You are on page 1of 1

FORMAT PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 1,2013

SEMESTER ASSESSMENT TOPIC WHOLE NUMBERS NUMBER PATTERNS AND SEQUENCES I 1 FRACTIONS DECIMALS PERCENTAGES BASIC MEASUREMENTS 2 3 II 4 5 MINI PROJECT INTEGERS ALGEBRAIC EXPRESSIONS LINES AND ANGLES POLYGONS PERIMETER AND AREA SOLID GEOMETRY FINAL EXAM TOTAL 40% 100% 20% 20% 10% 10% PNG

NOTA 1 1.1. KAEDAH PENTAKSIRAN PELAJAR BOLEH DIJALANKAN DALAM BENTUK PEMERHATIAN, LISAN ATAU BERTULIS (KUIZ / UJIAN) DAN SEBAGAINYA. 1.2. BILANGAN EVIDEN / KUIZ BERGANTUNG KEPADA KESESUAIAN MASA. 1.3. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PELAJAR DIGALAKKAN SEMASA PENGAJARAN 1.4. SETIAP EVIDEN MESTI MENGANDUNGI SEKURANG-KURANGNYA 5 ITEM. 1.5. PELAJAR AKAN DIKIRA MENGUASAI SESUATU EVIDEN APABILA MENJAWAB DENGAN BETUL LEBIH DARIPADA SEPARUH BILANGAN ITEM YANG DIUJI BAGI EVIDEN TERSEBUT. 1.6.

NOTA 2: KRITERIA MINI PROJECT (BAND 6) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. PERLU ADA TAJUK AKTIVITI TUNJUKKAN LANGKAH DEMI LANGKAH PENYELESAIAN KEPADA AKTIVITI SUMBER RUJUKAN BOLEH DIPEROLEH DARIPADA MODUL KAM1, INTERNET ATAU SEBAGAINYA 2.5. MENGANDUNGI ELEMEN INOVASI / PENEMUAN BARU 2.6. MERENTASI SEMUA TAJUK MATEMATIK TINGKATAN 1