Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Jurišićeva 13 p.p. 162 10002 Zagreb Operacijski sustavi d.o.o.

Javora 14 10434 Strmec samoborski Predmet: zahtjev za rješavanje spora Poštovani, ovim zahtjevom za rješavanjem spora tražim arbitražu za sporni data roaming na telefonskom broju 091/6888886. Sporni data roaming ostvaren je, prema tvrdnjama operatera, dana 31.5.2012. godine, u ukupnom iznosu od 5769.37kn za otprilike 85MB prometa ostvarenog tog dana u data roamingu (80.24MB prema računu). Posve je nesporno da sam tog dana bio u roamingu u Njemačkoj, međutim osporavam mogućnost da sam tog dana ostvario data roaming iz sljedećih razloga: 1. Smartphone kojeg koristim (Samsung Galaxy S) ima eksplicitnu zabranu data roaminga. 2. Koristim Avast mobile security za zaštitu od malwarea i potencijalno problematičnih aplikacija. 3. Koristim isključivo aplikacije iz Google Play trgovine. 4. Prema ispisu prometa sa računa, na dan 31.5. ostvareno je u domaćem data prometu 12.062,022KB prometa, ne uključujući data roaming; prema podacima sa naknadno dostavljenog ispisa IP adresa, ostvareno je bez data roaminga 12.640,113KB (razlika od 4.57% samo u jednom danu!), a zajedno sa podacima o data roamingu 96.777,009KB. Također, u usporedbi dvaju ispisa koji su precizni do u byte, ispostavlja se kako su mnoge vrijednosti slične, ali ne identične, a na jednom ispisu nalaze se vrijednosti kojih na drugom ispisu nema, a čijim pribrajanjem se ne dobija vrijednost napisana na drugom ispisu. Naknadno dostavljeni ispis IP adresa sadrži podatke o većoj količini prometa u odnosu na ispis uz originalni račun, kako veličinom pojedinačno ostvarene veze, tako i brojem ostvarenih veza. Molim da se provjeri i objasni otkud tolika diskrepancija u podacima između ispisa računa i od operatera naknadno dobivenog ispisa IP adresa, koji bi morali biti identični. 5. U slučaju spornog data roaminga, ispis IP adresa pokazuje kako je cjelokupni promet ostvaren prema adresi 95.168.114.254, koja adresa se nalazi u IP rasponu Vipneta, zbog čega zaključujem kako je riječ o računalu koje je u vlasništvu pružatelja usluga. Ne koristim nikakve posebne usluge operatera i ne vidim razloga zašto bi moj telefon sa tog računala prenio gotovo

85MB podataka; također, naknadnom provjerom ustanovio sam da se na toj IP adresi ne javlja nikakvo računalo, odnosno ne postoji servis koji bi sa te adrese posluživao sadržaj. Stoga molim da operater podrobno obrazloži kakva je funkcija stroja na toj adresi, a obzirom da je riječ o računalu u vlasništvu operatera, molim i da pokaže što sam to sa te adrese (tog računala ili servisa) preuzimao, jer meni zaista nije jasno što bi to moglo biti – ako je do transfera podataka uopće došlo. Prema svemu gore navedenom smatram kako je došlo do pogreške kod operatera i kako sporni data roaming zapravo ne postoji, već je rezultat pogreške u sustavu i/ili u komunikaciji između Vipneta i njemačkog operatera, te da isti promet nisam dužan podmiriti. Također, molim da obratite pozornost na različitost između na računu prijavljenog podatkovnog prometa sa izračunom na ispisu IP adresa, jer upućuje na sistemsku pogrešku na strani operatera zbog koje se možda i svim korisnicima podatkovni promet pogrešno obračunava. Najzad, operater nije prijavio povećanu potrošnju čim sam premašio dvostruku prosječnu potrošnju, već tek kada je količina prenesenih podataka dostigla desetorostruki iznos ukupnih prosječnih troškova telefona (obzirom da prije nisam imao data roaming, nije moguće izračunati prosječan trošak istoga), smatram kako je operater u prekršaju i kako čak i u slučaju da se pokaže da jesam ostvario data roaming, naknada ne smije biti veća od trostrukog prosječnog računa (Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, Čl. 24. st. 1.,2. ), umanjenog za već plaćeni nesporni dio. U prilogu je kopirana dokumentacija, na zahtjev mogu priložiti originalnu. U Strmcu samoborskom, 3.9.2012. Radoslav Dejanović Operacijski sustavi d.o.o.