Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂ AMĂNT ŞI ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2010

Examenele de perfec ionare din sesiunea august 2010 se organizează în conformitate cu prevederile cuprinse în Metodologia formării continue a personalului didactic din învă ământul preuniversitar, aprobată prin OMECI nr. 5720/ 20.10.2009, care a intrat în vigoare de la data de 03 .11. 2009. În institu iile de învă ământ superior centre de perfec ionare, finan area programelor de pregătire pentru examenele de acordare definitivării în învă ământ şi a gradelor didactice II şi I se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat corespunzătoare coeficientului de 0,4 aplicat la numărul de studen i echivalen i, potrivit procedurilor aplicate de Consiliul Na ional pentru Finan area Învă ământului Superior (CNFIS), în limita sumelor disponibile. Toate opera iile privind desfăşurarea şi evaluarea probelor scrise şi orale din cadrul examenelor pentru acordarea definitivării în învă ământ şi a gradului didactic II se efectuează numai în institu ia de învă ământ centru de perfec ionare care organizează examenele, sub coordonarea comisiilor de examinare din centrul de perfec ionare respectiv. Accesul altor persoane la examene este permis numai în baza unei împuterniciri date de conducerea centrului de perfec ionare organizator sau de Ministerul Educa iei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi numai pentru a se urmări procesul de organizare şi de desfăşurare a examenelor, fără a se interveni în desfăşurarea acestora. Răspunderea pentru respectarea procedurilor de desfăşurare a probelor de examen pentru definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II revine preşedintelui comisiei de examinare şi fiecărui membru al acesteia. Examenele pentru acordarea definitivării în învă ământ şi a gradelor didactice II şi I se sus in la una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învă ământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învă ământul preuniversitar.

I. ATRIBU II de perfec ionare repartizate Universită ii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

informatică. fizică. (3) Pentru educatoare şi profesori pentru învă ământul preşcolar din unită ile preşcolare cu predare în limba română: a) b) c) limba română şi literatura pentru copii.educatori din învă ământul special: a) b) c) terapie educa ională complexă şi integrată. 20 august 2010. ştiin e politice. (4) Pentru învă ători . oral. geochimie. pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educa iei. 20 august 2010. disciplina de specialitate şi didactica acesteia. oral. limba şi literatura franceză.• biochimie. geografie. 26 august 2010. teologie romano-catolică didactică • II. metodica activită ii instructiv-educative din învă ământul preşcolar. 19 august 2010. limba şi literarura spaniolă. teologie ortodoxă pedagogie. 24 august 2010. scris. scris. Gradul didactic II (1) Pentru profesori din învă ământul de masă şi învă ământul special: a) b) disciplina de specialitate şi didactica acesteia. disciplina de specialitate şi didactica acesteia. CALENDARUL privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2010 Definitivarea în învă ământ (1) Pentru profesori din învă ământul de masă şi învă ământul special: a) b) c) disciplina de specialitate şi didactica acesteia. . limba şi literatura rusă. istorie. scris. 19 august 2010. matematică şi metodica predării acesteia. oral. scris. sociologie. psihologie. oral. scris. biologie. matematică. scris. pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educa iei (potrivit programei valabile pentru învă ătorii-institutorii din învă ământul de masă). 19 august 2010. institutori. limba şi literatura engleză. oral. educa ie fizică şi sport. scris. 17 august 2010. geologie. limba şi literatura germană. scris. drept. 19 august 2010. chimie. învă ători şi educatoare didactică. 17 august 2010. limba şi literatura latină. scris. filosofie. limba şi literatura italiană. 20 august 2010. limba şi literatura română. (2) Pentru învă ători şi profesori pentru învă ământul primar din unită ile şcolare cu limba de predare română: a) b) c) limba şi literatura română şi metodica predării acestora. teologie ortodoxă pastorală. pedagogie şi elemente de psihologie a educa iei. pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educa iei. ecologie şi protec ia mediului. terapie educa ională complexă şi integrată. 17 august 2010. 20 august 2010. 17 august 2010. psihopedagogie specială.

Direc ia • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. Programe de definitivat / grad II / grad I . Turismului şi Sportului programele pentru disciplinele respective. 2687/ 27. terapie educa ională complexă şi integrată. 27august 2010. pedagogie şi elemente de psihologie a educa iei (potrivit programei valabile pentru învă ătorii-institutorii din învă ământul de masă). 24 august 2010. Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educa iei şi sunt valabile la nivel na ional.c) pedagogie şi elemente de psihologie a educa iei.2007 • • . Programele de perfec ionare sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educa iei. scris. oral. Cercetării. scris. c) matematică şi metodica predării acesteia. 27 august 2010. (4) Pentru învă ători . oral. Tineretului şi Sportului la adresa www.edu. oral. 26 august 2010. III.11. 24 august 2010. cu un caracter specific pronun at. b) pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educa iei.educatori în învă ământul special: a) b) c) terapie educa ională complexă şi integrată. (2) Pentru învă ători şi profesori pentru învă ământul primar din unită ile şcolare cu limba de predare română: a) limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora. 24 august 2010. la anumite discipline. nu există programe aprobate prin ordin al ministrului educa iei. În cazul în care. (3) Pentru educatoare şi profesori pentru învăŃământul preşcolar din unităŃile preşcolare cu predare în limba română: a) b) b) limba română şi literatura pentru copii. 27 august 2010. Resurse umane . 26 august 2010. Este cazul programelor privitoare la gradul didactic I la disciplina Religie care trebuiesc întocmite şi înaintate de către facultă ile de specialitate din cadrul universită ii noastre. Formare Continuă. metodica activită ii instructiv-educative din învă ământul preşcolar. scris. BIOLOGIE Cercetării.ro – Învă ământ preuniversitar. oral. institu iile/centrele organizatoare a examenelor vor propune spre aprobare Ministerului Educa iei. scris. pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educa iei. 26 august 2010. oral. 27 august 2010. 1. scris.

CHIMIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.11. 2687/ 27.2007 4.03.2. 2687/ 27. 3442/ 21. EDUCA IE FIZICĂ ŞI SPORT • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.2007 3.11. ECOLOGIE ŞI PROTEC IA MEDIULUI • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Anexa 2 la OMECT nr.2000 7. 3442/ 21.2002 6.03.03. DREPT • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Aprobată prin Ordinul Ministrului Educa iei şi Cercetării nr. 3442/ 21. BIOCHIMIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Anexa 2 la OMECT nr.11. 4898 / 11.2000 5.2000 . FILOSOFIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.

935 / 21.2000 9. ISTORIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Adresa M. INFORMATICA • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21. 25.11. 3442/ 21.2000 14. Cuza” cu nr. 2687/ 27.2005. 2687/ 27.02.03.2002 10.C.03. 4898 / 11.2007 . 2831 / 01.03.Ed. nr. înregistrată la Universitatea “Al. I.8. ŞTIIN E POLITICE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Aprobată prin Ordinul Ministrului Educa iei şi Cercetării nr. GEOGRAFIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr.11.2005. conform Anexei transmise • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr.2007” 13.2000 11.11. FIZICĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21. SOCIOLOGIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradelor didactice II şi I • Aprobată prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. privind modulul Holocaustul.03.

03.2007 17.2000 20. LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.2000 . 3442 / 21. 3442/ 21.11.2000 18. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Aprobată prin Ordinul Ministrului Educa iei şi Cercetării nr. LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 3442/ 21. LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 2687/ 27. 4898 / 11.03.03.2007 16.2002 19.15.11.11. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.

PEDAGOGIE ( pentru profesori de toate specialită ile) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Anexa 2 la OMECT nr.03.2000 23. 3442 / 21.21. LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr.03. 2687/ 27. PEDAGOGIE ( pentru profesori de pedagogie) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr.11. MATEMATICĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. PSIHOLOGIE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 2687/ 27. 3442/ 21.11.2000 .2007 22. 2687/ 27.03. 3442 / 21.11.2007 26.2007 25.2000 24.

edu.php/articles/639 29.11. PEDAGOGIE ( pentru institutori/educatoare /învă ători ) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I .2007 31. 3701 / 26. 2687/ 27.11. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞI TERAPIE EDUCA IONALĂ INTEGRATĂ ( pentru învă ători/institutori/educatori învă ământ special ) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr.04.edu. EDUCA IE SPECIALĂ ( profesori cu specializarea psihopedagogie specială ) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II / Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I • • • • • Psihopedagogia specială a deficien elor de intelect Psihopedagogia specială a deficien elor de auz Psihopedagogia specială a deficien elor de vedere Logopedie Anexa 2 la OMECT nr. 3701 / 26. 2687/ 27. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ( pentru institutori/educatoare ) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.php/articles/639 30.2000 http:// www.2000 http:// www.ro/index.27.04.2007 28. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ( pentru institutori/învă ători ) • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II • • • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr.ro/index.

Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare. precum şi în conformitate cu noile tendin e privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calită ii în educa ie. 4898 / 11. Definitivarea în învă ământ şi examenele pentru gradele didactice II şi I se sus in potrivit prevederilor art. în acest fel.2004. cu modificările şi completările ulterioare.E. 2687/ 27.2002 • Tematica pentru lucrările metodico-ştiin ifice de gradul I aprobată prin adresa M. că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă.2007 32.11.17540 din 17.11.12.12. • IV. Acordarea definitivării în învă ământ semnifică recunoaşterea competen elor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează.C.2007 34.2004. 2687/ 27.I. TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ • • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II Aprobată prin Ordinul Ministrului Educa iei şi Cercetării nr. confirmat de rezultatele ob inute la probe special concepute pentru a pune în eviden ă valoarea adăugată achizi ionată în intervalul parcurs de la ob inerea definitivării.• Anexa 2 la OMECT nr.Cuza” din Iaşi cu nr. 4898 / 11. nr.11.2002 33. METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII .11. înregistrată la Universitatea “Al.M. CONDI II de participare Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evolu ia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Na ional al Calificărilor şi cu standardele ocupa ionale asociate specializărilor didactice. nr. TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ • • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II Anexa 2 la OMECT nr.EDUCATOARE • Programa de perfec ionare prin definitivarea în învă ământ şi acordarea gradului didactic II Aprobată prin O. . 34–37 din Legea nr. 30998/09. 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic. Definitivarea în învă ământ se ob ine pe baza unui examen sus inut de către personalul didactic.

68 din Legea nr. sesiunea august 2007. Gradul didactic II se poate acorda la o vechime minimă de 4 (patru) ani de la ob inerea definitivării pe func ia didactică (sesiunea august 2006).profesori. COMPONEN A comisiilor de examene: 1. conform art. încadrat pe o perioadă determinată. conferen iari sau lectori dr. care nu a ob inut definitivarea în învă ământ în termenul prevăzut de lege. după titularizare este obligat să efectueze un nou stagiu de 2 ani. în cel mult 5 (cinci) ani de la expirarea stagiului de 2 (doi) ani. personalul didactic căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă.Ed. candidatul va trebui să prezinte copie legalizată de pe certificatul de acordare a definitivării în învă ământ . cu modificările şi completările ulterioare. 128 / 1997. 3905 / 2006. Membri examinatori: . . Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 (trei) sesiuni. 34 alin. Prevederile art. pentru a participa la examenul de acordare a definitivării în învă ământ. art. În acest caz. fiind încadrat în această perioadă cu func ia de bază în învă ământ cu normă întreagă sau un stagiu de cel pu in 3 (trei) ani la catedră. pentru personalul didactic asociat care este încadrat în această perioadă cu cel pu in ½ normă. conform art. 2. (1) din Legea nr. pentru a participa la examenul de acordare a definitivării în învă ământ. Profesori: Componen a comisiei de examene pentru definitivare şi gradul II va fi următoarea: Preşedinte: . drd. dacă acest examen a fost promovat cu nota 10 (zece). 2. ca urmare a neob inerii definitivării în învă ământ în termenul prevăzut de lege.care are un stagiu de cel pu in 2 (doi) ani la catedră de la ob inerea diplomei de licen ă. 128 / 1997.profesor sau conferen iar universitar sau lector dr.C. În conformitate cu O. Gradul didactic II se poate sus ine şi după minimum 3 (trei) ani vechime în învă ământ de la ob inerea definitivării pe func ia didactică. nr. 84 / 1995 privitoare la promovarea integrală a modulului psihopedagogic trebuiesc îndeplinite de către cadrele didactice care s-au înscris în vederea definitivării în func ia didactică ( certtificat DPPD). (două cadre didactice pentru fiecare probă scrisă) La probele orale va examina un singur cadru didactic de specialitatea candida ilor. în prezen a preşedintelui comisiei. V. după titularizare este obligat să efectueze un nou stagiu de 2 ani.. (1) din Legea nr. 34 alin. Personalul didactic.M. de specialitatea candida ilor Preşedintele poate fi şi corector la specialitatea sa. cu modificările şi completările ulterioare.

Candida ii cu dosare incomplete nu vor fi trecu i în baza de date. nr. nr.2. Membri examinatori: 1.P. Începând cu anul universitar 2008-2009. Învă ători şi educatoare: Preşedinte: profesor cu specialitatea pedagogie sau limba şi literatura română sau matematică din învă ământul liceal pedagogic având gradul didactic I. cu satisfacerea a două condi ii : • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii specialită ii. este unic la nivel na ional şi în conformitate cu prevederile O. anexă la . pedagogie. 3345/1999.M. având cel pu in gradul didactic II.D. Dacă absolventul a promovat modulul pe durata studiilor. care au predat metodica specialită ii. pentru promo iile anterioare anului 2004. a îndrumat practica pedagogică şi/sau a realizat activită i de perfec ionare a învă ătorilor şi educatoarelor cel pu in 3 ani sau un cadru didactic de pedagogie.06. 2.M.P. 4316/03. din învă ământul superior. în conformitate cu certificatul de naştere sau. Dovada promovării modulului psihopedagogic va fi certificatul de absolvire a D. în conformitate cu O. postliceal şi universitar. Preşedintele comisiei poate fi şi examinator la specialitatea sa.P. ATRIBU IILE personalului didactic auxiliar din secretariatul facultă ii 1. disciplinele psihologie şcolară. de căsătorie. respectiv : a) Nivelul I (ini ial) care acordă absolven ilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învă ământul preuniversitar obligatoriu.2008.P. după caz. practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licen ă se vor regăsi în foaia-matricolă. care a predat metodica specialită ii. înso it de foaia matricolă corespunzătoare acestuia. Începând cu promo ia 2004. profesori din învă ământul liceal..copie sau certificat de absolvire eliberat de un departament pentru pregătirea personalului didactic acreditat institu ional. certificarea pentru profesia didactică se poate ob ine la două niveluri. cu condi ia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice . au îndrumat practica pedagogică la specialitatea respectivă şi/sau au realizat activită i de perfec ionare a învă ătorilor şi educatoarelor cel pu in 3 ani (doi profesori corectori pentru fiecare probă scrisă) VI. b) Nivelul II (de aprofundare) care acordă absolven ilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învă ământul liceal. Pregătirea psihopedagogică şi metodică a personalului didactic va trebui dovedită prin foaie matricolă .E. Introducerea datelor personale ale candidatului. metodica predării aceasta.D.N. planul de învă ământ pentru formarea ini ială a cadrelor didactice prin D.

la un DPPD acreditat institu ional. • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licen ă. În situa ia în care modulul psihopedagogic este urmat în sistem posuniversitar. ora începerii şi sala de desfăşurare.00 (opt) şi a fiecărei probe scrise sau orale este 7. SUBIECTELE pentru probele scrise se stabilesc de către fiecare institu ie de învă ământ cu cel pu in o oră înaintea fiecărei probe scrise.M. Se vor . La definitivare. aplicate începând cu anul universitar 2008-2009. in original .E. Întocmirea situa iilor statistice pe specializări şi jude e.00 (şapte) şi a fiecărei probe scrise sau orale este 6. VII. tel.psihopedagogice . 3. în original. respectiv. se va afişa denumirea probei.00 (şapte). precum şi întocmirea listelor nominale finale în ordinea descrescătoare a mediilor. De asemenea. 6. orice candidat va trebui să îndeplinească cerin ele legale în conformitate cu O. Predarea fişelor de înscriere.2008. nr. De asemenea.I. Întocmirea şi afişarea pe uşa sălii de examen a tabelelor nominale privitoare la repartizarea candida ilor.N. tabelele nominale vor fi înaintate la C7. Autoriza ia de Încredere eliberată în baza Hotărârii C. În acest caz. Dacă ştampila şcolii de pe fişa de înscriere nu are în mijloc stema României. 8. Afişarea la loc vizibil a modului de calcul a mediei finale pentru fiecare din cele două examene.A. deci. Primirea eventualelor contesta ii la proba scrisă de specialitate. pe baza programelor de perfec ionare în vigoare. 5. Complex « Titu Maiorescu « . trebuie să aibă seria şi numărul imprimatului tipizat. Raportul scris trebuie să aibă ştampila şcolii. nota minimă de promovare a inspec iei speciale este 7. data.00 (şapte). 7. cu plată. Media minimă de promovare a examenului pentru definitivarea în învă ământ este 6. de culoare albastră sau violet. dosarul candidatului va trebui să cuprindă şi Autoriza ia de Incredere eliberată de către Comisia Na ională de Evaluare şi Acreditare a Învă ământului Preuniversitar. La gradul didactic II. Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7. precum numărul şi data eliberării. nu va fi trecut în baza de date şi nu va figura. nici în cataloagele par iale. în vederea cazării contracost a candida ilor în camere de 4 (patru) paturi cu 39 Ron / loc / zi.00 (şase).P. Fişa de înscriere trebuie să aibă ştampila şcolii unde func ionează candidatul. 11 ale metodologiei. nota minimă de promovare a inspec iei speciale este 8. Dacă un candidat nu are la dosar raportul scris al inspec iei speciale . pe semnătura directorului. înseamnă că absolventul func ionează la o unitate de învă ământ preuniversitar particular.00 (şase). nici în cataloagele finale. Întocmirea cataloagelor de examen se va face în conformitate cu modelul prevăzut în anexele 10 şi. 1357.06. afişarea rezultatelor după recorectare şi transmiterea acestora la Rectorat. împreună cu documentele finale de examen. 4316/03. 4.

noti e etc. Una dintre cele două variante rămase este considerată varianta de rezervă. respectiv cel pu in dublu în raport cu numărul de candida i. înso it de un membru examinator de specialitate. caiete. membrii examinatori de specialitate elaborează baremul de evaluare. În perioada de desfăsurare a probei scrise. sub controlul responsabilului de sală. în conformitate cu programele men ionate la cap. În acest caz. care va constitui subiectul de examen pentru to i candida ii de aceeaşi specializare şi din aceeaşi categorie de personal didactic. Accesul candida ilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal. III din prezenta metodologie. candida ii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material. nu mai este necesară verificarea transcrierii subiectelor. Preşedintele comisiei centrale extrage o variantă de subiecte dintre cele trei propuse. La intrarea în sală. Aceştia pot fi desemna i dintre membrii celorlalte comisii de examen sau dintre cadrele didactice titulare ale institu iei de învă ământ centru de perfec ionare. Subiectele vor fi întocmite în Sala Senatului. În cazul în care se constată erori. cu specializări diferite de cele ale candida ilor.propune minimum 3 (trei) variante de subiecte. se deplasează în fiecare sală de examen si verifică exactitatea transcrierii subiectelor pe tablă. responsabilul de sală face un scurt instructaj privind . La examen. După intrarea tuturor candida ilor. Acestea sunt închise în plicuri pe care se aplică ştampila Rectoratului si pe care se scrie ora la care vor fi desfăcute. Comisiile de examinare pot să opteze si pentru varianta multiplicării subiectelor într-un număr egal cu numărul candida ilor si distribuirea acestora pentru fiecare candidat. candida ii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate. respectiv căr i. Acesta va fi afisat imediat după încheierea probei. după care se scrie pe tablă ora de începere si ora de încheiere a probei. Unul dintre supraveghetori va fi desemnat ca responsabil de sală. fiecare variantă va con ine 1/2 subiecte de specialitate şi 1/2 subiecte de didactica specialită ii. Plicurile sunt preluate de către profesorii supraveghetori responsabili de sală si transmise în fiecare sală de examen. VIII. Varianta extrasă este multiplicată într-un număr de exemplare egal cu numărul sălilor de examen. Presedintele comisiei. DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE Probele scrise se desfăşoară în săli de examen adecvate sub aspectul suprafe ei şi numărului de locuri. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. candida ii primesc noi coli de examen iar ora de începere a probei se modifică. telefoanele mobile se închid. Pentru fiecare sală se vor asigura cel pu in doi profesori supraveghetori. În timpul examenului. Subiectele sunt transcrise pe tablă de către unul dintre profesorii supraveghetori. Pentru probele scrise care cuprind atât disciplina de specialitate cât şi didactica acesteia.

Ciornele se fac numai pe coli de hârtie care poartă ştampila facultă ii în care se desfăşoară examenul.cerin ele desfăşurării probei. După verificarea conformită ii cu buletinul/cartea de identitate de către responsabilul de sală. numărul de pagini al lucrării. Fiecare candidat îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule pe col ul din partea dreaptă a lucrării. Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de trei ore din momentul scrierii subiectelor pe tablă sau după primirea subiectelor. prin raportare la fiecare dintre reperele baremului de notare. Lucrările scrise au caracter secret. la categoria « respinşi ». Această procedură se aplică şi pentru colile de examen suplimentare solicitate de candida i. care dintre notele acordate trebuie ajustate. În cazul în care apar lucrări pentru care diferen a dintre notele acordate de cei doi examinatori este mai mare de 1 punct. de către cei doi examinatori a lucrărilor respective. Lucrările scrise se efectuează pe coli de hârtie. diferen a dintre notele celor doi examinatori nu trebuie să fie mai mare de 1 punct. În func ie de rezultatele reverificării. cu note de la 10 la 1. pe bază de borderou în care se completează. De asemenea. puse la dispozi ie la solicitarea candida ilor. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic. col ul colii se îndoaie şi se lipeşte cu o etichetă pe care se aplică ştampila facultă ii şi semnătura responsabilului de sală. exprimate prin numere întregi sau cu zecimale. VERIFICAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRILOR SCRISE se efectuează în mod independent de către cei doi examinatori. sub semnătura fiecărui candidat. în conformitate cu aplica ia « Grade didactice ». prin consens. Frauda şi tentativa de fraudă se sanc ionează cu excluderea din examen. responsabilii de sală vor asigura ca numărul ultimilor candida i prezen i în sală să nu fie mai mic de trei. se decide. La încheierea probei. . Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se men ionează numărul lucrării şi nota acordată de fiecare examinator. pe care se aplică ştampila facultă ii organizatoare în care se desfăşoară examenul. Pentru scrierea textului. preşedintele comisiei dispune reverificarea. Acestea nu se semnează şi sunt preluate de responsabilul de sală separat de colile de examen. candida ii predau lucrările scrise responsabilului de sală. în prezen a sa. IX. candida ii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru validarea evaluărilor. pentru a se uşura procedura de trecere a notelor în catalog se vor men iona ini ialele jude ului din care provine candidatul în dreptul numărului legitima iei de concurs. la candida ii elimina i se va trece nota 1 (unu) pentru a apărea la final. În cataloagele de examen. La încheierea probei.

00. se scriu pe borderou şi pe fiecare lucrare. fiecare bilet va con ine cel pu in două subiecte: unul de specialitate şi unul de didactica specialită ii. Lucrările scrise ale candida ilor care au depus contesta ii sunt secretizate prin acoperirea zonei în care este scris numele şi prenumele candidatului şi în care sunt trecute notele ini iale. care semnează în dreptul notei acordate. de regulă. Examinarea candida ilor se desfăşoară între orele 8. Probele orale se desfăşoară pe bază de bilete de examen. astfel încât un candidat să nu susŃină mai mult de o probă de examen pe zi. exprimată prin numere întregi sau cu zecimale. Lucrările sunt verificate şi evaluate de cei doi examinatori. care a trecut i semnat media dintre cei doi corectori. Candida ii care consideră că au fost subevalua i pot să depună contesta ii. Proba orală se notează cu o singură notă. În contesta ie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare.După finalizarea opera iilor de evaluare. Lucrările se deschid în prezen a preşedintelui comisiei. men ionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat. în prezen a preşedintelui comisiei. în prezen a preşedintelui comisiei de examinare. Se pot depune contesta ii numai privind evaluarea la probele scrise. Notele acordate de cei doi examinatori. preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. precum şi nota acordată pe lucrare. potrivit procedurii aplicate la prima evaluare. Biletele pentru examenul oral au caracter secret. de la 10 la 1. Se calculează şi se scrie pe fiecare lucrare media aritmetică a celor două note. La probele orale examinează un singur profesor de specialitate. dar nu mai mult de 30 de minute. Pentru probele orale care cuprind atât disciplina de specialitate cât şi didactica acesteia. Biletele de examen sunt stabilite de profesorul(ii) examinator(i) şi verificate de preşedintele comisiei(iilor) de examen. calculată ca medie aritmetică a celor două note. Fiecare bilet con ine. Fiecărui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-şi pregăti răspunsul. Acestea se adresează. Nu se admit contesta ii privind evaluarea la probele orale. Examinarea orală se realizează individual. Examenul oral se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisie. unice la aceeaşi disciplină pentru toate comisiile din facultate. după care notele se înscriu în catalogul de examen. în scris.00 şi 20. prin raportare la reperele baremului de notare şi la elementele sesizate în contesta ie. în conformitate cu programele aprobate de ministerul de resort. aceasta reprezentând nota ob inută de candidat la proba scrisă. notele înscrise în borderouri se trec pe lucrări de către fiecare examinator. În orice moment al desfăşurării probei în sală trebuie să fie cel pu in 3 candida i. . două subiecte.

nota definitivă este nota acordată de către comisia de contesta ii. Pentru promovarea examenului de definitivare în învă ământ. inclusiv notele de 5. ob inută din notele acordate de cei doi profesori. candidatul trebuie să ob ină cel pu in nota 7 la inspec ia specială şi cel pu in nota 6 la fiecare dintre probele scrise şi orale din cadrul examenului. Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează la fel ca media de la examenul de definitivare în învă ământ. candidatul trebuie să obŃină cel puŃin nota 8 la inspec ia specială şi cel puŃin nota 7 la fiecare dintre probele scrise şi orale din cadrul examenului. după caz. Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II. în exterior. după fiecare probă . Candida ii care nu ob in nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare. Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel pu in 7 (şapte). precum şi afişarea rezultatelor par iale. înainte de terminarea probei scrise. X. Contesta ia este admisă în cazul în care nota acordată după contestaŃie este mai mare sau mai mică cu mai mult de 1 punct decât nota acordată la prima evaluare. media ob inută la examenul de definitivare în învă ământ se calculează astfel: se adună nota ob inută la proba scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării acesteia cu nota ob inută la proba orală de matematică şi metodica predării acesteia. se împarte la doi şi se ob ine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învă ământ. Termenul de solu ionare a contesta iilor trebuie să asigure candida ilor ale căror contesta ii au fost admise să se prezinte la probele următoare ale examenului. ATRIBU IILE preşedintelui comisiei de examen 1.99. prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie. şi a notei.50 si 5. de la pedagogie. Media generală de promovare a examenului de definitivare în învă ământ este media aritmetică a mediei la specialitate şi la metodică.99. Afişarea baremelor de corectare pe uşa fiecărei săli. se împarte la doi şi se ob ine media la specialitate. contesta ia este respinsă şi rămâne valabilă nota ini ială. . Pentru lucrările care au primit ini ial note cuprinse între 5. Media generală de promovare a examenului de definitivare în învă ământ este de cel pu in 6 (şase).50 – 5. Candida ii care nu ob in nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare. Candida ii declara i respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru sus inerea examenului după trecerea unui an şcolar.Solu ionarea fiecărei contesta ii se decide şi se comunică prin calificativul “admisă” sau “respinsă”.Nota medie ob inută la specialitate se adună cu nota medie ob inută la proba de pedagogie. În caz contrar. Pentru învă ători.

C.2. în cazul examenului de acordare a gradului didactic II. men ionându-se în toate documentele "eliminat din examen". Pontajul va cuprinde şi activitatea de evaluare a lucrărilor scrise la proba de Pedagogie şi elemente de psihologie.T.2002. Predarea în termen de 48 de ore de la finalizarea examenului a următoarelor documente: • catalog cu rezultatele finale de examen. semnată de către Domnul Decan şi secretar şef facultate.E. admişi. IV.128 / 1997 privind Statutul personalului didactic în învă ământul superior şi în învă ământul preuniversitar. pe jude e şi specializări. 3343/11. pe calculator. în conformitate cu prevederile Decizei de control financiar preventiv. • tabele nominale cu personalul didactic care a promovat examenul (două exemplare care vor fi trimise la minister cu semnătura Domnului Rector şi a secretarului şef universitate). 4. respinşi sau neprezenta i. pontaj de plată cu ora. concluzii concise privind nivelul pregătirii candida ilor.S. iar sigiliul XII. cap. 5. Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea examenelor se păstrează la sediul comisiei de la nivelul facultă ii . se sanc ionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen. precum şi normarea cadrului didactic pentru proba orală de Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară. S. cu candida ii înscrişi. aprobate prin Ordinul ministrului educa iei şi cercetării nr. până la încheierea ac iunii de verificare a contesta iilor. Orice încercare dovedită ca fraudă. sigilate. (forma redactată pe calculator pentru arhiva Universită ii). în timpul desfăşurării probelor de examen. Pentru membrii examinatori se acordă 20 minute pentru fiecare candidat examinat la fiecare probă . • • • • liste nominale în ordinea descrescătoare a mediilor. în dulapuri va fi păstrat de către preşedintele acesteia. PLATA personalului didactic numit în comisiile aprobate de către M. Verificarea mediei finale şi ob inerea semnăturilor tuturor membrilor comisiei. semnat ce către preşedinte şi to i membrii comisiei aprobate de M. Verificarea cataloagelor finale întocmite în secretariatul facultă ii. punctul B. 3.C. Cheile dulapurilor folosite în acest scop se păstrează la secretariatul comisiei .T. XI. în baza rezultatelor par iale deja afişate. semnat şi aprobat. pentru examenul de definitivare. se va face în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. • situa ia statistică.Ed. Întocmirea unei sinteze privind calitatea pregătirii candida ilor.03. subiecte date la proba orală.

Nu se normează activitatea responsabililor de săli şi a celorlalte cadre didactice care au manifestat neglijen ă în îndeplinirea atribu iilor de supraveghere. modificată şi completată prin Legea nr. nr.S. DISPOZI II finale şi tranzitorii Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului didactic din învă ământul preuniversitar. Prezenta metodologie este valabilă pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de acordare definitivării în învă ământ şi. normarea acestei activită i se face distinct. Prof. inclusiv pentru personalul didactic de la Facultatea de Psihologie şi Ştiin e ale Educa iei şi. Nr. precum şi la procedura de echivalare a titlului ştiin ific de doctor cu gradul didactic I în învă ământul preuniversitar.Ed. republicată. cu modificările şi completările ulterioare.. se va întocmi la fiecare facultate. pentru cadrele didactice care au asigurat supravegherea la sălile de examen. respectiv. e-mail: perfectionare@uaic. Dacă îndeplineşte şi atribu ii de corector. Pentru preşedintele comisiei 30 minute pentru fiecare candidat.1995. indiferent de numărul probelor. nr. Informa ii suplimentare privitoare la atribu iile de perfec ionare repartizate Universită ii «Alexandru Ioan Cuza « din Iaşi. XIII. precum şi a următoarelor acte normative : • • Legea învă ământului nr.T. pot fi solicitate la Biroul de Perfec ionare Preuniversitară din cadrul Rectoratului (tel. Pontajul pentru cadrele didactice numite în comisiile aprobate de către M. aprobată prin O. respectiv.. Legea nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.2009. 387/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgen ă a Guvernului nr./ 2 ex a . univ.ro). 5720 din 20. a gradului didactic II. sesiunea august 2010. Partea I. Vasile IŞAN 21. 898. 2687 / 27.orală sau scrisă.2010 / R.07. 84/24. Legea nr.10. adică şi 20 minute pentru fiecare lucrare scrisă. 84/1995 si a Legii nr. RECTOR. 0232 / 201035.C. din 22 decembrie 2009. dr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic publicată in Monitorul Oficial al Romaniei.07.11. prin schimburi între facultă i. Activitatea de supraveghere se asigură de către cadre didactice de altă specialitate.F.128/1997 privind Statutul personalului didactic.M.M. • • O. 349 din 14 iulie 2004.2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful