• Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, berlandaskan prinsip

-prinsip pendekatan bersepadu, • perkembangan individu secara menyeluruh, peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup.

dan tidak terlalu menekankan akademik. . • Program pengajaran dan pembelajaran bagi ketiga-tiga kategori ini juga dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. • Kurikulum bagi kumpulan murid ini lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu.• Kurikulum Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina berdasarkan tahap keupayaan dan keperluan murid.

kemahiran dan nilai. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. .KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD • Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.

kemahiran dan nilai.. .• Standard Kandungan • Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

• Standard Pembelajaran • Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. .

Mendengar dan memberi respon kepada pelbagai sumber • • • • ii. Menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul v. Mata Pelajaran: Asas 3M • • • Komponen: Bahasa Melayu Komposisi komponen Bahasa Melayu ini terdiri daripada disiplin: i. Membaca dan memahami isi bacaan yang sesuai mengikut perkembangan dan kebolehan murid iv. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan. Bertutur dengan sebutan yang betul dan bertatasusila iii.• FOKUS MATA PELAJARAN. permainan. penulisan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan .

Membaca dan memahami mesej yang ringkas • iv. Menggunakan kemahiran berbahasa di dalam kehidupan harian . mengulang dan memahami bahasa pertuturan yang mudah • ii. Menulis maklumat menggunakan bahasa yang mudah • v. Bertutur dan memberikan respon secara jelas mengikut situasi • iii. Mendengar.• Komponen: Bahasa Inggeris • Komposisi komponen Bahasa Inggeris ini terdiri daripada disiplin: • i.

Mengetahui dan memahami konsep nombor • ii. Menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian . Menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah dan tolak • iii. Mengenali bentuk-bentuk asas dan ciri-cirinya yang terdapat di alam sekeliling • iv.• Komponen: Matematik • Komposisi komponen Matematik ini terdiri daripada disiplin: • i.