„A treia piatrã cãtre soare”

Scenariu

Octavian Brânzei dupã povestirea „Plutonia” de Cristian Tudor Popescu

2 Detalii din picturi de Michelangelo. Apoi ia valiza ºi o pune pe masã. Lasã lucrurile pe podea. Iarnã. Cu cât se apropie geamul se abureºte ºi îngheaþã complet. Are un rucsac în spinare. înlãnþuite cu cartoanele genericului. O deschide – e un patefon. Geamul unei ferestre. Apoi începe sã goleascã pe masã conþinutul valizei – ziare. stil paj.De ce nu ai aprins lumina?… Þi-am spus doar cã vreau sã fie lumina aprinsã atunci când mã întorc… e singurul lucru pe care þi l-am cerut vreodatã… Sã pot vedea de departe fereastra luminatã. În mijloc cineva a ºters geamul de florile de gheaþã ºi dincolo de el se vede pânã la orizont câmp alb. lent înapoi. cu ochii pierduþi în gol. Un om. . sã vãd o fereastrã luminatã.) Atât mai vreau ºi eu. Ninge. El o priveºte. Are pãrul blond tuns scurt. Pe întinderea albã se miºcã un punct. Fereastra alburie pãteazã întunericul. Dürer. În încãpere începe sã se audã „Mica serenadã” de Mozart – dirijor Karajan. (Ofteazã ºi se ridicã în picioare. (Aprinde o lampã de vânt. Pune un disc pe platan. reviste. EL (obosit): . Holbein cel Tânãr. Trans. Interior. Se apropie. Uºa se deschide ºi omul intrã. Bosch.) Cer chiar atât de mult? Femeia stã ghemuitã în fotoliu. Interior camerã în semiîntuneric. face doi paºi ºi se aºeazã pe un scaun. Se distinge vag. Înserare. Învârte manivela. Scoate din ea o cutie. Jan van Eyck. lângã uºã. discuri de patefon. la masã. într-o mânã o valizã. Deschidere din întunecare. în cealaltã mânã o canistrã iar dupã cât poartã un aparat de fotografiat.

Goleºte rucsacul: conserve. O sã încerc mâine la biblioteca publicã. îºi ascunde faþa în umãrul bãrbatului. în ordine. cu sticla în mânã.Am avut noroc – am gãsit ºi benzinã. chibrituri. aratã spre patefon. EL: .3 Femeia tresare. Dã jos aparatul foto de la gât. mã duc cu maºina. Îi pune revistele alãturi. o lunetã. se ridicã. Zâmbind. Brusc. alta de electrician. Lacrimi îi curg din ochi. . Le priveºte gânditor în timp ce desface sârma de pe dopul sticlei. Scoate dopul sticlei ºi umple paharele. EL: . Ea se întoarce cu douã pahare pentru ºampanie. Scoate din buzunarul hanoracului mai multe rolfilme foto ºi le aºeazã în faþa lui. cu o expresie halucinatã. un pistol. scoate din el rolfilmul ºi îl pune lângã celelalte.Sãrbãtorim?… Ea se ridicã ºi iese din camerã.Almanahuri n-am mai gãsit. vine pânã la masã ºi priveºte cu ochi mãriþi. patefonul. El se aºeazã la masã. o sticlã de ºampanie.Ei. O aºeazã uºurel pe un scaun. EL: . haide… Credeam cã o sã te bucuri. Acesta ofteazã indispus. EL: . haide. la masã. un microscop. o trusã de unelte de mecanic. dacã nu e furtunã. Mâine.

Pentru descoperirile tale. Dieric Bouts. frãmântându-se în somn. Hugo von der goes. alternând cu detalii din picturi de Jan Mandyn. Gerard David. cu ochii goi. mecanic. priveºte fix în tavan. Ea se aºeazã în fotoliu ºi începe sã citeascã o revistã. Ea doarme. o mângâie. nu?… Cine ºtie? EL (sceptic): .). Beau. Placa se terminã.4 EA (cu paharul în mânã): . noteazã ceva pe ea. El. cu ochii deschiºi. nemiºcat. Are un coºmar. Jean Bellegambe. o trage mai aproape. Jan Gosaert (zis Mabuse) ºi Haerten von Heemskerk. El ia pe rând câte o foaie de hârtie. înfãºoarã în hârtia respectivã fiecare rolfilm ºi le pune pe toate într-o cutie cu alte zeci de rolfilme împachetate în hârtie. Ciocnesc.P. Ea. Se agitã în somn. El stã într-un balansoar. o .Nu toastãm? EL (se încruntã): .Cum vrei. El. Ea. ºi priveºte în gol. Ea þipã. Sticla de ºampanie goalã. Cei doi în pat.Pentru ce? EA: .D. cu revista uitatã pe genunchi deschisã la o fotografie reprezentând o plajã plinã de lume în miez de varã. Noapte. pradã coºmarului (în succesiune de G. ºi P. priveºte în gol.

nude. unul masculin. priveºte în gol ºi. El. curios. Pun manechinele în mijlocul încãperii. ca un masaj. El. El se apropie de ºevalet ºi priveºte pictura de pe el. EL: . fãrã sã se trezeascã. sã-þi þinã companie cât lipsesc. Apoi aduce douã manechine. Ea are pãrul oxigenat – aproape alb – numai bucle ºi inele. Interior camerã. ºi acum – surpriza. De o parte ºi de alta cele douã manechine în þinutã de galã. În jur. picteazã. altul feminin. Reprezintã o femeie cu un copil în braþe. El ºi Ea mãnâncã în tãcere la lumina a douã lumânãri. sprijinite de perete ºi mobilã. aºezatã în faþa unui ºevalet. dar numai vara.Uite. Searã. . ea se liniºteºte. EL: . Încet. terminã de mâncat. Cele de deasupra reprezintã toate aceeaºi temã – o mamã cu un copil în diverse ipostaze. lent. Din când în când îl priveºte pe furiº. pe chipul lui se vede cum se face dimineaþã. Camera a început sã capete un vag aspect de depozit. Cei doi stau la masã faþã în faþã. cu mâinile sub cap. cu pãrul lung. Ea începe sã scoatã haine din sacul indicat. Masa e aranjatã ca pentru logodnã. tacticos.5 sãturã. Femeia. alte cartoane. într-o coafurã bogatã ºi extravagantã. în diverse peisaje. El intrã. Aduce pe rând mai mulþi saci de hârtie plini cu tot felul de lucruri. Este tot cu aparatul de gât. Ziuã. Ea îl ajutã. Se aude o maºinã apropiindu-se ºi oprind lângã uºã.Ei bine. negru. Am zis sã-i îmbraci tu cum îþi place. (Aratã spre unul din saci:) Aici ai haine. Este emoþionantã ºi pare nerãbdãtoare. rece.

Ofteazã. cãutând cu febrilitate ceva. Nu gãseºte.Unu. de sub o mobilã. se opreºte descumpãnitã. rãscolind tot mai nerãbdãtoare. Femeia sare de pe scaun ºi se repede într-un colþ. El se întunecã la faþã. Ciocnesc. El o urmãreºte atent.Generator pe motorinã… de la spital… EA: . EL: . apoi becurile electrice din tavan se aprind. uºor surprins ºi neºtiind la ce sã se aºtepte. scoate triumfãtoare un radio „Blaupunkt” model 1940. . Ea este mutã de uimire. În sfârºit. emoþie ºi încântare. lângã uºã. Beau.E minunat.Cum ai fãcut? EL: . doi. EA: . îl aºeazã pe o ladã ºi îl pune în prizã. EL (off): . Priveºte în jur ca ºi cum ar vedea camera pentru prima datã. încearcã în altã parte. Întuneric. Se aude cum se ridicã de la masã ºi umblã prin încãpere. El. Nu-i dã timp femeii sã se dezmeticeascã – vine ºi umple paharele. într-o mânã cu sticla de ºampanie ce gâlgâie ºi cu cealaltã mânã pe comutator. trei – ºi! Pocnetul unei sticle de ºampanie.Lasã-l. Camera are acum un bazar. scotocind.6 Suflã în lumânãri.

El îºi aprinde o þigarã. EL: .7 Ea nu-i dã atenþie. privind în gol. Plimbã rapid indicatorul pe toatã scala schimbând. El zâmbeºte trist. EA: . Ea se întoarce ºi priveºte aparatul. dupã ce mai trage un fum.ªtii cã îþi face rãu. EL (iritat): . . Se întoarce spre el. striveºte þigara aproape nefumatã în farfurie. EL (zâmbind): .Nu pricepi cã E STRICAT? Ea se opreºte. EL: . lungimile de undã. EL (obosit): . pradã unei nervozitãþi crescânde.Ce importanþã mai are?… Dar.Pentru Dumnezeu. lasã-l naibii… Ea nu-l aude.…ºi azi nu mai gãseºti lãmpi pentru aºa ceva! Ea. cu mâna pe butonul indicatorului.Nu vezi? Nici mãcar ochiul magic nu s-a aprins… El bea din pahar. e pe punctul de a face o crizã de nervi. la întâmplare.

bãieþeºte. Are pãrul roºu. Ea vine la masã ºi pune altã placã. Se aude femeia gemând în somn. Ziuã. Radioul.Chiar nu vrei sã-mi arãþi ºi mie? El o priveºte. Mâinile lui care o mângâie.8 EA (zâmbind timid): . El ia de pe uscãtor câteva fotografii. Noapte. În camerã. Cele douã manechine zâmbesc cu ochii goi. priveºte afarã fãrã sã vadã. Interior laborator foto. El priveºte în tavan – pe chipul lui se vede cum se face ziuã.D. Picasso. Ea se liniºteºte. Ucello. Þigara mai fumegã puþin apoi se stinge. Munch.Mulþumesc. Dali. Leonardo da Vinci. William Blake. Ea picteazã. Pe masã patefonul merge. le pune peste un teanc ºi iese cu el în mânã. El se uitã la ºampania din pahar fãrã sã vadã. Ea ofteazã ºi se întoarce la ºevalet. uitat deschis. ale femeii agitatã de coºmar alternând cu planuri detalii din picturi ºi graficã de Ensor. Doarme. Chirnoagã.P. EA: . Rembrandt. în faþa ferestrei. El intrã cu teancul de fotografii. G. ºi P. Ea. Este dupã-amiazã. Goya. El se aºeazã la masã ºi noteazã ceva pe spatele fiecãrei fotografii. priveºte în întuneric cu ochiul magic. tuns scurt. . Zeci de filme atârnã la uscat.

Fãrã sã se întoarcã): - Iubire?! De unde?… De unde atâta iubire?… Nu te-am iubit niciodatã. Dulapul e plin cu cutii metalice. …ªi lasã þigara! . Pune fotografiile într-o pungã de plastic. Ofteazã. calm. tremurând uºor. El priveºte obosit în jur.Nu-i adevãrat! La început m-ai iubit. Un moment de liniºte.) EA: . Ea lasã pensula ºi vine ºi i se aºeazã în braþe. când simte. El o cuprinde cu braþele ºi îºi sprijinã capul de pieptul ei. Se ridicã ºi merge la dulap. el se ridicã.Ce-ar fi sã avem un copil? El se crispeazã.9 El terminã. Camera e aproape sufocatã de cele mai diverse obiecte. o încleºtare mutã. rozând în dinþi coada pensulei. Îl mângâie pe pãr.Eºti nebunã… EA (zâmbind cu ochii înotând în lacrimi): . Placa se terminã. apoi în cutie. Ea se agaþã de el.Nu mã iubeºti… EL (ofteazã. EA: . Aºeazã cutia în dulap ºi încuie dulapul. îl priveºte atentã. Se aºeazã în fotoliu. Vrea sã se ridice din fotoliu. nervos. El se uitã spre fereastrã. El merge la fereastrã. cu disperare. Îl descuie. Nu poþi sã negi.De ce nu? EL (liniºtit. Te-am simþit ºi o femeie. (κi aprinde absent o þigarã. el se desprinde ºi-i face vânt în dulapul încuiat. nu se înºealã niciodatã. Priveºte tãcut pe geam la câmpul alb. Ea rãmâne lipitã cu spatele de dulap. EA: . Ea. obosit): . O ia pe ultima.

El stã aplecat deasupra ei. poate fi iubitã o asemenea fiinþã?! Hai. EL: . spune!? Pe obrajii ei curg lacrimi. înainte eram medic ºi ºtiu ce spun – îþi închipui cã e atât de simplu? Eºti un monument de egoism. Uitã-te. ia de pe raftul de jos o cutie ºi scote un teanc de fotografii.10 El priveºte surprins þigara. Se privesc. Priveºte! PRIVEªTE-TE! Vezi?… Aºa arãtai atunci.Þi-ai pierdut minþile.Uite. dar un copil… El stã o clipã încremenit. Crezi cã . ca ºi cum s-ar întreba cum a ajuns în mâna lui. Îi dã drumul pe podea ºi o striveºte sub talpã. în baia de radiaþii în care ne scãldãm suntem probabil mai sterili decât niºte pari din gard. ªi chiar sã nu fie aºa – deºi nu cred. Ridicã privirea de pe fotografii ºi se uitã la el cu ochii mãriþi.Tot erai tu curioasã sã vezi. EL: . când te-am gãsit. Se duce la dulap.Bine. apoi se îndreaptã. iar pe tine te cheamã Eva – pe mine nu mã cheamã Adam… De altfel. Dumnezeu ºtie de ce ºi cum. EA (încet): . Nu mai judeci deloc. O obligã sã se aºeze în fotoliu ºi îi bagã fotografiile pe rând sub ochi. descuie dulapul. Priveºte bine. o dã la o parte. Dacã noi am scãpat. Spune. EL: .

) Hai. Se aude cum el intrã în casã. din faþa casei. Apoi se apropie de oglindã.) Încearcã sã pricepi cã toþi au murit ºi cã noi suntem singuri. Iese. El iese din cadru. Pe zãpadã rãmân. ce va face când noi nu vom mai fi? EA (slab): . Stã o clipã. Liniºte. uitã-te. lent. mai ales. singurei… Toatã lumea e a noastrã. priveºte fotografiile din poalã. Urmele. urmele paºilor lui.Dacã întârzii sã laºi lumina aprinsã. Un bec puternic.Crezi? Crezi tu asta? Chiar crezi tu asta? Ar trebui sã mergi o datã împreunã cu mine. deasupra uºii. . Noapte.Poate… totuºi… mai sunt… EL (mirat): . clare. Vine spre casã. brãzdat de cicatrice ºi urme de arsuri. De sub perucã apare craniul fãrã fir de pãr. peruca. Vrei sã ºtii ce-i în oraº? (Îi aratã dulapul:) Uitã-te! (Se duce ºi îºi îmbracã hanoracul. (Se opreºte în faþa ferestrei ºi priveºte afarã. Se îndreaptã spre uºã. Ninge. asta-i tot? Dar te-ai gândit mãcar o clipã la el? Crezi cã îþi va fi recunoscãtor? Ce fel de copil va fi? ªi. Le strânge lent. privindu-se în oglindã. lumineazã zãpada neatinsã din faþa uºii. se ridicã ºi le pune pe masã. Bocancii lui cãlcând zãpada. Ninge. Se opreºte cu mâna pe clanþã. Exterior. EL (fãrã sã se întoarcã): . Femeia. Din întuneric apare el. Încet.11 se naºte ºi gata. ridicã mâna ºi îºi scoate încet de tot. rãmasã singurã.

nesfârºit. El. ea rãmâne întinsã peste el ºi adoarme din nou. ia fotografiile ºi le pune la întâmplare în cutii.D. Gino Severini. fãrã hanorac. prin somn. Robert Raushenberg („Memoria in aeternum”). pe chipul lui se vede cum se face dimineaþã ºi faþa lui exprimã o cumplitã suferinþã ºi deznãdejde – lacrimi tãcute i se preling pe obraji în timp ce ea. gesturile lui capãtã treptat duioºie. Ninge. Pe masã e un morman de fotografii ºi câteva cutii metalice. Travelling ºi panoramic lent. El se urcã în pat. Mâna iar îl ºterge. ea trece deasupra lui. o revistã pe a cãrei copertã e un ceas arãtând ora 12 fãrã 4 minute. Iar îngheaþã. Pune cutiile la loc în dulap. Sfârºit. descriptiv. apoi se liniºtesc. Geamul îngheaþã iar. Iar îngheaþã. Noapte. Pollock. Braque. cu capul pe umãrul lui. peste obiectivele învãlmãºite. Se aude femeia gemând în somn. liniºtitã. fereastra aburind a ziuã. Stinge lumina. Mâna iar îl ºterge. El o mângâie. Chagall. Dincolo de geam câmpul alb.12 În camerã. Fernand Legert. Joan Miro. Jose Clemente Orzoco. Iar îngheaþã. Hans Hoffman. delicat. . pictura de pe ºevalet ce reprezintã o mamã cu un copil în braþe. Serie rapidã de P. Închide dulapul fãrã sã-l mai încuie. O mânã de copil intrã în cadru ºi ºterge un rotocol de geam de florile de gheaþã. Ea. din picturi de Kandinski. – Supraimpresiune genericul de final. el priveºte în tavan. Rouault. se iubesc sub plapuma albã. Mâna iar îl ºterge. – Mâna iar îl ºterge. ca ºi cum ar cãuta ocrotire în faþa coºmarului. Se dezbracã vegheat doar de ochiul magic al radioului uitat deschis. cãldurã. Franz Kline. prin camera inundatã de lumina lãptoasã a dimineþii de iarnã. încet. zâmbeºte fericitã în somn. cele douã manechine. îi simte prezenþa ºi se cuibãreºte în el.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful