You are on page 1of 21

UVOD U KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE -definiranje knjigovodstva proizvodnje i njegova povezanost s financijskim i upravljakim raunovodstvom Funkcionalna struktura raunovodstva: I pristup

a) financijsko raunovodstvo b) upravljako raunovodstvo c) raunovodstvo trokova II pristup a) financijsko raunovodstvo b) upravljako raunovodstvo Tradicionalni koncept raunovodstva trokova ukazuje na metode akumuliranja i alociranja povijesnih trokova na jedinice proizvoda ili usluga ili pojedine dijelove poduzea radi procjene zaliha i obraunatih rezultata poslovanja Suvremeni koncept raunovodstva RT je proireno podruje upravljakog raunovodstva s dijelom financijskog raunovodstva i to procjenom zaliha i obraunom proizvodnje Upravljako raunovodstvo ima svoj: -ui koncept- podruje djelovanja (procesi planiranja i proizvodnje) i -iri koncept (procjena zaliha s obraunom proizvodnje te aktivnost planiranja i kontrole) FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO -prua informacije svim interesnim skupinama poduzea radi ostvarivanja njihovog cilja -korisnici su prije svega vanjski subjekti- sadanji i potencijalni investitori, kupci, dobavljai.. -informacije FR odnose se prije svega na prolost -objavljivanje informacija FR mora biti u skladu s ope prihvaenim naelima -malo je fleksibilnost glede opsega i oblika financijskih informacija za potrebe vanjskih korisnika -FR daje saet pregled poduzea kao cjeline UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO -pomo managementu poduzea u planiranju i nadzoru ostvarivanja poslovnih ciljeva -korisnici su prije svega unutarnji subjekti -informacije UR usmjerene managementu za poslovno odluivanje i najee nisu dostupne vanjskim korisnicima pa nema posebnih zahtjeva za konzistentnost, opreznost i slino -visok stupanj fleksibilnosti u pripremi svih izvjetaja -UR daje detaljan pregled svih razina ili centara odgovornosti Razlike s informacijskog stajalita: -sa stajalita upravljanja poslovanjem poduzea sveukupno raunovodstvo je upravljako raunovodstvo -proces pripreme informacija okrenutih budunosti i interno izvjeivanje naziva se upravljako raunovodstvo -procesiranje podataka koji se odnose na prole poslovne dogaaje i eksterno izvjetavanje naziva se financijsko raunovodstvo

KNJIGOVODSTVO S OBRAUNOM PROIZVODNJE -predmet raunovodstva proizvodnje je proces proizvodnje od trenutka kada je pokrenut do trenutka kad su njegovi uinci tj. proizvod dovreni i kada ga naputaju -primarni je cilj raunovodstvenog obuhvaanja trokova i uinaka u zadovoljavanju informacijskih zahtjeva internih korisnika -o kvaliteti internog obrauna ovisi kvaliteta te pouzdanost eksterno prezentiranih financijskih izvjetaja -specifinost pojedinih djelatnosti-povratna veza

FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO dnevnik glavna knjiga bruto bilanca financijski izvjetaj

UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO

RAUNOVODSTVO OBRAUNA PROIZVODNJE

planiranje

kontrola

RAUNOVODSTVO TROKOVA

S funkcionalnog aspekta raunovodstvo proizvodnje ukljuuje: a) knjigovodstvo proizvodnje b) raunovodstvo planiranja proizvodnje c) raunovodstveni nadzor nad proizvodnjom d) raunovodstvenu analizu proizvodnje

KP RPP RNP RAP

Informacije o trokovima u proizvoakim poduzeima ima sljedeu namjenu: 1. vrednovanje u bilanci zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. utvrivanje rezultata poslovanja, odnosno trokova koji se nadoknauju iz prihoda razdoblja u kojem su nastali (RdiG) 3. financijsko planiranje 4. kontrola poslovanja 5. odluivanje

Funkcije (zadaci) 1. potreba sastavljanja realnih i objektivnih financijskih izvjetaja- obuhvaanje i razvrstavanje trokova- utjecaj na bilancu i raun dobiti i gubitka 2. kontrola poslovanja poduzea 3. oblikovanje i provedbu poslovne i razvojne politike poduzea prognostika funkcija

Evidencijsku osnovicu za utvrivanje, alokaciju, planiranje, kontrolu nastalih trokova ine analitika knjigovodstva: razredi 1. AK dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine 0 2. AK sirovina, materijala, rezervnih dijelova 3 3. AK procesa proizvodnje mjesta trokova i nosioca trokova 60 4. AK gotovih proizvoda 63 5. AK rezultata poslovanja 7-8-9 -AK mjesta trokova i nositelja trokova ine knjigovodstvo proizvodnje i evidencijsku osnovicu raunovodstva proizvodnje (600..) -knjigovodstveno praenje troka proizvodnje po nositeljima trokova i po mjestima trokova (radi utvrivanja odgovornosti za uinke i trokove) FAZE OBRAUNA TROKOVA PROIZVODNJE 1.razvrstavanje trokova i evidentiranje trokova po prirodnim vrstama trokova u razredu 4 2.rasporeivanje i evidentiranje trokova po mjestima trokova 3.obraun internih uinaka i rasporeivanje sekundarnih trokova na mjestima trokova 4.rasporeivanje trokova na nositelje trokova 5.obraun trokova za dovrenu proizvodnju tijekom razdoblja, odnosno nedovrenu proizvodnju na kraju razdoblja (prijenos trokova za dovrene proizvode s konta proizvodnje na konto zaliha gotovih proizvoda) u uvjetima primjene suvremenih informacijskih tehnologija faze 1 i 2 se sjedinjuju

DEFINIRANJE OSNOVNIH POJMOVA IMOVINA-resurs kojeg kontrolira poduzee kao rezultat prolih dogaanja iz kojeg se oekuje priljev budue ekonomske koristi (budua ekonomska korist utjelovljena u imovini je potencijalni doprinos, izravno ili neizravno priljev novca i novanih ekvivalenta) OBVEZA-postojei dug poduzea proizaao iz prolih dogaaja za ije se podmirenje oekuje odljev resursa (imovine) poduzea KAPITAL (GLAVNICA)ostatak imovine poduzee nakon odbitaka svih njegovih obveza UTROAK-predstavlja fiziko troenje resursa s ciljem stvaranja uinaka UINAK-rezultat poslovnog procesa proizvod ili usluga TROAK-vrijednosno izraeni utroci elemenata poslovnog procesa nastali pri stvaranja uinaka RASHODI-smanjenje ekonomske koristi tijekom razdoblja u obliku smanjenja imovine ili poveanje obveza to za posljedicu ima smanjenje kapitala (glavnice) ali ne u svezi s raspodjelom sudionicima u glavnici

PRIHODI-poveanje ekonomske koristi tijekom razdoblja u obliku poveanje imovine ili smanjenja obveza to za posljedicu ima poveanje kapitala ali ne u svezi s uplatama sudionika u glavnici NOVANI IZDACI-smanjenje novca i novanih ekvivalenata NOVANI PRIMICI-poveanje novca i novanih ekvivalenata NOVAC-gotovina u blagajni i potraivanja na depozitnim raunima po vienju NOVANI EKVIVALENT-kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo pretvoriti poznate iznose novca i koja nisu pod znaajnim utjecajem rizika promjene vrijednosti Vremenska nepodudarnost prihoda i primitaka a) primitak moe prethoditi prihodu (predujam za prodaju proizvoda, roba ili usluga, naplaeni prihodi budueg razdoblja) b) primitak moe nastati istodobno s prihodom (prodaja proizvoda, robe ili usluge za gotovinu) c) prihod moe prethoditi primitku (prihodi se priznaju u trenutku nastanka, a ne kad je novac stvarno primljen i unose se u raun dobiti i gubitka razdoblja u kojem su nastali) rizik transformacije prihoda u primitak Vremenska nepodudarnost trokova i izdataka a) izdatak moe prethoditi troku (unaprijed plaeni trokovi najamnine, osiguranja i sl.) b) izdatak moe nastati istodobno s trokom (trokovi plaeni u gotovini i ukljueni u blagajniki izvjetaj) c) troak moe prethoditi izdatku (raun dobavljaa za razne usluge)

POJAM I PODJELA TROKOVA TROKOVI su najznaajniji dio rashoda koji nastaju u skladu s ciljem, svrhom i zadacima poslovanja poduzea TROKOVI su vrijednosno izraeni utroci rada, dugotrajne i kratkotrajne imovine, te tuih usluga u poslovnom procesu, iskljuivo radi stvaranja uinaka -trokovi su ua kategorija od rashoda, meutim ine njihov najznaajniji dio RASHODI mogu biti ciljani, svrsishodni nastali iskljuivo u svezi stvaranja uinaka (trokovi) i neutralni koji nisu nastali radi stvaranja uinaka (nemaju obiljeje troka) Izmeu trokova i rashoda mogu se pojaviti slijedei odnosi: a) vremenski nesklad rashoda i trokova b) rashodi koji nemaju karakter troka c) trokovi koji nemaju karakter rashoda d) vrijednosno nepodudaranje pojedinih vrsta rashoda

PODJELA TROKOVA PREMA PRIRODNIM VRSTAMA 1.Trokovi sirovina i materijala, energije i rezervnih dijelova i sitnog inventara trokovi sirovine i materijala trokovi energije trokovi rezervnih dijelova trokovi sitnog inventara 2.Trokovi usluga prijevozne usluge usluge odravanja trokovi propagande i reklame trokovi zakupnina 3.Dugorona rezerviranja dugorona rezerviranja za rizike dugorona rezerviranja za mirovine, poreze i sl. dugorona rezerviranja za trokove investicijskog odravanje 4.Amortizacija trokovi amortizacije dugotrajne nematerijalne imovine trokovi amortizacije dugotrajne materijalne imovine 5.Ostali trokovi poslovanja naknade trokova zaposlenicima reprezentacija premije osiguranja bankarske usluge i trokovi platnog prometa 6.Trokovi osoblja bruto plae i nadnice naknade bruto plaa i nadnica PODJELA TROKOVA PREMA VREMENU NASTANKA povijesni (proli) trokovi zamjenski (sadanji) trokovi budetni (budui) trokovi PODJELA TROKOVA U ODNOSU NA PROMJENE RAZINE AKTIVNOSTI (OBUJMA PROIZVODNJE) fiksni (stalni, nepromjenjivi) trokovi - apsolutno fiksni trokovi - relativno fiksni trokovi varijabilni (promjenjivi) trokovi - proporcionalni - progresivni - degresivni mjeoviti trokovi PODJELA TROKOVA U FINANCIJSKIM IZVJETAJIMA 1. nedospjeli 2. dospjeli: trokovi proizvoda (ukljuuju se u cijenu proizv.) trokovi razdoblja (tr.prodaje-nadoknauju se iz prihoda tog razdoblja) 3. primarni 4. konverzijski Dok se ne utroi u procesu proizvodnje troak je nedospjeli, a kad se proda troak je dospjeli.

PODJELA TROKOVA PREMA UTJECAJU NA DONOENJE ODLUKA relevanti trokovi nataloeni trokovi oportunitetni trokovi direktni trokovi indirektni trokovi kontrolabilni trokovi nekontrolabilni trokovi diferencijalni trokovi PODJELA TROKOVA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMA trokovi istraivanja i razvoja trokovi projektiranja proizvodnje, usluga i procesa trokovi proizvodnje trokovi marketinga trokovi distribucije trokovi usluge kupcima trokovi uprave

Trokovi proizvoda su trokovi koji su ukljuuju u vrijednost nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda, kapitaliziraju se i mogu biti rashod kad se proizvod proda Trokovi razdoblja pokrivaju se iz prihoda one godine kad su stvarno nastali Direktni trokovi - oni koji se direktno mogu alocirati na nositelje Indirektni trokovi trokovi koji se ne mogu direktno alocirati na nositelje (npr. kod izrade cipela indirektni troak je ljepilo i konac, a direktni troak guma)

TROKOVI PROIZVODA U SKLADU S MRS-om 2 ZALIHE


-troak koji se iz ukupnog prihoda nadoknauje u razdoblju u kojem su nastali proizvodi i usluge -trokovi koji se obraunavaju po proizvodima, odnosno sve one trokove koji se ukljuuju u trokove zaliha -trokovi proizvoda, cijena kotanja, uskladitivi trokovi -pisani akt o raunovodstvenim politikama-treba uvaiti i naela MRS-a 2 zalihe Prema MRS-u 2 trokovi zaliha ine: trokovi nabave trokovi konverzije drugi trokovi koji su nastali u procesu dovoenja zaliha u sadanje stanje i sadanju lokaciju

Troak zaliha nedovrene proizvodnje ine: trokovi nabave utroenog direktnog materijala trokovi konverzije trokovi direktnog rada opi trokovi proizvodnje neizravni, indirektni trokovi Opi trokovi proizvodnje (OTP) dijele se na: fiksni OTP oni koji se ne mijenjaju ovisno o koliini proizvodnje varijabilni OTP oni koji se mijenjaju ovisno o koliini proizvodnje Fiksni OTP: -amortizacija tvornikih zgrada, postrojenja, opreme -odravanje tvornikih zgrada, postrojenja, opreme -premije osiguranja tvornikih zgrada, postrojenja, opreme -zakupnine tvornikih zgrada, postrojenja, opreme -troak tvornikog managementa -troak tvornike administracije Fiksni OTP - troak koji ne moemo raspodijeliti na nositelje - opi zato jer su trokovi nekih zgrada, a fiksni zato jer se ne poveavaju ovisno o proizvodnji (NPR.- troak amortizacije jedne zgrade se ne moe vezati na proizvod koji se u toj zgradi proizvodi jer ne mijenja se troak amortizacije ovisno o tome proizvodimo li mi 1 ili 100 proizvoda) Raspored fiksnih OTP na trokove konverzije odnosno trokovi koji se mogu uraunati u vrijednost zaliha temelji se na normalnom kapacitetu. Dio fiksnih OTP na neiskoriteni normalni kapacitet nadoknauje se iz ukupnog prihoda u razdoblju nastanka. Iskoriteni fiksni OTP koji se ukljuuju u trokove proizvoda- KAPITALIZACIJA iskoriteni kapacitet ------------------------ = % od iskoritenog kap ukupni kapacitet

iskoriteni fiksni OTP = fiksni OTP neiskoriteni fiksni OTPtrokovi razdoblja

-ostvareni kapacitet je manji od normalnog kapaciteta -ostvareni kapacitet je jednak od normalnog kapaciteta -ostvareni kapacitet je vei od normalnog kapaciteta

Varijabilni OTP -neizravni (indirektni) trokovi sirovine i materijala, energije nastao na mjestima trokova koji su neposredno vezani uz uinke (pogon za proizvodnju osnovnog proizvoda i sl.) -neizravni (indirektni) trokovi tvornikog managementa neizravni (indirektni) trokovi tvornike administracije

Drugi trokovi koji su nastali pri dovoenju zaliha u njihovo sadanje stanje i sadanju lokaciju -trokovi dizajniranja proizvoda za posebne kupce -amortizacija trokova razvoja koje se odnosi na odreeni proizvod ili proces -trokovi skladitenja koji su nuni u procesu proizvodnje -trokovi posudbe za zalihe za koje je potrebno dulje razdoblje da ih se dovede u stanje pogodno za prodaju

KALKULACIJA TROKOVA koji se ukljuuju u trokove zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda prema MRS-u 2 zalihe 1.Troak direktnog materijala 2.Trokovi direktnih plaa 3.Ukupni direktni trokovi (1+2) DM DR

4.Varijabilni opi trokovi proizvodnje VOTP - neizravni (indirektni) troak sirovine i materijala i energije nastao u mjestima troka koji su neposredno vezani uz uinke - neizravni (indirektni) troak tvornikog managementa - neizravni (indirektni) troak tvornike administracije 5.Opi fiksni trokovi proizvodnje za iskoriteni normalni kapacitet - amortizacija tvornikih zgrada, postrojenja, opreme - odravanje tvornikih zgrada, postrojenja, opreme - premije osiguranja tvornikih zgrada, postrojenja, opreme - zakupnine tvornikih zgrada, postrojenja, opreme - troak tvornikog managementa - troak tvornike administracije 6.Ukupni opi trokovi proizvodnje (4+5) FOTP

UOTP

7.Dodatni trokovi trokovi dizajniranja proizvoda za posebne kupce amortizacija trokova razvoja koje se odnosi na odreeni proizvod ili proces trokovi skladitenja koji su nuni u procesu proizvodnje trokovi posudbe za zalihe za koje je potrebno dulje razdoblje da ih se dovede u stanje pogodno za prodaju 8.Ukupni trokovi proizvoda (trokovi proizvodnje) (3+6+7)

TROKOVI PROIZVODA

TROKOVI PROIZVODA

TROKOVI PROIZVODA

Direktni materijal

Direktni materijal

Primarni trokovi

Direktni rad ( plae) Trokovi konverzije Sekundarni troak

Opi trokovi proizvodnje

Iskoriteni FOTP koji se ukljuuju u trokove proizvoda-kapitalizacija. Iskoriteni FOTP = FOTP x ostvareni kapacitet normalni kapacitet Neiskoriteni FOTP=troak razdoblja

Ako je ostvareni kapacitet MANJI od normalnog kapaciteta, dio FOTP ide u zalihe(zavrit e u proizvodima), a dio e zavriti u trokovima razdoblja. Ako je ostvareni kapacitet JEDNAK normalnom svi trokovi zavravaju u zalihama. Ako je ostvareni kapacitet VEI od normalnog -- svi trokovi zavravaju u zalihama.

TROKOVI RAZDOBLJA u skladu s MRS-om 2 zalihe


-trokovi koji se nadoknauju iz ukupnog prihoda u razdoblju u kojem su nastali u ukupno nastalom iznosu -trokovi koji se ne mogu ukljuiti u vrijednost zaliha i tretiraju se u cijelosti rashodima razdoblja u kojem su nastali Prema MRS-u 2 u trokove razdoblja se ukljuuju a) neuobiajeni iznos otpadnog materijala, nepotrebnog rada i drugi proizvodni trokovi b) trokovi skladitenja (osim ako su nastali u proizvodnom procesu prije daljnje faze proizvodnje) -------------------------------------------------------------------------c) opi administrativni trokovi koji ne pridonose dovoenju zaliha u sadanje stanje i lokaciju d) trokovi prodaje (uprava, marketing, raunovodstvo) c) i d) se ne ukljuuju u zalihe jer nisu izravno vezani uz proizvodnju proizvoda Rashodi razdoblja-ako nema prihoda-izvora za pokrivanje, ovi trokovi nas mogu dovesti u gubitak Raspored (prijenos) trokova- kod proizvoakih poduzea
490 PRIJENOS TROKOVA ZA OBRAUN PROIZVODA I USLUGA 600 PROIZVODNJA U TIJEKU 630 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA 700 RASHODI PRODANIH PROIZVODA

(1)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

491 PRIJENOS TROKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA

701 RASHODI RAZDOBLJA

(2)

(2)

Prijenos trokova uslune djelatnosti


4 TROKOVI (1) PRIJENOS TROKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA TROKOVI OBRAUNATI PO USLUGAMA

(1)
4 TROKOVI (1)

(1)

4 TROKOVI (1)

4 TROKOVI (1)

Prijenos trokova trgovine


4 TROKOVI (1) PRIJENOS TROKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA

TROKOVI TRGOVINE

(1)
4 TROKOVI (1)

(1)

4 TROKOVI (1)

4 TROKOVI (1)

MJESTA TROKOVA -funkcionalno i prostorno zaokruena cjelina u sklopu pravne osobe u kojoj ili u svezi s kojom se u poslovanju pojavljuju trokovi koji je poslije mogue rasporediti na nositelje trokova i koji postaju odgovornost -mjesto troka je ono mjesto na kojem nastaju trokovi vrenja odreene funkcije Postoje razliiti kriteriji oblikovanja mjesta trokova

Funkcionalni kriterij podjele:

a) priroizvodna mjesta troka


1.MT osnovne (glavne) djelatnosti -mjesta u kojima se neposredno odvija proces proizvodnje (proizvodni pogoni i sl.) 2.MT sporedne djelatnosti -mjesta u kojima se odvija proizvodnja tzv. sporednog proizvoda (npr. u prehrambenoj industriji proizvodnja ambalae i proizvodnja proizvoda od otpada) 3.MT neindustrijske djelatnosti -mjesta u kojima se obavlja djelatnost koja nema obiljeje industrijske djelatnosti (npr. restoran, transport, tvornike trgovine..9 4.MT pomone djelatnosti -servisi osnovnih djelatnosti (alatnice, radionice za odravanje objekta i opreme)

b) nepriroizvodna mjesta troka


1.MT nabavne djelatnosti 2.MT upravne djelatnosti 3.MT prodajne djelatnosti Podjela MT prema kriteriju prostora obrauna skladite, upravne zgrade, proizvodne hale, prodavaonice Podjela MT prema kriteriju odgovornosti trokovni centri odgovornosti prihodni centri odgovornosti profitni centri odgovornosti investicijski centri odgovornosti (trokovi) (prihod) (trokovi i prihod) (sve investicije)

Podjela MT prema obraunsko tehnikom kriteriju glavno mjesto troka pomono mjesto troka

Nositelj trokova je: 1. proces proizvodnje proizvoda 2. faze proizvodnje odreenog proizvoda 3. odreeni proizvod 4. grupe srodnih proizvoda ili drugi uinak

Pogonski obraunski list.dokument s pomou kojeg se sa sporednog MT na glavno mjesto troka prenose trokovi.

NAELA oblikovanja mjesta troka princip ekonominosti pri oblikovanju MT treba voditi rauna o odnosu trokova koji nastaju poveanjem broja MT i koristi koje se time mogu postii. kalkulacijski pristup zahtjeva praenje trokova po MT da bi se omoguilo to objektivnije rasporeivanje trokova po nositeljima trokova. funkcionalni pristup zahtjeva da se pri formiranju MT vodi rauna o funkciji koju pojedino MT ima u procesu poslovanja (u tom smislu oblikuju se MT nabave, MT proizvodnje, MT prodaje, MT uprave) princip odgovornosti zahtjeva da se MT formiraju tako da se omogui bolja kontrola trokova po nositeljima odgovornosti za trokove raunovodstvo odgovornosti princip preglednosti obraun trokova ne optereivati detaljima teritorijalni princip-zahtjeva da u pravilu jedno MT ini organizacijsku jedinicu na jednom mjestu

Sustavi obrauna trokova proizvoda


-obraun po radnom nalogu (narudbi) i procesni obraun Opi zadatak knjigovodstva proizvodnje jednak je kod svih vrsta proizvodnje, ali je metodologija izvravanja zadataka razliita 1.Obraun trokova u proizvodnji po radnom nalogu ( po narudbi) Odluka o proizvodnji odreenog proizvoda temelji se na: - narudbi kupca pojedinana proizvodnja - plan proizvodnje serijska proizvodnja Radni nalog, odnosno koliina proizvoda koja e se proizvesti prema odreenom radnom nalogu je nositelj trokova (proizvodnja zrakoplova, graevinskih objekata, namjetaja, konfekcijapopravci i odravanja, usluge montae, grafike usluge, projektiranje) Faze obrauna trokova po radnom nalogu: 1. utvrivanje radnog naloga (proizvoda) kao nositelja trokova 2. utvrivanje direktnih trokova po jednom radnom nalogu (TDM I TDR) 3. utvrivanje indirektnih trokova povezanih s radnim nalogom OTP (trokovi indirektnih materijala, TDR, trokovi amortizacije i pogonske reije) 4. raspored OTP-a na pojedini radni nalog (proizvod - nositelj troka) na temelju izabrane baze ili kljua rasporeda 5. mogue baze troak direktnog materijala, troak direktnog rada. direktni sati, strojni sati, ukupni direktni trokovi, jedinice proizvodnje 6. tope dodatka = OTP / baza

7. klju = OTP / baza Obraun trokova proizvodnje po radnom nalogu


INDIREKTNI TROKOVI PROIZVODNJE-OPI

OTP

MJERA PROIZVODNE AKTIVNOSTI

BAZA ZA RASPORED OTP

NOSITELJ TROKA-RADNI NALOG (PROIZVOD) INDIREKTI TROKOVI PROIZVODNJE DIREKTI TROKOVI PROIZVODNJE

DIREKTNI TROKOVI PROIZVODNJE

TDR

TDM

Tok trokova u proizvodnji koje primjenjuju obraun po radnom nalogu


POSAO radni nalog 100 TROKOVI PRODANIH PROIZVODA-RASHODI

DIREKTNI MATERIJAL DIREKTAN RAD OTP

POSAO radni nalog 100

GOTOVI PROIZVODI

POSAO radni nalog 100

49 RASPORED TROKOVA (1)

600 PROCES PROIZVODNJE radni nalog 100 (1) (2)

630 GOTOVI PROIZVODI

700TROAK GOTOVIH PROIZVODA (3)

(2)

(3)

600 PROCES PROIZVODNJE radni nalog 100 (1) (1) (2) (2) (3) (3)

600 PROCES PROIZVODNJE radni nalog 100 (1) (1) (2) (2) (3) (3)

DTP (DM i DR) direktno (neposredno) se rasporeuju na radne naloge. ITP (OTP) rasporeuju se na radne naloge na temelju stope dodatka (baze za rasporeivanje) Obraun trokova u procesnoj proizvodnji

-proces proizvodnje jednog proizvoda ili vie proizvoda odvija se kontinuirano za sve kupce -poetak proizvodnje nije iniciran narudbom odreenog kupca -koliina proizvoda koja e biti nositelj trokova poznata je na kraju razdoblja za odreeno razdoblje -s organizacijsko-tehnikog aspekta procesna proizvodnja ima obiljeje masovne proizvodnje -procesni obraun se primjenjuje u proizvodnji bezalkoholnih pia, brana, eera, ulja Tok trokova u proizvodnji koje primjenjuju procesni obraun
proces mijeanja DIREKTNI MATERIJAL DIREKTAN RAD OTP proces grijanja GOTOVI PROIZVODI TROKOVI PRODANIH PROIZVODA

proces oblikovanja

RASPORED TROKOVA

PROCES MJEANJA

PROCES OBLIKOVANJ A

PROCES GRIJANJA

GOTOV PROIZVOD

TROKOVI PROD. PROIZ.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

OBILJEJA

OBRAUN TROKOVA U PROIZVODNJI PO NARUDBI

OBRAUN TROKOVA U PROCESNOJ PROIZVODNJI

osnovna svrha tokovi trokova vrsta proizvoda primjeri tvrtke koje primjenjuju metode kontrolni dokument izvjetajno razdoblje izraun jedininog troka tok proizvodnje mjerenje outputa direktni nastup indirektnim trokovima proizvodni trokovi koje je potrebno predoiti zahtijevano voenje knjiga

evidentirati proizvodne trokove sirovine-nedovrena proizvodnja gotovi proizvodi-trokovi prodanih proizvoda heterogena proizvodnja namjetaja, teke opreme, graevinarstvo radni nalog vrijeme trajanja posla po poslu izdvojen po poslovima broj zavrenih poslova razlikovanje zasnovano na naruenim poslovima kao nositeljima trokova svi trokovi nastalu u svezi s poslom vrlo detaljno, zbog obrauna posla

isto kao i u proizvodnji po narudbi isto kao i u proizvodnji po narudbi homogena proizvodnja kemijskih preparata, nafte, brana, boja izvjetaj o trokovima proizvodnje razdoblje kao to je 1 mjesec po preradnom centru kontinuiran ekvivalentne jedinice proizvodnje direktni se odnose samo na preradne centre svi trokovi nastali u svezi preradnim centrom manje detaljno od obraun trokova u proizvodnji po narudbi

METODE VREDNOVANJA ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA Metoda potpunih (punih) trokova, apsorpciona metoda (full costing ili apsorbing costing) je metoda obrauna zaliha prema kojoj se svi direktni (izravni trokovi) proizvodnje i svi OTP (kako varijabilni tako i fiksni) tretiraju kao trokovi proizvoda Metoda nepotpunih trokova, varijabilna metoda, marginalna metoda(direct costing, variable costing) je metoda obrauna ili vrednovanja zaliha kojom se svi direktni (izravni) trokovi proizvoda kao i svi varijabilni OTP tretiraju kao trokovi proizvoda (bez fiksnih) Temeljna razlika ove dvije metode je u poloaju fiksnih OTP . 1) kod metode potpunih (ukupnih) trokova fiksni OTP su trokovi proizvoda ukljuuju se u cijenu kotanja proizvoda 2) kod metode nepotpunih trokova ( varijabilna metoda) su trokovi razdoblja (rashod razdoblja) -navedene metode utjeu na vrijednost zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda (financijski poloaj poduzea) te na obraunati rezultat poslovanja (uspjenost poduzea)

APSORPCIONA METODA PROCJENA ZALIHA PROIZVODA


DIREKTNI MATERIJAL

TROKOVI PROIZVODA

DIREKTNI RAD FIKSNI OTP

UKUPNI TROKOVI TROKOVI PRODAJE TROKOVI RAZDOBLJA

VARIJABILNI

ADMINISTRATIVNI TROKOVI

VARIJABILNA METODA PROCJENA ZALIHA PROIZVODA


DIREKTNI MATERIJAL TROKOVI PROIZVODA

DIREKTNI RAD

UKUPNI TROKOVI

OTP

VARIJABILNI

TROKOVI PRODAJE TROKOVI RAZDOBLJA ADMINISTRATIVNI TROKOVI

OTP

FIKSNI

- uz vrednovanje zaliha po varijabilnim trokovima, kumulativno dok postoje zalihe, rezultat poslovanja manji je u odnosu na vrednovanje zaliha po potpunim trokovima
- u godinama kada je prodana koliina proizvoda vea od proizvedene koliine u istom razdoblju, rezultat poslovanja uz obraun po varijabilnim trokovima je vei u odnosu na obraun po potpunim trokovima pozitivna karakteristika ove metode jer je rezultat poslovanja naglaenije povezan s koliinom prodanih proizvoda Uz obraun po varijabilnim trokovima: kad je prodana koliina proizvoda

> proizvedena koliina = vei je rezultat poslovanja

METODE OBRAUNA TROKOVA PREMA VRSTI I OPSEGU UKLJUIVANJA TROKOVA U TROKOVE PROIZVODA
DIREKTNI MATERIJAL DIREKTNI RAD OSTALI OPI TR POTPUNI TROKOVI PROIZVODNJE NEPOTPUNI TROKOVI PROIZVODNJE NEPOTPUNI TROKOVI PROIZVODNJE VARIJABILNI TROKOVI PROIZVODNJE

OTP

DIREKTNI MATERIJAL

DIREKTNI RAD

OTP

DIREKTNI MATERIJAL

DIREKTNI RAD

OTP s djelom fiksnim tr

DIREKTNI MATERIJAL

DIREKTNI RAD

varijabilni OTP

KALKULACIJE
Kalkulacija je postupak izraunavanja neke cijene na osnovi stvarnih ili anticipativnih trokova, vezanih za stjecanje nekog uinka. To je isprava o izraunatim cijenama Metode kalkulacije raunsko tehniki postupak koji omoguava da se trokovi podjela na jedinicu uinka.

Podjela kalkulacija prema vremenu sastavljanja a) planske kalkulacije - sastavljaju se za odreeno plansko razdoblje i sastavni su dio ukupnog plana poduzea - uraunavaju se veliine koje se ele ostvariti b) prethodne ili pred-kalkulacije - takoer planske, ali se sastavljaju neposredno prije poetka odreenog poslovnog procesa c) meu-kalkulacije - sastavljaju se u faznoj proizvodnji s ciljem utvrivanja cijena poluproizvoda odreene faze proizvodnje d) naknadne ili obraunske kalkulacije - sastavljaju se nakon zavretka odreenog poslovnog procesa, a temelje se na stvernim podacima Podjela prema cijenama koje se izraunavaju a) kalkulacija nabavne cijene ili trokova nabave b) kalkulacija cijene proizvoda ili usluga c) kalkulacija prodajne cijene

Prema potpunosti obuhvaanja trokova mogu biti a) kalkulacije kojom se obuhvaaju svi trokovi (kalkulacija po punoj cijeni kotanja) b) kalkulacije kojom se obuhvaa samo dio trokova (kalkulacija po varijabilnim trokovima) Prema karakteru trokova koji se uzimaju u obzir kao temelj vrednovanja uinaka kalkulacija se moe temeljiti na a) planskim trokovima b) stvarnim trokovima c) standardnim trokovima

METODE KALKULACIJE A) DJELIDBENE ILI DIVIZIJSKE METODE KALKULACIJE ista ili jednostavna djelidbena pomou ekvivalentnih brojeva B) DODATNE ILI ADICIJSKE METODE KALKULACIJE sumarne elektivne (diferencijalne) C) METODE VEZANIH PROIZVODA D) KOMBINIRANE

DJELIDBENE ili DIVIZIJSKE metode kalkulacije primjenjuju se onda kada se na jednom mjestu troka (pogonu) proizvodi samo jedan proizvod ili jedna vrsta proizvoda ista ili jednostavna djelidbena kalkulacija -koristi se u sluaju kad se proizvodi jedan proizvod, najee u velikim serijama -jedinina cijena se izraunava dijeljenjem trokova s koliinom uinaka kalkulacija pomou ekvivalentnih brojeva -koristi se kad se na jednom mjestu troka ( pogonu) izrauje nekoliko proizvoda, iji su trokovi zajedniki i po sastavu srodni, pa je nemogue po jedinici proizvod pojedinano mjeriti njihov uinak -podloga za izradu ove kalkulacije je tehnikim normativima utvren ekvivalent (odnos) apsorbiranja trokova u odnosu izmeu proizvoda DODATNE ili ADICIJSKE kalkulacije primjenjuju se onda kada se na jednom mjestu troka (pogonu) dva ili vie vrsta razliitih proizvoda s razliitim sastavom trokova - direktnim trokovima se dodaju indirektni s ciljem utvrivanja jedinine cijene proizvoda sumarna dodatna kalkulacija -za raspored indirektnih trokova na uinke (ili dodjeljivanje indirektnih trokova direktnim) koristi se jedan klju (npr. direktni materijal, direktni rad) elektivna dodatna kalkulacija -za raspored svake grupe indirektnih trokova na uinke (ili dodjeljivanje indirektnih trokova direktnim) koristi se vie razliitih kljueva

Kalkulacija vezanih proizvoda -primjenjuje se onda kad se uz iste trokove dobiva vie proizvoda, odnosno kada se od jedne zajednike sirovine proizvodi vie vrsta razliitih proizvoda -ne postoji dovoljno egzaktna metoda da se u takvim uvjetima trokovi realno raspodjele na vie nositelja -metoda oduzimanja (ostataka) matematiki pristup oduzimanja pretpostavljanih trokova sporednih proizvoda od ukupnih trokova da bi se dobili trokovi glavnog proizvoda -metoda raspodjele postupak slian djelidbenoj metodi kalkulacije pomou ekvivalentnih brojeva Raspored (prijenos) trokova - radi utvrivanja cijene kotanja uinaka
PRIJENOS TROKOVA ZA OBRAUN PROIZVODA I USLUGA PROIZVODNJA U TOKU ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA RASHODI PRODANIH PROIZVODA

(1)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

PRIJENOS TROKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA

RASHODI RAZDOBLJA

(2)

(2)

OBRAUN TROKOVA PREMA AKTIVNOSTIMA -ABC METODA


- ABC activity based costing - Robert Caplan i Robin Cooper - osnovica za rasporeivanje trokova na nositelje trokova su trokovi aktivnosti - proizvodni sektor, usluni sektor i financijski sektor Razvoj ABC metode povezan je s promjenom strukture trokova proizvodnje proces automatizacije proizvodnog procesa. Udio OTP u strukturi ukupnih trokova tradicionalni i suvremeni sustavi obrauna trokova proizvodnje - OTP u visokoautomatiziranim uvjetima proizvodnje postaju sve znaajniji zbog veih trokova kontrole kvalitete te servisa glavnih proizvodnih pogona -podruja koritenja metoda obrauna trokova odluivanje o cijenama proizvoda odluivanje o cijenama narudbi odluivanje o kapitalnoj imovini donoenje odluka o proizvodnji i nabavi -odnos trokova koristi u primjeni ABC metode, naroito pri prijelazu s tradicionalnih na suvremene metode obrauna trokova proizvodnje

Faze primjene ABC metode: utvrivanje proizvoda koji su nositelji trokova utvrivanje direktnih (izravnih) trokova troak direktnog materijala i direktnog rada utvrivanje aktivnosti i baza ili imbenika troenja po tim aktivnostima (mjere aktivnosti) utvrivanje indirektnih (neizravnih) trokova na proizvode pomou izabranih baza ili faktora troenja 5. utvrivanje indirektnih (neizravnih) trokova po jedinici proizvoda 6. utvrivanje ukupnih trokova proizvoda i trokova po jedinici proizvoda 1. 2. 3. 4. -najznaajnija faza primjene ABC metode je utvrivanje aktivnosti po kojima se prate OTP Aktivnost moe biti svaki zadatak ili dio proizvodnog odnosno poslovnog procesa koji uzrokuje trokove u cilju proizvodnje proizvoda npr. planiranje proizvodnje, kontrola kvalitete, priprema proizvodnje, pakiranje i otprema -kad se OTP-u pridrue aktivnosti koja ih je uzrokovala, pomou baze ili faktora troenja rasporeuju se na proizvode -baza ili faktor troenja odraava mjeru u kojoj neki proizvod koristi odreenu aktivnost strojni sati, broj narudbi, vremenski ciklus, broj kontrola -kod primjene ABC metode, u odnosu na tradicionalne metode obrauna, nije nuna identifikacija trokova po mjestima trokova ve po aktivnostima -pojedina aktivnost moe ukljuivati trokove nastale na razliitim mjestima troka Primjer Primjena tradicionalne metode obrauna trokova

Troak izravnog direktnog materijala proizvod A 10 kg / kom 20 kn/kg 200 kn/kg proizvod B 15 kg / kom 25 kn/kg 375 kn/kg Troak izravnog direktnog rada proizvod A 5 sati/kom 10 kn/sat 50 kn/kom proizvod B 7 sati/kom 10 kn/sat 70 kn/kom Proizvedena koliina proizvod A 300 kom proizvod B 400 kom Opi trokovi proizvodnje Baza za raspored OTP sat izravnog rada Stopa dodatka OTP na proizvod A i B OTP 300 000 =69,767441 kn/h stopa sati direktnog rada 4 300 Rasporeivanje OTP na proizvod A i B proizvod A 1500sati 69,77 104.651,16 proizvod B 2800 sati 69,77 195.348,84 Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda A proizvod A DM + DR + rasporeeni OTP 60.000+15.000+104.651,16 179.651,16 proizvod A po jed. 179.651,16/300 598,84 kn/kom Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda B proizvod B DM + DR + rasporeeni OTP 150.000+28.000+195.348,84 373.348,84 proizvod B po jed. 373348,84 / 400 993,37 kn/kom

primjer Primjena ABC metode


OTP po aktivnostima priprema proizvoda 70.000 montaa 120.000 kontrola kvalitete 50.000 pakiranje 60.000 baze ili imbenici trokova uk br proizvedenih nizova A 10 B 15 uk br narudbi A 20 B 15 sati montae A 30 B 40 rasporeivanje OTP na proizvode pomou baza ili faktora aktivnosti priprema proizvoda 70.000 / (10+15) = 2.800 kn po proizvodnom nizu proizvod A 10 2.800 28.000,00 proizvod B 15 2.800 42.000,00 120.000 / (30+40) = montaa 1.714,2857 proizvod A 30 1.714,2857 51.428,57 proizvod B 40 1.714,2857 68.571,43 kontrola kvalitete 50.000 / (10+15) = 2.000 proizvod A 10 2000 20.000,00 proizvod B 15 2000 30.000,00 60.000 / (20+15) = pakiranje 1.714,2857 proizvod A 20 1.714,2857 34.285,71 proizvod B 15 1.714,2857 35.714,29 ukupni OTP proizvod A 28.000+51.428,58+20.000+34.285,71 133.714,28 proizvod B 42.000+68.571,43+30000+35.741,29 166.285,72 Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda A proizvod A DM + DR + rasporeeni OTP 60.000+15.000+133.714,28 208.714,28 proizvod A po jed. 208.714,28 / 300 695,71 kn/kom Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda B proizvod A DM + DR + rasporeeni OTP proizvod B 150.000+28.000+199.285,72 344.285,72 344285,72 / 400 860,71 kn/kom

evo pitanja koja se stalno vrte na ispitu: 1.to su nositelji trokova?nositelj trokova je proces proizvodnje proizvoda,faza proizvodnje odreenog proizvoda, odreeni proizvod, grupa srodnih proizvoda ili drugi uinak 2.podjela mjesta trokova.proizvodna i neproizvodna mjesta trokova 3.kome je namijenjena informacija o trokovima?internim korisnicima 4.kako se dijele nositelji trokova? na privremene i konane nosioce trokova 5. to ulazi u trokove razdoblja i trokove proizvoda i to su 6. opi administrativni trokovi