PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: Urbroj: Zagreb, ___________ 2013.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (predlagateljica Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskome saboru) - mišljenje Vlade Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 015-01/13-01/02, urbroja: 65-13-03, od 06. veljače 2013.

Veza:

Na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskome saboru), daje sljedeće

M I Š L J E N J E

Vlada Republike Hrvatske podržava Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je podnijela Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskome saboru. Prijedlogom zakona predložena je područna promjena u Međimurskoj županiji na način da se naselje Štefanec izdvoji iz sastava Općine Mala Subotica te pripoji Gradu Čakovcu. U obrazloženju Prijedloga zakona se ističe da su mještani naselja Štefanec pokrenuli inicijativu o izdvajanju naselja Štefanec iz sastava Općine Mala Subotica i pripajanju Gradu Čakovcu – za izdvajanje se izjasnilo 440 mještana (prema Popisu stanovništva 2011. navedeno naselje broji 716 stanovnika). Ukazuje se da naselje Štefanec gravitira Gradu Čakovcu te se tako ističe da se određene institucije koje su od važnosti za

2 mještane tog naselja (osnovna škola, župa, pošta, socijalna i zdravstvena skrb, matični uredi i dr.) nalaze na području Grada Čakovca te naselja Ivanovec koje je u sastavu Grada. Također, naselje Štefanec je vezano uz spomenuto naselje Ivanovec među ostalim i komunalnom infrastrukturom (pripadaju zajedničkom prstenu električne, plinske, DTK, vodovodne i kanalizacijske mreže). Predlagatelj je uz Prijedlog zakona priložio potpise potpore mještana naselja Štefanec, kao i dopis općinskog načelnika Općine Mala Subotica, klase: 014-02/12-01/128, urbroja: 2109-10-02-12-1, od 8. kolovoza 2012. godine, u pogledu Zaključka Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, donesenog na 32. sjednici, održanoj 17. srpnja 2012. godine, Odluku Gradskog vijeća Grada Čakovca, klase: 021-05/12-01/195, urbroja: 2109/2-02-12-03, od 15. studenoga 2012. godine, te Zaključak Županijske skupštine Međimurske županije, klase: 943-01/12-03/1, urbroja: 2109/1-02-12-8, od 13. prosinca 2012. godine, iz kojih je vidljivo da su isti suglasni s predloženom područnom promjenom, odnosno da se izrijekom ne protive Vlada Republike Hrvatske ukazuje da je pitanje promjene područja regulirano odredbama članaka 30. do 32. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/2010ispravak i 145/10) kojima je propisano da promjenu područne pripadnosti naselja, izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave i pripajanje drugoj jedinici mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području naselja za koja se predlaže promjena. Predlagatelji svake područne promjene dužni su pribaviti mišljenje građana s područja na koje se odnosi promjena, te očitovanje županijske skupštine na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave na koju se promjena odnosi. Slijedom navedenih odredbi Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, te polazeći od činjeničnog stanja koje proizlazi iz dokumentacije koja je priložena uz Prijedlog zakona, konkretno, da je prijedlog za promjenu područne pripadnosti naselja Štefanec podržala najmanje jedna trećina građana s područja tog naselja (prema Popisu stanovništva 2011. godine naselje Štefanec broji 716 stanovnika, a inicijativu je podržalo 440 stanovnika, što čini više od polovine građana), nadalje, da je Općina Mala Subotica ukazala na potrebu za izjašnjavanjem građana po predmetnom pitanju, da je Grad Čakovec inicijativu građana prihvatio, isto kao i županijska skupština Međimurske županije na čijem se području nalaze navedene jedinice lokalne samouprave, Vlada Republike Hrvatske je suglasna s predloženom područnom promjenom, te daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je podnijela Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskome saboru. Ujedno, u odnosu na tekst Prijedloga zakona, Vlada Republike Hrvatske primjećuje da je u točki I. nenormativnog dijela potrebno izmijeniti ustavnu osnovu, s obzirom da je ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana u članku 134. stavcima 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst). Također, prilikom navođenja brojeva Narodnih novina u kojima je objavljen Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj potrebno je navesti i sljedeće brojeve: 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08, 46/10 – ispravak i 145/10. Ujedno, u pogledu samog teksta Prijedloga zakona, Vlada Republike Hrvatske predlaže nazive naselja koja se spominju navesti u navodnim znakovima, te u članku 1. stavku 2. riječ: „gradova“ zamijeniti riječju: „grada“.

3

Također, Vlada Republike Hrvatske napominje da pod točkom III. Ocjena potrebnih sredstava za provođenje Zakona nije ocjenjena potencijalna potreba za osiguranjem sredstava u proračunima Općine Mala Subotica i Grada Čakovca. Kako se navedeni Prijedlog zakona neposredno odnosi na jedinicu lokalne samouprave, Vlada Republike Hrvatske smatra da je i taj fiskalni učinak potrebno ocijeniti. Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, ministra uprave, dr. sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave, te Borisa Miloševića, Jagodu Botički, Darka Parića i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. PREDSJEDNIK Zoran Milanović