‫ذكر يشء من نعيم اجلنة‬

» ‫« باللغة الفيتنامية‬

MỘT CHÚT SUY NGHĨ
VỀ THIÊN ĐÀNG CỦA ALLAH!!!

‫الس حلمل حوإ حل ح‬
َ ‫َنَة حعرض حها‬
َ ‫ال حمد ِل َاّلي حد حع ِ حل حدار‬
‫الس حم ح‬
‫اوات‬
‫ل ل ل‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ح ح‬
َ ‫حح ح ح ح ح ح‬
‫ح ح ح ح ح ح‬
‫حح‬
‫ح‬
‫ح‬
ٰ
. ‫الكرامل‬
‫ ذو اجلل لل و ل‬،‫َشيك ل‬
‫والر لض وأشهد أن َل لِلـه لَِل الل وحده َل ل‬
‫ح‬
َ
‫ح ح حح ح‬
‫حح‬
‫ح‬
َ‫ح ح حَ ح‬
‫ح‬
‫ حصّل الل حعلي له‬، ‫َي لع النامل‬
‫ المصطف َ ل‬،‫حوأشهد أن ممدا عبده حورسول‬
‫ح ح‬
‫َ ح‬
‫ح حح‬
‫َ حح ح‬
َ ‫حاب له حو‬
.‫ حو حسل حم تس لليما‬،‫ي لهم بلإلح حسان‬
‫الابل لع‬
‫و‬
‫لل‬
‫لل وأص ل‬
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương
kính dâng lên Allah, Đấng đã chuẩn bị sẵn cho những
người bề tôi có đức tin của Ngài những ngôi vườn tuyệt
đẹp nơi Thiên Đàng, một cõi sống vĩnh hằng với niềm
hạnh phúc bất tận và sự sung sướng tuyệt đỉnh.
Xin tạ ơn Ngài đã tạo ra cho những bề tôi ngoan
đạo của Ngài trong Thiên Đàng mọi thứ tốt đẹp nhất và
hoàn hảo nhất, những thứ chưa từng có trên thế gian
Chanlyislam

1

này, những thứ chưa từng có cặp mắt nào nhìn thấy,
chưa có đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa có một
trái tim con người phàm tục nào từng nghĩ đến.
Xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích
thực nào ngoài Allah, Allah là Thượng Đế duy nhất
không có đối tác ngang hàng, Ngài là Thượng Đế,
Đấng Tối Cao và Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa với những
thuộc tính hoàn mỹ, ưu việt và vô song, Đấng không có
bất cứ thứ gì có thể so sánh được với Ngài, và Ngài là
Đấng duy nhất đáng để cho con người, Jinn, các thiên
thần cùng tất cả mọi vạn vật trong vũ trụ thờ phượng và
qui phục.
Xin chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ của
Allah và cũng là người bề tôi của Ngài, Người là vị
Nabi, vị Thiên sứ cuối cùng được Allah cử phái đến
cho nhân loại, nhưng không phải đến với riêng một
cộng đồng nào mà là đến với toàn thể nhân loại. Cầu
xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người, cho gia
quyến của Người, các vị Sahabah của Người cùng tất cả
những ai noi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến
Ngày Phục sinh ...
Quí đồng đạo thân hữu!
Chúng ta hãy kính sợ Allah! Hãy nhanh bước
lên trên con đường làm việc thiện tốt và ngoan đạo, hãy
tích cực thi đua và phấn đấu trong việc tích lũy ân
Chanlyislam

2

phước và công đức, bởi lẽ tuổi đời của chúng ta chỉ là
những chuỗi ngày ngắn ngủi, những thời khắc trôi qua
rất nhanh, chẳng mấy chốc tất cả chúng ta đều sẽ phải
đối mặt với cái chết để trở về với cõi đời Sau. Do đó,
những người sẽ tìm thấy hạnh phúc ở cuộc sống Đời
sau sẽ là những ai biết tận dụng cơ hội tuổi đời của
mình cho việc tuân lệnh và phục tùng Allah, còn những
người sẽ phải chuốt lấy sự khổ ải và đày đọa ở Đời Sau
là những ai đã hời hợt và vô tâm với thời gian của mình
trên thế gian này, họ chỉ biết dùng nó để lo toan cho đời
sống thế tục ngắn ngủi mà quên đi cuộc sống trường
tồn sau này.
Quí đồng đạo thân hữu,
Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kêu gọi đầy
lòng thương xót của Allah:
ۡ ُ ُ َ ۡ ُ َٰ َٰ
ُ
ُ
َ ‫ك ۡم َو‬
َ ۡ َ ٰ َ ْ ٓ ُ ‫﴿ َو َس‬
‫ت َوٱۡلۡرض أعِدت‬
‫جن ٍة َع ۡرض َها ٱلسمو‬
ِ ‫ارعوا إَِل مغفِرة مِن رب‬
ِ
ۡ
ٓ
َ ۡ َ ٓ
َ ُ ُ َ
َ‫ني ۡٱل َغ ۡي َظ َو ۡٱل َعافِني‬
َ ‫كٰظم‬
َ
َ
ِ ِ ‫ ٱَّلِين ينفِقون ِِف ٱلَّساءِ وٱلَّضاءِ وٱل‬١٣٣ ‫ل ِل ُمتقِني‬
ْ ٓ ُ َ َ ۡ َ ً َ َٰ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ
َ ِ ‫ٱَّلل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡح‬
ُ ‫اس َو‬
‫حشة أو ظلموا‬
ِ ‫ وٱَّلِين إِذا فعلوا ف‬١٣٤ ‫سنِني‬
ِۗ ِ ‫ع ِن ٱنل‬
ْ ُّ ُ ۡ َ َ ُ
ُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ
َ ُ ‫ٱَّلن‬
‫ِصوا‬
‫أنفسهم ذكروا ٱَّلل فٱستغفروا َِّلنوب ِ ِهم ومن يغفِر‬
ِ ‫وب إَِّل ٱَّلل ولم ي‬
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ َٰ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
َ ‫ج َزا ٓ ُؤ ُهم م ۡغف َرة مِن ربه ۡم َو‬
َ ‫ك‬
‫جنٰت‬
ِ
ِِ
ِ ‫ أولئ‬١٣٥ ‫لَع ما فعلوا وهم يعلمون‬
ۡ َ ‫ترم مِن‬
َۡ
ۡ َ ‫ِيها و َون ِۡع َم أ‬
َ ‫ج ُر ۡٱل َعٰمل‬
َ ‫ِين ف‬
َ ‫ۡحت ِ َها ۡٱۡلَنۡ َٰ ٰ ُر َٰ ٰ ِِد‬
‫﴾ [سورة لل‬١٣٦ ‫ِني‬
ِ
ِ
.]311 - 311 :‫عمران‬

Chanlyislam

3

Các ngươi hãy mau mau chạy đến bên sự tha thứ
và lòng bao dung của Thượng Đế các ngươi và các
ngươi hãy mau mau chạy đến nơi Thiên Đàng, nơi
mà khoảng rộng của nó bao la như các tầng trời và
trái đất, một phần thưởng được chuẩn bị sẵn cho
những người ngoan đạo. (Đó là) những người tiêu
dùng tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah lúc
giàu cũng như lúc nghèo, đồng thời biết kiềm hãm
bản thân trước cơn giận và luôn có tấm lòng lượng
thứ cho người khác. Quả thật, Allah yêu thương
những người làm tốt. Và (những người ngoan đạo)
là những ai khi đã phạm một điều sai trái hoặc bất
công với chính bản thân mình rồi biết tưởng nhớ
đến Allah và cầu xin Ngài tha tội và họ không tái
phạm điều sai trái nữa; và (họ luốn biết rằng) không
ai có quyền năng tha thứ tội lỗi ngoài Allah duy
nhất. Những người đó là những người sẽ được ban
thưởng, họ sẽ được Thượng Đế của họ tha thứ và
ban cho họ những ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên
dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sống trong đó đời
đời và mãi mãi. Đó là một phần thưởng vĩ đại và tốt
đẹp nhất dành cho những người làm tốt. Ali-Imran:
133 – 136 (Chương 3).
Quí đạo hữu thân mến,
Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Thượng
Đế mà mau mau nhanh chân phấn đấu để được đến với
Chanlyislam

4

Thiên Đàng của Ngài, nơi mà Ngài đã chuẩn bị mọi thứ
trong đó vô cùng tuyệt hảo, những thứ mà chưa có cặp
mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe
và cũng chưa có một trái tim con người phàm tục nào
từng hình dung đến.
Kinh Qur’an và lời di huấn của Nabi
Mohammad  có mách bảo một số thông tin sơ bộ về
Thiên Đàng với nội dung như sau:
Thiên Đàng có cả thảy tám cánh cổng, có cổng
chỉ dành cho những người chăm dâng lễ nguyện Salah,
có cổng chỉ dành cho những người chuyên bố thí
(Sadaqah), và trong đó đặc biệt có một cổng chỉ dành
riêng cho những người ngoan đạo ngoài việc hoàn tất
nhịn chay bắt buộc thì họ thường hay nhịn chay Sunnah
và nó được gọi là cổng ‘Arroyyan’.
Thiên Đàng gồm một trăm tầng, mỗi tầng cách
nhau rộng bằng trời và đất, tầng cao nhất là Firdaus,
bên trên nó là Ngai vương của Allah. Firdaus chính là
nơi bắt nguồn chảy của những dòng sông nơi Thiên
Đàng. Trong Thiên Đàng có bốn loại dòng sông như
Allah đã phán:
َۡ
َۡ ٓ
ََۡ ٓ َ َ ُ ُۡ َ ُ
َۡ ُ َ
‫ۡي َءاسِن َوأن َٰٰر مِن ل ََب‬
ِ ‫﴿مثل ٱۡلنةِ ٱل ِِت وعِد ٱلمتقونَۖ فِيها أنٰٰر مِن ما ٍء غ‬
ٗ
َۡ َ ٰ
ۡ َ ‫ۡي َط ۡع ُم ُهۥ َو َأنۡ َٰٰر م ِۡن‬
ۡ ‫ل ۡم َيتَ َغ‬
﴾‫ني َوأن َٰٰر م ِۡن َع َسل ُّم َصفى‬
‫َخر َّلة ل ِلشرِ ِب‬
)31 : ‫سورة ممد‬
Chanlyislam

5

Hình ảnh Thiên Đàng được hứa hẹn dành cho
những người ngoan đạo và đức hạnh là nơi mà
trong đó có các dòng sông nước ngọt không hôi
tanh, các dòng sông sửa không thay đổi mùi vị, các
dòng sông rượu thơm ngon tuyệt hảo dành cho
người thích uống và các dòng sông mật ong tinh
khiết. Muhammad: 15 (Chương 47).
Những dòng sông rượu trong Thiên Đàng sẽ
không giống như các loại rượu trên cõi trần tục này, nó
chỉ làm người uống sảng khoái và thích thú chứ không
say xỉn cũng không gây nhức đầu.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
َ ُ ُ ََ ََۡ َ ُ َ ُ
)91 :‫ ﴾ (سورة الواقعة‬١٩ ‫زنفون‬
ِ ‫﴿َّل يصدعون عنها وَّل ي‬
Họ sẽ không bị nhức đầu do uống nó cũng sẽ không
choáng váng. Al-Waqi’ah: 19 (Chương 56).
Trong Thiên Đàng có đủ loại trái cây và đủ loại
thức ăn, thức uống làm cư dân của nó yêu thích tha hồ
chọn lựa.
Những ngôi nhà trong Thiên Đàng được làm từ
những viên gạch bằng vàng và bạc xen kẻ nhau với chất
tạo dính mang mùi thơm xạ hương, mặt đất nơi Thiên
Đàng có màu vàng nghệ tây, sỏi đá trong đó là những
viên ngọc trai và những viên hồng ngọc lóng lánh,
những chiếc lều trong Thiên Đàng được làm bằng một
Chanlyislam

6

viên ngọc trai độc nhất với đường kính sáu mươi dặm,
trong Thiên Đàng còn có một cái cây vô cùng cao to,
nó cao to đến nổi một người đi bằng một vật cưởi siêu
tốc mất cả trăm năm mà vẫn chưa qua khỏi tàng cây
của nó.
Những cư dân trong Thiên Đàng đều đồng trang
lứa với nhau và sẽ không bị lão hóa. Mỗi người đàn ông
trong Thiên Đàng ngoài người vợ của mình ra thì y
được ban thêm hai nàng trinh nữ tuyệt đẹp làm bạn
tình, những nàng trinh nữ này có đôi mắt to trữ tình thất
quyến rũ. Tuy nhiên, những người phụ nữ (vợ) không
cần phải lo lắng về điều này vì các nàng trinh nữ tuyệt
đẹp kia vẫn còn thua kém xa sắc đẹp của họ nếu như họ
được vào nơi Thiên Đàng. Hơn nữa Allah sẽ làm mất đi
lòng ghen tị, và trong mắt người đàn ông lúc bấy giờ vợ
của y luôn là người đẹp nhất và y chỉ yêu thương nàng
nhất. Phụ nữ trong Thiên Đàng có những bộ ngực luôn
căng tròn và mãi mãi trinh tiết, đây là hồng ân mà Allah
ban thưởng cho những người ngoan đạo để họ hưởng
thụ khoái lạc một cách tuyệt đối.
Trong Thiên Đàng, con người không cần phải
làm lụng hay lao động vất vả nhọc nhằn mà chỉ có sự
vui chơi và hưởng thụ.
Và đặc biệt con người trong Thiên Đàng không
còn cần đến nhà vệ sinh vì họ sẽ không cần đi tiểu hay
đại tiện nữa và họ cũng không có sự khạc nhổ bẩn thỉu
Chanlyislam

7

như trên thế gian mà sự bài tiết của cơ thể họ sẽ là
những giọt mồ hôi mang hương thơm của xạ hương
tuyệt dịu, ....
Trong một Hadith Sahih do Muslim ghi lại,
Nabi  nói:
‫ح‬
‫َ ح‬
‫حح ح ح‬
َ
‫ح ح‬
‫َح ح ح‬
‫ح ح ح‬
‫ حوإلن‬،‫ لِن لكم أن ت لص ُّحوا فل تسَموا أب حدا‬:‫(( لِذا دخلوا اجلحنة نادى منحاد‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ح ح‬
‫َ ح‬
‫ح‬
‫ح ح‬
َ
‫حح ح‬
‫حح ح‬
‫ حوإلن‬،‫ حوإلن لكم أن ت لش ُّبوا فل َه حرُوا أب حدا‬،‫لكم أن َتيوا فل َموتوا أب حدا‬
‫حح ح ح ح‬
‫ح‬
‫ح ح‬
))‫لكم أن َن حعموا فل َبَسوا أب حدا‬
“Sau khi đã vào Thiên Đàng, sẽ có tiếng phán bảo cư
dân nơi đó: Quả thật các ngươi sẽ mãi mãi khỏe
mạnh không bao giờ bệnh tật, các ngươi sẽ mãi hằng
sống không bao giờ chết, các ngươi sẽ mãi tươi trẻ
không bao giờ bị lão hóa và các ngươi sẽ mãi mãi
được hạnh phúc không bao giờ khổ đau!”.
Trong một Hadith Sahih khác, Nabi  nói về ân
phúc vĩ đại mà Allah dành cho những người trong
Thiên Đàng, Người nói:
‫ح ح‬
‫َ ح‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ح ح ح‬
.‫ ََليك حربَنحا حو حسع حديك حواْلحْي لِف ي ح حديك‬:‫ فيحَولون‬،‫ يحا أهل اجلحن لة‬:‫((ينحا لديهم الل‬
‫ح ح‬
‫ح‬
‫ح ح ح ح‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ح‬
‫ حو حما َلحا َل نرَض يحا حر ِّب حوقد أع حطيتنحا حما لم َع لط‬:‫فيحَول هل حر لضيتم؟ فيحَولون‬
‫ح ح ح ِّ ح‬
‫ح ح‬
‫ح ح‬
‫ح ح ح‬
‫ح ح ح‬
‫أح ح‬
‫ب حوأ ُّى‬
‫ يا ر‬:‫ فيحَول أَل أع لطيكم أف حضل لمن ذللك؟ فيحَولون‬.‫حدا لمن خل لَك‬

Chanlyislam

8

‫ح‬
‫ح‬
‫ُّ ح‬
‫ح‬
‫ح ح ح‬
‫ح ح ح ح‬
‫ أ لحل حعليكم لرض حو لاِن فل أسخط حعليكم‬:‫ فيحَول‬،‫َشء أف حضل لمن ذللك‬
‫ح‬
))‫حبع حده أبحدا‬
“Allah gọi những người nơi Thiên Đàng: -Này hỡi cư
dân nơi Thiên Đàng!
Họ đáp: -Thưa Thượng Đế, bầy tôi xin nghe và vâng
lệnh Ngài.
Allah phán: -Các ngươi có hài lòng không?
Họ đáp: -Thưa Thượng Đế, làm sao bầy tôi không hài
lòng cho được khi Ngài đã ban cho bầy tôi những thứ
mà Ngài chưa từng cho một ai khác trong tạo vật của
Ngài.
Allah phán: -Vậy các ngươi có muốn TA ban cho các
ngươi điều tốt đẹp hơn thế nữa không?
Họ nói: -ThưaThượng Đế, còn có điều gì tốt đẹp hơn
thế nữa chứ!
Allah phán:

‫ح‬
‫ح‬
‫ُّ ح‬
‫ح ح ح ح‬
))‫((أ لحل حعليكم لرض حو لاِن فل أسخط حعليكم حبع حده أبحدا‬

"Các ngươi sẽ được sự hài lòng của TA và TA sẽ
không bao giờ giận dữ với các ngươi nữa!" Hadith
do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.
Quí đạo hữu thân mến,
Chanlyislam

9

Nói đến Thiên Đàng thì con người chúng ta hiện
tại trên thế gian này không thể hình dung hết sự hạnh
phúc bất tận và niềm vui sướng vô bờ của nó vì Allah
đã che giấu nó như Ngài phán:
ْ ُ َ
َ َ ۡ ُ ٓ
ٓ َ ُۡ َ ُ
َۡ َُ َۡ ََ
َ ُ
﴾ ١٧ ‫ج َزا َء َۢ ب ِ َما َكنوا َي ۡع َملون‬
‫ف ل ُهم مِن قرة ِ أعني‬
ِ ‫﴿فَل تعلم نفس ما أخ‬
)31 :‫(سورة السجدة‬
Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng
đã được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về
những việc làm thiện tốt mà họ đã làm. Al-Sajdah:
17 (Chương 32).
Một điều chắc chắn rằng, đối với những ai được
vào Thiên Đàng của Allah thì những gì sung sướng,
những gì hưởng thụ trên thế gian trước kia được cho là
tốt nhất, hoàn hảo nhất thì cũng chỉ là sự bần hàn và
hèn mọn nhất so với những gì mà họ được Allah ban bố
ở nơi Thiên Đàng này!!!
َۡ
َ
ٓ
ُ
ُ
َ ‫ك ۡم َو‬
َ ۡ َ َٰ ْ ٓ ُ َ
‫ۡرض‬
ِ ‫جن ٍة َع ۡرض َها ك َع ۡر ِض ٱلس َماءِ َوٱۡل‬
ِ ‫﴿سابِقوا إَِل مغفِرة مِن رب‬
ْ َ َ َ
ُ ُ َ ُٓ ََ َ
ُ ۡ َ َ َ
ۡ
ۡ ُ
‫ٱَّلل ذو‬
‫امنُوا بِٱَّللِ َو ُر ُسلِهوِۦ ذٰل ِك فضل ٱَّللِ يُؤتِيهِ من يشاء و و‬
‫أعِدت ل َِّلِين ء‬
ۡ ۡ َۡ
]23 :‫﴾ [سورة الديد‬٢١ ‫ٱلفض ِل ٱل َع ِظي ِم‬
Hãy thi đua nhau tìm đến sự tha thứ và lòng bao
dung của Thượng Đế các ngươi, hãy thi đua nhau
tìm đến Thiên Đàng của Ngài, nơi rộng bao la như
Chanlyislam

10

trời và đất, một phần thưởng được chuẩn bị dành
cho những người có đức tin nơi Allah và Thiên sứ
của Ngài. Đó là thiên lộc và ân phúc mà Allah sẽ ban
cho ai Ngài muốn, và Ngài là chủ nhân của thiên lộc
vĩ đại. Al-Hadid: 27 (Chương 57).
Quí đồng đạo thân hữu!
Nói đến cuộc sống hưởng thụ nơi Thiên Đàng
thì chúng ta không sao kể hết được những gì tốt đẹp mà
Allah ban cho cư dân nơi đó, và nếu có kể ra hết đi
chăng nữa thì con người chúng ta cũng không thể nào
cảm nhận được hết sự phồn hoa cực lạc của nơi đó.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung nó qua lời
phán ngắn gọn của Allah:
ٗ ِ‫ت نَع‬
ً ‫يما َو ُم ۡل ٗٗك َكب‬
َ ۡ‫ت َثم َر َأي‬
َ ۡ‫﴿ِإَوذَا َر َأي‬
]20 :‫﴾ [سورة النسان‬٢٠ ‫ۡيا‬
ِ
Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc
bất tận và một vương quốc vô cùng vĩ đại. Al-Insan:
20 (Chương 76).
Subhanallah, khi chúng ta nhìn thấy Thiên Đàng
thì chúng ta chỉ sẽ thấy sự bất tận của niềm hạnh phúc
và vui sướng, và chúng ta chỉ có thể nói rằng nó chính
là một vương quốc vô cùng vĩ đại chưa từng có trên thế
gian!
Quí đồng đạo thân hữu,
Chanlyislam

11

Vậy chúng ta còn chừng chờ gì nữa mà không
mau mau quay về với Allah để được Ngài thương xót
thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài.
Tại sao chúng ta lại từ chối lời mời gọi của Ngài
khi Ngài phán bảo:
ُ
َ ‫ك ۡم َو‬
َ ۡ َ ٰ َ ْ ٓ ُ ‫﴿ َو َس‬
]311 :‫جن ٍة﴾ [سورة لل عمرن‬
ِ ‫ارعوا إَِل مغفِرة مِن رب‬
ِ
Các ngươi hay mau mau nhanh chân tìm đến sự
tha thứ và lòng bao dung của Thượng Đế các ngươi,
các ngươi hãy mau mau nhanh chân tìm đến Thiên
Đàng của Ngài. Al-Hadid: 27 (Chương 57).
Quí đồng đạo thân mến,
Chúng ta đừng chờ đợi nữa, hãy mau quay đầu
sám hối với Allah, hãy mau tỉnh ngộ và làm lại từ đầu
khi chúng ta vẫn còn cơ hội. Bởi Allah luôn mở rộng
vòng tay thương xót và nhân từ của Ngài cho những ai
biết quay đầu trở về với Ngài.
َ َ
َ ُ
َ
ً ‫امنُوا ْ تُوبُ ٓوا ْ إ ََل ٱَّللِ ت َ ۡوبَ ٗة ن ُص‬
َ َ‫ِين ء‬
َ ‫يأ ُّي َها ٱَّل‬
ٰ َ ‫وحا َع‬
َٰٓ ﴿
‫َس َر ُّبك ۡم أن يُكفِ َر‬
ِ
َ
ُ
ُ َ َ ۡ ُ َ
َ ‫ك ۡم‬
]8 : ‫جنٰت﴾ [سورة الحريم‬
‫يات ِك ۡم َودُ ۡدخِل‬
ِ ‫عنكم س‬
Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chân
thành quay đầu sám hối với Allah, mong rằng
Thượng Đế của các ngươi sẽ xóa mọi tội lỗi cho các

Chanlyislam

12

ngươi và sẽ thu nhận các ngươi vào Thiên Đàng.
Al- Tahreem: 8 (Chương 66).

Chìa Khóa Thiên Đàng
ُ َ‫م ِْفت‬
َ ْ ‫اح‬
ِ‫اۡلنة‬
Có lời bảo: chìa khóa mở cửa Thiên Đàng là câu
ُ ‫( – " ََّل إلَ ٰـ َه إَّل‬La i la ha il lol loh) “Không
tuyên thệ "‫اَّلل‬
ِ ِ

có Đấng thờ phượng khác ngoài Allah”. Phải khẳng
định rằng đây quả là câu nói đúng thực. Tuy nhiên, nó
phải được hiểu trên phương diện thật đầy đủ bởi lẽ
không phải ai nói câu tuyên thệ này trên môi đều cũng
có thể mở được cánh cửa của Thiên Đàng.
Có người đã hỏi một học giả tên Wahab bin
ُ ‫ " ََّل إلَ ٰـ َه إَّل‬thật sự là chiếc
Munabbih: Có đúng là câu "‫اَّلل‬
ِ ِ
chìa khóa mở cửa Thiên Đàng không? Ông trả lời:
Đúng vậy, nhưng chẳng phải mỗi chiếc chìa khóa đều
có những răng cưa đó sao, nếu như anh dùng cái chìa
có răng thì đương nhiên anh sẽ mở được cửa Thiên
Đàng còn không thì anh không thể.

Đã có rất nhiều di huấn từ Rosul Muhammad 
mách bảo về những cái răng của chiếc chìa khóa này
Chanlyislam

13

ُ ‫ " ََّل إلَ ٰـ َه إَّل‬với sự thành tâm...”, “...bằng
như: “Ai nói: "‫اَّلل‬
ِ ِ
cả trái tim kiên định...”, “y nói nó một cách trung thực
từ con tim...”, và những di huấn khác nữa. Tất cả những
lời di huấn đó đều cho thấy rằng một người để được
vào Thiên Đàng thì không phải chỉ đơn thuần phát ngôn
câu tuyên thệ trên môi mà người nói câu tuyên thệ phải
biết rõ ý nghĩa thực sự của nó, phải có niềm tin kiên
định về nó cho đến chết và phải chân thật biểu hiện
theo ý nghĩa của nó.
Qua tất cả các di huấn về câu tuyên thệ, các học
giả đã rút ra các điều kiện thiết yếu của câu tuyên thệ
khi bảo rằng nó là chiếc chìa khóa mở cửa Thiên Đàng.
Các điều kiện này sẽ là những cái răng cho chiếc chìa
khóa để chủ nhân của nó có thể mở được cánh cửa
Thiên Đàng, không có chúng thì chiếc khóa ấy sẽ trở
nên vô dụng cho chủ nhân của mình.
Dưới đây là bảy điều kiện thiết yếu tạo nên
ُ ‫" ََّل إلَ ٰـ َه إَّل‬:
những chiếc răng cho chiếc chìa khóa "‫اَّلل‬
ِ ِ
1- Sự hiểu biết: Người nói phải thật sự hiểu và biết rõ
ُ ‫ " ََّل إلَ ٰـ َه إَّل‬và nó có nghĩa là
ý nghĩa của câu tuyên thệ"‫اَّلل‬
ِ ِ
sự phủ định tất cả các thần linh ngoài Allah và khẳng
định sự độc tôn và tính duy nhất của Ngài tức không có
Chanlyislam

14

Đấng thờ phượng nào đáng được tôn thờ mà chỉ có
Allah một Đấng duy nhất. Allah phán:
ََ َ
َ َ
َ ُ َۡ َ
ُ َۡ َ َ َ
ُ
ُ َۡ ََ
‫ٱۡل ِق َوه ۡم َي ۡعل ُمون‬
ِ ‫وَّل يمل ِك ٱَّلِين يدعون مِن دونِهِ ٱلش ٰفعة إَِّل من ش ِهد ب‬
٨٦

"...trừ những ai chứng nhận sự thực trong lúc họ
hiểu biết" Zukhruf 43: 86.
Nabi Muhammad  bảo:
َ َ َ َ
ُ
َ َ
َ َْ َ َ َ ُ
ُ َ َ ْ َ
‫اۡلنة)) رواه‬
‫ات َوه َو َي ْعل ُم أن ُه َّل إِل ٰـ َه إَِّل اَّلل دخل‬
‫ من م‬:ِ‫قال َر ُسول اَّلل‬
.‫مسلم‬

“Ai chết trong lúc y biết rõ rằng không có Đấng thờ
phượng nào khác ngoài Allah thì y sẽ được vào Thiên
Đàng” Hadith do Muslim ghi lại.
2- Sự kiên định: Tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ
hay suy diễn, tuyệt đối khẳng định không có Đấng nào
khác đáng được tôn thờ mà chỉ có Allah duy nhất theo
câu tuyên thệ đã chứng nhận, không được lưỡng lự hay
do dự trong một khía cạnh nào cả.
Allah phán:
Chanlyislam

15

َ ْ
ْ َ َ َ
َ
ۡ ۡ
َ ‫وِلِۦ ُثم ل َ ۡم ي َ ۡرتَابُوا ْ َو‬
‫ج ٰ َه ُدوا بِأ ۡم َوٰل ِ ِه ۡم‬
ِ ‫امنُوا بِٱَّللِ َو َر ُس‬
‫إِن َما ٱل ُمؤمِنُون ٱَّلِين ء‬
ُ ََ
َ ُ
ُ َ َ ُ
َ
ۡ ِ ‫نف‬
١٥ ‫يل ٱَّللوِ أ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱلصٰدِقون‬
‫وأ‬
ِ ِ ‫س ِهم ِِف سب‬
"Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của
Ngài rồi không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng
cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho chính đạo của
Allah mới là những người có đức tin. Họ mới đích
thực là những người chân thật" Al-Hujurot 49 : 15.
Câu tuyên thệ không phải chỉ nói bằng lời trên môi mà
còn phải được kiên định trong tim, nếu như phát ngôn
bằng lời nhưng trong tim không tồn tại niềm tin kiên
định thì đó là sự dối trá giả tạo.
Nabi  nói:
ُ ُ َ ََ ُ
َ ‫ أ َ ْش َه ُد أ َ ْن ََّل إلَ ٰـ‬: ‫قَ َال‬
َ ْ ‫اَّلل به َما َعبْد َغ‬
َ ‫ول اَّللِ ََّل يَلْ َق‬
‫ۡي‬
‫س‬
‫ر‬
‫ن‬
‫أ‬
‫و‬
‫اَّلل‬
‫َّل‬
‫إ‬
‫ه‬
ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ
َ َ ََ َ
َ
.‫اۡلنة)) رواه مسلم‬
‫اك فِي ِه َما إَِّل دخل‬
ٍ ‫ش‬
“Tôi chứng nhận không có Đấng thờ phượng nào
khác ngoài Allah và tôi chính là Rosul của Allah, với
hai điều này mà người bề tôi không có sự nghi ngờ về
nó thì y sẽ được vào Thiên Đàng khi y trở về hội ngộ
Allah.” Hadith do Muslim ghi lại.
Chanlyislam

16

3- Sự thừa nhận: Một khi đã biết rõ ý nghĩa và có sự
kiên định trong tim về một điều gì đó thì dĩ nhiên phải
có sự thừa nhận về nó tức người nói phải thừa nhận
những ý nghĩa và nội dung mà câu tuyên thệ chứa
đựng. Nếu ai khẳng định câu tuyên thệ là đúng nhưng
không thừa nhận nó thì đó là kẻ phủ nhận bất tin cho dù
sự không thừa nhận đó chỉ là do sự tự cao tự đại, sự
ương ngạnh ngoan cố hay sự đố kỵ. Allah đã phán bảo
rằng những kẻ không tin tưởng phủ nhận tính duy nhất
của Ngài chỉ vì họ tự cao tự đại một cách ngạo mạn,
Ngài phán:
َ ُ ۡ َ َۡ ُ
َ َ ٓ َ ۡ َُ َ َ ُْٓ َ ۡ ُ
٣٥ ‫ِبون‬
ِ ‫إِنهم َكنوا إِذا قِيل لهم َّل إِلٰه إَِّل ٱَّلل يستك‬
"Quả thật, khi chúng được nhắc rằng: Không có
Thượng Đế nào khác duy chỉ có Allah thì họ lại tỏ ra
ngạo mạn" Al-Soffat 37 : 35.
4- Sự phục tùng mệnh lệnh: Để thể hiện tính độc tôn
của Allah thì cần phải phụng mệnh Ngài một cách tuyệt
đối và trọn vẹn. Sự phục tùng mệnh lệnh là tiêu chuẩn
đích thực, là biểu hiện của đức tin, đức tin được xác
thực qua việc thực thi mệnh lệnh của Allah và từ bỏ
những gì mà Ngài đã nghiêm cấm.
Allah phán:
Chanlyislam

17

َ
َ
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ
ُۡ ُ
ٰ َ ‫ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث‬
‫َو َمن ي ُ ۡسل ِۡم َو ۡج َه ُه ٓۥ إَِل ٱَّللِ َوه َو ُمسِ ن فق ِد ٱستمس‬
ِ‫قِۗ ِإَوَل ٱَّلل‬
ُُۡ َُ َ
٢٢ ‫ور‬
ِ ‫عٰقِبة ٱۡلم‬
"Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng
thời là một người làm tốt thì chắc chắn sẽ nắm được
chiếc cán cứu rỗi vững chắc nhất bởi vì kết cuộc của
mọi việc đều phải trình về cho Allah" Luqman 31 :
22.
5- Sự trung thực: Người nói câu tuyên thệ phải chân
thật với lời tuyên thệ không mang trong lòng sự dối trá
và giả tạo bởi vì người nào nói câu tuyên thệ trên môi
nhưng trong tim lại phủ nhận nó thì đó là những kẻ giả
tạo Munaafiq. Allah đã phán bảo về bản chất của những
kẻ giả tạo như sau:
َ ۡ َ ُ َ ۡ ُُ
َ
َۡ َ ُ ُ
َ
ۡ
١٦٧ ‫ٱَّلل أعل ُم ب ِ َما يَكتُ ُمون‬
‫… َيقولون بِأف َوٰهِ ِهم ما ل ۡي َس ِِف قلوب ِ ِه وم و‬
"…Miệng chúng nói những điều không có thật
trong tim của chúng." Ali I'mron 3 : 167.
6- Tình yêu: Người thực sự tin tưởng chắc chắn sẽ nói
câu tuyên thệ một cách thiết tha bằng cả tình yêu, họ sẽ
cảm thấy thích thú trong viêc thi hành mệnh lệnh theo
đúng ý nghĩa và nội dung của nó và họ có tấm lòng yêu
Chanlyislam

18

mến những người cùng đồng hành với họ trong niềm
tin. Sự biểu hiện tình yêu của một bề tôi đối với
Thượng Đế của mình là y sẵn sàng từ bỏ những dục
vọng của bản thân để thực hiện theo những gì mà Allah
yêu thích, y luôn luôn quy phục theo ý trí của Allah và
một mực tuân thủ theo sự giáo huấn của Rosul
Muhammad .
7- Tâm trong sạch: Người nói câu tuyên thệ chỉ một
lòng một dạ vì Allah duy nhất không chia sẻ hay tổ hợp
cùng với Ngài một thần linh nào khác. Allah phán:
ْ َُُۡ
‫ودؤتوا‬

ْ ُ ٓ
ُۡ َ ْ َُُۡ
َ‫يموا ْ ٱلصلَ ٰوة‬
ُ ‫ِين‬
َ ‫ُمل ِص‬
ُ ِ‫حنَ َفا ٓ َء َودُق‬
َ ‫ني َ ُِل ٱل‬
‫َو َما أم ُِر ٓوا إَِّل ِِلعبدوا ٱَّلل‬
ِ
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٰ َ
٥ ِ‫ِين ٱلقي ِ َمة‬
‫ٱلزكوة و وذل ِك د‬

"Và họ được lệnh chỉ phải thờ phượng riêng Allah,
triệt để thần phục Ngài một cách chính trực..." AlBaiyinah 98 : 5.
Nabi Muhammad  nói:
َ َ َ ْ َ
َ َ
ْ ‫ يَبْتَغ ب َذل َِك َو‬,‫اَّلل‬
ُ ‫َّل إلَ ٰـ َه إَّل‬
ََ َ َ َ
))ِ‫ج َه اَّلل‬
ِ ِ ‫ار من قال‬
ِ ِ
ِ ‫ انل‬.‫إِن اَّلل حرم ع‬: ‫قال‬
.‫أخرجه ابلخارم ومسلم عن عتبان‬

Chanlyislam

19

“Quả thật, Allah đã nghiêm cấm Hỏa ngục đụng tới
َ
những ai nói "‫ "َّل إِل ٰـ َه إَّل اَّلل‬một lòng một dạ vì Ngài.”
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại từ ông Utban.
َ
ُ ‫َّل إلَ ٰـ َه إَّل‬
Tóm lại, chiếc chìa khóa " ‫اَّلل‬
ِ ِ " sẽ không mở
được cánh cửa Thiên Đàng nếu như không có các điều
kiện trên đây làm những chiếc răng cưa cho nó bỡi lẽ
chìa khóa mà không có những răng cưa thì sẽ không
mở được ổ khóa.
Cầu xin Allah làm vững niềm tin của chúng ta và ban
sự dễ dàng cho chúng ta trong việc thể hiện niềm tin
đối với Ngài!
َ َ َٓ َ
َ َ َ َ َ َٗ َ َ َ
َ ٗ َ َ َ َ ۡ ُّ
﴾٢٠١ ‫ار‬
ِ ‫﴿ربنا ءات ِنا ِِف ٱلنيا حسنة و ِِف ٱٓأۡلخِرة ِ حسنة وق ِنا عذاب ٱنل‬
‫حولخر حدع حوانحا أحن الحمد لل حر ِّب ال حعالحم ح‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ل‬


ABU ZAYTUNE USMAN BIN IBRAHIM
Soạn thảo
Chanlyislam

20