HBQE 1103 ULUM AL-QURAN (SMP) (HBQE 1103 SMP

)

COURSE TOPIC

1

TOPIK 1 : MAKNA ULUM AL-QURAN

BAHAGIAN PERTAMA : TUTORIAL/HURAIAN DAN PENJELASAN (40 MINIT) 1.0.PENGENALAN :

Tersusun dalam bentuk Idhafi Ulum al-Quran bermaksud : beberapa ilmu yang ada hubunagn dengan al-Quran yang diwahyukan . 1.1. MAKNA  Ulum jamak dari kalimah ilm . Ilmu dari sudut bahasa kalimah masdar bererti memahami Memahami dan mengetahui (‫ – )اٌفُٙ ٚاٌّؼوفخ‬dimaksudkan juga dengan ketetapan dalam berfikir (َ‫)اٌوأٞ فٟ اٌغي‬  Beberapa definisi oleh ahli-ahli ilmu : - Ahli Falsafah (‫ : ) ؽىّبء‬Gambaran terhadap saesuatu yang wujud dalam aqal atau pemikiran (ً‫)صٛهح اٌْٟء اٌؾباصٍخ فٟ اٌؼم‬  Golongan Materialis (ْٛ٠‫ِبك‬ : Keyakinan-keyakinan berdasarkan kepada pancaindera semata-mata – Dengan makna ilmu ialah maklumat atau fakta yang mengaitkan dengan kehidupan dan perundangan hidup).  Pandangan Syarak (ْٚ‫: ) أوبِب‬ Ilmu ialah mengenal Allah dan tanda-tabnda kewujudan dan kekuasaan Allah - dalam perbuatanNya terhadap makhluknya.  Pandangan pentakrif pengkaji ilmu Ulum al-Quran : Ilmu pada pandangan ahli ulum alQuran ialah sekumpulan maklumat yang didapati degan cara yang munasabah - topic kajian – tujuan kajian dan berupa tasawwur atau tasdiq. 1.2. MAKNA AL-QURAN : 1.2.1.Al-Quran Menurut Bahasa :

Lafaz al-Quran berbentuk masdar ertinya bacaan - bermaksud ) ) ‫ِفؼٛي‬ ‫) ِفؼٌٛٗ ػٍٝ اٌّصله‬

yang dibaca (ِٓ ‫اغالق ثبة‬

Adakah diambil dari kalimah lain atau kalimah khas bagi al-Quran . Ada beberapa pendapat :

Al- Asyari diambil dari jkalimah( ْ‫ ) لو‬kerana al-Quran kitab suyci yang menghimpunkan intisari ajaran al-Quran.

2

  

Al Zajjaj : lafaz al-Quran berwazan (ْ‫ ) فؼال‬diambil dari kalimah bererti himpunan - AlQuran kitab suci yang menghimpunkan intisari ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al Lihyani : Diambil dari (‫ : ) لوأ‬al-Quran bermakna ( ‫ ) ِموٚء‬yang di baca. Al Syafei : Kalimah al-Quran adalah kata nama khas (tidak diambil dari mana-mana perkataan lain) sama seperti kitab : Taurat , Zabur dan Injil). Kesimpulan : Pendapat Al Shafei lebih tepat. Al-Quran disebut juga al-Furqan : (‫)رجبهن اٌنئ ٔيي اٌفولبْ ٌ١ىْٛ ٌٍؼبٌّ١ٓ ٔي٠وا‬

1.2.2. Al-Quran menurut Istilah:

Al-Quran Kalam Allah bukan kalam manusia : Kalimah kalam di maksudkan dengan dua pengertian:    Proses Percakapan Hasil dari proses Percakapan Kalam ada dua jenis : Kalam lafzi َ‫ : ٌفظٟ وال‬Proses percakapan manusia sehingga mengeluarkan bunyi ) dan kalam nafsi َٟ‫ : والَ ٔف‬Prosespercakapan yang berlaku dalam akalnya dan tidak dikeluarkan melalui lidahnya . Seperti firman Allah : ‫فبٍو٘ب ٠ٍٛف فٟ ٔفَٗ ٌُٚ ٠جل٘بٌُٙ لبي أزُ ّو ِىبٔب‬ ٞ‫أٟ ألؽلس ٔفَٟ ثباٌْٟ ٌٛرىٍّذ ثٗ ألؽجػ أعو‬ ِٓ‫ال ٠ٍمٟ مٌه اٌىالَ اال ِٛء‬ Kalam Allah kadangkala dimaksudkan dengan kalam lafzi َ‫. ٌفظٟ وال‬ Golongan Mutakallimin mengunkakan kalam Allah dengan maksud kalam nafsi. َ‫ٔفَٟ وال‬ Golongan ( ٓ١١ٌٛ‫ ) فمٙبء أص‬Menggunakan kalam Allah dengan maksud kalam lafzi ٟ‫والَ ٌفظ‬ ada juga mengunakan maksud kalam nafsi( َ‫ ) ٔفَٟ وال‬Bertujuan memudahkan untuk mengambil istidlal.

 

1.2.3. Makna Al-Quran Pada Pandangan Mutakallimin (‫)متكلمين‬  Mutakallimin menggunakan kalam Allah dengan maksud kalam nafsi : Kerana kalam Allah perlu di kaji berdasarkan dua aspek : i) Kalam Allah Paling Istimewa ii) Kalam Allah bersifat qadim bukan makhluk.

  

Kalam Allah nafsi ada dua maksud : i) menggunakan proses percakapan ( ٞ‫)ػٍُ اٌّؼٕٝ اٌّصله‬ ii) maksud hasil dari proses percakapan (‫)ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌؾبصً ثبٌّصله‬ Segolongan ulamak mentakrifkan kalam Allah bersifat qadim dalam bentuk kalimah bayangan ( ‫ ) اٌفبظ ؽىّ١خ‬yang terdiri dari awal surah al-Fatihah hingga surah al-Nas. Berdasarkan Kalam Allah nafsi dengan maksud hasil proses percakapan – Takrif al-Quran ialah kalimah-kalimah dalam bayangan sahaja yang bersifat azali dan (‫() ِوغجخ‬tersusun) dengan( ‫( )غ١و ِزؼبلجخ‬Tidak tertakluk dengan masa yang bersifat baharu). Tidak berbentuk huruf yang diturunkan yang terlintas di fikiran dan yang wujud pada ruh.

1.2.4.Makna Al-Quran Menurut Golongan Usuliyyin , Fuqaha’ dan Lughawiyyin  Kumpulan kalimat yang diturun kepada nabi bermula surah al-Fatihah hingga An Nas. 3

Huruf-huruf yang tertulis dalam mushaf.

1.2.5. Kesimpulan Makna al-Quran :

   

Takrif panjang : Al- Quran adalah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mashaf , yang dipindahkan dari satu generasi ke astu generasi secara tawatur dan mendapat pahala dengan pembacaannya. Takrif pendek : “Kalam allah yang diturunkan kepada Nabi Kuhammad s.a.w. bermukjizat. Takrif lain : Kalam Allah yang dipindahkan dipndahkan ke dalam mashaf secara mutawatir. Takrif sederhana : Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang dipindah secara tawatur dan mendapat pahala dengan pembacaannya.

1.3. MAKNA GABUNGAN ULUM DAN AL-QURAN (ULUM AL-QURAN)

„Ulum al-Quran adalah tarkib Idhafi ) ٝ‫)روو١ت اظبف‬ : Bermaksud “Sekumpulan ilmu yang berkaitan dengan al-Quran”. Dalam pengertian ini termasuk ilmu ; Tafsir, ilmu Qiraat , Ilmu Rasm Uthmani, Ilmu Ikjaz, Ilmu asbab al-Nuzul , ilmu Nasikh, dan mansukh dll.

1.3.1. Bidang dan Skop Perbahasan Ulum al-Quran :    As-Sayuti berpendapat ; ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan dsb termasuk dalam Ulum alQuran. Abu bakar al-„Arabi dalam kitabnya) ً٠ٚ‫ : ( اٌزؤ‬Ulum al-Quran berjumlah 77,450 ilmu iaitu satu jumlah emapt kali ganda dari kalimah-kalimah al-Quran. Kesimpulan dari dua tokoh di atas segala ilmu yang disentuh dlm al-Quran adalah ilmu Ulum. Ulum al-Quran aialah satu kajian atau perbahasan yang berkaitan dengan al-Quran dari segi ; penurunan, penyusunan, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, ikjaz, nasikh mansukh, penjelasan terhadap kekeliruan atau salah faham terhadap al-Quran dsb. Perbahasan berkaitan Ulum al-Quran meliputi bidang-bidang berikut ; Ilmu tafsir dan alTakwil, Ilmu „Ikrab al-Quran, Ilmu Qiraat, Ilmu nasikh mansukh, Ilmu Sebab Nuzul, Ilmu Makki dan madani, Ilmu fadail al-Quiran, Ilmu Nuzul al-Quran, Ilmu Gharib al-Quran, Ilmu Amthal al-Quran, Ilmu Majaz al-Quran, Ilmu ayat Muhkamat dan Mutasyabihat, Ilmu Jadal al-Quran dan Ilmu Aqsam al-Quran.

Perbahasan Ulum Al-Quran :

ٍُ‫ػٍُ رفَ١و كاْ رؤٚ٠ً - ػٍُ اٌمواءاد - ػٍُ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ - ػٍُ اٍجبة إٌيٚي - ػٍُ ِىٝ ٚاٌّلٔٝ – ػٍُ فعبئً اٌمواْ – ػ‬ ٗ‫ٔيٚي اٌموءاْ – ػٍُ غو٠ت اٌمواءْ - ػٍُ أِضبي اٌمواءْ – ػٍُ اػواة اٌمواءْ ػٍُ ِغبى اٌموءاْ – ػٍُ ا٠بد ِؾىّبد كاْ ِزْبث‬ ْ‫كاْ ػٍُ علاي اٌموءا‬

1.3.2. Faedah Mempelajari Ulum al-Quran :

4

BAHAGIAN KEDUA PERSOALAN DAN PERBINCANGAN PENGERTIAN ISTILAH : ٞٛٙ‫اٌفُٙ ٚاٌّؼوفخ 9 ِّٙبِٟ كاْ ِؼز‬ ‫ػٍُ-فُٙ-ِؼوفخ 9 ػٍُ – فُٙ كاْ ِؼوفخ‬ ‫اٌغيَ فٟ اٌوأٞ 9 وززبفٓ كاٌُ ثوف١ى١و حػٕبٞ ٍَٛارٛ فووبها‬ ْ‫صٛهح اٌْ١ئ اٌؾبصٍخ فٟ اٌؼمً 9 وّجبهْ رو٘بكف ٍَٛارٛ ٠غ ٚعٛك كاٌُ ػمً اربٚ فّ١ى١وا‬ ً‫ٔظبهٞ 9 فوٍٛآٌ ػبَ ٠غ ٚعٛك كاٌُ ػم‬ ‫ِصله ثّؼٕٝ اٍُ ِفؼٛي 9 ِصله كػٓ ِؼٕٝ اٍُ ِفؼٛي‬ ‫والَ ٌفظٟ 9 فوؽبوبفٓ ِؤَٟٔ ٠غ ٌفظٟ كػٓ ِمصٛك فوٍٚ١ٌ فوؽبوبفٓ ا٠بٌٗ فوٍٚ١ٌ ِؼىولىٓ ٌ١لٖ كاْ اٚهوٓ اٚهوٓ ال٠ٓ ٠غ‬ ‫ثٌٛٗ ِّجٕزٛ فوؽبوبفٓ ٍٙؼىب كافذ ِؼٍٛاهوٓ ثٛصٟ ؽوٚف ؽوٚف ثووٕؤْ ى‬ ٓ‫ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌّصلهٞ 9 فوٍٚ١ٌ فوؽبوبف‬ ٓ‫ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌؾبصً ثبٌّصله 9 ؽص١ً كهٞ فوٍٚ١ٌ فوؽبوبف‬ ٓ‫اٌفبظ ؽبوّ١خ 9 وٍّخ ث١١بغ‬ 5 . diturun kepada nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mashaf. dipindah dari satu generasi ke generasi secara tawatur dan mendapat pahala dengan membacanya : ٍٍُٚ ٗ١ٍ‫( اٌمواْ والَ هللا اٌّؼغي إٌّيي ػٍٝ ِؾّل صٍٟ هللا ػ‬ )ٗ‫ثٛاٍطخ عجو٠ً اٌٛاصً اٌ١ٕب ثطو٠ك اٌزٛارو اٌّزؼجل ثزالٚر‬ KATA KUNCI AL-QURAN – ILMU – KALAM-KITAB – ULUM. Mengetahui metod ahli tafsit mentafsir al-Quran.  Kalimah kalam boleh dimaksudkan dengan pengertian. Mengetahui keistimewaan ahli tafsir Dapat mentafsir al-Quran dengan baik. Mengetahui sejarah dan perkembangan Membantu memahami kandungan al-Quran Mempelajari ilmu serta ayat nasikh dan mansukh Asbab alNuzul dan yang berkaitan. proses percakapan dan hasil proses percakapan  Terdapat dua jenis kalam iaitu kalam lafzi )ٝ‫ ( والَ ٌفظ‬dan kalam nafsi ( )َٝ‫والَ ٔف‬  Al-Quran di takrif sebagai : Kalam allah yang bermukjizat. RUMUSAN :  Kalimah Ulum adalah jamak kepada kalimah ilmu yang membawa erti memahami dan mengetahui. Memahami kalam Allah seperti diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabat.Memberi faedah yang besar kepada individu dan masyarakat dan dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Quran :         Menambah keyakinan kepada pengkaji al-Quran.

perkembangan zaman moden dan faedah. TOPIK 2 : SEJARAH PERTUMBUHAN AL-QURAN DAN PENULISAN KITABNYA 2. Kerana itu mereka mampu memhami ulum al-Quran dan I‟jaznya .ً‫غ١و ِزؼبلجخ 9 ر١لق ِٕفبرٟ ِب‬ ‫ِورجخ 9 روٍٍْٛٛ ارٛه‬ 1. Firman Allah : ٗٔ‫ال رؾون ثٗ ٌَبٔه ٌزؼغً ثٗ اْ ػٍ١ٕب عّؼٗ ٚلوأٗ فبمالوأٔبٖ فبرجغ لوآٔٗ صُ اْ ػٍ١ٕب ث١ب‬ Sebaik sahaja nabi menerima wahyu – Baginda terus menyampaikan kepada para sahabat sehingga dapat baca dengan baik – memahami erti dan rahsianya dan menjelaskan penafsitrannya. tidak mempunyai kelengkapan alat penulisan justeru itu Rasulullah melarang mereka menulis. khalifah Abu Bakar dan khlifah Umar Zaman Khalifah Uthman : Negara Islam berkembang – Orang arab bercampur dengan orang asing . PENGENALAN  Membincang intipati sejarah pertumbuhan. . 2. Semakan Kendiri : Para sahabat tidak memerlukan pembukuan al-Quran kerana : i) . 6  . penulisan Ulum Al-Quran Zaman Nabi – Ulum alQuran yang mudawwan . ULUM AL-QURAN PADA MASA NABI DAN SAHABAT      Nabi Muhammad dan para sahabat mengetahui makna al-Quran dan ilmunya – tetapi belum tertulis dan dibukukan. . . Kebanyakan mereka ummi . Jelaskan satu pengertian sahaja bagi : pengertian al-Quran menurut bahasa. .Khalifah Uthman meletakkan dasar pertama yang kita namakan Ilmu Rasmil Quran atau Ilmu Rasmil Uthmani.Jika al-Quran tidak dibukukan kekuatiran timbul bencana dan kerusakan.rosak bahasa. Berikan dua (2) faedah mempelajari Ulum al-Quran. ii) Demikian zaman Nabi .Wujudnya perselisihan antara kaum muslimin tentang al-Quran. Kerana Allah pasti mampu mengumpul wahyu dalam dada nabi. Sebutkan bidang-bidang yang berkaitan dengan ulum al-Quran. . BAHAGIAN KETIGA : MOTIVASI DAN PENUTUP (5 Minit). Kenapa bentuk tulisan perlu dikekalkan kaedah penulisannya : .Belum ada peralatan penulisan .dikhutairi percampuran al-Quran dengan bukan alQuran.Para sahabat : daya ingatan.1.Uthman memerintah al-Quran dikumpul dan di selaras dalam satu mashaf dinamakan mushaf Uthmani.0. Firman Allah :ً‫ثبٌج١ٕذ ٚاٌيثو ٚأٔيٌٕب اٌ١ه اٌنوو ٌزج١ٓ ٌٍٕبً ِب ٔيي اٌ١ُٙ ٌٚؼٍُٙ ٠زفىوْٚ إٌؾ‬ Para sahabat mempunyai kekuatan menghafal. menurut istilah dan pandangan mutakallimin.Tegahan daripada Rasulullah.Masa pemerintahan khalifah Ali – kemurniaan Bahasa Arab di nodai.Kebanyakan mereka adalah ummi . 2.Ketika menghadapi masalah mereka terus berbincang dengan nabi. 3. kecerdasan berfikir-tanggapan mendalam-kemampuan bahasa . .

Lahir berbagai-bagai bidang Ilmu al-Quran : ( ٍُ‫ػٍُ ٔيٚي اٌمواْ ػٍُ هٍُ اٌمواْ ػٍُ ثلائغ اٌمواْ ػ‬ ) ْ‫الَبَ اٌموا‬ Ulamak Abad Ke VIII . ringkas. focus hal yang kurang relevan dengan syariat.Tafsir al tabari dinamakan : ْ‫عبِغ اٌج١بْ فٟ رفَ١و اٌموا‬ Tafsir Al Tabari(Kitab Tafsir Paling Besar) menggunakan kaedah ْ‫ . 2. Ata‟ b. Tokoh –tokoh penyebar Ulum al-Quran secara riwayat : Khalifah empat . Zaid bin Thabit.Perkembangan sangat pesat – Muncul pengarang yang mashyur. Abu Musa al-As‟ari. Said Al Khufi – Abu „Amr al Dani. Abu Rabah.berlakuk penyebaran Ulum alQuran. Ibnu Mas‟ud.Koleksi pendapat sahabat dan tabi‟in. mentafsir ayat keseluruhan. surat. Said bin Jubir dan Zaid Al Aslam. menggunakan kaedah tafsir bi al Ra‟yi . Menerangkan „Ikrab dab intibat hukum. Penulisan tafsir al-Quran adalah induk dari ilmu-ilmu al-Quran.ِمبه‬mengemukakan pendapat ulamak secara perbandingan . Sufyan bin „Uyainah dan Waki‟ bin al Jarrah. PEMBUKUAN TAFSIR AL-QURAN       Kitab-Kitab Ulum telah di tulis. PEMBUKUAN CABANG-CABAG ULUM AL-QURAN SELAIN TASSIR Ulamak abad ke II H     Ali Ibnu Madini – menulis kitab ‫اٍجبة إٌيٚي‬ Abu „Ubaid ‫ػٍّٛ إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ‬ M Ayub Al-Dhiris . Dianggap langkah pendahuluan pembukuan ilmu Ulum al-Quran. Ulamak Abad Ke V   Ali bin Ibrahim b.ٟٔ‫ػٍُ ِىٟ ٚاٌّل‬ Muhammad bin Khalaf – ْ‫اٌؾبٚٞ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬ Ulamak abad ke IV  Abu Bakar al Sajistani (ٟٔ‫ – وزبة ػٍُ غو٠ت اٌموا‬Abu Bakar Qasim (ٟٔ‫ ػغب٠ت ػزَٛ اٌموا‬Abu Hasan al‟As‟ari (ْ‫ – اٌّؾزظبْ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬Abu Muhammad bin Ali ( ٍَٛ‫ٔمػ اٌمواْ اٌلالٌخ ػٍٝ اٌج١بٔٝ فٟ أٛاع اٌؼ‬ َ‫ -ٚاالؽىب‬Muhammad bin Ali al Adwafi (ْ‫ 02 االٍزغٕؤ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬jld. Ibnu Jarir Al tabari . Zaman Umaiah – cita-cita para sahabat dan tabi‟in . Pengarang Tafsir pertama ialah Syu‟bah bin Hajjaj .3. Al hasan Al basri.Imam Najmuddin AThufi – Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah – Badruddin Az Zarkasyi – Abu Hasan al Mawardi. dan Abdullah bin Zubair.2. Antaranya :  Imam Ahmad Abu Zubair. dll. beberapa ayat hukum . sebahagian.Ilmu Nahu ‘Ikrab al-Quran. panjang.- Beliau memrintah Abu Aswad Af-Duali mencipta kaedah bagiu menjaga bahasa Arab. Ulamak Abad Ke IX – Muncul pengarang hebat antaranya : 7 . Tokoh Ulum al-Quran dari Tabi‟in : Mujahid. Justeru itu khalifah Ali meletakkan dasar pertama . 2. Qatadah. Ikrimah. Banyak terdapat koleksi kitab tafsir dengan mengumakan tafsiran dalam pelbagai sudut : huraian susunan. Ibnu abbas.

Pendapat para ulamak : Rujuk :      Dr Subhi Al Salih ْ‫ ِجبؽش فٟ ػٍَٛ اٌموا‬bermula abad ke III H. atau abad ke IV. Lahirnya istilah Ulum al-Quran yang Mudawwan . 2. ilmiah dan integrative – setepatnya pada abad ke VII H. Maksudnya al-Quran yang sudah sistematik.  Imam Jalaluddin Al-Sayuti – menulis 3 buah Kitab ( ٟ‫رٕبٍك اٌعوه فٟ رٕبٍت اٌَٛه .Sebab istilah-istilah Ulum al-Quran yang terdapat pada kitab-kitab pada abad ke III dank e V H itu barulah Ulum Al-Quran Idhafi yang masih berdiri sendiri .5. atau bad moden. Diantara para ulamak yang menulis tafsir/Ulum al-Quran Penulis pada abad moden antaranya :       Adahlawi (‫اٌفٛى اٌىج١و فٟ اصٛي اٌزفَ١و‬ Tahir Al Jazairi ْ‫اٌزج١بْ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬ Abu Daqiqah ْ‫ػٍَٛ اٌموا‬ M Ali Salamah ْ‫ِٕٙبط اٌفولبْ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬ Muhammad Bahith ‫ٔيٚي اٌمواْ ػٍٝ ٍجؼخ أؽوف‬ Dan lain-lain penulis ruj : ms 32-33 Cabnag-cabag ilmu al-Quran :  ٝٔ‫ػٍُ غو٠ت اٌمواْ ػٍُ اػواة اٌمواْ ػٍُ لواءاد ػٍُ ٔبٍـ َِٕٛؿ ػٍُ اٍجبة إٌيٚي ػٍُ ِىٝ كاْ ِلا‬ ْ‫ػٍُ فعبئً اٌمواْ ػٍُ ٔيٚي اٌمواْ ػٍُ غو٠ت اٌمواْ ػٍُ اِضبي اٌمواْ ػٍُ ِغبى اٌمواْ ػٍُ ِؾىّبد كا‬ ْ‫ِزْبثٙبد ػزُ علاي اٌمواْ ػٍُ ألَبَ اٌموا‬ 8 . PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN PADA ZAMAN MODEN Setelah wafatnya Imam As Sayuti tahun 911 H terhenti penulisan Ulum al-Quran dan penulisannya sampai abad ke XIV H. 2. Iaitu akhir abad ke VII H sesuai dengan pendapat Jamhur Ulamak. belum ilmiah dan mudawwan. Imam Marzuban pling akhir abad ke III H paling akhir abad ke IV H. ٞ‫أِبَ عّبي اٌل٠ٓ اٌجٍم١ٕٟ .اٌطجوٞ ف‬ ) ْ‫ػٍَٛ اٌمواْ كاْ األرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواء‬ Rumusan :  Rujuk m.s 26-29. belum sistematik. Secara analisis :   Pendapat jamhur Ulamak paling kuat.اِبَ ِؾّل ثٓ ٍٍ١ّبْ اٌقبف١غٝ .اِبَ ِؾّل اٌجمبء‬ Ulamak Abad Ke X H.M. Syeikh Abdul Azim Al Zarqani ( ْ‫ ِٕبً٘ اٌؼوفبْ فٟ ػٍَٛ اٌموا‬Wujud abad ke V H Jamhur Ulamak bermula sejak abad ke VII H Prof Dr T.4. TIMBULNYA ISTILAH ULUM AL-QURAN YANG MUDAWWAN ATAU SISTEMATIK Istilah Ulum al-Quran Mudawwan atau sistematik . Hasbi Ash-Shidiqi ‫ ٍغبهٖ كاْ فؼٕزو ػٍّٛ رفَ١و‬bermula abad ke VII H.

Pada pandangan anda kenapakah sesuatu bentuk tulisan perlu dikekalkan kaedah penulisannya . BAHAGIAN KEDUA : (15 MINIT) PERSOALAN DAN PERBINCANGAN : UJIAN 1 1. 2.mudawwan –tafsir –ulamak-Ulum al-Quran. Antara cabang ilmu al-Quran : T6afsir dan takwil. UJIAN 2 1. ilmu nasikh dan mansukh . Dewasa ini terdapat juga laporan akhbar mengenai masyarakat yang membungkus makanan menggunakan kertas yang bercetakkan ayat-ayat al-Quran . Senaraikan 5 Kitab-Kitab Ulum al-Quran yang ditulis pada abad ke tiga Hijrah. KATA KUNCI  Abad – ilmu – kitab. ilmu Ikrab (analisis nahu al-Quran). 5. 3. Sebagai guru pendidikan Islam yang peka. Nyatakan dua (2) sebab para sahabat Rasulullah saw tidak perlu kepada Ulum al-Quran. Bincangkan. Abad ke berapakah penulisan Ulum al-Quran terhenti tetapi ada seorang ulamak sahaja yang aktif menulisnya. Daripada topic-topik utama tersebut – ulamak cuba menghalusi dan mendalami topic-topik dalam penulisan ilmiah mereka di antaranya contohnya : ٓ١‫فوأٓ ٚاٚ ػطف كاٌُ ٍٛهح ٠ٌ " وبع‬ " ْ‫أٍٍٛة أْٔبق كاٌُ ٍٛهح إٌٛه " ثٙبً "ض" أزبها اً٘ لواء كغٓ اً٘ ثٙبً ػوة " اػىب رٛعٗ ككاٌُ اٌموا‬ ٓ٠‫كأال‬ RUMUASAN     Nabi Muhammad dan para sahabat sangat mengetahui makna al-Quran Para sahabat mempunyai keistimewaan Arabiyyah – kecederdasan –kuat hafalan Syukbah bin Al Hajjaj orang pertama mengarang tafsir .pendapat Tabi‟in. nyatakan nama penulis tersebut dan 3 buah kitab yang dihasilkannya. ilmu sebab nuzul dll. huraikan tiga cabang ilmu Ulum al-Quran yang dihasilkan dalam zaman mudawwan dan apakah faedah kajian tersebut kepada kita. Mungkinkah ia berkaitan dengan keaslian ilmu dan pengekalan kebudayaan sesuatu bangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah” mudawwan” 2. 4. apakah tindakan yang wajar dilakukan bagi membenteras gejala itu di sekolah dan dalam masyarakat setempat anda. BAHAGIAN C PENUTUP/MOTIVASI SEKIAN 9 . Selain daripada kitab tafsir .

1.1. Pengertian Nuzul Al-Quarn Bahasa : Turun dari tempat yang tinggi – Sebagai majaz (menunjukkan ketinggian alQuran. petunjuk penjelasan dan ikutan.mengandungi hikmat.2.ّٙو هِعبْ اٌنٞ أٔيي ل١ٗ اٌمواء‬ ْ‫٘لٜ ٌٍٕبً ٚث١ٕذ ِٓ اٌٙلٜ ٚاٌفولب‬ Pendapat pertama : Al-Quran di turun kepada Nabi selama 23 tahun .1 PENGERTIAN DAN CARA PENURUNAN     Al Quran membawa pertunjuk – kitab mukjizat kepada Rasulullah Penurunan dalam dua peringkat : i) Secara sekaligus dari Luh Mahfuz ke Baitul „Izzah ii) Secara beransur-ansur kepada nabi Muhammad Penurunan 22 tahun 22 bulan 22 hari.‫مٌه ثؤْ هللا نزل اٌىزت ثبٌؾك‬ Penggunaan perkataan berbeza – mempunyai maksud yang sama – disebut 307 kali.1.أب أٔيٌٕبٖ فٟ ٌ١ٍخ ِجبهوخ . penerangan . Nuzul di sebut dalam al-Quran : ٓ١ِ‫نزل ثٗ اٌوٚػ اال‬ ْ‫ّٙو هِعبْ اٌنٞ أنزل ف١ٗ اٌموا‬ ّ .0 PENGENALAN    Membicnagkan perkara asas nuzul al-Quran : Makna nuzul-tahap penurunan al-Quran Membinacangkan himat penurunan al-Quran secara beransur-ansur Membinacang hakikat wahyu dan pengertian dan jenis wahyu 3. 3.TOPIK 3 : NUZUL AL-QURAN BAHAGIAN PERTAMA : (35 MINIT) Perbincangan.Cara Penurunan Nuzul Al-Quran  Tahap Pertama : Penurunan secara sekaligus ( ‫ ) عٍّخ ٚاؽلح‬ada dua tahap : i) Turun al-Quran ke Luh Mahfuz – Berlaku sekaligus bertujuan untuk membuktikan kekuasaan Allah – semua perkara ada perancangan dan peraturan . Istilah : Penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul „Izzah (dilangit dunia) kepada nabi melalui perantaraan malaikat selama 23 tahun. Firman Allah SWT : ‫ثً ٘ٛ لواْ ِغ١ل فٟ ٌٛػ ِؾفٛظ‬ Hikmat penurunan di Luh Mahfuz : i) Membezakan al-Quran dengan kitab Samawi yang lain ii) Menunjukkan dan membuktikan keunggulan dan ketinggian al-Quran dan iii) Menunjukkan Allah Maha Berkuasa menjadikan langit dan Maha Mengetahui Kedudukan Luh mahfuz. Tahap kedua : Turun dari Luh mahfuz ke Baitul „Izzah di langit dunia : Firman allah SWT : ْ‫أب أٔيٌٕبٖ فٟ ٌ١ٍخ اٌمله . penjelasan fakta.  3. 3. Untuk itu ulamak berselisih pendapat :    10 ..

Pada mulanya di turun sekaligus kemudian di turun secara beransur-ansur. 3. v) Kesimpulan : Ulamak bersepakat mengatakan bahawa lama masa nabi di Madinah selepas 10Hijrah Sabda Rasulullah SAW bermaksud : Rasulullah telah dibangkit menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah selama 13 tahun . iaitu malam al-Qadar bulan Ramadhan.1. Rumusan : Pendapat yang lebih kukuh adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.di turunkan secara sekaligus ke langit dunia : Firman Allah “ ٍٝ‫ٚلوأب فولٕبٖ ػ‬ ‫ِىش ٌموأٖ ٚٔيٌٕبٖ رٕي٠ال‬ b) Ibn Abbas juga ada mengatakan sebagaimana hadis “ Al-Quran diturunkan pada malam al-Qadar dalam bulan Ramadhan ke langit dunia secara sekaligus kemudian secara beransur-ansur” Pendapat Kedua : Pendapat yang dikemukakan oleh ulamak hadis dan fekah kalangan Tabi‟in . – menurut al-Syakbi al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat : kepada Rasulullah : Firman Allah “ ً‫ٚلوأب فولٕبٖ ٌزموأٖ ػٍٟ إٌب‬ 605 ‫ػٍٝ ِىش ٚٔيٌٕبٖ رٕي٠ال " االٍواء‬ Pendapat ketiga : Pendapat ijtihad ulamak tafsir – Berdasarkan ketiga-tiga ayat di atas mereka berpendapat . Al Sya‟bi berpendapat apa yang dimaksudkan dalam ketiga-tiga ayat tersebut ialah permulaan turunnya wahyu kepada Nabi pada malam al-Qadar – kemudian al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun.1. a) Ibn Abbas . Untuk memuliakan manusia pada pandangan malaikat .-    Pendapat pertama : Pendapat Ibnu Abbas dan majoriti ulamak . Membuktikan keunggulan dan ketinggian al-Quran Menunjukkan kekuasaan Allah – meletakkan al-Quran sebanding dan sesuai dgn ketinggianya. Lantaran itu Allah menentukan al-Quran yang akan diturunkan kepada Nabi pada tahun tersebut. penurunan al-Quran ke langit dunia selama 23 malam al-Qadar. kemudian berhijrah dan menetap di Madinah selama 10 tahun.Al-Quran sesuatu amat bernilai-penurunanya rapi. 3. iii) Pendapat lain mengambil masa 23 tahun iv) Ada pendapat mengatakan 25 tahun. serta wafat dalam usia 11 . Penurunan peringkat ini secara sekaligus ke Baitul „Izzah iaitu pada malam yang diberkati . Supaya menusia mengambil pengajaran. Umamak besrselisih pendapat tentang tempoh masa : i) Diturun secara beransur-ansur kpd Rasulullah Selama tempoh 20 tahun ii) Al-Khudari dalam Kitabnya (Tarikh al Tasyrik) . malam kemuliaan.mengambil masa 22 tahun 2 bulan20 hari bermula 17 Ramadhan tahun 41 Nabi lahir –tahun 10 Hijrah. Al-Quran diturun secara sekaligus pada malam al-Qadar ke Baitu „Izzah – dan turunkan secara berperingkat selama 23 tahun.mengumumkan Allah merahmati manusia.3 Hikmat Penurunan al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul ‘Izzah      Untuk membezalan al-Quran dengan kitab Samawi .4 Penurunan beransur-ansur (Selepas baitul ‘Izzah)      Firman allah : 605 ‫ٚلوأب فولٕبٖ ٌزموأٖ ػٍٝ إٌبً ػٍٝ ِىش ٚٔيٌٕبٖ رٕي٠ال االٍواء‬ Firman Allah : ‫ٚأٗ ٌزٕي٠ً ِٓ هة اٌؼبٌّ١ٓ ٔيي ثٗ اٌوٚػ االِ١ٓ ػٍٝ لٍجه ٌزىْٛ ٌٍؼبٌّ١ٓ ٔي٠وا اٌْؼواء‬ 683-681 Firman Allah : 21 ْ‫ٚلبي اٌن٠ٓ وفوٚا ٌٛال ٔيي ػٍ١ٗ اٌمواءْ عٍّخ ٚاؽلح ونٌه ٌٕضجذ ثٗ فؤاكن ٚهرٍٕبٖ رور١ال اٌفولب‬ Penurunan al-Quran pada peringkat ini adalah beransur-ansur bermula 17 Ramadhan sehingga wafat nabi.

pertunjuk serta panduan kepada umat manusi Al-Quran Kalam allah yang azali . Digunakan dalam al-Quran dalam 32 surah dan perkataan al-Wahyu di gunakan dalam al-Quran sebanyak 68 kali bentuknya berbeza: i) Perkataan Yuha (ٝ‫اْ ٘ٛ اال ٚؽٟ ٠ٛؽٝ : )٠ٛؽ‬ ii) Perkataan Auha ‫أم أٚؽ١ذ اٌٝ اٌؾٛاه٠١ٓ أْ إِٛا ثٟ ٚثوٌٍٟٛ لبٌٛا إِب ٚاّٙل ثؤٕٔب ٍَِّْٛ 9 اٌّبئلح‬ iii) Perkataan Yuhuna ( ُٙ‫٠ٛؽْٛ 9 ٚاْ اٌْ١بغ١ٓ ٌ١ٛؽْٛ اٌٝ أٌٚ١بئ‬  3. Untuk menyesuaikan dan menjawab pertanyaan yang di ajukan kepada Baginda . peradaban.1. Sesuai dengan keadaan dan suasana semasa Membezakan pengurniaan kitab kepada nabi dan Rasul sebelumnya. Berdasarkan 4 pendapat . pendapat kedua adalah pendapat yang paling tepat dan di terima umum. perundangan. : 24 ‫فبصجو وّب صجو أٌٚٛاٌؼظُ ِٓ اٌوًٍ االؽمبف‬ Mukjizat dan senjata untuk menentang orang yang tidak mahu menerima kebenaran alQuran dan dakwah : 22 ْ‫ٚال ٠ؤرٛٔه ثّضً اال عئٕبن ثبٌؾك ٚأؽَٓ رفَ١وا اٌفولب‬ Mudah di hafal dan di fahami : Al-Quran daripada Allah yang berkuasa dan bijaksana : ُ١‫اٌو وزبة أؽىّذ ءا٠برٗ صُ فصٍذ ِٓ ٌلْ ؽى‬ 3.63 tahun . Contohnya ayat : 9 678 ‫٠َئٍٛٔه ػٓ األٍ٘خ لً ٟ٘ ِٛال١ذ ٌٍٕبً ٚاٌؾظ اٌجموح‬ Membuktikan al-Quran daripada Allah Untuk meneguh dan menguatkan hati Rasulullah yang menghadapi tugas berat dan menempuh pelbagai rintangan dalam berdakwah. antaranya : i) Al-Quran terjamin kesucian hingga kiamat : ْٛ‫أبٔؾٓ ٔيٌزب اٌيوو ٚأب ٌٗ ٌؾبفظ‬ ii) Dijamin tidak berubah dan diubah : ْٛ‫ي ٌئٓ اعزّؼذ االٌٔ ٚاٌغٓ ػٍٝ اْ ٠ؤرٛا ثّضً ٘نا اٌمواْ ٠ؤر‬ 77 ‫ثّضٍٗ ٌٚٛوبْ ثؼعُٙ ٌجؼط ظٙ١وا االٍوأ‬ Pewrkataan Wahyu berasal dari perkataan Arab. Pengertian Wahyu   Dari sudut Bahasa : i) memberitahu sesuatu dengan cara yang tidak jelas ii) Sesuatu yang ditulis atau al-Risalah yang membawa maksud kerasulan.3.اٌفولب‬ Supaya nabi sentiasa bergembira dan terhibur lantaran wahyu sentiasa turun : ٌُٙٛ‫فال ٠ؾئه ل‬ Nabi sentiasa mendapat perhatian dengan kedatangan malaikat serta mendapat penghargaan. di tegaskan oleh Allah . 3. Sebagai senjata untuk menentang dan menandingi mereka yang tidak mempercayai al-Quran Memudahkan nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya –bahasa Arab Ummi. WAHYU    Al-Quran diturun kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu Mengandungi prinsip.3. Justeru itu dalam tempoh perutusan sebagai Rasul hingga wafat itulah Baginda menerima wahyu . Membasmi dan membentuk adat tradisi serta pegangan bahasa Arab waktu itu secara beransur-ansur dan perlahan-lahan .2. HIKMAT PENURUNAN SECARA BERANSUR-ANSUR               Untuk memudahkan nabi menghafal dan memahami maksud serta kandungannya dan supaya mudah meresap ke dalam jiwa : Firman Allah 21 ْ‫ونٌه ٌٕضجذ ثٗ فؤاكن . Iii) sesuatu yang ditulis /termaktub Pengertian Istilah : i) Segala yang disampaikan oleh Allah secara rahsia kepada para nabi spt al-quran 12 .

hukum-hukum syariat. muamalat.3. (hukum haram halal.dan pancaindera.ii)  Membawa pengertian yang lebih umum dari al-Quran . : Firman Allah ٓ‫ِٚب ٠ٕطك ػ‬ 3-2 ُ‫اٌٜٙٛ اْ ٘ٛ اال ٚؽٟ ٠ٛؽٝ إٌغ‬ Segala ilmu syariat disampaikan kepada rasul – rasul menyampaikan kepada manusia.Nabi dapat melihat sendiri kehadiran Malaikat Jibril : Pertama : Melihat dalam rupa bentuk yang asli Contohnya ketika di Gua Hira‟ . 13 .3. Keraguan tentang Wahyu Dan Jawapan Pendapat Ilmiah Yang Menyokong Wujudnya Wahyu. Cara Penurunan Wahyu Maksudnya cara penurunan al-Quran :  Penurtunan wahyu dengan erti al-Ihaa (‫ األ٠ؾبء‬Iaitu memberi wahyu.Nabi tidak dapat melihat Jibril . Dari hiraki di atas sumber ilmu pertama bagi orang Islam – khasnya ilmu yang berkaitan . kitab zabur dan Injil adalah wahyu Allah. kitab taurat. jenayah dsb) – Semuanya melalui ilmu naqli. ketuhanan . Kedua : Malaikat Jibri menemu nabi dengan menyamar meneyerupai bentuk manusia biasa . Rumusan : Penurunan wahyu menurut pengertian Istilah ialah penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat selama 23 tahun. akidah.     Semua ilmu milik Allah – Allah member ilmu dengan cara yang tertentu . Wahyu juga termasuk Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi yang sahih. akhlak. namun sebenarnya wahyu dari Allah : ٝ‫ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ اْ ٘ٛ اال ٚؽٝ ٠ٛؽ‬  3. 3. tetapi tidak semua wahyu itu berupa al-Quran Dimana ada yang berupa hadis. 3. Hiraki tersebut di gambarkan : Wahyu – Ilham – Intuisi –Aqal.3. Kerana al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad . munakahat .ًٍٛ‫ ث١ّٕب ٔؾٓ ع‬Sewakatu nabi bersama sahabat dalam satu majlis . Firman Allah : 653 ‫ٚوٍُ هللا ٍِٛٝ رىٍ١ّب إٌَؤ‬ Wahyu dalam bentuk ilham iaitu Allah mencampakkan dalam hati Rasulnya dalam bentuk ilmu dan pengetahuan yang benar Wahyu dalam bentuk ilmu yang benar : Sebagai contoh Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya : 601 ‫لبي ٠جٕٟ أٟ أهٜ فٟ إٌّبَ أٟٔ أمثؾه اٌصبفبد‬ Wahyu datang dengan perantaraan Jibril : 68 ‫ٔيي ثٗ اٌوٚػ االِ١ٓ ػٍٝ لٍجه ٌزىْٛ ٌٍؼبٌّ١ٓ ٔن٠وا اٌْؼوأ‬ Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad di atas langit ketujuh malam Isra‟Mikraj. Di bahagikan kepada tiga jenis seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT : ٚ‫ِٚب وبْ ٌجْو اْ ٠ىٍّٗ هللا اال ٚؽ١ب أ‬ 46 ٜ‫ِٓ ٚهآءؽغبة اٚ ٠وًٍ هٍٛال ف١ٛؽٟ ثؤمٔٗ ِب ٠ْٝء أٔٗ ػٍٟ ؽى١ُ اٌْٛه‬ i) Wahyu yang diturunkan daripada Allah melalui ilham tanpa sebarang perantaraan : ‫لبي ٠جٕٟ أٟٔ اهٜ فٟ إٌّبَ أٟٔ أمثؾه‬ ii) Rasul mendengar kalam Allah atau Allah berbicara dengan mereka di sebalik hijab atau tabir : ٍّٝٛ٠ ٞ‫فٍّب ارب٘ب ٔٛك‬ iii) Menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril : .2.4. ibadat.tetapi Baginda hanya mendengar dan dapat mengetahui kedatangan Jibril melalui suara seperti suara lebah atau bunyi loceng.3. Jenis-Jenis Wahyu      Wahyu termasuk segala jenis percakapan di antara seseorang hamba dengan Tuhan. Penurunan Wahyu dengan Erti Al Muha Bih (ٗ‫)اٌّٛؽٝ ث‬ Ada dua jenis : i) Al-Quran ii) Al-Hadis : Pada dasarnya hadis adalah ucapan nabi .

Hujah-hujah dan dalil ilmiah menolak pandangan mereka : 1) Hujah 1 HEPNOTISME (ٌ‫ ) اٌزٕٛ٠ُ اٌصٕبػٝ ارٛ اٌزٕٛ٠ُ اٌّغٕبغ‬ia itu ilmu pukau i) Manusia mempunyai aqal batin –ii) semasa dia di pukau . Wahyu yang diturunkan kepada Nabi mengandungi prinsip perundangan. Allah dapat mewujudkan wakyu. Secara lojiknya binatang ini tentulah mempunyai akal kerana dapat mengatur hidup mereka dengan begitu rupa. Penurunan secara sekaligus dan secara beransur-ansur Hikmat penurunan al-Quran membezaklan antara al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainmembuktikan keunngulan dan ketinggian al-Quran serta martabat nabi. mikrofon. RUMUSAN:     Nuzul menurut bahasa ialah turun dari tempat yang tinggi . – ilmu berdasarkan aqal dibantu oleh deria . KATA KUNCI Kitab – Mukjizat –Nuzul –Wahyu. dia dapat melihat dan mendengar lebih baik . Contohnya semut dan lebah. petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk di dunia sehingga hari kiamat.  Ada kalangan manusia tidak menerima – malah menentang kewujudan wahyu – berhujah berdasarkan dalil „Aqal semata-mata – ilmu bagi mereka maklumat-maklumat yang pasti yang diyakini yang wujud hasil dari kajian dan pengamatan terhadap alam. 4) Hujah 4  Kita dapati ada binatang yang cara hidupnya mempunya keistimewaan tersendiri . bila ia bercerai dari jasad. telesisyen dan radia yang membolehkan manusia berinteraksi .kepada Nabi melalui Jibril selama 23 tahun. Ini kerana wahyu adalah kalam Allah.  Jelas wahyu adalah perkara yang sememangnya berlaku . peradaban. ii) Fakta di atas dapat dilihat tanda-tanda kewujudan Allah : َُٙ‫ٍٕو٠ُٙ ا٠برٕب فٝ ا٢فبق ٚفٝ أٔف‬ ‫ؽزٝ ٠زج١ٓ ٌُٙ أٔٗ اٌؾك‬ iii) Wujudnya hubungan anatara malaikat dan Rasul : kalau manusia biasa seperti ahli pukau dapat memukau manusia lain . 2) Hujah 2  Rekaan baru boleh mewujudkan telefon. Menurut Istilah penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah . 3) Hujah 3  Rekaan-rekaan yang telah mewujudkan sistem rakaman yang dapat merakam segala suara . iii) Pemukauan bergantung kepada kekuatan aqal batin iv) Pemukauan sampai kepada peringkat di mana orang yang di pukau tadi keluar dari jasadnya – sementara jasad pula kelihatan seperti mati v) ada roh bagi setiap jasad vi) Roh bebas dari jasad vii) roh tidak musnah viii) Roh ada hubungan dengan roh-roh terdahulu . wireless . apakah tidak lojik malaikat boleh memukau rasul dan menyampaikan wahyu. 14 . membaca tanpa melihat – semuanya tak berlaku di alam nyata.

15 . Senaraikan tiga sahaja jenis wahyu .ث١ذ اٌؼيح (الػ١ذ كٔ١ب) . 3.أٚؽٝ . Nyatakan hujah-hujah penentang kewujudan wahyu. Dan jelaskan maksud penurunan al-Quran secara Jumlatan wahidan dan nuzul secara munajjam.ٔيٚي عٍّخ ٚاؽلح (ٍىبٌٟ وًٛ) .BAHAGIAN KEDUA : Persoalan.٠ٛؽٟ . Dan huraikan secara ringkas penurunan wahyu dengan erti al-Ihaa‟ (‫ ) اال٠ؾبء‬dan penurunan wahyu dengan erti al-Muhaa bih (ٗ‫)اٌّٛؽٝ ث‬ 4. BAHAGIAN KETIGA : 5 MINIT MOTIVASI DAN PENUTUP SEKIAN.وزبة‬ ٗ‫ٍّبٚٞ ( وزبة هللا ٍفود رٛهاد ىثٛه أغ١ً ) . Pendapat dan Perbincangan : 25 minit Pengertian Istilah : ‫ٌٛػ ِؾفٛظ .ٔيٚي ِٕغّب ( ثوأَٛه-أَٛه) . 2. Dan jelaskan 3 hujjah bagi menolak hujah-hujah penentang dengan mengemukakan dalil-dalil ilmiah.اٌّٛؽٟ ث‬ )ٓ‫(٠ؼلٚؽ١ٛو‬ 1. Nayatakan 5 sahaja hikmat al-Quran di turunkan secara beransur-ansur.األ٠ؾبء (ِّجوٞ ٚؽ١ٛ) . Jelaskan pengertian Nuzul al-Qyran : Menurut bahasa dan menurut Istilah.

. lalu turun ayat : َ‫ٚارقنٚا ِٓ ِمب‬ 614 ‫ اثوا٘١ُ ِصٍٝ(اٌجموح‬ii) Bagaimana .lalu turun ayat bagi menjelaskannya. a) Seperti perbezaan pendapat antara suku aus dan Khazraj sehingga boleh mencetuskan pergaduhan : ٓ٠‫٠آ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٛا اْ رط١ؼٛا فو٠مب ِٓ اٌن٠ٓ اٚرٛا اٌىزت ٠وكٚوُ ثؼل ا٠ّبٔىُ وفو‬ b) Peristiwa yang merupakan kesalahan yang dilakukan . Membantu memahami ayat-ayat berkaitan dan menghilangkan kesamaran berkaitan dengannya. DEFINISI ASBAB AL-NUZUL   Pengertian sebab nuzul : sebab-sebab turun ayat al-Quran Istilah : Suatu yang kerananya diturunkan bagi menjelaskan hukum pada hari tejadinya: maksudnya peristiwa yang terjadi pada masa nabi . Al Wahidi mengatakan : “Tidak mungkin mengetahui tafsir sesuatu ayat tanpa memiliki kisah dan penjelasan mengenai peristiwa turunnya”.TOPIK 4 : ASBAB AL-NUZUL BAHAGIAN A (35 MINIT) 4. . v) Pembehagaian sebab nuzul.2. lalu aku berkata : )4 9 ُ٠‫ػَٝ هثٗ اْ غٍمىٓ أْ ٠جلٌٗ اىٚاعب ف١وا ِٕىٓ (اٌزؾو‬iii) Pertanyaan yang diajukan kepada ّ Nabi . contoh ayat : ْ‫ٚال رمٌٛٓ ٌْ١ئ أٟ فبػً مٌه غلا اال اْ ٠ْآء هللا ٚاموو هثه أمأَ١ذ ٚلً ػَٝ أ‬ ‫٠ٙل٠ٓ هثٝ أللوة ِٓ ٘نا هّلا‬ Kata-kata “pada hari tejadinya” dalam definisi di atas merupakan batasan yang sangat perlu untuk mengecualikan ayat atau beberapa ayat yang turun pada mulanya tanpa didahului oleh sebab . 4. Fungsi ini akan dijelaskan melalui tiga contoh i) Firman Allah :6649 ‫ٚهلل اٌّْوق ٚاٌّغوة فؤ٠ّٕب رٌٛٛا فضُ ٚعٗ هللا اْ هللا ٚاٍغ ػٍ١ُ اٌجموح‬ ّ ii) Firman Allah : ِٓ ‫الرؾَت، اٌن٠ٓ ٠فوؽْٛ ثّآأرٛا ٚ٠ؾجْٛ أْ ٠ؾّلٚا ثّب ٌُ ٠فؼٍٛا فال رؾَجُٕٙ ثّفبىح‬ 177 9 ْ‫اٌؼناة ٌُٚٙ ػناة اٌ١ُ آي ػّوا‬ iii) Urwah bin al-Zubair berasa sukar memahami kefarduan Sai antara Safa dan Marwah yang ada pada firman Alah : ٗ١ٍ‫اْ اٌصفب ٚاٌّوٚح ِٓ ّؼآئو هللا فّٓ ؽظ اٌج١ذ أٚاػزّو فال عٕبػ ػ‬ 647 ‫أْ ٠طّٛف ثّٙب 9 اٌجموح‬ Sebab Nuzul seperti yang di nyatakan oleh Aishah : i) Menolak andaian berlakunya hashr (pembatasan) daripada ungkapan yang zahir menampakkan adanya perbatasan hasr ) ‫ ؽصو‬Firman Allah : ‫لً ٢ّأعل ف١ّب أٚؽٟ اٌٟ ِؾوِّب‬ ّ 9 َ‫ػٍٝ غآػُ ٠طؼّٗ ا٢ّ أْ ٠ىْٛ ِ١زخ أٚكِب ِصفٛؽب أٌٚؾُ فٕي٠و فبٔٗ هعٌ أٚفَمب أً٘ ٌغ١و هللا ثٗ . FUNGSI ASBAB AL-NUZUL    Mengetahui kebijaksanaan Allah secara terperinci mengenai syariat yang diturunkannya.0 PENGENALAN  Memberi gambaran asas . bila mana memerintah isteri memakai hijab – satu ketika isteri Rasulullah SAW berkumpul dan mereka saling cemburu . yang mebincangkan sebahagian peristiwa atau keadaan yang telah berlalu atau yang akan terjadi  4.misalnya seseorang yang sedang mabuk menjadi imam sembahyang : ‫٠آ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا ال رموثٛا اٌصالح ٚأزُ ٍىبهٜ ؽزٝ رؼٍّٛا ِب‬ ٌْٛٛ‫رم‬ c) Harapan atau keinginan yang kuat : Contoh i) Umar berkata Wahai Rasulullah bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim tempat solat .االٔؼب‬ 634 Asyafei berpendapat : hashr dalam ayat di atas tidak menjadi tujuan . bagi yang kafir dengan hukum-hukum yang tegas itu akan mendorong ia beriman . – bagi orang mukmin imannya akan bertambah .1.As16  .i) makna sebab nuzul ii) fungi mengetahui sebab nuzul iii) cara mengetahui iv) Uslub menunjukkan sebab nuzul . atau pertanyaan yang diajukan kepadanya.

maka turunlah ayat ini . tidak disertakan dengan fa‟ dan juga tidak berkaitan dengan jawapan dari persoalan yang ditujukan kepada Nabi SAW.4. mengetahui sebab-sebabnya dan menelitinya. Rasulullah SAW ditanya. yang jelas itulah yang kita ambil sebagai sebab nuzul. meskipun tidak dikkuatkan dengan riwayat lain.ii) iii) iv) v) Subki mengutip dari Assyafei “sesungguhnya kaum kafir . ّ ّ Contih : . sanadnya (gugur seorang sahabat) hanya sampai kepada Tabi‟in tidak diterima kecuali di sokong oleh hadis mursal lain. bukan keumuman lafaz (‫)اٌؼجوح ثؼَّٛ اٌٍفع ال ثقصٛٓ اٌَجت‬ Mengetahui bahawa sebab nuzul tidak keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan bila ada yang mentakhsiskannya (‫)ِٕزقص١صىٕش‬ Mengetahui orang yang secara khusus ayat itu turun berkenaan dengannya.    4. maka hendaklah bersiap-siap menempuh neraka. Mentakhsiskan ٓ‫ ِٕزقص١صى‬hukum dengan sebab nuzul .ٓ١ِٕ‫َٔآئىُ ؽوس ٌىُ فؤرٛا ؽوصىُ أّٔٝ ّئزُ ٚللِٛا ألٔفَىُ ٚارّمٛا هللا ٚاػٍّٛا أٔىُ ِاللٖٛ ٚثْو اٌّٛء‬ 112 ‫اٌجموح‬ 17 . Dari dasar (hadis) inilah . – Imam al-haramain. CARA MENGETAHUI ASBAB AL-NUZUL  Sabda Rasulullah SAW “ Berhati-hati (dalam meriwayatkan) hadis . USLUB-USLUB ASBAB AL-NUZUL     Uslub yang secara terang menggunakan kata sebab. Dan barang siapa berdusta atas al-Quran tanpa ilmu. menurut mereka yang berpendapat bahawa ketentuan ( al‟Ibrah ‫ )اٌؼجوح‬berlaku untuk kekhususan sebab. Pada masa lain. akan tetapi digunakan kata fa‟ yang termasuk ayat yang turun setelah menjelaskan sesuatu peristiwa. yang satu jelas menunjukkan sebab nuzul ayat atau beberapa ayat dan yang kedua tidak secara jelas. kecuali yang benarbenar kalian ketahui sebab barangsiapa yang mendustakan atas diriku secara sengaja. misalnya di katakana : “sebab nuzul ayat ini adalah begini-begini” Tidak di gunakan uslub yang jelas . Contoh ayat : 66 ‫ٚاٌنٞ لبي ٌٛاٌل٠ٗ أفٍّىّب االؽمبف‬ Memudahkan hafalan . tidak boleh menagatakan sesuatu tentang sebab nuzul kecuali dengan meriwayatkan dan mendengar dari mereka yang menyaksikan turunnya al-Quran. Dari sini bila ada dua uslub mengenai ayat yang sama.3. lalu wahyu turun dan beliau menjawab pertanyaan itu dengan wahyu tersebut. ketika mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan olehnya serta mereka bersikap menentang dan memusuhi . Sebab nuzul diriwayatkan melalui hadis mursal . maka (juga) bersiap-siap menempah neraka”. Bila mana sebab nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat maka boleh diterima. . Kadang-kadang tidak digunakan uslub yang secara jelas mengandungi kata sebab. 4. pemahaman dan peneguhan wahyu dengan hati setiap yang mendengarnya.

: contoh ayat 5 ‫ٚاٌن٠ٓ ٠وِْٛ أىٚاعُٙ ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ ّٙلآء اال أٔفَُٙ إٌٛه‬ d) Sekiranya kedua-dua riwayat yang dinyatakan sama-sama sahih dan tidak dapat ditarjihkan diantara satu sama lain serta ia juga tidak dapat dikumpulkan serentak disebabkan oleh jarak masa yang jauh. Asbab al-Nuzul berfungsi untuk mengetahui kebijaksaanaan Allah secara terperinci syariat yang diturunkannya.4.4. – Hadis daripada Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al Tarmizi dan al-Hakim yang bermaksud : “ Wahai Rasulullah saya tidak pernah mendengar tentang orang perempuan sedikitpun mengenai hijrah”. 18 . Contoh perawi berkata : “ Ayat ini diturunkan mengenai perkara ini” contoh ayat : 122 ‫َٔآئىُ ؽوس ٌىُ أٝ ّ١ئزُ ٚللِٛا الٔفَىُ 9 اٌجموح‬ Satu Nuzul untuk banyak ayat. namun antara keduanya masih boleh ditarjihkan diantara salah satu daripada keduanya disebabkan salah satunya lebih sahih di antara yang lain. satu ayat beberapa saebab nuzul dan satu sebab nuzul untuk ayat banyak. f) Apabila salah satu daripada ungkapan riwayat itu tidak tegas. PEMBAHAGIAN NUZUL AL-QURAN BERSEBAB i) Satu ayat satu sebab nuzul : Contoh ayat 214 SDurah al-Syu‟ara‟ : ٓ١‫ٚأٔنه ػْ١وره األلوث‬ 9 ‫ كاْ ا٠خ 9 رجذ ٠لا اثٟ ٌٙت ٚرت ِآ أغٕٝ ػّٕٙب ٌٗ ِٚب وَت‬ayat ini diturunkan untuk membalas celaan serta mencela Abu Lahab yang mencaci dan mencela nabi. Nuzul al-Quran dapat di bahagikan kepada beberapa bahagian antaranya satu ayat sebab nuzul. maka dalam keadaan tersebut hendaklah diterima kedua-duanya riwayat tersebut sebagai sebab nuzul. Untuk menghuraikannya ia berkisar salah satu dari enam keadaan : a) mPertama nabi sakit – kedua perihal seekoor anak anjing masuk rumah nabi ّ – mati – maka turun ayat : -6 ٝ‫ٚاٌعؾٝ ٚاٌ١ً اما ٍغٝ ِب ٚكػه هثّه ِٚب لٍٝ 9 اٌعؾ‬ 2 b) Sekiranya kedua-dua riwayat yang diterima adalah sahih . Ia bertujuan untuk membantu memahami ayat berkaitan dan menghilangkan kesamaran ayat tersebut. dan diantara kedua-dua riwayat tersebut pula tidak dapat ditarjihkan diantara satu sama lain. Satu ayat dan beberapa sebab nuzul : Masalah ini berlaku apabila terdapat dua atau lebih riwayat mengenai satu ayat al-Quran yang diturunkan. ii) iii) RUMUSAN :     Asbabun Nuzul dari sudut bahasa bermaksud sebab-sebab turunnya ayat -ayat al-Quran kepada Nabi . Contoh perawi berkata : “ Aku mengira ayat ini diturunkan mengenai hal ini”. sesuatu yang kerananya satu atau beberapa ayat yang diturunkan bagi menjelaskan hukum pada hari-hari terjadinya. Contohnya ayat : 74 ‫ٚ٠َئٍٛٔه ػٓ اٌوٚػ لً اٌوٚػ ِٓ أِو هثٟ االٍواء‬ c) Sekiranya kedua-dua riwayat adalah sahih . Contoh : ْ‫ٚا‬ 615 ً‫ػبلجزُ فؼبلجٛا ثّضً ِب ػٛلجزُ ثٗ 9 إٌؾ‬ e) Apabila kedua-dua riwayat atau ungkapan atau lafaz itu tidak tegas . Asbab al Nuzul hanya boleh diketahui dengan menggunakan riwayat yang sahih sahaja. Maka Allah menurun ayat : 684 ْ‫فبٍزغبة ٌُٙ هثُٙ أٝ ٢اظ١غ ػًّ ػًّ ِٕىُ ِٓ موو أٚ أضٝ اي ػّوا‬ -Daripada Ummu Salamah “ Wahai Rasulullah engaku menyebut orang lelaki dan tidak pernah menyebut perempuan “ Allah turun ayat : ٍٝ‫ٚال رزّٕٛا ِب فعً هللا ثٗ ثؼعىُ ػ‬ 24 ‫ثؼط إٌَبء 12 – اْ اٌٍَّّ١ٓ ٚاٌٍَّّبد االؽياة‬ Ketiga-tiga ayat yang di turunkan bertdasarkan kepada satu sebab sahaja. Pada istilah .

Pembahagian Nuzul al-Quran Bersebab. 3. Bahagian C (5 minit) PENUTUP DAN MOTIVASI. 1. 2. Jelaskan dua fungsi asbab al Nuzul . Berikan definisi asbab an Nuzul dari segi bahasa fan syarak . Jelaskan pengertian Asbab alNuzul dari sehi bahasa dan isstilah . 19 .Riwayat dan Uslub. Ada tiga bahagian : a) Satu ayat satu sebab nuzul b) Satu ayat beberapa sebab nuzul c) Satu sebab nuzul untuk banyak ayat. Hurtaikan maksud satu ayat satu sebab nuzul dan sertakan dengan contoh. PANDANGAN DAN PERBINCANGAN :     Kata kunci : Asbab – Sahih .Nuzul .Surah .BAHAGIAN B (25 minit) PERSOALAN. Huraikan du asajhaja fungsi Asbab al-Nuzul Jelas dan huraikan satu sahaja bagi pembahagian nuzul al-Quran. Nayatakan dengan contoh. Dan jelaskan dua contoh .

Pengertian  Makki dan Madani ilmu yang membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan bahagianbahagian Al-Quran yang Makki dan Madani. Hudaibiyyah adalah di kira sebagai Makkiyyah walaupun ia diturunkan selepas hijrah dan apa-apa surah serta ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya di istilahkan atau surah Madaniyyah.1.1KONSEP MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH Dikaitakan dengan Ibadat Haji – Dalam konteks Ulum Makkah dan Madinah 5. -“Mana-mana ayat yang diturunkan di Mekah dan kawasan sekitanya seperi .1. Mina. Arafah. (d) Teori isi kandungan (‫)ٍِؾظبد ٚرعّٕبد اٌَٛهح‬ -Ini bermaksud teori content analsis iaitu surah atau ayat yang memuatkan cerita-cerita umat dan para rasul terdahulu di namakan makkiyyah .berdasarkan ayat-ayat al-Quran : Sabda rasulullah SAW : ٝ‫ػٓ أث‬ " ً‫أِبِخ لبي هٍٛي هللا ٓ أٔيي اٌمواءْ فٟ صالصخ أِىٕٗ ِىخ ِٚل٠ٕٗ ٚاٌْبَ لبي اٌٛاٌل 9 ٠ؼٕٝ ث١ذ اٌّمل‬ (c) Aspek Pengkhususan (‫ )فطبة‬penurunan Ayat (‫ )ٍِؾظبد اٌّقزطج١ٓ فٝ إٌيٚي‬atau Teori Subjek -Bermaksud mana-mana ayat al-Quran yang ditujukan khusus untuk penduduk Mekah di kira sebagai Makkiyyah begitu sebaliknya. faraid dan yang seumpamnya adalah ayat Madani. Manakal surah atau ayat yang memuatkan hukum-hukum hudud .0 PENGENALAN Membincang perkara-perkara yang berkaitan dengan surah Madaniyyah dan Makkiyyah – konsep dan keraguan mengenainya. Quba‟ dan Uhud”. Tempat di sekitar Madinah termasuk Badar .pendapat ini mesyhur dan pendapat majoriti. Sabda rasulullah “ ٍٝ‫ِب ٔيي ثّىخ ِٚب ٔيي فٟ غو٠ك اٌٝ اٌّل٠ٕخ لجً أْ ٠جٍغ إٌجٝ ٓ اٌّل٠ٕٗ فٙٛ ِٓ اٌّىٟ ِٚب ٔيي ػ‬ " ٝٔ‫إٌجٝ فٟ أٍفبهٖ ِب للَ اٌّل٠ٕٗ فٙٛ ِٓ اٌّل‬ -Pendapat ini paling tepat jika di lihat dari segi kesyumulan dan pengkhususan . -Pendapat ini merujuk kepada firman allah : . 20 . (b) Apek Tempat Penurunan Ayat (‫ )ٍِؾظبد ِىبٔ١ٓ إٌيٚي‬atau Teori Geografi. -Pendapat ini kurang tepat . Rasulullah tidak menentukan ayat Makki dan Madani.  Terdapat 4 pendapat/teori – penakrifan ayat Makki dan Madani : (a) Aspek masa penurunan ayat (‫ )ٍِؾظبد ىِٓ إٌيٚي‬atau teori Histari -Mana-mana ayat al-Quran diturunkan sebelum Hijrah samada turun di Mekah atau Madinah adalah Makkiyyah : Manakala ayat yang turun selepas hijrah manaya Madaniyyh.TOPIK 5 : SURAH MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH 5. 5.yang bermula dengan “ ْ‫كا‬ )‫٠آ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا (ا٠خ ِلٔ١خ‬ )‫٠آ٠ٙب إٌبً ( ا٠خ ِى١خ‬ -Teori ini berdasarkan hadis : “ ‫ِبوبْ فٝ اٌمواءْ ة "٠آ٠ٙب إٌبً اٚ ٠ب ثٕٝ آكَ فبٔٗ ِىٟ ِٚزىبْ ة "٠آ٠ٙب‬ " ٟٔ‫اٌن٠ٓ إِٓٛا فبٔٗ ِل‬ -Pendapat ini tidak menyeluruh dan banyak keraguan”. Sebahagian al-Quran di turunkan di Mekah (Makki ) dan sebahagian di Madinah (Madani).

Al-quran di bahagikan kepada unit-unit kecil merangkumi : juzuk.2.5. rubuk.1.  5.disusun menurut urutan turunnya. SURAH-SURAH MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH 5. 5.2. Membantu dalam mengetahui susur galur Sirah Nabawi melalui ayat-ayat al-Quran dan berpegang dengan sejarah tersebut. Ciri-Ciri Makki dan Madani  Para ulamak telah menetapkan dua kaedah asas bagi mengenal pasti samada ayat tersebut Makkiyyah atau madaniyyah iaitu : a) Kaedah Naqli : Bermaksud “sandaran melalui riwayat-riwayat yang sahih daripada kalangan para sahabat Nabi dan Tabi‟in”. iv. ii. Blangan dan Nama Surah      Menurut jamhur Ulamak keseluruhan suranh dalam al-Quran ialah 114. iii. b) Kaedah Ijtihadi : Bermaksud Sandaran melalui penelitian terhadap garis panduan ayat makkiyyah atau Madaniyyah itu sendiri sebagaimana yang telah di tetapkan dan diputuskan oleh para sarjana al-Quran.3.2.2. ain dll. Secara umum terdapat tiga faedah utama seperti yang di tulis oleh Syeikh Manna‟ : i. Faedah Mempelajari Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah:   Abu al-Qasim menyebut “Mempelajari kepentingan kedudukan ayat-ayat Makkiyyah dan madaniyyah di dalam al-Quran adalah merupakan salah satu dari ilmu-ilmu al-Quran yang tinggi martabatnya . Ulamak Salaf berpendapat sebanyak 113 kerana menggabungkan surah al-Anfal dengan surah al-Baraah. Membantu dalam mendalami gaya bahasa al-Quran dan mengambil pengajaran daripadanya.1. Surah-surah yang di perselisihkan antara Makiyyah dan Madaniyyah terdapat 12 surah. Pendapat jamhur surah-surah makkiyyah berjumlah 86 Surah. Membantu golongan mufassirin dalam mentafsir al-Quran – dalam penafsiran tepat. 5. Mudah mengetahui mana ayat atau surah yang turun terlebih dahulu – kemudian. Ayat atau Ayat-Ayat Makkiyyah Dalam Surah-Surah Madaniyyah  Terdapat 6 surah madani yang terdapat ayat-ayat Makki : i) Al-Baqarah 281 : ‫ٚارمٛا ٠ِٛب روعؼْٛ ف١ٗ اٌٝ هللا‬ ii) Al-Maidah 3 : ‫ؽوِذ ػٍ١ىُ اٌّ١زخ ٚاٌلَ ٌٚؾُ اٌقٕي٠و‬ iii) Al-Anfal 30-36 : ‫ٚأم ٠ّىو ثه اٌن٠ٓ وفوٚا‬ iv) Al taubah : 128-129 : ُ‫ٌمل عآءوُ هٍٛي ِٓ أٔفَى‬ 21 . v. Surah Madaniyyah terdapat 28 surah – disusun menurut urutan turunnya. Mengetahui mana ayat atau surah yang bacaannya telah dinasakh dan ayat yang memansuhkhkannya. Ciri-Ciri atau al Dhawabit /Petanda ayat makkiyyah : i) Surah yang mengandungi Sajdah “ ُٙ‫أّب ٠ؤِٓ ثآ٠برٕب اٌن٠ٓ اما مووٚا ثٙب ٍغلا ٍٚجؾٛا ثؾّل هث‬ ii) Surah yang mengandungi lafaz 9 ّ‫وال‬ iii) Surah yang mengandungi : ً‫٠بأ٠ٙب إٌب‬kecuali surah al-Hajj : ‫٠ب٠ٙب اٌن٠ٓ إِٛا اهوؼٛا‬ ُ‫ٚاٍغلٚا ٚاػجلٚا هثى‬ iv) Surah-surah yang mengandungi kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu kecualisurah al-Baqarah.1. v) Surah yang mengandungi kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah al-Baqarah vi) Surah yang di mulakan dengan huruf Hijaiyyah .2. hizib.

s 96-97. KATA KUNCI Al-Quran – Madani . SOALAN DAN SOAL JAWAB : 1.2. iv) Teori Isi Kandungan . 22 .Surah . Huraikan 2 sahaja teori-teri di atas.Ulama .3 Ayat-Ayat Madaniyyah dalam Surah-Surah Madaniyyah  Terdapat 34 surah-surah Madaniyyah yang mengandungi beberapa ayat Makkiyyah . PERBINCANGAN. Jelaskan cirri-ciri Makki dan madani dengan merujuk cirri-ciri ayat makkiyyah (al Dhawabiti) dan sebutkan contoh bagi setiap pettanda. 3.Makki.v) vi) Al Hajj 52-55 : ‫ِٚب أهٍٍٕب ِٓ لجٍه ِٓ هٍٛي‬ Muhammad : 13 : ‫ٚوؤ٠ٓ ِٓ لو٠خ ٟ٘ أّل لٛح‬ 5.Madaniyyah . 2. Jelaskan tiga sahaja faedah mempelajari ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. 4. Terdapat 4 teori bagi mentakrifkan ayat Makkiyyah dan madaniyyah : i) Aspek masa penurunan ayat atau teori Histari ii) Aspek tempat penurunan atau teori Geografi iii) Aspek pengkhususan atau teori Subjek.Makkiyyah . RUMUSAN Ruj m.

Ini disewbabkan : . KONSEP PENYUSUNAN AYAT 6.2. ii. 6. -Ia juga merupakan pengajaran bagi yang mahu mengambil pengajaran.1. Sebahagian ulamak berpendapat penentuan ayat sebahagiannya adalah ketentuan atau taufiqi daripada Rasulullah dan pada sesetengah tempat berdasarkan kepada qias dan ijtihad.3. Contoh “ٌُ‫ ”ا‬dikira sebagai ayat tetapi “‫ ”اٌّو‬tidak dikira ayat. petunjuk atau “tauqifi” dari pada rasulullah saw : Contohnya : Sabda nabi ‫اْ اٌفبرؾخ ٍجغ أ٠بد ٍٚٛهح اٌٍّه‬ ٞ‫ – صالصْٛ أ‬dengan itu kita tidak mampu mengetahui ayat-ayat melalui ijtihad dan qias.1.1. Takrif Ayat  Ayat pada bahasa dalam pelbagai situasi ayat al-Quran mempunyai pelbagai makna antaranya : (a) BERERTI (Al-Alamah) alamat atau tanda : ayat 248 Surah al-Baqarah : ْ‫ا، أ٠خ ٍِىٗ أ‬ ٗ١‫٠ؤر١ىُ اٌزبثٛد ف‬ (b) Bererti (Al „Ibrah) iaitu pengajaran Surah An Namlu : 52 ٍّْٛ‫" اْ فٟ مٌه أل٠خ ٌمَٛ ٠ؼ‬ (c) Bererti (al Burhan) Surah Al Rum : 22 ُ‫ِٚٓ أ٠برٗ فٍك اٌَّبٚاد ٚاالهض ٚافزالف إٌَزىُ إٌَزى‬ ُ‫ٚاٌٛأى‬ Secara terminology Ibrahim al-Abyari mengertikan ayat sebagai : “ ‫غبئفخ ِٓ اٌمواءْ ِٕمطؼخ ػّب‬ " " ‫“لجٍٙب ِٚب ثؼل٘ب‬sekelopmok al-Quran yang terpisah daripada sebelumnya dan sesudahnya “ Az Zarqani mengertikan ayat sebagai “ " " ْ‫غبئفخ ماد ِطٍغ ِٚمطغ ِٕلهعخ فٟ ٍٛهح ِٓ اٌمواء‬ kelompok kata-kata yang memiliki permulaan dan pengakhiran yang terdapat di dalam surah-surah al-Quran”.TOPIK 6 : PENYUSUNAN AYAT DAN SURAH AL-QURAN 6.1.0 PENGENALAN Membincangkan konsep penyusunan ayat – bilangan ayat –penyusunan surah pandangan ulamak mengenai ayat al-Quran . Jumlah Ayat Al-Quran   Dalam Kitab al Tibyan Karangan Imam An nawawi ayat al-Quran disepakati ialah 6. Hubungan makna secara istilah atau terminology dengan makna bahasa atau etimologi di atas sangat erat .Ayat al-Quran merupakan mukjizat -Ia juga tanda kebenaran bagi pembawa risalahnya. Ada sebahagian Fawatih dikira sebagai ayat tetapi fawatih tertentu tidak pula dikira sebagai ayat . Hanya jumlah penambahannya diperselisihkan di kalangan ulamak al-Quran. 23 .200 ayat. Ada sebahagian darip[ada mereka memnadnag “Fawatih as Suwar” adalah sebagai satu ayat manakala yang lain tidak mengira. Cara Mengenali Ayat Pendapat ulamak terbahagi kepada dua golongan :  Jamhur ulamak berpendapat cara kita mengenali ayat hanyalah melalui ketetapan.    6. Adakalanya sesuatu ayat tertentu di pandang si[andang sebahagian ulamak sebagai satu ayat manakala ulamak lain memandangnya sebagai terdiri dari dua ayat. Sebab perbezaan : i. Kelainan pendapat dalam menentukan fasilah antara ayat atau surah yang satu dengan yang lain.  6.1.

Kemudian Nabi SAW membacakanya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya dengan menjelaskan surah yang menjadi induk ayat itu dan sekaligus tempatnya.1. anda dan pagar .5. Tibatiba ada seorang melihat beliau lalu meluruskan sesuatu dihadapan beliau . PENGERTIAN SURAH DAN URUTANNYA 6. 24 . i) ii) Manna‟ al Qattan mentakrifkan sebagai “ ‫اٌغٍّخِٓ أ٠بد اٌمواءْ ماد اٌّطٍغ ٚالٍٙب صالس ا٠بد‬ Sejumlah ayat al-Quran paling sedikit tiga ayat . Secara estimoloji atau bahasa mempunyai bebrapa pengertian : i) ii) iii) As Surah bererti al Manzilah (posisi) surah dari al-Quran telah dikenal kerana posisinya pada suatu tempat secara berdampingan . Kemudian beliau bersabda “ Jibril telah dating kepadaku lalu memerintahkan kepadaku untuk meletakkan ayat ini ditempat ini dari surah ini. Faedah Mengetahui Ayat     Menggambarkan keagungan mukjizat Menghayati susunan bacaan Memenuhi rukun-rukun ibadat Memudahkan istidlal hukum 6. sejumlah atau sekumpulan ayat-ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan pengakhiran. Tauqifi bermaksud – didasarkan kepada perintah Allah dan petunjuk daripada nabi sesuai dengan petunjuk wahyu yang diterima oleh beliau daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. aku tidak akan mengubah sesuatu pun dari tempatnya”. Ia diambil dari kata “al-Tasur”. Maksud Surah dan Hikmat Pembehagian surah. Bermakna “al-Syaraf” (kemuliaan) .”. Ayat ini adalah firman Allah : 80 9 ً‫إٌؾ‬ ٝ‫اْ هللا ٠ؤِووُ ثبٌؼلي ٚاالؽَبْ ٚا٠زآء مٞ اٌموث‬ ii) Dari Ibnu Zubair katanya “ Saya berkata kepada Uthman bin Affan . 6. Senarionya seperti berikut : i) Jibril membawa ayat kepada Rsulullah dan member bimbingan perletakan ayat dalam surah-surah.4. ii) Setiap orang yang hafaz keseluruhan al-Quran atau hafaz sebahagiannya menggunakan urutan seperti sekarang. Sesuatu yang menonjol dan baik dari suatu bangunan .2. Masing-masing terputus dari yang lain.1. Penyusunan Ayat-Ayat Al-Quran   Ijmak ulamak telah menetapkan bahawa urutan ayat sebagaimana yang kita lihat di dalam mashaf adalah berdasarkan “tauqif” daripada nabi SAW dari allah SWT. Surah bererti sekelompok .2.1. yang diambil daripada kata “ Al Sur” yang bererti sesuatu yang meninggi di atas bumi. Secara termologi .terdiri atas awal surah dan akhir surah.6. mengapa masih engkau tulis ? Uthman menjawab : Wahai bapa saudaraku . iii) Menurut Ijmak urutan itu tidak dapat diragukan lagi.  Dalilnya : i) Di riwayatkan oleh Imam Ahmad “ Aku duduk disamping Rasulullah SAW . Firman allah SWT surah al-Baqarah ayat 234 : ‫ٚاٌن٠ٓ ٠زٛفْٛ ِٕىُ ٚ٠نهْٚ أىٚاعب‬Ayat ini telah dinasakhkan oleh ayat lain.

Hikmat Pembahagian Surah-Surah Dalamk Al-Quran    Merangsang pengkajian dan penghafazan Menunpukan sesuatu tema Membuktikan kemukjizatan al-Quran. iii) 6. misalnya surah al-Fatihah di namakan : Ummul Quran.2. Ini bermaksud Nabi sendiri yang memberikan nama-nama surah al-Quran.2. 6. Sebahagian surah al-Quran hanya mengandungi satu nama : surah al-Nisa‟ al –an‟am dll. – ada mengatakan permulaannya suraf “Qaf”. 25 . Masing-masing surah membincangkan suatu tema yang jelas. ii) Mengisyaratkan tema atau topic perbincangan. Ada beberapa hikmah pembahagian al-Quran ke adalam surah-surah antara lain : i) Memberi kemudahan kepada manusia dan merangsang mereka mengkaji dan mempelajari al-Quran bahkan menghafaznya.4.2. Al Mathani merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya di bawah kelompok al-Mu‟in Al Mufassal merupakan surah-surah yang ada pada bahagian akhir al-Quran. Yang terpendek surah al Kauthar dan yang terpanjang surah al-Baqarah. Ulamak mengelompakan surah-surah menjadi empat kelompok : i) ii) iii) iv) Al Tiwal terdiri dari 7 surah panjang.5. Adayang berpendapat yang menjelaskan sebahagian surah al-Quran tertibnya adalah tauqifi manakala sebahagiannya yang lain berdasarkan ijtihad para sahabat.3. 6.2.  Surah –surah dalam al-Quran berbeza dari panjang danpendek. Pendapat Para Ulamak Mengenai Urutan Surah Ada tiga pendapat : i) ii) Pertama bahawa urutan surah tidak berdasarkan „tauqifi‟ dari nabi SAW akan tetapi berdasarkan ijtihadsahabat. Pengelompokan Surah-Surah al-Quran. Pemmbatasan panjang dan pendek merupakan bidang kuasa allah . Nama-Nama Surah    Ulamak Salaf dan Khalaf menjelaskan nama-nama surah juga adalah tauqifi. Pendapat keduaaialah urutan surah-surah semuanya tauqifi dari Rasulullah SAW sebagaimana urutan ayat. 6. 40 surah mengandungi lebih dari satu nama.2.Fatihah al-Kitab – As sab‟ul Mathani – Al Wafiat dan al Kafiat. Tidak ada suatu surah yang diletakkan tanpa pengajaran dan petunjuk dari beliau. iii) Mengisyaratkan bahawa panjangnya sesuatu surah tidak menjadi syarat kemukjizatanya. Al-Mu‟in merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya sekitar seratus ayat.

perbincangan dan soal jawab : 1. SEKIAN 26 . Bahagian B Persoalan . Huraikan dalil dan pendapat berkaitan dengan penentuan nama-nama surah dalam al-Quran adalah taufiqi dan bukan ijtihadi. BAHAGIAN C Penutup dan motivasi.KATA KUNCI : Ayat .surah . Terangkan pengertian istilah ayat dengan jelas 2. Nyatakan dua sebab berlaku perbezaan dalam menentukan jumlah ayat ayat-al-Quran UJIAN 2 1.dalil .tauqifi dan mushaf. Huraikan denga jelas faedah-faedah yang diperolihi hasil daripada pengetahuan tentang surah-surah al-Quran 2. Nyatakan pengertian istilah : a) Al-Tiwal b) Al-Mu‟in c) Al-Nufassal d) Al mathani. 3.

  27 .TAJUK 7 : MUKJIZAT AL-QURAN 7.. – Tidak dijumpai mana-mana kalam manusia – al. ta‟rif dan tankir.kemudian mencabar dating sepuluh surah – kemudia satu surah – kesemua mereka gagal.2. 7. Setiap kali timbul teori baru dalam sains mereka berusaha mentakwil dan mentafsir al-Quran menepati teori tersebut.Quran adalah mukjizat . al zikri dan al hazf . KEMUKJIZATAN BAHASA DI DALAM AL-QURAN   Bahasa al-Quran ialah bahasa Arab. ayat-ayatnya dalam bentuk penafian dan istinbat . ceraian ayatnya.    7. Bahasa Arab tidak sekali-kali mempunyai kalam yang sempurna dan setara dengan kalam alQuran dari sudut fasahah. KEMUKJIZATAN ILMIAH (SAINS)  Ramai di kalangan manusia sudah tersasar dari kebenaran ketika mana mereka begitu bersungguh-sungguh untuk menetapkan bahawa al-Quran mengandungi semua teori sains. kaedah-kaedah yang banyak. Teori saions sebenarnya tunjuk kepada kemajuan dan ia akan berubah . Justeru al-Quran itu kalam Allah SWT dan cukup”.1. Dalam menentukan kadar kemukjizatan dalam al-Quran . Mukjizat berada dalam lafaznya yang menyumpurnakan setiap makna kini pada tempatnya. 7..3. ini kerana kami mendapati mukjizat juga terdapat dalam suara hurufnya dan juga dalam kalimah-kalimahnya.0. Al-Quran dengan kekuatan bahasa – kehalusan susunan – penjelasan tuntutan semasa melalui jumlah ismiyyah dan fi‟liyyah . Mukjizat Al-Quran dan Kadarnya  Golongan kuffar tidak mempercayai al-Quran dating daripada Allah lalu Allah mencabar supaya mereka mencipta al-Quran bermula dengan surah al-Quran. Ia bertujuan untuk menzahirkan bahawa al-Quran itu adalah satu kebenaran dan Rasul yang membawanya adalah benar. Syeikh Manna‟ al-Qattan menegaskan bahawa : “Kami tidak melihat mukjizat dalam kadar tertentu. hakikat dan majaz ithab dan I‟jaz dan lain semuanya meletakkan al-Quran berada di puncak.1.  7. keunikan makna-makna yang halus .mencabar mereka mencipta al-Quran . Begitu juga ia terdapat dalam ayat dan surah. KONSEP MUKJIZAT  Mukjizat al-Quran bermaksud semua makhluk lemah untuk melakukan apa yang di cabar alQuran.banyak teori sains yang menerima perubahan. Tidak ada satu lafaz yang dikatakan sebagai penambah kepada makna. sukun. Punca kesilapan ialah teori sains itu sendiri yang menerioma perubahan mengikut peredaran zaman kerana menempuh era kemajuan. mad.1. Penggunaan gaya bahasa – canggih dan murni. al taqdim dan ta‟khir. Nukjizat juga terdapat dalam susun atur suaranya yang menarik semasa membaca hurufhurufnya . teori tersebut boleh terbatal. dengung . hikmat-hikmat yang berbagai.. dan ketika mendengar baris.pakar-bakar bahasa tidak mampu menyahut cabaran al-Quran. PENGENALAN  Al-Quran sumber rujukan utama – mempunyai pelbagai keistimewaan (Mukjizat).

3 ‫ ٚاٌن٠ٓ ٠وِْٛ اٌّؾصٕبد صُ ٌُ ٠ؤرٛا ثؤهثؼخ ّٙلاء فبعٍلٚاُ٘ صّبٔ١ٓ عٍلح إٌٛه‬iv. system . Firman Allah : ‫وً ٔفٌ ثّب وَجذ‬ ّ ‫ه٘١ٕٗ 9 اٌّلصو 72 ٚاٌن٠ٓ إِٛا ٚارّجؼزُٙ مه٠زُٙ ثب٠ّٓ أٌؾمٕب ثُٙ مه٠ّزُٙ ِٚآ أٌزُٕٙ ِٓ ػٍُّٙ ِٓ ّ١ئ وً أِو ثّب‬ 16 ‫وَت ه٘١ٓ اٌطٛه‬ Dalam membina keluarga Islam mensyariatkan perkahwinan : ‫ِٚٓ أ٠برٗ أْ فٍمٍىُ ِٓ أٔفَىُ أىٚاعب‬ 16 َٚ‫ٌزَىٕٛا اٌ١ٙب ٚعؼً ث١ٕىُ ِٛكح ٚهؽّخ اْ فٟ مٌه ٢٠بد ٌمَٛ ٠زفىوْٚ اٌو‬ Dalam perundangan Islam memancu masyarakat Muslim : ‫فجّب هؽّخ ِٓ هللا ٌٕذ ٌُٙ ٌٚٛوٕذ فظب غٍ١ع‬ 648 ْ‫اٌمٍت ألٔفعٛا ِٓ ؽٌٛه فبػف ػُٕٙ ٚأٍزغفوٌُٙ ّٚبٚهُ٘ فٟ االِو 9 اي ػّوا‬ Dalam perunfdangan Islam – Pemerintahan Islam berlandas kepada keadilan : ‫٠آ٠ٙب اٌن٠ٓ ءإِٛا‬ 624 ‫وٛٔٛا لّٛاِ١ٓ ثبٌمَػ ّٙلآء هلل ٌٚٛا ػٍٝ أٔفَُٙ أٚ اٌٛاٌل٠ٓ ٚاأللوث١ٓ 9 إٌَبء‬ Islam menjaga 5 prinsip : i) 668 ‫ٌٚىُ فٟ اٌمصبٓ ؽ١بح ٠ؤٌٚٝ االٌجبة اٌجموح‬ii) ً‫اٌيأ١خ ٚاٌيأٝ فبعٍلٚا و‬ 1 ‫ ٚاؽلح ِبئخ عٍلح إٌٛه‬iii. tetapi semuanya tidak mencapai matlamat seperti yang terdapat dalam al-Quran melalui „ikjaz perundangannya. Begitu juga terdapat dalam ayat dan surah. Ibadat Haji mempunyai hikmat-hikmat . 27 ‫ٚاٌَوق ٚاٌَبهلخ فبلطؼٛا أ٠ل٠ّٙب عيآء ثّب وَجب ٔىبال ِٓ هللا اٌّبئلح‬ Kesimpulan al-Quran adalah perundangan yang sempurna untuk melangsungkan kehidupan manusia dalam sebaik-baik keadaan . Ibadat puasa mempunyai hikmat tasyri‟. berdoa‟ merupakan I‟jaz dari segi tasyrik „solat. Ibadat sembahyang mencegah dari maksiat dan kemungkaran. RUMUSAN    Mukjizat al-Quran bermaksud semua makhluk lemah dan tidak berdaya untuk melakukan apa yang di cabar oleh al-Quran dan bertujuan untuk menzahirkan bahawa al-Quran adalah satu kebenaran dan rasul yang membawanya juga benar. ّ Kesemua di atas dikatakan mukizat al-Quran dalam Tasyrik. Mukjizat bahasa dalam al-Quran : .sembahyang jamaah adalah dituntut – sembahyang jumaat dan dua hari raya akan mewujudkan persaudaraan. KEMUKJIZATAN TASYRIK (PERUNDANGAN)             Masyarakat manusia memerlukan satu system yang memandu mereka dan menentukan keadilan dalam setiap individu Manusi mengetahui bahawa telah banyak mazhab . Aqidah muslim betul dan tepat ia hendaklah mengikut perundagan al-Quran dalam perkara berkaitan kefardhuan dan ibadat.Penggunaan bahasa Arab kerana terdapat cirri-ciri yang tidak dapat dijumpai din a-mana percakapan amnesia.4. Ibadat zakat mempunyai mukjizat dari segi tasyrik nya kerana ia mempunyai hikmat. teori. Syeikh Manna‟ al-Qattan menegaskan bahawa mukjizat yang terdapat dalam al-Quran terletak pada suara hurufnya dan kalimah-kalimahnya . Menggalakkan manusia berfikir tentang kejadian Allah : Firman Allah : 680 ْ‫اْ فٟ فٍك اٌَّبٚاد ٚاالهض ٚافزالف اٌٍ١ً ٚإٌٙبه ٢٠بد ألٌٟٚ االٌجبة اي ػّوا‬ ‫فوِبْ هللا أفال ٠ٕظوْٚ اٌٝ االثً و١ف فٍمذ ٚاٌٝ اٌَّآء و١ف هفؼذ ٚاٌٝ اٌغجبي و١ف ٔصجذ ٚاٌٝ االهض و١ف‬ 10-66 ‫ٍطؾذ فنوو أّذ أذ ِنوو 9 اٌغبّ١خ‬ 7. Setiap ibadat yang difardhukan adalah untuk kebaiokan individu di samping itu mempunyai hubungan denagn dengan kebaikan masyarakat. perundangan yang di cipta untuk memndu manusia kea rah kebahagian . Menhadap qiblat . Mukjizat dari sudut tasyri‟.  Mukjizat sains dalam al-Quran menggalakkan manusia berfikir tentang alam . 28 . I‟jaz perundangan akan kekal selari dengan I‟jaz sains dan bahasa.

Jelaskan dalil-dalil ayat al-Quran yang menunjukkan al-Quran adalah Kitab yang bermukjizat dari segi bahasa. Pada pandangan anda adakah pendedahan ini akan membantu kita mendalami perkara-perkara samiyyat khususnya mukjizat seperti yang terdapat di dalam al-Quran. BAHAGIAN B UJIAN 1 1. Apakah tujuan utama penganugerahan mukjizat kepada rasul-rasul 2. UJIAN 2 1. 29 . Bezakan antara hasilan kajian sains dengan mukjizat all Quran yang berlaku kepada Rasul. BAHAGIAN C Motivasi dan penutup. 2. 3. Banyak rencana dalam Majalah di Malaysia yang mendedahkan perkara-perkara luar biasa yang berlaku di dalam masyarakat. SEKIAN. Mukjizat yang terdapat dalam susun atur suara yang menarik semasa membaca hurufhuruf . sukun. Mukjizat sains dalam al-Quran bukan mengenai teori sains tetapi menggalakkan manusia kea rah berfikir tentang alam serta memerhatikannya. mad. Tujuan al-Quran diturunkan ialah untuk member hidayat kepada manusia dalam melakukan ibadat kepada Allah.  Maukjizat yang berada dalam lafaznya yang menyempurnakan setiap makna dan tempatnya. Terangkan 5 cara al-Quran mendidik individu supaya menjadi anggota masyarakat yang berperanan dalam menegakkan tasyri‟ Islam. dengung dan ceraian ayat. ketika mendengar baris.

Dalil Syar‟I ialah wahyu allah samada di baca atau tidak di baca dan ia meliputi al-Kitab dan al-Sunnah. ii. Mengangkat dalil syar‟I bermaksud memutuskan dalil tersebut dari diamalkan mukallaf Hukum syar‟I bermaksud kata-kata allah yang berkaitan perbuatan mukallaf samada arahan melakukan . ii. Kedua dalil tersebut mempunyai pertentangan yang hakiki. iii. iv. Menghilangkan sesuatu benda dan menghapusnya.3.2. 8.TOPIK 8 : NASAKH DAN MANSUKH 8. Mansukh mesdtilah daripada hukum sdyarak.0 PENGENALAN  Skop perbincangan dalam topic ini akan membahaskan mengenai beberapa isu yang timbul berkaitan nasikh dan mansukh. ii. 8. Dalam memutuskan nasakh terdapat empat perkara : i. Nasakh dalam Istilah : Ada beberapa pengertian : i. Mengenali nasikh dan mansukh adalah perkara utama dalam memahami Islam. arahan melarang atau berbentuk pilihan. PEMBAHAGIAN NASAKH DAN PERUNDANGAN Terdapat 4 bahagian : 30 . iii. Ayat 29 surah al-Jatiah : ُ‫٘نا وزبثٕب ٠ٕطك ػٍ١ى‬ ٍّْٛ‫ثبٌؾك أب وٕب َٔزَٕـ ِب وٕزُ رؼ‬ Bererti mengubah dan membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai 605 ‫ ِب َٕٔـ ِٓ ا٠خ أٚ َٕٔٙب ٔؤد ثق١و ِٕٙب أٚ ِضٍٙب اٌجموح‬gantinya. iv. Memindahkan sesuatu benda dan mengubahnya tetapi masih mengekalkan keadaannya. PENGENALAN NASAKH Nasikh dalam bahasa arab dalam 4 makna : i. PENDAHULUAN   Nasikh da mansukh adalah antara ilmu yang amat perlu diketahui dalam memahami proses perundangan Islam. iii. Dalil yang mengangkat hukum syar‟I adalah dari dalil syar‟i Dalil yang mengangkat hukum Syar‟I diturunkan kemudia dari dalil yang pertama dan tidak bersambung dengan dalil tersbut.1. lebih-lebih lagi jika terdapat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak dapat di selesaikan kecuali dengan memahami dan mengetahui dalil manakah yag di turun dahulu dan manakah yang diturunkan kemudian. Menyalin atau mengutip (‫ ) إٌمً ِٓ وزبة اٌٝ وزبة‬Ia bermaksud “ menyalin dan mengutip tulisan dari satu buku ke buku yang lain”. 8.

Agama ini mempunyai unsure-unsur yang hidup dan menjaga kemaslahatan manusia. Nasakh Sunnah dengan sunnah. Ada yang mengatakan ia berlaku ada yang mengatakan tidak berlaku. iii. Manakala ulamak yang menafikan ialah al-Syafei . b) Berlaku Ijma‟ seluruh orang Islam pada mana-mana masa behawa menentukan Nas yang diturunkan dahulu dan Nas yang berikut di turunkan kemudian. Nasakh al-Qura dengan as Sunnah.4 HIKMAH DALAM NASAKH  Menghilangkan kekeliruan : Nasakh yang berlaku dalam syariat Islam bermaksud bahawa Allah SWT telah menasakhkan seluruh agama sebelum Islam dengan agama Islam dan sebahagian hukum dalam syariat ini dinasakhkan dengan sebahagiannya. : ‫لل ٔوٜ رمٍت ٚعٙه فٝ اٌَّآء فٌٍٕٛ١ٕه لجٍخ روظٙب فٛي‬ 676 ‫ٚعٙه ّطو اٌَّغل اٌؾواَ اٌجموح‬ c) Pendapat yang mengatakan ia tidak wujud : ‫ثبٌج١ٕبد ٚاٌيثو ٚأٔيٌٕب اٌ١ه اٌنوو ٌزج١ٓ ٌٍٕبً ِب ٔيي‬ 33 ً‫اٌ١ُٙ ٌٚؼٍُٙ ٠زفىوْٚ إٌؾ‬ Ayat ini member maksud bahawa Sunnah hanya berperanan menerang al-Quran tetapi apabila al-Quran menasakhkan bermakna ia telah terkeluar dari peranannya. Kesempurnaan agama Islam : Hikmat allah mewujudkan nasakh dalam Islam ialah menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang mampu menyempurnakan keperluan manusia. 31 . ii. Menjaga kemaslahatan manusia : Agama Islam menjadi penyudah sekalian agama sebelumnya. Pertama : nasakh tilawah dan nasakh hukum b) Kedua : Nasakh hukum tidak tilawah ketiga : nasakh tilawah tidak hukum. iv. Ulamak berselisih pendapat dengan sebahagiannya bersetuju dan sebahagian yang lain tidak bersetuju. Menjinakkan manusia : Zaman dakwah Rasulullah SAW merupakan sebahagian zaman perpindahan yang amat berat. Memberi kemudahan untuk beramal : Syariat islam diturunkan berperingkat-peringkat dan hukumnya diturunkan sedikit demi sedikit untuk member kemudahan kepada manusia mengamalkannya hinggalah ia cukup sempurna. An Njm : 3-4 ٝ‫ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ اْ ٘ٛ اال ٚؽٟ ٠ٛؽ‬ Nasakh Sunnah dengan al-Quran. b) Dalil yang menunjukkan nasakh sunnah dengan al-Quran wujud ialah mengadap baitul maqdis dalam sembahyang. Iaitu perpindahan daripada aqidah dan adat lama yang menyesatkan kepada yang baru.i. jumhur Mutakalimin di kalangan Asyairah dan muktazilah .     8. Ashab Abu hanifah . CARA MENGENAL NASAKH   Nasakh berlaku ketika terdapat dua dalil dari sumber syarak yang bertentangan dan tidak terdapat disana jalan penyelesaian dari mana-mana bentuk takwil. a) Ulamak yang menyokong adalah terdiri daripada Jumhur Fuqaha’ . 8. Nasakh al-Quran dengan al-Quran. Bahagian ini terbahagi kepada tiga . mutakallimin. c) Terdapat Tariq yang tepat dan sahih dari seorang sahabat yang menunjukkan bahawa telah memutuskan satu nas yang bertentangan itu diturunkan dahulu dan yang kedua diturunkan kemudian. Dalil yang diturunkan dahulu dinamakan mansukh dan dalil yang diuturunkan berikutnya dinamakan nasikh : Dalil yang menunjukkan perkara tersebut terbahagi kepada tiga : a) Satu daripada nas tersebut telah menunjukkan ia diturunkan kemudia dari nas yang pertama. a) Ulamak yang bersetuju : Imam malik.mereka berhujah al-Sunnah juga wahyu allah .5.

Kemudian syarat anak susuan di nasakhkan kepada lima kali susu. Jelaskan pengertian nasakh dari sudut bahasa dan istilah 2. ii) Nasakh hukum tanpa nasakh tilawah : Di dahulukan sedekah sebelum berkumpa Rasulullah : 61 ‫٠ؤ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٛا اما ٔغ١زُ اٌوٍٛي فملِٛا ث١ٓ ٠لٞ ٔغٛئىُ صللخ 9 اٌّغبكٌخ‬ iii) Nasakh Tilawah tidak hukum : Al Quran pernah menurunkan ‫ٌْ١ـ ٚاٌْ١قخ اما ىٔ١ب‬ ‫فوعّّٛ٘ب اٌجزخ‬ 8. Apakah berlaku nasakh Al-Quran dengan as Sunnah . 8.6 PERKARA-PERKARA YANG DI NASAKHKAN   Takrifan nasakh ialah mengangkat hukum syarie dengan dalil syar‟I menunjukkan secara jelas bahawa nasakh tidak berlaku kecualai pada hukum.8. 32 .8.nasakh . Selain daripada perkara cabang iaitu berkaitan aqidah. akhlak. jelaskan beserta dalil dan contoh yang bersesuaian.7 PEMBAHAGIAN NASAKH DARI SUDUT TILAWAH DAN HUKUM  Nasakh yang terdapat dalam al-Quran ada tiga jenis : i) Nasakh tilawah dan hukum : Mengikut riwayat Aishah “al-Quran ada diturunkan 10 kali susu yang mencukupi anak tersebut menjadi anak susuan dan haram seperti mana anak-anaknya.Islam . perkhabaran. usul ibadat.hakam Telah disepakati secara khususnya ia berlaku pada perkara cabang ibdat dfan munakahat.mansukh .Kitab . AYAT-AYAT YANG MASHYUR BERKAITAN NASAKH MANSUKH Jalaluddin As Sayuti mengumpulkan ayat-ayat nasakh al-Quran sebanyak 22 ayat antaranya : i) ii) Al Baqarah 115 : Ayat ini dinasakh dengan firman allah : ‫ِٚٓ ؽ١ش فوعذ فٛي ٚعٙه ّطو‬ َ‫ٚهلل اٌّْوق ٚاٌّغوة فؤ٠ّٕب رٌٛٛا لضُ ٚعٗ هللا اٌَّغل اٌؾوا‬ Surah al-Baqarah 240 ‫ٚاٌن٠ٓ ٠زٛفْٛ ِٕىُ ٚ٠نهْٚ اىٚاعب ٚص١خ الىٚاعُٙ ِزبػب اٌٝ اٌؾٛي غ١و افواط‬ ayat ini dimansukh dengan firman Allah : ‫ٚاٌن٠ٓ ٠زٛفْٛ ِٕىُ ٚ٠نهْٚ اىٚاعب ٠زوثصٓ ثؤٔفَٙٓ أهثؼخ‬ ‫أّٙو ٚػْوا اٌجك‬ KATA KUNCI Dalil .Nasikh. Terangkan hikmah-hikmah yang diperolihioleh pengkaji al-Quran yang mendalami topic nasakh dan mansukh. perincangan dan soal jawab : UJIAN 1 1. BAHAGIAN B Soalan . UJIAN 2 1. usul munakahat.

33 . Nyatakan dengan huraian yang lengkap lima daripada ayat-ayattersebut. 3. Banyak rencana dalam majalah di Malaysia yang mendedahkan perkara-perkara luar biasa yang berlaku di dalam masyarakat.2. Pada pandangan anda adakah pendedahan ini akan membantu kita mendalami perkara-perkara samiyyat khususnya mukjijat seperti yang terdapat di dalam al-Quran. Imam jaluddin as sayuti menyenaraikan ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan nasakh dan mansukh. SEKIAN.

 9.1 PENGENALAN AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH       Dalam al-Quran terdapat ayat kesemua adalah Muhkam : Firman allah ُ‫اٌو وزت أؽىّذ ءا٠برٗ ص‬ ّ 6 ‫فصٍذ ِٓ ٌّلْ ؽى١ُ ؽج١و ٘ٛك‬ Selain itu terdapat ayat yang menunjukan kesemuanya mutasyabih : ‫هللا ٔيي أؽَٓ اٌؾل٠ش وزبثب‬ 12 ‫ِزْبثٙب ِضبٔٝ رمْؼو ِٕٗ عٍٛك اٌن٠ٓ ٠قْْٛ هثُٙ اٌيِو‬ Ada ayat yang menunjuk sebahagiannya muhkam dan sebahagiannya mutasyabih : ٞ‫٘ٛ اٌن‬ 6 ْ‫أٔيي ػٍ١ٗ اٌىزبة ِٕٗ أ٠بد ِؾىّبد ٘ٓ اَ اٌىزبة ٚأفو ِزْبثٙبد اي ػّوا‬ Ayat-atay di atas tidak member makna yang bertentangan antara satu sama lain.Hikamt 9. Kesempurnaan Mutasyabih al-quran ini sampai ke tahap „Ijaz pada lafaz-lafaz dan maknanya. halus tidak terdapat kelemahan dari sudut lafaz atau kecacatan dari sudut makna. Pembahagian Mutasyabih . huruf di permukaan surah.TOPIK 9 : MUHKAM DAN MUTASYABIH 9. Huruf muqata‟ah. ii) Muhkam adalah apa yang diketahui kehendaknya samada secara zahir atau takwil. Mutasabih adalah tersembunyi dalam ilmu allah SET seperti kiamat. Ia adalah apa yang tersimpan dalam ilmu alah seperti berlakunya kiamat . keluar dajal . Sebahagian ayatnya lagi petunjuk ayatnya tersembunyi ini bermaksud ayat-ayat yang jelas maksudnya adalah muhkam manakala ayat-ayat yang tersembunyi maknanya adalah mutasyabih. iii) Muhkam ialah apa yang memadai dalam memenuhi tanpa memerlukan keterangan lain. Muhkamnya al-Quran bermaksud kesemua ayatnya tersusun kemas. Sementara itu makna ayat yang mengatakan ia adalah mutasyabih al-Quran dari konsep ia menyerupai anttara satu ayat dengan ayat yang lain dalam susunan dan kelokannya . Mutasyabih makna yang tersembunyi tanpa diketahui samada aqal atau pun naqli.3 PEMBAHAGIAN MUTASYABIH Punca Mutasyabih ialah kesamaran makna dalam lafaz atau kesamaran dalam makna atau kesamaran makna dan lafaz. Mutasyabih pula yang tidak memadai dengan ayat tersebut dan memerlukan kepda keterangan.0 PENGENALAN Membincangkan – Takrif Muhkam dan Mutasyabih Mutashabih. TAKRIF MUHKAM DAN MUTASYABIH  Ulamak khilaf beberapa pendapat : i) Muhkam bermakna petunjuk ayat yang jelas dan tidak mungkin ia nasakh . 34 . Manakala ayat yang bermaksud sebahagian muhkam dan sebahagian mutasyabih : adalah bermaksud sebahagian ayat al-Quran member makna petunjuk yang jelas mengikut kehendak allah .2. 9.

   Mutasyabih dalam lafaz : Mufrad dan murakkab. e) Menggambarkan kekurangan dan kedhaipan manusia. ayat tentang hari kiamat. dalilnya Firman allah yang ada selepas itu : ُ‫ِزبػب ٌىُ ٚألٔؼبِى‬ Contoh tasyabbuh dalam murakkab : ٕٝ‫ٚاْ ففزُ االّ رمَطٛا فٝ اٌ١زبِٝ فبٔىؾٛا ِب غبة ٌىُ ِٓ إٌَآء ِض‬ 2 ‫ٚصالس ٚهثغ فبْ فبْ ففزُ االّ رؼلٌٛا فٛاؽلح إٌَبء‬ Tasyabbuh dari sudut makna : Contoh ayat al-Quran yang menyebut tentang sifat Allah . Seperti doaRasulullah kepada Ibnu abbas : ً٠ٚ‫اٌٍُٙ فمٗ فٟ اٌل٠ٓ ٚػٍّٗ اٌزؤ‬ 9. Tasyabbuh dari sudut lafaz : Contoh nya amat banyak antaranya : ٝ٘ ً‫٠َئٍٛٔه ػٓ االٍ٘خ ل‬ 678 ‫ِٛال١ذ ٌٍٕبً ٚاٌؾظ ٌٚ١ٌ اٌجو ثؤْ رؤرٛا اٌج١ٛد ِٓ ظٙٛه٘ب ٌٚىٓ اٌجو ِٓ ارمٟ ٚأرٛا اٌج١ٛد ِٓ أثٛاثٙب اٌجموح‬ 9. Perkara yang hanya diketrehui ulamak. Perkara yang manusia mengetahuinya. g) Menggalakkan penggabungan dalil-dalil Naqli dan aqli. Ia seperti mutasyabih yang berlaku dengan sebab ijmak . begitu juga tentang kedahsyatan hari kiamat. c) Hanya diketahui di kalangan ulamak. iii. Mufrad berlaku dari sudut penggunaan kalimah yang pelik atau makna yang berbagai : ) ‫ٚفبوٙخ ٚاثّب (ثوِبؽُ-ِبؽُ هِٚفٛد‬Bermaksud ternakan binatang . (c) Hanya diketahui dikalangan ulamak : Allah melimpahkan ke adalam hati –hati hambanya yang bersedia dan berusaha untuk memahami kitabnya. Akal manusia tidak mungkin dapat menyelami hakikat sifat Allah swt.5 HIKMAT-HIKMAT MUTASYABIH a) Perkara yang hanya diketahui Allah b) Manusia mampu mencapai dan mengetahui mutasyabih melalui kajian danb pemelajaran. ayat berkaitan nikmat syurga dan azab neraka. hakikat dan sifatnya . 9. Al Raghib berkata mutasyabih terbagi kepada tiga : i.4 MUTASYABIH DAN KATEGORINYA (a) Semua manusia tidak mengetahui perkara yang betrkaitan dengan zat Allah . f) Mendorong usaha-usaha mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Perkara yang tidak dapat diketahui seperti waktu kiamat ii. waktu kiamat dan seumpamanya tentang perkara ghaib semunya tersimpan disisi Allah : Firman allah : ٍُ‫كاْ فوِبْ هللا 9 أْ هللا ػٕلٖ ػ‬ 48 َ‫ٚػٕلٖ ِفبرؼ اٌغ١ت ال٠ؼٍّٙب اال ٘ٛ االٔؼب‬ 23 ْ‫اٌَبػخ ٚ٠ٕيي اٌغ١ش ٚ٠ؼٍُ ِب فٟ االهؽبَ 9 ٌمّب‬ (b) Semua manusia mampu mencapai dan mengetahui nya melalui kajian dan pembelajaran.6 HIKMAT-HIKMAT MUKAMAT a) Menjadi rahmat kepada umat manusia b) Mudah melaksanakan perintah c) Mendorong manusia memahami dan menghayati perintah al-Quran d) Memudahkan belajar isi al-Quran e) Memudahkan penafsiran f) Membantu para dai g) Mempercepat hafazan ayat-ayat al-Quran KATA KUNCI : 35 . d) Sebahagian dan cubaan terhadap kekuatan umat manusia.

Tasyabuh . ii. Nyatakan maksud dan sertakan dengan contoh tentang pembahagian mutasyabih : i. PERBINCANGAN DAN SOAL JAWAB : 1.Ulama . Jelaskan takrif muhkam dan mutasyabih 2. Nyatakan 3 sahaja hikmat ayat Muhkam dan ayat Mutasyabih. 3. Mutasyabih dalam lafaz. PERSOALAN.Muhkamat. Tasyabbuh dari sudut makna iii.- Dalil – Mutasyabih .Hikmah . Tasyabuh dari sudut lafaz dan makna. PENUTUP DAN MOTIVASI 36 .

Kalimah “Fawatih” yang membawa maksud permulaan sesuatu atau pembukaan. Didalam al-Quran terdapat 114 surah .1. Pembahagian : Terbahagi kepada beberapa kategori : Pertama : Pembukaan surah dengan puji-pujian .TOPIK 10 : AL-QURAN DALAM PELBAGAI ISU 10. 10. FAWATIH AS SUWAR   Fawatih as Suwar „Pembukaan Surah‟ adalah salah satu bidang Ulum al-Quran yang membincangkan mengenai keindahan al-Quran dan rahsia pembukaan surah al-Quran.0. Pengertian : Dari segi bahasa Arab . PENGENALAN  Fokus kepada dua isu yang menjadi persoalan kepada masyarakat awam yang mengkaji ulum al-Quran : i) Fawatih As Suwar dan ii) al-Qasm dalam al-Quran. Contoh : 26 ‫ٚاٌصبفّبد صفّب اٌصبفبد‬ Keenam : Pembukaan Surah dengan lafaz Syarat (‫)اٌْوغ‬ Dalam kategori ini terdapat 7 surah yang bermula dengan lafaz tersebut . a) Mengaku ketetapan sifat terpuji bagi Allah terdapat 7 surah : Contoh ٓ١ٌّ‫اٌؾّلهلل هة اٌؼب‬ 6 ‫اٌفبرؾخ‬ b) Menafikan dan menyucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan terdapat 7 surah . Manakala kalimah ‘Suwar’adalah jamak bagi „surah’ yang membawa maksud kumpulan ayat-ayat al-Quran yang mempunyai pembukaan dan potongan. Terdapat 15 Surah . bermula surah al-Fatihah di akhiri surah An Nas. kata seru khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 5 surah : Contoh 22 ‫٠بأ٠ٙب إٌجٝ أرك هللا ٚال رطغ اٌىبفو٠ٓ االؽياة‬ b) Kata seru khusus kepada ditujukan kepada golongan manusia samada secara umum iaitu seluruh manusia (al-Nas) contohnya : 3 ‫٠ب أ٠ٙب إٌبً أرمٛا هثىُ اٌنٞ ؽٍمىُ ِٓ ٔفٌ ٚاؽلح إٌَبء‬ Keempat : Pembukan surah dengan jumlah al-Khabariyyah (‫)عٍّخ اٌقجو٠خ‬ Ada 23 surah Contoh : 13 ‫ٍٛهح أٔيٌٕب٘ب ٚفوظٕب٘ب ٚأٔيٌٕب ف١ٙب آ٠بد ث١ٕبد ٌؼٍىُ رنووْٚ إٌٛه‬ Kelima : Pembukaan surah dengan lafaz sumpah (al-Qasm) Kesemua surah dalam kategori ini adalah merupakan ayat Makkiyyah . Contohnya : 66 ‫ٍجؾبْ اٌنٞ أٍوٜ ثؼجلٖ ٌ١ال ِٓ اٌَّغل اٌؾواَ االٍواء‬ Kedua : Pembukaan Surah dengan huruf Hijaiyyah atau al huruf al-Tahajji (ٝ‫)اٌؾوٚف اٌزٙبع‬ terdapat 29 surah yang di mulai dengan huruf-huruf hijaiyyah . Fawatih as suwar adalah satu ilmu yang membincangkan tentang signifikan setiap pembukan surah di dalam al-Quran. Pertama . Contohnya ُ‫اٌُ -اٌجموح 1 ؽ‬ 15 ‫غبفو 03 غَُ اٌْؼواء‬  Ketiga : Pembukaan surah dengan kata seru (‫)إٌلاء‬ a) Permulaan surah –surah yang dibuka dengan kata seru yang dituju (al-Mukhatab) kepada 2 pengkhususan . Contoh : 45 ‫اٌٛالؼخ اٌٛالؼخ‬ 37 ‫ما ٚلؼذ‬ . Kategori ini terbina daripada pembukaan surah yang bermula dengan puji-pujian terhadap kebesaran-keagongan allah samada dating secara positif atau negative .

maka khitab Allah juga menggunakan lafaz al-Qasm – untuk meyakinkan sesuatu perkhabaran dan mempercayainya disamping membetulkan mentality manusia terhadap sesuatu penyaksian. Firman allah : 77 ‫ً٘ اربن ؽل٠ش اٌغبّ١خ اٌغبّ١خ‬ Kesembilan : Pembukaan surah dengan lafaz doa (‫)اٌلػبء‬ Ada 3 surah kesemuanya adalah makkiyyah: 72 ٓ١‫9 اٌّطفف‬ Kesepuluh : Pembukaan Surah dengan lafaz sebab (ً١ٍ‫)اٌزؼ‬ Hanya 1 surah sahaja : 605 ِ٠‫ال٠الف لو٠ِ ا٠الفُٙ لو‬ Kesumpilan : Kesemua pembukaan Surah –surah tersebut menepati dua perkara : i. bentuk sumpah atau qasm adalah dimulai dengan lafaz “aku sumpah” di ikuti dengan huruf „al-Ba‟ yang bermaksud „dengan‟ dan di ikuti pula dengan perkara atau benda yang hendak disumpah. ٓ١‫ٚ٠ً ٌٍّطفف‬ 10.2. AL-QASM DALAM AL-QURAN 10. Diantaranya firman allah SWT : 6 ٓ‫لً ثٍٝ ٚهثٟ ٌزجؼضٓ اٌزغبث‬ Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya : Contoh ‫ٚاٌَّآء ماد اٌجوٚط ٚاٌ١َٛ اٌّٛػٛك‬ 1-6‫اٌجوٚط‬ 10. 10. Contoh : 27 ً‫ٚألَّٛا ثبهلل عٙل ا٠ّبُٔٙ ال ٠جؼش هللا ِٓ ٠ّٛد إٌؾ‬ Abu al-Qasim menyatakan bahawa Allah menggunakan uslub sumpah di dalam kalamnya adalah bertujuan untuk penyempurnaan hujjah dan meyakinkannya tanpa ada sebarang kesangsian.2. ii. Didalam alّ Quran ada 7 tempat.3. )ثوآءح االٍزؾالي‬permulaan yang memenuhi aspek kesesuaian tujuan dan mesejnya. Husnul Al Ibtida‟ (‫ )ؽَٓ االثزلاء‬permulaan yang baik dan mencakupi pelbagai aspek.2. Pembahagian Qasm Di Dalam Al-Quran Pembahagian sumpah dalam al-Quran terbahagi 2 : a) Secara zahir : bermaksud jelas penggunaan fi’il al qasm dan perkara yang disumpah.1. Tidak dinamakan uslub sumpah melainkan dengan menyebut nama Allah . Oleh krana bangsa Arab memang suka bersumpah .Adakalanya di buang fi’il al-qasm tersebut dan cukup sekadar dimulakan huruf 38 . Bara‟ah al-Istihlal ( ‫ .2 Pengertian al Qasm      Al Qasm kalimah bahasa Arab yang bermaksud sumpah. Contoh : 66 ٓ‫ٍٛهح اٌغ‬ ٓ‫لب أٚؽٟ اٌٟ أٗ أٍزّغ ٔفو ِٓ اٌغ‬ ّ Kelapan : Pembukaan surah dengan lafaz Pertanyaan ( َ‫)األٍزفٙب‬ Terdapat 6 surah .Ketujuh : Pembukaan surah dengan lafaz perintah (‫)األِو‬ Terdapat sebanyak 6 surah dan kesemunya merupakan ayat makkiyyah.Asasnya .2. Pengenalan   Sejarah awal kedatangan Islam menunjukkan betapa tegarnya kaum musyrikin Mekah untuk mempercayai seruan ilahi yang di bawa oleh Rasulullah SAW.

c) Al-Quran diturunkan untuk sakalian manusia. 2.Hujah .fawatih al Suwar .Al-Quran . b) Uslub sumpah dalam al-Quran adalah merupakan satu kaedah yang praktikal dalam meyakinkan sesuatu pengkhabaran dengan tepat dan padat sehingga menjaga akal manusia untuk berfikir secara positif. 39 . BAHAGIAN B Soalan Pebincangan : 1. Nyatakan pendapat-pendapat ulamak berkaitan penggunaan huruf hijaiyyah di permulaan surah-surah tertentu al-Quran.Dalil – Kitab. KATA KUNCI Al Qasm . Faedah Mempelajari Al-Quran Diantara faedah mengetahui peranan uslub sumpah di dalam al-Quran : a) Pemilihan lafaz dan kalmiah di dalam al-Quran dan perbezaan penggunaan uslubnya menunjukkan kepelbagaian motif dan mesej penyampaian kitab tersebut. setiap manusia mempunyai pendirian masingmasing yang sukardi ramal. BAHAGIAN C Motivasi dan penutup SEKIAN.2.„ ‫ ‟ؽوف اٌغو‬seperti „‫ ‟اٌجبء‬dan „ٚ‫ ‟اٌٛا‬contoh : ‫ال الَُ ث١َٛ اٌم١بِخ ٚال ال ألَُ ثبٌٕفٌ اٌٍٛاِخ اٌم١بِخ‬ 1-6 b) Secara tersembunyi : bermaksud tidak jelas di dalam penggunaan fi‟il al qasm dan juga ّ perkara yang di sumpah dengan menggunakan „ ‫ ‟اٌٍُ اٌّؤولح‬contoh : ‫ٌزجٍْٛ فٟ أِٛاٌىُ اي‬ ّ ٍْٛ‫ػّواْ 576 أٞ ٚهللا رج‬ 10.4. Namakan surah-surah al-Quran yang memulakan ayat-ayatnya dengan kata seruan atau nida‟ dan apakah hikmat di sebalik penggunaan kata-kata tersebut.

5.1. Pengertian Tajuk 1. Skop ini bukanlah di reka oleh ulamak terdahulu bahkan mereka membahaskan berdasarkan ayat 7 Surah Ali Imran . Huraian Tafsir ayat 7 Surah ali Imran 2. Kepentingan kajian 1. Contoh-Contoh ayat Muhkam dan Mutasyabih 2.4. Metod Salafi 3. Anda di kehendaki menjalankan kajian tentang kedua metodologi ini dengan penumpuan kajian anda terhadap ayat-ayat mutasyabih berhubung akidah ketuhanan .3.1.SOALAN TUGASAN Soalan 1 Muhkam dan Mutasyabihat merupakan salah satu skop perbincangan dalam Ulum al-Quran . Metod Khalafi 40 . Hikmat ayat Muhkam dan Mutasyabih.7. Rasional kajian 1.5.2.3. BAHAGIAN KETIGA METODOLOGI METOD SALAFI DAN KHALAFI 3. Buat kesimpulan kesesuaian keduad-dua metod Salafi dan khalafi ini. Sikap Ulamak terhadap ayat muhkam dan mutasyabih 2.4. Objektif Kajian /Tujuan kajian 1. RANGKA PENULISAN. Latar belakang kajian 1. Metodologi Kajian BAHAGIAN KEDUA KONSEP AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH 2. BAHAGIAN PERTAMA : 1.2. Dalam perbincangan muhkam dan mutasyabih terdapat 2 metodologi yang diguna pakai iaitu : Metod Salafi dan Metod Khalafi dalam menafsir dan mentakwil ayat berkenaan.2.1. Pembatasan kajian/Skop kajian 1.6. Huraikan tafsiran ayat 7 Surah Ali Imran sebagai panduan kajian anda sokong hujah anda dengan hadis atau rujukan daripada kitab hasil karya Ulamak Muktabar. Penenrtian Muhkam dan Mutasyabih 2.

4. Contoh ayat mutasyabih – tafsir mengikut Salafi dan Khalafi 3.2. BAHAGIAN KEEMPAT AYAT-AYAT MUTASYABIH BERHUBUNG DENGAN AKIDAH DAN KETUHANAN. Ayat-Ayat Mutasyabih : Akidah dan Ketuhanan 4. 4.3. Tafsiran dan Pendapat Khalafi BAHAGIAN KELIMA Kesimpulan tentang kesesuaian mazhab salafi dan khalafi. Penjelasan ayat mutasyabih . Tafsiran dan Pendapat Salafi 4.1.3. 41 . Cara Rasaaulullah mentafsir ayat mutastabih.3. 4. KESIMPULAN DAN PENUTUP SEKIAN.4.

semuanya itu dari sisi Tuhan kami . Assa’udiyyah . Kuala Lumpur : Jabatan Perdana Menteri. Tafsir Pimpinan al Rahman. maka mereka selalu menurut apa yan samar-samar dari al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya (Memutarkan maksudnya menurut yang disukainya ). (1972 : 118) . 42 . Tafsir Pimpinan al-Rahman. Ayat-ayat muhkam ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Sebahagian besa dari al-Quran itu ialah ayat-ayat “Muhkamat” (yang tetap tegas dan nyata maknya serta jelas maksudnya ) . atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayatayat yang mengenai hari kiamat. maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Maksudnya “ Dialah yang menurunkan kepada mu (Wahai Muhammad) Kitan Suci alQuran .adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan kea rah kesesatan . Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihat : Ayat yang mengandungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan erti mana yang dimaksudkan kecuali sesudah di selidiki secara mendalam .. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal”.Imran. (1972 : 7) Ruj . padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah . Terjemahan atat 7 Surah Ali Imran. ‫٘ٛ اٌنٞ أٔيي ػٍ١ه اٌىزبة ِٕٗ ا٠بد ِؾىّبد ٘ٓ اَ اٌىزبة ٚأفو ِزْبثٙبد‬ Terjemahannya “ Dialah yang menurunkan kitab (Al-Quran) kepada kamu . neraka dan lain-lain. berkata “kami beriman kepadanya.(Al-Quranul karim Wa tarjumah Aa‟naha bi lughah Indunisiyyah : 76). Dan tidaklah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran”. Dan Orangorang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama . Tafsir ayat 7 Surah al. Muhkam yang tetap tegas dan nyata maknaya serta jelas maksudnya . dapat di fahami dengan mudah. (1972). dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata “ Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Pada hal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah. Diantara (isi) ada ayat yang muhkamat . 2. itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat . Manakala Mutsyabih maksudnya yang samar-samar tidak terang maksudnya “. Al-Quran dan Terjemahannya : Al-quran al Karim Wa Tarjumah Ma’naha bil Lughah Al indunisiyyah . ayat-ayat Muhkam itu ialah ibu (atau pokok) isi al-Quran dan yang lain ialah ayat-ayat “Mutasyabihat” (yang samar-samar tidak terang maksudnya ) . semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami “. syurga. Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing ).1. Hj Muhammad Nor Hj Ibrahim dan Sheikh Abdullah basmih . Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan .

Di antara ayat mutasyabih ialah huruf-huruf yang ada di pangkal surah . Ayat muhkam misalnya ayatayat yang mengenai hukum . Ibu kitab ertinya menjadi sumber hukum . Kuala Lumpur : Pustaka al Mizan). memrinthkan sembahyang membayar zakat. Ahmad Sonhaji Muhammd (1989 : 101-102) menafsir ayat ini : Dalam al-Quran itu ada ayat-ayat Muhkamat yakni yang terang amknanya . jelas maksudnya dan tidak mengelirukan. 4. kerana tiada terang. Erinyayang asli dari kata mutasyabih ialah serupa-serupa . muhkam sebab jelas diterangkan misalnya lelaki mendapat dua kali sebanyak yang diterima oleh perempuan. tidak tepat kepada suatu erti. keluarnya dajjal. ayat ini dinamakan mutasyabihat . Contoh ayat Mutasyabih . Ayat-ayat yang muhkamat ini . Oleh sebab itu . 43 . Muhkamat ialah ayat yang terang maknanya . Ayat-ayat muhkam di sebut sebagai ibu dari kitab. atau lafaznya didapati ada yang serupa tretapi maknanya berlaianan dan tak mudah pula untuk mmhaminya. melainkan Allah sahaja yang tahu. Ruj : hmad sonhaji Muhammad. Dan merteka itu mencar-cari tafsiran ayat –ayat yang mutasyabihat tersebut (yang terkeluar dari tafsiran yang sebenarnya) supaya oran boleh terkeluar dari agamanya. jelas maksudnya dan tidak mngelirukan maka itu lah dia yang dinamakan “ummul Kitab” . banyak terdapat dalam al-Quran dan mudah difaham dan di amalkannya. erti huruf-huruf yang potong di permulaan surah dan lainya. Dalam al-quran itu ada pula ayat-ayat mutasyabihat yakni yang tiada jelas maknya . Tak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat ini .ibu itab – yakni tempat sandaran dan ambilan hukum-hukum agama . Tafsir al-Quran ‘Abrul ‘Athir . (Ahmad sonhaji Muhammad 1989: 101-103). seperti bila datangya hari kiamat . Ayat-ayat dalam al-Quran ada dua : pertama Muhkam dan kedua mutasyabih . Bagaimana hakikat tangan Allah itu. Tafsir ‘Abrul Athir. ( ‫)اٌُ اٌّو ؽُ غٗ ؽّؼَك‬ kerana dia mungkin hanya semata-mata huruf untuk permulaan surah. Hamka (Dr. mengerjakan puasa dan haji dan sebagainya. Tetapi mengikut akal yang sihat dan yang dijelaskan oleh ayat yang muhkamat pula. (1989) . Maka itulah yang dinamakan ummul kitab. Orang-orang yang tidak mahu mengikuti ayat muhkamat . Prof) : 1984 : 104). Manakala ayat Mutasyabih iaitu ayat yang tidak hjelas maksudnay atau lafaznya di dapati ada yang serupa tetapi maknanya berrlainan da tidak mudah untuk memahaminya. Tafsir al-Azhar : ayat 7 surah ali Imran. begitu juga sebahagian orangorang yang dalam ilmunya dapat mentakwilkan ayat ُٙ٠‫ ٠ل هللا فٛق ا٠ل‬ini di takwilkan “kekuasaan allah di atas kekuasaan mereka “ (Ahmad Sonhaji Muhammad : 1989 : 101-102). Dan mungkin di mengandungi arti sendiri di belakang ayat yang tertulis (HAMKA : 1984 :104).3. maka tiadalah yang mengetahui akan hal itu melainkan allah. "‫٠ل هللا فٛق ا٠ل٠ُٙ "ربػٓ هللا كأرٌ ربػٓ ِو٠ىب‬melihat zahir lafaz ayat ini . turunya kembali nabi Isa dari langit. (Ahmad Sonhaji Muhammad (1989 : 101-102) mendefinisikan maksud ayat muhkamat dan mutasyabih . lalu mengikuti ayat mutasyabihat untuk menyesatkan orangyang jahil dan menyebarkan fitnah diantara mereka. adalah mustahil allah itu ada tangan seperti manusia maha suci allah. (Abdul Karim Abdul Malik Abdul Karim Amrullah . macam-macam . Allah itu ada mempunyai tangan. Ayat mutasyabih . Demikian juga tentang pembahagian waris harta pusaka .

(Sayyid Qutb : ). dan ia sukar untuk di fahami hakikat-hakikat dan kaifiatnya kerana kedudukan perkara-perkara ini mengatasi daya-daya kefahaman manusia yang terbatas. tetapi menambah pahala bagi kesungguhan (HAMKA : 1984 : 105). Dr) (1984) . tentang muhkam dan mutasyabih ini . syariat dan peraturan amali bagi kehidupan Islamiyyah . Yang maksudnya . Demikian kata al Saukani. Sesungguhnya orang yang memahami dan berfikir dan mengambil akan makna diatas wajah yang betul iaiatu orang yang mempunyai akal yang selamat. Adapun ayat-ayat yang menerangkan perkara-perkara samiyyat dan perkara ghaib termasuk kejadian nabi Isa a. jitu maknanya . ( HAMKA : 1984 : 105).Imam Al Saukani di dalam tafsirnya Fathu al-Qadir . ialah benar ucapannya.Naim Sdn Bhd. Dalam Tafsir Al Razi setelah menghuraikan beberapa pendapat tentang muhkam dan mutasyabihat ini. diantaranya ayat-ayat yang jelas dan terang maknanya (dilalahnya) . dalam kefasihannya.s. Allah SWT yang menurunkan ke atas kamu al-Quran . Tafsir Al-Azhar . akhirnya sampai kepada kesimpulan . penuh dengan balaghah fasahah. Ruj : Abdul Karim Abdul Malik. Firman allah : ‫ وزبثب ِزْبثٙب ٍٛهح اٌيِو ا٠خ 21ى‬maksud mutasyabih dengan makna ini ialah bahawa ayat yang satu menyerupai ayat yang lain dalam kebenarannya. adanya ayat mutasyabihat bukanlah penutup pintu buat berfikir. Sayid Qutb : Tafsir Fi Zilal al-Quran Ayat Muhkam : Ayat yang menerangkan prinsip yang jelas dan halus yang menjadi asas akidah .t. (Sayyid Qutb : 294) Ruj : Sayyid Qutb ( Cetakan Pertama t. dalam keindahan dan dalam balaghahnya. Mereka berkata kami beriman dengan al-Quran yang dating dari Tuhan kami melalui perantyara lisan Rasulullah sa.w . 5. Tafsir : Nukhbah Min al-‘Ulamak (2009) Tafsir al-Muyassar . Yayasan Nur alIslam. Beliau membuat kesimpulan bahawa seluruh ayat di dalam al-Quran itu adalah muhkam iaitu apabila kita melihat dari segi ayat-ayat yang lain Allah berrfirman : ْ‫كاْ فوِب‬ 6 ‫وزت أؽىّذ أ٠برٗ ٍٛهح ٘ٛك‬ 6 ٌٔٛ٠ " ُ١‫هللا "رٍه ا٠بد اٌىزبة اٌؾى‬Imam al Sayukani selanjutnya menjelaskan “ maksud muhkam di sini . ( 2009 : 50) 44 . Dan tidak mengetahui hakikat makna-makna ayat ini melainkan Allah. Tafsir Fi Zilal al-Quran . Dan diantaranya ayat mutasyabihat yang boleh di tanggungkan dengan pelbagai makna. tidak dinyatakan maksud darinya. dan kelahirannya . melebihi segala perkataan” Ada pula ayat yang menerangkan bahawa seluruh ayat-ayat al-Quran itu mutasyabih .) . maka ia dating sekadar untuk di fahami maksudmaksud yang dekat serta mem[ercayainya kerana ia terbit dari Allah selaku sumber yang benar . itulah asal kitab yang di kembalikan ketika berlakunya kesamaran ayat. HAMKA (Prof. Ayat-ayat yang menerangkan prinsipprinsip akidah dan syariat maka ia dapat di fahami dan dimengerti tujuannya dan maksud-maksudnya dengan jelas dan muktamad dan ayat-ayat ini lah yang menjadi induk kitab Suci al-Quran. Kota Bharu : Dian Dar al. 6. Terjemahan : Yusuf Zaki Hj Yaacob .

Al Mamlakah al- Rujukan Kitab-Kitab/Buku : 1. Ayat mutasyabihat . ayat-ayat yang membicarakan mengenai hari kiamat.. Ku Muhammad Asmadi b. Dr mustaffa al-Khind 2004 : 180). manakala pengertian ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang menganfdungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan erti mana yang dimaksudkan kecuali sesudah diseldiki secara mendalam. dan inilah pendapat jamhur ulamak dalam memperincikan serta dalam memperjelaskan fungsi kedudukan dan peranan ayat-ayat al-Quran. Namun terdapat pula banyak ayat yang mensucikan allah daripada sifat-sifat makhluk. neraka dan lain-lain. Begitu juga ayat-ayat al-Qurtan yang mensabitkan Allah mempunyai tangan . Al Sa‟udiyyah : Arabiyyah Al Sa‟udiyyah. Betrdasarkan firman allah : ‫ءإِٔزُ ِٓ فٟ اٌَّبء اْ ٠قَف ثُٙ االهض‬ 65 ‫فبما ٟ٘ رّٛه ٍٛهح اٌٍّه ا٠بد‬ Demikaina juga ayat-ayat yang menyebut bahawa allah mempunyai „arasy dan Dia bersemayam di atas Arasy. atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubung dengan alam ghaib misalnya . Ayat Mutasyabih ialah ayat-ayat yang mengandungi beberapa pengertian dan ia tyidak dapat ditentukan apa maksud sebenarnya . Dalil ayat Muhkamat : ‫٘ٛ اٌنٞ أٔيي ػٍ١ه اٌىزبة ِٕٗ ا٠بد ِؾىّبد ٘ٓ اَ اٌىزبة ٚأفو ِزْبثٙبد‬ Ku Muhammad Asmadi (2010 : 2005) menjelaskan ayat di atas beliau menyatakan Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya . Dr Mustaffa said al-Khind (Aqidah islamiyyah ). wajah dan ayat-ayat yang menunjukkan berada di langit. Al Tafsir al-Muyassar . Ku Muhammad Saad (2010). Kuala Lumpur : Pustaka al –Ehsan. (Ku Muhammad Asmadi (2010 : 204). Firman allah : 66 ‫ٌ١ٌ وّضٍٗ ّ١ئ ٚ٘ٛ اٌَّ١غ اٌجص١و ٍٛهح اٌْٛهٞ ا٠خ‬ 45 . apakah pula maksud sebenar yang di kehendaki.Ku Muhammad Saad (20 Hujjah Akidah Ahlu sunnah Wal Jamaah). Ada ayat yang zahirnya menunjukkan ketegasan (‫ )اٌغجو‬dan ada yang menunjukkan pilihan )‫ )األفز١به‬Oleh itu.Ruj : Nukhbah mn al-Ulamak (2009). Terdapat ayat-ayat al-Quran yang sukar di fahami 9Mutasyabihat) . bagaimana hendak mendapatkan titik pertemuan antara kedua-duanya . 20 Hujjah Akidah Ahli al-Sunnah Wa al Jama’ah Vs Akidah Sesat . Ku Muhammad asmadi (2010 : 204) Menyatakan Ayat al-Quran dapat di bahagikan kepada dua iaitu ayat muhkamat ialah ayat yang terang dan jelas meksudnya serta dapat di fahami dengan terang penjelasannya. Ruj : Ku Muhammad Asmadi b. 2. melainkan dengan menyelidiki secara mendalam dan menilai serta berpandukan dalil untuk menentukan maksud sebenar dan ada ayat mutasyabihat tidsak dapat diketahui maksudnya dan hanya allah SWT sahaja yang mengetahui maksudnya. dapat di fahami dengan mudah . syurga.

(Dr Mustaffa al Khind:2004 : 184). Mereka memindahkan sega sesuatu keadaan daripada fitrah . tempat. dalam hal ini adalah lebih baik akur sahaja kepada nas tanpa mempersoalakna bagaimana dan dimana. Dalam aspek lain pula mereka berasa tidak memadai beriman dengan perkara-perkara yang kesamaran secara umum sahaja . Begitu juga dengan membandingkan alam ghaib dengan alam nyata. )اٌّزْجٙبد‬Pendirian mazhab Salaf tentang hal ini adalah dengan mensucikan allah daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya . wajah. tugas Rasul menyampaikannya manakala kita wajib mempercayainya”. “ bagaiaman cara bersemayam itu. Namun begitu mempercayainya adalah wajib manakala mempersoalakannya adalah bid‟ah (Al. Mereka membukakan ruang berfikir dan melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh golongan Salaf al-Soleh. dan ayat-ayat yang menyebutkan tangan . Aliran fahaman ini kekal hingga ke zaman kerajaan „Abbasiyyah‟ dan selepasnya. 46 .DrMustafa al Khind (2004 : 181) menyatakan Persoalan bagaimana sikap orang-orang Islam yang terdahulu (Salaf) terhadap ayat-ayat kesamaran (‫ . Justeru pentakwilan adalah anatara cirri-ciri utama „ulamak khalafi. Setiap masalah yang mereka teliti dirumuskan dalam sesuatu pendapat kemudian mreke melihat ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan ayat-ayat yang sebelumnya lalu mentakwilkannya. Mereka beriman dengan ayat ini secara umum sahaja dan menyerahkan perinciannya kepada ilmu allah tanpa sebarang tafsiran dan keraguan. Metodologi Khalafi : kaedah ulamak Khalafi dan guru-guru merka berlainan daripada kaedah ulamak salafi yang berpegang kepada kaedah al-Quran sebagai kaedah mereka. Rasulullah SAW sendiri pernah menerima katakata seorang hamba perempuan yang beriktiqad bahawa allah berada di langit tanpa baginda meminta penjelasan daripadanya kerana kemampuan akalnya tidak lebih daripadanya. Malah ia terus wujud hingga kini walaupun dalam ruang yang sempit. Hal ini demikan kerana segala yang berkaitan dengan allah dan sifat-sifatnya merupakan sesuatu yang diluar kemampuan aqal. Rabi‟ah ditanya pendapatnya tentang maksud bersemayam (ٜٛ‫ )أٍز‬dalam firman allah : 4 ‫اٌوؽّٓ ػٍٝ اٌؼوُ أٍزٜٛ ٍٛهح غٗ ا٠خ‬maksudnya “Iaitu (Allah) al rahman yang bersemayam di atas Arasy”. Golongan salafiiah juga dalam metafsirkan ayat mutasyabih . Justeru memadailah memahami secara umum sahaja. Golongan ini menerima dsahaja segala yang berkaitan dengan agama tanpa tafsiran. arah. Justeru mereka mengumpul kan ayat-ayat yang ada kalanya tampak bertentangan antara satu dengan yang lain seperti ayat-ayat penegasan . Salafiyyah dalam mentafsirkan ayat mutasyabih. Baihaqi : 2/151). Ulamak Kalam/Khalafi juga beriman dengan allah dan segala yang dui bawa oleh rasulnya. ((Dr Mustaffa al Khind : 2004 : 185). Di riwayat daripada malik bin Anas bahawa beliau pernah ditanya . perasaan dan daripada interaksi dengan kedua-duanya ketika melihat tanda-tanda keagungan ala mini keapada lingkunagan akal dan penelitian. dan ayat-ayat yang menunjukkan pilihan . Katanya : Bersemayam telah maklum tetapi caranya tidak mampu di fikirkan. Akan tetapi mereka ingin membuktikan dengan dalil-dalil lojik akal. Pelopor aliran ini ialah Imam Ahmad bin Hambal manakala pada zaman selepasnya Imam Abu al-„Abbas ibn Taimiyyah. melihat allah dan yang seumpamanya . Manusia tidak mungkin memahaminya kecualai dengan membandingkan Allah dengan dirinya. malah orang ramai pun tidak memahaminya . Apabila kajian mereka menafikan arah (‫ )اٌغٙخ‬bagi allah SWT maka pastilah mata manusia tidak dapat melihatnya. “Bersemayam telah maklum tetapi caranya tidak mampu difikirkan. Justeru mereka mentakwilkan hadis-hadis tentang manusia melihat allah. Perutusan ini daripada Allah. Metodologi Salafiyyah Mentafsir ayat Mutayabih . beliau menundukkan kepalanya seraya berkata . Kebanyakan ulamak yang berfikiran terbuka )‫ )اٌؼمٛي اٌواعؾخ‬pada zaman permulaan Islam berpendapat bahawa mendalami dan berdebat tentang perkara-perkara yang kesamaran bukan menjadi kepentingan umat Islam . Aliran fahaman inilah yang lebih kuat dan selamat yang akan dijelaskan menrenagkan sifat-sifat allag SWT. Kitab al-Asma‟ Wa As Sifat .

Rujukan : Mustaffa said al-Khind & Sheikh Muhyiddin (2004). Kaedah ini menolak pendapat golongan ahli tasybih dan ahli tafwidh. MUHKAMAT sebagai yang zahir serta jelas pendalilannya maknanya. Seremban : Jbatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. (Ismail Omar . dimana zat dan sifat Allah taala Qadim tidak dapat di jangkau oleh akal fikiran manusia . maka ayat-ayat tersebut tidak perlu ditakwil atau dinafikan atau ditafwid. oleh yang demikian syarak melrang kita mengkaji sebab-sebab sesuatu . Disebabkan ayat-ayat sifat adalah jenis ternyata di dalam al-Quran dan ia bukan dari ayat-ayat mutasyabih . Makrifah.Demukianlah pentakwilan adalah antara cirri-ciri utama dan yang membezakan mereka dengan golongan / metod Salafi. Ruj : Said Hj Ibrahim (1998). Perkataan Mutasyabihat pula telah di definisikan sebagai : yang tidak zahir pendalilannya yang boleh ditafsirkan dengan beberapa makna dan dengan itu susah bagi orang47 . hukum hudud . ibadat . 1989 : 99). Syeikh abu bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya “Aisar Al Tafasir “ telah mendefinisikan perkataan . Hj Ahmad (Dato‟) dan Rakan-rakan. ada pula caranya tidak diketahui oleh akal. Terj : Mohd Yusuf b. Akidah Ahli al sunnah Wa al-Jama’ah . Sesungguhnya setiap penerangan yang dinyatakan di dalam nas-nas yang sahih berkenaan Alah dari makna zahir sifat-sifatNya adalah merupakan kesucian dan kesempurnaan mutlak bagiNya dan tidak menyerupai makhlukNya. contoh seperti ayat ayat hukum daripada halal dan haram . Memadai jika di nukilkan penjelasan Ibni Khaldun dalam bukunya “Muqaddimah “ . Salafi dan Khalafi : Rumusan Tidak syak lagi bahawa yang paling utama dan lebih berhikmah ialah pendekatan golongan salaf yang berpegang kepada kaedah al-Quran . (Haji Said Hj Ibrahim. kerana allah Azza Wajhalla mahasuci dari segala cara yang difikir dan difahamkan oleh manusia.m telah menjawab apabila ditanyaklan bagaimana Tuhan Istiwa‟ 9Berada di atas „Arasy” bahawa Istiwa‟ itu diketahui (akan maknanya) . 3. Kuala Lumpur : Dar al- 4. yang tidak ditafsirkan melainkan dengan satu makna sahaja . maka dengan sebab ini Imam Malik r. Oleh itu makna zahir yang layak bagi kebesaranNya itulah yang hak tanpa memerlukan sebarang takwil atau ubah suai terhadapnya. „Aqidah islamiyyah : pengenalan dan Prinsip-Prinsip Umum. 1999 : 467). Firman allah Surah Ali Imran ayat 7 : “ ‫٘ٛ اٌنٞ أٔيي ػٍ١ه اٌىزبة ِٕٗ أ٠بد ِؾىّبد ٘ٓ أَ اٌىزبة ٚأفو ِزْبثٙبد‬ Di dalam mensyarahkan makna kalimah . pengiktibaran dan peringatan. Sebaliknya menyuruh kita mengasakan Nya semata-mata. Ismail bin Omar (manhaj Akidah Ahli Sunnah Wal al-Jamaah) Ismial bin Omar (1999: 175-176) menyatakan Terdapat ramai dari golongan muslimin yang membuat kesilapan dengan mengatakan bahawa ayat-ayat sifat adalah dari ayat-ayat mutasyabih . Sid Hj Ibrahim (Akidah ahli sunnah wal jamaa‟ah). (Dr Mustaffa al-Khind : 2004187-188). Firman allah : 43 ‫اْ هثىُ هللا اٌنٞ فٍك اٌَّبٚاد ٚاالهض لٟ ٍزخ ا٠بَ صُ اٍزٜٛ ػٍٟ اٌؼوُ االػواف‬ Allah SWT bersemayam di atas arasy menurut cara yang layak baginya .

juga mengukuhkan hidayah dan keimanan terhadap perkara-perkara ghaib ke atas sesiapa yang allah hendak menyesatkannya tenpa pertunjuk darinya . (Dr Muhammad Naim Yasin . Al Wasiti berkata “ mana-mana zat tidaklah meyerupai zat allah . 2001 : 26. Daripadanya juga terdapat ayat-ayat mutasyabihat yang sedikit bilangannya. Ruj : Ismail bin Noh . Dr Muhammad Naim yasin . Sdn Bhd. pemerintahanNya . Shah Alam : Access Infotech (M) Sdn Bhd. keluarnya yakjuj dan makjuj . (1999). ٓ٠‫ )اٌُ ق ٓ كاْ ال‬dan perkaraperkara ghaib (seperti waktu hari kiamat. tabi‟in dan tabi‟in tabi‟in. mana-mana perbuatan tidaklah menyerupai perbuatan Allah. 48 . dajjal. Berkenaan tafsir makna ayat pula. Dan sifat-sifat makhluk pula tidak serupa dengan sifat-sifat allah . yang menurunkan kepada kamu alKitab iaitu al-Quran daripada ayat-ayat muhkamat yang tiada nasakh terhadapnya serta tiada tersembunyi dan terselindung akan makna serta pendalilannya ke atasa yang telah diturunkan berkeaannya. (Ismail Omar. Rukun. turunya Isa a. Alor Star : Pustaka Dar al Salam. Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah kecuali dari segi lafaz sahaja yang menyerupainya. Hikmat diturunkannya (ayat-ayat mutasyabihat) ialah untuk menguji dan mencuba sebagaimana ujian terhadap perkara-perkara yang telah dihalalkan dan diharamkan.s dll).orang yang tidak kukuh di dalam ilmu mereka mengeluarkan pendapat berkenaan. keelokan namanamaNya dan ketinggian sifat-sifatNya tidak serupa sama sekali dengan makhluk. mnakala pendapat yang lain mengatakan ialah mereka yang berada sebelum habis abad kerlima hijrah . Apa yang telah ditetapkan oleh syarak pada alKhaliq dan makhluk tidak lah serupa pada makna nya yang hakiki . Abdullah „Irwani ( Usul al-„Aqaid : Asas-Asa Akjidah) Metod Salafi dan Khalafi Salafi dan Khalafi : Yang dimaksudkan dengan salaf . Ismail Omar . Rukun . emengikut setengah ulamak ialah mereka yang berada sebelum akhir abad ketiga hijrah. Ayat-ayat ini adalah merupakankebanyakan dari ayat-ayat al-Quran serta ibu dan asal kepadanya. Hakikat & Pembatalannya . kerana sifat-sifat Allah yang qadim bersalahan denagn sifat-sifat makhluk yang baru. Hakikat dan Pembatalan). 1992 : 65). kebesaranNya. Yang berdiri dengan sendirinya.) Ruj : Muhammad Naim Yasin (Dr) (2001) . 2001 : 25-26 Mentafsir ayat surah al-Syura ayat 11 : ‫ٌ١ٌ وّضٍٗ ّ١ئ‬ ‫ ٚ٘ٛ اٌَّ١غ اٌجص١و‬Imam al-Qurtubiu menyebut ketika menafsirkan ayat ‫ ٌ١ٌ وّضٍٗ ّ١ئ‬Allah Yang maha Mulia namaNya dalam keagunganNya. Iman. Begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. 5. Manhaj Akidah Ahli sunnah Wa al-jamaah . maha suci zat Allah yang qadim dari menyerupai sifat-sifat makhluk yag baru . 1977 : 467). Contohnya seperti pembukaan surah-surah ( seperti . Syeikh Abu bakar al-Jazairi antara lain telah menegaskan “ dialah iaitu allah Yang Hidup. Dr Muhammad Naim Yasin ( Iman. 1999 : 468). Disamping itu ada pendapat lain yang mengatakan gologan salaf ialah sahabat-sahabat nabi . mana-mana nama tidaklah menyerupai nama-nama Allah. Adapun khalaf ialah ulamak yang berada selepas zaman salaf mengikut pendapat masing-masing („Abdullah Irwani. 6.

tidak pula boleh disentuh atau ada sempadan atau kadar atau arah . 1992 : 66). 1992 : 65). (Abdullah Irwani. bererti memuliakan hambanya dan „jauh‟ itu bermaksud peghinaan. Seterusnya di takwilkan duduk di atas „arasy bermakna pemerintah dan kekuasaan. meeka beriktiqad bahawa ayat dan hadis tersebut mempunyai makna yang tersendiri yang layak bagi kemuliaan dan kebesaran allah. Kita tidak boleh berperang kepada mazhab Khalaf kecuali pada ketika khuatir dan bimbang bergoncangnya akidah . 1992 : 65). dimana Allah tidak sedikit pun bersifat seperti yang tersebut . muka sebagai „zat (hampir) . Ianya tidak bersifat di atas dan tinggi . atau untuk menjaga akidah orang ramai dari salah faham dan terkeliru terhadap persamaan dan penyerupaan . dan mereka ini juga termasuk lingkungan pengikut mazhab Khalaf bahkan mereka lebih hampir kepada golongan mereka yang menyerupakan Tuhan dengan sesuatu (‫( اٌّْجٙخ‬yang mana mereka yang mengambil zahir nas sahaja tanpa takwil. Abdullah. ia suci dari masuk dan bersatu dalam diri .Salafi dan salafi Dalam Mrnafsir ayat 7 surah ali Imr ‫٘ٛ اٌنٞ أٔيي ػٍ١ه اٌىزبة ِٕٗ ا٠بد ِؾىّبد ٘ٓ اَ اٌىزبة ٚأفو ِزْبثٙبد اٌٟ افو‬ Bagi ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat . Di ana bahasa adalah tidak kesampaian untuk menggunakan lafaz-lafaz yang dinyatakan mengenai hakikat –hakikat yang bersangkut paut dengan zat allah (Abdullah Irwani : 1992 : 65). Oleh itu mazhab Khalaf mentakwilkan lafaz „tangan‟ itu sebagai „kudrat‟ (kuasa). Mereka juga tidak member erti secara zahirnya seperti golongan salaf. Usul al-„Aqaid : Asas-Asas „Akidah . Ruj : „Abdullah Irwani (1992).Ihsan : Pustaka salam Sdn Bhd. Mereka tidak menentukan apa-apa makna bahkan mereka hanya menyerahkan kepada Allah sahaja. (Abdullah Irwani . Terj : Abdul Majid 49 . . Adapaun golongan Khalafi mentakwilkan secara tafsil (terperinci) dengan menentukan maknamaknanya menurut apa yang di fahami dalam bahasa Arab. golongan ulamak mempunyai dua pendirian : Ulamak salafi : ada diantara mereka mentakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut secara ijmali (ringkas) . dalam beriman dengannya. Mazhab Salaf adalah lebih selamat . Kedua-dua golongan ini juga meyakini bahawa maksud lafazlafaz nas bagi hak Allah bukan secara zahirnya seperti yang di beri erti lafaz-lafaz kepada makhluk. Kedua-dua golongan ini sependapat dalam tujuan membersihkan Allah daripada persamaan dan penyerupaan dengan makhluknya. Allah adalah suci dari bertempat pada satu-satu arah. Selangor D. (Abdullah Irwani .bagi orang yang menisbahkan Tuhan berada tinggi di atas Arasy dan berada di satu-satu pihak dan arah maka mereka ini tidaklah termasuk mazhab Salaf yang member erti nas-nas secara makna zahir . lebih mengetahui dan lebih mendalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful