1995. David Bordwell. Ed. vol. University of Wisconsin Press. p. Minerva.. 418-429 143.Vianu. Sfârşitul modernită ii.

24. Jean.. Mircea. Contrapunct. Dittmann. 1988. Buc. Paul. Jauss. Paul. 68 15. 248. Polirom.b Interpretarea (exerci iu hermeneutic) 1. Scrieri despre teatru. Fric. Despre artă şi artişti. p. 1993. 1973. Humanitas. 14. Opere. Gimpel. Buc. Agopian. Minerva. Lorenz. Despre mirare. Minerva. Cluj-Napoca. Buc. p. Stil. Ararat. Herseni.. Acterian. p. Ed. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. 1996. Hans Robert. 2000 5. 174 11. 142 12.. 1993 6. Ed. 1987. Delimitări teoretice (I). Ed. Otto. vol. Gaëtan. Buc. Ştiin ifică. Humanitas. Ed. Ake.. 25 3. Buc. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Buc. 1995 410 . 1998 3. Ed. Haig.. p. Aslan. Humanitas. p. Ed.. Jan.. 151 4. Economia bunurilor simbolice. 1996 2. Ed. Leszek.. Ed. Ed. Buc. p. Tudor. Univers. Buc. L' art du théâtre. Meridiane. Mentalitatea suedeză. Picon. Kolakowski. simbol. Dacia.B. 418-433 IV. p. 134. 89 8. Meridiane. Cezar. p. Univers. Arşavir. 13. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Caune. Buc. Religia. 49 10. Meridiane. Poetica. Liviu. Univers. Papadima.24. Buc. Anul 3. Buc. Aristotel. 125-167. în rev. Polirom. Ed. Ed.. Ed. Daun... Ştefan. Ed. 183-187 6. 1988 5. 89 2. Cărtărescu. p. Cornea. p. Muzeul Literaturii Române. Traian. Buc. p. Bourdieu. 1974. Cornea. 1957.. Buc.. 24 martie. 257. p. 1973. Acterian. Vianu. Ed. Ed. Rudolf. Buc. Ed. Nr. 1986.. Ed. Ed. Paris. 1998 7. Artă şi conven ie. 2003 4. Buc. Jean. Buc. Iaşi. p.c Receptarea ca mirare 1. edi ia a II-a. Sacrul. Univers. 109112 7. edi ia a 2-a.. 1983. 288-297 9.B. Introducere în teoria lecturii. Cartea Românească. 1963. Cultură şi necesitate.. Studii de estetică. structură. 3 Aprilie 1992 13. 230 14. Pierre. Radu. Mukařovski. Introducere în teoria lecturii. 15. 1973. Sociologia literaturii. Rela ia autor – cititor.. Nostalgia. Odette. Buc. 1989. Scriitorul şi umbra lui. Buc..

26.B. Ed. 1977 Fellmann. Ed. Hans. Eliade. 1968 Zamfirescu. Ontologia semiotică a informa iei estetice. Ed. Buc. Buc. Ed. Manualul. Humanitas. 1970 Morar. Univers. 22. II. Între logica inimii şi logica min ii. Împotriva deznădejdii.B. Humanitas. 13. Rosmarin.. vol. Ed. 1935 Sheller. Ed. Buc. trăirea şi plăcerea estetică IV. Buc. Sigmund. 1992 Genette. 17. 21. Buc. 29... 24. 27. Funda ia pentru Literatură şi Artă. Jean.. 20.. Împotriva interpretării. Ed. 1970 Mihăilescu. Buc. 1997 Lovinescu. Informa ie. Univers. Valori. 2000 Starobinski. Spectacolul ascuns.. I.. Solomon. Dan C. Despre numinos. 25. 1996 Picon.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 8. Buc. Nemira. 2001 Otto. 1973 Radu. Adalbert. Ed. Scriitorul şi umbra lui.. Buc. Filosofia lui „Ca şi cum”. Istoria filosofiei în secolul al XX-lea. 15. Vasile. Ed. Buc. Buc. Hans Robert. Mircea. Ferdinand. 1985 IV. Trei. Citat de Alexa Visarion din Stifter.. Medita ii. p. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N. 1985 Vaihinger. Ed. Cartea Românească..W.. 28.. 14.. Rituri. Jurnalul Literar.D.. ziarul Curentul din 12 feb. Minerva. Ed.. Cluj.. în vol. Către sine. Mirarea la Arşavir. 2001 Vianu. Moralită i elementare. Tudor. G. 10. 12. Buc. Buc. 2000 Hegel. Ed. Susan. Vasile. Ed. Garamond. Buc. Buc. Ed. Rela ia estetică.a Gustul estetic 1. All Educa ional. Ed. Ed.. Ed. M. colectiv Estetică. 1983 Jung. Paideia. 2000 Freud. 1995. Academiei. Filozofie contemporană.25 Gustul estetic. 1966 Jauss.G. Buc. 23... Gerard. Cezar. Ed. 11. 19. Simboluri.25. Dincolo de principiul plăcerii. Academiei.. teză de doctorat. în vol. Tipuri psihologice. Ştiin ifică. Experien a estetică şi hermeneutică literară. 1997 Marcus. Vasile Dem. 2001. Filosofia inconştientului. Buc. Programare. Univers. Buc. 18. 9. Univers. Estetica. Max. Ed. Buc. biblioteca Unatc. Buc. Ed.... Buc. 1995 Epictet Marcus Aurelius. Textul şi interpretul. C. 25 411 . Poetica matematică. Prelegeri de estetică. Ed. Gaetan. BPT. 1998 ----.. 30. Buc. texte alese. Dacia.F. Ed.. pentru Literatură şi Artă. Rudolf. 1972 Ralea. Roşca Sontag. Univers. 16. vol.

Meridiane. Adevăr şi metodă. ----. Peter A. a reciti. p. Buc. Saeculum I. 1996 10. Matei. Introducere în estetică. Buc. 432-471 IV. Georg.. I. 77 7. I. della Volpe.. Humanitas. p. Iaşi. 243 IV. Buc. Dabney. Istoria celor şase no iuni. 1997. Eco. 118-121 5. Gadamer. Trăire şi poezie. Rao. 1998 3.. Ed. Sacrul. Dilthey. Sociologia literaturii. 2005. 1972. Ed. Arşavir.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală Costa... 55-69 2. Martin J... Buc. III. Ararat. A citi. Buc. p. Despre numinos. Corinteni. vol. p... Ed.. Pier Aldo.25. Sf. Rudolf. Istoria frumuse ii. Buc. 1972. Ed. Ed.b Trăirea estetică 1. Blaga. Pontica. Ed. Lukács. Mitul şi omul. Humanitas. p. Wilhelm. Dufrenne. Buc. Clayton. p. Teora. 2006 9. 798-815 8. Ed..c Plăcerea estetică 1. Buc. Trilogia valorilor. Otto. 53-71 6. Goldmann. Cele şapte minuni ale lumii antice. 245-247. Filippo. p.B. Humanitas. Buc. 2005 9.O. Ferry. Wladylav. Lucian. Mikel. Meridiane. Luc. 1996. Ed. Dacia. Rovatti. 1981. Artă şi valoare. Estetica intropatiei şi a trăirii din studiul Artă şi valoare. 1996. Buc. vol. 124-127 2. Acterian. 262 şi urm.. 61-67 8. All. Univers. 2000. Kolakowski.. p. Apostol Pavel. 276-277 6. 1-8 10. în vol. p. 412 . p. Ed. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Leo citat de Caillois. Ed. Tatarkiewicz.. Homo aestheticus. Nemira. Polirom. Meridiane. Constan a. Hans Georg. p. Fenomenologia experien ei estetice. Meridiane. Vattimo. Ed. 1976. Critica gustului. Roger. Buc.. Frobenius. Univers. Gândirea slabă. Ed. Politică.. Leszek. Cluj-Napoca. 7. 2001. p. Ed. în Trilogia valorilor. 204-209 4. 8 5. ----. 1999 3. G. Ed.B. Buc. 1946 2.. 1977. 1975 4. Ed. Lucien. Buc. Estetica. 1993. Despre mirare.. I. Townsend. Ed. vol. Ed. Buc. Price. 2000. Ed. Buc. Buc.. Religia. p. Buc. 13.. Ed. Ed. Omul fără identitate a lui Franz Kafka. Gianni. Călinescu. Umberto (îngrijită de). Ed.

12.. H. Istoria celor şase no iuni. Estetica. Buc. 14. Ed. 287-292 Jauss. Poetica. 1971. Ed. Meridiane... G. 22. 295-313 Cassirer. Estetica. An Introduction. Buc. 1995. E. Buc. 1975 Dinu. Gramatica decameronului. Comunicarea. Ed... 148-158 della Volpe. Athos. Buc. 125-166 Lipps. 9. Filosofia inconştientului. Empatie şi personalitate. University of Wisconsin Press. Pierre. 1974. p. 221-237 Deleuze. Experien a estetică şi hermeneutică literară. Buc. 7.. Iri. Buc. Eseuri. Ed. Bazele esteticii. Buc.. Meridiane. Economia bunurilor simbolice. Jean Baptiste. Buc. Meridiane. Univers. Bertrand. 1977. 1968. Babel. Buc. 136-177 (contribu ii la critica hedonismului) Moles. p. Politică. Ed. Gilles. Ernst. 45-49 Poe. p. 1987 Marcus. K. Buc. 1978. Buc. Buc. Hans Robert. Film History. 432-471 Thomson. 1975 Vianu. 10. Univers. Ed. 11. Buc. Cugetări critice despre poezie şi pictură. Buc. Wisconsin. Ed. Humanitas. Meridiane. 4. p. Univers. 8.. Buc. p. p. Bourdieu. I şi II. Edgar Allan. Abrahm A. Kristin.. 15. vol..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 3. Buc. 1965.. Mihai. Univers. p. Tudor. p. 16. p. Istoria esteticii.. 2000 Dubos. 296299 Hartmann... I. 71-90. Ed. Artă şi ordinator. 20. Univers.. Ed.. 18. Scrieri filozofice. Ed. 203-207 Ingarden. Fenomenologia spiritului.. Ed.. Herbert. Studii de estetică. 1981.. 2005. Principiul poetic. Ed. Diferen ă şi repeti ie. Eseu despre om. Theodore. Tzvetan. Roman. 1972. Ed. p. 19-23 Hegel. 13. Algos. Ed. 5. 23. Wladylav. p. Buc. 38 Russell.. Vasile Dem. 1974. Buc.. 21. 6. Estetica. Academiei Române. Buc. Ed. Meridiane. Buc. Buc. Ed. 1983. Ed. Ed. vol. Meridiane. Humanitas. Univers. Solomon. 24. p.. p. 1997 Marcuse. Trei... Georg Wilhelm Friedrich. 198-200 Tatarkiewicz. 19. Ed. Buc. Kuhn. 17. pentru Literatură. 311-330 Zamfirescu. 1983 Gilbert. 144-146 (Plăcerea estetică) 413 . 1994. 36 Todorov. p. Ed. 1998. 2000. David Bordwell. Istoria filosofiei occidentale. Critica gustului. sau Ed. p. p. Ed.. Nicolai.

f Publicul Dufrenne. Buc. Mikel. Ed. Ed. Fenomenologia experien ei estetice. Ed. vol. Ed. Ed. Meridiane. p. 100-130 IV. 570-577 IV. 438-444 IV. p. Univers. I. Teoria generală a criticii. Lukács.. Benjamin.. 1966. Eseu despre om.d Empatia ca plăcere estetică Lipps. 242 414 . Ed. 1965. 136-152 3. Meridiane. Meridiane. Brandi.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Anti Oedip. I. 2008. 1976. Anton. Cesare. p. Ernst.i Aura 1. p. Piteşti. Buc. Peters. Ed. 207-211 2. p. Academiei Române.g Snobismul publicului Comarnescu.25. 2. p. Estetica. Buc. Francis E.. Cassirer. Buc. Prelegeri de estetică. 1994. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Ed.. II. Humanitas. Buc. vol. Buc. 1985.B. 595-598 4. 1987. Petru.25. Iluminări. Funda iei Culturale Române. 1992. vol. Buc..h Catharsis-ul 1.25... 1978. Gilles. Minerva. Kalokagathon. p. 158-168 IV. Buc. Felix Guattari. p. Cinematografia ca artă. Guido. Eminescu.. 179. p. Hans Robert. Buc. Buc. Capitalism şi schizofrenie. 283-288 5. Buc. Ed. Dumitriu.25. Hegel Georg Wilhelm Friedrich. Philosophia mirabilis. Humanitas.B. p. Bazele esteticii. Jauss. vol. 67-78 IV. Estetica. Opere. Aristarco. Ed..25. 25-38. vol.. Tudor.. 144-145 7. II. 7..B. Vianu... Walter. Buc. Paralela 45. Univers. Theodore. Ed.B. Termenii filosofiei greceşti. Buc. 1985. vol. Ed. Ed. Univers. 167-192. 193. Ed.B. 1972. Meridiane. I. p. 770-814 6. p.25.e Râsul receptorului Deleuze. 2000 3. 1983. 1993. 117-149.B. Georg. p.

Dufrenne. Nr. 1983. 175-224 8. Jan. în rev. tomul XLV. Ed. Dumitru. Aura operei de artă. p. Buc. 2000. Secolul 20. Guido. Studii de estetică. Pontica.. Bella citat de Aristarco. Ed. Ed. 207 Wald. 1991. Ed. 1991. Enrico. Ed. Gianni. Vattimo. p. Eco. Funda iei Pro. p. Univers. Pier Aldo Revatti. p. p.25.. p. 1991.B. Buc. Humanitas. Cartea Românească. Mukařovski. 25-28 (3 tipuri de inten ii). 6. 1989. Cinematografia ca artă. Limitele interpretării. 3-4-5 1983. 153-161 415 . Buc.. Ed. p. Ed. Civiliza ia imaginii sau cutiile Pandorei. în Revista de filosofie. Dincolo de bine şi de rău. 1995. Meridiane. 67-79 4. 5-18 Fulchignoni. Pontica. Jauss. Constan a. Ed. Lector in fabula. Gabriel. Carabă . Academiei Române. 365-366 Sf. 257 (modele de interac iune ale identificării cu eroul literar) 7. p. Ed.. Hans Robert. Buc. Constan a. 5. Umberto.. Ed. 1991. Mădălina. 8. Meridiane. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică. p. 1976. Être et avoir. Artă şi conven ie. Buc. Ed. ian-feb 1998. 1974 (inten ia şi non-inten ia). 1965.j Inten ia în artă şi „cititorul model” 1.1. 266-268 3. Nr. p. 113-118 IV. Omul fără identitate a lui Franz Kafka. vol. Jurnalul. Axios. Univers.... Buc. Tensiunea gândirii. Friedrich. Buc... Costa. Balasz. Buc. Antonie. Buc. 43-44 9. 191 Diaconu. 7. 1998. 80-100 (Cititorul model) 5. Radu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 4. p. Ed. 1996. Buc. p. Ed. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. Cezar. I. Humanitas. Henri. p. 9. ----. Ed. Gândirea slabă. 111-130. vol. Jeni. Univers. 176 2. citat de Acterian. p. Tradi ie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă. Filippo. II. 35-38 6. p. în vol. Studii de tipologie filmică. Mikel.. Fenomenologia experien ei estetice. Buc. Grigorie cel Mare citat de Plămădeală. 75 Marcel. Nietzsche.

195 IV. Ed. Ea mediază şi mlădiază rela ia dintre operă şi receptor. p. 25. Johannes. Buc. Univers.1 Tipuri şi/sau forme ale criticii de artă40 .9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 10. 1978.k Critica de artă Critica de artă face parte din etajul reflexiv al fenomenului artistic şi se instituie ca formă a receptării prin excelen ă. Dintre multele forme şi metode critice cele mai lămuritoare sunt cea hermeneutică şi cea arhetipală. Dabney. Ed. 171-192 12.. 1967. ELU. Sarraute. p. 29 oct.psihanalitică . expertă.sociologică (ştiin ifică) → obiectivă . Townsend. Buc.psihologică . 126134. p. punând astfel în lumină aspecte şi sensuri latente şi mai pu in accesibile ale operei. 13. Buc.impresionistă . Adevărul literar şi artistic. îl ignor. René.biografistă A critica = a analiza/ evalua/ judeca produsele artiştilor după anumite criterii. Teoria literaturii.de întâmpinare . Estetica tragicului.. Nathalie. Wellek. 258 şi urm. Introducere în estetică. p. All. analizează şi re-pune în rela ii elementele componente ale operei de artă. Ea analizează. prin re eaua sistemelor de semne care alcătuiesc limbajul operei.25. interpretează şi evaluează reliefând sensuri şi valori de adâncime sau latente.semiotică . Austin Warren. Nu ştiu cine este acest cititor. 2000. 1995. finalizându-se cu o evaluare în modalitatea unei judecă i de valoare estetică. p. specializată.existen ială . Volkelt.structuralistă .B..k. Ea investighează. 9 11. în rev. arătându-le limitele sau izbânzile 40 416 .textualistă .

comparatistă arhetipală universitară (erudită..) hermeneutică (v. fenomenologică) o apologetică o demolatoare antropologică morfologică istoristă informa ională stilistică (ştiin ifică) → obiectivă simbolistă (decriptând.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală - - ideologică (ex. bibliografie) → obiectivă analitică şi descriptivă interpretativă (instituie un punct de vedere. marxistă... reciprocitatea: operă-public). o perspectivă asupra operei) educativă (cu func ia de a orienta şi modela) fermentativă (participă la crea ia artistică) → impulsivă perceptivă senten ioasă contextualistă intrinsecă extrinsecă sursologică de direc ie întemeiată pe sociologia receptării şi vizând formele de rezonan ă şi succes estetizantă critica de text normativă creativă creatoare (receptare amplificatoare) pozitivistă filosofică 417 . interpretare.. sistematică.

k. Anne. Împotriva hermeneuticii. p. autonomă fa ă de referentul său (opera) v.modelatoare 25. Françoise Revaz.propulsivă . Ed. 55 (cenzură) 4. 1996 418 .k. Ed. Ed. Antonesei. Liviu. Unitext. citat de Popescu.2 Func iile criticii de artă . 2000. 1999 2. pentru o erotică a artei. motive) naratologică profesionistă cu valoare literar-teoretică în sine.. Iaşi. Institutul European. 1945-2004. Polirom.teoretică . De la cenzură la libertate. Iaşi. Paideia – fundamentele culturale ale educa iei. Buc. 1992 25. Ed. Susan.practic-estetică .. Adam. literatură) semantică narcisistă tematistă (v. Univers. Scenele teatrului românesc. Scott. teatru.3 Bibliografie pentru Critica de artă 1.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală filologică (unde e cazul) → literatură a ideilor critica de ramură (ex. Sonntag. film. Jean-Michel.informativă .axiologică . Analiza povestirii. University of California Press. postfa ă la vol. Marian. Buc. bersfeldt. Împotriva interpretării. 2004. A Critical Cinema 2. Irimia Mihaela. p. MacDonald. 347-365 3.socio-culturală . Anghelescu.

248-254. Polirom. 10. 1970. rubrică realizată de Alina Ledeanu în rev. p. 1975. 20. Mihail. 12. 103-128 Călinescu. 248-249-250.. Ed. Ovidiu. Ed. 64-70. Buc. 21. Retorica romanului. p. Walter. Paul. Nicolae. 272-287 Dragomirescu. p. pentru Literatură. Iaşi. Literatura română între cele două războiae mondiale. 16. 274-278 Booth.. 96 Cornea.. Teoria generală a criticii. I. Ed. Minerva. pentru Literatură. Radu. 149-165 Bahtin. Euphorion. 1968. Buc. vol. Buc. 15. 8. p. Iluminări. Buc. Schi e de critică. 7. Serge. 1 februarie 1970 Dimisianu. p. Buc. 2006. 475476 (inclusiv la text) Critica genetică. 1926. III. Ed. Univers. 251-271. Institutului de Literatură. Gabriel. Ed. p. 173 Deutsche Bauzeitung Architekten.. Ed. Ed. Internet. 225-262 Brandi. 1966 Doubrovsky. Ed pentru literatură. p. Criza spiritului american. Vasile. 18. Căderea şi salvarea artei moderne.. Interpretare şi ra ionalitate. Buc.. Univers. p. Secolul 20. Ed. 56-117 Bloom. p. Ed.. Nr. 9. p. 1992. 1976. Ed. 17.. 22. Buc. Organon. 11. 1977. Secolul 20. 2000. 1989. p. 23. Sim ul critic. George. 159-192. 83 Benjamin. 19-39. 14. Nr. Mihail. 8-9-10 1981. Argan. 19. Ed. p.. Minerva. 31 Aristotel. Buc. Buc. 270-274 Barthes. 1985. Gutenberg. p. De ce noua critică?.. Computer. 1969. Emil. Sfârtecare. Humanitas. Allan. Cesare.. Ed. Metoda formală în ştiin a literaturii. Humanitas. Giulio Carlo. Univers.. Buc. (1927).. 6. şi în Antologia de Morar. Iri. 368-433 Crohmălniceanu. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ştiin a literaturii. 202 Cioran. Ed. 1995. Despre frumos şi 419 .9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 5. Buc. Univers. în vol. Buc. Buc. Wayne C. Roland citat în rev. 2006. Ed. Buc. vol. Univers. 261-269. 1997. Principii de estetică. Buc. p. interpretat de Mircea Florian. Artă şi conven ie. p. p. Kritik. 4-9/2000 (421-426). Ed. 228-230 Balotă. 190-191 Cezar.. p.. 13.

Buc. Ed. 43-44/2000. 32. p. Figuri. Univ. 195-212 Lintvelt. The Resistance to Theory... p.. 1976. The Theatre of the Absurd. Meridiane. Humanitas. Ed. Buc. Jaap.. p. Polirom. Ed. Alexandru. Orgia perpetuă. Flaubert şi Doamna Bovary în rev. p. Teoria criticii. New York. 129-143 ----. ESPLA. p. 41. Ed. Paul. Buc. Anatomia criticii. 1996. România literară Lessing. Martin. p. Structuralismul şi critica literară. Paris. Ed.. 1984. BPT. 1971 (v. Ed. 144-162. Iaşi. 34. Teorie şi analiză. Joseph Courtès. I. 40. Buc. 1978.. Umberto. Meridiane. I. 39. artă.. Buc. 25. p. în rev. Allfa. 7-8 420 . Garten City. 2007 Godzich. 17-42. Limitele interpretării. 28. 1969. 2001. Gotthold Ephraim. Buc. 37. 31. 2001 Ionescu. 273-277. 29. 26. Ed. Arta filmului. 38. Ed. Orgia perpetuă. Intelectualii în câmpul puterii. vol. Dictionnaire raisonné de la théorie du language. Ed. 30. Ed. 1978. Univers. 35. Fenomenologia experien ei estetice. Cum să citim „Numele trandafirului”?. Minerva. 1961 Fry. 1994 Llosa. p. 179-181 Esslin. Pontica. Morfologii şi traiectorii sociale. Ed. Ed. p. 1986. 33. 1982 Laszlo. 269 Hancock. John E. Tradi iile gândirii estetice româneşti. Ernest.. Gérard. 302-305 Dufrenne. 36. Mihai Dinu. Univers. Interpretare şi suprainterpretare. 42. 119 Eco. Eugen. 2001. Northrop. vol. Hachette. Buc.. 163-185. Algirdas J. Murray. Observator Cultural. Buc. Constan a. 311-312 Lindgren. Mikel. 1991 Krieger. Doubleday. Încercare de tipologie narativă. XIII... în de Man. 1958. citat de Paul Cornea Greimas. Hermeneutica radicală şi opera de artă. Punctul de vedere. Ed. Univers. Constan a. I. p. Of Minnesota Press. Wlad. Buc. 5-6 ----.. Univers. Ed. critica arhetipală) Genette. 27. Buc.. The Tiger on the Paper Mat. 2004 ----. Paideia. p. Nu. Mario Vargas. Buc. Nr. 279-299 Gheorghiu.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 24. Opere. Pontica.

dec. Introducere în critica literară. Nabokov. pentru Literatură.. edi ie revăzută şi neadăugită. Contemporanul..9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 43. 1981. 1980 59. p. în rev. Titu. ClujNapoca.. p. Cartea Românească. Despre genealogia moralei. Buc. 1993. Tradi iile gândirii estetice româneşti.. Metamorfozele criticii europene moderne. Humanitas. 1988. 1978 46. 1968 50. ----. Humanitas. 125. 16-22 ianuarie 2001 48. Adrian. Constantin. Minerva. 1988 53. în vol. Perspective eminesciene. Panofsky.. Buc. Marino. 149-150 şi în antologia lui Morar. vol. Echinox. Marcus. Ed. Estetica. Henryk. Ed. Buc. Alexandru.. Teoria formativită ii. vol. Luigi. Vladimir. 261 58. Univers. Buc. (citat din E. Ed. vol... II. Romul. Critice. Meridiane. 1986 57. Nicolae. Buc. 137-138 47. 370-388 44.. 284-294. 107-110 55. Conceptele ştiin ei literaturii. R. în rev. 2006 (critică hermeneutică) 52. Cartea Românească. Mihăilescu. III. Istoria literaturii române contemporane. Ed. p. 134-135 49. Univers. Ed. Lovinescu. 12. Markiewicz. 44-45 56. Univers. Scrieri din tinere e. p. Dincolo de bine şi de rău. Pluralitatea poeziei eminesciene. Buc. Paleologu. ----. Ed. Curtius) 51. ClujNapoca.. Ed. Buc. p. ----.. (1872) în Opere. Ed. Ed. p. Ed. Scrisori despre logica lui Hermes. Ed. Tineretului. Buc. 342-358 421 . Ed. Dan C. p. Solomon. Maiorescu. Cartea Românească. II. Ed. 138-139. Alchimia existen ei. Despre frumos şi artă. Îndreptă irea criticii. Minerva.. Ideea Europeană. Ed. 1989. 353. 1983. Ed. Buc. Friedrich. Minerva. 1991. 1966. Buc. Caragiale) 45. Buc. 415-431 (comediile d-lui I. Ed. 1977. Manolescu. p. Eugen. Noica.. Nietzsche. 24-25 54.. Erwin. (antologie).L. 2006.. Dacia. Pareyson. Vasile. Inven ie şi descoperire. Munteanu. Direc ia nouă în poezia şi proza română. 1. Buc. Nr. p. Dostoievski. 1981. BPT. Buc. Buc. p. 1984. p. Artă şi semnifica ie. România literară.

p. 1983 64.. Buc.. Piteşti. 1945-2004. Benvenuto. Introducere în estetică. Popescu. 1983. p. Textul şi interpretul. Eugen. 1987 68. 369 69. Andrei. Mercu io. 6. 1976. p. Ed. Poetică şi stilistică. 13-26. 2004 66. 188-236 62. Paralela 45. Nre. Buc. ----. interviu. Ed. Potra. De la cenzură la libertate. 244-247 61. Buc. Univers. 1966 80. Buc. Simion. 1979. Buc. Scriitorul şi umbra lui. 5-61 71. Mihail Sadoveanu. p. Norman. Ştiin a textului şi analiza de text. 1972.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 60.. în vol. p. Univers. 365-425 72. Univers. p. II. Unitext. 2000. Să nu mai fii decât un loc de trecere. rev. repetarea creatoare. 1966. 328-352 67. Ed. ELU. iunie 2006. Secolul 20. în rev. Univers.. 199. Starobinski. Steaua. L’analyse des spectacles. 51. Picon. Ed. Buc. Plett. Buc. Ed. Despre îngeri. Univers. p. Buc. Un Chaucer al României (studiu despre Hanu-Ancu ei). Metodele stilisticii şi teoria criticii. Ed. Univers. 207-230. Susan. Simms. 101-119. 1973. Fiziologia criticii. p. 193-204 422 . Poulet. în rev. 1985 76. Buc.. Hamlet. 11-12 1981. 233-250 63. Toma. Ed. Versuri. Metamorfozele cercului. Alex Leo. Idei în dialog. Georges. George Poulet. Nr.. All. Buc. Jan.. Ed.. Împotriva interpretării. 25.. Townsend. Şerban. William.. Ed. Buc. Întoarcerea autorului. Scenele teatrului românesc. 251-252. Univers. Albert. Paris. Buc. Univers. p. Florian. 184-227 70. p. 347-365 (postfa ă de Mihaela Anghelescu Irimia) 75. Roman.. Dabney. 120-144 79. Ed. Rainer. p.. Orientări moderne. timpul mărturisirii. Ion. Pavis.. 58 65. Buc. Ed. 1983. 2010. Timpul trăirii. p. 1999. Humanitas. 145-155 74. p. Profesiune: filmul.. Gaëtan. Buc. George. 6 78. citat din George Poulet 73. Cartea Românească. Pagini de critică şi de istorie literară. 17-78 (v. p. Shakespeare. Steiner. După Babel. Terracini. 2003. p. Ed. Tibaudet. Heinrich. Buc. Buc. Marian. Pleşu. 8. Nr. Meridiane.. Artă şi valoare. Sontag. p. Nathan. p. Ed. Ed. Ed.. 50) 77. Ed. Patrice. Maria Rilke. Pop. Opere. 2000. ELU. 1981.

6675. Zevi. 10 25. Townsend. Universită ii din Bucureşti. Buc. p. Ed. Paul.. Conceptele criticii. edi ia a II-a. 213-215 3. Iaşi. A. Ed. 56-71. Pontica. p. Dabney.B. Studii de estetică. Creativitatea în gândirea critică. 319 85. 325-342 7. p. Luigi. 353-374 86. p. Ed.. p. René. Ed. 1998. Introducere în estetică. Paul. Etica interpretării. p. Ion. Polirom. Ed.. Ed. Petre.. Buc. Buc. Polirom. p. Univers. Buc. 296 82. Buc. cu următoarele subcapitole: a. Filosofia valorii. Bruno. Ingarden. Wellek. Interpretări şi texte.. 1977. René. 11-38. Iaşi. 81-90 6. Nearta-artă. Valori intrinseci operei de artă d. 166 84. Austin Warren. studiu introductiv de Sorin Alexandrescu.. Ianoşi. Ed. Weston. Univers. Introducere în teoria lecturii. Valéry. Valorile estetice în genere b. teleologia şi judecata estetică (de valoare) la Kant 4. Archithese nr. Valori estetice extra-artistice c. Ed. Univers.. Estetica. Vattimo. Vasile. 43-53 IV. 2000 83. Moise und Aaron. 157. Vianu. vol.. All. Roman. Buc. 2000. 1998. Buc. Tudor. Estetica. 1985. II. Cornea. 1997. Buc. 2008 87. Ed. p.k. Pareyson. Buc. ELU. Constan a. 1967. citat de Pierre Bourdieu în Regulile artei. All. Morar. p. 1978. Estetica.26 Valoarea estetică – vezi Bibliografia completă la capitolul Axiologie. Teoria formativită ii. Ed. 2003. Buc. Judecata de valoare estetică 423 . edi ia a II-a. Gianni. 1936. Andrei. Ed. 292-303 5... 188-191 2.4 Judecata de valoare estetică 1. Valori receptate e. Cartea Românească. vol. p.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 81. Ed. Univers. p. II. Wellek. Teoria literaturii.. 1970. 246-253. Funda iei Regele Carol al II-lea.

Teodor W. Adrian. 511-549 424 . Ed. Ed. Buc. Presses Universitaires de France. p. 22 Marino. Ierarhia valorilor estetice g. Dan. Ştiin ifică. 6. Jan. p. Ed. Eseu despre om. 1994. Oswald. 13. 4. 2... 1971. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajelor. Buc. Aion. Devenită senza ie ea este artă. Oradea. p. Adorno. 224-241 Duvignard J. 2006 Bonte. Buc. Meridiane. 1996. 12. 5. 8.. Studii de estetică. 228-233 (jocul) Croce. Pop-art. Ed. Polirom. Iaşi. 193-238.B. 281-288 Mukařovský. Interferen e ale valorii estetice cu alte tipuri de valori IV. 10.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală f. 1974. 144-174 Nietzsche. 124-125 Francastel.. sub infinita varietate a lucrurilor. Artă şi ordinator. Ed. Fiume Edizioni. Humanitas.. Buc. Emilio. Pierre. Benedetto. 1977. Dic ionar de idei literare. Minuit. Buc. Sociologie d´art. Ierarhia artelor i. Jean-Marie Schaeffer... Buc. a raporturilor matematice simple.. Voin a de putere. Paris. La crisi semantica delle arte.27 Arta şi conceptul de artă „Cea mai de pre voluptate a oamenilor este perceperea. 9. p. Abrahm A. Paris. Pierre. Ed. Dic ionar de etnologie şi antropologie. Eminescu. Ed. 1972. Babel. Mărturia artei. 1973.. 108-120 Moles. 1999.” Pius Servien 1. Ernst. p. 11. p. Ed. Piteşti. Ed. Academiei Române. Art et technique. Reevaluarea valorilor estetice h. p. Meridiane. Michel Izard. Ed. Ed. Friedrich. Buc. p. 7. Ed. Roma. 1967. 194-197 Ducrot. Ed. Estetica in nuce. 1964 Grigorescu. 110150 (arta permuta ională). 82-85 Cassirer. Paralela 45. 3. devenită concepte ea este ştiin ă: nebuloasă rezolvabilă sau nu a aceluiaşi univers. 1974. Buc. Univers. p. p. Teoria estetică. 623-641 Maşek. Victor Ernest. 14. 1956 Garroni... p.

47-60 6... Ed. Eliade. Superbia în ruină. 210-267 7. 22-28 ian. Estetica. 129-147. I. p. Humanitas. în rev. 43-50 4. Buc.. Huyghe. Buc. 2000. Abstrac ie şi intropatie. Buc. 3-37 16. Univers.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală 15. 2000.. Meridiane. Buc. Cultură şi comunicare. Georg. p.. p... Univers. 1977. Buc. 1982. Sontag. Artă şi conven ie.. 1999 9. Amurgul idolilor. Buc. 798-813 10.. Estetica. Buc. Faure. 220-223 11. Împotriva interpretării. p.. Scrisoare către dl. Ed. 94-115. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ed. Prelegeri de estetică. Lukács. Ed. Susan. 261-274 (func iile limbajului) 15.. Ortega Y Gasset. Buc. Univers.W. p. Pierre. Ed. Ed. 1971. Scrisoare către artişti. 1998. Împotriva deznădejdii. Caune. Buc. 1966.. 1992. José. 390427 2. Wilhelm. Studii de estetică. Ed. p. 2000 16.. 2000 3. Buc.a Func iile artei 1. Opere complete – 3 – Omenesc. I şi II. p. J. Ştiin a veselă. Dilema veche. Hestia. Luigi. 1970. Univers. Mukařovský. Ed. Bourdieu. p. 144-163. Humanitas. Mircea. Jan. 239-256 8.F. Ed. 1994. Genealogia moralei. Ed. Ed. Rousseau. p. Teoria formativită ii.. 10 18. 104-106. Sontag. Ed. Buc. Ed. 2000. Buc. p. 17. Presa Bună. Ed. Ed. 515-521 (L'art pour l'art) 12. p. Puterea imaginii. p. Jean. René. Împotriva interpretării. Ed. Buc. Hegel. p. 1972. "a contribuit progresul ştiin elor şi al artelor la purificarea moravurilor?" (1750). vol. p... Susan. Radu. ----. p. Worringer. Univers. 320-326 IV. Élie. 345-346 425 . prea omenesc. 2009. G.27. Buc. I.. Nietzsche. Dezumanizarea artei. Cezar. Meridiane. D'Alambert.. Heidegger. vol. Ed.B. 25-47 5.. 197-246. 1989. Pareyson. Ed. Ungureanu. Buc. Academiei Române. Ioan Paul al II-lea. Univers. Traian.J. Originea operei de artă. Friedrich. p. Timişoara. Humanitas. Martin. Cartea Românească. 1974. 306 13.. Buc. 403-405 14. Iaşi.. Univers. 1971. Meridiane. Func ia cinematografului. Regulile artei.

p. Mihail. Vîgo ki. Ed. 12⁄1970 10. Tineretului. 2002. Buc. Ed. Sociologie.. în rev. p.. Harpcenko.. Marino. Poetică. Nr.. Dilthey. pentru Literatură. Buc. 1968. Moles. Ed. Ed. Introducere în critica literară. 62 5. 1966.27. p. Buc. Logică şi filozofie. Buc. Ed. 1969. Solomon. Vianu.B. Umberto.. Humanitas. în vol. Buc. Tudor. p.. în Revue internationale de philosophie. 90-123 2. Opera deschisă.. Ed. Artă şi ordinator. Ed. Estetica. pentru Literatură. 169 4.28 Pancronism şi caducitate în sfera artei 1. în vol.. 1970. Ed. Formes et communications. 1966. Ed. p. Estetică. Politică. 426 . Perenitatea operei literare.B.. Univers. Philippide. Meridiane. 415-431 (Comediile d-lui Caragiale) IV. Academiei. L.. p. ----. Nr. p. Gottlob. Ed. Abraham. Univers. 38 7.. 81-83⁄1967 3. Poetica matematică. 1979. 42-43 9. Univers. Contemporanul. Psihologia artei. Al.. Buc. 1974. 1973. p. Hölderlin. S. Sens şi semnifica ie. Critice (antologie). 50 şi urm. Buc. Frege. 49 6. Adrian.9 discipline plus 3 domenii Estetică generală IV. Esen a filozofiei. Titu.b Efectele artei Maiorescu. Buc. Buc. Wilhelm. 1968 8. Eco. 194-198 11. Marcus. Buc. p.

Raporturile între estetica filmului. 3. Cine este autorul filmului? Condi ia naratologică şi estetica scenariului (v. opera. 13. 12. G. 2. 8. filmul şi teatrul) Perspectiva genealogică şi istoricistă în studiul cinematografului Filmul ca limbaj şi limbajul filmului Func ia (-ile) suportului reic în arta filmului Ritmul şi func iile sale în arta filmului Dialogul şi sunetele în film (v. 11.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului CAPITOLUL V ESTETICA FILMULUI41 V. 7. mimesis-ul în cinematograf şi "dublul mimesis" în arta filmului (v. 6. critica de artă şi critica de film Categoriile fundamentale ale esteticii şi/sau estetice şi absorb ia lor în cinematograf Mimesis-ul – concept gnoseologic şi estetic. artistice şi extra-artistice în filme Filmul de artă ca "lume posibilă" Această disciplină de predă la Doctorat Anul I 427 . 17. procesul crea iei. receptorul) şi particularizările ei în cinematograf Conceptul de autor. 18. 10. teoria filmului. 41 Obiectul şi problematica esteticii.A. 4. 9. 15. 16. filmul ca artă Conceptul de operă de artă şi articulările lui în opera filmică Locul filmului în sistemul artelor (v.1 Componentele tematice ale cursului de Estetica filmului (syllabus) 1. 5. func iile lor) "Discursul de escortă" şi func iile lui în cinematograf Valori estetice. clasificări clasice) Discurs comparatist prin raportarea reciprocă a artelor şi problema interferen elor codurilor lor (ex. non-narativitatea azi) Conceptul de artă. Lukács) Componentele experien ei artistice (autorul. 14.

regional. de curent. 1949. Jean-Marie. legendele şi baladele sunt poveşti şi nu povestiri. The Hero with a Thousand Faces.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 19. Campbell. întrucât au fost produse de conştiin a colectivă şi au caracter dinamic prin aceea că se amplifică periodic. First Edition. Buc. Joseph. 33.2 Teme şi/sau motive universale – surse permanente de crea ie cinematografică Recomandăm cartea: Ducrot. 29. 25. Princetown. 27. 30. ofensiva docu-dramei "Metafic unile istoriografice" şi sensul lor "Viziunea asupra lumii" în opera unui regizor Tema obsesivă şi "lumea" predilectă a unui regizor Cinematograful ca spectacol în complexul artele spectacolului Actori de teatru – actori de film Conceptul estetic de stil şi stilul în cinematograf (individual. 1996. Iubirea sau erosul 2. func ie). na ional) Particularită i stilistice ale filmului românesc Tipologii ale operelor cinematografice (v. Oswald şi Schaeffer. Recomandăm. temă. p. Ed. 26. criteriile) Dimensiunea informa ională şi estetică a documentarului Condi ia specială a spectatorului de cinema (constrângere şi libertate). 20. pentru acest tip de produc ii. Babel. pe lângă multe alte referin e existente.A. create de conştiin a colectivă.. de şcoală. Noul Dic ionar Enciclopedic al Ştiin elor Limbajului. 21. New Jersey. "Orizontul de aşteptare" al receptorului şi no iunea de "cititor model" (Umberto Eco) Spiritul avangardelor şi rezonan a lui în cinematograf Caracteristici ale post-modernită ii în artă Care sunt mărcile filmului post-modern? V. 32. Dragostea (bărbat – femeie) 428 . 1. 22. 24. 23. 28. basmele. referin ă bibliografică pentru tema de mai sus. Miturile. Fic iunea cinematografică. Published by Princetown University Press. sunt teme arhetipale pentru întreaga literatură şi artă. 31. Aceste patru produse culturale. 411 – 420 (motiv.

22. re-constituiri.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 3. epidemii. 16. cu Mark Hamill. 7. Carrie Fisher. regia Sam Mendes. regia Kevin Macdonald. cu Hugh Jackman. 17. pe Spencer Tracy. 21. regia Christopher Nolan. regia George Lucas. 2006. Catastrofe naturale Catastrofe provocate de om (ex. 5. 24. Star Wars. 14. American Beauty.) Rela ia omului cu destinul . printre al ii de Lucius Henderson în 1912. James McAvoy.) Conflictul între genera ii (ex. 20. 6. 10. cu James Caviezel. Kerry Washington. Paolo Barzman – 2008 ş. ex. 15. 8. războaie. în 1941. 19. 11. Thora Birch. 13. Dr. Lana Turner. Harrison Ford. 9. cu Kevin Spacey. Victor Fleming a avut în distribu ie. 23. 4. 1977. Prestige.) Legenda lui Faust (ex. regia Elia Cazan. cu James Dean. regia Terence Fisher – 1960. À l' est d'Eden. Maia Morgenstern. Jeckyll and Mr. Christian Bale. cu Forest Whitaker.a. de Rouben Mamoulian – 1931.) Întoarcerea „fiului risipitor” – nerecunoaşterea valorii individuale Sacrificiul Sacrificiul inutil (ex. 18. regia Mel Gibson. Annette Bening. Ingrid Bergman. 12. în multiple versiuni regizate. Passion of Christ. Last King of Scotland. Michael Caine. re-semantizări şi re-evaluări ale trecutului (meta-fic iuni istoriografice) Omul bestie Omul fa ă cu tehnologia Omul în luptă cu natura Omul în lupta cu omul 429 .fatalitatea Uitarea şi identitatea Nebunia şi identitatea Străinul Renegatul Naufragiatul Rebelul – antisistem Ravagiile „creaturii” „Via a ca vis” Re-stituiri. Christo Jivkov) Fa a întunecată a lumii – criminali în serie (ex. Hyde.

1979. regia Stanley Kramer. Gelozia (invidia) 36. Cain şi Abel. Războiul 26. Mitul lui Narcis. din Iliada şi Odiseea 49. Mitul lui Sisif 44.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 25. Omul natural şi civiliza ia 33. Cavalerii „mesei rotunde”.. Mitul lui Orfeu 42. Lupta omului pentru o idee 30. mirarea descoperirii de sine şi a "celuilat". Apocalipsa (ex. On the Beach/Ultimul ărm.. Honglei Sun. Mitul eroului justi iar 52. legendelor. Prietenia 35. Structuri ale basmelor. Episoade paradigmatice din Biblie. 1959. Trădarea (ex. "Le courrier du livre". Martin Sheen. dar şi "recunoaşterea" şi identificarea 43. cu Tadanobu Asano. 2007) 46. cu Marlon Brando. Indiferen a 38. Laşitatea 37. Mitul eroului instaurator 51. Argonau ii) 53. Iuda) 27. 2007. Drumul ini iatic 31. Labyrinthes pour l'esprit. Motivul Golemului 50. Ura fraternă (ex. Apocalipse now. Robert Duvall) 47. Edenul (Raiul). Mongolul. Fra ii Taviani şi Jim Buchanam. baladelor 48. Singurătatea şi singuraticii 39. cu Ava Gardner şi Gregory Peck. Crima şi pedeapsa 32. regia Serghei Bodrov. regia Francis Ford Coppola. Labirintul şi minotaurul (ex. Sfântul Graal şi Regele Arthur 430 . Omul şi divinul 34. Khulan Chuluun) 28. Lâna de aur (ex. Mitul lui Prometeu 45. Purgatoriul şi Infernul 40. Familia 29. Mitul „veşnicei reîntoarceri” şi/sau al veşnicului început 41.

Buc. la Rollinat. Premoni ie genială a cinematografului . O canoe de hârtie. Nr. v. Plumbul (singular) la Bacovia 70. cu Anthony Perkins. Centrul sufletesc şi centrul divin (rela ia dintre ele. Alcoolul. Don Juanism-ul (v. 2008) 55. regia Michael Curtiz. 2004. S. cu Michael Berryman.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 54. cu Helen Hunt.. Bill Paxton. Catastrofele naturale (ex. 1969) 61. regia Orson Welles. 146-147) 56. Captivitatea omului în universul concentra ionar şi în "rama" spa iotemporală (ex. Univers. "Umbre pe pânza vremii". ELU. 139-145) (ex. Repertoar de teme la simbolişti. Cary Elwes) 72. Crohmălniceanu şi citat de Ioana Pârvulescu. Cate Blanchett. Ed. Ploaia. Drumul spre centru. de Christian Biet. Zbor deasupra unui cuib de cuci. Albert. Buc. Mwako Cumbuka. văzând pânza 431 . Barba. 1969.. 1941) 57. regia Milos Forman. "Celălalt" şi Alien (regia Ridley Scott) 62. 1975. Verlaine. la Baudelaire (şi cavoul) 66. ed. Colec iile Cotidianului. Victima şi călăul (v. Buc. 2003. Rimbaud. macabrul. Roland. filmul Vasul fantomă. Buc. 1991. Buc. la Verlaine 69. p. România literară. Ed. Univers. la Jules Laforgue 67. Unitext. Despre Racine. la Rodenbach. Mitul lui Sisif. p. p. Danny DeVito şi Procesul. Kate Beckinsale) 63. Barthes. Nevrozele. regia Martin Scorsese. Dedublarea "Eului" 58. Olandezul zburător (v.. 1962. 1996. Mitul Cuceritorului. clavirul. Mircea.4 64. regia Jan de Bont. 3/2009 şi Nr. Twiste. Jammes. cu Leonardo DiCaprio. Camus. în rev.. Orson Welles) 59. Ftizia. filmul Aviatorul.Eminescu a pus ca subtitlu la poezia "Împărat şi proletar". Tratat de antropologie teatrală. Gemenii şi avatarurile lor 60. 73-81 şi Don Juan. Catastrofe provocate de om 73. Eugenio. ELU. Samain 68. Jeanne Moreau. Eliade. Cadavrele. Icar (v. făcut de Ov. Romeo şi Julieta – familiile în conflict 71. Macedonski 65.

politice. criminal în serie. Instan ele de legitimare şi validare estetică a operelor cinematografice (public.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului ca ecran sau scenă fixe. 2007.Filmul şi spectatorul său. Alain Bergala. subiecte şi probleme de Estetica filmului 1. 118-119 . utilitare. Ce inten ie poartă procedeul making-of? 12. grupurile de artişti etc. religioase. dr. Valori cognitive şi estetice în arta remake-ului 13. Cluj-Napoca. jurii. catastrofe naturale. astfel: . Marc Vernet în Estetica filmului. univ. istorice) 8. Filmul în raport cu celelalte arte 6.Filmul ca reprezentare vizuală şi sonoră. Valorile extra-estetice în film (morale. 9 sunt preluate de la prof.Cinematografie şi nara iune. 39 . Genuri şi tipologii de film 5. familie în conflict. p. poetica filmului şi teoria filmului 9. Compara ie între estetica filmului. pe care se înscriu evenimente ce nasc timpul istoric. Filmul de fic iune ca fantasmă 3. Pentru cei interesa i de problematica restrânsă a esteticii de film.Cinematografie şi limbaj. 168-170 . p. de la scenariu la sala de proiec ie 11. Condi ia spectatorilor în raport cu diferitele arte şi finalită ile acestora 10. Dintre temele enumerate mai sus. mitul faustian. Ideea Design & Print. întoarcerea fiului risipitor. Drumul filmului din punct de vedere estetic. juridice. Filmul de fic iune ca povestire 2. Michel Marie. Func ia cognitivă axiologică şi estetică a remake-urilor 14. catastrofe provocate de om. p. filosofice.) 432 . vitale. p. Filmul documentar . critică.efigie a epocii 4. sacrificiul inutil. 217-218 V.B.3 Teme. fatalitatea) N. Prezen a celorlalte arte în film – juxtapunerea 7.A. Ed. recomandăm referin ele bibliografice la care trimit autorii Jacques Aumont. Radu Nicoară (Romeo şi Julieta.B. N.

Compara ie între filmul fic iune şi documentar 28. De ce şi cum să luptăm împotriva „yankeilor”? 40. şcoală 34. Orientări/trăsături în arta actuală a filmului (evitarea temelor mari / reducerea esteticului în favoarea socialului şi a actualită ii brute / diminuarea prestigiului fic iunii /dispari ia personajului paradigmatic) 38. Personajul predilect al unui regizor 35. Particularită i ale suportului în expresia şi comunicarea de tip cinematografic – imaginea în oglindă 16. Cinematograful ca industrie? 19. Există o perioadă . Filme de notorietate cultural-estetică. Dimensiunea cognitivă a finalurilor 30. alegoria. exprimând concret. un hermeneut 39. Condi ia receptorului în sala de cinema 26. Problema anecdoticii. curent. Estetica fenomenologică) 36. Filmul ca spectacol 21. Opera de artă se poate transpune într-un alt limbaj. subiectului şi cinematograful pur (abstract) 18. parabola. Lumea predilectă a unui regizor. Figuri de stil predilecte pentru cinema (ex. Problema suportului imaginii de film (suportul magnetic/ digital/clasic) 32.) 29. Leitmotivul în film (vizual sau sonor) 31. Ce condi ii trebuie să îndeplinească o peliculă ca să fie film? 24. etc. Problema expresivită ii estetice a peliculelor alb/negru şi color 17. Muzicalul ca gen cinematografic 22. Regizorul. sinecdoca. estetică şi axiologică? 27. Ritmul – mijloc constructiv al nara iunii cinematografice 37. cu echivalen ă semantică. sensibil o idee valoroasă (studiu de caz) 23. Valori estetice şi artistice în film (v.de aur” a filmului? 433 .9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 15. Să demonstrăm cum cinematograful e artă şi iluzie acceptată 20. Despre originile filmului şi nevoile la care a răspuns 25.. Caracterul proteic al filmului 41. metafora. metonimia. Tema obsesivă a unui regizor 33.

51. 55. 54..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 42.CE-ul” (viziunea ca atitudine fa ă de lume) Repetabilitatea în film şi func iile ei Viziunea despre lume ca strat adânc al operei cinematografice şi raportul ei cu valoarea postulativă Modul de existen ă al operei cinematografice Studiu comparatist între actorul de teatru şi actorul de film după criteriul efemerită ii No iunea de „val” în istoria cinematografului Filmul „de autor” ca no iune estetică Problema sincroniei şi solu ia ei în film Func ia estetică şi comunica ională a travelingului şi a racordului Montajul. 47.. ca receptori. 56. antropologice. simboluri originale) 434 .. 46. religioase ale unui. Teorii despre func iile lui Contrastul lumină-întuneric în filmele „noire” şi efectele lui Simbolul în arta filmului (simboluri general-culturale. 63. fără reziduuri semantice şi/sau axiologice? Compara ie axiologică între un film şi opera literară ce-i stă drept sursă Se regăseşte autorul scenariului sau al filmului într-unul dintre personaje? Soarta actorului de film în era digitalului Sursele teoretico-metafizice. 65. 44. 52. 59. 60. 43. Func iile cognitive. revenim asupra unei opere de mai multe ori? Raportul dintre realitate şi film Să dublăm sau nu vocea în film? Caracterul func ional al muzicii de film Dacă un film sau o operă de artă se poate povesti în limbaj logicoverbal. 53. 62. 64. 61. comunicative şi estetice ale filmului ca artă Drumul care se deschide personajului la finalul filmului „Liberul arbitru” al protagonistului în nara iunea cinematografică De ce. 67. 50. etice. 66. 49. 57..CUM-ului” în cinematograf şi raportul lui cu . regizor Spusul şi nespusul în arta filmului – rela ia dintre goluri şi plinuri Elipsa şi func iile sale Importan a . 45. 48. 58.

estetice şi psihologice 84. estetice. limbaj. Filmul de atmosferă şi procedeele realizării lui 77. Ce stă „în spatele”42 operei de artă cinematografice 75.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 68. etc.) 76. teatralitatea şi filmicitatea – ipostaze ale artisticită ii 81. Studiu comparatist între artele surori: teatrul şi filmul (modul de existen ă al acestora. Procedeul „punerii în abis” şi efectele sale cognitive. este un stil. Straturile operei de artă cinematografice 78. Predilec ia pentru vis a unor realizatori de film 71. Stilul ca amprentă a unui curent. morfologia spa io-temporală. Estetic şi politic în „filmul politic” 88. Straniu. culturale. cum e cazul operelor filmice apar inând cinematografului independent (căci zice Göethe: „Şi a nu avea stil. Despre func ionalitatea „canonului” în sfera conştiin ei estetice asupra filmului 87. Problema naratologică şi estetică a repetabilită ii în opera cinematografică – previzibil şi imprevizibil 72. Natura dialogului şi func iile lui în literatură. Crucişătorul Potemkin. Experien ă şi experiment în arta filmului 74. practică un stil. Articulările codului filmic după Umberto Eco 79. Literaritatea.”) 69. a unui artist individual. a unei şcoli.) 42 Riegl 435 . condi iile receptorilor-spectatori. a unei grupări. Filmul în constela ia sinergică a artelor 73. Cinematograful – geneză şi istorie 85. fantastic şi miraculos în arta filmului (analiză de caz) 83. Chiar şi artiştii care se dezic de stil. Aspecte ale esteticii filmului postmodern 86. teatru şi film 82. finalită i psihice. Puterea voin ei. Regina Margot etc. Cassablanca. Evanghelia după Matei. Estetic şi religios în filmele cu subiect religioase (v. morale) 70. Orientări estetice şi tematice în filmul contemporan 80. Ra iuni extraestetice şi finalită i artistice în producerea filmelor de comandă (ex.

teatru. Războiul stelelor. etc. Valen ele estetice ale filmului SF (ex. film. Linda Hutcheon – Metafic iunile istoriografice) 436 . 91. Valoarea artistică şi cognitivă a filmelor . gen artistic parazit (analiza de caz . remake-uri.unitate’’? 101. Dacă opera întreagă a unui regizor de film are sau trebuie să aibă . Influen e ale tehnologiei asupra esteticii filmului 99. parodii 95. Alien-ul în cinematograf 105. Pancronism şi caducitate în operele filmice. narativă şi comunica ională a dialogului – privire comparatistă: literatură. Două direc ii posibile: a) via ă – film – via ă. Dacă subiectul sau tema determină alura expresiei estetice? 106. tema şi sensul în opera cinematografică 98. Valori estetice ale curentelor „neo” şi „post” în cinema 94. Odiseea spa ială. Matrix) 104. Filme izbutite estetic în slujba unei ideologii nocive (Eisenstein. Standardele melodramei (v. Filmul clasic – filmul postmodern 102. măşti. universal şi provincial 103. Utilitatea instrumentelor tehnice în dezvoltarea cinematografică a povestirii. „Filmele din filme se fac”. Filmul cu pregnan ă propagandistică 108. talk-show 96. Canoanele filmului antropologic 100. cascade. Parodia. Func ia cognitivă. versiuni.versiune fa ă de filmele originare 93. grafica 3 D. Regimul estetic al metafic iunilor istoriografice (v. Unde şi când se petrece ac iunea 113.emblemă a unei civiliza ii 109.. Estetic şi psihologic în filmele cu subiecte pregnant psihologice (v. b) film – via ă – film 97. Limba si vocabularul personajelor 112. Subiectul. Filmul . Mijloacele de persuasiune ale filmului în compara ie cu celelelte arte 110. Riefensthal) 107. Almodòvar) 111. 88 minute) 90.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 89. explozii.filmul parodie) 92.

fragmentaritate şi circularitate – criterii formale de clasificare a filmelor 125. Ce înseamnă „film de artă’’ ? 131.film în film’’ 128. Woody Allen citează din Fellini şi Almodòvar în Totul despre mama mea citează din Totul despre Eva) 127. Filme în care se respectă cele trei unită i aristotelice 126. Libertă ile şi constrângerile regizorului de film 120. Linearitate clasică.filmul de artă’’ (ex. Vârsta estetică şi artistică a artei filmului 137.. Ra iunea estetică a citatului în film (ex. Problema temporalită ii şi procedeul startificării planurilor temporale (ex. Scenariul ca literatură (gen literar) 117. dintre erotic şi pornografic? 121..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 114. Proasta educa ie. 8 ½. al şcolii şi al autorului) 136. Nu există ară pentru bătrâni) 132. Ra iunea estetică a fotogeniei în arta filmului 133.. Anul trecut la Marienbad. Universul diegetic – un criteriu pentru . Sensul estetic al procedeului . Ce distan ă morală este între exercitarea legii juridice prin violen ă şi sadism? 123. De ce plac multora filmele care îi sperie? 124. Filme paradigmatice (reprezentative) pentru un curent. Exemple de filme cu secven a sau replica cheie 118. Sistemele de valori ale personajelor 119. şcoală. A fost cândva în America) 130. Stil şi/sau modă în emergen a viziunii cinematografice 437 . orientare 135.lectura’’ şi evaluarea estetică a unei opere cinematografice 115. Scurt expozeu al cenzurii în sfera cinematografului 122. Teatru în film (ex. Codificările straturilor semantice în . Există cenzură estetică? 134. Cât de sub ire e firul dintre licen ios şi estetic. Un tramvai numit dorin ă şi Copii paradisului) 129. Stilul artistic (al curentului. Schi ă de portret a tipului de film postmodern 116.

Valorizarea estetică a sacrificiului în arta filmului 148. Valorizarea estetică a aventurii în arta filmului 150. Esteticitatea serialelor pentru TV şi modul de narare pe care se întemeiază 157. Pregnan a – o caracteristică indispensabilă a semnelor în film 143. Vedetele de ieri şi „succedaneele” lor de azi. Indicativele filmului comercial în func ie de gustul epocilor 160.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 138. Spiritul avangardelor în mişcarea gândirii estetice despre cinematograf 140. Filmele unei perioade. Manifeste poetice în sfera cinematografului 141. Moral şi estetic în finalurile în care răufăcătorii simpatici sfârşesc apoteotic 153. Valorizarea estetică a suferin ei în arta filmului 146. Staraturile sociale şi conflictele lor reprezentate în povestiri cinematografice (v. Particularită i ale limbajului cinematografic prin raportare la celelalte arte 139. Este universal valabilă regula conform căreia protagonistul trebuie să evolueze psihic şi/sau moral? 142. Locul filmului în sistemul artelor după criteriul stimulării imagina iei receptorului 155. Dimensiunea poetică a unor filme 158. invazia surogatelor) 161. Esteticitatea telenovelelor şi spectatorii acestora 156. Influen e ale artei filmului asupra altor arte 151. declasarea ascendentă şi declasarea descendentă) 152. Stil şi manieră în arta filmului 159. un scandal axiologic (v. Valorizarea estetică a fericirii în arta filmului 147. Valorizarea estetică a riscului (curajului) în arta filmului 149. Fundalul social al povestirii filmice (moduri operante de sugerare a lui) 154. Dacă se poate disjunge în câmpul operelor filmice între arta înaltă şi arta pentru mase 438 . Scurt expozeu despre importan a temperamentelor hipocratice în filme reprezentative pentru cinematografie 145. Clişeul paternal (originar) al western-ului – rădăcină a perenită ii lui 162. oglindă a mentalită ii dominante 144.

9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 163. Versiuni (transpuneri) cinematografice ale aceluiaşi roman 185. Ispita universalită ii în filmele româneşti 176. Distinc ia dintre „divertismentul serios” şi cel derizoriu 166. Exemple de filme inspirate de postulate. Filmul ca marfă 182. p. Indicativele filmului „de succes” 179. Tonul. tempo-ul şi verosimilitatea – garan ii ale experien ei estetice constructive reuşite 183. 2007. Orice prezen ă a oniricului în filme trebuie dedusă din poetica suprarealismului? 173. Posibil şi probabil în emergen a narativă 439 . Valoare. Vernacular şi universal în operele cinematografice 178. Poetica minimalismului în filmele minimaliste 181. Melodie neterminată pentru pianina mecanică) 186. Quality Books. Coabitarea sensului malefic cu executarea măiestrită sau reprezentarea frumoasă a realită ii urâte 165. 148-166) 164. originalitate şi accesibilitate – dimensiuni ale frumosului în arta fimului 177. Orice încărcătură polimorfă. Buc. Filme realizate ca o artă combinatorie („ars combinatoria”) a întregii opere a unui scriitor (ex. Viziunea despre lume în capodoperele cinematografului 167. Problema mântuirii protagonistului 180. principii şi teorii ştiin ifice 168. Exemple de poetici de autor (regizor) scrise sau implicite în operă 175. Discurs asupra „discursului de escortă” în arta filmului 171. Puterea actorului. policromă. Germeni cinematografici în proza literară transpusă pe ecran 184. Ed. Chubbuck. Regimul narativ şi estetic al hazardului (ex. Dacă toate rela iile sentimentale descrise în filme sunt de tip romantic? 187. Circumstan ele anterioare ale personajelor nara iunii filmice 170. Filme construite după modelul visului fiziologic 169. Faptele personajelor şi obiectele utilizate de ele – simptome ale temperamentului şi orientării lor axiologice (v. unduioasă şi dinamică se trage din stilul baroc? 174. Ivana. Nu există ară pentru bătrâni şi Babel) 172.

Vocabularul şi limbajul artei filmului 440 .. „Lumea” şi problematica predilectă a unui regizor mare 197. teatru. Buc. Filmul ca o formă de via ă imaginată 206. „Idiolectul estetic” şi ambiguitatea estetică – însuşiri ale operei filmice. Excurs asupra no iunilor: individ. Jean-Marie. Personalită i ale artei actorului de cinema 200. transfocare. Ipostaza de iluzie a filmului în compara ie cu televiziunea 210. Ducrot. Ducrot. racordurile. Reflec ii asupra vârstei actuale a cinematografului 190. estetic şi non-artistic în arta filmului 193. planurile. Tipuri de personaje reliefante şi memorabile create în sfera artei filmului (v. Jean-Marie. personalitate. Direc ii posibile ale actorului: de la personaj spre el şi de la el spre personaj 207. Filmul – sinteză. Omul fa ă cu „societatea în dezordine” 189. etc. Ed. p. Opera de artă în epoca reproductibilită ii tehnice) 191. persona. Buc. traveling. Sensul estetic şi cel antropologic al omului în filme 205.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 188. Dimensiunea culturală a artei filmului 196. focale. personaj (în literatură. 224-241) 202.) 208. Motiva iile estetice şi naratologice ale procedeelor tehnice (panoramare. Cum se corelează arta. sincreză sau artă autonomă 195. Efectele umbrei în filme 194. Tipul de personaj constant în filmografia unui regizor (scenarist). generatoare de originalitate 204. persoană. Babel. p. În ce constă importan a numelor personajelor în filmele de artă 203. studiul lui Walter Benjamin. Indicarea şi analiza „referin ei” într-un film bine construit (v. literatura. Oswald şi Schaeffer. Ed. 1996. Oswald şi Schaeffer. enchenee.. 199. 485-491) 201. Artistic. Babel. Noul dic ionar enciclopedic al Ştiin elor Limbajului. film) (v. Constant şi variabil în dramaturgia cinematografică 209. Noul dic ionar enciclopedic al Ştiin elor Limbajului. 1996. dramaturgia) 198. Efectele multiplicării la scară industrială a filmelor (v. industria şi comer ul în spa iul cinematografiei 192. artele plastice.

Protagonistul în raport cu încercarea (ordalie sau situa ie limită) 218. Sec iunea de aur. Praxis-ul estetic al corpului actorului de film şi teatru 221. Omul în raport cu divinitatea (ex. Estetism şi calofilie în arta filmului (v. metonimie. (maniera lui „X”). Mario. 2006. Motiva iile ponderii sporite a extraesteticului în filmele recente 213. Ipostaza de „iluzie” a filmului fa ă de televiziune 226. Omul generic într-unul din stadiile: etic.. Prometeu) 216. Olivio. Ed. e) serialele 214. Măre ia lui Iov. Ceauşu. parabolă. Kierkegaard 217. Utopia cinematografică. Condi ia estetică a scenariului de film 229. Guido. Actorul X. estetic.. p. „Sec iunea de aur” în film (v.. Regizorul X. Buc. – omul şi personajul 223. Filme în care idei şi/sau valori sunt exprimate prin procedeul personificării 220. Despre coeficientul de originalitate în filme (filme cu doza mai mică de originalitate: a) remake-uri. „Cinematograful este cel mai bun mijloc de agita ie în mase” V. Once Upon a Time in America. Aristarco. Meridiane. d) filme parodice.. Humanitas. Sensul de utopie al filmului (v.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 211. c) filme făcute a la. Gheorghe. b) versiuni ale unor filme paradigmatice. Buc. Fenomenologia arogan ei... Func iile actan ială şi estetică a personajului absent (ex. Aşteptându-l pe Godot. religios – după S. sinecdocă. Lenin) 230. Iubita locotenentului francez. Personaje emblematice şi perene în cinematograful universal 232. Manipularea prin cinematograf (v.. Iona. ed. Buc.. Recursul la figuri de stil pentru evitarea „forfecei” cenzurii: metaforă. Personaje emblematice şi perene în cinematograful românesc 441 . Vinovatul fără vină 219. Hamlet) 224. etc – în unele filme 215. Ceilal i. Ed. Moise.. Vocabularul şi limbajul în sfera cinematografului 225.I. Spectator de film – spectator de teatru (v. Mircea Veroiu) 212. 1992) 227. Funda iei Pro. 317-339) 231. – omul şi opera 222. 2005) 228.

Cluj-Napoca. Alain Bergala. Despre unitatea anatomo-morfo-fiziologică a filmului de artă 238. 81-92. Filmul ca text (v. 78-81) 243. p. Concret-sensibil. 99-101). p. Cluj-Napoca. Jacques.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 233. Titlul filmului ca element al „discursului de escortă” 241. Ideea Design & Print.. 2007. Michel Marie. Michel Marie. Marc Vernet. Jacques. Jacques. Marc Vernet. Michel. 2007. Michel Marie. Alain Bergala. 155-170) 247. p. 92-94) 244. Filmul ca ritual (v. Alain Bergala. 2007. Buc. 442 . Estetica filmului. Marc Vernet. Informa ia. 77-87. Verosimilitate în film (v. Michel Marie. Conceptul de „cinematografie clasică” (v. Ed. 109-118) 245. Aumont. Marc Vernet. 105-469) 237. 2007. Jacques. Ideea Design & Print. Problema referentului (v. 2007. 94-109) 242. Ideea Design & Print. Ideea Design & Print. Aumont. Aumont. Ideea Design & Print. Aumont. Marie. Estetica filmului. Ed. 2007. valoarea şi ideea „aderă la suport” (analiză de caz: filmografia lui Tarkowski) 236. p. Ed. Filme puternic gramaticalizate – filme slab gramaticalizate 240. Estetica filmului. Jacques. ClujNapoca. Ed. Jacques. Alain Bergala. Povestire. 1967. Estetica filmului. Ideea Design & Print. Vernet. Alain Bergala. 94-98) 246. Ed. Ed. Alain. Teoria literaturii. Fic iunea în film. nara iune. Aumont. Aumont. 2007. Estetica filmului.ierarhie axiologic-estetică a filmelor româneşti (canon) 234. componente inextricabile ale filmului 239. Estetica filmului. ELU. Jacques. Michel Marie. Cluj-Napoca. Alain Bergala. Aumont. valoare şi idee. Michel Marie. p. sau filmul ca fic iune (v. p. p. Ideea Design & Print. Cluj-Napoca. Ed. Marc Vernet. Analiza intrinsecă şi extrinsecă a operei cinematografice (v. Bergala. Aspecte pregnante ale actorului de film 235. Stilul estetic al filmului românesc . Cluj-Napoca. Marc Vernet. formă. Estetica filmului. p. modelul din cartea lui Rene Wellek şi Austin Warren. Marc. diegeză (v. ClujNapoca.

Robert Stam) 262. Personajele în film (v. Perspectiva psihanalitică în opera ia hermeneutică asupra filmului 256. Meridiane. Buc. Michel Marie. p. Meridiane. Estetica filmului. Linearitate clasică sau fragmentaritate 253. Limbajul filmului (v. Filmul ca artifact 257. Interpretarea filmului de către mişcarea cognitivistă (Nöel Caroll. Jacques. Michel Marie. Func ia catharctică a cinematografului (Aristotel. Burch. 2001. ed.. 2007. Ciné-veritee-ul şi documentarul (studio comparatist) 252. Buc. Guido. Ideea Design & Print. Buc. Alain Bergala. Marc Vernet. Alain Bergala.. II. Utopia cinematografică. Filmul ca mărturie a spiritului „care animă civiliza ia umană” (Hannah Arendt) 263. Ştiin ifică. 2007. p. Michel Marie.. Cluj-Napoca. 87-92. Virtu ile plastice expresive şi comunica ionale ale imaginii digitale 443 . Ed. Ed. Poetica. 1974. Ed. Marc Vernet. David Bordwell. Aumont. Reificare şi semnifica ie în crea ia cinematografică 266. 171-174) 249. ed. Mimesis şi anti-mimesis în arta filmului (Lukàcs. 121-170) 251. p. Alain Bergala. Durabil şi efemer în lumea filmului 265. Cluj-Napoca. Receptarea filmului ca plăcere dezinteresată (Uninteressiertes Wohlgefallen) 260. Meridiane. Jacques. Aristarco. Buc. Aumont. Spectatorul de film (v v. Cluj-Napoca. Ed. Estetica filmului. Filmul ca utopie (v. Un praxis al cinematografului. 429-457) 258. Marc Vernet. Filmul ca întrupare a lui „sensus communis” şi „locus” privilegiat al umanului 264. 15-43) 255. Ed. vol. Estetica. Ideea Design & Print. p. Ideea Design & Print. Noël. Spa io-temporalitatea în film (v.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 248. 1992) 254. Aumont. 1957 sau alte edi ii) 259. p. Georg.. Forme ale agresivită ii şi violen ei în sfera cinematografului şi sensul lor 261. Estetica filmului. Jacques. 101-103) 250. 2007.

9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 267. Regimul valorilor extra-artistice în opera de artă filmică 278. Conceptul de operă de artă 291. Estetica lui Kant şi judecata de gust 444 . Ce înseamnă „film de autor”? 282. Criterii pentru ierarhia valorilor estetice 289. Geneza (nu istoria) filmului 294. Sincronie. Fic ionalitatea în opera filmică 280. Poate exista ca artă filmul non-narativ? 270. după Hegel 296. Estetica filmului digital şi valoarea efectelor speciale (ex. Valorizarea cinematografică a spa io-temporalită ii 287. Cum „se citeşte” un film? „Cititorul model” 292. emo ionale şi axiologice) 268. Distinc ia fenomenologică dintre operă şi „obiectul” estetic 295. Talent. voca ie. Receptor de teatru – receptor de film 277. Compara ie estetică între teatru şi film 276. Despre raportul dintre succes şi valoare în sfera artelor 290. Previzibil şi imprevizibil în arta filmului 286. Impersonalitatea artistului 293. Tema drumului în arta filmului 272. Ce înseamnă „orizont de aşteptare”? 283. Originea genului docu-dramă şi finalită ile sale (cognitive. Simbolurile în cinematograf şi valorile lor estetice 273. geniu 288. succesiune şi simultaneitate în arta cinematografică 279. Forrest Gump) 269. Dimensiunea estetică a filmelor de comandă 274. Prin ce un film este postmodern? 281. „Moartea artei”. Raporturile dintre realitate şi film 284. Estetica lui Nietzsche 297. Filmul – artă spectaculară 275. Problema suportului sensibil al artelor 271. Actor de teatru – actor de film 285.

.M. 1984 2. 1966 4. 1992 12. Buc. 262-275 (dialogul în film). Albérès. Buc. 2010 445 . Paris. Bibliografia cursului de Estetica filmului V. Unatc Press. François Revaz. "Elipsa". Le cinéma est un art.. Abbot. Ed. P.1 Reflec ii teoretice de ordin cultural şi estetic asupra artei filmului 1. ----. Categorii estetice fundamentale şi/sau ale esteticii c. mijloc principal de expresie în arta cinematografică. Los Angeles. 1965 11. Meridiane. ----. Marc Vernet. Buc. . Paris. 337-359 5. Institutul European. 1991 7. Bandac. Grammar of the Film Language. 1957 15. 314-337 şi Neorealismul la p. 1991 10.. 1979 8. 29-32 (filmul ca limbaj) 14.3). Esthétique du cinéma. Guido.. 1989 9. p. 2004 6. 1999. p. Mihai. Bálasz. ----. 19. Michel Marie. ESPLA. după cum urmează: a. Analiza povestirii. Istoria romanului modern.B..A. Jacques. Agel. Stockholm.. Henri. Siliman James Press..B.. Cornell University Press. Cinematografia ca artă. Daniel. Editions Fernand Nathan. Arheim. Modern Filmteori 1-2. R. Bela. Buc. Spre fotograma ideală. Ed.. editors. Arta şi percep ia vizuală. ELU. Meridiane. Studentliteratur. Jean-Michel. Arijon. Buc. biblioteca Unatc.B. Despre categoriile estetice fundamentale şi/sau ale esteticii b. Meridiane. p. Andersson şi Edling. Aristarco. 51-55 3. Editions de l'Arche.. Poster H. Buc. Buc. Categorii estetice derivate şi/sau ale esteticii V.. Adam. Aumont.4 Categoriile estetice – vezi bibliografia corespunzătoare la Capitolul IV Estetică generală (subcapitolul IV. Paris. Buc. teză de doctorat.F. Ed. Arta filmului. Limbajul imagine. Ed.U. 1983 13. Alexandru. Filmul ca artă. Rudolf. Alain Bergala. Utopia cinematografică. Iaşi. Dan. 1968. Diary Fiction: Writting as action. Imaginea. 1957. ed. Esthétique du film. p.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului V.

Buc. 2008 18. teză de doctorat. Bjorkman. teză de doctorat. Bucureşti: platou de filmare. Buc. Wayne C. p. Univers. Cambridge. New York. 2004 30. Gheorghe.. Cesare. Omul cu aparatul de filmat. Buc. Bergman and Bergman. Bazin. Poetica lui Dziga Vertov. Branigan. 1997 26. 1968. 2009 20. Buc.. Paris. ed. 1997 28. Editura Le Cerf. Film Style . ----. ----. Arvin Press. 1973 23. ----. Making Meaning. Routledge. Bârgăoanu. 2006 22. 1985 29. 1998 32. 132-138 (pictură şi cinema) 17.on the History of. Warren. The Cognitive Semiotics of Film.. Brandi. 2004 21. 2004 446 . Stig. 302322 (v. Bălăşoiu. 90-132 (teatru şi cinema). Buc. Columbia University Press. Cambridge. 1985. Ed.. André. David. Buckland. Point of View in the Cinema: A Theory of Narration san Subjectivity in Classical Film. Simon and Schuster. Unatc Press. O istorie subiectivă a scenografiei române de film. Booth. 41-50) 33. despre "dublul mimesis" şi de citit din Utopia cinematografică de Aristarco.. Bordwell. Ed. Cambridge.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 16. Harvard University Press. 2010 19. ----. biblioteca Unatc. 1991 27. Sima Jonas. ----. Qu'est-ce que le cinema. McGraw-Hill. Chicago. 1997 25. Narration in the Fiction Film. Univers. London. Berlin: Mouton Publishers. biblioteca Unatc. University of Chicago Press.. 1984 34.. teză de doctorat. Teoria generală a criticii. Buc. p. Botoşeneanu (-Oprea). 1965. Regulile artei. Buc. Jurnalul de actualită i – de la actualită ile lui Lumière la jurnalul CNN. biblioteca Unatc. Manns Torsten... 105 scenografi români. Ed. Harvard Univeristy Press. Edward. Buc. ed. p. Cine-ochiul – istoria unei poetici. New York. Janet Steiger and Kristin Thompson. David. New York. 2005 31. ----. Ce este cinematograful. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. ----. Unatc Press. The Rhetoric of Fiction.. Buc. Bordwell. Film art. 1983 24. Alina. Meridiane. The Pitt Building. Pierre. Bourdieu. (Dan) Sorin.

1992 43.. Buc. 2000 52. vol. New York. Chiri ă. Un praxis al cinematografului. Kenneth. Carabă . Berkeley. Barnes and Noble. Ceauşu. Fenomenologia arogan ei. 2003 48. Cazan. 317-339 47. Dan Eugen. Les Théories du cinéma depuis 1945. Princeton University. Casetti. 1972 42. teză de doctorat.. 2007 447 . Theory of the Avant-Garde. Identitate na ională şi culturală versus globalizare – o falsă dilemă. 1982 49. Burger. Noël. 22. ----. 1. University California Press. Filmul şi armele. Cinema 2000. teză de doctorat. Ed... Buc. Canadian Journal of film studies / Revue canadienne d'etudes cinematographiques. Buc. Minneapolis: University of Minnesota Press. 47-53 51. White Burnett. 1974 39. Meridiane. Horia. 2009 36. Dumitru. The Philosophy of Literary Form. 2009 41. Buc. Gheorghe. Joseph. p. Paris.. Funda iei PRO. Ed.. Realismul magic în cinema. 2006. teză de doctorat. Campbell. The Fiction Writer's Handbook. ----. 2001 37. Mircea. Alo. Buc.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 35. 2001 44. biblioteca Unatc. 1984 38. Funda iei Pro. Unatc. Hallie. cap. Burnett.. The Hero with a Thousand Faces. Meridiane. biblioteca Unatc. Princeton. Revolu ia digitală în televiziune şi cinematografie.. Cadaru.. Ed. Cernat. Elemente de constituire a semnifica iei în mass-media în Europa. Ed. Ed. Burke. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. New York. biblioteca Unatc. Studii de tipologie filmică. ----. Buc. 2000 45. nr. Buc. Jean Negulescu. biblioteca Unatc.. în vol. Determinări estetice ale imaginii de film şi televiziune. Gheorghe. Buc. Buc. 2009 46. Nathan. 1979 40. 7 discipline: orizonturi culturale. Francesco. ed. Manuela. Ed. Burch. p. ----. teză de doctorat. 1983 50. Bunescu. Peter. A Concise History of the Romanian Film. II.

De Meredieu. Arta şi noile tehnologii. Mihai. Ed. Connor. ed. Cinematograful în era digitală. Gheorghe. 1976 70. 2008 58. Cornea. Dublajul în contextul globalizării. Cinematography: The Creative use of Reality. Degli-Esposti. p.. Buc. Comănescu-Surdu. teză de doctorat. Lumina-factor esen ial al expresivită ii filmice. Filmul de televiziune. Constantinescu. Florence. 2010 56. Felicia. Buc. Mihail. Postmodernism in the Cinema. The Image in Dispute.. Iuliana. Ultima frontieră. Buc. Cultura postmodernă. 4: Les Cristaux de temps). Unatc Press. Adrian. 2010 54. Cinéma 2. New York. Cristina. 2003 59. teză de doctorat. biblioteca Unatc. L'image-temps (cap.. 1985 64. nr. Dalu. 1997 71. Dinu. Victor. Personalitatea cinematografului latino-american.. Buc. The Athlone Press. biblioteca Unatc. ed. 1999. 2006 68. Clipa cinematografică. biblioteca Unatc. 2000 63. Teatrul muzical – calea spre performan ă. Dudley. 2008 60. 2000. Oxford University Press. biblioteca Unatc.. Buc. Duma. Rao. 1998 62. Deleuze. Buc. New York and Oxford. ----. Buc. Unatc Press. 1960 65. teză de doctorat. Andrew. 279-295 66. Major Film Theories.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 53. biblioteca Unatc. Dragomirescu. Gilles. The Time. Image (Cinéma II: L'Image-temps). Ciocâltei. Buc. Austin. Copiii – personaje emblematice şi perene în film. edited by University of Texas Press. 2003 55.. Chi escu. Valorile stilistice ale cinematografului lui Mircea Veroiu. Maya. 2011 69.. Dana (coord.. Valeriu. Mircea. 2006 448 . p.). Berghan Books. teză de doctorat.. Daedalus. Meridiane. 7. Comunicarea. Un cinema cu şi despre copii. Ed. Algos. ----. Steven. 1 decembrie 1925 67. ed. Drăguşanu.. Buc. London. Deren. Buc. Oxford. 2005 61. Buc. teză de doctorat. Drăguşin. Liliana. Buc. Beatrice. 247258 57.. biblioteca Unatc. teză de doctorat..

19-29 (La vida es sueňo) 78. Epstein. Meridiane. ed. 2003 74. 2008 449 . sub titlul Il tramonto dell'era delle teoriche 87. Jean. biblioteca Unatc. 1990. Ed. John. Antet. De la documentarul tradi ional la documentart în cinematograful românesc între anii 1960-1990. Radu Alexandru. Syd. Buc. Ed. 1971. Felleman. Drumul spre centru. Umberto.. Faure.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 72. p. Gardels. University of Georgia Press. 1966 76. 1983 86.. New York. Art in the Cinematic Imagination. Nathan. Dumitru Damian. 1975 85. Să inem piept coloneilor lui Disney. teză de doctorat. biblioteca Unatc. în vol. Amurgul erei teoriilor. ----. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Buc. New York. ----. Costa. University of Texas Press. Dutton. Richard and Cann Mac. 2002 73.. 2010 81. 1998. Univers. Buc. L’esprit du cinema. Buc. Ed. Gavras. Func ia cinematografului. Film: a Montage of Theories. Fellini despre Fellini. Form and Meaning in Fiction. E. 323. Articulările codului filmic.. 1991. Laura. 2009 75. Ed. Buc. 1984 (Bazele scrierii cinematografic-filmice) 84. Arta despre artă. Filmul despre artă. New York. Buc. Lauren iu. Schimbarea ordinii globale.D. din volumul Zeichen system. On Becoming a Novelist. Buc. Eliade. Garroni. Woody Allen şi comedia de autor.. Georgescu (Baron). Jeheber.. Ed. ian-feb. p. Bolen (biblioteca UNATC) 77. nr. Eco.. biblioteca Unatc. Screenplay the foundations of screen writing. 1955 79. Buc. Friedman.. Dyer. Norman. Meridiane. articol în revista Cinema nuovo. Emilio. Unatc Press. în Convorbiri despre cinema. teză de doctorat. Ipostaze ale tragicului în filmul din a II-a jumătate a secolului XX.. Paris. p. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. Harper and Row. Susan. teză de doctorat. Feldman. Mircea. 25-47 80. Revolu ia digitală a montajului. 2006 82. 1992 83. Gardner. 213-220 88. Elie. Estetică şi tehnologie. Field. Buc.

2007 92. Politica postmodernismului. ----.. Func ia narativă a imaginii de film. Unatc Press. Buc. Aristotel's Poetics. Post-Jungian Takes on Moving Image. Ed. Chapell Hill. Helmis. Polirom. ----.. Motivul drumului în cinematograful lui Jim Jarmusch. Gherghinescu. 2008 90. teză de doctorat. Andrei Petre. Buc. Scorsese cinema (Martin alchimistul – între dicteul comercial şi poetica de autor). Gorzo.Reitz – în căutarea dublei identită i. 2006 105. Buc. Georgescu.. teză de doctorat. The Art of the Novel. teză de doctorat. p. Lucian. 2004 93. Sorin. teză de doctorat. Buc. teză de doctorat. biblioteca Unatc. Henry. Halliwell. Estetică şi tehnologie. Buc. teză de doctorat. Mit şi tradi ie în cinematograful nordic contemporan.. 2011 95. 113-126 104. teză de doctorat. Realismul cinematografic românesc. Hauke.. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. ed. ----. 2009 96. Blackmur 1932 101. răul şi urâtul în cinema. Ilieşiu. Napoleon.. 1986 98. 1977. Buc. şi Ian Alister.. 2006 103. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. 2008 94. Buc. 2006 91. Poetica mişcării în filmul de anima ie românesc. 2005 450 . New York Scribner's. Florentina. Ecranizarea romanului Morome ii. 2008 100. Hutcheon. London and New York. Die Zweite Heimat – a doua patrie. 2005 99. Estetica sunetului în filmul de scurt metraj românesc. biblioteca Unatc. James. biblioteca Unatc. Igazsag. Buc. Mircea.. teză de doctorat.. Stere. Die Zweite Heimat de E. Buc. Christopher. Bunul. Radu. University of North Carolina Press. 2006 97. biblioteca Unatc. editura Routledge. Gulea.. Heroiu. Univers.. Linda. biblioteca Unatc. Buc.. Georgescu.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 89. 2008 102. Revolu ia digitală a montajului. teză de doctorat. Buc. Ghioroc Florin. Percep ia obiectiv-subiectivă a culorii în imaginea foto-cinematografică. Iaşi. Buc.. Ovidiu. Unatc Press. Buc. Unatc Press.

369 mars. Kosuth. 1964 118.. Lazăr. J. Meridiane. Buc. Cahiers du cinema. Lindgren. Unatc Press. Theory of Film. p. biblioteca Unatc.). Lawson. Ed. Luis. Buc. 2008 114.. Ionescu. Victor. Iliu. Ed. All Educational. ----. 337-355. 1987 121. Cinema “ascuns” în teatru. Koestler. Ed. teză de doctorat. Ed. nr. Buc. Le cinéma en perspective: une histoire. MacMillan. 1973 108. 125-128 111. Sigfried. 524-541 112. Buc. New York. Univers. théories.. teză de doctorat. ----. 1964 113. Buc. New York. Ernest. 1969 (v. 2011 110. Experien ă estetică şi hermeneutică literară. biblioteca Unatc. Leutrat. Isprătescu-Lener. Cinematograful de-a lungul vremii. 1983. obiect de fic iune romanescă. John Howard. p. 1965 115. 1997 120. 237-255: Filmul ca artă şi p. 1992 123. Film: The Creative Process. Stilistica reprezentărilor onirice în cinema. biblioteca Unatc. teză de doctorat.. p... Ed. Buc. Ed. Ed... Premise teoretice. nouvelles approches. Krakauer. MacMillan. M. The Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting. Michel (coord. Oxford University Press. teză de doctorat.S. 195-212: Receptarea filmului şi critica de film) 451 . Nathan. Imaginea de film documentar – artă sau necesitate. 1949 119. Langer. Buc. Putnam's. Ion. Barocul cinematografic. Arthur. 410426. 1979. Morfologia artei..9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 106. Gabriel. Meridiane. 1985 117. Buc. Cristina. The Act of Creation. O istorie. 2007 107. Ioan. 1995 124. 2010 109. New York.. Hans Robert. Kagan. Meridiane. Leu. Susanne. 2010 122. Teme şi stiluri cinematografice. Narativitatea imaginii de film. 1977 116. Hill and Wang. G. Larouche. New York. Feeling and Form. Meridiane. Lazăr. Buc. ----. Vlad. Buc... Arta filmului. Date despre o posibilă istorie a montajului în filmul românesc. Buc. Buc. 512-524. biblioteca Unatc..P. Fascina ia cinematografului. Unatc Press. Le cinéma aujourd'hui: Films. Adrian. Paris.. New York. Jauss.

429-456 128. Marshall. ----. ed. vol. p. Meridiane. New York. vol. Mănescu. Ed.. Buc. Meridiane. 1998. 1966. Le langage cinématographique .9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 125. Mitică?”. Gerald and Cohen Marshall. Buc. Istoria filmului universal. 1974. în vol. Manifestul Dogma 95 în rev. Mamet. Meridiane. Buc. Buc. On Directing Film. ----. McLuhan. Language and Cinema. Lyon. 1895-1945. ----. Mast. 1997. Mihăilescu.. 2011 132.. Doina. Georg. Secolul 21. 1971 141. Ed. Marginalii la poetica lui Dovjenko. Cartea românească. David. Ed. Film Theory and Criticism. p. (ISBN 90-279-2682-4) 142. vol. Essai sur la signification au cinéma. 280-281 138. Larousse. Publisher: Mouton de Gruyter. Lukács. 1970. Christian. Mihai. Ed.. Ed. Ed. 2011 137. Buc.. Unatc Press. 10-12/2001. Klincksieck.. Viking Press. George. biblioteca Unatc... 2010 126. Metz. Cinematograful modern . 159-170 127. Un exemplu emblematic pentru definirea formulei de şcoală na ională de film: şcoala cehă de film. biblioteca Unatc. Paris. Maximilian. Manolescu. Imagine şi simbol în crea ia lui Lucian Pintilie – “De ce trag clopotele. tome I. p. Nemira. 1981 130.. Structura alchimică a scenariului: între filmul de lung metraj şi serialul TV.Limbajul cinematografic. 1981 134.. Meridiane. 1978 135. 138-140 131. Estetica. Oxford University Press. Benzile desenate şi canonul postmodern.. A şaptea artă. Ed. teză de doctorat. ----. Unatc Press. p. Martin. 1968 139. Marcel. 2001 143. ----. Paris. p. 2007 136. Buc. Ed. Florin. 2. Buc. David. Littera. Ed. 2009 452 . 222-232 133. Film Language: A Semiotics of the Cinema. New York. Buc. teză de doctorat. Langage et cinéma. Chicago. 33-37 (Introducere: «Replicile» umanoide din filme şi realită ile sociale) 129. Postmodernitatea. nr. Buc. De ce Papa Mèliés n-ar fi putut scufunda Japonia. p. colectiv Două sau şapte arte. Mass-media sau mediul invizibil. Buc.spectacol sau limbaj?. Du Style. ----. I. 1990 (ISBN 0-226-52130-3) 140. ed. Buc. 1974. Buc. 131-134. Ion. Unatc Press.. University of Chicago Press.

vol. Paris. Buc. 2004 160. 2007 152. 2010 158. 2006 156. Estetica culorii în filmul cinematografic. 331-349 150. Esthetique et Psychologie du cinéma. Nicoară. I.. Unatc Press. 1965 147. teză de doctorat. Privire asupra cinematografului şi reclamei ca forme de comunicare audiovizuală. Copel. Unatc Press. biblioteca Unatc. ed. biblioteca Unatc. Buc... Edgar. 1967. Meridiane. 61-65 453 . Obrazov. 317-320. Nedelcu. ----. ----. Buc.. teză de doctorat. Murgu. Nichituş. Ed. Oscar Print.. biblioteca Unatc. teză de doctorat.. 2010 153... Buc. 2008 162.. Anca. Unatc Press. Serghei. teză de doctorat. 1956 149. Moscu. p. început de mileniu III. Buc. Buc. Mitran. 2008 163. 1998 157. Rela ii între hypermedia. Il Cinema-Menzogna. vol. Morrin. noile media şi media clasice. Buc. p. Nanu.. Mîş. Buc. II. Raportul cineastului cu opera. Interviuri despre Fellini. Il cinema – Menzogna sau incursiune în cinematograful fellinian. II. biblioteca Unatc. Însemnările unui regizor. Cinema and Technology: Image. 2009 151. Buc. 2009 145. 1985 154. Ed.. Cristian. biblioteca Unatc. Nedelcu. 406-408 şi din vol. . în vol A şaptea artă.. Media On. biblioteca Unatc.. biblioteca Unatc. ----. Buc. noile media şi media clasice. Buc. 2011 148. Thomas. vol. Radu. Marius. teză de doctorat. Constantina. Buc. 1981. Horea.. Paris. p. Artele şi rela iile dintre ele. Nimicul Artistic. Jean. Mitry. I şi II. 1999 159. Buc. Meridiane. Buc.Cu diligen a în pădurea de fagi. 1963. teză de doctorat. MacMillan. Munro. Les Editions de Minuit. Essai d'anthropologie. Machiajul de film – componentă plastică a imaginii.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 144. Limbajul ecran. Le cinéma ou l'homme imaginaire. Poetici de autor: între teorie şi practică. Stephen. London. Filme şi lumea virtuală. Unatc Press.. Ed. Adrian Florian. Cristina. Unatc Press. Neale. Sound.. Buc. 270.. ed. Hipertext.. Cuvintele umbrei. Ed. Buc. ----.. 2009 161. Universitaire. teză de doctorat. ----. Buc... Colour. Sunetul şi muzica originală în filme de sfârşit de mileniu II.. 2007 155. 2011 146. Ni escu Doru. Unatc Press.

Marina. Influen area opiniei publice prin comunicarea televizuală. 2000 174. teză de doctorat. Cristian Tudor. Contribu ii majore la dezvoltarea limbajului cinematografic – filmul mut.1987. 2009 165. vol II . Pareyson. Meridiane. Dan. Orăşanu. teză de doctorat. Buc.. Cristian. Focus documentarul. Meridiane. Buc. Buc. Perianu. 2001 182.. CDC. nr. Buc. 178. Ed. Ed. Potra. Erwin. Chişinău. biblioteca Unatc. Luigi. 2009 171. Valentin. Univers... Unatc Press. Petrescu. Alexandru. Plămădeală.. Contribu ii la efecte speciale: controlul profunzimii câmpului de claritate şi probleme legate de perspectivă. 2010 176. Alchimia existen ei. 1979 179. Cartea Românească. Introducere în grafica şi anima ia 3D. Creativitate tehnică în arta filmului. biblioteca Unatc.. 2008 454 . vol I – 1984. teză de doctorat. Stilul şi materialul în film. biblioteca Unatc. Pi a. 2011 177. Mitul şi Filmul. Ed. Buc. 1998 181. ----. teză de doctorat. Arta montajului în filmele genera iei ’70.. Sabina Larisa. Filmul.. teză de doctorat. Buc. Adina. Rădule . Aurul filmului. Florian. Pepino. teză de doctorat. Buc. Reprezentări ale realită ii în audiovizual. Ed. Rev. Ovidiu. 234-264 167. 2010 173. 1977 169. teză de doctorat. Epigraf. 2001 175. 1983. Buc. biblioteca Unatc... Perciune. Cristian Alexandru. Buc. Profesiune: filmul. 2007 170. Buc. biblioteca Unatc. Mihai. Literatură şi film în crea ia proprie. Ed. 10-12. Buc. 2007 166.. Teoria formativită ii. teză de doctorat. Montaj '70. p. Popescu. Secolul 21. Spectacolul publicitar. 2004 172. Buc. Buc. Unatc Press. Buc.. biblioteca Unatc. Vlad-Iosif. 11/1967 168. Alexandrina. Politică şi propagandă în filmul românesc de fic iune. 2004 180. România în cadrul cooperării sud-est europene.. biblioteca Unatc. Panofski. nr.. Ambiguitate teatrală şi finalitate liturgică în opera lui Andrei Tarkovski. biblioteca Unatc. Buc.. Buc.. Pop.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 164. Estetica. Ana-Maria. Unatc Press. Oprescu. Roman. Paleologu. biblioteca Unatc. teză de doctorat. Petrescu.

2008 197. Paris. Clussium. Utopie şi film. Ed. Stavre. Hunter-Blair. Saizescu. translated by K. p. Buc. Theories of film. Meridiane.. Poetica filmului de anima ie. Jan Christie. Cinematografia şi scriitorul. Buc. Buc. Andrei. 2002 196.. Susan. Buc. Steriade. 1994 199. Stock. Thompson. ----. Time within Time. London.. Ed. Etienne (lucrare colectivă). 1974 455 . Robert and Robert Kellog. Funk and Wagnalls. Schwartzenberg. 2000. teză de doctorat. teză de doctorat. Univers. Sebbag. 2004 192. Gheorghe. Ed. Danusia. Buc. Unatc Press. Ed.. Oxford University Press. Câmpeanu Pavel. 135-154 (despre publicitarea vedetelor şi imaginea lor în lume) 188. 1995. Oxford. Starword. Kieslowski despre Kieslowski. Film Style and Technolgy: History of Analysis. Iaşi.. L'Univers filmique. Tradi ie şi inova ie în cinematograful lui Krzysztof Kieslowski. Andrew. David. Souriau. Tudor.. teză de doctorat. 10-12. p. 1939. 2001 200. biblioteca Unatc.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 183. 2000 194. Andra. Truică. Ed. London. Memorie şi film (O introducere în istoria şi stilistica spectacolului cinematografic). Faber&Faber. teză de doctorat. Polirom. Matin Secker and Warburg. Buc. Roger-Gérard.. 1985 193. Flamarion. Scenariul-fantomă. Comedia cinematografică românească – tipologie şi limbaj. biblioteca Unatc. Şerbănescu.. Scholes. Rowe. Scorsese despre Scorsese. Scripta. Ed. Buc. Ion.. 2000 201. Sontag. Buc. Şopterean. 2003 185. Reconstruc ia societă ii româneşti prin audiovizual. Împotriva interpretării. 1953 191. Ioan Gheorghe. 2000 195. Buc. Alfa.. The Nature of Narrative. 2007 198. în revista Secolul 21. Salt. Oamenii şi filmul. 205-285 190. ----. Write That Play. Kenneth. Allfa.. Ştefania. Georges. Barry. Tarkovski. nr. Buc. p. 1992 186. 1966 187. 178-185 189. Cum se scrie un text. biblioteca Unatc. biblioteca Unatc. New York. Buc. 1968 184. Ed. London. ed. The Diaries 1970-1986. Marius. 2001. Statul spectacol.

biblioteca Unatc.. 190-203. Tudor. War and Cinema. Benjamin. Buc. Buc. oneş. xxxx. I . teză de doctorat. Ed.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 202. Structuri narative în cinematograful american. Humanitas. Constan a. 1984 208.. vol. Andrzej Wajda şi sentimentul istoriei. Imaginea filmului modern în era digitală. ed.. teză de doctorat. II 1967 218. Polirom. teză de doctorat. olaş. Buc. Francis şi Lété Anne Goliot. 1995 206. Martin Secker and Warburg. Buc. Ed. Interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. Vasilovici. Verso. Convorbiri cu Le Monde. Ed. 82-96. teză de doctorat. Etica interpretării. 2008 203. 254-262 205.. Peter. în Revista română. Iluminări. Evolu ia comunicării în spa iul public. De la comunicat la comunicare. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 2010 207. Walter. ----. 165-172 211. Vîjeu. biblioteca Unatc. 412/1928. Tudor Alexandru. "O artă a luminii şi umbrei" 210.. A şaptea artă. Aquila.. 1987. Constantin. Vianu. Scurt tratat de analiză filmică. ironie) 209. prin mass media (1989-2005). Ed. Voican. 1969 216.. 2000. antologie. 1/1924 şi Adevărul literar şi artistic nr. 2008 204. colectiv. London.1966 şi vol. Vanoye. Iaşi. xxxx.. 2008 217. 1992. Femeile şi televiziunea – pentru o viziune feministă în producerea mesajelor de televiziune. Specificul imaginii de televiziune. Sanda. Gianni. Buc. teză de doctorat. teză de doctorat. 2000. Andrei George. nr. Virilio. biblioteca Unatc. xxxx. 2011 214. 2007 212.. biblioteca Unatc. Meridiane. Vişan.. Pontica. Univers. Wollen. contrautopie. Florin. Buc. Ed. Paul. p. biblioteca Unatc. Buc. "Opera de artă în era reproducerii mecanice" 215. vol.. All Educa ional. Lorin. George. Buc. 1000 de capodopere ale artei erotice. 6778 (utopie. Estetica cinematografică. Sign and meaning in the cinema. Buc. Uscătescu.. Ed. Vattimo. p. biblioteca Unatc. Buc. London. Buc. p. Buc. 2000 213. Ed. Ontologia culturii. Noul cinematograf românesc. 2011 456 .

David. Behar. v. Michel Marie. Puterea actorului. Guido. Ion. Buc. 1949 9. The Hero with a Thousand Faces. 1976 6. Oxford University Press. Princeton. Babel. p.. Buc. 1999. Ideea Design & Print. 213-241 5. 2007 4. cu titlul Il tramento del' era delle teoriche 11. Litterature et Cinéma. 2009. Nr. Buc... 1965 3. Clerc. Amurgul erei teoriilor. p.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 219. Joseph. Bastore. Humanitas. Cinematografia ca artă. 458-470 (timp. xxxx. Chubbuck. Ed. Retorica romanului. Anthony. Steven. Artă despre artă. New York. 247258 15. temă. Meridiane. p. Ed. University of Texas Press. Petru. Ed. Noul dic ionar enciclopedic al Ştiin elor Limbajului. mod şi voce în povestire). Ducrot. Focal Press. 1993 16. Buc. Unatc Press. Ed. New Jersey. Cluj-Napoca. Buc. Aumont. indica iile bibliografie ce la p. Cultura postmodernă. 2007 12.B. Delluc. Kalokagathon. 1996. Ricciotti. Buc. Estetica filmului. University of Wisconsin Press. Paris. Austin. Bordwell... func ie). 1985. Ed. 323. 1985 7. Ed. Danagger. articol în Cinema Nuovo.. Jacques. Quality Books. Ed. 1990. 485-492 (personajul) 457 .2 Interferen ele filmului cu alte arte şi fenomene culturale 1.1911 şi culegerea postumă L'usine aux images . The technique of film and video editing. Univers. Campbell. Meridiane. Albatros. Buc. Jean-Marie Schaeffer. ianuarie-februarie. Aristarco. Wayne C. 411-420 (motiv. La Photogénie. Sculpting in Time: Reflection on the Cinema. 1984 V. Comarnescu. Jean-Marie. Le manifeste des sept arts . 1919 17. Orfeu şi Euridice în literatura universală. Louis. 1981 2.. Ken. Canudo.1927 10. Emilio. Univers. Burgess. Marc Vernet. 1996 220. 1966 13. 477-485 (enun are teatrală). Nina. 538-539 14. Nathan. Carroni. published by Princeton University Press. Buc. Booth.. Ed.. xxxx. 2003 8. Portocala mecanică. The Major Film Theories. Ed. Buc. Oswald. Ivana. Acsan. Wisconsin. Narration in the Fiction Film. Filmul despre artă. First Edition.. Alain Bergala. Connor. Ed.

242-251 (Filmul şi teatrul). L'Analyse des spectacles. Iouri. Buc. Linda. Arta e tecnica del film. elemente de naratologie filmică) 31. sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche 21. London. Ed. Buc. Gândirea. Pavis. Mircea. Schiller şi Goethe. Emilio. Univers. 323. anii 1922-1925 (4 numere/an). 1988 22. Abraham.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 18. 1991. nr. Elena. 11. 1965 26. Panofsky. Meridiane. L'Art d'inventer des personnages. Nathan. Garroni. Chiavrini. 1974. Meridiane.. Tarkovski. 263-278 (Filmul şi romanul). 101117 29. Marc Henri. Fourth Impression 1967. Paris. John Howard. Rev. p. Ed. May 21. (pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi. Bari. Artă şi ordinator. Georges. Picanet. Stilul şi materialul în film. XI. Buc. Lawson. p. Arca Învierii. Patrice. Ervin. Sociales. 1980. 353-371 (Spre o structură filmică). Third Impression 1963. Éditions d'aujourd'hui. Film şi crea ie. Lotman. Caiet de documentare cinematografică. 261-269 27. 251-263 (Figuri de stil). Sémiotique et esthétique du cinéma. p. ian-feb. Paris. Ed. Second Impression 1959.. 281-292 (Negarea realită ii). p. England. New York. 2001 19. Routledge. 411-415. Scherle. violen a la p. London. Eliade. Paris. Dulgheru. Feeling and Form. The Complete Films of Frank Capra. 1966 30. Anthropologie et Cinéma. p. 1992 458 . Ed. Langer. Polti. Ed. p. Susanne. p. Les 36 situations dramatiques. Virgin Books Paperback. 1967.. p. A Theory of art Developed from Philosophy in New Key. Buc. History. p. 19-23 (La vida es sueňo) 20. Luigi. Ed. 1977 25. 1968. dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a cinematografului 33. William Levi Turner. Routledge & Kegan Paul Limited. Ed. Éditions d'aujourd'hui. p. 1966. 69-104 (Virtual Space) 23. Nr. Victor. 227242 (Sintaxa). 371-453 (Structura) 24.. Fiction. Drumul spre centru. ----. 1980 32. First Edition in 1953. Amurgul erei teoriilor. 292-307. p. A poetics of Postmodernism. Hutcheon. 1990. Editori Lateza. Filmul ca rugăciune. Nathan. articol în revista Cinema nuovo. 25-45 28. Theory. p. Teoria şi practica. Moles. Ed.

Film History. Georges. 2001. Kristin. Gheorghiu. A şaptea artă. Scenariul-fantomă. 2005 41. ----. Andrzei Wajda – Omul de celuloid.. Meridiane. 1994 39. Ed. p. Convorbiri cu Le Monde.. nr. în rev. Buc. Flammarion Éditeur. Clliford. 284-306 38. Scriitorul şi filmul. Making Short Films. p. 2nd edition. War in cinema. Paris 1950/1970. 178-184 35.. interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. Unatc Press. Ed. 153-173 42. în Les Deux cents mille situations dramatiques. 2008 40. 87-127. Buc. Étienne.vol. I 1966. p. I. în revista Secolul 21 . Meridiane. 1970 459 . Verso. David Bordwell. 1992.Filmul. Thomson.. Wajda. elemente de naratologie filmică 37. II) 45. Ed. Virilio. The complete guide from Script to screen. Mihnea. p. Insurgen a avangardei cinematografice. ----. Cinematograful şi scriitorul. Humanitas. Cinematograful şi literatura .. Ed. vol. ClujNapoca. Kazan. vol. p. Filmul influen ează romanul?. Sebbag. Buc. London. 209-214 36. Vâjeu. University of Wisconsin. February. vol. 1984 44. 165-172 43. 2006. Instaurarea tabloului.. Două sau şapte arte. Oxford.. Thurlow. 10-12. Elia. Univers. Studii şi cercetări de film şi televiziune. Buc. (v. Buc. Bibliothèque d'Ésthétique. Buc. Stoichi ă. UK. Victor Ieronim. Clusium. Souriau. Titus. Ed. A. Meridiane. Împotriva interpretării. An Introduction. Ed. II 1967.9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 34. Susan. 1999. xxxx. Paul. antologie. Sontag. xxxx. 2000. Madison. Berg Publishers.

9 discipline plus 3 domenii Estetica filmului 460 .

şi anume: a) unele naturale. de o penumbră. de ansamblu asupra lui Afară. spunea Levi-Strauss. unde domină discontinuitatea. c) altele spirituale.. în sferele cu organizare complexă caracterizate prin continuitate. Această nouă realitate iscată am numit-o interferen ă. dacă ne aplecăm mai atent asupra lumii de dincolo de interioritatea noastră. Şi. Buc. vom observa că. Logica şi ra iunea ei ontologică de a fi rezidă în aceea că este altceva decât sursele din care provine. De aici deducem că orice extensiune arbitrară a interferen elor împu inează entită ile până la disolu ia lor şi vărsarea într-un amestec indiscernabil. 229 43 44 461 . O cultură solitară nu-şi merită numele. sunt vii în măsura în care sunt în contact cu alte culturi. Dar. după ce am sesizat entită ile şi implicit frontierele care le separă.” Jean-Claude Carriere. Jean-Claude. dacă păstrăm măsura. de o vibra ie care le aproprie şi le leagă. Umberto Eco44 O privire fugace. Prin natura lor nouă interferen ele nu ştirbesc substan ialitatea şi identitatea entită ilor care survin la întâlnire. mai deducem că puritatea visată nu Această disciplină de predă la Doctorat Anul I Carriere. de o aură. 2010.” Titu Maiorescu “Culturile. Umberto Eco. Ed. p. vom observa următoarele tipuri de obiecte care-l compun. Humanitas. Nu spera i că ve i scăpa de căr i.9 discipline plus 3 domenii Interferen e CAPITOLUL VI INTERFEREN ELE FORMELOR CULTURII ŞI ARTELOR43 „Toate lucrurile tremură la margine. entită ile nu au margini spa iale şi temporale delimitate net şi că sunt înso ite de un halo. spre deosebire de cele simplu organizate. b) altele sociale.

simultaneită i. astfel. sincronii. 7. 13. 9. 14. 4. discontinuitate. 15. Ori. imita ii Comunicare şi acultura ii în sfera culturii Despre puritate. ci numai mentală. Artisticul şi non-artisticul 462 . 5.9 discipline plus 3 domenii Interferen e are realitate ontică. continuitate. "coresponden e stilistice". această situa ie ontologică necesită pentru cercetare recursul la principiul gradualită ii. iar nevoia de elasticitate nu trebuie să ne ducă la o reprezentare apoasă a lumii. 11. fiindcă. cum a arătat Platon. 2. O hartă a produselor spiritului (cele şapte forme ale culturii şi cele şapte arte) Ipoteze privind geneza ideilor. temporală şi ierarhică. Unitatea de fond a culturii Avatarurile lui "Re" în lumea artelor Filia ii în lumea artelor "Lectura" operelor de artă ale trecutului prin cele ale prezentului Teatrul şi celelalte arte Filmul şi celelalte arte Filmul şi teatrul (conexiuni genetice şi istorice) Evolu ia (nu progresul) centrifugă şi centripetă a artelor "Amestecul" şi "impuritatea". nu mai ştim despre ce vorbim şi ne rătăcim în labirintul lumii. 3. Interferen ele se găsesc pe linie orizontală.A Obiectul. în cosmos. 10. problematica şi temele cursului Interferen ele formelor culturii şi artelor (syllabus) 1. entită i şi interferen e în structura lumii Despre sincretism şi vaguitate şi margini. a ignora marginile şi a privilegia interferen ele înseamnă relativism. 8. transdisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea. autonom. VI. A vedea numai margini acolo unde sunt şi interferen e înseamnă rigiditate. 12. mituri şi artă Interdisciplinaritatea. concepte şi practici ale secolului XX Interferen e între formele culturii. concepte ale gândirii postmoderniste. 6. Nevoia de defini ii nu trebuie să ne ducă la o reprezentare mecanicistă a lumii. filia ii. heteronom.

in Interdisciplinarity and teh Organization of Knowledge in Europe. Timothy. Oxford. p. Williamson. 1999 6. Basarab. Vaguitatea grani elor şi imperativul ierarhiilor 19. ----. Can There Be Vague Objects. 7 discipline: orizonturi culturale. Raporturile dintre artă şi cibernetică 22. 2010. Interdisciplinarity and the Social SCiences. Clarendon Press. II Drumul fără sfârşit.B Bibliografia cursului de Interferen e45 VI. Wilhelm. Unatc. Univers. Cambridge. O maladie a spiritului artistic 23. Intruziunea realită ii fruste în artă. I. Realitatea transdisciplinară în revista Sinapsa. 1997 3.. Estetismul. Pop-art-ul şi happening-ul – simptome prevestitoare ale postmodernismului 17.B. Ed. Petrache. Ed. azi 20. Grupul de reflec ie asurpa transdisciplinarită ii de pe lângă UNESCO (1992) vezi şi recomandările din: Ceauşu. 2007 5. vol. 93-95 7. xxxx. De la Isarlîk la Valea Uimirii. Curtea Veche. ----. Martinotti. G.. Ed. Worringer. 2011 4. Iaşi. în G. 2003 45 463 . Manifest. Abstrac ie şi intropatie. nr. Ed.. Buc. Platytera.1 Interferen e generale 1. Gareth. Ed. Gheorghe. Particularită i ale raporturilor artelor spectacolului cu realitatea. 1994 8. Vagueness. Evans.. Interferen e ale valorilor artistice şi extraartistice în spectacolul cinematografic 18. Buc. Junimea. VI. 1985 2. vol. simbol al dezartistizării artei VI. p. 320-326 9. 1970. Ana. Buc. Intereren e spirituale. Polirom. London. Iaşi. Evans.9 discipline plus 3 domenii Interferen e 16. Transdisciplinaritatea. Collected Papers. Nicolescu.. Transdisciplinaritatea. Routledge Publ. Raporturile dintre artă şi ştiin ă 21.

371-380 5. Elena. Mircea. 1996 4. Ed. Ed. Ed. 2001 9. Rosario.. Estetică şi teoria artei. Ed. p. Retrospective. Petru. p. Echinox. 1995 3. Humanitas. 1970 (arta şi matematica) 18. Marino. Buc. Buc. în vol. Şetfan Augustin. Marcus. p.. A technological history of motion picture and television. Dilthey. Jürgen. Metafizică şi artă. Cluj Napoca. 1983. Literatură şi filosofie. Universul ca spectacol. Humanitas. 1991 (arta şi matematica). Academiei. Kalokagathon. Raymond. Fundamentele prepolitice. Ed. Joseph Ratzinger. 203-209 10. Ed.B. 11-29 (natură şi artificialitate). Buc. Orientări contemporane.. colectiv Epistemologie.. 90-123 (Teoria viziunilor despre lume. Tarkovski.. Ed. Ed. Buc.. Ghyka. Arca Învierii. Paul al II-lea. 1992 12. Buc.. p. Ed. Ianoşi. Buc. Buc. Introducere la Nietzsche. Artă şi ştiin ă. Aşa grăit-a Zarathustra.. Florian. 7-8 8.9 discipline plus 3 domenii Interferen e VI. Anton. Arc. 2000. Buc. Dulgheru. Habermas. 5133 2. Ed. Politică. Assunto. Buc. Matila C. Fielding. p. 91-98 (filosofie-religie) 14. Dumitriu.2 Interferen e între formele culturii 1. 1985.. Religie şi antropologie. Scrisorea către artişti. Augé. Iaşi. Filmul ca rugăciune. Ed. Solomon. Meridiane. Esen a filozofiei. Iaşi. p. 87-101 (frumosul şi binele) (raportul între formele culturii) 6.. Ioan. 1986 15. Alain. ----. Friedrich. în vol. Buc. 1981 13. Politica şi cultura română. 1979 11. Ed. Ed. Ed. Doinaş. Ed. 1986 17. 1996 464 . Poetica matematică. 2002. Religia şi crea ia artitică în rela iile lor cu filozofia) 7. Habermas. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Ion. Minerva. Ed.. 1974.. Aspra no iunilor de cauzalitate şi complementaritate. Jürgen. edi ia a III-a. Buc.. Berkely University of California Press. Eminescu. Cluj-Napoca. Imaginea interzisă. Polirom. 1999 (arta şi biserica) 16. Apostrof.. Dialectica secularizării. Buc. Bohr. Besançon. Humanitas. Jurnalul Literar. Buc. p. Eminescu. Niels. Ed. Comarnescu. 2005. Tehnică. Presa Bună. Adrian. Wilhelm.

203 a. Buc. în vol. p. e.9 discipline plus 3 domenii Interferen e 19. Ed. e. Casa Şcoalelor. Libertatea moralei. xxxx. Biblioteca. 210. Buc.e. Tudor. Ludwig. 209. Artă şi ordinator. ELU. Maşek. c. André. Artă şi filosofie.. Buc. Buc. Pleşu. e. Todorov. e. b. Buc. Junimea. Scenografia şi secolul XX. Eminescu. Doina (arhitect). Cartea interferen elor. p. 1975 (arta şi matematica) 29.. 281-297. Despre îngeri. 2010. Etic şi estetic. 207 a. De la artele plastice la teatru. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1974 (artă şi tehnologie) 21. 2003 24. filosofie. Vasile. Buc. 2002.. 2005. Buc. Servien. 1985 36. e. Troi e din jude ul Dâmbovi a. 1981 465 .. volum colectiv. Wittgenstein. 208.. Artă şi matematică. Buc. Grădina nedesăvârşită. Ed. Stere. 243176 (artă şi morală) 35. 253-256 (morală şi religie). 2002. Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii tradi ionale Dâmbovi a. c. Adriana. Ed. 1968. Constantin.. antologie. ----. Humanitas. Platon. Pius. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1943 32. b. Buc.. din Banchetul 200 d. Unatc Press. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Filosofie şi poezie. Abraham. Dialoguri. Filosofie şi poezie. 204 a. Moles.. artă. 1993 34. d. Estetica. Ed. d. colectiv Cartea interferen elor. 211. Scrima. Ed. Ed.. Noica. 206 a. 293 27.. 202 a. Victor Ernest. Antropologia apofatică. psihologie şi credin ă religioasă. Andrei. Ernest. Humanitas. 1971 33.. p. d.. Yannaris. Ed. Trei. 205 a. Buc.. Buc. Universitatea din Bucureşti. b. Petrescu. Buc. Raicu. Tzvetan. cm e. Buc. Vianu. Morar. Meridiane. 1981 22. Politică. d. b. Estetică. 1985 23. c. Christos.. Exactitate şi adevăr. Enciclopedică Română. xxxx. 2003 26. 315 (religie şi filozofie) 28.. Ed. Buc. p. d. Buc. Ed. b. Ed.. Lec ii şi convorbiri despre estetică. Humanitas. 212 25. c. Ed. Ed. Ed. c. Iaşi. Ed. Anastasia. 256-261 (morală şi adevăr) 31. p. b. Buc. 1972 20. 1979 30.

466 . p. Cinematografia ca artă. Burgess. Canudo. Buc. Jean-Marie. Kalokagathon. Retorica romanului. Ken. Ed. 1985. Ed. Ed. Steven. Emilio. Ducrot. Narration in the Fiction Film. 1996. Ed. Connor. Brandi. Meridiane. 1965 3. Gheorghe. 1985 8. Focal Press. Marc Vernet. Ricciotto. în rev. Ce este cinematograful?. Acsan. 2003 10.. Albatros. Carroni. 1981 2. Buc. Univers. Ed. Ed. Ed. Le manifeste des sept arts – 1911 şi culegerea postumă L'usine aux images – 1927 12.B. Booth.. Published by Princeton University Press. 1993 19. Paris. Puterea actorului. The hero with a thousand faces. Aumont. Buc. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului. Ed. 16-20 6. Danagger. Orfeu şi Euridice în literatura universală.9 discipline plus 3 domenii Interferen e VI.. p. 1985. New Jersey. Litterature et Cinéma. 1990. Anthony. Chubbuck. Humanitas. 1999. Guido. 1919 20. 1966 16. Meridiane. The Technique of Film and Video Editing. Lumea ca spectacol şi spectacolul ca lume.. p. iulie/2011. Ed. Ed. 62. Joseph. 538-539 17. Alain Bergala. Wayne C. Michel Marie. First Edition. Cesare. Wisconsin. Delluc. Campbell. pictură şi cinema) 5. Ivana. Cultura postmodernă. Ed. Amurgul erei teoriilor. Portocala mecanică. 1976 7.3 Interferen e între arte 1. 2007 4. Cluj-Napoca. Buc. Univers.. Oswald. Bazin. Babel. Aristarco. Paralela 45. Nathan. Ceauşu. Buc. Jacques. Buc. p. Teoria generală a criticii. 250455 9. André. BD: una dintre ultimele speran e ale cinematografului vizionar. Dilemateca. Louis. 411-420 ("Motiv. ianuarie-februarie. David. 2007 15. Piteşti. Estetica filmului. temă. La Photogénie.. 90132 (teatru şi cinema). Petru. Buc. Quality Books. Ion. 1968. University of Wisconsin Press. Biro. Bordwell. Aron. Nr. Buc.. Clerc. Nr.. Ed. Buc. p. 131-138 (literatură. articol în Cinema Nuovo. Bastore.. 2010 14. Ideea Design & Print. Jean-Marie Schaeffer. Buc. 323.. Princeton. cu titlul Il tramento dell'era delle teoriche 13. p. Comarnescu. 1949 11. Meridiane. Univers.. Ed. 247258 18.

1975 Hutcheon. Pop-art. Buc. History. Drumul spre centru. 411-415. Unatc Press.. 261-269 Ni ă. 30. 26. Filmul despre artă. 25. Nina. 1990. New York.. 35. 24. Émile. Theory. Ed. 251-263 (figuri de stil). 1971 Garroni. A poetics of Postmodernism. Dodo. Buc. 242-251 (filmul şi teatrul). Ed. 62. p. p. England. Unatc Press.. Émile. Ed. Linda. Tarkovski. Meridiane. Meridiane. Buc. Vellant. Film şi crea ie. 1991. Interferen e între A Şaptea şi A Noua Artă. Arca Învierii. Dana. Sociales. Semiotique et esthetique du cinéma. Andrei. 292-307.. 33. 2009. Buc. 2001 Duma. 41-47 (cu realitatea) Grigorescu Dan.. London.. Drama Antică. 485-492 (personajul) Dulgheru. 281-292 (negarea realită ii). Fourth Impression 1967. Buc. Univers. Third Impression 1963. 28. în rev. Dilemateca. Ed. p. Ed. A theory of art developed from Philosophy in new key. 29. 2011 467 . London. 477-485 (enun are teatrală). p. 23. sub titlul Il tremonto dell'era delle teoriche Gorzo. Ed. 27. nr. func ie"). 7/2010. Artă despre artă. Nr. Enciclopedică Română. Meridiane. Buc.. 32.9 discipline plus 3 domenii Interferen e 21. 323. 13-15 ---. 227242 (sintaxa). Ed. Feeling and Form. articol în revista Cinema nuovo. ian-feb. 34. 1968. p. Susanne. Ed. Elena. Fiction. 1977 Moles. Abraham. Film Menu. Artă şi ordinator. Ed. p. 213-241 Langer. p. violen a la p. Routledge. Nr. Sus realismul! Jos realismul!. 2010 Eliade.şi Alexandru Ciubotariu. 353-371 (spre o structură filmică). în Faguet. mod şi voce în povestire). p. p. Artprint. Ed. 1974. p. Paris. Emilio. 31. p. 1988 Indica iile bibliografice din cartea Behar. 69-104 (Virtual Space) Lawson. 371-453 (structura) Lotman. Teatrul şi artele. 22. Second Impression 1959. 263-278 (filmul şi romanul). Istoria benzii desenate româneşti. p. p. iulie/2011. Drama modernă. Amurgul erei teoriilor. Buc. John Howard. 19-23 (La vida es sueňo) Faguet.. Buc. în rev. First Edition in 1953. Benjamin Fondane cineast. Iuri. Routledge & Kegan Paul Limited. 458-470 (Timp. Mircea. Filmul ca rugăciune.

2007. Raicu. Cinematograful şi scriitorul. Buc. Sebbag.. nr. 2001. Adriana. Scherle. Souriau. 293-318 41. pornind de la operele şi studiile lui Carlo Gozzi. Danusia. o artă a juxtapunerii radicale) 45. Unatc Press. Marc Henri. Stock. Clusium. Ed. 2nd edition. Ed. ----. 178-184 44.. p. 11. Susan. Flammarion Éditeur. Scenariul-fantomă.. Nr. Buc. Panofsky. Thomson. Împotriva interpretării. "Filmul". 1999. p. De la artele plastice la teatru. Ed. Insurgen a avangardei cinematografice.. Clliford. Film History. în revista Secolul 21. interviu în cartea Întrebări pentru sfârşit de mileniu. 2006. Oxford. p. Polti. Paul. 2005 51. Turner. 209214. 25-45 37. edi ia a doua 49. Cluj-Napoca.. Georges. David Bordwell. Buc. Madison. Ed. 1966 39. 10-12. anii 1922-1925 (4 numere/an). 2000 47. Les 36 situations dramatiques. 1966.9 discipline plus 3 domenii Interferen e 36. 101117 38. Gândirea. Making Short Films – The complete guide from Script to screen. Nathan. Buc. 2000. Victor Ieronim. Vâjeu Titus. Paris. Berg Publishers. Meridiane. în rev. Unatc Press. 1950/1970. p. 1980 şi L'Art d'inventer des personnages. 284-306 48. William Levi. Thurlow. Anthropologie et Cinéma. Picanet. University of Wisconsin. 301-314 (happening-urile. An Introduction. elemente de naratologie filmică 40. Buc. Ed. Nathan. Allfa. p. 1992. Pavis. Teoria şi practica. Schiller şi Goethe). Sontag. Stilul şi materialul în film. 165-172 468 . Virgin Books Paperback. Ed. May 21. Victor. Virilio. Andrzej Wajda–Omul de celuloid. Kieślowski despre Kieślowski. The complete films of Franck Capra. 153-173 52. Buc. Univers. Kristin. Patrice. Humanitas. Instaurarea tabloului. Paris. Studii şi cercetări de film şi televiziune. Étienne. Convorbiri cu Le Monde. XI.. Éditions d'aujourd'hui. February. Ervin. 2008. Rev. Georges. Stoichi ă. elemente de naratologie filmică 46. p. UK 50. Ed. în Les Deux cents mille situations dramatiques (Bibliothèque d'Ésthétique). 87-127. dezbatere cu privire la natura estetic-artistică a filmului (cinematografului) 42. p. Caiet de documentare cinematografică. p. L'Analyse des spectacles. 1967. 1992 43. Paris.

Ion. Cinematograful şi literatura .. Buc. antologie. 1985 469 . Morar. Gheorghe Stroia. Ed.B. vol. Kazan.. (v. vol. Buc. Ed. 1984 54. Filmul influen ează romanul?.vol. Gheorghiu. I. 1970 56. xxxx. Scriitorul şi filmul. Ianoşi. Facultatea de IstorieFilosofie. I 1966. 1992 VI. xxxx. A şaptea artă. II) 55. Meridiane.. Buc. II 1967. ----. Meridiane. Meridiane.4 Interferen e între valorile estetice 1. Cezar Radu. Elia.9 discipline plus 3 domenii Interferen e 53. War and cinema. Mihnea. Wajda. vol.. Interferen e valorice. Esteticul. Buc. Două sau şapte arte. Ed. A. xxxx. Universitatea din Bucureşti. Fellini despre Fellini. Vasile N..

9 discipline plus 3 domenii Interferen e 470 .

Vecinătă ile acestea şi interferen ele. religia. Aceasta revine la a spune că tipul de opere de artă ale unui timp cultural pot fi mai bine în elese şi apreciate prin prisma circumstan elor în care au fost produse. dintre înăl ime şi profunzime. dintre repeti ie şi diferen ă. ştiin a. genealogia şi strălucirea lor în câmpul vast al crea iilor de cultură. să poată deveni folositoare în propriul lor act creator de artă. în fiecare perioadă culturală. este preocupat de a descrie şi explica geneza acestora. la amplificarea sensibilită ii lor fa ă de piscurile gândirii creative omeneşti. de asemenea. filosofia consonează cu celelalte forme de cultură şi valori. Nefiind o simplă cronologie a ivirii marilor idei filosofice. absolut şi permanent. temelii ale ra iunii prezen ei acelei „Weltanschauung” în operele de artă şi al stratului lor adânc. Cursul este un demers prin care se încearcă a se face prezent trecutul. în nici un caz cu func ie muzeistică. „aerul lor de familie” sunt.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei CAPITOLUL VII ISTORIA FILOSOFIEI46 Scopul cursului de Istoria filosofiei este acela de a participa contributiv la constituirea orizontului cultural al studen ilor de la facultă ile de arte. metafizic şi religios. Ca formă a culturii spirituale şi mod particular de valorizare a existen ei. mai ales cu arta. ci cu una propulsivă. pentru ca odată asimilate. întrucât germinează toate sub aceeaşi boltă denumită „spiritul epocii” sau „matrice stilistică”. spre a se în elege cu claritate devenirea spiritului pe neîncheiatul drum al pulsa iei dintre continuitate şi discontinuitate. Inten ia cursului este şi aceea de a-i acomoda şi obişnui pe studen i cu propensiunea pentru universal. de a le produce impulsul căutării sensului lucrurilor şi al vie ii în genere şi încrederea în propriile lor for e de a născoci icoane concret-sensibile ca un pandant spre 46 Această disciplină se predă la Facultatea de film în Anul I 471 .

F. pe de o parte. Filosofie şi metafizică. Sec iunile fundamentale ale filosofiei: ontologia. Hegel. pentru a în elege propria noastră identitate de spirit şi nevoia de „celălalt”. Originalitatea filosofilor. Cursul cuprinde în exercitarea lui referin e întemeiate la crea ia românească de tip filosofic şi la circula ia de idei între diferite spa ii culturale. Filosofie – ştiin ă – artă – religie 472 . condi iile de „inteligibilitate” ale principiului în filosofie. tipuri de filosofii. filosofi. cu un termen generic. obiectul şi problematica filosofiei şi ale istoriei filosofiei. feluri de filosofare. VII. Filosoful – om ce cultură şi creator de valori în spa iul reflec iei filosofice.A Componentele tematice ale cursului de Istoria filosofiei (syllabus) “Ceea ce e cu adevărat mare şi divin în via ă este mare şi divin prin Idee: scopul filosofiei este de a prinde Ideea în adevărata ei formă şi generalitate. axiologia.W. pe care le-au construit acei oameni pe care îi numim. ne-a determinat să accentuăm filia ia de idei şi înrudirile fa ă de filosofi care sunt expresii particulare ale filosofiei „perenis” şi totodată voci înfiorate şi fascinate de contactul mintal cu fundamentele lumii şi ale omului. teoria culturii şi civiliza iei. al icoanelor teoretice sau parabolice ale lumii. antropologia filosofică etc.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei echilibru. gnoseologia. 1818 Dinamica.” G. În eleptul şi filosoful. şi scurtimea timpului dat pentru expunerea lui. ieri şi azi. diversitatea sistemelor filosofice. Vastitatea tărâmului numit filosofie şi înfă işarea sa multiformă şi policromă.

Confucius şi Confucianismul VII. Anaxagoras. Aristotel – autorul primului sistem de logică formală europeană. orficii. Plotin – ultimul filosof al antichită ii europene.A. Teoria ideilor – temei al ontologiei şi gnoseologiei platonisciene. Neoplatonismul şi şcoala alexandrină. Epicurismul (Epicur. şcolile neortodoxe (budhismul şi problema salvării omului). d) Micii socratici Perioada helenistică: cadrul social şi spiritual al epocii. Hesiod) Fisiologii: Şcoala din Milet (Thales. Şcoala atomiştilor (Empedocle. Sofiştii şi semnifica ia luării gândirii ca obiect al analizei logice. Problema cunoaşterii. a naturii artei şi a locului ei în cetate. 473 . Scepticismul şi criza conceptului de adevăr (Pyrrhon. Filosofia ca ştiin ă a cauzelor – principiile prime. problema contradic iei – logosul Perioada preclasică. Stoicismul şi argumentarea fatalismului (Zenon din Cition. Seneca. Yoga c) Doctrina Zen d) Filosofia în China veche: Lao – Tzî şi Daoismul. Socrate şi descoperirea adevărului în no iune.1 Filosofia Orientului Antic a) Filosofia orientală şi filosofia europeană b) Filosofia în India veche: brahmanismul (Vedele. Gorgias. Natura şi func ia kathartică a artei. Democrit).A. Leucip. Anaximene) Pythagora şi şcoala pythagorică. Doctrina despre materie – formă – substan ă. Maieutica şi induc ia la Socrate b) Platon – filosof al universalului. Lucretius Carus). c) Aristotel – critic al filosofiei platonice. Problema inspira iei artistice. Concep ia lui Platon despre organizarea socială.2 Filosofia în Grecia Antică a) Perioada preclasică Mitologii (Homer. Upanişadele). Protagoras. Epictet). e) Philon din Alexandria.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. Aenesidemos din Knossos). Filosofia lui Heraclit. Anaximandru.

A. Galileo Galilei. Issac Newton VII. Roscelin – întemeietorul nominalismului. f) Conceptualismul lui Abelard şi solu ia umanistă a condi iei umane g) Filosofia de limbă arabă (Abu Ali Ibn Sina.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. c) Filosofia reformei. Metoda şi solu ia dualistă. Ioan Damaschin. Toma din Aquino – momentul culminant al scolasticii medievale) k) Scolastica târzie (William Occam) VII. Giovanni Picolo della Mirandola. b) Filosofia patristică: apologe ii bisericii creştine şi a creştinismului: Tertulian. experimentală. Michel Eyqyem de Montaigne. Ocazionaliştii (Geulinox şi Malenbranche). Umanismul. dimensiunile şi tendin ele sale. Aurelian Augustin d) Filosofia scolastică e) Temeiul disputei dintre nominalism şi realism – „cearta universalilor”. Tommaso Campanella. Boethius c) Patristica matură: Ioan Chrisostomul.3 Filosofia în Evul Mediu a) Bazele dogmaticii creştine în Biblie: rolul sinoadelor ecumenice în punerea bazelor dogmaticii creştine. Bonaventura j) Scolastica culminantă (Roger Bacon. Miquel Servet. Bernandino Telesio.5 Începutul filosofiei moderne a) Francis Bacon – teoria „idolilor” şi metoda inductivă. Niccolo Machiavelli.4 Filosofia Renaşterii – redescoperirea omului şi a naturii a) Cultura în epoca Renaşterii. Origene. neoaristotelismul şi neoplatonismul în filosofia Renaşterii: Marsilio Ficino. Anselm de Canterbury şi solu ia realismului medieval. Ştiin a – filosofia – religia b) Erasmus din Rotterdam. Teoria ideilor înnăscute.A. Clement Alexandrinul. R. Giordano Bruno. Nicolaus Cusanus. Duns Scotus. Descartes – întemeietor al ra ionalismului modern. Blaise Pascal 474 .A. Pseudo-Dionisie Areopagitul. Ibn Rosd) h) Filosofia iudaică (Mose bem Maimon) i) Sf. Thomas Morus.

a teoriei abstracte. Comte – întemeietorul pozitivismului. Fr. Importan a filosofiei kantiene în dezvoltarea gândirii filosofice. solu ia în problema gnoseologică. curente de idei şi orientări în panorama filosofiei contemporane a) Neokantianismul – Windelband. Hegelianismul.6 Sisteme. omul şi cultura. culturale. Kierkegaard – precursor al existen ialismului – teoria stadiilor. Rickert. George Berkeley – întemeietor al idealismului subiectivist. filosofia culturii şi morfologia culturii centrate pe „ciclul istoric” şi scepticismul istoric. gnoseologia. Hegel – sistemul filosofic şi metoda lui dialectică. Nietzsche – critica socialismului. ideea absolută şi filosofia istoriei. Bergson: intui ionismul 475 .A. Rousseau şi filosofia lui. Cassirer b) Empiriocriticismul – a doua etapă a pozitivismului. G. Helvetius. VII. apriorismul şi agnosticismul. Divinitatea. stânga şi dreapta hegeliană. c) Immanuel Kant – criticismul. Fichte. principiile pedagogice. şcoli. teoria culturii şi supraomul. La Mettrie. natura şi evolu ia artei. Avenarius c) „Filosofia vie ii”: Dilthey. Condillac. D’Holbach. H. b) Iluminismul din secolul al XVIII-lea în Fran a: Voltaire. Leibniz – monadologia. Feuerbach – materialismul său antropologic şi ateismul d) Reac ii fa ă de filosofia germană şi în special fa ă de sistemul filosofic al lui Hegel. ştiin ifice. teoria cazualită ii. L. Giambattista Vico şi filosofia istoriei.W. matematica. Thomas Hobbes.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei Monismul materialist în filosofia lui Benedict Spinoza şi panteismul. critica sa de pe pozi iile empiriste a adevărului ideilor generale.F. S. Dimitrie Cantemir şi filosofia istoriei. Teoria „elementelor” a lui Mach şi teoria „coordonării principiale” a lui R. respingerea doctrinei de substan ă materială. Schopenhauer – pesimismul. A. Pozitivismul englez – John Stuart Mill. David Hume – cunoaştere a priori şi cunoaştere empirică. John Locke – ontologia. Spencer. Voluntarismul – A. Spengler. Schelling. Diderot.

Th. Gilson h) Neoaugustianismul: Teilhard de Cahridin i) Existen ialismul – filosofie a condi iei umane. morfologia culturii. Wittgenstein. H. Filosofia analitică – R. James. Bazele teoretice ale esteticii fenomenologice. R. „atomismul logic” – D. E. Lacan m) „Şcoala de la Frankfurt” – M. gnoseologia. Sartre. Fenomenologia ca metodă şi filozofie la E. Rădulescu-Motru. Russel. J. J. Horkheimer. Petrovici. stilul culturii şi dimensiunea ei spa io-temporală D. Sistem. „Wittgenstein II” k) „Neora ionalismul” – G. structură şi metodă structurală. Levi-Straus. Pozitivismul logic – M. J. Bachelard. Roşca Filosofia trăirii („Trăirismul”). Maritain. Schlick.S.P. K. Conceptele de „fiin ă” şi „metafizică” la Heidegger. j) Neopozitivismul. Adorno. Fenomenologia ca ontologie a valorilor şi umanului. M. J.8 Caracteristici generale ale gândirii filosofice în secolul XX şi „gândirea slabă” de tip postmodernist 476 . Habermas. P.D. f) Personalismul: E. Florian (Recesivitatea ca structură a lumii) Lucian Blaga – ontologia. M. I.A. E. Foucault. Cl. „Cercul vienez”. Marcuse. Husserl. Camus. filosofia analitică. L. Pierce. Nae Ionescu Constantin Noica şi problemele ontologiei în secolul XX VII. Ontologia structuralistă. Existen ialism şi arta secolului XX. R.7 Principalii reprezentan i ai gândirii filosofice româneşti C. Carnap. Mounier g) Neothomismul: J. Negulescu. J.A. Piaget l) Structuralismul ca filosofie.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei d) Pragmatismul: Ch. Fromm VII. Popper. Existen ialism şi existen ialisme. Carnap. Dewey e) Fenomenologia: Brentano. A.

Buc. Bogdan. Ed. Ed. Istoria filosofiei în secolul XX. 2007 3. II 6. Ed. I. 1991 14.. Lec ii de filosofie.. Ed. Delacampagne. Buc. Iaşi. Humanitas. Buc. Filosofi străini. Ed. Călinescu. Ed. p.. 1996 21.. Homo universalis. Florian. p.D.. Buc.. Criza spiritului american. A. Ed. 58-82 16. Eminescu. 231-258) 8. Ed. Cartea Românească. Buc. Didactică şi Pedagogică. N.. J. 1992. Ed. 1998 13. Casa Şcoalelor. Culturi eleate şi heraclitice. Funda iei Culturale Române... Unatc. Ed.. Humanitas. Bloom. 1943 (edi ia a 2-a 1995) 4. L. Eliade.. Humanitas. Despre necunoscut.. 2003 11. Buc. vol.. 1998 12. 36-37 5. Dic ionar de filosofie şi logică. Prelegere de istoria filosofiei. Buc. Bagdasar. Idei în dialog. p. Fer... C. Buc. A... Nietzsche.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei VII. T. C. De la Kant la Schopenhauer. După moartea lui Dumnezeu. 1990. 1969 17. Despre conştiin a filosofică. Virgil Bogdan. Buc... Narly. 1995. M.. Beaufret. 1997 2. Curtea Veche. Petre. Univers. Cinci fe e ale modernită ii.) 18. Bălăşoiu. Baconsky. Nr. Timişoara. ----. Ceauşu. Casa Şcoalelor. p. în vol. C. Antologie filosofică. Istoria logicii. 60-68 (comentariu la Moartea lui Dumnezeu) 10. Buc.. Buc. Facla. A. ----. 2006 (v. Univers Enciclopedic. în rev. vol. 1943 20. Humanitas. 1974 7. Ed. Ed. Blaga. I-III 19. Philosophia mirabilis. Ed... J. 1991. Polirom.. Garamond. M. Timişoara.. Ed. Vattimo. G. Este posibil un dialog al lumilor?. Dic ionar de filosofie. Augustin. ----.. p.. N. Despre binele suprem. Gheorghe. Domenach. Buc. Caputo. Buc. J.. 1987 15. Flew. Ed. Amarcord. 31. Buc. C Narly.. 70-94 (Cele trei filosofii... J. 7. 2008 9.. M. De la Platon la Heidegger. 1998.. Filosofi străini. iulie 2007. Andrei. Dumitriu. Ed. Filozofie generală. Ştiin ifică. Babel. Istoria credin elor şi ideilor religioase. Buc.B Bibliografia cursului de Istoria filosofiei 1. 1996 477 . Ed. Didier. Bagdasar.. 7 discipline: orizonturi culturale. Antologie filosofică.-M. Ed. V. Anchetă despre ideile contemporane. Ed. Buc.

. 1994 31. C. p. 1963. Ştiin ifică. Republica. Istoria filosofiei.. Politică. 1998. Schi ă pentru istoria lui Cum e cu putin ă ceva nou.. Ed.. ----. 2006 34. Comentariu la Republica lui Platon. P. Hestia. Humanitas. Buc. Manual de filozofie.. Buc. Buc. Buc. H.. Rorty. Buc. Buc. 1995 27. Ed. 1991 32. 1552. Heidegger. 2000. Ed. Buc.. Buc. Lecourt. vol. I. Humanitas. I. Ed.. Recesivitatea ca structură a lumii.-R. Furst. Quadrige. V.. Ed. Ed. M. Nietzsche.. V.. II. I 25. ----. Eminescu. 85-88 (comentariu la Moartea lui Dumnezeu) 43.. Nakamura. Ed. Ionescu. Orient şi Occident. Humanitas. Buc.. H. Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences. Mirarea filosofică. Patapievici. 1986 44. E. 1969.. Marga.. Ed.. Academiei Române. Funda iei Pro.F. 2001.. Filosofia în Evul Mediu. Naşterea tragediei.. Humanitas.. 2006 36. vol. Dacia. Opere complete – 3 – Omensc. Academiei.... J. 2000 41. vol. Buc. G. 1987 24. Ed. Ed. Istoria filosofiei europene. A. Opere. I. Critica ra iunii pure.. Humanitas. Curs de metafizică. Buc. Ed. Ed. I şi II. Buc. Hegel... Fenomenologia spiritului. Pragmatism şi filosofie post-nietzscheană. Ed. Ed. 1969 33. p. Friedrich. Scrieri inedite. II 29. I 38. Ed. edi ia a 3-0 39. Şttin ifică şi Enciclopedică. Gilson. Fouillet. Paideia.. 2000 478 . Omul recent. Ed. 1997 37. 1997 26.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 22. Mureşan.. Timişoara. Introducere în filosofia contenporană. Buc. 2000. Cluj-Napoca . Noica.P. Platon.. Buc. Casa Editorială Odeon. R. Ed. Academiei Române. Negulescu... Buc. vol. A. Ştiin ifică.. Moldova. 1992 23. Buc. N. Buc. Îndrumare în filozofie. Humanitas. ----. Hersch. 1988 35. 1964. Iaşi 42. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Ed. D. M. ----. Repere pe drumul gândirii. 1965 28. Aşa grăit-a Zarathuistra. Buc. Humanitas. 2003 şi vol.. Univers. Trincs J.. 275-366 30.. vol. Kant. Ed. Ed.W. Ed. Prelegeri de istorie a filosofiei. Buc. Ed... 1992 40.. prea omenesc. ----.

. Al.. Ştiin ifică. Russ. Introducere în istoria Orientului antic. 2000. 47. Moldova. 1978 Surdu. After Philosophy: A Protreptic Philosophy Today. Problemele filosofiei. 1938 xxxx. 1995 Vlădu escu. A. Istoria filosofiei moderne. Filosofia modernă. 54. I. Th. 1980 ----.. 1990 Vulcănescu. W. vol. Istoria filosofiei occidentale. Ed. volum coordonat de J. 60. Paideia. Ed. Huisman. Buc. Filosofia în Grecia veche. Filosofie americană. Buc.. Societatea Română de Filosofiei. 2005 ----. Iaşi. Buc. Buc. Ed. 55. De la Kant până la evolu ionismul englez (II). Paideia. D. 59. O istorie a ideilor filosofice. All.. Istoria filosofiei greceşti.. Univers Enciclopedic. 48.. 2000. 51. Buc. Ed.. M.. Enciclopedică Română. Orientări fundamentale. Curs de filosofie. I.. 50. 1995 Shaud. Istoria filosofiei... II.9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 45.. J. vol. Albatros. De la Renaştere până la Kant (I). vol. B. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 46. Ed. Buc. 53. Buc. Russel. Ed. Ed. I. 56. Confluen e cultural filosofice. 1998 Sheehan. Ed. Buc. Buc. Buc. 2002 ----. Buc. 1992 Windelband.. 58. III 479 . 49. 1995 xxxx. 1937. Introducere în filosofia medievală. II xxxx.. Ed. Ed. 52. 1973 ----. G. Humanitas. Buc.. Buc... Introducere în filosofia occidentală. II.. Ed. 2002 Vergez. Ed. Eminescu. 1984 ----.. Pentru o nouă spiritualitate filosofică. 57.. Humanitas. Ed.

9 discipline plus 3 domenii Istoria filosofiei 480 .

Buc. Buc. Rousseau.. Jung. Scrieri despre artă. Evolu ionismul şi "difuzionismul". Buc. Natura. 2. Pierre. Esen a filosofiei. Solomon. p. 89.A Componentele tematice ale cursului Receptarea culturală47 (syllabus) 1..9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală CAPITOLUL VIII RECEPTAREA CULTURALĂ VIII. Marcus.G. Dumnezeu. Ed. 1997. Economia bunurilor simbolice. Ed. Caune. 1974. Paralela 45. Tipuri psihologice. Difuziunea şi instan ele de legitimare şi validare. Buc. Ed. 2005. Rousseau.. 3. Civiliza ia. Ed. 1985) Atitudinea. p.J. Cultura. J. p. 135-163. 47 Această disciplină se predă la Doctorat Anul I 481 . Piteşti. 99-137.. psihologic. Wilhelm. J. p.. Albert.. 2000. Buc. Moles. sincronismul şi "câmpurile morfogenetice" sau "forma mentis". 5. Ed. Sincronicitatea. Paradigme universale. 82-85.. Ed. Cartea Românească. Ed. Sociodinamica culturii. Meridiane. Abraham A. Leo. C. 1974. Meridiane. Omul. Ed. Ed. BPT.. Dilthey. Valoarea. Buc. 1992.. 6..J.. Buc. 313-325) Elemente de teoria comunicării. Cultură şi comunicare. Humanitas. Minerva. Humanitas. Ştiin ifică. 139-146) Func iile culturii (şi ale artei) în via a socială (Moles. 1981. regimul lor antropologic şi teleologic. (Einstein. Buc. Humanitas. A contribuit progresul ştiin elor şi artelor la purificarea moravurilor? în vol. Paideia. Ed. Universalitate şi universalizare (Bourdieu. Cum văd eu lumea. 1986. 4. Bunurile simbolice şi bunurile utilitare. (Frobenius. 3-33. cultural. Sociodinamica culturii. Blaga). Abraham A. Receptarea şi aprehendarea. Buc.. Ştiin ifică. p. Morfologia culturii. estetic. p. Matricea stilistică şi "coresponden ele stilistice" (L.. Jean. 2002. Originea şi/sau geneza ideilor..

Humanitas. Schimbarea la fa ă a României. Polirom. Solomon. Buc. Univers. Piteşti. Babe i. Aşteptându-l pe Godot. Univers. p. Ispita originalului reputat şi obedien a. Canonul occidentul. Occident-Răsărit-Orient (Nakamura. Multiplicitatea) 8.. p. Buc. 129 Morfologia culturilor. 2001. Bloom. 97-109. Iaşi. (Cioran.. p. Ed. Curs de teorie a metafizicei. Orient şi Occident. Cluj-Napoca. Ceauşu. Moda în cultură. Omul recent. alimenta ie. istorie. (Ionescu. Iaşi. Samuel. actualitate (Cioran. 2006. imita ii. Victima modei.. 1990. Dandysmul. Ed. p. Gheorghe. Moda ca realitate şi concept.. Buc. Allan. 2006. Eurocentrismul. Ed. Adriana. O istorie. Buc. Ed. Iaşi. Nae. Imagologia (Todorov. Buc. Mihu. Curs de istorie a metafizicei. gestică. Secolul 21. Anastasia. 1994. 1996. Ed. Antonesei. p. 2002. Multiculturalitatea şi interculturalitatea în trecut şi în actualitate.. Alteritate. Polirom. Confluen e. Arogan a culturilor mari şi complexul culturilor mici. Emil. Buc. Cucerirea Americii. Institutul European. Beckett. Ipostaza culturală a lui "Celălalt" ca alteritate. 1997) 9. în rev. Moda în filosofie.. (Patapievici.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală Bloom. 1996. Humanitas. Multiculturalismul globalizant. Achim. Humanitas. Schimbarea la fa ă a 482 . vorbire. snobismul şi mondenitatea în trecut şi în prezent. Harold.. Eminescu. Ionescu. Iaşi. 1996. "Locurile comune" şi "clişeele culturale". Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Ed. Buc. Snobul. Anastasia. influen e. Marcus.. Problema celuilalt. Dialoguri şi controverse. 1970. 2121. Origine. Ed. Fenomenologia arogan ei. 1996) 7. 129-133) 11. p. Ovidiu. Criza spiritului american. Buta. Tzvetan. Gustul nostalgic pentru patina şi parfumul "retro". Funda iei Pro. Buc. Naşterea modelor şi mecanismele răspândirilor. 1985. 1998) 12. 2006. Ed.R. 2004. Ex. Nr. Ed. Românismul ca identitate culturală răsăriteană şi europeană. Paideia-fundamentele culturale ale educa iei. Ed. Nae. Hagime. 270-294. Centralitatea şi periferia. Anastasia. Dacia. vestimenta ie. 220-231. 122-129. Polirom. Paralela 45. Comarnescu. Paradigme universale.. xxxx. Ed. Buc. Ionescu. Emil.. Nae. p. Ed. Ed. Petru. 1-7/2002) 10. H. Ed. scriere. Acultura ia. 2005. Ed. Ed. ortodoxă şi latină. 295-320. 201-207. p. Antropologia culturală. Ed. Kalokagathon. Humanitas. Liviu.

Moştenirea şi moştenitorii (Bloom. Ce este autoritatea?. Criza spiritului american. 67 şi urm. J. C. cafenele. p. L'art du lieu comun. Buc. Coquelin.M. Spiritul avangardelor. României. 18. Constant şi variabil.. 2006. Ed. Buc. Ed. Bloom. Eminescu. 1996. Înaintaşi şi predecesori. Ed. (Vico. depăşire. Nietzsche. p. Buc. Imitare. Humanitas. Voin a de putere. Buc. diletan i. Allan. cenacluri. ini iere.) Problema reevaluării tuturor valorilor trecutului. Humanitas. p. Humanitas. Ed. p. Paradigme universale..G.. A citi. Ed. depăşire. (Jung. Buc. "Studiile culturale" şi problema raportului observatorsistem. 16. Univers. No iunea de model) Maestrul şi discipolul. 2005. reflec ii. Deleuze.. 1992. Curs de istorie a metafizicei. Editura Institutului Biblic si 483 . Anastasia.. 1990.. Nae. Harold. Iaşi. Corsi e ricorsi. Aion. Buc. istorie şi geneză. 1999.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 13. Allan. Ed. Buc. Lyotard. Canonul occidental. Comarnescu. Clement. Buc. 1999... Paralela 45. Ocupa ii şi preocupări (hobby). p. Întâietă i reale şi "conştiin a retardară". Călinescu. Paris. amatori. Babel. Buc. Filia ia. profesionişti. 1993. 83-112.. 15. Moldova. Buc. Ed. autodidac i. Continuitate şi discontinuitate (Crainic. Ed. vise. ruptură. motivele universale şi reevaluarea lor resemantizată. 2006. 1998) Sincronism şi protocronism în sfera creativită ii. Ed. etc. Cultură profesională şi cultură generală. Iaşi. Petru.. Bloom. universită i. Humanitas. Ed. 2003. G. Friedrich. repetare şi repeti ie în sfera culturii. 403-412. Polirom. Condi ia postmodernă. Gilles. 49-67. 17. Ed. 14. Genera ia culturală (v în teatru şi film) şi marca stilului genera ional. Kalokagathon.. Programul lui Nietzsche. Nostalgia paradisului. Pedagogul. 106-109) Repetabilitate. Anne. 270-294) Dinamica memoriei culturale în contextul mediilor schimbate: miturile. Retrospectiva. impostori şi creatori. Piteşti. 1998) (Continuitate şi discontinuitate în "lectura" hermeneutică a trecutului. contagiune. p. Fertilitatea viziunii ciclice asupra devenirii. Alexandrinul. p. epigoni. Ed. Ionescu. Nietzsche. 29-38. Specialişti. 1985. Matei. Cronică. Bochenski. Jean François. Seuil. Solomon.. Şcoli. Ed.. Amintiri. a reciti. Ed. Ed. (Marcus. Nichifor. All. Humanitas. Oradea. 1994. 1996. Criza spiritului american.

J. corelativă cu laicizarea ei. 23. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic. Ed. 1982. în rev. Buc. 9-14. Jocul cu mărgelele de sticlă. 1969. BPT. Anastasia.J. 21. 1011-12/2003. Irina. Buc. Moles. Ed. 2005. Problema feed-back-ului. Pentru un "ecumenism al contemplativilor": moştenirea Părintelui Scrima şi reflexele identitare ale ortodoxiei.. Ed. Homo videns. o cale de mântuire şi tendin a desacralizării lumii în istoria recentă. Bourdieu. Sociodinamica culturii. Allan. Humanitas. în rev. Ed.. Bloom. (Tătaru-Cazaban. în vol. Cultura ca valorizare a lumii şi instaurare de sine prin artefacte. Ed. 194-221 "Nu trebuie să ne refugiem din vita activa în vita contemplativa. 1981. Scrisoare către domnul d'Alembert. Humanitas. Către idealul modelului paideic) Artele spectacolului şi orizontul de aşteptare al publicului de azi. Scrieri despre artă. Cultura spirituală şi mass-media. Ed. Ed. p. Minerva. de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. Buc. Buc. Buc. Secolul 21. 1981.. J. J.. 113-262) Reevaluarea culturală a sacrului. nici invers. Nr. Pierre. Bogdan. Despre tipurile şi modalită ile de percep ie a lumii. Meridiane. să ne împărtăşim din amândouă". A contribuit progresul ştiin elor şi artelor la purificarea moravurilor?. Cei meni i a face discipoli nu au avut nevoie de dascăli. 484 . factor de cultură şi civiliza ie. p. 1-6/2006.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 19. 40-79. p. p. Criza spiritului american. Buc. 1998) Arta ca formă de reprezentare a lumii şi factor modelator de conduite. Televiziunea.J. Bucuresti. Buc. Strategii eclesiastice pentru promovarea ecumenismului. BPT.. 17-46. 2006. net-ul şi digitalul (Mavrodin. să fim în amândouă la noi acasă.. 24. 25. Ed. Hesse. 131-135.. pentru Literatură universală. 1974. estetic şi etic în arta teatrală) Teatrul. Minerva.. 22.. în vol. Secolul 21. Cultură şi mass-media: un raport problematic. 31. Rousseau. Abraham A. Herman. Un suflet pentru Europa. 2005) Conexiuni axiologice şi estetice între arta teatrală şi religie. (Cultural. 139-176.. Giovanni. Religia. Autoreglare pentru adaptare sau proiect reformator de mentalitate? (Rousseau. Nr. p. Rousseau. 20. Despre televiziune. religiozitatea şi biserica în actualitatea globalizantă. p. Buc. Ştiin ifică. ci să ne situăm între amândouă. trăindu-le alterna ia. Sartori.J. în Scrieri despre artă..

Umberto Eco. Ed. Univers. 70-94 (cei trei filosofi) 9. Ed. 174-236 Bibliografie suplimentară: 1..9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 26. p. p. Ed. Axiologie (III. Assunto. Umberto. Determina ii generale şi individuale ale rescrierilor formelor revolute. Cluj-Napoca. Ed. Ed. The Books and School of the Ages . Funda iei Culturale Române. Problema celuilalt. Humanitas. Paideuma. Antropologia culturală. 2002 4..14. Ed. Meridiane. 2005 3. Ed. p. 2000 6. Ed. Sensul interculturalită ii şi al intertextualită ii în gândirea postmodernă. Neagu. Nu spera i că ve i scăpa de căr i. Iaşi. Buc. Pierre.. Cartea Românească. Buc. avangarde. Dumitriu. modernitate. vol. Carrière. Unatc. 29. Eco..B. Meridiane. Univers. a reciti. Cucerirea Americii.New York: Harcourt Brace. în maniera dramaturgiei şi a scenariilor regizorale. Jean-Claude. 2010 5. Buc. Regulile artei. Buc. Cultură şi comunicare. Limitele interpretării. Institutul European. postmodernism. Ed.. A citi. Hajime. Meridiane. Buc. Jean. I şi II 4. Tzvetan. Leo. Ed. 1985 48 Vezi şi bilbiografia pe tema „Transmuta ia valorilor” de la capitolul III. Rosario. modernism.B Bibliografia cursului Receptarea culturală48 Bibliografie obligatorie: 1. Bloom.. Buc. 27. Identitate spirituală şi globalizare mondială. 2003 7. 1996 10. 7 discipline: orizonturi culturale. Iaşi. Între Orient şi Occident. (exemplificări) VIII. Dacia.. Buc. Buc. Djuvara. Caune. Frobenius. 1994. Ceauşu..b) 485 . Gramatica civiliza iilor. 1997 5.. Polirom. Braudel. Todorov. Nakamura. Humanitas. Anton. Constan a. 140-141 2. 1983. Harold. Buc. Mihu. Modern. Ed. Pontica. Gheorghe. 1994 (Canonul literaturii occidentale). Matei. Călinescu. Ed. p. Ed. 1998 3. Fernand. Philosophia mirabilis. 296-390 2. Achim. Bourdieu. Buc. 28. 1998. 1994. Humanitas. Orient şi Occident. 1995 8.. Universul ca spectacol. 1992. Ed.

Sartori. c. Dialoguri.. Platon. Ed. Mass-media sau mediul invizibil. 2005 12. d. a.. Marshall. 5/1966. Sorin. în rev. Humanitas. Idei în dialog. pentru Literatură universală. Constantin. pentru Literatură universală. 2000 20. Susan. Buc. L'humaine condition 4. Buc. Antohi. Auerbach. 1984 13. Habermas. Ed. Civitas imaginalis. Ed. Globalizarea şi efectele ei. James. Okakura Kakuzo.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 11. Scruton. Sociodinamica culturii. xxxx. Ed. Ed. e. Jürgen. Buc... "Comment peut-on être Persan?. 36-37 6. Ed. Salvador de Madariaga. Nr. Bauman. e. 194 a. c. d.. Giovanni. Cluj-Napoca. "Mecanisme identitare şi defini ii radicale ale etnicită ii". p. Homo videns. Împotriva interpretării. 2005 18. 62-66 Bibliografie op ională: 1. McLuhan. Buc. a. p. Meridiane. Secolul 20. 235-324 (ex.. Roland. 1997. Nr. Ulise. Ed. Ed. Moles. Vestul şi restul. Ed. p. Buc. din Banchetul 189. p. Ed. Caillois. d. 70-71. 193 a. Buc. c. 58 486 . Ed. vol. 79 (despre hipism). Buc. Antet. Itinerarii spirituale. Nemira. 2004 19. Este posibil un dialog al lumilor?. 1998. Despre ra iune şi religie. p. Dialectica secularizării. iulie 2007. Joyce. Ştiin ifică. Buc. în rev. Univers. Sontag. xxxx. 1983 14. Roger. p. în Lettres persanes) 2. 319-320-321. Ed. Buc. Despre modul cum percepem.. Buc. Zygmunt. Iaşi. c. Nemira. Nr. Nr. Joseph Ratzinger. Malraux. 8-9-10/1981. 264272. 1-7/2002 22. Apostrof. 7. probleme ale intertextului) 21.. b. Secolul 20. Secolul 20. 93-100 15. e (androginul) 17. în rev. a. 191. Nr. b. Imperiul semnelor. a II-a 3. Bălăşoiu. Buc. p. Humanitas. 1968. Barthes. ----.. (v. Polirom. b. Univers. Globalizarea şi amenin area teroristă. Abraham A. Erich. Prestigiul şi problemele visului. "Cioran şi stigmatul românesc". Roger. 1974 16. e. d. André. Mimesis. b. interpretăm şi evaluăm trecutul. 1999. Exerci iul distan ei... c. în rev. Thomas Sheehan sau After Philosophy. 190. Ed. Alteritate. în rev. 1967. 1 şi 2. cap. Ed. 129-140. 2006 5.. b. d. Secolul 21. e.

Buc. a culturii italiene se află cultura umană") Gardels. Humanitas. 76-90 ("Înaintea culturii franceze. Antet. Nichifor. Cultura română şi civiliza ia europeană modernă. scandal ontologic!. 12. Antet. Ed. Buc. Wilhelm. Buc. Alexandru. Univers Enciclopedic. Ulise. Buc. "Climatul: descoperirea alterită ii". 11. până la "străin" şi "duşman" Codrescu. 13. Samuel P.). 18. p. Miguel. Buc. Andrei. Nemira. Ciocnirea civiliza iilor. Geneza hermeneuticii în vol. 1999 Du u. Gérard. şi problema fricii în Occident fa ă de "celălat" Eibl-Eibesfeldt. Ed. 15. Celălalt. 10. Julia (coord. Ed. Buc. Spectacolul mondializat). Buc. Iaşi. 1996 Crainic. Ed. Univers. Michael. p. 1991. 51-52 Dilthey. Buc.un manifest al evadării. 14. Buc. 180190 (Fukuyama. 1978 ----. Francis. Nemira. Buc. 1 şi 2. Cultura posterită ii). Univers. 8. Nathan. trecând prin departele.. Ed. de avut aici în vedere indicele de alteritate. 1994. 1995 Eliade. 9. Garamond. Univers..9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 7. Ed. Schimbarea ordinii globale. 24-55 Durand. Seniorii războiului. Cioran. adică "aproapele" şi dilatarea lui graduală.. 208-212 (Eisner. James. Ed. Filosofie contemporană. 21. Literatura contemporană şi istora mentalită ilor.. Ed. 16. 25-48. 213-220 (Gavras. vol. Univers. Nostalgia paradisului. Ed. Aventurile imaginii. 1998. Boboc (coord. Să inem piept coloneilor lui Disney) Huntington.). Ed. 32-42 (spiritul na ional). 22. Ed. p. Mircea. p. Buc.. 2000. Buc. a culturii germane. 131-164. 1992. p.. Univers.. 474-480 Joyce. Ed.. Ed. 1982. Alain. 1987 Didier.. Alexandru. Ed Trei. p. Minerva. Irenäus. dic ionar de filozofie. v... Drumul spre centru. 1984 Klein. 53-64 "Influen ele" de Unamuno. Înfrângerea gândirii. Buc. Agresivitatea umană. 21-225 "Înainte de «miracolul grec»" Finkielkraut.. Larousse. 19. Emil. 1995. 56-114. 20. 1998. p. Teatru spaniol contemporan.... Gilbert. Moldova. p. Dispari ia lui "afară" . 1992 487 . Ed. 17. Comment peut-on être Roumain?. Buc. Costa.

2000. Tzvetan. în rev. Nr. 1990 488 . Buc. Michel. Thomas. Cambridge. ----. Univers.9 discipline plus 3 domenii Receptarea culturală 23. After Phylosophy: A Protreptic. Paris. Ed. Paradigme universale. p. Geneza formelor culturii. Ed. p. Buc. Noi despre ceilal i. cap. SubstantiALL. Sinteza. Ed. Noi şi ceilal i. Tournier. Ed. 365-373 31. Lorenz. p.. 134-140 "Multiculturalism" 30. Eminescu. Evolu ia civiliza iilor. Ed. Solomon. Susan. Ed. Timişoara. Marcel. p. Sheehan. Paralela 45. Globalizare şi cultură. Piteşti. Univers. Iaşi. Mihu. 2000. Mazilu. 1976 24. Ed. À la recherche du temps perdu) 32. p. Eseu despre exterioritate. Philosophy Today. Fals tratat de imagologie. 1978 38. Institutul European.. Ed. 2005. Konrad. Culture and Communication. XIII "Misterul biologic al contactului strein". Negulescu. 2000. Buc.. roman. 186-237 "Legătura" 27. Emmanuel. 228-239 25. O iubire a lui Swann.. Iaşi. Univers. Leach. Achim.P. Flamarion. John.. Colec iile Cotidianul. Cluj-Napoca. Proust. Edmund. Aşa-zisul rău. Iaşi. Sontag. Ed. Tomlinson. 52-88 (Teatralitatea) 28. Todorov. Dominique. Wolton. Antropologie culturală. 1998. Ed. 2000 (v. Thomas. Fall 1978 33. Vineri sau limburile Pacificului. Împotriva interpretării. Buc. 2002 37. 1984. 350-356. Despre diversitate. 1999 29. The logic by which symbols are connectEd. 1999 36. Între noi.. Ed. Dan Horia. Eloge du Grand Public. Lévinas. Une theorie critique de la televison. P. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Ed. p. Polirom. 91/1992. Marcus. 29 35. Humanitas. Polirom.. Sowell. Napoca Star. Cambridge University Press. p. 334-346 "O singură cultură şi noua sensibilitate" 34. Ed. Buc. 1999 26. Buc. Totalitate şi infinit. Amarcord. An introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology.

Despre crea ie în general Conceptul de formă (formele culturii spirituale) 49 50 Servien.” Mihu Achim „Spiritul enciclopedic este un spirit de supunere. p. drept. 1975. Estetica. Ed.A Componentele tematice ale cursului de Teoria culturii50 (syllabus) 1.” Pius Servien49 IX.” Edward Burnett Tylor “Cultura este modul de via ă propriu unui grup de oameni. creat de om şi format din produsele materiale şi non-materiale transmise de la o genera ie la alta.. cel al unui sclav cu memorie nelimitată sau care se bizuie pe o astfel de memorie. credin e. 5.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii CAPITOLUL IX TEORIA CULTURII Cultura e… “un întreg complex care include cunoştin e. 3. în circumstan ele unui anumit mediu înconjurător. Pius. 4. obiceiuri şi orice alte capacită i şi comportamente pe care omul şi le însuşeşte ca membru al unei societă i. de conducere. Spiritul universal este un spirit de orientare. Buc. 172 Această disciplină se predă la Anul III Teatrologie 489 . Ştiin ifică şi enciclopedică. artă. 2. morale. 7. Obiectul şi problematica Teoriei Culturii Conceptul de cultură Conceptul de civiliza ie Raporturile între cultură şi civiliza ie Raportul între natură pe de o parte şi civiliza ie şi cultură pe de altă parte Conceptul de crea ie. 6.

Multiculturalitatea şi interculturalitatea 12. Occident Conceptul de criză. Religia – formă fundamentală a culturii spirituale Magia Mistica Rit.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 8. contradic ii şi controverse culturale. Semiotica culturii 13. ceremonie Sacrul şi profanul 11. ritualizare. Răsărit. Mitul – formă a culturii spirituale 9. Tipologii ale culturilor (după diferite criterii) Tipologii ale culturilor Culturi ale perioadelor istorice După regiuni culturale: Orient. Criza culturii Nihilismul Dihotomii. Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 10. Omul dialogal Cultură ştiin ifică şi cultură umanistică Cultură reticulară şi cultură mozaicată Cultură înaltă – Cultură de masă Despre cultura populară Cultură de stânga/cultură de dreapta Tipuri numerice Cultură constituită şi cultură constituantă Cultura vinii şi a ruşinii Modele culturale Modele de lectură Tipuri de cultură (în genere) Culturi semantic sintactice Tradi ie şi modernitate După criteriul temporalită ii Na ional-universal Cultura sexualită ii Caracteristici ale poporului român şi ale spiritualită ii româneşti 490 .

9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 14. Confluen e culturale. 15. 24. 19. 18. 16. branduire etc. scarificare. 25. tatuaje. generală şi cultura profesională Stilul cultural Stilul cultural după Lucian Blaga Stilul genera iei culturale Postmodernismul ca mişcare şi mentalitate culturală Conceptul de realitate Utopia Cultura şiputerea Un portret al secolului XX Despre sfârşituri sau încheieri de cicluri Concepte conexe celui de cultură Aria culturală Mentalită i Cultura spectacolului Cultură de blogosferă Cultura graffiti şi cultura hippie (contracultură) Cultura de gang sau cultura kitsch-ului Cultura zvonurilor Cultura de televizor Cultura tabloidelor Cultură orală-cultură scrisă Cultură psihedelică Cultura modificării trupului (piercing. 20. 17.) Cultură gastronomică Cultură post-colonială Cultura consumistă Cultura de criză Cultura vitezei. a motoarelor Subcultura Cyberpunct New media 491 . 23. 22. inclusiv eyeball tatoo. influen e şi sincronii – Celălalt Cultură individuală. 21.

Globalizare şi cultură. Gheorghe... Kalokagathon.. Buc. Buc. Bronislaw. Paris. Univers. Buc. Sociodinamica culturii. 2007 3. p. Ştiin ifică. Ed. Eseu despre om. Wendorff. Maspero. Platon. John. Buc. 1968 9. 1980 Vezi şi recomandările din: Ceauşu. Ed. 2003 51 492 .. Buc. Iaşi. Humanitas. p. 155-158 11. Evandro. p. 4-36 13. Ed. Introduction.. Ed. Lotman. West-Deutscher Verlag. p. Ed. Ed. Agozzi. Malinowski. 1974 10. Amacord. Ed. 1985. Petru. Rudolf. Ed. Printech. Ernst. 59 2. Buc. Une theorie scientifique de la culture. Ştiin ifică şi Enciclopedică. George.B Bibliografia cursului de Teoria culturii51 IX. Idei culturale europene. Devenirea întru fiin ă. Despre necunoscut. 39-52 14. Humanitas. Unatc.1 Obiectul şi problematica Teoriei culturii 1. Zeit und Kultur.. Ed. Comarnescu. Cassirer. 177-186 (doctrina lui Tudor Vianu) 7. Noica. Abraham. Ontologia culturii. 1994 6. Geneza culturologiei româneşti. Defini ia omului în termeni ai culturii umane. Teodor. Ed. 1974 4. Buc. Humanitas. Tomlinson. Geschichte des Zeitbewusstseins in Europa.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX. 7 discipline: orizonturi culturale. Istoria ideilor. Adela. Uscătescu. 2004. Ed..B. Buc. Constantin. 1996 5. Buc. Junimea. 2002 15. Baconski.. Iuri. 1974 8. Şttiin ifică şi enciclopedică. Besançon. Timişoara. Conexiunea sublimului cu umilul în medievalitate. 1987. p. Eminescu.. Moles. Wiesbaden. 1981. Becleanu Iancu. Mihaela. în Philosophy and Culture. cap. Pop. Ed. Alain. Republica 12. Studii de morfologia culturii.

3. 6.) constă din idei tradi ionale (derivate şi selec ionate istoric). 2000 Bllom. dobândite şi transmise prin simboluri. Pierre şi Michel Izard. religie. Canonul occidental. cu tema Filosofia şi Cultura) 1.B. Ed. Univers. Polirom. 2. 7. Pentru o pastorală a culturii. Buc. 1998 Bonte. Iaşi. constituind o realizare caracteristică a grupurilor umane. Jean. Ea se înfă işează totodată ca o realitate polimorfă şi dinamică.. Ed. sisteme de legi. Harold. limbaj. Buc. 52 493 . Allan. 1999 Cultura este ceea ce rămâne. Iaşi. transformându-se pe sine însuşi. din 1983. Iluminări. Fundamentele culturale ale educa ie..2 Conceptul de cultură La culture s´est qui reste quand on a tout oublié52 Heriot Cultura (sau civiliza ia) constă în modele (patterns) explicite şi implicite. Iaşi. Ed. 184-189 Caune. Ed. 2000 Consiliul Pontifical pentru Cultură. când totul s-a uitat. în şi prin care individul dă formă aspira iilor sale şi transformă mediul său. Ed. 4. Presa Bună. Buc. pe de o parte ca produse ale ac iunii. Paideia. Ed. de şi pentru comportare. 5. Cultură şi comunicare. 1999. p. arte. în special din valorile legate de ele. Criza spiritului American. structuri sociale şi politice… dar cultura este mai mult decât un simplu depozit de realizări materiale şi spirituale. Polirom. Căr ile şi şcoala epocilor. Cartea romanească. filosofie. Antonesei. Ed. Humanitas. 2006 Bloom. Liviu.n. inclusiv întruparea lor în obiecte (artefacte). mituri. iar pe de altă parte ca elemente care condi ionează aceste ac iuni. simboluri. tehnici. miezul culturii (esen a n.. Univers.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX. 1996 (func iile culturii) Benjamin.” (defini ie convenită la cel deal XVII-lea Congres Mondial de Filosofie. (Kroeber şi Kluckhohn – 1952) “Noi în elegem prin cultură ceea ce inteligen a şi sensibilitatea omenească au realizat în cursul epocilor: valori. sistemele de cultură pot fi considerate.. Walter. Buc. Dic ionar de etnologie şi antropologie. ştiin e.

Buc. Foucault. Gheorghiu. De la arbore la labirint. Cahiers internationaux du symbolisme. p.. Ed. Geller.. Kolakowski. Alexandru.. 2000. nr. Ed. Les gnoses. Daun. Rontledge. Dragomir. Ed. 1/6. 2000. 1993 16. 274-298 (în prima edi ie) 27. Nathan. Simon. Dumitriu.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 8.. 316 13. Între noi. Buc. New York. Cuvintele şi lucrurile. ----.. 2007 17. 2009. 2001 24. 2004. Buc. 17-35 10. Ed. Cultura si mass-media. Institutul European. Humanitas. Francis. Ed. Humanitas. Buc. structures et symboles archetypes. Basic Books. Clifford. Emmanuel.. Heidegger. Cultura proprietă ii. 1989 26. London. Iaşi. Mentalitatea suedeză. Crater. Random House. Ed. Martin. Edward T. 1998 22.. p. nr. Ed. Ed. Petru. New York. 1965 sau edi ia Iri. Ed. 1991 12. p. Antet. Alain. Crase banalită i metafizice.. p. Ed. The Interpretation of Culture. Gardels. 1965 15. Hegel. Mircea. Buc. Secolul 21. Tehnică. Buc. Ed. 2006 9. 181-190 494 . Buc.. 78-87. 7 19. p. Buc. Mihai Dinu.. Finkielkraut. 1973 23. p. Figuri şi chipuri ale operei. Religia. Schimbarea ordinii globale. All. Åke. Humanitas. Georg Wilhelm Friederich. 8. Încercare de a-l gândi pe celălalt. Durand. Împotriva deznădejdii. Nae.. 8486. 1993. Polirom. Ra iune şi cultură. Fukuyama. The Cultural Study Reader. Ed. p. p. 1992. 1996 20. 1992. Michel. Rev. Introducere de Ştefan Voinescu) 29. Humanitas. Levinas. p. Humanitas. Ed. Iaşi. Curs de istorie a metafizicei. Ed. During.. 212 30. 2... Intelectualii în câmpul puterii. 132 18. Retrospective. Polirom. Iaşi. Eliade. Dumitriu. Ed. 1995. 93-102. Jurnalul Na ional.. vol. p. Cronică de familie. 36-38 (func iile culturii) 11. Umberto. Gilbert. 180-190 21. Anastasia. Buc. Ernest. 1998 14. Geerty. Academiei Române. Buc. Beyond Culture. 2007 25. p.. 1991 28. Ed. Ed. Înfrângerea gândirii. Buc. Univers. Anchor Books Editions. 1996. Fenomenologia spiritului. Buc. Eco. Nemira. Leszek. Hall. Ionescu. Principiul identită ii. Anton. 1977. Buc. Buc. Buc.

1992. p. Maspero. 92-113 32. 2005. Constantin. Ştiin ifică. 1968 (p. Secolul 21. A scientific theory of culture and other essays. 37-39. Mathesis sau bucurille simple. 2003 40. Buc. p. Buc. 88-91 (Defini ia culturii). Humanitas. 27-34 48. Ed. Sociodinamica culturii. 16 42.. Mihu. interviu cu Vlad Mureşan. 1999. Du Style. Eikon.. Postmodernitatea.Critică.ro) 39.. Linton.. Achim. Ed. nr. Mavrodin. în rev. Ed. în rev. Lyon. p. Ed. Ed. structura şi manifestările culturii. Napoca Star. ----. Mavrodin. Datoria vie ii noastre. 181-182 34.. Ed.. Fundamentul cultural al personalită ii. 1970 49. 91-100 (Componentele culturii). 100-104 (Elementele. Idei în dialog. Manolescu. Ed. Iaşi. Vasile. Marcuse. ----. 2002. Antropologie culturală. Henry. Ed. Buc. Malinowski. Buc. Videologia. Muresan. Moles. Politică. Moles. cita i după Segre. Vlad. Herbert. Buc. Irina. Une théorie scientifique de la culture. 36 36. Cultura şi mass media: un raport problematic. 6/iunie 2006. p. 105-112 (Rolul culturii). Rostirea românească. 1974. Sociodinamica culturii. Ştiin ifică. Ştiin ifică. Abraham A. 67-121 (ritmul istoric si cultural) 495 . Ed. Abraham A. 196. 11-26) p. Nr. Silviu. 1-6/2006. Pârvan.. Introducere la preten ia pentru baroc. Modelul cultural European. ClujNapoca. Ion. Ed. Humanitas. 56-59 38. Ed. p. p. bookblog. Noica. 1960. Criza antropologiei şi sarcina ei originară. Buc. Oxford University Press. Humanitas. 9-14 43. Cesare. Ştiin ifică. Humanitas. Buc. p. 191 41. Man. Ed. Buc. 8788 (Cultură şi civiliza ie). Lotman şi Uspenski. Polirom. 1998 35. 1993 (Regula. O teorie tehnoculturală a imaginii globale... p. 1968 37. David. Buc. Ed.. 1974. 44.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 31. Istorie – Cultură . Bronislav. New York. Ed.. Ed. 68-92) 33. p. 2005 46. Paris. 1977. p. excep ia si naşterea culturilor. Buc... Liiceanu. ----. p. 21 47. Buc. p. Scrieri filosofice. Cluj. Om si simbol. p. Gabriel. Ralph. p. Univers. 45-96 45.

59. Wendorff. Buc. Univers. volumul al doilea. Critica ra iunii cinice. William L. White. Unatc Press. Wiesbaden. C. Buc. Cultura filosofică. Stress.. Istorie-cultură-critică. Stavarache. în vol. Adrian. Polirom. 219-234 62. Buc. Restian.. 1985. Rudolf. Dubla flacără. Studii de filosofia culturii. II. 1999 52. Leslie A.. 1980 496 . 2000. Simmel. Ed. Ed. 34-44. p. 1996 58. Zeit und Kultur. Oswald. Cartea Românească. p. Tagore. p. Ed. Humanitas. Petcu. Humanities Press. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Trei. Ed. p. Între logica inimii şi logica min ii. 1986 54. Ed. Ed. Gabriel. Reese. 81-84 65. Declinul Occidentului. Polirom. Sloterdijk. Buc. întrebări pentru sfârşit de mileniu. Comunicare. 1982. Eminescu. Beladi. Ed. p. Buc. 2006. 22-23 61. Ed. Postmodernismul în antropologia culturală.. Troc.. p.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 50. Lumina Lex.. Georg. ----. Ed. Tudor. 1 şi 2. Napoca Star. 1990. Cluj. Dictionary of Philosophy and Religion. p. I. 145-151 53. Humanitas. Ed. Octavio. Rabindranath. 155-262 67. Ed. Polirom. 2003 57.... Buc.. 1992 68. 311 (criza culturii) 63. 2003 56. Humanitas. Cunoaştere. Sadhana. 2000 60. Craiova. Iaşi. Iaşi. 209 şi urm. ----. Convorbiri cu Le Monde.. 1998. Buc. Buc. Stroe. 2008. 48-67 66. Antropologie culturală de Achim Mihu. 1998 51. West-deutscher Verlag. Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. vol. Ed. 1980 64. O istorie a cenzurii. Valen e creatoare şi impact formativ în spectacolele pentru copii şi tineret. Vianu. Puterea şi cultura. Reguli pentru parcul uman. Buc. Marian. Humanitas. USA. Spengler. Buc. Ed. vol. Ed.. Cesare. xxxx. p. Vasile Dem. Zamfirescu. Filozofie. 2000 si vol. Homo ciberneticus. Buc. Iaşi. 55. 1981. Ed.. Buc. xxxx. 2001. Cultură. p. Martha Ioana.. Peter. Segre.. Ed. Filosofia inconştientului. Paz.

. Marga. Dic ionar sociologic. Gardels. 1994.. Dumitriu.. V. Ed. Paul Edward. Schimbarea ordinii globale. 2008 12. Civiliza ii si tipare istorice: un studiu comparat al civiliza iilor. Buc.. Lorenz. Cavallier.II şi II 2. Ed. Ed. 1990 72. p. Ryszard. Ed. 1998. Buc. vol. vol. Konrad. 1985. Mihai. două civiliza ii. Dic ionar Petit Robert. Eminescu. Ed. 1993. Phillipe Ducat. Samuel P. Meridiane. 474-480 10. Dacia. 13. p. Firmin-Didot SA.. xxxx. Politică. Rousseau. Babel. p. J. Ed. Nathan.. corpus 6. Ciocnirea civiliza iilor. Humanitas. Buc. Ed. Louis.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 69. Ştiin ifică. vol.. 192-208 13. ----. Childe. Ştiin ifică. Tofler. Ra ionalitate. Braudel. Şocul viitorului. vol. Discurs asupra originii fundamentelor inegalită ii dintre oameni. Pierre Maguard. 1967 IX. p. 1991.. Gramatica civiliza iilor. François. Opere. Djuvara. Buc. xxxx.. p. 56-60 5. Retrospective. 9-14 11. Argumentare. p. Lucien. 1973 497 . MacMillan Inc.. Buc. N. 1999 7. Structurile cotidianului. Bréhier. Alvin. Kapucinski.B. The encyclopaedia of Philosophy. Paris. 149-157 15.. Sfez... Ed. Meridiane.. 147. 2. p. O lume. Buc. p. Ed. Academiei. Encyclopaedia Universalis. 1966 6. Ştiin ifică. edi ia 1976. Buc. Ed. 56-114. Întrebări pentru sfârşit de mileniu. 85 3. Ed. Ed. xxxx. Sociologie de la culture şi Culture et civilisation. Antet. p. Buc. Paris. 1 şi 2. Ed. 1958 14. Comunicare. G. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. Jean Paul Ferrand. Ed... 393 70. Buc. Cluj. Humanitas.3 Conceptul de civiliza ie 1. in vol.. Anton.. Huntington. Ed. Ed. Tehnică. xxxx. Ed. Fernand. Omul. Convorbiri cu Le Monde. 152 71. Buc. 155 8. Antet. p. J. 130 9. Buc.. 1984. Antet. Civiliza ia bizantină. Buc. 1991. 1999. 1994 4. Buc. Buc. Humanitas. Buc.. Andrei. Făurirea civiliza iei. 1992.

450-498 9. Ed. Texte alese. Marija. Chişinău. Buc. Fromm. rom. Gimbutas. Ed. ----. Lumea ca labirint. Lorenz. Coriolan. Ed. Konrad. Buc. 1997 16. Aron. Buc. Irenäus. Erich. Ed. 2000 4. trad. 1998 15. 11. Iaşi. Ştiin a. Dic ionar de simboluri şi arthetipuri culturale. 76120 10. Buc. Humanitas. Firmin-Didot SA. Ed.. p. 265-269 17. 1994 5. Buc... 1995 2. Istoria şi dialectica viole tei.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 16. Ed. Meridiane. Buc. în vol..4 Raporturile între cultură şi civiliza ie 1. Eibl-Eibesfelodt.. Buc. Buc. Pagini alese pentru a ine la curent pe tinerii cultiva i şi serioşi. Réne. Buc. citat de Gustaf René Hocke în Lumea ca labirint. 1995. Domnia cantită ii şi semnele vremurilor. Istoria ca armă de dispută a arhetipurilor. Hocke. Zarifopol. Ed. Din registrul ideilor gingaşe. p. Paris. Ed. Aşa a descoperit omul câinele. Dic ionar Le Petit Robert. ----. edi ia 1976. 1983. Analogii penibile.. Cartea Românească. xxxx. Cultura Na ională. Gérard. 1998 7. 23 13. Ed. 2003 14. Timişoara.. Guenon. Ed. Caune. Mondializarea culturală.. Humanitas. Nostalgia paradisului. Ed. Ed. p. Ed. Ed. Raymond. Rădăcinile biologice ale valorilor morale. civiliza ii puse la încercare. Rom.B. Ed. Amarcord. 2007 3. Iaşi. Ed. 146-156 6. Moldova. Buc. 1991. p. Ed. Jean. Ivan. 2001 498 . trad. Tehnică. Politică.. Crainic. Polirom. Despre istoria naturală a agresiunii. 1926. Leclerc. Retrospective. Cele şapte păcate capitale ale lumii civilizate. Rene Gustave. Babel. Trad. 1989. Paul. Buc. Buc. cu pasările si cu peştii. 1973. Trei. Evseev.. Cultură şi comunicare. Ed. Meridiane. Si el vorbea cu patrupedele. 1973. 268 IX. Karl.. Babe i. Humanitas. 2001 8. Nichifor. Civiliza ie şi cultură. Meridiane.. Iubire şi ură.. Curtea Veche. p. Aşa-numitul rău. Dumitriu.. Anton. Rom. p. 12. Jaspers. Buc.

58 28.. Ed. Buc. o singură civiliza ie.. Uscătescu. 1967 36.. Desmond. 1987. p. Dictionary of Philosophy and Religion. 78-86 25. Henry. În elesuri iudaice. Cultură şi civiliza ie. p. Iaşi. Între logica inimii şi logica min ii . Publicitatea: o estetică a persuasiunii. 1982 31. Ed. 2006. Ştiin ifică şi Enciclopedică.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 17. Continental. Troc. 2002. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Rom. Reflec ii asupra violen ei.. Wald. Pierre Francastel. Ed. The Encyclopaedia of Philosophy. Violen a – Violence. Buc. xxxx. Vasile Dem. Cartea Romănească. Minerva. Ed. Zamfirescu. xxxx.. Mali a. Ed. trad. Ed.. Enciclopedică. Enciclopedică. Costin. Buc. vol.. Buc. p.. în Opere. All Educa ional. Figura şi locul. Morris. Sibiu. 207-209 35.. N. Maimu a goală. Postmodernismul în antropologia culturală. 2004. Incitatus. p. 255-281 22. Gabriel. Buc. 1979. ----. Polirom. MacMillan Inc. 1996 499 . Ed. 2005. 1971. Reese. Primejdia mărturisirii. Emile. William L. Buc.. Ed. 1979. Agresivitatea umană. Steinhardt. Ed.. Buc. antologie de Mircea Ivănescu. p. Tudor. p. Univers. Buc. Humanities Press. USA.. Popescu. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane.. 1992 33. Filosofia culturii. xxxx. Etică şi etologie. Politica. Ed. ----. 2003 23. 1977. Trei. Stere. Junimea. Buc. Dacia.. 1991 19. Ernest. Cluj-Napoca. Paul Edward. 222-225 27. 1985 32.Defini iile omului şi etologia. Artă şi filosofie. Ed. Georges. Ed. 8. vol. p. xxxx. Zece mii de culturi. 2001 18. Iaşi. Mircea. Buc. Ed. Ed. 1991 20. Buc. Universită ii din Bucureşti. 1995 24. Zola. Hasefer. Vianu. Buc. 26. Bestia umană. Ed. Ed. 1995. 1 şi 2. Ed. p. Ed. 225-232 Eibl-Eibesfelodt. Buc. 1980 34. Tănase. 181-188 21. George. 93 30.. Onotologia culturii. 158 29. Irenäus. Alba-Iulia. p. Buc. Sorel. Festivalul interna ional de Teatru Tânăr Profesionist. Al. The Human Zoo şi The Naked Couple. Nemira.

----. p. Univers. Ed. În elesuri iudaice. Ed.. p. Buc.... Buc.6 Conceptul de crea ie şi cel de operă 1. Filosofie. 1997 2. Buc. Marcus. Comărnescu. Buc. Politica. Humanitas. 60 IX. Rev. Hans-Georg. Piteşti. p. Politică. n&f. Buc. structură. Lévi-Strauss şi “spectrul” deconstruc iei. 163-174 7. Coll connaissaince de la’inconscient. (Loc-locuire-poluare). Progresul în om.B. de Jouvenel. Eminescu. 1-2-3. Paralela 45. Antet. 1981 3. Solomon. 11-29 5. Ed. Vasile. p. Ed.. Analele Universită ii Bucureşti. 1983 6. cultură. Tonoiu. Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalită ii dintre oameni. Ed. Anzieu. Zamfirescu. Herseni. Ştiin ifică. 1971. Natură. 99-102 15.. xxxx. Ed. Pentateuhul.. Essais psychanalitique sur le travail créateur. 1958.. Jean Jacques. Adevăr şi metodă. Buc.. Psihanaliza travaliului creator. Omul. 1976 2. Politica. Teora. Cristian. Ed. 67-68 13. 1985. Paris. François. 62 12. 1974. Bachelard. anul LIII2004. Gadamer. Buc. 187-200 11. p. Pentru om. Bartolomeu Valeriu (comentat de). 1993. Wald. Ed. Petre. Buc. Ed. Rousseau. Ed.. Henri. Ştiin ifică. Mikel. I. Maguard. p. Omul sau natura?. Cavallier. Iftode. Gallimard. Ed. Constantin. Le corp de l’oeuvre. Ed.. Jean Paul. Ed. in rev. 238 8. 1995. p. Ed. Buc. Buc.. Buc. Univers. Ducat. p. Ed. Paradigme universale. p. Insitutului Biblic şi de Misiune a BOR. p. Kalogathon. Cinci fe e ale modernită ii. 1976.. 1985. Matei. 2004 500 . Nr.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii IX. Bernard. 2005. Modelul cultural european. 33 9. 1995. Literatură şi civiliza ie. Noica. Dufrenne. Buc. Traian. Vasile Dem. Spiritul ştiin ific modern în viziunea lui G. Ed.5 Raportul între natură pe de o parte şi civiliza ie şi cultură pe de altă parte 1. 106-114 10. p. Didier. p.B.. 7 -52 3.. 155-160 16. Phillipe. Anania. Hasefer. Ferrand. Cartea Românească. Secolul XX. 1999. Călinescu. 2001. Buc. Buc. Edouard. Între logica inimii şi logica min ii. 58 4. Bonnefous. Pierre. p. 65-88 14. Ed. p. Buc. 1999.. Trei.

Buc. 1998. Henri. Templul zei ei Artemis din Efes. Buc. Humanitas. 296-390 (Câteva proprietă i generale ale câmpului de produc ie culturală) Caillois. Eco Umberto. 14. Ed. Statuia lui Zeus din Olimpia şi Zidurile Babilonului ş. în rev. „Culturi şi jocuri” Bloom Allan. Descoperitorii. Buc. Ed.. Ed. Humanitas.. 6. Ed. Ed. 17. Trilogia valorilor. Buc. (19) 501 . Ed. 97-133 Carrière Jean-Claude. Buc. 12.. Ed. Buc. Alexandru.. 1 si 2. Buc. Ed. 2006 Boboc. Criza spiritului american. p. Univers. 145-167 ----. 10. Lucian. 1996 Botta. Nicolai. (Piramidele. Evolu ia creatoare. 17 Clayton. ELU. 22 mai 2009. Buc. 1999. 2010 Cioran. Iaşi. Saeculum I. 235. vol. 1996 (v. Crater.. Lucian. Pierre. 20. Cluj. Condi ia umană.. Hannah. p. Buc. Cluj-Napoca. Albert. 21.. 2003 Borstin. Roger. p. Romania literară. 1969. Ed. 1976. 24. Despre nou. Creatorii. Grădinile suspendate din Babilon. Buc. Aspecte antropologice. Nr. Eseu de economie culturală. 8. Peter A. 147-160 Berdiaev. Ed. p. Meridiane. 1998 Blaga. 1983 Boia. Univers. Ed. I) ----. Mitul lui Sisif. Ed. 11. Price. Jorge Luis. Ed. în Cartea de nisip.. Ed. Humanitas. Politică. Arendt. 9. Dan.O. Eseuri despre imagina ie. Humanitas. Regulile artei. 15.. Univers. Institutul European. Vestala. 22. Meridiane. 1992 Bergson. Ideea Design & Print. Buc. Buc. Meridiane. 13. 1996.. Cele şapte minuni ale lumii antice. Emil. Minerva. Zări şi etape. Pentru o istorie a imaginarului. Casa Căr ii de Ştiin ă. Ed. p. 2007. Căutătorii.. 250 (Jocul) Camus. Cluj Napoca.. 19.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 4. Ideea Design & Print. Buc. 18.. Daniel J. Despre Emil Cioran. 1975. 7. Groys. Ed. Colosul din Rhodos. 23. Floarea lui Coleridge. 2001 ----. Ed. p. 115-117 Bourdieu. Ed. 1983 p. Humanitas. Ştiin ă şi crea ie. Buc. Wolfgang Kraus.. 16. p. 20. p. 1990. Ed. 2000 Borges. 2001 ----. Facla. şi Martin J. Buc. Limite şi alte eseuri. Sensul crea iei. 44-51.. Farul din Alexandria.. 5.a. Ed. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Buc. 109-112 (singurul creator este spiritul însuşi) Boris. Mausoleul din Halicarnas.. Nu spera i că ve i scăpa de căr i.

Dimitriu. ----. 39-47. 117-120 (Demiurgicul în om) 43... Ed. 2004 26. p. 33-63 (no iunea de operă) 38. Univers. ----. Angela Botez. p. 2007. Psihanaliza travaliului creator. Poimâine. Polirom. p. Buc. Ed. 2004. Univers. Dumitru. 205-208 35. Durand... Buc. Sociologia literaturii. Interpretare şi suprainterpretare. în vol. culegere de studii. Buc. p. ----. Politică. Mikel. Ed. ClujNapoca. Buc. Réne. Ed. Ed. Demiurgul. Pontica. Imagini şi simboluri. în rev. La boîte de la créativité. 2004 27. Buc. 2005 42. Humanitas. Buc. Gheorghiu.cunoaşterea gordianică) 33. 1987 40. Iaşi. p. Ideea Design & Print.. 79-81. p. 1992.. Mihai Dinu. Nicolai. Buc. p. Guenon. Buc. p. Două tipuri de creatori. Despre miza gândirii.. Mircea. Drumul spre centru.. Didier. Constan a. Buc. Cartea Românească. 1997. 1992. Funda iei Pro. Anton. I. Ed. L´organisation. Poeticul. 132 32. Ghişe. Ed. Ed. Ed. Paris. 2007 39. Philosofia mirabilis. 68-71. 88-92 502 .. 142-143 . Criterion. 62-81 31. Humanitas. 1998 30.. Umberto. Ed. Michel. Inspira ia) 29. Hartman. Împotriva deznădejdii. Buc. vol. Figuri şi chipuri ale operei. Foucault. Trei.. 1972. Buc.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 25. Gilbert. ----. 14-64 37. Intelectualii în câmpul puterii. Lucien. p. Goldmann. 161-193 (Imagina ia. 1991.. Nemira. Ed. Lucian Blaga – Cunoaştere şi crea ie. Ed. Vechea şi noua ontologie. Humanitas. Eliade. 126-135 28. 15 oct. Ed. Funda iei Culturale Române. p... 1994 34. edi ia 1990 36. Ed. 1971. 1934. De Bono Edward. 2003. Martin. Ed. Florian. Drumul spre centru. Ed. Univers. Victor Botez (coordonatori). Eco. Anzieu. Recesivitatea ca structură a lumii. Mircea. Ed. Buc. 75-98 („Subiectul crea ie culturală”) 41. Buc. Buc. Herald. 1991. Paideia. 2004. Dufrenne. Heidegger. p. despre speciile gândirii (p. Ce este un autor?. 26-29. Ed.

p. 137 46. Inven ie şi descoperire. Werner. 2008. Anstasia. Marcus. 1977. Ed. p. Buc. ELU. Imnuri vedice. p. Hermeneutica ideii de literatură.. Logica dinamică a contradictoriului.. Ed. Vladimir. Ed. 257-265 45. p. Jaspers. Nearta . Ştiin ifică. Ed. Ed. Buc. II.. 1974. p. Buc. Despre limită.).. 1973.. Erika. Paradigme universale. Artă şi ordonator. Paralela 45. Ed. Teste filosofice. Ed. Marino. 1976. pag. Moles. ----. Solomon. Landau. 1985 52. Liiceanu. Buc. Ed. 95.. Ed. Dic ionar de idei literare. 1982. p. Humanitas. Ed. Paralela 45. Todd (coord. p. 184-185 (Între demiurgic şi hermeneutic) 59.. Nae.artă. I. Buc. Eminescu.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 44. Ion. 3437 49. cu un cuvânt înainte de Sergiu AL. Huizinga. Tadeus. p. 174-187 (Inven ie şi descoperire) 58.. p. K.. vol. Johan. Buc. p. Heisenberg. 55-74 51. Univers. 120-122 62. Piteşti. Partea şi întregul.. 244-285 47. 1969 (din Rig Veda). 1974 503 . Buc. Buc. 1994 53. Lupasco. 228243 61. Buc. Politică. Kotarbinski. Buc.. 1982. 42-55. Meridiane. Paris. 184-200. Lubart. 443-483 60. George în “Timaios” despre Demiurg. Psihologia creativită ii. Teologia mistică a bisericii de răsărit. 1993. 327-357 56. 1996. Buc. Ed. Buc. Didactică şi Pedagogică. Buc. Cartea Românească. 1986. Abraham A. Ed. Curs de istorie a metafizicii. Cartea Românească. Cluj-Napoca. I. Tratat despre lucrul bine făcut. Buc. p. 1987. p. Ed.. Ionescu. Pornind de la un zâmbet.. Ed. 121-161 54. Sociodinamica culturii. ----. Dacia. Ed. Buc.. Gabriel. Humanitas. Piteşti. 2005 55. Meridiane.. 2005. Ed. 2005.. Psychologie de la créativité. 1979 sau Ed. 1989 57. Ianoşi. Anastasia. Adrian. Armand Collin. 309-312 50. Stephane. Politică. ----. Paradigme universale. 48. ----. Politică.. Ed. Homoludens. Ed. Lossky.

1993. Buc. 1990 74. Buc. Iaşi. Crea ie şi frumos în rostirea românească. Ed. Iaşi. „Psihologia inven iei”. vol. p. XI. Patapievici. Ed. Ed. Opere. VII. 11-26 70. Polirom. Ed. 1995. Ed. Negulescu. Ed. 1993. Iaşi. „Regula. Modelul cultural european. 72. Enciclopedică Română. ----. Cum se scrie un text. Roşca. Al. Buc. Ed. Buc. Ed. Eminescu. Creativitatea. Noica. 1984. ----.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 63. ELU. excep ia şi nasterea culturilor”.. Ed. Didactică şi Pedagogică. 2001. Piaget. Marta. Dialoguri. Buc. 1998 64. XIV. Ed. 1981 81. Munteanu. Valentin. Biblioteca Apostrof. Moldova. 259-260. ----... Ed. vol. Cluj-Napoca. Creativitate şi inteligen ă emo ională. Ed. Ion. Humanitas. „O condi ie biologică a originalită ii”. 31 73. I. 2004 79. VII. sau Ed.. Didactică şi Pedagogică. 1994 65. Mihaela. Humanitas... p. 1968. p. Schi ă pentru istoria lui “Cum e cu putin ă ceva nou”. Moldova. p. Ed. 1993. Augusta. Ed. ----. p. cap. Trei. 1973 67. 1972 80. p. ----. p. Anca. Ştiin ifică.. p. Humanitas. I si II. 105-217 76. Şerbănescu. 261-286 78. 1992 69. Buc. 355-359. Jean. edi ia a II-a 504 . Universitatea Hyperion. p. ----. Psihologia creativită ii. Buc. Eminescu. p. Buc. 2001.. Polirom. 374-383 66. 292-294 (Banchetul) 75. Omul recent. Buc. Protopopescu. Buc. Buc. R. H. Andra. Russ.. Moraru.. Mathesis sau bucuriile simple. Roco. Ed. Ed. 294305 68. ----. Timişoara. Buc. Ed.. 2001... 2008. Platon. Victor. Buc. 2000. P. 350-356. 116-117 82. Iaşi 71. P. Ed.. Incursiuni creatologice. Dincolo de seninătate. p. Iasi. Istoria filosofiei. Petreu. Ştiin ifică. Constantin. (Timaios). Jacqueline (coordonator). Buc. Univers Enciclopedic. Polirom. Geneza formelor culturii. Despre bolile filozofilor. cap. Psihologia inteligen ei. 2000. Cum e cu putin ă ceva nou... 144-159 (Demiurgul) 77. Creativitate generală şi specifică. Opere.. Cioran. Ed.

Primejdia mărturisirii. care sunt tot şapte la număr. Wladyslaw. George. nr. Cluj-Napoca. ----. 573-650 (Originalitatea) 90. 89-96 94. Iaşi. 1995. pe de altă parte. Hasefer.. Steiner... 1987. cultură cultă şi cultură populară. Ed. p. 2000. 260-261. 233-238 86. Craiova. Wald.. p. vol. Orient. vol. Vintilă. aici desemnează particularită ile crea iilor culturale (formele sau sferele culturii fundamentale). Eminescu. 354-398 92. Henri. Minerva. 229-241. Europa. în afară de cele şapte forme fundamentale există şi prelegerea despre Tipologii ale culturilor. cu ubicuitate în natură şi în spa iul crea iilor tehnologice. 151-152.7 Conceptul de formă (formele culturii spirituale) Forma fiind un concept universal. Studii de filosofia culturii. 115 93. 9/sep. 1982. Opere. Dabney. 226-227. Buc. Vianu. 13. 1995 95. u ea. Buc. Însemnări postume. pe de o parte. Buc. Ed. 573-581 89. 354-394 IX. organiza ionale şi spirituale.. Tudor. În elesuri iudaice. Ed..B. Omul. 2003. 1981. ramurile artei.. Petre. p . în rev. Opere. Townsend. care sunt şapte la număr. e utilizat în mod special în analiza operei de artă.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 83. p. Timpul. Buc. La disciplina Estetica conceptul de formă desemnează. p.. p. p. Ludwig. Ed. 2002. Istoria celor şase no iuni. În ceea ce priveşte disciplina Teoria culturii. Buc. Ed. 2008. Ed. Eminescu. 1991. Meridiane. Buc. Culturi ale perioadelor istorice. Humanitas. Cele trei limbaje ale omului. Grammaires de la création. Introducere în estetică. EsentiAll. 1982. Ed. Tratat de antropologie creştină. Buc. Ed. cultură 505 . edi ia a III-a. 101-105. 147-157 88. N. de exemplu: Occident. Ed. Horia. p. Tatarkiewicz. Cultură tehnico-ştiin ifică şi umanistă. 348-375 87. 257-261 91. Dumnezeu s-a născut în exil. Răsărit. Gallimard. Paris. în cele două ipostaze ale sale aşa cum le-a rafinat Luigi Pareyson: forma formantă şi forma formată. ----.. p. p. Ed. 15 85. 2001 84. 8. „Tezele unei filosofii a operei”. Studii de filosofia culturii. ----. Steinhardt. Ed. p. Ed. Dacia. iar. Buc. Minerva. Idei în dialog. Wittgenstein. 1979. xxxx.

Institutul European.. p. 1988 Dumitriu. p. Meridiane. Humanitas. 76-88 Durkheim. Meridiane. 6. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Buc.... 2. 18. p. Formele elementare ale vie ii religioase. Minerva. 506 . Bonnange. Paris. Lucian. Mircea. p. Ed. Stil. 1994.. Buc. 10. 4. Idei în dialog. Formă şi idee în teatrul modern. Paralela 45. 7-158 (Orizont şi stil) sau ELU. I şi II. Nr. 2005. La urma urmei. Isaac. a doua Francastel. 1944. simbol. în rev. Adămu . 1992 Bhagavad – Gita . 1979 Dittman. Ed. 13... Ed. Buc. 197-198 ----.. Don Juan sau Pavlov?. 1996. Ed. p. III. 147-148 Coestler. Buc. Ed. Ed. Ed. 2006 Blaga. 1974 ----. Lorenz. 14-15 Bergson. Buc. Ed. Ed. p. Ed. 1991. Ed. 87 şi urm. Iaşi. Polirom. 9. Buc. Humanitas. vol.Cartea a unsprezecea: Viziunea celui cu multe forme. Thomas Chantal. cultură înaltă şi cultură de masă. 2008 Claude. Despre conştiin a filosofică. Ed. Buc. structură. Facla. Buc. Via a formelor. Ed. Buc. 1985 Gassner. în vol. Buc. Janus Calman. 1972 11. Ed. Ed.. Buc. Herald. p... 14. Filosofia formelor simbolice. p. Arthur. ----. p. Trilogia vlaorilor. Socrate şi oaia rătăcită.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii rurală şi cultură urbană. Henri. 276 Cassirer. Piteşti. p. Meridiane. 1999. 1992. 1999. Ed. 3.. Teora. 1972. 20. 17 Eliade. 95-111 sau Ed. Émile. Introducere (I). Artă şi valoare. despre om putem afirma că este creator de forme. Cele două surse ale moralei şi religiei. Filosofie contemporană. 1969. Levy. Leo. Zări şi etape. 17. 288 Frobenius. Anton. Paideuma. 1995. Retrospective. Eseu despre om. cultură „majoră” şi cultură „minoră” (Blaga). Trei. 12. 15. 19. 27 Asimov. Ed. 8. Ed. 1. Realitatea figurativă... Cluj-Napoca. 1996 ----. Ed. 9. 16. Buc. Meridane. Ernst. Visele sunt sacre. Garamond. Trilogia culturii. Iaşi. Buc. 117 Focillon. Împotriva deznădejdii. Buc. Henri. etc. Buc.. 1990. Buc. 1995 p. Tehnică. p. John.. Humanitas. 5. Pierre. sep. Meridiane. dincolo de alte considera ii. 7. 207-226.. I.

p. antologie de texte. Victor. 1924) 25. Univers. Herbert.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 21.S. Iaşi. Wladyslaw.. Stephane. 1971. Cluj-Napoca. Jürgen. Buc. Ed. 1992. Univers. Jürgen. Nicolai. Schelling. în vol. Joseph Ratzinger. Habermas. 193-195)(Rickert despre Kant. Ed. Buc. p.. Buc. 1999. Ed. Modelul cultural european. Ion.. Ed. 88 34. Ed. Petrovici. Eminescu. Meridiane. Meridiane.. 1997. Habermas. Rosmarin. 1974. Originile formei în artă. Buc. Buc. p. 14-15 28. Împotriva interpretării. simboluri şi rituri. Geneza formelor culturii. 6 nov... Ştiin ifică.. Ed. 2000. p. Hartmann. Friedrich.. Luigi. Morfologia artei. Buc. Noica.. Kernbach. 1993. Structuralismul. 1978. Estetica. 1984. Filosofia artei. 15-192 38. Jean. p. Nae. 1982. Ed. 433 (modul religios) 30.. Nr. p. Ed. Read. ELU. Teoria formativită ii. p. Medita ii. Univers. Ed. 312-347 507 . Agora. P. 1973.. 85-86 27. Buc. 1981. p. Construc ia formelor artistice prin opozi ionarea seriei reale cu cea ideală. Pareyson. p. Ed. 2005. Miturile esen iale. p. Dialectica secularizării. Constantin. 91-98 22. Susan.. Voin a de putere. Buc. Un alt în eles pentru morfologia culturilor. p.. ----. 327 40. 288-290 33. Humanitas. Meridiane. Sontag. Aion. Buc.. 1929-1930.. W. Buc. Douăsprezece prelegeri universitare despre Immanuel Kant. F. România Literară. 1994. 1979. 144-169 29. Oradea. Ed. p. Istoria logicei. Estetica. 2. Morfologia culturii europene. Kagan. Ed. Lovinescu. vol. p. Buc.. Politica. Ed. Apostrof.. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Buc. Ed. Negulescu. Rusu. Lupasco. 1938. Societatea Română de filozofie. Logica dinamică a contradictoriului. p. 1977. 7 35. 45. Nietzsche. 289-303 23. 289 26. Tatarkiewicz. p. Buc. Univers. 87-89 31. p. M. Liviu. 1986 32. 78-103 36. 23 39. Vasile. p. Ionescu. Ed. Istoria celor şase no iuni. în rev. Fundamentele prepolitice. 48-52 24. Logica frumosului.P. Istoria filozofiei moderne. Piaget. p.. 1968 37. Buc.. Buc.

p. Worringer. 1970. Baudrillard. p. Tensiunea gândirii. Tonoiu. Ed. Werner. Introducere în antropologia culturală.. Călin. 1937. 14 10. p. Ed. Gândirea mitică. Humanitas. Paralela 45. Buc. First Edition 1949 13. Limes.. Campbell Joseph. Éditions de Minuit.. Vera. Mihai. 7. Vianu. 1989 42. Paris. L. 1999. p. Ed. Buc. Tudor. Michel Izard. The Power if Myth. Ed. Polirom... Buc. Coman. cf. Semne. Institutul European. Iaşi. Barthes. Wald. Nemira. 2004 9. Ed. Ed. Ontologii arhaice în actualitate. Buc. Caillois. Alegoria şi esen ele. 309-321 508 . 1997 3. Ed. Societatea de consum. Borbely. Opere. xxxx. Piteşti. 1973 15. vol. 2008 14. 320-326 46. Mitul şi omul. 1978. vol. 2000. Iaşi. Buc. Minerva. Ernst. Buc. 1969. Ed. Anchor Books. Romanul scriiturii. Paris. 2008. Ed. 438-440 8. Roger. Cluj-Napoca.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 41. p. Jean. Paris. simboluri şi mituri. Wilhelm. ----. Ed.. p. 163-171 (Unitatea valorilor) 44. Abstrac ie şi intropatie. Princeton University Press. Filosofia formelor simbolice.. Cartea Românească. Polirom. 1995 6. Ed. New York. Cassirer. Heisenberg. Le mythe aujourd'hui. p. Humanitas. Mythologies.8 Mitul – formă a culturii spirituale 1. în Mythologies. Buc. Univers. ----. Minerva. Buc. Mitologie generală. Bonte. The Hero with a Thousand Faces. 2005 5. Ştefan. ----. Buc. ELU.ro. Buc. 114-138 11.. Partea şi întregul.. ----. 542-550 43. Fic iune şi formă. Alcan. Benoist. New Jersey. Ed. comunicare. 40-47 16. Luc. 1987. Brunschvieg. Roland. 2008. 1991. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 25-43. p. 1989 IX. Mituri şi structuri. Zări şi etape. 1990. p.B. Iaşi. Blaga. Éditions du Seuil. Buc... 94-109 4. Langage et mythe. Pierre. Vasile. II. Paris. 147 45. Meridiane. Ed. 1957. Lucian. Princeton. Mitul în zilele noastre... Ed. Les âges de l'intelligence. p. F. 1991 12. Ed. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Henri. p. with Bill Moyers. 173-176 7. 1970 2.

Ed.. Jurnalul Literar. Ed. Ed. Umberto. Ed. Ed. Gilbert. Metafizică şi artă. p. H. Buc. Buc. I. 1972. Dinu. 1977. New York. 1994 27. 1999. 1964 25. Despre sens. Myths of Northern Lands. K. 1972. Aventurile imaginii. I. Antoine. Haos. vise şi mistere. Ed. Raoul. Univers.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 17. 220-233 41. Nostalgia paradisului.. I (1907-1960) 28. 1983 509 .. Figuri şi chipuri ale operei.G. Iaşi. Univers. Freud.A. ----. p. Buc. Anatomia criticii. Georgescu Mitică. Ed. 8586. Echinox. 1994 18. în rev. Faivre. Buc. p. 1998 30. 1998 24. 198-202 (Componentele structurale ale mitului: armătura. Eliade. Memorii. 1993. Johan.. Ed. Victor. 1895 39. 1991 29.. Buc. Orientări moderne. Buc. ----. Mit şi epopee.. Ed. vol. Bompiani. Ed. în vol. p. Ed. Univers. ----. Univers. ordine. Mihai.. Cluj-Napoca. Eco. Humanitas. Paris. p. în Eseuri. Kereniy. vol. 192-194 32. Ştiin ifică. Buc. Buc. George Cristian. Mircea. Ed. p.. Huizinga. Buc. Ed. Inventarea mitologiei. Florian. 451-466 38.. Buc. Buc. Ezoterismul. Detienne. 1975. Apocalitici e Integrati. 2002 35.. Georgescu. Crainic. Nemira. Univers Enciclopedic. Herseni. 182229 40. Ed.J. 49-59 23.. Paris. Imagini şi simboluri. II 22. Mitul eternei reîntoarceri. Buc. codul) 37. Nemira. Loc-locuire-poluare. Ed. Mitologie zoocinegetică. 1991.. 1992. 1986 36. Secolul 20. Aspecte ale mitului. Ed. 1992. Fry. Durand. 1997 19. Iaşi.. 1975 21. Sigmund. Milano. p. Paralela 45. Estetica mitului. Ed. Literatură şi civiliza ie.. Univers.. Sympozion. ----. vol. mesajul. 1976. Nr. Ed. Marcel. Mircea. Univers. Kernbach. Ed. Ed. 1974 42. 274-288 20. 1-2-3/1999. Buc. Homo ludens. Mythes et mythologies politiques. 2008 31. Mitologia comparată. 163-175 34. Univers. A. Girardet. Greimas.. Traian. Moldova. Ed. Paideia.. Buc. timp. 1978 26. Jung. Northrop. Ştiin ifică. Buc. Dincolo de principiul plăcerii. Albatros. Nichifor. Grueber. Mituri. Gillo. Buc. Introduction à l'essence de la mythologie. Humanitas. Buc. Poetică şi stilistică. p. Georges.. Piteşti.. Dorfles. p.. Ed. Dic ionar de mitologie generală. C. ----. Seuil. Dumézil. ----. Ed. 248-262 33.

Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1989. Ed. 203-228 510 . Ed. Religie. Andrei. Nr. ----.. Tudor. Rosmarin. 2005. 1944 şi/sau Ed. 1978 (antologie de texte) 45. Pernety. Bauche. 199-231 56. Medita ii. p.. Mithos & Logos. Ed. Philosophie de la religion. Ontologii arhaice în actualitate. Rouvillois. p. în Contemporany Philosophy.. Buc. p. De la Apollo la Faust. Institutul European. Andrei.. Staline. Casa Şcoalelor. 1997 57. Dacia. Rituri. Paideia. Buc. Nemira. 1978. Buc. Otto. Miturile esen iale. 51. Simboluri. Ed.. Idei în dialog. Lévi-Strauss.. 1989. p.. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Morin. Ed. Buc. Aletheia. Tonoiu. Ed. p. Olteanu. 246-279 46. ----. Buc. Iaşi. Vasile. Dictionaire Mytho-Hermetique. Firul Ariadnei. 2006 63. Edgar. Dic ionar de mitologie populară. 2001 54. Vasile. Buc. All. 1995. Friedrich. Mitologie românească. Politică. Ed. Nietzsche. Buc. Boris. Despre credin ă. Buc. editat de M. 1997 47. Ed. Meridiane. 1978. Buc. 1995 44. Cluj-Napoca. 173 50. Claude. 2005 64. p. Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Radu. Saeculum. Despre Domnul Iisus Christos. Iaşi. Scrisoare către Sorin Dumitrescu. Cezar.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 43.. p... Buc. ----. 1996. Starurile. 1997 52. Ed.. Firul Ariadnei. Naşterea tragediei în vol. Marcel. Ed. sep. 61.. Librairie Arthème Fayard. 1787 58. Corps et Sagesse. Casa Şcoalelor.. 1977 49. Mitologie românească. Meridiane. Ed. 2007 53. Ed. Ed. 1993 48.. Rudolf. în rev. politică şi mit (Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu). Pleşu. Ed. Metamorfozele sacrului. Panfile. A. Ed.J.A. Samuel. Artă şi conven ie. Swedenborg. 415 şi urm. Despre Numinos. Mitul sfâşiat. Nédoucelle. Olinescu. Emanuel. 9. 45 (Sincretismul) 59. Ed. 171-190 60.. Ed. ----. 1937 62. Buc. ----. Mit şi mitogeneză. Buc. Buc. Maurice. Paris. Antropologie structurală. Canciovici. Buc. Buc. Lovinescu. Philosophie de la liturgie. Antoaneta. Polirom. Oişteanu. Souvarine. 1998 55. Paris. Mitosferă.

Ed. Lucian. Forma ca viziune. Meridiane. 8.. All Educa ional. 1983. în vol. 87 şi urm. 297-302 73. Polirom. p. Opere. Dic ionar de etnologie şi antropologie. 1967. René. Cornell University Press. 4 dec. vol. Tratat de antropologie creştină. Ed. Vulcănescu. Reuniti. Borges. Madrid. Iaşi. Vintilă. Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. 1946. p. Filosofia imaginilor. Paperback – December. Balotă. All Educa ional. Iaşi. Dabney. u ea. Tudor. Buc. Turner. Wunenburger. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (Symbol.. Pierre. Antonio. Heinrich.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 65. 1956 70. Mituri şi simboluri. Blaga. 106-168 3. Buc. 25 4. Grigore.. Victor Witter. Romulus. Townsend. Meridiane. 1979. p. Introducere în estetică. Ed. Iaşi. Humanitas. Literatura şi cultura versus istoria. xxxx. Univers. 616-630 68. Buc. Mitologie română. Buc. Ed. Buc.. 31. Buc. Jorge Luis. Petre. Zimmer. 1977 67. Trilogia culturii. p. Timpul. Trilogia valorilor.. Buc. Omul. 1987 71. Prezen a mitului (Presencia del mito). Ed. Jean-Jacques. Arta şi percep ia vizuală. Academiei Române.. Ed. rela ia mit-ritual-artă) 66. Austin Warren. Polirom. p. 2004. 245280 72. Vianu. p. 1962 5. p. 2003. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Minerva. Ed. Floarea lui Coleridge. Filosofia dell arte. în Cartea de nisip. Arnheim. Buc.. 2004. Wellek. 688-693 IX. Teoria literaturii. 59-61 69. Michel Izard. 232-241 ("O estetică mitopoetică". Ed.9 Arta – formă fundamentală a culturii spirituale 1. Rudolf. 6. Ed. 642. Roma.B. Myth & Ritual).. 1999.. p. 692 7. 1984 2. Nicolae. Bonte. 1979. în ziarul Curentul. 1969. Ed. 2000. p. Arbore. ELU. 681. Buc. Ed. 1998. ----. Buc. p. Civiliza ia indiană. Buc. Ed. p.. 1994 74. Horia. Ed. Banfi. ELU. 109-112 (singurul autor e spiritul) 511 . 80-81 (arie culturală) 8.. p.

în ziarul Curentul. forma mentis) 16. Lévy. I. Routledge & Kegan Paul. Norma şi forma. Meridiane.. Ed. 19-26 (Bildung) 19. Ionescu. 1997. Om şi simbol. Thoma. Buc. Pierre. Noica. Buc.. modul moral de a privi lumea. Împotriva deznădejdii. Anton. Buc. Buc. Ed. Ed. 2005. Filosofia formelor simbolice: Introducere. Hartmann.. Huizinga. 1991.. traduse şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan D. Mathesis sau bucuriile simple. p. p. Garamond. 1641 23. Tehnică. p. Univers. p. Aion. p. 14 15. Estetica. Jacques. 7-28 512 . Ştiin ifică şi Enciclopedică. sentimentele legate de ierarhia socială) 29. II.H. Buc. Buc. 289-304 21. p. V. Ion. 2001. Buc. 33-70 22. Buc. Ed.. ELU. 20 apr. Claret. 1999. Alegoria şi esen a. Buc. Iuri. Studii de tipologia culturii. Doinaş. Buc. Feeling and Form. Henri. E.. VII 14. Buc. Ed. Langer. Ernst. 2001 (arta în cultura cibernetică) 26. Buc. London. Friedrich. Dumitriu. Oradea. 169-174 27. Ed. Ed. p. Susanne. în vol. Limbaj şi mit. 1982. Homo ludens. 1992. Ed. Univers.. Ed. Ed Anastasia. Humanitas. (v. Buc. Ianoşi. texte alese. Ed. I. Cyberculture.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 9. 75 şi urm. D’Aquino. Ed. Ed. 433434. Buc. Ed. Johan. Despre fiin ă şi esen ă. p. Roşca. 279-282. 1995.. 1974 28. 1981 20. p. Minneapolis. 1974. Mircea.. Nicolai. Ed. Humanitas. Alain.. Teora. cap... Meridiane. Humanitas. 95-112 11.. Inventarea formelor... Voin a de putere.. Gabriel. Hans-Georg. Călin. Buc. Ed. p. Nae. Lotman. 1992. Univers. Nietzsche. Liiceanu. Ideea şi forma. (lumea: critica nevoii psihologice de ştiin ă. 1977. Eliade. 1969. 1996. Via a formelor. Filosofie contemporană. Curs de storie a metafizicei. Cassirer. 2002. University of Minesotta Press. Gombrich. Adevăr şi metodă. Cartea Românească. Gadamer. Nearta-artă. 1963 25. 252-269 12. Focillon. Paideia. Buc. Ed. 1966 10. Constantin. Buc. p. Ştefan Augustin. 1995 18. Vera. p. vol.. Nemira. Retrospective. Boutot.. 1982 13. 71-73 17. 127-130. 109-121 (multiplicitatea) 24. p.

. Librairie Arthème Fayard. Biserica Ortodoxa Română. Sendrail. Institutului Biblic şi de Misiune a BOR. 56/1957. 2002. Biblia sau Sfânta Scriptură. Minerva. Ed.. 2007 6. Buc. 2006 7. Marc. 7. Wilhelm. Sfin ii părin i după trup.. Curs de filosofia religiei. Angé.. Ed. ----. vol. p. 2003 8. Antropologia culturală. 2004 4. 46 9. Buc. Iaşi. Iaşi. p. Ed. Worringer. p. Minerva. Institutul European. ----. Meyri. 59-74 31. 1978. Bălan Mihailovici. p. Fronde. 1995. Buc. 1963 5. Religie şi antropologie. Samuel. Aletheia. p. Opere. Jurnalul Literar. 1970.. Corps et Sagesse. 320-326 IX. Ed. Vianu. Buc. Basel. Henri. Barbour. p. Der Baer in dem Religionen des Altertums. Aurelian. Marcel. străine sau partenere? Ed. România literară. Mirel. Tudor. Studii Teologice. Ed. J. Ed. Augustin. Univers. Ed. p. 1994. 513 . Achim.. Philosophie de la liturgie. Edgar. 415 (Schelling) 33. 542-552 35.10 Religia .B. Meridiane. Schi ă pentru istoria lui Cum e cu putin ă ceva nou. Dic ionar onomastic creştin. 1992 11. 1995 3.. Abstrac ie şi intropatie. 1992 10. Ed. Fer. Ed.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 30. 1994 12. Ed. Bergson. rev. Ed. nr. Despre îngeri şi oameni. Belu. Blaga. Lucian. Papu. Ian G. Curtea Veche. 1966.. Alba Iulia-Paris. 49-51 2. Mihu... 198-207 36. Dacia. Humanitas. J. Când ştiin a întâlneşte religia. 1461 34. Buc... Ch. 1983. Banica. ELU. Nicolai.formă fundamentală a culturii spirituale 1. p. Iaşi. Moldova. p. Buc. J. Rouvillois. 17 32. Berdiaev. Buc. Humanitas. O parte din teza de doctorat sus inută în anul 1945. Ed. Sensul crea iei. Buc. 29 mai.. stat şi societate în anii '30. articol. Bachofen. Buc. Cluj-Napoca.. În elepciunea formelor. D. 4 iunie 2002. în rev. Polirom. Postume. Adversare. Ed. Cele două surse ale moralei şi religiei. Buc.

21 aug. 1992 19. 1994. Cassirer. Calina. Cartea Creştină. Ernst. J... seria Teologie. 290-308 15. Boulanger. Îngerul. Buc. Guglielmo (coordonator).). nr. Câteva noi perspective despre secularizare. 12. Earle E. Dragostea lui Dumnezeu în ac iune. Chirilă. Ion (preot prof. Cotidianul. ----. 1992. cap. Ed. 1994. 2008 25. Tradi ii răsăritene şi influen e occidentale în ara Românească.. în Analele Universită ii din Craiova. Henry F. Florin. Humanitas. După moartea lui Dumnezeu. Ed. 1995. Polirom. revela ie şi autoritate. Sfintei Arhiepiscopii a Buc. 1995. Buc.. Earthly Powers. Buc.lor. 6 volume 27. Ed. Meta. H. Ed. Cultural. anul IX. 2007 26.. Trilogia valorilor. Bulgakov. Ed. 193-237 28. Antropologia iconică. Burleigh. p.. Ce este autoritatea? Ed. Buc. II. Eseu despre om. II. Curtea Veche. 1969.. Dic ionar de teologie ortodoxă. Creştinismul de-a lungul secolelor.. ELU. John şi Gianni Vatimo.. Cavallo. Cains. Ed. Ed. Ed. în rev. Medita ie la medicina biblică. Gândire magică şi religie.. Buc. Institutului European. Supl. Chihaia. Ed. Ed. Buc. Orfeu. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. legături între orfism şi creştinism. 23. Craiova Universitaria. Michael. 18.). ----. Humanitas. Iaşi. Iaşi. 497-530) 16. 1996 14. Trilogia culturii. 4-5 21. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. 496-513. Sophia. Omul bizantin. Pavel. Christiana. 121130 (autoritate şi credin ă) 17. ----. Borella.. Jean. André. dr. p. p. p. Buc. Oradea. Buc. Lalica. p. G. Ed. 1992 514 .. (v. 104-155. Dumnezeu. Trilogia valorilor. Ed. Caputo. Pavel (dr. 1994 20. Humanitas. Buc. Criza simbolismului religios.. Buc. 2000 29. Buc.).9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 13. Chişinău. Caragiu. 1946. Bochenski. Serghei. 2007 22.. M. „Religie şi spirit”. Ed. Bria. 1993 30. Harper Collins Publishers. Mihai (pr. 2004-6 24. p. Carl.. prietenul ceresc. 1992.

Dic ionar al religiilor. Polirom. Deflem. Ed. Antistructure and religion: A discussion of Victor Turner’s Procesual symbolic analysis. in Y. Placide. Moldova. Delumeau. Mundus Imaginalis ou L’imaginaire et l’imaginal. Dic ionar de teologie ortodoxă.S. p. Coman. Timişoara. Paradoxul monoteismului. ----. Iaşi. I. Kalogathon. Paris. Nostalgia Paradisului.. Buc. 243-244. Sfin enia . Humanitas.. Şi cuvântul trup s-a făcut. 1995 33. ----.. de Chateaubriand. Crainic. Comarnescu... 1993 43. p. 1941. 6. Ed.). (pr. Ed. Humanitas. Cluj. Presa Bună. 3-26 38. I si II. Probleme de filosofie şi literatură patristică.S. Henri. Ed. Iaşi. Nemira. Un creştinism pentru mâine. 1978 39. Buc. Ed. ----. Ritual. ----. Nichifor. ----. Buc. Face de Dieu. 1996 50. 1997. În aşteptarea zorilor. Consiliul Pontifical pentru cultură. 30 (I). Iaşi. Ed. prof. vol. Nécessité d’angeologie. Eminescu. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. p. Culianu. Ed. 2006 49. Religie şi putere. Hermeneutique et sufisme.. Buc. 1993 34. Simbolurile biblice.. 1997 41. 1964. Ed. 32. Ed. Ed. Buc. Anastasia. 1994 515 . 35. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Eliade. Buc. Ed. în Cahiers internationaux de symbolisme.R. Ioan G. Petru.Împlinirea umanului (curs de teologie mistică). în L’ange et l’homme. 1994 36.. 1995 51. Ed. Enciclopedică. Anastasia.. Pentru o pastorală a culturii. 1991 48. p. Ed. Buc. 1996 45. Cetatea greacă. Maurice. Căr ile sfinte. Face de l’homme. Flamarion. Biblioteca Apostrof.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 31. 1998 46. 2007 44. Fustel. Institutului Biblic şi de misiune al BOR. de Coulanges. Meridiane. Corbin. Buc. Ed. Mitropoliei Banatului. 40. Fernard. 1983. Nostalgia ortodoxiei. Albin Michel. Buc. Ed. Cocagnac. 241-253 42. ----. M. Desille. René. Ed. P. Ed. Iaşi. Jean. 1994. Buc. 1985 (Pomul dogmatic). Polirom. Iaşi... Culianu.. A-Z. Ed. 1999 37.. Comte. Religiile lumii. 187 47. Geniul Creştinismului. Ed. nr. Paris. 1984.

----. Simon & Schuster Macmillan. Ed. Metafizica şi arta. 1995. revista Idei în dialog. ----.. Buc. 192-194 516 . 94-112 53. Eminescu. 2003 65. Iaşi. 42 55. O istorie a evreilor. nr. Émile. Religia iubirii. 1994 70. Ed. Ed. Religia culturii. Chişinău. 64. p. p. Meridiane.. Cluj. 1996. 1992. ----. 1994. Eisenberg. Feuerbach.. Universitas. Jurnalul Literar. Buc. p. Ortodoxia. dr. p. The Enciclopedia of Religion. Wilhelm. Christiana. 2002. Episcopiei ortodoxe române a Aradului. 390-393 56. 1995 59. 293-294 73. 9. Arad. Anastasia. 128-130 60. Humanitas. Eliade. Episcopiei ortodoxe române a Aradului. Dialectica spiritului grec. Emilian Panait. Despre Filioque.. Eikon. Ed. 1. ce se va ntâmpla cu această func ie. 1961 72. Despre îngeri. p. Formele elementare ale vie ii religioase. Ed. Buc. Flew. Istoria credin elor şi ideilor religioase. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Ed. Humanitas. New York.. 21 aug. 1 57.. Ed. Anthony. Dic ionar de filozofie şi logică. 149-153 66. Durkheim. Paul. Ed. Ortodoxia. 1993 58. Buc. 1996 67. (prof. Buc.. 71. 1983 54. Humanitas. Buc. Ed. 1995. Univers.. Conflictul dintre religie şi ştiin ă: el constă doar n func ia speculativă a religiei. Ilarion V. Mihai. 1992.). 3. p. Dumitrescu. în rev. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Îngerii domnului Pleşu. Humanitas. Cotidianul. R. p. Mircea (editată de). Tratat de istoria religiilor. sept. Ed. Cultural. 1995 68. Esen a filosofiei. ----. Ed. 1991. Dilthey. ----. Polirom..9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 52. E.. Ed. Evdokimov. Humanitas. Mircea... Felea. ----. Buc. Buc. Buc. ----. p. Ludwi. Ed. Esen a creştinismului. Ed. Ed. Sorin. Cluj-Napoca.. Ştiin ifică.?. 1946. ----. Ed. ----. Echinox. Buc. Buc. Paul. Arad. Ed. Drumul spre centru. Josy. 61.. Prezen a Duhului Sfânt în tradi ia ortodoxă. Eternul religiei. Imagini şi simboluri. Prolegomene. 1994 69. Meister. vol. Buc. 1993 63. univ. Eckhardt. Buc. Supl. Defini ia fenomenului religios şi a religiei.. 33-54. Ed. 1992 62. Florian. reeditată la mănăstirea Runc-Achim. 2005. p. 2. Paul. Morfologia religiilor. Ed.. Taina iubirii. Dodds.

Joseph Ratzinger. Ed. Curtea Veche. Anastasia. p. 162-200 90. Niels Hnerik. Jurgen.. Ed. Buc. Ed. Rene şi Giani Vattimo. Curs de istorie a metafizicii. Buc. Buc. Nae.. Cluj. Dacia.. Ed. Ioan. Desclée de Brower. Ed. Buc. Ed.. Adevăr sau credin ă slabă? Convorbiri despre creştinism şi relativism. Mircea Platon. Ionescu. Buc. 1987. I. Gregersen. Buc. Girard. Luigi. Prelegeri de filosofia religiei. p. Ion. 1990 76. citat din L. Herseni. Dieu en questions. Buc. Ed. Hurduzeu. Dumnezeu într-o lume evolu ionistă. 2005 83. Traian. II. Univers. Univers. 417-420 85. 1990. p. Ed. Arta din punct de vedere sociologic. vol. ----. Buc. Ed. Literatură şi civiliza ie. Burck Mardt 87. Ed. 2002 80. Huizinga. 148181 86. André. Ianolide. 2003 78. Gadamer... Christiana. 298-343 75. Humanitas. Ed.. 1991 82. Cluj. Stock/Laurance Pernoud. Johan. Marile religii. A treia for ă: România profundă. 1965.. 1996 91. vol. Curtea Veche. Iri.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 74. ----. 1976. 1970. 1994 92. 127-142 („Experien a estetică şi cea religioasă”) 77. 405. p. Buc. p. Cluj-Napoca. Hegel. Ed. Ovidiu. Tipurile experien ei religioase. ----. Polirom. Iasi. Giussani. Hans Georg. Frossard. Despre ra iune şi religie.. William. Ianosi. 2000.).. Dialectica secularizării. Buc. Buc. 2006 89. Prelegeri de filozofie a religiei. Logos. Eminescu. Buc. Lider. Academiei Române.. Buc.. 1982. Orizonturi.. Ed. Habermas. Guyan. 381-445 sau edi ia Ed.. Buc. 2007 81. Biblioteca Apostrof. Cartea Românească. Gaudin. Amurgul Evului Mediu. Meridiane. 392. 2000 84. Nearta . Recesivitatea ca structură a lumii. 1998 517 . La originea preten iei creştine. Ed. Fenomenologia spiritului. Ed. 2008 88.. Buc. Biblioteca Apostrof. Jean-Marie. 234. p. 2009 79. Ed. Întoarcerea la Hristos. Ed. Philippe (coord. Actualitatea frumosului.arta. Georg Wilhelm Friedrich. Meridiane. Ed. James. p.

Kolakowski. Buc. Buc. Eugen (pr. 1991 102. 212-213 94. 1995 107. Iaşi.R. Magie. Despre pluralismul religios contemporan. Andrei Pleşu. Ed.. 2007 103.. Gian Paolo. Marcus. Introducere în teologia ortodoxă. Experien a duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. 518 . Ed. S. Deisis. Anca. Ed. Anca Manolescu.. Vladimir.. 2/summer 2002 100. Dupa moartea lui Dumnezeu. Trei. Dieu au mirroir. Lossky.. istoria religioasă a omenirii. Ed. 1993 109.. Paralela 45. 483-490 („Numele lui Dumnezeu”) 104. Buc. Gabriel.. Fayard.. religie. Joseph Mitsuo. Piteşti. Moldova.. Buc. 197-291 101.S. Jurcă. Antropologia structurală. Thierry. Lomazzo. Ed. Magnin. Lévi-Strauss. L. Ed. Marineasa. Buc. Liiceanu. Buc.). Sibiu. A deveni tu însu i în lumina ştiintei si a Bibliei. Etude sur l’institution des images. Kristeva. Curtea Veche. Claude. 2007 108. Anastasia. 2008. artă şi teorie. Leustean. ştiin ă.. Vederea lui Dumnezeu. Kitagawa. Ed. Malinowski. p.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 93. Polirom. Manolescu. Ed. Ed. Humanitas. Bronislaw. Societatea Misionară Română. ----. p. Timişoara. Politică. 1993 106. Noile maladii ale sufletului. Buc. Manierism. Europa şi întâlnirea religiilor. Humanitas. 1994 96. Buc. Ed. Editura Meridiane.. nr. Enciclopedică. 2006 95. Buc. Legendre. 1993 105. Religia. Creştinismul redus la esen e. Paris. 2005 110. Iaşi.. Humanitas. Ed. Curtea Veche. Gianni Vattimo.. Buc.I. Julia. 2005 (despre iubire în Vechiul Testament) 98. (Contribu ii de metodologie şi pedagogie creştină). Federico Zuccaro. p. Buc. Caputo. I. dr. 54: Sensul Martiriului lui Hristos şi la p. 1994 99. 1993. p. 2005. John. În căutarea unită ii. Lewis. Teologia mistică a bisericii de răsărit. ----. C. Paradigme universale. D. Ed. Pierre. J. 1982. Ed. Solomon. la p. Leszek. Sensuri metafizice ale crucii. 226-237 (Ştiin ă şi religie). 1978. Ed.. Stadiul dialogului interreligios şi perspectivele sale în ecumenismul european. Ed. 82: Dialogul sceptic-credincios 97.

în rev.. Vasile V. Efectele globalizării asupra religiei în Romania. Timişoara. Credin a Noastra. Ed.. Harisma. Moartea astăzi. Panayotis. Geneza formelor culturii. prea omenesc. p. Buc. iulie. 127. p. Buc. 1/2007 and 2/2007. 2008 128. ----. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. Curtea Veche. Athanase (Pr. Ed. Mosoia. Buc. Opere complete 3. Negulescu. Omul .. 76-79 519 . 124. Negoi ă.. Mircea. Teologia biblică a vechiului testament. Nicolescu. 1984 122. Andrei şi Johann Marte. 2006 126. 1993 116. Buc. Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor. Ed. Huşi. Curtea Veche. Ed.. Presa Universitară Clujeană. Buc. Ed. 2007. Buc. Istoria creştinătă ii. Deisis. Curtea Veche. Buc. Ed. p. Buc. 1994.. Vie i paralele? Ortodoxia şi secularizarea. edi ia a II-a. Ed. Dogmele bisericii creştine-ortodoxe. Ed.animal îndumnezeit. Idei în dialog. 7. Buc. Ed. Prof.. 123. Philosophie de la religion.. P. Sibiu.. Vince Rause. Mihălcescu.. Mihail. Transdisciplinarity in Science and Religion. p.. Ed. Curtea Veche. 2004 118. De ce Dumnezeu nu va dispărea niciodată. Buc. Ed. Basarab. Hestia. 77 114. Ioan (mitropolit). Marga. Marice. 1994. 2007 117. I şi II. edi ia a II-a. Muntean. ----. ----. Sofia. în Contemporary Philosophy 120. Magda Stavinski (editori). Ed. Curtea Veche. Friedrich. Nicolescu. Eminescu. Science and Orthodoxy. Editia a II-a. Miroiu. Basarab. 2000. Cluj-Napoca. Art and religion in the Europe of Tomorrow. Teologia luptătoare. 125. nr. Proceedings of the International Congress Trandisciplinarity approaches of the Dialogue between Science. Neamtu. 2007. 2005 112. 1995 115.). Sibiu. Buc. a Necessary Dialogue. Curtea Veche. Apocalipsa. Ed. Metafizica lumilor posibile şi existen a lui Dumnezeu. Nellas. 1992 121.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 111. În dialog despre ştiin ă şi religie. 1999. P. Andrew.. Ed. Catalin. Eugene D’Aquili. 39 113. Omenesc. All. Adrian. Newberg. Nedoncelle. Huşi. 27-28 119. Ioan. Nietzsche.

Ed. 2006 (roman) 137. II. 142. Ideea Europeană. Buc. Yogananada. ----. Rudolf.. Creştinismul hedonist. 1995 146. Raimon. Antonie. Cluj. simbolul şi semnifica ia.. instinctele de supunere) 130. Dacia. 1992 135. Ed. Divina iubire. Oradea. Religie. 199-231 134. Între Dumnezeu şi cosmos. Pascal. 1993. 2005 (magie) 131.. Pelikan. ----. haos şi creştinism. Dialoguri cu Swendoline Jarkzyk. Ed. Ed. Buc. Onfray. Pronostic. Opere. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Paul. Diel. Pamuk. O viziune non-dualistă a realită ii. Universul magiei. Buc. Întrebări pentru ştiin ă şi religie. Ed. Sacrul. Michael. 271-277 141. Ed. p. Oişteanu. Iaşi. Polkinghorne. Ed.. Michel. Buc. 428-460 140. Tradi ie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă.. Paramahansa. Buc. Buc. Iri. 1999 136. Ed. P. Patapievici. Ram. 93-169. Ognev. Humanitas. R. Ed. p. Cugetări. Polirom. Platon. Panikkai. Aiou.. Andrei. I şi II. H. Quarci.. O contraistorie a filozofiei. 410-426. Pleşu.. Iaşi. Cerul văzut prin lentilă. Ivan. 2008 (evolu ia gândirii creştine în perioada de după Reformă şi adaptarea mesajului evanghelic la o cultură secularizată. Buc. John. Voin a de putere. Despre Numinos. Plămădeală.. Ed. 2002 143. Omul recent. 2008 133. Mă numesc Roşu. Ed. Polirom. Iaşi. Andrei. Otto. 2007 132. Palmer. Cluj. vol. 144-159 (Demiurgul) 145.. 1996. p. Dacia. Institutul European. Orhan. Colec ia Axios. 2006 138. Divinitatea. politică şi mit. în care acesta trebuie să se confrunte cu indiferentismul şi cu o veritabilă „pia ă” a ideilor religioase) 144. p. Curtea Veche.. Freud şi Jung despre religie. Buc. 2002. Iaşi. Ştiin ifică. Ed. Ed. 2006 520 . p. Polirom. 433 (modul religios de a privi lumea: critica omului religios care îşi sublimează stările proprii. Polirom. ----.. Ed. Curtea Veche. 1992. Buc. Buc. p. Ed.. Buc. 2003. 2001 139. Ed. Ed. 2001. Tradi ia creştină. 147. Ed. Jaroslav.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 129. Iaşi. 291-342. VII. Despre îngeri. vol. 1999. Herald. Humanitas. Ed.

Corps et sagesse. Nemira. Ed. Moise. Samuel. Despre unitatea transcedentală a religiilor. 1991 155. Buc. Schuon.. Ernest. II. F. p. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Römer. Enciclopedica. Enciclopedică. 1958 152. Martin. Globalizarea şi religia: convergen ă sau divergen ă 150. Euharistia. ----. Dic ionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu. Mario G. 1989. Sanctuarele Orientului. Buc. Remus. Ed. Philosophie de la liturgie. 1995. Henri Charles. Ed.. Buc. texte alese. 1994 162. Thoman Nelson and sons. creştinii şi musulmanii).. Scheler. Ed. Anastasia. Eu şi tu. Schmemann. omul care L-a intalnit pe Dumnezeu. Religie şi putere. Editura Meridiane. Vattimo... Buc. p. Robert. Ruber. 1992. Scărarul. Colec iile Cotidianul. Rus. Schuré. Qualben P. 128157 165. Max. 1992 160. Filosofie contemporană. 415-425. Buc. 521 . J. 463-465 (Guardini. Spectacolul liturgic) 158. 2007. Buc. Humanitas.. Ed. Schelling. Ed... 171-190 153. Ed. Ed. 2008 159. Humanitas. 1994 163. Herald. New York. Buc. Iaşi. Credin a biologiei şi biologia credin ei. Ed. Keith. Lidia. 2007 151. Paris. Puech. Piteşti. Renan. 1996 156. Din cartea a patra pe pământul sfânt. 1994 154.. cap. Ed.. Buc. Artă şi conven ie. Randell. Paralela 45. p. Scara raiului. Princeps. Libriairie Aletheia. Roşca. A history of the Christian Church.. p. 1995. Ed. 1994 167. Ed. W.. 166. Garamond. Romanato.. taina împără iei. Ed. All. G. Lars. Timişoara.Lombardo. Buc. Luther şi reforma în Germania. Thomas. Librairie Arthème Foyard. 2003.. Gianopaolo... Ioan. Buc. Ronvillois. traduse şi comentate de Alxandru Boboc şi Ioan N. 254-262 (evreii. Pruteanu.. Rorty. Ed. Ed. Viitorul religiei.. AMB. Istoria filosofiei islamice. Frithjo. R. Pollack. Via a lui Iisus. Ioan Petru Culianu. Despre gnoză şi gnosticism. 2007 149. Découvertes Univers. Filosofia artei. P. Edouard. Radu. Buc. Curtea Veche. 141148 164. Buc. Ed. 157.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 148. Cezar. 1994. Buc. 161. Amarcord. Alexander. p.

Iaşi. Cluj-Napoca. Ed. Buc. 1946. Omniscop. Casa căr ii de ştiin ă. Sonetul nr. Hristos şi cultura. Ascetica şi mistica creştină sau teologia vie ii spirituale. „Contribu ii la filozofia religiei”. Perspective româneşti asupra ştiin ei şi teologiei.. Persoana şi individul. Stavinski. Ed. ----. Ed. 176-208 178. 1993 186. Ed. 5-6. 12.. Grigorie de Naziaus. Buc. p. Scrima. Alba Iulia-Paris. Cultura filozofică. Ed. Ed. 1995 173. 30 181. 2005 169. K. 1993 183. 1994 174. Opere morale. Alba Iulia. Stăniloae. Skouteris.. Antropologia apofatică. 1995 184. Leo. Edi ia a II-a. 2006. sep. Simmel. Martinus de Bracara. Teodor Studitul.. în Analele Universită ii din Craiova. în rev. 36 175. prototip al icoanei sale. Cuvântări teologice. Craiova Universitaria. Sf. Soloviov. Sf.. Curtea Veche. Sf. 1997 522 . Cristal. Herald. articol (două entită i diferite).. Georg. André. 1995 172. Petre (pr. Studii teologice. Magda (editor). Deisis. Israël. Rusia şi biserica universală. 2008 171. Dumitru. Frönde. Învă ătură despre sfânt şi sfin enie în căr ile vechiului testament. Craiova.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 168. Buc. Buc. 9 (24). Stan. ----. 2006 182. Institutului Biblic. Ed. nr. Buc. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Iaşi. Ioan Damaschin. p. p. 1998. Sf. Shakespeare. 66 177. nr. Pozi ia Domnului Lucian Blaga fa ă de creştinism şi ortodoxie. anul IX. Câteva remarci introductive. Cinci cuvântări despre Dumnnezeu. Buc. conf.). 1997 176. Dogmatica. ----. sept-dec. Paideia. 1994 180. Buc. Ed.. Nr. Ed. Humanitas. Ed. Buc. Ed. ----. Ed. 185. Ed. Shahak. Marea cuvântare catehetică (din colec ia părin i şi scriitori bisericeşti). Scripta. William... în Rev. Iisus Hristos. Teodiceea răsturnată a fenomenului Piteşti. Iisus sau restaurarea omului. Moldovei. 2004 179. 1993. Alter Ego Cristian. Sfântul Grigorie de Nyssa. Institutul European. Povara a trei milenii de istorie şi religie iudaică. Semen. Editura Humanitas. seria Teologie. Idei în dialog. Gala i. 1993 170.

Paoline. Max. 143-150 203. 3/1959. Petre. Râmnicu Valcea. Lec ii şi convorbiri despre estetică. Turcu. Între Dumnezeu şi neamul meu. Ed. New York. Ed. Ed. Călătoria unui fiu risipitor (roman). Ortodoxia. creionul lui Dumnezeu. Ra iune şi credin ă. Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie. 1993 189. Octavian (dr. Buc. Luca D’Isanto. Secretul împără iei. Keith. Ed. 1983. Humanitas. Ed. Valtari. p. Vianu. 1970. Dacia. Curtea Veche. Weber. Wittgenstein. Worringer. Tabor. 2003 196. Buc. Marile întrebări din ştiin ă şi religie. Ed. Vattimo. Conceptul de chip şi implica iile lui soteriologice. 1992 204. 1992 192. Gianni. nr. Vernette.. Mika. Opere.. Ioan (pr. Ed. Iaşi. Buc.. 117-119. articol în rev. 2001 200. Minerva. Wilhelm. 1979. Buc. Ed. 325 188. Buc. Christos. 2002 205. Bruno.. Ward. 1992 523 . Buc. trad. Ed. Corint. 8. Tutea. Humanitas.).. Iaşi. Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc. Udriste. Gh. Ed. Tereza de Calcutta.). Polirom. Funda ia Anastasia. vol. 2 vol.. N. Abstrac ie şi intropatie. p.. Ed.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 187. ----. 2005 201. Tudor. After Christianity. nr. Ed. Weil. Yannaras. Franca. Zambonini. 2002 195. 2011 199.. de Vest. Univers. Septimiu Chelcea şi colaboratori. Ortodoxia. Vlădu escu. 415 191. 197. Libertatea moralei. Buc.. p. Ludwig. Anastasia. Jean. Simone... Starea primordială a omului în cele trei confesiuni. 3/1956. Columbia University Press. Buc. psihologie şi credin ă religioasă. articol în rev. Cum a creat Dumnezeu Universul din nimic.. 198. Forme de iubire implicită a lui Dumnezeu. p. Cluj. New Age. Buc. Ed.. Würtz. ----. Timişoara. 1995 190. Steinhardt. Buc. Adonai. Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Introducere în sociologia religiilor. 1994 193. Ed. 2007 (roman) 194. Institutul European. Buc. 1993 202.

Eco.B. 197-291 14. Curs de istorie a metafizicii. Mircea. Blaga. Bronislaw. Hubert. Buc. Claude. 1994. Ed. 1997 208. 1990. Minerva. 2008. 2005 IX. Coman.. 137144 9. Mitul şi omul.. 203-350. Malinowski. Despre gândirea magică. Lévi-Strauss. Paideia. Caillois. Literatură şi civiliza ie. Ed. Humanitas.. Ed. Magie. Citta Nuova. Teoria generală a magiei. Lexic Teologic.. 145-156 8. Ed. 1993 15.. Roma. Bălăceanu-Stolnici. Buc. Antropologia structurală. Nemira. 2007 207. Ed. 105147 11. xxxx. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic. Introducere în antropologia culturală. 252-254 209. Mihai. p. Politică. 2009 2. Jung. 1996 524 . 2003 6. Buc. 1946. Eliade. Nae. Ed. Funda ia Regală pentru Literatură şi Artă. Ed. Un suflet pentru Europa.. 2007. Ed. 67-121 7. Buc. Ed. În căutarea limbii perfecte. adunate şi adnotate de monahul Moise. Traian. p.G. Ezoterismul.. Polirom. 1976.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 206. Humanitas. p. Lucian. xxxx. Casares. 1994. 1996 12. Constantin. Umberto.a Magia 1. Iaşi. Mauss. xxxx. Ed. Mărturii despre Valeriu Gafencu. Iaşi.. Moldova. Polirom. p. Roger.. p. Ed. p. ----. Ed. Gândirea magică – geneză şi evolu ie. p. 1978. Alba Iulia. 100117. Buc. Ed. Ed. religie. Zanghi. Magdalena Berescu. 2001 10. Buc. Humanitas.. Buc. Buc. Jurnalul Literar. Univers. Buc. Imagini şi simboluri. Antoine. Anastasia. Zări şi etape. 2000.. Faivre.10. ştiin ă. Iaşi. 496-513 3. Ed. 3982 13. Buc. Ed. Sfântul închisorilor.. 1996 sau Trilogia valorilor.. Adolfo Bioy. p. Reîntregirea.. Ionescu. Humanitas. Inven ia lui Morel. p. Ed. Marcel. Buc. 2002.. Buc. p. Ed. Notte della Cultura Europea. Buc. C. În lumea arhetipurilor. Buc. Anastasia. 232-234 4. Iaşi. Agonia della Terra del Tramanto. Henri. 8-10 5. Polirom. Ed. Nemira. Herseni. Giuseppe Maria.

Gabriel. p..9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 16.. cap.10.. Ed. Thorndike. Simbolismul mistic. 278 3. Iaşi. Evdokimov. 1994 12. p. Buc. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1994... Ed. 1993 525 .. 186. Ed. Buc. Ed. Caillois.J. Magia. Alba Iulia. Herald. Mihu. Berdiaev. Grigorie în Rus. Minerva. Ed. Nostalgia paradisului. p. 1996 8. Triada artă-religie-mit). 210-218 11.B. Buc. Worringer. Fronde. p. Florian. 133-136 9. Meister Eckhart şi mistica română. p. Ed. 2000.. p. 1970. 1994. Asocia ia Christiana. 143-150 IX. Humanitas. Buc. 160. ----. Jeanne. Paul. Ed.. Remus. Nichifor. Ed. 1997 2. Buc. Paris. Buc. Polirom.. 146. Buc. 1995 17. vise şi mistere.A. p. Dic ionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. Meister. 1993.b Mistica 1. Ed. 201 4. Radu. Lidia. Roger. 1989.. Cluj-Napoca. Postmodernismul în antropologia culturală. N. 1998. Univers Enciclopedic. Mistica. Mărturisiri. Buc. 171-190 19. Buc. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Ştiin ifică şi Enciclopedică. Mituri. Misticism şi credin ă. Achim. Confesiones. 1992. Humanitas.. Ed. Maxwell. Ed. 240-246 21. Buc. 2000. Univers Enciclopedic. 221-295 18. p. Napoca Star. De Nyssa. Herald. 2011 20. Sensul crea iei. Antropologie culturală.. Moldova. Univers Enciclopedic. 2003. 2006. Lyon. Magia în istoria intelectuală a Europei. Mircea.. p. Troc. Mitul şi omul. Eliade. Nemira. Mircea. Ed... 1995 10. 1992. 295 ("Am descoperit mistica") 6. 325-395 7. Artă şi conven ie. Buc. Ed. Ed. Naşteri mitice. Cartea consolării divine. ----. p. p. J.. Crainic. Abstrac ie şi intropatie. Lucian. Ed. Eckhart. Iaşi. Ancelet-Hustache. p. Îndrumare în filosofie. Univers. 8-10 5. Curs de Filosofia religiei. Ed. Buc. Buc. Fericitul Augustin. Ed.. Vârstele vie ii spirituale. Buc. Ed. Ed. Wilhelm. Cezar. Buc. (v. 220 13. cap. Blaga.

Societatea Română de Filozofie. Buc.. Vasile. 1995 31. Răducă.. Buc. Cluj-Napoca. 247-257 (teologia mistică). Sibiu. p. Ed. 1941 23. Vlădu escu. Morar. Anastasia. în rev. Tăuşan. Humanitas. 7-27. P. Buc. Vederea lui Dumnezeu. Gheorghe. Nietzsche. Ed. Corint. Reîntregirea. Gândirea. Vernette. 301-302 21.. 2007.. Underhill. ----. 541 20. Ed. Vladimir. Petrovici. Friedrich. 1993. Leszek. Mărturii despre Valeriu Gafencu. 1992 27. 1993. 2004. Negulescu. Anastasia. Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1993. Buc. 120. Ed. Secolul XXI va fi Mistic sau nu va fi deloc. vol. Filosofia Renaşterii. ClujNapoca. Studiu introductiv la Lossky. Vasile (Pr. 1973. 4-IV-1940 28. ----. Rudolf. Ed. Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile antichită ii. Universitatea Bucureşti. 1992. p. 1993 16. Religia. Opere complete. Kolakowski.. 89. p. 1969. Paideia. Buc. 1993. Ascetică şi mistică creştină sau teologia vie ii spirituale. p. Cluj-Napoca. Alba Iulia. Scripta. 208-223 (tabu) 15. 121-133 30. Jean.. I-IIIII. Ed. V. Buc. 1993 26. p. Monahul Moise. Agora. în vol. Humanitas. Buc. Despre genealogia moralei. Dumitru. Echinox. Evelyn. Stăniloae. p. p. Vladimir. I. 130. Problema cunoaşterii. Ed. Ed. 247 24. 99-180 22. ----. ----. 1995 17. Dr. 181 526 . Opera teologică a lui Nichifor Crainic. Buc. Ed. 1996. Casa Căr ii de Ştiin ă... Filosofia lui Plotin. Sfântul închisorilor.. p. Mistica.9 discipline plus 3 domenii Teoria culturii 14.).P. p. Buc.. Estetică şi filosofie. Deisis. Introducere în filosofia evului mediu. 228-234 18. Iaşi. Biblioteca Apostrof. Ed.. Ed. Din istoria isihasmului în ortodoxia română. Istoria filosofiei moderne. 38 19. p. Buc. 540. Lossky. Garamon