Manual de politici contabile

Sc Y Srl Adresa:.................. Cod fiscal..............

2012

Manual de politici contabile

Manual de politici contabile
Contents

Contents..................................................................................................................... 2 1.Detalii privind entitatea...........................................................................................4 2. Cadrul legal............................................................................................................ 4 3. Obiective................................................................................................................4 4. Aprobare................................................................................................................. 4 5. Principii generale....................................................................................................5 6. Corectarea erorilor contabile..................................................................................8 7.Contabilitatea activelor imobilizate.........................................................................9 7.1. Definitii ............................................................................................................9 7.2 Imobilizarile corporale.......................................................................................9 7.2.1 Costul de achizitie.......................................................................................9 7.2.2. Cheltuieli ulterioare..................................................................................10 7.2.4. Evaluarea la bilant....................................................................................10 7.2.5. Amortizarea..............................................................................................10 7.2.6. Regimuri de amortizare............................................................................11 7.2.7. Durata de viata........................................................................................11 7.2.8. Cedarea şi casarea...................................................................................11 7.3. Imobilizarile necorporale................................................................................12 7.3.1. Recunoastere...........................................................................................12 7.3.2. Categorii...................................................................................................13 7.3.3. Evaluarea iniţială .....................................................................................13 7.3.4. Cheltuieli ulterioare..................................................................................13 7.3.5. Evaluarea la data bilanţului....................................................................13 7.3.6. Cedarea....................................................................................................13 7.3.2. Durata de viata........................................................................................14 7.4. Imobilizarile financiare..................................................................................14 7.4.1.Categorii....................................................................................................14 7.4.2. Evaluarea iniţială......................................................................................15 7.4.3. Evaluarea la data bilanţului.....................................................................15
2

Manual de politici contabile

7.5. Imobilizari in curs de executie........................................................................15 7.6. Ajustarile de valoare – pierderi din depreciere...............................................15 7.7. Reevaluarea imobilizărilor corporale..............................................................15 8.Contabilitatea activelor circulante........................................................................17 8.1.Definitii............................................................................................................17 8.2.Reguli de evaluare...........................................................................................18 8.3.Stocuri.............................................................................................................18 8.3.1.Definitii......................................................................................................18 8.3.2.Recunoastere si evaluare..........................................................................18 8.2.Investiţii pe termen scurt................................................................................22 8.3.Casa şi conturi la bănci....................................................................................23 9.Contabilitatea tertilor............................................................................................24 9.1. Contabilitatea decontarilor cu personalul.......................................................27 9.2. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale.................................................................................................. 28 9.3. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii ................................................................................................29 9.4. Cheltuieli si venituri in avans..........................................................................29 9.5. Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere...................30 9.6. Contabilitatea datoriilor .................................................................................31 10. Contabilitatea provizioanelor..............................................................................31 10.1. Definitie........................................................................................................31 10.2. Recunoastere............................................................................................... 32 10.3. Evaluare ulterioara.......................................................................................34 11.Capital si rezerve.................................................................................................35 11.1. Capital....................................................................................................... 35 11.2. Rezerve din reevaluare.............................................................................36 11.3. Alte rezerve...............................................................................................36 11.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile.........................................................................37 12. Venituri si cheltuieli...........................................................................................38 12.1. Venituri.....................................................................................................38 12.2. Cheltuieli..................................................................................................41 13. Documentatia utilizata in contabilitate...............................................................42
3

Manual de politici contabile

13.1. Externalizarea serviciului de arhivare..........................................................44 13.2. Termene de pastrare....................................................................................44 13.3. Reguli generale de arhivare.........................................................................45 13.4. Eliminarea din arhiva....................................................................................45

1.Detalii privind entitatea
Denumirea societatii: Adresa: Telefon/Fax: Numarul din Registrul Comertului: Codul unic de înregistrare: Codul CAEN: Descrierea activitatii :

2. Cadrul legal
Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 ( sau “ în baza IAS/IFRS” daca societatea comerciala întocmeste si situatii IFRS). În cazul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua înregistrarile contabile în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, cu completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situatiilor financiare anuale. Prezentele politici contabile se aplica cu respectarea legislatiei, în general, si a celei care reglementeaza aspecte financiar-contabile (ordine ale ministrului finantelor publice etc.), în mod special. Politicile contabile aprobate respecta conceptele si principiile cuprinse în reglementarile contabile aplicabile. In contabilitatea entitatii se utilizeaza limba romana si moneda nationala (sau moneda nationala si valuta……… in cazul tranzactiilor in valuta).

3. Obiective
Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare în situatiile financiare a elementelor de bilant si cont de profit si pierdere, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii în entitate.

4. Aprobare

Politicile contabile au fost aprobate de : Administrator: Nume

4

Entitatea nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza continuităţii activităţii dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia. prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente. b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare). în general. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere. indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activităţii este încă adecvată. ci doar menţionată în acestea modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de: 5 . fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative. Principii generale Principiile contabile de baza aplicate sunt : 1. fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Metodele de evaluare şi politicile contabile. Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei. aceste elemente se vor prezenta în notele explicative. 3. 2. caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale. Astfel. trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Principiul permanenţei metodelor. această informaţie se va prezenta. Se prezuma că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. conform contabilităţii de angajamente. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea. Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate. Modificările de politici contabile pot fi determinate de: a) iniţiativa entităţii. Principiul continuităţii activităţii. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii. 4. indiferent de scadenţa acesteia. împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli. Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale. ulterior datei bilanţului. Evenimentele sau condiţiile ce necesită prezentări de informaţii pot apărea şi ulterior datei bilanţului.Manual de politici contabile 5. efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

schimbarea acţionariatului. Efectul modificării unei estimări contabile se va recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul: • perioadei în care are loc modificarea. dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu. în special: a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. aceasta se tratează ca o modificare a estimării. • Exemple de situaţii care justifică modificarea de politici contabile pot fi: • admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entităţii sau retragerea lor de la tranzacţionare. uzurii morale a stocurilor. caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societăţii absorbite cu cele ale societăţii absorbante etc. Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor. O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările contabile. fuziuni şi operaţiuni asimilate efectuate la valori contabile. La întocmirea situaţiilor financiare anuale. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. dacă noile metode asigură furnizarea unor informaţii mai fidele. sau • perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare. datorată intrării într-un grup. obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante. duratei de viaţă utile. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau 6 . Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare. Se pot solicita. precum şi a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc. evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane. unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie. dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu. estimări ale: clienţilor incerţi. • • Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile. d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. ajustarea pentru clienţi incerţi). precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale. O estimare poate necesita revizuirea dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe. 5. de exemplu. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. Principiul prudenţei.Manual de politici contabile • modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economicofinanciar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale). ci doar estimate. c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent.

Conform acestui principiu. înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor. 8. exercitarea prudenţei nu permite. constituirea de provizioane excesive. subevaluate. pe baza documentelor justificative. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.Manual de politici contabile profit. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui exerciţiu financiar. Totuşi. activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate. Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii. indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere. dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor. datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori . Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli. de exemplu.) 7.facturi nesosite"). Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate. situaţii de lucrări etc. componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. 6. nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare. şi nu numai de forma juridică a acestora. deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.facturi de întocmit"). În cazul schimbului de active. în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă. 7 . Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare. se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienţi .Principiul independenţei exerciţiului. respectiv prestarea serviciilor (de exemplu. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. Ca urmare. Principiul intangibilităţii. În toate cazurile. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exerciţiu financiar. În cazul modificării politicilor contabile şi corectării unor erori aferente perioadelor precedente. pe bază de documente justificative. Corectarea pe seama rezultatului reportat. iar datoriile şi cheltuielile. a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente. subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii. nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii. indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. 10. respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri. cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. Astfel. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului . începând cu exerciţiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Principiul necompensării. Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare. avize de însoţire a mărfii. 9.

datoriilor. încadrarea reducerilor acordate. în baza documentelor justificative. Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc. poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea. Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă: (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă sau (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. de către utilizatori. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative. 11. în conformitate cu realitatea economică. 6. Exemple de situaţii când se aplică principiul prevalenţei economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea. cu respectarea fondului economic al acestora. recunoaşterea veniturilor. respectiv a cheltuielilor în contul de profit şi pierdere sau ca venituri în avans. Stornarea se efectueaza prin înregistrarea operatiunilor initiale în rosu (sau prin înregistrarea inversa ) . prin stornarea operatiunilor eronate si înregistrarea corecta a operatiunilor. precum şi motivele care le-au determinat. determinată pe baza principiului prevalenţei economicului asupra juridicului. În condiţii obişnuite. a contractelor de leasing în leasing operaţional sau financiar. Principiul pragului de semnificaţie. 12.Manual de politici contabile Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare. entitatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni. Entităţile au obligaţia ca la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să ţină seama de toate informaţiile disponibile. 8 . În cazuri rare. astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care natura operaţiunii. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc. încadrarea operaţiunilor la vânzare în nume propriu sau comision. punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile. respectiv consignaţie. la reduceri comerciale sau financiare. respectiv cheltuieli în avans. încadrarea participaţiilor ca fiind deţinute pe termen lung sau pe termen scurt. să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu. contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. recunoaşterea participaţiilor deţinute ca fiind de natura acţiunilor deţinute la entităţi afiliate. atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică. precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni. Corectarea erorilor contabile Corectarea erorilor contabile se efectueaza conform prevederilor de mai jos. În cazuri excepţionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune. forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea economică. Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere. împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor. respectiv primite. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizări financiare.

direct atribuibile acesteia. valoare. cauze etc. şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. costurile de instalare şi asamblare.Manual de politici contabile Erorile aferente exercitiului precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit si pierdere.1 Costul de achizitie O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat în funcţie de modalitatea de intrare în entitate. contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea. cheltuieli materiale.2.2 Imobilizarile corporale 7.1. Imobilizările corporale (mijloace fixe) reprezintă active care: a) sunt deţinute de entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii. Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare. în functie de semnificatia erorii contabile. sunt: • • costurile reprezentând salariile angajaţilor. Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale. costurile de amenajare a amplasamentului. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. precum şi alte cheltuieli de această natură. 7. pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale. cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). Definitii Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. 9 • • • • • . 7. O imobilizare necorporală este un activ identificabil.Contabilitatea activelor imobilizate 7. costurile iniţiale de livrare şi manipulare. conducerea compartimentului financiar-contabil informeaza consiliul de administratie cu privire la natura erorii. nemonetar. costurile de testare a funcţionării corecte a activului. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni.

Manual de politici contabile • după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). în scopul asigurării utilizării continue a acestora. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora. 7. 7. în funcţie de politica contabilă adoptată. • În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune. folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată. mai puţin ajustările cumulate de valoare.5. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. 10 . se recunoaste ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.2. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului.4. suplimentare faţă de cele estimate iniţial. poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare. În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare. Sunt recunoscute ca o componentă a activului. Amortizarea Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. investiţiile efectuate la imobilizările corporale. Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale. în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare.2. entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. sub forma cheltuielilor ulterioare. Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. de regulă. drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.2. De asemenea. precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea. Evaluarea la bilant O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare.2. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute. atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare. 7.

stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora. 7.) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere. Regimuri de amortizare Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul/(regimurile) de amortizare de mai jos : a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe.) (c) amortizarea accelerată.7. Se supun. amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie. prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.Manual de politici contabile În cazuri excepţionale durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica.2. Astfel: Clasa Construcţii Instalaţii tehnice si maşini Alte utilaje. de asemenea.2. această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare. 7. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare. Cedarea şi casarea 11 . Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat.2. transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare.6. (b) amortizarea degresivă. care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient. valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate. Terenurile nu se amortizează.) (d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu. în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării.8. după regimul liniar. în primul an de funcţionare. Durata de viata Societatea utilizeaza duratele de viata din Hotararea 2. pe durata contractului de închiriere. care constă în includerea. La expirarea contractului de închiriere. Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate.139/2004. instalaţii si mobilier Ani x1 –x2 x3 – x4 x5 – x6 7.

în contul de profit şi pierdere. ca venituri sau cheltuieli. câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată. Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic. după caz. cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software). respectiv "Alte cheltuieli de exploatare". o entitate evaluează care element este mai semnificativ. 7. transferată.Manual de politici contabile O imobilizare este scoasă din evidenţă la cedare sau casare. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil. economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate. adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. entitatea tratează cheltuielile cu acel proiect ca şi cum ar fi determinate doar de faza de cercetare. autorizată. software-ul este tratat ca imobilizare necorporală. Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizări necorporale.3. cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.1. un activ identificabil sau o datorie identificabilă. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardwareului respectiv. De exemplu. Imobilizarile necorporale 7. Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale.Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte criteriile de recunoaştere. o entitate clasifică generarea imobilizării într-o fază de cercetare şi o fază de dezvoltare. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor. Recunoastere O imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când: a) este separabilă. Entitatea controlează o imobilizare dacă are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere. software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Nicio imobilizare necorporală care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaşte. deoarece. la elementul "Alte venituri din exploatare". atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.3. sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare. fie împreună cu un contract corespunzător. fie individual. în faza de cercetare a unui 12 . inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă. sau b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală. după caz. indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii. În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale. închiriată sau schimbată. cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală. documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuială atunci când sunt generate. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale.

4. Evaluarea la data bilanţului O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare. 7.5. Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale. 7.3. • alte imobilizări necorporale.3. 7. şi • imobilizările necorporale în curs de execuţie. 7. • avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. Cercetarea este investigaţia originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi.6. o entitate nu poate demonstra că o imobilizare necorporală există şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare. 7. • concesiunile.2. licenţele. mai puţin ajustările cumulate de valoare.3. • fondul comercial. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.3. drepturile şi activele similare. cu excepţia celor create intern de entitate. 13 . Categorii În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind: • cheltuielile de constituire. Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil. • cheltuielile de dezvoltare. Evaluarea iniţială O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. mărcile comerciale.3. brevetele.3. Cedarea O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa.Manual de politici contabile proiect intern.

Imobilizarile financiare 7. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare. respectiv "Alte cheltuieli de exploatare". împrumuturile acordate entităţilor afiliate. In situatia in care se incadreaza la active.2.Manual de politici contabile In cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale. interesele de participare.4. alte investiţii deţinute ca imobilizări. 14 . 7. licenţele.Categorii Imobilizările financiare cuprind : • • • acţiunile deţinute la entităţile afiliate. În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere. şi trebuie prezentate ca valoare netă.3. Contravaloarea acţiunilor şi a altor imobilizări financiare primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 1068 "Alte rezerve. care. reprezentate sau nu prin titluri. împrumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare. inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia. prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi. câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată. ca venituri sau cheltuieli.4. după caz. cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitate. după caz. mărcile comerciale. Durata de viata Brevetele. în contul de profit şi pierdere. care nu poate depăşi o perioada de 5 ani. depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. Programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare.1. • • • Prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entităţi. sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare. cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. la elementul "Alte venituri din exploatare". alte împrumuturi.stabilita de la caz la caz. 7. atunci când depăşeşte un procentaj de 20%." La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile.

6. se produce o reversare a pierderii din depreciere anterior constituite.7. cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Astfel. 7. Evaluarea iniţială Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.Manual de politici contabile În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi. dacă entitatea produce active similare. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale.2. In cazul unei cresteri subsecvente a valorii recuperabile. in vederea aducerii valorii nete la nivelul valorii recuperabile. cheltuiala reprezentând rebuturi. în scopul comercializării.5. 7. atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării.4. va prezenta în bilanţ. după caz. Cand valoarea recuperabila este inferioara valorii nete contabile se constituie o pierdere din depreciere. Imobilizari in curs de executie Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Ajustarile de valoare – pierderi din depreciere Valoarea neta a unui activ sau a unui grup de active identice este revizuita periodic cu scopul de a identifica eventuale pierderi din depreciere ( adica scaderea valorii recuperabila sub valoarea neta contabila). 7. Pierderea din depreciere este recunoscuta ca si cheltuiala a exercitiului. 7. Evaluarea la data bilanţului Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare. numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni. în cadrul unor tranzacţii normale. În mod similar. Astfel de reversari se recunosc ca si venit al exercitiului. Reevaluarea imobilizărilor corporale Entitatea pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar. diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia.3. 7. Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Prin urmare. se utilizeaza atat surse interne cat si externe de informatii . potrivit legii. Pentru a stabili daca exista indicii ca un activ este depreciat sua nu. In cazul in care entitatea are evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an. 15 . Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie. la imobilizări financiare. orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. după caz. darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora.4. astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă.

Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată. metoda prin care s-au calculat valorile prezentate. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate. aflate în exploatarea unei entităţi. în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice. plecând de la valoarea lor de piaţă. de exemplu. este recalculată la valoarea reevaluată a activului. valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare. În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale. Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. şi c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. activul trebuie prezentat în bilanţ la cost. La reevaluarea unei imobilizări corporale. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. cu ocazia reevaluării acesteia i se stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică. astfel încât valoarea contabilă a activului. de regulă. pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă. determinată în urma corectării cu ajustările de valoare. În astfel de cazuri. Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită. deseori. O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. În cazul în care. O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare. Dacă un activ imobilizat este reevaluat. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. după reevaluare. Această metodă este folosită. amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri: a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului.Manual de politici contabile Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. determinată în urma reevaluării. valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia. în general. de profesionişti calificaţi în evaluare. în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. sau b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă. deseori. precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere. acest lucru trebuie prezentat în notele explicative. din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ. să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat. b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi. Această metodă este folosită. minus ajustările cumulate de valoare. împreună cu elementele supuse reevaluării. recunoscut naţional şi internaţional. membri ai unui organism profesional în domeniu. 16 . ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ.

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. prezentându-se natura oricărui astfel de transfer. b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. cu respectarea legislaţiei în vigoare. atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă. Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare").Contabilitatea activelor circulante 8. În acest caz. Cu toate acestea. atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve". sau • ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său. Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative.Manual de politici contabile Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată. c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ.1. valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. din care se scad ajustările cumulate de valoare. 8. În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale. valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări.Definitii Un activ circulant este un activ care: 17 . diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare. entitatea trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar. ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). atunci aceasta se tratează astfel: • ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve". aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii.

întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură.Definitii Stocurile sunt active circulante: a) b) c) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.3.Stocuri 8.2.Reguli de evaluare Activele circulante se evalueaza la costul de achiziţie sau costul de producţie. care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar 8.1. în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii. în principal. d) creanţe. sau sub formă de materii prime.2.3. la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.In situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. sau d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată. atunci acea ajustare se reia corespunzător la venituri. Generalitati 18 . în circumstanţe speciale. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură. suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate se prezinta în notele explicative. după caz. în scopul tranzacţionării. b) investiţii pe termen scurt. exclusiv în scop fiscal. 8.Manual de politici contabile a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. b) este deţinut. 8.2.Recunoastere si evaluare 8.3. c) casa şi conturi la bănci. materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului.1.3. extrem de lichide. Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau. Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt. În categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri. Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional.

destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi. • rebuturile. achiziţionate sau fabricate. seminţe şi materiale de plantat. adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii. respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei. fie transformată. purcei. reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare. putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor. f) animalele şi păsările.2. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. Transferul poate fi efectuat dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării. coloniile de albine. precum şi produsele nesupuse probelor şi 19 . care includ ambalajele refolosibile. 8.2. dacă entitatea decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată. piese de schimb. Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale. furaje şi alte materiale consumabile). în produsul finit. Transferul se înregistrează la valoarea neamortizată a imobilizării. la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei. şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii. prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor.Manual de politici contabile În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie. de regulă. materialele recuperabile şi deşeurile. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată. ea continuă să o trateze ca imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidenţă. ele reprezintă imobilizări. mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie. în vederea vânzării.lână. în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri. Categorii de stocuri În cadrul stocurilor se cuprind: a) mărfurile. d) materialele de natura obiectelor de inventar. h) producţia în curs de execuţie. • produsele finite. e) produsele.3. cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte. Modernizarea are semnificaţia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componentă a activului. fie în starea lor iniţială. Ca urmare. lapte şi blană. şi anume: • semifabricatele. şi nu ca element de stoc. prevăzute în procesul tehnologic. care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial. Dacă construcţiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung. g) ambalajele. miei. precum şi animalele pentru producţie . concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. destinate vânzării. b) materiile prime. animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate. materiale pentru ambalat. de către entitatea care le-a realizat. c) materialele consumabile (materiale auxiliare. evidenţiată de începerea modernizării. în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării. combustibili.

) Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe. bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. dacă valoarea. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate. (Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor. (În funcţie de specificul activităţii.3. care trebuie scoase din evidenţă.Manual de politici contabile recepţiei tehnice sau necompletate în întregime.3. cu durată de utilizare de sub un an. pot exista decalaje de timp. Desi de regula datele de transfer al controlului. pentru determinarea costului pot fi folosite. ( In cazul prestatorilor de servicii )( Costul stocurilor cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ. eficienţei şi capacităţii de producţie. transferul de proprietate având loc. maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor. • bunuri vândute şi nelivrate încă.) 20 . de exemplu. de asemenea. care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului. pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente. totuşi. dar care sunt în curs de aprovizionare . în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.2. distinct în contabilitate. de asemenea. care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor. ele reprezintă imobilizări. pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. pentru: • • bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului. pentru care a avut loc transferul proprietăţii.3.2. dacă este necesar. Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an. acele stocuri cumpărate.4. Momentul inregistrarii stocurilor Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. precum şi regiile corespunzătoare. stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului. metoda costului standard. În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind. de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate. Sunt reflectate. Costul stocurilor Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării. 8. de asemenea. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. în comerţul cu amănuntul. serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. 8. • • bunuri livrate şi nefacturate. manoperei. în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul. pe categorii de stocuri.

• ( metoda costului mediu ponderat – CMP: Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei). bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor. în ordine cronologică ). care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie.Manual de politici contabile (Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate.primul ieşit – FIFO : potrivit metodei "primul intrat . iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite. cât şi asupra bunurilor rămase în stoc. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). după caz. Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite.3. În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul. cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare. Evaluarea la iesirea din entitate La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile.2. cumulat de diferenţelor de preţ + începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă Coeficient de = ──────────────────────────────────────────────────── x 100 repartizare Soldul iniţial al Valoarea intrărilor în stocurilor la preţ + cursul perioadei la preţ de înregistrare de înregistrare. acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei: • ( metoda primul intrat . pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă.primul ieşit" (FIFO). soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri. 21 . costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. la preţ de înregistrare. fiind recunoscute în costul activului. Pe măsura epuizării lotului. 8.5. La sfârşitul perioadei. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.În această situaţie.) ( Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel: Soldul iniţial al la Diferenţe de preţ aferente intrărilor în cursul perioadei.

în situaţii excepţionale. Pe măsura epuizării lotului. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.2. de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului. la data bilanţului. 8. valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. altor investiţii pe termen scurt. şi efectele sale asupra rezultatului. în ordine cronologică) Dacă valoarea prezentată în bilanţ. Dacă.2.2. folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată. diferă în mod semnificativ. Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită. creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie. Evaluarea la bilant Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor.Manual de politici contabile • ( metoda ultimul intrat .primul ieşit – LIFO: Potrivit metodei "ultimul intrat .primul ieşit" (LIFO). obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. 22 . administratorii decid să modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile.7. prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot)." Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate.Stocuri in curs de executie Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei.1.Sfera de cuprindere Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. 8. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior. rezultată după aplicarea metodelor specificate anterior . în notele explicative se vor prezenta următoarele informaţii: • • motivul modificării metodei.3.6. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă.2. În acest scop. Entitatea va utiliza aceeasi metoda de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. 8.3. Metoda aleasă va fi aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie.Investiţii pe termen scurt 8.

cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt. precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci.Depecierea investitiilor pe termen scurt Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante. 8. se înregistrează distinct în contabilitate.1. pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont. Dobânzile de plătit şi cele de încasat. 23 .4.Manual de politici contabile În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt. creditele bancare pe termen scurt.3. de la data operaţiunii de lichidare. aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci.3.2.2. Dobânzile de încasat. 8.Evaluarea la intrarea in entitate La intrarea în entitate.5. se înregistrează într-un cont distinct.2. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. 8. diminuează sau anulează. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. după caz. se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare. Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt. ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează. Cuprins Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat. aferente exerciţiului financiar în curs. 8. Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal.Evaluarea la iesirea din entitate La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt. se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. prin care se înţelege preţul de cumpărare. precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.2. cecurile entităţii. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României.2. cu ocazia inventarierii. înregistrate pe seama cheltuielilor. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. de la data operaţiunii de constituire. faţă de cele de plătit. eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.3. la sfârşitul exerciţiului financiar. după caz. se aplică prevederile paragrafului 8.Casa şi conturi la bănci 8. disponibilităţile în lei şi valută.3. aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.

2. se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută. asociatii/actionarii. cum sunt titluri de stat în valută. personalul. 24 . 9. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar. debitorii si creditorii diversi. după caz. în favoarea acestora. comunicat de Banca Naţională a României. acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare. ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop. 8.3. clientii. În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci. în funcţie de natura creanţei. se ţine distinct în lei şi în valută. asigurarile sociale. cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului. Sume puse la dispozitia angajatilor/ tertilor Sumele în numerar. Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României. 8. fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.Manual de politici contabile Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora. de la data efectuării operaţiunii. se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"). în lei sau în valută. În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori. precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii. după caz. bugetul statului. se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"). În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie. Evaluarea la sfarsit de an La finele fiecărei luni. de la data operaţiunii de lichidare. acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului. Sumele reprezentând avansuri de trezorerie. disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie.3.3.Contabilitatea tertilor Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii în relatiile acesteia cu furnizorii. entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci. puse la dispoziţia personalului sau a terţilor. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută. în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii. inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen.

respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. serviciile prestate. contra unei taxe forfetare. Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare. Din punct de vedere contabil. efectuate cu institutii de credit. se înregistreaza în contabilitate atât în lei. Forfetarea reprezinta cumpararea.Manual de politici contabile În contabilitatea furnizorilor si clientilor se înregistreaza operatiunile privind cumpararile. O tranzactie în valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea într-o alta moneda decât moneda nationala (leu). nu au fost întocmite facturile se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 418 "Clienti . rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii. În cazul bunurilor achizitionate însotite de factura sau de aviz de însotire a marfii. Datoriile catre furnizorii de bunuri. În baza contabilitatii de angajamente. despagubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen si alte elemente de natura similara. respectiv livrarile de marfuri si produse. În conturile de terti se înregistreaza distinct operatiunile de scontare. Avansurile acordate furnizorilor. urmând ca factura sa soseasca ulterior. valoarea efectului. pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor. efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document în care se consemneaza aceasta. respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale. institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei. pâna la finele lunii. ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii. Creantele fata de clientii pentru care. În conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile. cât si în valuta. respectiv prestatorii de servicii. inclusiv tranzactiile rezultate atunci când o entitate: 25 . a unor creante scadente la termen. respectiv prestarea serviciilor. dobândind astfel calitatea de document justificativ. entitatea va evidentieze în contabilitate toate veniturile si cheltuielile. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. bilet la ordin). Creantele si datoriile în valuta. fara a astepta scadenta efectului respectiv. republicata. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza întrun cont în afara bilantului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta") si se mentioneaza în notele explicative. 6 alin. pâna la finele lunii. precum si cele primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte. (1) din Legea contabilitatii nr. fara recurs asupra oricarui detinator anterior. de la care. nu sau primit facturile se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori . pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor. mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente). În conformitate cu prevederile art. precum si alte operatiuni similare efectuate. 82/1991.facturi nesosite"). orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate. Definitii: Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care în schimbul unui efect de comert (cambie. iar institutia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct de avansurile acordate altor furnizori. Operatiunile privind vânzarile/cumpararile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistreaza în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit. forfetare si alte operatiuni. respectiv a serviciilor. cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.facturi de întocmit"). dupa caz.

la calculul diferentelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României în ultima zi bancara anterioara acesteia Prevederile prezentului alineat se aplica si în cazul datoriilor de leasing financiar în lei. contracteaza sau achita datorii exprimate în valuta. în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare luna. acestea se înregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data acordarii finantarii. Diferentele de curs valutar între cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social în valuta se înregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.Manual de politici contabile a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat în valuta. Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. creantele si datoriile în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. diferentele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare. creantele si datoriile exprimate în lei. Atunci când creanta sau datoria este decontata într-o luna ulterioara. a caror decontare se face în functie de cursul unei valute. sunt asimilate elementelor exprimate în valuta. Atunci când creanta sau datoria în valuta este decontata în decursul aceleiasi luni în care a survenit. Atunci când creanta sau datoria este decontata în decursul aceleiasi luni în care a survenit. Diferentele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate în lei. b) împrumuta sau ofera spre împrumut fonduri. a caror decontare se face în functie de cursul unei valute. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar. În vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor în valuta. Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare. Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede într-o alta moneda la cursuri de schimb diferite. comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii în cauza. Atunci când creanta sau datoria în valuta este decontata într-o luna ulterioara. din data subscrierii. 26 . se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb. comunicat de Banca Nationala a României. iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau încasate sunt exprimate în valuta. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acea luna. inclusa în situatiile financiare ale persoanei juridice române. sau c) achizitioneaza sau cedeaza într-o alta maniera active. de la data efectuarii operatiunii. diferenta recunoscuta în fiecare luna. Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate în lei. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarei luni. si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România. care intervine pâna în luna decontarii. În cazul datoriilor de leasing financiar în valuta. întreaga diferenta rezultata este recunoscuta în acea luna. O tranzactie în valuta trebuie înregistrata initial la cursul de schimb valutar. dupa caz. Prevederile prezentului punct se aplica si pentru activitatea desfasurata în strainatate de subunitatile fara personalitate juridica. dupa caz. dupa caz. survenita în cursul fiecarei luni. La finele fiecarei luni. În acest caz. cu decontare în functie de cursul unei valute . În situatia în care data acordarii finantarii este zi nebancara. ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. la alte venituri sau cheltuieli financiare. care intervine pâna în luna decontarii. comunicat de Banca Nationala a României.

707 "Venituri din vânzarea marfurilor". alimente antidot etc. creantele se evalueaza la valoarea probabila de încasat. la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi. 27 . platite din fondul de salarii. pentru alte creante decât clientii). Contabilitatea furnizorilor si clientilor. primele reprezentând participarea personalului la profit. În cazul cesionarii unei creante. acordate potrivit legii. Ca urmare. acordate potrivit legii. pe persoane. 607 "Cheltuieli privind marfurile" si 371 "Marfuri". În vederea înregistrarii primelor reprezentând participarea personalului la profit. În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care. În situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit. Contabilitatea decontarilor cu personalul Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct. În scopul prezentarii în situatiile financiare anuale. indemnizatiile pentru concediile de odihna.1. premiile din fondul de salarii. si numai atunci. potrivit legislatiei în vigoare. precum si alte drepturi acordate potrivit legii. în contabilitate se înregistreaza ajustari pentru depreciere. entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost întreprinse toate demersurile legale. cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. O obligatie curenta exista atunci. Atunci când se estimeaza ca o creanta nu se va încasa integral. iar în cadrul acestora pe termene de plata. În cadrul conturilor de furnizori si clienti. si b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei. se corecteaza conturile 411 "Clienti". Tratamentul TVA în aceste situatii este cel prevazut de legislatia în domeniu. diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor. În cazul marfurilor returnate de clienti se corecteaza înregistrarile contabile efectuate cu ocazia vânzarii marfurilor. 9.Manual de politici contabile La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de încasare sau de plata sunt prescrise. respectiv de încasare. Creantele incerte se înregistreaza distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creante. o entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci când: a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare. când entitatea nu are o alta alternativa realista decât sa efectueze aceste plati. pentru decontarea acestora. în contabilitatea analitica. si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata. se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. adaosurile. potrivit clauzelor contractuale.). contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion. Provizionul urmeaza a fi reluat în exercitiul financiar în care se acorda aceste prime. a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii. În acest sens. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. sporurile. precum si cele pentru incapacitate temporara de munca. nu se suporta din fondul de salarii (masa calda.

de la data acordarii acelor beneficii. precum si debitele provenite din pagube materiale. În cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: • impozitul pe profit/venit. în contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. estimarea respectiva sa fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra în drepturi.Manual de politici contabile Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate. de catre actionari). data acordarii beneficiilor este data la care este obtinuta respectiva aprobare. angajatilor nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii înainte de a avea dreptul neconditionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii si. entitatea va considera ca serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. acordate angajatilor sunt înregistrate distinct (contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"). iar aceasta estimare trebuie revizuita daca informatiile ulterioare indica faptul ca numarul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit fata de estimarile precedente. contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj. în contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate. la data intrarii în drepturi. Suma înregistrata drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numarului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi. Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate. aferente exercitiului în curs. care intra în drepturi numai dupa îndeplinirea de catre angajati a unei perioade specificate de servicii. Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra în drepturi imediat. chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor. 28 . cheltuielile aferente se înregistreaza integral. cu mentiunea ca. aferente exercitiului în curs. se înregistreaza ca alte datorii si creante în legatura cu personalul. respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie încasate de la acesta. În acest caz. cu bugetul statului si fondurile speciale Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. Recunoasterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajati are loc în momentul prestarii acesteia. 9. la valoarea justa a respectivelor instrumente de capitaluri proprii. în contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu. astfel încât. la data acordarii beneficiilor. Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal). se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale. Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii (sau alte instrumente de capitaluri proprii). contul 1068 "Alte rezerve". datorate tertilor (popriri.2. din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale. amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti. pe parcursul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare în drepturi. Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie încasate în perioadele urmatoare. pensii alimentare si altele). cheltuielile aferente sunt înregistrate pe masura prestarii serviciilor. în absenta unei dovezi privind contrariul. daca respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioara (de exemplu. Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea si angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente înteleg si accepta termenii si conditiile tranzactiei. se înregistreaza ca alte datorii si creante sociale. la momentul respectiv. analitic distinct). si alte creante fata de personalul entitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul.

precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit. se înregistreaza în conturile de debitori/creditori diversi.Manual de politici contabile • • • • taxa pe valoarea adaugata. Reflectarea în contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse în preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii. taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si • alte impozite si taxe. 9. impozitul pe venituri de natura salariilor. • impozitul pe cladiri. cuprinde operatiunile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. de asemenea. cât si a celei creditoare. Daca suma platita depaseste suma datorata.3. care se înregistreaza în contabilitate. 9. se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte. precum si decontarile între actionari/asociati si entitate privind capitalul social. surplusul este recunoscut drept creanta. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. se reflecta distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit"). Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni. calculate potrivit legii. impozitul pe dividende. Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti. în cazul asocierilor în participatie. Impozitul pe venituri de natura salariilor. determinate potrivit legii. fiecarui asociat constituie dividend. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: • accizele. Cotaparte din profit ce se plateste. taxa asupra mijloacelor de transport. atât în contabilitatea entitatii debitoare. calculate în conditiile legii. Acestea se defalca în contabilitatea analitica pe feluri de impozite. La alte impozite. Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din România si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate în România s se determina i se înregistreaza în contabilitate potrivit legii. clientii si furnizorii. potrivit legii. cuprinde totalul impozitelor individuale. altii decât personalul propriu.4. alte impozite. conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate în comun. fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli. Impozitul pe profit/venit de plata este recunoscut ca datorie în limita sumei neplatite. Platile anticipate în contul impozitului pe profit. Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii. propuse sau declarate dupa data bilantului. • • • • varsamintele din profitul net al regiilor autonome. subventiile de primit. precum si dobânzile aferente. dividendele cuvenite acestora. nu se recunosc ca datorie la data bilantului. alte decontari cu actionarii/asociatii si. Cheltuieli si venituri in avans 29 . • impozitul pe terenuri. taxe si varsaminte asimilate. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii Contabilitatea decontarilor între entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii.

deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. imobilizări corporale luate cu chirie.Manual de politici contabile Cheltuielile efectuate si veniturile realizate în exercitiul financiar curent. Activele contingente sunt generate. abonamente. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. locaţii de gestiune. neajunse la scadenţă. care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. asigurari si alte cheltuieli efectuate anticipat. cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. bunuri publice primite în administrare. nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere. la cheltuieli în avans sau venituri în avans. se reflecta ajustari pentru depreciere 9. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii. achizitiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera. Activele contingente nu se recunosc în conturile bilanţiere. stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă. Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare. dacă intrarea de beneficii economice devine certă. redevenţe. urmând a se recunoaste drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmeaza a se utiliza. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare. garanţii. urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. în contul 473 "Decontari din operatii în curs de clarificare". respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente"). cu ocazia inventarierii la sfârsitul exercitiului financiar. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitatea entitatii în conturi în afara bilanţului. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. dar care sunt aferente unei perioade ulterioare. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar. denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. în principal. decontari în cadrul grupului si debitori. În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 "Active contingente"). efectuate în cursul perioadei curente. certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite. În contul 471 "Cheltuieli în avans" se înregistreaza. se înregistreaza distinct în contabilitate. chirii şi alte datorii asimilate. precum şi alte valori. provizoriu. care nu au stabilită o valoare şi. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. societăţi/companii naţionale. dupa caz. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. societăţi comerciale. Astfel. respectiv veniturile din chirii. Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere Drepturile şi obligaţiile. de asemenea. În aceste conturi se înregistreaza. prin urmare. abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. de obicei. concesiune şi cu chirie de către regii autonome. activul şi 30 . debitori scoşi din activ. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. efecte scontate neajunse la scadenţă. se înregistreaza. urmăriţi în continuare. în păstrare sau custodie. În cazul în care realizarea unui venit este sigură. de evenimente neplanificate sau neaşteptate.5. Definitii Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure. activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. În această categorie se cuprind: angajamente (giruri.

se va recunoaşte. Contabilitatea provizioanelor 10. anterior datei bilanţului. generată de un element considerat anterior datorie contingentă. dar care nu este recunoscută deoarece: • nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii. dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială. denumită şi datorie curentă. credite bancare pe termen lung şi mediu. dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice. care este încheiat înainte de data bilanţului. alte împrumuturi şi datorii asimilate. • Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. precum şi dobânzile aferente acestora. În schimb. şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii.Manual de politici contabile venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.1. o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. Contabilitatea datoriilor O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse. entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. 9. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora. atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. 10.6. sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare. Definitie Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. 31 . Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. după caz. apărută ca urmare a unor evenimente trecute. Toate celelalte datorii se clasifica ca datorii pe termen lung. sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute.

se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale. potrivit prevederilor legale sau contractuale si h) alte provizioane. g) prime ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat. 32 . daune şi alte datorii incerte. dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.2. în cazul unei obligaţii legale. b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor. d) pensii şi obligaţii similare. Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri. Provizioanele de restructurare. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. c) modificări în structura conducerii. cât şi în cele consolidate. 10. amenzi şi penalităţi. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii. d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii. în funcţie de natura. Recunoastere Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: • entitatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. • este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă.Manual de politici contabile Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe. despăgubiri. Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii. provizionul pentru restructurare se recunoaşte atât în situaţiile financiare anuale individuale ale entităţii din grup afectate de restructurare . Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. În cazul în care restructurarea este la nivelul grupului. nu va fi recunoscut un provizion. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. sau este cert că vor exista. de exemplu. e) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea f) impozite. Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. c) acţiunile de restructurare. eliminarea unui nivel de conducere. şi • poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. b) închiderea unor sedii ale entităţii.

dacă restructurarea este semnificativă şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. vechimea în muncă şi rotaţia personalului în cadrul entităţii. este necesară prezentarea de informaţii în acest sens. şi b) a provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin începerea implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta. atunci când există certitudinea achitării lor într-o perioadă previzibilă de timp. Aceste provizioane pot fi constituite. Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. în condiţiile în care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie în relaţia cu statul. marketing. • cheltuielile implicate. impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanţă. La determinarea lor se ţine seama de vârsta. rezerve din facilităţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora. şi nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii. Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat. sau investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie.Manual de politici contabile O entitate are o obligaţie implicită care determină constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi entitatea: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare. Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de: • • • recalificarea sau mutarea personalului permanent. • numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii. distribuţia şi posturile acestora. Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de către specialişti în domeniu. În cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunţă principalele sale caracteristici celor afectaţi numai după data bilanţului. şi anume cele care: • • sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare. pentru: diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate. precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit. de exemplu. 33 . Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului. Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare. • principalele locaţii afectate de planul de restructurare. şi • data de la care se va implementa planul de restructurare. care să stipuleze cel puţin: • activitatea sau partea de activitate la care se referă.

Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o. Evaluare ulterioara Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc. valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. Actualizarea provizioanelor se efectuează. Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat. gestiunea apelor uzate. 10.Manual de politici contabile Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru: • beneficiile plătite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncă. alte activităţi de protejare a mediului înconjurător. datorită valorii-timp a banilor. provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanţului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare. dar care apar mai târziu. de regulă. protejarea biodiversităţii şi a peisajului.În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse. de către persoane specializate. rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. protejarea solului. actualizarea provizioanelor se face întrucât. 34 . gestiunea deşeurilor. Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ. Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit. Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte. • • • Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment. care nu sunt legate de restructurare sau pensii. alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia.3. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător. În acest caz. Rata de actualizare utilizată reflectă evaluările curente pe piaţă ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion. în mod raţional. în schimbul acelor beneficii. a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă. pentru: protejarea aerului. tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală. ca rezultat al deciziei unei entităţi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj.

vânzarea. diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora. respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu. vânzarea. cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ.1. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni. următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi. sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. răscumpărarea acţiunilor. cu respectarea legislaţiei în vigoare. potrivit legii. 35 . Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni. astfel: • câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".Capital si rezerve Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni. pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. în principal. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii. Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate. după caz. răscumpărarea. pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea.Manual de politici contabile 11. Câştigurile sau pierderile legate de emiterea. În toate cazurile de modificare a capitalului social. Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". 11. părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital. Capital Capitalul este reprezentat de capitalul social. rezultatul exerciţiului financiar. acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare. aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. rezultatul reportat. răscumpărarea. răscumpărarea. Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt. primele de capital. potrivit legii. vânzarea. • Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea. potrivit legii. după deducerea tuturor datoriilor. cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate. încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni. respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare. Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social. rezervele. Acţiunile proprii răscumpărate. Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi.

după caz. Primele legate de capital cuprind primele de emisiune.2. vânzarea. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". respectiv diminua. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".2. trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare". respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală. aferent imobilizării respective. Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale. Alte rezerve Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: 36 . cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire"). răscumpărarea.3. Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora. Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante. Rezerve din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale. cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări. atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare. 11. respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea. 11.5. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc. fuziune. Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea.Manual de politici contabile Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare. vânzarea. în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări. răscumpărarea. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. poate majora. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 8.1. suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve"). Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. aport şi de conversie.

repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile În contabilitate. potrivit legii. Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent. cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare. Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii. rezerve şi alte destinaţii. cu respectarea prevederilor legale. precum şi rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". cu respectarea prevederilor legale. conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 37 . de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. după aprobarea situaţiilor financiare anuale. în cotele şi limitele prevăzute de lege. cu respectarea prevederilor legale. potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat. rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale. prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor. şi din alte surse prevăzute de lege.Manual de politici contabile • • • rezerve legale. În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent.4. Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului. Rezultatul exerciţiului financiar. Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii. Ca urmare. În lipsa unor prevederi legale exprese. potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat". 11. din rezerve. prime de capital şi capital social. rezultatul reportat. în baza unor prevederi legale. profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. respectiv a consiliului de administraţie. ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

redevenţe. printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului. comisioane. grupate după natura lor. exclusiv cheltuielile aferente. Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată. în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care. aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. c) venituri extraordinare. după natura lor. la valoarea netă. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri. 38 .1. cum ar fi: vânzări. chirii. veniturile şi cheltuielile exerciţiului. subvenţii. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. la elementul "Alte venituri din exploatare". În contul de profit şi pierdere. câştigurile sunt prezentate. b) venituri financiare. mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor. inclusiv în cazul contractelor de agent. se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare. Venituri si cheltuieli Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă. veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite. de obicei. prin urmare. cât şi câştigurile din orice alte surse. ca parte integrantă a obiectului său de activitate. dobânzi. În această situaţie. Venituri În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente. precum şi activităţile conexe acestora. chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. prestări de servicii. de regulă. cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere. de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. astfel: a) venituri din exploatare.Manual de politici contabile În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată. dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. 12. ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă. dividende. la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate. Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate. precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). în baza unor prevederi legale exprese. Cifra de afaceri netă. Atunci când. 12. nu reprezintă venit din activitatea curentă. în sensul prezentelor reglementări. comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii.

e) venituri din diferenţe de curs valutar. 12.1. scutite sau anulate potrivit legii. cuprinzând veniturile din creanţe recuperate. reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie. şi care pot fi folosite în viitor de client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus. reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi. precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea. d) venituri din investiţii financiare cedate. sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare. datorii prescrise. d) venituri din subvenţii de exploatare. neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate. penalităţi contractuale. în contul de profit şi pierdere. prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare. alături de celelalte venituri. În această categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuinţe de către entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe. precum şi alte venituri din exploatare. care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale.Manual de politici contabile Veniturile din exploatare cuprind: a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri. g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare. entitatea înregistrează în contabilitate un provizion. c) venituri din creanţe imobilizate. veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienţilor ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri. 39 . reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor. fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor. f) venituri din dobânzi. către clienţi. c) venituri din producţia de imobilizări . Veniturile se recunosc la valoarea integrală. cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor). h) alte venituri financiare. al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract. precum şi prestări de servicii. inclusiv în cazul în care entitatea practică programe de fidelizare a clienţilor. e) alte venituri din exploatarea curentă. care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective. b) venituri din investiţii pe termen scurt. Veniturile financiare cuprind: a) venituri din imobilizări financiare. Venituri din vânzări de bunuri În contabilitate.1. În acest caz. b) venituri aferente costului producţiei. Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor. Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu.

chirii. recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar. se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. dobânzi şi dividende Veniturile din redevenţe. prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.1. potrivit contractului. Venituri din redevenţe. 12.2.1. pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie". la data la care clientul scoate bunurile din depozit. procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate. în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor. în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie. Pentru stocurile la dispoziţia clientului. chirii. în mod normal. Venituri din prestarea de servicii Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie. O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri. să le returneze furnizorului. şi e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.3. se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar.Manual de politici contabile Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor. Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost. dobânzi şi dividende se recunosc astfel: 40 . Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze fie. în contul 332 "Servicii în curs de execuţie". b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcuto. 12. Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile. se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil. d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului. prin care transferul proprietăţii bunurilor intervine. În cazul lucrărilor de construcţii.

energie electrică. de care beneficiază entitatea. În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind. atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi este prevăzut că acestea urmează să treacă în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrării respective. pierderile sunt prezentate. la elementul "Alte cheltuieli de exploatare". Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. după natura lor. cheltuieli cu personalul. costul de achiziţie al materialelor nestocate. transportul de bunuri şi personal. servicii bancare şi altele. Cheltuielile efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor (apă. locaţii de gestiune şi chirii. • 41 . b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente. costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor. provizioanele. executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. cheltuieli de protocol. care cuprind: • cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile. respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct. cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii. Veniturile din reluarea provizioanelor. contravaloarea energiei şi apei consumate. pe baza contabilităţii de angajamente. redevenţe. exclusiv veniturile aferente. de asemenea. În contul de profit şi pierdere. pe măsura generării venitului respectiv.Manual de politici contabile a) dobânzile se recunosc periodic. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. trecute direct asupra cheltuielilor. astfel: a) cheltuieli de exploatare. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori). studii şi cercetări. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă. valoarea animalelor şi păsărilor. conform contractului. 12. În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi. la valoarea netă.2. prime de asigurare. comisioane şi onorarii. c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite. respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli. deplasări. cheltuieli cu serviciile executate de terţi. în funcţie de natura acestora. pe cheltuieli ale perioadei. în mod proporţional. costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate. Cheltuieli Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: • • • consumuri de stocuri şi servicii prestate. de regulă. gaze) necesare funcţionării se înregistrează în funcţie de natura acestora. reclamă şi publicitate. detaşări şi transferări.

Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice. pierderi din creanţe şi debitori diverşi. 82/1991. la sediile secundare. diferenţele nefavorabile de curs valutar. entitatea va evidentia veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare. certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate potrivit legislaţiei în vigoare şi ale căror costuri pot fi determinate. Cheltuielile cu provizioanele. Potrivit prevederilor contabilitatii (legea nr. Intrucat evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune. la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru preluarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale. alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător. sconturile acordate clienţilor. 42 . pierderi din creanţe de natură financiară şi altele. 13. cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital. in perioada 1-25 a lunii urmatoare. pe langa datele arhivate in format electronic se pastreaza si se prezinta aplicatiile informatice cu ajutorul carora s-au generat. la domiciliul fiscal. la domiciliul fiscal. prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege si va utiliza pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege. suportate de entitate). Totodata. achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare. sa pastreze servicii de arhivare. creanţe prescrise potrivit legii. registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1.). aferente perioadei curente etc. precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite. sau se incredinteaza spre pastrare unei societati autorizate. în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii. în funcţie de natura lor.Manual de politici contabile • cheltuieli cu personalul (salariile. inclusiv pe suport electronic. şi va completa integral rubricile formularelor. corespunzător operaţiunilor înregistrate. dupa caz. aferente perioadei. republicată) . • b) cheltuieli financiare. Registrul-inventar si 3. dupa caz. Registrul-jurnal . asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul. sponsorizări şi alte cheltuieli similare. calculate potrivit legii. Cartea mare Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. amenzi şi penalităţi. dobânzile privind exerciţiul financiar în curs. cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. donaţii. 2. Documentatia utilizata in contabilitate Evidentele contabile si fiscale se pastreaza. la sediile secundare sau. care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii. Prin exceptie de la aceste prevederi evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pot pastra. c) cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare). se evidenţiază distinct. despăgubiri.

ale cărui posturi. Societatea pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaţiunile de casă şi bancă.Cartea mare este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. după caz.este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare. Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul. denumit jurnal auxiliar. 43 . şi ale reglementărilor contabile aplicabile. inventariate de unitate. Marea majoritate a programelor de contabilitate permit listarea acestora direct din program. Pe baza Registrului-inventar şi a balanţei de verificare de la 31 decembrie se întocmeşte bilanţul care face parte din situaţiile financiare anuale.Manual de politici contabile Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv. precum şi soldul contului. grupate în funcţie de natura lor. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv. rulajul debitor şi creditor. decontările cu furnizorii. cu ocazia fuziunii. În acest registru se înscriu. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.. Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente. la un moment dat. divizării sau încetării activităţii.). la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar. 2. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. numărul şi data documentului justificativ. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. în conformitate cu prevederile Legii nr. pot fi recapitulate într-un document centralizator. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora la sfârşitul exerciţiului financiar.Registrul-jurnal . prin regruparea conturilor. Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescătoare. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. situaţia încasării-achitării facturilor etc. care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal. Operaţiunile de aceeaşi natură. foi volante sau listări informatice. trebuie să corespundă cu datele înscrise în contabilitate. explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate. 82/1991. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii. pe bază de inventar faptic. potrivit legii. 1. Editarea Registrului-jurnal se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. realizate în acelaşi loc de activitate (atelier. secţie etc. în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului. într-o formă recapitulativă. 3. republicată. elementele inventariate după natura lor. iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii. suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice). Această situaţie trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achiziţiei bunului de capital devine exigibilă şi se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. transfer. 13. dispoziţie de livrare. chitanţă pentru operaţiuni în valută.decont de cheltuieli (pentru deplasări externe). bon de consum (colectiv). b)documentelor prevăzute mai jos care se pot păstra pe o perioadă de numai 5 ani dacă necesităţile proprii ale unităţii nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare: notă de recepţie şi constatare de diferenţe. cu modificările şi completările ulterioare. Organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pot interzice arhivarea registrelor. borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie. • registrelor şi a documentelor justificative şi contabile : 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. fişă limită de consum. persoanele juridice sunt obligate. Orice alte înregistrări. fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) decizie de imputare. Conform acestui articol persoana impozabilă trebuie să păstreze o situaţie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile.2. de către alte persoane juridice române care dispun de condiţii corespunzătoare. decont pentru operaţiuni în participaţie. în baza unor contracte de prestări de servicii. să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.1.decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale). chitanţă. 13. listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice). bon de primire în consignaţie. extras de cont. fişă de cont pentru operaţiuni diverse. se vor păstra conform termenului prevăzut la art.Manual de politici contabile Editarea Cărţii mari se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. (6) din Legea nr. documente şi jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeaşi perioadă. cu titlu oneros. 149 alin. a documentelor justificative şi contabile şi în alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare. Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate. fişă de magazie. care să permită controlul taxei deductibile şi al ajustărilor efectuate. respectiv bunurilor imobile. va înştiinţa organul fiscal teritorial de care aparţine despre această situaţie. ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale). borderou de primire a obiectelor în consignaţie. Externalizarea serviciului de arhivare Registrele şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva. notă de debitare-creditare. 571/2003 privind Codul fiscal. la cerere. Termene de pastrare • statele de salarii : 50 de ani. 44 . răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului. cu excepţia: a) facturilor aferente bunurilor de capital. listă de inventariere. Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare. respectiv unitatea beneficiară. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. ordin de deplasare (delegaţie). care stau la baza determinării taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt şi persoanele parţial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal. listă de inventariere. bon de consum. dispoziţie de plată/încasare către casierie. restituire. dacă consideră că acestea nu sunt păstrate corespunzător. fişă de magazie (cu două unităţi de măsură). Şi în acest caz. bon de predare. angajament de plată.

13. distrugerii sau sustragerii. Reguli generale de arhivare Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale şi cu următoarele reguli generale: • • • • documentele se grupează în dosare. respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor. potrivit legii. şnuruite şi parafate. 45 . Eliminarea din arhiva Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie. după caz.Manual de politici contabile c) documentelor financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 10 ani – se păstrează. dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop.4. 13. de regulă. precum şi mişcarea acestora în decursul timpului. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei. în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă. asigurate împotriva degradării. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. numerotate. gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic. documentele aferente acestei perioade se arhivează separat. sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite. evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă. pe o perioadă de timp mai mare. în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societăţii.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful