VIJEĆE EUROPE EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL KONAČNA ODLUKA Zahtjev br.

72233/01 STUDIO G-3 ZAGREB protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući dana 5. lipnja 2003. godine u vijeću u sastavu: g. C.L. Rozakis, predsjednik, g. P. Lorenzen, g. G. Bonello, gđa N. Vajić, gđa S. Botoucharova, g. V. Zagrebelsky, gđa E. Steiner, suci, i g. S. Nielsen, zamjenik tajnika Odjela,

S obzirom na naprijed navedeni zahtjev podnesen dana 29. lipnja 2001. godine, S obzirom na djelomičnu odluku od 30. svibnja 2002. godine i odluku o primjeni postupka prema članku 29. st. 3. Konvencije, Razmotrio je i odlučio kako slijedi:

ODLUKA STUDIO G-3 ZAGREB protiv HRVATSKE

2

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, Studio G-3 Zagreb, je poduzeće iz Zagreba. Pred Sudom ga zastupa gosp Boris Kozjak, odvjetnik iz Virovitice. Tuženu Vladu zastupa njezina zastupnica, gđa Lidija Lukina-Karajković. Činjenično stanje ovog predmeta, kako su ga podnijele stranke, može se sažeti kako slijedi. Dana 7. srpnja 1993. godine poduzeće podnositelj zahtjev bilo je tuženo pred Općinskim sudom u Zagrebu. Tužiteljica, O.M., je tražila isplatu svoje odvjetničke nagrade. Dana 2. studenoga 1993. godine Općinski sud u Zagrebu je odlučio protiv poduzeća podnositelja zahtjeva i dosudio isplatu nagrade koju je zahtjevala tužiteljica. Dana 14. travnja 1994. godine poduzeće podnositelj zahtjeva uložilo je žalbu protiv te presude. Dana 11. travnja 1995. godine Županijski sud u Zagrebu je potvrdio prvostupanjsku presudu. Dana 20. lipnja 1995. godine poduzeće podnositelj zahtjeva podnijelo je zahtjev za reviziju o pravnim pitanjima pred Vrhovnim sudom. Dana 26. lipnja 2001. godine Vrhovni sud je odbio reviziju.

PRIGOVOR
Podnositelj zahtjeva prigovara prema članku 6. st. 1. Konvencije duljini postupka.

PRAVO
Pismom od 17. veljače 2003. godine Vlada je obavijestila Sud da su stranke postigle prijateljsko rješenje prema kojem će Vlada isplatiti poduzeću podnositelju zahtjeva iznos od 3.600 eura u cijelosti i da će to predstavljati konačno rješenje zahtjeva poduzeća podnositelja prema Konvenciji, uključujući troškove i izdatke. Istog datuma Sud je zaprimio pismo zastupnika podnositelja zahtjeva kojim obavještava Sud da je poduzeće podnositelj zahtjeva prihvatilo prijedlog Vlade i odreklo se svih daljnjih zahtjeva protiv Hrvatske u odnosu na činjenice iz ovog zahtjeva. Sud uzima u obzir ovaj sporazum postignut između stranaka i zaključuje da je predmet riješen, vidi članak 37. st. 1. Konvencije. Sud je zadovoljan da je ovo rješenje utemeljeno na poštovanju ljudskih prava kao što je određeno u Konvenciji i njezinim Protokolima (čl. 37. st. 1. in fine Konvencije) i prema tome smatra da predmet treba brisati s liste predmeta.

ODLUKA STUDIO G-3 ZAGREB protiv HRVATSKE

3

Iz ovih razloga, Sud jednoglasno Odlučuje obustaviti primjenu članka 29. st. 3. Konvencije; Odlučuje izbrisati zahtjev sa svoje liste predmeta.

Potpis

Potpis

Søren Nielsen Zamjenik Tajnika Odjela

Christos Rozakis Predsjednik