You are on page 1of 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GIAO NHẬN GIẤY TỜ TÀI SẢN CẦM CÔ

Căn cứ Hợp đồng cầm cố tài sản số ............./HĐCC ngày ..../..../2006 giữa Công ty TNHH
Việt Á và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2006 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô
Chúng tôi gồm có:
- Bên cầm cố: Công ty TNHH Việt Á
- Bên nhận cầm cố: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô.
Đã tiến hành việc bàn giao giấy tờ tài sản cầm cố của Công ty TNHH Việt Á cho Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Thành Đô, bao gồm:
- Hợp đồng kinh tế số 18/HĐKT/2006 ngày 01/08/2006 V/v Công ty TNHH Việt Á mua máy
xúc đào Komatsu PC 450-6 của Công ty CP XNK Tạp phẩm - Tocontap
- Biên bản bàn giao thiết bị ngày 01/10/2006
- Hoá đơn GTGT số 96876
- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 2032
- Hoá đơn nhập khẩu số 2006-1200
- Bảng chi tiết hàng hoá nhập khẩu
- Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hoá số BNo 917684
- Hoá đơn vận chuyển
- Chứng thư giám định số 07158/N/2006
Sau khi đối chiếu thông tin mô tả về tài sản cầm cố tại Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản,
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô xác nhận các giấy tờ tài sản trên đúng là giấy tờ mà Bên
cầm cố đã cam kết chuyển giao cho Ngân hàng quản lý theo Hợp đồng thế chấp, cầm cố.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã nhận đầy đủ các giấy tờ tài sản cầm cố liệt kê
trên đây.

BÊN NHẬN BÊN GIAO


CBTD TP.Tín dụng Thủ quỹ Giám đốc
Hôm nay, ngày tháng năm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô, Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã tiến hành việc bàn giao giấy tờ tài sản cầm cố cho Công ty
TNHH Việt Á, bao gồm:
- Hợp đồng kinh tế số 18/HĐKT/2006 ngày 01/08/2006 V/v Công ty TNHH Việt Á mua
máy xúc đào Komatsu PC 450-6 của Công ty CP XNK Tạp phẩm - Tocontap
- Biên bản bàn giao thiết bị ngày 01/10/2006
- Hoá đơn GTGT số 96876
- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 2032
- Hoá đơn nhập khẩu số 2006-1200
- Bảng chi tiết hàng hoá nhập khẩu
- Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hoá số BNo 917684
- Hoá đơn vận chuyển
- Chứng thư giám định số 07158/N/2006
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã giao đầy đủ các giấy tờ tài sản cầm cố liệt kê
trên đây.

BÊN GIAO BÊN NHẬN


CBTD TP.Tín dụng Thủ Quỹ Giám đốc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GIAO NHẬN GIẤY TỜ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số ............./HĐ ngày ..../..../2006 giữa Công ty TNHH Việt
Á và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2006 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô
Chúng tôi gồm có:
- Bên thế chấp: Công ty TNHH Việt Á
- Bên nhận thế chấp: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô.
Đã tiến hành việc bàn giao giấy tờ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Việt Á cho Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô, bao gồm:
- Hợp đồng sơ bộ số 08/HĐSB-THIP ngày 11/11/2005 V/v Công ty TNHH Việt Á thuê lại đất
tại khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư.
- Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 29/07/2005 + Sơ đồ khu đất thuê
- Biên bản thoả thuận giữ đất ngày 11/11/2005
- Hợp đồng kinh tế số 23/2005 ngày 12/8/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty
TNHH thiết kế - XD công trình – TM&PT Đô thị V/v xây dựng công trình tường bao và sân bê
tông + Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 17/10/2005.
- Hợp đồng kinh tế số 02/2005 ngày 18/7/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty
TNHH thiết kế - XD công trình – TM&PT Đô thị V/v xây dựng lắp đặt công trình.
- Hợp đồng kinh tế số 01/2005 ngày 22/7/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty thép
Việt Bắc V/v lắp đặt 2 khung nhà thép và biên bản quyết toán thanh lý hợp đồng ngày 22/7/2005.
- Hoá đơn GTGT số 73555 +73554 +23900+47904
Sau khi đối chiếu thông tin mô tả về tài sản cầm cố tại Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản,
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô xác nhận các giấy tờ tài sản trên đúng là giấy tờ mà Bên
thế chấp, cầm cố đã cam kết chuyển giao cho Ngân hàng quản lý theo Hợp đồng thế chấp..
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã nhận đầy đủ các giấy tờ tài sản thế chấp liệt kê
trên đây.

BÊN NHẬN BÊN GIAO


CBTD TP.Tín dụng Thủ quỹ Giám đốc
Hôm nay, ngày tháng năm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô, Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã tiến hành việc bàn giao giấy tờ tài sản thế chấp cho Công ty
TNHH Việt Á, bao gồm:
- Hợp đồng sơ bộ số 08/HĐSB-THIP ngày 11/11/2005 V/v Công ty TNHH Việt Á thuê lại
đất tại khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư.
- Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 29/07/2005 + Sơ đồ khu đất thuê
- Biên bản thoả thuận giữ đất ngày 11/11/2005
- Hợp đồng kinh tế số 23/2005 ngày 12/8/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty
TNHH thiết kế - XD công trình – TM&PT Đô thị V/v xây dựng công trình tường bao và sân bê
tông + Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 17/10/2005.
- Hợp đồng kinh tế số 02/2005 ngày 18/7/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty
TNHH thiết kế - XD công trình – TM&PT Đô thị V/v xây dựng lắp đặt công trình
- Hợp đồng kinh tế số 01/2005 ngày 22/7/2005 giữa Công ty TNHH Việt Á và Công ty thép
Việt Bắc V/v lắp đặt 2 khung nhà thép và Biên bản quyết toán thanh lý hợp đồng ngày
22/7/2005.
- Hoá đơn GTGT số 73555 +73554 +23900+47904
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã giao đầy đủ các giấy tờ tài sản thế chấp liệt kê
trên đây.
BÊN GIAO BÊN NHẬN
CBTD TP.Tín dụng Thủ Quỹ Giám đốc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GIAO NHẬN TÀI SẢN CẦM CÔ

Căn cứ Hợp đồng cầm cố tài sản số ............./HĐCC ngày ..../..../2006 giữa Công ty TNHH
Việt Á và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô.
Căn Hợp đồng thuê bảo quản thiết bị cầm cố số ............./2006 ngày ..../..../2006 giữa Công ty
TNHH Việt Á, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô và .............................................................
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2006 tại Khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Việt
Á Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386 Đường Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà
Nội.
Chúng tôi gồm có:
- Bên cầm cố (Bên A – Bên thuê bảo quản thiết bị): Công ty TNHH Việt Á
- Bên nhận cầm cố(Bên B – Bên nhận cầm của bên A giao cho bên C): Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Thành Đô.
- Bên nhận bảo quản thiết bị (Bên C): ....................................................................................
Đã tiến hành việc bàn giao tài sản cầm cố của bên A cho bên B và bên B giao cho bên C bảo
quản thiết bị là 1 máy xúc đào Komatsu PC 450-6 Serial 12648.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành đô đã nhận đúng chủng loại thiết bị cầm cố được nêu
trong Hợp đồng cầm cố và bàn giao cho bên C bảo quản.

BÊN A BÊN B BÊN C

Hôm nay, ngày tháng năm tại ....................................................., Bên B và Bên


C đã tiến hành việc bàn giao tài sản cầm cố cho Công ty TNHH Việt Á, là 1 máy xúc đào Komatsu
PC 450-6 Serial 12648.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô đã giao đầy đủ tài sản cầm cố liệt kê trên đây.

BÊN A BÊN B BÊN C

Rate