P. 1
תפיסת המציאות דף מקורות

תפיסת המציאות דף מקורות

|Views: 137|Likes:
Published by Avi Warshavsky

More info:

Published by: Avi Warshavsky on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

1

קודצ 'ר - תואיצמה תסיפת
1 . ר ' קודצ ןהכה ןילבולמ - תקדצ קידצה תוא מק
לכ ןמז ןיאש םדאה תומילשב לכ המ המדמש ול עדי אוהש שממ ךפיהל ןינעכ ( היעשי ה ' כ )'
םירמואה ערל בוט וגו ' ומכו ורמאש ( םיחספ נ ' א )
1
םלוע ךופה יתיאר םשש םוקמב תמאה אוה
שממ ךפיהל םלועבמ הזה המו המדנש ול בוטל לכוי תויהל ןיאש וב שממ ןכו ךפיהל . קר ימ
ריאהש םשה ךרבתי ויניע ירבדב הרות ביתכד הב תמא ומכ ורמאש ז " ל ( הדובע הרז ד ' ב ) לע הדי
לוכי אובל לע תמאה ומכ ורמאש ( םיחספ םש ) ןנאו שוריפ ידימלת םימכח יכיה םתה יכ יכיה
ותיאד ןנא אכה וכו ' הרותהש הריאמ הזב םדאל דומעל לע תמאה . לעו הז ורמא ( ןירדהנס כ " ו ב )
2

הצע שיש הב רבד ה ' איה םוקת . לבא ואלב יכה הבשחמ תלעומ לטבל שוריפ היהיש ףוסה שממ
ךפיהל הממ בשחש . ףוסהו אוה יוליג תמאה שיש ותואב רבד יכ הווהב לכה דחא קר ףוסב רכינ
ומכ רמאנש ( ילשמ י " ב י " ט ) תפש תמא ןוכת וגו ' אתיאו רהוזב ( ח " ב פק " ח ב ) תננוכ אל ביתכ אלא
ןוכת :

לעו הז ורמא ( תוכרב נ " ה א ) אמלח אבט היתוודח הייתסמ אשיב אתוביצע הייתסמ שוריפ לכ
השעמ םלוע הזה ארקנ אמלח ומכ רמאנש ( םילהת כק " ו א )' בושב וגו ,' לכמו םוקמ ורמא ז " ל
( תוכרב נ " ז ב ) םולח דחא םיששמ האובנב ןכו תבש , דחא םיששמ םלועב אבה , תצקש םעט שגרנ
םג ןכ םלועב הזה ןינעכ דחא םיששמ אוהש תלחתה תשגרה םעטה רתויה טעומ יכ דחא םיששמ
דחאו ןיא םעט ותלחתהו דחא םיששמ . יכ םישעמה םה םימשר םיטעומ תותימאל הדוקנה בלבש
םלענה :

לעו הז ורמא ז " ל ( םש נ " ה ב ) תומולחה םיכלוה רחא הפה ונייה ירבדב הרות לעש ידי ירבד הרות
לוכי ררבל לכ םישעמ השעש היהי בוטל ףאו לע יפ ויהש ךיא ויהש לע ידי הפה אוה השענ בוט
םשהש ךרבתי ריאמ ויניע הזב זאו עבקנ םולחה תמאל נכ " ל הרותד איה תמא ימו קובדש הרותב

1
דומלת ילבב תכסמ םיחספ ףד נ דומע א :
..." יכ אה ברד ףסוי הירב יברד עשוהי ןב יול שלח דיגנתיאו . יכ רדה , רמא היל הובא : יאמ תיזח ? רמא היל :
םלוע ךופה יתיאר , םינוילע הטמל םינותחתו הלעמל . רמא ול : ינב , םלוע רורב תיאר . - ןנאו יכיה םתה ? - יכ יכיה
ותיאד ןנא אכה , יכה ןניתיא םתה . יתעמשו ויהש םירמוא : ירשא ימ אבש ןאכל ודומלתו ודיב . יתעמשו ויהש
םירמוא : יגורה תוכלמ ןיא םדא לוכי דומעל ןתציחמב ".. .

2
דומלת ילבב תכסמ ןירדהנס ףד וכ דומע ב
רמא אלוע : הבשחמ תלעומ וליפא ירבדל הרות , רמאנש + בויא ה +' רפמ תובשחמ םימורע אלו הנישעת םהידי
הישות . רמא הבר : םא ןיקוסע המשל - הניא תלעומ , רמאנש + ילשמ טי + תובר תובשחמ בלב - שיא תצעו ה '
איה םוקת הצע שיש הב רבד ה ' - איה םוקת םלועל .
שר " י תכסמ ןירדהנס ףד וכ דומע ב
הבשחמ - תגאד בלה לע ויתונוזמ לש םדא .
תלעומ - אינהמ חכשל ודומל .
רפמ תובשחמ םימורע - ןתונ םהל תונוזמ לטבמו תובשחמ םבלמ , אלש ויה ןיחינמ ןתוא תושעל הישות , אנשיל
אנירחא : הבשחמ םדאש בשחמ ךכ ךכו השעא ךכ ךכו הלעת ידיב - תלעומ תיבשהל רבדה , ןיאש ותבשחמ
תמייקתמ וליפא רבדל הרות , ןוגכ רמואה דע םוי ינולפ םייסא ךכ ךכו תותכסמ אסריגב .
2

ירה קובד ייחב םלוע םיתימאה אליממ לכ םישעמה ולש לע וחרכ ןכ , יכ םוקמב אוהש םדאה םש
אוה ולוכ :
2 . ר ' קודצ ןהכה ןילבולמ - יסיסר הליל תוא זט
זט ) לכב ןישודיח אתיירואד יא רשפא תויהל רבד ררובמ אלש היהי היטנ ןאכל ןאכלו ומכ ורמאש
( הגיגח ג ב ) וללה ןיאמטמ וכו ' ולאו ולאו ירבד םיקולא םייח ( ןיבוריע גי ב ) שוריפ םיהלא לעב
תוחוכה םלוכ םידרפנה םלועבש והזו ןושל םיבר ןכו םייח ןושל םיבר ירבדד הרות אוה תויח
האירבה הלוכ . שיו תוקולח לש םייח לעו הז רמאנ ( ילשמ אכ , א ) יגלפ םימ בל ךלמ דיב וגו ' ןאמ
יכלמ ןנבר ( ןיטיג בס א ) ןיאו םימ אלא הרות ( אבב אמק זי א ) םהו םיגלפנ תונייעמל םינוש רוסאל
ריתהלו םירובסכו ונא אוהד ותעדב לש םכח וניאו ןכ אלא םג הז דיב ה ' ריאמש ויניע הטמו ובבל
יפכ ץפחה ןוצרו יהלא דבל . ךכלו ארקנ ירבד םיהלא םייח תמאבד ןה ירבד םשה ךרבתי ומכ
ורמאש ( אבב ארתב בי א ) ןמד םימכחה אל הלטינ האובנ תמאבד אוה םשהמ ךרבתי האובנכ קר
קוליחה האובנד אוה הכ רמא ה ' ונייה הזכ שממ ןיאו וב היטה קוליחו ינשו םיאיבנ םישיחכמה הז
תא הז דחאה איבנ רקש . יכ איבנ ןושלמ בינ ומכ שריפש שר " י שמוחב ( תומש ז , א ) ונייהו ורוביד
םשהד ךרבתי רובידהד םשהד ךרבתי שממ ונורגב לש איבנ רובידהו אוה תולגתה לעופל תולגתהבו
יא רשפא תויהל ינש םיכפה אשונב דחא עודיכ לכשד ינב םדא שיחכמ הז עדונכ ירבדמ במר " ם .
לבא םכח אוה קובד ותמכחב לש םשה ךרבתי אוהש הבשחמב חומבש םש רשפא תויהל ינש
םיכפה אשונב דחא :

אלו דוע אלא אוהש טעמכ חרכומ יפכ המ דסיש םשה ךרבתי לכ האירבה רבד וכופיהו עודיכ רפסמ
הריצי ןיא ךל רבד םלועב אלש היהי וכופיה שממ םג ןכ יאדובו שי הזל ומישר ותמכחב ךרבתי
אוהש שרוש ןוצרה איצומה לעופל . קר לעופבש ינש םיכפהה םניא אשונב דחא אוהשכ םוי וניא
הליל אוהשכו הליל וניא םוי המ ןיאש ןכ רוקמב םש אלוכ דח . ךכלו לכ שודיח ירבד הרות אצויש
םלועל לע ידי הזיא םכח חרכהב אצוי זא םג ןכ ךפיהה . הזו םעט ( ילשמ זי , די ) רטופ םימ תישאר
ןודמ םימ ונייה הרות ימ חתופש הזיא רעש רבדו אוה תישאר ןודמ תקולחמו :

ורמאו ז " ל קרפ אמק ןירדהנסד ( ז א ) שיר האמ יניד שוריפ יכ שי םישימח ירעש הניב הזו םעט
מ " ט םינפ אמט מו " ט םינפ רוהט יכ רעש םישימחה ןיא גשומ . ונייהו םינפד שוריפ םייוליג המ
םכחהש הארמ םינפ ינפמ המ רמוא ןכ עודיו מ " ט םה עבש םימעפ עבש דגנ עבש תודימ ןינבה לש
חכ תולגתהה רעשו םישימח דגנ הניבה בלבש הזש יא רשפא תולגל ללכ וריבחל תשגרה בלה המ
אוהש שיגרמ ובלב םעטה רבדל םעטד יא רשפא ריבסהל תולגלו ללכ ךרדכו ורמאש ןירדהנסב ( הל
א ) אביל ישניאד ישניא יאש רשפא ותולגל בתכב ןכו רובידב יא רשפא קר ומישרה בלבש שבלתמ
רובידב יפכש תשגרה םעטה ולש בלב ךכ אוה חכ רובידה רכינו לע רובידה תשגרה בלה לבא
תותימא םעט אוהש שיגרמ הז יא רשפא תולגל . ןכלו ורמא ( רחוש בוט םילהת רומזמ בי ) דימלת
קיתו היה רמוא מ " ט םינפ וכו ' שוריפ רמוא תולגל יא רשפא קר מ " ט םינפ :

3

ןכו השמ וניבר ע " ה לביקד הרות ןמ םימשה אוהש ותמכח לש םשה ךרבתי המ וניאש גשומ ינבל
םדא שדחל םבבלמ ומכ הרות לעבש הפ ורמא ( שאר הנשה אכ ב ) אלד גישה רעש םישימח רעשד
םישימח הרותמ בתכבש אוה ותשגרה לש םשה ךרבתי בלב הלעמלש יאש רשפא תולגל אבילו
אמופל אל אילג לבא המ םישדחמש ימכח לארשי ימ אוהש שדחמ אוה גישמ ותואב רבד לכ
םישימחה ירעש הניב ןהו האמ יניד םישימח לכל דצ . תקולחמבו אוהש םשל םימש תקולחמכ
יאמש ללהו תיבד ללה ויה ןינוש םהירבד ירבדו תיב יאמש ( ןיבוריע גי ב ) ונייה ויהש ןיגישמ םג
ירבד תיב יאמש המיעטהו לש ךפיהה ןינעכו ותוא דימלת קיתו היהש רמוא ינש םינפה יכ דצמ
ותוקיבד תמכחב םשה ךרבתי אוה גישמ ותואב רבד ינש םיכפהה הבשחמבש הנוילעה אצמנו לכל
דחא האמ . הזו םעט ארמגה תבשב ( טכק ב ) האמ ירק יזוזב וכו ' ןיאו ןאכ ומוקמ :
3 . ר ' קודצ ןהכה ןילבולמ - תקדצ קידצה תוא אסר
שודקה ךורב אוה אלמ לכ ץראה ודובכ תילו רתא יונפ הינימ קר אוהש םלעהב לודג תשיו ךשוח
ורתס ( םילהת י " ח י " ב .) רשאכו ריאמ בלל םדאה הרכה וז ךיא םשה ךרבתי אלמ לכ ץראה ודובכ
הז ארקנ ונאיצוה הליפאמ רואל לודג ומכ םירמואש הדגהב . תאיציד םירצמ אוהש האצוה ןמ
םלעהה תרכה םשה ךרבתי לא יוליגה . אוהו הראה יבגל םדאה םגו יבגל םשה ךרבתי ומכ ורמאש
ז " ל ( תישארב הבר ףוס השרפ ל ' י )' לשמ ךלמל היהש ךלהמ תואובמב תוליפא אבו ובהוא קילדהו
תא רנה . םהרבאש וניבא ע " ה ריאה ינפל םשה ךרבתי יכ הז ארקנ הניכש תולגב רשאכ ותניכש
ךרבתי םינותחתב אוה םלעהב םוצע וניאו תולגתהב םוסרפבו ירה הז ךלהמכ תואובמב תוליפא :

לשמו זח " ל ( םש שיר השרפ ל " ט א )' הריבל תקלוד ונייה אוהד הליפא םעו לכ הז תקלוד ונייה
תראה םהרבא וניבא ע " ה שיש ארוב םאו ןכ ךיא בשח םלועהש אלב גיהנמ . קר הנווכה ריכהד רבכ
רואב םידשכ תותימאב םשה ךרבתי אוהש אלמ לכ ץראה ודובכ לכו תגהנה עבטה ונממ ןיאו דוע
ודבלמ . קר תעידי הגהנהה תיטרפה םשהמ ךרבתי דודישב אלבו יחולש עבטה ותושבלתהו ישובלב
םלועה הזמש ךשמנ לכ ןינע הרותה תווצמהו אל עדונ ול . יכ ןיידע אל גישה ןינע האובנה רבדיש ה '
םע םדאה והוציו לע הזיא רבד ונייהד םשהש ךרבתי גיהנמה טרפב בלל . דעו ךיישש שיו תואיצמ
הדובעל רכשו שנועו . לעש הז רמאנ ( תישארב י " ב א )' ךל ךל וגו ' הלגתנש ול הז רחא הארש הריב
תקלוד שוריפ קלודש ובלב רוא הז םשהד ךרבתי רמא רשפא הזש ומצעמ המלו ריאמ הז ובלב לכו
םלועה והותב הליפאו יאדו שי גיהנמ תוטרפב לכל טרפ שפנ אלש לע יפ עבטה יללכה . רמאו תקלוד
יכ רנ הוצמ הרותו רוא ( ילשמ ו ' כ " ג ) שוריפ הוצמה תישעמ אוה רנה אוהש ילכה לוביק ובש ספתנ
רואה . הרותהו אוה םצע רואה בלבש ריאמש ול ירבדה הרות בלב תעדל תא ה :'

הזו םעט ןמש רואמל ומכ ורמאש ז " ל ( ריש םירישה הבר א ' ג )' ןמשד זמור המכחל המכחהו איה
הריאמה . והזו רואה שגרומה בלב דצמ הרותה תווצמהו ארקנ רוא רנו . לבא רוא םהרבאד וניבא
ע " ה זא םדוק רמאמ ךל ךל אלש היה ספתנ הרותב תווצמו ללכ קר הגשה וז רעוב ובלב שיש הולא
םלועב הזו אל ארקנ רוא ןויכ ןיאש ול הרדגה קר תקלוד דצמש הז רסמ ומצע רואל םידשכ דצמ
4

לדוג הרעבתה היהש ובלב היהו שא תלכוא שא ןכלו אל ףרשנ לבא אל וז ךרדה ןוכשי רוא קר
הרעבת הקילדו :

הזו םעט םש םוקמה הרעבת יכ הרעב םב שא ה ( ' רבדמב י " א ג )' שאו םשד יוה " ה אוהש אלמ
םימחר יאדו , הצר רמול ורוא ךרבתי ריאמה בלב אוהו שא תלכוא שא . ונייהו יכ םיננואתמה
יתעמש הצרד רמול ויהש תובצעב הרמו הרוחש הזו םעט ער ינזאב ה ( ' םש קוספ א )' יכ הז ןינע
אמט תמ חלתשמ ץוח הנחמל הניכש לבא הנחמב היול ףא םוקמב השמ וניבר ע " ה רתומ קר םשה
ךרבתי ןיא לוכי ולבסל . ןתובצעו ונייה ינפמ םוטמט בלה יכ םיציפח הקבדל וב . עודיו תעבד הרמה
הרוחש אוה הפצמ רואל ה ' אוביש וברקב ךרדב הרעבת תובהלתהו אלש לע ידי תרדגה תעיגיו
הרותה תווצמהו לעו הז אוה םתוננואתה . זאו רודב רבדמה לכ המ ויהש םישקבמ היה לעפנ ףכית
ועיגהו הרעבתל דע היהש שא תלכוא שא רנד ה ' תמשנ םדא הללכתנש הרוקמב עבטכ רנ ןטקה
רואב לודג דע וקעצש םעה ונייה םעטכ ( תומש כ ' ט " ז ) לא רבדי ונמע םיהלא ןפ תומנ העקשנו
שאה . זאו דלונ םהל הואת יכ תרעבת שאה אוה דצמ ףקות םוח הבהאה םהרבאד וניבא ע " ה
םשהל ךרבתי :

עודיו לכד הדמ תטשפתמ דע ןיא ץק תבהאו םהרבא וניבא ע " ה תללוכ לכ ינימ תובהא שירמ לכ
ןיגרד דעו תובהא תודמחו םלועד היישעה ינפוג לכהו היה ולצא םשהל ךרבתי . רשאכו עקשנ שאה
ורמאו ז " ל ( ירפסב אבוה שרב " י רבדמב י " א ב )' העקשד המוקמב ונייה אל הלטינש הלעמל
קלתסנו הבהאה םהמ קר ראשנש עוקש הסוכמו םהב . עודיו לכבד םוקמ ומישרה ראשנ ראשנו
םהב תדמ הבהא . רשאכו םה וארייתנ עוקשלמ ףקותב תבהא םשה ךרבתי דע תולכ שפנה זא ולפנ
תוואתל יגיסו הבהאה [ תמאבו םג הואת םשד היה לכה םשהל ךרבתי ומכו ראבתנש םוקמב רחא ]
זאו וכז תגירדמל תורבק הואתה אוהש ךוכיז תדמ תבהא םשה ךרבתי ןמ םיגיסה :

םהרבאו וניבא ע " ה ותויהל בא ללוכ לכ תושפנה ךרצוהו ריאהל לכל םלועה ולוכ היה ילכ לובסל
הרעבת הקילדלו וז םג ןכ דע ריאהש ול םשה ךרבתי רנב םיוויצד םינוש ושענו ויתוילכ תועבונ
המכח ( תישארב הבר ס " א א )' וכזו וינב רנל שדקמ . ורמאו ז " ל ( אמוחנת הוצת ב )' שודקה ךורב
אוה ריאמ לכל םלועה ולוכ הוצו ריאהל וינפל ונייהו יכ תמאב םשה ךרבתי ריאמה המ ריאמש
בלב קר אוהש רמוא ריאהל וינפל אוהש רמוא המש ריאמש תובבלב ינב לארשי הזב םה םיריאמ
וינפל אלש ךלי תואובמב תוליפא אלו אוה ריאמ םהל . אוהו םעטכ אל זז הבבחמ דע וכו ( ' תומש
הבר ףוס השרפ נ " ב ה )' םעטכו ונת זוע םיהלאל ( םילהת ס " ח ל " ה :)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->