BENGKEL PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) – PELUPUSAN, KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset Jabatan Pelajaran Perak

DEFINISI ASET
Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah bidang kawalan Kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan

DEFINISI ASET ALIH
Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

BAGI KEMETERIAN/JABATAN. TADBIR URUS ASET SANGAT PENTING KERANA: KERAJAAN TELAH MENYEDIAKAN SEJUMLAH PERUNTUKAN YANG BESAR BAGI PEMBELIAN ASET 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 4 .

(b) Perabot. hiasan.000 dan ke atas setiap satu pada masa perolehan. (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. hamparan. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. b) Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.000 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. c) Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah dinyatakan dalam manual/buku panduan pengguna.KATEGORI ASET KERAJAAN HARTA MODAL a) Aset Alih yang harga perolehan INVENTORI asalnya RM1. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR .

CONTOH HARTA MODAL .

CONTOH INVENTORI .

3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 8 .

3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 9 .

Tatacara Yang Perlu Dipatuhi/ Diikuti Oleh Pegawai Awam Dalam Menguruskan Harta Modal Dan Inventori 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 10 .

Penerimaan Kehilangan & Hapus Kira Pendaftaran Tatacara Pengrusan Aset Alih Kerajaan Pelupusan Penggunaan. Pemeriksaan Penyelenggaraan 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 11 . Penyimpanan.

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Unit Perolehan dan Pengurusan Aset Jabatan Pelajaran Perak .

simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. kawalan. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 13 .DEFINASI PELUPUSAN: Satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan.

Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan ke Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu.OBJEKTIF PELUPUSAN i. ii. iii. iv. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak perlu. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 14 .

JUSTIFIKASI PELUPUSAN  Tidak Ekonomi Dibaiki Usang/Obselete Rosak dan tidak boleh digunakan Luput tempoh penggunaan Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum   Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan Disyor selepas pemeriksaan aset Tiada alat ganti Perubahan Teknologi Melebihi keperluan         Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan .

000 KUASA MELULUS JABATAN Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM10.000 atau jumlah keseluruhan tidak melebihi RM500.000 atau jumlah keseluruhan tidak melebihi RM100.000 .KEMENTERIAN Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.

3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 17 .

PA-16 KEW.PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan Alamat No. Kodifikasi Nasional : : : : Jenis. Pendaftaran (kenderaan) Tarikh dibeli Harga Perolehan Asal : : : : : Nilai Semasa Anggaran Nilai Selepas Diperbaiki : : Anggaran Tahan Selepas Diperbaiki : .PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. Enjin No. Chassis/Siri Pembuat : : No. Siri Pendaftaran Aset (KEW. Jenama dan Model : Jumlah jarak perjalanan(km)/ Tempoh penggunaan(jam) Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa : : No.PA-2/PA-3) No.

. ……………………………………………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : Cop : .………………………………………………………. 3... ….. 3. …………………………………………………………………. ……………………………………………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : Cop : ……………………………………………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : Cop : Ruangan ini hendaklah diisi jika PEP melebih tempoh satu (1) tahun. ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebab-sebab berikut :1.…………………..…………………………... ………………………………………………………….……………………………………….. Aset telah dibuat penilaian semula dengan nilai semasa RM …………………………………….…………………….…………… 2.………………………….sambungan… LAPORAN PEMERIKSAAN Butir-butir penambahbaikan yang perlu :1.. ….……………….……………………… 2.

a) PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA  Dilantik oleh Pegawai Pengawal bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupus.  Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset yang hendak dilupus. dan  Pegawai daripada Kementerian/Jabataan lain boleh dilantik jika perlu.  Pegawai yang dilantik daripada Kumpulan Pengurusan Profesional dan Kumpulan Sokongan 1 atau setaraf dengannya.  Tempoh pelantikan tidak melebih 2 tahun. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 20 .

 Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarah oleh Jabatan.b) TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA  Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.  Menyediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew.PA-17).  Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.  Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupus telah dikeluarkan.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 21 . dan Menandatangani Kew.

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-17) SYOR NILAI SEMASA NYATAKAN KAEDAH JABATAN / TEMPOH KEADAAN KETERANGAN TARIKH PELUPUSA BIL UNIT KUANTITI DIGUNAKAN/ ASET BAHAGIA ASET PEMBELIAN N DAN SIMPANAN SEUNIT JUMLAH SEUNIT JUMLAH DENGAN N JUSTIFIKAS JELAS I (RM) (RM) (RM) (RM) HARGA PEROLEHAN ASAL JUMLAH KESELURUHAN .

URUSETIA PELUPUSAN Unit Pengurusan Aset di Jabatan bertanggungjawab sebagai Urusetia Pelupusan .

PA-15.PA-17). (d) Menyemak dan pastikan permohonan lengkap dan teratur.TUGAS-TUGAS URUSETIA PELUPUSAN (a) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. (c) Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan (KEW.PA16). (b) Mendapatkan Perakuan Pelupusan (KEW. .

PA-19) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. dan (m) Kemuka Laporan Tahunan Pelupusan Aset (KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. .PA-18).TUGAS-TUGAS URUSETIA PELUPUSAN (j) Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW. (k) Memperoleh Sijil Pelupusan Aset (KEW. (l) Menghantar KEW.PA-20) ke Perbendaharaan.

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN: Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 26 .

maka kelulusan terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurang nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai.PELANJUTAN TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN i. dan iii. ii. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Sekiranya tindakan tidak dapat diselesaikan. Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua(2) minggu sebelum tamat tempoh pelulusan. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 27 .

ii. dan iii. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Sekiranya tempoh tempoh pelupusan telah tamat. Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. 3/8/2013 KURSUS PELUPUSAN ASET/PPD KUALA KANGSAR 28 .PINDA KAEDAH PELUPUSAN i.

KAEDAH PELUPUSAN Jualan Tender Jualan Sebutharga Jualan Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah (tanam/ bakar/ buang/ tenggelam) Kaedah lain yang difikirkan sesuai .

PA-17 Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk maksima RM10.PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN TENDER • • • Gunakan KEW.PA-21 diiklankan melalui sekurang-kurangnya 1 akhbar utama Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.000 • • .PA-21 Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (KEW.PA-22) Maklumat seperti dalam KEW.

PA-23 Jadual Tender dan dokumen dikemuka kepada Ketua Jabatan.TENDER • Tawaran dibuat guna sampul berlakri dan dimasukkan dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh Pegawai Pengawal untuk membuka dan menjadual tender Tender dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Tawaran disenaraikan dalam KEW. • • • • .

Perakuan hendaklah disertakan bersama dengan salinan iklan tender. rujuk Perbendahraan Dalam memproses tender. jadual pembukaan tender dan dokumen lain Tawaran tertinggi yang dipilih tidak kurang 70% harga simpanan. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau atau pegawai-pegawai yang mengurus tender tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau terletakhak • • . Jika kurang.TENDER • Ketua Jabatan membuat penilaian dan perakuan tender.

tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan dari Kuasa Melulus • • • . tender boleh dipelawa semula atau rujuk ke Perbendaharan bagi mendapatkan kelulusan Jika tiada sebarang tawaran diterima.TENDER • Pegawai dari Kementerian/ Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender • Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran. deposit tender tidak akan dikembalikan Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan untuk membolehkannya menimbang tawaran lain Jika tawaran lain terlalu rendah.

PA-17 Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk maksima RM5.000 .PA-25 Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.PA-24 Tawaran sebut harga menggunakan KEW.SEBUT HARGA • • • • • Dipelawa sekurang-kurangnya 10 syarikat/ orang perseorangan Kenyataan Tawaran Sebut Harga menggunakan KEW.

PA-26 • • • .SEBUT HARGA • Tawaran dikemuka dalam sampul berlakri dan masukkan dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan Sebut harga dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Jawatankuasa Sebut Harga dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal Jawatankuasa Pembuka Sebutharga menyenaraikan tawaran menggunakan Borang KEW.

SEBUT HARGA • Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengemukakan Jadual Sebut harga kepada Urusetia untuk menilai dan membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan Dalam memproses sebut harga Ketua Jabatan hendaklah memastikan beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau terletakhak • .

Jawatankuasa Sebut Harga menimbang tawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula.SEBUT HARGA • Penyebutharga yang berjaya diberitahu dengan serta merta. Pegawai Kementerian/ Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenar menyertai sebut harga • .Sekiranya penyebutharga terpilih menolak tawaran. deposit tidak akan dikembalikan.

LELONG • Dilaksanakan ke atas aset berikut:  Mempunyai nilai pasaran  Kuantiti yang banyak  Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya .

Contoh kenyataan lelong di KEW.PA-27 Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.PA-17 dinyatakan dalam senarai aset yang akan dilelong Urusan lelong diadakan di ruang terbuka atau di dewan • • .LELONG • Kenyataan Lelong mengandungi maklumat mengenai tarikh. waktu dan tempat.

000 Pembida yang berjaya jelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari dan aset diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan Jika harga tawaran tertinggi kurang 70% daripada harga simpanan. rujuk kepada Perbendaharaan • • . Bayaran deposit 5% dari harga simpanan atau maksima RM1.LELONG • Pembida yang berminat untuk sertai lelongan. perlu mendaftar.

JUALAN SISA
• Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi, tembaga, dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara: Tender Sebut harga Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (perlu permit) Kenderaan yang telah dilupus secara jualan sisa tidak boleh didaftar semula

TUKAR BARANG (BARTER TRADE)
• Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad

Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:
(a) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan Aset yang mempunyai unsur keselamatan

(b)

TUKAR BARANG (BARTER TRADE)
• Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan:
(c) (d) (e) (f) Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempunyai lesen dan kemahiran Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan

TUKAR BELI (TRADE-IN) • Dilaksanakan bagi aset yang masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/ Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan .

TUKAR BELI (TRADE-IN) • Dilaksanakan berasaskan: (a) (b) (c) (d) Aset yang sama jenis Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal Harga jualan dirunding antara Kementerian/ Jabatan dengan pembekal .

TUKAR BELI (TRADE-IN) • Dilaksanakan berasaskan: (e) (f) (g) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal. Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang dibeli Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/ sebutharga dan juga dalam perjanjian perolehan (h) .

TUKAR GANTI (CANNIBALIZE) • Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi kenderaan/ perkakasan komputer yang lain .

dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan.TUKAR GANTI (CANNIBALIZE) • Dilaksanakan berasaskan: Aset yang sama jenis dan kegunaannya. • Alat/ komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian B KEW.PA-2 . Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal.

PINDAHAN • Dilaksanakan antara Kementerian/ Jabatan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana: Melebihi keperluan Tidak diperlukan selepas projek siap Obsolete/ obsolescent .

PINDAHAN • Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan: Permohonan atau keperluan Kementerian/ Jabatan Tidak dikenakan apa-apa bayaran Kos pengendalian ditanggung oleh penerima - .

PINDAHAN • Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan: Daftar aset diserah kepada Kementerian/ Jabatan penerima Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupus oleh Kementerian/ Jabatan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus - - .

atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran • .HADIAH Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah: • Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/ Jabatan.

HADIAH Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan: • Antara Kementerian/ Jabatan Kerajaan bagi tujuan latihan atau pemeran Dari Kementerian/ Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan • .

organisasi. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain • .HADIAH Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan: • Permohonan atau keperluan penerima • Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh penerima Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat permohonan Kementerian/ Jabatan.

HADIAH Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan: • Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA19) Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran diguna bagi tujuan tersebut sahaja • .

MUSNAH Kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/ nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara: • • • • Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam .

Jabatan Laut.PA-18) hendaklah disediakan . dll. JAS. digelek dan sebagainya Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW. dipotong. Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa berkenaan Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/ dikeluarkan terlebih dahulu Tindakan bersesuaian seperti diketuk.MUSNAH Langkah-langkah yang perlu diambil: • • • • • Mendapat kelulusan PBT.

.KAEDAH-KAEDAH LAIN PELUPUSAN Kaedah lain yang tidak dinyatakan perlu mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.

PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. Kementerian/ Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan .

TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN • • • • Label Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/ Jabatan pada aset dipadamkan JPJ diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus dikecualikan daripada semua jenis cukai .

KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA Unit Perolehan dan Pengurusan Aset JABATAN PELAJARAN PERAK .

TAFSIRAN OBJEKTIF KUASA MELULUS E) TINDAKAN SELEPAS KELULUSAN HAPUSKIRA D) LAPORAN AKHIR URUSETIA KEHILANGAN & HAPUSKIRA PROSES HAPUSKIRA C) JAWATANKUASA PENYIASAT B) LAPORAN AWAL A) MELAPORKAN KEHILANGAN .

. bencana alam.TAFSIRAN KEHILANGAN Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. penipuan atau kecuaian pegawai awam. kebakaran.kesusutan. kemalangan.

TAFSIRAN HAPUSKIRA Hapus kira ialah proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. .

TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal ialah: Ketua Setiausaha Kementerian Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset .

pejabat atau pejabat wilayah. daerah. .TAFSIRAN KETUA JABATAN Ketua Jabatan termasuk: Ketua sesuatu cawangan. daerah kecil.

KUASA MELULUS .

KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset lebih RM200. penipuan dan kecuaian pegawai awam .000 bagi semua kaedah hapus kira untuk semua jenis aset kecuali kehilangan yang melibatkan kecurian.000 atau jumlah keseluruhannya lebih RM1.000.

000.000 atau jumlah keseluruhannya kurang RM1. penipuan dan kecuaian pegawai awam Kuasa Melulus: Ketua Setiausaha (KSU) .000 bagi semua kaedah hapus kira untuk semua jenis aset kecuali kehilangan yang melibatkan kecurian.KUASA MELULUS KEMENTERIAN/ JABATAN Kementerian Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurang RM200.

000 atau jumlah keseluruhannya kurang RM100. penipuan dan kecuaian pegawai awam Kuasa Melulus: Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri .Jabatan Peringkat Negeri: Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurang RM10.000 bagi semua kaedah hapus kira untuk semua jenis aset kecuali kehilangan yang melibatkan kecurian.

SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG 5 FEBRUARI 2009 .

. telekomunikasi dan ICT yang nilai semasanya tidak melebihi RM5. pemain CD/DVD dan smartphone.• Kehilangan peralatan elektronik. palmtop/pocket PC.000 diberi pengecualian daripada tindakan surcaj tetapi dibenarkan membayar balik mengikut nilai semasa tertakluk kepada syarat-syarat berikut:(i) Bayaran balik ini terhad untuk walkie talkie. komputer riba. kamera video. (ii) Kuasa Melulus bayaran balik ialah Ketua Pengarah Jabatan atau Ketua Setiausaha Kementerian. kamera digital. personel digital assistant (PDA).

(v) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal (KEW.(iii) Nilai semasa bagi bayaran balik adalah berdasarkan kepada nilai semasa berlaku kehilangan aset. Penentuan nilai ini adalah berdasarkan anggaran susut nilai yang dibuat oleh pegawai yang mahir dalam nilaian aset tersebut dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan di peringkat Jabatan atau Kementerian. (iv) Pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan hendaklah melaporkan kepada polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. PA-28) seperti mana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. .Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 5 Tahun 2007 .

Sebelum meluluskan apaapa bayaran balik dan hapus kira pegawai yang diberi kuasa hendaklah berpuas hati dengan Laporan Awal yang disediakan oleh Ketua Jabatan.(vi) Laporan Polis dan Laporan Awal hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Jabatan atau Ketua Setiausaha Kementerian untuk pertimbangan dan kelulusan bayaran balik dan hapus kira. . (vii) Bayaran balik yang diterima hendaklah dikreditkan dalam Kod Hasil 76106 (Denda Pegawai Awam).

satu laporan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan .(viii) Bayaran balik hendaklah direkod dalam Buku Perkhidmatan pegawai berkenaan.PA-2) atau Daftar lnventori (KEW. (ix) Tindakan hapus kira hendaklah direkodkan dalam Daftar Harta Modal (KEW.PA3). dan (x) Selepas tindakan bayaran balik dan hapus kira selesai.

SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN PENAMBAHBAIKAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG 31 JULAI 2009 .

Perbendaharaan bersetuju supaya dilaksanakan perkara-perkara berikut: (i) Semua kes kehilangan peralatan elektronik.• Sebagai memudahkan dan menambah baik lagi sistem penyampaian.000 yang belum diputuskan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib termasuk kes-kes sebelum Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 5 Februari 2009 dikeluarkan adalah dibenarkan mengguna pakai kaedah bayaran balik.penipuan atau kecuaian. telekomunikasi dan ICT dengan nilai semasanya tidak melebihi RM5. dan (ii) . tindakan bayaran balik akan dikenakan terhadap seorang pegawai atau beberapa orang pegawai yang bertanggungjawabatas kehilangan itu sekiranya terdapat unsur-unsur kecurian.

peralatan komponen strategik atau aset yang digunakan atas maksud kepentingan negara. Kehilangan aset-aset tersebut perlu disiasat dengan teliti dan kecuaian berkaitan dengannya boleh dikenakan kedua-dua tindakan surcaj dan tatatertib.(iii)skop pemakaian kaedah bayaran balik diperluaskan untuk meliputi semua aset alih lain dengan nilai semasa tidak melebihi RM5.000 kecuali aset-aset yang melibatkan peralatan keselamatan seperti senjata api atau aset yang sukar diperoleh. .

URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA Unit Pengurusan Aset di Kementerian/ Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira. T U G A S (b) Mendapatkan Laporan Awal (KEW. PA-3.PA-28) daripada Ketua Jabatan. (d) .PA-2) dan Daftar Inventori KEW. (a) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang Melalui Daftar Harta Modal (KEW. (c) Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.PA-29. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.

URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA (e) Mendapatkan hasil siasatan polis. (h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.PA-30) daripada Jawatankuasa Penyiasat. . T U G A S (f) Mendapatkan Laporan Akhir (KEW. (i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum diperolehi. (g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.

(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. . MELAPORKAN KEHILANGAN (a) Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta.PROSES HAPUS KIRA 1.

PA-28) (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Bagi kehilangan yang melibatkan seorang Ketua Jabatan.2. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/ Ibu Pejabat. LAPORAN AWAL (KEW. .

4. 3.PA-28) Nyatakan: 1. .LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW. Keterangan Aset Yang Hilang (a) Jenis Aset : (b) Jenama dan Model: (c) Kuantiti: (d) Tarikh Perolehan: (e) Harga Perolehan Asal : Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui Cara bagaimana kehilangan berlaku 2.

sambungan… 5. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/ mengguna aset yang hilang Sama ada seorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya. nama dan jawatannya. 7. . Rujukan dan Laporan Polis 6. 8. Sama ada seorang pegawai telah ditahan kerja No.

Catatan: Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Jabatan . 11. Langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelak kehilangan berlaku 10.sambungan… 9.

PA-28) (b) Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera dalam tempoh 2 hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada: (i) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku.2. LAPORAN AWAL (KEW. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (ii) .

Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Akauntan Negara. LAPORAN AWAL (KEW. .PA-28) (c) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian.2.

3. . . .Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan sebagai Pengerusi. JAWATANKUASA PENYIASAT (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-29 dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. (b) Keanggotaan: .Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan daripada bahagian/unit yang sama.

. JAWATANKUASA PENYIASAT (c) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.3. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.

PA-30) seperti yang dilampirkan. Tandatangan :……………………………………. Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan...) 2.Kementerian /Jabatan /PTJ mulai dari tarikh surat ini. Rujukan Laporan Awal ……………………………………………. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan. Rujukan Fail:) Tarikh: PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi/Ahli Jawatankuasa Penyiasat untuk menyiasat kehilangan………………………………………. 3. (No. Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan :……………………………………. PA-29 Kepada: (Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik) No. :…………………………………….(tarikh). Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia .(nama aset) di………………………………. s.k.KEW. Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………………….

3. 4.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYIASAT 1. . Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan Memeriksa sendiri tempat kejadian. 2.4.

Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat 5. 8. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir. . 6. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) dan Arahan Keselamatan dipatuhi. 7. Mengenalpasti kelemahan yang wujud.4.

LAPORAN AKHIR (KEW.PA-30) (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelantikan.5. . (b) Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pengawal. jika ada. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.

LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-30) Nyatakan: 1. Jenis Aset : Jenama dan Model: Kuantiti: Tarikh Perolehan: Anggaran Nilai Semasa: Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh Sebenar berlaku Tempat Kejadian Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku . Keterangan Aset Yang Hilang (a) (b) (c) (d) (e) 2.

sila sertakan. 4. Nama pegawai yang: (i) Secara langsung menjaga aset tersebut (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia (iii) Bertanggungjawab atas kehilangan itu . Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.sambungan… 3. Jika ada.

sambungan…
5. Mengenai setiap pegawai di atas nyatakan: (i) Jawatan hakiki pada masa kehilangan: (ii) Tugasnya serta senarai tugas (iii) Taraf jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/sementara/kontrak)

(iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tertentu.
(v) Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan

(vi) Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. (Jika ada, berikan butir-butir ringkas dan rujukannya)
(vii) Maklumat lain, jika ada.

sambungan…

6.

Nyatakan adakah Tatacara Pegurusan Aset Alih Kerajaan, Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Rumusan Siasatan

7.

8.

sambungan…

9.

Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. : : : : PengerusiTandatangan : Nama Jawatan Tarikh Ahli : : :

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

sambungan… 10. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal Syor: Ulasan: Tandatangan : Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian : : : : .

gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen berkaitan ke Perbendaharaan.sambungan… (c) Laporan Akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/ Daftar Inventori. Laporan Akhir perlu dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. (d) .

atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan.sambungan… (e) Pegawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk: (i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. (ii) (iii) .

atau Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan.sambungan… (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. (i) Mengarahkan siasatan semula oleh Jawatankuasa Penyiasat sedia ada. (ii) .

.sambungan… (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh 2 bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.

Tindakan Kementerian/ Jabatan Selepas Kelulusan (a) Kelulusan hapus kira dicatatkan dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. . (b) Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset (KEW.6. PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.

sambungan… (c) Syor Surcaj/ Tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/ Jabatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan. (d) Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/ tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan. .

KEW.bertarikh 6 Julai 2007 Aset berikut telah di hapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. KP(BPPA)300-15/2 Jld. Jenis Aset No. Tandatangan Ketua Jabatan : Nama Jawatan Tarikh Kementerian/Jabatan : : : : . Pendaftaran 2. Bil 1. PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (Diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil. 3 (29).

Kelulusan Kementerian/ Bil Perbendah Jabatan araan Jenis Aset Punca Kehilangan Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tanda Tangan Nama Jawatan Kementerian/Jabatan : ………………………………… (Pegawai Pengawal) : : : . PA-32 TAHUN KEMENTERIAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/ TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN : …………………….KEW. :………………………………………………………… Tindakan Surcaj Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.

Bil Kementerian/ Jabatan Keterangan Aset Alih Tarikh Hapus Kira Kuantiti Anggaran Nilai Semasa Seunit Jumlah Sebab Harga Asal Dihapus kira (RM) Catatan *Laporan ini mengandungi keseluruhan kes kehilangan yang berlaku pada tahun semasa samada yang telah diluluskan atau masih dalam tindakan.KEW. Tanda Tangan Nama Jawatan Kementerian/Jabatan : ………………………………… (Pegawai Pengawal) : : : . PA-33 LAPORAN TAHUNAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : ……………………. Sila nyatakan di ruang Catatan jika ia merupakan kes yang melibatkan surcaj/ tatatertib.

PENUTUP Unit Perolehan dan Pengurusan Aset Jabatan Pelajaran Perak .

PA-2) Inventori (KEW.PA-7 (Senarai aset mengikut lokasi) Kemaskini KEW.PA-5 Pengesahan Pegawai Cetak KEW.KESIMPULAN Terima Aset Terima Aset bersama punca maklumat Tentukan klasifikasi aset (kategori dan jenis aset) Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-3) Tentukan Kumpulan Aset Daftar Aset Kemaskini KEW.PA-7 Proses Pelupusan Proses Kehilangan SPA Database Simpan kad untuk tujuan kemaskini Simpan Daftar Aset .PA-2 atau KEW.PA-3 Rekod Penyelenggaraan Rekod Pemeriksaan Rekod Penempatan Kawalan dan Pemantauan Kemaskini senarai daftar aset (Mengikut tahun semasa) Tempatkan Aset Cetak Label Aset Rekod Pergerakan Cetak dan kemaskini KEW.PA-4 atau KEW.

PERTANYAAN 05-5015123/5055/ 5128/5030 05.5270598 .

Tel : 05-5015024/5028 No.Unit Perolehan dan Pengurusan Aset . Faks : 05-5270598 . Jabatan Pelajaran Perak Jalan Tun Abdul Razak 30640 Ipoh Perak No.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful