You are on page 1of 18

Listă de locuţiuni în limba latină

Această listă cuprinde expresii în limba latină folosite adesea ca atare sau prescurtate în limba
română şi în alte limbi. Pentru proverbe şi cugetări există un articol separat: Listă de proverbe şi
cugetări în limba latină.
A
Latină Traducere Note
a fortiori cu atât mai mult
a mundo de la facerea
conditio lumii
în urma
a posteriori Antonimul lui a priori
experienţei
Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a
înainte de impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la
a priori
experienţă efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaştere a priori,
independentă de experienţă.
ab antiquo din vechime
ab hinc de acum înainte
ab hodierno de azi înainte
ab initio de la început
dintr-o pornire de
ab irato
mânie, la mânie
ab origine de la origine
ab ovo de la ou A o lua de la capăt; a o lua de la început, de la origini
ab Urbe de la întemeierea Formulă care indică numărarea anilor de la întemeierea
condita (a.u.c.) Romei Romei (753 î.Hr.).
piesa a fost Modalitate prin care se anunţa sfârşitul comediilor în
acta est fabula!
jucata! Roma antică.
acta non verba! fapte nu vorbe!
ad acta (de pus) la dosar
ad calendas la calendele Calende înseamnă la romani prima zi a lunii; era ziua în
graecas greceşti care se plăteau datoriile. Cum grecii nu aveau calende
expresia a fost folosită de împăratul Octavianus la adresa
datornicilor rău-platnici. Expresii similare: la „Sfântu-
Aşteaptă”, la „paştele cailor”.
pentru aceasta (în
ad hoc
acest scop)
Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în
referitor la
ad hominem atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în
persoană
dispută, în loc de a ataca argumentaţia sa.
Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care
[apelul] la se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a
ad ignorantiam
ignoranţă fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru
că nu a fost demonstrată adevărată.
ad infinitum până la infinit
provizoriu (până
ad interim
una alta)
Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de
ad libitum (ad după dorinţă executant după placul său. În opere filosofice apare cu
lib.)
sens figurat.

ad litteram (ad exact până la Aşa cum citim cuvântul, fără a ţine seama de context. În
litt.) ultima literă traduceri: cuvânt cu cuvânt. De ex.: un citat ad litteram
Un argumentum ad nauseam este o eroare logică care
până la a provoca
ad nauseam constă în repetarea unui argument până la punctul în care
greaţă
oamenii nu mai sunt interesaţi de subiect.
Calificativ dat unui act prin care o persoană obţine
ad personam la persoană
privilegii netransmisibile.
Argumentum ad populum este o eroare de argumentare
ad populum [apelul] la lume care conclude că o propoziţie este adevărată deoarece
foarte multă lume crede că este adevărată.
ad rem la obiect Fără ocolişuri, direct la chestiunea în discuţie
Titulatura oficială dată de Papa Benedict al XIV-lea este
advocatus in omnibus causis beatificationum şi era
advocatus avocatul
numele prelatului care avea sarcina de a informa despre
diaboli diavolului
calităţile şi defectele defunctului propus spre beatificare
sau canonizare.
age, si quid fă, dacă faci
agis! ceva!
Alma mater mama care ne Denumire simbolică pentru universitate.
hrăneşte
Poate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care
alter ego alt eu te identifici în concepţii sau o altă conştiinţă a
personalităţii.
supărările
amantium irae Cearta între îndrăgostiţi, ceva trecător, nedemn de atenţie.
îndrăgostiţilor
ante Christum înainte de Cristos
(a.Chr.)

anni currentis anul curent (în
(A.c.) curs)
anno în anul

anno Domini Anul considerat a începe de la naşterea lui Hristos, după
în anul Domnului
(A.D.) calculele călugărului Dionysius Exiguus.
annus mirabilis anul minune
ante meridiem ante meridian Până în prânz
(a.m.)

Metodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin
argumentum ad argumentare la
absurditatea concluziei. Sinonime: reductio ad absurdum
absurdum absurd
sau deductio ad absurdum
argumentum argumentul
baculum băţului
Titlul unei scrisori a lui Horaţiu adresată unor prieteni şi
ars poetica arta poeziei
care conţinea sfaturi pentru tinerii poeţi.
Vers scris de Horaţiu în Ode. Poetul nu se refea la realizări
aurea aurită este calea medii, ci la moderaţie, cumpătare, la un trai modest.
mediocritas de mijloc Conceptul aurea mediocritas este obişnuit la mai mulţi
filosofi, începând cu Aristotel.
aut - aut ori, ori
Începutul unui imn de preamărire a Fecioarei Maria. Din
Ave Maria salut, Maria anul 1326, Papa Ioan al XXII-lea impune credincioşilor
să-l recite de trei ori pe zi.

B
Latină Traducere Note
beati possidentes fericiţii posesori Expresie glumeaţă a juriştilor.
celui ce Decoraţie română înfiinţată în 1876 pentru merite în
bene merenti
binemerită domeniul culturii naţionale.
bona fide buna credinţă
brutto greutate brută

C
Latină Traducere Note
caput mundi capitala lumii Epitet acordat oraşului Roma.
carpe diem trăieşte clipa
casus belli motiv de război
- citatul complet "DUBITO, ERGO COGITO;
COGITO, ERGO SUM" (Ma indoiesc, deci cuget;
cogito ergo sum cuget deci exist
cuget, deci exist) - Rene Decartes (1596-1650). Unica
certitudine acceptata de acest filosof.
coitus
Coit intrerupt
interruptus
confer (cf.) compară
concedo consimt
contradictio in contradicţie în
terminis termeni
contra bonos contra bunelor
mores moravuri
consummatum
s-a sfârşit
est
Usurinţă, bogăţie în
copia verborum
exprimare
corpus delicti corpul delict Dovada materială a faptei.
credo quia cred pentru că e Aforism derivat de la Tertulian, este cert pentru că
absurdum absurd este imposibil (credo quia impossibile).
credo ut cred pentru ca să
Idee-cheie formulată de Augustin din Hippona.
intelligam pot înţelege
cui bono cui foloseşte?
cui prodest la ce bun?
cu un graunte de
cum grano salis
sare
cum laude cu laude Cu distincţie. Diplomă universitară.
1/4 oră după timpul
cum tempore dat (sfertul de oră
(c.t.)
academic)
vindecă-te pe tine
cura te ipsum
însuţi
Curriculum
cursul vieţii (Auto)biografie.
vitae

D
Latină Traducere Note
datum (dat.) data
de facto de fapt
de jure de drept
de novo făcut nou
prin harul lui Formulă folosită în titulatura episcopilor
Dei gratia
Dumnezeu iar mai târziu în titulatura Papei.
îndepărtează, şterge (la
deleatur (del.)
corecturi)
doctor (Dr.) doctor
doctor honoris causa doctor de onoare
(Dr.h.c.)

doctor juris (Dr.jur.) doctor în Drept
doctor medicinae doctor în Medicină
(Dr.med.)

doctor philosophiae doctor în Filosofie
(Dr.phil.)
doctor rerum doctor în Ştiinţe
naturalium (D.rer.nat.) naturale
doctor rerum doctor în Ştiinţe
politicarum (Dr.rer.pol.) politice
doctor theologiae doctor în Teologie
(Dr.theol.)

E
Latină Traducere Note
Exclamaţia lui Pilat arătând mulţimii pe Iisus
Ecce Homo Iată Omul
cu coroana de spini pe cap.
erga omnes faţă de toţi Adresat tuturor, fără discriminare
În limbaj scolastic preceda concluzia unui
ergo deci
raţionament logic. (cogito ergo sum)
şi celelalte, şi aşa mai
et caetera (etc.)
departe
emeritus (em.) emeritat, pensionat
existent prin sine
ens causa sui
însuşi
eo ipso tocmai de aceea
a fi înseamnă a fi Formulă aplicată de George Berkeley
esse est percipi
perceput lucrurilor sensibile.
Procedeu retoric, o expunere fără introducere,
ex abrupto deodată, brusc
direct la chestiune.
ex aequo în mod egal Cotă cuvenită din împărţirea în mod egal.
Formulă pe care unii o folosesc să o scrie pe
ex libris meis din cărţile mele
cărţile din bibliotecă.
ex silentio din tăcere Tragerea concluziei din tăcerea adversarului.
ex tempore pe dată Imediat, pe loc, fără pregătire prealabilă.
exempli causa, (gratia) pentru exemplificare
(e.c.) sau (e.g.)

expressis verbis cu cuvinte clare În termeni clari şi autentici. Expresie folosită
de jurişti.

F
Latină Traducere Note
favente păziţi-vă Formulă de cult a preoţilor romani, linişte, nu tulburaţi
linguis! limbile! solemnitatea!.
să se facă
fiat lux!
lumină!
folio pagină
Se folosește în texte postclasice pentru a arăta perioada de
a înflorit, a fost activitate a unei persoane, școli sau mișcări atunci când nu sunt
floruit
productiv cunoscute datele nașterii și decesului sau datele înființării și
desființării.
furor
delirul poetic Starea poetului în momentul creaţiei.
poeticus

G
Latină Traducere Note
gaudeamus să ne bucurăm, Începutul imnului studenţesc adoptat în apropape toate
igitur aşadar universităţile europene.
grosso modo în linii mari

H
Latină Traducere Note
Formulă ceremonială cu care un cardinal anunţă
habemus papam! avem papă!
alegerea unui nou papă de către conclav.
hic et nunc! aici şi acum!
hic et ubique aici şi peste tot (pe
(terrarum) pământ)
honoris causa onorific
horribile dictu îngrozitor de spus
hujus anni (h.a.) în acest an

I
Latină Traducere Note
ibidem (ib.) tot acolo
id est (i.e.) adică
idem (id.) acelaşi, la fel
Formulă care exprimă doctrina agnosticismului, pusă în
ignorabimus nu vom şti
circulaţie de germanul Emile Du Bois-Reymond în 1872.
imaginea Veche denumire a hărţilor şi descrierilor geografice care
imago mundi
lumii dădeau o imagine a lumii cunoscute de atunci.
in abstracto în abstract Făcînd abstarcţie de la realitate sau de la o situaţie concretă.
in
în absenţă
contumaciam
Formulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în
in extenso pe larg
întregime.
în ultimele
in extremis În ultimul moment, cînd nu se mai poate altfel.
momente
asupra
in flagranti
faptului
Termen consacrat de Mircea Eliade pentru a denumi timpul
in illo tempore în acea vreme
mitic (Marele Timp) în care zeii au creat lumea.
in infinitum la nesfârşit
în mijlocul Formulă care provine de la Horaţiu în Ars poetica adresîndu-
in medias res
lucrurilor se tinerilor scriitori. În esenţă, în miez.
Echivalent cu "în memoria lui...", referindu-se la reamintirea
in memoriam în memoria
sau în onoarea unei persoane decedate.
Comprimat pînă la a putea încăpea într-o coajă de nucă. În
in nuce într-o nucă
miniatură, în formă redusă.
in propria
în persoană
persona
la locul Despre monumentele arheologice, aşa cum au fost găsite pe
in situ
(originar) teren, nu cum apar în muzeu într-o aşezare artificială.
(este) de
in spe În perspectivă, după cum se speră, probabil, posibil.
aşteptat
in statu în stare de Formulă folosită în limbajul alchimiştilor medievali; precesul
nascendi naştere obţinerii unei substanţe este în cus.
in vitro în sticlă În eprubetă, în laborator.
fără să fie Fără să se ştie cine este. Se foloseşte mai ales în expresii ca „a
incognito
cunoscut călători incognito” referindu-se la călătoria sub nume fictiv.
Răspunsul dat de elevii lui Pitagora, cînd cu ocazia
ipse dixit aşa a spus el expunerilor publice erau întrebaţi de ce este aşa. Invocarea
autorităţii în materie (argumentum ad verecunndiam).
ipse fecit (i.f.) făcut singur Fără ajutor
prin însuşi Expresie folosită în argumentări şi se referă la raportul de
ipso facto
faptul implicaţie între două fapte. Vezi eo ipso.

J
Latină Traducere Note
Jesus Nazarenus Rex Iisus din Nazaret
Judaeorum (I.N.R.I) Regele Iudeilor

L
Latină Traducere Note
Substanţă ipotetică a alchimiştilor medievali care are
lapis piatra
proprietatea ca în unire cu anumite metale să se obţină
philosophorum filosofilor
aurul. Se presupune a fi de culoare roşie.
licentia poetica licenţă poetică Dreptul poetului de a folosi mijloace specifice de redare.
liber (lib.) cartea
liquor (liq.) lichid
loco citato (l.c.) la locul citat
loco tipico la locul tipic,
obişnuit
lorem ipsum —
lupul în Dicton echivalent cu proverbul „vorbeam de lup şi lupul la
lupus in fabula
povestire uşă”.

M
Latină Traducere Note
învăţătorul
magister ludi Cel care se ocupă de instruirea copiilor
şcolii
Expresie comună de apreciere, de onoare. La decernarea
magna cum cu mare diplomei de doctor, există de obicei patru calificative posibile:
laude laudă rite (suficient); cum laude (bine); magna cum laude (foarte
bine); summa cum laude (excepţional).
manu cu propria
propria Formulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii.
(m.pr.)
mână

maximum maximal
(max.)

Formulă canonică de mărturisire. Astăzi, formulă prin care se
mea culpa din vina mea
cere scuze, autocritică.
memento nu uita că vei Aminteşte de nimicnicia omului. Titlul unei poezii de Mihai
mori muri Eminescu.
mensis în luna în
currentis curs
(m.c.)

minimum minimal
(min.)

modus mod de a Terminologie scolastică. Astăzi, folosit pentru a descrie metode
operandi acţiona ale infractorilor.
modus mod care
Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar p. Deci, q.
ponens afirmă
modus mod care Raţionament conform căruia: dacă p, atunci q. Dar nu q. Deci, nu
tollens neagă p.
modus
mod de a trăi
vivendi
multum in Percept al lui Pitagora: „nu spuneţi puţin în multe cuvinte, ci
mult în puţin
parvo mult în puţine cuvinte”.

N
Latină Traducere Note
ne quid Inscripţie la intrarea în templul lui Apollo din Delphi.
nimic prea mult
nimis! Versiunea latină este a lui Terenţiu.
Pînă aici: dincolo nu se mai poate! Inscripţie care indică
sfîrşitul pămîntului. Formula iniţială ne plus ultra a fost
nec plus şi nu mai mult
vechea deviză a Spaniei. Se foloseşte şi cu sensul de
ultra dincolo
performanţă maximă, record sportiv, capitol care încheie o
lucrare, specialist de maximă competenţă.
Când un cizmar i-a reproşat artistului Apelles că
Nu te ridica, încălţămintea purtată de personajele dintr-un tablou al
ne sutor
cizmarule, mai acestuia este prost realizată, Apelles nu a ezitat şi a refăcut
ultra
presus de aceste detalii, urmând cu atenţie sfaturile cizmarului. Dar
crepidam
calapodul tău! când acesta a început să critice şi picioarele personajelor,
Apelles a dat un răspuns care a rămas celebru.
netto (greutate
netto (ntto.)
netă)
nihil novi nimic nou sub
sub sole soare
Formulă folosită la Vatican care exprimă acordul cenzorului
nimic nu stă
nihil obstat asupra publicaţiilor oficiale. La figurat are sens de cale
împotrivă
liberă.
nihil sine nimic fără
Deviza familiei Hohenzollern pusă pe stema României.
Deo Dumnezeu
nolens, Uneori întălnit sub forma volens nolens sau aut nolens aut
vrînd, nevrînd
volens volens. Exprimă sentimentul necesităţii.
noli me
nu mă atinge! Cuvintele lui Iisus către Maria Magdalena
tangere!
noli turbare Cuvintele lui Arhimede adresate unui soldat roman ajuns în
nu tulbura
circulos Siracuzia. Arhimede studia nişte figuri geometrice desenate
cercurile mele
meos pe nisip iar soldatul le-a stricat.
Expresie folosită de jurişti şi exprimă insuficienţa probelor.
non liquet nu este clar
Neclaritate, nesiguranţa ideilor.
non multa, Calitate, nu cantitate. Conţinut bogat într-o expunere scurtă.
nu multe, ci mult
sed multum Vezi multum in parvo.
non nova, nu lucruri noi, ci Într-o parafrazare mult mai directă în limba română, s-ar
sed nove într-o formă nouă putea formula prin Nimic nou sub soare.
non
nu decurge Expresie folosită atunci cînd concluzia este greşită, falsă.
sequitur
nota bene ia aminte!
(N.B.)

nuda veritas adevărul gol

O
Latină Traducere Note
obiit (ob.) este mort
obiter dicta în treacăt spuse Afirmaţii bazate pe impresie şi exprimate în treacăt.
opus (op.) opera

P
Latină Traducere Note
Expresie considerată ca provenind de la poetul latin
panem et
pâine şi circ Decimus Juvenalis, care se lamenta adresându-se unui
circenses
prieten, de decaderea poporului roman.
pari passu în pas egal
pauca sed puţine dar
Deviza lui Gauss
matura coapte
În dreptul roman, tatăl era stăpânul absolut al familiei,
pater familias tatăl familei
singurul care dispunea de toate drepturile civile.
Titlu de onoare acordat oamenilor politici cu merite
Pater Patriae Părintele patriei
deosebite. Primul care l-a primit a fost Cicero.
Formulă tradiţională pentru mărturisirea greşelilor în
Pater, peccavi! Tată, am greşit!
Biserica Catolică.
Pax Romana Pacea Romană Pacea impusă de stăpânirea romană. Parafraze: Pax
Hispana, Pax Germanica, Pax Britannica, Pax
Americana.
pax vobiscum! pace cu voi! Traducerea salutului ebraic, Pax vobiscum, nolite timere
per definitionem prin definiţie Reiese din definiţia însăşi
În mod deosebit, cu distincţie. Se foloseşte şi versiunea
per excellentiam prin excelenţă
franceză par ecellence.
cu procură,
per procura (p.p.)
împuternicire
per pedes pe jos (ca
În latina clasică, corect este pedibus.
(apostolorum) apostolii)
Termen muzical. Se referă, de asemenea, şi la un aparat
perpetuum
mobil perpetuu mecanic care produce o mişcare perpetuă, alimentată de ea
mobile
însăşi, fără alimentare din afara ei.
Termen folosit în diplomaţie despre un cetăţean străin pe
care guvernul unei ţări nu-l agrează din cauza actelor
persona (non) persoană politice sau a concepţiilor sale. În vorbirea curentă,
grata (ne)agreată expresia poate fi utilizată când o persoană care a apărut
într-o societate oarecare, nu este binevenită, fiind
considerată „non grata”, care nu este agreată, incomodă.
Raţionament eronat, care porneşte de la o premisă
revenirea la
petitio principii nedemonstrată anterior; trebuie revenit la punctul de
început
plecare. A fost semnalat de Aristotel.
Formulă care apare în imnuri religioase medievale. În
pia mater mamă iubitoare
anatomie, una din membranele care învelesc creierul.
Cu degetul mare întors spre arenă. Gest folosit la luptele
pollice verso cu degetul întors de gladiatori, prin care publicul cerea ca învinsul să fie
omorât.
Pontifex Papa, Marele
Maximus (P.M.) Pontif
Post Christum după (naşterea
(natum) (p.Chr.) lui) Cristos
post factum după faptă Ulterior, după consumarea faptului.
post festum după sărbătoare După ce s-a terminat ceremonia.
după aceasta, Raţionament inductiv greşit, în care simpla succesiune
post hoc, ergo
deci din cauza cronologică a fenomenelor este interpretată necritic, ca un
propter hoc
aceasta raport de la cauză la efect.
post
meridianum după prânz Post meridian. (v. ante meridiem)
(p.m.)

post mortem după moarte
praeter propter aproximativ Aproximativ, mai mult sau mai puţin.
(p.ptr.)

prima facie la prima vedere
pro anno (p.a.) anual
pro centum (p.c.) la sută
pro forma de formă
pro tempore pentru un timp De durată condiţionată.

Q
Latină Traducere Note
Câte limbi ştii,
Quot linguas calles,
de atâtea ori
tot homines vales
eşti om
cineva drept Confuzie între persoane. Pentru confuzie între lucruri,
qui pro quo
altcineva fapte etc. se foloseşte quid pro quo.
quod erat ceea ce era de Formulă tradiţională care încheie demonstraţiile de
demonstrandum demonstrat geometrie.
(Q.E.D.)

Conform unei legende, Sfântul Petru care fugea de
persecuţiile împăratului Nero, îl întâlneşte pe Iisus,
quo vadis? unde mergi? care murise de 30 de ani şi îl întreabă Quo vadis,
Domine? Expresia s-a răspândit prin romanul Quo
vadis al lui H.Sienkiewicz.

R
Latină Traducere Note
rara avis pasăre rară Raritate, lucru rar.
Concept introdus în logica formală
ratio sufficiens raţiune suficientă
de Leibniz.
recipe (Rp.) primeşte! Începutul unei reţete medicale
redde caesari quae dă Cezarului cele ce sunt ale
sunt caesaris, et quae Cezarului si lui Dumnezeu cele
sunt dei deo ce sunt ale lui Dumnezeu.
regis ad exemplum după al regelui exemplu
Formulă de încheiere la slujbele
requiescat in pace! odihnească-se în pace! celor decedaţi, deseori gravată şi pe
pietrele funerare. Se scrie şi R.I.P.
repetitio mater
repetiţia este mama învăţăturii
studiorum est
res comunis lucru comun
Categorie de bunuri care, în dreptul
res nullius lucrul nimănui roman, puteau fi însuşite de primul
venit.
Repunerea unei persoane în întreaga
restitutio in integrum restabilire în întregime
posesie de dinaintea unui act anulat.

S
Latină Traducere Note
salva venia cu îngăduinţă
excluzând
salvo errore (s.e.)
eroarea
deşteptului i- Indică faptul că omul inteligent înţelege din două
sapienti sat
ajunge vorbe, fără lungi explicaţii.
semper idem mereu acelaşi Constant (deviza omului statornic).
După filosoful Anaximene din Milet, atribut al aerului,
semper in motu mereu în mişcare
care era principiu al existenţei.
Senatus populus Senatul şi
que Romanus Formulă care figura în antetul decretelor senatoriale.
(S.P.Q.R.)
poporul roman

în cele ce
sequens (seq.)
urmează
sequentes (seqq.) următoarele
Formulă juridică care se referă la cazul în care nu este
sine die fără termen stabilit un termen legal. De obicei se foloseşte cu
sensul de „a amâna”.
fără specificarea
sine loco (s.l.)
locului
sine nomine (s.n.) fără nume

sine qua non fără de care nu se
(s.q.n.) poate
punctual (fără
sine tempore (s.t.) sfertul de oră
academic)

sit venia verbo fie îngăduit
(s.v.v.) cuvântul
Forma completă este status quo ante sau status quo
prius. Termen din limbajul diplomatic cu ajutorul
status quo în starea în care
căruia se precizează, de exemplu, dorinţa de menţinere
a situaţiei existente, înainte de izbucnirea unui conflict.
status in statu stat în stat
sublata causam suprimând cauza, Prevedere din “Dreptul Roman”, care consfinţeşte
tollitur effectus dispare efectul ideea conform căreia nu există efect fără cauză.
sui generis în felul său Un fel deosebit.
Cea mai mare fericire pe care o pot avea oamenii.
summum bonum binele suprem Termen folosit în filosofie, noţiune introdusă de
Aristotel.
scrisoare cu
Supplex Libellus
doleanţele Memoriu înaintat Dietei în 1792.
Valachorum
valahilor

T
Latină Traducere Note
tabula rasa tablă ştearsă
tale, quale aşa cum este Neschimbat, fără modificări.
terminus a quo momentul de la
care...
Terra deserta pământ nelocuit Termen folosit de vechii geografi

Terra incognita Termen folosit de navigatorii portughezi şi olandezi
pământ necunoscut
(t.i.) pentru pământurile neexplorate.
tertium non a treia posibilitate nu
Enunţ prescurtat al legii terţiului exclus
datur există
theatrum
teatrul lumii
mundi
tu quoque, mi Cuvintele spuse de Cezar când îl zăreşte pe Brutus
şi tu, fiul meu?
fili? printre asasinii săi.

U
Latină Traducere Note
În timpul regelui Ludovic al XIV-lea pe tunurile
ultima ratio ultimul argument
franţuzeşti era inscripţionat ultima ratio regum.
una voce o singură voce La unison
unguibus et cu ghearele şi cu
Deviza oraşului Avignon, Franţa
rostro ciocul
urbi et orbi Romei şi lumii Formulă folosită la învestirea papei.
ut infra ca mai jos
ut supra ca mai sus

V
Latină Traducere Note
Exclamaţie atribuită lui Brennus, căpetenia
vae victis! vai de învinşi! galilor, în timp ce cântărea aurul oferit de
romani.
varia diverse
veni, vidi, Cuvinte cu care Cezar anunţă victoria de la
am venit, am văzut, am învins
vici Zela, 47 î.Hr.
venia recunoaşterea capacităţii de a preda,
legendi, de a ţine prelegeri (la universitate,
docendi după obţinerea docenţei)
vertatur,
întoarce pe partea cealaltă (de ex.: pagina)
verte (vert.)
Formulă cu care tribunii plebei respingeau
veto! mă opun! decretele senatului roman. Familiar are
sens de interzicere, opunere la o acţiune.
Stradă principală în Roma antică.
via sacra calea sfântă Generalizat, se foloseşte pentru strada
principală a unui oraş.
vice versa invers Schimbând ordinea
vide infer vezi mai jos
(v.i.)

vide supra vezi mai sus
(v.s.)

vivat,
Urare folosită între studenţii vechilor
crescat, trăiască, crească şi înflorească!
universităţi apusene
floreat!
viva vox viu grai Auzit direct de la vorbitor.
vox populi, vocea poporului, vocea lui
Adevărul unei mari majorităţi.
vox Dei Dumnezeu