ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου
Ικαρίας , οικονομικού έτους 2013
ΠΡΟΣ
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , θέτουμε
υπό την κρίση του δημοτικού συμβουλίου το Σχέδιο Προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων του Δήμου , για το οικονομικό έτος 2013 ο οποίος
συνοπτικά παρουσιάζει τα εξής μεγέθη:

ΝΕΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
01
02
03
04
05

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2013
196.800,22
69.212,42
326.238,09
56.854,99
8.102,43

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

06
07
0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠOY
BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

12
13
15
16
1
21
2
32
3
41
42
4
51
5

1.244.811,22
35.032,47
1.937.051,84
0,00
78.540,34
2.012.309,34
4.499,44
0,00
2.095.349,12
121.494,45
121.494,45
646.705,01
646.705,01
831.595,44
0,00
831.595,44
2.008.547,47
2.008.547,47
7.640.743,33

ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑ
00

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Γενικές Υπηρεσίες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2013
707.993,80

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2

10

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

852.550,23

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

171.557,00

20

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

461.327,29

25
30
70

Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης
Υπηρεσία Τεχνικών έργων
Λοιπές υπηρεσίες

1.458.161,88
1.827.352,61
805.042,11

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
<Άνευ Υπηρεσίας>
ΣΥΝΟΛΟ

766.073,60
590.684,81
7.640.743,33

80
<ANEY>

ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
N.
ΚΩΔΙΚ.
60
61
62
63
64
65
66

67
68
6

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
Λοπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2013
1.520.650,23
233.218,92
355.666,92
9.700,00
163.000,00
1.000,00
377.073,00

317.654,88
0,00
2.977.963,95

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3

449.200,00
2.472.757,47
384.063,50
3.306.020,97
509.467,32
256.606,28

85

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
Λοιπές αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά
τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

8

ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.295.956,71

71
73
74
7
81
82

91
9

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

529.883,11

60.801,70
60,801,70
7.640.743,33

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful