Örgütsel İletişim ve Önemi

İletişim anlamların paylaşılma sürecine denir. İletişim sayesinde medeniyetler kalıcı olmuş ve gelişmiştir. Ancak ilkel uygarlıklara bakıldığında var olan bilgilerini yeni nesillere aktaramadıklarından dolayı, yeni nesil hep yeniden keşfetmek zorunda kalmışlardır. Söz konusu süreç kişiler arası ilişkinin her türünü, örgütleri ve toplumları yaratıp bir arada tutan bir harç işlevi görmektedir. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen bireyler, gruplar, topluluklar için iletişim hayati bir önem taşımaktadır. Örgüt içi, bireyler arası iletişim ve gruplar arası iletişimi sağlayan örgütsel iletişimdir. Örgütsel iletişim bir kurumun bir topluluğun hayatına devam edebilmesi için hayati öneme sahip bir öğedir. Örgütsel iletişim sayesinde kurum içi ilişkiler sorunsuz bir şekilde sağlanabilir ve kurumun amacı doğrultusunda hareket edilebilir. Örgütsel iletişimi iyi yürütme yollarından biri “Motivasyon oluştur katılım sağla” ‘dır. MOKS’a göre bir şirkette belli bir amaç doğrultusunda öncelikle motivasyon oluşturulur, sonrasında bu motivasyona katılım sağlanması için ve bu motivasyonun sürekliliği için şirket çalışanları sürekli güdülendirilir. MOKS’un işlevsel olarak kullanılabilmesi için En üst yöneticisinden, en alt yöneticisine kadar herkes bu amaç doğrultusunda güdülenmiş ve çalışıyor olmalıdır. Nitekim iletişimin yeterli olduğu bir örgütte, örgütün amaçlarının doğru olarak anlaşılmış olması, örgüt üyelerinin bu ortak amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda işbirliği içinde olarak davranma eğilimi içinde olmaları örgütsel iletişimin iyi kurulduğunu gösterir. İyi yönetici kendi önceliklerini ve

amaçlarını gerçekleştirebilmek için öncelikle kendi çalışanlarının iyiliğini düşünmelidirler. Tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde bazı kuramcılar, işçilerin işlerini sevmediklerini ücrete ve çalışma olduğunu nedenlerinin aldıkları bağlı

savunmuşlardır. Ancak, Frederick Herzberg’in Motivasyon Hijyen teorisi olarak bilinen yaklaşımına göre: Çalışanların organizasyon içindeki ve dışındaki fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını iyi bir şekilde algılayan yönetici organizasyonun performansını arttırabilir. Özetle, çalışanların performansı ve ya çalışma istekleri sadece paraya bağlı olmamakla birlikte belli başlı motivasyonel faktörlerede bağlantılıdır. Örgütsel iletişimi iyi kuramamış kurumlarda örgütsel bozukluklar görülmeye ve kurum her geçen gün kar marjını düşürmektedir. Bu tür kurumlarda, var olan aksaklıklar görülmemeye, sorunlar fark edilse de çözülmemeye ve hatalardan ders alınmama gibi aksaklıklar otaya çıkar. Örgütsel iletişim bir şirketi ayağa kaldıran ve onun takılıp düşmesini engelleyen en önemli güçtür. 13 Mayıs 2011 Tarihinde Anadolu Üniversitesi’ne konuşmacı olarak gelen Atlas Jet A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ersoy, örgütsel iletişimin önemini şöyle açıklamaktadır “Hava sektörü çok fazla hassasiyet gerektiren bir sektördür. Bu sektörde çalışan pek çok kişi motivasyon açısından gerekli tüm desteği almaktadır, almak zorundadır. Nitekim bun aksi bir durum gerçekleştiğinde çalışanlar isteksiz çalışacak ve şirket daha fazla zarar görecektir. Örneğin, bir pilot maaşını geç aldığı için uçağı yere indirirken frene erken bastığı için balatalar daha fazla zarar görecektir. Bunun sonunda şirket 8000 € maaşı geç yatırdığı için 78000 € yeni fren balatası ödemeye mahkûm olacaktır.” Örgütsel iletişimde yönetici çalışanların iyiliğini düşündüğü sürece, çalışanlar şirkete iyiliği için daha fazla çalışacak ve kurum daha başarılı olacaktır. Ayrıca, örgütsel iletişim ile yaratılacak işletme kültürü neticesinde çalışanların müşteriye davranış şekilleri de ortaya çıkacaktır. Nitekim, işyerinde motivasyon için çalışanlar iyi giydirilir. Çalışanlar iyi giydirildikleri için, şirketi daha fazla sahiplenecek ve şirket için daha özverili olarak çalışacaklardır çalışacaktır. Herzberg’in Motivasyon- Hijyen kuramı aslında tam olarak da bu noktaya işaret etmektedir. Özetle, örgütsel iletişim kurumların geleceği için çok önemli bir yere sahiptir. Örgütsel iletişim, bir kuruma güç katar ve o gücü sürekli kılar. Örgütsel iletişim kurum içi

işleyişten, kurum kültürüne kadar pek çok yerde etkilidir. Bir şirket aile gibi olmalıdır: iç işleyişte baba(İşveren) her şeyden haberdar olduğu gibi çocuklarda(Çalışanlar) her şeyden haberdar olmalı. Büyük kararlar alınırken ailenin her bireyinin (şirketin her departmanının) fikri alınmalıdır. Bu sayede çocuklar(çalışanlar) aileyi(kurumu) daha fazla benimseyecek ve onun yararı için daha fazla çalışacaktır. Pek çok isteklendirme kuramcısının dediği gibi, para tek başına bir motivasyon öğesi değildir. Örgütsel iletişim para dışında diğer motivasyon öğelerini oluşturmayı ve bunu sürekli kılmayı sağlar.

Ahmet Beliktay

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful