You are on page 1of 74

Dr Ferdynand BARBASIEWICZ KLAWITERAPIA, KLAWIPUNKTURA I KLAWIPRESURA W HOLISTYCZNYM USPRAWNIANIU CZOWIEKA.

* - ilo zaburze i jednostek chorobowych I. KLAWITERAPIA W ODREAGOWANIU PSYCHOLOGICZNYM I NERWOWYM 1. Nerwice i uwarunkowania 2. Co to jest klawiterapia? 3. Inspiracje klawiterapii. 4. Krytycznie o niektrych metodach refleksoterapii. 5. Reanimacja przy omdleniu, zapaci, i utracie przytomnoci. 3* 6. Pierwsza szybka pomoc w sytuacjach krytycznych. 7. Zaburzenia emocjonalne w dezorganizacji psychofizjologicznej, neurofizjologicznej, enzymatycznej, hormonalnej, czynnociowej i fizycznej. Algorytmy i sie czynnoci w odreagowaniu nerwowego ukadu korowego, 8. orodkowego i obwodowego. 9. Homogenom i matryce genotypw w antropo i biocybernetyce. 10 Zmiany enzymatyczne i hormonalne w procesie starzenia a odmadzanie si. 11 Znoszenie zaburze psychologicznych, nerwic, neurastenii i psychoz 74* 12 Znoszenie UZALENIE (palenie, alkoholizm, narkomania, lekozaleno i inne. 4* Znoszenie zaburze charakterologicznych, wolicjonalnych, uczuciowych i 13 poznawczych osobowoci czowieka. 14 wiczenia ruchowe. 15 Czynniki rodowiskowe w yciu czowieka. 16 upie w diagnozie klawiterapii. 17 Skra w diagnozie klawiterapii. 18 Zaburzenia, zaniki oraz regulacja i wzbudzanie przewodnictwa nerwowego. 19 Oczyszczenie, odtrucie organizmu i zaktywizowanie ukadu limfatycznego. 20 Przed operacyjne odreagowanie organizmu dla celw chirurgicznych. II. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU BLU, NEURALGII I PORAE 1. Bl i neuralgie - uwarunkowania. 2. Algorytm i sie czynnoci w znoszeniu blu. 23* 3. Algorytm i sie czynnoci w znoszeniu neuralgii i nerwoblw. 35* 4. Algorytm i sie czynnoci w znoszeniu porae. 26* 5. Inne choroby neurologiczne. 35* III KLAWITERAPIA W SCLEROSIS MULTIPLEX (SM). 1. Sclerosis multiplex objawy chorobowe i uwarunkowania. 2. Uproszczony algorytm i sie czynnoci w wywoywaniu remisji. 3. Ekonomika i granice zdrowego rozsdku. IV KLAWITERAPIA W ODBUDOWIE ODPORNOCI I ZNOSZENIU INFEKCJI DRG ODDECHOWYCH 1. Odbudowa odpornoci i znoszenie infekcji. 2* 2. Drogi oddechowe oglnie znoszenie zaburze. 15* 3. Grne drogi oddechowe. 14* 4. Struny gosowe. 3* 5. Gos. 7*

6. Mowa. 6* 7. Zatoki. 5* 8. Gardo oglnie. 11* 9. Krta oglnie. 6* 10 Tchawica. 1* 11 Oskrzele. 4* 12 Puca 19* V. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE UKADU TRAWIENNEGO 1. Ukad trawienny - oglnie 34* 2. Gruczoy linowe 4* 3. Jama ustna 10* 4. Jzyk 8* 5. Zby 8* 6. Dzisa 7* 7. Przeyk 7* 8. Jama brzuszna oglnie 13* 9. Nadbrzusze oglnie 2* 10 odek 13* 11 Woreczek ciowy 8* 12 Wtroba 9* 13 Zapalenie otrzewnej 1* 14 Trzustka 4* 15 Podbrzusze 2* 16 Jelita oglnie 16* 17 Dwunastnica 17* 18 Jelito grube 16* 19 Odbytnica 12* VI. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE UKADU MOCZOWEGO I PCIOWEGO 1. Ukad moczowy oglnie 18* 2. Nerki 6* 3. Moczowd 1* 4. Pcherz moczowy 5* 5. Cewka moczowa 3* 6. Narzdy pciowe oglnie 11* 7. Narzdy pciowe mskie oglnie 6* 8. Narzdy pciowe mskie zewntrzne 5* 9. Jdra i najdrza 3* 10 Wytrysk nasienia 4* 11 Gruczo krokowy 3* 12 Narzdy pciowe eskie oglnie 24* 13 Macica 16* 14 Gruczo sutkowy 6* VII. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE UKADU KRENIA, SERCA, CHORB KRWI ORAZ GRUCZOW DOKREWNYCH 1. Ukad krenia 26* 2 Choroby ukadu sercowo-naczyniowego 20* 3. Zaburzenia i choroby serca 25* 4. Krew 7* 5. Gruczoy dokrewne 16* VIII. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE ZMYSW

1. Wzrok 46* 2. Such 17* 3. Powonienie 3* 4. Zmys rwnowagi i orientacji w przestrzeni (patrz rozdzia II) 5. Zmys dotyku, temperatury i blu (patrz rozdzia II) IX. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE UKADW: STAWOWEGO, WIZADOWEGO I MINIOWEGO 1. Oglnie koci i stawy 8* 2. Oglnie minie 17* 3. Krgosup 7* 4. Szyjny odcinek krgosupa 3* 5. Kark 9* 6. Szyja 16* 7. Piersiowy odcinek krgosupa 4* 8. Dolny odcinek krgosupa 4* 9. Ldwiowy odcinek krgosupa 9* 10 Krzyowy odcinek krgosupa 3* 11 Ogonowy odcinek krgosupa 3* X. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE KOCZYNY GRNEJ 1. Koczyna grna oglnie 14* 2. Obrcz koczyny grnej 2* 3. Obojczyk 2* 4. opatka 4* 5. Bark 7* 6. Staw barkowy 5* 7. Rami 10* 8. Staw ramienny 3* 9. okie 4* 10 Staw okciowy 3* 11 Przedrami 4* 12 Staw promieniowo-nadgarstkowy 2* 13 Nadgarstek 7* 14 Do 9* 15 Stawy palcw doni 5* 16 Palce doni 10* XI. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE KOCZYNY DOLNEJ 1. Koczyna dolna oglnie 23* 2. Miednica 2* 3. Biodro 3* 4. Staw biodrowy 5* 5. Udo 3* 6. Podudzie 4* 7. Kolano 3* 8. Staw kolanowy 5* 9. ydka 7* 10 Stopa 17* 11 Grzbiet stopy 4* 12 rdstopie 2* 13 Kostki stopy 4* 14 Staw skokowy 5* 15 Pita 3*

KOSTNEGO,

16 Palce stopy 6* XII. KLAWITERAPIA W ZNOSZENIU ZABURZE TWARZY, POWOKI OGLNEJ (SKRY) ORAZ INNE CHOROBY 1. Twarz 13* 2. Policzek 3* 3. Powieki 5* 4. Usta 7* 5. Szczki 4* 6. Staw uchwowy 1* 7. Owosienie 2* 8. Alergia 3* 9. Pot 6* 10 wid 9* 11 Choroby skry 11* 12 Czyraki, wrzody i inne choroby 29* XIII. KLAWITERAPIA W ONKOLOGII 1. Klawiterapia w onkologii - uwarunkowania 2. Znoszenie zaburze chorobowych i neutralizacja zmian patologicznych 3. Przykady opisy zmian wywoanych klawiterapi 4. Kuracja klawiterapeutyczna w onkologii XIV. RAPORT KLAWITERAPIA W AIDS 1. Klawiterapia w aids 2. Zestawienie porwnawcze wynikw analiz lekarskich 3. Raporty pisane przez pacjenta Kliniki AIDS w Warszawie M.A. lat 25. 4. Publiczne leczenie przed grup lekarzy uczestnikami kursu klawiterapii BIBLIOGRAFIA ATLAS KLAWITERAPII TOM II 1. Odreagowanie gowy 2. Meridiany i punkty klawipunktury 3. Nowe punkty (NeuP) 4. Punkty poza meridianami (PaM) 5. Akupresura stopy 6. Strefy terapeutyczne gowy 7. Punkty doni 8. Punkty aurikularne ucha 9. Diagnostyka topograficzna w neurologii 10 Spis treci

I-1. ZABURZENIA PSYCHOLOGICZNE, NERWICE, PSYCHOSOMATYKA I UWARUNKOWANIA


Utrzymujce si przez duszy czas (1-3 miesice), bez odreagowania, trudne i przykre przeycia psychologiczne stresowe i frustracyjne, emocjonalne, wywouj silne i do trwae napicia korowe i orodkowe w mzgu. Podobne napicia wystpuj take w rnych strukturach morfologicznych i narzdach organizmu sterowane przez orodki w mzgu i poszczeglne rodzaje nerww obwodowych. Dugotrway stan napi emocjonalnych zaburza funkcje enzymatyczno metaboliczne, zatruwa organizm zalegajcymi rnymi metabolitami, produktami procesu przemiany materii, spalania. To prowadzi w nastpstwie do zaburze

psychosomatycznych, czynnociowych a w dugotrwaych stanach bez odreagowania klawiterapi nawet do zaburze nieodwracalnych, zmian patologicznych w organizmie CZOWIEKA. W moich badaniach, obserwacjach, eksperymentach i wieloletnich dowiadczeniach stosuj, omawian poniej i cigle doskonalon, metod diagnostyczno terapeutyczn nieinwazyjn, wykonywan za porednictwem specjalnej konstrukcji prcikw, narzdzi zwanych klawikami (clavus - gwd). Metoda ta pozwala znosi, likwidowa wszelkie napicia korowe, orodkowe i obwodowe rnych rodzajw nerww a take narzdw wewntrznych i rnych struktur morfologicznych. Napicia powstajce i utrzymujce si przez duszy czas jako konsekwencje stanw dugo trwaej i silnej irytacji emocjonalnej prowadz do podwyszonej oglnej nerwowoci. Wszystkie przypadki zaburze emocjonalnych ustpuj sprawnie i skutecznie po odreagowaniu klawiterapi. Owe napicia korowe, orodkowe i obwodowe, utrzymujce si w duszym czasie (kilka tygodni) odzwierciedlaj si zewntrznie na gowie, w strefie owosionej, upieem bez stanu zapalnego skry (odkryte przez F. Barbasiewicza w 1988 roku w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycyny Klinicznej MSW). Dotychczas upie bez stanu zapalnego skry uznawany by jako choroba skry oporna na leki o nieznanej etiologii, nadzwyczaj trudna do trwaego wyleczenia. Po odreagowaniu klawikami przez 7-10 dni i trwaym zniesieniu napi korowych, orodkowych i obwodowych, upie ustpuje, a skra jest zdrowa, dobrze dokrwiona, doywiona i czysta. Warto wiedzie, e rne napicia i zaburzenia obwodowe morfologiczne i narzdw wewntrznych powstae take w wyniku urazw, infekcji, transferujc wywouj napicia orodkowe i korowe w mzgu, a ten stan sprawia zaburzenia niedokrwienne skry na gowie. -Ten zoony proces transferu przykrych i dugotrwaych dozna obwodowych koczy si upieem bez stanu zapalnego skry owosionej na gowie. Ten stan pozwala precyzyjnie ukierunkowa diagnoz lekarsk, rodzaj, miejsce, zakres i stan zaburzenia psychosomatycznego, infekcyjnego lub patologicznego konkretnej struktury morfologicznej obwodowej lub narzdu wewntrznego. A zatem znajomo topografii orodkw w mzgu a nad nimi upieu na gowie sprawia lepsze ukierunkowanie diagnozy lekarskiej w precyzyjnym okreleniu i potwierdzeniu jednostki chorobowej. Bywa te tak, e upie bez stanu zapalnego skry, zajmuje prawie ca powierzchni owosion gowy i czy si to z bardzo wysok nerwowoci ogln, manifestujc si silnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Trzeba to dobrodziejstwo diagnostyczne interpretowa bardziej powanie w ukierunkowany sposb na tle topografii mzgu i ewentualnych dolegliwoci, na ktre uskara si pacjent. Albowiem pacjent ma np. powanie chor wtrob (WZW). Jest badany i leczony bez rezultatw poprzez rne znane medycynie sposoby. Wwczas stwierdza si, e zesp chorobowy jest lekooporny. Wiemy, e np. na WZW i marsko wtroby nie ma skutecznego leku i e taki pacjent musi zgin. U tego pacjenta nad orodkiem wtroby w mzgu, na skrze gowy musi wystpowa intensywny upie (wicej informacji o upieu w ksice pt. Klawiterapia itd. na stronie 68). Mona ten beznadziejny stan skutecznie zmieni poprzez odpowiednie stymulowanie klawikami strefy objtej upieem. Kto powie, e trzeba wymieni pacjentowi wtrob. Tak jest to pozornie skuteczny sposb na przywrcenie zdrowia pacjenta. Jeli wszystko odpowiedzialne za wtrob w nerwowym ukadzie orodkowym, obwodowym i wegetatywnym oraz cay organizm jest w dobrej kondycji. A przy przewlekle, powanie chorej, o wysokiej niewydolnoci wtrobie, jak wiemy trudno jest oczekiwa, by organizm ludzki by zdrowy. Z reguy wystpuje w takich przypadkach wyjtkowo due zatrucie i skrajne wyniszczenie caego organizmu. Jak wiemy transplantacja wtroby jest bardzo trudnym procesem operacyjnym, a tym bardziej w wyniszczonym, niedoywionym i zatrutym organizmie ludzkim. Myl e korzystniejszym procesem jest odreagowanie i zniesienie napi orodkowych i korowych oraz nerww obwodowych i wegetatywnych odpowiedzialnych za ywotne funkcje wtroby, a take rwnolege podjcie prby przywrcenia jej funkcji fizjologicznych czyli odtrucie i

wyregulowanie ukadu trawiennego organizmu metod klawiterapii. Istniej takie realne moliwoci. Przykadem moe by dowiadczenie jakie wykonaem z pozytywnym skutkiem w klinice AIDS w Warszawie, z pacjentem M.A., lat 25, chorym midzy innymi na WZW (wirusowe zapalenie wtroby) B i C marsko wtroby, gdzie transaminozy byy siedmiokrotnie podwyszone. Pacjent mia gbok leukopeni, trombocytopeni i oglnie skrajnie wyniszczony organizm o czym wiadczya take za morfologia krwi z rozmazem. Po 5 tygodniach zabiegw wykonanych w obecnoci lekarzy Kliniki AIDS i tylko z zastosowaniem klawiterapii bezporednie zagroenie ycia pacjenta mino (patrz pocztkowe wyniki bada lekarskich w archiwum Kliniki AIDS). Po miesicu kuracji prawie wszystko wrcio do normy fizjologicznej bez podawania lekw (w zaczeniu dokumentacja kliniczna), cznie z wynikami bada analitycznych z drugiego okresu leczenia w Orodku Piastowie, owiadczenia pisane przez pacjenta A.M. i raport na temat "Klawiterapia w AIDS"). Przy tej okazji pragn nadmieni, e pacjent ten cierpia rwnolegle od duszego czasu na wiele innych bardzo powanych schorze. Mariusz by od dziesiciu lat narkomanem, pi alkohol, pali papierosy, organizm oglnie mia skrajnie wyniszczony, way 50 kg przy wzrocie 175 cm. Patologiczny zapis EEG, cierpia na rne nerwice, lki, natrctwa mylowe, agresj, bezsenno i rne inne dolegliwoci. W dniu 16 kwietnia 1993 roku odstawiono wszystkie leki i zastosowano tylko klawiterapi, ktr osobicie wykonywaem. Po dwch miesicach M.A. biega, gra w siatkwk, cieszy si bardzo dobrym zdrowiem. Mimo tak dobrych wynikw w leczeniu M.A., kierownik kliniki oznajmi mi, e to jeden przypadek, i e klinika nie ma pienidzy na dalsze eksperymenty badawcze z zastosowaniem klawiterapii. Na tym zaniechano dalsze badania nad zastosowaniem klawiterapii w AIDS. Chc podkreli, e ten dwu i p miesiczny eksperyment kliniczny wykonywaem codziennie filantropijnie. W dniu 24 grudnia 1993 r. zoyem wizyt M.A. w Orodku w Piastowie koo Warszawy. Wwczas M.A. cieszy si bardzo dobrym zdrowiem. W czerwcu 1998 roku po 5 latach zaprosiem A.M. na zebranie zaoycielskie Sekcji Refleksoterapii przy Zarzdzie Gwnym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, gdzie Mariusz opowiedzia obecnym lekarzom o historii swojej choroby i procesie leczenia klawiterapi oraz o uzskaniu bardzo dobrych wynikach bada lekarskich po kuracji tylko klawiterapi w Klinice AIDS w Warszawie przy ul. Wolskiej. Wystpienie Mariusza i odpowiedzi na pytania zadawane przez zebranych lekarzy zostay zapisane na kasecie video i znajduje si w archiwum Centrum Klawiterapii. Mariusz po pierwszym zabiegu klawiterapii, bez sensacji, odstawi wszystkie uywki i leki mimo silnych uzalenie i zagroe (handlarze sprzedawali narkotyki, papierosy i alkohol nawet na sali chorych) nie odczuwa adnego cigu, pokusy. Mariusz po caej kuracji klawiterapeutycznej powrci do penej sprawnoci fizycznej i psychicznej modego czowieka cznie z odzyskaniem prawidowego zapisu EEG. Dobry stan jego zdrowia utrzymuje si do chwili obecnej. Moim zdaniem, warto realizowa badania nad klawiterapi w usprawnianiu cierpicych ludzi nie tylko z powodu AIDS. Drugi przykad: Reanimacja z zapaci Jadwigi G. - znanej lekarki 71 lat, ktr wykonaem wiosn 1992 rpku w obecnoci 19 lekarzy i rehabilitantw, uczestnikw kursu klawiterapii. Wrd lekarzy byli: kardiolog, internici, neurolog, chirurdzy, dermatolog, psychiatra i wielu innych specjalistw chorb wewntrznych. Reanimacj wykonaem wycznie metod klawiterapii, bez defibrylatora, intubacji, masau oraz bez lekw. Lekarka J.G. mimo, e mino 10 lat yje i cieszy si dobrym zdrowiem. Wszyscy lekarze i rehabilitaci z kursu i pani Jadwiga.G. mog ten fakt potwierdzi (na kocu tej ksiki jest lista lekarzy i rehabilitantw uczestnikw kursu

klawiterapii zorganizowanego pod patronatem wczesnego wiceministra Zdrowia dr Zbigniewa Haata). - Wicej o problemach krenia, i chorobach serca czytaj w VII rozdziale ksiki Klawiterapia itd.. Rwnie powanych przykadw, udokumentowanych klinicznie, mog przytoczy wiele. Natura anatomiczna i morfologiczno-fizjologiczna organizmu czowieka jest tak skonstruowana, e sygnalizuje chorob nie tylko na powierzchni skry ciaa pod postaci zidentyfikowanych zmian wywoanych chorobami skry, ktre wiadcz o okrelonych zaburzeniach orodkowych i korowych, oraz obwodowych rnych rodzajw nerww, rzutujcych na choroby typu psychosomatycznego, czynnociowego, infekcyjnego itp. Czsto wystpuj zmiany skrne w postaci niezidentyfikowanej, nieznane i niedoceniane. Mog to by rne zmiany w odczynach, w pigmencie, mog pojawi si biae i brunatne plamki, znamiona i brodawczaki, zmarszczki, rozstpy, fady, blizny, zrosty podobne wygldem do rnych kontuzji, urazw, oparze, infekcji, uksze itp. Inne obserwowane reakcje to swdzenia z nieodpart potrzeb drapania, przeczulice blowe, dreszcze, zaburzenia czucia, parastezje, lokalne niedokrwienia, odczyny alergiczne i tym podobne zmiany. Wspczesna psychologia kliniczna, psychofizjologia i medycyna dysponuj licznymi metodami diagnostyki, ktrymi mona ustali wiele rnych zaburze emocjonalnych, czynnociowych i chorb typu psychosomatycznego w ujciu holistycznym, wyczerpujcym niemal wszelkie uwarunkowania etiologiczne, nie tylko okrelonej jednostki chorobowej. Najoglniej charakteryzujc, mona wymieni najwaniejsze nastpstwa zaburze emocjonalnych i psychosomatycznych: - psychologiczne, irytacje stresowe, frustracyjne, lkowe, nerwicowe itp.; - rne ble gowy, neuralgie, ble migrenowe, ble brzucha, zaburzenia snu, suchu, wzroku, rwnowagi, smaku, powonienia, mowy, ble krgosupa, itp.; - zaburzenia czynnociowe czucia, motoryczne ruchowo-dynamiczne, take pochodzenia naczyniowo-ruchowego, trawiennego, itp.- endokrynologiczne w procesach emocjonalnych i enzymatyczno-metabolicznych na poziomie subkomrkowym, lokalnym i oglnym caego organizmu oraz wszelkie inne o podou endogennym.; - infekcje lokalne i oglnoustrojowe, zaburzenia krwi i pynu ustrojowego oraz inne. Wanie to, e jeste od jakiego czasu bardziej nerwowy, jest powodem ujawniania si rnych sensacji w Twoim zdrowiu. Wystpuje wyrane naruszenie rwnowagi homeostazy psychologicznej i neurofizjologicznej w Twoim organizmie. Zobaczmy jak wpywa nerwowo na ukad wegetatywny - trawienny? S ludzie, ktrzy bdc w stanie zdenerwowania w ogle nie jedz, a przy tym zdarza si, e np. wicej pal, pij alkohol itp. Inni natomiast pod wpywem zdenerwowania jedz i pij bez opamitania i w ten sposb odreagowuj si. Jeszcze inni jedz i pij normalnie wedug potrzeb fizjologicznych, ale maj rne kopoty psychologiczne i fizjologiczne, rzutujce na procesy ukadu trawiennego. Ostatnio coraz mniej jest ludzi przeywajcych sytuacje nerwowe bez konsekwencji zaburze psychologicznych i neurofizjologicznych ukadu trawiennego. Z rnych opisw i wasnych dowiadcze wiemy, e zaburzenia emocjonalne odzwierciedlajce si w silnych napiciach nerwowych, s przyczyn utrzymujcych si rnych sytuacji stresowych i frustracyjnych. W nastpstwie wywouj zmiany fizjologiczne przede wszystkim w ukadzie trawiennym i enzymatycznym, hormonalnym a take inne bardziej subtelne endogenne. Zmiany bywaj rne. Jedni ludzie pod wpywem silnych emocji, a najoglniej mwic sytuacji nerwowych, stresowych, czsto biegaj do toalety, inni dostaj obstrukcji - zatwardzenia. Jeszcze inni w silnych przeyciach nerwicowych nie jedz. Drudzy charakteryzuj si nerwowym obarstwem, aknieniem i pragnieniem. Niekoczcy si acuch zaburze fizjologicznych siga nie tylko bezporednio odczuwalnych, dokuczliwych zmian fizjologicznych, czyli tak zwanej gotowoci reagowania nerwowo-

fizjologicznego na sytuacje stresowe i frustracyjne. Podwyszona nerwowo zakca rwnie rne funkcje hormonalne np. utrzymuje zwikszone wydzielanie adrenaliny i duej utrzymuje aktywno jej w surowicy krwi, co wpywa na podwyszenie cinienia i wiksz impulsywno dynamicznych zachowa, napi miniowych. Obnia rwnolegle wydzielanie kortizonu i zmniejsza jego aktywno w krwi obwodowej co moe istotnie zakca wszelkie ywotne funkcje czynnociowe organizmu nie tylko na poziomie subkomrkowym. Na og kady czowiek reaguje na silne stresy bardzo indywidualnie. Zaburzenia emocjonalne mog rozregulowa take funkcje dokrewne np. gruczow przytarczycznych, a to rzutuje midzy innymi na rozregulowanie np. gospodarki wapniowej w organizmie. Obnienie stenia jonw wapnia w surowicy krwi powoduje jego gorsze przyswajanie w przewodzie trawiennym. Osabia pomp wapniow w ukadzie trawiennym. To z kolei rzutuje na obnienie pH w organizmie. Wiemy, e wap i potas to gwne kationy w procesie enzymatyczno metabolicznym na poziomie subkomrkowym. Rozregulowanie gospodarki wapniowej w organizmie moe wywoa wielorakie i trudne do opanowania konsekwencje zdrowotne. Podobne rozregulowanie innych gruczow dokrewnych spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi, moe wpywa na pogbienie si rnych jednostek chorobowych nie tylko typu psychosomatycznego. Na szczcie metod klawiterapii mona bardzo precyzyjnie sterowa i regulowa wszelkimi procesami enzymatycznymi i hormonalnymi a take innymi endogennymi. Mona take regulowa poziom elektrolitw a w poczeniu z odpowiedni diet nawet pierwiastki ladowe. Mona np. aktywizowa wydzielanie i regulacj poziomu hormonw oraz ich aktywno w organizmie. - Dotyczy to hormonw: przysadki mzgowej, szyszynki, tarczycy, gruczow przytarczyc, gruczow nadnercza i kory nadnercza, pciowe, wtroby, ledziony, trzustki, itp., a nawet dyskretne hormony ukadu naczy krwiononych itp., a po wydzielanie swoistego opium umierzajcego bl w organizmie. Mona take regulowa poziom i aktywno enzymw ukadu trawiennego, oddechowego i innych czynnikw endogennych. Istniej rwnie znakomite moliwoci zwikszenia oglnoustrojowej odpornoci organizmu poprzez stymulacj szpiku kostnego i innych narzdw odpowiedzialnych za produkcj nie tylko chemicznego skadu krwi. Dotyczy take zaktywizowania funkcji trawiennych jelita czczego dla wtroby i szpiku kostnego, ukadu limfatycznego i zwikszenia poziomu limfocytw lokalnie i w caym organizmie. Mog by rwnie inne powody zakcajce zdrowie czowieka: ekologiczne, chemiczne, toksyczne, infekcyjne, urazy itp. zaburzenia fizjologii - czytaj na str. internetowej Integracja ekologii i zdrowiawww.klawiterapia.com Pod wpywem klawiterapeutycznego dziaania nastpuje szybkie zniesienie blu - warto sprbowa! Myl i, w tym ley patogeneza blu, ktrej szuka wiat medyczny". W mojej metodzie diagnostyki i terapii nieinwazyjnej wykonywanej klawikami jest sposb na uwolnienie czowieka od blu. Nic prostszego, wystarczy wzi ostry widelec ze stali nierdzewnej, wygotowa go, przetrze spirytusem, a nastpnie przykadajc ostrzem i lekko uciskajc powierzchni skry w strefie blu, znie go. Sposb uciskania to: 2-4 sekundy nacisku i sekunda przerwy, znw 2-4 sekundy nacisku i sekunda przerwy i tak dalej. Oczywicie, trzeba uciska tak dugo a po dokrwieniu ustpi pieczenie i przenikajcy bl. Moe to trwa od 3 do 20 minut np. w dyskopatii i przy rnych neuralgiach. Jeszcze lepsze dziaanie nastpi, kiedy wczeniej odreagujemy nerwowy ukad orodkowy a szczeglnie konkretny orodek w mzgu odpowiedzialny za okrelon bliej dolegliwo w organizmie. Wwczas bl lub inna neuralgia ustpi bardzo szybko. Zabiegi te trzeba powtarza 3-5 razy dziennie przez kilka dni. Na og bl ustpuje ju po pierwszym zabiegu. Przy bardzo przewlekych i ostrych stanach, tam gdzie wystpuj zmiany zwyrodnieniowe wtrne, reumatoidalne, trzeba terapi stosowa przez duszy okres czasu. Cierpicy Czytelniku, sprbuj tej terapii i nie bj si. Nie zrobisz sobie krzywdy. Klawiterapia wykonywana z wiedz i umiejtnoci, roztropnie, nie moe wywoa skutkw ubocznych. Pocztkowo przez kilka minut bdziesz odczuwa silne pieczenie i bl, ale po paru uciskach stymulacjach pieczenie bdzie si zmniejszao, a do cakowitego ustpienia blu.

Szanowny Czytelniku o jedno ci prosz - przestrzegaj bardzo dokadnie moich instrukcji w tym i w nastpnych rozdziaach wicej informacji na temat BLU czytaj na str. internetowej www.klawiterapia.com i w poszczeglnych rozdziaach w ksice pt. KLAWITERAPIA itd.. Szanowny Czytelniku na tym poziomie i przeznaczeniu tego opracowania nie bd Ciebie zanudza naukowymi informacjami dotyczcymi mojej metody diagnostyczno terapeutycznej. Celem tego opracowania, jak to ju wczeniej wyraziem, jest moliwo udzielenia pomocy na samym pocztku dezorganizacji Twojego ycia emocjonalnego przeksztacajcego si w proces prowadzcy do powstania wyranych zaburze emocjonalnych, nerwicowych, psychosomatycznych a w konsekwencji zaburze czynnociowych systemu nerwowego. Dalszym nastpstwem mog by trudne w rokowaniach medycznych zmiany typu psychosomatycznego i inne zmiany patologiczne, wtrne. Metoda moja ma swj wieloletni rodowd, albowiem skadaj si na ni ponad 30-letnie badania i dowiadczenia nad strukturami czynnociowymi mzgu i nerww obwodowych. Diagnostyka i terapia nieinwazyjna, ktr praktykuj i doskonal przez tyle lat, oparta jest przede wszystkim na znajomoci anatomii i topografii ukadu nerwowego a take na psychologii, psychofizjologii, neurologii i neurofizjologii. Poczona zostaa w 10%, myl e udanie, z wiedz o meridianach - kanaach energetycznych z medycyny chiskiej i koreaskiej, szczeglnie z akupunktury, akupresury, refleksoterapii itp. technik a take z wasnymi przemyleniami i skojarzeniami. Na bazie wieloletnich dowiadcze opracowaem metod diagnostyki i terapii nieinwazyjnej w peni bezpieczn, niezwykle skuteczn i prost w zastosowaniu. Innymi sowy, kady wzgldnie sprawny czowiek, a nawet 10-letnie dziecko, po krtkim zapoznaniu si i pod nadzorem osb starszych z zawartoci wybranych rozdziaw, moe si sam leczy" np. z: blu, zazibienia, anginy, grypy, stanw infekcyjnych, zapalnych itp. Moe te wykona wiele innych zabiegw na osobach oczekujcych pomocy. Jedyne zastrzeenia to zachowanie ostronoci u osb po przebytym zawale bd z innymi chorobami serca, z podatnoci do zakrzepw, zatorowoci naczy krwiononych, z wszczepionym stymulatorem itp. Dotyczy to tylko siy ucisku, tempa i czasu trwania zabiegu. Ponadto niektre zmiany skrne nakadaj pewne ograniczenia. Nie wolno nakuwa widocznych pod skr naczy krwiononych, brodawczakw, znamion, brunatnych plamek na skrze, stanw zapalnych z wysikami osocza. Wtedy nakuwamy skr wok nich w odlegoci rwnej rednicy znamiona, brodawczaka czy plamki. Naley wwczas wykonywa nakuwania nieinwazyjne wok tych tworw w celu ograniczenia wpywu informacji zaburzajcej struktur okoliczn morfologii i fizjologii tkanek. Takie nakuwanie wykonuje si a do pojawienia si przekrwienia najbliszej okolicy skry wok znamiona, brodawczaka lub brunatnej plamki. Po kilku takich zabiegach nastpuje neutralizacja pyncych od wymienionych tworw skrnych szkodliwych informacji, ktre zakcaj funkcje czynnociowe przylegych do znacznych obszarw skry i tkanki a take znajdujcych si tam nerww. Zakcenia czynnociowe wynikajce z istnienia brodawczakw, ciemnych brunatnych plamek, niektrych znamion i innych opisanych zmian, ktre wystpuj nie tylko na powierzchni skry lecz sigaj rwnie w gbsze struktury morfologiczne i anatomiczne organizmu czowieka. Odreagowanie ich stanowi swoisty sposb likwidacji rnych specyficznych zaburze fizjologicznych. W akupunkturze chiskiej wprowadza si np. igy skonie pod ktem 45 stopni pod znami lub brodawczaka. To jest skuteczny sposb likwidacji ich negatywnych specyficznych zaburze. Inne zakcenia w przewodnictwie nerwowym wynikaj z istnienia rozstpw skrnych, zmarszczek, blizn po operacyjnych itp zmian. Mae biae z niedokrwienia plamki i smugi o powierzchni od 1 milimetra do 2-3 cm stanowi informacj o zaburzonej wartoci nerwowych potencjaw elektrycznych wasnych pyncych z mzgu do struktur obwodowych, wykonawczych. Stymulujc jednym lub dwoma klawikami w t niedokrwienn plamk, smug, zmarszczk, rozstpy skrne, blizny, odczuwa si silne pieczenie i przeczulic blow. Trzeba

tak dugo stymulowa klawikami a uzyska si pene przekrwienie i zniesiona zostanie przeczulica blowa a skra odzyska normalne czucie. Mae biae plamki o fakturze pergaminu o wielkoci od 1mm do 2 cm, ktrych powierzchnia jest martwa, zrogowaciaa bez czucia, stanowi informacje o cakowitym zaniku w tym miejscu (pod t plamk, gdzie na nerwie) przewodnictwa nerwowego prdw czynnociowych wasnych pyncych nerwami eferentnymi do struktur czynnociowych, wykonawczych. Mog by take zaburzenia wartoci nerwowych potencjaw wasnych i zaniki przewodnictwa nerwowego w nerwach aferentnych z obwodu do mzgu. Niedokrwienne plamki i martwe plamki stanowi naturalne informacje dla czowieka o zaburzeniach i zaniku przewodnictwa nerwowego. Moe to by demienilizacja na nerwie obwodowym lub jaka inna neuropatia. Tak ma, bia okrg, martw bez czucia plamk niedokrwienn z przeczulic blow naley nakuwa nie inwazyjnie kilka razy uciskajc z umiarkowan si jednym klawikiem lub dwoma klawikami, ostr ich stron (zaley od wielkoci plamki i gruboci tkanek) kilka razy w czasie 2-3 sekund, sekunda przerwy i ponownie 2-3 sekundy, a wywoamy przekrwienie i nastpi zniesienie przeczulicy blowej. Wwczas przywrci si waciwe nerwowe potencjay wasne prdw czynnociowych pyncych z mzgu do struktur wykonawczych i odwrotnie z obwodu do mzgu. Martwe, zrogowaciae plamki bez czucia naley nakuwa wielokrotnie w podobny sposb uciskajc jednym lub dwoma klawikami w czasie 2-3 sekund, a do wystpienia bardzo wyranego, bardzo ostrego, silnego, przenikajcego blu, ktry trwa tylko uamek sekundy. Naley nakuwa dalej wielokrotnie a do wyranego przekrwienia i przywrcenia penego normalnego czucia w caej powierzchni plamki take na jej obrzeach. Dopiero wwczas uzyskamy sprawne i skuteczne przywrcenie przewodnictwa nerwowego. Dla utrwalenia sprawnoci przewodnictwa tych nerww naley t czynno powtarza codziennie w czasie 7-14 dni. Jeli mamy moliwo wykonania bada EMG to naley wczeniej przed regulacj potencjaw wasnych i wzbudzenia utraconego przewodnictwa nerwowego, wykona takie badanie i powtrzy po regulacji lub wzbudzeniu przewodnictwa nerwowego. Wwczas zobiektywizujemy ten proces i tym samym potwierdzimy skuteczno metody klawiterapii. Jeli przez kilka kolejnych dni bdzie normalne czucie bez przeczulicy i przenikajcych przeszywajcych w uamku sekundy silnych blw i utrzymuje si sprawna przywrcona czynno, to jest sygna skutecznej regulacji potencjaw wasnych lub wzbudzenia utraconego przewodnictwa nerwowego. To jest nadzwyczaj skuteczna metoda w rehabilitacji neurofizjologicznej. - Zaleno niedokrwiennych odczynw i martwych biaych plamek z regulacj potencjaw wasnych i wzbudzaniem utraconego przewodnictwa nerwowego, odkry Ferdynand Barbasiewicz w 1988 roku w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycyny Klinicznej MSW w Warszawie. UWAGA! 1. W kadym przypadku niewaciwego stanu zdrowia zgo si w celu zdiagnozowania do lekarza i stosuj si do jego zalece. Jeli lekarz ci nie pomoe, wwczas korzystaj z propozycji opisanych w odpowiednich rozdziaach mojej ksiki Klawiterapia itd.. 2. Mimo rnych zalece pamitaj, e przyczyn powtarzajcych lub utrzymujcych si gorszych stanw zdrowia moe by: a) woda, ktr spoywasz a jest to ujcie lokalne nie komunalne - wykonaj jej badanie w SANEPIDZIE, b) silne promieniowania: elektromagnetyczne, materiaw budowlanych, oraz promieniowanie gazw wystpujcych w materiaach budowlanych w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, w szkole itp. Badania promieniowania powinien przeprowadzi SANEPID lub inni uprawnieni specjalici.

c) palenie tytoniu, picie alkoholu lub przyjmowanie innych uywek szkodliwych dla Twojego zdrowia. Postaraj si uwolni od tych uzalenie. Skutecznie pomoe ci w tym klawiterapia. Leczenie uzalenie opisaem w dalszej czci I Rozdziau. 3. Stosuj diet i zioa wedle zalece ordynowanych przez lekarzy dla poszczeglnych jednostek chorobowych . 4. Stosuj kpiele w roztworze czterech gatunkw soli z wod przez 16 dni (6 kopiastych yek soli na wann wody). Staraj si codziennie zmienia gatunek soli i przez 10-15 minut pocieraj skr pod wod szczotk lub ostr gbk kpielow. 5. Pij 2 razy dziennie szklank soku ze wieej surowej kapusty, pod warunkiem e nie masz nadczynnoci tarczycy. Pij rwnie sok z marchwi i buraka czerwonego oraz jedz duo rnych surwek ze wieych warzyw, starannie rozdrobnionych. Wicej o rnych czynnikach szkodliwych dla zdrowia czytaj na str. internetowej www.klawiterapia.com Integracja ekologiczno - zdrowotna.

I-2. CO TO JEST KLAWITERAPIA?


Klawiterapia to metoda nieinwazyjna w rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, znosi napicia stresowe orodkowego i obwodowego ukadu nerwowego. Reguluje potencjay wasne i wzbudza utracone przewodnictwo sygnaw nerwowych. Dziaa odtruwajco i oczyszczajco w organizmie czowieka. Reguluje ukady trawienny, hormonalny, enzymatyczny i inny endogenny w holistycznym usprawnianiu czowieka cierpicego i niepenosprawnego. Zabiegi wykonuje si klawikami (klavus-gwd) na powierzchni skry, nad anatomi ukadu nerwowego oraz na punktach biologicznie czynnych, take akupunkturowych. Poprzez psychoterapi i odruchowe "mechanizmy neurofizjologiczne" procesy dermovisceralne, neurofizjologiczne mona precyzyjnie i komplementarnie regulowa organizm czowieka. Najoglniej mwic jest to biocybernetyczne i antropocybernetyczne sterowanie przy pomocy klawikw, procesami psychofizjologicznymi i dermovisceralnymi - neurofizjologicznymi, poprzez receptory zmienionych diagnostycznie stref projekcyjnnych i punktw biologicznie czynnych take akupunkturowych, w odtruciu organizmu i holistycznym usprawnianiu czowieka.

Opis klawikw. - Klawiki to proste przyrzdy wykonane ze stali chirurgicznej, kwaso i aroodpornej o wymiarach: dugo 130 mm, rednica 4 mm. Z jednej strony zakoczone s stokowo, do ostro, a z drugiej strony s sfazowane dwustronnie, agodnie i bez ostrych kantw. Owo sfazowanie jest podobne do zakoczenia rubokrta i jest dodatkowo w kocwce zagodzone bardzo maym stokiem. Robi to pozorne wraenie jakby boczne krawdzie byy lekko wyrobione, zniszczone", zagodzone. Przyrzd ten w czci rodkowej, w jednej trzeciej dugoci, jest wszy o poow i tu rednica wynosi 2 mm. - Patrz: fotografia klawikw w I rozdziale mojej ksiki lub w/w strona internetowej. Ponadto ta cz klawika jest

zmoletowana, wy piaskowana, tzn. e w tej wszej, rodkowej jest chropowata. Cz stokowa, ostro zakoczona suy do pobudzania punktw i stref biologicznie czynnych. Klawik ma swj wzr uytkowy zastrzeony w Urzdzie Patentowym WU-600/1996 rok. Podczas stymulacji, pobudzania sia nacisku jest umiarkowanie lekka. Pobudzanie (podranianie) nie narusza cigoci naskrka. Oczywicie nieco silniej trzeba uciska tam, gdzie jest wicej tkanki np. na poladkach. Natomiast tam gdzie tkanki jest bardzo mao (np. na gowie) trzeba dotyka lekko. Klawiki gdy s pionowo ustawione na wierzchoku gowy, to praktycznie dziaaj na skr wasnym ciarem znoszc napicia nerwowe korowe i orodkowe w mzgu, udraniajc take kanay energetyczne (meridiany akupunkturowe). Tam gdzie tkanki jest mao i jednoczenie blisko jest do ukadu kostnego, trzeba dotyka (bodcowa ) stosunkowo lekko. Pamita naley rwnie, aby regulowa si nacisku gdy posugujemy si pojedynczym klawikiem, dwoma, trzema i wiksz ich iloci (np. siedmioma). Pojedynczym klawikiem naley bodcowac delikatniej otroniej a siedmioma mona mocniej stymulowa. Zawsze trzeba pamita o sile nacisku, albowiem kocwki s do ostre i bardzo atwo jest naruszy cigo naskrka, szczeglnie tam, gdzie od duszego czasu wystpuj strefy niedokrwienne. Klawiki przy stymulacji bodcowaniu naley ukada na powierzchni skry w tzw. wizki (np. po 7 sztuk w jednej rce), o rwno uoonych, ostrych kocwkach. Ten ukad bodcowania stosuje si na strefy biologicznie czynne lub na strefy blu: Gleditscha, Heada, Mc Cenziego, Nogiera, Penfielda, a take upie, strefy niedokrwienne, rozstpy, blizny, fady, zmarszczki, znamiona, brunatne i biae plamki, oraz inne punkty odkryte i opisane w 1988 roku przez F. Barbasiewicza. W ogle proponuj uywa wikszej iloci klawikw (przy indywidualnie wyszej podatnoci pacjenta na bl, pocztkowo z ograniczon si nacisku). Gdy po kilku pierwszych dniach minie silne, specyficzne pieczenie i nadwraliwo na bl, moemy bodcowa jak wyej opisano. Wanym czynnikiem klawikowania jest tempo stymulacji bodcowania, ktre powinno by regulowane bardzo indywidualnie. Szczeglnie w pierwszych dniach zabiegw naley postpowa bardzo starannie i ostronie, udanie dostosowujc tempo do fizjologicznej, nerwowej i psychicznej tolerancji pacjenta na bl i pieczenie. Pamitajmy, e w pierwszych dniach niektrzy pacjenci pod wpywem bodcowania i dozna blu oraz pieczenia, mog mie tendencje do omdle. Wwczas zabiegi naley wykonywa w pozycji lecej (zmniejsza bl i pieczenie) i dalej na bieco kontrolowa kondycj fizjologiczn, nerwow i psychiczn, eby zbytnio tymi zabiegami nie zmczy pacjenta. Niekiedy trzeba stosowa przerwy na odpoczynek. A przy duszych zabiegach naley co 3-4 godziny podawa jedzenie. UWAGA! Przy lekkich zaburzeniach i samo leczeniu (psychologiczne, nerwicowe, ble, psychosomatyczne, infekcje i po kuracji klawiterapeutycznej) mona stosowa do bodcowania stymulacji, znane patyczki do szaszykw i wykaaczki wykonane z drewna. Patyczki i wykaaczki maj atest Pastwowego Zakadu Higieny. Tak si szczliwie skada, e te przyrzdy maj ostro podobn do klawikw i s bardzo tanie. - Cena jednego patyczka lub wykaaczki ksztatuje si nieco ponad jeden grosz. Drugie uoenie klawikw, ktrym odreagowuje si ukad nerwowy orodkowy i obwodowy, to uoenie ich siedem sztuk w szpalerek. W tym ukadzie trzeba cigle i starannie kontrolowa technik trzymania klawikw w rku, tak eby wszystkie ostrza byy rwno uoone do powierzchni skry. Przy tym uoeniu trzeba w pierwszych dniach przestrzega udatno siy nacisku i tempa stymulacji, bodcowania. Pojedynczymi lub parami klawikw stymuluje si na punkty akupunkturowe i biologicznie czynne oraz dla regulacji i wzbudzenia potencjaw nerwowych, wywoanych celowo, tam gdzie s osabione potencjay nerwowe lub nabyte zaniki przewodnictwa nerwowego, w strefie wanych wzw nerwowych. Pragn obecnie wyjani drug stron sfazowan tego przyrzdu, klawika, ktra ma zastosowanie tylko wwczas, gdy ostr stron nie udao si odreagowa napi orodkowych i korowych w mzgu wwczas, gdy mamy do czynienia z jednostk chorobow o przebiegu ostrym i przewlekym, lekoopornym

przypadku. W takich przypadkach stosuje si drug, sfazowan stron klawikw. Na powierzchni gowy wykonuje si lekk cerebracj w konkretnej topografii stref, orodkw objtych szczeglnie opornymi do zniesienia napiciami korowymi i orodkowymi w mzgu. Technika cerebracji polega na przyoeniu stron sfazowan, prostopadle do powierzchni skry gowy po 3 klawiki trzymane w palcach rk. Klawiki utrzymujemy chwytajc je midzy kciukiem a palcami wskazujcym i rodkowym w przewonej czci. Nastpnie wykonujemy po trzy obroty w lewo i w prawo w czasie jednej sekundy. Cerebracj wykonujemy lekko w jednym miejscu przez kilka lub kilkanacie sekund. Zabiegi cerebracyjne wykonujemy po wczeniejszym odreagowaniu nerwowego ukadu orodkowego, korowego i obwodowego, nerww eferentnych i aferentnych stref morfologicznych i anatomicznych objtych trwaymi zmianami chorobowymi. Cerebracj powtarzamy codziennie a do cofnicia si ostrych i trwaych zmian chorobowych i wywoania remisji zdrowotnej lub sprawnociowej, lecz nie duej ni dwa razy po 10-14 dni z tygodniow przerw. Druga strona klawika ma zastosowanie rwnie do klawipresury1 wszystkich stref i punktw, ktre w klawiterapii szczegowo opisaem. Mona t drug stron klawika, dwustronnie sfazowan, lekko oboy wazelin lub kremem i na klawipunktach, wedle wskaza okrelonych w tej ksice, maym okrnym ruchem z odpowiednim umiarkowanym uciskiem, na granicy lekkiego blu, pobudza klawipunkty, wymienione w algorytmach poszczeglnych jednostek chorobowych, a do ustania blu. Klawipresur mona stosowa przede wszystkim na maych dzieciach do 7 roku ycia. Ta forma kuracji jest mniej UWAGA! STERYLIZACJ KLAWIKW STALOWYCH WYKONUJEMY POPRZEZ PRZEGRZANIE OSTREJ STRONY W POMIENIU PALNIKA GAZOWEGO W CZASIE 57 SEKUND a nastpnie gotujemy przez 15 minut pod przykryciem. Patyczki drewniane i wykaaczki naley traktowa jako przyrzdy zastosowania jednorazowego dla jednej osoby.

I-3. INSPIRACJE KLAWITERAPII


Jak wiemy skra i gbsza powoka ciaa czowieka oraz cay organizm ludzki posiada bogate, rnorodne i zoone funkcjonalnie receptory receptory zewntrzne skrne i wewntrzne przystosowane immanentnie do stymulacji, pobudzania, wczania, wzbudzania, aktywizowania w sterowaniu bardzo bogatymi i zoonymi procesami fizjologicznymi samo regulacji i samo naprawcze. Swoiste mechanizmy odruchowe i obronne na przypadkowe ukucia, ukszenia, udlenia, urazy, oparzenia, otarcia, stuczenia i skaleczenia. Ten stan gotowoci reagowania na przypadkowe ukucia, oparzenia lub inne podranienia skry i gbszej powoki ciaa ludzkiego wewntrzne. Wiemy e receptory czucia, dotyku, poczucia temperatury (ciepa i zimna) i blu funkcjonuj na bazie procesw neurofizjologicznych. Natychmiast wcza za porednictwem odruchowego systemu nerwowego rnorodne mechanizmy obronne i zoone reakcje psychofizjologiczne. Warunkowe i bezwarunkowe reakcje i procesy fizjologiczne wywouj rne reakcje chemiczne, hormonalne, enzymatyczne i inne endogenne i temu podobne w organizmie czowieka. W strefie poraenia ukuciem natychmiast aktywizuje si osocze, agregacja pytek krwi i inne rodki wywoujce krzepliwo krwi, substancje znieczulajce w postaci swoistego opium. Uruchamia i aktywizuje si ukad limfatyczny, przeciwciaa, ukad chonny oraz wiele innych rodkw, bardziej lub mniej znanych w medycynie. Kade
1

Klawipunktura i klawipresura jest to dziaanie stymulujco bodcujce, pobudzajce ostr stron klawika lub 2-3 klawikami lub te drug stron klawika na punkty i strefy biologicznie czynne bd uczynniane wg. opisu F.Barbasiewicza, strefy blu a take punkty akupunkturowe. Jest to zoony proces dermovisceralny neurofizjologiczny.

przypadkowe ukucie, oparzenie, skaleczenie, ukszenie (owady, zwierzta), zbicie, otarcie itp. wzmaga mechanizmy obronne organizmu wcznie z produkcj przeciwcia i ich aktywnoci lokaln lub oglnoustrojow. W takich przypadkach, jeeli warunki na to pozwol, w okolicy tych urazw, oparze, uksze, itp. dozna trzeba wykona bodcowanie 2-3 klawikami w celu wywoania szybkiego przekrwienia. Przez kilka, kilkanacie sekund bl z pieczeniem bdzie do dokuczliwy, ale gdy nastpi przekrwienie mijaj wszelkie dolegliwoci: po przypadkowym ukuciu szybko mija bl i miejsce atwiej oraz szybciej goi si; mae skaleczenia - szybciej ustpuje krwawienie dziki agregacji pytek krwi i osocza, ustaje bl oraz szybciej goi si ranka; mae oparzenia punktowe, lokalne - nadzwyczaj szybko ustaje pieczenie i bl, cznie z szybkim gojeniem si; udlenia przez owady (giez, pszczoa, osa, szersze) - jeeli odreagujemy miejsce iniekcji a do przekrwienia (15-30 sekund), wwczas wszelkie przykre nastpstwa zwizane z dugim zaleganiem jadu, blem i ewentualnym obrzkiem, ustpuj natychmiastowo i trwale. Poraona tkanka zostaje przekrwiona, krew rozciecza i neutralizuje jad i bardzo szybko hamuje znoszc wszelkie objawy po ukszeniu. Przy udleniu wa naley pobudza a do mikro upustu krwi punkty czytaj Rozdzia XII-12.19.

UWAGA! 1. Zabiegi te wskazane s rwnie dla alergii skrnej czytaj Rozdzia XII-12. 2. Stuczenia, silne otarcia urazowe w dowolnym miejscu naley traktowa podobnie jak ukszenia. 3. Przy oparzeniach nie wolno nakuwa pcherzykw i miejsc, gdzie zosta cakowicie uszkodzony naskrek. Dla przyspieszenia gojenia trzeba delikatnie naku dookoa strefy oparzonej, aby wywoa przekrwienie najbliszej okolicy, eby przyspieszy, zniesienie przykrych dozna blu zwizanych ze skaleczeniem, ukuciem, ukszeniem, udleniem, oparzeniem, urazem po uderzeniu, zbiciu, starciu naskrka itp. Trzeba take odreagowa waciwe miejsce wedle topografii mzgu. Np. szersze udli w do lewej rki. Wwczas trzeba odreagowa na przeciwlegej powierzchni mzgu miejsce w pamie czuciowym, motorycznym i naczyniowo-ruchowym odpowiedzialne za lew do. Nastpnie rwnolege (druga osoba) lub w kolejnoci, trzeba naku starannie okolice Th 12 L1 stref krgw piersiowo - ldwiowych oraz punkty na mridianie pcherza moczowego Pm-43 lewy i prawy punkty kortizonowe, a do ustania pieczenia, ucho U:13,55 i 72 1-6, GRP-22; O:5,6,7,8 i 9; W: 2, 3. Pamitajmy, e nakuwanie ucha wykonujemy po tej stronie ciaa, gdzie by uraz lub ukszenie. Lewa do - lewe ucho. Na kocu lub rwnoczenie nakuwamy najblisz okolic ukszenia, celem wywoania przekrwienia oraz rozcieczenia, rozprowadzenia trucizny, uwolnienia - wywoania chemiczno-fizjologicznych mechanizmw obronnych. - Naley akupresur na stopach zaktywizowa ukad limfatyczny w celu starannego odtrucia organizmu. Kade ukucie, skaleczenie, stuczenie, otarcie, oparzenie, ukszenie znakomicie wzmaga mechanizmy obronne organizmu cznie z przeciwciaami (leukocyty, limfocyty, itp.). Z drugiej strony, gdy wywoamy przekrwienie, powodujemy odtrucie okrelonej strefy, oywienie tkanki naczy krwiononych, ukadu limfatycznego i nerwowego. Innymi sowy aktywizuje si cay organizm. Jeeli nakucie jest zamierzone na konkretny punkt ze cile okrelonymi wskazaniami, wwczas trudno jest przeceni korzyci jakie to zamierzone pobudzenie klawiterapeutyczne wywouje w organizmie czowieka cierpicego na rozpoznan dolegliwo. Generalnie te mechanizmy odruchowo-obronne, fizjologiczne uksztatowane przez wiele setek tysicy lat w jakich czowiek formuowa si byy przed laty inspiracj w opracowaniu metody mojego autorstwa, ktr mona

holistycznie sterowa procesami usprawnie i likwidacji rnych zaburzeniach organizmu czowieka, nawet w jednostkach chorobowych opornych lekowo. UWAGA! Przy tej okazji pragn zwrci uwag na funkcj jak spenia w przyrodzie komar a szczeglnie w yciu czowieka i zwierzt. Moim zdaniem komar jest naturalnym stymulatorem leczniczym, doskonale przystosowanym do pobudze punktw i stref biologicznie czynnych u ludzi i zwierzt z rnymi dolegliwociami. Komar stymuluje punkty terapeutyczne biologicznie czynne nie tylko akupunkturowe w sposb doskonay. Klawiterapi, klawipunktur, klawipresur i inn refleksoterapi (homeopati, hydroterapi, dzwikoterapi - muzykoterapi, aromoterapi, wiatoterapi - natenie i kolory, termoterapi, magnetoterapi i inne oraz ich uwarunkowania psychofizjologiczne i neurofizjologiczne odruchowe bezwarunkowe i warunkowe, chemiczne, fizyczne i fizjologiczne studiuj i badam od lat szedziesitych, kiedy to po raz pierwszy spotkaem si ze zwartym opracowaniem akupunktury w wydaniu rosyjskim. Znam wszystkie meridiany i punkty akupunktury oraz ich wskazania. Znam take wiele punktw poza meridianowych, nowych punktw EXTRA oraz stref biologicznie czynnych. Pragn poinformowa, e od wielu lat obserwuj zachowanie komarw na mojej skrze i w stosunku do innych ludzi i zwierzt. Mieszkam poza Warszaw, midzy lasami, w czystym otoczeniu przyrody. Od kilkudziesiciu lat wakacje spdzam tylko pod aglami, najczciej na jeziorach, rzadziej na morzu. Prosz mi wierzy, e w obserwacji komarw mam bardzo bogate dowiadczenia. Cakiem powanie traktujc problem musz powiedzie, e dobrze znam swj organizm i na og jestem zdrowy. Bywa, e od czasu do czasu, jestem przeciony prac i sabiej si czuj, nieraz w okolicy ldwiowo krzyowej odczuwam bl. Wwczas w okresie wiosenno - letnim, jeeli na to warunki pozwalaj, wychodz na 30 minutowy spacer ubrany tylko w slipkach w stref dziaania komarw nad mj staw, wraz ze szkem powikszajcym i obserwuj ich zachowanie na mojej skrze. Oczywicie psy i koty zamykam w pomieszczeniu. W pierwszym dniu kiedy jestem bardziej zmczony, wwczas kilkadziesit komarw (50-70) atakuje zdecydowanie cile okrelone miejsca, punkty biologicznie czynne, znane i dotychczas nie poznane w akupunkturze i w klawipunkturze. Ciekawym zachowaniem jest fakt, e punkt raz nakuty przez komara w 30 minutowym czasie nie jest wicej atakowany, a w nastpnym dniu jest ponownie atakowany. Komar latajc w odlegoci 30-50 cm od strefy lub punktu biologicznie czynnego wywouje brzczeniem w pobliu skry swoiste wzbudzenie - przygotowanie punktu (strefy) do iniekcji i zdecydowanie atakuje wykonujc sprawnie iniekcj. Punkt (strefa z przeczulic) reaguje selektywnie pojedynczo tak jak przy gsiej skrce" i fizycznie wzbudza si a nastpnie punkt lub strefa bardzo lokalnie przyjmuj podobn konfiguracj. Pod wpywem brzczenia komara robi si mikroskopijny kopczyk stoek ze ladowym otworkiem. Im silniejsze wzbudzenie, tym szybciej dochodzi do zdecydowanej iniekcji. Im mniej powana dolegliwo, wrcz prawie nieodczuwalna, wwczas wzbudzenie jest rwnie sabe i to powoduje, e komar siada, chodzi i szuka punktw bywa, e rezygnuje z iniekcji. W drugim dniu wychodz na kuracj komarow o tej samej porze wieczorem i wwczas atakuje zdecydowanie mniej komarw. W trzecim dniu ju tylko nieliczne kilkanacie lub kilka komarw atakuje. W czwartym dniu jest rwnie duo komarw, lataj, brzcz ale atakuj tylko nieliczne sporadycznie i pojedynczo. Bywa, e komarw jest duo i atakuj innych ludzi a wobec osoby uzdrowionej lub zdrowej rezygnuj z iniekcji, nie atakuj. Oczywicie wwczas gdy stan zdrowia uleg wyranej poprawie albo stan zdrowia nie budzi zastrzee. Tak dzieje si przez kilka dni z rzdu a do cakowitego zaniechania iniekcji przez komary. Ja nie zabijam komarw, pozwalam im spokojnie speni swoje zadanie i odlecie. Po iniekcji na mojej skrze nie ma adnych sensacji alergicznych czy infekcyjnych. Po takiej kilkudniowej kuracji" czuj si bardzo dobrze. Musz przyzna, e od wielu lat nie walcz z komarami. Jestem z nimi zaprzyjaniony. Jak nadmieniem, znam do dobrze punkty i ich wskazania. U wielu ludzi, widz lady po iniekcji komarw na tle topografii

rnych punktw. Wielokrotnie rozmawiaem z tymi ludmi na temat ich dolegliwoci i najczciej owe lady s precyzyjne diagnostycznie. Osobicie jestem przekonany, e komary s z powyszych wzgldw poyteczne i potrzebne czowiekowi i zwierztom. Dlaczego wic ludzie dostaj uczule lub infekcji po ukszeniach komarw? Ot dlatego, e niektrzy maj sabsz odporno immunologiczn i tym samym podatno alergiczn i dlatego po iniekcji komara dostaj uczule. To jest oczywiste. Czsto ludzie zabijaj komara w czasie iniekcji. Wwczas zostaje obca tkanka w ludzkim ciele. I tu powstaje lokalnie mikro infekcja. Przy infekcji po zabiciu komara nic strasznego i zego si nie dzieje. Troch si podrapiemy, a swdzenie moe powodowa prolongat bodcowania punktw, tak jak w farmakopunkturze. By moe, taka stymulacja jest czowiekowi i zwierztom potrzebna. Jeeli w akupunkturze s punkty odbudowujce odporno immunologiczn i punkty leczce skutecznie alergi, co wielokrotnie zostao z powodzeniem potwierdzone klawiterapi. To znaczy e, trzeba w kontrolowany sposb stosowa takie formy terapii. Myl, e kiedy kto przeprowadzi bardziej uporzdkowane badania nad rol komara w yciu czowieka i zwierzt.

I-4. KRYTYCZNIE O NIEKTRYCH METODACH REFLEKSOTERAPII


W tym miejscu zachodzi potrzeba krytycznego ustosunkowania si do innych pozornie naturalnych metod stymulacji i bodcowania w refleksoterapii jak: elektrostymulacja (np. stymulator strzakowy i inne), elektropunktura, farmakopunktura, laseropunktura, akupunktura, magnetoterapia, i inne. Warto wiedzie, e ju w kocu lat pidziesitych naukowcy amerykascy przeprowadzili bardzo staranne badania nad pobudzaniem prdem elektrycznym minimalnych mocy punktw biologicznie czynnych znajdujcych si na powierzchni skry. Punkty te pobudzano w celu wywoania zmian terapeutycznych w rnych zaburzeniach czynnociowych, a szczeglnie przy osabieniu potencjaw nerwowych wasnych, w zaniku przewodnictwa nerwowego, psychosomatyce oraz w badaniu zmiennoci wspczynnika psychogalwanicznego skry pod wpywem silnych przey uczuciowych-ambiwalentnych. Okazao si, e tego typu stymulacje, nawet maych wartoci prdowych s nadzwyczaj szkodliwe albowiem wywouj bardzo niebezpieczne zaburzenia fizjologiczne chemiczne hormonalne, enzymatyczne i inne endogenne na poziomie molekularnym, subkomrkowym. Niektre elementy strukturalne komrki ulegaj poraeniu i gin. Szczeglnie dotyczy to trwaych i nieodwracalnych zaburze w komrce nerwowej, na synapsach i w polu magnetycznym komrki, a tym samym jej ycia i podziau. Szczeglnie powane zaburzenia zachodz w funkcjach enzymatyczno-metabolicznych na poziomie subkomrkowym w bardzo rozlegych strefach morfologicznych. Nie rozumiem tym samym fascynacji wok elektrostymulacji, elektropunktury. Prawdopodobnie ludzie ktrzy chc wywoa renesans elektrostymulacji i elektropunktury nie znaj bada amerykaskich na temat szkodliwoci elektrostymulacji dla strefy morfologicznej punktw biologicznie czynnych, a w tym szczeglnie procesw samoregulacji psychologicznej, neurofizjologicznej, chemicznej itp. Podobna szara jest stosowana w elektrostymulacji w praktykach neurologicznych typu stymulator strzakowy i inne zastosowania. Podobnie w skutkach szkodliwa jest farmakopunktura (podawanie w bardzo maych ilociach nowokainy i temu podobnych stymulatorw iniekcyjnie w punkty biologicznie czynne), rne blokady nerwowe i inne. Wywouje to uszkodzenie aparatu receptorowego, stymulacyjno-odruchowego. Wystpuje to take w praktykach akupunktury gdzie dochodzi do uszkodze mechanicznych punktw, szczeglnie dotyczy to lekarzy mniej zdolnych lub pocztkujcych mniej dowiadczonych. Jake czsto zdarza si przez mao precyzyjne trafienie w punkt biologicznie czynny, ktry po kilku takich nieudanych zabiegach bywa fizycznie trwale uszkodzony.

UZASADNIENIE: Wiemy, e jeszcze nikt na wiecie nie stworzy uniwersalnego urzdzenia komputera badajcego pene spektrum chemii krwi i rne napicia mzgu i obwodowego ukadu nerwowego, sterowanego super inteligentnym komputerem, ktry by mia zdolno" nadnego analizowania i ustalania zmiennej wartoci szerokiej i wielopoziomowej morfologii w najdyskretniejszych wskanikach surowicy krwi, a take wspczynnika psychogalwanicznego skry, determinowanego ambiwalencj przey emocjonalnych chorego czowieka. Chodzi o zmienno jaka zachodzi w fizjologii i chemii oraz funkcjach endokrynologicznych, w procesach enzymatyczno-metabolicznych, endogennych na poziomie subkomrkowym i w surowicy krwi. Dopki nie bdzie komputerowego spektrum analitycznego, nadajcego za zmiennoci wielowymiarowoci wszelkich procesw psychicznych, nerwowych, chemicznych, fizjologicznych, hormonalnych, enzymatycznych, endogennych, wartoci magnetycznych i rnych dyskretnych informacji zachodzcych np. midzy hormonami, sterujcych w uamku sekundy w sprzeniu zwrotnym nadnymi jakociowo potencjaami elektrostymulacji, dopty nie wolno stosowa staego napicia i natenia w elektrostymulacji, farmako, lasero, i magnetoterapii oraz temu podobnych pobudze. Nerwowe potencjay wasne pynce z mzgu do struktur wykonawczych maj subtelne zmienne wartoci prdowe tak w nateniu i napiciu, regulowane ambiwalencj przey emocjonalnych czowieka. Organizm ludzki chorego czowieka uwarunkowany jest odruchowo samo regulacyjnie i samo naprawczo. Przez tysiclecia czowiek stymulowa si poprzez irytacj w procesach mylenia, ambiwalencj emocjonaln, chodzenie boso, drapanie, czochranie si, pocieranie, nagrzewanie, schadzanie i temu podobne kompresy, formy stymulacji zamierzonej oraz bodcowania w sposb niezamierzony jak: ukucia, oparzenia, skaleczenia, zbicia, starcia i ukszenia, udlenia itp. I tylko te pobudzenia do ktrych przyzwyczajeni jestemy (procesy odruchowe zamierzone i nie zamierzone, samo naprawcze, samo regulacyjne), mog by stosowane w stymulacji bodcowaniu. wiadomie z odpowiedni wiedz i umiejtnoci w zamierzonym i kontrolowanym stymulowaniu bodcowaniu przez osob kompetentn medycznie. Warto w tym miejscu zwrci uwag na ma skuteczno terapeutyczn akupunktury sigajc przy bardzo sprzyjajcych warunkach oglnie statystycznie do 25%. Gdyby przed zabiegami akupunktury terapeuta zechcia metod klawiterapii odreagowa ukad: nerwowy korowy i orodkowy oraz rne rodzaje nerww obwodowych czowieka cierpicego lub niepenosprawnego i tu potem zastosowa znany algorytm zabiegu z sieci czynnoci, wwczas skuteczno tej refleksoterapii podniosaby si wyranie. Gorco zachcam! UWAGA! 1. Powszechnie wiadomo, e w refleksoterapii istniej na powierzchni ciaa ludzkiego punkty, ktre przy inwazyjnym, bardzo silnym pobudzeniu w duszym czasie mog prowokowa omdlenie, zapa a nawet mier. Punktw znanych jest okoo 30 i s rozoone w rnych miejscach na powierzchni skry czowieka czytaj Rozdzia XII-12 punkty 20 i 21. Akupunktura, elektropunktura, farmakopunktura, laseropunktura jeeli s praktykowane przez osoby niekompetentne moe by w skutkach bardzo niebezpieczna dla zdrowia a nawet ycia czowieka. 2. Klawiterapia z uwagi na nie inwazyjno, bez stymulacji prdowej, laserowej, chemicznej itp. nie wnosi tego ryzyka i jest w peni bezpieczna. Jedyne zastrzeenia to: rozlege z wysikami choroby skry, bardzo saba skra, kobiety ciarne, okres krwawie miesiczkowych, patologiczna niewydolno serca, rozruszniki i stymulatory serca, dzieci do lat 7, osoby starsze z wyniszczonym organizmem i osoby z wysok podatnoci do zakrzepw i zatorw naczyniowych. Jeli pacjent ma podatno do zatorw to lekarz moe poda rodek na

rozrzedzenie krwi w wyej wymienionych zastrzeeniach i mona bez ryzyka stosowa klawiterapi i klawipresur wykonywan drug sfazowan stron klawika wedle tych samych algorytmw i sieci czynnoci. 3. Nim przystpisz do zabiegu klawiterapii opanuj umiejtno reanimacji w resuscytacji i zapaci oraz wzmocnienia wydolnoci serca i w ogle organizmu ludzkiego.

I-5. REANIMACJA
UWAGA! Kady pacjent z zaburzeniami serca i naczyniowo - ruchowymi powinien przed zabiegami klawiterapii mie szczegow diagnoz kardiologiczn lub internistyczn z orzeczeniem dopuszczania zabiegw refleksoterapii. Reanimacja przy resuscytacji (omdleniu). Pacjenta naley uoy na plecach na odpowiednim ciepym podou. Pod nogi podoy poduszki lub zwinit kodr, podnie nogi do gry znacznie wyej ni gowa. Ubranie trzeba rozpi pod szyj. Pacjenta naley przykry kocem i otworzy okno. Nastpnie trzeba pojedynczymi klawikami lub wykaaczkami, ostr stron, lekko uciska przez 2-3 minuty na punkty akupunkturowe: GRT: 25 i 26; PaM-86; P:1 i 11; Jg-1; -36; Jc-1; O-9. Zalecanym jest w dalszej kolejnoci odreagowa stref krgosupa Th 9 L1 i zadziaanie wizkami klawikw lub wykaaczek na obydwa punkty Pm-43 (lewy, prawy) zwane kortizonowymi. W pocztkowej fazie reanimacji zalecane jest by przynajmniej dwie osoby wykonyway stymulacj na 4 punkty. Rezultat pozytywny jest natychmiastowy. Reanimacja przy zapaci. Wymaga podobnego uoenia i traktowania pacjenta. Trzeba zadziaa ostr stron, pojedynczymi klawikami lub wykaaczkami. Jeli jest osoba druga, to reanimowa jednoczenie na 4 rce, czterema klawikami, w czasie 2-6 minut, kolejno pobudzajc nastpujce punkty: GRT: 24, 25 i 26; PaM-86; S-9; JC-1; O-9; Jg:1 i 4; ST: 1 i 2; W-44; U: 13 i 100; oraz Po-6 tylko u kobiet tu po porodzie. W dalszej kolejnoci naley szpalerkiem kilku klawikw lub wykaaczek odreagowa stref Th 9 L1 i zadziaa wizkami klawikw (wykaaczek) na punkty Pm-43, lewy i prawy meridianu pcherza moczowego w celu wzbudzenia aktywnoci i ewentualnego uregulowania poziomu adrenaliny i kortizonu.w surowicy krwi, a take aktywnoci informacyjnej (mobilnej) tych hormonw w sytuacjach ekstremalnych i stabilnych. To dziaanie reanimacyjne jest sprawdzone, pewne i skuteczne bez defibrylatora, intubatora i bez uciskw na mostek. Reanimacja przy utracie przytomnoci. Wymaga podobnego uoenia, traktowania pacjenta i zadziaania klawikami (wykaaczkami) w czasie 2-3 minut na punkty w nastpujcej kolejnoci: GRT: 26, 27 i 28; PaM-86; P-11; Jg-1; ST-1; S-9; -36; W-44; W-3.

I-6. PIERWSZA SZYBKA POMOC W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH


Powinna by wykonana jak przy reanimacji, wedle nastpujcych punktw: GRP:4,6,17 i 24; O: 8 i 9; Jg: 4, 10 i 11; Po: 1 i 5; W-44; -36; GRT: 14 i 26; W-3; Pm-43; St-6; N-6; U: 13 i 95; PaM: 53 i 86. UWAGA! Pamitaj jeli u pacjenta wystpuje podatno do zatorw to zobowizuje lekarza prowadzcego pacjenta do stosownego przygotowania do zabiegu klawiterapii. Chodzi o podanie leku, ktry rozrzedza krew i tym samym chroni pacjenta przed zatorem w warunkach zabiegu klawiterapii. Kiedy naley wykona reanimacj?

Reanimacj naley wykona wwczas, jeeli zaistniej podczas zabiegu klawiterapii powody ku temu, takie jak: podatno do omdlenia w pozycji stojcej lub siedzcej, omdlenie, zapa, utrata przytomnoci, itp. Np. pacjent mwi podczas zabiegu, e robi mu si sabo, albo spostrzegasz, e pacjent szybko blednie, wystpuj u niego poty, siniej i bledn wargi, sabnie gos, pacjent opada z si. Wwczas naley sprawnie i szybko uoy pacjenta wedug wyej opisanego sposobu i przystpi do stosownej reanimacji. UWAGA! Jeeli podczas zabiegu w pozycji siedzcej pacjent zasabnie to po reanimacji i wzmocnieniu dalszy cig zabiegu naley ju wykonywa w pozycji lecej. Przy drugim ewentualnym zasabniciu, ju w pozycji lecej, naley zabieg klawiterapii przerwa i ponownie wzmocni pacjenta. Naley ustali przyczyn osabie, omdlenia lub zapaci. Po usuniciu przyczyny o dalszych zabiegach klawiterapii decyduje lekarz.

I-7. ZABURZENIA EMOCJONALNE W DEZORGANIZACJI PSYCHOSOMATYCZNEJ I NEUROFIZJOLOGICZNEJ, HORMONALNEJ, ENZYMATYCZNEJ I CZYNNOCIOWEJ ORGANIZMU.
Na pocztku lat szedziesitych przeprowadzono badania PSYCHOFIZJOLOGICZNE nad wpywem stresu i frustracji na organizmy szczurw, ktre uczyy si sprawnego przechodzenia przez labirynt w warunkach laboratoryjnych. Kiedy szczur nauczy si przechodzi przez labirynt, na ktrego kocu czekaa nagroda w postaci pokarmu a po drodze byy zainstalowane na trasie labiryntu, 3 progi-bramki bdce pod napiciem elektrycznym. Prd by bardzo maej mocy lecz o stosunkowo wzrastajcym wysokim napiciu, ktre powodowao u zwierzt swoist dokuczliwo szczeglnie na trzeciej bramce. Przed startem szczura w labirynt z progami napicia prdowego, badano surowic krwi na okrelenie poziomu kortizonu i adrenaliny. Poziom hormonw by w normie. Gdy pobrano krew po 3 nieudanych prbach przejcia trzeciej bramki labiryntu z powodu podwyszonego napicia prdowego okazao si, e bardzo wyranie spada poziom kortizonu a wprost proporcjonalnie do tego spadku wzrasta poziom adrenaliny. U szczura pojawiy si zachowania agresywne - zwierz gryzc i drapic, bdc sfrustrowane, prbowao projekcyjnie zniszczy cianki labiryntu w celu ominicia przeszkody. Po wyczeniu napicia prdowego i umoliwieniu szczurowi przejcie dalszej drogi w labiryncie i tym samym osignicia nagrody, wyranie spad poziom adrenaliny oraz wraca do normy (po kilku sekundach) poziom kortizonu. W tym samym czasie szczur wyranie uspokoi si, odzyska rwnowag emocjonaln oraz podwyszon sprawno w zachowaniu, bez przejaww stresu irytacji i agresji projekcyjnnej. Obserwacje eksperymenty i badania stresujce w psychofizjologii psw realizowaem na moich bardzo zaprzyjanionych psach. Jak wiemy pies w funkcjach jednego zmysu nie ma zdolnoci podzielnoci uwagi w nowej sytuacji zadaniowej. Zaoenie eksperymentu polegao na przemiennym lekkim trcaniu palcami w uszy psa. Raz w lewe ucho, raz w prawe ucho. Kiedy obserwowaem, e pies przenosi wzrokiem swoj uwag na palec, ktrym zamierzaem trci go w prawe ucho. Wwczas trcaem go w lewe ucho. Po kilku takich prbach pies zirytowany wycofywa si z zabawy. Natomiast w sytuacjach bardziej ekstremalnych, nowych i zagroeniowych na pierwsze informacje suchowe, powonieniowe i wzrokowe, ktre do jego

zmysw docieraj szczeglnie w warunkach wieczorowo nocnych wzrasta lek. Poziom lku zmniejsza si jeli pies ma towarzystwo drugiego psa lub wasciciela. PIERWSZY STOPIE PRZEY STRESOWYCH. Pies reaguje koncentracj uwagi poprzez zmysy wzroku, suchu i powonienia na kierunek i rodzaj informacji oraz zjeeniem sierci od poowy ba do okolicy pierwszych krgw piersiowych. U niektrych psw ujawnia si take warczenie i szczekanie. DRUGI STOPIE PRZEY STRESOWYCH. Reakcje psa s jak wyej lecz z wikszym nateniem i szukaniem wsparcia, pomocy. W miar intensyfikacji sygnaw i zbliania si zagroe wystpuje wzrost agresywnoci na przemian z lkiem. Oczywicie wwczas gdy pies przeywa sytuacj stresow w pojedynk a zagroenie wyranie zblia si wwczas marszczy skr na nosie i obnaa zby. Prbuje take biegajc przyblia i oddala si od zagroenia. W tej sytuacji sier psa jey si od poowy ba a do koci krzyowej z lekko podniesionym ogonem. TRZECI STOPIE PRZEY STRESOWYCH. W miar narastania zagroenia przekraczajcego moliwoci walki psa bez wsparcia, nastpuje przejcie ze stanu stresu we frustracj i pies w pewnym momencie nie jest w stanie pokona przeszkody, podwija ogon pomidzy nogi i jeli to moliwe wcza reakcje obronne i salwuje si ucieczk. Jeli nie ma moliwoci ucieczki przyjmuje pozycj lec poddania si czsto z upustem moczu. Pierwsze objawy reakcji psychofizjologicznej psa w warunkach frustracji manifestuj si w pierwszej fazie agresj a jeli nie ma wsparcia reaguje wycofaniem z eksperymentalnej sytuacji zadaniowej. Generalnie trzeba przyj, e podobne procesy psychofizjologiczne i nerofizjologiczne, psychosomatyczne, enzymatyczne, hormonalne zachodz w sytuacjach stresowych, trudnych frustracyjnie w zachowaniu, dziaaniu i zdrowiu czowieka. Problem ten zosta wielokrotnie potwierdzony badaniami psychologicznymi i psychofizjologicznymi. Pierwsz reakcj czowieka na dugo trwae stresy s napicia korowe i orodkowe w mzgu, pniu mzgowym i nerwowym splocie szyjnym do pierwszych krgw piersiowych. To wnosi wiele istotnych napi korowych, zaburze piramidowych (ruchowych), miniowych, wegetatywnych, somatycznych innych. Drugim, wielce ciekawym zjawiskiem psychofizjologicznym i neurofizjologicznym pod wpywem silnych i dugo trwaych stresw (irytacji emocjonalnych wywoujcych silne napicia nerwowe wszystkich splotw nerwowych (szyjny, piersiowy i ldwiowy ze splotem ogona koskiego w rodzajach nerww (piramidowych, wegetatywnych, somatycznych a take autonomicznych). Ten stan rzutuje nawet na zaburzenia w funkcji gruczow: przysadki, szyszynki, linowych- enzymatycznych ukadu trawiennego, tarczycy i przytarczyc, nadnerczy i pciowych. Poddajmy analizie obraz zmian jakie zachodz w funkcjach gruczow nadnerczy, tarczycy i przytarczyc na silne stresy i napicia nerwowe. Wpyw wydzielania z nadnerczy adrenaliny i z kory nadnercza kortizonu, jest bardzo czsto konsekwencj przecie i napi nerwowych strefy krgosupa Th 7 L1 (krgw piersiowych a w tym nerww piersiowych) oraz nerww autonomicznych sterujcych ywotnymi procesami nadnerczy i kory nadnercza w sprawnym yciu czowieka. Jak wiemy istnieje potoczna bdna ocena jakoby stres krtko trway mia istotny wpyw na wydzielanie adrenaliny w stanie np. afektu powstaego pod wpywem zagroenia fizycznego.

Trzeba pamita, e hormony nadnercza adrenalina i hormony kory nadnercza kortyzon istniejce w surowicy krwi we waciwym poziomie maj immanentn gotowo aktywnoci reagowania na psychologiczne sytuacje stresowe szczeglnie w stanie afektu. Wiemy, e adrenalina ma waciwo bardzo szybkiego aktywizowania napi systemu nerwowego sterujcego naczyniami krwiononymi i miniami. Szczeglnie moemy wyranie dostrzec szybko dziaania adrenaliny, gdy kto dziaa w odruchu bezwarunkowym lub w afekcie. W uamku sekundy adrenalina dynamizuje cay ukad krwionony i nerwowo miniowy. Po miniciu zagroenia psychologicznego lub potrzeby reakcji odruchowej bezwarunkowej adrenalina wycza swoj aktywno, byskawicznie mijaj napicia ukadu krwiononego i nerwowo miniowego i w tym momencie zaczyna natychmiast aktywizowa si kortyzon przywracajcy sprawno fizjologiczn czowieka. Z wywiadw z pacjentami, z bada i odreagowania kolumny krgosupa i nerwowego splotu szyjnego, stymulacji Pm-43 (punktw kortyzonowych), udao mi si ustali w minionych latach, e najwiksza dokuczliwo napi i zaburze nerwowych ujawnia si w strefie Th 7 L1. Manifestuje si to obnion wydolnoci adrenaliny i kortyzonu z nadnerczy i z kory nadnerczy, tpym, rozpierajcym blem tych okolic krgosupa z promieniowaniem opasujcym. Jednoczenie punkty Pm-43 (lewy i prawy) zwane punktami kortyzonowymi s niebywale bolesne, piekce i oporne w regulacji homeostazy w przywrceniu sprawnoci wspdziaania z adrenalin w gotowoci reagowania psychofizjologicznego. Tak jakby z jednej strony funkcje kory nadnercza byy zablokowane, zadawione" oraz osabiona rwnowaga psychofizjologiczna homeostazy, czyli aktywnoci informacyjnej i zalenociwego wspdziaania adrenaliny i kortyzonu po wpywem procesw psychologicznych odruchu bezwarunkowego oraz afektu. Tak jakby z nadnerczy wychodziy "rozkazy" aktywnoci i wspdziaania w surowicy krwi adrenaliny i kortyzonu. To z reguy wie si z bardzo zym samopoczuciem pacjentw z sclerosis multiplex SM, ze spinajcym, paraliujcym obnieniem sprawnoci dziaania, z obnion motywacj; ujawnia si niemoc, niech i tym podobne stany jak niepokj a nawet lk i strach. U niektrych pacjentw jest to powizane z nerwic lkow, z irracjonalnym stanem strachu, bezradnoci dezorganizacji, od ktrych jest im trudno uwolni si, a take z nerwic reaktywno-depresyjn , a nawet ze wzrostem spastycznoci i oglnego zatrucia organizmu rnymi metabolitami, mocznikiem itp. Jeli dominacja dugo trwaego stresu, frustracji i aktywno adrenaliny utrzymuje si w duszym czasie. To przy naruszonej homeostazie sprawnoci i gotowoci reagowania adrenaliny i kortyzonu oraz przy demielinizacji w mzgu i w nerwach obwodowych, w wyniku ograniczonego krenia krwi, moe by przyczyn nadprodukcji w miniach noradrenaliny i cytokin, niedoboru interferonu, swoistego dopeniacza i zaburze innych endogennych czynnikw sprzyjajcych spastycznoci nerwowo miniowej, pogbiajcych zaburzenia czynnociowe w SM. Powtarzajce si stany zaburze homeostazy utrzymujce spastyczno w duszym czasie powoduj niedokrwienno, niedoywienie miniowe i to sprawia ograniczenie sprawnoci ruchowej, zaniki miniowe itd. Jak wiemy noradrenalina wzmacnia styki na synapsach nerwowych i moe by przyczyn sprzyjajc neuropatii, spastycznoci i wielu rnych innych zaburze fizjologicznych. Niepenosprawnych z zaawansowanymi zmianami SM charakteryzuje bardzo maa aktywno ruchowa. Wwczas sabszy jest metabolizm, ograniczona jest cyrkulacja w ukadzie limfatycznym, ujawnia si zesp nabytego braku odpornoci, zaleganie rnych toksyn, metabolitw, wyranie ograniczona wentylacja ukadu oddechowego, azotowanie poza biakowe krwi z powietrza, ograniczenie dotlenienia krwinek, obnia si hemoglobina i hematokryt i wystpuj wiele innych niedoborw i zaburze. Pragn nadmieni, e udao mi si ustali cis zaleno pomidzy wyej opisanym stanem pacjentw a zaburzeniami nadnercza z powodu przecie stresogennych, rzutujcych na specyficzne napicia nerwowe i miniowe strefy Th 9 L1 krgw piersiowych i Pm-43. Po bardzo starannym odreagowaniu klawiterapi nerwowego ukadu korowego, orodkowego i nerww obwodowych a szczeglnie strefy Th9 -L1 nerww dolnego splotu piersiowego oraz nerwowego ukadu autonomicznego. Poprzez wyrane przekrwienie tej okolicy przywraca si

sprawno neurofizjologiczn nerww obwodowych. Nastpnie przykadam wizki po 7 klawikw w obydwa Pm-43 (punkty kortyzonowe), gdzie po 7-15 sekundach, ustpuje pieczenie i bl strefy Th 9 -L1, a pacjent bardzo szybko odzyskuje lepszy nastrj, nastpuje wrcz znakomite samopoczucie i wyranie wysz sprawno psychiczn i fizyczn, rozlunienie oraz wyrane zrelaksowanie. Wyej opisane odreagowanie nadnerczy z regulacj tarczycy i przytarczyc znakomicie sprzyja w leczeniu alergii, astmy oskrzelowej i wyranie poprawia wiele ywotnych funkcji cierpicego czowieka. Z wywiadw, obserwacji, eksperymentw i rutynowych zabiegw klawiterapeutycznych wynika, e na wraliwo psychiczn wpywaj sytuacje stresowe i frustracyjne, zbyt due przecienie fizyczne krgosupa w pozycji siedzcej i stojcej. Wyej opisane czynniki wywouj wyrane zaburzenia funkcji gruczow nadnerczy, a w tym kory nadnercza. Std bierze si midzy innymi problem zaburze hormonalnych kory nadnercza i ich gotowoci reagowania w warunkach stresu psychologicznego lub w odruchu bezwarunkowym. Osobicie jestem przekonany, e jest to problem bardziej zoony. Nie mniej jednak wyej opisane dolegliwoci mona usun i trwale usprawni pacjenta stosujc odreagowanie klawiterapeutyczne cznie z odbudow odpornoci, masaem ukadu limfatycznego oraz zalecanymi w tym rozdziale wiczeniami gimnastycznymi. Odreagowanie nerwowe ukadu korowego, orodkowego i obwodowego oraz odcienie krgosupa przez dokadne jego przekrwienie, pobudzenie Pm-43 i U-13 punktw kortyzonowych, cznie z gimnastyk, skutecznie cofa t przykr dolegliwo w/opisanego syndromu SM, a tym samym znakomicie i bardzo szybko usprawnia czowieka. Warto sprbowa! Czsto sytuacje stresowe i przewleke stany frustracyjne, jakie przeywaj ludzie szczeglnie wraliwi szczeglnie z temperamentem melancholicznym, znerwicowani, powoduj spowolnienie a nawet wstrzymywanie oddechu i azotowanie si z powietrza. Dalsze zatruwanie zwizkami azotowymi czce si z innymi metabolitami" zachodzi w tym samym czasie na poziomie subkomrkowym w nastpstwie procesw enzymatyczno-metabolicznych w zaburzonych funkcjach przemiany materii pod wpywem take lekw przeciwblowych i uspakajajcych oraz stresu i frustracji. Bywa tak, e zbyt dugie zaleganie rnych zwizkw azotu poza biakowe na poziomie komrki, cznie z innymi metabolitami" nie odprowadzonymi toksynami procesu przemiany materii-spalania, tworzy swoiste skrystalizowane jeowce" w teje komrce, ktre pod dziaaniem odreagowania klawiterapii, dziki jakiemu dyskretnie, dziaajcemu bardzo krtko (kilka sekund) enzymowi, rozpuszczaj si i w postaci istotnie podwyszonego poziomu mocznika we krwi odprowadzane s do nerek. Potwierdzeniem powyszego rozumowania o stanach powanego zatrucia na poziomie subkomrkowym jest bardzo silne pieczenie i bl przy lekkim dotyku ostr stron klawika w strefach: blu, neuralgii, urazw, oparze, niedowadw, spastycznoci, niedokrwiennych zaburze naczyniowych, zanikw miniowych itp. zaburze czynnociowych, osabienia lub zaniku przewodnictwa nerwowego. Prbne badania, jakie przeprowadziem w warunkach klinicznych, polegay na ustaleniu poziomu mocznika w surowicy krwi przed zabiegiem klawiterapii i tu po zabiegu. Okazuje si, e zabiegi klawiterapeutyczne uwalniaj, jak ju nadmieniem, jaki enzym dziaajcy w kilka sekund, ktry rozpuszcza skrystalizowane zwizki azotu poza biakowego na poziomie komrki i wydala go do krwi obwodowej. Kilkanacie przypadkw, gdzie dwukrotnie badany by poziom mocznika w surowicy krwi, jest niewystarczajcym obrazem statystycznym. Mam wiadomo, e trzeba zrealizowa kilkadziesit eksperymentw klawiterapeutycznych i to w kilku klinikach, na podobnych przypadkach chorobowych. Uwaam za celowe zrealizowanie tego typu bada, albowiem, moim zdaniem, w tym procesie psychologicznym i neurofizjologicznym moe odzwierciedla si gwna patogeneza blu, neuralgii, nerwowoci, nerwic, neurastenii, neuropatii i innych zaburze take psychicznych, zaburze czynnociowych i wszelkich innych zaburze psychosomatycznych oraz

patologicznych czowieka. Generalnie problem ujmujc, prawie wszystkie nieszczcia zaburze zdrowotnych czowieka warunkowane s poziomem, stanem zatrucia organizmu, rnymi substancjami i zwizkami chemicznymi rzutujcymi w istotny sposb na fizjologi systemu nerwowego, zakcajc funkcje hormonalne, enzymatyczno-metaboliczne, na poziomie subkomrkowym uwarunkowane psychologicznie i neurofizjologicznie, chemicznie i fizycznie. Pojmujc holistycznie uwarunkowania wszelkich dolegliwoci i ogranicze psychofizjologicznych i neurofizjologicznych z rozpoznaniem SM, powoduje nieodpart potrzeb podjcia problemowych bada nad fenomenem uniwersalnoci usprawnie klawiterapeutycznych czowieka. Sytuacje stresowe i utrzymujce si stany frustracyjne zaburzaj rwnie funkcje fizjologiczne tarczycy z tendencj do nadczynnoci. Ten stan zakca rwnie funkcj gruczow przytarczycznych, z ktrych wydzielone jony wapnia, jak wiemy, warunkuj pomp wapniow" w ukadzie trawiennym. Warto te wiedzie, e nadczynno tarczycy w niektrych przypadkach sclerosis multiplex SM (MS), moe przypiesza przemian materii, np. szybsze spalanie glukozy i wywoywa stany hipoglikemiczne potgujce nawet rzeczywist ataksj mdkow, zwiksza drenie rk. Ten proces hipoglikemiczny moe sugerowa w obserwacji, e pacjent ma bardo gbokie zmiany demielinizacyjne w mdku. Okazuj si, e wystarczy poda sodkiej herbaty a drenia mijaj bardzo szybko. Generalna sugestia to czste (4-5 razy dziennie) spoywanie urozmaiconych posikw w maych ilociach. Silne stresy i dugotrwae stany frustracyjne pogbiaj i utrwalaj rne nerwice a tym samym zagraaj bezporednio wszelkim ywotnym funkcjom organizmu. Czste sytuacje konfliktowe, stresy i dugotrwale stany frustracyjne przeywane przez ludzi bardziej wraliwych uczuciowo, bywaj bezporedni przyczyn wielu zaburze psychosomatycznych. Podobnie powysze uwarunkowania i procesy nerwicogenne wzmocnione" skcone lekami przeciwblowymi, psychotropowymi, uspakajajcymi, ktre maj waciwoci opnienia reakcji, wyhamowujc procesy psychologiczne i neurofizjologiczne nie tylko w ukadzie nerwowym, korowym, orodkowym i nerww obwodowych i potgujc zaleganie wszelkich toksyn w caym organizmie. Zatem niedobory wapnia i nadmiar rnych zwizkw azotowych warunkuj obnienie pH, a tym samym wzmagaj dalsze zatrucie organizmu chorego czowieka. UWAGA! 1. Podczas pierwszych zabiegw zwizanych z odreagowaniem nerwowym oraz znoszeniem innych dolegliwoci, jak ju nadmieniem, pacjent odczuwa bl poczony z pieczeniem. Po kilku lub kilkunastu sekundach dotykania ostr stron klawikw ustaje bl i pieczenie, i w tym miejscu wystpuje bardzo silne, rozlege przekrwienie - zarowiona skra. 2. Bardziej przekrwione strefy po odreagowaniu ukadu orodkowego i obwodowego oraz innych miejsc na powierzchni skry wskazuj, ktre nerwy lub miejsca s szczeglnie zatrute, przecione, obolae, mniej sprawne. Te miejsca naley starannie, wielokrotnie odreagowa a tym samym odtru i doywi poprzez przekrwienie, czego nie osignie si w aden inny znany medycynie sposb. Ludzie i zwierzta zatruwaj si systematycznie na co dzie, poprzez wdychanie powietrza, w ktrego skadzie coraz wicej jest rnych, zwizkw chemicznych, pochodnych wszelkiego spalania. Na pocztku formowania czowieka na Ziemi, ogie by zbawiennym odkryciem osigniciem. Dzisiaj produkty spalania maj negatywne konsekwencje ekologiczne stanowic jednoczenie zagroenie dla ywych organizmw i rolin. Czowiek jest bliski dostpu do niewyczerpalnych zasobw energii sonecznej. Wierz, e w najbliszych 30 latach bdziemy likwidowa wszelkie spalanie na Ziemi, zaspakajajc potrzeby energetyczne bez ogranicze dostpn ze rde odtwarzalnych i energi soneczn.

Wan yciow koniecznoci ludzkoci jest uratowanie zasobw wody do celw spoywczych, sanitarnych i przemysowych. Wody oglnie, jak wiemy, s w olbrzymim stopniu zanieczyszczone czy wrcz zatrute. A spoycie jest olbrzymie i cigle wzrastajce. Ocenia si, e okoo 70% spoywanej wody jest zanieczyszczona i niekontrolowana przez SANEPID. Inny wany problem to zatrucie chemi i rnymi odpadami gleby i wd podskrnych. Na takiej glebie prowadzona jest caa produkcja rolinna i zwierzca. Coraz wicej rnych trucizn przyjmuje porednio i bezporednio rwnie organizm ludzki. Osobicie jestem przekonany, e spoywajc warzywa i owoce, spoywamy take przerne rodki ochrony rolin, konserwanty i inne toksyny z opadw i nawoenia gleby. Spoywajc produkty mleczne spoywamy powane iloci szkodliwych bakterii i rnych rodkw chemicznych. To wszystko wywouje pogbienie zatrucia organizmu ludzkiego, a w tym systemu nerwowego. W tym ley istotna przyczyna pogorszenia efektw profilaktyki zdrowotnej i leczenia nie tylko chorb psychosomatycznych, nerwowych, infekcyjnych, lecz rwnie chorb wtrnych i nieodwracalnych zmian patologicznych. Myl rwnie, e szkodliwe jest spoywanie misa z hodowli przemysowej, gdy zwierzta bardzo silnie przeywaj indywidualnie i zbiorowo przemysowy ubj. Sposb traktowania zwierzt w hodowli przemysowej (zwierzcy syndrom obozu koncentracyjnego), przed i w trakcie uboju powoduje wydzielanie szkodliwych hormonw i rnych enzymw, podwyszonej agresji, ktre mimo spuszczenia krwi po uboju pozostaj w tkankach organizmu zwierzcego. Moim zdaniem bezpiecznym i zdrowym jest spoywanie ryb. Wzgldnie zdrowym jest miso z drobiu. Jeli to moliwe, proponuj ograniczy spoywanie misa wieprzowego i woowego oraz wszelkich przetworw. Jeli jest to konieczne miso trzeba starannie gotowa przed spoyciem. Miso mona czciowo zastpi rybami (ale bez skry w skrze ryb jest wiele rnych toksyn), warzywami, rnymi nasionami, itp.

I-8. ALGORYTM I SIE CZYNNOCI W ODREAGOWANIU NERWOWEGO UKADU KOROWEGO, ORODKOWEGO I RNYCH RODZAJW NERWW OBWODOWYCH.
Odreagowanie nerwowe ukadu korowego, orodkowego, obwodowego: piramidowego, wegetatywnego, somatycznego i autonomicznego zaczyna si na gowie i w nerwach czaszkowych a nastpnie na plecach, piersiach, brzuchu, koczynach grnych i dolnych i na uchu. Do odreagowania pacjent przyjmuje pozycj siedzc na krzele. Osoby osabione, wyczerpane z wyniszczonym organizmem z tendencj do omdle wyjtkowo mog mie realizowane zabiegi w pozycji lecej. Zabiegi w pozycji lecej s mniej skuteczne a kuracja wymaga znacznie duszego czasu. Pozycja siedzca a nawet stojca z powodw fizjologicznych jest korzystniejsza w procesie odreagowania nerwowego, albowiem wszystkie napicia mini, przecienia s czynne i bardzo wyrane. Terapeuta siada na wysokim stoku z tyu za plecami pacjenta i z tej pozycji odreagowuje gow, szyj, kark i plecy. Pacjent podczas zabiegu w pozycji siedzcej powinien by ubrany w koszul zapinan tradycyjnie. Gdy wykonujemy zabieg na plecach, wwczas powinien koszul zaoy odwrotnie - plecami na przd. Gdy zabieg wykonuje si na brzuchu lub piersiach, wwczas koszul zakada normalnie. Panie naley ubiera podobnie. Chodzi o to, by ochroni pacjenta przed nadmiernym wychodzeniem, albowiem bywa, e zabieg w niektrych bardzo powanych jednostkach chorobowych (np. stwardnienie rozsiane) trwa 3-6 godzin. W mojej praktyce w midzyczasie zapoznaj si z histori choroby i jej uwarunkowaniami. Nastpnie pokazuj narzdzia - klawiki i wyjaniam pacjentowi jak wykonuje zabieg oraz jakich dozna mona si spodziewa. Po szczegowej diagnozie wyjaniam te, jak dugo i ile dni bdzie trwaa kuracja oraz ile w przyblieniu trzeba wykona zabiegw, aby znie konkretn dolegliwo, a take odpowiadam na inne pytania i wtpliwoci pacjenta.

Zaczynam rwnoczenie, trzymajc w obu doniach po siedem klawikw uoonych w wizki. Dotykamy jedn wizk do punktu GRT-15 (choroba dyrektorw). Punkt ten znajduje si midzy podstaw czaszki a pierwszym krgiem szyjnym Atlasem, 0,5 cm powyej tylnej linii owosienia. Dziaajc lekko, uciskajc ostr stron klawikw na ten punkt, znosimy rne napicia w mzgu wywoane przecieniem powstaym w wyniku przeywania i rozwizywania rnych trudnych problemw zdrowotnych, zawodowych i yciowych. Punkt ten staje si wraliwy po dugotrwaych przecieniach umysowych, po przeywaniu negatywnych stanw psychologicznych, silnych emocji czy wrcz zaburze emocjonalnych. Krtko mwic jest to punkt usuwania wszelkich napi, przecie psychologicznych, dozna i przey czowieka znerwicowanego. Punkt ten znany jest jako Ya-men (Ja-men), czyli wrota milczenia albo choroba dyrektorw. Po odreagowaniu tego punktu w mzgu ujawnia si swoisty luz, spokj, wymazanie niepokojcych problemw. Warto sprbowa. Klawikami dziaamy a do ustania pieczenia, tj. 3-4 sekundy delikatnego ucisku i 1 sekunda podniesienia i ponownie uciski i przerwa itd. Rwnolegle drug wizk 7 klawikw lekko przykadam w stref GRT-20 Bai-hui, Pai-hui, Baj-chuej (stukrotny zbieracz lub zwany punktem stu spotka), albowiem punkt czy si ze wszystkimi meridianami. Lokalizacja tego punktu znajduje si na 7 cunw (Cun szeroko poprzeczna w pierwszym stawie kciuka pacjenta, uywana w akupunkturze jako jednostka miary w topografii czowieka) powyej linii owosienia karku i 5 cunw do tyu od przedniej linii owosienia na rodku linii czcej oba wierzchoki maowiny usznej w jamce ciemieniowej na styku z lini po rodkow. UWAGA! W dalszej czci opracowania bd omija szczegowe opisy lokalizacji niektrych punktw, albowiem mona wszystkie znale w II Tomie Klawiterapii ATLAS lub w dowolnej polskojzycznej literaturze powiconej akupunkturze, a podanej na kocu ksiki. Pragn natomiast w sposb bardzo prosty opisa topografi odreagowania nerwowego ukadu korowego, orodkowego i obwodowego w oparciu o waniejsze punkty i strefy anatomiczne oraz linie kanaw energetycznych zwanych meridianami. W drugiej kolejnoci odreagowuj napicia w obszarach korowych, piramidowych, orodkowych mzgu, a do starannego przekrwienia i tym samym ustania blu i pieczenia. Oddziaywuj na ca stref gowy, szerokim pasmem, od patkw maowiny usznej wzdu linii owosienia do linii po rodkowej GRT przy podstawie czaszki. Czynno t wykonuj, przykadajc obustronnie szpalerkami pionowo po siedem klawikw w kadej rce. Klawiki prowadz rwnoczenie od obydwu uszu do podstawy czaszki z krgiem atlasem, obejmujc stref dolnej krawdzi czaszki, a po wyrostki kolczyste C1, C7. Powtarzam lekkimi uciskami co 0,5 cm z przetrzymaniem 2-3 sekundowym w caej przestrzeni styku karku i szyi z gow. W strefie tej odreagowanie powtarzam 5-7 razy. Odreagowanie i wystpujce przekrwienie dziaa uspokajajco, poprawia kondycj mini i przyczepw utrzymujcych gow. Nade wszystko poprawia kondycj i sprawno fizjologiczn pnia mzgu a w tym na 12 lewych i 12 prawych nerww czaszkowych, co korzystnie wpywa na sprawno czynnociow tych nerww i mzgu. Trzecia czynno to przyoenie pionowo szpalerkw z klawikw do gowy po zewntrznej granicy przyczepu minia czworobocznego do gowy. Strefy te wychodz z guzw potylicznych zewntrznych i kieruj si ku doowi 4 cm po krawdziach bocznych minia czworobocznego. W tej strefie dziaajc lekko ostr stron klawikw, a do ustania blu i pieczenia, znosi si napicia i zaburzenia pochodzenia mdkowego. Tym zabiegiem poprawia si kondycj fizjologiczn i czynnociow mdku. Znosi si rwnie zaburzenia rwnowagi pochodzenia mdkowego.

Czwarta czynno to odreagowanie napi korowych i orodkowych mzgu. T czynno rozpoczyna si dwoma szpalerkami po 7 klawikw, od czoowej nasady wosw po 3 cm od linii po rodkowej i kolejno centralnie przemieszczajc odreagowanie co 0,5 cm do strefy potylicznej. T czynno naley powtrzy 5-7 razy. Kolejnym dziaaniem, majc 7 klawikw uoonych w szpalerki, odreagowuj czucie somatyczne i ruchy dowolne poruszajc si z wierzchoka gowy na skro przed maowin ucha. 1. Stref czucia somatycznego, ktra zaczyna si na wierzchoku gowy w strefie koci ciemieniowej w linii po rodkowej 3cm w kierunku przednim . W tej okolicy jest orodek odpowiedzialny za koczyny dolne. Odreagowujc klawikami, schodzc w d na ko skroniow, znosi si kolejno napicie korowe i orodkowe po obydwu stronach gowy odpowiedzialne za: biodra, tuw, szyj, gow, may palec, palec czwarty, palec rodkowy, palec wskazujcy, kciuk, oko, nos, wyraz twarzy, warg grn, usta, warg doln, zby, dzisa, podbrdek, jzyk, gardo, przed maowin ucha s orodki odpowiedzialne za trzewia. 2. Ruchy dowolne natomiast s zlokalizowane rwnolegle obok pasma czucia 1,5 cm w kierunku koci czoowej, nieco rnice si w kolejnoci. Nogi, biodro, tuw, znajduj si obok siebie. Dalej w d jest bark, okie, stawy nadgarstkowe, rka - do, may palec, palec czwarty, palec wskazujcy, kciuk, szyja, brwi, powieka, gaka oczna, wyraz twarzy, usta, podbrdek, powstawanie gosu, jzyk, wydzielanie liny, ucie i poykanie. Obydwa pasma trzeba rwnolegle razem odreagowa schodzc szpalerkami co 0,5 cm w d 5-7 razy. W czci dolnej tego pasma zlokalizowany jest orodek mowy Broka. 3. Strefa przeciw drgawkowa znajduje si 1,5 cm ku przodowi od strefy ruchowej i w tej strefie, podobnie zlokalizowane s kolejno koczyny dolne, koczyny grne, itp. 4. Strefa naczyniowo-ruchowa zlokalizowana jest 1,5 cm ku przodowi od strefy przeciw drgawkowej i podobnie rwnolegle schodzi po obydwu stronach na d w kierunku skroni. Strefa ta jest odpowiedzialna za wszystkie funkcje naczyniowo-ruchowe w caym organizmie ludzkim. Wymienione pasma odreagowujemy co 0,5 cm 5-7 razy. Przy napiciach nerwowych w podatnoci nerwowej lub nerwicowej, szczeglnie starannie trzeba odreagowa stref skroni odpowiedzialn za gow. Odreagowanie wykonuje si trzymajc w rkach po 7 klawikw w ukadzie szpalerkowym. W dalszej kolejnoci odreagowuje si stref koci potylicznej - cay ty gowy. Jeeli ustalimy, e s miejsca, ktre szczeglnie silnie bol, piek, wtedy trzeba te miejsca starannie odreagowa wyciszy". Odreagowanie na gowie stref korowych i orodkw narzdw wewntrznych i caej twarzy. Klawiki ustawiamy po siedem sztuk w szpalerkach w obydwu doniach w linii GRT pomidzy punktami GRT 22 i 23. Nastpnie po czci owosionej tu nad czoem schodzimy 5-7 razy obustronnie szpalerkami na skronie i stawy uchwowe. Pierwsze odreagowanie twarzy zaczynamy od linii GRT, pomidzy punktami GRT 23 i 24, przemieszczajc si stopniowo nad grn przedni poow maowiny usznej. Odreagowujemy 5-7 razy. Drugie odreagowanie twarzy zaczynamy szpalerkami 7 klawikw od linii GRT na rodku czoa, przemieszczajc si stopniowo do rodka maowiny usznej.

Trzecie odreagowanie wykonujemy od linii GRT zaczynajc od nasady nosa i prowadzc po 7 klawikw szpalerkiem ostr stron tak, aby dolny klawik by prowadzony po linii brwi, stopniowo przemieszczajc klawiki do przedniej dolnej maowiny usznej (5-7 razy). UWAGA! Odreagowanie wok oczu wymaga szczeglnej ostronoci. Czwarte odreagowanie twarzy zaczynamy z wysokoci kocwki brwi i stopniowo przemieszczamy si przez zatoki przy oczne i dalej pod oczami do strefy zatok obocznych, gdzie przytrzymujemy kilka sekund. To przejcie powtarzamy 5 razy. Pite odreagowanie zaczynamy z zatok obocznych nieco poniej nasady nosa i obustronnie po maowinie nosa przemieszczamy szpalerki klawikw do podstawy nosa. Powrt do punktu wyjcia wykonuje si po grzbiecie nosa 5 razy, itd. Szste odreagowanie zaczynamy w rodku przy dolnej krawdzi oczodou, tu przy dolnej powiece i stopniowo przemieszczamy si w d po linii meridianu odka schodzc pod podstaw nosa do bruzdy grnej wargi. Nastpnie cofamy si po grnej wardze przy czerwieni wargi grnej, stopniowo przemieszczajc si przy kcikach ust, schodzc przy czerwieni dolnej wargi do linii GRP. Takie przejcia wykonuje si 5 razy. Sidme odreagowanie wykonuje si od linii GRP na brodzie, przemieszczajc klawiki stopniowo obok kcikw ust do zatok szczkowych 5 razy. sme odreagowanie zaczynamy od linii GRP poniej punktu GRT 24 i stopniowo przemieszczajc si klawikami po bocznej krawdzi uchwy na wysoko skrawka maowiny ucha 5 razy. Dziewite odreagowanie zaczynamy od linii GRP po dolnej krawdzi uchwy i stopniowo przemieszczamy pod maowin uszn 5 razy. Dziesite odreagowanie szyi zaczynamy od rodka szyi przy linii GRP midzy chrzstk tarczow i brdk przy gowie odchylonej do tyu i wspartej o brzuch terapeuty i dalej a do przyczepu minia sutkowo-obojczykoweo-mostkowego na gowie za maowin ucha 5 razy Jedenaste odreagowanie szyi zaczyna si od GRP z jabka Adama i przechodzi przez misie sutkowo-obojczykowo-mostkowu i jego przyczep za maowin uszu. T czynno trzeba powtrzy 5 razy. Dwunaste odreagowanie szyi zaczyna si od grnej strony GRP-22 i przeprowadza si szpalerki klawikw przez misie sutkowo-obojczykowo-mostkowy, kierujc si pomidzy przyczepy tego minia i minia czworobocznego. Dotyczy to strefy zagbienia potylicznego i wyrostka sutkowego. T czynno powtarzamy 7 razy. Trzynaste odreagowanie zaczynamy od podstawy czaszki i dwoma szpalerkami jedno obok drugiego po 7 klawikw, przemieszczamy si co 0,5 cm w kierunku dolnym. Trzeba tak odreagowa, by obj meridian GRT i ca przestrze od GRT cznie z pierwszym meridianem Pm. Czynno t trzeba wykona z obydwu stron GRT siedmiokrotnie poprzez kark i cae plecy pomidzy opatkami po linii krgosupa a do fady poladkowej. Pacjent w tym czasie koszul ma zaoon odwrotnie na piersi.

Czternaste odreagowanie zaczynamy od podstawy czaszki, majc boczne krawdzie przyczepw minia czworobocznego w rodku 7 klawikw uoonych w szpalerki. Przemieszczamy si poprzez kark i na plecach odreagowujemy drugi meridian Pm, schodzc pionowo 7 razy w stref fady pod poladki. Pocztkowo odreagowanie wykonujemy gdy pacjent jest w pozycji siedzcej. Poladki pacjenta odreagowujemy w pozycji stojcej. Po oglnym odreagowaniu nerwowego ukadu korowego, orodkowego i obwodowego piramidowego szyi, naley starannie wywoa przekrwienie strefy Th 7 L1, a nastpnie pobudzi a do ustania pieczenia GRT-14, Pm- 13, Pm-43 zwany kortyzonowym, oglno wzmacniajcym. Nastpnie pobudzamy punkty Pm: 17,19,43,47 wzmacniajce organizm, znoszce skazy krwi, niedokrwisto, udraniajce funkcje przepony, znoszce zaburzenia przewodu pokarmowego i regulujcych wiele innych ywotnych procesw organizmu ludzkiego. Prosz rwnie pobudza strefy (obustronnie) pomidzy punktami Pm: 46-51. Podczas odreagowania na karku, szyi, plecach i poladkach, prosz zwrci uwag na rne odczyny niedokrwienne, biae i brunatne plamki, brodawczaki i stosownie wedle zalece opisanych wczeniej wywoa staranne przekrwienie. W ramach oglnego odreagowania prosz pobudzi punkty W: 13 i 14. UWAGA! 1. Odreagowanie z przodu naley wykona w strefach meridianw GRP, N, ,S-T. Dotyczy to tylko brzucha i klatki piersiowej. Punkt -17 naley omin albowiem jest to punkt tylko orientacyjny. Brodawek sutkowych nie wolno nakuwa. Podobnie nie wolno nakuwa ppka. 2. Z przodu trzeba odreagowa 7 klawikami, starannie uoonymi w szpalerki, utrzymujc przemieszczenie co 0,5 cm po strefach meridianw GRP, N, ,S-T powtarzajc 7 razy. 3. GRP:12,17, 19-20, 22 odreagowujemy pobudzajc go wizk 3 klawikw w lewej rce. W tym samym czasie praw rk trzymajc 7 klawikw pobudzamy w lini porodkowej jeszcze raz krgi szyjne, od podstawy czaszki do GRT-14. Czynno t naley wykona 7 razy. Nastpnie trzeba 5 razy odreagowa strefy w caej dugoci nad i pod obojczykiem. 4. Przedostatni czynnoci z zakresu odreagowania oglnego jest zadziaanie na punkty koczyn grnych P-9, S:1,3,4,5,6,7; O: 5, 6, 7. 5. Ostatni czynnoci jak powinno si wykona jest odreagowanie regulacyjne zastawek serca, ktre wykonujemy na przed ramieniach na punktach NeuP-64, tj. 3 cuny powyej 0-4 lub 3 cuny poniej 0-3. 6. Na koczynach dolnych odreagowujemy nastpujce punkty: Pm-36, 3 cuny poniej Pm-37, 40, N-7, W_-39, ST: 2, 3, 4, 5, 6, 7, W: 2,3. 7. U:82, 83, 13, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 129 i 130. Uwaga oglna eby by skutecznym w klawiterapii, trzeba zawsze przestrzega starannego odreagowania nerwowego ukadu korowego, orodkowego, obwodowego oraz oglnego organizmu, ktre myl, do wyczerpujco opisaem w tym opracowaniu. Warto wiedzie, e staranne odreagowanie ostr stron klawikw wszystkich miejsc, ktre wywouj bl i pieczenie a do cakowitego wyciszenia - zniesienia tych dozna sprawia, e odzyskuje si nadzwyczaj bardzo

dobre samopoczucie, nastrj oraz wyranie odczuwaln popraw sprawnoci psychicznej i fizycznej. Staranne odreagowanie nerwowe wyej opisanych stref, meridianw i punktw poprowadzone przez okres do dwch tygodni, w 100% powoduje ustpienie blu i zaburze psychosomatycznych, nerwicowych, neurastenicznych, oraz take bardzo korzystnie agodzi ostre stany psychotyczne bez lekw. Na powysz cz zabiegu zwizanego z oglnym odreagowaniem nerwowym potrzeba pocztkowo 70-120minut. Po kilku zabiegach, gdy bl i pieczenie zanika, mona t czynno wykonywa w 60 minut.

I-9. HOMOGENOM I GENOTYPY W ANTROPOCYBERNETYCEHOMOGENOM I GENOTYPY W ANTROPOCYBERNETYCE


Czowiek posiada oglny energetyczny homogenom i fizjologiczno-morfologiczny. Energetyczny homogenom znajduje si w strefie GRT-20 i 21, na wierzchoku gowy, gdzie jak wiemy cz si wszystkie kanay energetyczne czowieka. Fizjologiczno-morfologiczny homogenom znajduje si w ppku i jego najbliej okolicy oraz ma cisy zwizek z aktywnoci fizjologiczn narzdw pciowych. UWAGA! Ppka nie wolno inwazyjnie nakuwa. Ppek tylko mona przyega specjalnym cygarem lub delikatnie stmulowa 2-3 klawikami. Celowane sterowanie bodcami klawiterapii, opisane w 13 rozdziaach, odzwierciedla mechanizm nieinwazyjnej, holistycznej regulacji zakconego emocjami, urazami, truciznami, zazibieniem - infekcjami organizmu czowieka. We wszystkich jednostkach chorobowych opisanych w klawiterapii, kade bodcowanie na konkretny punkt celowany, z sieci czynnoci naprawczych dowolnego algorytmu przywouje w mzgu konkretn - oczekiwan matryc genetyczn, czyli genotyp np. wtroby. Tak dugo jak trwa bl i pieczenie przy uciskaniu ostr stron klawika, na wiadomie wybranym punkcie celowanym wedle wskaza, odpowiedzialnym np.za udronienie czynnociowe wtroby, nastpuje samoregulacja tego narzdu. W tym czasie gdy uciskam na konkretny punkt, utrzymuj matryc genotypu wtroby w analizie operacyjnej, porwnawczej i samo regulacyjnej w mzgu, nerwach eferentnych i aferentnych i w wtrobie. Tak dugo trwa proces naprawczy znoszenia za porednictwem X (wagus) nerwu czaszkowego, bdnego i innych nerww, przyczyn niewydolnoci czynnociowej wtroby. Mzg za porednictwem X nerwu bdnegododatkowego wykonuje wiele operacji kontrolnych, analitycznych, porwnawczych i stymulacyjno-regulacyjnych znoszcych zaburzenia czynnociowe wtroby, przywracajcych zgodno sprawnoci fizjologicznej tego narzdu z jego genotypem w mzgu. Takie same procesy zachodz w regulacji nerww: piramidowych, somatycznych, autonomicznych, wegetatywnych, wspczulnych i przywspczulnych innych narzdw lub stref autonomicznomorfologicznych. W znoszeniu nerwic i innych zaburze organizmu czowieka. Jeeli na punkcie wiadomie wybranym, pod uciskiem ostrej strony klawika, przez kilka sekund nie ma blu i pieczenia to potwierdza, e nie ma rnic midzy genotypem matryc w mzgu a okrelonym narzdem. To znaczy, e okrelony narzd jest zdrowy i sprawny fizjologicznie. Oczywicie wszystkie wyej opisane procesy antropocybernetyczne w klawiterapii, regulujce struktury czynnociowe i fizjologiczne organizmu czowieka, zachodz bardzo sprawnie pod warunkiem, e wczeniej dokona si starannego oglnego odreagowania nerwowego opisanego w rozdziale I Klawiterapii. UWAGA! Panie, od wczesnej modoci i przez cae dorose ycie stosuj rnego rodzaje kremy i pudry z zamiarem poprawienia wizerunku, regeneracji (?) cery, skry twarzy, szyi, rk, itp. Kady krem zrobiony jest na wazelinie lub na jakim innym tuszczu, ktry podobnie jak puder blokuje funkcje fizjologiczno-osmotyczne skry. Wszystkie kremy natuszczaj i ograniczaj fizjologi skry. Puder jest wykonany na bazie talku, ktry wyjtkowo szczelnie zamyka fizjologicze procesy osmotyczne skry. Skra pod pudrem jest szczelnie zamknita i nie moe oddycha jak rwnie wydala gazy i inne substancje potrzebne taje dla utrzymania jej w

odpowiedniej kondycji fizjologicznej. Smarowanie tuszczem (kremem) i pudrem do makijau (talkiem) powoduje przyspieszony proces starzenia si skry. TO JEST WANIE GWN PRZYCZYN PRZYPIESZONEGO STARZENIA SI PA ZA WASNE PIENIDZE. Jest faktem oczywistym, e producenci i handlowcy kosmetykw angauj do reklamy tylko mode, adne dziewczyny ze wie i naturaln cer zachcajc w ten sposb panie do przyspieszonego procesu starzenia si. Powinnimy by wiadomi, e na KAD ZDROW CER i prawidow fizjologi skry jedynym skutecznym sposobem jest dobra kondycja nerww odpowiedzialnych za funkcje osmotyczne, a to mona uzyska przy pomocy klawiterapii oraz dziki czstej i starannej naturalnej pielgnacji skry. Czste mycie LUB PRZEMYWANIE skry i NATURALNE NAWILANIE ZDROW WOD a take czste przebywanie w ruchu na wieym powietrzu. SKRA W MEDYCYNIE NAZWANA JEST TRZECIM PUCEM, albowiem dziki niej wydalamy gazy i inne niepotrzebne odpady jako produkty procesu spalania a take dotleniamy si w 20-25%. PROSZ ZAUWAY TE MIEJSCA, KTRE PANIE CZSTO SMARUJ KREMEM LUB POKRYWAJ PUDREM ZDECYDOWANIE SZYBCIEJ ULEGAJ ZNISZCZENIU STARZENIU SI. Dotyczy to twarzy szyi, dekoltu i rk. Mczyni na og bdc w tym samym wieku maj zdecydowanie lepsz cer skry w/w miejscach.

I-10 ZMIANY HORMONALNE, STARZENIE SI I KURACJA ODMADZAJCA


Pierwszymi objawami wyranego procesu starzenia si jest ozibo seksualna, wywoana przede wszystkim czynnikami psychologicznymi, a w dalszym nastpstwie zaburzenia hormonalne, enzymatyczne i psychosomatyczne.U pa obnia si aktywno hormonw gruczou szyszynki, odpowiedzialnych midzy innymi za aktywno kolagenw a take hormonw pciowych, w szczeglnoci estrogenu. eby skutecznie ten proces zahamowa opni a nawet odmodzi organizm, trzeba przez okres 3-4 tygodni stosowa pene odreagowanie nerwowe oraz wiczenia gimnastyczne opisane w I rozdziale. Trzeba starannie klawikowa gow, twarz, szyj, kark, piersi a take sutki (poza brodawkami), rce donie w celu przekrwienia, odtrucia fizjologicznego i udronienia morfologicznego rodowiska okoo nerwowego stref anatomicznych kobiety, ktre jako pierwsze naraone s na starzenie si. Naley take starannie odreagowa nerwowo, wywoa przekrwienie strefy podbrzusza midzy pachwinami, cznie z owosion stron warg sromowych, wzgrek Wenery a do ppka. Do tego potrzebne jest duo ruchu na wieym powietrzu. A jeli warunki atmosferyczne nie pozwalaj to trzeba wykonywa odpowiednie wiczenia gimnastyczne w mieszkaniu z otwartym oknem. Mog by wiczenia zalecane przez klawiterapi ale wykonywane przede wszystkim przed snem. Proces starzenia si panw wyranie odczuwalny jest w latach 40-45. Panowie rwnie powinni podda si kuracji klawiterapeutycznej odreagowania nerwowego. Poza tym naley klawikowa starannie i bardzo delikatnie woreczek mosznowy oraz cz owosion strefy narzdw pciowych a pod ppek. Jak wiemy tym wieku ycia nastpuje bardzo wyrane osabienie powrzka, obnienie - obwiso woreczka mosznowego z jdrami co cile uzalenione jest z obnieniem wydzielania testosteronu. Brak tego hormonu sprawia ozibo pciow i przyspieszenie starzenia si mczyzn. Warto sprawdzi! Warto rwnie wiedzie, e sprawno mzgu mczyzny cile zwizana jest z dobr kondycj fizjologiczn narzdw pciowych. Istnieje cisa zaleno kondycji fizjologicznej kory mzgowej z receptorami znajdujcymi si na powierzchni woreczka mosznowego odkryte przez autora metody klawiterapii w latach osiemdziesitych XX w. Stosowanie gimnastyki i staranne przez 7-10 dni klawikowanie woreczka mosznowego i owosionej strefy narzdw pciowych stanowi skuteczn kuracj odmadzajc. Opnia proces starzenia si. Utrzymuje mczyzn w bardzo dobrej kondycji a do wieku starczego. Zapobiega chorobom prostaty. Umoliwia sprawne ycie seksualne 1-2 razy w tygodniu nawet po szedziesitce pod warunkiem, e przestrzega si

czterech wanych zasad: estetyki, kultury, fantazji i partnerstwa. Do penej kuracji regeneracyjnej - odmadzajcej naley wczy nastpujce punkty: -36, Jc: 3,6; Pm:31 (dla kobiet), 43; W:20,34; GRT-4; GRP:4,5. Punkty te naley stymulowa ostr stron klawikw na obydwu meridianach (lewy i prawy). Algorytm relaksacji i regeneracji 1. Relaksacja Jc-17, W-3 2. Oglna tonizacja -36 3. Doenergetyzowanie GRP: 4, 6 4. Oglne wzmocnienie Jg: 4, 10, 11, -36, ST-6, Pm-43, GRT-14, GRP-4 5. Hartowanie Po-15 6. Zwikszona wraliwo przed zmian pogody Po: 5, 15 (zesp blowy barku, ramienia, opatki, szyi i karku) GRT-14 7. Uczucie uoglnionego zimna S-1, ST-5 8. Przemczenie Jc-12 9. Osabienie Pm-43 (fizyczne, po duszej chorobie), N-6, Po-5, PaM: 40, 53, U: 13, 95 10. Stan wyczerpania Jg-11, -36, Pm-43, O-8 (fizyczne), GRP-6 (przewleke), U-13 11. Zapobieganie chorobom Pm-43

I-11. ZNOSZENIE ZABURZE PSYCHOLOGICZNYCH, PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH, NERWIC, NEURASTENII I WYRANE AGODZENIE RNYCH ODMIAN PSYCHOZ
Dla sprawnego, skutecznego, wyranego i trwaego zagodzenia ostrych stanw psychotycznych, koniecznym jest zastosowanie drugiej czci algorytmu i szczegowej sieci czynnoci, specjalnie opracowanej dla w/w dolegliwoci. Jak wiemy wszelkie zaburzenia psychologiczne, emocjonalne psychofizjologiczne, nerwice, psychosomatyczne, neurastenie, psychozy leczone obowizujcymi - znanymi medycynie metodami trzeba leczy w czasie 3 i wicej miesicy. A rezultaty kuracji psychoterapii i rodkw psychotropowych s sabe i krtko trwae. Przy zastosowaniu psychoterapii i klawiterapii zaburzenia psychologiczne, psychosomatyczne i nerwice znosi si do 2 tygodni. Psychozy cofaj si ju po 3-4 tygodniach codziennych zabiegw - bez lekw. Oto druga cz zabiegu klawiterapii celowanej na konkretne punkty, ktre trzeba pobudzi przy znoszeniu nerwic, neurastenii i wyranemu agodzeniu psychoz. Ponisze punkty te trzeba wykonywa na obu meridianach codziennie. A. MERIDIANY I ALGORYTMY Z SIECI CZYNNOCI W LECZENIU ZABURZE PSYCHOLOGICZNYCH, NERWICOWYCH I AGODZENIU RNYCH RODZAJW PSYCHOZ

Litery na kocu meridianw to polskie oznakowanie kanaw energetycznych i innych punktw biologicznie czynnych 1. Meridian puca P P: 3, 5, 9, 10, 11 2. Meridian jelita grubego - Jg Jg: 4, 8, 11, 13 i dla dzieci 16 3. Meridian odka - : 7, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 27, 36, 40, 42 i 45 4. Meridian ledziony trzustki S-T S-T: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 5. Meridian serca - S S: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 6. Meridian jelita cienkiego - Jc Jc: 5, 7 i 14 7. Meridian pcherza moczowego - Pm Pm: 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 31, 32, 34, 43, 60, 62, 65 i 67 8. Meridian nerki - N N: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 27 oraz dla kobiet 24 i 25 9. Meridian osierdzia - O O: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 10. Meridian potrjnego ogrzewacza - Po Po: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16 i 19 11. Meridian woreczka ciowego - W W: 5, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 37, 39, 40, 43 i 44 12. Meridian wtroby - W W: 2, 3, 5, 8, 9, 10 i 13 13. Meridian gwnego regulatora tylnego - GRT GRT: 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 i 28 14. Meridian gwnego regulatora przedniego - GRP GRP: 4, 5, 6, 12, 14 i 15

15. Punkty poza meridianowe - PaM PaM: 1, 3, 13, 28, 54, 55, 64, 86, 115, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 143, 149, 166, 167, 169, 170 i 171 16. Nowe punkty - NuP NeuP: 27, 28, 78 17. Punkty ucha - U U: UP-I (23 - panie), 29, 33, 34, 36, 51, 55, 58, 78, 87, 100 i 121

I-12. ALGORYTMY KLAWITERAPII Z SIECI CZYNNOCI W LECZENIU ZDIAGNOZOWANYCH POSZCZEGLNYCH ZABURZE PSYCHOLOGICZNYCH, EMOCJONALNYCH, PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH, NERWIC, NEURASTENII I PSYCHICZNYCH
1. Stan zego humoru (nastroju) Pm-65; N: 7 i 8; PaM-3 2. Stan wiecznego niezadowolenia N-7 3. Stan niechci do ludzi z agresj N-8; W-20; GRT-20; UP-I 4. Potrzeba robienia za W: 5 i 9 5. Gniew i bezradno O-8 6. Ekscentryczne zachowanie si GRT-21 7. Charakteropatia GRT-12 8. Charakteropatia zwaszcza u dzieci nieznonych, zoliwych, leniwych i upartych ST-2; W:5,9 9. Choroba dyrektorska GRT-15 10. Niepokj

S-7; Pm-62; O: 3,5,6; Po-10; W-25,40; W: 3 i 8; GRT:11,23; GRP-15; NeuP-28 11. Uczucie wyczerpania GRT-14 12. Stan przewlekego zmczenia Jg:4,11; -36; S-T-6; Po-4; W:20,39; W-3; GRT:14,23;GRP-6 13. Wyczerpanie psychiczne O-8 14. Brak koncentracji S-T-2; GRT-20; PaM-1 15. Upoledzenie inteligencji ST-2 16. Upoledzenie pamici ST-2; GRT-20 17. Zaburzenia pamici PaM-1 18. Przytpienie pamici O-9 19. Osabienie pamici S-3 ; Pm: 15 ,43; O-9; GRT:8,11,19, 20 20. Stan pobudzenia psychofizycznego S-7; Po-10; W: 8, 24 i 25; W: 3,8; GRP-15 21. Oglne wpywanie regulujce psychik PaM-3 22. Zaburzenia rwnowagi psychicznej N-27 23. Obsesje ST-5 24. Koszmary ST-5 25. Koszmary nocne

-45; ST-1; W: 43, 44; U-29 26. Stany lkowe GRT: 11, 24; GRP-14 27. Chwiejno emocjonalna GRT-24 28. Zaburzenia emocjonalno-wolicjonalne Pm: 15,16 29. Senno Jg: 13,14; Pm-12; GRT-22 30. Niemono wypoczcia NeuP-28 31. Nerwica wegetatywna ST-2; GRP:11,12; U-121 32. Nerwice dzieci Jg-16 33. Nerwica lkowa -36; Jg-4; ST:2,3; S-7; Jc:3,7; Pm:14,15,19,67; O: 3, 4, 5, 6,9; Po-4; GRT-12; GRP:14,15 34. Nerwica pciowa U-58 35. Nerwice z zespoem strachu, smutku i tsknoty P:3,5,9; Jg-4; S:5,7,9; Jc-3; Pm-67; N:3,24,25 - kobiety; O-9; GRT:4,26; GRP-4; U-87 36. Nerwica depresyjna P-9; Jg-4; :36,40,41; ST:1,2 ,3,4; S:3,5,9; Jc:3,7; Pm:15 ,67; O:5,6,7; Po:3, 4,5; W:34,40; W:8,13; GRT:12,14,15,23; GRP:4,5,6,14; U:55,95,100 37. Nerwica reaktywna P-5; -14; N-2; GRT-15; GRP:14,15 38. Nerwica - histeria Jg-4; -36; S-T-6; S:1,2,4,6,7; Pm:10,15; N:1,4; O: 6,8; GRT:8,26; GRP-15; Pam:28,54,64,86,115,118; U:51,55,87,100; 39. Nerwica klimakteryczna

U:22,23,58 40. Nerwica wegetatywna Jg-4; -36; S-T-6; S-7;Pm-15; O-6; Po-5;GRT:12,23; GRP:5,15; U:34,51,55,87,100 41. Neurastenia Jg:4,11; :36,45; ST-6; Jc:7,14; Pm:10,14,15,18,22,23,31,32,33,34; N: 4,6,9; O: 4,7: W:5, 6, 20, 23,39; GRT: 8,11,12,13,17,18,20; GRP:6,12,14; PaM-85; U:29,33,36,87,100; 42. Uspakajanie S-7; Pm-10; O:3,6; W-40; W:2;3; GRT:11,20,23;GRP;-12; U:33,34,55,87 43. Nadwraliwo S-7 44. Zaburzenia snu Pm-18; W-12; GRT:4,24; GRP-12; U:33,87,100 45. Nerwica hipochondryczna P-9; Jg-4; -36; S-T-6; S-7; Pm-67; N-3; O-6; PaM-3; U:55,87,100,121 46. Bezsenno P:6, 9,11; Jg-4; :27,36; ST:1,6,9; S-7; Pm:10,62; N:3,6; O:6,7; Po:5,16; W-12; GRT: 4,18,24 ; PaM:1,13; NeuP:27,28 47. Choroby nerwowe oglnie :23,24; ST-1; Jc:5,7; Pm-60; O-8; W-39; PaM:1,28,55,121,122,125,126, 143,149,166,167,168,169,170,171 48. Choroby ukadu nerwowego P-5; U-34 (kora mzgowa) 49. Psychonerwice GRT:20,23,26; GRP-24 50. Psychozy (reaktywne) -45; S: 3,7; Pm-18; N-4; O: 4,6,7,8; Po:2,10; W-37; GRT:13,16,17; GRP-15 51. Czsto skrcz serca pochodzenia nerwicowego S:5,9 52. Pragnienie pochodzenia nerwicowego U-17 53. Uczucie uoglnionego zimna GRT:12,13,14,15,16;

ST-5; S-1; Pm- 43; N-7 54. Choroby ukadu nerwowego wspczulnego U-51 55. Zaburzenia ukrwienia mzgu Pm-10 56. Niedokrwienie mzgu GRT:20,21,26,27,28 57. Zaburzenia krenia mzgowego ST-2; U-130 58. Napady miechu O-7 59. Mania samobjcza O-7 60. Halucynacje W-24 61. piczka udarowa S-9; O-8; NeuP:29,78 62. Choroby pnia mzgu U-25 63. Choroby wzgrza i podgrza Po-20; U-26 A 64. Stany maniakalne -40; Pm-65; GRT-1; GRP-14 65. Fobie Jg:13,14; Pm-19; Po-19, GRT-12 (nocne) 66. Afazja histeryczna S-5; N-1 67. Zapominanie NeuP-78 68. Amnezja

S-9 69. Stan trwogi GRP-14 70. Zaburzenia psychiczne GRT:26,27,28 71. Choroby psychiczne ST:1,2; Jc-7; GRT-15; PaM:1,55 72. Schizofrenia : 4, 40; U-121 Pamitajmy, e w trakcie zabiegw zwizanych ze znoszeniem zaburze psychologicznych, emocjonalnych, psychofizjologicznych, nerwic, neurastenii, psychoz i ostrych stanw psychotycznych, trzeba realizowa psychoterapi w celu przeorganizowania osobowoci na rzecz rozbudzenia motywacji i de w sprawnym racjonalizowaniu zachowa w stosunku do: * samego siebie * innych ludzi * nauki i pracy * wytworw pracy * wartoci kulturowych * przyrody, rodowiska naturalnego Od pierwszego dnia trzeba realizowa rozmow umiejtnie sterowan z aktywnym udziaem pacjenta w wyej wymienionych relacjach charakterologicznych i wolicjonalnych, uczuciowych i poznawczych osobowoci pacjenta.

I-13. ZNOSZENIE UZALENIE


Palenie tytoniu, picie alkoholu, zaywanie narkotykw, lekozalenoi i innych uzalenie Warunkiem sukcesu i skutecznoci w znoszeniu wszelkich uzalenie jest wykonanie wczeniej penego w/w opisanego zabiegu odreagowania nerwowego. Punkty znoszenia uzalenie: NARKOMANIA P-7 ; Jg-4, :9,25,45; ST-20; S-7; Pm : 3,4,13,23; N-3; O-6; W: 8,9; GRT: 14,20; GRP-15; U: 17, 18,25,34,51,55 oraz pomidzy punktami 65-71. PALENIE P 7 ; Jg 4 ; ST 20 ; Pm : 3,4 ; O - 6 W 8,9,43; PaM 3 ; U:17,18,34,55,95,101 i na grobelce ucha w strefie pomidzy punktami 65 -71. ALKOHOLIZM Jg 4 ; S 7 ; Jc 3 ; Pm :5,23 ; N :3,27 ; W :8,9,43 ; W-2,3,13,14; GRT : 11,20 ; GRP :5,12 ; U :25,34,51,55, oraz pomidzy pkt.65-71,100,101. LEKOZALENO P-7 ; Jg-4 ; :9,25,45 ; S-7 ; Pm :5,13,23 ; N-3 ; O-6 ; W :8,9,43 ; W : 2,3,13,14 ; GRT :11,14,20 ; GRP :5,12,15 ; U :17,18,25,34,51,55, oraz pomidz pkt.65-71 Moje dowiadczenia, eksperymenty i wiedza wyjaniaj uzalenienie palenia tytoniu tym, e gdy czowiek zaczyna pali to stopniowo mobilizuje jednoczenie fizjologi organizmu a szczeglnie drg oddechowych i ukadu trawiennego do przyjmowania z lekkomylnoci wielu rnych zwizkw chemicznych, ktrych skad jest trujcy. To sprawia, e organizm palacza wytwarza

rne substancje enzymatyczne w zmieniajce skad chemiczny luzwki, ktra czciowo wie i neutralizuje (utylizuj) toksyny - trucizny pochodzce z palenia tytoniu. W uzalenieniu decydujcym jest ten wanie zmieniony z powodu stopniowego zwikszania palenia tytoniu, skad chemiczno-enzymatyczny luzwki drg oddechowych i ukadu trawiennego. Kiedy naogowy palacz tytoniu postanawia przerwa lub rzuci palenie, wwczas dalej w miar upywu czasu, organizm wytwarza luzwk wzbogacon enzymami utylizujcymi w oczekiwaniu na toksyny. Dalej utrzymuje si ten stan luzwki z uwarunkowa fizjologicznych naogu. Nagy brak podawania toksyn - trucizn, spotgowany bardzo czstym myleniem o chci palenia z racjonaln potrzeb zaniechania palenia, wywouje znane, silne i swoiste "ssanie" psychologiczno-fizjologiczne. "Ssanie" nazwane uzalenieniem palacza tytoniu. Mwic jzykiem psychologiczno-fizjologicznym jest to z jednej strony konflikt motyww a z drugiej strony konflikt fizjologiczny. Rozumujc w wymiarze w/w procesw psychologicznofizjologicznych, tylko niewielki procent ludzi moe si postanowienia skutecznie rozsta si z uzalenieniem palenia tytoniu. Wszelkie metody psychologiczne s mao skuteczne w walce z plag utrwalon przez kilku wiekw. Klawiterapia jest skuteczna w znoszeniu uzalenienia nie tylko w naogu palenia, pod warunkiem, e czowiek chce, e dojrza" do potrzeby rozstania si z paleniem tytoniu, nadmiernym piciem alkoholu, zaywaniem narkotykw, lekowej zalenoci i innych uzalenie. Kuracja odwykowa od uzalenie jest tym bardziej skuteczna, jeeli osoba zainteresowana wykae w paleniu tytoniu przynajmniej 30-godzinn abstynencj. Chodzi o prawdziw motywacj rozstania si z paleniem tytoniu, nadmiernego picia alkoholu, z zaywaniem narkotykw i lekowej zalenoci. Natomiast uzalenienie alkoholowe wymaga, by osoba zainteresowana podja kuracj klawiterapeutyczn w chwili najwikszego cigu do alkoholu. Wwczas pierwszy zabieg klawiterapii daje cakowite uspokojenie psychologiczne i fizjologiczne. Dopiero wwczas naley wykona pene odreagowanie nerwowe opisane w I rozdziale Klawiterapii z algorytmem i sieci czynnoci w kuracji odwykowej. Klawiterapeutyczna kuracja odwykowa jest taka sama w odniesieniu do uwarunkowa wszystkich w/w uzalenie. Chcc skutecznie pomc czowiekowi cierpicemu naley bardzo starannie odreagowa klawikami mzg, ukad korowy i orodkowy, podstaw czaszki a w tym pie mzgu, 12 par obustronnie nerww czaszkowych i mdku. Sposb odreagowania gowy opisaem dokadnie w I rozdziale Klawiterapii. Podobnie dokadnie opisaem oglne odreagowanie nerwowego ukadu obwodowego wegetatywnego i autonomicznego. Dopiero wwczas mona przystpi do kuracji odwykowej. Kuracj odwykow wykonujemy w nastpujcy sposb: Stojc za pacjentem siedzcym na krzele praw rk przykadamy szpalerek 7 klawikw na prawej stronie gowy pomidzy Pm: 3 i 4, a drug lew rk przykadamy drugi szpalerek klawikw poziomo na W: 8-9, w stref 5 cerebracji na lewej stronie gowy nad maowin ucha. Po kilku sekundach lekkiego ucisku odstawiamy na sekund klawiki i ponownie przykadamy klawiki w te same strefy, powtarzajc lekkie uciski a do cakowitego zniesienia blu i pieczenia. Nastpnie wykonujemy te same czynnoci lecz w przemiennym porzdku. Lew rk, szpalerkiem 7 klawikw przykadamy te ostr stron w stref punktw 3-4 lewego meridianu Pm 3-4. Praw rk, 7 klawikami poziomo na prawej stronie gowy lekko uciskamy z przerwami na punkty meridianu W: 8-9 oraz w strefie 5 celebracji gowy. Nastpne punkty zostay opisane poniej a wykonywa trzeba obustronnie po lewej i prawej stronie ciaa. Kolejne punkty obydwu maowin ucha U: 17, 18 i 34. Natomiast stref pomidzy punktami U: 65 - 71 naley nakuwa nieinwazyjnie dwoma klawikami. Strefy 65-71obydwu maowin uszu s najbardziej tkliwym i bolesnymi miejscami. Bodcowa trzeba kilka razy a do cakowitego ustania blu i pieczenia. Warto wiedzie, e podczas nakuwania punktw kuracji odwykowej zalecanym jest, by osoba zainteresowana rwnoczenie wchaa tyto (papierosy) lub te wchaa zapach alkoholu,

spirytusu, eby miaa w rku narkotyki lub opakowania z napisem, lub te leki, ktre uywaa. Koniecznie trzeba wcha i patrze si na te trucizny. To daje lepszy efekt kuracji odwykowej. Potwierdzeniem, e efekty psychologiczne maj istotny wpyw na zmiany fizjologicznochemiczne jakie zachodz podczas wchania i obserwacji wzrokowej papierosw, alkoholu itp. uywek podczas kuracji odwykowej jest fakt wywoania gwatownego wzrostu blu i pieczenia w/w punktach a szczeglnie w maowinie ucha. To wanie efekt wzrostu blu i pieczenia potwierdza moje dowiadczenia, e uzalenienia maj wiksze zaburzenia fizjologicznochemiczne, toksyczne ni psychologiczne. Tym eksperymentem nie zaszkodzisz czowiekowi podczas kuracji odwykowej. To daje zdecydowanie korzystny efekt odwykowy w sferze psychologicznej i fizjologiczno-chemicznej organizmu. Zabiegi naley powtarza przez 3-7 dni. Wyej opisanym sposobem znosz skutecznie od wielu lat wszelkie uzalenienia. W procesie rozstania si z rnymi w/w uzalenieniami sprzyjajcym jest usunicie wszelkich ladw uywek w mieszkaniu, w pracy, samochodzie i innych miejscach. W tym czasie osoby najbliszego otoczenia powinny by bardziej wyrozumiae i tolerancyjne dla utrzymania sprzyjajcego klimatu kuracji odwykowej. Nie wskazanym jest, by osoba poddajca si kuracji odwykowej przebywaa w rodowisku ludzi czynnie uzalenionych. Jak wiemy, wszystkie w/w uywki poraaj i wywouj bardzo wyrane zmiany fizjologiczne przede wszystkim w ukadzie trawiennym a palenie take w ukadzie oddechowym, nerwowym wegetatywnym i naczyniowo -ruchowym. Nadzwyczaj interesujcym jest, e ten sam algorytm ze szczegow sieci czynnoci z niewielkimi zmianami poprzez punkty celowane w kuracji odwykowej, znosi sprawnie i skutecznie wszelkie uzalenienia. W czasie tych kilku dni kuracji odwykowej wywouje si kompleksowe odreagowanie korowe, orodkowe i obwodowego ukadu nerwowego, odtrucie i wyciszenie psychiki. Ponadto wywouje si holistyczn regulacj fizjologiczn caego organizmu. Przed zabiegami osoba uzaleniona powinna nie pali 20-30 godzin. Pierwszy zabieg daje odczuwaln popraw na 8-12 godzin dlatego powinien by wykonany wieczorem. Drugi zabieg wydua czas poprawy do 16-20 godzin i powinien by wykonany nastpnego dnia rano. Trzeci, czwarty zabieg daje wyranie odczuwaln popraw na 24 godziny i powinny by wykonywane rano przez nastpnych dni dla utrwalenia odwyku. Innymi sowy, jeeli wykonamy starannie odreagowanie caego ukadu korowego, orodkowego, obwodowego wegetatywnego i autonomicznego w czasie kolejnych 7 dni i stwierdzimy, e pacjent nie jest znerwicowany, wwczas sprawno i skuteczno zniesienia wszelkich uzalenie wyej opisanych zabiegw klawiterapii jest nadzwyczaj korzystna - udana i trwaa. Jeli po odreagowaniu stwierdzimy, e pacjent jest znerwicowany, wwczas trzeba stosowa pen kuracj wedle wyej opisanego algorytmu i szczegowej sieci czynnoci, cznie z punktami znoszcymi wszelkie uzalenienia, przez okres 2 tygodni codziennie. Nastpnie jeden zabieg trzeba powtrzy po 7 dniach przerwy i w 21 dniu.

I-14. ZNOSZENIE ZABURZE CHARAKTEROLOGICZNYCH I WOLICJONALNYCH, UCZUCIOWYCH I POZNAWCZYCH OSOBOWOCI CZOWIEKA


W literaturze dotyczcej psychologii rnic indywidualnych znajdujemy odpowied na pytanie, jak dalece jestemy urozmaiceni osobowociowo. Podobne zrnicowanie wystpuje w predyspozycjach fizycznych i morfologicznych ludzi. Ten stan rzeczy regulowany przez NATUR musimy przyj jako normalny. Nie mona i nie trzeba dziwi si, e NATURA tak dalece nas urozmaicia. Mimo wielowiekowych wsplnych tradycji, my Polacy jestemy bardzo zrnicowani i przez to urozmaiceni. To powoduje, e codzienne ycie psychologicznie i socjologiczne jest bardzo bogate. Co nie znaczy, e z tego faktu wynika powszechna atwo

ycia, wspycia, wspistnienia i tolerancji zachowa z innymi ludmi. Generalnie oceniajc w Polsce Ludowej, mimo duego lecz niezbyt szczelnego parasola" opieki socjalnej, ludziom yo si oglnie skromnie i z wieloma ograniczeniami, ale bezpiecznie. Na pewno na przestrzeni 45 lat PRL-u mona byo zrobi o wiele wicej i wielowymiarowo wzbogaci nasze ycie codzienne. Ale nie zrobiono tego. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, zarwno obiektywnych jak i subiektywnych. To s znane problemy i nie ma miejsca na omawianie ich w tym opracowaniu. Pragn jedynie podkreli problem, ktry nadzwyczaj ostro zaistnia w ostatnich latach. Swoicie narzucona i pozorna nadopiekuczo(?) systemu spoecznopolitycznego w PRL-u sprawia odkorowanie samodzielnej inicjatywy w dziaaniu czowieka. Szczeglnie odczulimy to w pragmatycznym radzeniu sobie podczas rozwizywania codziennych problemw prozy ycia. Nie byo sprzyjajcych warunkw do rozwijania i wdraania innowacji, wynalazkw, niezalenego mylenia twrczego. Cenzurowanie ycia spoecznego itp. Brak konkursw w polityce kadrowej. Okaleczenie psychologiczne i socjologiczne popeniono w procesie edukacyjnym (brak szkoy pragmatyzmu ycia na co dzie) i w stosunkach midzy pracodawc a pracobiorc z caym profitem przywileii, dbr i oson socjalnych. Chodzi o problem ludzi sabiej zorganizowanych intelektualnie. Z powodu brakw edukacyjnych pragmatyzmu ycia codziennego. Osobicie za gwn przyczyn niedostatecznego radzenia sobie ludzi w sytuacjach trudnych uwaam braki w programach edukacyjnych. Obecnie ujawnia si u ludzi sabiej zorganizowanych intelektualnie, brak metodycznego treningu psychologicznego w rozwizywaniu trudnych problemw pod naciskiem sytuacji, czasu, konkurencji wynikajcej z praw rynkowych oraz z samej trudnej istoty problemu, ktry odczuwamy i ktry wymaga sensownego rozwizania. Trening pragmatyzmu ludzkiego umysu powinien, moim zdaniem, wyraa si umiejtnoci rozwizywania rnych trudnych problemw pod presj czasu, konkurencji i wszelkiego zagroenia. Chodzi wic o sprawne, skuteczne, ekonomiczne i korzystne funkcjonowanie czowieka w rozwizywaniu trudnych, zoonych problemw z jednoczesnym oddalaniem sytuacji stresowej i frustracyjnej. w trening powoduje usprawnianie w wielu wymiarach osobowoci czowieka, czynic go lepiej zorganizowanym intelektualnie. ycie ludzi w spoecznociach zorganizowanych w sposb demokratyczny wyraa si szlachetnoci grup lepiej zorganizowanych intelektualnie tym, e buduj parasol" socjalny bardziej szczelny systemowo, albowiem inwestuj i przygotowuj edukacyjnie ludzi sabiej zorganizowanych intelektualnie do samodzielnego funkcjonowania. Ucz sztuki analizowania sytuacji, przewidywania wydarze i optymalnego, uczciwego w kryteriach moralnych i etycznych, radzenia sobie w sytuacjach pozornie trudnych. Czyli profilaktycznego zapobiegania sytuacjom stresowym i frustracyjnym. Chodzi o tak normalno, by opanowa sztuk spokojnego preparowania - analizowania i udanego rozwizywania zoonych, trudnych problemw ycia codziennego. Jak to osign? MAM PROBLEM TYPU Np. JAK ZAPOBIEGA NADMIERNEJ NERWOWOCI, JAK UCHRONI CZOWIEKA PRZED POPADANIEM W ZABURZENIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOSOMATYCZNE, NERWICE, NEURASTENI, PSYCHOZY? Moim zdaniem niniejsze opracowanie dotyczce moliwoci wykorzystywania klawiterapii w profilaktyce zdrowotnej jest konkretnym przykadem zasadnoci podejmowania prby rozwizywania trudnych i zoonych problemw we wasnym i spoecznym interesie szeroko pojtym. We wasnym, bo mam komfort motywacyjny i potrzeb de w dziaaniu na rzecz rozwizywania trudnych problemw spoeczestwa, w ktrym yj tu i teraz oraz na przyszo. Osobicie uwaam, e jeeli przyczyni si chocia czciowo do uatwienia porednio ycia ludziom sabiej zorganizowanym intelektualnie, to w sprzeniu zwrotnym i mnie i mojej rodzinie bdzie si lepiej yo w bliskiej perspektywie. Myl, e tego typu dziaania rzutuj na sensowne wspistnienie midzyludzkie w szerokim rozumieniu tego pojcia.

PROBLEM KONFLIKTOWOCI I NERWOWOCI LUDZI ORAZ LUDZKOCI STUDIUJ I BADAM OD WIELU LAT. EFEKTEM ROZPOZNANIA PROBLEMU JEST USTALENIE PRZYCZYN WYRAAJCYCH SI W BRAKU PRAGMATYCZNEGO TRENINGU INTELEKTUALNO-EDUKACYJNEGO W ROZWIZYWANIU NOWYCH, TRUDNYCH PROBLEMW. Co robi, gdy uzmysawiam sobie jaki problem wymagajcy rozwizania? Odczuwam wtedy potrzeb usprawnienia lub lepszego rozwizania tego problemu. Pierwszym warunkiem sprawnego dziaania jest uwiadomienie sobie istoty problemu. Nastpnie potrzeb i moliwoci zmiany, dziaania naprawczego, udoskonalajcego to, co w problemie przeszkadza mnie lub ludziom najbardziej. ALGORYTM I SIE CZYNNOCI 1. Zbieram informacje i zdobywam wiedz i rodki do osignicia problemu. 2. Poddaj problem analizie pod ktem koniecznych zmian czyli udoskonale. 3. Wyprowadzam nieskoczon ilo hipotez. 4. Porzdkuj zbir hipotez, opatrujc kady z nich wskanikiem prawdopodobiestwa od 1 do 0. 5. Nastpnie w uporzdkowany zbir hipotez uoonych wedle wskanika prawdopodobiestwa opatruj dodatkowo wskanikiem oryginalnoci hipotez. Istnieje prawo logiczne w heurezie, kierunku mylenia, ktre mona nadzwyczaj prosto wyrazi w wietle zalenoci. IM WYSZY WSKANIK PRAWDOPODOBIESTWA HIPOTEZ, TYM NISZY WSKANIK ORYGINALNOCI HIPOTEZ. IM WYSZY WSKANIK ORYGINALNOCI HIPOTEZ, TYM NISZY WSKANIK PRAWDOPODOBIESTWA HIPOTEZ. TO JEST PROSTE ROZUMOWANIE. WARTO WIEDZIE, E HIPOTEZY MONA WERYFIKOWA RWNIE INNYMI WSKANIKAMI DLA RNYCH CELW. Prywatnie kieruj si tak zasad sprawnego dziaania innowacyjnego, twrczego, by konkurencj oddali na bezpieczny dystans. Wwczas mam komfort, spokj i bardziej doskonalone, uporzdkowane dziaania. Czyli dziaam bez zagroe sytuacjami stresowymi lub frustracyjnymi. Dlaczego? Ot wybieram jako podstaw decyzji hipotez o najniszym wskaniku prawdopodobiestwa a zarazem o najwyszym wskaniku oryginalnoci i przez ten pryzmat rozwijam, organizuj i tworz moje dziaania. To proste. Tak powstaa klawiterapia, kilkadziesit rnych wynalazkw, okoo 150 publikacji naukowych, ponad 1000 algorytmw z sieci czynnoci w klawiterapeutycznym znoszeniu rnych zaburze i powaniejszych dolegliwoci trapicych czowieka, z ktrych to algorytmw powstaje KLAWITERAPIA w itd..." - usprawnianiu cierpicych, mao sprawnych ludzi. Podobnie rozwizaem problem mieszkania i ycia rodzinnego w zgodzie ze rodowiskiem naturalnym, na onie NATURY. Jestem ju w susznym wieku ycia i eby mie dobr kondycj psychiczn i fizyczn - komfortow sprawno, dokonaem dawno temu wyboru na rzecz wzgldnie zdrowej ywnoci, codziennej gimnastyki wedle wicze opisanych w tym opracowaniu. Wykonuj wiczenia zawsze bardzo starannie, wieczorem przed snem i rano, a niekiedy, gdy wystpuje wiksze zmczenie fizyczne lub psychiczne, wicz take w dzie. Jest to mj wybr recepty na profilaktyk zdrowotn. Przy tym nie pal, nie pij alkoholu, nie zaywam narkotykw i nie jestem uzaleniony od lekw. Chc powiedzie, e nie czuj si niewolnikiem powyszego wyboru. Pragn mocno podkreli, e dziki powyszej filozofii i dokonanemu wyborowi ciesz si dobrym zdrowiem i sta, siln motywacj do rnego denia i dziaania. Gorco polecam proponowan filozofi na ycie i wybr w deniu i dziaaniu kademu czowiekowi: "Tak niewiele a tak fajnie na co dzie". Ta profilaktyka zdrowotna chroni mnie

przed nerwowoci, nerwicami, oraz wszelkimi schorzeniami typu psychosomatycznego. Nie wstydz si hasa: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH", wedle starej eglarskiej zasady TAK TRZYMA! W 1977 roku, chcc uchroni nasze ycie spoeczno-gospodarcze przed postpujc patologizacj (nomenklatury) w polityce kadrowej i motywacyjnej, opracowaem szczegowe zaoenia systemu KONKURSW PROBLEMOWOPROGRAMOWYCH na wszystkie stanowiska, funkcje i nominacje w administracji, nauce, w yciu spoecznym i gospodarczym; w kierowaniu i dowodzeniu. Osobicie jestem przekonany i myl, e wielu ludzi w Polsce pragmatycznie rozumujcych, pragnie by kierowana, dowodzona, rzdzona i reprezentowana przez mdrych ludzi i w oparciu o realny, optymalny program, wyoniony przez proces konkursw problemowo-programowych. Kady czowiek ma prawo do ycia w pastwie rzdzonym, kierowanym i sterowanym przez mdrych ludzi. Ten optymalny stan w polityce kadrowej mona osign poprzez konkursy, badania psychologiczne i zdrowotne na wszystkie stanowiska w administracji pastwowej, gospodarczej, wojskowej, w sferze politycznej i reprezentacyjnej (funkcje takie jak radny, pose, ambasador itp.). Podobne konkursy problemowo-programowe powinny wyania kandydatw do nominacji profesorskich i generalskich, sdziowskich, prokuratorskich, itp. W roku 1983 opracowaem raport naukowy na temat wykorzystania duego potencjau intelektualnego myli humanistycznej i technicznej, jaki rok rocznie jest marnowany lub traktowany jako uprawianie sztuki dla sztuki. Mam na uwadze wszelkie PRACE KONTROLNE I DYPLOMOWE szk rednich i wyszych rnych orientacji merytorycznych. Myl, e najwyszy czas na sensowne zagospodarowanie tego potnego potencjau intelektualnego i twrczego, wedle oczekiwa ambicjonalnych oraz aspiracyjnych modych ludzi wchodzcych w ycie spoeczne, gospodarcze i techniczne. Jestem przekonany, e uczniowie klas maturalnych i studenci wyszych szk wnieliby wiele cennych oryginalnych, nowatorskich - innowacyjnych myli i rozwiza dla dynamicznego rozwoju naszego kraju, gdyby stworzono im takie moliwoci merytoryczno-programowe i prawo autorskie, wyzwolone konkursami problemowoprogramowymi o wymiarze branowym, lokalnym, regionalnym, oglnokrajowym oraz midzynarodowym. Tego typu treningi i konkursy stworzyyby moliwoci wyonienia nadzwyczaj utalentowanych modych i ambitnych ludzi, ktrych trzeba by racjonalnie zagospodarowa w polityce kadrowej i motywacyjnej. To jest najtasza i korzystna pragmatyczna metoda rozwizywania wielu trudnych problemw Polski oraz stworzenie obiektywnej nadziei startu modych ludzi w ycie kraju. Wicej informacji na stronie internetowej www.klawiterapia.com UWAGA! Przed wielu laty zaproponowaem wadzom, by powoa do dziaania podlegy Sejmowi Narodowy Instytut Badania wiadomoci Spoecznej. NIBS okrela by oglne zaoenia rozwoju spoecznego, naukowego, kulturalnego, technicznego, edukacyjnego, w polityce kadrowej i motywacyjnej, gospodarczego w rnych kierunkach rozwoju regionalnego, krajowego, midzynarodowego (take bilateralne). Poczynajc od oglnych kierunkw wychowania i treci ksztacenia w rnych wymiarach i poziomach. Jestem przekonany, e gdyby powszechnie wyej opisane konkursy wynosiy najmdrzejszych i najszlachetniejszych ludzi na wszelkie funkcje kierownicze, przedstawicielskie, naukowe itp. mniej byoby o tyle stresw, frustracji a tym samym mniej nerwowoci albowiem ycie byoby bardziej uporzdkowane a decyzje bardziej udane - optymalne. Byby powszechny uzasadniony szacunek dla obiektywnie wybranych ludzi na rne funkcje kierownicze, przedstawicielskie, itp. we wszystkich dziedzinach, poziomach i wymiarach ycia. Podobne korzyci ambicjonalne i aspiracyjne odniosaby modzie. To jest sposb na szeroko rozumian profilaktyk zdrowotn w spoeczestwie demokratycznym. Warto pamita, e jak odzyskujemy dobr kondycj i sprawno fizyczn i psychiczn to rwnie odzyskujemy automatycznie lepsz sprawno

psychologiczn w wymiarach charakterologicznych, poznawczych osobowoci czowieka .

wolicjonalnych,

uczuciowych,

I-15.WICZENIA RUCHOWE
Planowy, intensywny na miar moliwoci danego czowieka, codzienny, chciany ruch na wieym powietrzu jest najlepsz profilaktyk zdrowotn. Idealnym byoby dwa razy dziennie (rano i wieczorem) po minimum 30 minut wiczy dostosowane przez specjalist indywidualne wiczenia. Inspiracj dla poprawienia kondycji nerwowego ukadu korowego, orodkowego i rnych nerww obwodowych a take dokrwienia - doywienia i odtrucia organizmu, s zachowania si zmczonego czowieka i zwierzt z nieodpart potrzeb odbarczania. * Czowiek wykonuje odbarczanie" poprzez przeciganie si i wykonywanie rnych wicze ruchowych. * Zwierzta wykonuj odbarczanie" poprzez przeciganie si i tarzanie na grzbiecie (ko, pies, kot i inne). * Ptaki stojc wykonuj trzepotanie skrzydami. Zachowania mimowolne, odbarczanie" CZOWIEKA i ZWIERZT przyczyniy si do opracowania zestawu wicze ruchowych przede wszystkim w pozycji trapezowej - tak by maksymalnie odciy, znie napicia nerwowe i miniowe, wywoa przekrwienie oraz odprowadzenie toksyn i doywienie (poprzez lepsze krenie dokrwienie), oglne zrelaksowanie i przywrcenie fizjologii czowieka. W tym szczeglnie staranne przywrcenie fizjologii nerwowego ukadu korowego, orodkowego i rnych nerww obwodowych oraz ich waciwego rodowiska fizjologicznego. Jak wiemy w pozycji stojcej (take czciowo w pozycji siedzcej) zdecydowana wikszo struktur anatomicznych i morfologicznych organizmu czowieka jest w staym napiciu nerwowo-miniowym, kostnym i naczyniowo ruchowym. Fizjologia osoby stojcej jest w wyszej aktywnoci hormonalnej i enzymatycznej ni w pozycji lecej. Te przyczyny sprawi w/w strukturach zaburzenia w funkcjach enzymatyczno-metabolicznych a szczeglnie w dokrwieniu, doywieniu i odprowadzeniu produktw przemiany materii (spalania). Natomiast podczas planowego, rytmicznego ruchu w odcionej pozycji, w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, w odpowiednim czasie uzyskujemy sprzyjajce warunki do wyjtkowo starannego przekrwienia (dotlenienia i doywienia). Uzyskujemy take staranne odprowadzenie od prowadzenie zalegajcych z przemiany materii wszystkich metabolitw produktw spalania i rnych toksyn. A jeli te wiczenia wykonujemy tu przed snem to nic doda z tego wynikaj same korzyci dla zdrowia czowieka. wiczenia ruchowe naley wykonywa w pozycji lecej, w dresach na kocu, na pododze i koniecznie przy otwartym oknie lub dobrze przewietrzonym pokoju. wiczenia te naley wykonywa tu przed kpiel pod natryskiem, wieczorem przed snem. Chodzi o to, by wszelkie struktury organizmu utrudzone, przemczone, obolae z powodu zalegania rnych metabolitw", trucizn, po caym dniu pracy, wydali przede wszystkim poprzez przekrwienie caego organizmu, oddech i skr jako trzecie puco i ukad moczowy. Odtrucie i oczyszczenie organizmu atwiej uzyskujemy w pozycji odcionej, wiczc - lec na plecach. Nastpnie kpiel i spukanie potu, rnych metabolitw i toksyn, wydalonych z potem przez skr oraz poprzez inne wydalenia fizjologiczne. Czowiek dopiero wwczas jest przygotowany do penego i sprawnego fizjologicznie snu, fizjologicznego odpoczynku. Wwczas sen jest gboki a rano budzimy si w bardzo dobrej kondycji i w znakomitym nastroju. Rano, tu po przebudzeniu, naley wykona podobn porcj wicze ruchowych oraz wzi prysznic, o ile nie mamy zbyt suchej skry.

WICZENIA RUCHOWE Pierwsze wiczenie podobne jest do pajacyka" w pozycji lecej na plecach. Pozycja wyjciowa i ukad ruchw: Kadziemy si ubrani w dres na kocu podwjnie zoonym , na plecach, na pododze przy otwartym oknie lub przy dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. Nogi uginamy w kolanach i szeroko rozstawiamy, stopy oparte s na pododze. Rce rozoone w linii barkw poziomo. Leymy rozlunieni swobodnie oddychajc. Jest to pozycja wyjciowa. Nastpnie w tym samym czasie wykonujemy rwnoczenie nastpujce ruchy: gow skrcamy w lewo a kolana kadziemy w prawo do podoa, przedrami rki prawej kierujemy w okciu doni do gry, przedrami lewej rki kierujemy w okciu doni do dou. Przypominam wszystko to wykonujemy jednoczenie i rwnoczenie. To jest pozycja pierwsza. Nastpnie wykonujemy to samo synchronicznie, lecz w drug stron. A wic gowa w prawo, kolana w lewo do podogi, lewe przedrami kierujemy w okciu doni do gry, a prawe przedrami doni do dou. Jest to pozycja druga. Pamitajmy by podczas tego wiczenia krgosup w czci ldwiowo-krzyowej przylega starannie do podoa. Liczc tylko np. w lewo skrcan gow, takich wicze wykonujemy po paru dniach, docelowo, przed snem 300 razy w czasie 10 minut liczc tylko ruch gowy w jedn stron. wiczenie to znakomicie ksztaci podzielno uwagi i koordynacj mdkowo ruchow. (patrz rysunek) Drugie wiczenie podobne jest do znanych pompek", ale atwiejsze - lejsze, mniej mczce, albowiem wykonujemy je przy wsparciu na kolanach. Pozycja wyjciowa to klk jak Muzumanin przed Allachem na kolanach z docigniciem poladkw do pit, ze wsparciem wyprostowanych rk ponad gow domi na podou. W tej pozycji utrzymujemy gow jak najbliej kolan i w tym czasie nastpuje wydech. Druga cz wiczenia to podniesienie tuowia na wyprostowanych rkach o dugo doni przesunite do przodu w taki sposb by miednica bya wsparta o podoe a gowa skierowana twarz jak najwyej do gry. Oczywicie donie musz by rozstawione na szeroko staww ramiennych. wiczenie wykonuje si w tempie na raz i dwa, pynie i do szybko. Oddech naley bra przy wyprostowaniu si w podniesieniu na rkach. wicze takich naley wykona pocztkowo 10, a po paru dniach 20 i stopniowo 30 w czasie 2 minut. Nie naley stosowa przerw midzy wiczeniami. (patrz rysunek) Trzecie wiczenie polega na pooeniu si na plecach, rce uoone rwnolegle ponad gow do gry. Nogi wyprostowane i uoone rwnolegle, swobodnie na kocu. Jest to swobodna pozycja wycignita wyjciowa. Z tego stanu uoenia wykonujemy rwnoczenie przeoenie gr rwnolegle rk obok tuowia na podog, z silnym podniesieniem gowy i karku do gry z tendencj do podcignitych kolan, albowiem w tym samym czasie podcigamy nogi, zginajc w kolanach, jak najbliej gowy. W tym czasie wykonujemy wydech powietrza ustami. Druga cz wiczenia to powrt do pozycji wyjciowej, lecej, z wyprostowanymi rwnolegle nogami, tuowiem i rkami skierowanymi rwnolegle na podog ponad gow. W czasie prostowania si wykonujemy wdech nosem powietrza. Tempo wiczenia jest rwnie na raz i dwa, do szybkie. Docelowo trzeba wykona takich wicze 50 w czasie 1 minuty. - Osoby starsze z tendencj do nadcinienia nie powinny wykonywa tego wiczenia przed snem. (patrz rysunek) Czwarte wiczenie Kadziemy si na plecach, ramiona uoone rwnolegle do tuowia ale przedramiona w okciach skierowane s domi na powok brzucha pomidzy klatk piersiow a ppkiem. Nogi ugite w kolanach, lekko rozstawione i wsparte stopami na kocu. wiczenie polega na tym, by lec na plecach z gow skrcon w lewo, podnosz (wypycham) do gry stref krgw piersiowo-ldwiowych, by nie odrywa od podogi opatek i poladkw. Druga czynno to w procesie skrcania gowy w prawo krgosup opuszczamy, przylega do podoa. Z

chwil gdy gowa osignie pene wychylenie w prawo w tym samym czasie szybko wypychamy krgosup w czci pod domi do gry. To jest drugie pooenie w tym wiczeniu. wiczenie to powinnimy wykonywa bardzo szybko w tempie raz dwa. wiczenie to rwnie ksztaci podzielno uwagi, koordynacj mdkowo-ruchow a nade wszystko wywouje znakomite dokrwienie drobnych struktur anatomiczno- morfologicznych krgosupa i najbliszych okolic (minie, wizada, stawy, krgi, krki miadyste midzykrgowe, worek oponowy rdzenia, korzonki nerwowe). To wiczenie wykonujemy jak najszybciej 150 razy liczc w jedn stron ruch gowy w czasie 2,5 minuty. Po tych wiczeniach wykonywanych w szybkim tempie przed snem i rano, wywouje si gbokie i staranne przekrwienie wszystkich struktur anatomicznych i morfologicznych caego organizmu. Tym samym bardzo dokadnie oczyszcza z rnych trucizn metabolitw" - produktw spalania z przemiany materii. Krew po odprowadzeniu i wydaleniu wszelkich trucizn poprzez puca, skr i nerki do pcherza moczowego, dotleniona i czysta daje bardzo dobry komfort w czasie spania. Tkanki wszelkich struktur caego organizmu cznie z mzgiem s dobrze przekrwione, dotlenione, doywione, zrelaksowane i zapewniaj dobry sen. Jak wiemy serce i funkcje naczyniowo ruchowe, cyrkulacja krwi podczas pynnego odcionego ruchu, zdecydowanie atwiej wszystko pracuje i jest doprowadzana do najtrudniejszych miejsc. Te wszystkie wiczenia wywouj znakomite zrelaksowanie i zniesienie napi caego organizmu a w szczeglnoci ukadu nerwowego korowego, orodkowego, obwodowego rnych rodzajw nerww obwodowych, ukadw: oddechowego, miniowego, wizadowego, kostnego i pokarmowo-trawiennego. W nie obcionym pynnym, rytmicznym ruchu zdecydowanie atwiej uzyskujemy lepsze przekrwienie, odtrucie, gbokie i dokadne oczyszczenie a take staranne dotlenienie caego organizmu. (patrz rysunek) UWAGA! Dzieci i modzie po miesicu wicze w penym wymiarze, mog ograniczy wiczenia do 70%. wiczenia te powinny by wykonywane przez wszystkich od wczesnego dziecistwa do pnej staroci. Zapewnienie odtrucia organizmu oraz doywienie poprzez dokrwienie i dotlenienie zapewnia komfort psychiczny i fizjologiczny kadego organizmu. Zapobiega wadom postawy. Wszelkie dolegliwoci ludzi starszych po 3-5 miesicach starannych wicze ulegn likwidacji. wiczenia wykonywane w penym wymiarze, spowoduj profilaktyczne zapobieganie wszelkim schorzeniom. Nastpi odzyskanie wysokiej sprawnoci caego organizmu w wymiarze psychologicznym, nerwowym, fizjologicznym i fizycznym.

I-16. CZYNNIKI RODOWISKOWE W YCIU CZOWIEKA


Prawidowa fizjologia organizmu ludzkiego a w tym ukadw: nerwowego, oddechowego, trawiennego, hormonalnego, krenia, kostnego, stawowego, wizadowego i miniowego zaley w znacznym stopniu od warunkw fizycznych spania. Czowiek powinien spa na posaniu przestrzennym (minimum 1 m szerokoci) o podou naturalnym i wzgldnie twardym. Powinnimy pamita, by nie spa na wysokich poduszkach. W spaniu na plecach podkadamy pod gow tylko jedn poduszk. Podobnie pimy na brzuchu. Przy spaniu na boku powinnimy stosowa pod gow dodatkowo wygodny, do twardy i gruby jasiek. Przy kadej zmianie pozycji spania z boku na plecy lub na brzuch, wyjmujemy jasiek i pimy tylko na jednej poduszce. Ewentualnie moe to by poduszka dwupoziomowa. rodek poduszki niszy a boki wysze. Musimy pamita, eby podczas spania krgi szyjne byy rwno fizjologicznie uoone. Nie przestrzeganie tych warunkw moe by przyczyn przykrych nastpstw chorobowych krgw szyjnych, nerwowego splotu szyjnego, pnia mzgu i nerww czaszkowych. Wszystko zaley od pozycji gowy i szyi w czasie spania. Drugim wanym czynnikiem s rne promieniowania szkodliwe dla zdrowia a mog to by: smog elektromagnetyczny, mikrofale, wysokie czstotliwoci, infradwiki i zbyt duy haas pochodzce z rnych przewodw i urzdze nie tylko elektrycznych; promieniowania i emisje gazw pochodzce z rnych

materiaw budowlanych, wykadzin, lakierw, rodkw konserwujcych, stosowanych w budownictwie: rodki chemiczne stosowane do prania (niedostateczne pukanie), mycie naczy i czyszczenie rnych rzeczy rodkami chemicznymi bez rkawic, malowanie bez maski, opryski sadw i innych kultur rolnych - upraw bez maski i odziey ochronnej. Trzecim szkodliwym czynnikiem s rne promieniowania ciekw i y wodnych. Czwartym czynnikiem moe by woda, ktr stosujesz do picia i gotowania. Pitym czynnikiem moe by powietrze, ktrym oddychasz w miejscu pracy (nauki) i zamieszkania. W niektrych krajach stosuje si specjalne nawiewy klimatyzacyjne wieego powietrza. Szstym czynnikiem szkodliwym moe by ywno, ktr si ywisz a w tym niektre rodki ochrony rolin i konserwujce. Sidmym szkodliwym czynnikiem moe by negatywna polityka kadrowa (debil lub charakteropata na stanowisku szefa) i motywacyjna, organizacja pracy oraz stosunki interpersonalne w miejscu pracy, nauki i zamieszkania. W wikszoci w/w czynnikw moe pomc pozna i podpowiedzie co uczyni, by unikn szkodliwych dozna, tylko stacja sanitarno-epidemiologiczna. Inne promieniowania moe zneutralizowa dobry radiesteta zweryfikowany przez praktykw, ktrzy kopi studnie.

I-17. UPIE W DIAGNOZIE KLAWITERAPII


upie stanowi moliwo ukierunkowania i weryfikacji diagnozy nie tylko nerwowych napi korowych, orodkowych i obwodowych, ale w ogle szczegowego obrazu zdrowego czowieka. Moim zdaniem upie bez stanu zapalnego nie jest chorob skry lecz konsekwencj bardzo silnych napi korowych, orodkowych rnych rodzajw nerww, przy oglnie podwyszonej nerwowoci z tendencj do zmian psychosomatycznych w organizmie. Myl, e do wyranie potwierdzi moj hipotez zjawisko wystpujce midzy technik, fizyk i przyrod. Prosz zaobserwowa co si dzieje z przyrostem drzew, ktre rosn pod lini energetyczn przesyow prdu redniego napicia. Drzewa dorastaj swoimi gazkami do cile okrelonej odlegoci od aluminiowych linek przesyowych. Bardzo silne pole elektromagnetyczne, istniejce wok linki, zakca pole magnetyczne podziau komrki w tej czci wegetacji drzewa, uniemoliwiajc proces wzrostu szczytowych gazek nawet o milimetr. Podobne zjawisko zachodzi w funkcjach ycia skry w czci owosionej gowy. Silne napicie korowe i orodkowe mzgu wywouje zakcenia w funkcjach nerwowych wegetatywnych wspczulnych i przywspczulnych regulujcych wiato naczy woniczkowych doywiajcych skr. Napicia nerwowe powoduj, e naczynia woniczkowe pozostaj na zwonej rednicy wiata i krew (krwinki) nie jest w stanie swobodnie przepyn i doywi skry oraz swobodnie odprowadzi produkty spalania. Utrzymujce si w duszym czasie napicie nerwowe powoduje obumieranie skry a do zrogowacenia i sukcesywnego zuszczania si. Jest to wedle mojej oceny wysoce prawdopodobna przyczyna skry wywoujca upie. Pod wpywem codziennych zabiegw klawiterapii z jednej strony odreagowujcych mzg i znoszcych napicia korowe, orodkowe a tym samym take nerww wspczulnych regulujcych wiato naczy woniczkowych a z drugiej strony nastpuje przekrwienie i doywienie skry na gowie. Po 2 tygodniach zabiegw skra na gowie robi si czysta i zdrowa, upie zanika a pacjent odzyskuje dobr kondycj psychofizjologiczn. Podobne procesy wystpuj lokalnie w mzgu przy dolegliwociach migrenowych i innych neuralgiach. Take podobne procesy zachodz w stanach dugotrwaych przey, utrapie uczuciowo-emocjonalnych, stresowych i frustracyjnych, w stanach dugotrwaej irytacji, przyspieszonym procesie starzenia si skry twarzy, karku i szyi czowieka. Mona przyj nastpujc hipotez: Im czowiek jest lepiej zorganizowany intelektualnie, tym sprawniej sobie w yciu radzi, a przy tym jest bardziej sprawny, pogodny i yczliwy innym. Tym samym proces starzenia si jest wolniejszy i mniej widoczny na zewntrz. Moemy powiedzie, e mamy modych starcw i modych, pogodnych ludzi w starszym wieku. Lokalny upie na gowie moe stanowi precyzyjn diagnoz ukierunkowujc tok postpowania lekarskiego. Na przykad

pacjent choruje na marsko wtroby z WZW (ABC) wwczas nad orodkiem wtroby na skrze gowy bezwzgldnie musi by bardzo intensywny upie. Z chwil gdy przystpimy do odreagowania klawikami napi orodkowych ujawni si silna przeczulica blowa i wyrane pieczenie. Wwczas trzeba przykada lekko klawiki ostr stron do powierzchni skry i przytrzymywa a do ustpienia blu i pieczenia. Jeli przeczulica blowa i pieczenie nie ustpuje po 20-30 sekundach to trzeba usprawni nerwy sterujce fizjologi wtroby oraz wykona cay algorytm z sieci czynnoci patrz rozdzia V Klawiterapii. Nastpnie ponownie odreagowywa napicia orodkowe wtroby uciskajc na skrze gowy klawikami przez kilka sekund i odpuszcza na sekund i ponownie uciska a do ustpienia blu i pieczenia. Po kilku prbach przez kilka dni zacznie si zmniejsza przeczulica blowa i pieczenie. A po 14 dniach wtroba odzyska fizjologi pracy. Rwnolegle trzeba odbudowywa krew i odporno immunologiczn patrz rozdzia IV Klawiterapii oraz Raport AIDS na kocu tej ksiki albo na stronie internetowej www.klawiterapia.com Pragn przy tej okazji zwrci uwag czytelnika, e codzienne, wyej opisane zabiegi klawiterapii, a w tym odreagowanie napi korowych, orodkowych i nerww czaszkowych oraz twarzy, karku i szyi, daje nadzwyczaj wyrane zaniki zmarszczek - kuracja odmadzajca. Na zmarszczki naley dziaa ostr stron klawikw, podobnie jak na bruzdy czy niewie cer. Polecam takie oglne odreagowanie od czasu do czasu nawet osobom zdrowym. Przekonajcie si prosz sami, ju po jednym zabiegu odczujecie du ulg, popraw kondycji fizycznej i bardzo dobry nastrj psychiczny, tym samym lepsze samopoczucie.

I-18. SKRA W DIAGNOZIE KLAWITERAPII


Skra jest nadzwyczaj wanym narzdem, organizmu ludzkiego. Jednake nie zawsze docenianym przez czowieka. Niektre rda fachowej literatury medycznej okrelaj skr mianem trzeciego puca w wydalaniu rnych gazw, metabolitw, toksyn, dotlenianiu i doywianiu skry i organizmu ludzkiego. Jak wiemy, organizm ludzki dokonuje przemiany i wymiany materii, przyswajania i wydalania dziki pucom w 60-70%, skra uczestniczy w wydalaniu z organizmu w 20-25%. Natomiast ukad moczowy suy w wydalaniu z organizmu tylko w 6-8%, a wydalanie z kaem stanowi jedynie okoo 5%. Wszystkie wyej wymienione funkcje fizjologiczne organizmu s bardzo wane dla sprawnego ycia czowieka, ale na og s postrzegane w odwrotnej kolejnoci i jest to ogromne nieporozumienie w wiadomoci fizjologii ludzkiej. Problem pojawia nam si dopiero wwczas, gdy mamy kopoty z wyprnieniem. Natomiast gdy palimy papierosy i zatruwamy totalnie organizm przez puca i ukad pokarmowotrawienny, uniemoliwiajc wydalanie i ograniczajc dotlenianie organizmu, to nie jest problem. - Paradoks! To samo dotyczy skry. Jake czsto nie dostrzegamy istoty stanu sanitarnego i fizjologicznego skry, ktr nie tylko wydalamy produkty spalania, a w tym rne trucizny. Czowiek i inne organizmy zwierzce s tak uniwersalnie przystosowane do ycia, e na co dzie nie zwracamy uwagi na rne "drogi" fizjologiczne przyjmowania niezbdnych wartoci do ycia i wydalania z organizmu rnych substancji. Wszelka wymienno substancji gazowych zachodzi przede wszystkim dziki grnym drogom oddechowym, pucom i skrze. Skra rwnie suy do przyjmowania wartoci niezbdnych do ycia i wydalania z organizmu rnych gazw, pynw - potu, soli, tuszczw, toksyn itp. substancji. Mimo, e skr zaliczamy potocznie jako trzecie puco, to jednak mamy wiadomo, e puca i skra maj cile okrelone funkcje fizjologiczne i jedno drugiego nie zastpi - nie wyrczy. Nie wszystko co organizm wydala poprzez skr jest organizmowi niepotrzebne. Wiele rnych substancji wydalonych przez skr suy do osony skry, do utrzymania jej w dobrej kondycji fizjologicznej. Z powyszego uwarunkowania i przeznaczenia wynika staranna, rozumna potrzeba codziennej troski o sprawn fizjologi i higien narzdw odpowiedzialnych za przyjmowanie rnych wartoci potrzebnych dla ycia i wydalania z organizmu tego co jest niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Pamitajmy rwnie o tym, e przy zaniedbanej skrze mog powstawa rne

zaburzenia fizjologiczne. Ograniczamy wydalanie z organizmu, ograniczamy dotlenianie i doywianie poprzez mechanizmy osmotyczne skry. Warto wiedzie, e mechanizmy osmotyczne - regulujce dotlenianie i doywianie przez skr - sprawnie funkcjonuj tylko wwczas, gdy skra jest utrzymana w staej czystoci, homeostazie fizjologicznej. Aby utrzyma ten stan przy tendencji do przetuszczania i pocenia si, trzeba codziennie, dwa razy, korzysta z kpieli pod natryskiem biecej wody. Pamitajmy o tym, e nie zawsze tam gdzie woda jest przejrzysta, jest jednoczenie czysta biologicznie i chemicznie. Z reguy woda w ujciach komunalnych jest stale i czsto kontrolowana przez SANEPID. Ale nie oznacza to, e jest chemicznie w peni zdrowa. Stacje uzdatniania potrafi, w zasadzie, przy uyciu chloru uzdatni biologicznie wod do spoycia, ale chemicznie i fizycznie mnstwo uj pozostawia wiele do yczenia. Skoro nie moemy w peni uzdatni wody chemicznie do spoycia i celw sanitarnych, to trzeba pamita, e nie wolno kpa si w wodzie w temperaturze 36-37 C, albowiem w tych warunkach, podczas kpieli w wannie, mechanizm osmotyczny jest szczeglnie sprawny, czynny. W tych warunkach atwo wchaniamy caa chemi z wody, myda i szamponu, zatruwajc tym samym organizm. Kiedy woda nie jest zbyt czysta chemicznie, np. w ujciach Warszawy, trzeba kpiel wykonywa przede wszystkim pod natryskiem biecej wody i w temperaturze do 35C. Wwczas uchronimy organizm przed zatruwaniem wod poprzez skr. Dla skutecznego usprawnienia przy oglnej nerwowoci, nerwicach, neurastenii, psychozach itp., zalecam kpiele w 4 gatunkach soli kopalnianej codziennie zmieniajc gatunek. Zalecam kpiel w wannie z dodatkiem 6 kopiastych yek soli, dobrze rozpuszczonej, a pochodzcej w pierwszym dniu z Wieliczki lub Bochni, w nastpnym z Inowrocawia lub z innego rejonu kraju - moe to by sl morska, jodowa itp. Kpiel naley w powyszej kolejnoci stosowa przez 16 dni. Podczas kpieli w wannie z roztworem solnym temperatura wody powinna wynosi 36,6 C. Pod wod naley ca powierzchni skry naciera do tward szczotk lub ostr gbk przez 10 minut, by wywoa wyrane przekrwienie. Wwczas lepiej wchaniaj si do organizmu pierwiastki i rne inne mikroelementy ladowe pochodzenia naturalnego. Jest to wana metoda fizjologiczna szybkiego wzbogacania organizmu w rne pierwiastki. W zasadzie wzbogacenie osmotyczne poprzez kpiel polega na uzupenieniu brakujcych pierwiastkw i rnych innych elementw ladowych. Nie ma wysokiego ryzyka, e czego zbyt duo, ponad potrzeb wprowadzimy do organizmu. Podobnie przestrzegam przed przyjmowaniem syntetycznych witamin w tabletkach doustnie. Nadmierne i zbyt czste przyjmowanie witamin syntetycznych w tabletkach zaburza mechanizmy przyswajania naturalnych witamin z produktw spoywczych w ukadzie trawiennym. Zdecydowanie korzystniejszym jest picie sokw z warzyw i owocw oraz spoywanie duej iloci surwek z warzyw dobrze rozdrobnionych. Skra informuje czowieka o stanie zdrowotnym organizmu ludzkiego. Moemy posikowa si w diagnozowaniu takimi objawami jak: zapach, pot, karnacja, cera sucha lub przetuszczona, odczyny, brodawczaki, plamki brunatne i bardzo jasne, dreszcze, uczulenia, wypryski, trdzik, wysypki, czyraki, nacieki zapalne, zmarszczki, bruzdy i fady, rozstpy, lokalna blado i przekrwienia, siniaki, rne plamy koloru sinego a po odcie atramentu i fiolet, swdzenia itp. To wszystko jest wane w klawiterapii. W holistycznym usprawnianiu czowieka z dolegliwociami nerwowymi trzeba wszystkie w/w informacje pojawiajce si na powierzchni skry, umie interpretowa diagnostycznie i tak regulowa ukad nerwowy, trawienny, enzymatyczny i hormonalny w trakcie kuracji klawiterapii, by skra odzyskaa zdrowy wygld. Zapach - nawet przy najlepszej higienie ciaa jest odczuwalny, a szczeglnie wwczas, gdy ujawniaj si emocje. Bywa intensywny i charakterystyczny dla czowieka z niedokrwiennoci, o ograniczonej wydolnoci fizycznej i fizjologicznej, o duej nerwowoci i pobudliwoci siy bodca. Pot - oglnie lepki, gsty w okolicy krgosupa, pod pachami, na doniach i stopach bardziej intensywny i wodnisty. Szczeglnie charakterystycznym jest bardziej intensywne pocenie si

przy przeywaniu silnych emocji, przy ambiwalencji hutawce emocjonalnej, w strefach niedokrwiennych - niedoywionych, zaburzenia czucia itp. Strefy niedokrwienne z powodu przey emocjonalnych s bardziej potliwe i zimne, a nieraz nawet lodowate z kapicym potem. Tkanka skrna w tych strefach jest niedoywiona i saba; trzeba bardzo uwaa w trakcie zabiegu, albowiem istnieje znaczne ryzyko naruszenia cigoci skry. Cera - jest z reguy blada z przemiennymi sinymi plamami. Po zabiegu wystpuj rowe przekrwienia. Odczyny - rne smugi ujawniajce si tam, gdzie wystpuj zmczenia "mechanizmu" procesw neuro-fizjologicznych. Te miejsca trzeba wicej i staranniej pobudza klawikami. To jedyna metoda zniesienia napi nerwowych i przywrcenia sprawnoci fizjologicznej i kondycyjnej nerww i skry. Brodawczaki, znamiona i brunatne plamki - wymagaj wyjtkowo starannego traktowania, nie naley ich nakuwa. Brodawczaki, znamiona i brunatne plamki to, jak wiemy, I lub II posta mutacji nowotworowej (na 7 moliwych postaci). Bywaj brodawczaki, znamiona i brunatne plamki obojtne, jakby nieczynne informatycznie. Ale s to pozorne stany braku aktywnoci. Bywaj rwnie brodawczaki, znamiona i brunatne plamki aktywne informatycznie np. melanoma malignum - czerniak, ktre informuj nas o rozlegych zakceniach rnych funkcji fizjologicznych w organizmie czowieka. Tak jak ma to miejsce w chorobie nowotworowej z przerzutami. Jeeli u czowieka wystpuj na powierzchni skry liczne brodawczaki i brunatne plamki aktywne informatycznie, to organizm taki musi mie powane kopoty ze zdrowiem. Trzeba wiedzie, e brodawczaki, znamiona i brunatne plamki aktywne wywieraj rwnie silne zakcenia czynnociowe, niedowady i tym podobne inne zaburzenia. Brodawczaki i brunatne plamki naley nakuwa dookoa bez naruszania cigoci naskrka. Naley zachowa odlego nakuwania rwn rednicy brodawczaka, znamiona lub brunatnej plamki. Zabiegi te wykonujemy bardzo starannie, codziennie przez ca kuracj. Nakucia naley wykonywa kilkakrotnie a do wywoania silnego przekrwienia. Nowotwr powstaje w tej strefie bardzo silnie nasyconej rnego rodzaju metabolitami - truciznami, a plamka brunatna i brodawczak, s informacj wyrzucon przez organizm na zewntrz, na powierzchni skry. Moe te stanowi immanentny nowotwr skry. Czsto bywa tak, e wielokrotne odreagowanie i przekrwienie klawikami wok brodawczaka, znamiona lub brunatnej plamki poprawia zdrowie i przywraca dobre samopoczucie czowieka. Bywaj rwnie czste przypadki, e ju po pierwszym, starannym odreagowaniu brodawczaka, znamiona lub brunatnej plamki (chodzi o wywoanie silnego przekrwienia wok brodawczaka lub brunatnej plamki) aparat ruchu np. koczyny dolnej odzyskuje pen sprawno, zniesienie blu, lepsze dokrwienie itp. inne zmiany usprawniajce organizm ludzki. Chiczycy w cerebrowuj ruchami w lewo i w prawo igy akupunkturowe pod brodawczaki pod ktem 45, co powoduje zniesienie zakce informatycznych i neurofizjologicznych. Bywa tak, e po kilkunastu odreagowaniach i silnych przekrwieniach brodawczak zmniejsza si lub cakiem zanika, lub cakiem spada ze skry. Mona te procesy i zmiany wyjani w nastpujcy sposb: skoro brodawczak, znami lub brunatna plamka powstaje lub jest wytworem strefy anatomicznej bardzo silnie zatrutej metabolitami zalegajcymi od duszego czasu, to w tej strefie musz zachodzi powane zmiany patologiczne. Z powyszego wynika, e w tej spatologizowanej strefie anatomicznej nie ma odpowiedniego dokrwienia, a tym samym penej przemiany materii. Zahamowane s funkcje enzymatycznometaboliczne na poziomie subkomrkowym. Wystpuje w tej strefie morfologicznej wyrany brak ycia, a tym samym w bardzo szybkim tempie pogbiaj si patologiczne struktury nawet o charakterze nowotworowym. W wyniku pewnego stadium rozwoju spatologizowanej strefy anatomicznej bywa e nastpuje wyrzucenie informacji w postaci brunatnej plamki, a nastpnie aktywnego brodawczaka lub w innej postaci na powierzchni skry czowieka. Z reguy do tych zmian skrnych nie przywizujemy na co dzie wikszej uwagi. Uskaramy si raczej na jakie

bliej nieokrelone dolegliwoci i ze samopoczucie. Po jakim czasie pojawiaj si nastpne plamki brunatne i aktywne brodawczaki, wskazujce na rozprzestrzenianie si spatologizowanej strefy w organizmie ludzkim. Powysze rozumowanie spowodowao przed laty wzrost zainteresowania tego typu zmianami patologicznymi. W tym celu opracowaem algorytm i szczegow sie czynnoci w znoszeniu w/w zmian patologicznych, jake czsto wystpujcych u ludzi z dolegliwociami zaburze nerwowych, czynnociowych, i psychicznych. W kuracji klawiterapeutycznej brunatne plamki, znamiona i brodawczaki, jeli nie s due i nie jest ich zbyt wiele, mona odreagowa wywoujc silne przekrwienie ju od pierwszego dnia kuracji. Natomiast, gdy wystpuje ich wicej ni 3-4, trzeba podj odreagowanie (przekrwienie) po 5-7 dniach. Warunkowane jest to oglnym odtruciem organizmu i zaktywizowaniem ukadu limfatycznego oczyszczajcego organizm i zwikszajcego odporno, chonnego utylizujcego, wyniszczajcego w swoisty sposb komrki nowotworowe i kontrolujcego odprowadzenie z organizmu "trucizn szczeglnego rodzaju", zgromadzonych w spatologizowanych strefach anatomicznych. Moje zaoenie mwi, e jeeli plamka brunatna lub brodawczak powstaje w zatrutym rodowisku, to trzeba to rodowisko odtruwa poprzez wprowadzenie codziennie wieej krwi. Praktycznie ustosunkowujc si do zmian wystpujcych na skrze moemy powiedzie, e nie ma chorb skry, lecz wystpuj informacje na powierzchni skry o stanie fizjologicznym i morfologicznym chorego organizmu czowieka. Metody leczenia rnych zaburze skrnych czytaj XII rozdziale tej ksiki.

I-19. ZABURZENIA PRZEWODNICTWA NERWOWEGO, REGULACJA ORAZ WZBUDZANIE


Pierwsze objawy zaburze przewodnictwa nerwowego manifestuj si midzy innymi w osabieniu potencjaw nerwowych i wwczas moemy mie zaburzenia czynnociowe, swdzenia z nieodpart potrzeb drapania, ble, zaburzenia czucia , parastezje, zaburzenia krenia i inne. Na skrze zaburzone wartoci nerwowych potencjaw wasnych manifestuj si z reguy swdzeniem, skrn przeczulic blow, zaburzeniem czucia ocenianego poprzez dotyk, gsi skrk. Wzrokowo moemy dostrzec w tych miejscach o rnych ksztatach plamki i smugi niedokrwienne wyranie rnice si bladoci od otoczenia. Z reguy te plamki niedokrwienne lokalizuj si automatycznie nad miejscem osabienia, moe za spraw napi korowych, orodkowych lub porae rnych nerww obwodowych albo z powodu pocztkw demielinizacji lub innej neuropatii. Przyczyny i miejsce zaburzonych potencjaw wasnych mona potwierdzi badaniami EMG. Regulacj osabionych nerwowych potencjaw wasnych moemy regulowa klawiterapi. W niedokrwiennych miejscach trzeba jednym lub 2-3 klawikami stymulowa (uciska ostr stron) miejsca niedokrwienne a do wyranego przekrwienia i zniesienia przeczulicy i zaburze czucia. Czynno t trzeba powtarza przez kilka dni a do uzyskania penej sprawnoci czynnociowej nerwu. Jeeli przywrcimy sprawno czynnociow nerwu i zniesiemy poraenia, parastezje, przeczulic blow, odzyskamy czucie i trwae przekrwienie skry a nerwowe potencjay wasne w badaniach EMG odzyskaj waciw latencje to znaczy, e metoda klawiterapii jest skuteczna. Warto sprawdzi to jest optymistyczne. Bardzo jasne, okrge plamki - bez pigmentu, o stosunkowo mikkiej fakturze martwej bony pergaminowej, o wymiarach poczynajc od wielkoci ebka szpilki, poprzez stopniowo w czasie zwikszajce si a do wielkoci nawet 2-3 cm i z reguy okrgym ksztacie, manifestuj na rnym poziomie zaniki przewodnictwa nerwowego. eby wzbudzi przewodnictwo nerwowe naley jednym lub dwoma klawikami ostr stron nakuwa powierzchni tych plamek, bez naruszenia cigoci naskrka, a do bardzo starannego przekrwienia. Wystpi wwczas bardzo dokuczliwe, krtko trwae impulsy bolesne przenikajce w uamku sekundy. Stan, kiedy ustpi owe impulsy i nastpi normalne reagowanie na nakucia, wiadczy o przywrceniu

przewodnictwa nerwowego. Ten stan mona zweryfikowa badaniami EMG. Wczesne stany manifestujce si maymi plamkami wielkoci ebka szpilki po kilku nakuciach przywracaj na stae przewodnictwo nerwowe. Bardzo due plamki (o rednicy nawet do 2 do 3 cm), zastarzae, s nieco oporne w pobudzaniu, przywracaniu przewodnictwa nerwowego. Wymagaj wikszej iloci zabiegw. Przyczyny zaniku przewodnictwa nerwowego s zoone. Osobicie podejrzewam poraenia a take nadmiar toksyn i brak subtelnych substancji odywczych dla rodowiska komrek nerwowych i nerww obwodowych, a z drugiej strony, z powodu napi i przecie nerwowych zatrucie rodowiska morfologicznego, okoo nerwowego powoduje swoist "zapa nerwow" zachodzc na synapsach lub w innych miejscach bdcych wanymi wzami nerwowymi, wywoan niedokrwieniem. Potwierdzeniem powyszego rozumowania jest wywoanie przekrwienia, odtrucia, doywienia i wzbudzenia przewodnictwa nerwowego. To moje odkrycie (dokonane w 1988 roku w Klinice Neurologicznej Instytutu Medycyny Klinicznej MSW), zostao sprawdzone w kilkuset przypadkach z pozytywnym skutkiem. Gorco zachcam neurologw i lekarzy innych specjalnoci do dalszej klinicznej i ambulatoryjnej weryfikacji EMG tej metody. Warto sprbowa, albowiem rezultat pozytywny jest natychmiastowy i bez adnego ryzyka dla pacjenta. Innych objaww wystpujcych na powierzchni skry nie bd komentowa, albowiem s zbyt oczywiste, a wynikaj z zatrucia, infekcji i niedokrwiennoci oraz alergii. Przy okazji warto zwrci uwag na rozstpy i blizny wystpujce na powierzchni skry. Rozstpy, bruzdy, zmarszczki, rwnie zakcaj przewodnictwo nerwowe. Aby poprawi przewodnictwo nerwowe, obwodowe oraz struktury czynnociowe, trzeba odreagowa wok wikszych plamek brunatnych, brodawczakw oraz trzeba nakuwa miejsca niedokrwienne i biae zrogowaciae, martwe bez czucia plamki, rozstpy, bruzdy, blizny i zmarszczki na powierzchni skry.

I-20. ODTRUCIE ORGANIZMU I ZAKTYWIZOWANIE UKADU LIMFATYCZNEGO AKUPRESUR


Akupresur naley wykonywa od pierwszego dnia kuracji przez okres 3 tygodni. Akupresur naley rozpoczyna na strefach refleksorycznych stp zwanych kortyzonowymi nerki, uoonych midzy drug a trzeci koci rdstopia, po linii moczowodu, do pcherza i cewki moczowej. Naley masowa bardzo starannie z kremem (wazelin) w kierunku wewntrznej strony pity. Masowanie kadej wyznaczonej strefy naley wykonywa przez 5 minut. Drug stref do masowania jest ukad limfatyczny. Naley masowa przestrze poczynajc od dou kostek, prowadzc masowanie przodem do gry, nad kostk, po obydwu stronach stopy na obydwu nogach. Trzeci stref do masowania na stopie jest przestrze midzy pierwsz a drug koci rdstopia, od strony grzbietowej w kierunku stawu skokowego. Informacje o topografii akupresury stopy znajduj si w Atlasie Klawiterapii i na stronie internetowej

I-21. ODREAGOWANIE DLA CELW CHIRURGICZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH.


Staranne odreagowanie ukadu korowego, orodkowego na skrze gowy oraz rnych nerww obwodowych strefy planowanej operacji chirurgicznej i neurochirurgicznej wyranie przyspiesza powrt do zdrowia po operacji. Uzasadniam to twierdzenie tym, e kada patologia organiczna, morfologiczna narzdowa wytwarza silne napicia korowe, orodkowe w mzgu oraz w caym ukadzie nerww czaszkowych i obwodowych piramidowych, somatycznych, autonomicznych, wegetatywnych wspczulnych i przywspczulnych. Ponadto psychologia czowieka cierpicego i leki nie tylko przeciwblowe, pogbiaj patologizacj strefy planowanej operacji oraz cay organizm. Kilka krotne staranne, udane odreagowanie klawiterapeutyczne moe znacznie usprawni czowieka poprzez odtrucie i udronienie fizjologiczne organizmu, a

szczeglnie strefy planowanej operacji. Moe rwnie w znacznym stopniu poprawi kondycj caego organizmu cierpicego czowieka, a to jest bardzo wane przed, w czasie i po operacji. To nic nie kosztuje. Sprbujmy! Nie ryzykujesz zdrowiem czy yciem pacjenta, a na pewno pacjent szybciej wyzdrowieje. Nie raz zdarza si, e zmiany chorobowe po odreagowaniu cofaj si i operacja moe by niekonieczna. ZALECENIA DLA OSB PROWADZCYCH DOWIADCZENIA W ZASTOSOWANIU KLAWITERAPII Lekarz, rehabilitant, psycholog czy pedagog pedagogiki specjalnej powinien starannie przeczyta to opracowanie, a krytyczn, konstruktywn ocen treci w konfrontacji z wasn wiedz, dowiadczeniem i sumieniem, dokona po eksperymencie w warunkach klinicznych. Prosz wybaczy mi mankamenty tego opracowania, ale prosz rwnie nie lekceway istoty zaoe metody usprawniania klawiterapii ludzi z rnymi dolegliwociami. Wierz, e poczenie mojej metody z Wasz wiedz i dowiadczeniami moe przyczyni si do sprawnego (skutecznego, ekonomicznego, korzystnego - udanego) rozwizania wielu problemw zdrowotnych cierpicego lub niepenosprawnego czowieka. Niniejsz ksik otrzymuj Akademie Medyczne, Stowarzyszenia Lekarzy, Psychologw, Rehabilitantw, Pedagogw, minister Zdrowia i Opieki Spoecznej, PAN, a take wiodce instytuty medyczne w Polsce i wysoko rozwinitych krajach wiata, ONZ, WHO.

II-1.Bl i neuralgie - uwarunkowania.


Bl informuje nas o zaburzeniach organizmu. Czym jest bl i gdzie jest jego patogeneza? Bl jak wiemy ma cis zaleno fizjologiczn z funkcjonowaniem zmysu dotyku, poczucia temperatury ciepa i zimna. Jeeli dotyk zaczyna by zbyt silnym uciskiem, to mamy do czynienia z blem. Jedn z przyczyn w tym procesie jest wytwarzanie pod wpywem ucisku, zbyt wysokiego cinienia pynu ustrojowego na poziomie subkomrkowym w okrelonej strefie anatomiczno-morfologicznej. Receptory i mechanizm uwarunkowa powstawania blu jest nam na og znany z wielu rnych zaburze, dozna fizycznych, chemicznych, infekcyjnych i fizjologicznych a take rnych publikacji. Ale co si dzieje gdy czowiek przeywa silne emocje psychologiczne, ktrym jake czsto towarzyszy bl? Bl jaki towarzyszy czowiekowi choremu jest wyrazem nastpstw gbokiej dezorganizacji organizmu wywoanej najczciej poziomem zatrucia, infekcji, nerwowych zaburze czynnociowych. - wicej informacji o patogenezie blu czytaj na stronie internetowej www.klawiterapia.com Czste sytuacje stresowe i przewleke stany frustracyjne, jakie przeywaj ludzie szczeglnie wraliwi, znerwicowani, powoduj wstrzymanie oddechu i azotowanie si poza biakowe z powietrza, w ktrego skadzie jest prawie 80% azotu. Dalsze zatruwanie zwizkami azotowymi wystpuje w wymiarze molekularnym na poziomie subkomrkowym, gdzie azot poza biakowo czy si z produktami procesu przemiany materii - spalania "metabolitami". Dzieje si to w nastpstwie procesw enzymatyczno-metabolicznych, w zaburzonych emocjami i chorob, funkcjach przemiany materii. Dalszy proces pogbiania zatrucia zachodzi pod wpywem rnych lekw a w szczeglnoci lekw psychotropowych, uspakajajcych i przeciwblowych. Jak wiemy te grupy lekw nie lecz lecz zniewalaj - spowalniajc wszelkie funkcje fizjologiczne systemu nerwowego i caego organizmu. Bywa tak, e zbyt dugie zaleganie rnych zwizkw azotu poza biakowe na poziomie komrki w poczeniu z innymi "metabolitami", nie odprowadzonymi truciznami procesu przemiany materii - spalania, tworzy swoiste skrystalizowane "jeowce" w teje komrce, ktre pod dziaaniem odreagowania klawikami, dziki jakiemu dyskretnie dziaajcemu bardzo krtko (kilka sekund) enzymowi, rozpuszczaj si i w postaci istotnie podwyszonego poziomu mocznika we krwi, odprowadzane s do wydalania z organizmu gwnie przez ukad moczowy. Potwierdzeniem powyszego rozumowania o stanach powanego zatrucia na poziomie

subkomrkowym jest wanie skrystalizowany, w poczeniu z innymi metabolitami" azot poza biakowy, wywoujcy silny bl, pieczenie i po klawikowaniu bardzo rozlege przekrwienie. Ten efekt uzyskuje si przy lekkim dotyku ostr stron klawikw w strefach blu, neuralgii, urazw, wok oparze, niedowadw, w strefie spastycznoci, zanikw mini, w obszarach morfologiczno-anatomicznych, niedokrwiennych, o rnych stanach zapalnych, infekcji, w strefach o osabionych nerwowych potencjaach wasnych lub zaniku przewodnictwa nerwowego. Klawikowanie w/w miejsc lub ich okolic, wywouje silne pieczenie i rozlege przekrwienie, ktrego nie mona wywoa - osign w aden inny znany medycynie sposb. Prbne badania jakie mi byo dane zrealizowa w warunkach klinicznych Instytutu Medycyny Klinicznej MSW, polegay na ustaleniu poziomu mocznika w surowicy krwi przed zabiegiem i po zabiegu klawiterapii. Okazao si, e przed oglnym odreagowaniem poziom mocznika, mimo blu i zatrucia organizmu, by w granicach normy a po zabiegu klawiterapii nastpuje dwukrotny wzrost. Najprawdopodniej stymulacja - bodcowanie ostr stron klawika uwalnia jaki enzym dziaajcy krtko. Podczas pierwszych zabiegw klawiterapeutycznych bl i pieczenie trwa 20-30 sekund. Po 7-10 dniach bl jest ladowy a pieczenie trwa 3-5 sekund. Po dwch tygodniach poziom mocznika po zabiegu powraca do normy. Pacjent odzyskuje zdrowie i dobre samopoczucie. Z moich dowiadcze i eksperymentw wynika, e nie tylko wtroba magazynuje mocznik i nadmiar azotu. Mam wiadomo, e kilkanacie przypadkw, gdzie dwukrotnie by badany poziom mocznika w surowicy krwi a wyniki analiz wyranie potwierdziy za drugim razem rednio dwukrotny wzrost mocznika, e te prbne dane statystyczne s niewystarczajce. NEURALGIE mog mie kilka uwarunkowa etiologicznych (urazowe, infekcyjne zapalne, zwyrodnieniowe, itp.) ale nade wszystko w kadym przypadku tej jednostki chorobowej wystpuje silne fizjologiczno-morfologiczne okoo nerwowe zatrucie. Jeli jaka strefa anatomiczno-morfologiczna przekracza pewien wysoki poziom zatrucia, wwczas pogarsza si rwnie fizjologiczne rodowisko okoo nerwowe. Powyszy mechanizm i poziom zatrucia sprawia, e aktywniej wystpuj zmiany zwyrodnieniowe wywoujce bl lub nawet neuralgi. W tak zatrutej strefie anatomiczno-morfologicznej objtej zmianami chorobowymi, wystarczy w stosunkowo drobny uraz fizyczny lub zazibienie by powstaa dokuczliwa i oporna w leczeniu neuralgia. Zatrute strefy podatniejsze s na infekcje, stany zapalne okoo nerwowe i nerwowe wywoujce dokuczliw neuralgi. W takich wyej opisanych warunkach neurofizjologicznych zaordynowanie lekw uspakajajcych i przeciwblowych powoduje ladowe i krtkotrwae umierzanie dozna blowych. Natomiast wszelkie rodki przeciwblowe wyhamowuj, zniewalaj, czciowo umierzaj wszelkie funkcje fizjologiczne, procesy enzymatyczno-metaboliczne. Innymi sowy rodki uspakajajce a szczeglnie przeciwblowe bardzo aktywnie przyspieszaj i pogbiaj proces i poziom zatrucia nie tylko strefy objtej blem lub neuralgi. Jedynym na razie skutecznym i naturalnym, nieszkodliwym sposobem na zniesienie blu i neuralgii jest klawiterapia, albowiem sprawnie i skutecznie odtruwa organizm, a szczeglnie fizjologiczne rodowisko okoo nerwowe. Wicej informacji o patogenezie blu na stronie internetowej www.klawiterapia.com Z chwil gdy odtrujemy klawiterapi i akupresur organizm i starannie stref objt neuralgi naley wczy codzienny ruch - gimnastyk, ktr opisaem i polecam w rozdziale I. PARASTEZJE, TIKI, OSABIONE POTENCJAY WASNE I ZANIKI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO, PORAENIA, ZABURZENIA CZUCIA, STREFY NIEDOKRWIENNE, I NIEDOWADY jako konsekwencje utrzymujcego si oraz

narastajcego poziomu zatrucia oglnoustrojowego a szczeglnie lokalnego, okoo nerwowego. Ten stan zatrucia i lokalizacja zagszczenia toksyn w fizjologicznym rodowisku okoo nerwowym sprawia, e kondycja neurofizjologiczna i sprawno ukadu nerwowego korowego, orodkowego i obwodowego wyranie sabnie. Dusze utrzymywanie lokalne bardzo wysokiego poziomu zatrucia - zagszczenia toksyn powoduje: 1. Oglne osabienie sprawnoci fizjologicznej nerwowego ukadu obwodowego rnych rodzajw nerww, lokalnych nerww. 2. Nie odtruwana strefa w duszym czasie moe wywoywa parestezje, tiki, osabienie czucia potencjaw wasnych a nawet zaniki przewodnictwa nerwowego. 3. W dalszej konsekwencji mog wystpi rne poraenia i lokalne niedowady a nawet zaniki miniowe. To wszystko w sprzeniu zwrotnym moe wywoywa w duszym czasie bardzo silne i trwae napicia orodkowe w mzgu odpowiedzialne za zawiadywanie lokalnymi strefami anatomiczno-morfologicznymi objtymi zmianami wywoanymi szczeglnie silnym zatruciem. Powysze uwarunkowania i uzalenienia prowadz do nieodwracalnych zmian lokalnych morfologicznych - zwyrodnieniowych a nawet rnorodnych i wielce gronych dla organizmu czowieka zmian patologicznych jak nowotwory, nawet zoliwe. Te i temu podobne, niesprzyjajce dla organizmu ludzkiego procesy sprawiaj obnienie odpornoci lokalnej i oglnoustrojowej prowadzce do wielu rnych chorb infekcyjnych, bakteryjnych i wirusowych, nowotworowych a nawet przedwczesnego zejcia czowieka. Staranne odreagowanie gowy, karku i szyi, a szczeglnie caej podstawy czaszki, udrania bardzo wyranie wszystkie nerwy czaszkowe. To sprawia, e w dalszym odreagowaniu napi orodkowych mzgu uzyskuje si znakomite rezultaty w holistycznej regulacji organizmu czowieka na obwodzie. Po oglnym odreagowaniu wedle szczegowych wskaza opisanych w rozdziale pierwszym, koniecznym jest wykonanie 7-14 zabiegw wedug niej przedstawionych wskaza konkretnych dolegliwoci blu, a do jego ustpienia. Rwnoczenie trzeba wykonywa zabiegi akupresury opisane take w rozdziale pierwszym i w II tomie ATLAS KLAWITERAPII. Konieczne jest rwnie wykonywanie opisanych w I rozdziale wicze gimnastycznych.

II-2. ALGORYTM I SIE CZYNNOCI W ZNOSZENIU BLU.


1.1. BL OGLNY GOWY (nakuwa obustronnie) P: 7, 10, 11 Jg: 4, 5, 6, 7, 11 : 2, 8, 36, 39, 40, 41, 44, 45 ST - 6 S: 5, 6 Jc: 1, 3, 4, 6, 7, 9 Pm: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 19, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 N - 6 (przy zastoju ylnym)

O: 7, 9 Po: 1, 2, 3, 5, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 18 (przy zastoju ylnym) W: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 41, 43, 44 W: 2, 3 GRT: 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 GRP: 4, 12 PaM: 1, 3, 4, 9, 110, 111, 133, 135, 137 NeuP 103 U: 29, 33, 34, 35, 36, 1.2. POOWICZNY BL GOWY Po: 3, 5, 10, 23 W: 4, 5, 6, 8, 14, 20,32, 39, 41 GRT - 15 PaM: 5, 7, 10 1.3. POTYLICZNY BL GOWY P-7 Jc: 3, 6, 15 Pm: 10, 60, 65 W: 8, 9, 10, 20 GRT: 15, 19 PaM - 29 D: 10, 11, 13 U - 29 1.4. BL GOWY OKOLICY CZOOWEJ : 8, 44 Jg - 4 Jc - 1 Pm: 2, 3, 4, 63 W - 14 GRT: 23, 24

PaM - 3 D - 6 U: 33, 87 1.5. BL GOWY OKOLICY CIEMIENIOWEJ Pm: 4, 7, 9 W: 7, 8, 11 W-3 GRT: 17, 21 D - 7 (na tle nerwowym) 1.6. SKRONIOWY BL GOWY Po: 3, 5, 4, 10, 20, 23, 41 W: 1, 7, 8 (take ciemieniowe) PaM - 9 U - 35 1.7. BL WIERZCHOKA GOWY Pm - 60 N-1 W-3 GRT: 4, 20 U - 36 1.8. BL GOWY OKOLICY NADOCZODOOWEJ PaM - 6 1.9. BL CZASZKI Jc - 3 (w sklepieniu) Pm: 8 (w sklepieniu), 14 (szczyt czaszki) N - 1 (ciemieniowy) 1.10. MIGRENA P - 7 (z wymiotami) : 7, 8 N-6

W: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 37 GRT: 13, 19 PaM: 9, 10 NeuP - 27 D 8; U - 35 1.11. BL TWARZY Jc - 4 1.12. BL UCHWY PaM - 19 1.13. BL STAWU SKRONIOWO-UCHWOWEGO W - 7 1.14. BL POLICZKA D - 10 1.15. BOLESNE OBRZMIENIE WARG -3 1.16. BLE SZCZKI Jc: 10 (w okolicy i szyi), 18 1.17. BOLESNE OBRZMIENIE W OKOLICY SZCZKI Jc - 5 1.18. BL STAWU UCHWOWEGO Punkty czaszki - Cz: 2, IV-V 1.19. POSTRZA Pm: 23, 24, 25, 26, 27 N-7 W: 27, 29, 38 W-9 GRT: 4, 26 NeuP: 56, 67 (przy silnych blach) D - 11 (powstay po operacji krgosupa) 1.20. BL W KLATCE PIERSIOWEJ

P: 1, 2, 4 1.21. BL BARKW I PLECW P: 1, 2, 3(opatki) 1.22. ANALGESTYCZNO P - 11 (znieczulenie skry podczas zabiegw chirurgicznych) U - 55 1.23. BLE WDRUJCE W: 38, 41 1.24. BL Jg: 4 (grna poowa ciaa), _: 6, 36 (dolna poowa ciaa) ST - 21 ( w caym ciele) Pm - 60 W - 38 ( w caym ciele) U: 12, 26 A, 29, 33, 34, 51, 55, 78 D - 4 (wywoany schorzeniami oczu) 1.25. BLE FANTOMOWE - odreagowanie rodka mzgowego odpowiedzialnego za bl fantomowy. - 39 (koczyny dolnej, po stronie przeciwnej) Po - 5 (koczyny grnej po stronie przeciwnej) UWAGA! Inne ble - patrz w innych rozdziaach, w innych jednostkach chorobowych.

II-3. Algorytm i sie czynnoci w znoszeniu neuralgii i nerwoblw.


2.1. PARESTEZJE Jg - 12 Pm - 11 PaM - 109 2.2. CZSTOSKRCZ SERCA POCHODZENIA NERWOWEGO S: 5, 9 2.3. RWA KULSZOWA Pm: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 54, 57, 60

W: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40 PaM: 72, 83, 84, 154 NeuP - 58 U 52 2.4. NERWOBL NERWU MIDZYEBROWEGO P: 1, 2, 3 2.5. NERWOBL NERWU PROMIENIOWEGO Jg - 10 2.6. NERWOBL POWRZKA NASIENIOWEGO S-T: 12 2.7. NERWOBL STAWU OKCIOWEGO S-4 Jc - 8 2.8. NERWOBL NERWU SKRNEGO BOCZNEGO UDA (choroba ROTHA) W: 31, 32, 33 2.9. NERWOBL NERWU UDOWEGO W - 34 2.10. NERWOBL GOWY PaM - 28 2.11. NERWOBL PRZEDRAMIENIA PaM: 114, 115 2.12. NERWOBL POTYLICZNY GOWY D - 10 2.13. NERWOBL RAMIENIA PRZEDNIEJ STRONY Jc - 9 2.14. NEURALGIA I GAZKI NERWU TRJDZIELNEGO Pm - 2 GRT: 23 2.15. ZAPALENIE II GAZKI NERWU TRJDZIELNEGO U-5

2.16. NEURALGIA III GAZKI NERWU TRJDZIELNEGO U-6 2.17. NERWOBL NERWU TRJDZIELNEGO P-7 Jg: 3, 4, 9 : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 44 S-3 Jc - 18 Pm: 2, 3, 4, 7, 9, 59 Po: 5, 22 ( i jego powikania) W: 1, 2, 11, 12, 14 GRT: 26, 28 GRP - 24 D - 13 U: 5, 6, 11, 29, 55, 121 2.18. NERWOBL MIDZYEBROWY P-9 Jg - 11 : 12, 14, 18, 19, 39 S-T: 17, 18, 21 S: 1, 2, 3, 8, 9 Jc: 3, 16, 17 Pm: 18, 41, 45, 46 N: 22, 23, 24, 25, 27 O: 1, 7 W: 22, 25, 39, 43 W: 2, 3, 14 GRT: 9, 11 U: 26A, 39 2.19. ZAPALENIE NERWU TWARZOWEGO

P-7 Jg: 19, 20 : 2, 3, 4, 6, 7, 8 Jc - 18 Pm: 2, 3, 4, 59 Po - 17 GRP - 24 2.20. ZAPALENIE OPON MZGOWO-RDZENIOWYCH GRT - 4 (dzieci), 15 PaM - 17 U: 25, 129, 130 2.21. ZAPALENIE NERWU TRJDZIELNEGO P-7 Extra - Ex: 5 PaM - 9 2.22. ZAPALENIE SPLOTU BARKOWEGO Jg: 4, 14, 15 Jc: 10, 12 Po: 5, 14, 15 2.23. ZAPALENIE KORZENI NERWOWYCH SZYJNYCH Jc: 3, 4 Pm: 11, 12, 41, 42 Po - 13 GRT - 13 GRP - 17 PaM: 32, 60, 62 NeuP - 109 U: 29, 42 2.24. NEURALGIA NERWU TRJDZIELNEGO Cz-2, od IV-V

2.25. NERWOBL NERWW POTYLICZNYCH Po - 12 2.26. NERWOBL NERWU KULSZOWEGO U - 29 2.27. NERWOBL NERWU PISZCZELOWEGO N-1 2.28. ZAPALENIE NERWU PROMIENIOWEGO P-8 2.29. ZAPALENIE RDZENIA N-7 U: 129, 130 2.30. ZAPALENIE SPLOTU NERWOWEGO P-5 Jg - 16 S: 1, 2 Jc: 11, 12, 13 O-7 2.31. ZAPALENIE SPLOTU NERWOWEGO RAMIENIA Po: 14, 15 2.32. ZAPALENIE KORZENI NERWOWYCH PIERSIOWYCH Pm: 11, 12, 41, 42, 45 Po - 15 GRT - 14 2.33. ZAPALENIE KORZENI NERWOWYCH LDWIOWO-KRZYOWYCH Pm: 22, 38, 39, 40, 53, 55, 56, 57, 58 W: 30, 40 GRT: 2, 3 2.34. ZAPALENIE NERWU KULSZOWEGO PaM: 153 U - 52

3.35. ZAPALENIE NERWU STRZAKOWEGO Pm - 38 3.36. ZAPALENIE NERWU KOLANOWEGO Pm - 61

II-4. Algorytm i sie czynnoci w znoszeniu porae.


4.1. PORAENIE NERWU TWARZOWEGO Cz-1, IV-V P- 7 Jg - 4 : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 41 Jc 3, 18 Pm - 2 Po: 17, 23 W: 1, 2, 3, 4, 5, 14 GRT 26 GRP - 24 Ex - 5 PaM 13 U: 11, 25, 34 4.2. DYSKOPATIA Przy kadej dyskopatii naley nakuwa odpowiedzialny orodek w mzgu i okolice dyskopatii stref do 10-15 cm oraz punkty: Pm: 57, 58, 60 W:30, 34, 39 GRT: 14, 20 U:39, 40 4.3. PORAENIE NERWU STRZAKOWEGO - 41 Pm - 38 W: 34, 35, 36 NeuP 78

4.4.PORAENIE POPRZECZNE S-T: 15, 21 GRT: 3, 14, 15, 4.5. WSZELKIE FORMY PORAE O8 GRT - 14 4.6. PORAENIE ORODKOWE W - 20 GRT - 15 4.7. PORAENIE CZYNNOCIOWE W 20 GRT: 14, 15 W 20 PaM: 166, 167, 168 U - 34 4.7. PORAENIE POOWICZNE - Poraonej koczyny grnej P: 1, 3, 5, 7, 11 Jg: 1, 4, 11, 14, 15 Jc: 1, 3, 7, 15 O: 2, 3, 7, 8, 9 - Poraonej koczyny dolnej : 30, 36, 40, 45 S-T: 1, 6, 10, 11 Pm: 50, 54, 58, 67 N: 2, 7, 10, 11 W: 30, 34, 40, 44 W: 1, 5, 8, 12 - Paraplegia poraenie poowiczne - naley nakuwa stref kontuzji krgosupa. Jg: 10, 11, 15

: 6, 36, 37, 40 S-T - 6 Jc - 6 Pm: 16, 40 Po: 5, 14, 23 W: 20, 21, 31, 34, 39 GRT: 12, 14, 15, 16 PaM - 141 NeuP: 17, 34, 99, 109 - Tetraplegia - poraenie cztero koczynowe - naley nakuwa stref kontuzji krgosupa. N1 W: 20, 30, 34, 39 GRT: 2, 3, 4, 12 U: 55, 129, 130 i supy boczne rdzenia 4.8. PORAENIE TWARZY GRP - 24 PaM - 9 4.9. NASTPSTWA MZGOWEGO PORAENIA DZIECICEGO Jg 11 : 8, 36 S-5 N 3, 7 O-6 Po - 3 W: 18, 20, 39 W-3 GRT: 12, 14, 15, 16, 20, 23 U: 25, 34, 129, 130 PaM - 83 (dalekie, zadawnione)

NeuP: 57, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 81, 82 (polepsza krenie krwi w koczynach dolnych), 83, 84, 85 (promocja), 86 (dziaanie reaktywujce si mini), 87, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110 (supinacja). Cz - 8 (apraksja) 4.10. NIEDOWAD POOWICZNY Jg: 4, 11, 14, 15 PaM - 142 4.11. ZABURZENIA W KOORDYNACJI CHODZENIA Cz - 9 4.12. TIKI I PRZYKURCZ MINI WACZY Jg - 19 4.13. TIKI I PRZYKURCZE MINI UCHWY -5 4.14. TIKI I PRZYKURCZE MINI OKRNYCH OCZU : 1, 4, 5 GRT: 26, 27, 28 4.15. ZABURZENIA CZUCIA W OBRBIE TWARZY Cz - 2, IV-V 4.16. SABO MINI WACZY Po - 20 4.17. TIKI I PRZYKURCZE MINI OKRNYCH UST : 1, 4, 5 Pm - 7 Po: 20, 21 (tylko przykurcze) W: 3, 4, 5 GRT: 26, 27, 28 (okolice) 4.18. OPADNICIE KCIKA UST GRP - 24 4.19. TIKI POWIEK : 2, 42 Po - 23

W - 1 4.20. OPADNICIE POWIEKI GRNEJ : 2, 42 Pm - 7 Po - 23 GRP - 24 4.21. TIKI MINI MIMICZNYCH W OBRBIE TWARZY P-7 : 3, 6, 45 Jc - 18 Po - 21 W: 2, 14 GRT - 26 U - 121 4.22. PRZYKURCZE MINI TWARZY P-7 : 2, 3, 6 Jc - 18 Po - 21 W: 1, 14 PaM - 17 4.23. SZCZKOCISK : 5, 6 Po: 17, 22 W-7 GRP - 24 4.24. NIEDOWAD TWARZY P-7 Jg: 2, 4, 6, 19, 20 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45

Jc - 18 Po: 17, 22, 23 W: 2, 3, 4, 12, 14 W: 2, 3 PaM: 6, 7, 18, 19 NeuP - 25

II-5. Inne choroby neurologiczne.


5.1. ZABURZENIA CZUCIA NERWU BDNEGO, DODATKOWEGO W - 20 5.2. WSTRZS MZGU U - 25 5.3. WSTRZS N-1 O-9 GRT: 25, 26 PaM - 119 U: 13, 34, 100 5.4. WYLEW KRWI DO MZGU N-1 GRP - 24 PaM: 1, 52 5.5. APOPLEKSJA PaM - 86 5.6. UDAR SONECZNY N-1 O: 5, 8 PaM - 86 5.7. UDAR MZGU P - 11

Jg - 10 Pm - 40 W: 15, 20 GRT - 16 PaM - 52 5.8. PICZKA S - 9 (udarowa) O - 8 (udarowa) NeuP: 29, 78 5.9. NASTPSTWA WYLEWU KRWI DO MZGU Pm - 62 W - 39 GRT - 16 GRP - 24 5.10. DRGAWKI W - 9 i Cz - pasmo przeciw drgawkowe 5.11. DRGAWKI U DZIECI Cz - pasmo przeciw drgawkowe P: 5, 11 Jg - 16 S-T: 1,2 Pm: 57, 58, 63 N-2 Po: 18, 23 W-3 GRT: 18, 21 5.12. KONWULSJE S-T: 1 5.13. NASTPSTWA ZAPALENIA OPON MZGOWYCH U - 25

5.14. ATAKI EPILEPSJI N: 1, 6, 9 PaM - 86 5.15. PADACZKA : 24, 36, 40, 41, 42, 45 S-T: 3, 4 S-7 Jc: 2, 3, 4, 5, 8 Pm: 3, 5, 11, 15, 39, 62, 63, 64, 65 N: 1, 6, 9 O: 5, 6, 7, 8, 9 Po: 7, 12, 18, 19 W: 9, 13, 15 W: 2, 3 GRT: 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 (dzieci), 26, 27, 28 PaM: 1, 79, 130, 149 U - 121 D_ - 3 5.16. PLSAWICA Cz - 3 Jc - 8 Po - 7 5.17. PARKINSONIZM Po: 5, 10 GRT: 15, 20 U - 25 Cz - 3 Jc - 7 PaM: 1, 55 5.18. ZABURZENIA RDZENIOWE

W_ - 39 U: 129, 130 5.19. CHOROBY RDZENIA KRGOWEGO W-5 GRT - 12 PaM - 70 U: 129, 130 5.20. STWARDNIENIE SUPW BOCZNYCH NeuP - 17 5.21. ZABURZENIA RWNOWAGI Cz: 9, 11 (pochodzenia mdkowego) 5.22. CHOROBA MENIEREA 36 S5 Jc 3 Pm: 7, 67 N7 Po: 10, 11 GRT: 4, 20 U - 9 5.23. ZAWROTY GOWY P: 3, 10 Jg -4 : 2, 7, 8, 36, 40, 41 S-T: 6 S: 3, 5, 6 Jc: 5, 7 Pm: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 60, 62, 65 N-1 O-6 Po: 2, 3, 10, 18, 23

W: 1, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 20, 21, 41 W-3 GRT: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 PaM: 1, 2, (od oczu), 3, 4, 101, 110, 111, 135 (ze scyntylacjami) NeuP - 78 Cz - 5 (pochodzenia bdnikowego) U: 29, 33, 35, 121 5.24. CHOROBY AUTONOMICZNEGO UKADU NERWOWEGO (gwnie wspczulnego) Pm - 10 N-2 W - 20 U - 51 5.25. CHOROBY MZGU W - 20 W-5 GRT - 12 5.26. ATAKSJA MZGOWA I MDKOWA U - 25 5.27. CHOROBY PNIA MZGU U - 25 5.28. ZESP GUILLAINA-BARRE'GO Pm: 39, 55, 56 5.29. CHOROBY SPLOTU SONECZNEGO U - 83 5.30. CHOROBY UKADU NERWOWEGO (KORA MZGOWA) U - 34 (wikszo) 5.31. ZABURZENIA PODWZGRZA (DIENCEFALOZA) Po - 20 5.32. CHOROBY WZGRZA I PODWZGRZA

U - 26 A 5.33. SPAZMOLITYCZNO U - 87 5.34. MORBUS ALTZHEIMERI Jg 11 8 S-T 2 Jc 6 N3 O6 W 20 W3 GRT: 15, 20, 23 U: 25, 34, 51