Numele ……………………………………

Data………………………..

Probă de evaluare sumativă (U.î. nr. 1: Sună clopoţelul)
1. Scrie după dictare:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Prezintă în maxim 5 rânduri una din lecturile citite în această unitate de învăţare (titlul, autorul,
mesajul, ce te-a impresionat şi de ce etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
3. Formulează câte două enunţuri în care cuvintele date să aibă înţelesuri diferite: cer, poarta, drept.
………………………………………………...........................................................................................................
………………………………………………...........................................................................................
……………………….................................................
……………..........................................................................................
4. Formulează trei argumente pentru a evidenţia cauzele neînţelegerii unui mesaj:
a) ………………………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………………….……..
c)………………………………………………………………………………………………………...
5. Formulează ideile principale pentru textul „Nenea directorul”:
…………………………………….………………………….....................................................……
......................................................……………………………………………………………………
.....................................................…………………………………….………………………………
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Redactează un text cu titlul „La şcoală”, în care să foloseşti formulele de prezentare, de salut, de
permisiune sau solicitare (de 10-15 rânduri).
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Probă de evaluare sumativă
(U.Î. nr. 1: Sună clopoţelul)
Obiective:
O1 - să scrie corect şi caligrafic respectând normele de ortografie şi punctuaţie;
O2 - să prezinte într-un eseu de maxim 5 rânduri o lectură recomandată şi citită în această unitate de
învăţare;
O3 - să descopere sensurile diferite ale cuvintelor cu aceeaşi formă;
O4 – să formuleze trei argumente pentru a evidenţia cauzele neînţelegerii unui mesaj;
O5 – să formuleze idei corespunzătoare celor trei părţi ale unei compuneri cu titlu dat;
O6 – să redacteze un text utilizând scrierea creativă şi formulele de adresare învăţate.

Descriptori de performanţă:
Itemi
FB
B
S
1.
- scrie corect şi caligrafic - scrie corect respectând - scrie cu omisiuni de
respectând
normele
de normele de ortografie şi litere/semne de punctuaţie
ortografie şi punctuaţie
punctuaţie
nerespectând aşezarea în
pagină;
2.
- prezintă într-un eseu de 5 - prezintă în maxim 5 rânduri - prezintă în maxim 5 rânduri
rânduri o lectură recomandată titlul, autorul şi rezumatul a titlul, autorul şi o frază
şi citită în această unitate de lecturii recomandate şi citită în despre lectura recomandată şi
învăţare
această unitate de învăţare;
citită în această unitate de
învăţare;
3.
- descoperă sensurile diferite - descoperă sensurile diferite - descoperă sensurile diferite
ale cuvintelor cu aceeaşi formă ale cuvintelor cu aceeaşi formă ale cuvintelor cu aceeaşi
(6 situaţii);
(4 situaţii);
formă (2 situaţii);
4.
- formulează trei argumente - formulează două argumente - formulează un argument
pentru a evidenţia cauzele pentru a evidenţia cauzele pentru a evidenţia cauzele
neînţelegerii unui mesaj
neînţelegerii unui mesaj;
neînţelegerii unui mesaj
5.
formulează
trei
idei formulează
două
idei formulează
o
idee
corespunzătoare celor trei părţi corespunzătoare părţilor unei corespunzătoare unei părţi a
ale unei compuneri cu titlu dat; compuneri cu titlu dat;
compunerii cu titlu dat;
6.
- redactează un text utilizând - redactează un text utilizând - redactează un text utilizând
scrierea creativă şi formulele scrierea creativă şi formulele de formulele
de
adresare
de adresare învăţate;
adresare învăţate;
învăţate.

Rezultatele probei de evaluare:
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
I1

I2

Itemi-calificative
I3
I4
I5
I6

Obs.
final

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Centralizare pe calificative:

Analiza probei:

Nr.el
evi
Calificativ

FB
B
S
I

I1

I2

I3

Itemi
I4 I5

I6 final

Item
Obiectiv

I1

I2

I3

I4

I5

I6

Nr de elevi care au
realizat integral
obiectivul
Nr.de elevi care au
realizat parţial
obiectivul
Nr de elevi care nu
au realizat obiectivul

Greşeli tipice:...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Măsuri ameliorative:................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful