Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah) Nama

Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Politik dan Kerajaan (Politics and Government) PSS3106 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial. 2. Mengaitkan kuasa dan autoriti untuk menyelesaikan konflik politik. Hasil Pembelajaran 3. Membandingkan struktur pembentukan kerajaan Malaysia dengan salah sebuah negara ASEAN. 4. Menganalisis kebaikan dan kelemahan doktrin pengasingan kuasa. Menjelaskan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia, perbezaan sains politik, politik, kuasa dan autoriti, kewujudan negara, bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan, doktrin pengasingan kuasa, kedaulatan, dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Sinopsis This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system, differentiate political science, politics, power, and authority, the nation, comparison different types of government, doctrine of power, sovereignty, and politics and government in Islamic perspectives.

Developmentalisme .Institutionalisme . dan Autoriti • Politik dan konflik .Pluralisme .Wilayah Nasionalisme 6 • • .Strukturlisme .Antropologi.Kerajaan .Tradisional. Sosiologi. rasional. Psikologi.Penduduk . Ekonomi. masyarakat dan negara 6 Politik.Tajuk 1.Kaedah untuk menyelesai konflik Kuasa politik Struktur kuasa Agihan kuasa Kuasa dan pengaruh dalam sistem politik .Behaviourlisme . Kewujudan Negara • Definisi Ciri-ciri negara .Kedaulatan . Kuasa.Falsafah . berasas undangundang. Geografi Perhubungan antara individu. Kandungan Mengenal Sains Politik Jam 6 • Pendekatan Sains Politik .Fungsi struktur Hubungan Sains Politik dengan disiplin Pengajian Sosial yang lain • • 2.Punca konflik . karisma Kewujudan autoriti Ciri-ciri autoriti Jenis-jenis autoriti Autoriti dan pengaruh dalam sistem • • • • • • • • politik 3. Sejarah.

Totalitarian .Tajuk Kandungan Jam • Mengapa negara wujud dan masalah dihadapi (teori dihurai dengan ringkas) Teori kudus Teori patriarkal dan matriarkal Teori kontrak sosial Teori paksaan 9 4 Bentuk-Bentuk Kerajaan .Legislatif . Doktrin Pengasingan Kuasa • Konsep.Tinjauan Perbandingan • Kepentingan kerajaan sebagai pemerintah .Eksekutif Presiden dan bidang kuasa Kabinet .Perhubungan antarabangsa Pengkelasan sistem kerajaan – kekuatan dan kelemahan .Eksekutif .Dewan Perundangan .Pertahanan dan keamanan .Republik .Autokrasi • 5.Kehakiman Mahkamah Negeri Mahkamah Tertinggi Kebaikan dan kelemahan pengasingan kuasa .Monarki .Ciri percantuman kuasa (fusion of power) Cara pelaksanaan di salah satu negara Asean (contoh: Indonesia) .Mengeratkan perpaduan dan keharmonian .Bercorak republik . tujuan dan badan-badan terlibat .Termaktub dalam Perlembagaan – demokrasi berparlimen .Ketertiban dan keamanan negara .Kebaikan Mengelakkan pemerintahan mutlak 6 • • o o o o • o .Demokratik .Kebajikan rakyat .MPR .Kehakiman Cara pelaksanaan di Malaysia .

Aqidah .Kepentingan memberi khidmat .Rakyat .Politik .Al-Ijma’ Asas-asas pemerintahan Islam .Fungsi struktur Isu kedaulatan masa kini dan nilai .Al-Quran .Al-Sunnah .Definisi .Konsep yang perlu dipertahankan 6 • 7 Politik dan Pemerintahan Negara Menurut Perspektif Islam • • Pengertian politik menurut Islam Sumber-sumber pemerintahan Islam .Musyawarah .Negara .Perundangan .Persamaan Demokrasi dari sudut pandangan Islam 6 • • • .Syari’ah Prinsip-prinsip pemerintahan Islam .Keamanan negara .Tajuk o o o o Kandungan Sistem pengawalan Kepentingan rakyat Kelemahan Konsistensi pelaksanaan Percantuman bidang kuasa (contoh Malaysia) o Pengasingan dalam aspek peranan Jam 6 Kedaulatan • o o o o o • Konsep .Keadilan .Kebebasan .Antarabangsa .Ciri-ciri Kekal Unsur kuasa tinggi Tidak terbatas Mutlak Had rangkuman – rakyat dan wilayah Jenis-jenis kedaulatan .Pengikhtirafan global .

) London: Macmillan Education. Perkembagan politik-ekonomi di Malaysia dan Asia Timur. Kuala Lumpur. Prentice Hall: Kuala Lumpur. New York: Cambridge University Press. Mohd. Ma’rof Redzuan. (2003). Gelles dan Ann Levine. (1987). Nazaruddin Hj. Richard J. The sources of social power. From Malayan Union to Singapore separation. Asas Sains Politik. Jali. New York: McGraw Hill. (2003). Politik dan pemerintahan negara. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Ahmad Nizar Yaakub. Subang Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Thomson Learning. Faisal Syam Adol Hazis. Ball. Afifi Abdul Razak. Mann. Ramanathan. A.Tajuk Kandungan JUMLAH Jam 45 Penilaian Kerja Kursus: 50% Peperiksaan Akhir : 50 % Rujukan Asas Ahi Sarok. Malaysia kita. Asnarulkhadi Abu Samah. Sociology: An introduction. Inc. M. . kedua). ketiga). Mustafa Ishak. Pengajian Malaysia: Kenegaraan dan kewarganegaraan (ed. K. Mohamed Nordin Sopiee. (2001). (2005). Rujukan Tambahan Institut Tadbiran Awam Negara (1991). Ismail Hj. Globalisation and the new realities.). (1995) (5th ed. Kuala Lumpur: INTAN. (2006). R. Kuching: Penerbit UNIMAS. Mohd. (1988) Modern politics and government (4th ed. (ed. Mohd Rashid. Mahathir Mohamad (2002).