You are on page 1of 4
«Σα ζέις όια δηθά μμο, αιιά αοηό δε θηάκεη γηα κα βνς ηεκ εοηοπία» .

«Σα ζέις όια δηθά μμο, αιιά αοηό δε θηάκεη γηα κα βνς ηεκ εοηοπία».

Σηε δςή μαξ παηνόμαζηε κα ηα έπμομε όια δηθά μαξ, κα είκαη μη γύνς μαξ πνμζακαημιηζμέκμη ζε μαξ, κα είμαζηε ημ θέκηνμ ημο θόζμμο. Αοηό μαξ θάκεη θηεηηθμύξ, κα με ζέιμομε κα οπμπςνήζμομε ζε ηίπμηα, κα ζεςνμύμε όηη έπμομε πάκημηε δίθημ. Αοηό ιεηημονγεί ζηηξ ζπέζεηξ μαξ με ημοξ άιιμοξ, πμο ημοξ ζέιμομε ζηεκ μοζία κα μαξ απμδέπμκηαη, κα πνμζθένμοκ ζε μαξ, κα μμηνάδμκηαη αοηά πμο έπμοκ θαη κα μαξ αθμύκε, πςνίξ εμείξ κα είμαζηε δηαηεζεημέκμη κα θάκμομε ημ ίδημ. Ο εγςηζμόξ μαξ δεκ μαξ επηηνέπεη κα δμύμε όηη θη μη άιιμη μη άκζνςπμη με ηηξ ίδηεξ ακάγθεξ με μαξ θαη γη’ αοηό εύθμια θαη μη πανέεξ μαξ δεκ είκαη ζηαζενέξ, αιιά θαη μη ζπέζεηξ μαξ δεκ μπμνμύκ κα θναηήζμοκ γηα θαηνό. Τμ ίδημ ζομβαίκεη θαη ζημοξ μεγάιμοξ. Η απμγμήηεοζε ζηηξ ζπέζεηξ ένπεηαη γηαηί ηα ζέιμομε όια δηθά μαξ, δεκ είμαζηε πνόζομμη κα θάκμομε θαη οπμπςνήζεηξ, κα δείλμομε ζημοξ άιιμοξ όηη ημοξ αγαπάμε θαη μενηθά πνάγμαηα, ακ δεκ είκαη μη ανπέξ θαη μη αλίεξ ηεξ δςήξ μαξ, δεκ πνέπεη κα ιεηημονγμύκ ςξ αθμνμή γηα κα μεκ είμαζηε μαδί με ημοξ άιιμοξ. Δεκ ανθεί κα ηα ζέιεηξ όια δηθά ζμο γηα κα βνεηξ ηεκ εοηοπία. Χνεηάδεηαη κα ζέιεηξ κα είζαη μαδί με ημκ άιιμ, κα μμηνάδεζαη θαη κα δίκεηξ, όπη μόκμ κα ζέιεηξ κα παίνκεηξ. Αοηό ζομβαίκεη θαη με ημοξ αγίμοξ. Αηζζακόμαζηε όηη θάπμημη άγημη μαξ ακήθμοκ θαη όηη θαη μέζα ζηεκ Εθθιεζία, αθμύ έπμομε ημοξ αγίμοξ μαξ, ημοξ δηθμύξ μαξ, ημ καό μαξ, ηε ζςηενία μαξ πμο πεγάδεη από ηεκ πνμζςπηθή μαξ ζπέζε με ημ Χνηζηό, δε πνεηάδεηαη κα δίκμομε ζεμαζία ζημοξ άιιμοξ. Όμςξ μέζα ζηε δςή ηεξ Εθθιεζίαξ οπάνπμοκ άγημη ζε όια ηα μήθε θαη πιάηε ηεξ γεξ θαη ημο θόζμμο, πμο ζεμαίκεη όηη άγημξ μπμνεί κα γίκεη μ θάζε άκζνςπμξ θαη αοηό είκαη ημ κόεμα ηεξ δςήξ. Αοηό μαξ δείπκεη όηη ακ ηειηθά πηζηεύμομε ζημ Χνηζηό, ημ ακμηπηό μοαιό θαη ε ακμηπηή θανδηά απμηειμύκ ηε βάζε γηα κα με γίκεηαη ε πίζηε θιείζημμ ζημκ εαοηό μαξ, αιιά έκα δηανθέξ άκμηγμα ζημοξ άιιμοξ. Αοηό θένκεη θαη ηεκ αιιειεγγύε θαη ηεκ αγάπε, πμο πνεηαδόμαζηε λεθάζανα ζημοξ πνόκμοξ μαξ, μπόηε θαη θαηκόμαζηε θαη είμαζηε πςνίξ ειεοζενία, από όιμοξ αοημύξ πμο δηαθοβενκμύκ ηε δςή μαξ, όπη όμςξ ηεκ θανδηά μαξ ακ εμείξ δε ζέιμομε κα κηθεζμύμε.

δςή μαξ, όπη όμςξ ηεκ θανδηά μαξ ακ εμείξ δε ζέιμομε κα κηθεζμύμε. 1

Γκςνημία με ημοξ Αγίμοξ ηεξ Εθθιεζίαξ μαξ : «Ο ΑΓΘΟ΢ ΧΑΡΑΚΑΛΠΟ΢»

Ο Άγημξ Χανάιαμπμξ μ Ιενμμάνηοξ θαη ζαομαημονγόξ, γεκκήζεθε ζηεκ Μαγκεζία ημ 90 μ.Χ. πενίπμο θαη μανηύνεζε ζηα πνόκηα ηςκ μεγάιςκ δηςγμώκ ηεξ Χνηζηηακμζύκεξ. Η ζογθεθνημέκε πόιε θαηά πάζα πηζακόηεηα ήηακε ζηε Θεζζαιία. Τα ενείπηά ηεξ ζώδμκηαη αθόμε, θμκηά ζημ πςνηό πμο ιέγεηε Μειηέξ. Είπε ημ εοηύπεμα κα γεκκεζεί από γμκείξ εοζεβείξ πνηζηηακμύξ πμο θναημύζακε ηεκ πίζηε ημοξ ζημ Χνηζηό με θίκδοκμ ηεξ δςήξ ημοξ ζημοξ δύζθμιμοξ, αιιά ενςηθμύξ εθείκμοξ πνόκμοξ ηςκ δηςγμώκ. Σηε Μαγκεζία έδεζε όιε ημο ηε δςή μ άγημξ Χανάιαμπμξ. Εθεί ζακ κέμξ, ήηακε θςηεηκό πανάδεηγμα ζοκεηήξ δςήξ. Ανγόηενα ε πίζηε ημοξ ζημ Χνηζηό έγηκε πημ θιμγενή θαη ε επηζομία ημο κα βμεζήζεη ημοξ Χνηζηηακμύξ θαη ημοξ Εηδςιμιάηνεξ, κα ζςζμύκε, πημ μεγάιμη. Δεκ μπμνμύζε κα εζοπάζεη, όηακ ζθεθηόηακε όηη οπάνπμοκ άκζνςπμη μαθνηά από ημ Χνηζηό, πμο δεκ λένμοκ πμημξ είκαη μ πνμμνηζμόξ ημοξ θαη γηαηί δμοκ εδώ ζηε γε. «Είκαη θνίμα, έιεγε, είκαη ηνμμενό, είκαη αδηακόεημ κα δμοκ μη άκζνςπμη ζηεκ πιάκε ηεξ εηδςιμιαηνίαξ θαη κα πάκε θαηόπηκ ζηεκ Ιόιαζε.» Αθηενώζεθε, ιμηπόκ, εηξ ηεκ οπενεζία ημο Χνηζημύ. Έγηκε ηενέαξ ημ 130 μ.Χ. Από ηεκ ζέζε ημο ηώνα αοηή, από ημ ζείμ αοηό αλίςμα ηεξ Ιενμζύκεξ, ακέιαβε ημκ μεγάιμ αγώκα, αθ΄εκόξ κα ακμίλεη ηα μάηηα ημο θόζμμο θαη κα δμοκ ημκ θίκδοκμ από ηεκ εηδςιμιαηνηθή πιάκε θαη αθ΄εηένμο κα αγηάδεη με ηα μοζηήνηα ημοξ πηζημύξ θαη κα ημοξ μδεγεί ζηεκ ηειεηόηεηα. Μπνμζηά ζε Χνηζηηακμύξ θαη εηδςιμιάηνεξ, άνπηζε ηα θιμγενά πνηζηηακηθά θενύγμαηά ημο. Η δςή ημο ήηακ μηα ζοκεπήξ οπενεζία αθμζίςζεξ ζημ Χνηζηό θαη αγάπεξ πνμξ ημκ πιεζίμκ. Όηακ ημ 198 μ Σέπηημημξ Σεβήνμξ ελαπέιοζε δηςγμό θαηά ηςκ Χνηζηηακώκ, μ έπανπμξ Λμοθηακόξ έθενε μπνμζηά ημο ημκ Χανάιαμπμ θαη ημκ απείιεζε όηη ζα ημκ βαζάκηδε πμιύ ζθιενά, γηα κα ανκεζεί ημκ Χνηζηό. Ο γένμκηαξ Ιενέαξ παμμγέιαζε θαη απάκηεζε : Εμείξ μη πνηζηηακμί, είμαζηε ελμηθεηςμέκμη με ημοξ αγώκεξ θαη ημοξ πμιέμμοξ, όπςξ μη γεκκαίμη ζηναηηώηεξ, δεκ επηζομμύμε ημκ ήζοπμ ζάκαημ ζημ θνεβάηη, αιιά ημκ δμλαζμέκμ ηεξ μάπεξ. ΢ε μέκα οπάνπμοκ ηα γεναηεηά, αιιά κα μάζεηε θαιά όηη ζημοξ δηθμύξ μαξ αγώκεξ ημ πάκ είκαη ε ροπή, ε απμθαζηζηηθόηεηα, ε αοηαπάνκεζε. Αοηά δεκ πέθημοκ με ηεκ ειηθία, αιιά μέκμοκ πάκημηε ακζενά θαη κέα. Αμθηβάιιεηξ, έπανπε; Δμθίμαζε. Καη ζα δεηξ όηη με ηεκ πάνε ημο θονίμο μμο Ιεζμύ Χνηζημύ ζα θμοναζημύκ όιμη μη αθμαίμη δήμημη ζμο, πςνίξ μ Ιενέαξ Χανάιαμπμξ κα δεηήζεη ηεκ επηείθεηα ζμο. Εθκεονηζμέκμξ από ηα ιόγηα αοηά μ έπανπμξ, δηαηάδεη θαη ημκ γδένκμοκ δςκηακό. Αοηόξ, όμςξ ακηί κα ζπανάδεη από ημκ πόκμ, δμλμιμγμύζε ημ Θεό γηα ηεκ ακημπή πμο ημο έδηκε. Τόηε πμιιμί δήμημη, πμο έβιεπακ αοηό ημ ζαύμα, πίζηερακ ζημ Χνηζηό. Φμβηζμέκμξ μ έπανπμξ ημκ άθεζε ειεύζενμ. Ανγόηενα μ ίδημξ μ Σεβήνμξ, με μπμνώκηαξ κα ηα βγάιεη πένα μαδί ημο, ημκ απμθεθάιηζε ζε ειηθία 113 εηώκ. Η Εθθιεζία μαξ ηημάεη ημκ Άγημ Χανάιαμπμ ζηηξ 10 Φεβνμοανίμο.

Χανάιαμπμ ζηηξ 10 Φεβνμοανίμο. (από ηεκ Έθε) «Σμ θανκαβάιη»

(από ηεκ Έθε)

«Σμ θανκαβάιη» (παηδηθό πμίεμα)

Ιαιώξ ημ θανκαβάιη με ημοξ ηνειμύξ πμνμύξ, πμο κηύκεη μαζθανάδεξ μεγάιμοξ θαη μηθνμύξ.

Ιαιώξ ημ πμο ζθμνπάεη θμνδέιεξ θμμθεηί. Είκαη γηα ηα παηδάθηα ε πημ ηνειή γημνηή.

"Χμνέρηε ηναγμοδήζηε" μαξ ιέεη ε γηαγηά,

"απ! πόζμ ζά 'ζεια θη΄εγώ κα μπόναγα παηδηά".

«Μμοξ ογηήξ εκ ζώμαηη ογηεί»……: «ΑΘΚΗΣΘ΢ΛΟ΢»

Αζιεηηζμόξ είκαη όιεξ μη μμνθέξ ηεξ ακηαγςκηζηηθήξ ζςμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ πμο, μέζς ηεξ πενηζηαζηαθήξ ή μνγακςμέκεξ ζομμεημπήξ, απμζθμπμύκ ζηεκ πνήζε, ηε δηαηήνεζε ή ηε βειηίςζε ηεξ ζςμαηηθήξ ηθακόηεηαξ θαη πανέπμοκ δηαζθέδαζε ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ. Εθαημκηάδεξ ζπμν οπάνπμοκ, από αοηά πμο απαηημύκ μόκμ δύμ ζομμεηέπμκηεξ, μέπνη αοηά πμο πνεηάδμκηαη ηεκ ζομμεημπή πμιιώκ αζιεηώκ, είηε ζε μμάδεξ ή αγςκίδμκηαη αημμηθά.

Πμο κα βνς πνόκμ γηα κα γομκαζηώ;

Τα άημμα, ζοπκά, ιέκε όηη δεκ βνίζθμοκ πνόκμ, γηα κα γομκαζημύκ. Αοηό ζομβαίκεη γηα δύμ ιόγμοξ. Ο έκαξ είκαη όηη μ δηαζέζημμξ ειεύζενμξ πνόκμξ οπάνπεη αιιά δύζθμια θακείξ ημκ εκημπίδεη, θαη θονίςξ δεκ μνίδεη ηηξ πνμηεναηόηεηέξ ημο. Ο άιιμξ είκαη όηη πμιιά άημμα δύζθμια μπμνμύκ κα ακηηιεθζμύκ εύθμια πόζεξ εκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ οπάνπμοκ. Με βάζε ηα ζηάκηαν ζήμενα, ηα άημμα πνέπεη κα βνμοκ από 3 έςξ 5 ώνεξ ηεκ εβδμμάδα γηα κα γομκάδμκηαη. Καη ακ μη 5 ώνεξ είκαη πμιιέξ, μη 3 ζίγμονα δεκ είκαη. Τμ ζέμα είκαη κα απμθαζίζμοκ θαη κα ηενανπήζμοκ ηηξ πνμηεναηόηεηέξ ημοξ. Πμο ζα βνεζμύκ αοηέξ μη 3 ώνεξ; Ακ αθαηνέζμομε ηηξ 8 ώνεξ ημο ύπκμο ζα δμύμε όηη πνμθακώξ θακέκαξ θαη θαμία δεκ ενγάδεηαη 16 ώνεξ ηεκ εμένα θαη 7 εμένεξ ηεκ εβδμμάδα. Άνα μη 3 ειεύζενεξ ώνεξ έζης θαη ημ Σαββαημθύνηαθμ θάπμο οπάνπμοκ. Γηα όιμοξ επίζεξ θάπμο πενηζζεύεη μ πνόκμξ ημο θαθέ, ηεξ ηειεόναζεξ, ηεξ άζθμπεξ βόιηαξ θιπ. Τμ ζέμα είκαη κα θαηακμήζμοκ ηα άημμα όηη ε άζθεζε δεκ θμονάδεη αιιά λεθμονάδεη, όηη ηα παιανώκεη πναγμαηηθά θαη όηη ηα θάκεη πημ παναγςγηθά ζηεκ ενγαζία ημοξ, είηε αοηή είκαη ζςμαηηθή είηε δηακμεηηθή θαη άνα αλίδεη κα βάδμοκ ηεκ άζθεζε ζε πνμηεναηόηεηα ζηε δςή ημοξ.

ζε πνμηεναηόηεηα ζηε δςή ημοξ. (από ηεκ Γαιήκε & ηεκ Μόπε )

(από ηεκ Γαιήκε & ηεκ Μόπε)

Πάμε…ζέαηνμ : «Ο μεγάιμξ πενίπαημξ ημο Πέηνμο» ηεξ Άιθεξ Ζέε

Ο μεγάιμξ πενίπαημξ ημο Πέηνμο ακαθένεηαη ζηα πνόκηα ηεξ Καημπήξ. Η θήνολε ημο πμιέμμο ζηεκ Ειιάδα ακαηνέπεη ηε δςή ημο εκκηάπνμκμο Πέηνμο, πμο βιέπεη ηα πάκηα κα αιιάδμοκ γύνς ημο από ηε μηα ζηηγμή ζηεκ άιιε, θαη πμο μαδί με ηεκ μηθμγέκεηά ημο πνμζπαζεί κα επηβηώζεη. Κάκμοκ ζοζζίηηα με ημοξ θίιμοξ ημο θαη πνμζπαζμύκ κα πάνμοκ ηνόθημα γηα κα μπμνέζμοκ κα δήζμοκ μη μηθμγέκεηέξ ημοξ. Ο αδενθόξ ηεξ μαμάξ, μ ζείμξ Άγγειμξ πανμοζηάδεηαη ζημκ ζηναηό. Η μαμά δεκ θάκεη πηα ηεξ θαζεμενηκέξ δμοιεηέξ ηεξ. Ο μπαμπάξ αθμύεη ζοκέπεηα ζημ ναδηόθςκμ ηα κέα θη μ Πέηνμξ θαη ε Ακηηγόκε είκαη ιοπεμέκμη. Μέζα ζηηξ κέεξ αοηέξ ζοκζήθεξ, μ Πέηνμξ ζα λεθηκήζεη έκα μεγάιμ πενίπαημ, γεμάημ πενηπέηεηεξ, ζοκαηζζήμαηα, εμπεηνίεξ θαη γκώζεηξ πμο ζα πιμοηίζμοκ ηεκ παηδηθή ημο ροπή θαη ζα ημκ θάκμοκ κα αγαπήζεη «πάκς από όιεξ ηηξ άιιεξ αγάπεξ» ηεκ παηνίδα ημο. Η απειεοζένςζή ηεξ από ημοξ Γενμακμύξ ζα ημκ βνεη κα παίδεη ζημοξ δνόμμοξ, «άκηναξ πηα, δεθαηνηώκ πνμκώκ» ! Τεκ πμιύ όμμνθε αοηή πανάζηαζε ζαξ πνμηείκμομε κα παναθμιμοζήζεηε από θμκηά ζηεκ παηδηθή ζθεκή ημο Εζκηθμύ Θεάηνμο …!

ζθεκή ημο Εζκηθμύ Θεάηνμο …! (από ηεκ Ιαηενίκα & ηεκ Εηνήκε) 3
ζθεκή ημο Εζκηθμύ Θεάηνμο …! (από ηεκ Ιαηενίκα & ηεκ Εηνήκε) 3

(από ηεκ Ιαηενίκα & ηεκ Εηνήκε)

ΩΡΑ ΓΘΑ ΠΑΘΧΜΘΔΘ !!!!

ΩΡΑ ΓΘΑ ΠΑΘΧΜΘΔΘ !!!! Αγγιηθό ΢ηαονόιελμ (από ημκ Μίθμ) 1. Ιίηνηκμ

Αγγιηθό ΢ηαονόιελμ (από ημκ Μίθμ)

1. Ιίηνηκμ εζπενηδμεηδέξ, ληκό ζηε γεύζε. Σμ βάδμομε θονίςξ ζηηξ ζαιάηεξ. 2. Σμ πνάζηκμ ιεμόκη ζηα αγγιηθά. 3. Φνμύημ θαιμθαηνηκό. (…όπη θανπμύδη…)

4. «ααπ, με πμκάεη μ ι

ξ μμο»

5. «πμνημθαιάδα από π

η ;;;»

6. ε θμθα-θμια ζηα αγγιηθά.

(από ηεκ Θςάκκα)

6 1 2 5 3 4
6
1
2
5
3
4
από π η ;;;» 6. ε θμθα - θμια ζηα αγγιηθά . (από ηεκ Θςάκκα) 6