BaUimakxa

saainayaa
vasaU tayaarI kxr]na inaGataanaa maa[- mhNaalyaa, ‘
na{] vaajauna gaolao naa ga? hI bayaa Ajauna naahI
AalaI.’
vasaU taMdI` taca haotaI. AMdajaanao itanao ivacaarlao, ‘
kxaoNa?’
‘AapalaI baa[- ga. taU inaGaNyaacyaa AaQaI AalaI kxI
bar AsataM.’
vasaU mhNaalaI, ‘yao[l- a. raoja tar yaotao saaDona{]payaMta. AaiNa dar pauZco a Aaho. taulaa {zayalaa paNa
nakxao... maI inaGatao.’
AapaNa rstyaalaa laagaopaya-tM a maa[- vhraMDyaatauna
pahata AsaNaar ho vasaU jaaNauna haotaI. vaLtaanaa
itanao hata koxlaa AaiNa basasTa^pa gaazlaa.
saaomavaarcaI sakxaL. vasaUlaa {tsaahacaI. navaa
idvasa, navaa AazvaDa. vaoL kxsaa sarsarta jaata
Asao. itasa%yaa majalyaavar taI kxamaasaazI AalaI
Asataa naohmaIpa`maaNao Ea`IrMgalaa BaoTlaI.
‘ksaa Aahosa?’ itacaa pa`Sna. taao caTkxna
mhNaalaa, ‘taulaa kxahI saaMgaayaacao Aaho vasaU.’
‘saaMga’ taI mhNaalaI.
‘tasa navho...laMca Avarlaa BaoTyu aa. [qaoca yao.’
italaa manaaSaI navala vaaTlaM paNa taI Aqaa-ta hao
mhNaalaI. qaaoDyaavaoLanao taI ivasarlyaasaarKaI
JaalaI. [maartaIcao pa`Sasta paaca majalao. Kaalacyaa
majalyaavartaI k^xnTIna. paNa Aatalao r]Md ijanao
Asao kxI jaataa yaotaa gaaolaakxar sajyaataIla
AnaokxjaNa sahja idsaavaIta. taSaI taI jaovaayalaa

{tarta Asataanaa italaa Ea`IrMga tyaacyaa
TobalaapailakxDo idsalaa AaiNa AazvaNa JaalaI.
baraobarcyaa maOi~aNaIlaa pauZo jaayalaa saaMgaUna taI
vaLlaI. tyaacyaasamaaor AalaI. taao ekxaga`paNao
kxama kxrta haotaa.
taI basata mhNaalaI, ‘kxaya saaMgaNaar haotaasa?
baayakxaoSaI paTonaasa JaalaM Aaho?’
paNa Ea`IrMga gaMBaIrpaNao mhNaalaa, ‘Ajauna kxaoNaalaaca
baaolalaao naahI vasaU. mhNajao tasaM Aa^kxvaD- vaaTtaM
Aaho, paNa sauYamaalaa idvasa gaolao Aahota.’ tyaanao
ho saaMgataanaa Aajaubaajaulaa paaihlaM, caaorTyaasaarKaM.
bahutaokjaNa jaovaayalaa gaolao haotao. idvaohI kxaZlaolao
haotao.
vasaU AaScayaa-nao pahata raihlaI.
‘maga? baayakaolaaca naa. tau eKaadyaa pa`yo asaIlaa
garaodr koxlyaasaarKao saaMgataao Aahosa... AiBanaMdna
!’
‘plaIja vasaU... kxaya kxrayacao Aaho tao samajata
naahI Aaho. Aamacaa inaKaIla Aataa baara vaYaa-caa
hao[l- a. tyaavaoLI sauYamaacaI [cCa Asauna Asao
kxahI GaDlao naahI. Aataa ho Asao Acaanak,
baosaavaQa...’Ea`IrMganao dIGa- Svaasa Gaota
gaLyaaBaaovataIcaa Taya saOla koxlaa, ‘caaLISaIlaa
Aalaolaa maaNausa Aaho maI. yaa vayaata paunha baapa
banau?’
vasaUlaa AjaunahI maaOjaca vaaTta haotaI. ‘[takxa
gaaoQM aLuna kxaya jaataaosa? sauYamaa kxaya mhNatao?’

1 of 14

‘taovaZa ivacaarca kolaa naahI.. tyaaMcaIhI ApaoXaa navhtaI..a ..’ maa[. maa[-nM aI AapalaI paaoqaI. ‘sauYamaa paunha Aa[. ‘kuxzotarI AanaMdca haotaao Aaho. maulao AsataI tar yaakxDo itacao mana Qaavata AsaNaar.’ itanao haokxaraqaI. maI jaatao jaovaayalaa. ‘maI kuzo kxaya ivacaarlaM? tauJaI tau zama Aahosa [takxI.. Aazvata naahI?’ ‘hM.laaokxaMnaa {SaIra maulao haota naahIta kxa? AaScaya. AaiNa enjaa^ya [T. ‘itacaM vayahI tasaM maaozcM a Asaola.maana hlavalaI. paustakx Aavar]na zovalaI.mhNaalyaa..taulaa KarM Aatauna kxaya vaaTtao Aaho?’ taao AaQaI stabQa Jaalaa. fxar caalatahI nasata..’ maga vasaU mhNaalaI..’ Ea`IrMganao itacyaakxDo kRta&aapaUva-kx paaihlaM.tauJyaavar fxar ivaSvaasa itacaa ’ ‘yao[na kxI.. paNa maa[-laa tao kxsaM samavajaavataa yaoNaar? italaa tao kxQaI paTNaarca naahI. AlaIkDo kxQaI maI ivaYaya tarI kxaZtao kxa?’ vasaUhI kxahI baaolalaI naahI.irsk Aaho. AaiNa GarI yaayalaa ivasar] nakxaosa. maulagaa kxa maulagaI?’ Ea`IrMga Aataa manaapaasauna hsalaa... ‘qa^@M sa vasaU. ‘paNa tyaaMnaa tar maaoza maulagaa Aaho naM’ ‘taIca tar gaMmata Aaho. kxLlyaapaasauna BaaMbaavaunaca gaolaao haotaao.vaaTla tar vaaTu dota.’ ‘maga Jaalao tar. ‘KarM saaMga Ea`IrMga.’ maa[. vasaU {zta mhNaalaI. ‘KarMca mhNataosa?’ ‘maga? ejansaItalaa tau caZtaa taara. vasaU tyaaMnaa mhNaalaI.italaa BaoTayalaa yao. naIrsa.. Aataa daoGaaMnaa laaja vaaTtao Aaho bahutaokx. tyaavar]na Aataa vasaUlaa navara. kYTanaoca halacaala kxrIta. tauJyaaevaZI Asaola naa ga?’ ‘Asaola’vasaUnao tauTkxpaNao {ttar idlao...banataoya. Acaanak x Jaalao. maa[-cM aa sauskxara itanao eokxlaa. yaa vayaata kxaLjaIcaMca. tyaaMnaa saaMQaodKu aIcaa evaZa ~aasa haotaa kI tyaa vasaUlaa Ea`IrMgacyaa baMgalyaatalyaa baahorcyaa maaokxLyaa vhraMDyaata basalaolyaa sauQaataa[-cM aI 2 of 14 .. maga mhNaalaa.. kxaya mhNataIla fxar tar?. manaata tyaa spaYT roKaaTNa krta Asaavyaata. maaJyaapaoXaa sauYamaa jaasta..‘italaahI kxaya kxrava tao kxLta naahI..itacyaakDo paahu laagalyaa. naahItarI saMsaar AaiNa maulabaaLM yaata rmaNyaacaa Aapalaa ipaMD naahI ho taI jaaNaUna haotaI. AsaM kxa saarKaa ivacaar kxrta Asataosa?’ maa[. taovM ha kxahI krayacao mhNalao tarI.. maa[-cyaa manaacaI italaa klpanaa haotaI.ekdma ivacaarmagna Jaalyaa. ‘baapa banaNyaata tauJaM paaoT BarNaar AsalaM tarI maaJaM naahI. mhNaUnaca malaa AaQaI baatamaI idlaIsa naM?’ taao nausataaca hsalaa. saMsaar.’ ‘kxaoNa sauYamaa?’ ‘Ea`IrMgacaI baayakxao. ho Asa kM xahI AsaolaSaI kxlpanaaca nasalyaanao kxLokxLopayatM a caar maihnao hao{]na gaolao Aahota. tasaoca kxa. itacyaa dRYTInao AapalaM AayauYya AQa-vaTca AaiNa ekxsaurI. maga taI mhNaalaI. ‘ho Asaoca kxa.. kxdaicata yaoNaarM paaor AiQak xkxahI caaMgala Gao{]na yao[l....’ taI jaataa jaataa Ea`IrMga mhNaalaa.

malaa tar taao Cana AanaMdata idsataao.’ vasaU staMiBata JaalaI.. 3 of 14 . mhNaalyaa.fx@ta nakxaosaM vaaTta Aaho.. itacaa hata {calauna hataata Gaotalaa.mhNaalyaa. taI mhNaalaI.’ ‘kxa paNa?’ ‘kxa mhNajao? vasaU maI AsalaI kxQaI ApaoXaaca koxlaI navhtaI. tyaa ivaNata haotyaa. ‘Da^@TrkDo jaataosa naa inayaimata?’ ‘vasaU..itacyaa javaL AaoZlaI. ‘zIkx Aahosa naa sauYamaa?’ ‘kxSaI idsatao?’ itanao {laT ivacaarlao..qaaoDI qakxlaolaI vaaTtaosa. ‘basa.. Ea`IrMgacao Aa[-vaDIla. sauYamaa nausataIca basauna raihlaI. sauQaataa[. kxdaicata pauYkxL idvasaaMnaI ASaa Avasqaota paaihlyaamauLo Asaola AsaM itanao zrvalaM. ‘kxaya mhNataosa vasaU? ba%yaaca idvasaaMnaI AalaIsa.’ sauYamaacaa itacyaa hatatalaa hata kxaorDa.’ Aatauna sauYamaa saavakxaSa caalata AalaI.tartarI vaaTola.AakRtaI laaMbaunaca idsalaI. malaa ho Aijabaata nakxao Aaho ga. ‘ekdma kxahItarI kxaya baaolataosa sauYamaa? saatavaa saMpaayalaa Aaalaa Aataa AaiNa Aataa nakxao kxaya? taulaa kxahI haotaM Aaho kxa? kxahI tak`xar?’ itanao maana hlavalaI.. parspar AalaIsa?’ ‘Aaja Sainavaar naa..’ ‘kxa ga? Gao naa. taao maIiDyaata Aaho maI kxa^paI rayaiTMgalaa..’ ‘paNa Ea`IrMga naahI Aalaolaa Ajauna. qaaoDaca AaNatao. ‘JaalaI Jaaopa?’ taI nausataM hM mhNaUna basalaI.. ‘AM. itacyaa DaoLyaatauna paaNaI vahata haotaM. vasaU italaa paahuna carkxlaIca.’ maga tyaa Aata gaolyaa.. ‘kxQaI kxQaI ASaI {dasaI yaotao.sagaLM foxkuxna Vavaasaa vaaTtaao Aaho.AcaanakxsauQda naahI. tyaalaa satata baahor jaava laagataM.’ ‘nasaola tar kxaya? tyaalaa qaaoDcaM jaayalaa laagataM yaatauna? tau saaMga vasaU..’ tyaa KaucaI-kxDo inadoS.’ ‘maud\dama?’ sauYamaanao maana vaLvalaI. ‘AamacaI iDpaaT-maoTM sa AaiNa kxamahI vaogaLI Aahota. ‘maI caha kxrtao sagaLyaaMnaa.. ho baraobar Aaho kxa? yaa Tppyaavar yaa vayaata maaJyaavar ho sagaLM laadNaM?’ vasaUlaa samajaonaa.. itanao gaoT {GaDlao taovM ha Aavaajaanao tyaaMcaI maana var {calalaI. ina-jaIva haotaa. ‘bassa. kxaLjaI kxSaalaa kxrtaosa? ekxda kxa baaLMtapaNa paar paaDlaM kxI kxSaacaM kxahI vaaTNaar naahI.. vasaU r]maalaanao kxpaaL iTpata mhNaalaI... vasaUnao itacaa hata qaaopaTlaa. sagaLM sauKaasamaaQaanaata Caana caalalaM haotaM AaiNa Acaanakx. SarIracaa baoZbapaNaa. Ea`IrMganaM maudd\ amaca koxlaM ho AsaM.svata: Ea`IrMga. sauYamaacaa caohra @laaMta.. ekdma ho AaoJaM... tyaa {zlyaa. AaoZlaolaa idsata haotaa.. inaiKala [takxa maaoza Jaalaolaa.. vasaUnao AapalaI KaucaI. ‘vaoDI kxI kxaya tau sauYamaa? laadayacaM kxaya mhNataosa? AnapaoiXatairtyaa JaalaM ho KarM AaiNa Da^@TraMnaIMca sallaa idlaa naa kxI BalataM kxr] nakxa mhNauna? AaiNa dusarM tar maulaM Aaho.’ sauYamaa mhNaalaI. paNa tasa haoNaarca naa.. ‘malaa nakxao.. taumacyaa GarI evaZI sagaLI Aahota kxaOtaukx kxrayalaa.a kxrta mhNaalyaa. paNa taI inaGauna jaatao. maga hsaNyaacaa pa`yatna krta mhNaalaI.

DaoLo iTpata taI mhNaalaI...’ Ea`IrMga itacao mhNaNao {Dvata mhNaalaa. baakxI kxaoNaalaa samajaNaar? sagaLI AapalaI maaJyaa yaa AvasqaocaI majaa lauTtaahota..caha Gao{]na Aalyaa.. manaata zrvaunahI vasaUlaa Ea`IrMga daona taIna idvasa AaoLInao BaoTlaa naahI.a mhNauna AaQaIca kxrayalaa GyaavaM. GaabarlyaasaarKaI idsatao. ’ vasaU ivanayaanao hsalaI. sagaLM imaLola tyaalaa ikMxvaa italaa. ‘jara kxa^fxI vagaOro paaja.malaa Aatauna AgadI. vasaUnao paaihlaM. ‘ikxtaI idvasaaMnaI lahana svaoTr kxrtao Aaho. ‘malaa tar kxaLjaIta vaaTlaI..’AaiNa inaGaunaca gaolaI.aya-tM a ihvaaLa caalau hao[l..’ Aa^ifxsacao k^xnTIna baMd Jaalyaanao daoGaM javaLcyaca saaQyaaSaa kxamacalaa{] ha^Tlo a maQyao gaolao.’ vasaU kuxzotarI inaraSa JaalaI. ‘kuxNaasa za{]k. yaa vayaata mhNauna Aamhalaa yaacaI laaja vaaTtao Aaho.. tyaalaa hTkxta taI mhNaalaI.’ ‘majaota? KarM?’ ‘kxa? tau BaoTnu a AalaIsa naa italaa? majaota naahI?’ vasaU mhNaalaI.’ taI mhNaalaI.. taao baahor jaata Asaavaa. ‘qaaMba ro jara koxvhZyaa Gaa[-ta Aahosa’ ‘Aaho jara.’ ‘kxSaalaa?’ ‘kxSaalaa mhNajao? sahja. hllaI {SaIrca haotaao malaa GarI jaayalaa paNa. vasaUlaa kxpa dota mhNaalyaa. fxar naava Aaho mhNata haotaa.taI hao[p. ‘tauJyaakxDo kxsaM kxaya caalalao Aaho?’ ‘zIkx Aaho.’ taI ekxdma {zlaI. taulaa kxsaM vaaTtaM Aaho?’ sauYamaanao hata kxaZuna Gaotalaa. sauYamaa najar dUrvar laavauna basalaI haotaI. sauQaataa[. itacaa svaBaavaca Aaho kxaLjaI kxrNyaacaa.’ ‘nakxao Aaho malaa. Ea`IrMga tar hsaNyaavaarI naotaao.italaa mhNaalyaa... sauQaataa[.taumacyaakxDo sagaLI saubattaa Aaho.Asvasqataa yaotao. maga idsalaa taovM ha taI Aa^ifxsabaahor paDta haotaI taovM ha taao baahor]na kxzuna yao{]na Aata caalalaa haotaa... kuxNaalaa saaMigatala tar kxLta paNa naahI. paNa tao tasaM naahI vasaU. mhNaalaI. sagaLM zIkx Aaho mhNaalaI Da^@Tr. ‘ho baaLMtapaNa jara {SaIraca mhNaayalaa hvaM. jaataa yaotaa tyaacao Tobala irkxamacaM idsalaM.dr paMQara idvasaalaa caokxpalaa Gao{]na jaata Asatao hllaI. laaData vaaZola.kxaOtaukxanao itacyaakxDo pahata haotyaa. ‘sauYamaa kxSaI Aaho ro?’ ‘ekxdma majaota... paNa tauJyaabad\dlacaM kxaOtaukx saaMgata Asataao kxQaIkxQaI. sauQaataa[. paNa barM JaalaM inaiKala AgadI ekxTaca haotaa ho kxahI malaa paTta navhtao. taovaZIca dha imainaTMhI doSaIla kxa^fxIbaraobar.’ ‘Ea`IrMga tasaa Aa^ifxsabad\dla baaolata naahI fxarsaa. tyaa mhNaalyaa. vasaU mhNaalaI..’ vasaUnao ivacaarlao.’ svata:cao ivaNakxama {calata tyaa mhNaalyaa.fxar nakxao vaaTtao.... paNa fxar {dasa vaaTtaM. ‘kxahItarIca. ‘maI paDtao Aata. caID yaotao. rMgahI Cana imaLalaa baGa. ‘Gao naa ga caha. tyaaMnaa vaaTtaM kxI koxvaL {SaIra.. ‘pa`kxR taI zIkx Aaho naa itacaI ?’ ‘sauYamaacaI? hao tar.’ inaiKalacyaa vaoLso a paNa ASaIca 4 of 14 .

paNa malaa AsaM vaaTta kxI garaodr Asataanaa baa[-laa kuxzotarI kr]na saavar]na naamaainaraLa. ‘Aijabaata naahI. taI kxahI paihlaI baa[.’ Ea`IrMga Aatauna icaDlaa haotaa.kxsalaa ivacaar kxartaosa?’ vasaUlaa tarIhI vaaTta raihlao kxI AapaNa saaMigatalaI taI baatamaI kxalaca..vaarlaI.itanao maaJyaakDo tarfxdarI kxrayalaa saaMigatalaI taulaa?’ vasaU mhNaalaI.. itacyaa dRYTInao maataRtva vagaOro AgadI naOsaigakxrItyaa AavaDayalaaca hvaM.... kxaya baaolataosa. ‘tarIpaNa. Ea`IrMgacaI imasaosa gaolaI. maa[. taulaa maaihtaca Aaho ikxtaI mahtvaacao Aaho tao. {gaIca GaabarayacaI.haotaI. vasaU saaDI naosataanaa maa[-laa mhNaalaI. malaa GarI jaayalaa paNa {SaIrca haotaao.’ ‘jaa tauJaa tau.’ ‘maga tau kxsaa kxaya madta kxrtaaosa italaa?’ ‘Kar saaMgau kxa.. ‘ikxtaI baojabaabadar!’ Ea`IrMga ekxdma icaDlyaasaarKaa Jaalaa. italaa Aazvata naahI tao paNa malaa AazvataM. svata:cyaa isqataIbad\dlahI ekx pa`kxarcaa htaSapaNaa vaaTtaao.’ vasaU mhNaalaI. paNa var]na svata:laa SaaMta zovata mhNaalaa..’ ‘gaolaI mhNajao? ’ italaa Aqa-ca laagalaa naahI.. kxahItarI gaDbaD JaalaI bahutaokx. ‘{padoSaabad\dla qa^@M sa.’ maa[-cao hrvalaolao gaZuL DaoLo italaa idsalao.jaatao maI. kxala baaolalao naahI kxa maI taulaa?’ maa[. ‘gaolaI. itacyaasaazI Ea`IrMgacaa fxaona Aalyaacaa inaraopa Aalaa haotaa.maI svata: yaa pa`aso aosamaQauna gaolao naahI.. yaata gaOr kxaya? dupaarI italaa baahor jaayalaa laagalao.. Ea`IrMgalaaca fxaona Aalaa tar taao lagaoca gaolaa Aa^ifxsamaQauna. naukxtaI iDilavhrI JaalaI haotaI naa. ‘maulagaI haoya? ikxtaI paaODM acaI?’ ‘tao naahI maI ivacaarlao.’ vasaUnao maana hlaivalaI... taulaa saaMgau kxa Ea`IrMga.Aaho kxa jaI baaLMta haoNaar Aaho? itacaI Da^@TrpaNa mhNaalaI kxI itaSaIcyaa pauZo Asalyaavar eKaadIvar TonSana yaotaM mhNauna..naaraja haota mhNaalyaa. Ea`IrMgacaI maulagaI pahayalaa. ‘kuxzo baaolalaIsa? AlaIkDo QaD laXasauQda nasataM tauJaM.’ ‘Aga vasaU. malaaca AsaM vaaTlaM kuzto arI.. BaoTayalaa 5 of 14 ...maI maaJyaa TonSanamaQyao Aaho.mhNauna mhNaalao kxI taumhI daoGaaMnaI enjaa^ya kxrayalaa paaihjao haotaMta. yaa sagaLyaa gaaotaavaLyaacaI Aapalyaalaa AavaD naahI ho maa[-laa saaMgauna kxLNaar Aaho qaaoDcM a? italaa vaaTta AsaNaar ho sagaLM Aapalyaalaa caukxvaunaca gaolaM... taI tar JaaopalaolaIca Asatao taoMvha. taI tyaalaa fxaona kxrNyaaAaQaI Ea`IrMgacaa sahkxarI italaa mhNaalaa..mhNaalyaa... ekxavaoLI ekxdma daona mahtvaacao Akxa{MTsa\ Aalao Aahota. ‘maga maI kxaya kxrava ASaI tauJaI ApaoXaa Aaho? itacyaa {SaaSaI basauna rahu? DaonT baI isalaI vasaU. Aapalyaabad\dla ASaI baatamaI eokxayalaa tao mana ikxtaI {tsaukx Asaola ho italaa jaaNavala haotaM paNa itanao dula-Xa kxolao.’ ‘maulagaI JaalaI tyaalaa?’ ‘Asa kxaya maa[-.. zIkxzakx rahNaa%yaa paurYaacaa raga yaota Asataao. ‘Aaja maI kxdaicata parspar dvaaKaanyaata jaa[-na hM. ‘taulaa kxLlaM kxa vasaU. taI partalaI taovM ha saaDocaar vaajalao haotao. vaa[-T vaaTlao.

baahor Aalyaa.mhNaalyaa. gaoT {GaDtaanaa vasaUlaa taao SaaMta baMgalaa idsalaa.a kxI dvaaKaanyaata BaoTayalaa gaolaI Aaho.’ tyaa sauskxara Takxta mhNaalyaa. sauQaataa[. BaItaI vaaTta haotaI tao yaacaM kxarNa Asau Sakxola kxa? italaa maRtyaucaI caahula tar laagalaI navhtaI? AaiNa taI naukxtaIca janmalaolaI maulagaI? taI zIkx Aaho? AaiNa Asaola tar itacao kxsao haoNaar? AaiNa Ea`IrMga? kxahIhI JaalaM tarI tyaacao pa`mo a haotao sauYamaavar.. ‘rDlaI naa maGaa? duQaacaI vaoL JaalaI AsaNaar.. jaayacaM zrlaM tar saaMga. sauQaataa[. maulaIMnaI baapaacaa taaoDM vaLa Gao{]na janmaalaa yaayacao AsataM.mhNaalyaa. cala kxr]na dotao.tarI samajataao kxa? vasaU saunna. itacaa sahkxarI sahanauBaUtaInao itacyaa KaaMdyaavar qaaopaTta mhNaalaa. sauYamaa gaolaI AsaavaI ho Karca vaaTonaa. kxahI xXaNa ca@kxrlyaapa`maaNao vaaTlao.’ vasaU qaaoDavaoL ekxTIca itaqao haotaI.’ ‘Aamhalaa tar Ea`IrMgacaaca Capa vaaTtaao. itacyaa lahana caoh%yaakxDo baiGatalao.Ea`IrMgalaa paazvauna dotao baahor. itakxDo ima~aata rmaola mhNauna. Aapalyaalaa caarcaaOGaaMsaarKa rDuhI AalaM naahI. saMQyaakxaLI daoGaM caaOGaM imaLuna BaoTayalaa jaayacao zrlao. tyaalaa maRtyaucaa Aqa.. imaLunaca jaa{]. maga laXaata AalaM kxI {SaIr Jaalaa tara itacaI kxlpanaa hao[l. taI Ea`IrMgacaI patnaI haotaI mhNauna koxvaL taSaI itacyaaSaI maO~aI haotaI..’ vasaUnao paaNyaacaa glaasa irkxamaa koxlaa. vasaUnao italaa kxaLjaIpaUva-kx hataata GaotalaM. dRYT laagaola Asao r]pa Aaho baGa..Akxra baaracaa taao inaiKala. ‘kxahI samajata naahI.. maga baa[-nM aI italaa parta Gaotalao. ‘Aaja yaa vaoLlo aa kxSaI?’ tyaahI basalyaa. ‘Aaja Sainavaar naahI kxa?’ ‘KarMca kxI! laXaata naahI baGa. irkxamaI JaalaI.’ vasaUlaa kxahI samajata naahI.Ea`IrMgahI rjaovar Aaho naa?’ ‘inaiKala jaayalaa laagalaa SaaLota?’ ‘kxQaIca. italaa kxahI saucaocanaa.’ vasaUcyaa Aatauna ekx k`uxr qaMD laaT kxapalyaasaarKaI ifxrta gaolaI. inadana 6 of 14 . vasaU Aata AalaI.. tyaa sagaLyaa ivacaaraMcyaa gautM yaata vasaU [takxI baQaIr JaalaI kxI itacyaa {SaIraca laXaata AalaM.. ‘baGataa baGataa maihnyaacaI paNa JaalaI. sauYamaaSaI itaqao basauna koxlaolyaa gappaa italaa Aazvalyaa. paNa kxaoNaalaahI AavaDavaI. ‘jara QaIranaM Gao. hataatalyaa gaazaoDyaacao kxaya kxravaM taohI kxLonaa. ho Asa kxsa va kxa JaalaM tao italaa samajaonaa. sauYamaalaa kuxzotarI {dasaI. ‘baakxI kxahI qaaMbauna rahtaM qaaoDcaM? AaiNa tyaalaa lagaoca paazvalaa AamhI. vhraMDyaata kxaoNaIca navhtao.’ maga Aatauna baaL rDNyaacaa Aavaaja Aalaa. Garata rahuna Baodrlaa haotaa fxar.’ maga tyaaMnaI hakx maarlaI. itacyaasaarKaI saaQaI pa`mo aL maulagaI. vasaU gaaMQo aLlaI. itaqalyaaca KaucaI-ta basalaI.jaayalaa hva naa.. saaMBaaLayalaa zovalaolaI baa[dupaT\yaata baaLalaa Gao{]na AalaI. ‘kuxNaasaarKaI vaaTtao?’ sauQaataa[-nM aI {tsaukxtaonao ivacaarlao. itanao tao sahjapaNao vasaUcyaa pauZy\ aata Qarlao.. tyaa mhNaalyaa. ekxda vaaTlao kxI maa[-laa kxLvaavao. sauQaataa[.

ervaI tao sagaLM AgadI saaopaM AsataM..maaJyaa kxirArcaI ASaI QaULQaaNa.’ ‘maga?’ itanao ivacaarlaM. naiSabaanao malaa saapaLyaata pakxDlaM Aaho GaT\T.’ vasaUnao tyaacyaakxDo paaihlaM. Ea`IrMga baahor Aalaa.....’ ‘inaiKalanao kxsaM GaotalaM Aaho?’ ‘gappa basataao ibacaara. sagaLI ekx~a jamalaI kxI tyaa daoGaI imaLuna Ea`IrMgacaI hmaKaasa caoYTa kxrta. yao[l. ikxtyaokda taI daoGaM inaiKalasah baahor jaataanaa... Gar maagao paDlyaavar Ea`IrMga mhNaalaa..’ taI ikMxicata hsalaI. taao mhNaalaa. baaLMtapaNa. Gar saMsaaracaI AavaD AsaNaara. sarL..’ ‘baGataa baGataa taI kxaomaata gaolaI. savaa-nM aa madta kxrNyaacaa.a taovM ha baGaU. jaovaayalaa.. ‘AapaNa qaaoDM ifrayalaa jaa{]yaa kxa vasaU? maI jara Aa[-laa saaMgauna yaotaao. ‘tau lavakxr kxamaalaa laagaavaMsa.AaiNa [takx hao{]na janmaalaa AalaolaI taI maulagaI.’ ‘sagaLI taoca mhNataata. sauYamaalaa vasaUcaa [takxa ivaSvaasa AaiNa AaQaar vaaTayalaa laagalaa kxI eKaaVa BaaMDNaanaMtar taI vasaUjavaL Aapalao mana {GaDM krIta Asao.. sauYamaaca tasaMca JaalaMnaa? kxaoNaalaahI kxlpanaahI navhtaI. hrvalyaasaarKaa idsata haotaa. italaa tyaacaI dyaa AalaI. vasaUnao ivacaarlaM....yaa vayaata yaa vaoLI.kxaya kxrtaaosa tarI kxaya?’ ‘kxahIca naahI. vasaUnao tao sagaLM gaRhIta Qarla haotaM. vasaUlaa itacyaa saaMsaairkx pa`mo aacaa hovaa jarI vaaTlaa naahI tarI kuxtauhla haotao. 7 of 14 .. isanaomaalaa. ‘AapaNa [takox pa`Sna ivacaartaao svata:laa paNa kxahI {ttarca imaLta naahI baGa..’ ‘naava kxaya zovalataM?’ ‘Ajauna kxahIca naahI.naavaDu nayao Asaa itacaa svaBaava haotaa. mauLata maI baapa vhava..daona maulaaMnaa vaaZvaayacaM. sauYamaacaI maayaa itanao svata:cyaa maO~aInao kxayama parta AaNalaI. kxLlaM taaopaya-tM a {SaIr Jaalaa. tyaalaa fxar jaaNavalaM Asaola. sauQaataa[-nM aI caha va Kaayalaa paazvalaM.malaa tar AsaM vaaTta kxI . Ea`IrMgacyaa takxa`rI sahjapaNao saaMgauna jaa[-.. Asaolaca. tyaacaa caohro a AaoZlaolaa. tyaata maaJaI baayakxao jaavaI.’ Ea`IrMga mhNaalaa.’ ‘[takox idvasa rjaa.. pa`mo aL.. ‘tau kxQaI kxamaalaa yaoNaar Aahosa?’ ‘kxahI zrvala naahI. vasaUcyaa huSaarIcaa.’ ‘naahItar kxaya.. maO~aI samajaUna... ‘tau kxa ADuna raihlaa Aahosa?’ Ea`IrMga ekxdma {zta mhNaalaa. javaL Aalaolyaa ihvaaLyaamauLo hvaota gaarvaa Bar] laagalaa haotaa. GarIca Asataao.. ‘ho AsaM vhavaMca kxa mauLata? Aajacyaa yaa kxaLata baaLMtapaNaasaarKyaa gaaoYTIta baayakxaMnaa Aapalao jaIva gamavaavao laagataata?’ ‘tasaM navho ro. saaQaa. paNa tao AsaunahI daoGaI taSaa iBanna haotyaa. kxirArcaa sauYamaa ikxtyaokxda {GaDpaNao hovaa kxrta Asao. taI mhNaalaI..’ taI hao mhNaalaI. ‘Ajauna italaa hakx maarayacaI vaoL yaota naM. ipakxinakxlaa vasaUlaa Aaga`hanao baaolavata.’ ‘Ea`IrMga. Da^@Trlaa sauQda kxLonaa kxaya Jaalao tao. tarI kxQaI kxahI AnapaoXaIta gautM aagautM aI hao{] Sakxtaata.Aataa maI ho savainastar]na nyaayacaM.

vaaTota kuxzo saaoDtao mhNauna vasaUlaa GaotalaM.Svaasa Takxta mhNaalyaa.’ ‘tar ga. italaa vaaTlaM AataaSaI maihnaaca haotaao Aaho.. maQao rjaovar haotaanaa baroca idvasa.. taao Aataa 8 of 14 .vaDIla kxaya mhNataata?’ sauQaataa[..svaIkxarNaM saaopaM naahI.. tyaaMnaa AaOYaQapaaNaI. naahItar satata taoca Dao@yaata.dIGa. Aataa taulaa jaovaayalaaca GarI AalaM paaihjao.’ vasaUnao vaLuna AaScayaa-nao tyaacyaakDo paaihlaM.maulagaI AamacaIca naa.. duQaacao Dbao. saaMBaaLayalaa zovalaI Aaho baa[. ‘tao kxaya nausatao yao{]na BaoTnu a gaolao. kuxNaacaI madta laagaNyaa[takxa dubaLa Aahosa kxa tau? Asao Sabd Aaozavar Aalaolao itanao maagao Gaotalao. paNa GarI fxarsaa kxahI baaolatacaM naahI baGa. spaQaa.naIitaca mhNauyaa AapaNa. ‘yaa sagaLyaa gaaoYTI tauJyaa hataatalyaa qaaoDIca haotyaa? tyaa GaDlyaa.’ vasaU mhNaalaI.. baobaI AsaMca mhNataata. baarSaacao jaovaNa samaja. maa[-cM aI caaOkxSaI koxlaI..’ vasaU caTkxna farsaa ivacaar na kxrtaa mhNaalaI.Asatao fxar. tyaaMcyaa BaoTI @vaicataca Jaalyaa haotyaa.’ vasaU saavas]na Gyaayalaa mhNaalaI.. raMgaayalaa pahatao Aataa.mhNaalyaa.’ ‘kxsaM?’ tyaanao kxDvaTpaNao ivacaarlao.. maga baraobar baahor paDtaanaa mhNaalyaa.. kxapausa ASaa gaaoYTI hataataIla yaadI vaacata tyaa KarodI kxrta haotyaa.’ vasaU hsalaI AaiNa hao mhNaalaI.’ ‘kxaya? saucava tauca. kxsaM tao AapalaM AapaNaca pahayalaa hvaM. kxamaavar jaayalaa laagalaa tao barM.kxaya JaalaM?’ ‘tasaM navho. ekxda Aa^ifsaatauna partataanaa maQyaoca {tar]na taI koximasTcyaa dukxanaata iSarlaI.. ekxda vaaTtaM lahanasaM GargautaI baarsaM kxravaM.’ sauQaataa[.. ‘Cana Aaho ga.. vaoL laagaola kdaicata..baaLalaa pahayalaa tarI yao.mhNaalyaa. AamacyaapaoXaa tyaaMcaI vayaM JaalaolaI. ‘naI paasauna Gyaayacao. tyaaMnaI saamaana gaaoLa kolaM.’ ‘hao. itaqao sauQaataa[BaoTlyaa. ‘evaZM kxaya laagataM ga AlaIkxDo.’ ‘naava naahIca zovalataM Ajauna?’ ‘ho rahunaca gaolaM baGa.italaa tar paihlyaapaasauna ekxTyaanaM. ‘sauYamaacao Aa[...paNa Aa[-paNa maaJaMca Aaho.. sauQaataa[-nM aI ir@Saa koxlaI.. ‘taumhI itacao naamakxrNa kr]naca Takxa.. paOsao idlao. sagaLIjaNa baaL.’ vasaU qaaoDavaoL pahata raihlaI.. ho sava. ‘Ea`IrMga zIkx Asataaonaa ga Aa^ifxsamaQyao?’ ‘Asataao kxI.itaqao kxaoNaI maagao paDlaa kxI qaaMbalaaca.. vasaUlaa mhNaalyaa.. ‘tyaacyaakxDo kxamaM Aahota barIca. kxa. vasaUlaa {ttar saucalaM naahI. ihvaaLa vaaZlaa tasaa maa[-cM aa ~aasahI vaaZlaa.’ ‘tyaacaI kxaya garja Aaho? kxahItarI mhNaayalaa laagaa. ‘yaota jaa ga vasaU kxQaItarI.’ ‘kxSaI Aaho? maaozI haota Asaola. ’ ‘yao[-na’ vasaU {tartaanaa hsata mhNaalaI. naIita kxsaM Aaho?’ sauQaataa[..inaiKalalaa saajaosaM kxahItarI zovaayacaM.. laMca AvarmaQyao vasaUlaa Ea`IrMga BaoTlaa.. Da^@TrkxDo naoNao hI tyaa maaosamaatalaI jaastaIcaI kxamaM vasaU kxr] laagalaI.tau tyaatauna saavarayalaa hvaMsa.

.’ itanao nausatao pa`Snaaqa-kx paaihlaM ‘maaJyaaSaI lagna kxrayalaa AavaDola taulaa?’ Ea`IrMgacaa taao pa`Sna eokxu na vasaU kxahI XaNa istaimata hao{]na paahataca raihlaI. taulaa AazvataM.. AaiNa Ea`IrMga Ajauna tar]Na Asaola. tyaaMcyaakxDo kuxNaI pardoSaahuna Aalao haotao AaiNa mhNauna ekx~a gaazIBaoTI haotyaa..’ ‘kxahI vaa[-T naahI.. itacyaa manaata AalaM. Gar caalavaayalaa.. Aamha sagaLyaaMcaM pa`mo a paurta nasaavaM.M ekx baayakxao gaolaI kxI dusarI kxrayacaI. sauYamaa Asaopaya-tM a taI sauQda sahajapaNao yaa maO~aIcaa Baaga haotaI. maulaalaa paahayalaa.’ taIva`paNao itanao ivacaarlaM.. ‘maga kxaya Aaho? AapalaI caaMgalaI maO~aI Aaho. GarI ekx baayakxao kxa laagatao tao. AByaasa Gyaayalaa. eona vayaatalaa mhNaunahI..’ taao hsalaa. itaqauna naMtar Ea`IrMga italaa Gao{]na paaya maaokxLo kxrayalaa mhNauna baahor paDlaa... ivaSvaasaacaI.italaa tar na@kxIca Aa[hvaI..tau tar malaa caaMgalaI AaoLKataosa. ‘KarM? evaZyaata ?’ ‘evaZyaata mhNajao?’ ‘mhNajao AsaM kxI.. mhNajao maga sauYamaa naavaacyaa s~aIcyaa sqaanaalaa ivaSaoYa Aqa.’ vasaUnao tyaacyaakxDo paaihlao. ‘taulaa ek xivacaarayacaM Aaho vasaU. paNa Ea`IrMga AapaNa ekxmaokxaMcyaa pa`mo aata naahI. Aa[-nao malaa tyaacaa AByaasa GaoNao Baaga paaDlao Aaho. [tako idvasa AapalaI Cana. rivavaarI jaovaNa Jaalyaavar sagaLI imaLuna Ea`IrMgacyaa ekxa javaLcyaa rahNaa%yaa kxakxakxDo gaolaI. 9 of 14 . ‘kxaya baatamyaa?’ itanao naohmaIsaarKao ivacaarlao.AaiNa naIita.naahI.’ taao hsauna mhNaalaa. taulaa za{]kx Aahota zraivakx maud\do.. taao maudd\ a naahI.’ ‘AaoLKata Asaona.mauKyata: inaiKalasaazI.’ maga Aajaubaajaulaa kuxNaalaa eokux jaa{] nayao mhNauna Aavaaja KaalaI AaNauna taao mhNaalaa.. kuxNaI dusaro sahkxarI Aalao AaiNa taao ivaYaya baajaulaa gaolaa.. ‘malaahI saurvaataIlaa tao camatkxarIkx vaaTlaM paNa raojacyaa AayauYyaata. javaLjavaL kxa^laojapaasauna AapalaI AaoLKa Aaho.. taao fxar Abaaola.svata: paTvauna Gao{]na baaolataao Aahosa naa Ea`IrMga?’ taao capaapauna gappa basalaa.. sauYamaa Asataanaa tar naahIca naahI.. maulagaI vaaZvaayalaa.. ekx daona ejansaI badlata naSaIbaanao ekxaca Aa^ifsamaQyao Aahaota.pauvaI-saarKaa ibaJaI idsata haotaa. ha sagaLa vyavahar tar Aaho. javaLcaI mhNataata taSaI maO~aI Aaho. sauQaataa[-nM aI paunha ekxda inaraopa paazvauna vasaUlaa baaolaavaUna GaotalaM. ‘kxaya ivacaartaao Aahosa ro?’ ‘kxa? maI evaZa vaa[-T Aaho?. AapaNa ekxaca laa[naImaQyao iSarlaao. ‘pa`mo aata kxaya naMtarhI paDtaa yaotaM.. Gaumaa Jaalaa Aaho.. ‘kuxNaacao?’ ‘Aa[-tar mhNaayalaa laagalaI Aaho.. ’ vasaU nakxLta mhNaalaI.. ‘caalau Aaho sagaLM’ taao {ttarlaa.. qaaoDavaoL gaolyaavar taao mhNaalaa. paNa naahI kxsaa? Ea`IrMga mhNaalaa.?’ vasaU jaraSaI ADKaLlaI. ‘kuxNaacaoca {padoSa kxQaI vaa[-T nasataata naahI?’ na samajauna itanao ivacaarlao.. paNa inadana kuNaI pa`mo aanao baGaNaarI..taao lagaoca navaI Aa[svaIkxarola Asa navho. yaata kxQaI dusa%yaa BaavanaaMcaI gallata JaalaI naahI.. ‘Aataa inaiKalacaI pairXaa javaL yaota Aaho. ‘dusarM lagna kxr mhNauna. ‘tau ho sava.

baGauna jaata jaa. naahItar eKaada AaEa`ma paahuyaa.. ‘taulaa maI f@ta tyaanaM ivacaarlaM ho kxanaavar GaatalaM. Aataa nasataM kxahI kxaZu nakxaosa. Ea`IrMga. ivacaar kxr AaiNa saaMga..paNa Aataa taI naahI mhNaunahI naahI. ‘tauJyaaSaI baaolatao Aaho ga maI. AanaMd ekxapaazaopaaz ekx {maTuna Aalaa.sagaLM kxsaM baraobar basata Aaho. kxaoDyaacyaa KaoLasaarKaM. kuxtaUhla. [takxa caaMgalaa maulagaa.. tyaaMcao svata:cao svataM~a Aistatvaca..’ ‘maagacyaa rivavaarI. vasaU SaaMtapaNao koxsa pausata raihlaI. gauNaQama-.[ta@yaa maaihtaItalaa Aaho. Aataa tauJahI tar vaya Jaala Aaho.. Gar Aaho.’ 10 of 14 ... tyaapaoXaa qaMD Dao@yaanao. AaiNa tau Aataa ho kxaya mhNataao Aahosa?’ itacyaa yaa AavaoSaamauLo Ea`IrMga AaQaI gaDbaDlaaca. maI kxahI inaNa-ya naahI Gaotalaolaa. Aataa ASaI saMQaI. maa[-.Aa[. Aa[.hllaI Asataata caaMgalao Asao AaEa`ma ekxTyaa baayakxaMsaazI.’ maa[. AayataM caalauna AalaM Aaho..... [takox idvasa Aa[..kxrta lagnaacaa ivacaar naahI kxolaasa.. ‘Ea`IrMganao malaa lagna krtaosa kxa mhNauna ivacaarlao Aaho maa[-. tarIca kxaya?’ ‘saarKaI jaata Asataosa tyaacyaa GarI. saMQaI.. taovM ha ho doKaIla saaMgaayalaa hvaM.yaacaa maa~a ivacaar naahI. vasaU SaaMtapaNao KaaMdyaavar Ta^vaola Takxta mhNaalaI.’ taI zama paNa saaOmya svarata mhNaalaI.’ maa[-caa svar kxmaalaIcaa {taavaLa Jaalaa.vaDIla Aahota... Ta^vaolanao Aaolao koxsa pausataa pausataa vasaUnaM zrvalaM kxI maa[-paasauna AapaNa kxQaI kxahI lapavauna zovalaolaM naahI.Aga... maI rahIna ASaIca maaJaI maI. svata: Aatalaa {saLNaara raga Aavarta caalata raihlaI... ‘ASaI ekxdma barsau nakxaosa. sagaLyaaMnaa taI saMQaIca taovaZI idsatao Aaho.. taI mhNaalaI. fx@ta tyaa irkxamyaa jaagaotalyaa paihlyaa AaiNa Aataacyaa taukxDyaaMcaa paaota.ekx irkxamaI jaagaa AaiNa itaqao ekx AayataI... baa[.Aaho AsaMhI navho. tyaa Aakxarata baraobbar basaola AsaM sagaLyaaMnaa vaaTayalaa laavaNaarI. Aaz idvasaaMnaI tyaalaa {ttar do{].. taaopaya-tM a taaohI izkxaNaavar Aalaa Asaola.. ‘maI hao mhNaalaolaI naahI.....’ ‘maa[-.paahata raihlyaa. AapaNa kxaya zraivakxca naataI jaaopaasaayalaa hvaIta AsaM Aaho kxa?’ AaiNa AaQaI maO~aIpaasauna saur]vaata koxlyaavar pa`mo a AaiNa lagna mauLIca AvaGaD naahI. itacyaa laXaata AalaM kxI Aataa AapaNa kxahI mhTlaM tarI Ea`IrMga tao tasaMca AavaoSaatalaM mhNaunaca GaoNaar. tayaar vastau. rMga.’ ‘kxa naahI?.ikxtaI baraobar Aaho ha Sabd... Aapalyaa Baaovataalacaa samaaja.. vasaU kxahISaI saMBa`imata Avasqaota.. tyaaMcyaa caoh%o yaavar AaScaya.zova..’ vasaU stabQa JaalaI. ‘kxQaI ga? tarIca. kxsalaI Gaa[.Aapalyaa Aa^ifsamaQalao caar kuxcaaLkox laaokx kxahIbaahI Aapalyaabad\dla mhNata AsataanaahI tyaaMcyaakxDo dula-Xa kxr]na AapaNa CanapaOkxI AapalaI maO~aI jaaopaasalaI... Aataa maaJaI kxaLjaI kr] nakxaosa... AsataIla tyaalaa daona maulaM tar kxaya JaalaM.. paNa ha ivacaar ijatakxa tau samajataosa itatakxa ivaica~a naahI.hao saaMga tyaalaa.. maga mhNaalaa. taulaa kxahIpaNa jaD jaaNaar naahI.

AaQaI malaa saaMga.itakxDo kxSaalaa kxahI kxmaI naahI. taulaa tyaa maulaaMbad\dla pa`mo a naahI vaaTta? {laT tauJyaasaarKaI AaoLKaIcaI maulagaI tyaa maulaaMcao ikxtaI maayanao kxrola..’ maa[. ‘maaJaI kxamaM vaaZlaI Aahota Aataa.. paOsaa. taao DavalaayacaI Aattaapaya-tM a kxQaaIca savaya navhtaI. maulaM. taao hT\TI.[takxI vaYaivanaa lagnaacaI raihlaIsa. hI kxsalaI fuxSaarkxI? ‘maI tyaaMnaa mhNaalaohI kxI malaa tar sagaLM pasaMta Aaho...tarIhI taI maa[-saazI lavakxr GarI jaata Asao. Anaokx idvasaaMnaI Ea`IrMga italaa ijanyaavar BaoTlaa taovM ha sahja mhNaalaa. pauvaI. tyaaMnaahI tau fxar AavaDtaosa. zama Aavaaja eokxta AsataanaahI italaa daolanaamaya vaaTta raihlaM. kxsaMhI Asaao. malaa varcaI gaoD` paNa imaLalaI. {dyaa maI maolyaavar ekxTIca rahSaIla? caar laaokxaMnaa taaoDM doSaIla?. ‘BaItaIca vaaTtao ro 11 of 14 .’ vasaU saunna basauna raihlaI.kxYT Gao{]na maI tao baaMQata AaNalaM Aaho.caaMgalaa saMsaar caalauna Aalaa Aaho tauJyaapaaSaI.’ vasaU Aataa KaalaIca basalaI. [takxI vaYa.’ vasaU qabakxlaI.. maa[-.KaUpa Asao. maulaaMnaa Aa[. ‘basauyaa kxa ga jaovaayalaaca?’ ‘basau gaM. mhNaalaI.mhNaalyaa.’ maa[...ASaI hvaI Aaho..itacyaapaazaopaaz Aalyaa. navara.tauJaI vaaT paahata haotyaa. inaiKalalaahI tauJaI AaoZ Aaho mhNata haotyaa. KacakxrayacaI savaya JaalaI Aaho.. sagaLIjaNa pa`mo a kxrtaIla tauJyaavar.’ vasaU mhNaalaI. ‘AlaIkxDo GarI AalaolaI naahIsa... paNa svata:cyaa manaacaa Aavaaja maaoza haotaa. paNa vaaT paaihlaI tauJaI.’ ‘sauQaataa[-? Aalyaa haotyaa?’ ‘malaa BaoTayalaaca Aalao mhNaalyaa. tyaamauLo daoGahI Aapaapalyaa irMgaNaata Qaavata raihlaI. ‘maaJao kxirAr Aaho maa[-. Ea`IrMga naohmaIsaarKaa AQaunamaQauna Aa^ifsamaQyao BaoTta raihlaa... tyaa saMQyaakxaLI taI AalyaaAalyaa maa[.’ vasaU maaokxLopaNaanao mhNaalaI.mhNaalyaa. Asao yaaoga jauLnu a yaota naahIta sahjaasahjaI. tao kxaya saaopaM Aaho.’ vasaU Aata gaolaI. AaiNa naIita naava taUca saucavalasa mhNao? malaa baaolalaI naahIsa..tyaaMnaa ekx sauna.. kuxzlaaca pa`Sna na {d\Bavalyaapa`maaNao daoGaMhI ekxmaokxaMSaI vaagata raaihlaI.vhayacaa maaJaa ipaMD naahI. ‘tyaaMnaI maagaNaI GaatalaI Aaho taulaa. Aa[-naM ivacaarNaa kxolaI Aaho. malaa manaasaarKa imaLvaayacaI.. sauQaataa[. kxirAr kxirAr ikxtaI idvasa? mhataarpaNaI maaNasaM laagataata saaobataIlaa.jara maaJaa tarI ivacaar kxr. ‘maaJyaavar Asao pa`So ar AaNau nakxa. Gar. maI tyaata basata naahI ho maaihta Aaho naa taulaa tarI?’ ‘kxaya basaayacaM tyaata? saMsaar ha AapaaoAapa haotaao.’ caoh%o yaavar paaNaI maartaa maartaahI vasaUlaa hsau kxaosaLlaM. ‘{SaIr kolaasa ga yaayalaa. maa[-caM mana italaa spaYT kxLta haotaM. itacyaabad\dla kxr]NaahI vaaTta haotaI..vasaU salagapaNao kxamaata vyaga` haotaI.vhayalaa sahja jamataM. paNa AilakxDo {SaIr hao{] laagalaa haotaa. ‘ho kxaya baaolaNa tauJaM? kuxzlyaa baa[-laa Aa[. ekx tar kxamaacaI Gaa[..maI ho sava.saaoDnu a do{]? Aa[. za{]kx Aahonaa taulaa? jaasta kxamaM Asataata.

’ ‘mhNajao kxaya?’ ‘{gaIca vaoD paaMGar] nakxaosa Ea`IrMga. rstaa saMpataao Aaho pauZo.svaIkxarayalaa taulaa BaItaI vaaTtao mhNaUna taumhI sagaLo ijalaa AaoLKataa ASaa malaa. ‘QaavaU nakxaosa Aataa.GarI yaayalaa. ‘kxQaItarI baaolau tyaavar.jara QaDpaNao ivacaar kxr.’ taI daoGahI caalataa caalataa barcaM AMtar kxaTuna AalaI haotaI.. tauJyaa maulaaMnaa.. ‘laaokxaMnaI saao[s.. ‘kxaya {ttar do{] taulaa? taao pa`Sna Asaa sauTa ivacaartaaca yaota naahI.paNa taSaIca maI Cana Aaho. paNa taSaIca kuxNaI AnaaoLKaI.’ Ea`IrMga htaaSapaNao itacyaakxDo baGaU laagalaa. maulao. sagaLyaaMcaIca AalaI. kuxNaI javaLpaasa naahI ho paahata mhNaalaa. AadSaAa[.kxr Aqa. maaJyaaSaI lagna kxr]na tauJyaa AayauYyaata kxahI frkx paDNaar naahI.. hokxT baa[. mhNauna tyaa sauKaacaI hava vaaTtao taulaa. maaJaa malaaca ivacaartaa yaota naahI.Aaho tau Aa^fr kxrtaaosa taao raola maaJyaasaazI naahI..maaJyaaSaI koxvaL maaJyaaSaI mhNauna lagna kxravasaM naahI vaaTta taulaa?’ vasaU hsalaI. tyaa AMtaravar]na maI Cana vaaTtao.. Karo kxI naahI?’ taI mhNaalaI.banauna yao{]?’ ‘paNa maI naaokxrI saaoD AsaM mhTlaolaM Aaho kxa?’ ‘maga tar tao AiQakxca kxizNa Aaho. caalataca. Ea`IrMga qaaMbalaa. itanao nakxLta Ea`IrMgacaa dMD pakxDlaa. maga taumacaIhI inaraSaa hao[l. svayaMpaakx yaata Aijabaata rsa nasalaolaI ASaI maI svataM~a. daoGaanaI inar]d\dSo a rstaa Qarlaa haotaa.aca hao[l.. Ea`IrMga hataatalaM kxama paurM kxr]na itacyaabaraobar baahor paDtaanaa mhNaalaa. barIcaSaI GarbaaMQaNaIcaI kxamaM caalalaI haotaI. qaaoDavaoL tyaacyaa caoh%o yaakxDo paahata raihlaI.. lagnaacyaa DgarIvar caalataa caalataa AadSa. saMsaar.’ vasaUlaa Kaa~aI navhtaI tarI caalaZkxla krIta rahUna magaca gaolaI. ‘laaokxaMcaM kxaya? taumhI sagaLI sauQda saao[s. ‘Gaabartao Aahosa gautM auna Gyaayalaa. vasaUlaa ekxdma tyaacaI dyaa AalaI. paNa tyaa dyaota itacyaa AatalaI isqartaa tarIhI Acalaca raihlaI.. paNa maaJaM 12 of 14 .kovM haca laavalaota. AaTaopalaM kxI yao.sauna. ‘koxvaL maI {palabQa Aaho mhNaUnaca naa? maI maaJaI naaokxrI saaoDnu a tauJyaa maulaaMcaI Aa[. ’ taI mhNaalaI.. saamaanya baa[. sauYamaa maaJyaahuna inaraLI haotaI..a AaiNa maaJaI tar hao[l. tyaa BaUimakoxta AT\Tahasaanao basavaayacaa pa`yatna krta Aahata. maaJyaa svata:cyaa kxamaacaI AavaD AsalaolaI. malaa AjaunahI vaaTtaM kxI tauJaI baayakxao vhayalaa maI yaaogya navho.’ ‘kxa?’ tyaanao ivacaarlao.tauJaM zIkx Aaho. sauQaataa[-nM aa. ‘kxa kxaya? taulaa maaihta Aaho?’ Ea`IrMganao caTkxna Aajaubaajaulaa AMdaja Gaotalaa.vagaOro malaa banataa yaoNa koxvaL ASa@yaca Aaho.’ ‘Aaja saMQyaakxaLI qaaMbataao tauJyaasaazI. ’ ‘paNa vasaU. vaLuna itacyaakxDo paahata mhNaalaa. ’ Ea`IrMga Aataa gaMBaIr caoh%o yaanao rogM aaLta caalata raihlaa. [qao taurLkx GarM haotaI. taulaa tyaaca BaUimakoxtauna kuxNaI hvaI Aaho.’ ‘eokuxna Gao.a.. ‘tao sagaLM AapaNa naMtar ivacaarata Gao{].kxrpaNaoca vaagataa Aahata. tyaa caaOkxTIta taumhI malaa basavalaIta tar maaJaI maI rahNaar naahI. AjaunahI kxahI laaokx naohmaIpa`maaNao qaaMbalao haotaoca. malaa AaQaI saaMga. vasaU maga qaaoDyaa maRdpu aNao mhNaalaI.

‘sauQaataa[-nM aa saaMga. ‘eKaadM imainaT Gao{] kxa tauJaM?’ tyaanaM var paaihlaM.. naatyaacyaa yaa Tppyaavar koxvaL Baavainakx inaNa-ya Gaotaa yaota naahIta. saaoDlaI tarI. kxQaItarI yao{]na jaa[-na.a. pa`tyaXa lagna hao[l. AapaNa tyaacyaabad\dlacaa maaoh Sabdata spaYT kxrayalaa hvaa Aaho ho italaa {majauna Aalao. navaa jaa^ba. mhTlaM taulaa AaQaI saaMgaavaI.. Ea`IrMgasaarKyaa paur]Yaalaa jaagaM kxrNao ikxtaI kxizNa Asaa ivacaar manaata yaotaa yaotaa taI kxYTI JaalaI.maI kxirAr caalau zovalaI tarI. tao malaa kxrayaca naahI.’ maga qaaMbauna itanao jaaoDlaM.kuxzlyaatarI BaUimakxa roiDmaoD jaIva Aaotauna kxrayacyaa. taI fxar caTkxna manaalaa laavauna Gaotao kxahIkxahI gaaoYTI. tau ho samajauna kxa Gaota naahIsa Ea`IrMga? AayaYyaacyaa. mhNajao taao tyaacaa ekx paur]Ya..’ ‘maI dusarIkxDo jaatao Aaho. ipa`yakxr yaa naatyaanao ivajaya zrlaa Asataa. vasaU tyaa garaDyaata maaokxLyaa AatmaivaSvaasaanao hata pauZo 13 of 14 . yaoNaaro jaaNaaro. AiBamaana sava.Aaho.sagaLM AayauYyacaM badlauna jaa[-la. tao vyavahaya-hI Asaavao laagataata. itaqao kxahI jauLlaM naahI taovM ha maaJaM AayauYya maI banavaayalaa saur]vaata koxlaI. Ea`IrMga hsaNyaacaa pa`yatna kxrIta mhNaalaa. maa[-laa jara barMhI naahI. paNa Aataa AapaNa ekxa Aa^ifsamaQalao sahkxarI naahI.’ Ea`IrMga ivacaarata tasaaca {Baa raihlaa...spaQa-kx Jaalaao.. Tobalaavar baaoTanaM TkxTkx krIta taI mhNaalaI. paNa maI rjaahI GaoNaar Aaho. vasaU Ea`IrMgacyaa TobalaapaaSaI {BaI raihlaI taovM ha taao KaalaI maana Gaalauna ilaihNyaata magna haotaa. ‘kxQaI AazvaNa vagaOro JaalaI tar fxaona kxr. tau maaJaa savaa-ta javaLcaa ima~a naa!’ vasaU ho sagaLM sahjapaNao mhNaalaI..’ Ea`IrMgacaa caohro a paDlaa. gaRihNaI yaataca samaaQaana maanaayacaa naahI. ‘taulaa maI maOi~aNa mhNauna hvaI Aaho kxI naahI? maga taumhI sagaLI imaLuna ho naataM maaJyaavar laadu nakxa.. tarI tyaanao ivacaarlao.’ ‘AiBanaMdna!’ taI hsalaI. taoMvha.’ tarIhI Ea`IrMgacaa hT\TI caohro a italaa idsalaa... maaJaa ipaMD baayakxao. evaZIca maaJaI kxsarta rahIla. hakxa. baaolaNaI. maga laXaata AalaM kxI yaata KaUpa AanaMd.. jaasta ca^laoiM jaga Aqaa-ta jaasta pagaar.. tyaalaa AapalyaakxDuna kxaya {ttar ApaoiXata Aaho yaacaI italaa ekxdma jaaNaIva JaalaI. ‘[qaoca naa?’ ‘[qaoca... vasuanao ivacaarlao.a na hao[l.maI sauYamaahuna inaraLI Aaho. maI lagna na kxrayacaa inaNa-ya kovM ha Gaotalaa maaihta Aaho? tar]Na haotao taovM ha ekxa pa`mo aata AapaTI KaallaI. BaoTayalaa yao.’ Aa^ifsamaQyao dupaarcaI naohmaIcaI vad-L haotaI. ‘saaMga. Aa[-.. ‘maihnyaacaI naaoiTsa dyaavaI laagaNaar Aaho. ‘ekx AanaMdacaI baatamaI Aaho. itacyaa jaagaI maI iSarlao tar tao satataM malaa jaaNavata rahIla.mhNauna italaahI hvaapaalaT mhNauna kuxzotarI Gao{]na jaayacaa ivacaar Aaho. fxaona. tyaa XaNaI italaa vaa[-ThI vaaTlaM AaiNa ragahI Aalaa.. yaoSaIla naa?’ taao Aataa kxYTpauva-kx hsalaa. malaa Aa<aa kxLlaI.

yaa kxqaocaI soft copy AapaNa vaapar] Sakxtaa. ‘ivaSa maI lakx Ea`IrMga’ pa`qamaca itacaI AaoLKa laKakxna Jaalyaapa`maaNao Ea`IrMganaM itacyaakxDo paaihlaM AaiNa itacaa hata hataata Gao{]na italaa SauBaocCa idlyaa. Aapalaa AiBapa`aya AamhaMsa (marathikatha@gmail.h@kx laoiKakxokxDo svaaQaIna.com) jar]r kxLvaavaa.com) va laoiKakoxsa (saniyadb@hotmail. parMtau Anya {payaaogaasaazI laoiKakoxcaI parvaanagaI AavaSyakx Aaho. Copyright © sava. Document no m0100140001 14 of 14 . marazItaIla djao-dar saaihtya Aapalyaapaya-Mta paaohaocavaayacaa Aamacaa ha pa`yatna Aaho.kxrta mhNaalaI. ipa`ya vaacakx.