‫הרב זאב רייכמן‬

‫חבר הכולל העליון ע"ש וקסנר‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬
‫ז"ל הגמ' ביבמות דף קא‪ ,:‬רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי‬
‫עובדא בחמשה‪ .‬כמאן כר' יהודה‪ ,‬והא הדר ביה! לפרסומי מילתא‪ .‬רב אשי‬
‫איקלע לבי רב כהנא אמר ליה סליק מר לגבן למלויי בי חמשה‪ .‬אמר רב כהנא‬
‫הוה קאימנא קמיה דרב יהודה ואמר לי תא סק לזירזא דקני לאיצטרופי בי‬
‫חמשה‪ ,‬אמרו לו למה לי חמשה‪ ,‬אמר להו כי היכי דליפרסם מילתא‪ .‬רב‬
‫שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק תא לזירזא דקני‬
‫לאצטרופי בי חמשה לפרסומי מילתא אמר ליה תנינא בישראל בב"ד‬

‫ישראל ולא בב"ד של גרים ואנא גר אנא וכו'‪ .‬אמר רבא גר דן את חבירו‬
‫דבר תורה שנאמר‪" ,‬שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב‬
‫אחיך תשים עליך מלך" ‪ -‬עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו‬
‫גר‪ ,‬ואם היתה אמו מישראל דן אפי' ישראל‪ ,‬ולענין חליצה עד שיהא אביו‬
‫ואמו מישראל שנאמר "ונקרא שמו בישראל"‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬
‫איתא ברש"י )ד"ה עליך( כשמסביר את דרשת הגמרא שגר אינו דן‬
‫את ישראל מקרא ד"שום תשים עליך מלך"‪ ,‬וז"ל‪ ,‬דיין בכלל מלך דכתיב‬
‫"מלך במשפט יעמיד ארץ" ‪ -‬אם דומה דיין למלך שאין צריך כלום יעמיד‬
‫ארץ ‪ -‬ועוד‪ ,‬שימות הרבה כתובים כאן‪ ,‬כל משימות שאתה משים לא יהיו‬
‫אלא מקרב אחיך‪ ,‬עכ"ל‪ .‬וצ"ע למה רש"י נימק הדין של פסול גר לדיינות‬
‫מטעם דדיין נמי הוי מלך והרי גמרא מפורשת היא שגר פסול לכל משימה‬
‫ואף לשררה שאינה מלכות‪ .‬דמבואר בגמ' קידושין דף עו‪ ,:‬וז"ל‪ ,‬תנינא שום‬
‫תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב‬
‫אחיך‪ ,‬ע"כ‪ .‬וגם לא ברור מלשונו שישנם ב' דיעות שונות‪ ,‬אלא משמע שיש‬
‫ב' טעמים לפסול גר לדיינות‪ :‬חדא‪ ,‬שדיין הוי מלך‪ ,‬ושנית‪ ,‬שדיינות בכלל‬
‫שררה ולכל שררה על הציבור נפסל גר‪ ,‬ויש להבין מה הנפק"מ מכך דישנם ב'‬

‫קול צבי ד' ● תשס"ב‬

‫‪248‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫טעמי פסול‪.‬‬
‫ונראה דצריכים להגדיר באופן מדוייק אופי הפסול של גר לדיינות‪,‬‬
‫למלכות‪ ,‬ולחליצה‪ ,‬ועי"ז אולי יצא לנו הבנה מחודשת בדברי רש"י‪.‬‬

‫גר בחליצה‬
‫הנה בגמ' מבואר דרב שמואל בר יהודה לא הצטרף לבי"ד של ה'‬
‫לחליצה מכיון דהוי גר‪ .‬ולכאו' יש להקשות‪ ,‬הלא אף רבי יהודה שהצריך‬
‫בי"ד בת ה' דיינים לחליצה חזר בו משיטתו והסכים דלחליצה סגי בג' דיינים‪,‬‬
‫)כן מבואר בסוגיא ביבמות דף קא‪ ,(:‬וא"כ לכאו' כשאנו עושים חליצה בפני‬
‫ה' אין הביאור דעורכים חליצה בפני ה' דיינים אלא דעושים חליצה בפני בי"ד‬
‫של ג' ועוד שנים יושבים שם לפרסומי מלתא‪ .‬והנה רב יהודה ביקש להדיא‬
‫מרב שמואל בר יהודה שיצטרף "בי' חמשה" כלו' להיות א' מב' העודפים‬
‫המפרסמים ולא א' מן הדיינים‪ ,‬וצ"ע למה פסל רב שמואל בר יהודה את עצמו‬
‫מכח הצורך לבי"ד של ישראל מכיון דהוה גר‪ ,‬והלא לא בקשו ממנו להצטרף‬
‫לבי"ד!‬
‫ואולי הנחת תמיהתנו אינה נכונה‪ .‬אולי כשאנו מצריכין חליצה‬
‫בפני ה'‪ ,‬ההבנה היא דבעינן בי"ד של ה' דיינים‪ ,‬ועי"ז יתפרסם הדבר‪ .‬לפי"ז‬
‫ניחא למה רב שמואל בר יהודה פסל את עצמו אע"פ שרק בקשו ממנו להיות‬
‫מב' העודפים‪ ,‬דלכל אחד מהה' יש שם דיין‪ ,‬ושייך לכל אחד הדין של נמצא‬
‫א' מהן קרוב או פסול כולם פסולים‪ 1.‬ואולי בשאלה זו‪ ,‬אי הוי בי"ד של ה' או‬
‫בי"ד של שלשה עם ב' מפרסמים‪ ,‬נחלקו הרמב"ם והריטב"א‪ ,‬דז"ל הריטב"א‬
‫)יבמות דף קא‪:‬ד"ה לפרסומי מלתא(‪ ,‬פי' הרמב"ם ז"ל ואפי' הם עמי הארץ‪,‬‬
‫ונראין דבריו דדוקא עמי הארץ אבל סומין ופסולים לא‪ ,‬וראיה לדבר מעובדא‬
‫דרב שמואל בר יהודה דפסלי ליה משום גר‪ ,‬ואע"ג דלא קרו ליה אלא למלויי‬
‫בי חמשה‪ .‬ומיהו נראה שאם הזמינו והקצו ג' לבי"ד בפירוש וקראו לאחרים‬
‫‪ .1‬עיין בספר קהילות יעקב עמ"ס סנדהרין סימן ב' בענין אי בדיינים איכא דין נמצא א' מהן‬
‫קרוב או פסול‪.‬‬

‫הרב זאב רייכמן‬

‫‪249‬‬

‫למלוי בעלמא דאפילו גרים ואפילו פסולים‪ ,‬ולא היה כבודו של רב שמואל‬
‫בר יהודה להקצותו מן הדבר‪ ,‬ומכל החמשה היו עושין חבור א' מפני כבודו‬
‫עכ"ל‪ .‬ונראה שיש כאן מח' בין הרמב"ם להריטב"א‪ .‬לפי הרמב"ם א"א‬
‫להקצות ג' כדיינים וע"י כן להשתמש בפסולין וסומין כעודפים‪ ,‬כי לדעת‬
‫הרמב"ם גדר הדין של ה' הוא ה' דיינים‪ ,‬ואע"פ שחליצה בפני ג' כשרה מ"מ‬
‫למצוה בעינן ה' בתורת דיינים וע"כ נוגע דין של נמצא א' מהן קרוב או פסול‬
‫כולם פסולים לכל הה'‪ .‬אבל להריטב"א אינו כן‪ ,‬אלא בעינן ג' בתורת דיינים‬
‫וב' שהם רק מפרסמים ולכן אותם ב' יכולים להיות גרים ופסולים ואינם‬
‫פוסלים את שאר הדיינים‪ ,‬אבל אם לא הקצה אותם בפירוש אז מעורבים‬
‫הדיינין עם המפרסמים וע"כ אם א' פסול אמרינן דא' מהדיינים נפסל וחסר‬
‫בג' דיינים הנחוצים לעיכובא‪.‬‬
‫והנה בנידון זה אי ב' העודפים יכולים להיות גרים ופסולים נחלקו‬
‫הראשונים‪ .‬שיטת התרומת הדשן )סי' רכ"ו( ור' אברהם מן ההר )בסוגיין(‬
‫היא דגרים פסולים לכתחילה )ואולי לתה"ד פוסלים החליצה אף בדיעבד( אף‬
‫להיות מב' העודפים ואילו שיטת האור זרוע )ח"א‪ ,‬סי' תרס"ד( היא דגרים‬
‫כשרים להיות מן ב' העודפים‪ .‬ולפום ריהטא היה מקום לפרש הך מחלוקת‬
‫עפ"י אותו הנידון שקבענו למעלה אם ב' העודפים נחשבים דיינים או לא‪.‬‬
‫ובאמת כן משמע לפי המאירי‪ ,‬שכותב ששנים העודפים צ"ל כשרים וגם‬
‫משמע מלשונו שאלו שמצטרפים מרחיבים את הרכב של הבי"ד ולא‬
‫שמצטרפין בתורת מפרסמים בעלמא‪ .‬וז"ל )דף קא‪ ,(:‬אע"פ שביארנו שעיקר‬
‫הענין בשלשה ואין צורך לחמשה אלא לפרסום הענין‪ ,‬מכל מקום כל‬
‫שנצטרפו שנים עם השלשה למלא סכום החמשה‪ ,‬צריך שיהו כענין השלשה‬
‫ולמעט את הגרים‪ .‬ויש אומרים שכך הדין אם נצטרפו שם בתורת בית דין‬

‫יותר מחמשה שכולם צריכים להיות כענין השלשה‪ ,‬עכ"ל‪ .‬ומשמע דע"י‬
‫צירוף נוספים יש יותר דיינים בכלל הבי"ד‪.‬‬
‫אבל המעיין בתרוה"ד יראה שאינו סובר כדברינו במאירי‪.‬‬
‫התרוה"ד כותב להדיא דאף כשהחליצה נערכת בפני ה' רק ג' הוו דיינים‬

‫‪250‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫והשנים האחרים הם עדים או מפרסמים‪ .‬ולכן כותב התרוה"ד דבודאי אותם‬
‫השנים אינם צריכים למקבע דוכתא כי רק הזקנים צריכים לקבוע את מקום‬
‫החליצה‪ ,‬והם ג"כ אינם צריכים לשבת עם הדיינים אלא יושבים במרחק קצת‬
‫כדי להראות שאינם דיינים‪ .‬ובטעם למה פסולים אינם יכולים להיות מב'‬
‫העודפים כותב התרוה"ד‪ ,‬וז"ל‪ ,‬ואע"ג דברירנא לעיל דבענין שיהיו כשרים‬
‫אינו משום לתא דידהו דהא ע"כ לאו דיינין אינון אלא הטעם הוא משום גזירה‬
‫דהשלשה או משום חשש איחלופי‪ ,‬עכ"ל‪ .‬וכן מבואר ברבינו אברהם מן‬
‫ההר‪ .‬ולכן כותב התרוה"ד דפסולים שהם רק מדרבנן מחמת חששא‪ ,‬כגון‬
‫שהדיינין נשואין לבני דודים‪ ,‬אינם פוסלים אותם ב' העודפים דלשתי חששות‬
‫לא חיישינן‪.‬‬
‫ואולי לפי המאירי באמת אינו כן ואף העודפים א"א להיות נשואים‬
‫לב' בנות דודים כי א"כ אינן "כענין השלשה"‪ ,‬ואולי כולם צריכים לשבת יחד‬
‫ואולי כולן צריכין למקבע דוכתא יחד‪.‬‬
‫והנה לאו"ז‪ ,‬דסובר דלא בענין שהב' הנוספים יהיו כשרים‪ ,‬לא קשה‬
‫סוגיית הגמ' ביבמות‪ ,‬כי הוא גורס בגמ' שם שכשאמר רב שמואל בר יהודה‬
‫שהוא גר ענה לו רב יהודה שרק מבקש ממנו להצטרף לפרסומי מלתא‪,‬‬
‫ולמסקנת הגמ' גר שפיר כשר להיות מהעודפים כי הם רק לפרסומי מלתא‪,‬‬
‫)עיין בערוך לנר על יבמות דף קא‪.(:‬‬
‫והנה גירסא זו ג"כ מובאת ברא"ש כאן‪ ,‬אבל הוא אינו מזכיר דמוכח‬
‫מכך דכל פסולין כשרין להצטרף‪ ,‬ובסיפור הגמ' רק מבואר דגר מצטריף‬
‫למלויי בי חמשה‪ .‬ואולי להרא"ש דווקא גר יכול להצטרף‪ .‬דיתכן דפסול של‬
‫גר שונה משאר הפסולים‪ ,‬דהרי צריכים פסוק מיוחד למעוטי גר מחליצה‪:‬‬
‫"בישראל" ‪ -‬ולא בבי"ד של גרים‪ ,‬וי"ל הטיב של הך מיעוט דגר רק חסר‬
‫הכשר‪ ,‬אבל אינו בעצם פסול‪ .‬ומכיון שהוא רק חסר הכשר יכול הוא להיות‬
‫חלק מההרכב של הבי"ד מכיון שאינו פסול ומופקע לגמרי מלהיות דיין‬
‫לחליצה‪ .‬וסמוכין לכך שפסול גר לחליצה קלושה הוא ואינו הפקעה יש‬
‫להביא מהירושלמי דמבואר שם דלחד מ"ד כשרים גרים לחליצה‪ .‬ואולי זה‬

‫הרב זאב רייכמן‬

‫‪251‬‬

‫מורה דפסול גר שונה מפסול קרוב וכיו"ב והוי רק חסרון הכשר ולא הפקעה‬
‫‪2‬‬
‫ופסול‪.‬‬
‫וסברא זו לחלק בין מיני פסול נמצאת כבר בדברי מרן הרב זצ"ל‪.‬‬
‫הנה הרמב"ם פסק )פ"ט מהל' עדות הלכה ג'‪-‬ה'( דטומטום ואנדרוגינוס‬
‫פסולין לעדות מחמת ספק‪ ,‬בניגוד לח"ע חב"ח דפסול בתורת ודאי‪ ,‬והראב"ד‬
‫לא השיג עליו‪ .‬ואילו גבי שופר כשפסק הרמב"ם )פ"ב ה"ב( דאנדרוגינוס‬
‫מוציא את מינו ואינו מוציא את שאינו מינו‪ ,‬כתב עליו הראב"ד‪ ,‬וז"ל‪ ,‬זהו‬
‫לדעת מי שאמר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה אבל מי שאומר חציו זכר הוא‬
‫אינו מוציא לא את מינו ולא שאינו מינו כעין מי שחציו עבד וחציו ב"ח‪,‬‬
‫עכ"ל‪ .‬הרי שהראב"ד השוה דין ח"ע חב"ח לדין אנדרוגינוס וא"כ למה גבי‬
‫עדות לא השיג הראב"ד לטעון שגם אנדרוגינוס פסול לעדות בפסול ודאי כמו‬
‫ח"ע חב"ח? ותי' הגרמ"ס דשאני פסול עבד מפסול אשה‪ .‬עבד נחשב כפסול‬
‫ומופקע מעדות‪ ,‬ולכן ח"ע וחב"ח כיון שיש בו צד עבד ה"ה פסול בודאי‪,‬‬
‫אבל אשה רק מחוסרת הכשר לעדות ולכן צד נקבה אינו מפקיע את כשרות‬
‫העד‪ ,‬ואנדרוגינוס רק פסול לעדות מחמת ספק‪ ,‬דהיינו ספק אי מספיק חצי‬
‫איש לכדי הכשר עדות או דבעינן איש שלם‪) .‬עיין רשימות שיעורים עמ"ס‬
‫שבועות ונדרים חלק ב' דף י‪-‬יא(‪.‬‬
‫ונראה דלרא"ש גר רק אינו כשר לחליצה‪ ,‬אבל אינו מופקע ואין‬
‫עליו שם פסול שמונעו מלשמש כדיין לחליצה‪ ,‬ולכן דווקא גר יכול לשמש‬
‫כא' מב' העודפים‪ ,‬כיון שהם חלק מהבי"ד למרות שאינם משמשים בתור‬
‫דיינים גמורים אלא בתור מפרסמים‪ ,‬ולכן אע"פ שלא בעינן שיוכשרו לב"ד‬
‫של חליצה אבל בעינן שלא יפסלו אותו‪.‬‬

‫‪ .2‬ועיין בספר אגרות הגרי"ד )דפים קנ‪-‬קנא( שכתב בשם הגר"ח לחלק בסברא כעין זה‬
‫בענין פטורי תו"מ‪.‬‬

‫‪252‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫כיון דאתינן להכי דיש ב' מיני פסולים‪ ,‬א'‪ ,‬חסרון הכשר וב'‪ ,‬חלות‬
‫פסול ומפקיע של הגברא‪ ,‬נראה דבזה אולי יש לחלק בין שררה למלכות לגבי‬
‫פסול ד"מקרב אחיך"‪ ,‬וזה נוגע לענין קיבלוהו עלייהו‪.‬‬
‫הנה מבואר בגמ' בסנהדרין )לו‪ (:‬דגר כשר לדיני ממונות ואינו כשר‬
‫לדיני נפשות‪ .‬לפי שיטת רש"י ביבמות )קב‪ .‬ד"ה גר( גר גמור כשר לדיני‬
‫ממונות‪ ,‬ואילו גר שאמו מישראל כשר לדיני נפשות‪ ,‬וגר גמור כשר לדון גר‬
‫חבירו בדיני נפשות‪ .‬ואילו שיטת התוס'‪ ,‬הריטב"א‪ ,‬הנמק"י‪ ,‬והרי"ף היא דגר‬
‫גמור פסול לדון ישראל גמור אף בדיני ממונות‪ ,‬והם מסבירים את הגמ'‬
‫בסנהדרין הנ"ל דהכל כשרים לדון דיני ממונות לאתויי גר‪ ,‬או דר"ל דגר דן גר‬
‫חבירו בדיני ממונות‪ ,‬או דכשר היכא דקבלוהו עלייהו‪ ,‬או דכשר היכא שדן‬
‫דין שאין בו שום כפייה‪ ,‬אבל לדון את ישראל דין רגיל ולכפותו פסול גר אף‬
‫בדיני ממונות‪) .‬עיין בתוס' הרא"ש ביבמות דף קב‪ .‬ד"ה גר דן את חבירו דבר‬
‫תורה‪ (.‬ולשי' הרי"ף ותוס' ודעימם אם אמו מישראל יכול הגר לדון את‬
‫ישראל בדיני ממונות ולדיני נפשות אף אם אמו מישראל פסול‪ .‬ולאור‬
‫מחלוקת זו הקשה הכנסה"ג )חו"מ סי' ז' בהגהות ב"י(‪ ,‬והלא שמעיה‬
‫ואבטליון היו נשיא ואב בי"ד והם היו גרים )עי' גיטין דף נז‪ :‬ועדיות פ"ה מ"ו‬
‫ופי' הרמב"ם שם(‪ ,‬ואיך קבלו מינוי כזה‪ ,‬הרי בגמ' במס' קידושין )דף עו‪(:‬‬
‫מבואר שאפי' לשמש בשררותא דמתא פסול גר שנא' "שום תשים עליך מלך‬
‫מקרב אחיך וכו'" שלכל משימה של שררה צ"ל מקרב אחיך וגר פסול‪ ,‬וא"כ‬
‫איך שמשו שמעיה ואבטליון כנשיא ואב בי"ד דאלו הם משרות בנות שררה?‬
‫ואפי' אם נדחוק דשמעיה ואבטליון נקראו גרים מכיון שאבותיהם היו גרים‬
‫אבל אמותיהם היו מישראל‪ ,‬הניחא לרש"י דאמו מישראל כשר לדיני נפשות‬
‫אבל לרי"ף ודעימיה מאי איכא למימר? ותי' דקבלום עלייהו‪ .‬ולכן מסיק‬
‫דה"ה לשאר שררות יכולין לקבל על עצמם גר‪ .‬ואולי סברא זו‪ ,‬דמהני‬
‫קבלוהו עלייהו אף בד"נ‪ ,‬תיתכן רק אם נגדיר פסול גר כחוסר הכשר‪ ,‬דאז‬
‫קבלת בעלי הדין יכולה להכשירו‪ ,‬אבל אם הגר מופקע ונפסל בעצם מלדון‬
‫מסתבר לומר כאלו הסוברים דלא מהני קבלו עלייהו )כאורים ותומים בריש‬
‫סי' ז'‪] (.‬והנה התשב"ץ בפירושו למס' אבות נתן תירוץ אחר לקושיא הנ"ל‪,‬‬

‫הרב זאב רייכמן‬

‫‪253‬‬

‫איך שמעיה ואבטליון שימשו כנשיא ואב בי"ד למרות שהיו גרים‪ .‬הוא‬
‫הסביר דשמעיה ואבטליון היו הת"ח הכי גדולים בדור‪ ,‬ולכן אע"פ שהיו גרים‬
‫הם קבלו את המשרות כי לא היו אחרים כמותם‪ .‬ונראה שהסבר זה ג"כ מגלה‬
‫שגר אינו פסול בעצם לשררה‪ .‬גר אינו כשר לשררה‪ ,‬ולכן במקום שאין אחר‬
‫שיכול למלא המשרה כמותו שפיר מקבלים אותו‪[.‬‬
‫אמנם‪ ,‬בספר מאזנים למשפט )הובאו דבריו בציץ אליעזר חלק י"ט‬
‫סי' מ"ז( חילק בין מלך לשאר שררות‪ ,‬דאף אלו המכשירים גר שקבלוהו‬
‫עלייהו יודו לגבי מלך שפסול‪ .‬וטעמו‪ ,‬שהדין שגר פסול לשאר שררות נלמד‬
‫מקרא של "שום תשים עליך מלך מקרב אחיך וכו'‪ ",‬אבל לגבי מלכות נאמר‬
‫קרא יתירא‪" ,‬לא תוכל לתת עליך איש נכרי‪ ",‬והך קרא יתירא בא לומר דקבלה‬
‫אינו מועיל במלך‪ .‬ואולי גבי מלך יש פסול יותר עמוק וחזק וזה הטעם שא"א‬
‫לקבל אותו‪.‬‬
‫ונראה דבדברי האו"ת משמע כסברא זו‪ ,‬דיש מקום לחלק בין מלך‬
‫לשאר שררות‪ .‬דהנה האו"ת כתב באורים )סי' ז' ס"ק א'( דהיכא דקבלו ע"ע‬
‫גר כדיין בדיני ממונות כשר לדון‪ ,‬ולא עוד אלא שעדיף מפסול אחר שקבלוהו‬
‫בע"ד עלייהו‪ ,‬דכשקיבלו שאר פסולים יכולים לחזור בהם קודם הגמר דין‬
‫אבל בגר‪ ,‬כיון דאינו פסול בעצמותו‪ ,‬משקבילוהו שוב אין הבע"ד יכולים‬
‫לחזור בהם‪ .‬ומ"מ האו"ת עצמו הוא זה שדוחה את דברי הכנסה"ג בענין‬
‫שמעיה ואבטליון‪ .‬ואולי סובר דשם לא מהני קבלה כי יש לנשיא ואב בי"ד‬
‫דין מלך‪ ,‬ובמלך לא שייך קבלה כי למלך יש פסול ולא רק חסרון הכשר‪ ,‬ורק‬
‫לשררות דעלמא מהני קבלה‪.‬‬
‫ויתכן שסביב חילוק זה יצא נפק"מ ממחלו' ראשונים ע"פ הגדרתו‬
‫של מרן הרב זצוק"ל במח' הנ"ל‪.‬‬
‫שיטת הר"ן )קידושין ל‪ :‬בדפי הרי"ף ד"ה גר( היא דכשגר נושא בת‬
‫ישראל‪ ,‬מכיון שהביאה ביאת היתר היא ויש בין שניהם תפיסת קדושין‪,‬‬
‫מתייחס הולד אחר האב‪ ,‬והבן הוי גר ובכלל קהל גרים ומותר לישא ממזרת‪.‬‬
‫והנה בגמ' יבמות מה‪ :‬מבואר‪ ,‬וז"ל‪ ,‬רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה‬

‫‪254‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה‬
‫משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו ישראל מקרב אחיך קרינן ביה‪,‬‬
‫עכ"ל‪ .‬ומסתבר דכמו דבאביו גוי כשר למינוי של שררה כן באביו גר כשר‬
‫למינוי של שררה כל עוד שאמו מישראל )עי' קידושין עו‪ :‬ויבמות קב‪ ,(.‬ולר"ן‬
‫קשה הרי כשאביו גר יש לולד שם גר‪ ,‬ואיך יוכשר גר למינוי של שררה?‬
‫ותירץ מרן הרב זצ"ל דלפי הר"ן שם גר דבגברא אינו פוסל אדם‬
‫מלשמש כדיין או לשרת בשאר מינוי של שררה‪ .‬רק אדם דהוה בכלל "איש‬
‫נכרי אשר לא אחיך הוא" פסול‪ ,‬דהיינו מי שאין לו היחוס אבות של ישראל‪.‬‬
‫ומי שאביו גר ואמו מישראל שפיר יש לו יחוס ישראל )ה"ה מיוחס אחר אמו‬
‫לענין ירושה‪ ,‬הכאה‪ ,‬קללה‪ ,‬וכדו'(‪ ,‬ולכן שפיר כשר הוא אע"פ דהוי גר‪ .‬ולו‬
‫יהא בן אדם שהוא ישראל גמור אבל אין לו יחוס ישראל אף הוא יהיה פסול‬
‫לשררה לפי שיטת הר"ן‪ ,‬כי לר"ן הקובע הבלעדי הוא יחוס אבות של ישראל‪.‬‬
‫מאידך הסביר מרן‪ ,‬דלפי הרמב"ם הפסול הוא זה שלגברא יש שם‬
‫גר‪ .‬כי הנה כתב הרמב"ם בפ"א מהל' מלכים ה"ד‪ ,‬וז"ל‪ ,‬אין מעמידין מלך‬
‫מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל‪ ,‬שנאמר לא‬
‫תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא‪ .‬ולא למלכות בלבד אלא לכל‬
‫שררות שבישראל‪ ,‬לא שר צבא ולא שר חמישים או שר עשרה אפילו ממונה‬
‫על אמת המים שמחלק ממנה לשדות ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא‬
‫אלא מישראל‪ ,‬שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים‬
‫לא יהיו אלא מקרב אחיך‪ ,‬עכ"ל‪ .‬ומלשונו שפסל את הגר מטעם דהוי מקהל‬
‫גרים משמע דמי שיש לו שם גר בגברא הוא דפסול‪ .‬ולפ"ז המניעה משררה‬
‫מתלא תלי בדיני משפחה והיתר נישואין; מי שיש לו שם גר שמותר לישא‬
‫ממזרת הוא שפסול לשררה‪ .‬ולכן הרמב"ם חולק על הר"ן וסובר שמי שאמו‬
‫מישראל אין עליו שם גר‪ ,‬אלא הוא ישראל ואסור בממזרת‪ ,‬כמבואר בדבריו‬
‫בהל' איסו"ב )פט"ו‪ ,‬ה"ט(‪ ,‬וזה הטעם שהוכשר למינוי של שררה‪.‬‬
‫ויל"ע מהו הנפק"מ אי הפסול הוא מטעם שם גר או מטעם חוסר‬
‫יחוס אבות של ישראל? ונראה דאולי דברי הדורש לציון בדרוש שלישי‬

‫הרב זאב רייכמן‬

‫‪255‬‬

‫תלויים בזה‪ .‬הדו"ל דן בשאלה‪ ,‬איך שמשו שמעיה ואבטליון כנשיא ואב‬
‫בי"ד‪ ,‬הלא גרים היו וגר פסול לשררה? והביא שהתוס' יו"ט תירץ שהיתה‬
‫אמם מישראל‪ ,‬ולכן לא הי' דינם כגרים לגבי איסור שררה‪ ,‬אבל הקשה עליו‬
‫דברמב"ם )עדיות פ"ה מ"ו ד"ה ואומר( מבואר דשמיעה ואבטליון היו גרים‪.‬‬
‫ולכן הסביר ע"פ מה דמבואר בגמ' בגיטין דשמעיה ואבטליון היו מאשור‬
‫ויוצאי חלציו של סנחריב‪ .‬ובגמ' במס' יבמות )דף טז‪-:‬יז‪ (.‬איתא דבתחילה‬
‫אמרו דבמקום ששם הוגלו י' השבטים ע"י סנחריב גוי שקידש חוששין‬
‫לקידושין דחיישינן דלמא מי' השבטים הוא‪ ,‬עד שבאו חכמים ועשאום‬
‫)י' השבטים( נכרים גמורים שנאמר "בה' בגדו כי בנים זרים ילדו"‪ .‬ולכן‬
‫מעלה הדו"ל הצעה‪ ,‬דשמעיה ואבטליון היו מי' השבטים‪ ,‬ולכן שפיר היו‬
‫בכלל "מקרב אחיך"‪ ,‬אבל מכיון דחז"ל הפקיעו את קדושת ישראל שלהם‬
‫הוצרכו להתגייר‪ .‬ואפי' אם לא נקבל את דבריו לענין שמעיה ואבטליון מ"מ‬
‫עצם הציור של א' מבני י' השבטים בדור שחז"ל עשאוהו כנכרי גמור הוא‬
‫נפק"מ בין הר"ן לרמב"ם‪ .‬כי האיש ההוא לא היה לו שם ישראל‪ ,‬דהלא גוי‬
‫היה והיה זקוק לגיור‪ ,‬ולאחר הגיור עדיין יהיה לו שם גר‪ ,‬אבל מ"מ היה לו‬
‫יחוס אבות של ישראל כי רק בדור ההוא הפקיעו את קדושת ישראל שלו‪.‬‬
‫ולכן ב"א כזה לרמב"ם פסול למינוי של שררה‪ ,‬ולר"ן כשר כיון שהיה לו יחוס‬
‫אבות של ישראל‪.‬‬
‫ואולי יש עוד נפק"מ בין הר"ן והרמב"ם‪ .‬הרי בגמ' ביבמות דף קא‪:‬‬
‫מבואר דרב שמואל בר יהודה הוציא את עצמו מלשמש כדיין לחליצה כיון‬
‫דהיה גר‪ .‬ובתוס' ד"ה ואנא מבואר בשם ר"ת דהך רב שמואל היה בן רב‬
‫יהודה הינדוואה ונתגייר עם אביו‪ .‬ואח"כ הקשו‪ ,‬אמאי הביא דרשה לפסול‬
‫עצמו דווקא לחליצה‪ ,‬הלא אפילו לדיני ממונות פסול מכיון דהוי גר‪ .‬ותי'‬
‫דאצטריך למפסליה לחליצת גרים‪ ,‬כי כנראה הכא היה ציור של חליצת גרים‪,‬‬
‫ובדיני ממונות אפי' לשי' התוס' גר דן את חבירו‪ ,‬ורק משום פסוק מיוחד של‬
‫"בישראל" פסול לדון חליצת גר‪ .‬והק' הערוך לנר‪ ,‬הלא חליצה תלויה‬
‫במשפחת אב‪ ,‬ואבהות תלוי בשעת הריון‪ ,‬א"כ צ"ל דהך חליצה היתה עם‬
‫אחים שהיו שניהם הורתן ולידתן בקדושה‪ .‬וכן מבואר להדיא בתוס' הרא"ש‪.‬‬

‫‪256‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫וא"כ הקשה הערוך לנר דהדרא קושיא לדוכתא‪ :‬למה ליה לרב שמואל ב"י‬
‫לפסול עצמו משום פסוק מיוחד לגבי חליצה‪ ,‬הלא אף לדיני ממונות אינו‬
‫יכול לשמש כדיין‪ ,‬כי רב שמואל הרי היה גר והני היו ישראלים גמורים כי‬
‫היתה הורתן ולידתן בקדושה‪ ,‬ומי שהורתו ולידתו בקדושה ישראל מעלייתא‬
‫הוא )עי' כתובות מד‪ !(:‬ובעצם חשבון כעין זה כבר נמצא בתוס' עצמו בדף‬
‫קב‪ .‬ד"ה לענין חליצה‪ .‬ואולי אפשר לומר דהתוס' בדף קא‪ :‬חולקים על‬
‫התוס' בדף קב‪ .‬באותה המחלו' שבה נחלקו הרמב"ם והר"ן‪) .‬בודאי חולקין‬
‫על התוס' בדף קב‪ .‬בביאור הסוג' כי בדף קב‪ .‬מבואר בדבריהם דרב שמואל‬
‫היתה אמו מישראל ובדף קא‪ :‬פירשו שהוא עצמו נתגייר ולא היתה אמו‬
‫מישראל‪ (.‬בדף קא‪ :‬סוברים התוס' כהר"ן דלא איכפת לן בגברא עצמו‪ ,‬אלא‬
‫הפסול של גר הוא מחמת זה שחסר לאדם יחוס אבות מישראל בדורות‬
‫הקודמים עד אבותינו הקדושים‪ .‬ולכן רב שמואל ב"י היה שוה במדרגה‬
‫לאותם שהיתה הורתן ולידתן בקדושה‪ ,‬כי לשניהם לא היה יחוס אבות עד‬
‫אבותינו הקדושים‪ .‬ולכן בדיני ממונות רשב"י שפיר היה יכול לדון אותם‬
‫דהוי בבחי' גר דן את חבירו‪ .‬אבל התוס' בדף קב‪ .‬מסכימים ליסודו של‬
‫הרמב"ם דהפסול הוא על מי שיש לו שם גר‪ ,‬דאסור לו לדון ולהשתרר על מי‬
‫שמוגדר כישראל‪ .‬ולכן הם סוברים דגר גמור אינו יכול לדון מי שהיה הורתו‬
‫ולידתו בקדושה‪ ,‬דאז גר מתעלה על ישראל ואין גר רשאי להשתרר על‬
‫ישראל‪ .‬ולכאו' צ"ע לפי התוס' בדף קב‪ .‬דהעיקר הוא השם שבגברא‪ ,‬למה‬
‫אמרינן דמי שהיתה הורתו ולידתו בקדושה ושני הוריו גרים אינו כשר‬
‫‪3‬‬
‫לשררה‪ ,‬דהלא יש עליו שם ישראל מעלייתא‪.‬‬
‫ואולי עוד נפק"מ בין הר"ן לרמב"ם הוא ע"פ דברינו‪ ,‬דאם הפסול‬
‫הוא השם גר נראה דהוי פוסל ומפקיע ואילו אינו דן רק משום דאין לו יחוס‬

‫‪ .3‬אולם עיין בשעה"מ בסוף הל' מלכים שמסביר את ראשית דברי התוס' בדף קב‪.‬‬
‫דמסכימים לשי' הר"ן דכל היכא דיש נישואין ללא עבירה מעמד הבן נקבע אחר משפחת‬
‫אב‪ .‬ועין בערוך השלחן אהע"ז סי' קס"ט שהסביר דברי התוס' בענין אחר‪.‬‬

‫הרב זאב רייכמן‬

‫‪257‬‬

‫ישראל ובעצמותו מטעם שמו ראוי הוא‪ ,‬אולי יש לו רק חסרון הכשר‪ .‬ואין זה‬
‫מוכרח‪.‬‬
‫כבר הנחנו דשונה פסול גר למלכות מפסול גר לשאר שררות‪ .‬לגבי‬
‫שאר שררות יש רק איסור עשה‪" ,‬שום תשים עליך וכו'"‪ ,‬ואילו לגבי מלך יש‬
‫לאו – "לא תוכל לתת עליך איש נכרי"‪ .‬לשאר שררות מועיל קבלוהו עלייהו‬
‫אבל למלך מחמת הפסוק של "לא תוכל לתת עליך וכו'" אמרינן דאין מועיל‬
‫קבלוהו עלייהו‪ .‬והוספנו דאולי גדר המניעה שונה‪ ,‬לשאר שררות הוי רק‬
‫חסרון הכשר‪ ,‬אבל למלכות הוי פסול והפקעה‪.‬‬
‫והנה בגמ' מבואר דגר דן את חבירו‪ ,‬ופרש"י דהיינו בדיני נפשות‪,‬‬
‫כי בדיני ממונות גר דן ישראל מעלייתא‪ .‬ותוס' סוברים דהגמ' עוסקת בדיני‬
‫ממונות‪ ,‬דבדיני ממונות גר דן את חבירו ואינו דן ישראל‪ .‬ואילו בדיני נפשות‬
‫סוברים התוס' דגר אינו יכול לדון אפילו גר חבירו‪ .‬ושמעתי שמרן הרב זצ"ל‬
‫ביאר שרש"י סובר שרק בדיני נפשות הוי דיינות מינוי של שררה כי בד"נ‬
‫הדיינים מחדשים את החיוב‪ ,‬ואילו בדיני ממונות הם רק מראים מקום‬
‫להלכות הפסוקות מכבר ואינם מחדשים את החיוב‪ ,‬אלא החיוב נובע‬
‫מההלואה או הנזק וכיו"ב שכבר נעשה‪ .‬שיטת התוס' שונה‪ ,‬דסוברים דלדון‬
‫דיני ממונות ג"כ הוי שררה מכיון שהדיין פוסק ומורה לבע"ד )דלא כאיסור‬
‫והיתר שמלבן את ההלכה המופשטת(‪ .‬ובביאור למה גר אינו יכול לדון אפי'‬
‫גר חבירו בדיני נפשות הסביר מורינו כי עצם המינוי להיות חבר בסנהדרין הוי‬
‫שררה על ישראל‪ .‬עכתו"ד‪.‬‬
‫והנה בקצוה"ח )ריש סי' ז'( דן בשיטת ההגה"מ שהובא בדרכי משה‬
‫דגר דן חבירו גר בדיני ממונות דווקא היכא דליכא כפייה‪ .‬והסביר הקצוה"ח‬
‫דהא רבא הוא בעל המימרא שגר דן את חבירו גר ואם אמו מישראל דן אפילו‬
‫ישראל‪ .‬והרי רבא אמר שכ"ז הוא דבר תורה‪ .‬והנה שיטת רבא היא דדבר‬

‫תורה אף להודאות והלואות ‪ -‬דיני ממונות ‪ -‬בעינן סמוכין‪ .‬והנה להיות סמוך‬
‫צ"ל ראוי לכל דבר‪ ,‬וזה כולל יכולת גם לדון דיני נפשות )לפי פסק הרמב"ם‬
‫שפסל סומא בא' מעיניו מלקבל סמיכה ]פ"ב מהל' סנהדרין ה"ט[(‪ ,‬וא"כ איך‬

‫‪258‬‬

‫בענין בי"ד של ישראל ולא של גרים‬

‫יכול גר להיות סמוך ולדון ד"מ הלא רק סומכין מי שראוי לדון כל הדברים‪,‬‬
‫וגר אינו ראוי לכל הדברים‪ .‬אלא ודאי דבגמ' דברו על ציור שאין בו כפייה‪,‬‬
‫דהבע"ד קבלוהו על עצמם‪ ,‬והרי יכול אדם לקבל על עצמו אף מי שאינו‬
‫סמוך‪ ,‬וא"כ מבואר דמה דגר דן את חבירו גר איירי בלי כפייה‪ ,‬ואפ"ה אסור‬
‫לו לדון ישראל בכה"ג משום שנא' מקרב אחיך תשים עליך מלך‪ .‬ע"כ תו"ד‪.‬‬
‫וצ"ע מהו ההסבר של הך שיטה‪ ,‬דלכאורה היכא דקבלוהו עלייהו‬
‫אין בזה שררה ולמה בכה"ג אין גר יכול לדון ישראל?‬
‫ואולי אפשר לתרץ ע"פ רש"י במס' יבמות הנ"ל‪ .‬רש"י ביאר דיש‬
‫שתי סיבות שפסול גר לדון‪ ,‬א'‪ ,‬דיש לו שם מלך‪ ,‬וב'‪ ,‬דגר פסול לכל שררות‪,‬‬
‫ודיינות הוי מינוי של שררה‪ .‬וביארנו דב' הפסולים הם מב' פסוקים שונים‪:‬‬
‫שררה ‪ -‬מ"שום תשים עליך מלך"‪ ,‬ומלכות ‪ -‬מ"לא תוכל לתת עליך איש נכרי‬
‫אשר לא אחיך הוא"‪ .‬ועוד הוספנו דגדרי הדינים שונים‪ ,‬דלשררה גר רק‬
‫מחוסר הכשר‪ ,‬ולמלכות יש עליו חלות פסול‪ .‬ונראה דאולי הד"מ )בשם‬
‫הגה"מ( ג"כ סובר דישנם ב' פסוקים וב' פסולים בדיין‪ .‬וא"כ כשגר דן בלי‬
‫כפייה‪ ,‬נהי דאין בזה שררה‪ ,‬מ"מ ה"ה דיין וה"ה חלק מתהליך של משפט‬
‫וע"כ הוי כמלך‪ ,‬ומלך א"א לקבלו ורק אם אמו מישראל כשר להיות מלך‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful