INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN PRASEKOLAH)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Berkuat kuasa mulai Januari 2007

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pengenalan Matlamat Program Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Prasekolah) Agihan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus • • Kursus Wajib Kursus Teras Pakej Kursus Elektif Kursus Tanpa Kredit

MUKA SURAT 2 2 2 3 4 6 8 10 11

11 14 25 28 31 37 39 40


• 11. 12. 14. 13.

Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Lampiran 3: Senarai Pakej Kursus Elektif 2 (Pilihan) Lampiran 4: Matrik Hasil Pembelajaran

1.

PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian selama empat tahun.

2.

MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme dalam bidang Pendidikan Prasekolah.

3.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Prasekolah) berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang:

i.

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Prasekolah. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang sains pendidikan rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang Pendidikan Prasekolah dalam pelbagai situasi sebenar. Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

ii.

iii.

iv. v.

vi.

4.

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Ulangkaji dan Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 3 minggu 20 minggu

SEMESTER 2
Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Ulangkaji dan Peperiksaan Jumlah

MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 3 minggu 20 minggu

Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, amali dan Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Komponen Amalan Professional yang terdiri daripada aspek pengalaman berasaskan sekolah (PBS), praktikum dan internship. pengiraan jam kredit adalah berdasarkan dua minggu aktiviti bersamaan dengan 1 kredit. Pengiraan jam kredit untuk aktiviti kokurikulum adalah diagihkan kepada 30 jam bersamaan 1 kredit. Pada dasarnya seseorang pelajar perlu mengikuti dengan jayanya sejumlah 130 kredit termasuk Amalan Profesional untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

5.

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan wajarannya. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian direka bentuk berasaskan konsep “generalist with specialisation”. Konsep ini digunakan untuk membolehkan seseorang pelajar dilatih sebagai guru am sekolah rendah serta sebagai seorang guru pengkhususan dalam satu mata pelajaran. Struktur dan pengagihan kredit yang memenuhi keperluan pengijazahan dalam program ini adalah seperti yang berikut: BIL. 1. KURSUS WAJIB KURSUS KREDIT 20 (15%)


2.

3.

9 kursus wajib (termasuk Kokurikulum dan Bina Insan Guru) KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Kursus Elektif 1 • Pakej Kursus Elektif 2 JUMLAH

86 (67%)

24 (18%)

130

Kursus Wajib Kursus Wajib memperkenalkan pengetahuan asas dan kemahiran generik selaras dengan keperluan pengijazahan dalam bidang perguruan. . Kursus Wajib yang ditawarkan termasuk Hubungan Etnik, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Literasi Bahasa, Numerical Literacy, Seni dalam Pendidikan, English Language Proficiency. Selain daripada memperkenalkan pengetahuan asas dan kemahiran generik, kursus wajib juga mendedahi pelajar kepada pelbagai kemahiran insaniah melalui Kokurikulum dan Bina Insan Guru. Semua Kursus Wajib diagihkan sejumlah 20 kredit (15%) kecuali Bina Insan Guru yang tidak diberikan kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major dan Amalan Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek seperti pengetahuan, nilai dan etika, serta kemahiran profesional. Dengan ini diharapkan kursus Pengajian Profesional ini dapat menyediakan pelajar untuk memainkan peranan sebagai pemimpin pengajaran

khususnya dalam kursus major elektif yang dipilih. Kursus Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit (21%).

Untuk tujuan pengkhususan, kursus major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi. Pengetahuan kandungan pedagogi didefinisikan sebagai pengetahuan dan kefahaman tentang sesuatu disiplin atau subjek. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit (34%). Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah atau institusi lapangan. Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, dan internship. Pengalaman berasaskan sekolah dijalankan selama 4 minggu (tanpa kredit), manakala praktikum dijalankan selama 24 minggu (12 kredit), dan internship dijalankan selama 4 minggu (2 kredit). Amalan Profesional diagihkan sejumlah 11 % daripada program ini. Pakej Kursus Elektif Dua Pakej Kursus Elektif ditawarkan. Pakej Kursus Elektif 1 dan Pakej Kursus Elektif 2 berfokuskan kepada aspek pengetahuan kandungan pedagogi yang berasaskan sukatan pelajaran KBSR. Tumpuan diberikan kepada pengaplikasian strategi pengajaran bagi pembelajaran serta pentaksiran yang berkesan dalam bilik darjah. . Pakej Kursus Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit (18%). Setiap Pakej Kursus Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Bagi majoriti pengkhusuan, Pakej Kursus Elektif 1 ialah Pendidikan Jasmani. Bagi pelajar yang mengambil pengkhususan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, Pakej Kursus Elektif 1 ialah Pendidikan Al-Quran manakala pelajar yang mengambil pengkhususan Pendidikan Jasmani Pakej Kursus Elektif 1 ialah Pendidikan Kesihatan. Pakej Kursus Elektif 2 ditawarkan untuk memperluaskan pengalaman serta memperkukuh kemahiran pelajar sebagai guru am.Kursus Elektif 2 dipilih daripada senarai seperti pada Lampiran 3. Kursus Tanpa Kredit Pengalaman berasaskan sekolah merupakan aktiviti wajib pada semester 1 hingga semester 4 yang tidak diagihkan kredit. Pengalaman berasaskan sekolah tidak diagihkan kredit kerana tugasan yang dijalankan merupakan sebahagian daripada pengisian kursus yang ditawarkan dalam semester berkenaan. Bina Insan Guru ialah aktiviti wajib dan semua pelajar perlu melaluinya dalam semester 1 hingga semester 6. Aktiviti Bina Insan Guru juga tidak dikreditkan. Konsep dan tugasan aktiviti Bina Insan Guru merupakan sebahagian pengisian aktiviti kokurikulum yang diagihkan kedit. Elektif khas akan ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar. English Language Enrichment ditawarkan untuk membolehkan pelajar meningkatkan dan

menambahbaikkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Elektif khas tidak diagihkan kredit. 6. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN PRASEKOLAH) Perincian kursus yang akan ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3117 WAJ3118 WAJ3119 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni Dalam Pendidikan Kokurikulum- Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum- Permainan Kokurikulum- Unit Beruniform I Kokurikulum- Unit Beruniform II Kokurikulum- Olahraga Kokurikulum- Persatuan Bina Insan Guru I Bina Insan Guru II Bina Insan Guru III Bina Insan Guru IV Bina Insan Guru V Bina Insan Guru VI KREDIT 2 (2+0) 2 (2+0) 1(1+0) 2 (0+2) 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *TK (45 j) *TK (10j) *TK (10j) *TK (35j) *TK (10j) *TK (10j) Jumlah 20 (15%)

KURSUS TERAS Kursus Pengajian Profesional KOD KURSUS EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia EDU 3102 Perkembangan Kanak-Kanak EDU 3103 Murid dan Alam Belajar EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 27 (21%)

Kursus Major KOD KURSUS PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan kanak-kanak PRA3104 Perkembangan Bahasa kanak-kanak PRA3105 Perkembangan Kognitif kanak-kanak PRA3106 Perkembangan Kreativiti kanak-kanak PRA3107 Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak PRA3108 Perkembangan kerohanian dan moral kanak-kanak PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas PRA3110 Pengurusan Prasekolah PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah PRA3113 Kajian Tindakan 1 (Kaedah Penyelidikan) PRA3114 Isu-isu Pendidik Prasekolah PRA3115 Kajian Tindakan ll (Pengumpulan data & Seminar) Jumlah Amalan Profesional KOD KURSUS PBS 3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I PBS 3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II PBS 3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah III PBS 3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV PRK 3101 Praktikum I PRK 3102 Praktikum II PRK 3103 Praktikum III INT 3101 Internship KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 (Pendidikan Jasmani) KOD KURSUS PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Jumlah Pakej Elektif 1 (Pendidikan Muzik Prasekolah) KOD KURSUS PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alat) Jumlah

KREDIT 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (1+2) 45 (35%)

KREDIT 0.5(1M) 0.5 (1M) 0.5 (1M) 0.5 (1M) 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) Jumlah 14 (11%)

KREDIT 3 (1+2) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 12 (9%) KREDIT 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 12 (9%)

Senarai kursus pakej elektif 2 (pilihan)seperti pada Lampiran 4 7. AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Aras 2 Aras 3 Semester 1 hingga 3 Semester 4 hingga 6 Semester 7 dan 8

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 EDU 3101 EDU 3102 PRA3101 PRA3102 WAJ 3108 WAJ 3114 PBS 3101 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru I Pengalaman Berasaskan Sekolah I KREDIT 2 (2+0) 2 (2+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 1(1+0) *TK *TK Jumlah 17

*TK – Tanpa Kredit Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 EDU3103 PRA 3103 PRA 3104 PJM3102 PBS 3102 WAJ3115 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Murid dan Alam Belajar Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan kanak-kanak Perkembangan Bahasa kanak-kanak Elektif 1: Pergerakan Asas Pengalaman Berasaskan Sekolah II Bina Insan Guru II Total KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3(2+1) TK(1M) TK(10j) 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 EDU 3104 PRA 3105 PRA 3106 PJM3106 PRM 3101 ELS3101 PBS 3103 WAJ3116 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Perkembangan Kognitif kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi Elektif 2: Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah English Language Enrichment I Pengalaman Berasaskan Sekolah III Bina Insan Guru III Total KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (2+1) 3(2+1) 3 (2+1) TK TK TK 18

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ 3107 WAJ3111 EDU3105 PRA3107 PRA3108 PJM 3110 PRM3102 ELS3102 PBS 3104 WAJ3117 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak Perkembangan kerohanian dan moral kanak-kanak Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah English Language Enrichment II Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Bina Insan Guru IV Total KREDIT 3 (2+1) 1(0+1) 3(2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3(2+1) TK TK TK 19

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 EDU3106 PRA 3109 PRA 3110 PJM3112 PRM3103 PRK 3101 WAJ3118 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Budaya dan Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Praktikum I Bina Insan Guru V KREDIT 1(0+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3 (23+10) 3(2+1) 2(4M) TK Total 18 8

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 PRA3111 PRA 3112 PRM 3104 PRK 3102 WAJ3119 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah KREDIT 1 (0+1) 3 (2+1) 3 (3+0)

Elektif 2: Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alat) 3(2+1) Praktikum II 4 (8M) Bina Insan Guru VI TK Total 14

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 PRA3113 PRK 3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Research Method (Kaedah Penyelidikan) Praktikum III Total KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6(12M) 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU 3109 PRA3114 PRA3115 INT 3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Isu-isu Pendidik Prasekolah Kajian Tindakan (Pengumpulan data & Seminar) Internship KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3(0+3) 2 (4M) Total 14

8.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir di kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran akan berfokuskan kepada konsep pembelajaran aktif supaya pelatih sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara “self-accessed”, “self-directed” dan “self-assessed”. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam LAMPIRAN 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.

9.

MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Ia sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks hasil pembelajaran program ini ditunjukkan dalam LAMPIRAN 4.

10.

SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ 3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu kontemporari, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari and nation development process. WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan.

WAJ 3104

Literasi Bahasa

2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa; Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran; Panduan dan Organisasi Kandungan Pemulihan Membaca dan Menulis; Strategi Pengajaran dan Pembelajaran; Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis; Jenis-jenis Aktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis; Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik, Seni Visual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan; Pemilihan, Pembinaan, dan Penggunaan

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Elektronik dan bukan elektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory, its relationship with teaching and learning, Reading and Writing Remedial Content Organisation, Teaching and Learning Strategy, Reading and Writing Remedial Basic Skills; Types of Reading and Writing Basic Skills Activities; Reading and Writing Remedial in Music, Visual Arts, and Physical Education and Health Science Lesson; and Selection, Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching and Learning Resources, and Teaching and Learning Activities. WAJ 3105 Numerical Literacy 2(2+0)

This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numeracy in these basic areas in mathematics. It is a crucial way in making sure that students are well- trained to guide and help pupils become properly numerate by the time they complete the primary education. The key elements in numeracy : use of real life experiences, concrete materials, questioning and discussion techniques are infused throughout the course in problem solving, calculation, measurement, spatial sense and, data analysis and interpretation. Kursus ini memberi bimbingan kepada pelajar untuk dapat menyampaikan konsep- konsep asas dalam matematik dengan berkesan supaya murid dapat membina satu kefahaman mantap yang amat berguna dalam kehidupan seharian. Pendekatan dan strategi yang dipilih mengambil kira pengalaman murid, dibantu dengan penggunaan bahan konkrit yang akan dikaitkan dengan contoh- contoh harian. Sebagai tambahan , kepentingan teknik menyoal dan perbincangan juga akan ditekankan dalam keseluruhan kursus melalui tajuk- tajuk problem solving, calculation, measurement, spatial sense and data analysis and interpretation. WAJ 3106 Hubungan Etnik 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Hasratn ya adalah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia dan hubungan jalin antara wilayah ASEAN. Adalah diharapakan pelajar dapat memahami dan menangani cabaran global dalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Kursus ini akan juga memperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. Its main aim is to bring about a specially-molded Malaysian society. It is hoped that students will have a good understanding of the concept and develop ideas to tackle global challenges in cultural and ethnic relationships at national and Asian levels. This course also introduces students about ethnic relations from Islamic perspective. WAJ 3107 Seni dalam Pendidikan 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the teaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination, expression, inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts in Education, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. WAJ 3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan GERKO sekolah rendah; penubuhan unit-unit GERKO; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti; pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. This course focuses on co-curriculum in primary school; setup of co-curriculum unit; filing system; organizing activities and competition; management of meeting and budget; official function; leadership; evaluation of activities. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia; pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan; mengenali, latihan dan taktik permainan; pengukuhan kemahiran dalam permainan; pengurusan padang/ gelanggang dan pasukan; pengelolaan pertandingan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level; introduction on equipment, court and rules and regulation of games; knowing, training and tactical of games; games enrichment; management of court/ field and team; organizing competition. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization; constitution of uniform unit; management and administration; discipline and spiritual; principles of first aid; marching; social activities

WAJ3111

Kokurikulum – Unit Beruniform II

1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; camping andcourses in uniform unit. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang; pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; track events; field event; management in measurement of track and field events; organizing competition; team management WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) pengurusan; sejarah; persatuan; kemahiran society; management; society; basic skills;

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of history; development and importance; classification of preparation, implementation and evaluation of project

KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) (Philosophy and Education in Malaysia) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern philosophy of education; historical development of the Malaysian education system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) EDU 3101

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the development of the child; basic principles of child development; different stages of development; the underpinning theories of child development; implications on teaching and learning; development of children with special needs.

EDU 3103

Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the child’s learning environment; various learning theories; implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning.

EDU 3104

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behaviour and Classroom Management)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management; models of discipline management; issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

EDU 3106

Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes.

KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR – PENDIDIKAN PRASEKOLAH)

PRA 3101

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak

3 (3+0)

Kursus ini meliputi, pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA 3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah 3 (2+1)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum, Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum, Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah, Pengelolaan Aktiviti Prasekolah, serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education, the National Preschool Curriculum, the affective factors in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques and techniques at presechools, the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. PRA 3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan kanak-kanak 3 (2+1)

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor, amalan kesihatan dan keselamatan, makanan dan amalan pemakanan, etika makan, kebersihan alam sekitar dalam membentuk gaya hidup sihat dan selamat serta pendidikan seksualiti This course discusses the concept of children’s physical development including motor development, health practice and safety, food and diets, eating ettiquette, the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education .

PRA3104

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak

3 (2+1)

Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah, penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah, serta aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah This course includes theory and the basics of children’s language learning, factors of language development, the methods in teaching and learning language at preschool, assessessment in childhood education, and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1)

Kursus ini juga meliputi teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak, konsep asas pengajaran dan pembelajaran komponen kognitif terutama sekali awal Matematik dan Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanakkanak prasekolah This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development, the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA 3106 Perkembangan Kreativiti kanak-kanak 3 (2+1)

Kursus ini meliputi teori-teori perkembangan kreativiti kanak-kanak, faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti This course covers the theories of children’s creativity, factors that encourages and hinders creativity, processes of creativity and teaching approaches, field of creativity in early childhood education and to assess creativity.

PRA 3107

Perkembangan Sosio-emosi kanak-kanak

3 (3+0)

Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children, the management and activities, development of sosial skills and prosocial behaviors, understanding and managing children’s emotions, to develop confidence to face challenges in everyday life, and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools.

PRA3108

Perkembangan Kerohanian dan Moral kanak-kanak

3 (3+0)

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of spititual and moral through the Islamic perspective and other religions, theories on moral development, identification of Islamic Education and Moral curriculum, management of curriculum, and spiritual and moral development activities as well its learning centre. Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA 3109 Kanak-kanak Prasekolah Bekerperluan Khas 3 (2+1)

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Tajuk ini juga membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya serta apakah strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini juga turut menjelaskan tentang perbezaan individu dan kaedah serta teknik mengajar yang digunakan oleh guru. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. Beside that it will also discuss the reason due to the disability and the classification of special needs children. This course will helps the teachers facing the special need children inconjunction of technique and strategies during process of teaching and learning. PRA 3110 Perancangan Prasekolah 3 (2+1)

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Pelajar juga didedahkan dengan mereka cipta pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruangruang dalam serta luar bangunan prasekolah This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools

PRA3111

Pentaksiran dan Pengesanan kanak-kanak Prasekolah

3 (2+1)

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. Proses pelaksanaan dan etika pentaksiran juga dibincangkan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools

PRA3112

Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah

3 (3+0)

Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya, tingkah laku dan disiplin kanak-kanak, peningatan kecemerlangan kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan serta peningkatan profesionalisme guru. This course covers the theories and perspecttive, aims, values and customs, behaviors and children’s dicipline, improving family excellence, family relationship,community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. PRA 3113 Kaedah Penyelidikan (Pengenalan dan Perancangan) 3 (3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PRA 3114 Isu Pendidik Prasekolah 3 (3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. Tajuk ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan

This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management , efficient relationship, management of health, safety and diet. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. PRA3115 Kajian Tindakan (Pengumpulan data & Seminar) 3 (3+0)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah, mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course involves the skills in the implementation of action research in schools, organizations of action research seminars, the presentation of the research findings in a seminar, and also the documentation and publication of a research paper. KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PBS 3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I TK(1 M)

Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and experience through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community, about pupil’s behaviour, school and classroom management, school facilities and the implementation of the school curriculum. PBS 3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II TK(1 M)

Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community.

PBS 3103

Pengalaman Berasaskan Sekolah III

TK(1 M)

Pengalaman Berasaskan Sekolah 3 bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti, penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience 3 aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community. PBS 3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV TK (1 M)

Pengalaman Berasaskan Sekolah 4 bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience 4 aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I 4(8 M)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation.

Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II 4(8 M)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum 2 adalah kesinambungan Praktikum 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum 1 which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III 4(8 M)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum 3 adalah kesinambungan Praktikum 2 yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum 3 is a continuity of Practicum 2 which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation.

INT 3101

Internship

2(4M)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang

telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers KURSUS ELEKTIF 1 (PENDIDIKANJASMANI) PJK 3102 Pergerakan Asas 3(1+2)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka. Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran dan peredaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistem penghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. Chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood. Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratory system. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan

Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM 3112

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

3(1+2)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam sukan; nilai dan etika dalam sukan. This course focuses on the management and administration of physical education and sport; administration of national and international sport agency; managing physical education and sport; managing tradisional games; sports development programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in sport. KURSUS ELEKTIF 2 (MUZIK PRASEKOLAH) PRM 3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah 3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan melalui aktiviti apresiasi dalam nyanyian, muzik pergerakan, permainan alat, membaca muzik dan apresiasi lagu. Teknik, pendekatan dan bahan bantu mengajar dilaksanakankan dalam Integrasi muzik dalam P & P . Bahan pengujian dan penilaian diperlukan untuk keberkesanan strategi pengajaran dan pembelajaran pelajar. Penilaian prestasi pelajar dilaksanakan secara berterusan: formatif dan sumatif. This course exposes students with knowledge and skills in variety of teaching and learning and strategies in musical appreciation . The technics approach and teaching and learning materials are carried out with the intergration of music and teaching and learning. Assessment is needed to access the effectiveness of the students teaching and learning. Formative and summative students assessment are done continuously.

PRM 3102

Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah

3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan dan diintegrasikan melalui pelbagai aktiviti apresiasi yang melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih kreatif. This course is to expose the students with knowledge in varieties of teaching and learning suitable for everyday tittle in musicals movements. The teaching and learning strategies are applied and intergrated in various appreciation involve mind and emotion.

PR M3103

Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah

3(2+1)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan didedahkan dengan membentuk satu kumpulan koir kanak-kanak dan boleh menyanyikan lagu-lagu patriotik serta lagulagu tradisional. This course is designed to improve the interest and the ability in singing children songs. Students will be exposed to types of songs and music suitable for preschool trainees. Students are also introduced to manage a groups of children whom will be able to sing traditional and patriotic songs. PRM 3104 Apresiasi Muzik Prasekolah ( Permainan alat) 3(1+2)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi dan penubuhan muzik mini orkestra prasekolah dan permainan alat muzik tradisional This course will expose the students with knowledge on musical instruments. Students will be exposed to the setting up of a percussion, keyboard and a traditional musical group as well.

KURSUS TANPA KREDIT WAJ 3114 Bina Insan Guru I TK(45j)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi pendedahan awal kepadapelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul dan ia mencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru. Enam domain tersebut ialah kerohanian dan akhlak keguruan; berilmu, beramal dan berbakti; berakauntabiliti dan amanah; berdaya tahan yang tinggi; berjiwa merdeka dan perkasa serta kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Bina Insan Guru melalui program perkhemahan ini menjurus kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar sebagai usaha memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, daya tahan, nilai dan akhlak keguruan. Di samping itu, Bina Insan Guru ini juga melibatkan pelajar dengan aktiviti ceramah, bengkel, atau seminar yang menyediakan mereka dengan input yang selaras dengan objektif program perkhemahan I yang telah diikuti. This course is a camping programme for four days and three nights. The aim of this camping programme is to give an early exposure of the ideal characteristics and qualities of teachers which incorporate the six domains of the BIG curiculum namely; spiritual and teachers-value; knowledgeable and good deeds, accountability and thrustworthy; high level of endurance; sense of freedom and might; creative and innovative. Implementation of BIG through camping programme emphasized on learning outside the classroom which is in the context of nature and real situation in an effort to inculcate knowledge, skills, intelectual force, endurance, values and teaching ettiquette. Beside that, in BIG 1, students will also be involved in talks, workshop, seminar with inputs that are in line with the objectives of the camping programme.

WAJ3115

Bina Insan Guru II

TK(10 j)

Kursus ini, mencakupi aktiviti ceramah, bengkel, seminar dan khidmat kemasyarakatan. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang, hubungan guru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta guru dan akauntabiliti profesionalisma. Kursus ini juga betujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course covers the activities of talks, workshops, seminar and social services. Through this course students will be exposed to the holistic understanding of a well balanced teacher, relationship between teacher or school and the community towards enhancing the quality of education as well as teachers and professionalism accountability. This course also aims to create awareness on the importance of communal services.

WAJ3116

Bina Insan Guru III

TK(10j)

Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan aktiviti kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Aspek berkaitan yang diterapkan ialah pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course deals with the developing of training skills and communal avtivities. Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Social ettiquette and protocol are emphasised. Related aspects stressed are public speaking, courteous language usage, effective listening, table manners, conducting official functions and dress code. This course also aims to create awareness on the importance of communal services. WAJ3117 Bina Insan Guru IV TK(37 j)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama tiga hari dua malam berfokus kepada aktiviti kemasyarakatan .Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian semua aktiviti. Melalui kursus ini, pelajar diuji keupayaan daya tahan mereka di dalam aspek fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial semasa melaksanakan semua aktiviti. Di samping itu, kursus ini ingin memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan melalui penglibatan langsung dalam aktiviti. This course is a camping programme for three days and two nights with the focus on social activities. The aim of this programme is to expose students in applying high level thinking skills in palnning and implementation of all the activities. The students would be tested on their endurance ability in the aspects of physical, mental, emotion spiritual and social throughout the activities. Besides that, the course also aim to create awareness among the students on the importance of social services through direct involvement in the activities. WAJ3118 Bina Insan Guru V TK(9 j)

Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah pengurusan pendidikan. Aspek berkaitan yang diterapkan ialah guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah lawatan ke sekolah cemerlang, sekolah harapan atau sekolah inovasi. Perkara yang diterapkan ialah ciri-ciri kepimpinan, pengurusan, iklim sekolah atau budaya sekolah dan infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum.

This course deals with the developing of training skills and benchmarking visit. Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Managing education is emphasized. Related aspects stressed are teachers and law, mandate, Act 550 (1996), circular profesionalism, circular services, function of state education department and its various sectors, as well as the function and the role of the district education departments and its various sectors. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. Related aspects stressed are visit to exellance schools, schools with bright hopes or innovative schools. Topics to be covered are leadership characteristics, management, school’s environment, culture and infrastructures as well as curriculum infrastructure. WAJ3119 Bina Insan Guru VI TK(9 j)

Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah guru inovatif melalui ciri-ciri guru yang inovasi dan refleksi BIG dari semester 1 hingga 6 dari sudut mentadbir ujian post Inventori Self Direct Search dan inventori konflik, interpritasi dapatan ujian dan refleksi BIG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan ‘benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah interaksi profesional dengan guru cemerlang melalui inovasi pedagogi guru cemerlang, amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisma dan komitmen guru cemerlang. This course deals with the developing skills and benchmarking visits. Students areexposed to planning and conducting workshops as well as attending them. Innovative teachers is emphasized through chararacteristics of innovative teachers and reflection of BIG from semester 1 to 6 through post inventory Self Direct Search test, inventory conflict, interpretation of testing and reflection of BIG. This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking. Related aspects stressed is proffessional interaction with excellent teachers through innovative pedagogy, practices of teaching and learning characteristics of professionalisme and commitement. ELS3101 English Language Enrichment I TK

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and Cohesive devices in spoken and written language. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form, function and meaning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris.

ELS3102

English Language Enrichment II

TK

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.

LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi; 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; 1.4 menjelaskan jenis- jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran; 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

Hasil Pembelajaran 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik; 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri; 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

Hasil Pembelajaran 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan. Menghasilkan pelajar yang berupaya 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal, sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan; 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna; 4.2 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna; 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran; 3.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.

Hasil Pembelajaran 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghasilkan pelajar yang berupaya: 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif; 4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan; 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan; 4.4 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan; 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.

Hasil Pembelajaran 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut, iaitu untuk: 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan; 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas; 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama; 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan; 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.

6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian; 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik; 6.3 Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara; 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan; 6.5 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel, tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis, projek, persembahan, poster, jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Ia juga termasuk peperiksaan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan, dan peperiksaan.

Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik

Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga, amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan.

Kemahiran kebolehpindahan

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar, perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar, pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.

Etika Profesional

Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

Penghayatan dan amalan nilai

Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni, memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

LAMPIRAN 3 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN SENARAI KURSUS PAKEJ ELEKTIF 2 BIL. PAKEJ ELEKTIF 2 1. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KURSUS PSU3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSU3102 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dan Pentaksiran dalam Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSU3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSU3104 Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran da Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Management of the Science Laboratory And Resources SCE3112 Evaluation in Science Teaching MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling

2.

Pendidikan Moral

3.

Science Elective

4.

Mathematics Elective

5.

Pendidikan Seni Visual Elektif

6.

Pendidikan Muzik Elektif

MZU3101 Kecekapan Kibod I MZP3108P Piano I MZP3108G Gitar I MXP3108V Vokal I BME3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BME3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BME3103 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah BME3104 Pengajian Kemahiran Bahasa RBT3116 Pengenalan Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3117 Reka Bentuk dan Teknologi Dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3119 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

7.

Bahasa Melayu Elektif

8.

Kemahiran Hidup Elektif

BIL. PAKEJ ELEKTIF 2 9. Persuratan dan Kesenian Melayu

KURSUS PKE3101 Kritikan Sastera PKE3102 Penulisan Kreatif PKE3103 Teater Dalam Pendidikan PKE3104 Teater Kanak-Kanak PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran serta Penilaian Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran PKE3101 Pendidikan Kekeluargaan PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 English for the Language Teachers ELE3103 Principles of English Language Teaching ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners

10.

Pendidikan Islam

11.

Bahasa Arab

12.

Pendidikan AlQuran

13.

Pendidikan Kesihatan

14.

Muzik Prasekolah

15.

English Language

LAMPIRAN 4

MATRIK

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak

4

Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak 1989 • • • • Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan

6

• 6

Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Rujukan Tambahan

Berk, L. E. (2002). Child Development (6th Ed.).MA: Allyn & Bacon. Chesla, E. & Malic, J. (2002). Early Childhood Education Teacher. NY: Thomson Delmar Learning. Gordon, A.M., & Williams, K.B (2004). Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. (6 th ed). N.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. MDC Publishers Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. 2. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. 3. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. 4. Mengamalkan kemahiran-kemahiran, pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum, Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum, Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah, Pengelolaan Aktiviti Prasekolah, serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education, the National Preschool Curriculum, the affective factors in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques and techniques at presechools, the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

Sinopsis

Tajuk 1.

Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan

Jam

3 - Konsep Kurikulum - Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum - Model Pembangunan Kurikulum

2.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan - Konsep Kurikulum Kebangsaan - Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan - Rukun Negara • Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Keperluan Individu - Masyarakat - Trend global Model Konseptual Pendidikan Prasekolah - Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum 3

• 3

Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat

3

4.

Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

3

Pendekatan Belajar Melalui Bermain - Konsep belajar melalui bermain - Teori - Jenis - Ciri-ciri - Kepentingan belajar melalui bermain - Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema - Konsep pendekatan bertema - Pemilihan tema - Kepentingan pendekatan bertema - Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema Pendekatan Bersepadu - Konsep Pendekatan Bersepadu - Aspek yang disepadukan - Kepentingan pendekatan bersepadu

- Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran. - Konsep Pendekatan TMK - Kepentingan pendekatan TMK - Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK - Pemilihan perisian - Penggunaan alat multimedia - Pengenalan internet

5.

Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek • Konsep Pendekatan Projek • Kepentingan pendekatan Projek. • Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan

6

6

Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia

5

7

Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah. Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah

4

• •

Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum - Tunjuk cara - Penerangan - Menggalak - Memuji - Maklum balas - Mendengar - Modelling - Penyoalan - Membaca - Mengingat semula - Menyanyi - Mencadang - Memberi tahu - Memberi arahan - Berasaskan tugasan (task-based activities) - Pemudahcaraan

8.

Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH Amali

3

30 5

1.

Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain - Pemilihan aktiviti - Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema - Pemilihan tema - Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu - Pemilihan aktiviti - Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK - Pemilihan perisian

-

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK

2.

Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek - Pemilihan aktiviti - Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal - Pemilihan aktiviti - Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal 5 • Pendekatan Unit - Pemilihan aktivit - Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru - Pemilihan aktiviti - Perancangan dan pelaksanaan

3.

Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah. Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknikteknik Pengajaran Umum. 4

4.

Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar • Semester/ Tahun • Mingguan • Harian • RPH ( slot pengajaran ) - Kelas - Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran - Topik - Bidang - Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran

8

5

Strategi dan pendekatan Hasil pembelajaran Aktiviti kumpulan/individu Bahan dan peralatan

Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3

6

Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep - Bahan tersedia dan sumber alam - Bahan manipulatif dan konstruktif - Sumber komuniti • Jenis bahan • Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN •

5

30 60

Pentaksiran Rujukan Asas

1. KERJA KURSUS 3. PEPERIKSAAN

(60%) (40%)

Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Rahman (2005). Tadika Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS. Puckett, M. B. & Diffily, D. (2004). Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession, 2nd. Ed. NY: Thomson Delmar Learning. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. PPK

Rujukan Tambahan

Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon. Eliasom, C.F.& Jenkins, L.T. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Toronto: Merill Pub. Morrison, G.S. (1995). Early childhood education today. Prentice Hall.Inc. Rohaty Mohd. Majzub & abu Bakar Nordin, (1989). Pendidikan prasekolah, Petaling Jaya: Fajar Bakti. Seefeldt, C. & Barbour, N. (1990) Early childhood education; An Introduction, Colombus: Merill Publishing.

Nama Kursus

Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical, Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan
dengan perkembangan fizikal, kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah

2. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif
penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal, kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah

3. merancang,

mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal, kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal, kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah

4. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta

Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus, perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah, Persekitaran alam sekitar, penyakit kanak-kanak dan pencegahan, penjagaan kesihatan kanak-kanak, keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development, health practice and safety, food and diets, eating ettiquette, the cleanliness of the

environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal - Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal - Konsep perkembangan motor: - kasar - halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak- kanak seperti - Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell, Robert Havighurst - Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: - Perkembangan otot halus; - Kordinasi mata-tangan; - Kebolehan memegang alat tulis; - Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes); - Persepsi abjad/nombor - Orientasi kepada simbol yang tercetak - Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis - Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng , pergerakan corak terkawal ,garisan terkawal ,bentuk terkawal , bentuk bermakna, bentuk simbolik dan lukisan bermakna. - Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan - Kelas-kelas makanan - Makanan seimbang - Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat - Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan - Menu yang sesuai untuk kanak-kanak - Kebersihan penyediaan - Menghidang Jam

4

4

• •

- Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar 3 - Amalan kebersihan prasekolah - Menjaga kebersihan bilik darjah - Menceriakan bilik darjah, tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: - Selsema - Demam panas - Penyakit kulit - Penyakit mata - Penyakit kuku dan mulut - Cirit birit - Denggi - Malaria - Taun - Beguk - Meningitis - Campak - Rubella • 6 Pencegahan dan rawatan 3

6

Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan - Kepentingan kesihatan - Kesihatan fizikal dan kebersihan diri - Kepentingan kecerdasan fizikal - Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: - Imunisasi kanak-kanak - Pengawalan penyakit - Penjagaan gigi kanak-kanak - Peranan ibu bapa - Peranan guru - Peranan kanak-kanak - Peranan pusat kesihatan

Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak - Kutu rambut - Cacing - Kerosakan gigi

7

Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah - Kawasan - Peralatan - Bangunan dan kemudahan - Pagar Kawasan prasekolah - Susun atur perabut luar dan dalaman - Pagar dan pintu prasekolah - Peredaran udara Peralatan prasekolah - Susun atur bahan-bahan pembelajaran - Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai - Tempat menyimpan alat. Bangunan dan kemudahan - Jenis-jenis bangunan yang sesuai - Pengaliran udara - Cahaya yang memancar - Tahan karat - Sistem pengaliran air di tandas.

4

8

Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti - Konsep - Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti - Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia - Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri - Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. - Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat - Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga - Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual - Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 4

Amali 1. Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: - Perkembangan otot halus; - Kordinasi mata-tangan; - Kebolehan memegang alat tulis; - Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes); - Persepsi abjad/nombor - Orientasi kepada simbol yang tercetak - Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis - Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng , pergerakan corak terkawal ,garisan terkawal ,bentuk terkawal , bentuk bermakna, bentuk simbolik dan lukisan bermakna. - Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal, permaianan lasak, permainan luar. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan, berlari, melompat, bergalop, skiping, memanjat, melempar, menyepak mengelecek, berguling, menangkap bola, meregang ,berpusing, berbuai. • Kemahiran motor-persepsi: - kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says); - kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut rentak, ritma); - kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal, permainan lasak dan permainan luar. • Merancang aktiviti: - sebelum : Memperkenalkan aktiviti - semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. Motor persepsi - selepas: Membincang, membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah, puzzle, 8

6

dll) Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori

3.

Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: - Menu yang sesuai untuk kanak-kanak - Kebersihan penyediaan - Menghidang - Adab makan

4

4.

Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar - Amalan kebersihan prasekolah - Menjaga kebersihan bilik darjah - Menceriakan bilik darjah, tempat awam termasuk - Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas

4

5.

Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah. • Keselamatan di prasekolah - Kawasan - Peralatan - Bangunan dan kemudahan - Pagar • Kawasan prasekolah - Susun atur perabut luar dan dalaman - Pagar dan pintu prasekolah - Peredaran udara Peralatan prasekolah - Susun atur bahan-bahan pembelajaran - Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai - Tempat menyimpan alat. Bangunan dan kemudahan - Jenis-jenis bangunan yang sesuai 2 6

6.

Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti - Konsep - Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti

- Kepentingan • Pengetahuan Fisiologi manusia - Mengenali bahagian tubuh badan

Penjagaan maruah diri - Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. - Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat - Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga - Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual - Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60

Pentaksiran : Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Doherty, J. & Bailey, R. (2002). Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years. PA: Open University Press. Robertson, C. (2002). Safety, Nutrition and Healthy in Early Education (2nd. Ed.).NY: Thomson Delmar Learning

Rujukan Tambahan

David Whitebread, (2003) Teaching and learning in the early years. Routledge-Falmer- Taylor & Francis Group Pub. Marotz, L. et al (2000). Health, Safety and Nutrition for the Young Child. NY: Thomson Delmar Learning. Sluss, D. J. (2004). Supporting Play: Birth through Age Eight. NY: Thomson Delmar Learning. Wetton, P. (1997). Physical Education in the Early Years: Teaching. NY: Routledge

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. 2. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil.

4. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam
pendidikan prasekolah. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah, kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah, aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning, factors of language development, the methods in teaching and learning language at preschool, assessessment in childhood education, and also language activity in preschool education

TAJUK Teori

KANDUNGAN

JAM 6

1.

Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris - Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis - Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – - Kognitif (Cognition) : Piaget, - Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky, - Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan - Fonologi - Morfologi - Sintaksis - Semantik - Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa - Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur - Komuniti (ibu bapa, keluarga, jiran, rakan, guru) - Fizikal (alat pendengaran) - Kecerdasan mental - Persekitaran - Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca - Pembaca - Bahan bacaan - Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis - Fizikal (motor halus) - Persekitaran

2.

10

3.

Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama - Pengalaman bahasa melalui pendengaran - Pengalaman bahasa melalui pertuturan - Pengalaman melalui bacaan - Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach - Listening skills - Speaking skills - Reading skills - Writing skills 6

• • •

4.

Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah • Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah - Merancang Pengajaran - Kemahiran mendengar - Kemahiran bertutur - Kemahiran membaca - Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro

• •

Pengajaran Bahasa Inggeris - Planning to teach - Listening skills - Speaking skills - Reading skills - Writing skills • Micro and Macro Teaching • Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah - Konsep - Cara penafsiran dan penilaian - Instrumen penafsiran - Merekod - Tindakan susulan - pengayaan - pemulihan Jumlah Amali 1. Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat

8

30 10

prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama - Pengalaman bahasa melalui pendengaran - Pengalaman bahasa melalui pertuturan - Pengalaman melalui bacaan - Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach - Listening skills - Speaking skills - Reading skills - Writing skills

• • •

2.

Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah • Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah - Merancang Pengajaran - Kemahiran mendengar - Kemahiran bertutur - Kemahiran membaca - Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro

• •

Pengajaran Bahasa Inggeris - Planning to teach - Listening skills - Speaking skills - Reading skills - Writing skills • Micro and Macro Teaching • Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah

10

- Konsep - Cara penafsiran dan penilaian - Instrumen penafsiran - Merekod - Tindakan susulan - pengayaan - pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak - teater 10

- boneka - Bercerita - Story telling - Penggunaan Big Book - Puisi kanak-kanak - Rhymes - Lagu kanak-kanak Permainan bahasa JUMLAH Jumlah Keseluruhan 30 60

Pentaksiran : Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK. Machado, J. M. (2002). Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy, 7th ed. NY: Thomson Delmar Learning. Sowers, J. (2000). Language Arts in Early Education. NY: Thomson Delmar Learning. Brewer, J.A. (2001). Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. USA: Allyn & Bacon. Cohen,L.G. & Spenciner,L.J.(1994) Assessment of young children. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language, Third Edition Nelsen, M. R. & Nelsen-Parish, J. (2002). Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy, 3rd ed. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer, W. (2004). Growing Up With Literature, 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning Whitehead, M. R. (2002). Developing Language & Literature for Young Children. NY: Paul Chapman Educational Publishing

Rujukan Tambahan

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains.

Sinopsis

Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak, pembelajaran matematik di prasekolah, pembelajaran sains diprasekolah, perancangan program sains, merancang aktiviti, penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development, the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers

Tajuk 1.

Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif - Jean Piaget - Vygotsky

Jam

5

2.

Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: - Perkongsian/ keadilan (Equity) - Kurikulum (Curriculum) - Pengajaran (Teaching) - Pembelajaran (Learning) - Penaksiran (Assessment) - Teknologi (Technology) Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic, (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: - Penyelesaian masalah (Problem solving) - Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) - Komunikasi (Communication) - Hubungan/ hubung kait (Connections) - Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah • Pengertian Sains • Kepentingan pembelajaran Sains • Inkuiri dalam pembelajaran Sains • Kemahiran Proses Sains - memerhati - membanding dan membeza - mengelas - mengukur dan menggunakan nombor - membuat eksperimen - membuat ramalan - membuat inferens - berkomunikasi

5

3.

4

4.

5

5.

Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah - Merancang kandungan program Sains prasekolah - Menyediakan persekitaran yang selamat - Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat - Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains - Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang, membuat refleksi Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik, kimia, bumi dan alam semesta): - Fasa I: Perancangan - Fasa II: Pelaksanaan - Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. • Konsep Intergrasi Awal Sains. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali

2

6

3

6.

3

7.

3

30

1.

Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic, (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: - Penyelesaian masalah (Problem solving) - Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) - Komunikasi (Communication) - Hubungan/ hubung kait (Connections) - Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, KPM) - Padanan satu dengan satu - Pengelasan - Seriasi

5

2.

8

- Konsep nombor – mengetahui konsep nombor, membilang, mengenal simbol - Operasi nombor – operasi tambah, tolak - Pengukuran - Pemerhatian, Perbandingan dan diskriminasi - Ramalan - Konsep masa - Konsep ruang - Penyelesaian masalah 3. Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah, main pasir, main air • Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik

7

4.

. Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah - Merancang kandungan program Sains prasekolah - Menyediakan persekitaran yang selamat - Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat - Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains - Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik, kimia, bumi dan alam semesta): - Fasa I: Perancangan - Fasa II: Pelaksanaan - Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. Jumlah Jumlah Keseluruhan

5

5.

5

30 60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Rujukan Asas

Charleeworth, R. & Lind, K. K. (2002). Math & Science for Young Children. NY: Thomson Delmar Learning.

Karen K. Lind (2005). Exploring Science in Early childhood Education. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK Rujukan Tambahan Martin D. J. (2001). Constructing Early childhood Science. Ny: Tomson Delmar Learning. Praire, A. P. (2004). Inquiry into Math, Science & Technology for Teaching Young Chiildren. NY: Tomson Delmar Learning. Wellhousen, K. (2002). Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. NY: Thomson Delmar Learning

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran

Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. 3. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. 4. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah.

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti, aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan, sosiodrama, seni bonekadan sastera kanakkanak, faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course covers the theories of children’s creativity, factors that

encourages and hinders creativity, processes of creativity and teaching approaches, field of creativity in early childhood education and to assess creativity.

Tajuk 1

Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan

Jam

8

Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas - Persediaan - Inkubasi - Illuminasi - Verifikasi • Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak

• • •

Tahap umur Asas dan nilai seni visual Bahan dan peralatan

6

Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh, kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif

3

Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar, menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai

7

4

Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak - Permainan sosial - Permainan sosio dramatik

3

Peranan guru - Pemerhati dan pemudahcara - Merancang dan mengurus - Menyelia dan menilai Proses dan bahan - Amalan yang bersesuaian di kelas

5

Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 3

6

Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita - Cerita dan kanak-kanak - Teknik bercerita - Buku Besar

3

Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang

30 7

Menghasilkan Lukisan - Cetakan dan tekapan - Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh, kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 2. Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar, menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran - Teori Orff - Dalcroze - Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif - bertema - berdasarkan elemen-elemen muzik - lirik - melodi - rangkai lagu - bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 3. Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak - Permainan sosial - Permainan sosio dramatik Peranan guru - Pemerhati dan pemudahcara - Merancang dan mengurus - Menyelia dan menilai Proses dan bahan 5

6

- Amalan yang bersesuaian di kelas 4. Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 5. Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita - Cerita dan kanak-kanak - Teknik bercerita - Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

6

6

30 60

Isbell, R. T. & Raines, S. (2003). Creativitiy and the Arts with Young Children. NY: Thomson Delmar Learning Koster, J. B. (2001). Growing Artists: Teaching Art to Young Children, 2nd. Ed. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK

Rujukan Tambahan

Libby, W. M. L. (2002). Enriching the Curriculum with Art Experiences. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky, M. (2002). Creative Activcities for Young Children, 7th ed. NY; Thomson Delmar Learning Schirrmacher, R. (2002). Art and Creative Development for Young Children, 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak

4. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak
berlandaskan konsep penyayang. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan untuk menghadapi cabaran

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children, the management and activities, development of sosial skills and prosocial behaviors, understanding and managing children’s emotions, to develop confidence to face challenges in everyday life, and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools.

Tajuk

Kandungan

Jam

1.

Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget, Vygotsky)

4

2.

Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak • Interaksi rakan sebaya • Pembentukan hubungan persabahatan • Pengaruh jantina • Kesedaran ras dan budaya • Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6

3.

Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku

4

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( prososial

4.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif - ingin tahu - cepat belajar - proaktif Tingkah laku negatif - Pergantungan berlebihan - Kebimbangan - Disruptif - Destruktif - Pengunduran diri dll Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku - Assertive discipline - Model Glasser - Model Ginott - Model Dreikurs

4

5.

Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain, keperluan orang lain, perasaan orang lain, dll 4

Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan, berhemah semasa berkomunikasi, bertimbang rasa, bertolak ansur, bekerjasama, menghormati hak orang lain dll. 7

6.

Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi - Konsep emosi - Jenis-jenis emosi - Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak Kecerdasan emosi - Konsep IQ dan EQ - Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( - Aktiviti yang menarik - Bahan bantu mengajar

7.

Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran

4

8.

5

9.

Konsep penyayang • Amalan budaya penyayang • Peranan guru penyayang o Fasilitator o Instruktur o Penyediaan permainan o Pengurus o Pemerhati o Penilai o Perancang o Reflektif Jumlah Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50%

7

45

Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Gartrell, D.(2004). The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK

Rujukan Tambahan

Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon. Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden, eds. 1989. Effective programs for

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( students at-risk. Boston: Allyn & Bacon. Smilansky, S., & L. Shefatya. 1990. Facilitating play: A medium for promoting cognitive, socioemotional, and academic development in young children. Gaithersburg, MD: Psycho-social & Educational Publications.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil

Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut

Nama Kursus Pembelajaran

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Islam dan agama lain. 2. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 3. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum, pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral .

SINOPSIS

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions, theories on moral development, identification of Islamic Education and Moral curriculum, management of curriculum, and spiritual and moral development activities as well its learning centre. Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: - Islam - Kristian - Buddha - Hindu Akta Pendidikan 1996 - Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam - Keimanan - Kemanusiaan - Ketatanegaraan - Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui:

Jam 4

• •

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( - Ilmu - Kemahiran - Amali - Pembudayaan

2

Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah • • • • • Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak - Nas Al-Quran - Nas Al-Hadith - Pandangan Saidina Omar - Pandangan Imam Al-Ghazali

Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman - Konsep - Merancang aktiviti - Menyediakan bahan - Pelaksanaan aktiviti • • Ibadah: Rukun Islam Konsep Merancang aktiviti Menyediakan bahan Pelaksanaan aktiviti 8

Sirah: Sirah Rasulullah - Merancang aktiviti - Menyediakan bahan - Pelaksanaan aktiviti Akhlak: Konsep Merancang aktiviti Menyediakan bahan Pelaksanaan aktiviti

Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: - Konsep - Merancang aktiviti - Menyediakan bahan - Pelaksanaan aktiviti 2

3

Pengenalan kepada perkembangan moral

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • • Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: - Piaget, - Kohlberg

4

Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak •


• • • • • • • • • • • • • 5

Menggunakan cerita Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama, bertoleransi, hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT

8

Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral • Peralatan • Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran - Aktiviti Kelas - Aktiviti Kumpulan - Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, Kementerian Pelajaran Malaysia): - Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan - Menjaga kebersihan fizikal dan mental - Mengamalkan sifat rajin

10

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( - Menjaga kehormatan diri - Memupuk kasih sayang - Memupuk kejiranan - Mengamalkan sikap berdikari - Memupuk semangat keberanian - Memupuk sikap baik hati - Berlaku adil - Memupuk sikap berdisiplin - Memupuk sikap sabar

5.

Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga - Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga - Hormat dan taat kepada anggota keluarga - Bertanggungjawab terhadap keluarga

Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat - Hormat dan menghormati - Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi - Bertolak ansur dalam masyarakat

Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar - Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran - Menyayangi alam sekitar

8

Nilai berkaitan dengan diri dan negara - Hormat dan setia kepada raja, pemimpin dan negara - Patuh kepada peraturan dan undangundang - Cintakan Negara - Mengekalkan keamanan dan perpaduan

6

Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral • Pelaksanaan - pemerhatian - hasil kerja - amali - hafazan surah dan doa • Senarai semak

5

Nama Kursus

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Pelaporan

JUMLAH Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50%

45

Baptiste, N. E. R. (2004). Understanding Ethics in Early Care and Education. NJ: Prentice Hall. Budiman Radhi (1983). Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. Singapura : Pustaka Nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK

Rujukan Tambahan

Daly,M. C. & Daly, M. (2004).Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional, Social, Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. NY: Edwin Mellen Press Devries, R. & Zan, B. S. (1994). Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. NJ: Prentice Hall. Goodman, J. E. & Balamore, U. (2002). Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. NY: Allyn & Bacon. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Nucci, L. P. (2001). Education in the Moral Domain.NY: Cambridge University Press.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 2 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas;sebagai seorang guru.

3

4

Sinopsis

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Lanjutannya bab ini akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitaan dengan faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya serta apakah strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini juga turut menjelaskan tentang perbezaan individu dan kaedah serta teknik mengajar.yang digunakan oleh guru.. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. Beside that it will also discuss the reason due to the disability and the classification of special needs children. This course will helps the teachers facing the special need children inconjunction of technique and strategies during process of teaching and learning.

Tajuk Teori 1.

Kandungan

Jam 5

Pengenalan Pendidikan Khas

• • • • • • •


2.

Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu Pendidikan Khas- intervensi awal - Khidmat sokongan

Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas • Kanak-kanak berkeperluan khas  Kurang upaya pendengaran  Kurang upaya penglihatan  Kurang upaya pertuturan  Kurang upaya mental  Kurang upaya fizikal  Kurang upaya pembelajaran  Gangguan emosi dan tingkah laku  Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya • Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas  Autisma  Down Syndrome  Disleksia  Cerebral Palsy (spastik)  Pemulihan  Masalah Penglihatan  Masalah Pendengaran  Masalah Pertuturan  Masalah Kesihatan  Gangguan Emosi  Terencat Akal  Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Faktor penyebab kecacatan • Sebelum kelahiran • Semasa kelahiran • Selepas kelahiran • Implikasi kecacatan

8

3.

9

4.

3

5

Perbezaan individu • Ciri-ciri  Emosi  Fizikal

• •

 Kognitif  Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas  Bacaan  Tulisan  Awal nombor  Aktiviti bantu murid

5

Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas • Konsep • Jenis strategi • Jenis pendekatan  Induktif  deduktif  Eklektif  Tematik  Masteri  Koperatif  Kolaboratif  Instruktional  Projek

30

10

2.

Kaedah dan teknik mengajar • Kaedah dan teknik  Kumpulan  Individu  Tunjukcara  Simulasi  Bercerita  Bermain  Projek  Pengajaran berpasukan Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi - bentuk - kandungan - penggunaan • Komponen Perkembangan Fizikal

10

10

3.

Psikomotor deria

Komponen Perkembangan sosio-emosi - pembentukan sosialisasi - hubungan interpersonal dan intrapersonal - pembentukan emosi Komponen Perkembangan Kognitif - tahap kecerdasan Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60

• • •

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Friend, M. (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. Boston: Pearson Education, Inc. Gargiulo, R. (2003). Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan

Hallahan, D. & Kauffman (2003). Exception Children: Introduction to Special education. Boston: Allyn and Bacon. Heward, W. (2003). Exceptional Children: An Introduction to special Education. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. 2. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. 3. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah.

4. Menampilkan

ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak.

SINOPSIS

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools

Tajuk Teori 1.

Kandungan

Jam

Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja - Organisasi - Individu

4

5 2. Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak • Langkah-langkah perancangan - Menentukan matlamat dan objektif - Tinjauan kebolehbinaan - Infrastruktur kawasan , lokasi,keluasan, ruang, persekitaran - Bangunan - Kewangan - Organisasi pengurusan - Peraturan dan undang-undang - Jabatan Pelajaran Negeri - Bomba - Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber Kriteria penubuhan - Konsep

- Kemudahan asas - Keselamatan - Keselesaan - Keceriaan Kebersihan alam sekitar

Melakar Pelan Prasekolah - Pelan lantai • Bahagian dalam - Pusat / ruang pembelajaran - Ruang makan - Bilik sakit - Bilik pentadbiran - Tandas - Susun atur perabot - Stor - lain-lain aspek yang relevan Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan


-

3.

Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: - Ketibaan murid - Merancang waktu aktiviti - Kerja kumpulan - Aktiviti luar - Makan / minum pagi - Rehat - Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian - Informal & berterusan - Alat-alat penilaian spt. senarai semak dll. • Refleksi guru

5

4.

Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Perancangan perkhidmatan makanan

• • • • •

Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan

4

5.

Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan - Yuran masuk - Bantuan kerajaan - Bantuan swasta/ syarikat - Derma - pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan - Peralatan perabot - Bahan pembelajaran - Makanan - insuran • Merancang kewangan prasekolah - sebelum penubuhan - semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan - stok pembelian - stok bahan basah dan kering l Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat - Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak - Pengurusan kanak-kanak sakit - Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) - Latihan penggunaan tandas - Rehat dan tidur - Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak - Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah - Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) - Penderaan kanak-kanak - Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) - Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak.

5

6.

3

7. Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah. Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus Jumlah Amali 1. Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja - Organisasi - Individu 4 30 4

2.

Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan - Konsep - Kemudahan asas - Keselamatan - Keselesaan - Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam - Pusat / ruang pembelajaran - Ruang makan - Bilik sakit - Bilik pentadbiran - Tandas - Susun atur perabot - Stor - lain-lain aspek yang relevan 10


3.

Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan

Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: - Ketibaan murid - Merancang waktu aktiviti - Kerja kumpulan - Aktiviti luar - Makan / minum pagi - Rehat - Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian - Informal & berterusan - Alat-alat penilaian spt. senarai semak dll. 6

4.

Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan - Yuran masuk - Bantuan kerajaan - Bantuan swasta/ syarikat - Derma - pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan - Peralatan perabot - Bahan pembelajaran - Makanan - insuran • Merancang kewangan prasekolah - sebelum penubuhan - semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan - stok pembelian - stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan

5

5

5

30 60

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Rahman .(2005), Tadika Berkualiti, Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand, Verna (1997), Management of Child Development Centres, United States: Prentice Hall.Inc. Taylor, B.J. (1989). Early Childhood Program Management, Columbus : Merrill Pub.

Rujukan Tambahan

Click, P. (2000).Administration of for Young Children. NY: Delmar Thomson Learning Crowther, I. & Wellhousen, K. (2004). Creating Effective Learning Environments. NY : Thomson Delmar Learning Henninger, M.L. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction, Second ed. WA :Western Washington University.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran

Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and evaluation of children performance) PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. Menjelaskan konsep, objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. 2. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah.

SINOPSIS

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak serta boleh membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak dan dapat melaksanakan perekodan, penyimpanan, penganalisisan, pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the

spaces inside and outside the preschools.

TAJUK 1.

KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment); • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak • Mengenal pasti kanak-kanak • Menentukan kaedah pentaksrian • Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan • Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar, video, audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan, dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital, kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD, disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat • Membuat analisis • Membuat ulasan • Membuat inferen

JAM

5

2.

5

3.

6

4.

5

5.

5

6.

5

7.

Pelaporan • • •

Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanak-kanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf, carta dll)

5

8

Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah

5

9.

4

45

PENILAIAN : RUJUKAN ASAS

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

1.Lidz, C. S. (2002). Early Childhood Assessment. NJ: John Wiley & Son Inc. 2. Wortham, S. C. (2004). Assessment in Early Childhod Education,4th ed. NY: Prentice Hall

RUJUKAN TAMBAHAN

3. Bentzen, W. R. (2001). Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior, 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning 4. Elliott, B. (2001). Measuring Performance: Early Childhood. NY: Thomson Delmar Learning 5. Gullo, D. F. (2004). Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. NY: Thomson Delmar Learning

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah (Parents involvement in preschool education) PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.dan komuniti. 3.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; 4.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah

SINOPSIS

Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga, peningatan kecemerlangan kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course covers the theories and perspecttive, aims, values and customs, behaviors and children’s dicipline, improving family excellence, family relationship,community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme

. TAJUK 1 KANDUNGAN Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan - Definisi sangkutan - Kerenah dan sangkutan - Ciri pembentukan sangkutan Autonomi - Definisi autonomi - Menangani isu pengawalan - Menangani pengekalan Initiatif - Perkembangan konflik - Peranan persekitaran - Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri - Definisi kendiri - Persekitaran peningkatan kendiri - Aplikasi kendiri kanak-kanak Jam

4

2.

Matlamat, nilai dan budaya • Keluarga - Definisi keluarga - Fungsi utama keluarga - Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak - Perbezaan budaya dan nilai - Konflik matlamat dan nilai - Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya - Pendidikan nilai, moral dan agama - Proses membuat keputusan - Perkembangan prososial 6 4

3.

Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan - Institusi taman asuhan - Ruang dalam dan luar - Peralatan dan keselamatan Kualiti pengasuhan

- Saiz kumpulan - Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa - Kelayakan • Keluarga sebagai sumber sokongan - Hubungan kakitangan dan keluarga - Penglibatan keluarga \ - Sumbangan keluarga

4.

Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak - Panduan disiplin - Jenis tingkahlaku yang tidak diterima - Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima - Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin - Langkah mengatasi - Deraan dan ganjaran

4

5.

Melayani Perasaan • Perasaan - Definisi perasaan - Perasaan yang positif - Memahami perasaan Ekpresi perasaan - Diri sendiri - Orang lain - Berkongsi Adaptasi perasaan - Sendirian - Berpasangan - Berkumpulan 6 6

6.

Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus - Pendekatan pengurangan ketakutan - Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa - Autoritarian - Indulgent - Autoritatif - Indifferent Penyelesaian konflik kanak-kanak - Struktur masalah - Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif

- Proses penyelesaian masalah

7.

Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas - Keunikan dan potensi - Keperluan - Penerimaan

4

8.

Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi - Bersemuka - Bertulis - Teknologi Aktiviti penglibatan - Keperluan - Jenis - Impak Perluasan pembelajaran - Perancangan - Perlaksanaan - Maklum balas 5 6

9.

Sumbangan komuniti dan keluarga. a. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi - Pertukaran maklumat - Sumbangan perkhidmatan

- Keharmonian Jumlah PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45

1. Berns, R. M. (2004). Child, Family, School, Community:
Socialization and Support. NY: Thomson Delmar Learning 2. Couchenour, D. & Chrisman, K. (2003). Families, School and Communities: Together for Young Children, 2nd. Ed. NY: Thomson Delmar Learning

RUJUKAN TAMBAHAN

3.Epstein, J. L. (2001). School, Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. CL: Westview Press. 4. Mena-Gonzalez, J. (2001). The Child in the Family and Community, 3rd ed. NY: Prentice Hall. 5. Saracho, O. N., Spodek, B. & Saracho, O. N. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families, Communities, And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. NY: Thomson Delmar Learning

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH (Preschool Teacher Quality) PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. 2. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. 3. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. 4. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usahausaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management , efficient relationship, management of health, safety and diet. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This topic discusses the ethical

SINOPSIS

codes of preschool teachers and issues related to it. TAJUK 1. 1.1 KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti - Definisi - Pengetahuan asas guru yang profesional - Guru sebagai model - Belajar sepanjang hayat - Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) • profesional yang reflektif • boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi • boleh menerima pandangan /idea baru Jam

4

8 2 Kecekapan pengurusan • Pengurusan organisasi (Organizational Management) - mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. - menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan - menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak Pengurusan kewangan (fiscal management) - cermat menggunakan sumber kewangan - bajet yang realistik - memantau perbelanjaan - tahu bila hendak buat penyelarasan bajet - mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) - menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan - mengekalkan pekerja yang cekap - memantau keupayaan guru/pembantu - Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) - bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran - penyediaan kemudahan, perabot dan peralatan - merancangkan spesifikasi dan susun atur - ruang selamat, selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak

3

Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) • • • • • • • • menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan, badan kerajaan, keluarga kanak-kanak, pekerja, wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork), motivasi, kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) • • • mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti

4

Pengurusan kesihatan, keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan - Latihan kesihatan - keperluan asas untuk memastikan penjagaan kesihatan kanak-kanak - menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan - Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak - Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan - Latihan kursus dalam bidang pemakanan - memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak - program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga 6

5

Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan - perspektif yang luas; kemahiran memilih dan - melaksanakan pelbagai model kurikulum - memberi sokongan kepada sesuatu program - strategi penilaian yang sesuai - program inklusif untuk murid keperluan khas - peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga - khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga - pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting - komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.

6

Program penilaian - Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai - mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan - menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 Kepimpinan dan perwatakan • Kepimpinan - berfungsi sebagai pengurus yang berkesan - mempunyai visi dan misi yang jelas - menggunakan semua sumber untuk mencapai visi - motivasi diri, pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi Akauntibiliti sebagai guru prasekolah • Bidang pekerjaan • Sekolah • Tingkah laku murid • ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah • Ciri-ciri guru prasekolah berkesan • Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah • Penyayang 4 6

Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep

• • •

Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam

Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah • Etika terhadap kanak-kanak • Etika terhadap ibu bapa • Etika terhadap masyarakat • Etika terhadap pentadbir • Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan, umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah • Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 5

1. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Rahman .(2005), Tadika Berkualiti, Kuala Lumpur: PTS

2. Taylor, B.J. (1989). Early Childhood Program Management, Columbus : Merrill Pub. RUJUKAN TAMBAHAN 3. Click, P. (2000).Administration of for Young Children. NY: Delmar Thomson Learning 4. Crowther, I. & Wellhousen, K. (2004). Creating Effective Learning Environments. NY : Thomson Delmar Learning 5. Henninger, M.L. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction, Second ed. WA :Western Washington University

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Kaedah Kajian Tindakan (Pendidikan Prasekolah) Method of Action Research (Preschool Education) PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. 2. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan, reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.

3. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah
melalui penyelidikan tindakan. 4. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 5. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan, prosedur pengumpulan data, analisis data dan intepretasi data.

6. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 7. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka

Nama Kursus

Kaedah Kajian Tindakan (Pendidikan Prasekolah) Method of Action Research (Preschool Education) cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

Tajuk 1.

Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan •Tujuan penyelidikan dalam pendidikan •Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan •Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan -Pendekatan ‘positivist’ -Pendekatan ‘interpretive’ -Pendekatan ‘critical’ •Pendekatan penyelidikan di sekolah - Pendekatan kuantitatif, - Pendekatan kualitatif •Etika dalam penyelidikan pendidikan - Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan - Kod etika penyelidikan

Jam 3

2.

Jenis-jenis penyelidikan - Penyelidikan asas - Penyelidikan gunaan - Penyelidikan tindakan - Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan •Penyelidikan kuantitatif - Kajian eksperimental - Kuasi-eksperimental - Kajian tinjauan - Kajian korelasi •Penyelidikan kualitatif - Kajian etnografi - Kajian kes - Kajian sejarah - Kajian naratif

3

3.

Prosedur penyelidikan pendidikan

3

Nama Kursus

Kaedah Kajian Tindakan (Pendidikan Prasekolah) Method of Action Research (Preschool Education) •Menyatakan masalah kajian •Menetapkan objektif kajian •Membentuk soalan kajian •Menghasilkan hipotesis kajian •Melakukan tinjauan literatur •Merancang kaedah kajian •Mereka bentuk kajian •Menentukan prosedur persampelan •Membina instrumen kajian •Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian •Menentukan prosedur pengumpulan data •Mengumpul data •Menganalisis data •Membincang hasil kajian •Melaporkan kajian

4.

Penyelidikan Tindakan •Definisi dan konsep •Ciri-ciri penyelidikan tindakan •Kepentingan penyelidikan tindakan •Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin Kajian tindakan •Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal •Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: •Mengenal pasti masalah berkaitan amalan •Merancang tindakan •Melaksana tindakan •Mengumpul data •Membuat refleksi terhadap tindakan •Mengambil tindakan susulan •Merancang kitaran kedua

3

5.

3

6.

Cadangan kajian tindakan •Fokus kajian / masalah kajian •Soalan kajian •Sumber literatur

3

Nama Kursus

Kaedah Kajian Tindakan (Pendidikan Prasekolah) Method of Action Research (Preschool Education) •Reka bentuk kajian •Subjek kajian •Pelan tindakan •Strategi pengumpulan data •Analisis data •Jadual kerja •Perbelanjaan •Sumber rujukan

7.

Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan •Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur •Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh •Data berbentuk dokumentasi •Triangulasi data kajian

3

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan •Senarai semak pemerhatian •Rakaman video dan kaset •Log •Nota lapangan •Fotografi •Portfolio •Borang catatan temu bual •Slid •Laporan jurnal •Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data •Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” •Etika kajian tindakan •Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif •Analisis kandungan

3

Nama Kursus

Kaedah Kajian Tindakan (Pendidikan Prasekolah) Method of Action Research (Preschool Education) •Mengkategorikan data •Mengekodkan data •Menyusun data dalam grid analisis •Mengenal pasti tema/corak dan makna

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • • Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan

3

13.

3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

3

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus

50%

Peperiksaan Akhir Rujukan Asas

50%

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Chua, Y. P. (2006). Kaedah penyelidikan. Shah Alam: McGraw-Hill Education. Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E.(1990). How to design and evaluate research in education. USA, McGraw-Hill Gillham, B. (2003). The research interview. London: Continuum. Jones, J. (2005). Management skills in school. London: Paul Chapman Publishing. Kembar, D. (2000). Action learning and action research. London: Kogan Page. Mills, G. E. (2000). Action research. A guilde for the teacher researcher. Ohio: Prentice Hall. Macintyre, C. (2000). The art of action research in the classroom. London: David Fulton Publishers Ltd.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil

Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah (School Based Action Research) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua 1. Menjalankan kajian tindakan di sekolah.

Nama Kursus Pembelajaran

Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah (School Based Action Research) 2. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 3. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 4. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 5. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan.

Sinopsis

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah, mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in school, organizing action research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and publishing research papers.

Tajuk Kuliah: 1 2

Kandungan

Jam

Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data

3 8

3

4

4

60

Nama Kursus

Kajian Tindakan Berasaskan Sekolah (School Based Action Research) • • • • • • • • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan Menganalisis data Melakukan kajian literatur Penghuraian data Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75

Pentaksiran

Kerja Kursus : Peperiksaan akhir :

70 % 30 %

Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10,000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar, membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel, J.R.; Wallen, N.E.(1990). How to Design and Evaluate Research in Education. USA, McGraw-Hill Jones, J. (2005). Management Skills in School. London: Paul Chapman Publishing. Rujukan Tambahan McNiff, J. (1995). Teaching as Learning: An Action Research Approach. London: Routledge. Miles, M.B. and Huberman,A.M. (1994). Qualitative Data Second Edition, London: Sage Publications. Analysis. •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful