P. 1
CARBONELL_Per què pensadors en temps d'indigència

CARBONELL_Per què pensadors en temps d'indigència

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Joaquim Oliveras Molas on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

Per qui. pensadors en temps &indigencia?

*
per Xanuel Carbonell

<(Sihom ens mostrava ara els originals de les dues obres que Pau1 Klee pinti l'any de la seva mort, I'aquarella Angel a la finestra i el gouache sobre tela La mort i el foc, podriem romandre forca estona contemplant-les i.. . abandonar tota pretensi6 d'entendre-les immediatament. )>Siara el mateix poeta Georg Trakl ens podia recitar ell mateix el seu poema Set cants de la mort, el podriem escoltar diverses vegades i abandonar tota pretensió d'entendre'l immediatament. )>Siara Werner Heisenberg ens volia exposar un extracte de les seves reflexions fisico-teorttiques amb vista a trobar la fórmula de I'univers, potser, a tot estirar, dos o tres auditors el podrien seguir, per6 nosaltres, la resta, abandonaríem sense dir res tota pretensi6 d'entendre'l immediatament.), Així comenca el prbleg a una conferencia que Martin Heidegger pronuncii el 31 de gener de 1962 a la Universitat de Freiburg, conferencia que no fou publicada fins el 1969 i que constitueix, doncs, un dels darrers escrits apareguts fins ara d'aquest pensador.' Després d'aquestes tres indicacions sobre la impossibilitat d'una comprensió immediata d'una obra d'art, d'un poema i d'un text

" Esperant la publicació de les obres completes de Heidegger que ha comencat I'editorial frankfurtiana de Vittorio Klostermann, remetem el lector a la Heidegger-Bibliographie, de H.-M. Saas (1." edició del 1968, 2." edició, augmentada, del 1974). Pel que fa a les obres de Heidegger citades, no donem la refertncia de les primeres edicions d'aquelles obres que posteriorment aparegueren publicades formant un sol volum juntament amb d'altres d'intdites o no. Ens liinitem a donar les referkncies d'aquests reculls i, encara, de les obres posteriors al 1936, els textos més fonaaentals. 1. Es tracta de ccZeit und Sein),, dins Zur Sache des Denkens (Tübingen 1969).
Els Marges, 10. 1977

3

científic, el prbleg assenyala la necessitat de pensar <tallb mateix que caracteritza la pintu.ra, la poesia i la teoria fisico-matemhtica)>.Tot seguit, perb, adverteix que també en aquest cas ens trobem sbocats a abandonar tota pretensió d'entendre-hi res immediatament. I és que una cosa reclama sobretot l'atenció del pensament avui: considerar qui: s'esdevé (ist) prbpiament pertot arreu del globus terraqüi. Ara, per aixb, ens cal abandonar els nostres hibits mentals, conformats a la filosofia i per la filosofia, a favor d'un pensar (Besinnung) que ens descobreixi el sentit (Sinn) del que advé arreu del món. Finalment, el prbleg acaba invitant a la indulgtncia envers el llenguatge en qui: discorrerh la dissertació. Hem agafat aquest prbleg com a introducció al nostre article, perqui: ens sembla que resumeix explícitament els temes que atragueren fonamentalment l'atenció de Heidegger a partir d'un moment determinat, fins al punt que arran d'aquest interts nou, respecte al de les seves primeres obres, hom ha parlat, encertadament o no, d'un <(segon)> <(últim)> o Heidegger. Val a dir, perb, que ell mateix sempre rebutjh aquesta distinció i que sovint recalch el fet que moltes de les qüestions tractades darrerament ja havien trobat una formulació plena en obres com Sein zlnd Zeit, Rgnt und das Problem der Metaphysik, i Vom Wesen des Gynndes, que constitueixen el nucli del que hom ha anomenat el <(primer)> Heidegge~-.~ abstindrem, tanmateix, de discutir la convenisncia, o no, de la Ens distinció entre <(dos)>Heideggers i, en canvi, la prendrem com a hipbtesi de partida per al present article. Ens limitarem, doncs, a les obres posteriors a la conferencia del 1936 Holderlin und das Wesen der Dichtung, perque hi apareixen tractades per primera vegada la poesia i la tecnica com a elements essencials del mateix problema que, d'aquest any engh, preocuparh fonamentalment Heidegger, a saber, que s'esdevé ara prdpiament arreu del món? Amb tot, el present article no es proposa fornir cap visió general i succinta d'aquesta <<segona)> etapa de l'obra heideggeriana, ans mostrar la problemhtica original que esperonh el seu pensament i que el dugué a una determinada concepció de la poesia i a atribuir-li un paper cabdal en la configuració d'un possible nou món. Hem vist abans en el prbleg introductori que la problemhtica del <(segon)> Heidegger s'enunciava com a intent de determinar quines són les característiques bhsiaues del món actual. Una mimera constatació s'estableix d'entrada, i és que la vfda humana arreu de la te&a acaba d'estar definitivament marcada per un iol tret: la dominació planethria i absoluta de la civilització occidental en tots els seus aspectes essencials, fins al punt d'haver quedat avortat tot altre possible desenvolupament autbnom d'una civilització extraeuropea. Aquest fet és conegut de diverses maneres amb els noms de <(modernitat)>,<(era atbmica)>, <crevoluciÓ cientifico-t&cnica)>, ets., segons l'aspecte que se'n vol recalcar. Ara, totes aquestes denominacions són represes per Heidegger com a fenbmens que ens poden dur a descobrir la base comuna i original en tots ells. Perb, per que aquesta insistencia
2. En els casos que podem oferir una versió forca parcial del mot alemany o, simplement, ser incapacos de traduir al catalh la seva originai pluralitat de sentit, la qual Heidegger, característicament, edasitza i, a voltes, duu a extrems gairebé intolerables, alhora que juga.!mb ella, en aquests casos, doncs, donarem el mot original ai costat de la nostra traducc~o. 3. Cf. ctBrief über den '"Humanismus,,a, dins Wegmarken (Frankfurt 1976, ps. 322, 329330, 343; ctAnmerkungen...)>, dins Op. cit., ps. 201-202; ctZur Seinsfrage),, dins Op. cit., ps. 413, 416. Vegeu també ctDie Zeit des Weltbildes,, dins Holzwege (Frankfurt 1950), p. 92. Així com Unterwegs zur Sprache (PfuiIingen 1959)' p. 92.

4

Estudis i assaigs

sobre la abase),, <tel fons)>, <cl'essirncia)>?Per que l'inevitable (Unzlmgangliches) per al pensament és preguntar-se per 1'essi:ncia de tota cosa? Per qui: és especialment peremptori ara plantejar la discussió sobre l'era atbmica en aquests termes? Quina experiitncia ha impulsat el pensament a preguntar-se quir ocorre ara prbpiament arreu del món? Val a dir que en gairebé totes, per no dir en totes, les obres de Heidegger sobresurt una característica: l'asserció que arreu del món <(uns sofriments interdesmesurada anuncien obertament i thcitament la situació minables i una sofren~a universal com a plenitud de la indigirn~ia>>.~ es manifesta en diverses formes, Aixb com és ara en la impressió de crisi i fallida general de tots els valors, el sentiment de desarrelament i, doncs, d'alienació irremeiables -<(compensat per la conquesta organitzada de la terra, en tant que planeta, i la seva expansió per l'espai cbsmic)>--,7 l'acceleració enfollidora del ritme de la vida humana: <(la desolació de la terra, acompanyada de l'assoliment del més alt nivell de vida de l'home, i també de l'organització d'un estat de benestar uniforme de tots els homes)>? El punt clau, perb, de la concepció heideggeriana és el carhcter total de la indigirncia de l'home c~ntemporani.'~ aquest carhcter el que fa descobrir globalÉs ment, com un tot únic i acabat, la histbria de la civilització occidental. Amb aixb, tanmateix, apareix que l'origen real de la indigirncia contemporhnia s'ha de cercar no pas en un passat immediat, sinó en el moment en qui? es pot dir que comenc;h la cultura ocidental, aixb és, amb els primers pensadors grecs. L'orientació que rebé el pensament (la teoria), i l'obrar (la prhctica), amb Anaximandre, Herhclit .Parmenides desemboca sense cap interrupció en el saber científic, simbolitzat en <celSputnik que dóna voltes freneticament en un espai-món sense món>>." Així, tot intent d'explicació del que s'esdevé ara arreu del món ha de conaderar necesshriament el moment inicial de la histbria d'occident com la clau de volta que sosté i possibilita el desplegament global d'aquesta histbria, fins a la seva conversió en histbria, de tot el planeta. Aquesta afirmació, és clar, ens pot sorprendre, perqui: contradiu la nostra convicció, afermada pels resultats de les ciencies humanes, que entre nosaltres i els grecs hi ha un abisme. Si ja entre la concepció cristiana del món i la contemporhnia trobem unes diferencies radicals, amb molta més raó n'hi ha d'haver entre la nostra i la grega. El primer pas que ha d'acomplir Heidegger en la seva exposició ha de ser, doncs, demostrar no solament que no hi ha tal abisme entre aquests dos moments de la histbria, sinó que ambdós són fruit, d'una mateixa posició que ha rom& inalterada fins ara i són aspectes, <ci:poques)> que és la que distingeix la nostra histbria de totes les de les altres civilitzacions
4. C f . Nietzsche 11 (Pfullingen 1961), p. 392. 5. C f . Gelassenheit (Pfuiiingen 1959), p. 17. 6. C f . també ctBrief über den "Humanismus,,~>,dins Wegmarken, ps. 339-340. 7 . C f . Nietzsche Ii, p. 396. 8. C f . <(Das Dings, dins Vortrdge und Aufsatze, p. 165. 9. C f . W a s heisst Denken? (Pfullingen 1954), p. 11. 10. Per a aquestes descripcions del món contemporani, adrecem especialment a l'assaig ctuberwindung der Metaphysil~si a la confertncia <<DasDing,,, ambdós dins Vortrage und Az~Jsatze;d curs del 1951-1952 W a s hezsst Dexken?; a les lletres ctüber den "'Humanismus,,), i ctZur Seinsfrzge),, dins Wegrnarken; a la comunicació <<DasEnde der Phiiosophie und die Aufgabe des Denkenw, dins Zzir Sache des Denkens. Particularment, pe&: sDie Zeit des Weltbildes)>, dins Holzwege; ctDie ewige Wiederkehr des GIeichen und der Wille zur Machts i ctDie seiensgeschichtliche Bestimmung des Nihilismusa dins Nietzsche 11; i a les confertncies Gelassenhezt i, la decisiva ctDie Kehren, dins Die Technlk und die Kebre (PfuIlingen 1962). 11. C f . Unterwegs zur Sprache, p. 165.
Els Marges, 10. 1977

5

extraeuropees. ¿Com s'ha de formular, per tant, la pregunta que ens porti a descobrir la posició bhsica i original de la cultura occidental? Tot i que Heidegger no la formula explícitament en aquests termes, podríem enunciar-la com: quina ha estat la principal condició de possibilitat del saber científic? Car aquest és un dels trets distintius de la nostra cultura. També són diverses les obres que tracten aquest problema i que cerquen de donar-li una resposta. A la lletra a Ernst Junger publicada amb el títol de Zur Seinsfrnge l2 trobem la següent indicació: <(en una lligó inaugural de filosofia pronunciada davant totes i les facultats reunides>>, situant-se <(enel cercle de totes les ciencies)>,es plantejh indirectzment la pregunta de quin és el substrat, doncs la condició de possibilitat, de tota cii-ncia. Per6 és en el prefaci que Heidegger afegí a aquesta lligó el 1949, on aixb apareix explicitat, a saber, reprenent la caracterització que Descartes fa de la filosofia en una lletra a Picot, segons la qual <(lafilosofia és com un arbre, les arrels del aual són la metafísica, el tronc la física, i les branques que surten d'aquest troncxsón totes les altres ciPncies>>.l3 A partir d'aquest moment, el tema de la possibilització de les ciencies sobre la base de les tesis fonamentals de la filosofia sovintejarh en totes les seves obres. Pel que fa a aixb, perb, en sobresurten dues: Die Zeit des Weltbides (conferencia del 9 de juny de 1938), publicada dins Holzwege, i Wissenschaft und Besinnung (pronunciada el 4 d'agost de 1953), publicada dins Vortrage und Aufsatze. En la primera, la discussió s'enceta amb la pregunta: <(Quinaaccepció del real (Seienden) i de la veritat hi ha a l'origen de la ciPncia?)>.14 D'entrada, Heidegger adverteix que cal distingir radicalment la ciencia contemporhnia tant de la doctrina i la scientia medievals com de 1'2x~6zGyq grega. Així, pretendre dir que la ciencia moderna és més exacta que la grega és absurd. <(De la mateixa manera, tampoc no es pot dir que la doctrina galileana de la caiguda lliure dels cossos és veritable i que la d'Aristbti1, que ensenya que els cossos lleugers tendeixen a anar enlaire, sigui falsa; car l'accepció grega de la natura dels cossos i del lloc, i de la relació d'ambdós, recolza en una altra explicació del real (Seienden) i condiciona, doncs, una altra manera de veure i d'interrogar els fenbmens naturalsa.'' En aquest punt, Heidegger pot apuntar a una crítica de la noció de progrés tal com és emprada per la ciencia histbrica (Historie): <(Aningú no se li acudiria afirmar que la poesia de Shakespeare constitueix un progrés respecte a la d'esquil. Perb encara és més impossible de dir que l'aprehensió moderna del real és més justa que no pas la grega.)>l6 Així, la condició de possibilitat de les ciencies rau en la determinació que en un moment precís es formula del real. En quin moment s'esdevé
aixh? . .- . . -

Es a l'altra conferencia on aquesta pregunta és contestada més estrictament. La ciencia hi és presentada com <(la teoria del real (Wirklichen)." Amb tot, la concepció del real que provoca el naixement de les cihncies modernes no es dóna fins el segle XVII, i més concretament amb Descartes, amb el qual areal)> passa a significar el mateix que <(cert)>.'* altre factor intervé al seu torn en la forUn mació del nou concepte de real, a saber, el progressiu pes que hi va adquirint la
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cf. ctZur Seinsfrage),, dins Wegmarken, p. 418. C f . ctEinleitung...)), dins Op. cit., p. 365; la lli~óés <<\Vasist Metaphysik?),. C f . ctDie Zeit des Weltbildes~, dins Holzwege, p. 70. Cf. Op. cit., ps. 70-71. C f . Op. cit., p. 71. Cf. ctwissenschaft und Besinnungs, dins Vortrage und Aufsatze, p. 46. Cf. OP. cit, p. 51.
Estudis i assaigs

6

temporalitat. Els romans tradu'iren el mot grec 6vÉpys~a(realitat) per actus. Amb aquest terme, el real és pensat com el producte d'una actio. <(El real és ara el conseqüent. La conseqüi:ncia és produida per quelcom que la precedeix, per la causa. El real a~areix llavors a la llum de la causalitat de la causa efficiens... ,, Finalment, com a prolongació de la relació causa-efecte, la successió passa a un primer pla, i amb ella el transcurs temporal. Kant coneix la causalitat com una regla de la successió (Zeitfolge). Als treballs més recents de W. Heisenberg, el problema causal és un problema purament matemitic de mesura de temps)>.19 Amb la modificació de la noció de veritat en tant que adaequgtio en certitudo, que té lloc amb Descartes, i la introducció del real dins l'hmbit de la causalitat queden posades les bases per a la moderna concepció del real. <(Ara el real es mostra en el resultar (Erfolgen). D'aixb, se'n segueix que la cosa real (Anwesenden) assoleix una posició (Stand) estable i, com a tal posició, és descoberta. El real es mostra ara com a objecte (Gegen-St~nd)n.~' Amb la determinació del real com a l'objectiu es posen els fonaments per a l'aparició de la citncia moderna i l'inici dels temps moderns. Les proporcions del nostre article no ens permeten seguir aquí l'explicació que Heidegger fa de la cii:ncia. El que, perb, cal que en retinguem és el fet que les bases de la citncia són posades per la filosofia. Més encara, el mateix desplegament de les citncies, l'amplitud i la profunditat de llurs descobriments es troben sempre delimitats per la realitat prbpia de I'objecte investigat i alhora en dependtncia respecte a aquesta realitat. Aixi, <(la natura, l'home, la histbria, el llenguatge romanen per a les citncies (que se'ls proposen com a objectes d'investigació) l'inevitable (Unumgüngliche) que ja regeix el marc de llur objectitat (GegenstÜnd~gkeit))>.~~ És que allb que són tots aquests <(objectes)> estat decidit ha prkiament dins el camp de la metafísica. Aixi, les citncies prolonguen el moviment del coneixement en la direcció en qut l'ha orientat la filosofia. En aquest sentit, Heidegger diu que si les citncies poden passar-se ara de la filosofia és perqui: la tenen a llur base. Per& <(perqui: les citncies brollen del més profund del procés histbric de I'Occident europeu, és a dir, la marxa filosbfica, per aixb avui estan en condicions d'estampar l'emDremta es~ecíficaarreu de la terra a la histbria de l'home ... L'energia atbmica. " descoberta i alliberada per les cii:ncies, és representada com la puixanga mateixa que ha de determinar la marxa de la histbria. Segurament no hi hauria hagut cisncies, si la filosofia no les hagués precedides i anticipades)>.22 Preguntar-se qui: és la citncia contemporhnia implica en darrera instgncia que hom es pregunti qut és la filosofia. I si intentar veure qui: és en el fons la citncia és I'ineludible per al pensament esperonat per la indigtncia dels temps moderns, li és també ineludible plantejar-se quin és el tret principal de la filosofia. Ara, <(lafilosofia és metafi~ica)>.~~ La pregunta qui: és ia filosofia és, doncs, qut és la metafísica. Assajar de respondre aquesta pregunta és el que constitueix el nucli pr6piament dit de la majoria d'obres de Heidegger. Qualsevol dels seus textos podria servir per introduir-nos a la seva concepció de la metafísica. Ara, per la importhcia que aquest tema té per comprendre justament els altres aspectes del penCf. Cf. Cf. Cf. 23. Cf. Denke~zs,p.
19. 20. 21. 22.

Op. cit., ps. 50-51. Op. cit., p. 51. Op. cit., p. 61. Was ist das -die Philosophie? (Pfuíiingen 1957), p. 14. <(DasEnde der Philosophie und die Aufgabe des Denkens~,dins Zur Xache des 61. Vegeu Apendix de textos de Heidegger I.

Els Marges, 10. 1977

7

sament heideggeriii, hem reprodu'it íntegrament un text que creiem que en pot ser especialment aclaridor. Es tracta de la primera part de la comunicació Das Ende deu Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Remetem, per aixb, el lector a l'apirndix de textos. Aquí, en canvi, prenem un altre text més específicament ctfilosbfic)>que, nogensmenys, ens situa tot seguit al centre de la seva concepció de la metafísica. Al tercer parhgraf del capítol VIII del tom 11 de l'obra sobre Nietzsche podem llegir: <(Desde sempre la metafísica distingeix entre "qut un ens (Seienden) és" i "que un ens és". El llenguatge escolbtic coneix aquesta distinció com la de l'ess2ncia i l'existtncia (quidditas i quodditas)n." Tanmateix, ambdues, l'essirncia i l'existirncia, apunten a l'ens (el real), tot i que per aixb els cal haver-se recolzat abans en l'ésser (Sein), baldament aquest no hagi estat pensat mai com a tal, és a dir, independentment de l'ens. Aixb fa que l'ésser aparegui sempre ambiguament i que, per aquesta raó, tota una constellaci6 de mots essencials en revelin aspectes, mai, perb, la seva integralitat. El pensament es troba, així, abocat a no poder-se enrigidir en un punt inamovible i, en canvi, es veu provocat a fer sobresortir ara un aspecte de l'ésser, ara un altre, de manera que, cada vegada, a partir d'ell, la diferirncia d'essPncia i existirncia apareix des d'una nova p e r s p e c t i ~ a . ~ ~ Semblantment, puix que aquesta difercncia és el tret bhsic de la metafísica, és a dir, del pensament occidental, cadz vegada que es mostra distintament s'obre per a l'home occidental una nova manera de veure la realitat i d'actuar-hi. D'aquesta posició neix la polirmica de Heidegger amb la investigació histbrica. La histbria occidental és, en el fons, la histbria de la metafísica, i aquesta, al seu torn, és un <(producte)>de l'ésser. Per on, inversió desestabilitzadora de les aevidirncies)>que imposa el sentit comú de les ciirncies. No són les accions dels homes les que decideixen l'esdevenir. ans és l'ésser el que destina 26 el sentit de les accions humanes i, doncs, de la histbria. Perb, la diferencia ontolbgica que caracteritza la metafísica, més ben dit, la fi de la seva histbria que ha comengat amb les inversions que n'han fet Nietzsche i M a r ~ , 2 ~ a preguntar-se qui: és en ella mateixa. Encara més, puix que tots porta els homes ara estan immergits en el món de la metafísica, necessiriament han de descobrir que <tel que és digne de preguntar-se)) (das Fragwii~di~e) per l'esés sPncia (el quir, el quid) com a pas previ per arribar al que ho és eminentment, és a dir, l'ésser. Per aixb, Heidegger maldarii en totes les seves obres per fer veure la necessitat de aüestionar amb vista a l'essencia. Aixb, tanmateix, e i s porta altra vegada al punt de.partida de I'ambladura de Heidegger. Ara podem entendre, tal vegada, que la pregunta <tqu; és la ciirncia?n sigui formulada com <(quina és l'esssncia de la ciencia?)>. Aquesta pregunta, al seu torn, ens mena a una nova consideració de la cihcia. Al curs titulat Was heisst Denken? trobem la seeiient indicació: ctl'essirncia de la citncia actual cal " cercar-la en l'essencia de la tircnica moderna)>.28¿Com descriu Heidegger l'essirncia de la tircnica? Per aixb el text fonamenta1 és Die Frage nach der technik. Es tracta d'una
24. Cf. Nietzsche 11, p. 400. Vegeu també ((Brief über den "Humanismus,,~~ IV'egmardios ken, ps. 328-329. 25. Cf. Nietzsche 11, ps. 450-454; <(Subjectitat und Subjectivitat,. és, Heidegger el relaciona amb el 26. <<Destí)> en alemany, <(Schicksab i <(Geschick)>; mot ctGeschichte)>,cthistbria,. 27. Vegeu Apkndix de textos de Heidegger, I. 28. Cf. WQSheisst Denken?, p. 53.

8

Estudis i assaigs

conferencia pronunciada el 18 de novembre de 1953 a Munic. La discussió s'estableix d'entrada en la forma d'una crítica de la concepció comuna avui segons la qual la tecnica és essencialment un mitjh. Aquesta concepció <(pot ser anomenada la concepció instrumental i antropolbgica de la t e ~ n i c a > > . ~ ~ com que, Perb, <ton domina la instrumentalitat, impera la causalitat)>,30la representació corrent de l'essencia de la tecnica duu a escandallar I'origen, grec, de la noció de causalitat. Aquesta es troba circumscrita a l'dmbit de la noiq6~<, la prod~cció.~' de H i ha producció, perb, només en el cas que alguna cosa inexistent esdevé existent. El pas de la inexistkncia a l'existencia, Heidegger l'explica, comentant un passatge del Banquet de Plató, com el pas de l'estat d'amagament (Verborgens) al de cerca traduir fideldesamagament (Unverborgens). El terme de <(desamagament)> mot que els romans tradu'iren per ueritas. ment el mot grec drh-hOe~a, Amb aquest mot, per altra part, assolim el fons del que, per a Heidegger, constitueix l'origen mateix del món occidental i que, en aquest sentit, és <telmés els digne de preguntar-se)>.A partir de l'drh?@~~a, grecs es veieren orientats cap a l'kóv, l'ens, la cosa present (Anwesende), i és sobre aquest mot que s'articula per primera vegada la dualitat fonamental de la metafísica. De més a més, ja que el primer moment d'un procés només apareix com a tal a la fi 32 d'aquest procés, i que és en el desplegament de I'essencia de la tecnica en que apareix aquest moment, l'essencia de la tscnica es revela com la culminació de la metafísica. Així mateix, es revela com un mode, baldament sigui el darrer, del desamagament que ha determinat totes les visions de la realitat que componen la histbria de la metafísica. sense, Ara, per bé que I'essSncia de la tecnica es trobi arrelada en la n o i q 6 ~ ~ perb, ser idkntica al que aquest mot significava originalment, aquesta essencia ha pres en I'actualitat un tret específic que la distingeix de la producció en el sentit de la n o i q 6 ~ Heidegger concep l'essencia de la tecnica moderna com el <(mode ~. segons el qual el real es desamaga com a fons d'existencies disponibles)>.33 Així, en tant que el real és provocat a manifestar-se com a <(fons de material disponible>>,l'esshncia de la tecnica pren més prbpiament el cariicter d'una provocació adre~ada conjunt del al I, tanmateix, d'aquesta totalitat, és clar, en forma part -i aixb d'una manera central- l'h0me.3~L'home, per tant, es troba provocat a mostrar-se essencialment també com a <(materialdisponible)>. Aleshores apareix el tipus metafísic d'home que correspon al desplegament de l'essencia de la tecnica, a saber, l'home en tant que t r e b a l l a d ~ r I ~ ~ que, amb l'es. és sencia de la tecnica, el treball en ell mateix esdevé una categoria metafísica fonaEl treball configura tots els aspectes essencials de la vida contemporhnia. El treball, perb, tot i el seu específic pes metafísic, no pot ser compres prbpiament si no ho és a partir de l'essencia de la tecnica, pel fet que és un epifenomen ~~ del desplegament d ' a q u e ~ t a .Aquest tipus metafísic d'home és la forma més
29. Cf. ctDie Frage nach der Technika, dins Vovtrage und Aufslitre, p. 14.

30. C f . Op. cit., p. 15. 31. Cf. Op. cit., p. 19. 32. C f . Op. cit., p. 30. 33. C f . Op. cit., p. 31: ctEs ist die Weise, nach der sich der Wirkliche als Bestand entbirg6. 34. Cf. Op. cit., PS. 22 i SS. 35. Cf. ctDie Zeit des Weitbildes)>, dins Holzwege, p. 96. 36. Cf. ctZur Seinsfragea, dins Wegmauken, ps. 403-404. 37. Ibid. 38. Cf. Op. cit., p. 302.
Els Marges, 10. I977

palesa que pren el perill que hi ha en I'esskncia de la tecnica. La característica perillosa de la figura del cctreballador)>és crque l'home avanci fins a l'extrem de la possibilitat de perseguir i fer progressar únicaments la manera tecnica d'aproximar-se al El perill que hi ha en l'essencia de la tkcnica és no pas l'acció de les mhquines i aparells tkcnics, crl'acció dels quals pot ser eventualment mortal)>,@ sinó el fet que allh on domina, foragita tota altra possibilitat de desamagament (del real). <(Amaga sobretot aquest altre desamagament que, en el sentit ~, de la n o i q 6 ~ produeix i fa apareixer la cosa real (Anwesende)>>!l Tanmateix, en la mesura que l'essencia de la tkcnica és vista com un mode del desamagament, no només posa en perill l'ésser de l'home, sinó que aporta <tel que salva), (das Rettende): <(Antany,el nom de zfxvq designava també el desamagament que produeix la veritat en l'esclat dei que apareix. Antany, zdxvq designzva també la producció del ver en el bell. La n o i q 6 ~ r les belles arts s'anomenade va també ~Éxvq)>."Finalment, hom donh el nom de noiq6~5,com al seu nom propi, al desamagament que penetra i domina tot l'art del bell: la p0esia.4~ Fins aquí el camí de Heidegger que hem intentat de refer ens ha dut gradualment de I'experikncia dels temps moderns com a kpoca de I'extrema indigencia a la <(inevitable)>interrogació de la cikncia; aquesta ens ha remes a la metafísica, la qual al seu torn ens ha portat a veure l'esscncia de la tkcnica com la forca que pot provocar la formació d'un tipus hum& ctd'una sola dimensió), que serh, de més a més, l'únic arreu del planeta. Nogensmenys, l'essencia de la tecnica, per la seva prbpia estructura histbrica, comporta ensems que hom es fixi en el que s'hi agermana al seu fons, aixb és, <(laproducció del reals en tant que n o i q 6 ~ r ; de retop, perb, hom descobreix el tronc comú del qual surten ambdós modes essencials: l'essencia de la veritat en la seva accepció grega. Amb ella, el pensament de Heidegger gira categbricament i entra en un hmbit dominat no ja pel discurs científic i metafísic, sinó per Part i, en especial, per la poesia. Semblantment, si en tota la primera part ha cercat de desfalcar i <{destruir)> pseudo-eviles dencies de la racionalitat científico-tecnica que impera avui, després d'aquest tombant (die Kehre) es proposa la tasca d'<rajudar a fer I'experikncian 44 <(de la possibilitat que la civilització mundial tal com ara tot just comenca superi algun dia la seva actual configuració tecnica, científica i industrial, com a única mesura d'una estada de l'home al Tanmateix, si la discussió de l'esskncia de la ciencia s'havia d'acomplir com a crítica radical de la crcultura)> (aix6 és, dels corrents culturalistes i anticulturalistes) i concretament del sector científic del món de la cultura. en el cas de l'art ~ e i d e ~ també efectua una critica del sector artístic de la A t u r a , sector que ~er hom coneix amb el nom d'ctestetican. També en prhcticament totes les seves obres hi ha passatges on exerceix aquesta ((critica de la critica artistico-literAria)>. Aquest és el punt que més ens caldria exposar, puix que aquest article apareix en una publicació especialitzada en literatura i lingüística. Creiem, amb tot, que fóra mistificar el sentit propi de les paraules de Heidegger exposar simplement
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

C f . ctDie Frage nach der Tecnntk,, dins Vortrage und Aufsatxe, p. 33. C f . Op. cit., p. 36. Vegeu també ctWozu Dichter?~,dins Holxwege, ps. 271-272. C f . ctDie Frage nach der Technik,, dins V . u. A., p. 35. C f . Op. cit., p. 42. Ibid. C f . Nietzsche 11, p. 392. C f . <(DasEnde der Philosophie...)), dins Zur Sache des Denkens, ps. 66-67.
Estudis i assaigs

esquemitica aquest aspecte del seu pensament. Car una de les seves caracteristiques és I'estreta interdependencia que mantenen totes i cadascuna de les seves parts. Així i tot, donades les limitacions intrínseques d'un article que es proposa sobretot poder permetre a cadascú de poder-se endinsar en les obres del pensador alemany sense veure's abocat a la incomprensió més descoratjadora, intentarem tot seguit de fer veure com es traga el seu camí en el camp de l'art i de la poesia, per on, al mateix temps, ens sembla que hon podri deduir fhcilment els termes en que es desenvolupa la crítica heideggeriana de la crítica artístico-literhria. D'entrada, val a dir que tot el que hi és enunciat sobre l'art és assumit i, per dir-ho així, accentuat i realgat en la discussió de la poesia. al'art, aixb és, poesia (7toiq6~~)>>, diu al text fonamental sobre l'esskncia de la tecnica o, més com articular ment. com en el text bisic sobre l ' a r ~ " ~ trobem recalcat aixb mateix: on . ;(~'essi.ncia de I'art és la poesia)>. Gs cert, tanmateix, que potser el terme de crDichtung)>hauria de ser traduit més prbpiament no pas per <(poesia>>, ha que acabat per significar gairebé unívocament <(l'art de fer versos>>, sinó per l'adjectiu En substantivat <tel poktic>, en el sentit de <(noi-rj61,<)>.4' tot cas, assenyalem aquí que la discussió de l'art és remesa a la de la poesia; art i poesia Heidegger els engloba, tot i mantenir uns certs matisos diferencials, en el mot fonamental <tDichtune>>. aue. d'altra banda. és el sentit original de l'essencia de la tecnica. Una altra remarca previa és també necessiria. Els textos prbpiament <cpottics)> tal vegada no són pas les millors fonts per veure la concepció heideggeriana del poetic, car són en rigor aplicacions d'aquesta concepció a textos de poesia, aplicació que permet al seu torn un cert ús del vocabulari que aquests mateixos textos aporten. En efecte, els comentaris heideggerians de poemes de Holderlin, Rilke, Trakl, Hebel o Stefan George no són tant aproximacions crítiques a aquestes obres com, més aviat, utilitzacions de llurs components lexics i sinthctics amb vista a assolir un nivell d'expressió propi al pensament de Heidegger, nivell altre que el que imposa el discurs lbgic, doncs metafísic. I és que en la mesura que el propbsit de Heidegger és arribar a poder pensar quelcom d'anterior a la metafísica, el seu llenguatge s'ha de moure per forca fora del marc lingüístic regit per la Ibgica. Ara, aquest el troba en la poesia. El text fonamental sobre la poesia és la conferencia Holderlin und das Wesen der Dichtung, inclbs en els Erluuterungen zu Holderlins Dichtung. Per a aquest text, remetem el lector a la traducció (l'única íntegra que ha estat feta d'una obra Ara bé, com que, de Heidegger a la nostra llengua) que en féu Eusebi C0lomer.4~ ja ho hem dit abans, la seva concepció de la poesia es troba repartida per gairebé totes les seves obres, no ens cenyirem, doncs, a un sol text, sinó que assajarem de donar el tragat general d'aquesta concepció. són Hem vist que l'art i la poesia, és a dir, la noiy61,~, un mode en que el desamagament del real s'esdevé est).^' Aquest mode consisteix en el fet que mostra el real com al real. Altrament dit, fa veure no tant el real (un parell de sabates de pages, en un quadre de Van Gogh) com la seva essencia, la seva realitat (la realitat d'aquest parell de sabates). Quan aquest mode esdevé efectiu,
u , * ,

46. Cf. aDer Ursprung des Kunstwerkes)), dins Holxwege, p. 62: <<Das Wesen der Kunst ist die Dichtung.u 47. Cf. Op. cit., p. 60: ctDie Poesie ist nur eine Weise des lichtenden Entwefens der Wahrheit, d. h. der Dichtens in diesem weiteren Sinne., 48. Fou publicat com a apendix al seu estudi sobre el pensador alemany Heidegger: pensnment i poesin en l'abstizcia de Déu (Barcelona 1964). 47. Cf. ctDie Frage nach der Technikn, dins Holzwege, p. 44.

Els Marges, 10. I977

11

el desamagament, i no tant el real, apareix (er~cheint).~ <tL'apartixer és, en tant que essencia del desamagament (Wahrheit) esdevinguda efectiva, la bellesa)>?' La bellesa fa apareixer el real tal com és en la seva essencia. La bellesa no <(provoca)> el real, no el forca a apartixer com a <(materialdisponible)>, no el converteix en pur mitjh, ans en serva l'ess&ncia?*La bellesa salvaguarda no tant el real tal com apareix, com la possibilitat mateixa d'aquesta aparició, i així manté el real lliure de tot condicionament extern a ell. L'aparició del desamagament del real com a tal, la bellesa, és, per tant, el mode suprem en qui: pot advenir (eueignen) el desamagament. Ara, com a mode del desamagament, el bell es troba determinat per qualsevol modificació que s'esdevingui a l'essencia d'aquest. <(A cada canvi de l'essencia del desamagament (Wahrheit) correspon una histbria de l'art occidental), ?3 Aixb explica que, d'una banda, resulti absurd aplicar a l'art el concepte de p r ~ g r é s . 'Heidegger proposa, doncs, una certa resposta al problema plantejat per ~ Marx sobre la permanencia de l'art més enllh de les epoques i les cultures en qui: fou p r o d ~ i t D'altra banda, mostra com a pseudo-evidencia la creenqa que .~~ l'art és fruit de l'experikncia viscuda o de la sensibilitat pel bell en ell mateix. Ara bé, hem vist que si totes les arts remeten essencialment al poetic (Dichten), la poesia (Poesie), en tant que art de fer versos, ha de mantenir en certa manera una posició sobresortint dins el conjunt de totes les arts?6 En quin sentit, perb, la poesia ateny aquest rang? En I'hmbit propi de cada art, un sector b b i c del real és salvaguardat, cada vegada, a la llum d'una determinada manera d'aparkixer la totalitat del real. Com que en aquesta totalitat l'home hi manté una posició central, amb tot i que no pas fonamental," en cada art es realitza, cada vegada, una certa exposició determinativa de l'ésser de l'home. I, tanmateix, puix que la poesia (Poesie) és ctl'art de és la paraula), (Sprachkunst) i la paraula (Aóyo~) on I'ésser de l'home s'aplega,5' la poesia fa apareixer més immediatament que cap altra art la humanitat de l'home. En la poesia es revela més directament que en cap altra ccproducció essencial)> la pertinenca de la realitat humana al desamagament (Wahrheit) de la totalitat del i aixb perque en ella és remesa a la seva essencia: la paraula (Sprache). L'essencia de la poesia (Sprachkunst) és el que salvaguarda i exposa (Xhye~v)l'esskncia de l'h~me.~' la poesia, la paraula apareix essencialment. En Amb tot, <(enla representació corrent la paraula és un mitjh de comunicació. Serveix per a conversar i concertar-se (Verabredung), en general per a comprendre i fer-se comprendre. Per6 la paraula no és només ni principalment una expres50. Cf. Op. cit., p. 67. Vegeu Aptndix de textos de Heidegger 11". 51. Ibid. 52. Per a una discussió de I'experiPncia artística, vegeu especizlment els comentaris a la frase d'Angelus Silesius: ctLz rosa és sense perqutn, i a una lletra de W. A. Mozart, en la qual aquest parla de la ctinspiració)>,dins Der Satzl vom Grund (Pfullingen 1957), ctNeunte Stundeu, ps. 117-128, i ctFünfte und sechste Stunden~, 63-90. ps. 53. Cf. ctDie Frage nach det Technik),, dins Holzwege, p. 68. Vegeu ApPndix de textos de Heidegger 11". 54. Cf. ctDie Zeit des Weltbildes)>, dins Op. cit., p. 71. 55. Cf. Karl MARX,Grundrirse deu Kritik des polrtircheíz dkoaomie, nota final. 56. Cf. aDie Ursprung des Kunstwerkesa, dins Holzwege, p. 60. 57. Cf. <{B. "Hitfnanismus,,n, dins Wegmarken, ps. 333-334. 58. Cf. ctLogos,,, dins V. und A. 59. Cf. <<B. "'Humanismus,,a, dins Wegmarken, ps. 321-322. dins 60. Cf. <<Logos)>, V. und A., ps. 208-220.

-

12

Estudis i assaigs

si6 oral i escrita del que s'ha de comunicar. És .quelcom més que un simple tragi (befordet) del que se sap i del que no se sap (Verdeckte und Offenbare) expressat en mots i frases, perquk la paraula revela el real com sobretot un real>>.61 aixb, puix que la paraula dóna nom, cada vegada, a la realitat del Per real, cada parlar comporta, per a cada poble, una determinada capacitat de percepció d'aquesta realitat. En la paraula de la poesia es preparen per a cada poble les nocions histbriques (geschichtlichen) de la seva esskncia, és a dir, de la seva manera de pertiinyer a la histbria del La funció de la poesia és la <(funda~ ció de la veritat>>( W a h ~ h e i t ) ?en el sentit de preservar per a un poble determinat la seva peculiaritat i, així, disposar-10 per a la histbria de la humanitat. Nogensmenys, si la poesia (Sprachkunst) assoleix aquest rang és perqus la .i paraula (Sprache) és en ella mateixa poesia ( D i c h t ~ n g )H~ ~ha en les darreres obres de Heidegger una preocupació creixent per l'esssncia de la paraula, fins al punt que ell mateix ha arribat a concebre els seus treballs com <(encaminaments cap a la paraula>>!' La paraula es revela com el lloc on es decideix la histbria de la humanitat. Es en el mode com apareixen, cada vegada, els mots fonamentals que el pensament descobreix, com ctallb que cal ser pensat>>,una certa manera d'aproxin~ar-seal real i no pas una altra. Així, Heidegger pot dir en rigor que és el que hi ha al fons d'aquests mots i, doncs, de la paraula mateixa el que ha determinat la nostra histbria. També en aquest cas es repeteix la inversió de l'opinió comuna. De la mateixa manera que no és la cikncia la que descobreix el real, sinó que és una certa revelació previa del real allb que possibilita la cikncia i els seus <(descobriments)>,no és la paraula un instrument de la subjectivitat, ans és la subjectivitat un fruit de l'esssncia de la paraula. No és que la paraula no sigui res d'humh, ans la paraula és anterior a tota determinació de la humanitat de l'home. Aixb trasbalsa la concepció actualment admesa de l'esskncia del llenguatge -concepció de rel metafísica perquk és subjectivista, segons la qual el llenguatge és una activitat de l'home-, alhora que en reclama una inversió. Puix que l'home no fa sinó seguir l'orientació que li ha tracat l'esskncia de la paraula, Així, prbpiament no és la paraula és en la seva esskncia la paraula de l'e~skncia.6~ l'home qui parla (de l'home, del real), sinó la paraula en la seva e~skncia.6~ Amb aquest enunciat, Heidegger ateny la radicalització extrema de l'exigkncia de sostreure I'art i la poesia a l'esquema metafísic de la relació subjecte-objecte. Semblantment, el llenguatge no pot ser qüestionat i no ho ha de ser a partir de l'home de les seves activitats, sinó a partir del llenguatge mateix.68 La paraula, perb, és també el lloc on advé el pensament. <(El pensament, doncs, és poesia (Dichten)~:' El pensament també <(produeix>> real, el mostra, el cada vegada, com a tal en la seva realitat. Es ell, fins i tot, <telmode original del p o i . t i ~ > > . ~pensament és en aquest sentit pensament d'aquell mateix fons que El parla en l'esshcia de la paraula. <(Elpensament és el dictare original. El pensa61. C f . ctDie Ursprung des Kunstwerkes),, dins Holzwege, p. 60: ctbringt das Seixendes als ein Seienden ins Offene.), 62. C f . Op. cit., p. 61. 63. C f . Op. cit., p. 62. 64. C f . Op. cit., p. 61. 65. C f . Unterwegs zur Sprache, ps. 93 i SS. 66. Cf. Op. cit., p. 181. 67. C f . Hebel -deu Hausfreund (Pfullingen 1957), p. 36. 68. Vegeu la segona part de Gelassenheit. 69. C f . ctDer Spruch des Anaximander),, dins Holzwege, p. 303. 70. Ibid.

Els Marges, 10. 1977

ment és la poesia primera (Urdichtung) que precedeix tota poesia (Poestel. Aixi mateix, tota poesia (Dichten), tant en aquest sentit més ampli com en el més restringit de l'art poetica, és en el fons pensament.?' El problema de la relació entre pensament (Denken) i poesia (Dichten) és tal vegada la dificultat terminolbgica més greu amb que ha topat Heidegger. La irresolució definida d'aquest problema dóna al seu estil una ambigüitat que sovint I'ha fet ser menyspreat o ignorat com a extravagant. Sembla que certs comentaris d'Herhclit o d'Aristbti1 es despleguin com una divagació poetitzant, mentre que les clarificacions de poemes de Holderlin, Rilke o Hebel hom tendiria a qualificar-les de textos ctfilosbfics)>.on se'ls intenta fer dir coses Que els mateixos poetes no haurien admes ni tan solament s'haurien arribat a imaginar poder-ho d& mai. Al capdavall, perb, l'estil heideggerih no és sinó una conseqüi.ncia de I'intent de trobar un discurs fora de l'hmbit de la lbgica i de la metafísica. un discurs que " correspongui al que és anterior a ambdues. Per aixb, ~ e i d e ~ es eveu obligat ~ r sovint a posar en guhrdia contra un freqüent malentes fruit dels nostres hhbits lingüístics: <(quan és compres [el seu llenguatge] com oposat al de la ciencia, apareix aleshores, des del punt de vista del discurs científic, com una poesia esguerrada, i quan, en canvi, s'aparta assenyadament de la poesia sembla la superciencia aue voldria ultra~assartotes les cicncies en cientificitat)>.?* Val a dir. tanmateix. que Heidegger, si bé no ha detallat mai les diferencies que separen poesia i pensament, ha recalcat manta vegada la no identitat d'ambdues. Al parhgraf següent a la citació anterior declara: <(precisamentperqui: el pensament no és poesia, sinó un discurs i un Darlar original de la ~araula.li cal restar en la proximitat de la emfatitzi aixb mateix: <(El dir que ks la poesia i el poesia>>. la maieixa A dir que és el pensament no són mai idtntics; per6 sovint són el mateix, a saber, auan l'abisme entre ~ o e s i a Densament s'obre de bat a bat. Aixb es dóna Quan i la poesia és elevada i el pensament profund.)> De fet, <(poesia i pensament s'assemblen en la cura que tenen per la paraula)>, per6 difereixen en el fet que <tel pensador diu l'ésser (Sein) i el poeta anomena el sagrat (Heilige))>?4L'ésser i el sagrat són, perb, dos modes del mateix. Aixb comporta que poesia i pensament siguin el mateix en llur mateix fons. Poesia i pensament són <(dos troncs que es drecen l'un al costat de l'altre sobre un mateix ~bl>>.~' Aauest sbl ens ha aDaregut " com l'essencia de la paraula. Aixi, no és que quedin absorbits en aquesta mateixa essencia ans és aquesta mateixa essencia, en canvi, el que, alhora que els acosta, els manté separats. Poeta i pensador <(viuena prop en els cims més distants)>.?6 En un comentari a l'himne de Holderlin aWie wenn arn Feiertage. ..D, Heidegger manlleva els termes <timmediat)> <(mediat)> un comentari que féu Holi a derlin d'un fragment de Píndar, en el qual cercava d'expressar especulativament l'essencia del pensament. En el tractament que en fa Heidegger, perb, serveixen per a mostrar l'estatut de la poesia i el pensament en l'essencia de la paraula: la paraula, que és prbpiament l'immediat, només pot apareixer com a tal mediatitzada en el p0ema.7~ Aixi mateix, podríem afegir, aixb s'esdevé semblantment, perb no idkntica, en el pensament. L'esscncia de la paraula, és a dir, el desamagament
L

71. Ibid. 72. C f . W a s heisst Denken?, p. 155. 73. PS. 8-9. 74. C f . ctNachwort...)>, dins Wegrnarken, p. 312. 75. Cf. Aus der Erfahrung des Denkens (Pfullingen 1954), p. 25. 76. Cf. ctNachwort...n, dins Wegmarken, p. 312. 77. C f . Erlauterungen zu Holderlins Dichtung (Frankfurt 1951), ps. 70-71.
Estudis i assaigs

del real, apareix en els dos modes en qui: <(ve a la ~ a r l a n . 7 ~ obstant aixb, pel No fet mateix que aquesta ess2ncia es revela, cada vegada, en un mode o en un altre, ella, com a tal essirncia, apareix com allb que en la seva totalitat sempre s'amaga al fons d'ambdós modes. El cariicter propi de la poesia i del pensament és fer, cada vegada, que hom recordi aquest amagament en tant que essencia del desamagament i que hom esdevingui atent al que, des d'aquest fons de la paraula, ens ateny i ens encamina cat, a una manera de veure el real i. doncs. d'acomolir una determinada <thistbria)>. ~ k e s i a pensament són a prop l'una' de l'al'tre, i diuen, cada vegada, el mateix del mateix. Poesia i pensament es troben sol.licitats per aixb mateix que determina el sentit de tot el aue d'essencial s'esdevé ara arreu del món. Ensems. erb, , aquest fons original, perqui. és el més és el que roman més amagat i, doncs, oblidat. Aquest oblit implica la incapacitat de comprendre prbpiament el aue s'esdevé arreu. Per aixb. ades~résaue la tecnica moderna ha afermat la seva dominació arreu de la terra,'no &en nimés els Sputniks i tot el que se'n deriva entorn del nostre planeta, ans la realitat del real (das Sein als Anwesen) en el de (berecbenbaren Bestandes) oarla sentit de fons com~utable material dis~onible gairebé uniformeient a tots els habita& de 1 terra, sense que els habitants ; dels continents extraeuropeus en siipiguen prbpiament res, o, encara més, estiguin en condicions de ~ o d e rsaber d'on orové aauesta determinació de la realitat (Sein). (Menys po&-ien revelar un sacer com Laquest els atrafegats desenvolupadors que avui empenyen els anomenats subdesenvolupats cap al camp d'escolta d'aquesta interpellació de l'essencia del real que parla des del més propi de la tecnica moderna.))>* El saber contemporani que es desplega a partir de l'essencia de la tecnica ha gairebé una e ~ o c a .la característica essencial de la aual és la manca afaiconat " de pensament sobre l'origen del sentit d'aquesta &poca. Conseqühncies necesslries d'aquesta manca són <(la cihncia moderna i l'estat totalitari)>?' En ambdós no solament no és reconeguda aauesta manca. sinó aue a més és considerada precisament com el mom&t culkinant del desplegaGent del saber. Amb ella s'estén l'opinió que la nostra epoca ha aconseguit superar la indigencia a que ha estat sotmesa la humanitat des de sempre. L7ilpocade l'essitncia de la titcnica es manifesta d'entrada i a si mateixa com l'epoca de l'absencia d'indighcia; quan, <tl'absi.ncia d'indighcia és la indighncia Perb com, llavors, podria ser coneguda aquesta indigencia? Més que mai són necessaris ara poetes i pensadors. Car només ells poden fer que <(despertiuna disponibilitat de l'home per a un possible els contorns del qual romanen obscurs i incert l'ad~eniment>>?~ tasca de poetes i pensadors és <(ajuLa dar a fer l'experiencia que la manca d'indigencia és l'essencia mateixa de la indighncia~,8~ perqui. <(nomésaixí esdevindrem mestres del que, sense aixb, puix que hom el considera no digne de ser qüestionat, pot més que no salt res^.^^ Només la cura que poetes i pensadors tenen per l'essilncia de la paraula pot treure de 1'0blit el sentit del que s'esdevé ara arreu del planeta.
? L

,

L

L

r

78. Cf. Unterwegs rur Sprache, p. 242. 79. Cf.ctNietzsches Wort '"Gott ist tot,,^, dins Holzwege, ps. 245-246. 80. Cf.ctZeit und Seins, dins Zur Sache des Denkens, p. 26. 81. Cf. <(Wozu Dichter?,, dins Kolzwege, p. 267. 82. Cf.Nietzsche 11, p. 397. 83. Cf.<(Das Ende der Philosophie...)>, dins Zur Sache des Denkens, p. 66. 84. Cf.Nietzsche 11, p. 392. 85. Cf.Die Frage nach dem Ding (Tübingen 1962), p. 32.
Els

Marges, 10.

1977

Heidenner conclogué una lletra adrecada a Ernst Junger (lletra en la qual intenta d'esbossar el que podria ser el llenguatge que correspon a la necessitat fonamental del nostre temps) amb una citació de Goethe que resumeix plenament la preocupació heideggeriana de trobar aquest llenguatge. Nosaltres la reprodu'im íntegrament amb la intenció que aporti una darrera llum a la fita que guia tot el carni de Heidegger: <(Quan un home considera paraula i expressió com a testimoniatges sagrats, i els vol no pas utilitzar, com xavalla o bitllets, només per a un comerg rapid i momentani, ans els vol saber bescanviats en el comerc de l'esperit com veritables equivalencies, aleshores hom no el pot criticar si presta atenció a la manera com unes expressions tradicionals, en les quals ningú no veu res dolent, excerceixen, tanmateix, una influencia perniciosa, emboiren les maneres de veure, alteren el concepte i donen a totes les disciplines una direcció equivocada.)>86

86. ctZur Seinsfrage),, dins Wegmarken, ps. 425-426.

A MANERA D'ENDRECA
El trasbals que per a una obra suposa tota presentació i la relativa violPncia a q d és sotmesa quan és tradui'da, no són sinó el ressb que aquesta mateixa obra suscita. Fer arribar el seu so original a indrets que paguin esdevenir fonts d'altres ecos és la fita més ambiciosa que es pot proposar allb que en el fons no és res més que un ressh. Diverses poden ser les ocasions perquk aquesta correspondkncia s'estableixi. Una d'elles té lloc tradicionalment amb motiu &una commemoració. En diades d'aquestes, veieren la llum algunes de les obres més importants de Heidegger. Al primer aniversari de la mort d'aquest pensador (25 de maig de 1976)' valgui el nostre testi?noniatge de la seva preskncia entre nosaltres.

16

Estudis i assaigs

Textos de Martin Heidegger
1. MES ENCA DE L A METAFÍSICA
Citncia i filosofia
Fins a quin punt la filosofia, a I'epoca actual, ha entrat al seu estadi final? La filosofia és metafísica. La metafísica pensa l'ens (Seienden) en la seva totalitat -el món, l'home, Déu- respecte a l'ésser (Sein), respecte a la correspondencia de l'ens amb I'ésser. La metafisica pensa l'ens a la manera de la representació que fonamenta (begriindenden). Perqui? l'ésser de l'ens s'ha manifestat des del comencament de la filosofia i amb aquest mateix comenqament com a fonament (Grund) (&pxfi, atmov, principi). El fonament és d'on l'ens com a tal, en el seu esdevenir, el seu desapareixer i el seu romandre, és el que és i com és, en tan que cognoscible, manipulable i elaborable. E n tant que fonament, l'ésser fa ser present (Anwesen) l'ens al mode que li correspon cada vegada. El fonament es manifesta com la presencia (Anwesenheit). La seva manera de presentar-se (Gegenwart) rau en el fet que, cada vegada i en el mode que li escau, produeix (hervorbringt) en la presencia el que ja és present (Anwesende). El fonament pren cada vegada, segons I'aspecte de la presgncia, el carhcter fundatiu (Gründen) com a causació bntica del real, com a possibilització transcendental de I'objectivitat dels objectes, com a mediatització dialectica del moviment de l'esperit absolut, del procés histbric de la producció, com a voluntat de poder institui'dora de valors. El tret distintiu del pensament metafísic, que escandalla l'ens fins al seu fonament, resideix en el fet que, partint del que és present, representa aquest present en la seva presencia i, així, l'exposa, a partir del seu fonament, com a ens ben fonamentat. Que volem dir quan parlem de la fi de la filosofia? Massa fkilment comprenem la fi d'alguna cosa en un sentit negatiu com a pur acabament, com a aturament d'un procés, si no com a esfondrament i impossibilitat. Contrhriament, l'expressió <(la fi de la filosofia>>significa l'acompliment de la metafísica. Tanmateix, acompliment no vol pas dir perfecció, en el sentit que la filosofia hauria hagut d'assolir la mhima perfecció amb la seva fi. No només ens manca la mesura que ens hauria de permetre comparar la perfecció d'una epoca de la metafísica respecte a una altra. No tenim cap dret a formular apreciacions d'aquesta mena. El pensament de Plató no és pas més perfecte que el de Parmenides. La filosofia de Hegel no és pas més perfecta que la de Kant. Cada epoca de la filosofia comporta la seva prbpia necessitat. Hem d'acceptar estrictament que una filosofia sigui tal com és. Perb aixb no vol dir tampoc que en privilegiem una sobre una altra, cosa que si podem fer quan tractem amb diferents concepcions del món. El vell significat del mot alemany Ende (fi) és el mateix que el del mot Ori (Lloc): ctvon einem Ende zum anderens, significa ctd'un lloc a un altre),. La fi de la filosofia és el lloc, en el qual la totalitat de la seva histbria s'aplega en la seva possibilitat extrema. Fi, en tant que acompliment, significa aquest aplegament. D'una punta a l'altra de la histbria de la filosofia, és el pensament de Plató el que, en diverses figures, resta determinant. La metafísica és platonisme. Nietzsche caracteritza la seva filosofia com a inversió del platonisme. Amb la inversió de la metafísica, ja acomplerta amb Karl Marx, s'assoleix la més extrema possibilitat de la filosofia i aquesta entra al seu estadi final. Tot intent de pensament filosbfic avui només pot desembocar a renaixences epigonals i llurs variants. La fi de la filosofia, doncs, (seria l'exhauriment d'aquest mode de pensar? No anem tan de pressa. La fi és, en tant que acompliment, I'aplegament en les possibilitats extremes. Nosaltres, perb, les pensem d'una manera massa estreta, mentre ens limitem a esperar un
Els Marges, 10. 1977

17

desplegament de noves filosofies a i'estil de les que hi ha hagut fins ara. Oblidem que, des dels primers temps de la filosofia grega, un tret decisiu de la filosofia ve a llum: la formació de les diverses ciencies a l'interior del camp obert per la filosofia. La formació de les ciencies és també llur afranquiment de la filosofia i l'organització de llur autosuficiencia. Aquesta manifestació pertany a l'acompliment de la filosofia. El seu desplegament avui est& en plena activitat per tots els sectors de l'ens. Sembla que no sigui res més que el pur exhauriment de la filosofia, quan, en canvi, en veritat és el seu acompliment. N'hi ha prou d'esmentar l'emancipació de la psicologia, de la sociologia, de i'antropologia (esdevinguda antropologia cultural), i del paper de la lbgica en tant que logística i semintica. La filosofia esdevé ciencia empírica de l'home, de tot el que per a l'home pot esdevenir objecte cognoscible de la seva tecnica, mitjan~antla qual s'installa en el món i l'afaiqona segons els modes múltiples del trebali i de la cultura. Tot aixb es porta a terme arreu sobre la base de la posada en explotació científica de cadascun dels sectors del real (Seienden), i segons les seves normes. No cal ser profeta per adonar-se que les cikncies en procés d'instdar-se arreu no trigaran a ser determinades i dirigides per la nova ciencia de base, a saber, la cibern? tica. Aquesta ciencia correspon a la determinació de l'home com aquell ésser i'essencia del qual és l'activitat en un medi social (handelndgesellschaftlichen). Per aixb aquesta ciencia és la teoria del regiment de la possible planificació i organització del treball hum&. La cibernetica converteix el llenguatge (Sprache) en un mitji &intercanvi de missatges: les arts esdevenen instruments al servei de la informació. El desplegament de la filosofia en tot un seguit de ciencies autbnomes, i, tanmateix, més i més decididament intercomunicants, és l'acompliment legítim de la filosofia. La filosofia conclou a l'kpoca actual. Ella ha trobat el seu lloc en la cientificitat de la humanitat que actua en un medi social. El tret fonamental d'aquesta cientificitat, perb, és el seu caricter cibernktic, és a dir, tecnic. Probablement la necessitat de posar en aüestió la tecnica moderna mor en la mateixa mesura en au6 la tecnica dóna més decisivament la seva empremta als fenbmens de l'univers i a la posició que hi ocupa l'home, i els regeix més exclusivament. Les cihcies estan a punt d'interpretar segons les regles de la ciencia, és a dir, des de la tecnica, tot el que en llur estructura recorda encara que provenen de la filosofia. Les categories de les quals cada ciencia depkn per a i'estructuració i la delimitació del seu camp d'objectivitat, les compren com a instruments en tant que les seves hipbtesis de treball. La veritat d'aquestes hipbtesis es mesura no només segons l'efectivitat que llur aplicació aconsegueix dins el progrés de la recerca. La veritat científica és equiparable a 17efici6nciad'aquests efectes. El que la filosofia, en el transcurs de la seva histbria, havia intentat aquí i alli, i sempre d'una manera insuficient, aixb és, exposar les ontologies de les diverses regions de l'ens (natura, histbria, dret, art), ara les ciencies se'n fan cirrec com de llur tasca prbpia. Llur interes s'adresa a la teoria dels conceptes estructurals cada vegada indissignifica ara: suposició pensable per al camp d'objectivitat que els és assignat. <(Teoria>> de categories a les quals els és atribuida només una funció cibernetica i els és negat tot sentit ontolbgit. El carhcter operacional i modklic del pensament representatiu i calculador estableix la seva dominació. Tanmateix, quan les ciitncies parlen de l'inevitable supbsit de llurs categories regionals, encara parlen sempre de l'ésser de l'ens. Només que no ho diuen. Bs clar que poden renegar de llur origen filosbfic, perb no se'n poden desempallegar. Car sempre, en la cientificitat de les ciencies, parla el testimoni de llur paternitat filosbfica. La fi de la filosofia apareix com a triomf de l'organització d'un món governat per ia ciitncia i la tecnica i d'un ordre social adequat a aquest món. La fi de la filosofia significa: comensament de la civilització mundial basada en el pensament europeuoccidental. Perb, és que la fi de la filosofia en el sentit del seu desplegament en les ciencies

18

Estudis i acsaigs

constitueix ja la realització completa de totes les possibilitats del pensament que ha pres el camí de la filosofia? O bé, ¿hi ha per al pensament, fora de l'dltima possibilitat que acabem de mostrar (aixb és, la descomposició de la filosofia en les cii:ncies tecnicitzades), una primera possibilitat, de la qual, sens dubte, el pensament fiioshfic hagué de sortir, de la qual, perb, en tant que filosofia, no podia fer-ne l'experiencia ni fer-se'n chrrec? Si fos així, llavors caldria que en la histbria de la filosofia, des del seu comeqament fins a la seva fi, hi hagués reservada ocultament una tasca per al pensament, tasca a la qual ni a la filosofia en tant que metafísica ni, encara menys, a les cii:ncies que se'n deriven, els fóra accessible. (Zur Sache des Denkens, ps. 61-65.)

I I . EL TOMBANT

Des que hom considera particularment l'art i els artistes, aquesta consideració ha estat anomenada estetica. L'estetica pren l'obra d'art com un objecte i, encara més, com un objecte de l'aEo0r)c~c, de la percepció sensible en el sentit ampli del mot. Avui hom anomena aquesta percepció <texperii:ncia viscuda,,. La manera com l'art és viscut per l'home és la clau que ens ha d'obrir a la seva essencia. L'experiencia viscuda ha esdevingut el patró determinant per a mesurar no només el gust artistic, sinó també la creació artística. Tot és experikncia viscuda. Perb potser l'experiencia viscuda és l'element on l'art mor. Ara, es mor tan a poc a poc que li cal, per a morir, uns quants segles. Bs cert, també, que hom parla d'obres d'art immortals i de l'art mateix com d'un valor etern. Hom parla així d'aquesta manera per a la qual no s'ha de ser gaire primmirat pel que fa a les coses essencials, perqui: tem que ser primmirat no acabi volent De dir <<pensar)>. qui: es té més por avui que de pensar? Quin contingut i quina solidesa té parlar d'obres d'art immortals i del valor etern de l'art? 2 0 bé són només maneres de parlar irreflexives d'una epoca en que el gran art i la seva essencia han estat apartats de l'home? En la meditació més vasta (perque és pensada a partir de la metafísica), que 1 ' 0 ~ cident posseeix sobre l'essencia de l'art, altrament dit, en les Lliqons sobre I'est2tica de Hegel, podem llegir les frases: <!Per6 nosaltres ja no tenim cap necessitat absoluta de representar-nos un contingut en la forma de l'art. L'art és per a nosaltres, pel que fa a la seva determinació suprema, quelcom que pertany al passat ...>> (Obres completes de HEGEL,X, 1, p. 16.) Hom no pot passar per alt aquestes frases i tot el que contenen, bo i constatant en contra de Hegel que, d'engh de la seva darrera lli& de l'Est2tica l'hivern de 1828-1829 a la Universitat de Berlín, hem vist aparkixer moltes noves obres d'art i corrents artistics. Hegel no va pretendre negar mai aquesta possibilitat. El que cal es preguntar-se: ¿és I'art encara un mode essencial i necessari d'advenir la veritat, mode que, doncs, decideix la nostra existencia histbrica, o ja no ho és? I si ja no ho és, encara ens cal preguntar-nos per quit. Nogensmenys, encara no ha estat dita la darrera paraula sobre aquesta afirmació de Hegel; car darrera d'eíía hi ha tot el pensament occidental des dels grecs, pensament que respon a una veritat de l'ens ja advinguda. El darrer mot sobre aquesta afirmació es dir&, si és que mai s'arriba a dir, a partir d'aquesta veritat
Els Marges, 10. 1977

19

de l'ens i respecte a ella. Perb mentrestant les frases de Hegel romanen viilides. Precisament per aixb cal saber si la veritat que aquesta afirmació enuncia és definitiva, i, en el cas que ho sigui, que se'n deriva. Problemes com aquests, que a voltes ens concerneixen casualment i a voltes clarament i directa, només ens els podem plantejar si, per endavant, meditem I'essSncia de l'art. Nosaltres hem intentat de fer uns passos cap aquí plantejant el problema de l'origen de l'obra d'art. Es tracta sobretot de fer veure bé el carkter d'obra de l'obra. El que aquí el mot ctorigens pot significar és pensat a partir de l'essencia de la veritat. La veritat de la qual es tracta aqui no s'ha d'entendre en el mateix sentit que el que hom coneix amb aquest nom i que assigna al coneixement i a la ciencia com una qualitat, per tal de distingir-la del bell i del bé, que funcionen com a valors del comportament no teoretic. La veritat és el desamagament de l'ens com a ens. La veritat és la veritat de l'ésser. La bellesa no es troba al costat d'aquesta veritat, perque quan la veritat es posa en obra, apareix. Aquest apareixer, en tant que ésser de la veritat en obra i com a obra, és la bellesa. Així, el bell pertany a I'adveniment de la veritat. El beii no té a veure només amb el plaer i no només és objecte de plaer. I, tanmateix, el bell reposa en la forma. Perb aixb solament perque un dia la forma s'iuuminii, a partir de l'ésser, com a ensitat de I'ens (Seiendheit des Seienden). Aleshores l'ésser advingué com a ~ 1 6 0 ~ . La i8Éa se sotmet a la popcp4. El ~ÚvoXov, tot unit de gopcp4 i Bhq, és a dir, l'lpyov és el al mode de I'hvb~~eca. Perb aquest mode de la presencia esdevé l'actualitas de I'ens actu. L'actualitas esdevé la realitat. La realitat esdevé objectivitat, i l'objectivitat esdevé experiencia viscuda. En el mode en quP, per al món determinat per Occident, l'ens és en tant que el real, s'hi amaga una peculiar concordanca de la bellesa amb la veritat. A la transformació de l'essencia de la veritat correspon una histbria de l'essencia de l'art occidental. Aquest és tan poc comprensible a partir de la bellesa presa en ella mateixa com a partir de l'experiencia viscuda, i aixb suposant que el concepte metafísic d'art pugui assolir l'essencia de l'art. (Epíleg de Der Ursprung des Kunstwerkes, dins Holzwege, ps. 66-68.)

La mera acció no canviar; l'estat del món, perqui: l'ésser, en tant que eficacitat i activitat, embolcalla tot ens enfront del que s'esdevé. Fins i tot, l'immens sofriment que recorre la terra no pot despertar immediatament cap modificació, perque és experirnentat només com un sofriment, és a dir, passivament, com un objecte ofert a una acció i, doncs, immergit en el mateix imbit essencial que l'acció: l'iimbit de la voluntat de voluntat. Per& la terra resta protegida en la llei insignificant del possible que és la terra mateixa. La voluntat ha imposat com a fi l'impossible al possible. L'activitat que organitza aquesta coacció i que la manté dominant, procedeix de l'essencia de la tecnica, terme que aqui és identic al concepte de la metafísica en procés d'acomplir-se. La mif formi tat absoluta de totes les coses humanes de la terra dominades per la voluntat de voluntat revela l'absurdidat de l'obrar hum; erigit en absolut. La devastació de la terra comega com un procés volgut, perb que no és conegut i que no ho pot ser en la seva essetcia, en una epoca en quP 1'essGncia de la veritat es determina com certesa, com allb en el qual les representacions i les fabricacions humanes esdevenen segures d'elles mateixes. Hegel concep aquest instant de la histbria de ! metafísica com aquell en que la consciencia absoluta de si mateix esdevé principi a del pensament. Sembla com si, soia el regne de la voluntat, l'essencia del dolor resti closa a l'home, semblantment I'esskncia del goig. L'excés de sofriment, ¿pot aportar encara aqui una modificació?

20

Estudis i assaigs

Cap modificació no es produeix sense una escorta que abans obre camí. Perb, {com s'acosta, si no es veu a l k que advé, d l b que crida l'essencia de l'home, allb que la salvaguarda, ensems que la fa visible, és a dir, que fa que sigui copsada i, així, porta alguns mortals pel camí de bastir I'habitatge de l'home pensarosament i potticament?

Überwindzlízg der Metaphysik,

XXVIII

(dins Vortrage und Azrfsatze, ps. 98-99).

I I I . MES ENLLA DE L A METAFISICA
Pe~zsamenti poesia

<{. .. POETICAMENT

H A B I T A L'HOME..

.M

Aquesta frase és manllevada a un poema tardh de Holderlin que ens ha pervingut d'una manera forca particular. Comenca així <(En blau adorable floreix amb la teulada methl.lica el campanar...), (Edic. de Stuttgart, 2, 1 ps. 372 i SS;Edic. de Hellingrath, VI, ps. 24 i SS.) Per tal d'escoltar correctament aquesta frase, l'hem de restituir amb compte al poema. Per aixb la considerarem (bedenken) i aclarirem els dubtes (Bedenketz) que suscita d'entrada. Altrament ens mancaria la lliure disposició que ens cal per a contestar aquesta frase en allb que la seguim. <(... poeticament habita (wohnet) l'home.. .s. Hom es pot representar en rigor que els poetes a voltes habiten poeticament, Perb, {com I'home, és a dir, cada home, i aixb permanentment, podria habitar poeticament? Tot habitar, ¿no és incompatible amb el mode de viure dels poetes (Dichterischen)? La crisi d'habitatges (Wohnungsnot) aclapara el nostre habitar. Fins i tot, si no fos així, el nostre habitar es veu trasbalsat avui pel treball, inquietat per l'afany de guanys i d'exits, encisat per les distraccions i esbarjos organitzats. Si en el nostre habitar, perb, resta encara un lloc, i una mica de temps, per a la poesia (Dichten), llavors, en el millor dels casos, el que ocorre és que hom s'ocupa de les belles lletres, amb independencia que les llegeixi o que les escolti per rhdio. Aleshores, hom nega la poesia (Poesie) en tant que nostilgia esteri1 i papalloneig en I'irreal, i la rebutja com a fugida a un món iliusori; o bé hom la considera literatura. El valor de la literatura és mesurat segons el grau respectiu d'actualitat. D'altra banda, el que pugui ser actual és fet i dirigit pels brgans que afaiconen I'opinió pública civilitzada. El moviment literari és un de llurs funcionaris, i per funcionaris s'ha d'entendre aquells qui estimulen els altres i són a llur torn estimulats. Així, la poesia no pot apareixer d'altra manera que com a literatura. Adhuc on és considerada culturalment i científica és un objecte de la histbria literhria. La poesia (Dichtzmg) occidental és posada en circulació sota la denominació genirrica de eliteratura europea*. Ara bé, si per endavant la poesia té una única manera &existir, que és la literhria, com I'habitar humh podria basar-se en la poesia? L'enunciat, que l'home habita pokticament, prové d'un poeta, i precisament d'un poeta que, hom diu, no féu pas gaire bona fi. El carhcter propi dels poetes és no veure la realitat (Wiukliche). En lloc d'actuar (wirken), somien. Tot el que fan és pura imaginació, i imaginar, aixb rai, aviat L . és fet. Fer es diu en grec T C O ~ T I ~ I Sl'habitar de l'home, ¿ha de ser poesia (Poesie) i poittic (poetisch)? Aixb només ho pot admetre qui viu lluny de la realitat i no vol veure les condicions histbriques i socials a quk avui est& sotmesa la vida dels homes, coUectivitat)>. altrament dit, allb que els sociblegs anomenen <<la
Els Marges, 10. 1977

21

Perb abans de declarar incompatibles, d'una manera tan simplista, l'habitar i la poesia, podria ser útil prestar una atenció seriosa a la dita del poeta que ens parla de l'habitar de I'home. No descriu les condicions actuals d'aquest habitar. Sobretot no afirma que habitar vulgui dir tenir habitatge. Tampoc no diu que la poesia (Dichterische) es limiti a no ser res més que un joc irreal de la imaginació poetica (poetischen). Qui, doncs, dels qui reflexionen, gosaria afirmar sense cap escrúpol i encimbellant-se en una posició forca discutible que l'habitar i la poesia (Dichterische) són inconciliables? Potser se suporten l'un a l'altra. Més encara: potser l'un porta l'altra, de manera que l'un, l'habitar, reposa en l'altra, la poesia. Si ho suposem, llavors, és clar, ens cal pensar l'habitar i la poesia (Dichten) en llur essencia (Wesen). Si, doncs, no ens oposem a aquesta exigencia, pensem allb que hom anomena genericament l'existencia de l'home a partir de l'habitar. D'aquesta manera ens deseixim de la representació habitual de I'habitar. Darrera d'ella, I'habitar no és sinó una manera entre moltes d'altres de captenir-se l'home. Nosaltres treballem a la ciutat, perb habitem als ravals. Fem un viatge i habitem ara ací ara &h. Entks així, habitar és només disposar d'allotjament. Quan Holderlin parla d'habitar, apunta al tret fonamental de I'existencia humana. I la poesia (Dichterische) la considera a partir de la relació amb l'habitar comprits essencialment. Es clar que aixb no vol dir que la poesia sigui nom6 un guarniment i un afegit de l'habitar. El carhcter poetic de l'habitar tampoc no significa que en tot habitar, d'una manera o d'una altra, s'hi trobi aquest carhcter. La frase: <c.. .poeticament habita l'home ...)> diu molt més, a saber, que és la poesia el que fa que habitar sigui un habitar. La poesia és prbpiament el que permet que hom habiti. Perb, a través de qui. aconseguim habitar? A través de l'acció de bastir (Bauen). La poesia és, en tant que permet habitar (Wohnungslassen), un bastir. Així, ens trobem davant d'una doble exigencia: d'una banda, pensar el que hom anomena l'existencia de l'home a partir de l'essencia de l'habitar; i, de l'altra, pensar l'essencia de la poesia com el que permet habitar, com un bastir, potser com el <(bastir)> per excell&ncia. Si cerquem l'esskncia de la poesia en aquesta direcció, assolirem I'essencia de l'habitar. D'on, perb, podem obtenir, nosaltres els homes, la informació sobre l'essencia de l'habitar i de la poesia? D'on, en suma, l'home pren la pretensió d'atenyer I'essencia d'una cosa? Només la pot prendre d'allh on la rep. La rep del que li diu la paraula (Sprache). I aixb s'esdevé, és clar, només quan presta atenció a l'essencia prbpia de la paraula. Nogensmenys, alhora desenfrenats i hhbils, discursos (Reden), escrits i comunicats difosos per rhdio dansen follament entorn de la terra. L'home es comporta com si fos el creador i el mestre de la paraula, quan és aquesta, en canvi, la mestressa de l'home. Quan es capgira aquesta relació de sobirania, a l'home se li acuden estranyes maquinacions. La paraula esdevé un mitjh d'expressió. En tant que expressió, la paraula pot decaure a simple instrument de pressió. Esth bé que fins i tot en semblant ús de la paraula hom tingui cura encara del seu parlar. Perb aquesta cura no ens ajudar; mai, ella sola, a capgirar la veritable relació de sobirania entre la paraula i l'home. Car, prbpiament, qui parla és la paraula. L'home parla només i en la mesura en que respon a la paraula escoltant el que li diu. De totes les interpellacions que els homes poden dur a la parla, la de la paraula és la suprema i la primera. La paraula és el primer i el darrer que ens assenyala el camí cap a l'essencia d'una cosa. Aixb, tanmateix, no vol pas dir que, en qualsevol sentit d'un mot pres a l'atzar, la paraula ens lliura l'essencia transparent de la cosa directament i definitivament, com un objecte disponible. Perb la correspondsncia, en la qual l'home escolta prbpiament el que li diu la paraula, és aquets dir (Sagen) que parla en l'element de la poesia. Com més poetica és l'obra d'un poeta, i més lliure el seu dir, és a dir, més obert i més disposat a l'imprevist, així més purament lliura el que diu a I'escoltar sempre més assidu, i més gran és la disthncia entre el que diu i la mera declaració, sobre la qual hom discuteix només per saber si és exacta o inexacta.

22

Estudis i assaigs

...poeticament

habita l'home..

.

diu el poeta. Sentirem més clarament la frase de Holderlin si la restitu'im al poema d'on I'hem agafada. D'entrada, escoltarem només els dos versos dels quals l'hem separada i retallada. Diuen: Ben merexeidor, perb poeticament, habita l'home en aquesta terra. El to fonamental dels versos ressona en el mot ctpoeticamenta. Aixb és recalcat pels mots que té a un costat i a l'altre, pels que el precedeixen i pels que el segueixen. El precedeixen els mots: <{Ben mereixedor, per&..)> Gairebé sonen com si el mot restringís l'habitar ben mereixedor de l'home. Només que els segueix, <{poeticament)>, que és I'invers el que s'ha d'entendre. La restricció s'acompleix a través del gir <{ben mereixedor),. al aual ~ o d e m " mentalment un <(sens dubte),. Sens dubte. l'habitar afegir de l'home és per moltes raons meritori. Car l'home té cura de les coses que creixen, les coses de la terra, i protegeix per a si mateix tot el que creix. Tenir cura i protegir (colere, cultura) és un dels modes del bastir. L'home, tanmateix, no només cultiva el que desplega una creixenca, sinó que basteix també en el sentit de I'aedificare, construint el que no pot néixer i subsistir a partir d'una creixenca. Tot el que és constru'it i edificat en aquest sentit no són només els edificis, sinó tot el que és manufacturat i executat per l'home. Malgrat aixb, els merits d'aquest múltiple bastir no engloben mai plenament l'essencia de l'habitar. Al contrari, barren l'accés de I'habitar a la seva essencia, puix que són buscats i aconseguits només per ells mateixos. Llavors són els merits els que, precisament per llur abundincia, constrenyen l'habitar als límits de la cultura i de la construcció. Aquests cerquen satisfer les necessitats de I'habitar. El bastir (Bauen), en el sentit de la cura que el camperol (Bauer) té per la creixenca i en 61 sentit de la construcció d'edificis i fiibriques i de la producció d'instruments, és ja una conseqüencia essencial de l'habitar, per6 aquests modes no en són la base ni, encara menys, la seva fonamentació. Aquest ha de tenir lloc en un altre bastir. El bastir practicat generalment, i sovint exclusivament, i que és així I'únic bastir conegut, aporta sens dubte una abundincia de merits a I'habitar. Perb I'home pot habitar només quan ja ha bastit i basteix i est; disposat a bastir d'una altra manera. <<Benmereixedor (sens dubte), per6 potticament, habita I'home.. .D. Els segueixen els mots: <{aquesta terra),. Hom podria considerar superflus aquesta addició; car habitar significa ja l'estada de l'home a la terra, en <{aquesta>> terra, a la qual tot mortal sap que hi és confiat i exposat. Amb tot, quan Holderlin gosa dir que I'habitar dels mortals és poetic, aquesta afirmació, a penes dita, desperta la impressió que I'habitar ccpo&ticamentn aparta precisament els homes de la terra. I, doncs, la poesia (das Dichterische), quan hom la identifica a I'art poetica (das Poetische), no pertany al domini de la fantasia? L'habitar poeticament sobrevola en ales de la fantasia la realitat. El mateix poeta, perb, adverteix contra aquesta aprehensió dient precisament que l'habitar poktic és l'habitar <<enaqucstia terran. Holderlin preserva així la poesia no només d'un malentes precipitat, sinó que, afegint els mots <(enaquesta terra),, ens adreca prbpiament cap a l'essencia de la poesia. Aquesta no sobrevola la terra, ni li passa pel damunt, per abandonar-la i gronxar-se sobre d'ella. La poesia (Dichten) és el que abans que res porta I'home cap a la terra i, d'aquesta manera, el duu a habitar.
< L A

Een mereixedor, perb posticament, habita I'home en aquesta terra. Sabem ara com l'home habita potticament? Encara no. Fins i tot correm el perili de reempla~ar dita poetica de Holderlin per d'altres de la nostra collita. Sens dubte la Holderlin esmenta l'habitar de I'home i els seus merits, perb no relaciona I'habitar,
Els MaQes, 10. 1977

23

com ha estat fet, amb el bastir. Tampoc no en parla, d'aixb, ni en el sentit de protecció, de cura o de construcció, ni de manera que presenti la poesia com un mode propi de bastir. Holderlin, quan parla de l'habitar pokicament, no ho fa igualment com ho fem nosaltres pensant. I, tanmateix, nosaltres pensem el mateix que Holderlin poetitza ídichtet ). , - -, 2 s clar que aquí ens hem de fixar en quelcom essencial. Cal fer previament una breu remarca. La poesia i el pensament només es retroben en el mateix, en tant que romanen fermament en la diferencia de llur essencia. El mateix (das Selbe) no coincideix amb l'igual (das Gleichen) ni tampoc amb la uniformitat buida de la pura identitat. L'igual s'aplica sempre a la indiferencia, perque tot s'hi acordi. El mateix, en canvi, és la pertinen~amútua del diferent a partir de l'aplegament acomplert a través de la diferencia. En l'exposició (Austrag) del que és diferent, Sessencia aplegadora del mateix ve a la llum. El mateix bandeja tot afany &igualar sempre les diferencies en una unió original. L'igual, en canvi, disgrega en la unitat fada de l'u només uniforme. Holderlin en sabia alguna cosa, d'aixb. En un epigrama titulat La rel de tot mal (Wurze2 alles Ubels) diu: Bo i diví és ser unit; per que, doncs, entre els homes hi ha aquest afany de buscar que només un sigui un i una sigui una? (Edició de Stuttgart, I, 1, p. 305). Si reflexionem sobre el que Holderlin poetitza respecte a I'habitar poeticament de l'home, trasiiuim un camí pel qual, a través de la diversitat dels pensaments, ens aproximem al mateix que el poeta diu poeticament. Perb, que diu Holderlin de l'habitar poeticament de l'home? Cercarem la resposta a aquesta pregunta escoltant els versos 24-38 del nostre poema. Car és en iiur marc que els dos versos comentats abans han estat pronunciats. Holderlin diu: c+t, un home, quan la vida és només fatics, mirar enlaire i dir: jo també v d ser així? Si. Mentre I'amistat, la pura, roman al cor, no dissortadament es mesura I'home amb la divinitat. Gs inconegut Deu? ¿Es, com el cel, tan manifest? Més aviat crec aixb. Aquesta és la mesura de l'home. Ben mereixedor, perb poeticament, habita l'home en aquesta terra. Per6 més pura no és I'ombra de la nit amb les estrelles, si puc dir-ho així, que l'home, que és com una imatge de la divinitat. H i ha a la terra una mesura? No n'hi ha cap. D'aquests versos només en considerarem uns quants i, és clar, amb l'única intenció d'escoltar més clarament el que Holderlin vol dir quan qualifica de icpoeticfi l'habitar de I'home. Els primers versos (del 24 al 26) ens forneixen una indicació. Tenen la forma d'una pregunta que el poeta respon confiadament i afirmativa. La pregunta expressa amb circumspecció el que els versos ja comentats enuncien directament: <<Ben mereixedor, perb poeticament, habita I'home en aquesta terra.# Holderlin demana: ¿Pot un home, quan la vida és només fatics, mlrar enlaire i dir: jo també vull ser així? Sí.

Estudis i assaigs

Només en I'hmbit del pur fatic (Miihe) l'home malda (bemiiht) per ser ((mereixedor)>. A l l procura ser-ho a bastament. Perb a l'home també li és permes en aquest Bmbit, des d'ell i a través d'ell, d'esguardar vers els celestes (Himmlischen). Aquest esguard s'eleva cap al cel i, nogensmenys, roman a baix, a la terra. L'esguard mesura l'espai que mitjanga (das Zwischen) entre el cel i la terra. Aquest mitjancer (Dieses Zwischen) és assignat a l'habitar de l'home. Aquest dihmetre (Durchmessung), que ens ha estat assignat i a través del qual l'espai mitjancer entre cel i terra resta obert, ara l'anomenem ctla Dimensió,,. El seu origen no és el fet que el cel i la terra estiguin girats I'un vers l'altre. Més aviat, llur acarament reposa en la Dimensió. Aquesta tampoc no és una extensió de l'espai tal com se sol representar; car tot el que és espacial, en tant que ha estat collocat en l'espai (Eingeraumtes), té necessitat de la dimensió, és a dir, d'allb on és collocat. L'esskncia de la dimensió és la distribució (Zumessung) clarificada i, doncs, mesurable de I'espai mitjancer, tant del cel en la terra com de la terra en el cel. L'essencia de la dimensió la deixem sense nom. Segons les paraules de Holderlin, l'home mesura tota la dimensió, mentre es mesura amb els celestes. L'home no empren de tant en tant aquest mesurament, sinó que és en ell només que l'home, &una manera general, és home. Per aixb li pot posar traves, degradar40 i desfigurar-10, per6 no se'n pot sostreure. L'home en tant que home s'ha remes des de sempre a quelcom celeste i s'hi ha mesurat. També Lucífer procedeix del cel. Per aixb trobem als versos següents (28-29): aL'horne es mesura.. . amb la divinitat)>. Ella és <(lamesura), amb la qual l'home mesura el seu habitar, la seva estada en la terra sota el cel. Només en tant que i'home mesura aixi el seu habitar, pot ser a la mesura de la seva essencia. L'habitar de l'home reposa en aquesta mesura que esguarda enlaire, en aquesta mesura de la dimensió a la qual pertanyen tant el cel com la terra. El mesurament no mesura només la terra, yq, i per tant no és una pura geo-metria. Tampo no mesura mai el cel, oBpav6~.,per ell mateix. El mesurament no és cap ciencia. La mesura mesura l'espai mitjancer entre cel i terra. Aquesta mesura té el propi yfzpov i, doncs, també la prbpia metrica. El mesurament de l'essencia humana en la dimensió que li és mesurada mena l'habitar a la seva estructura fonamental. La mesura de la dimensió és l'element dins el qual l'habitar humh troba la seva garantia (Gewahr), aixa és aUb grhcies al qual dura (wahrt). Aquesta mesura és la poesia (das Dichterische) de l'habitar. Poetitzar s'ha de pensar com un acte de mesurar; no I'hem d'encasellar en qualsevol representació del fet de mesurar i de la mesura. Probablement, la poesia (Dichten) és per excellencia un mesurar. Més encara. Potser en pronunciar la frase: ((poetitzar (Dichten) és mesurar)>, hauríem d'accentuar-la diferentment: ccpoetitzar és mesurarn. En la poesia es manifesta all6 que tota mesura és en el fons de la seva essencia. Per aixb cal que ens fixem en l'acte fonamental de la mesura. Consisteix en aixb: que, en general, hom comenca per prendre la mesura amb la qual s'ha de mesurar cada vegada. En la poesia se'ns mostra la presa de mesura (das Nehmen des Masses). La poesia és l'adquisició de mesura (Mass-Nahme) entesa en un sentit rigorós, per la qual adquisició I'home rep la mesura que convé a I'extensió total de la seva essencia. L'home és (west) en tant que mortal. L'home és anomenat aixi perqui: pot morir. Poder morir significa: és capac de la mort en tant que mort. Només l'home mor -i sens dubte mor contínuament, mentre roman en aquesta terra, mentre hi habita. Perb el seu habitar reposa en la poesia. Holderlin albira I'essencia de la poesia en l'adquisició de mesura, per la qual es perfh la mesura de la condició humana. Perb, ¿com demostrar que Holderlin pensa l'essencia de la poesia com a adquisició de mesura? Aquí no ens cal cap demostració. Tota demostració no és sinó una operació suplementiria acomplerta a partir de certes suposicions. Segons la manera com es formulen, tot es pot demostrar. En canvi, poques coses podem observar. Per aixb n'hi ha prou de fixar-se en les paraules del poeta. I és que, als versos següents, les qüestions que planteja Holderlin concerneixen sobretot la mesura. Aquesta és la
Els Marges, 10. 1977

25

divinitat amb la qual l'home es mesura. Les preguntes comencen al vers 29 en aquests termes: <&s inconegut Déu?)>No, evidentment. Car si ho fos, ¿com podria ser, en tant que inconegut, mesura de res? Tanmateix, i ara es tracta d'escoltar i retenir bé aixb, Déu, en el sentit d'aquell qui és, resta inconegut per a Holderlin, i si és per al poeta la mesura, ho és en tant que aquest inconegut. Per aixb se sent desconcertat per una pregunta irritant: {com pot esdevenir una mesura all6 que roman inconegut en la seva essencia? Car allb amb el qual l'home es mesura, ha de ser compartit, s'ha de manifestar. Perb, si es manifesta, llavors és conegut. El déu, nogensmenys, és inconegut i ensems és la mesura. Més encara, a aquest déu que resta inconegut, alhora que apareix com aquell qui és, li cal apartixer com el que roman inconegut. La manifestació del déu, i no pas el déu mateix, és allb que és misteriós. Per aixb el poeta formula tot seguit l'altra pregunta: <tes, com el cel, tan manifest?), Holderlin respon: <(Més aviat crec aixb.)> Per que, nosaltres preguntem ara, s'inclina el poeta per aquesta suposició? La resposta ens la forneixen les paraules següents, i és concisa: aquesta és la mesura de I'home.), Quina és la mesura per a l'acte humii de mesurar? Déu? No. El_ cel? NO. La manifestació del cel? Tampoc. La mesura consisteix en la manera com el déu que roman inconegut es manifesta, en tant que tal, a través del cel. Déu apareix mitjancant el cel i aquesta revelació fa veure el que s'amaga, per6 no pas intentant d'arrencar del seu amagament el que és amagat, ans només conservant-10 en el seu amagament. Així, mitjan~antla manifestació del cel, el déu inconegut apareix en tant que l'inconeput. Aauesta a~aricióés la mesura amb la aual l'home es mesura. " Mesura estranya, desconcertant, sembla ser, pel mode com els mortals es representen correntment totes les coses, incbmoda per a I'opinió quotidiana, que ho compren tot tranquillament i que pretén ser el raser (Richtmass) de tot pensament i de tota reflexió. Mesura estranya per al mode de representació corrent, sobretot per cada mode de representació només científica, de cap manera, perb, una regla o una crossa manipulable; i, tanmateix, mesura verament més senzilla de manejar que aquestes altres, amb que les nostres mans no cerquin afenar-la, ans es deixin dirigir pels gestos que responen a la mesura que s'ha de prendre aquí. L'acte de prendre la mesura que no s'apodera de la mesura sinó que la pren percebent-la recollidament, és un escoltar. Per que, perb, aquesta mesura, tan sorprenent per a nosaltres, els homes d'avui, ens ha de ser dita i, a través de l'adquisició de mesura de la poesia, comunicada? Perque només aquesta mesura mesura l'essencia de l'home. Car l'home habita mesurant el <(en aquesta terra, i el <(sotael cel,. Aquests <(en)> <<sotases complementen i recíprocament. Llur complementarietat és el recorregut que l'home travessa cada vegada que ell és en tant que terrestre. En un fragment (Edició de Stuttgart, vol. 2, p. 335), Holderlin diu: Sempre, estimat!, la terra va i el cel resta. Puix que l'home és, en tant que suporta la dimensió, la seva essencia ha de ser mesurada cada vegada. Per aixb li cal una mesura que concerneixi d'una sola vegada tota la dimensió. Copsar aquesta mesura, mesurar-ne tota I'extensió i prendre-la com a mesilra, aixb significa per al poeta: poetitzar (dichten). La poesia (Dichten) és aquesta adquisició de mesura, aixb és, per a i'habitar de l'home. Immediatament després de la frase: <(aquesta és la mesura de l'homea, vénen els versos: <(Ben mereixedor, per6 poeticament, habita l'home en aquesta terra.>> Sabem ara qui: és, per a Holderlin, la poesia (Dichterische)? Si i no. Si, en tant que ens ha estat ordenat en quina perspectiva cal pensar la poesia, a saber, com per excellencia un acte de mesurar. No, si entenem la poesia com l'acte pel qual aquesta estranya mesura esdevé més i més misteriosa. I així cal que resti si estem disposats a restar en l'imbit essencial de la poesia.

26

Estudis i assaigs

Amb tot, sorpren que Holderlin pensi la poesia com un mesurar. I certament, aixi ocorreri mentre ens representem l'acte de mesurar en un sentit corrent. Mitjangant el que coneixem, és a dir, regles i chlculs, hom copia quelcom inconegut, que aixi esdevé conegut i delimitat per un nombre i un ordre del tot visibles a cada moment. Aquesta manera de mesurar pot variar segons la natura dels instruments que hi intervenen. Perb, qui ens assegura que aquesta manera habitual de mesurar, només perqui: és habitual, assoleixi l'esskncia de la mesura? Quan sentim parlar de mesura, pensem tot seguit en el nombre i ens representem ambdós, mesura i nombre, com alguna cosa quantitativa. Nogensmenys, l'essencia de la mesura no és un quantum, com tampoc no ho és l'esskncia del nombre. Amb els nombres hi podem mesurar prou, perb no pas amb 1'essi:ncia del nombre. Quan Holderlin concep la poesia com un mesurar i sobretot quan l'acompleix com I'adquisició de mesura, aleshores, per pensar la poesia, hem de considerar d'entrada i sempre de nou la mesura que és adquirida en la poesia; ens hem de fixar en el mode d'aquesta adquisició, que no reposa en un cop de m i ni, sobretot, en una manipulació, sinó en deixar venir el que ens és mesurat. Quina és la mesura per a la poesia? La divinitat; déu, doncs? Qui és el déu? Potser aquesta pregunta és massa difícil per a l'home i és plantejada massa aviat. Comencem per preguntar, doncs, quk cal dir de déu. D'entrada plantegem-ne només una: Que és déu? Ens poden ajudar uns versos de Holderlin que, per sort, s'han conservat i que pertanyen, tant pel tema com per la data, al marc del poema: <(En blau adorable floreix ...)> Comencem així (Ed. Stuttgart, 11, I, p. 218): Que és Déu? Inconegut li és, malgrat ser ple de qualitats, l'aspecte del cel. I és que els llamps són la ira d'un déu. Molt més invisible roman el que es resigna a I'estranger.. . El que roman estranger al déu, els aspectes del cel, a I'home li és familiar. I qui: és aixb? Tot el que, al cel i sota el cel i, doncs, a la terra, brilla i floreix, ressona i flaira, creix i ve, perb també se'n va i s'aclofa, perb també es plany i calla, també empallideix i s'enfosca. Al que li és familiar a l'home, perb estranger al déu, s'hi resigna I'inconegut per romandre-hi salvaguardat en tant que l'inconegut. El poeta, perb, invoca en la veu cantant tota la claror dels aspectes del cel, tot el ressb dels seus cercles i els seus vents, i els fa brillar i sonar en la veu. Nogensmenys, el poeta no descriu, quan és poeta, l'aparenga del cel i de la terra. El poeta invoca, en els aspectes del cel, el que, revelant-se, fa aparkixer precisament el que s'amaga, i aixb com al que s'amaga. El poeta invoca en les aparences familiars l'estranger, on l'invisible es resigna, per tal de romandre all6 que ell és: inconegut. El poeta només poetitza quan pren la mesura, aixb és, quan diu els aspectes del cel de manera que se sotmet a les seves aparences en tant que ailb estranger on el déu inconegut es resigna. Per a nosaltres el nom habitual per a l'aparenga i l'aspecte és <(imatge)>. L'esskncia de la imatge és fer veure alguna cosa. En canvi, les cbpies i les imitacions ja són varietats degenerades de la imatge autkntica, que, en tant que aspecte, fa veure I'invisible i aixi l'imagina en quelcom que li és estranger. Perquk la poesia pren aquesta mesura misteriosa, és a dir, la pren a l'aspecte del cel, la .poesla parla Per aixb les imatges poktiques són per excellkncia imaginacions: no pas en <<imatges*. simples fantasies i ikiusions, ans imaginacions en tant que inclusions visibles de l'estranger en i'aparenqa del familiar. La dicció poktica de les imatges reuneix en .una unitat la claror i els ressons dels fenbmens celestes amb l'obscuritat i el silencl de I'estranger. A través d'aquests aspectes el déu fa estranyar. En l'estranyesa, hi manifesta la seva ininterrompuda continu'itat. Per aixb, en aquest poema, després dels versos: <(ben merexeidor, per& pokticament habita I'home en aquesta terraa, Holderlin prossegueix:

Els Marges, 10. 1977

.. . Perb més pura no és l'ombra de la nit amb les estrelles, si puc dir-ho així, que l'home, que és com una imatge de la divinitat.
<(. . . l'ombra de la nit)>-la nit mateixa és l'ombra, aquesta obscuritat, que no pot esdevenir mai pura tenebra, perqui: en tant que ombra resta confiada a la llum, perqui. és projectada per ella. La mesura que pren la poesia es resigna, en tant que l'estranger, on l'invisible té cura de la seva essencia, en a l b familiar que són els aspectes del cel. Per aixb, la natura essencial de la mesura és la mateixa que la del cel. Perb el cel no és pas pura llum. L'esclat de la seva altura és en si l'obscuritat de la seva vastitud on tot s'arrecera. El blau de la blavor adorable del cel és el color de la profunditat. El blau del cel és la sortida i la posta del crepuscle de tot el que és anunciable. Aquest cel és la mesura. Per aixb el poeta s'ha de preguntar:

H i ha a la terra una mesura?

I ha de respondre: <(Non'hi ha cap.)>Per que? Perque quan diem cta la terra), volem dir que tot el que s'hi troba existeix només en tant que l'home habita la terra i, habitant-la, fa que la terra sigui la terra. Perb el fet d'habitar només té lloc quan la poesia s'esdevé i és d'aquesta manera, a saber, com a adquisició de mesura per a tot mesurar. Elia és en ella mateixa el propi acte de mesurar, i no pas el pur mesurament amb regles preestablertes amb vista a uns plans fixats per endavant. La poesia, tanmateix, no és tampoc cap bastir, en el sentit d'al~ar edificis i condicionar-10s. La poesia és, en canvi, el bastir inicial, en tant que ella és el propi mesurar de la dimensió de l'habitar. La poesia és, sobretot, el que fa que l'habitar de l'home romangui dins la seva essencia. La poesia és el primer original ctfer habitar, (Wohnunlassen). La frase cd'home habita en tant que basteix (baut))> ha assolit ara el seu sentit autentic. L'home no habita, mentre no fa sinó organitzar la seva estada a la terra i sota el cel, tenint cura de les coses que creixen i bastint edificis, com a pages i peó (Bauev). L'home pot bastir així, només si ja basteix en el sentit de l'adjudicació de mesura de la poesia. L'autentic bastir té lloc en tant que hi ha (sind) poetes, els quals prenen la mesura per a tot el que és arquitectbnic, per a l'estmcturació de I'habitar. El 12 de marG de 1804, Holderlin escriví des de Nürtingen al seu amic Leo von Seckendorf: <(La faula, visió postica de la histbria i de l'arquitectbnica del cel, constitueix en aquest moment la meva principal ocupació, especialment la de la nostra nació, en la mesura en qui: es diferencia de la grega, (Edic. Hellingrath, vol. 2, p. 333).

... poeticament, habita l'home.. .
La poesia construeix l'esskncia de l'habitar. Poesia i habitar ni s'impliquen ni s'exclouen. Més aviat es pertanyen recíprocament reclamant-se l'una a l'altre. <(Poeticament habita I'home)>. I nosaltves, habitem poi.ticament? El més probable és que no habitem gens poeticament. I si és aixi, lla frase del poeta queda desmentida i esdevé falsa? No. La seva veritat és codrmada de la manera més inquietant. Car un habitar només pot ser no poetic si és essencialment poetic. Perque un home pugui ser cec, cal que en la seva essencia romangui un home que hi veu (Sehender). Un tros de fusta no pot tornar-se mai cec. Perb quan l'home es torna cec, hom pot preguntar si en el seu cas la ceguesa prové &un defecte i d'una perdua de visió o si reposa en un excés i una desmesura. Holderlin diu en el mateix poema que reflexiona sobre la mesura per a tot mesurar (versos 75-76): <(El rei Gdip potser té un ui de massa.)> Podria ser, l doncs, que el nostre habitar sense poesia, la seva impotencia d'adquirir la mesura, vingués de I'estranya desmesura d'un furor de mesurar i calcular. Nosaltres podem arribar a coneixer si habitem d'una manera no poetica i com hi
Estudis i assaigs

habitem, només si en cada cas sabem que és la poesia. Nosaltres no podem esperar que s'acomp1ei:ri un capgirament d'aquesta manera de viure no poetica, en el cas que no perdem de vista el que és poittic. Nosaltres veurem la participació que hi han tingut el que hem fet i el que hem deixat de fer en aquest capgirament només quan comprendrem la importincia de la poes:%. La poesia és la puixanga fonamental (Gru~zduermogen) l'habitar humi. Perb en de cap moment I'home no pot (vermag) ser poeta, si, doncs, no és en la mesura (Masse) en que la seva essencia li és apropiada a allb que l'estima l'home (mag den Menschen) i que, doncs, la seva essencia necessita. Segons la mesura d'aquesta apropiació, la poesia és autitntica o no ho és. Per aixb, l'autentica poesia no s'esdevé tampoc a cada ;poca. ¿Quan hi ha poesia authtica i quant de temps n'hi ha? Holderlin ho diu als versos que ja hem llegit (26-29). Hem diferit expressament comentar-10s fins ara. Els versos ens diuen:

...Mentre l'amistat, la pura, roman al cor, no dissortadament es mesura I'home amb la divinitat ...
Que és l'amistat? Un mot inofensiu; perb Holderlin hi afegeix un epítet, <(lapura,,. ctL'amistat,,, aquest mot, si el prenem al peu de la lletra, és l'admirable traducció que Y fa Holderlin del mot grec XÚPLS. En Aiax, Sbfocles diu de la X ~ P (v. 522): Car és la gr2cia el que sempre crida la gricia. xúpy xúp~vyúp BQTLV TLXTOUCT'&E~' <(Mentre l'amistat, la pura, roman el cor.. .a Holderlin diu, en un gir que empra a pler, <tal corn, i no pas adins el cors; <tal coru vol dir: arribat fins a I'ess2ncia de l'home que és l'habitar, arribat com a reclam de la mesura al cor, de manera que aquest, el cor, es tomba a la mesura. Mentre dura aquest reclam de la gricia, sortosament es mesura l'home amb la divinitat. Quan s'esdevé aquest mesurar, l'home poetitza a partir de I'essencia de la poesia. Quan la poesia advé, llavors l'home habita humanament en aquesta terra, Ilavors, com ho diu Holderlin al seu darrer poema, <(lavida dels homes)) és una ctvida habitant), (wohnend Leben). (Edic. de Stuttgart, 11, 1, p. 312).
Panoralnu Quan lluny se'n va la vida habitant dels homes, on lluny briUa el temps dels ceps, hi ha també, perb, els camps buits de l'estiu, i el bosc apareix amb les seves obscures imatges. Que la natura-completi la imatge dels temps, que resti, quan aquests s'escolen de pressa, ve de la perfecció; llavors l'altura del cel brilla per als homes; com diadema de flors els corona.

CARBONELL Traducció de MANUEL
<c..

.dichterisch, wohnet der Me~zsch B (dins V . und A.). ...

Els Marges, 10. 197/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->