You are on page 1of 1

BNG BO GI SN PHM VEGA

Cm n qu khch quan tm n sn phm ca Cng Ty chng ti:


STT

QUY CCH SN PHM

/V

N GI

NG GI

ng 16 VEGA

Cy

10,200

50 cy/b

ng 20 VEGA

Cy

14,400

50 cy/b

ng 25 VEGA

Cy

20,400

25 cy/b

ng 32 VEGA

Cy

28,800

25 cy/b

Hp ni 332 (80x80x45) VEGA

Ci

6,300

10 ci/bao nha

Hp ni 442 (100x100x50) VEGA

Ci

8,900

10 ci/bao nha

Hp ni 662 (150x150x80) VEGA

Ci

16,100

5 ci/bao nha

cng tc VEGA

Ci

2,500

25 ci/b

cng tc chng chy VEGA

Ci

3,000

25 ci/b

10 CB VEGA

Ci

4,800

11 Kp ng 16 VEGA

Ci

700

100 ci/bao nha

12 Kp ng 20 VEGA

Ci

800

100 ci/bao nha

13 Kp ng 25 VEGA

Ci

1,000

100 ci/bao nha

14 Kp ng 32 VEGA

Ci

1,900

100 ci/bao nha

15 Ni rng 16 VEGA

Ci

1,000

100 ci/bao nha

16 Ni rng 20 VEGA

Ci

1,200

100 ci/bao nha

17 Ni rng 25 VEGA

Ci

1,600

50 ci/bao nha

18 Ni rng 32 VEGA

Ci

3,100

50 ci/bao nha

19 Co 16 c np VEGA

Ci

2,800

50 ci/bao nha

20 Co 20 c np VEGA

Ci

2,900

50 ci/bao nha

21 Co 25 c np VEGA

Ci

4,400

25 ci/bao nha

22 Co 32 c np VEGA

Ci

6,300

20 ci/bao nha

23 T 16 c np VEGA

Ci

3,500

25 ci/bao nha

24 T 20 c np VEGA

Ci

3,700

25 ci/bao nha

25 T 25 c np VEGA

Ci

5,300

20 ci/bao nha

26 T 32 c np VEGA

Ci

7,000

10 ci/bao nha

27 ch 1-3 ng 20 VEGA

Ci

4,400

10 ci/bao nha

28 ch 4 ng 20 VEGA

Ci

4,600

10 ci/bao nha

29 ch 1-3 ng 25 VEGA

Ci

4,700

10 ci/bao nha

30 ch 4 ng 25 VEGA

Ci

4,900

10 ci/bao nha

31 Ni trn 16 VEGA

Ci

600

25 ci/bao nha

32 Ni trn 20 VEGA

Ci

700

25 ci/bao nha

33 Ni trn 25 VEGA

Ci

1,300

25 ci/bao nha

34 Ni trn 32 VEGA

Ci

1,700

25 ci/bao nha

* n gi trn cha bao gm thu VAT 10%


* Bo gi c hiu lc t ngy 1/9/2012
* Bng gi c th thay i v khng bo trc