You are on page 1of 8

V tr vai tr ca K ton trng trong c ch Kinh t mi

Quy m hot ng kinh t cng ln, sn xut, x hi cng pht trin th ni dung cng tc k ton cng m rng v tr, vai tr ca k ton cng c nng cao, trch nhim, quyn hn ca mi ngi ng u b my k ton l K ton trng ngy cng quan trng I. V tr, vai tr, nhim v, quyn hn ca K ton trng trong cc vn bn php lut ca Vit Nam. K ton l cng c qun l kinh t, ti chnh cn thit cho bt c ch kinh t x hi no. Quy m hot ng kinh t cng ln, sn xut, x hi cng pht trin th ni dung cng tc k ton cng m rng v tr, vai tr ca k ton cng c nng cao, trch nhim, quyn hn ca mi ngi ng u b my k ton l K ton trng ngy cng quan trng. V tr, vai tr ca k ton trng qua cc thi k tuy c bin ng v kinh t, chnh tr nhng vn c quan tm v c xc nh c th trong cc vn bn php lut ca Nh nc, c th k ra nh sau: 1. Thi k t 1946 n 1980: Thi k khi u hnh thnh, xy dng cng c v thng nht h thng k ton Vit Nam. Trong nhng nm u xy dng t nc v khng chin chng Php hot ng ti chnh l phc v cng cuc khng chin cu quc, cng c k ton c hnh thnh ghi chp thu, chi ti chnh s khai ca Chnh ph va bng hin vt, va bng tin. Nm 1948 B Ti chnh ban hnh Ngh nh s 1535VP/TQ ngy 25/9/1948 v Th l thu chi v K ton i cng. y l vn bn php l u tin quy nh v k ton, trong c quy nh chc danh Ch nhim hoc Ph nhim thu, thu chi cc n v trung ng v a phng (nay l K ton trng v Ph k ton trng) c quyn k duyt v kim sot cc hot ng thu, chi, s d thu, d chi v t chc k ton cc hot ng thu, chi ti cc n v kinh t, ngn sch. Ngy 22/10/1961 Chnh ph ban hnh Ngh nh s 175/CP v iu l t chc k ton Nh nc trong c chng III ni v K ton trng v sau 10/9/1970 ban hnh Ngh nh s 176/CP thay th chng III trong iu l t chc k ton Nh nc, trong iu l khng nh: cc c quan, n v, x nghip phi t chc v K ton trng, K ton trng t chc v lnh o cng tc k ton l kim sot vin ca Nh nc t v ti x nghip.Ring lnh vc k ton cc n v d ton B Ti chnh ban hnh Quyt nh s 27/TC/TDT ngy 2/11/1966 v ch k ton Tng hp d ton, trong quy nh cc cp u b nhim K ton trng chu trch nhim t chc cng vic k ton ca n v gip Th trng n v gim c cc hot ng kinh t ti chnh ti n v. 2. Thi k t 1981 n 1990: Thi k hon thin v pht trin h thng k ton Vit Nam. Thi k ny l nhng nm thng kh khn ca nn kinh t Vit Nam, Chnh ph a ra mi bin php thot ra s ngho nn v c xu th tt hu. H thng k ton Vit Nam phi xem xt li ph hp vi s pht trin a dng ca nn kinh t, c bit ch n vic pht trin kinh t tp th v kinh t t nhn. u nm 1984 B Ti chnh t chc thnh cng hi ngh K ton trng ton quc ln th nht rt ra nhiu bi hc kinh nghim quan trong trong vic thc hin chc nng, nhim v ca K ton trng. T kt qu trn B Ti chnh trnh Chnh ph, trnh Quc hi k Lnh s 06/LCP/HNN ngy 20/5/1998 cng b Php lnh K ton v Thng k Chnh ph ban hnh Ngh nh s 25/HBT ngy 18/3/1989 iu l t chc k ton Nh nc v sau B Ti chnh ban hnh hng lot ch k ton mi. Trong php lnh Ngh nh cng nh CKT quy nh rt r v tr, vai tr ca k ton trng l gip Gim c x nghip t chc ch o thc hin ton b cng tc k ton thng k, thng tin hot ng kinh t v hch ton kinh t, ng thi lm nhim v kim sot kinh t ti chnh ca nh nc ti x nghip. Vic b nhim k ton trng l do gim c x nghip ngh, cp c thm quyn b nhim Gim c quyt nh sau khi c s tho thun ca k ton trng cp trn. K ton trng c hng mc lng quy nh cho Ph Gim c v cc quyn li khc nh Ph Gim c x nghip. 3. Thi k t 1991 n nay: Giai on ny ci cch i mi h thng k ton theo nn kinh t th trng, hi nhp quc t pht trin h thng dch v k ton, kim ton ca Vit Nam. Giai on ny hnh thnh 2 cng ty dch v k ton, kim ton c lp (thng 5/1991) l VACO v AASC, Hi K ton Vit Nam ra i thng 4/1994. iu khng nh k ton, kim ton c l 1 ngh nghip mang tnh k thut chuyn su, hot ng k ton tr thnh 1 loi dch v k thut cao trong nn kinh t th trng. Tip theo B Ti chnh trnh Chnh ph n ci cch h thng k ton doanh nghip v ngy 11/11/1995 B Ti chnh ban hnh CKT doanh nghip, thng 11/1997 c php ca Chnh ph B Ti chnh t chc thnh cng hi ngh quc t v k ton, kim ton, bn b quc t bit n s hot ng mnh m ca k ton, kim ton Vit Nam. T nm 1999 n 2003 B Ti chnh ban hnh hn 20 chun mc k ton doanh nghip, n nay l 26 chun mc k ton. Ngy 17/6/2003 Quc hi thng qua Lut k ton, ngy 31/5/2004 Chnh ph ban hnh Ngh nh 128/2004/N-CP hng dn thi hnh Lut k ton trong lnh vc k ton Nh nc, Ngh nh 129/2004/N-CP hng dn thi hnh Lut k ton trong hot ng kinh doanh. c bit Lin B Ti chnh B LTBXH ban hnh Thng t s 13/2005/TTLT-BTC-BLTBXH ngy 7/12/2005 hng dn tiu chun, iu kin, th tc b nhim, bi min, thay th v xp lng KTT, ph trch k ton trong cc t chc hot ng kinh doan; Lin B Ti chnh Ni v ban hnh Thng t s 20/2005/TTLT-BTC-BNV hng dn tiu chun, iu kin, th tc b nhim, bi min, thay th v xp ph cp KTT, ph trch k ton trong lnh vc k ton Nh nc. II: nh gi thc trng v v tr, vai tr KTT, kinh nghim rt ra thc hin tt vai tr, v tr KTT. 1. nh gi thc trng v v tr, vai tr ca KTT 1.1. Kt qu t c: Mt l: Thnh cng ln nht l t duy nhn thc ca phn ln cn b lnh o n v v vai tr, v tr ca KTT khng thun tu ch l cng vic ghi chp phn nh nghip v kinh t, cng vic gi tin, kho s, lp bo co ti chnh m KTT thc s l ngi t chc thng tin kinh t ti n v, kim tra gim st cc hot ng kinh t, gip lnh o n v phn tch kinh t a ra quyt nh qun l: KTT c tha nhn l tr th c lc trong phn tch nh gi hiu qu

hot ng ca n v; Hai l: Mi quy nh php l v chc nng, nhim v, tiu chun, iu kin, trch nhim, quyn hn, quyn li ca KTT u c c th r rng to iu kin cho KTT pht huy mi tim nng ca KTT; Ba l: i ng KTT ngy cng ng v s lng, c bn lnh vng vng x l cng vic c cht lng, hiu qu cao, c o to c h thng, c thc o tiu chun iu kin b nhim, c trang b h thng kin thc nghip v thng nht, n nh thng qua h thng php lut v k ton, h thng CMKT v cc CKT. T lm cho KTT c ngh lc, t tin, bng quyt tm, tr tu hon thnh nhim v c giao. Chng t ho c nhiu KTT tr thnh nh lnh o trong cng v lp php, qun l nh nc, qun l doanh nghip gii hay nhng chuyn gia t vn hnh ngh k ton c uy tn trong v ngoi nc; Bn l: iu ng qu l phn ln KTT l tm gng v gi vng t cch v o c ngh nghip k ton: Chnh trc, khch quan, thn trng, t cch ngh nghip, bo mt v tun th ch ti chnh k ton quy nh. ng thi, h chnh l ngi dm u tranh chng tham , lng ph, chng tiu cc, gi gn bo v ti sn ca Nh nc, ca tp th; Nm l: KTT l u mi l ngi trc tip o to bng mi trng thc tin sn sinh ra nhiu cn b k ton c nng lc chuyn mn, nghip v tt, o c tc phong ngh nghip vng vng; Su l: KTT l ngi tin phong thc hin cng tc hin i ho, c gii ho cng tc k ton, trin khai thc hin cc chng trnh phm mm k ton, m bo s liu k ton minh bch, cng khai, tit kim sc lao ng trong thc hin cng vic k ton c s; 1.2 Mt s tn ti: Th nht: Trn thc t mt s t n v trong k c mt s lnh o n v cn v tnh hoc c tnh cha hiu ng v v tr, chc nng, nhim v ca KTT; Ngi ta cho rng KTT cng nh cc Trng phng nghip v khc hoc khng ngang vi Trng phng nghip v, ch l ngi qun l b phn ghi chp s k ton, tng hp s liu phc v lp bo co ti chnh. Do vy, vic s dng cng c k ton, s dng s liu k ton tnh ton hiu qu kinh doanh, gip lnh o n v a ra quyt nh qun l cha c quan tm ch ; c lc, c ni cng c k ton b bung lng, b coi nh, v th v tr, vai tr ca KTT khng c pht huy. Mt s n v khc coi v trm vai tr ca KTT l ni tnh ton ch bin s liu bin l thnh li, c th ngu to tnh hnh, che du sai st khim khuyt trong SXKD, hot ng ca n v. Th hai: Trong thc t cho thy KTT x, phng, th trn ch khong 5% c trnh i hc, 50% trnh trung cp, cn li l s cp hoc khng c o to nghip v k ton. Hin nay c nc ch c 1.304 ngi c cp chng ch trong nc, 88 ngi c cp chng ch nc ngoi v hnh ngh k ton, kim ton, chim 1 t l ht sc nh trong lc lng ng o lm k ton v lm KTT. iu c th khng nh tnh chuyn nghip trong hot ng ngh nghip k ton l cha cao cng nh hng ti v tr, vai tr ni chung ca KTT; Th ba: Thc trng hin nay phn ln KTT c phng php cng tc tt kt qu cng tc rt cao, tuy nhin 1 b phn KTT vn c phng php cng tc cha tt do vy, v tr vai tr ca h cha c coi trng. Mt s KTT ch bit chuyn mn phi gii ngha l t chc chng t, s, bo co ti chnh phi chnh xc, ng ch , phi kp thi. Nu nh vy th phng php cng tc ch mi ng 1 phn. Phng php ng ngoi chuyn mn, nghip v phi tuyn truyn mi ngi hiu cng vic ca mnh, phi tranh th s lnh o ca cp trn, phi phi hp cng tc tt vi cc phng ban nghip v, phi quan tm n cng tc khc (cng on, on thanh nin ph n...) ca c quan v khng qun quan tm n gia nh mnh na. Nh vy mi gi l phng php cng tc tt. Ngoi ra KTT phi thng xuyn b tc kin thc x hi, kin thc tip th, giao tip. Th t: Hin nay hot ng ca KTT cha lm ht chc nng, nhim v v trch nhim ca mnh, nghip v chuyn mn gii nhng kin thc phn tch li khng c pht huy, c bit l cc KTT cc c quan hnh chnh, n v s nghip. Chnh v vy, tham mu gip lnh o n v a ra quyt nh qun l ph hp l cha nhiu. Thm ch mt s phng ti chnh k ton cha t chc b phn phn tch hot ng kinh t ti chnh ca n v s dng s liu k ton c hiu qu nht, bin s liu k ton thnh s liu bit ni; Th nm: Vic o to, bi dng KTT cng cn nhiu hn ch. Nh nc mi tp trung o to kin thc ban u qua trng i hc, Trung cp hoc o to tiu chun, chuyn mn nghip v, iu kin b nhim KTT. Vic cp nht kin thc mi v kinh t, ti chnh, k ton, kim ton hng nm cho KTT ca cc ngnh, cc cp cha c thc hin thng xuyn; Chng ta mi dng li vic ph bin ch mi vo cc t c CKT mi ban hnh hoc qua sinh hot CLB, hi ngh nghip. V vy, b tc kin thc nghip v thng xuyn, kp thi cho KTT cha c hiu qu v cha tt, phi xem xt c l tiu chun b nhim li KTT; Th su: Trong thi i ngy nay l thi i c gii ho, hin i ho. Trong hot ng k ton hn lc no ht phi c tin hc ho, xy dng chng trnh phn mm k ton p dng cc khu nghip v k ton, t t chc li b my k ton, tit kim cng sc lao ng cho ngi lm k ton. Mt s KTT cha quan tm nhiu n vn ny, nhiu n v cn lm k ton th cng hoc c p dng phn mm ch l cc b b phn ti chnh k ton m cha ni mng trong ton n v cc phng ban khc cng s dng s liu k ton, lnh o n v k duyt chng t, s, bo co ti chnh trn my; 2. Bi hc kinh nghim. T nh gi thc trng v nhng kt qu t c v tn ti v v tr, vai tr ca KTT trong c ch kinh t hin nay, chng ta c th rt ra 1 s bi hc kinh nghim sau: 2.1. KTT l ngi hn ai ht phi c ch tm v k ton v phi rn luyn c tnh o c ngh nghip k ton. o c ngh nghip k ton khng ch n thun l o c ca cn b, cng nhn vin chc m bao gm c phm cht ca ngh nghip k ton theo nguyn tc c bn: c lp, chnh trc, khch quan, nng lc chuyn mn, tnh thn trng, tnh bo mt, t cch ngh nghip, tun th php lut quy tc, chun mc nghip v; 2.2. KTT trc ht phi l ngi yu ngh k ton v sau cn phi lm cho ngi khc bit v k ton v cng yu ngh k ton. Thc tin cho thy KTT c yu ngh th mi c hng th hnh ngh (c mu ngh nghip) th mi pht trin ti nng v mi c hiu qu trong vic t chc thc hin cng tc k ton. iu ny xut pht t nguyn l T

tng l gc, sng kin l hoa, hiu sut l qu. T vic yu ngh KTT mi c hoi bo pht trin ngh nghip c nh hng lu di, mc tiu v trc mt pht huy cng tc k ton n v mnh. Ngoi ra KTT cng phi lm cho ngi khc trc ht l ng nghip ca mnh yu ngh thng qua tuyn truyn v vic lm hng ngy ca mnh. C nh vy mi to ra 1 tp th yu ngh, cng tc k ton mi tt v pht huy v tr, vai tr ca KTT; 2.3. X hi tha nhn k ton l mt ngh, KTT l ngi ng u t chc hot ng ngh nghip, hot ng dch v k ton ti mt n v c s. Do vy, cn phi nng cao tnh chuyn nghip trong hot ng k ton m trc ht KTT phi rn luyn v k nng chuyn mn nghip v c x hi tha nhn thng qua phi c chng ch hnh ngh k ton. chnh l thc o cht lng ngh nghip ca KTT; 2.4. KTT cn lun cp nht kin thc, trau di nghip v t o to mnh tr thnh ngi c chuyn mn su p ng mi yu cu v hon thnh nhim v c giao. KTT cn thc hin ng quyn hn ca mnh l ngi tham mu gip th trng n v kim tra gim st ti chnh ca n v, phi lun u tranh bo v ci ng, chng li nhng hnh vi vi phm quy ch ti chnh k ton chng tham , tham nhng ti sn ca nh nc, ca tp th. y chnh l bn lnh ngh nghip ca KTT; 2.5. KTT nn trnh sa vo cng vic s v hng ngy nh tip khch, giao tip khch hng, k giy t nh, l... cn phn loi cng vic, u quyn cho cp ph hoc t trng cc t chuyn mn x l. KTT nn tp trung vo nghin cu phn tch s liu k ton, tham mu cho lnh o n v a ra quyt nh qun l ph hp, tng kt nh gi rt kinh nghim cng tc, tuyn truyn ph bin chnh sch kinh t, ti chnh, k ton, o to bi dng kin thc v kinh nghim cho cn b cp di. Xc nh hiu qu cng tc ca KTT khng ch xc nh hiu qu cng vic c th phng (ban) ti chnh k ton m l ton ngnh, cp trn, cp di, tc ng trong vic nng cao nng sut, hiu qu hot ng ca n v, kin tham mu xut c gi tr; 2.6. KTT cng cn rn luyn c phng php cng tc tt, su st thc t, thc quan h qun chng, to dng phong tro thi ua v tham gia nhit tnh cc cng tc khc. III. Mt s nh hng pht huy v tr, vai tr KTT trong c ch kinh t hin nay 1. Tng kt, nh gi v i ng k ton hin nay k c s lng v cht lng hot ng theo di cp nht s liu tnh hnh v KTT. Cn b k ton cc ngnh, cc cp, TW v a phng; 2. B sung, hon thin h thng vn bn php lut quy nh v chc nng, nhim v, tiu chun, quyn li cho KTT, ph trch k ton v ngi lm k ton v ngi c thu lm KTT, c bit l trong Lut K ton, Ngh nh Chnh ph v Thng t hng dn ca B Ti chnh; 3. Quy nh c th v o c ngh nghip ca ngi lm k ton, ngi lm KTT trong c ch kinh t hin nay trong iu kin ph hp vi tng thnh phn kinh t v tng lnh vc hot ng ca nh nc v hot ng kinh doanh; 4. Nng cao tnh chuyn nghip v chuyn mn, nghip v ca KTT. Xc nh mc chuyn mn nghip v ca KTT tng cp qun l, xem xt t chc thi tuyn cp chng ch hnh ngh cho KTT c trnh chuyn mn nghip v cao; 5. Thng xuyn t chc cp nht kin thc o to bi dng chuyn mn nghip v cho KTT thng qua Hi ngh nghip, cc Trng i hc bng cc kin thc bt buc theo s tit quy nh hoc t nghin cu trn mng thng tin in t hoc sch, bo, tp ch...; 6. T chc sinh hot si ni, c hiu qu thit thc cc hot ng ca KTT nh: Kim tra cho KTT, thi KTT gii, thi kin thc KTT ton ngnh tng cp qun l./.

PGS.TS Phm Vn ng Ph v trng V CKT & KT - B Ti chnh

1.

K ton trng v nhng iu cn bit

1. V tr c a k ton tr ng

Ke toan tr ng l thnh vin c a Ban gim c, l ng i c b nhi m ng u b ph n k ton, ng i ch o chung v tham m u chnh cho lnh o v ti chnh v cc chi n l c ti chnh, k ton cho doanh nghi p. K ton tr ng l ng i hng d n, ch o, ki m tra, i u ch nh nhng cng vi c m cc k ton vin lm sao cho h p l nh t (c l i cho doanh nghip m v n h p php).
Lu t K ton c Qu c h i Vi t Nam thng qua nm 2003 v c hi u l c k t ngy 1/1/2004 quy nh tiu chu n i vi k ton tr ng l ph i c trnh i h c v chuyn mn, nghi p v k ton v 2 nm kinh nghi m, ho c trnh trung c p v 3 nm kinh nghi m (tr c y quy nh cng l 3 nm kinh nghi m); n v Ke toan b t bu c ph i b tr ng i lm k ton tr ng ho c thu ng i lm k ton tr ng K ton tr ng lun ng d i, lm vi c d i quy n Gim c Ti chnh (CFO). K ton tr ng ph trch t t c cc nhn vin k ton nh k ton ti chnh, k ton qu n tr , k ton t ng h p, k ton chi ti t. Nhi u cng ty hi n khng b nhi m k ton tr ng. 2. Quy nh chung v K ton tr ng

i u 52 c a Lu t k ton quy nh v K ton tr ng nh sau: 1. K ton tr ng c nhi m v t ch c th c hi n cng tc k ton trong n v k ton theo quy nh t i i u 5 c a Lu t ny. 2. K ton tr ng c a c quan nh n c, n v s nghi p, t ch c c s d ng kinh ph ngn sch nh n c, n v s nghi p, t ch c khng s d ng kinh ph ngn sch nh n c v doanh nghi p nh n c ngoi nhi m v quy nh t i kho n 1 i u ny cn c nhi m v gip ng i i di n theo php lu t c a n v Ke toan gim st ti chnh t i n v k ton. 3. K ton tr ng ch u s lnh o c a ng i i di n theo php lu t c a n v k ton; tr ng h p c n v k ton c p trn th ng th i ch u s ch o v ki m tra c a k ton tr ng c p trn v chuyn mn, nghi p v . 4. Tr ng h p n v k ton c ng i ph trch k ton thay k ton tr ng th ng i ph trch Ke toan ph i c cc tiu chu n quy nh t i kho n 1 i u 50 c a Lu t ny v ph i th c hi n nhi m v , trch nhi m v quy n quy nh cho k ton tr ng. 3. Tiu chu n v i u ki n c a k ton tr ng Cc quy nh v Tiu chu n v i u ki n c a k ton tr ng c quy nh chi ti t trong i u 53 c a Lu t k ton nh sau: 1. K ton tr ng ph i c cc tiu chu n sau y: a) Cc tiu chu n quy nh t i kho n 1 i u 50 c a Lu t ny; b) C chuyn mn, nghi p v v k ton t b c trung c p tr ln; c) Th i gian cng tc th c t v Ke toan t nh t l hai nm i v i ng i c chuyn mn, nghi p v v k ton t trnh i h c tr ln v th i gian cng tc th c t v k ton t nh t l ba nm i v i ng i c chuyn mn, nghi p v v k ton b c trung c p. 2. Ng i lm k ton tr ng ph i c chng ch qua l p b i d ng k ton tr ng. 3. Chnh ph quy nh c th tiu chu n v i u ki n c a k ton tr ng ph h p v i t ng lo i n v k ton. 4. Trch nhi m v quy n c a k ton tr ng Cc trch nhi m v quy n c a k ton tr ng (i u 54, Lu t K ton) g m: 1. K ton tr ng c trch nhi m: a) Th c hi n cc quy nh c a php lu t v k ton, ti chnh trong n v k ton; b) T ch c i u hnh b my k ton theo quy nh c a Lu t ny; c) L p bo co ti chnh. 2. K ton tr ng c quy n c l p v chuyn mn, nghi p v k ton. 3. K ton tr ng c a c quan nh n c, n v s nghi p, t ch c c s d ng kinh ph ngn sch nh n c, n v s nghi p, t ch c khng s d ng kinh ph ngn sch nh n c v doanh nghi p nh n c, ngoi cc quy n quy nh t i kho n 2 i u ny cn c quy n: a) C ki n b ng vn b n v i ng i i di n theo php lu t c a n v k ton v vi c tuy n d ng, thuyn chuy n, tng l ng, khen th ng, k lu t ng i lm k ton, th kho, th qu ; b) Yu c u cc b ph n lin quan trong n v k ton cung c p y , k p th i ti li u lin quan n cng vi c k ton v gim st ti chnh c a k ton tr ng; c) B o l u ki n chuyn mn b ng vn b n khi c ki n khc v i ki n c a ng i ra quy t nh; d) Bo co b ng vn b n cho ng i i di n theo php lu t c a n v k ton khi pht hi n cc vi ph m php lu t v ti chnh, k ton trong n v ; tr ng h p v n ph i ch p hnh quy t nh th bo co ln c p trn tr c ti p c a ngi ra quy t nh ho c c quan nh n c c th m quy n v khng ph i ch u trch nhi m v h u qu c a vi c thi hnh quy t nh .

NGH NH CA CHNH PH S 129/2004/N-CP NGY 31 THNG 5 NM 2004 QUY NH CHI TIT V HNG DN THI HNH MT S IU CA LUT
1.

K TON P DNG TRONG HOT NG KINH DOANH iu 37. B tr, bi min k ton trng Cn c khon 2 iu 48 ca Lut K ton, vic b tr, bi min k ton trng c quy nh nh sau: 1. Tt c cc n v k ton quy nh ti khon 1 iu 2 ca Ngh nh ny u phi b tr ngi lm k ton trng, tr Vn phng i din ca doanh nghip nc ngoi hot ng ti Vit Nam, h kinh doanh c th v t hp tc quy nh ti im h, k khon 1 iu 2 ca Ngh nh ny khng bt buc phi b tr ngi lm k ton trng m c php c ngi ph trch k ton. 2. Khi thnh lp n v k ton phi b tr ngayngi lm k ton trng. Trng hp khuyt k ton trng th cp c thm quyn phi b tr ngay k ton trng mi. Trng hp cha c ngi c tiu chun v iu kin b nhim k ton trng th phi c ngi ph trch k ton hoc thu k ton trng. i vi doanh nghip nh nc, cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, doanh nghip c vn u t nc ngoi v hp tc x ch c c ngi ph trch k ton trong thi hn ti a l mt nm ti chnh, sau phi b tr ngi lm k ton trng. 3. Vic b tr, bi min k ton trng c thc hin theo quy nh ca php lut i vi tng loi hnh doanh nghip. 4. Khi thay i k ton trng, ngi i din theo php lut ca n v k ton phi t chc bn giao cng vic v ti liu k ton gia k ton trng c v k ton trng mi, ng thi thng bo cho cc b phn c lin quan trong n v v cho ngn hng ni m ti khon giao dch bit h, tn v mu ch k ca k ton trng mi. K ton trng mi chu trch nhim v cng vic lm ca mnh k t ngy nhn bn giao cng vic. K ton trng c vn phi chu trch nhim v tnh chnh xc, y , khch quan ca thng tin, ti liu k ton trong thi gian mnh ph trch. iu 38. Tiu chun v iu kin ca k ton trng Cn c iu 53 ca Lut K ton, tiu chun v iu kin chuyn mn ca k ton trng c quy nh nh sau: 1. Ngi c b tr lm k ton trng phi c cc tiu chun sau: a) K ton trng ca n v k ton quy nh ti im a, b, c, e khon 1 iu 2 ca Ngh nh ny phi c chuyn mn, nghip v v k ton t trnh i hc tr ln v c thi gian cng tc thc t v k ton t nht l hai nm. Trng hp c chuyn mn, nghip v v k ton trnh cao ng th thi gian cng tc thc t v k ton t nht l ba nm; b) K ton trng ca n v k ton quy nh ti im d, , g, i khon 1 iu 2 ca Ngh nh ny phi c chuyn mn, nghip v v k ton t bc trung cp tr ln v c thi gian cng tc thc t v k ton t nht l ba nm; c) K ton trng ca n v k ton c cc n v k ton trc thuc v k ton trng Tng cng ty nh nc phi c trnh chuyn mn,

nghip v v k ton t trnh i hc tr ln v c thi gian cng tc thc t v k ton t nht l nm nm. 2. Ngi c b tr lm k ton trng phi c cc iu kin sau y: a) Khng thuc cc i tng khng c lm k ton quy nh ti iu 51 ca Lut K ton; b) qua lp bi dng k ton trng v c cp chng ch bi dng k ton trng theo quy nh ca B Ti chnh. Ghi ch : (cng trong ngh nh ny) iu 2. i tng p dng Cn c im c, d, , e khon 1 iu 2 ca Lut K ton, i tng p dng Ngh nh ny l cc t chc, c nhn sau y: 1. Cc t chc hot ng kinh doanh gm: a) Doanh nghip nh nc; b) Cng ty trch nhim hu hn; c) Cng ty c phn; d) Cng ty hp danh; ) Doanh nghip t nhn; e) Doanh nghip c vn u t nc ngoi; g) Chi nhnh ca doanh nghip nc ngoi hot ng ti Vit Nam; h) Vn phng i din ca doanh nghip nc ngoi hot ng ti Vit Nam; i) Hp tc x; k) H kinh doanh c th v t hp tc. 2. Ngi lm k ton; ngi hnh ngh k ton; ngi khc c lin quan n k ton thuc hot ng kinh doanh.

K Ton Trng Tn Cng ty: Cng ty CP T&PT Cng ngh Bc Nhy Vit (TABViet) S lng tuyn: 1 Lnh vc ngnh ngh: - Tm vic lm, tuyn dng Cng ngh thng tin - Tm vic lm, tuyn dng Ti chnh/K ton/Kim ton (http://www.timviecnhanh.com/vieclam/tuyendung/47/tai-chinh-ke-toankiem-toan.html) a im lm vic: M t cng vic: Ph trch chung, t chc qun l, iu hnh mi hot ng lin quan n chc nng, nhim v ca phng K ton v cc Cng vic Hnh chnh lin quan nh s ch o BG Thit lp mc tiu ca phng theo mc tiu ca Cng ty Lp k hoch chi tit cng vic Phng TC-KT T chc cng tc k ton theo ng ch , chun mc k ton do Nh nc

ban hnh T chc vic lp cc bo co k ton, thng k, bo co ti chnh, bo co qun tr, bo co thu theo quy nh ca Nh nc v yu cu qun l ca Cng ty T chc trin khai thc hin k hoch ca Phng TC-KT iu phi nhn/vt lc xc tin vic trin khai vic thc hin cng vic ng vin v n c nhn vin thc hin cng vic c giao Phn hi cc vn /vng mc khng gii quyt c ti cp phng cho bn hu quan Theo di v kim tra vic thc hin v kt qu ca cng tc lp bo co k ton ti chnh v qun tr Theo di cc nghip v k ton c ghi nhn trn S ci; m bo rng cc nghip v ny c hch ton ng ti khon & trt t thi gian; v cc chi phi c phn b ng theo i tng v thi gian Ci tin Quy trnh hch ton theo kp & ph hp vi thay i v pht trin ca cng ty o to v hng dn cp di v nghip v k ton v gii quyt cc vn chuyn mn pht sinh nh gi thnh tch lm vic ca nhn vin nh gi hiu qu hot ng ca phng Theo di, kim sot cc bo co k ton cc hp ng u t lin doanh lin kt/n v trc thuc Xy dng cm nang o to v ti liu o to nhn vin trong phng Tin hnh o to v b tr li cu trc nhn s theo hng chuyn nghip ha chc danh nh hng pht trin ngh nghip cho nhn vin K nng cng vic: - K nng vi tnh tt ( word, excel, power point..) - Kh nng phn tch bo co - Tinh thn tp th, sing nng, cn thn, tht th, sn sng nhn nhim v c giao, linh hot trong cng vic. - C trch nhim trong cng vic. - Kinh nghim 3 nm lm K ton tng hp Trnh : i hc Kinh nghim: 3 nm Hnh thc lm vic: Nhn vin chnh thc Mc lng: 5-8 triu Thi gian th vic: 2 thng Cc ch khc: - Ch theo chnh sch ca cng ty.

Yu cu h s: - n xin vic lm. - S yu l lch. - Bn sao h khu, CMND v cc bng cp c lin quan. - Giy khm sc khe. Hn np h s: 31.03.2011