You are on page 1of 1

IV.

BNG GI DCH V VN CHUYN NG B

(p dng t 01/04/2012)
Gi cha bao gm 23% Ph ph & 10% VAT

BR-Vng Tu

An Giang

Bc Liu, C Mau

Bnh nh

Hu

H Ni

Bc Giang, Bc Ninh

Lng Sn

Bnh Dng

Bn Tre

k Lk, k Nng

Nng

Kon Tom

H Tnh

H Nam, Hi Dng

Qung Ninh

ng Nai

Bnh Phc

Hu Giang. Khnh Ha

Gia Lai

Hi Phng, Hng Yn

Yn Bi

Long An

Bnh Thun

Kin Giang, Lm ng

Qung Nam

Ty Ninh

Cn Th

Ninh Thun, Ph Yn

Qung Ngi

Cc tnh
cn li
trn ton
quc

Tin Giang

ng Thp

Tr Vinh, Sc Trng

Nc khi lng
(Kg)

Qung Bnh Ngh An


Qung Tr Thanh Ha

Nam nh, Ninh Bnh


Ph Th, Thi Bnh
Vnh Phc, Thi Nguyn

Vnh Long
n 5

34,000

45,000

52,000

68,000

76,000

85,000

95,000

119,000

167,000

Trn 5 - 20

67,000

76,000

79,000

102,000

103,000

117,000

128,000

141,000

185,000

Trn 20 - 50

2,400

3,200

3,300

5,500

5,900

6,600

11,000

Gi cng thm trn 20kg cho mi kg tip theo


4,400

4,800

Trn 50 - 200

2,200

2,700

3,000

4,100

4,400

4,600

5,000

6,000

10,500

Trn 200 - 500

2,000

2,400

2,600

3,800

4,100

4,300

4,800

5,100

8,600

Trn 500 - 1000

1,900

2,200

2,400

3,100

3,300

4,000

4,400

4,800

7,300

Trn 1000

1,700

2,000

2,200

2,900

3,100

3,700

4,200

4,500

6,900

1 - 2 ngy

1 - 2 ngy

1 - 2 ngy

2 - 3 ngy

2 - 4 ngy

3 - 5 ngy

4 - 6 ngy

5 - 7 ngy

Tha
thun

Thi gian ton


trnh

VNG TNH CC V THI GIAN CAM KT TR HNG


Tnh
Thnh ph
A
B

G
H

An Giang
BR - Vng Tu
Bc Cn
Bc Giang
Bc Liu
Bc Ninh
Bn Tre
Bnh nh
Bnh Dng
Bnh Phc
Bnh Thun
C Mau
Cn Th
Cao Bng
Nng
kLk
k Nng
in Bin
ng Nai
ng Thp
Gia Lai
H Giang
H Nam
H Ni
(ng Anh)
H Tnh
Hi Dng
Hi Phng
Hu Giang
H Ch Minh
Ha Bnh
Hng Yn
( Ph ni )

* Lu :

M vng

Thi gian

C
B
I
G
D
F
C
E
B
C
C
D
C
I
E
C
C
I
B
C
E
I
G
F
F
G
G
G
D
A
H
F
F

16 - 24h
12 - 24h
24 - 48h
24 - 36h
18 - 28h
18 - 24h
18 - 24h
20 - 30h
6 - 18h
12 - 24h
16 - 24h
18 - 28h
12 - 24h
24 - 48h
12 - 24h
12 - 24h
12 - 24h
36 - 48h
6 - 18h
18 - 28h
20 - 32h
24 - 48h
18 - 24h
8 - 24h
12 - 24h
20 - 30h
12 - 28h
12 - 28h
18 - 28h
6 - 12h
24 - 48h
12 - 28h
12 - 28h

Tnh
Thnh ph

Khu vc tr hng
TP.Long Xuyn
B Ra, TP Vng Tu
TX Bc Cn
TP Bc Giang
TX Bc Liu
TP Bc Ninh
TX Bn Tre
TP Quy Nhn
Th Du Mt, KCN
TX ng Xoi
TP Phan Thit
TP C Mau
TP Cn Th
TX Cao Bng
TP Nng
Bun M Thut
TX Gia Ngha
TP in Bin
TP Bin Ho, KCN
TX Cao Lnh
TP Pleiku
TX H Giang
Ph L, ng Vn
Ni thnh, KCN
Th trn, KCN
TX H Tnh
TP Hi Dng
TP Hi Phng
TX V Thanh
Cc qun ni thnh
TX Ho Bnh
TX Hng Yn
Th trn Bn, KCN

Khnh Ha
Kin Giang
Kontum
Lm ng
Lng Sn
Lai Chu
Lo Cai
Long An
Nam nh
Ngh An
Ninh Bnh
Ninh Thun
Ph Th
Ph Yn
Qung Bnh
Qung Nam
Qung Ngi
Qung Ninh
Qung Tr
Sc Trng
Sn La
Ty Ninh
Thi Bnh
Thi Nguyn
Thanh Ha
Tha Thin Hu
Tin Giang
Tr Vinh
Tuyn Quang
Vnh Long
Vnh Phc
Yn Bi

M vng

Thi gian

D
D
E
D
H
I
H
C
G
F
G
C
G
E
H
E
F
H
H
C
I
C
G
H
G
E
C
D
I
C
G
H

14 - 24h
18 - 28
24 - 36h
16 - 24h
24 - 48h
48 - 60h
24 - 48h
16 - 24h
18 - 28h
18 - 24h
18 - 28h
16 - 24h
18 - 28h
20 - 28h
24 - 36h
18 - 24h
18 - 28h
24 - 36h
18 - 30h
18 - 28h
24 - 48h
16 - 24h
18 - 28h
24 - 36h
18 - 28h
16 - 24h
12 - 24h
18 - 28h
24 - 48h
12 - 24h
18 - 28h
24 - 48h

Khu vc tr hng
TP Nha Trang
TP Rch Gi
TX Kontum
TP Lt, TX Bo Lc
TP Lng Sn
TX Lai Chu
TP Lo Cai
TX Tn An
TP Nam nh
TP Vinh
TP Ninh Bnh
TP Phan Rang-Thp Chm
TP Vit Tr, TX Ph Th
TP Tuy Ho
TP ng Hi
TX Tam K, Ni Thnh, Hi An
TX Qung Ngi, KCN Dung Qut
TP H Long, TX Cm Ph
TX ng H
TX Sc Trng
TX Sn La
TX Ty Ninh
TP Thi Bnh
TP Thi Nguyn
TP Thanh Ho
TP Hu
TP M Tho
TX Tr Vinh
TX Tuyn Quang
TX Vnh Long
TX Vnh Yn, Phc Yn
TP Yn Bi

- Nu vng pht hng l vng su, vng xa s cng thm 15% trn tng s tin gi (khng p dng cho ng b) hoc
theo tha thun. S kg l s c lm trn ln.
- Hng nguyn khi (nguyn kin) t 200kg tr ln s thu thm 30% ph nng h (c tnh trn s tin cc vn
chuyn) hoc theo tha thun.
- Hng ha cht, cht lng s cng thm 20% trn tng cc vn chuyn (khng p dng cho ng hng khng).
- Cc tnh cn li: in Bin, Bc Cn, H Giang, Tuyn Quang, Sn La, Lo Cai, Lai Chu, Cao Bng.
- Cng thc tnh hng cng knh (cm):
+ Hng CPN:
(Di x Rng x Cao) / 6000 = S kg tng ng
+ Hng CPN 48h v CPN tit kim:
(Di x Rng x Cao) / 5000 = S kg tng ng
+ Hng ng B:
(Di x Rng x Cao) x 0,0003 = S kg tng ng

a ch: Cng 2, Thng Long, P.4, Q.Tn Bnh, TP.HCM. Tel: 08 38 112 112. Fax: 08 38112 441. Hotline: 08 38 112 112
Email : sale.hcm@ttcvina.com - Website: www.ttcvina.com