PKB 3110 KAEDAH KHAS PENGAJARAN PEMBELAJARAN SAINS

ISL 6 : Membandingkan, Mengaplikasi Dan Mengubahsuai Isi Kandungan Kurikulum Berdasarkan Jenis – Jenis Masalah, gaya Pembelajaran, tingkah Laku Dan Tahap Pencapaian Murid
KUMPULAN 3 AHMAD HIDAYAT BIN AHMAD FUAD AHMAD AIMAN BIN MUSTAFFA KAMAL SITI HAJAR NABILA BINTI SHUKRI PISMP PK/PJ/ BM 2 SEMESTER 5 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH PEMBIMBING TUAN HAJI AMIR IN OMAR

• Kurikulum boleh dibahagikan kepada empat komponen utama : i) Objektif-objektif kurikulum ii) Kandungan kurikulum iii) Aktiviti-aktiviti pengajaran-pembelajaran iv)Penilaian kurikulum • Empat perkara ini merupakan perkara pembentukan sesuatu kurikulum baru. asas dalam

kemahiran. iaitu secara seimbang dan menyeluruh ke arah perpaduan negara dan penghasilan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih. unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Malaysia. nilai-nilai. . • Dalam konteks pendidikan negara. kurikulum merupakan satu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. • Ini mengembangkan potensi murid menurut JERIS.• Kurikulum memandu seseorang guru dalam merancang pengajaran.

. • Program pengajaran dan pembelajaran bagi ketigatiga kategori ini juga dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.• Kurikulum Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina berdasarkan tahap keupayaan dan keperluan murid. • Kurikulum bagi kumpulan murid ini lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu. dan tidak terlalu menekankan akademik.

Perbandingan Kurikulum .

dalam bentuk modular mengandungi elemen pengetahuan.KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD • Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. • Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang diorganisasikan nilai. kemahiran dan .

. kemahiran dan nilai.Standard Kandungan • Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Standard Pembelajaran • Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. .

kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas STANDARD KSSR Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) .Memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah Penetapan ilmu.

sekiranya seorang guru Bahasa Melayu pada hari tersebut mengajarkan aspek tatabahasa iaitu perkataan di mana terbahagi kepada perkataan satu suku kata. • Guru akan mengedarkan sekeping kertas yang mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan aspek tatabahasa yang diajarkan oleh guru pada akhir pengajaran dan pembelajaran dan juga hari yang sama.Pengaplikasian Kurikulum KSSR • Sebagai contoh. dua suku kata atau lebih daripada satu atau dua suku kata. .

. maka pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut adalah berjalan dengan lancar dan berkesan. • Sekiranya murid dapat menjawab soalan tersebut dengan baik.• Hal ini sedemikian adalah untuk memastikan murid faham atau tidak dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut sekali gus dapat mengukur ilmu yang disampaikan oleh guru berkesan atau sebaliknya.

terdapat pelbagai strategi yang telah diambil oleh kementerian . • Bagi mengatasi masalah tersebut. pihak sekolah sekali gus peranan guru itu sendiri. • Hal ini disebabkan kebolehan dan keupayaan setiap murid adalah berbeza. .• Dalam dunia era globalisasi yang penuh dengan teknologi serta moden. masalah murid keciciran dalam pembelajaran turut berlaku.

• Antaranya ialah bagi Kurikulum Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama yang digubal untuk KSSR iaitu : – Masalah Pendengaran. – Masalah Penglihatan – Masalah Pembelajaran • Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada mata pelajaran bagi menjadikan teratur proses dan pengajaran dan pembelajaran lebih menepati keperluan- keperluan murid-murid berpendidikan khas ini .

Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam yang diubahsuai. mata pelajaran yang ditambah ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala • Mata pelajaran yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian Dunia Seni Visual Suaian. .• Bagi Pendidikan Khas Masalah Penglihatan . • Begitu juga dengan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran seperti • Mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia .

Pengurusan Tingkah laku. Mengira) melibatkan bahasa Malaysia IV. Pengurusan Kehidupan (komponen Pengurusan Diri . Menulis. Asas 3M ( Membaca. kesemua mata pelajaran diubahsuai termasuklah : I. Kemahiran Manipulatif) III. II. . Pendidikan Seni Kreatif ( komponen Seni Visual .• Sementara bagi Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Seni Muzik).

Pengubahsuaian Kurikulum • Dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran murid-murid kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam perubahan pendidikan dan transformasi yang dilakukan oleh kerajaan. • Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berpendidikan khas ini. .

.• Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka seterusnya dapat meningkatkan keupayaan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. • Berbeza dengan murid-murid biasa yang tidak mengalami sebarang masalah pendengaran mahupun penglihatan tetapi masalah pembelajaran pula mempunyai langkah bagi mengatasi masalah tersebut.

.• Salah satunya ialah mengadakan atau membentuk kelas pemulihan bagi murid-murid yang lemah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Hal ini bukan untuk mengasingkan murid yang lemah dengan murid yang pintar tetapi adalah kebaikan kepada murid dikumpulkan dalam satu kelas bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. • Guru yang mengajar murid-murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran haruslah kreatif dan berinovasi bagi memudahkan murid-murid tersebut mendapatkan ilmu.

Membaca dan memahami isi bacaan yang sesuai mengikut perkembangan dan kebolehan murid iv. Mendengar dan memberi respon kepada pelbagai sumber ii. Bertutur dengan sebutan yang betul dan bertatasusila iii. permainan. Mata Pelajaran: Asas 3M • • • • • Komponen: Bahasa Melayu Komposisi komponen Bahasa Melayu ini terdiri daripada disiplin: i.FOKUS MATA PELAJARAN. penulisan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan • • . Menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul v. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan.

Mendengar. Membaca dan memahami mesej yang ringkas iv. mengulang dan memahami bahasa pertuturan yang mudah ii.• • • Komponen: Bahasa Inggeris Komposisi komponen Bahasa Inggeris ini terdiri daripada disiplin: i. Menulis maklumat menggunakan bahasa yang mudah v. Bertutur dan memberikan respon secara jelas mengikut situasi iii. Menggunakan kemahiran berbahasa di dalam kehidupan harian • • • • .

Mengetahui dan memahami konsep nombor • ii. Menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian . Mengenali bentuk-bentuk asas dan ciri-cirinya yang terdapat di alam sekeliling • iv.• Komponen: Matematik • Komposisi komponen Matematik ini terdiri daripada disiplin: • i. Menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah dan tolak • iii.

SOALAN OBJEKTIF SUBJEKTIF ESEI .

Kurikulum Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina berdasarkan ? A.1. Permintaan ibubapa Murid Khas . Bilangan Murid khas B. Keperluan Guru Pendidikan Khas D. Tahap Keperluan Murid Khas C.

1. Berikan pernyataan untuk perkataan dibawah yang merujuk kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah Untuk Murid Khas? I. Standard Kandungan? .

Huraikan dengan lebih lanjut mengenai penggubalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bagi Proses Pengajaran dan Pembeajaran Sekolah Rendah ? .

.SEKIAN TERIMA KASIH……….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful