NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA SISTEMELOR RUTIERE SUPLE ŞI SEMIRIGIDE (Metoda analitică

)

INDICATIV AND

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Prezentul normativ se referă la metoda analitică de dimensionare a sistemelor rutiere suple şi semirigide. Domeniul de aplicare 1.2. Prevederile normativului se aplică la dimensionarea sistemelor rutiere pentru: • construcţii de drumuri noi, drumuri expres, autostrăzi şi străzi; • modernizări de drumuri pietruite existente; • lucrări de reabilitare a drumurilor (lărgirea părţii carosabile, benzi suplimentare de circulaţie, variante), la drumurile din clasele tehnice I, II şi III. Pentru drumuri din clasele tehnice IV şi V, aplicarea prezentului normativ este facultativă. În acest caz se adoptă structuri rutiere conform Catalogului de structuri tip pentru drumuri publice, elaborat de CESTRIN. 1.3. Sistemele rutiere dimensionate conform prezentului normativ se verifică din punctul de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de îngheţ - dezgheţ, conform prevederilor STAS 1709 / 2. 1.4. Terminologie, conform STAS 4032 / 1, cu următoarele completări: anul modernizării drumului - anul în care se face amenajarea complexă a drumului, prin executarea şi a unui sistem rutier cu îmbrăcăminte modernă (sistem rutier suplu sau semirigid); fisurare reflectivă - procesul de transmitere la suprafaţa părţii carosabile a fisurilor de contracţie hidraulică sau termică din straturile alcătuite din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. În cazul ranforsărilor drumurilor existente, acest proces se poate referi la trasmiterea la suprafaţa noii îmbrăcăminţi bituminoase a fisurilor şi/sau a crăpăturilor existente în vechea îmbrăcăminte rutieră; Aprobat de: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A DRUMURILOR cu avizul nr.

Elaborat de : SEARCH CORPORATION

perioadă de perspectivă - perioadă de timp, exprimată în ani, pentru care se stabileşte traficul de calcul al sistemului rutier; sector omogen - sector de drum caracterizat concomitent prin aceleaşi date privind traficul de calcul, tipul de pamânt, tipul climateric al zonei în care este situat drumul şi regimul hidrologic al complexului rutier. Sectorul omogen de drum este caracterizat prin aceeaşi alcătuire a sistemului rutier; temperatură echivalentă a straturilor bituminoase - temperatura pentru care suma degradărilor produse de solicitările traficului pe parcursul unui an, pentru o distribuţie dată a

temperaturilor, este egală cu degradările produse de aceleaşi solicitări ale traficului, dar pentru temperatura constantă, Θ ech( °C); trafic de calcul - numărul de osii standard cu sarcina de 115 kN, pe banda de circulaţie cea mai solicitată, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum pe perioada de perspectivă. 1.5. Reglementările tehnice conexe sunt date în anexa 1. 1.6. Acest normativ înlocuieşte capitolul III al Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide şi nerigide, indicativ PD177. 2. PRINCIPII DE DIMENSIONARE 2.1 Dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide se bazează pe îndeplinirea concomitentă a următoarelor criterii: • pentru sisteme rutiere suple: deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase; deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului; • pentru sisteme rutiere semirigide: deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase; tensiunea de întindere admisibilă la baza stratului / straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici; deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului. 2.2. Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei alcătuiri a sistemului rutier, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare şi verificarea stării de solicitare a acestuia, sub acţiunea traficului de calcul, astfel încât să îndeplinească criteriile de dimensionare menţionate la punctul 2.1. 2.3. Pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide este necesar să se efectueze în prealabil studii, în vederea obţinerii următoarelor date: compoziţia şi intensitatea traficului şi evoluţia în perspectivă a acestuia; caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare; regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafaţă, posibilităţile de drenare, nivelul apei freatice). 2.4. Dimensionarea sistemului rutier comportă următoarele etape: • stabilirea traficului de calcul, conform capitolului 3; • stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului, conform capitolului 4; • alegerea unei alcătuiri a sistemului rutier, conform capitolului 5; • analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard, conform capitolului 6; • stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier, conform capitolului 7. 3. STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL 3.1. La dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide se ia in considerare traficul de calcul corespunzător perioadei de perspectivă, exprimat în osii standard de 115 kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum. 3.2. Osia standard de 115 kN (o.s.115) prezintă următoarele caracteristici: sarcina pe roţile duble: 57,5 kN presiunea de contact: 0,625 MPa

raza suprafeţei circulare echivalente suprafeţei de contact pneu - drum: 3.3. Perioada de perspectivă

-

0,171 m

3.3.1. Perioada de perspectivă va fi indicată de beneficiarul lucrării. Ea se stabileşte în cadrul primei faze de proiectare, avându-se în vedere atât traficul actual cât şi evoluţia în perspectivă a acestuia. 3.3.2. Se recomandă adoptarea unei perioade de perspectivă de minimum 15 ani în cazul construcţiilor de autostrăzi, de drumuri expres, de drumuri europene şi celorlaltor categorii de drumuri din clasele tehnice I şi II şi de minimum 10 ani în cazul drumurilor din clasele tehnice III, IV şi V. 3.3.3. În cazul dimensionării sistemelor rutiere de pe benzile de lărgire a părţii carosabile a drumurilor existente, la lucrări de reabilitare a acestora, perioada de perspectivă va fi aceeaşi ca cea care se ia în considerare la dimensionarea straturilor de ranforsare ale sistemului rutier existent. 3.4. Compoziţia şi intensitatea traficului. 3.4.1. Compoziţia şi intensitatea traficului corespunzătoare unui post de recensământ se aplică pe sectorul de drum aferent acelui post conform sectorizării reţelei făcută cu ocazia ultimului recensământ general al circulaţiei. 3.4.2. La lucrările rutiere importante, cum sunt construcţiile de drumuri noi, de drumuri expres şi de autostrăzi, amenajări de noduri rutiere etc., care impun cunoaşterea curenţilor de circulaţie pe ansamblul unei reţele de drumuri, datele din recensământul de circulaţie vor fi completate, după necesităţi, prin anchete de circulaţie, efectuate şi prelucrate în cadrul unui studiu de trafic prin care se va simula traficul atât pe drumurile noi cât şi pe reţeaua existentă. 3.4.3. Pentru modernizări de drumuri existente se va lua în considerare posibilitatea de atragere a unei părţi din traficul de pe drumurile existente în zonă, precum şi de pe alte căi de comunicaţie, ca urmare a creării unor condiţii mai avantajoase de circulaţie (scurtarea duratei de parcurs, reducerea cheltuielilor de transport, creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei). Aceste redistribuiri ale circulaţiei sunt rezultate dintr-un studiu de trafic pentru reţeaua/sectoarele de drumuri din zona în cauză. 3.4.4. În cazul străzilor şi în cel al drumurilor judeţene, comunale şi vicinale, în situaţia în care pe tronsonul de drum supus modernizării nu a funcţionat nici un post de recenzare sau se anticipează redistribuiri de trafic, este recomandabil să se efectueze un studiu de trafic pentru stabilirea intensităţii medii zilnice anuale actuale şi de perspectivă a traficului şi a compoziţiei acestuia. 3.5. Evoluţia în perspectivă a traficului rutier 3.5.1. Coeficienţii minimali de evoluţie, stabiliţi pe baza ultimului recensământ general de circulaţie pentru perioada 1995…2015, pe grupe de vehicule sunt daţi în anexa 2. Valorile acestor coeficienţi de evoluţie vor fi reactualizate după fiecare recensământ general de circulaţie de către Administraţia Naţională a Drumurilor (AND).

2. 5 în care: Nc este traficul de calcul. 365 numărul de zile calendaristice dintr-un an.0 t la 11. 3. crt coeficientul de repartiţie transversală . pentru drumuri cu patru sau mai multe benzi de circulaţie crt = 0. Coeficienţii de echivalare în osii standard a diferitelor tipuri de autovehicule.3. ca urmare a creşterii limitei maxime a tonajelor pe osia simplă de la 10. La proiectarea lucrărilor importante de drumuri de clasă tehnică I.7. La stabilirea traficului de calcul de perspectivă se vor avea în vedere atât compoziţia traficului cât şi variaţia acestuia în timp explicitându-se în final valorile de trafic pe categorii de vehicule la nivelul traficului mediu zilnic anual (MZA) pentru diferite orizonturi de timp. prin examinarea surselor generatoare ale acestora. II şi după caz III se impune stabilirea evoluţiei în perspectivă a traficului în cadrul unui studiu de trafic.0 t.2. 3.50. Valorile acestor coeficienţi vor fi reactualizate de către AND după fiecare recensământ general de circulaţie sau ca urmare a studiilor de trafic efectuate. de origine. Traficul de calcul se exprimă în milioane de osii standard de 115 kN (m.5.5.1. Stabilirea traficului de calcul 3.) Nc = 365 × 10-6 × pp × crt × ∑ nki × k=1 Formula 1/pag. pp perioada de perspectivă.s.6. de destinaţie şi de tranzit.7.45. Acest studiu necesită determinarea evoluţiei acestuia pe tipuri de trafic: local.o.) şi se stabileşte pe baza structurii traficului mediu zilnic anual în posturile de recenzare aferente sectorului de drum cu relaţia: 5 pkR + pkF 2 × fek (m. 3. Odată estimat prin anchetă de circulaţie origine-destinaţie (O/D) traficul generat/atras către fiecare zonă de trafic din teritoriul de influenţă al drumului prin procedee specifice de modelare matematică a traficului se pun în evidenţă curenţii de circulaţie (matricele de trafic O/D) şi se afectează traficul pe reţeaua rutieră actuală şi de viitor. 3. Studiile de trafic pentru drumurile europene supuse modernizării sau pe alte drumuri deschise traficului greu trebuie să ia în considerare prezenţa în compoziţia traficului a autovehiculelor cu sarcină pe osie cuprinsă între 100 kN şi 115 kN.6. 43 / 1997 privind regimul drumurilor. Înlocuind în modelul de trafic calat pentru situaţia actuală potenţialele de trafic actual generat/atras de fiecare zonă cu cele de prognoză şi modelând reţeaua rutieră de perspectivă prin introducerea tronsoanelor de drumuri noi se vor obţine valorile fluxurilor de trafic de perspectivă prin proceduri specifice de afectare a traficului pe reţea. Coeficienţii de echivalare în osii standard de 115 kN stabiliţi pe baza rezultatelor ultimului recensământ general de circulaţie sunt prezentaţi în tabelul 2 din anexa 2. pe benzi de circulaţie şi anume: pentru drumuri cu două şi trei benzi de circulaţie crt = 0. 3.6. aprobată prin Legea nr.3.s.1. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998. în cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatică care vor circula pe aceste drumuri.o. în ani. .

pentru stabilirea traficului de calcul se vor lua în considerare rezultatele recensământului de pe banda cea mai solicitată.2. corespunzător anului de dare în exploatare a drumului. 4. de tipul climateric al zonei în care este situat drumul şi de regimul hidrologic al complexului rutier. In cazul în care se dispune de date privind intensitatea traficului mediu zilnic anual în osii standard de 115 kN. stabilit prin interpolare. tabelul 1. coeficientul de evoluţie al vehiculelor din grupa k.s. Suportul sistemului rutier este constituit din terasamente alcătuite din pământuri de fundare. corespunzător sfârşitului perioadei de perspectivă luată în consideraţie (anul F). 3. În acest caz. 4.115F numărul de osii standard de 115 kN. (m. 5 în care: 365. conform rezultatelor recensământului de circulaţie. anul R. Modificarea perioadei de perspectivă. în conformitate cu prevederile STAS 12253 şi este caracterizat în vederea dimensionării prin caracteristicile de deformabilitate: modulul de elasticitate dinamic şi coeficientul lui Poisson. stabilit prin interpolare. În cazul drumurilor pe care recensământul de circulaţie s-a efectuat pe fiecare bandă de circulaţie.1. Tipurile de pământ. pp si crt au semnificaţiile de mai sus. coeficientul de repartiţie transversală este crt = 1.115F Nc = 365 × 10-6 × pp × crt × Formula 2/pag. stabilit prin interpolare. 3.nki pkR pkF fek intensitatea medie zilnică anuală a vehiculelor din grupa k. în vederea corelării acesteia cu data dării în exploatare a drumului.7.s.4. stabilit prin interpolare.2.3. Caracteristicile de deformabilitate ale pământului de fundare se stabilesc în funcţie de tipul pământului. corespunzător anului de dare în exploatare a drumului (anul R). STABILIREA CAPACITĂŢII PORTANTE LA NIVELUL PATULUI DRUMULUI 4.s.7. coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa k in osii standard de 115 kN. în conformitate cu STAS 1243.2. no. corespunzător sfârşitului perioadei de perspectivă luată în considerare (anul F).1.115R numărul de osii standard de 115 kN.s) 2 . sunt prezentate în tabelul 1. no. traficul de calcul se stabileşte cu relaţia: no. conform anexei 2.s. în conformitate cu prevederile STAS 2914 şi eventual dintr-un strat de formă. 3.o. actual şi de perspectivă. 4. implică recalcularea traficului de calcul şi în consecinţă.115R + no. redimensionarea sistemului rutier. coeficientul de evoluţie al vehiculelor din grupa k.7.

20 0...2.00 m. praf argilos nisipos Argilă .la nivelul terenului. notat: 2a: pentru sectoare de drum situate în rambleu..debleu.30 0. praf nisipos. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic sunt prezentate în tabelul 2. cu înălţimea minimă de 1.4.70 4.. corespunzător condiţiilor hidrologice MEDIOCRE şi DEFAVORABILE.. .. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare Tabelul 2 Tipul climateric Regimul hidrologic P1 P2 Tipul pământului P3 Ep... regimul hidrologic 2.5 mm 0.25 Granulozitatea Argilă % Praf % Nisip % Necoezive cu sau fără fracţiuni sub 0... argilă prăfoasă .30 0..... conform STAS 1709/2.70 0. Repartiţia tipurilor climaterice pe teritoriul ţării este arătată în harta din figura 1.2.2.în rambleu cu înălţimea sub 1.3.20 0. 7 4. .50 35. 2b: pentru sectoare de drum situate: .100 0...100 0.5 mm cu fracţiuni sub 0.Tipurile de pământ pe baza clasificării pământurilor conform STAS 1243 Tabelul 1 Categoria pământului Tipul de pământ P1 P2 P3 P4 Coezive P5 Clasificarea pământurilor conform STAS 1243 Pietriş cu nisip Nisip prăfos.. 4. Figura 1 – Harta cu repartiţia tipurilor climaterice pe teritoriul României – pag.. argilă nisipoasă . praf argilos. . nisip argilos Praf.2..50 peste 15 30.100 35.00 m. argilă prăfoasă nisipoasă Indicele de plasticitate Ip % sub 10 10... conform STAS 1709/2. corespunzător condiţiilor hidrologice FAVORABILE. MPa P4 P5 ...în profil mixt. Regimul hidrologic se diferenţiază astfel: regimul hidrologic 1..

4.2.30 P3 0. conform tabelului 3. pământuri stabilizate cu ciment.2. . atât în perioada de execuţie a drumului. Straturile de formă pot fi alcătuite din: • materiale necoezive: pământuri necoezive. pământuri stabilizate cu zgură granulată şi var.3. Modul de alcătuire a stratului de formă se stabileşte pe bază de calcule tehnicoeconomice. în funcţie de materialele care alcătuiesc terasamentele. cât şi în cea de exploatare a acestuia.4. de materialele disponibile în zona drumului şi de funcţiile stratului de formă.27 P2 0. 4.4. agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici.4. în conformitate cu prevederile STAS 12253. Îmbunătăţirea capacităţii portante la nivelul patului drumului se poate face prin prevederea unui strat de formă.1.5.42 Pe sectoarele de drum în exploatare pe care rambleurile au fost realizate din aceste materiale se recomandă stabilirea valorilor de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pe baza rezultatelor măsurărilor de deformabilitate cu deflectometre cu sarcină dinamică.I II III 1 2a 2b 1 2a 2b 1 2a 2b 70 90 100 65 65 80 90 80 60 80 70 80 70 55 50 80 75 70 80 70 80 65 4.27 cenuşă de termocentrală Ep = 50 MPa µ = 0. zgura brută de furnal înalt. materiale granulare din pietruiri existente. deşeuri de carieră.35 P5 0. În cazul terasamentelor executate din deşeuri de carieră sau din cenuşă de termocentrală se recomandă următoarele valori ale caracteristicilor de deformabilitate: deşeuri de carieră Ep = 100 MPa µ = 0. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson se stabileşte în funcţie de tipul pământului. Valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru pământuri Tabelul 3 Tipul de pământ Coeficientul lui Poisson P1 0. • materiale coezive: pământuri coezive tratate cu var.30 P4 0. 4.42 4.

27.tip P5 Pământuri coezive stabilizate cu zgură granulată şi var Pământuri stabilizate cu ciment Agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici: . în funcţie de modulul de elasticitate dinamic al materialului respectiv. E s. 80 MPa.27 0.f.f. este grosimea stratului de formă. 10 Figura 3a – Strat de formă din pământuri coezive tip P3 şi P4 tratate cu var – pag.45 x Ep Formula 3/pag. Figura 2 – Strat de formă din materiale necoezive – pag.4.) este în funcţie de cea a materialelor din stratul suport (Ep) şi se calculează cu următoarea relaţie: Es.35 0. 9 în care hs. în conformitate cu tabelul 4.4.35 0.27 (MPa) 4.f.30 0. coeficientul lui Poisson are valoarea 0. • pentru materialele coezive. Caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din stratul de formă sunt în funcţie de tipul acestora. 15 .27 0.tuf vulcanic Modulul de elasticitate dinamic. 12 Figura 4 – Strat de formă din pământuri coezive stabilizate cu zgură granulată şi var – pag.zgură granulată . caracterizată prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent al sistemului bistrat (strat de formă pământ de fundare) de min. şi anume: • pentru materialele necoezive: valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic (Es. Grosimea stratului de formă necesară realizării acestei capacităţi portante se stabileşte cu ajutorul diagramei din figura 2 pentru straturile de formă din materiale necoezive şi cu cea din figurile 3. Pentru folosirea raţională a agregatelor naturale în straturile de fundaţie se recomandă să se asigure la nivelul patului drumului o capacitate portantă minimă. 5 şi 6 pentru straturile de formă din materiale coezive..pag.4.= 0. MPa 150 250 200 300 400 500 400 Coeficientul lui Poisson µ 0.20 x hs. în mm.f.3.f.cenuşă de termocentrală .tip P3 şi P4 . 13 Figura 5 – Strat de formă din pământuri stabilizate cu ciment . 11 Figura 3b – Strat de formă din pământuri coezive tip P5 tratate cu var – pag. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate pentru materialele coezive din stratul de formă Tabelul 4 Denumirea materialului Pământuri coezive tratate cu var: .4. 4.0.27 0. 14 Figura 6a – Strat de formă din agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici – zgură granulată şi tuf vulcanic – pag.

asigurarea unei protecţii suficiente faţă de manifestarea procesului de fisurare reflectivă. .1. nr. Variantele de alcătuire ale sistemelor rutiere suple şi semirigide din tabelele 5 şi 6 sunt în funcţie de clasa tehnică a drumului.4. 5. 5. atunci când traseul drumului modernizat coincide cu cel al drumului existent. 5. numite şi nerigide. agregatele naturale de balastieră. grosimile maxime ale diferitelor straturi rutiere. 5. ţinând cont de anumite constrângeri specifice tehnologiilor de execuţie. comportă o îmbrăcăminte bituminoasă pe straturi de bază şi de fundaţie alcătuite în general din agregate naturale. stabilirea alcătuirii stratului de formă astfel încât. conform prevederilor STAS 6400. sunt date în tabelul 6.dezgheţ. Încadrarea drumurilor în clase tehnice se face în conformitate cu prevederile normelor precizate la pct. Variantele de alcătuire.Figura 6b – Strat de formă din agregate naturale stabilizate cu liant puzzolanic – cenuşă de centrală termoelectrică – pag. Sistemele rutiere suple. sisteme rutiere semirigide. conform prevederilor tabelelor 5 şi 6. în conformitate cu prevederile STAS 6400. în scopul micşorării riscului apariţiei unor defecţiuni privind aderenţa între straturi. respectiv de interfeţe. 46/27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.6. 5. comportă o îmbrăcăminte bituminoasă şi au în alcătuire cel puţin un strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. grosimea acestuia să poată fi luată în considerare în dimensionarea structurii rutiere la acţiunea fenomenului de îngheţ . În cazul modernizării unor drumuri existente. definită în conformitate cu prevederile Ordinului M. reducerea numărului de straturi. ALEGEREA ALCĂTUIRII SISTEMULUI RUTIER 5.T. numite şi mixte.4.8.3. 5. 5. Variantele de alcătuire a sistemelor rutiere semirigide.7 Alcătuirea sistemului rutier şi anume. variaţia pe grosimea acestuia a tipurilor de straturi rutiere şi a grosimilor acestora se stabileşte luând în considerare următoarele: grosimile minime constructive ale diferitelor straturi rutiere. în conformitate cu prevederile STAS 1709/2. care au o pondere importantă în sistemele rutiere semirigide. Sistemele rutiere semirigide. în conformitate cu prevederile STAS 6400 sunt date în tabelul 5.5. care au o pondere importantă în sistemele rutiere suple.2. Tipul de sistem rutier se stabileşte în funcţie de materialele preponderente în regiune şi anume: agregatele naturale de carieră. 16 5. 5. Sistemele rutiere a căror dimensionare face obiectul acestui normativ se clasifică în funcţie de alcătuire în două tipuri: sisteme rutiere suple. luarea în considerare a materialelor granulare din pietruirea existentă în alcătuirea complexului rutier se face în funcţie de lăţimea şi grosimea pietruirii.

.

da da ...da da da .. 18 Straturi de fundaţie Mod de alcătuire Grosimi minime constructive.da da . cm . cm Balast 15 Un strat inferior din balast sau din pământ stabilizat mecanic şi un strat superior din balast amestec optimal Un strat inferior din balast şi un strat superior din piatră spartă mare.Variante de alcătuire a sistemului rutier suplu Tabelul 5 – pag..da da .da da - 4 cm la covor 8 cm în două straturi 10 cm pentru stratul inferior 21 cm pentru Un strat inferior din balast. sort 63-90 sau piatră spartă amestec optimal 10 cm pentru stratul inferior 10 cm pentru stratul superior 10 cm pentru stratul inferior 12 cm pentru stratul superior Strat de bază Mod de alcătuire Grosimi minime constructive.da da .da . cm Macadam 8 Mistură asfaltică 5 Macadam 8 Macadam semipenetrat sau 8 penetrat cu bitum Macadam Macadam semipenetrat sau penetrat cu bitum Mixtură asfaltică Macadam 8 8 5 8 Îmbrăcăminte bituminoasă Clasa tehnică a drumului Grosimi minime I II III IV V constructive. stratul mijlociu un strat mijlociu din blocaj inclusiv 5 cm de piatră brută şi un strat de nisip) Mixtură asfaltică egalizare din piatră spartă 6 cm pentru stratul de egalizare 5 - da da - - ....da da .da da da da da da da .da .

. 19 Îmbrăcăminte bituminoasă Clasa tehnică a drumului Grosimi minime I II III IV V constructive. cm ∗ ..da da da 8 pentru clasele IVşiV ∗ 10 pentru clasa III ∗ 8 pentru clasele III.Variante de alcătuire a sistemului rutier semirigid Straturi de fundaţie Strat de bază Mod de alcătuire Grosimi minime Mod de alcătuire Grosimi minime constructive.da da da 8 da da da da 8 pentru clasa IV ∗ 10 pentru clasa III ∗ 13 pentru clasele IşiII ∗ Notă: cu riscul manifestării fisurării reflective . cm constructive.IVşi da da da da da V ∗ . cm Balast 15 Agregate naturale stabilizate cu 12 lianţi hidraulici sau puzzolanici Mixtură asfaltică Un strat inferior din 10 pentru stratul Piatră spartă împănată cu split balast şi un strat superior inferior bitumat din agregate naturale 12 pentru stratul stabilizate cu lianţi superior Agregate naturale stabilizate cu hidraulici sau puzzolanici lianţi hidraulici sau puzzolanici ∗ 5 9 12 Tabelul 6 – pag.

conform Catalogului de structuri rutiere tip pentru drumuri publice. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor din suportul sistemului rutier se stabilesc în modul următor: 6.2. 5. iar grosimea ei este de minimum 10 cm. caracteristicile de deformabilitate sunt cele corespunzătoare materialelor din terasamente. 5. Sistemul rutier supus analizei este caracterizat prin grosimea fiecărui strat rutier şi prin caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere şi ale pământului de fundare (modulul de elasticitate dinamic.3.27.5.1.6.3. In cazul în care este prevăzut un strat de formă.9.2.2. Se recomandă adoptarea unei structuri rutiere tip. se scarifică şi se reprofilează. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson pentru materialele necoezive din straturile de bază şi de fundaţie se stabilesc conform tabelului 7. 6.4.8. dar grosimea ei este mai mare de 10 cm. ANALIZA SISTEMULUI RUTIER LA SOLICITAREA OSIEI STANDARD 6. iar grosimea ei este mai mică de 10 cm. în MPa şi coeficientul lui Poisson. 6. 4.3.1. se stabileşte modulul de elasticitate dinamic echivalent al sistemului bistrat (strat de formă . în funcţie de tipul stratului de formă.1. 5. nu se ia în considerare în dimensionarea sistemului rutier. cu ajutorul figurilor 2.2.4. numai dacă îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute în STAS 6400. Ea se scarifică şi se reprofilează pe toată lăţimea patului drumului..8. iar grosimea ei după compactare va fi luată în considerare în dimensionarea sistemului rutier. 6. Pietruirea poate constitui un substrat de fundaţie sau un strat de fundaţie. µ ).8. In cazul în care nu este prevăzut strat de formă. 6. care va fi luat în considerare în dimensionarea sistemului rutier. În cazul în care pietruirea nu este pe toată lăţimea patului drumului. elaborat de CESTRIN. Caracteristicile de deformabilitate ale balastului sau ale materialelor din pietruirea existentă se stabilesc în modul următor: valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic este în funcţie de cea a materialelor din stratul suport (Ep) şi se calculează cu relaţia (3). .. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este cea corespunzătoare materialelor din stratul superior al terasamentelor rutiere sau din stratul de formă.2. E. 6. În cazul în care pietruirea are o lăţime egală cu cea a patului drumului.8.materiale din terasamente). În cazul în care pietruirea nu este pe toată lăţimea patului drumului. 5. coeficientul lui Poisson are valoarea 0.2. 6. în conformitate cu prevederile cap. de grosimea acestuia şi de valoarea modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare. ea poate alcătui stratul de formă sau stratul inferior de fundaţie.

pentru strat de bază .pentru strat de fundaţie Agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici: • zgură granulată: .25 0.25 0.pentru strat de bază .25 0.pentru strat de bază . Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate pentru agregatele naturale stabilizate cu lianţi hidraulici şi puzzolanici Tabelul 8 Denumirea materialului Agregate naturale stabilizate cu ciment: . amestec optimal Blocaj de piatră brută Balast.pentru strat de fundaţie • cenuşă de termocentrală .Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate pentru materialele necoezive din straturile de bază şi de fundaţie Tabelul 7 Denumirea materialului Macadam semipenetrat sau penetrat Macadam Piatră spartă mare sort 63-90 Piatră spartă.25 0.27 0.25 .25 0.27 0.Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson pentru agregatele naturale stabilizate cu lianţi hidraulici şi puzzolanici din straturile de fundaţie şi de bază se stabilesc conform tabelului 8.pentru strat de fundaţie • tuf vulcanic: . amestec optimal Bolovani Modul de elasticitate dinamic (E) MPa 1000 600 400 500* 300 300* 200 Coeficientul lui Poisson (µ ) 0.25 0.27 * Notă: În cazurile în care aceste materiale alcătuiesc un strat inferior de fundaţie.27 0.27 0.3 6.27 0.pentru strat de fundaţie E MPa 1200 1000 1200 700 1800 1100 1200 750 µ 0.5.25 0. modulul de elasticitate dinamic se stabileşte conform punctului 6.pentru strat de bază .27 0.

piatră spartă sau balast) acestea vor fi caracterizate prin: grosimea totală a pachetului de straturi.9. în MPa. instrucţiuni tehnice AND 539: . caracterizate printr-o stare de solicitare maximă.6.tip MASF 16. două sau trei straturi rutiere. conform Instrucţiunilor tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice indicativ AND 542.35 3300 3000 4000 3600 6. straturile bituminoase sunt caracterizate prin modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat. În cazurile în care sistemul rutier are mai mult de patru straturi rutiere. Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice din stratul de bază şi din straturile îmbrăcămintei bituminoase sunt în funcţie de tipul climateric al zonei în care se încadrează drumul. În cazul în care compoziţia mixturii asfaltice dintr-un strat va fi diferită de cea din prescripţiile tehnice legale în vigoare.7. SR 174/1 Mixturi asfaltice cu bitum modificat. hi . în microdeformaţii. 6. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard comportă calculul deformaţiilor specifice şi tensiunilor în punctele critice ale complexului rutier. . Tipul uzură legătură bază uzură legătură uzură Tip climateric I şi II Tip climateric III Modul de elasticitate dinamic (E). 22 în care: Ei este modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul i. În mod obişnuit. normativ AND 549 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre. conform tabelului 9. conform tabelului 9. valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic vor fi stabilite cu Echipamentul complex pentru testarea în regim dinamic a mixturilor asfaltice.tip MASF 8.grosimea stratului i. modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat (Em) al pachetului respectiv de straturi rutiere. în cm. în cm.1. 6. Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale mixturilor asfaltice Tabelul 9 Tipul mixturii asfaltice Mixturi asfaltice preparate cu bitum tip D80/100. . 6. În cazul sistemelor rutiere suple se calculează următoarele: deformaţia specifică orizontală de întindere (ε r) la baza straturilor bituminoase. alcătuite din acelaţi tip de materiale (mixtură asfaltică.8. care se calculează cu relaţia: (MPa) Em = [ ∑ (Ei1/3 × hi) / ∑hi]3 Formula 4 – pag.6. MPa 3600 4200 3000 3600 5000 5600 4000 4500 3500 4000 Coeficientul lui Poisson (µ ) 0.9.

s.s. 6. în microdeformaţii. cu cele admisibile.4.pentru ε r: la baza straturilor bituminoase în care: z1 hi.a.pentru σ r: la baza straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici în care: hi.2. Modul de utilizare a programului de calcul CALDEROM 2000 este dat în anexa 3.grosimea totală a sistemului rutier. În cazul sistemelor rutiere semirigide se calculează următoarele: deformaţia specifică orizontală de întindere (ε r) la baza straturilor bituminoase. de compresiune (ε z) la nivelul patului 6.grosimea fiecărui strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. 6.m. în cm. în microdeformaţii.adâncimea de la suprafaţa îmbrăcămintei unde se determină deformaţia. Calculele se efectuează cu programul CALDEROM 2000.a. n . corespunzătoare perioadei de perspectivă luată în considerare.2. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor deformaţiilor specifice şi tensiunilor calculate conform capitolului 6.- deformaţia specifică verticală drumului. i=1 (cm) .m. în cm.1.grosimea fiecărui strat bituminos. .b. dacă sunt respectate concomitent.9. Se consideră că un sistem rutier poate prelua solicitările traficului. tensiunea orizontală de întindere (σ r) la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. al cărui suport fizic se găseşte în discheta. i=1 (cm) .pentru ε z: la nivelul patului drumului în care: H . în microdeformaţii. în cm. z3 = H (cm) .3. Calculele se efectuează în următoarele puncte: n . .b. 7.9.1. toate criteriile de dimensionare prevăzute la punctul 2. deformaţia specifică verticală de compresiune (ε z) la nivelul patului drumului. z2 = z1 + ∑ hi. în cm.9. STABILIREA COMPORTĂRII SUB TRAFIC A SISTEMULUI RUTIER 7. stabilite pe baza proprietăţilor de comportare ale materialelor. z1 = ∑ hi. parte integrantă din normativ. 7.

(m. 43/1998 şi de traficul de calcul si anume. 24 7. Formula 5 – pag.o. 23 în care: Nc traficul de calcul în milioane osii standard de 115 kN.) 7.) ormula 6a – pag. = 24. 24 b.2.s.s (1x106 o.3. stabilită în conformitate cu prevederile Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional aprobate prin Ordinul M. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare mai mică sau egală cu RDO admisibil.3.5 × 108 × ε r-3.s.o. nr.o. Grosimea necesară a straturilor bituminoase este cea pentru care se respectă condiţia: Formula 7 – pag. corespunzător stării de deformaţie la baza acestora.7. 7.T. (1x106 o.s.s. se stabileşte cu ajutorul legilor de oboseală a mixturii asfaltice. care poate fie preluat de straturile bituminoase.115): Nadm.s. 7.) Nadm.Diagrama de stabilire a numărului de solicitări admisibil în funcţie de deformaţia specifică orizontală de întindere la baza straturilor bituminoase – pag. în m. Figura 7 .3.97 Formula 6b – pag. care poate fi preluat de straturile bituminoase. drumuri expres.115): Nadm.s. drumuri europene şi drumuri şi străzi cu trafic de calcul mai mare de 1 m. 24 (m. pentru autostrăzi. Numărul de solicitări admisibil al osiei standard de 115 kN poate sa fie stabilit şi cu ajutorul diagramei din fig. numărul de solicitări admisibil.s. pentru drumuri şi străzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o. cu relaţiile: a. în funcţie de categoria drumului sau a străzii. = 4.27 × 108 × ε r-3. 25 RDO ≤ RDO admisibil în care RDO admisibil are următoarele valori: .97 (m. Rata de degradare prin oboseală se calculează cu relaţia: Nc RDO = Nadm.o.o.3. unde dreptele (6a) şi (6b) sunt expresia relaţiilor de mai sus. 7.3.1.3. Numărul de solicitari admisibil.4..

strat de fundaţie 0. Grosimea necesară a straturilor bituminoase se obţine prin interpolare. până ce este respectată condiţia de la pc. 0.3. MPa Ciment: . 0.max.2. 6.4.40 . în MPa.2. în MPa.1.4. 7. 7. calculată conform pct. În general se variază grosimea stratului de bază din mixtură asfaltică (recomandabil din 2 în 2 cm).7.7. 7.80 pentru autostrăzi şi drumuri expres.056 × log Nc) rezistenţa la întindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.max.4. în milioane osii standard de 115 kN..strat de bază 0. în MPa.35 . Tensiunea de întindere admisibilă se calculează cu relaţia: Formula 9 – pag. nr. calculată conform pct.T.35 Zgură granulată: . = Rt (0.60 . tensiunea de întindere admisibilă.5. .max. dacă este îndeplinită condiţia: Formula 8 – pag. Rezistenţa la întindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianţi hidraulici şi puzzolanici este în funcţie de tipul stratului şi de cel al liantului.3.00 pentru drumuri judeţene si comunale. între ultimele două valori consecutive. . 7. Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici este respectat. traficul de calcul. 7. 0..43/1998.3. In cazul în care condiţia de la pct. . . 25 în care: σ σ r σr≤ σ r adm.9.0. tensiunea orizontală de întindere la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. se repetă calculul ratei de degradare prin oboseală pentru o grosime mai mare a straturilor bituminoase.4.95 pentru drumuri naţionale secundare.max. conform pct. Ea este corespunzătoare vârstei de 360 zile a materialului stabilizat.4.4. Rezistenţa la întindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianţi hidraulici şi puzzolanici Tabelul 10 Tipul liantului şi al stratului Rt . 7. Încadrarea în categorii a drumurilor se face în conformitate cu Normele privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional.4 nu este satisfacută.max.strat de bază 0. aprobate prin Ordinul M. 25 în care: Rt Nc σ r adm. - r adm. 1.90 pentru drumuri naţionale principale şi străzi.1. conform tabelului 10. 0.85 pentru drumuri europene.

5. 26 7.28 (microdef. pentru autostrăzi.5.35 7. 7. drumuri expres.Diagrama de stabilire a deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare în funcţie de traficul de calcul – pag.4. z adm.) Formula 11b – pag.5.1.3.5.s. calculată conform pct. drumuri europene şi drumuri şi străzi cu trafic de calcul mai mare de 1 m. 26 în care: ε ε z ε z ≤ ε zadm este deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul pământului de fundare.27 (microdef. În cazul în care sistemul rutier nu satisface acest criteriu. 27 7. se majorează şi grosimea straturilor bituminoase.strat de fundaţie 0.strat de bază . se reface calculul pentru o altă alcătuire a sistemului rutier.3.o. 7.strat de fundaţie Cenuşă de termocentrală: . Deformaţia specifică verticală admisibilă se poate stabili şi cu ajutorul diagramei din figura 8 unde dreptele 11a şi 11b sunt expresia relaţiilor de mai sus.50 0. nu este îndeplinită. Figura 8 .20 0. în microdeformaţii.2. calculată conform pct.deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare.6.5. Se recomandă îngroşarea stratului de fundaţie din balast până la grosimea de 30 cm.115): ε z adm. Deformaţia specifică verticală admisibilă se calculează cu următoarele relaţii: a.55 0. dacă este îndeplinită condiţia: Formula 10 – pag.1.(1x106 o.s.s. 7. . .7.(1x106 o. în microdeformaţii..5. 26 b.strat de bază . se modifică alcătuirea sistemului rutier.strat de fundaţie Tuf vulcanic: . = 329 Nc-0. iar dacă nici în aceste condiţii sistemul rutier nu respectă acestă condiţie.o. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare este respectat.) Formula 11a – pag. Se recomandă îngroşarea stratului din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici şi puzzolanici. = 600 Nc-0.9.30 0. pentru drumuri şi străzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.s.115): ε z adm. In cazul în care condiţia de la pct.

64 0.49 m.8. cu o înălţime de maximum 1. EXEMPLE DE CALCUL 8. Exemplul 1. 8. conform relaţiei (1): Nc = 365 x 10-6 × 15 × 0.1 3. 8.s.1 x col.9 1.2 1. recensământul general de circulaţie din anul 1995 a evidenţiat următoarea compoziţie zilnică a traficului: 350 autocamioane şi derivate cu 2 osii 80 autocamioane şi derivate cu 3 osii 312 autocamioane şi derivate cu peste 3 osii 66 autobuze 94 remorci Perioada de perspectivă a drumului a fost stabilită de beneficiarul lucrării de 15 ani (2000 2015).2. în care sursele de agregate naturale de carieră sunt la distanţe relativ reduse faţă de traseul drumului. Terasamentele rutiere sunt în rambleu.0 1.5 3.00 m. Drumul este situat într-o regiune de tip climateric II. în conformitate cu STAS 1243.6 1.85 2.30 0. conform cap. .1.3.61 0. Tabelul 11 Grupa de vehicule Autocamioane şi derivate cu 2 osii Autocamioane şi derivate cu 3 osii Autocamioane şi derivate cu peste 3 osii Autobuze Remorci Total osii standard 115 kN nk 95 350 80 312 66 94 pk 00 1.3.4.2 1.115 200 42 929 93 12 1276 Rezultă următorul trafic de calcul.1.4 2. înainte de intrare în variantă.s. Pământul de fundare este alcătuit din prafuri şi prafuri argiloase.1 fek 0.2 2.5 × 1276 = 3. Dimensionarea unui sistem rutier suplu pentru o variantă nouă a unui drum european. Astfel.2 1.3 1.x col.1.06 Produsul col. Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului. 8.o.5 o.5 1.44 1.1.0 (pk 00 + pk 15) × 0. cu ajutorul datelor din tabelul 11. Caracteristicile traficului rutier sunt cele corespunzătoare postului de recenzare situat pe drumul european.2 pk 15 2. Datele problemei Se cere să se stabilească alcătuirea sistemului rutier pe o variantă nouă a unui drum european.1. Stabilirea traficului de calcul Se stabileşte traficul de calcul.

1. 6. Alegerea alcătuirii sistemului rutier Dat fiind existenţa în regiune a surselor de agregate naturale de carieră se alege un sistem rutier suplu. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier . microdef.3 Sistemul rutier şi pământul de fundare reprezentând 6 straturi.80 8.27** 0.36 0.4. Tabelul 12 Denumirea materialului din strat Beton asfaltic pentru strat de uzură Beton asfaltic pentru strat de legătură Mixtură asfaltică pentru strat de bază Piatră spartă amestec optimal Balast Pământ de fundare Varianta 1 h. conform tabelului 3. la nivelul patului drumului. la baza straturilor bituminoase. RDO 1 113 230 3. ε z. cu o înălţime de maximum 1.35* 0. Sectorul de drum fiind situat în rambleu.1.27*** 0.s. Rezultatele sunt date în tabelul 13. în microdeformaţii. MPa 3600* 3000* 5000* 500** 208*** 80 µ 0.Pământul de fundare. conform tabelului 2. 4. VARIANTA ε r. regimul hidrologic este 2a. microdef. conform pct.35 Notă: * conform pct.16 Tabelul 13 2 103 210 4.6. se reduc la 5 straturi. cm 4 4 12 22 30 ∞ 4 4 14 22 30 ∞ Varianta 2 E. 8.6 ** conform pct.. valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare este 80 MPa. cu o valoare a modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de 3300 MPa.3. conform tabelului 1. 8.4 *** conform pct. cu strat de bază din mixtură asfaltică şi strat superior de fundaţie din piatră spartă. prin luarea în considerare a îmbrăcăminţii bituminoase cu grosimea de 8 cm.35* 0.00 m. alcătuit din prafuri şi prafuri argiloase se încadrează în tipul P4.35* 0. 6.1.2. ε z.o.35.5.. m. Corespunzător tipului climateric II şi regimului hidrologic 2a. amestec optimal. iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard Se calculează următoarele componente ale deformaţiei: ε r. N adm. Grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson sunt date în tabelul 12. în microdeformaţii.02 1. 6.

parametrii de calcul fiind daţi în tabelul 14. şi se constată că este îndeplinită condiţia ε z < ε z adm.4.27** 0.80.s.. Rezultă următoarea alcătuire a sistemului rutier: 8 cm îmbrăcăminte bituminoasă.20 0. . microdef...6 ** conform pct. Se analizează şi varianta de alcătuire a sistemului rutier. 7..85. Se compară valoarea obţinută de 235 microdef.97.35* 0.35* 0. 6. deci este îndeplinită condiţia de la pct.o.0. cm Beton asfaltic pentru strat de 4 uzură Beton asfaltic pentru strat de 4 legătură Mixtură asfaltică pentru strat 14 de bază Piatră spartă amestec optimal 22 Balast 25 Pământ de fundare ∞ Notă: * conform pct. 22 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă.4 *** conform pct. conform tabelului 13. 6. Se calculează cu relaţia (11a) deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul patului drumului.m.35* 0. varianta de alcătuire cu 14 cm strat de bază conduce la RDO = 0. ε z.3. fiind respectate ambele criterii de dimensionare. amestec optimal. deci această grosime nu verifică condiţia RDO = max. VARIANTA ε r.83 Din examinarea acestui tabel rezultă că grosimea stratului de fundaţie din balast poate fi redusă la 25 cm. cu valoarea calculată de 210 microdef.Se calculează cu relaţia (6a) numărul de solicitări admisibil care poate fi preluat de straturile bituminoase în cele două variante privind grosimea stratului de bază din mixtură asfaltică şi valorile RDO. şi RDO = 0. se obţine prin interpolare N adm.3 E. = 3. 14 cm strat de bază din mixtură asfaltică. Astfel. Tabelul 14 Varianta 3 Denumirea materialului din strat h. În cazul în care se adoptă o grosime a stratului de bază de 13 cm. microdef.27*** 0.o. RDO Tabelul 15 3 104 232 4. MPa 3600* 3000* 5000* 500** 208*** 80 µ 0. micşorând la 25 cm grosimea stratului de fundaţie din balast.s. 6. N adm. 25 cm strat inferior de fundaţie din balast.35 Valorile calculate ale deformaţiilor specifice sunt date în tabelul 15.61 m.

40 pk 17* 2.2. 8.115 nk 95 689 207 139 80 111 pk 02 * 1. . conform tabelului 1.48 2. Datele problemei Se cere să se stabilească alcătuirea sistemului rutier pe benzile de lărgire a părţii carosabile a unui drum naţional principal. Pământul de fundare este alcătuit din argile prăfoase.70 3.5 × 974 = 2.1 × col. alcătuit din argile prăfoase. Terasamentele rutiere sunt la nivelul terenului şi în debleu. în cadrul acţiunii de reabilitare a acestuia.× col. Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului. în care sursele de agregate naturale de balastieră sunt la distanţe relativ reduse de traseul drumului.64 0. Dimensionarea unui sistem rutier semirigid pe banda de lărgire a părţii carosabile. Tabelul 16 Grupa de vehicule Autocamioane şi derivate cu 2 osii Autocamioane şi derivate cu 3 osii Autocamioane şi derivate cu peste 3 osii Autobuze Remorci Total osii standard 115 kN Produsul col.26 2.34 fek 0.30 0.2. tabelul 1.1.2.08 1.5 2.36 1.s. Pământul de fundare. cu ajutorul datelor din tabelul 16.28 (pk 02 + pk 17) × 0. Astfel.44 1. se încadrează. în tipul P5. Stabilirea traficului de calcul Se stabileşte traficul de calcul. 8. Rezultă următorul trafic de calcul. în conformitate cu STAS 1243.67 m.38 3.3.50 1. recensământul general de circulaţie din anul 1995 a evidenţiat următoarea compoziţie zilnică a traficului: 689 autocamioane şi derivate cu 2 osii 207 autocamioane şi derivate cu 3 osii 139 autocamioane şi derivate cu peste 3 osii 80 autobuze 111 remorci Perioada de perspectivă a drumului a fost stabilită de beneficiarul lucrării de 15 ani (2002 2017).32 1. Drumul este situat într-o regiune de tip climateric II.s.5 o.03 2.8. conform relaţiei (1): Nc = 365 × 10-6 × 15 × 0.84 1. conform cap.02 0.04 1. 8. Caracteristicile traficului rutier sunt cele corespunzătoare postului de recenzare situat pe sectorul respectiv de drum.2.o.2. Exemplul 2.06 430 115 288 125 16 974 Notă: *obţinuţi prin extrapolare din anexa 2.4.44 2.3.

care constituie stratul de formă.2. care în conformitate cu figura 3 este 122 MPa. conform tabelului 2. Se stabileşte modulul de elasticitate dinamic echivalent al sistemului strat de formă .Sectorul de drum având terasamentele la nivelul terenului şi în debleu. ε z.35. E s.35* 0. valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare este 70 MPa.27*** 0. Corespunzător tipului climateric II şi regimului hidrologic 2b. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard Se calculează următoarele componente ale deformaţiei specifice şi ale tensiunii: ε r.5. 8. la nivelul patului drumului.35* 0.6 ** conform pct. la baza straturilor bituminoase. Tabelul 17 Denumirea materialului din strat Beton asfaltic pentru strat de uzură Beton asfaltic pentru strat de legătură Mixtură asfaltică pentru strat de bază Agregate naturale stabilizate cu ciment Balast Materiale strat suport Varianta 1 h. cu o valoare a modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de 3300 MPa. Rezultatele sunt date în tabelul 18. în microdeformaţii. Necesitatea execuţiei în casete a sistemului rutier impune adoptarea unei grosimi cât mai reduse a acestuia.42.f. caracterizat în conformitate cu tabelul 4 prin valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic. cu strat de bază din mixtură asfaltică şi strat superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu ciment. cm 4 4 5 20 25 ∞ 4 4 6 20 25 ∞ Varianta 2 E.2.35. 8. în MPa. . σ r. pe o grosime de 20 cm. este caracterizat printrun regim hidrologic 2b. 6. la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment.4 *** conform pct.3 Sistemul rutier şi pământul de fundare reprezentând 6 straturi. Grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson sunt date în tabelul 17 . µ = 0. Pe acest considerent. 0.25** 0. se reduc la 5 straturi. conform tabelului 3. 6. conform pct. se alege un sistem rutier semirigid.4. Alegerea alcătuirii sistemului rutier Dat fiind existenţa în regiune a surselor de agregate naturale de balastieră. 6. MPa 3600* 3000* 5000* 1000** 293*** 122 µ 0. se adoptă soluţia de tratare cu var a pământului. 4.3.35* 0.35 Notă: * conform pct. iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0.2. în microdeformaţii. Se adoptă valoarea coeficientului lui Poisson corespunzătoare pământului tratat cu var şi anume. = 250 MPa şi a coeficientului lui Poisson.pământ din terasamente. prin luarea în considerare a îmbrăcăminţii bituminoase cu grosimea de 8 cm.

6. cu 6 cm strat de bază din mixtură asfaltică.m. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier Se calculează cu relaţia (6a) numărul de solicitări admisibil care poate fi preluat de straturile bituminoase în cele două variante privind grosimea stratului de bază din mixtură asfaltică şi valorile RDO.6 0.9 0.35 ( 0.60 .90. ambele variante de alcătuire conduc la valori ale ratei de degradare prin oboseală mai mici de 0. 33 Din examinarea valorilor calculate ale tensiunii orizontale de întindere la baza stratului stabilizat. σ r. se constată că ambele variante de alcătuire ale sistemului rutier semirigid respectă criteriul de dimensionare prevăzut la acest nivel. Se calculează cu relaţia (9).202 Mpa Formula 12 – pag. Grosimea totală a straturilor bituminoase de 14 cm va încetini procesul de transmitere la suprafaţă a fisurilor de contracţie din stratul stabilizat cu ciment.4. 6 cm strat de bază din mixtură asfaltică.67) = 0. 33 Se compară această valoare cu cele calculate... 7. deci este îndeplinită condiţia de la pct. este îndeplinită condiţia ε z ≤ ε z adm.38 8.o. 20 cm strat superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu ciment.056 log 2. Astfel.0.27 = 252 microdef. conform tabelului 18.67-0. RDO 1 91.86 0.95 0. ANEXA 1 REGLEMENTĂRI TEHNICE CONEXE z adm. = 329 × 2.s. tensiunea de întindere admisibilă a agregatelor naturale stabilizate cu ciment şi anume: σ r adm.39 Tabelul 18 2 91. se constată că numai pentru a doua variantă a sistemului rutier. N adm.139 246 6.2. .146 257 6. Rezultă următoarea alcătuire a sistemului rutier: 8 cm îmbrăcăminte bituminoasă. microdef.3. Se calculează cu relaţia (11a) deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul patului drumului şi anume: ε Formula 13 – pag. din tabelul 18. = 0.VARIANTA ε r. MPa ε z. 25 cm strat inferior de fundaţie din balast. Astfel. microdef.

T. PREVENIREA ŞI REMEDIEREA DEGRADĂRILOR DIN INGHEŢ-DEZGHEŢ. destinaţia executării îmbrăcăminţilor bituminoase rutiere Instrucţiuni tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice STAS 1243-88 STAS 1709/1-90 STAS 1709/2-90 STAS 2914 – 84 STAS 4032 /1 – 90 STAS 6400 – 84 STAS 7970-2000 STAS 12253 – 84 AND 539 – 98 AND 542 – 98 AND 549 – 99 Normativ privind îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri ANEXA 2 1. Lucrări de drumuri. TERMINOLOGIE Lucrări de drumuri. Coeficienţii de evoluţie a traficului rutier.45/1998 Ordinul M.T.T.dezgheţ la lucrări de drumuri. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Prescripţii tehnice. Condiţii tehnice generale de calitate Lucrări de drumuri.Ordinul M. nr. Condiţii tehnice generale de calitate. Teren de fundare. TERASAMENTE. Acţiunea fenomenului de îngheţ . STRATURI DE BAZĂ ŞI DE FUNDAŢIE. Straturi de formă. CLASIFICAREA ŞI IDENTIFICAREA PĂMÂNTURILOR. ADÂNCIMEA DE INGHEŢ IN COMPLEXUL RUTIER. Acţiunea fenomenului de îngheţ . STRATURI DE BAZĂ DIN MIXTURI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD. construirea şi modernizarea drumurilor.43/1998 interes naţional. pe grupe de autovehicule. IMBRACAMINŢI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD. nr. Lucrări de drumuri. pentru perioada . nr. Lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate.dezgheţ la lucrări de drumuri.46/1998 SR 174-1: 97 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de Norme tehnice privind proiectarea. Prescripţii de calcul. Condiţii tehnice generale de calitate Instrucţiuni tehnice pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloză. Condiţii tehnice generale de calitate Lucrări de drumuri. Ordinul M.

0 2.06 *Vehicul reprezentativ pentru echivalarea traficului pe drumurile internaţionale (E) NOTĂ: Valorile din tabelele 1 şi 2 sunt obţinute pe baza recensământului general de circulaţie din anul 1995.0 1.61 0.6 1.0 1.3 3.4 2.1 Remorci 1.2 1.64 0.30 0.1 1.0 1.2015 sunt daţi în tabelul 1.2 2. Coeficienţii minimali de evoluţie a traficului rutier Tabelul 1 Anul 1995 2000 2005 2010 2015 Grupa de vehicule Autocamioane Autocamioane Autocamioane cu 2 osii cu 3 osii cu peste 3 osii 1.0 1.02 1.0 2. Coeficienţii de echivalare în osii standard de 115 kN sunt daţi în tabelul 2.8 2.2 1. Coeficienţii de echivalare în osii standard de 115 kN Vehicul reprezentativ Grupa de vehicule Autocamioane şi derivate cu 2 osii Autocamioane şi derivate cu 3 osii Autocamioane şi derivate cu peste 3 osii Autobuze Remorci Tip R8135 R19215 10ATM2 19ATM2* R111RD 2R5A Sarcini pe osie 45kN + 80kN 62kN + 2× 80kN 62kN + 100kN + 2× 80kN 62kN + 2× 80kN + 100kN + 100kN 50kN+100kN 48kN+48kN Tabelul 2 Coeficienţi de echivalare în osii standard de 115 kN 0.0 1. Ele vor fi reactualizate după fiecare recensământ de circulaţie.7 2.5 Autobuze 1.6 2.2 1.0 1.44 1.3 1. ANEXA 3 .1995 .0 1.4 3.5 1.

reprezentând greutatea semiosiei standard cu roţi gemene. izotrop si omogen. 2. cu ajutorul modelului Burmister.5. 2. în următoarele puncte: - - la partea inferioară a straturilor bituminoase.1.3.1 cm. considerat semiinfinit. transmisă pe o suprafaţă circulară echivalentă suprafeţei de contact pneu .4. sub solicitarea statică a semiosiei standard de 57. ale programului CALDEROM 2000.5 kN.4. care se gaseşte pe dischetă.PROGRAMUL PENTRU CALCULUL TENSIUNILOR ŞI DEFORMAŢIILOR SPECIFICE ÎN SISTEMELE RUTIERE IN ROMÂNIA CALDEROM 2000 1. Punctele de calcul ale tensiunilor şi deformaţiilor specifice sunt situate într-un profil vertical în centrul sarcinii. Sistemul rutier este considerat un mediu multistrat (maximum cinci straturi).2.1. 1. constituie date primare. la partea inferioară a structurii rutiere (la nivelul patului drumului). GENERALITĂŢI 1. Caracteristicile sarcinii şi anume: sarcina pe roţile gemene: presiunea de contact: raza suprafeţei de contact: 57. 2. 1. cu excepţia pământului de fundare.3. 2.drum. 6 din normativ. 17. 3. Pentru sisteme rutiere suple pentru calculul deformaţiilor specifice poate fi utilizat şi programul CALDEROM. constante. 2. Programul CALDEROM 2000 şi suportul fizic al acestuia. a stării de tensiune şi de deformaţie sub sarcină a sistemului rutier. în care fiecare strat rutier este considerat un solid elastic liniar. Programul se bazează pe rezolvarea analitică. Acest program se utilizează la calculul tensiunilor şi al deformaţiilor specifice în sistemele rutiere. Sistemul rutier este solicitat de o sarcină circulară cu presiunea verticală uniformă. fac parte integrantă din Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide. Între straturile rutiere există aderenţă. 0.2. MODUL DE REZOLVARE A PROBLEMEI MECANICE . Calculul tensiunilor şi al deformaţiilor specifice se efectuează în conformitate cu prevederile cap. la limita între straturi. la partea inferioară a stratului / straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.625 MPa. 1. infinit în plan orizontal şi cu grosime finită. IPOTEZE DE CALCUL 2.5 kN.

3.1. 4.. 37 3. 3. 4. în cm. ε z 4. calculat conform pct 6. Componentele tensorului de tensiune σ şi de deformaţie specifică ε în rθ şi θ z sunt nule şi deci.z). Ipoteza elasticităţii liniare a modelului permite de a suprapune într-un reper axisimetric efectele diferitelor solicitări.straturile 2.z) = 0 3. nu se calculează.z) = 0 în care ∇ este operatorul bi-armonic. deformaţie specifică: ε r. Numărul straturilor reprezintă straturile sistemului rutier plus pământul de fundare. deplasările orizontale u (r.5..8. conform figurii 1. deformaţiile specifice corespunzătoare. Figura 1 .1.sunt: . modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat. considerate stratul 1. a ecuaţiilor: ∇ 2 (r. în MPa. cu următoarea expresie: δ ∇2 = 2 1 + × r 2 δ + r δ δ z 2 2 δ r 3. Caracteristicile straturilor bituminoase care alcatuiesc îmbrăcămintea.z).Rezultatele în reper axisimetric ale tensiunilor – pag. în termeni de: tensiune: σ r. σ θ (r. sunt: grosimea totală estimată (minim 8 cm). într-un profil axisimetric. coeficientul lui Poisson. Problema mecanică constă din verificarea echilibrului sub o sarcină exterioară a unui solid elastic liniar izotrop. În coordonate axisimetrice se obţin pentru sarcina de calcul următoarele rezultate: tensiunile: σ r (r. 37 ∇ 2(r. σ z. au următoarele expresii: Formula 14 – pag. Ecuaţiile de echilibru şi relaţiile existente între tensiunile şi deformaţiile specifice. Caracteristicile fiecărui strat rutier existent .z) şi τ rz (r. DATELE DE INTRARE - 4. σ z (r.3.z). Modelarea structurii după Burmister într-un mediu alcătuit din straturi elastice liniare izotrope conduce la rezolvarea pentru fiecare din acestea. eventual şi stratul de bază din mixtura asfaltică. din normativ.z) şi verticale v (r.z).4 .3. conform mecanicii mediilor continue.2.2.4.

1.1. coeficientul lui Poisson. calculat cu relaţia: Em = [ Σ (Ei1/3 x hi) / Σ hi ]3 Formula 15 – pag.stratul 5 .4. alcătuite din materiale granulare. grosimea stratului i.5. în cm. la baza stratului / straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici.3.exe.2. Caracteristicile de deformabilitate ale terenului (pământului) de fundare sau ale sistemului strat de formă teren de fundare . coeficientul lui Poisson. Un exemplu de date de intrare este dat în cap.3. modulul de elasticitate dinamic. 5. în cm. în cm. pot fi caracterizate prin: grosimea totală a acestora.exe. (MPa) 4.dat. Rularea programului 5. în care se copiază fişierele de la pct. Valorile acestor caracteristici sunt conform cap 4 şi 6 din normativ. în cm. 5. în cm. 4. conform pct. Datele de intrare se introduc în mod interactiv.5. 5.6 din anexă. 4.4. 38 în care: Ei hi modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul i.sunt: modulul de elasticitate dinamic.2. Se menţionează că în cazul în care sistemul rutier are mai mult de 4 straturi (inclusiv pământul de fundare). un fişier cu date de ieşire: rezultat. Se lansează în execuţie fişierul executabil: calderom2000.- grosimea. modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat. la nivelul patului drumului.1. Adâncimile de calcul ale tensiunilor şi deformaţiilor specifice sunt: la baza straturilor bituminoase. în MPa. UTILIZAREA PRACTICĂ A PROGRAMULUI CALDEROM 2000 5. Conţinutul dischetei Discheta conţine următoarele fişiere: un fişier executabil: calderom2000. în MPa. 5.6.3. în cm. în cm. Instalarea programului Se creează un director numit CALDEROM 2000.exe. două sau trei straturi rutiere. un fişier necesar rulării programului: dosxmsf. .

recapitularea datelor de intrare privind caracteristicile straturilor rutiere. În exemplul din cap. După rularea corectă a fişierului calderom2000. 5. Z adâncimea.exe. ceea ce inseamnă ε r = 142 microdeformaţii. fără strat din agregate naturale stabilizate cu ciment.6 din anexă.00 cm. .231E+03. DEFORMAŢIA ORIZONTALĂ DE ÎNTINDERE este . care poate fi tipărit. ATENŢIE: În calculele de dimensionare este utilizată deformaţia specifică orizontală de întindere calculată la baza straturilor bituminoase.3. care este în toate cazurile egal cu 0 cm. în cm.6 din anexă. ceea ce inseamna ε z = 231 microdeformaţii. În exemplul din cap. pentru Z = -16. TENSIUNEA SPECIFICĂ ORIZONTALĂ.01.3.793E . Semnul + înseamnă că punctul de calcul este la partea superioară a stratului de dedesubt. pentru Z = -36. Semnul – înseamnă că punctul de calcul este la baza stratului. a punctelor de calcul.6 din anexă. ATENŢIE: În calculele de dimensionare este utilizată tensiunea specifică orizontală de întindere calculată la baza stratului / straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.00 cm.079 MPa. recapitularea datelor primare privind caracteristicile sarcinii. TENSIUNEA SPECIFICĂ ORIZONTALĂ este .3. conform exemplului din cap.dat.00 cm. rezultatele calculelor efectuate şi anume: R distanţa punctului de calcul faţă de profilul longitudinal. Fişierul de date de ieşire rezultat. adâncimea de calcul la baza acestui strat este 0.dat conţine următoarele date. ATENŢIE: DEFORMAŢIA ORIZONTALĂ. în microdeformaţii. ATENŢIE: În cazul sistemelor rutiere suple. în MPa.5. sectorul omogen investigat. În exemplul din cap. se generează fişierul de date de ieşire rezultat. conform ipotezei de calcul.6 din anexă: denumirea drumului. pentru Z = 71. DEFORMAŢIA SPECIFICĂ VERTICALĂ este . ceea ce inseamnă σ r = 0. în microdeformaţii.4. 142E+03. DEFORMAŢIA SPECIFICĂVERTICALĂ. ATENŢIE: În calculele de dimensionare este utilizată deformaţia specifică verticală calculată la nivelul patului drumului.

00 .0 -71.00 .00 .6.00 .0 36.0 71.0 -36....0 -16.00 . EXEMPLU DE CALCUL DRUM: DN 55 Parametrii Sarcina.0 16.00 . Presiunea Raza Stratul 5: Modulul REZU L T AR E: T Z cm cm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful