એક પિિવાિ છે .

આ પિિવાિના લોકો વિચે બહ

ઓછા
મતભેદ થાય છે . આ પિિવાિના એક વડીલને કાિણ પછૂ યુ .
તેણે !િ! વાત કિી. એ વડીલે ક"ુ ક# , $માિા પિિવાિમા
દિ# ક %યિકતને બે વાત &'(વવામા આવે છે .
એક, નાના )ોય તેને *ેમ કિવો. બે, મો+ા )ોય તેનો આદિ
કિવો. ,િન' દિ# ક %યિકત આ વાત !ાિી િીતે !મ- છે $ને
એ િીતે . વત
/
ન કિ# છે . આ બે 0નયમથ' બ1ા લોકોન' $પે2ા
!ત ો3ા4 5ય છે . એ વડીલે ક"ુ ક# ,િ )ોય ક# કામ, .ો દિ# ક
%યિકતનો િોલ િડ6ા7ન )ોય તો પછી વા1 ો ન આવે.
માિ# 8ુ કિવા9ુ છે ? માિી ક# +લ' .વાબદાિી છે ? એ+:ુ .ો
માણ! !મ; 5ય તો તેને વ<ુ =>ુ ક# લ' પડત' નથ'. તકલ'6ો
?યાિ# . @ભ' થાય છે .યાિ# માણ! બ'5ના કામમા ચA પુ ાત
કિ# છે .
આપણે મો+ા ભાBે બ'5ના કામ Cપિ ન.િ િા('એ છીએ.
Dણે આ (ોEુ કF
G
ુ . આHુ કિીને એણે યોIય નથ' કF
G
ુ . બહ


ઓછા લોકો પોતાના કામ Cપિ ન.િ િા(ે છે . મJ કF
G
ુ એ
બિોબિ છે ? હ

- કKુ L એ મને &ોભે છે ? આ .વાબો .ો
માણ! મેMવ' &ક# તો ,ણા બ1ા !વાલો )લ થ4 5ય.
આપણે બ'5નો ચોકી પ)િ# ો કિીએ છીએ $ને આપણ' 5તને
િ# Nી =કૂ ી દ4એ છીએ.
કો4 કામ ના9ુ નથ'. કો4 કામ મોEુ નથ'. !મ.વા -વ' વાત
એક . છે ક# દિ# ક કામ મ)ાન છે . દિ# ક કામ9ુ મ)??વ છે $ને
દિ# ક કામ .Oિી છે . એક બોP+ ન'કMી 5ય તો આQુ મ&'ન
R+ૂ ી પડ#. બોP+ દ# (ાવમા ભલે !ાવ નાનો િSો પણ તે9ુ કામ
બે વTRનુ ે .ોડી િા(વા9ુ છે . આપણે એ બોP+ન' એ+લે ક#
નાના %યિકતન' કદિ કિીએ છીએ?
તમાિી ઓિ6!મા ક# Uુ કાનમા - %યિકત નાના મો+ા કામ કિ#
છે એ ન )ોય તો 8ુ થાય તેનો તમે કો4 િદવ! 0વચાિ કયVછે ?
,િ )ોય, નોકિી-11 ો )ોય ક# !મા. )ોય, બે વાત યાદ િા(વ'
.ો4એ. એક તો દિ# કના કામનો આદિ કિો $ને બ'Wુ દિ# કને
પોતા9ુ કામ કિવા દો. !ાથો !ાથ તમે એ . કિો - તમાિ#
કિવા9ુ છે .
$મદાવાદના ભિતXુ માિ ભBતે પોતાના ;વનન' એક વાત
!િ! િીતે લ('ને 7-મેલથ' મોકલ' છે . આ.થ' YZ વ3
/

પ)લ# ાન' વાત છે . ભિતભા4નો પ[ુ િા\.ત બ'માિ પડયો.
ડોક+િ# 0નદાન કF
G
ુ ક# િા\.તને મેને]57િ+! છે . બ'માિીના
કાિણે િા\.તન' ^(ો નબMી પડી B4 )ત'. એવો ડિ )તો ક#
કદાચ િા\.તન' ^(ો કાયમ મા+# ચાલ' .&ે. ભિતભા4 $ને
તેમના પ?ન' 5_0` તબ)ન# !તત aચbતામા િ)ત# ા )તા.
િા\.તને બતાવવા ભિતભા4 દવા(ાને Bયા.
(ાનB' દવા(ાનાના વે7િ+bB લો].મા બે!' ભિતભા4
પોતાનો વાિો આવવાન' િા) .ોતા )તા. એવામા એક $પB
$ને $ણ!મWુ દ# (ાતો બાMક દવા(ાનામા cTૂ યો. તેના
)ાથમા $Bિબd'ના પેક# e! )તા. તે બ1ાને પછૂ વા લાIયો ક#
$Bિબd' લેવ' છે ? બાMકને .ો4ને િિ!ેf&ન કાC]+િ Cપિ
બેg# લા માણ!ે િાડ પાડી. Rુ પાછો આવ' Bયો? ચાલ બ)ાિ
ન'કM. તને ના પાડી છે તો પણ ચાPયો આવે છે . બહ

(િાબ
િીતે તેણે બાMકને તતડા%યો.
ભિતભા4એ એ બાMકને પછૂ યુ , તને આ+લ' (િાબ િીતે
((ડાવે છે તો પણ Rુ &ા મા+# $)h આવે છે ? $ણ!મWુ
દ# (ાતા એ બાMક# મો+ી વાત કિી દી1'.
બાMક# ક"ુ ક# , હ

માKુ કામ કKુ L $ને એ તે9ુ કામ કિ# છે . માKુ
કામ છે $Bિબd' વે ચવા9ુ , એ+લે હ

$Bિબd' વેAુ L.
તે9ુ કામ છે મને કાNી =કૂ વા9ુ એ+લે એ મને કાNી =કૂ # છે .
બાMક# વાત આBM વ1ાિી. તેણે ક"ુ ક# હ

$પB L. B4કાલે
માિ# ,િ# .વામા મોiુ થFુ . ,િ# પ)jિયો ?યાિ# માિી મા િડત'
)ત'. મJ તેને પછૂ યુ તો ક"ુ ક# , તાિી aચbતા થત' )ત'. તને ક4
થ4 5ય તો? બાMક# તેન' માને ક"ુ ક# એ કામ તાKુ નથ'. Rુ
,િ9ુ kયાન િા(ે છે , બ1ા મા+# .મવા9ુ બનાવે છે . તાિા
બદલે હ

.મવા9ુ બનાHુ તો તને Bમે? ના Bમે ને? માિી
aચbતા કિવા9ુ કામ ભBવાન9ુ છે . ભBવાન9ુ કામ ભBવાનને
કિવા દ# ને. ભBવાનના કામમા દ(લ કિી& તો ભBવાનને
પણ ન)h Bમે! ભિતભા4 ક)# છે ક# એ બાMક તો આ+લ' વાત
કિીને ચાPયો Bયો પણ મને આ(' \.bદB' કામ લાBે એવો
પાg &'(વાડી Bયો.. હ

!ાવ )Mવો થ4 Bયો. મને 0વચાિ
આ%યો ક# હ

દીકિાન' aચbતા (ો+ી કKુ L. એ માKુ કામ નથ'.
માKુ કામ તો છે તેને બેT+ lી+મે]+ $પ■વવા9ુ , તે9ુ .તન
કિવા9ુ $ને તેને પોતાના દદ
/
મા િા)ત થાય તેવા *ય?ન
કિવા9ુ . હ

માKુ કામ કKુ $ને બ'Wુ કામ -9ુ છે એના Cપિ
છોડી દC. ભBવાને તે9ુ કામ કF
G
ુ . ભિતભા4 $ને
5_0` તબ)ન# ક)# છે ક# એ બાMકન' વાત $મને ;વનના
ડBલે $ને પBલે કામ લાB' છે .
કમ
/
ના 0!mાત મા એક વાત $U` >ય િીતે પણ ક)વ# ામા આવ'
છે . કમ
/
કિ&ો એ+લે 6M તો મMવા9ુ . છે . !નાતન !?ય એ
છે ક# !ાKુ કામ કિ&ો તો !ાKુ 6M મM&ે $ને (િાબ કામ
કિ&ો તો (િાબ 6M પણ મMવા9ુ . છે . તમાિા કામને
ઓM(ો. તમાિા કામને એ].ોય કિો. બ! એ+:ુ તપા!તા
િ)ો ક# માિ# - િોલ ભ.વવાનો છે એ હ

!િ(' િીતે ભ.Hુ L ક#
ન)h?