RADU MUNTEANU GHEORGHE MANOLEA

TEHNICA REDACTĂRII UNEI TEZE DE DOCTORAT ÎN INGINERIE
O propunere verificată

Cluj-Napoca, 2011 1

2

3 .

Parcă fiecare teză era elaborată altfel. Am scris cu convingerea că un tânăr doctorand din zilele noastre are nevoie de un model sintetic pe care să-l aplice creativ în cazul lui particular. Am scris din experienţa noastră convinşi că orice generalizare poate fi falsă. aceleaşi. Inclusiv această propoziţie. Cu fiecare doctorand am parcurs aceiaşi lecţie despre tehnica elaborării unei Teze de doctorat în inginerie. deşi conducătorul era acelaşi. întrebările şi nedumeririle doctoranzilor au fost. Teze bune. Şi totuşi. dar mai ales reacţiile doctoranzilor după prezentarea"lecţiei" despre Tehnica redactării unei Teze de doctorat ne-au determinat să scriem. Un doctorand este un om cu personalitate! Autorii 4 . Am condus Teze de doctorat şi am evaluat doctoranzi. Întrebările şi căutările lor. Teze foarte bune. tezele au fost elaborate altfel. Conducători ştiinţifici de excepţie. Cu personalitate ştiinţifică.Cuvânt înainte Am fost recenzenţi sau în Comisii de specialitate la multe Teze de doctorat. Temele aveau particularitatea lor. un doctorand este un om cu personalitate. Să scriem experienţa noastră. cu personalitate profesională. Desigur. Cu personalitate. Deşi lecţia a fost aceiaşi. de fiecare dată. doctoranzii de asemenea.

5 .

pentru zona care a generat explicit problema. fără să tindă în mod explicit spre rezultate de valoare practică. îşi au originea în cercetarea fundamentală care îi permite cercetătorului să urmărească o pistă neprevăzută. cercetarea aplicativă. de regulă. iar pe de altă parte o continuare a acesteia. iar în cercetarea aplicativă finalul este prestabilit şi se caută mijloacele pentru a-l atinge. prin excelenţă. Cercetarea este clasificată după diferite criterii dar. este necesară utilizarea principiilor de bază pentru ca rezultatele să aibă aplicabilitate generală mai largă şi nu doar locală. razele X. pornind de la necesităţile practice. a cărei aplicare este evidentă sau. o activitate de cercetare. generează noi cunoştinţe. creativă. . dar care. În căutarea acestor mijloace. Cele mai multe descoperiri. se poate spune că în cercetarea fundamentală se face mai întâi descoperirea şi apoi se caută o utilizare a ei. Aşadar. este cerută de practică.care în inginerie este specifică proiectării tehnologice.Capitolul 2 Alegerea subiectului unei teze de doctorat Elaborarea unei teze de doctorat este. cum ar fi electricitatea. Cercetarea fundamentală urmăreşte să împingă cunoaşterea pentru ea însăşi. noi descoperiri. traversează orizontal mai multe ştiinţe fundamentale.cercetarea fundamentală. Ea este. Pentru soluţionarea problemelor practice nu este suficientă simpla aplicare a cunoştinţelor existente. de cele mai multe ori. o activitate complementară cercetării fundamentale. 6 . Cercetarea aplicativă este o investigare deliberată a unei probleme de importanţă practică. energia atomică. Cercetarea aplicativă nu trebuie confundată cu practica rutinieră . sau după alţi autori "pură".cercetarea aplicativă. aceasta este împărţită în două categorii: . Rezultă astfel o cercetare de frontieră. pe de o parte. la graniţa dintre două ştiinţe. interesantă. Este necesară umplerea unor goluri în ansamblul cunoştinţelor.

să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei de cercetare. să fie spuse şi altora. resursele materiale şi financiare disponibile etc.Oteză de doctorat din domeniul ingineriei se încadrează. în rezolvarea unor probleme din industrie şi economie. sau să poată fi aplicate. − rezultatele obţinute să fie aplicate. − să ateste aptitudinile de cercetător ale doctorandului. capitole speciale de matematică etc. 2. . trebuie să se ţină seama că. − să fie oportună. − rezultatele obţinute să fie diseminate. La alegerea subiectului tezei de doctorat trebuie să se ţină seama de un complex de factori printre care motivaţia personală (aspiraţii). Structura tezei de doctorat Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a domeniului de doctorat.). în majoritatea cazurilor. dar mai ales să fie "criticate" şi de alţii. în ultimii 5-10 ani. − să aibă o parte experimentală care să valideze rezultatele teoretice obţinute. − să demonstreze o bună documentare.să demonstreze o foarte bună pregătire a autorului în disciplinele din domeniul tezei. De asemenea. precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. Teza de 7 . teza de doctorat trebuie să aibă următoarele valenţe: să se încadreze în preocupările de cercetare ştiinţifică din ţară şi/sau străinătate. − să aibă o parte majoritară originală şi de noutate. − să completeze un gol în literatura de specialitate. − să prezinte importanţă teoretică şi practică. în final. sa utilizeze instrumente moderne de investigaţie(calculatoare. − să fie de actualitate. în categoria cercetărilor aplicative. contextual social (locul de muncă actual sau locul de muncă vizat pentru viitor). adică o cunoaştere a literaturii de specialitate din domeniul tezei.

să fie frumoasă. .bibliografie.cuprins. denumită de regula "Comisia de doctorat". conform specificului unităţii unde s-a efectuat cercetarea. Din experienţa noastră a rezultat că o Teză de doctorat trebuie să aibă următoarea structură: . de colectivul catedrei în care va fi susţinută.să ofere informaţiile esenţiale despre teză. Teza de doctorat trebuie privită ca un document deosebit de important prin care rezultatele obţinute sunt înţelese şi acceptate de conducătorul ştiinţific. atractivă. .introducere. . .anexe (opţional). .1.concluzii şi contribuţii personale. Coperta Coperta reprezintă"poarta de intrare" în edificiul ştiinţific al tezei de doctorat şi de aceea trebuie să îndeplinească două condiţii: .copertă şi pagină de gardă. Fără a avea pretenţia că cele ce urmează sunt "literă de lege". . de comisia de specialişti care va face evaluarea finală. .2. . .conţinut.doctorat constituie Raportul final al realizării şi valorificării proiectului de cercetare ştiinţifică şi se elaborează conform cerinţelor stabilite de către conducător. de către referenţii care întocmesc Referatul de analiză preliminară. .curriculum vitae al doctorandului (opţional).Prenume Nume 8 . se recomandă ca pe copertă să se precizeze următoarele informaţii: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA I n g .lista cu abrevieri şi simboluri.

Prof. Universitatea Membru specialist.LL..TEZĂ DE DOCTORAT Conducător ştiinţific. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA I n g . Conducător ştiinţific Universitatea .dr. Prof. Prenume Nume Prof.ing. Prenume Nume Prof.dr.Prenume Nume TEZĂ DE DOCTORAT Conducător ştiinţific. Universitatea Membru specialist.ing. Se recomandă completarea acestora cu titlul tezei. Membru specialist. componenţa Comisiei. Universitatea Data susţinerii zz.ing.anul 9 . Prenume Nume Preşedinte Universitatea .Prenume Nume Oraşul Anul Pe verso la subcopertă se va scrie: Comisia Prof.ing.Prenume Nume Prof...data susţinerii şi destinaţia exemplarului.Subcoperta De regulă subcoperta repetă informaţiile oferite pe copertă.dr.dr.dr.ing.Prenume Nume Oraşul Anul 2.dr.ing.ing. Prenume Nume Prof.2..dr.

pagina unde se găseşte. o lucrare uşor de urmărit. Oricum. Exemplar destinat d-lui profdr.1. Atenţie.1. Este foarte important să se caute titluri semnificative pentru capitole.De aceea cuprinsul se organizează pe trei coloane: numărul capitolului sau subcapitolului. anexe. adică: introducere. membru specialist. inclusiv în etapa de redactare a Tezei de doctorat. Paragraful 2 1. denumirea acestuia. concluzii.l.Capitolul 1 1. Planul de numerotare recomandat este cel zecimal pentru că rangul cifrei indică natural nivelul de detaliere. Paragraful 1 1. conducător ştiinţific.Subcapitolul 1 1. subcapitole.Cuprinsul Tezei de doctorat Cuprinsul trebuie să ofere rapid o vedere de ansamblu asupra documentului şi să permită regăsirea uşoară a capitolelor şi subcapitolelor. Planul de numerotare a capitolelor şi subcapitolelor trebuie să pună în evidenţă importanţa şi legăturile dintre diferite părţi ale lucrării.2. referinţe bibliografice.Exemplar destinat Bibliotecii Universităţii unde s-a elaborat Teza.1. cuprinsul este un instrument analitic de informare şi de aceea nu trebuie să fie prea stufos.ing.Prenume Nume. paragrafe. stabilit la începutul cercetării şi adaptat permanent. Simplitatea cuprinsului rezultă dintr-un plan de organizare a lucrării. El trebuie să cuprindă întreaga lucrare.ing.n. conţinut. care să reprezinte o idee de dezvoltare.1. bine structurată trebuie să aibă următorul plan de numerotare: l. Exemplar destinat d-lui prof.3. Prenume Nume. evitându-se multiplicarea subdiviziunilor.dr. 2.Paragraful n 10 .

4. 11 .l. zonale. . eventual unitatea de măsură. metodologia cercetării.câteva sublinieri privind contribuţiile doctorandului.5.n. . . modul în care pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor. 2. abrevieriile. geografic. . ale colectivului de cercetare. Subcapitolul n m. Introducerea Tezei de doctorat Are rolul de a situa cercetarea într-un context temporal.justificarea abordării temei.titlul tezei şi obiectivele propuse pentru rezolvare în cadrul cercetării. se vor respecta simbolurile utilizate în litertaura de specialitate şi în standarde. istoric. Pe cât posibil. începând cu alfabetul latin .Lista cu abrevieri şi simboluri Conţine simbolurile. litere mici apoi literele mari corespondente şi se continuă cu alfabetul grec. De aceea introducerea trebuie să conţină: . Se recomandă scrierea pe două coloane: prima coloană conţine simbolul sau abrevierea. denumirea simbolului. Capitolul m Deşi cuprinsul se editează la începutul Tezei de doctorat. litere mici şi apoi literele mari corespondente.încadrarea temei în preocupările internaţionale.importanţa şi actualitatea temei. 2. el se elaborează în forma finală la sfârşitul activităţii de cercetare pe baza unui plan iniţial. naţionale.câteva comentarii sintetice privind metoda de cercetare abordată. aplicabilitatea acestora. iar a doua coloană conţine explicaţia. notaţiile utilizate frecvent în teză. profesional. . originalitatea şi valoarea rezultatelor obţinute.Simbolurile şi abrevierile se scriu în ordine alfabetică.

Forma finală a Introducerii se redactează la încheierea activităţii de cercetare. Timpul verbelor trebuie să fie trecut pentru contribuţiile aduse prin Teza elaborată. La elaborarea Introducerii porniţi de la ideea că evaluatorul trebuie cucerit.. probleme noi care au apărut pe parcursul derulării cercetării. au contribuit la finalizarea tezei prin acordarea unor facilităţi pentru experimentare.6. iar acestea trebuie aranjate în funcţie de importanţă. problemele care nu s-au rezolvat. În finalul introducerii. se pot adresa mulţumiri instituţiilor şi persoanelor care. Trebuie acordată atenţie denumirii corecte a instituţiei. Se va face o prezentare statistică. trebuie convins încă de la început de valoarea Tezei de doctorat. care se poate întinde pe 4-6 pagini. a titlului şi funcţiilor persoanelor.modul de diseminare a rezultatelor obţinute (comunicări ştiinţifice. dar se recomandă ca o primă formă să fie elaborată încă de la început.Conţinutul Tezei de doctorat Pornind de la afirmaţia că Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a domeniului de 12 . direcţii noi de cercetare rezultate. cantitativă a mijloacelor de diseminare. articole în reviste). că deşi nu are răgazul să citească Teza în întregime ea răspunde la tema propusă. în funcţie de contribuţie. că este valoroasă şi originală. .câteva sublinieri privind gradul în care au fost rezolvate problemele propuse. brevetare). în mod direct sau indirect. prin sugestii şi observaţii făcute pe perioada desfăşurării stagiului de pregătire.modul în care s-au aplicat sau în care se vor aplica rezultatele în perioadele următoare. . gradul de atingere a obiectivelor.modalităţile de valorificare a rezultatelor (aplicare. . prin discuţii profesionale. În felul acesta doctorandul are el însuşi o imagine clară asupra drumului pe care îl are de urmat. 2.

Partea specială cuprinde contribuţiile doctorandului. ocupă cea mai mare parte a tezei cuprinde cca. matematică a doctorandului. să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei de cercetare. naţionale. grafice.doctorat. de regulă numerotate ca şi capitolul 1. zonale.Este necesară utilizarea trimiterilor bibliografice atât pentru respectarea regulilor de etică a cercetării cât şi pentru a demonstra calitatea documentării efectuate. este structurată pe 1-2 capitole. Această parte este o sinteză a analizei soluţiilor existente. respectiv capitolul 2. Partea specifică. dezvoltată pe cca. 20-30% din teză.50-60 % din numărul de pagini ale acesteia şi va fi structurată pe 2 . iar pentru a evidenţia acest aspect unele titluri sau subtitluri pot conţine sintagma"contribuţii privind". Prezentarea se face la nivel de principiu utilizând scheme. cunoscute din literatura de specialitate sau din alte surse de documentare accesate pe perioada stagiului de perfecţionare sau chiar înainte de această etapă. 13 .Partea generală trebuie să scoată în evidenţă importanţa şi actualitatea temei. Partea generală. fie că acest colectiv aparţine instituţiei unde lucrează doctorandul. precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. relaţii matematice. care să fundamenteze soluţiile propuse pentru rezolvarea problemei propuse. fie că acest colectiv este coordonat de conducătorul ştiinţific.3 capitole numerotate. care să fundamenteze metodele şi algoritmii utilizaţi pentru atingerea obiectivelor propuse. să permită încadrarea în preocupările internaţionale. Această parte trebuie să sublinieze încadrarea temei în preocupările colectivului de cercetare în care şi-a desfăşurat activitatea doctorandul. fotografii. Se recomandă ca primul capitol din partea specifică să fie o contribuţie teoretică. rezultă că aceasta trebuie să conţină trei părţi mari: a) partea generală b) partea specifică c) partea experimentală.

Partea experimentală va fi dezvoltată pe 20-30 % din numărul total de pagini ale tezei. performante pentru rezolvarea problemei propuse. în vederea diagnozei elementelor componente.În funcţie de titlul tezei. . o comparaţie evidentă cu soluţiile prezentate în partea specifică. Studiul experimental are ca scop confirmarea corectitudinii unora dintre soluţiile propuse în partea specifică şi de aceea organizarea experimentărilor. . creşterea gradului de securitate. următorul capitol sau următoarele capitole din partea specifică se referă la: . a proceselor tehnologice. . pentru atingerea obiectivelor propuse. în funcţie de caracterul tezei. trebuie să permită o comparaţie directă.adaptarea soluţiilor existente într-un domeniu de activitate la un proces tehnologic sau sistem tehnic dintr-un alt domeniu de activitate. a proceselor tehnologice. în funcţie de partea specifică verificată prin experiment. 14 .elaborarea unor noi metode şi algoritmi pentru monitorizarea echipamentelor. o paralelă convingătoare. ale instalaţiei. Studiul experimental poate viza întregul sistem sau echipament propus sau numai părţi componente ale echipamentului. respectiv o cercetare exploratorie sau ocercetare aplicativă. . descrierea experimentărilor.Această parte poate conţine unul sau două capitole în funcţie de metoda aleasă pentru verificarea experimentală. a mediului de lucru în vederea creşterii duratei de viaţă a acestora. al cercetăriilor efectuate.introducerea sau extinderea inteligenţei artificiale la procese tehnologice existente. a unor noi algoritmi de conducere sau de comandă a sistemelor tehnice. prezentarea rezultatelor obţinute. creşterea fiabilităţii. .elaborarea unor noi metode. în funcţie de problema propusă pentru rezolvare şi de obiectivele tezei.informatizarea sau monitorizarea unor procese sau sisteme tehnice.conceperea unor sisteme moderne.

poate fi înlocuită cu modelări numerice. pe cât posbil acolo unde urmează să se aplice rezultatele obţinute. Contribuţia trebuie să fie măsurabilă şi să se regăsească în partea specifică sau în partea experimentală a tezei. Partea experimentală poate fi precedată de simulări numerice sau. În acest scop. punctual. oscilograme sau alte tipuri de înregistrări.Redactarea trebuie să confere acestei părţi un carcater concret. pe instalaţii reale. Această parte este numerotată ca un capitol disinct şi va fi dezvoltată pe 5-6 pagini. contribuţiile originale ale lucrării de cercetare. în cazuri speciale. diagrame. fotografii.7. direcţiile în care trebuie continuată cercetarea. 2. obţinute în urma studiului experimental. problemele rămase nerezolvate. Se recomandă ca acest capitol să cuprindă două părţi distincte: o parte de concluzii şi o parte dedicată contribuţiilor personale. Redactarea acestei părţi trebuie să pună în evidenţă calităţile de experimentator ale doctorandului.Se recomandă ca verificarea experimentală să se facă pe modele fizice la scară redusă. Se recomandă gruparea explicită a contribuţiilor în cel puţin două categorii: 15 . măsura în care au fost atinse obiectivele iniţiale. Rezultatele experimentale se prezintă sub formă de tabele cu valori numerice.Concluziile Tezei de doctorat şi contribuţii Această parte a lucrării reprezintă o sinteză clară şi coerentă a Tezei. pe modele fizice reale. iar când aceste neconcordanţe sunt inadmisibile. înregistrări video etc. a avantajelor şi dezavantajelor tehnico-economice. Rezultatele experimentale sau de simulare. explicându-se eventualele neconcordanţe. se compară cu rezultatele teoretice. se vor efectua corecţiile corespunzătoare ale metodicii sau algoritmului de calcul adoptat. pentru fiecare contribuţie se va menţiona în paranteză numărul capitolului şi numărul paragrafului unde a fost dezvoltată. în condiţii industriale. histograme.

Poziţiile din listă se numerotează şi trebuie să se regăsească în trimiterile din teză.contribuţii teoretice. elaborate în ultimii 10 ani şi editate pe suport de hârtie sau suport electronic. 2. teze de doctorat. . Cluj-Napoca. . cursuri universitare. inclusiv referatele şi rapoartele de cercetare elaborate în perioada de pregătire a tezei.contribuţii privind partea experimentală. chiar dacă ultima pagină din Teză este folosită parţial. . cataloage de firmă. . Bibliografia Pentru editarea listei bibliografice se foloseşte o pagină nouă. Pe scurt.Lista bibliografică trebuie să conţină şi lucrările elaborate de doctorand. articole din reviste de specialitate.8. dacă un autor este citat de mai multe ori. Lista trebuie să conţină 150 -200 de lucrări reprezentative. revistă) anul apariţiei. locul apariţiei (editură. lucrările vor fi subclasificate în ordine cronologică.contribuţii privind realizarea de modele fizice. Dacă sursa de informare este online se recomandă să se indice şi adresa site-ului. din categoriile cărţi. brevete. Ordinea de scriere a bibliografiei este alfabetică. după numele autorului. Bibliografia este o listă selectivă de referinţe care tratează aceeaşi temă şi care au fost utilizate sau consultate pentru elaborarea Tezei de doctorat. Evelina: Tehnici de comunicare.contribuţii aplicative. 16 . Fiecare referinţă trebuie să conţină numele autorului/autorilor.. inclusiv pagini web. 2001.contracte de cercetare. titlul documentului. altui doctorand să regăsească sursa de informare. Este de reţinut că prenumele autoarelor de cărţi şi lucrări nu se abreviază.contribuţii software. normative. Exemplu: Graur. echipamente. toate elementele care îi sunt necesare altui cercetător. lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice. Editura MEDIAMIRA.

ro Se recomnadă ca la finalul listei să se prezinte o sub listă specială numai cu lucrările la care doctorandul este autor sau coautor. articole. a paginilor web.Exemplu:Centea. xxx http://www. şi care să fie redactată pe trei colane: numărul curent. În cazul documentaţiilor de firmă. numărul din lista bibliografică a tezei. de membrii comisiei de evaluare.mct.O. www. xxx http://www. Se recomandă ca unele dintre acestea să fie asemănătoare cu denumirea 17 . Pentru a pune în evidenţă categoria din care face parte poziţia bibliografică (cărţi.ro 6. 3. pdf .siear. xxx http://www. a standardelor.amcsit. capacitatea de analiză critică a informaţiilor din literatura de specialitate. că lucrarea trebuie să reflecte esenţa pregătirii autorului în domeniul tezei. subtitluri Titlurile şi subtitlurile au rolul de a structura Teza de doctorat astfel încât conţinutul său să poată fi urmărit uşor de conducătorul de doctorat. a normativelor care nu au un autor declarat. spiritul creativ şi inventiv. brevete etc.) lista poate fi grupată şi după alte criterii. Exemplu: 4.: Ghid pentru redactarea articolelor ştiinţifice.ro 5.ro/Ghid. 3. informaţiile bibliografice specifice.1.Recomandări privind editarea Tezei de doctorat La elaborarea Tezei de doctorat se va ţine seama că ea se adresează unor specialişti din domeniul respectiv şi de aceea trebuie evitate descrierile generale. Titluri. se recomandă ca spaţiul destinat autorului/autorilor să fie înlocuit cu trei caractere"xxx" sau"* * *".inma.

se prezintă regimul tranzitoriu al curentului la pornirea . .4. combinaţii numerice sau combinaţii alfanumerice.). . De asemenea. grafice. de regulă de două ori spaţiul dintre rânduri. În textul Tezei trebuie să se facă referiri sau trimiteri directe sau indirecte la fiecare ilustraţie. scheme. 3. Figurilor trebuie să li se acorde o importanţă particulară pentru că ele atrag atenţia evaluatorului şi contribuie la formarea opiniei asupra lucrării. Important este ca acestea să asigure informaţii privind: . combinaţiile numerice pot fi de tipul [număr capitol].ilustraţia să apară pe aceiaşi pagină cu trimiterea din text sau după trimitere. rămâne la latitudinea doctorandului. iar scrierea acestora să se facă cu caractere care să le scoată în evidenţă faţă de restul textului. tabel (tab).. [număr figură]. cu denumirea obiectivelor..semnificaţia ilustraţiei printr-un text explicativ.unicitatea ilustraţiei printr-un număr format din cifre arabe. .natura ilustraţiei: figură (fig..4) durează 100 ms . Exemplul 1: In figura 5.distinctivitatea faţă de textul Tezei.. fotografii sau ilustraţii.Figuri. Se recomandă folosirea unor titluri scurte care să sintetizeze conţinutul. Aranjarea lor în pagină. prin caractere mai mici sau italice. .problemelor propuse spre rezolvare. Câteva sugestii: .2. Între titlu şi subtitlu nu trebuie să existe text. între subtitlu şi textul anterior trebuie lăsat un spaţiu mai mare. ca element de estetică a lucrării. . Tabele Cea mai mare parte a Tezelor de doctorat conţin tabele. Exemplul 2 Regimul tranzitoriu al curentului (fig.5. 18 . figuri.

3. . să se indice unităţile de măsură pentru variabilele utilizate şi parametrii specificaţi.3. .să se asigure pe o pagină un echilibru text -ilustraţierelaţii matematice. dar în aşa fel încât să se poată urmări uşor demonstraţia. menţionându-se calculele ce se fac pentru fiecare etapă. prin simulare numerică sau pe modele fizice la scară redusă sau la scară naturală. relaţiile matematice din text se 19 . sau prin analogie cu alte procese . inclusiv ipotezele. a unor noi algorimi de conducere sau de comandă a sistemelor tehnice.textul explicativ al figurii se scrie cu un corp de literă mai mic decât restul textului. făcându-se trimiteri la bibliografie. Pentru o Teză de doctorat nu există reguli stricte privind scrierea relaţiilor matematice. din practică. Astfel.cu alte fenomene.Relaţii matematice Relaţiile de calcul necesare pentru elaborarea unor noi metode..orientarea figurii trebuie să fie spre nord (partea de sus a paginii). pentru elaborarea metodelor şi algoritmilor de monitorizare a proceselor tehnologice.într-un tabel. În cazul demonstraţiilor. se vor trece etapele mai importante. se verifică prin unităţi de măsură. Fiecare rezultat obţinut trebuie comentat şi comparat cu rezultate similare din literatură. pentru graficele complicate să se folosească o legendă explicativă. prin aplicarea altor metode. . prin comparaţie cu alte rezultate. . . se stabilesc pornind de la teoremele şi legile de bază din domeniul respectiv. dar se recomandă ca acestea să respecte regulile generale.să se menţioneze semnificaţia variabilelor din axe şi unităţile de măsură ale acestora. În acest scop se formulează ipoteze simplificatoare.pentru reprezentare să se folosească scările standardizate.numărul figurii este precedat de prescurtarea"Fig. iar soluţiile obţinute.". să se indice destinaţia fiecărei coloane şi linii. a mediului de lucru etc. .. a proceselor tehnologice.

.4. Trimiteri bibliografice Citarea surselor de informare în Teza de doctorat este o obligaţie ce rezultă din etica cercetării. în capitolul 2 relaţiile vor fi. 3. în capitolul 1 relaţiile vor fi notate cu (1-1). în partea dreaptă. . rezultă că: (29) (30) iar condiţia Euler devine: Piti r\T \ r\î I (31) Dacă Teza de doctorat conţine mai multe capitole. formulele pot primi o notare suplimentară. ... care se referă la numărul capitolului. . metoda de citare constă în trecerea între paranteze drepte [n]a poziţiei lucrării din lista bibliografică. Considerând piS=0 şi 9=1. .. (1-2). Într-o teză de doctorat tehnică. a doua (3-2).. iar numărul lor de ordine se scrie între paranteze. Exemplu: In aceste condiţii. şamd. (28) iar condiţia Euler de minimizare a integralei ?L ±(dS) = 0. Formulele vor fi centrate. din etica profesională. în ordine (2-1). în capitolul 3 prima expresie matematică va fi notată (3-1). De exemplu.. 20 . inginerească.scriu pe un rând separat şi sunt numerotate pentru a putea face referiri la ele. . (2-2). funcţionala Lagrange este de forma: L=i 2 +V .

La redactarea părţii experimentale se poate folosi atât forma impersonală cât şi forma personală. adică 4. deca.836 kl/kg °C". Stilul unei Teze de doctorat trebuie să fie sobru. kilo.k. El arată ordinea şi mişcarea ideilor în mintea doctorandului. înformulă.0C. Se recomandă ca la redactarea contribuţiilor să se folosească forma personală şi timpul trecut.prefixele augmentative şi cele diminutive unităţilor de măsură se scriu întotdeauna cu litere mici: mili.10 sau 836 [J/kg. tab. se recomandă ca unele tabele.°C]. în loc de figură.6. în loc de tabel. trebuie avută în vedere scrierea corectă şi folosirea corectă a limbii române. 3. centi.de asemenea. în text se poate scrie"căldura specifică de 0. . În plus. Iată câteva exemple: .3.d.c. grafice.2 = 0. apare scrisă 0. a părţii specifice. 21 .Anexe Uneori.2 kcal/kg.5. hecto.10 = 7. care în expresia matematică va apare 7. parţial după.736.103 [W]. desene.Stilul de scriere La redactarea părţii generale. fie parţial înainte. deci. pentru a da mai multă fluenţă conţinutului Tezei de doctorat. adică 0.18x0. fotografii. respectiv m.836. .h. Se va avea grijă ca. nici rău. valoare care.după unităţile de măsură scrise prescurtat nu se pune punct. .semnificaţiile tuturor mărimilor care apar într-o formulă trebuie explicate fie înainte de a scrie relaţia.36. se va folosi forma impersonală.36 kW". fie după aceea.mărimile care nu sunt exprimate în text în sistemul internaţional vor trebui convertite în acest sistem chiar în text: de exemplu. Stilul de scriere nu este nici bun. programe de calculator să fie prezentate la sfârşitul acesteia într-una sau mai multe anexe. să urmărească ordinea şi claritatea. pentru fiecare mărime. semnificaţia şi valoarea să fie scrise o singură dată. în text poate apare "puterea de 10 CP.da.în text nu se fac prescurtări ale cuvintelor: fig. .

scrierea abrevierilor fără puncte între litere: FAO. . ea se va scrie de la începutul rândului următor.invitaţie care are. SNCFR. 22 .semnele de punctuaţie: după o propoziţie. CITT.mii) se scriu cu literă mică. Rezumatul Tezei de doctorat Acesta serveşte la difuzarea rezultatelor către un număr mare de specialişti cu scopul de a semnala apariţia tezei. a cunoaşte opinia altor cercetători în domeniu precum şi pentru includerea acestor rezultate în fişierele bibliotecilor. trebuie să se pună un semn de punctuaţie (punct. virgulă. . iar pe coperta interioară se editează anunţul. Rezumatul se editează pe suport de hârtie.în text. cu precizarea că este Rezumatul Tezei. pe pagini web. două puncte). . lunilor. în special pentru rezumatul editat pe hârtie. în format pdf. Se păstrează coperta. punct şi virgulă. De asemenea. punctelor cardinale. Numărul de pagini nu trebuie să fie mai mare de 30-35. numerele de la O la 9 sunt scrise de obicei cu litere. se începe cu alineat nou. cu excepţia tabelelor şi figurilor. după o frază.dacă fraza care urmează după o formulă are înţeles strâns legat de aceasta. UNIVERSITATEA RECTORAT Către. numerelor (sute. structura de mai jos.. -numele zilelor. numerele mai mari de 10 sunt scrise ca cifre.cuvântul care urmează unei formule după care s-a pus punct trebuie să înceapă cu majusculă. . Rezumatul are şi rolul de a anunţa comunităţii ştiinţifice data şi locul susţinerii publice a Tezei de doctorat şi de a invita specialiştii interesaţi să participe la acest eveniment ştiinţific. de regulă. după o relaţie matematică. iar dacă nu.. dar într-un număr limitat de exemplare(15-20) şi electronic. 4. dacă nu s-a pus punct se începe cu literă mică.

............................ Universitatea .... Facultatea ........ la adresa.....dr......................... Prenumele şi numele în vederea acordării titlului ştiinţific de doctor inginer.............. Facultatea ......dr................dr. Prenume Nume.. până la data de... Conducător ştiinţific: Prof.................... însala.dr..............ing........Prenume Nume......... Componenţa Comisiei de doctorat Preşedinte: Prof.....dr...... Universitatea .............. RECTOR Secretariat Doctorat(sau echivalent) 23 .................... Facultatea ...............................Vă facem cunoscut că în data de . Prof.......................... ora....... Membrii: Prof.... e-mail...Prenume Nume............................. vă rugăm să le trimiteţi în scris.. În cazul în care doriţi să faceţi aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării..........ing.........ing....................................................... fax...................... Decanul Facultăţii de . Facultatea .......... Prof..... va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul TITLUL TEZEI DE DOCTORAT elaborată de ing.......... Vă trimitem Rezumatul tezei de doctorat şi vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei............ Universitatea ...Prenume Nume..................Prenume Nume................ing.............................ing............

pentru ca cititorul să aibă o imagine de ansamblu şi asupra tezei. 2001. Centea. care poate fi reprodusă integral deoarece dăimagine de ansamblu asupra tezei de doctorat. W. Enăchescu. activitatea ştiinţifică.o prezentare succintă a capitolelor din teză. activitatea profesională.: Ghid pentru proiectul de diplomă.concluziile şi contribuţiile personale.I. Editura Polirom. C. Iaşi. se recomandă să se indice atât pagina din rezumat cât şi pagina din teză. pdf. Gh.O.ro-Ghid. Ţolescu. B. 2005. Bucureşti.: Arta cercetării ştiinţifice.. Braşov.o sinteză a bibliografiei.S. .: Ghid pentru redactarea articolelor ştiinţifice. 3. rezumatul va conţine: . dezvoltând însă capitolele din partea specifică şi din partea experimentală.. 4. 2003. 7.150 tehnici şi exerciţii.siear. Manolea. Beveridge. 5. S. Birch.: Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. specializările.: Indreptar ortografic.cuprinsul rezumatului. 1968. 6. Pr.: Managementul Proiectelor.Editura Comunicare. P.În funcţie de spaţiul disponibil. Reprografia Universităţii din Craiova. ortoepic şi de punctuaţie al limbii române. Constantinescu-Dobridor. Evelina: Tehnici de comunicare. 8. 2005. Gh. Editura LUCMAN. Editura 24 .. Dăneţ.. Bibliografie 1.introducerea. Al.un CV sintetic. Chelcea. www. . Curs rapid. pe o pagină.: Creativitatea. Bucureşti. deoarece sunt o sinteză a tezei de doctorat. 2. Gh. Editura Disz Tipo. 9. Popescu. o teză de doctorat. Editura POLIROM. Clegg. Degeratu. Bucureşti. .ro.: Cum să redactăm o lucrare de licenţă. care să pună în evidenţă studiile. Editura ştiinţifică. un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. . Iaşi. Bitoleanu. .lista cu simboluri şi abrevierile întâlnite în Rezumat. . 1982.. A. 2007. Graur.

Editura Enciclopedică Română. Bucureşti. 12.. 1974. Editura POLIROM. 2006.Manolea. Moisil. nr. Teseleanu. 13.MEDIAMIRA. Gr. 25 . Bucureşti. Bucureşti. 15. Cluj-Napoca. 200l. 1967. Gh. Ramon y Cajal.: îndoieli şi certitudini.: Drumul spre ştiinţă. Petroşani. Editura AGIR. Şerbănescu. Cluj-Napoca.: Bazele cercetării creative. 2003. G. EdituraUniversitas.: Metodologia cercetării ştiinţifice. Editura MEDIAMIRA. Gh. 2007. Manolea. 11. Editura Politică. 10. S. Iaşi. Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie.3.: Inovarea şi transferul tehnologicforme de valorificare a cercetării şi potenţialului creativ din universităţi. 14. 2001. Andra: Cum se scrie un text.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful