P. 1
Преходни разпоредби

Преходни разпоредби

Views: 40|Likes:

More info:

Published by: Gratsiela Lubomirova on Mar 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2015

pdf

text

original

Преходни разпоредби

118. От деня на влизането в сила на този счетоводен стандарт (или от датата на неговото
прилагане, ако тя предхожда датата на влизане в сила) той следва да се прилага според
изложеното в следващите таблици. ози стандарт ще се прилага ретроспективно и за всички
сл!чаи, които правят изкл"чение от регла#ентираните сл!чаи в таблиците, освен ако това се
окаже практически неос$ществи#о.
11%. &зложените таблици налагат ретроспективно прилагане в$в всички сл!чаи, когато е
необходи#о да б$де ели#иниран прод!кт, който не отговаря на !словията за отчитане според
този счетоводен стандарт, или когато преди'ната оценка на не#атериален актив противоречи
на (ор#!лираните в този стандарт принципи (напри#ер не#атериален актив, който никога не
е бил а#ортизиран или е бил преоценяван, но не посредство# с$отнасяне к$# активен пазар).
&#а сл!чаи, при които се изисква, а при др!ги се доп!ска, перспективно приложение на
!словията за отчитане и а#ортизиране.
)реходни разпоредби*)ризнаване
Обстоятелства &зисквания
1.
а) )род!кт$т е придобит в бизнеско#бина* 1)
Отнесете прод!кта к$# реп!тацията
(отри*
ция, която е придобиване.
цателната реп!тация), произтичаща от
с$щото
придобиване+ и
,) -етроспективно преизчислете реп!тацията
(отрицателната реп!тация), отчетена к$#
датата на придобиването, така че все едно

прод!кт$т винаги е бил вкл"чен в
реп!тацията

(отрицателната реп!тация), отчетена к$#
да*
тата на придобиването+ напри#ер, ако ре*
п!тацията е призната като актив и е а#ор*

тизирана, изчислете а#ортизацията, която
би
се натр!пала, ако актив$т е бил вкл"чен в

реп!тацията, признат на датата на
придобива*

нето, и преизчислете отчетната стойност
на
реп!тацията в с$ответствие с това.
б) )род!кт$т не е придобит в бизнеско#би*
.ли#инирайте актива от счетоводния
баланс.
нация, която е придобиване (напри#ер
с$щият е зак!пен индивид!ално или е
с$здаден в$тре'но).
,. /е#атериален прод!кт е отчетен като са#остоятелен актив независи#о
дали е, или не е описан като не#атериален актив, и актив$т с$ответства
на определението или на критериите за признаване на не#атериален
актив к$# датата на влизане в сила на този стандарт (или на датата на
неговото прилагане, ако с$щата предхожда датата на влизане в сила).
а) 0ктив$т п$рвоначално е признат по 1ласи(ицирайте актива като не#атериален
себестойност. актив. )$рвоначално признатата себестойност

на актива се счита за правилно определена.
2иж

преходни разпоредби за последващо оценяване
или
а#ортизиране по обстоятелства 3*4 по*дол!.
б) 0ктив$т п$рвоначално е признат с$с 1) 1ласи(ицирайте актива като не#атериа*
стойност, различна от себестойността. лен актив+ и
,)
)реразгледайте преносната стойност на
актива,
отчитана по себестойност (или преоценена
стойност след п$рвоначалното отчитане по
себестойност), на#алена с натр!паната

а#ортизациия според този счетоводен
стандарт.

0ко себестойността на не#атериалния
актив

не #оже да се определи, ели#инирайте
актива
от счетоводния баланс.
5. )род!кт$т с$ответства на определението и отговаря на критериите за
признаване на не#атериален актив к$# датата на влизане в сила
на този стандарт (или на датата на неговото прилагане, ако с$щата предхожда
датата на влизане в сила), но не е признат преди това като актив.
а) /е#атериалният актив е придобит в
6елателно, но не зад$лжително, е
признаване*
бизнеско#бинация, която е придобиване и
то на не#атериалния актив. 0ко б$де
признат
с$ставлява част от признатата реп!тация. не#атериален актив7
1) Оценете балансовата с!#а на актива
по себестойност (или по преоценена
стойност), на#алена с натр!паната
а#ортизация според настоящия сче*
товоден стандарт+ и
,) -етроспективно преизчислете реп!та*
цията, отчетена к$# датата на придоби*
ването, така че все едно не#атериалният
актив винаги е бил вкл"чен в реп!таци*
ята, отчетена к$# датата на придобива*
нето+ напри#ер, ако реп!тацията е приз*
ната като актив и е а#ортизирана, изчис*

лете а#ортизацията, която би се
натр!пала,
ако актив$т е бил вкл"чен в реп!тацията,
отчетена к$# датата на придобиването, и
преизчислете отчетната стойност на реп!*
тацията в с$ответствие с това.
б) 0ктив$т не е придобит в бизнеско#би*
/е следва да се отчете не#атериален
актив.

нация, която е придобиване (напри#ер
с$щият


е зак!пен отделно или е с$здаден
в$тре'но).

3. 0ктив$т не е а#ортизиран преди или
)реизчислете балансовата с!#а на актива,
все
а#ортизационните отчисления се считат
едно че натр!паната а#ортизация винаги
е
за близки до н!ла.
била определяна по силата на този
стандарт.
4. 0ктив$т е а#ортизиран преди. /атр!па* /е преизчислявайте балансовата с!#а на

ната а#ортизация по този счетоводен
стандарт

не#атериалния актив за всяка разлика
#ежд!

е различна от тази, определена преди
(защото

натр!паната а#ортизация през #инали
години
а#ортизационният период и8или а#ортиза*
и изчислената а#ортизация по реда на
този
ционният #етод са различни).
счетоводен стандарт. 0#ортизирайте
балансо*
вата с!#а на актива за остат$ка от
неговия полезен живот според този
стандарт (т. е. всяка про#яна се счита
за про#яна в приблизителната счетоводна
оценка*виж парагра( %3).
9. .дин не#атериален актив е отчитан по преоценена стойност, която
не е определена чрез с$отнасяне к$# активен пазар.
а) :а актива и#а активен пазар.
0ктив$т следва да се преоцени чрез
с$отнасяне
к$# този активен пазар к$# датата
на влизане в сила на този счето*
воден стандарт (или к$# датата на
неговото прилагане, ако с$щата пред*
хожда датата на влизане в сила).
б) :а актива ня#а активен пазар. 1) .ли#инирайте е(екта от всякакви преоцен*
ки+ и
,) Оценете балансовата с!#а на актива по

себестойност, на#алена с натр!паната
а#орти*

зация, изчислена по този счетоводен
стандарт.
1,;. <(ект$т от прилагането на този счетоводен стандарт от датата на влизането #! в сила
(или по*рано) следва да се отчита според =>> 8 /етна печалба или заг!ба за периода,
(!нда#ентални гре'ки и про#ени в счетоводната политика, т.е. като преизчисление или к$#
началното салдо на неразпределената печалба (=>> 8*препор$чителен подход), или к$#
нетната печалба или заг!ба за тек!щия период (=>> 8*доп!сти# алтернативен подход).
1,1. )о отно'ение на п$рвите годи'ни (инансови отчети, изготвени с$гласно този стандарт,
предприятието следва да оповести приложените преходни разпоредби в сл!чаите, в които
преходните разпоредби разре'ават избор.
Дата на влизане в сила
1,,. ози стандарт влиза в сила за изготвянето на годи'ни (инансови отчети, които
обхващат периоди, започващи на или след 1 "ли 1%%%. )о*ранното прилагане се нас$рчава.
0ко предприятието прилага този счетоводен стандарт за изготвянето на годи'ни (инансови
отчети за периоди, които започват преди 1 "ли 1%%%, то е дл$жно да7
а) оповести този (акт+ и
б) едновре#енно да приложи =>> ,, (преработен 1%%8) ?изнеско#бинации и =>> 59
Обезценка на активи.
1,5. ози стандарт за#еня7
а) =>> 3 Отчитане на а#ортизациите по отно'ение на а#ортизацията на не#атериалните
активи+ и
б) =>> % -азходи за на!чноизследователска и развойна дейност.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->