LEGEA Nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.

7/1996
M.Of. nr. 201 din 3.3.2006

Nr.
1

Titlu

Data

MO

Modificări
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 41, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, CAPITOLUL III, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 111, Art. 112, Art. 113, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 45[2], Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 54, Art. 55, Art. 58, Art. 581, Art. 61, Art. 64, Art. 65, Art. 67, Art. 68, Art. 681, Art. 69

Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea 27 iulie M. Of. Legii cadastrului şi a publicităţii 2012 451/2010 imobiliare nr. 7/1996

(FORMA CONSOLIDATA SI ACTUALIZATA, APLICABILA DIN 27 IULIE 2012)

TITLUL I
Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau
stins aceste drepturi;

asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
b) c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare;

furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
c) d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului ipotecar.

contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.
d) (2) Cadastrul realizează descrierea proprietăţilor imobiliare şi reprezentarea lor în planul cadastral.

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.
(2) (3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu arătarea drepturilor reale imobiliare.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.
(3) (4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se actualizează la cererea persoanelor
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice ori din oficiu. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.

Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să
(4)

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.
(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de
pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.

Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.
(5) (5 ) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciară. (6) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul. (6)
1

Entităţile de bază ale acestui sistem sunt imobilul şi proprietarul.

(7) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă. (7)Abrogat. modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010, M. Of. 451/2010; Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010, M. Of. 451/2010;

Art. 2 (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral
este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. –, care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate.

Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.
(1) (2) Prin sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează:

identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate. (2) Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează:
a) a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi
reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale
contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;

d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi
faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.

(3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se
înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

(4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010, M. Of. 451/2010; Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 - privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010, M. Of. 451/2010;

Art. 3 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se
organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primuluiministru, printr-un consilier de stat.

(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară. (3) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul,
precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) (3 ) În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, instanţele de judecată,
notarii publici şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile anterior menţionate.
1

(3 ) În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici vor avea acces direct, permanent,
personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională va asigura până la 31 decembrie 2012 punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Procedura comunicării actelor către şi de către birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocol care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2

(3 ) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară poate fi pusă la dispoziţia altor persoane fizice
şi juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

3

(4) Se înfiinţează Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie ca unitate cu
personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie.

În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul Naţional de Cartografie, ca instituţie cu personalitate juridică, care preia întreg patrimoniul şi personalul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie.
(4) (5) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie. (6) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a primuluiministru. (7) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Toate drepturile rezervate. © 2012 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene. incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil. Lege nr. i) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate. o) asigură înscrierea altor raporturi juridice.un produs al Editurii C. ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public. instituţie fără personalitate juridică. 329/2009 . executarea. se transmit. Beck . 81/2011 . modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. în condiţiile legii. prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate. geodeziei şi cartografiei. d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun. la solicitarea instanţelor de judecată.privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. b) controlează executarea lucrărilor de cartografie.privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. © 2012 Legalis . planurilor. modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale. În îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor. în condiţiile legii. se modifică sau se sting. h) avizează conţinutul topografic al hărţilor. 761/2009. promovează tehnici. CAPITOLUL II Organizarea activităţii de cadastru Art. fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări. e) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie. n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară. atlaselor. cartografiei şi publicităţii imobiliare. j) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate. 7/1996 din 30 iunie 2010. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României. conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului. precum şi pentru modificarea unor acte normative din 28 septembrie 2011. M. geodeziei. 704/2011.privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012. m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie. g) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale. f) asigură. asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale. 64/2010 . p) Toate drepturile rezervate. topografie.H. geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate. 4 Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări. la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate. raţionalizarea cheltuielilor publice. Of. drepturi personale. 314/2012. l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie. situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile. geodezie. susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional din 5 noiembrie 2009. p) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale. 16/2012 . elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei. în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora. precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. Of. instituţie fără personalitate juridică. directorul general emite ordine cu caracter individual şi normativ.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Of. Ordonanţă de urgenţă nr. 451/2010. completarea. Partea I. c) elaborează regulamente şi norme. M. M. interdicţii. Ordonanţă de urgenţă nr.(8) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. Of. pe teritoriul României. M. k) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare.

H. 64/2010 . Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Art. 7/1996 din 30 iunie 2010. M. M. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale imobilului. pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. 50 alin. 451/2010. d). 7/1996 din 30 iunie 2010. 7/1996 din 30 iunie 2010.p ) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Beck . modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. (4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale. 64/2010 . M. Comunicările încheierilor. 451/2010. Administrarea bazei de date prevăzute la alin. executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. Registrul naţional al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor. se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică. (2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional. (4) (5) Cererile electronice de înscriere şi pentru obţinerea de informaţii vor putea fi înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru. 41 (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local. se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ. Cartografie. Of. 4 lit. 1 realizează. 451/2010. Art. oraşelor şi al municipiilor. încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate. 7/1996 din 30 iunie 2010. oraşelor şi al municipiilor. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. extraselor. Ordonanţă de urgenţă nr. © 2012 Legalis . 5 (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor teritoriale. Consultarea electronică a situaţiei juridice a unui imobil se poate face de către public utilizând datele de identificare ale imobilului. Of. în condiţiile Legii nr. Toate drepturile rezervate. (2) Recepţia lucrărilor.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Fotogrammetrie şi Teledetecţie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora. precum şi ale Centrului Naţional de Geodezie. 64/2010 . îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. după caz. (3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări. 455/2001 privind semnătura electronică. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice. Ordonanţă de urgenţă nr. în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor. aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. r) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică. M. copiilor de pe acte sau planuri se pot face şi în format electronic. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. (4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Of. Prin excepţie de la prevederile art. 64/2010 . p) 2 1 p ) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.un produs al Editurii C. (1). (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 451/2010.

aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii.H. în conformitate cu prevederile art. Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenţia Naţională. (5) modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. de către instituţiile competente potrivit domeniului de activitate. lucrările de cadastru. c) închirieri de spaţii şi aparatură. 451/2010. 451/2010. fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării. Agenţia Naţională şi unităţile subordonate încasează sume din: a) servicii prestate. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa. ordinii publice şi securităţii naţionale. copiilor de pe acte sau planuri se pot face în format electronic sau pe suport hârtie. Art. Of. cu modificările şi completările ulterioare. gravimetrie. Art. M. Tarifele şi încasările prevăzute la alin. din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie. fiind înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. d) alte sume încasate în condiţiile legii.un produs al Editurii C. geodezie. (3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin.Cererile de înscriere. după caz. ordinea publică şi securitatea naţională se păstrează. © 2012 Legalis . (2) lit. Ordonanţă de urgenţă nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 451/2010. conform normelor tehnice şi standardelor proprii. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor. se va stabili prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 127 alin. (2) Toate încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al (3) Toate drepturile rezervate. a) şi b) nu sunt purtătoare de TVA. precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară. M. extraselor. (2) lit. 64/2010 . Of. 7 Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării. 6 Instituţiile din domeniul apărării. cu modificările şi completările ulterioare. (4)–(6) din Legea nr. 8 (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat. Cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedură în parte. topografie. 64/2010 . 7/1996 din 30 iunie 2010. Beck . 7/1996 din 30 iunie 2010. cu avizul Agenţiei Naţionale. a) şi b) nu sunt purtătoare de TVA. 451/2010. M. în conformitate cu prevederile art. cu mijloace proprii în domeniul specific de activitate. taxelor. Art. 64/2010 . b) tarife stabilite conform actelor normative. 64/2010 . conform solicitării. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. precum şi cele pentru obţinerea de informaţii se vor putea face şi în format electronic. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. prevăzută la teza anterioară. Comunicările încheierilor. M.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 127 alin.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. (4)–(6) din Legea nr. Of.

4. 1 (16) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale. aprobate de consiliul de administraţie. în baza unui comision stabilit prin negociere între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici. (14) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru. la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale. de verificare. (12) Abrogat. de recepţie şi de înscriere în cartea funciară. încheie protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini. care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). Partea I. de recepţie şi de înscriere în cartea funciară. (10) Abrogat. (15) (15 ) Programul prevăzut la alin. (5) (6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane. Beck . (15). corespunzătoare domeniului său de activitate. precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau din surse internaţionale. (15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare. modalităţile de avizare. (13) Agenţia Naţională îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare. precum şi alte persoane juridice interesate. unităţile administrativ-teritoriale. (2). de verificare. Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară.Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României. prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (11) Abrogat. (5) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare. se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională. (15) se realizează pe baza strategiei Agenţiei Naţionale.un produs al Editurii C. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea programului se asigură de la bugetul de stat. Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta sau pe bonuri fiscale. Geodezie şi Cartografie. în afara planului aprobat de Guvern. pentru realizarea unor obiective de interes comun.H. precum şi cu privire la utilizarea acestor (16) Toate drepturile rezervate. şi se aprobă într-un program. modalităţile de avizare. Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale. (9) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate. în aplicarea prezentei legi. care au resurse financiare pentru realizarea programului prevăzut la alin. asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru. şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat. după caz. © 2012 Legalis . inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei. Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională. negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară. precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii. în condiţiile legii. (7) Tarifele se stabilesc. vor încheia protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini. precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate. iar finanţarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigură din bugetul de stat prevăzut la alin. a întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului. a dezbaterilor succesorale. (8) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului. în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi. care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare. Abrogat. unităţile administrativteritoriale.

verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Of. (3) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau. M. şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau. a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. sau Agenţiei Naţionale. fotogrammetrică sau combinate. Of. (2) Documentaţiile cadastrale determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate. M. pe bază de măsurători. 451/2010. Ordonanţă de urgenţă nr. 7/1996 din 30 iunie 2010.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.un produs al Editurii C. Of. © 2012 Legalis . Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică. (17) modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. după caz. Of. M. Partea I. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior. Of. M.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. respectiv a respingerii cererii de recepţie. precum şi pentru modificarea unor acte normative din 28 septembrie 2011. 16/2012 .privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. Art. sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor. Ordonanţă de urgenţă nr. (17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică. raţionalizarea cheltuielilor publice. M. 451/2010. Of. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Of. 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 . Ordonanţă de urgenţă nr. a sectoarelor cadastrale în care se vor desfăşura lucrările. după caz. (4) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor. 64/2010 . M. şi cuprinde. în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ. în principal. 314/2012. Ordonanţă de urgenţă nr. M. 451/2010. 704/2011.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 761/2009. în scopul înscrierii în cartea funciară. a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe. 7/1996 din 30 iunie 2010. 10 (1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale. respectiv a posesorilor imobilelor şi prin înscrierea acestora în evidenţele cadastrale. Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică.privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. următoarele etape: Toate drepturile rezervate. rezultată din măsurători. Avizarea pentru conformitate şi recepţia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial. Beck . 451/2010. (2) Procedura detaliată de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. numerică. 81/2011 . 64/2010 . CAPITOLUL III Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară Art.H. Lege nr. Partea I. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior.privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012. 7/1996 din 30 iunie 2010. care se publică în Monitorul Oficial al României. 329/2009 .informaţii. susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional din 5 noiembrie 2009. Persoanele fizice şi juridice interesate vor încheia un acord de finanţare în condiţiile legii.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 9 (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea. 64/2010 . publicat în Monitorul Oficial al României.

c) din cadrul Centrului Naţional de Cartografie. a posesorilor şi a altor deţinători. (8) Lucrările de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi executate şi de către persoanele autorizate în acest scop: a) din aparatul de specialitate al primarului. r) comunicarea încheierii de înscriere. în urma soluţionării cererilor de rectificare. autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale vor folosi limitele unităţilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară. © 2012 Legalis . care se organizează potrivit legii. (6) În cazul în care limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt necontestate. şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere. în cazul succesiunilor nedezbătute. organizată şi desfăşurată la nivel naţional şi local. a extrasului de carte funciară pentru informare. deţinute de oficiile teritoriale. aceastea rămân definitive şi reprezintă limitele oficiale ale respectivei unităţi administrativ-teritoriale. respectiv a posesorilor şi a altor deţinători. prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. care se publică în Monitorul Oficial al României. în condiţiile legii. (3) şi recunoscute reciproc de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale devin oficiale şi sunt utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. i) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale. Toate drepturile rezervate. (9) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare. autorităţile şi instituţiile publice sau de la alte persoane fizice şi juridice. a documentelor tehnice cadastrale. (4) Hotarele menţionate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevăzute la alin. s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru şi înscriere în cartea funciară. precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora. m) eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari. Partea I. l) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale. e) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale. până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor care sunt deduse judecăţii. recunoscute ca fiind de utilitate publică. b) de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Partea I. în condiţiile legii. (7) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale priveşte înfiinţarea. n) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară. după caz. Beck .a) înştiinţarea proprietarilor. publicate şi afişate. g) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial. reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor. o) deschiderea noilor cărţi funciare. în situaţia în care aceasta nu coincide cu situaţia reală constatată la teren. c) stabilirea sectoarelor cadastrale. reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale. d) integrarea de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru a tuturor informaţiilor tehnice şi juridice preluate de la oficiul teritorial. privind începerea lucrărilor. stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. precum şi a limitelor intravilanelor. f) identificarea titularilor drepturilor reale. prin intermediul campaniei de informare publică. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea. în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent. care se publică în Monitorul Oficial al României. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. în perioada de afişare. h) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale. (3) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizând reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativteritoriale.H. k) înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale. precum şi a extrasului din noul plan cadastral. p) închiderea vechilor evidenţe.un produs al Editurii C. (5) În cazul în care limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt contestate. j) publicarea şi afişarea.

posesorii sau alţi deţinători nu se prezintă. (11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. în format zi. ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru. 451/2010. datele. 7/1996 din 30 iunie 2010. Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 . corectate cu acordul proprietarului în cauză. an. (4) În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru. 7/1996 din 30 iunie 2010. M. exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială. e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau. la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză. compensarea suprafeţelor. Of.un produs al Editurii C. M. 11 (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral şi evidenţiază situaţia de fapt constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de cadastru şi constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară. ofiţerul de stare civilă delegat şi va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare. Ordonanţă de urgenţă nr. b) registrul cadastral al imobilelor. Beck . prenume şi adresa la care se face citarea. an. respectiv: a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile. în format zi. În cazul în care imobilul dobândit prin titlul de proprietate a fost înstrăinat. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. (8) Dacă proprietarii. c) data naşterii. eliberează certificate şi furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date şi informaţii cuprinse în: Toate drepturile rezervate.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. d) ultimul domiciliu al defunctului. în registrul agricol. (5) Atribuţia prevăzută la alin. după caz. 64/2010 . Documentele tehnice sunt: a) planul cadastral. 314/2012. în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. (3) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor. Of.H. gratuit. lună. secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica. c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate. pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară. camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. (4) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile. după soluţionarea contestaţiilor. Primarul unităţii administrativ-teritoriale. Of. prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate. (4) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă. în format nume. b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile. respectiv. prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia. cu privire la obligaţia acestora. al posesorilor şi al altor deţinători. c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate. 451/2010. prenumele şi codul numeric personal ale defunctului. b) data decesului. (7) Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (6) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau. care va cuprinde: a) numele. erorile materiale. lună. 16/2012 . identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Art. © 2012 Legalis . M. în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane. informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate. d) de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin. precum şi erorile de poziţionare a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare pot fi realizate şi. f) date despre eventualii succesibili. (2) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale.(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012. după caz. (12) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători.

cum ar fi: certificatul de atestare fiscală. se fac în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.H. prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. (10) Reprezentanţii persoanei autorizate efectuează lucrarea de cadastru. pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat. După recepţia documentelor tehnice cadastrale. (2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului. aflate în proprietatea statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 451/2010. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei. 451/2010. M. prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinţă însuşirea tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii. au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză. prelucrează datele obţinute şi întocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral în parte. precum şi ai altor entităţi care deţin terenuri în administrare. preiau o copie legalizată a documentelor. Beck . la sesizarea oficiului teritorial. anterior recepţionării de către oficiul teritorial. 11 1 (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public. prenumele. identifică proprietarii. (12) Primarul unităţii administrativ-teritoriale. în cazul persoanelor juridice. posesorii sau alţi deţinători ai imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie. adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau. după caz. pe sectoare cadastrale. (14) Eliberarea tuturor actelor necesare şi contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de către primar. cu privire la obiectul contestaţiei. e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară. posesori. 64/2010 . (3) În cazul în care în perioada de afişare s-a formulat contestaţie cu privire la calitatea de posesor. 7/1996 din 30 iunie 2010. (11) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice. prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar. 64/2010 . în măsura în care persoana autorizată a finalizat lucrările în unitatea administrativ-teritorială sau într-o parte a acesteia. (2). adresa domiciliului pentru persoanele fizice. d) listele cuprinzând următoarele date: numele. în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. respectiv denumirea. prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru. se îndeplineşte de către notarul public. codul numeric personal sau. c) nomenclatura stradală. respectiv alţi deţinători. Contestaţia se poate Toate drepturile rezervate. după caz. (16) Pentru persoanele fizice. care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor. numărul de identificare fiscală. pentru a fi făcute cunoscute persoanelor interesate să solicite eventuale rectificări sau contestări ale acestora. oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevăzut la alin. posesorii sau alţi deţinători este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. b) registrul de rol nominal unic.un produs al Editurii C. la solicitarea primarilor. înainte de terminarea lucrărilor cadastrale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. listele prevăzute la alin. certificatul de atestare a existenţei construcţiilor şi alte asemenea. (4). (15) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.a) registrul agricol. în vederea certificării veridicităţii informaţiilor privitoare la imobile şi la proprietari. precum şi eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar. oficiul teritorial le va transmite autorităţii administraţiei publice locale în vederea publicării. Of. registratorul procedând în condiţiile alin. codul unic de înregistrare. (13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale. Această verificare se va putea face şi în etape. 7/1996 din 30 iunie 2010. (8) lit. Comisia de recepţie va fi numită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi va verifica lucrările sistematice de cadastru executate. Recepţia tehnică se realizează de către specialişti ai oficiului teritorial. ai regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale cu capital parţial de stat. M. (9) Comisia care efectuează lucrările de cadastru şi identifică proprietarii. Ordonanţă de urgenţă nr. © 2012 Legalis . iar aceasta este însoţită de dovada sesizării instanţei de judecată. care au fost furnizate de către acesta. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Art.

(ii) nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie. b) la cerere. Eliberarea certificatului de către notarul public se face după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare. (10) În cazul imobilelor ai căror proprietari. e) înscrisul doveditor al posesiei. (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu. dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară. d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului.H. (vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia. în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi. (ii) este sau nu căsătorit. oficiul teritorial va înainta instanţei documentele tehnice privitoare la imobilul în cauză. Beck . (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru. dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior. la cerere. (4) Dacă dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuză emiterea certificatului prevăzut la alin. (1)–(6) se aplică şi în cazul imobilelor împrejmuite pentru suprafeţele deţinute în plus. c) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul. în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan. verificat şi avizat de către oficiul teritorial. În acest caz. (9) Dispoziţiile alin. posesori sau alţi deţinători nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru. b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul. (7) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. (iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul. (2). la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul notării în cartea funciară. (vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi. în următoarele condiţii: a) din oficiu. după caz. se va proceda la notarea posesiei faptice în favoarea posesorului. în conformitate cu documentele prevăzute la alin. iar lipsa dovezii contestatarului că s-a adresat instanţei de judecată atrage respingerea contestaţiei de către oficiul teritorial şi solicitarea de către acesta a eliberării certificatului. atunci când acesta există. În acest caz.formula numai cu privire la calitatea de posesor. dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativteritoriale. care se înscriu în baza actelor juridice prevăzute de lege. (5) În cazul prevăzut la alin. va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris. a certificatului prevăzut la alin. f) copie de pe actele de identitate şi stare civilă. în baza unei documentaţii care va cuprinde: a) identificarea imobilului în planul cadastral. Partea I. (8) Dispoziţiile alin. în cazul în care nu există înscris doveditor. persoanei autorizate să execute lucrările de cadastru sau primarului. cu excepţia imobilelor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţii. (2) sau în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. prin care acesta declară că: (i) posedă imobilul sub nume de proprietar. Toate drepturile rezervate. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României. toţi posesorii vor declara întinderea cotelor. a încheierii notariale de respingere. după caz. (3). dată în formă autentică. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior. precum şi faptul că posesorii nu au fost contestaţi. va preciza şi regimul matrimonial. (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic. (1)–(6) nu se aplică imobilelor din patrimoniul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. (6) Răspunderea pentru autenticitatea şi veridicitatea actelor şi procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar revine oficiului şi. precum şi la notarea contestaţiei şi a acţiunii civile înregistrate la instanţa competentă sau. în cazul în care este căsătorit. din care să rezulte că: (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar. în baza actului de proprietate. la solicitarea oficiului teritorial şi pe baza următoarelor documente ataşate în copie certificată cererii: a) adeverinţă din care să rezulte că: (i) s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora. © 2012 Legalis . indiferent de forma în care este întocmit.un produs al Editurii C.

cu Camera Notarilor Publici şi cu oficiul teritorial. 64/2010 . somaţiile. În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. M. privilegiile. 7/1996 din 30 iunie 2010. prin proces-verbal care face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. M. pentru sectoarele cadastrale respective.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. Art. după caz. Ordonanţă de urgenţă nr. cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui. litigiile şi orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară. Of. iar dacă s-au înscris. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. prin grija oficiului teritorial. conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. M. sechestrele. 64/2010 . Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afişare. eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil. 64/2010 . © 2012 Legalis . Prin sarcini se înţelege ipotecile. (3) Încheierea de carte funciară poate fi atacată cu plângere. în registrul agricol. a oricărei persoane interesate sau din oficiu. M. Dispoziţiile art. titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărţile funciare. 451/2010. în scris. cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. (2) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cărţile funciare. 451/2010. 451/2010. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 11 3 (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu. 11 2 (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează. 12 Toate drepturile rezervate. Art. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Beck . 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 . (2 ) şi (2 ) se aplică în mod corespunzător. 1 2 50 alin. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate. Of. Of. 7/1996 din 30 iunie 2010. planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea. M. precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate.b) actul care atestă dreptul de proprietate.H. dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Ordonanţă de urgenţă nr. registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni. Art. Of. (3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. în termen de 15 zile de la comunicare. 451/2010. reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale. 7/1996 din 30 iunie 2010. şi sunt însoţite de documente doveditoare. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru. în termen de 30 de zile de la afişare. 64/2010 .privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.un produs al Editurii C. M. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare. (4) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu. Of. 64/2010 . Ordonanţă de urgenţă nr. după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. (5) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren. 451/2010. c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau. Of. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral. 451/2010. (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare.

Of. eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice. Toate drepturile rezervate. (1 ) Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr.un produs al Editurii C. împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii. numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (3) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc. 451/2010. 7/1996 din 30 iunie 2010. 17 (1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă a cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi unitate administrativ-teritorială. Of. M. Of. al opozabilităţii faţă de terţi a acestor înscrieri. 71/2011 .H. ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. în responsabilitatea unui registrator coordonator. în urma unui concurs. 451/2010. Of. d) se bucură de o bună reputaţie. M. c) nu are antecedente penale. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu. cu registrul cadastral al imobilelor. (3) În cadrul oficiilor teritoriale.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. b) este licenţiat în drept. 64/2010 . 451/2010.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 . Art. cu planul cadastral. © 2012 Legalis . în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori. modificat de Lege nr. (4) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare. indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise. 7/1996 din 30 iunie 2010.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Ordonanţă de urgenţă nr. Ordonanţă de urgenţă nr. împreună. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 18 (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară. 1 (2) Abrogat. după caz. 64/2010 . Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale. TITLUL II Publicitatea imobiliară CAPITOLUL I Evidenţa cadastral-juridică Art. (4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile. M. M.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 451/2010. 7/1996 din 30 iunie 2010. denumiţi în continuare registratori. M. numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. iar în cadrul birourilor teritoriale. în urma unui concurs organizat de aceasta. Beck . 7/1996 din 30 iunie 2010. a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare. Asistenţii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori. Of. 64/2010 . activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator-şef. cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere.Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la baza completării sau. 409/2011.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. după caz.

rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv. categoriile de folosinţă şi. judecător. precum şi cauzele care au ca obiect documentaţii întocmite de ei anterior dobândirii calităţii de salariat al instituţiei. asociaţi. după caz. în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari. 7/1996 din 30 iunie 2010. consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. M. care organizează. întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. 64/2010 . (5) Abrogat. categoriile de folosinţă şi. 19 (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu. 1 (7 ) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să instrumenteze cauzele în care beneficiari sunt ei sau soţul/soţia. f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei. construcţiile. g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie. au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare. de persoanele fizice autorizate care sunt soţ/soţie. reieşită din măsurători cadastrale. 4 lit. suprafaţa imobilului.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. în scris. (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa. Partea I. Conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea din circuitul agricol. Beck . în condiţiile legii. după caz. Art. referitoare la descrierea imobilelor. coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale. referitoare la descrierea imobilelor. procuror. registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care. 451/2010. Of. lucrări de specialitate de natura celor prevăzute la art. construcţiile. deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii. conducerea instituţiei. M. 2 (7 ) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să execute. care va cuprinde: Partea I. angajatul este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată.e) cunoaşte limba română. b) c) planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare. asociaţi. (6) Până la data organizării concursului. Partea I.un produs al Editurii C. indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul. © 2012 Legalis . care se publică în Monitorul Oficial al României. cu condiţia ca persoana în cauză să aibă studii superioare de specialitate juridică. destinaţia. (4 ) Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară constituie vechime în specialitate juridică. avocat. care va cuprinde elementele evidenţiate în documentaţia cadastrală: A. (71). care se publică în Monitorul Oficial al României. 3 (8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară. directori sau administratori. 64/2010 . precum şi din trei părţi: A. (7 ) În cazul în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. directori sau administratori. 7/1996 din 30 iunie 2010. Toate drepturile rezervate. respectiv în funcţia de asistentregistrator principal constituie vechime în specialitate juridică. rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu aceştia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari. 451/2010.H. destinaţia. (41) 1 Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară. b) suprafaţa imobilului. pentru repartizarea lucrării unei alte persoane. Ordonanţă de urgenţă nr. Of. a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului. persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari. a) şi b). precum şi la schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor care fac obiectul înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. Partea I.

2. precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă. 20 (1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea. grevare. a) b) faptele juridice. Partea a III-a. M. concesiune. (2) din Codul civil. 64/2010 . îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu. iar procedura de înscriere în cartea funciară. uz. administrare. referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate. Of. şi clauza de insesizabilitate. concesiune. Of. 451/2010. Art. demolare. (2) (3) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moştenitor.H. urmărirea imobilului sau a veniturilor sale. Toate drepturile rezervate. 451/2010. dreptul de superficie. C. abitaţie. 7/1996 din 30 iunie 2010. respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere. M.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. (2) Cazurile. © 2012 Legalis . Cazurile. precum şi acţiunile privitoare la proprietate. servitutile în sarcina fondului aservit. d) orice modificări. referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini. 2 e ) obligaţii de a nu face: interdicţiile de înstrăinare. condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil. închiriere. a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act emis de autorităţile administrative. drepturile personale sau alte raporturi juridice. Ordonanţă de urgenţă nr. recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia. Partea a II-a. îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte. cu privire la înscrierile făcute. restructurare şi amenajare. (4) Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii se radiază în baza unei: a) declaraţii în formă autentică a părţilor. b) încheieri întocmite în formă autentică prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu. folosinţă. c) sechestrul. c) hotărâri judecătoreşti irevocabile. încheiate de un notar public în funcţie în România. înscrierea provizorie şi notarea. condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil. ipoteca şi privilegiile imobiliare. uz. e ) clauza de inalienabilitate a imobilului. potrivit art. Beck . uzufruct. prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil. în cazurile în care legea prevede aceasta. e) faptele juridice.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate. 3 f) orice modificări. (2) Abrogat. care cuprinde: a) numele proprietarului. iar procedura de înscriere în cartea funciară.B. precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă sau de venituri. 1 e ) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. construire. uzufruct. precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept. 7/1996 din 30 iunie 2010. de prezenta lege şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. 64/2010 .329 alin. servituţile în sarcina fondului aservit. dezmembrare. folosinţă.un produs al Editurii C. abitaţie. administrare. în partea I sau a II-a a cărţii funciare. care va cuprinde: a) dreptul de superficie. în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă. 628 alin. d) servituţile constituite în folosul imobilului. comasare. (3) din Codul civil. potrivit art. de prezenta lege. ipoteca şi privilegiile imobiliare. precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte. c) strămutările proprietăţii. drepturile personale sau alte raporturi juridice.

pentru punerea în aplicare a Legii nr. Beck . M. Of. 24 Abrogat. Art. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Of. 71/2011 . modificat de Lege nr. Of. modificat de Lege nr. 451/2010. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.un produs al Editurii C. Art. 71/2011 . modificat de Lege nr. Of. 409/2011. Of. 409/2011. Of. M. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 22 Abrogat. Art. Art. 26 Abrogat. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 71/2011 . M. M. Toate drepturile rezervate. 409/2011. Of. © 2012 Legalis . 25 Abrogat. 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 . 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. M.pentru punerea în aplicare a Legii nr.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 409/2011. 27 Abrogat. Art. modificat de Lege nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 71/2011 .H. 28 Abrogat. modificat de Lege nr. M.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.modificat de Ordonanţă de urgenţă nr.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 409/2011. 409/2011. modificat de Lege nr. 21 Abrogat. 71/2011 . 71/2011 . 23 Abrogat. 71/2011 . M. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Lege nr. M.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 409/2011. 71/2011 . Art. Art. 409/2011. modificat de Lege nr. Art. M.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Of.

409/2011. Of. 31 Abrogat. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Art. 71/2011 . Toate drepturile rezervate. M. Beck . 71/2011 . 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 29 Abrogat. modificat de Lege nr. 71/2011 . Of.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Art. Of. 30 Abrogat. 33 alin.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Art. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.un produs al Editurii C. M.modificat de Lege nr. M. 32 Abrogat. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. M.H. © 2012 Legalis . modificat de Lege nr. 416/2010. 34 Abrogat. modificat de Lege nr. Of.pentru punerea în aplicare a Legii nr. modificat de Lege nr. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. modificat de Lege nr. 36 Abrogat. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. M. M. 71/2011 . (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Art. M. 409/2011. 409/2011. 409/2011. 71/2011 . 409/2011. Of.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 7/1996 din 22 iunie 2010. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. modificat de Lege nr. Of. Decizie curtea constituţională . 35 Abrogat. Art. modificat de Lege nr. 409/2011.referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. Art. 409/2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 71/2011 . 33 Abrogat. Art. M. Art. 71/2011 .pentru punerea în aplicare a Legii nr. 409/2011. M. 71/2011 . Of.

40 Abrogat.pentru punerea în aplicare a Legii nr.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 71/2011 . M. 37 Abrogat. 71/2011 . Art. în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic. modificat de Lege nr. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.H. 42 Proprietarii unor imobile învecinate. 38 Abrogat. Of. 409/2011. modificat de Lege nr. 64/2010 . M. 43 Abrogat. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 409/2011. modificat de Lege nr. © 2012 Legalis . Of.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Of. 71/2011 . 71/2011 . Of.un produs al Editurii C. 41 Abrogat. 39 Abrogat. Of. 409/2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Of. M. 451/2010. Ordonanţă de urgenţă nr. Beck . Art. Art. în vederea unei mai bune exploatări a acestora.pentru punerea în aplicare a Legii nr. modificat de Lege nr. 451/2010. M. 71/2011 . M. 409/2011. M.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 409/2011. Toate drepturile rezervate.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Art. M. Art. întocmite în condiţiile legii. 71/2011 . 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Ordonanţă de urgenţă nr. modificat de Lege nr. 409/2011. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 64/2010 . pot să le alipească într-un imobil.modificat de Lege nr. Of. Art. Art. M. modificat de Lege nr. Of. 409/2011. 71/2011 . 409/2011. M.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 din 30 iunie 2010. M. modificat de Lege nr. 71/2011 . 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.

pentru completarea art. Decizie curtea constituţională . cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă. (6) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru aceste părţi se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari. Of. coproprietarii care nu au votat ori. modificat de Lege nr. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. cu excepţiile prevăzute de lege.un produs al Editurii C. 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 .H. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. CAPITOLUL II Procedura de înscriere în cartea funciară Art. 39 din Legea nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. (7) Imobilul. 7/1996 din 12 ianuarie 2012. în caz de neînţelegere. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. stabilită pe cale convenţională ori. 230/2007 privind înfiinţarea. Lege nr.referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. Art. al unităţii administrativteritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate. 45 alin. (3). 71/2011 . 101 din Legea locuinţei nr. © 2012 Legalis . poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4). Beck . (4) În cazul prevăzut la alin. 24/2012.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Art. s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă. 44 Abrogat. Of. (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. după caz. M. pe cale judecătorească. încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat. 46 (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau. cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.Art. (1). 114/1996 din 16 iulie 2010. (3)–(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită şi temporară. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (2) În cazul hotărârii judecătoreşti. se va prezenta o copie legalizată. 170/2010 . (2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta. prin asimilare. (8) Operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu în mai multe unităţi individuale se numeşte apartamentare. 47 (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta. M. întocmite în condiţiile legii. adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. Toate drepturile rezervate. M. 507/2010. din cadrul clădirii de locuit. (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Cu toate acestea. se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie. după caz. respectiv partea din imobil rezultat/ă din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară urmând procedura cadastral-juridică reglementată la alin. Operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi se numeşte subapartamentare. 45 [2] (1) Dacă un imobil cu construcţie – condominiu –. prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere. şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. M. în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Of. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 451/2010. Aceste operaţiuni se fac în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic. (2) şi prin derogare de la prevederile art. 409/2011. din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale.

b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept. după caz. numărul de identificare fiscală. dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii limitative: a) a) este încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege. dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere. b) cuprinde exact şi complet numele sau denumirea părţilor şi se menţionează codul numeric personal. f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 409/2011. înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (4) Abrogat. (5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate. acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcţie în România.(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare. cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii. Of. dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege. numărul de identificare fiscală. atribuit acestora. (8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească.pentru punerea în aplicare a Legii nr.un produs al Editurii C. b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal. © 2012 Legalis . 7/1996 din 30 iunie 2010. dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere. Of. dacă actul nu este întocmit în limba română. cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu. d) este însoţit de o traducere legalizată. d) este însoţit de o traducere legalizată. (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui îndrituit. atribuit acestora. potrivit înscrisului original. după caz. dacă este atribuit. după caz. c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic. dacă actul nu este întocmit în limba română. 64/2010 . cu excepţia scutirilor legale. Beck .H. ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative. de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului. codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare. Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate. Toate drepturile rezervate. (9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii. Art. hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative. 451/2010. cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu. să constituie. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. M. după caz. să dobândească sau să stingă un drept tabular. va putea cere instanţei. în numele şi în folosul debitorului său. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare. c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic. 71/2011 . Lege nr. cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea. după caz. (1) În cazul în care registratorul admite cererea. urmează să strămute. (5) (6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care. În cazul actului autentic notarial. să modifice.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. e) este însoţit. M. cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul. 48 (1) În cazul în care registratorul admite cererea.

în termen de 15 zile de la comunicare. 1 Directorul general al Agenţiei Naţionale poate delega. se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile. (3) Despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare. M. Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere. precum şi la oricare raporturi juridice supuse publicităţii. în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii. indiferent de felul lor. 7/1996 din 30 iunie 2010. a căror verificare se află în competenţa registratorului. 451/2010. cererea se respinge printr-o încheiere motivată. În vederea soluţionării cererii de (2) Toate drepturile rezervate. Ordonanţă de urgenţă nr. M. 49 (1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară. precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară. care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare. M. 451/2010. în dreptul înregistrării acesteia.H. Of. 64/2010 . 7/1996 din 30 iunie 2010. precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. actele şi faptele juridice.e) este însoţit. Lege nr. biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. Of. 8 alin. 71/2011 . (5) şi (6). M. în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator. precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. cu privire la imobilul în cauză. vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi. De asemenea. cu excepţia scutirilor stabilite prin lege sau a situaţiei în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 451/2010. (2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare. 64/2010 . dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 64/2010 . 7/1996 din 30 iunie 2010. precum şi în cartea funciară. 451/2010. Of.“ (1 ) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator. a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului. în vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare. Ordonanţă de urgenţă nr. referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară. care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. Of.un produs al Editurii C. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară. 1 (3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă. 64/2010 . Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. cu excepţia cazului în care se face menţiune despre acestea în cuprinsul actului.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Art. 7/1996 din 30 iunie 2010. (1 ) (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului. g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale. Art. în termen de 15 zile de la comunicare. (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce poartă menţiunea „conform cu originalul“ se comunică de îndată. din oficiu. M. după caz. emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale. indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare. asistenţilorregistratori principali atribuţiile registratorilor. pe baza datelor existente. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 50 (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic. © 2012 Legalis . prin ordin.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 409/2011. Beck . (2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere.

Decizie curtea constituţională . 2 1 Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. a acţiunii în justificare tabulară. 51 (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă. În Toate drepturile rezervate. M. M. persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare. (2) cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere. (2 ) (3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel. 50 se vor aplica în mod corespunzător. situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare. 7/1996 din 30 iunie 2010. pe baza unei încheieri. însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. în baza unei declaraţii date în formă autentică. Beck .privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 451/2010.reexaminare. (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică. Of. M. 50 1 Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară. 1 Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. Of. 422/2008. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. întocmirea. 7/1996 din 30 iunie 2010. Art. la solicitarea registratorului-şef. precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial. M. se face de către registratorul de la biroul teritorial. 64/2010 . 64/2010 . în rectificare. 7/1996 din 30 iunie 2010. în baza unei documentaţii cadastrale. precum şi notarea plângerii în cartea funciară. (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. notările făcute se radiază din oficiu. Art. cu acordul celor interesaţi. (2) Prevederile art.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 7/1996 din 5 iunie 2008. respectiv de titular. însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare. 2 (5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. din diferite cauze. 451/2010. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. (2 ) (2 ) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul. precum şi notarea plângerii în cartea funciară. din oficiu. completarea şi reconstituirea.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. la cerere sau din oficiu. 52 (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară. © 2012 Legalis . în termen de 15 zile de la comunicare. în tot sau în parte. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Art. Ordonanţă de urgenţă nr. 50 alin. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. pierdută ori a devenit nefolosibilă.un produs al Editurii C. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Of. 64/2010 . (2 ) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. 451/2010. după caz. de titularul tabular. Of.H. precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă.

Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau.H. în prealabil. a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol. Of. va trimite cererea de înscriere a actului respectiv. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. privitoare la imobilele în cauză. (1) (1 ) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. precum şi a unei documentaţii cadastrale. 55 (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. M. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. (3) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se soluţionează. registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară. 451/2010. în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. 409/2011. la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul.pentru punerea în aplicare a Legii nr. prin împlinirea termenului. la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul. cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. 409/2011. M. Art. după caz. 287/2009 privind Codul civil din 10 aprilie 2012. 53 Abrogat. precum şi a unei documentaţii cadastrale. care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar. în ordinea şi cu procedura prevăzute de lege. pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară pentru informare. în condiţiile alin. al certificatului de moştenitor. 71/2011 . Of. eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie. Art. hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă. Lege nr. Of. Lege nr. precum şi în cadrul procedurii succesorale. În acest scop. (2) Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare. în cartea funciară. Beck . 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. sau. (2). Of. © 2012 Legalis .un produs al Editurii C.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. precum şi situaţia dreptului de proprietate. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. Valabilitatea extrasului încetează. după caz. modificat de Lege nr. un certificat de sarcini. (2) Încheierea poate fi atacată. 7/1996 din 30 iunie 2010. în lipsa acesteia. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite. 54 (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite. 64/2010 . notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare. (5) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii.acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente. înscrierea se face în baza: 1 a) autorizaţiei de construire sau. se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară. din oficiu. înscrierea în cartea funciară. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. (2). (4) Instanţa judecătorească va transmite. precum şi în evidenţele fiscale. pentru informare. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. după caz. se modifică sau se constituie un drept real imobiliar. 50 alin. Art. M. 71/2011 . după expirarea termenului de valabilitate a extrasului. constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar. Toate drepturile rezervate. Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia.pentru punerea în aplicare a Legii nr. 255/2012. se modifică. M. dacă acesta nu a fost înscris. 60/2012 . în condiţiile art. la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. în termen de 3 zile.

2 1 (9 ) Arhitecţii şi antreprenorii vor putea cere.H. (4 ) Persoana fizică ce a împrumutat. eliberat de primarul unităţii administrativteritoriale unde este amplasată această construcţie.un produs al Editurii C. În toate cazurile. celor din registrul agricol. înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului. de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile debitorului. (9 ). privilegiul se va radia din oficiu. precum şi cuantumul dobânzii. din oficiu. (4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe. înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrărilor ce s-au obligat să le facă. după caz. eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale. dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie parţială. care poartă semnătura conducătorului instituţiei sau a persoanei delegate de acesta. pentru garantarea preţului acestor lucrări. (91) şi (92). prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia. avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire. cu excepţia ipotecilor constituite în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. iar în lipsă. o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobândit un drept de ipotecă pentru restituirea împrumutului. În acest caz.autorizaţiei de construire sau. va putea cere. numărul şi data înregistrării. în lipsa acesteia. (8 ) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciară va putea cere. în temeiul înscrisului original de partaj şi al copiei legalizate a cererii de chemare în garanţie. a) b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei. de regulă. dacă imobilul este dobândit de către promitentul achizitor ori. b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei. în afară de cazurile prevăzute la alin. care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituţia în cauză. înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face. dacă creanţa nu este determinată. a) b) documentaţiei cadastrale. 1 (82) Dreptul de ipotecă se radiază în condiţiile art. a certificatului. în cadrul vânzării silite. pentru restituirea sumei plătite în contul acesteia. (6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime. pentru o 2 3 Toate drepturile rezervate. pentru garantarea creanţei rezultând din evicţiune. 1 (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris. privilegiile se înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit. privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu. iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege. în temeiul înscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară. (8) şi (9). în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciară. (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare. pentru suma maximă arătată în cerere. © 2012 Legalis . (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra cotei-părţi aparţinând unui coproprietar. certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei. (9 ) În cazurile prevăzute la alin. în baza următoarelor documente: a) autorizaţiei de construire. Beck . (3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare. (9 ) Coproprietarul. (7) Dacă vânzarea a fost desfiinţată. ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor. în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciară. 885 alin. c) documentaţiei cadastrale. (8) Dispoziţiile alin. ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize. (2) din Codul civil. registratorul de carte funciară va încuviinţa înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma arătată în înscrisul de partaj sau în contractul prevăzut la alin. în folosul vânzătorului. cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii. conform evidenţelor fiscale sau. 2 (1 ) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie. pentru diferenţa de valoare datorată în bani. acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie. înscrierea ipotecii legale asupra imobilului. ipoteca se înscrie în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta şi se radiază. în baza unui contract încheiat în formă autentică.

(2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. strămutarea. dată în gaj ori dată în garanţie în orice alt mod. TITLUL III Dispoziţii tranzitorii. 64/2010 . 7/1996 din 30 iunie 2010. prin însăşi constituirea ipotecii mobiliare. (94) În cazul prevăzut la alin. Of. Beck . 5 (9 ) Dacă creanţa ipotecară garantată cu o ipotecă imobiliară a fost. potrivit art. notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului. 64/2010 . 899 alin. 899 alin. prin plângere. aceasta se va înscrie. se va putea cere radierea înscrierii provizorii. (11) (12) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în condiţiile Codului civil. În acest din urmă caz. arătată în cererea de înscriere. 56 (1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni. Of. în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive prin care instanţa s-a pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat. (9 ) Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipotecă imobiliară va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciară. © 2012 Legalis . comunicarea încheierii de încuviinţare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta şi notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare. ipotecată cu o ipotecă mobiliară. (92). (9 ) În cazul în care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior notificată sau acceptată în condiţiile Codului civil. instanţei competente potrivit art. M. pe baza înscrisului de cesiune a creanţei încheiat în formă autentică. numai dacă au trecut 3 luni de la predarea lucrării. (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea. (2) din Codul civil. 409/2011. sancţiuni şi dispoziţii finale CAPITOLUL I Dispoziţii tranzitorii Art. (3) din Codul civil. Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea. debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe care le avea împotriva creditorului său. 8 (10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe. Of. în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii. (2 ) reducerea sumei maxime. Registratorul va încuviinţa în întregime sau în parte radierea dreptului de ipotecă imobiliară ori notarea excepţiilor invocate de debitorul cedat. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. modificat de Toate drepturile rezervate. 50 alin.sumă maximă. M. dacă sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare. cu excepţia cazurilor în care drepturile de proprietate şi celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii. În acest caz. (3) Abrogat. dreptul de ipotecă imobiliară sau dreptul de ipotecă mobiliară ori de gaj asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară. îşi vor produce şi după această dată efectele prevăzute. 6 (97) Dacă înscrisul de ipotecă cuprinde clauza la ordin sau la purtător. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 451/2010. în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu. debitorul cedat va putea cere. În acest caz. în cărţile funciare şi în cărţile de publicitate funciară. 451/2010. înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi. darea în gaj ori darea în garanţie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtător. titularul înscris în cartea funciară va putea 2 solicita direct.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Lege nr.pentru punerea în aplicare a Legii nr. în termen de o lună de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviinţat înscrierea ipotecii imobiliare.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. la rândul ei. se va face menţiune despre aceasta în înscriere. 71/2011 . 7/1996 din 30 iunie 2010. M.un produs al Editurii C.H. Ordonanţă de urgenţă nr.

2. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.un produs al Editurii C. 581. titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentaţii cadastrale. 7/1996 din 30 iunie 2010. valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi. după caz. acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară. (4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeţeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi recepţionate de către oficiul teritorial. cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi. se va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărţi funciare. 409/2011. înscrierile privitoare la imobile. 451/2010. Art. vor continua să fie făcute în aceste cărţi.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri. fără reprezentarea grafică a acestuia. valabil încheiat. cuprinse în cărţile funciare sau. după verificările făcute de oficiul de cadastru având la bază planul de carte funciară şi ortofotoplanul. în cărţile de publicitate funciară. 71/2011 . după caz. după caz. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau. sechestrul. (1) (2) Până la deschiderea noilor cărţi funciare. 581 Toate drepturile rezervate. precum şi actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie transcrise ori. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. vor continua să fie făcute în aceste cărţi. M.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri. 18/1991. 451/2010.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. după caz. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară şi Decretului nr.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. în condiţiile art. urmărirea imobilului. 115/1938 şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare. 64/2010 . îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară. înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară. M. cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. sunt inutilizabile sau nu sunt în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 64/2010 . înscrierile privitoare la imobile. Ordonanţă de urgenţă nr. M. În cazul în care reconstituirea dreptului de proprietate funciară se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice. neînscris în cartea funciară. cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare. Beck . în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare. 7/1996 din 30 iunie 2010. cuprinse în cărţile funciare. punerea în mişcare a acţiunii penale.Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare şi Decretului nr. în regiunile de carte funciară supuse Decretuluilege nr. sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărţi funciare. În cazul în care. © 2012 Legalis . În situaţia în care aceste cărţi nu există. 71/2011 . al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 409/2011. Of. Legii nr. potrivit prevederilor prezentei legi.H. Lege nr. (3) În cazul înscrierii unei construcţii. Actul sub semnătură privată. a fructelor şi veniturilor sale. situaţie în care până la realizarea cadastrului general se va înscrie doar dreptul de proprietate. cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011. 58 (1) Până la deschiderea noilor cărţi funciare. cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi. 57 Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar. ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciară şi ale Codului civil. va fi luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. privilegiile şi ipotecile legale. se constată diferenţe. Of. potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. în condiţiile art. M. 581. Of.pentru punerea în aplicare a Legii nr. Of. 2. potrivit prevederilor prezentei legi. Art. Art. netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni ori.pentru punerea în aplicare a Legii nr.

64/2010 . 11 alin. a partajului judiciar şi a documentaţiei cadastrale.un produs al Editurii C. şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan. de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafaţa din actele de proprietate. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale. M. 64/2010 .privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară. primarul va dispune înştiinţarea proprietarilor interesaţi. Beck . M. 60 Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apărării. Art. (4) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 61 (1) Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren. (2). dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă. Toate drepturile rezervate. 11 alin. 451/2010. 451/2010. a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective. (2) În cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate. atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului. 7/1996 din 30 iunie 2010.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. la cererea persoanelor interesate. b). (3) Plusurile şi minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectuează măsurătorile şi se comunică celor în cauză şi primarilor. certificate pentru conformitate. (7) Drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâne valabil dobândite. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Of. 451/2010. Ordonanţă de urgenţă nr. în baza actelor de proprietate. Art. (3). (1) (2) Plusurile şi minusurile de teren de pe aceeaşi unitate administrativ-teritorială se compensează între proprietarii în cauză. 64/2010 . potrivit legii. în lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. M. (5) Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. 7/1996 din 30 iunie 2010. (6) În cazul proprietăţii private.H. Of. intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale. 1 (3) Directorul general al Agenţiei Naţionale va putea emite instrucţiuni în vederea stabilirii procedurii administrative de înscriere în cartea funciară a suprafeţei măsurate. iar în lipsa acestora. c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. consiliile locale îi vor înştiinţa pe proprietarii interesaţi. b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 10% inclusiv. ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe. se poate dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emise în condiţiile legii de consiliile judeţene. Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. © 2012 Legalis . Of. Art. în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor. rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului. 7/1996 din 30 iunie 2010. timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară. se va depune certificatul prevăzut la art. se 1 va putea înscrie posesia în baza documentelor prevăzute la art. atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului. împreună cu Agenţia Naţională. după caz. rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului general. cererea de recepţie şi înscriere în cartea funciară se soluţionează astfel: a) dacă suprafaţa din măsurători este mai mică. în cazul terenurilor din intravilan. 59 Abrogat.(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică.

cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale. altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi. b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru. geodeziei şi cartografiei. după caz. (1). c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin. iar cele prevăzute la alin. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari. (2) lit. g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor. terenuri sau construcţii. n) refuzul avizării planului parcelar de către primar. documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora. 1 k) nerespectarea obligaţiei de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către delegatul acestuia de a comunica camerei notarilor publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defuncţii cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritorială în cauză. 7/1996 din 30 iunie 2010. Serviciului Român de Informaţii. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON). cadastru. evidenţa.un produs al Editurii C. 64/2010 . Ministerului Administraţiei şi Internelor. h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea.000 lei (RON) la 2. multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret. (11) şi (12). i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară. conform art. 64 (1) Agenţia Naţională este împuternicită să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului. metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului. Art. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României. m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevăzut la art. Beck . Serviciului de Informaţii Externe. Serviciului Român de Informaţii.000 lei (RON) şi/sau suspendarea autorizaţiei. 451/2010. j) nerespectarea de către reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale a obligaţiei de a furniza şi de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie. după caz.H. Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare. la constituirea unei uniuni profesionale. topografice şi fotogrammetrice. CAPITOLUL II Sancţiuni Art. Ministerului Administraţiei şi Internelor. M. 62 Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren. difuzarea sau utilizarea cu bună ştiinţă a datelor. © 2012 Legalis . vor proceda. regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. precum şi din domeniul publicităţii imobiliare. fără autorizaţie legală. c)–i) cu amendă de la 1. 55 alin. cartografie. d) publicarea. cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale. normelor. geodeziei şi cartografiei. Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare. (3) Faptele prevăzute la alin. (3). 4 alin. l) refuzul semnării sau eliberării de către reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizării lucrărilor de cadastru sau pentru înscrierea în cartea funciară. f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului. (2) lit.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti. Toate drepturile rezervate.modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Of. e) executarea lucrărilor de geodezie. Serviciului de Informaţii Externe. a celor geodezice. Art. (2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului. fotogrammetrie şi teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. în baza legii speciale. 63 (1) Agenţia Naţională întocmeşte. geodeziei şi cartografiei. precum şi cu privire la proprietarii acestora.

reperelor. 7/1996 din 30 iunie 2010. canalelor. (3) (4) De asemenea. mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor. căilor navigabile. fără aprobarea prevăzută de lege. canalelor. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. De asemenea. Of. înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. potrivit prevederilor art.000 lei şi/sau suspendarea ori retragerea autorizaţiei de a desfăşura lucrări de specialitate. Of. mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională. pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică. păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru. (4) modificat de Ordonanţă de urgenţă nr.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. reperelor. 451/2010. înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate. şi limitele acestora se vor actualiza. sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor din Codul penal. potrivit prevederilor din Codul penal. după caz. M. iar cele prevăzute la alin. (2) lit. silvice. modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate.000 lei. pe sol ori pe construcţii. fără aprobarea prevăzută de lege. geologice şi miniere. constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Of. 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 .Faptele prevăzute la alin. geologice şi miniere. amplasate în subsol. prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 217 din Codul penal. porturilor. sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. pe sol ori pe construcţii.000 lei la 4. care se publică în Monitorul Oficial al României. inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice. © 2012 Legalis . drumurilor. Beck .privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Ordonanţă de urgenţă nr. constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte. amplasate în subsol. geodezie. 67 Toate drepturile rezervate. delimitărilor de hotare cadastrale. (3) (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice.H. 66 (1) Abrogat. 180/2002. Degradarea sau distrugerea bornelor. porturilor. 64/2010 . 451/2010. aeroporturilor. delimitărilor de hotare cadastrale.un produs al Editurii C. c)–n) cu amendă de la 2. 65 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională. silvice. 7/1996 din 30 iunie 2010. 16/2012 . 220 din Codul penal. (2) lit. căilor navigabile. Of. aeroporturilor. M. M. Partea I. M.privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale din 8 mai 2012. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. cartografie şi publicitate imobiliară. drumurilor. CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. 314/2012. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1. (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează. Art. prin împuterniciţii săi. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 . 451/2010.

cu scutire de la plata tarifelor. (1) (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional. 451/2010. 3 (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: – art. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost. 8 alin. hărţile oficiale. titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni-inscripţiuni vor solicita deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele în cauză. 11 alin. şi transcrierea sarcinilor valabile. Până la data de 31 decembrie 2020. 7/1996 din 30 iunie 2010. 59 din 29 octombrie 1974.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 451/2010. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2010 . Beck . Art. Art. Partea I. M. în condiţiile prezentei legi. şi reînnoirea sarcinilor până la data de 31 decembrie 2016 vor beneficia de scutire de la plata tarifelor. care se publică în Monitorul Oficial al României. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr.un produs al Editurii C. M. Ordonanţă de urgenţă nr. © 2012 Legalis . M. acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor menţionate în cuprinsul art. cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională. cadastrul şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. (15). M. 64/2010 . publicată în Buletinul Oficial nr. 37–43 din Legea fondului funciar nr. iar dacă s-au înscris. hărţile oficiale. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Art. Toate drepturile rezervate. (2) sau din oficiu.H. 7/1996 din 30 iunie 2010.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 451/2010. 7/1996 din 30 iunie 2010. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Of. Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională. Of.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 69 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 68 (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională. – anexa nr. 681 În îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară. Partea I. în condiţiile prezentei legi. Autorităţile publice centrale colaborează cu Agenţia Naţională în cadrul programului prevăzut la art. protocol aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. (2) Abrogat. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost. 146/1985 privind înfiinţarea colectivelor de lucrări cadastrale. cu modificările ulterioare. 1 la Decretul nr.Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. 64/2010 . 451/2010. 138 din 5 noiembrie 1974. 7/1996 din 30 iunie 2010. 64/2010 . Of. (3) (3 ) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză nu vor mai fi înscrise în cărţile 1 funciare. (3) Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuniinscripţiuni care vor solicita deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele în cauză.

. 2. al oficiilor judeţene de cadastru..un produs al Editurii C..371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor..... Art.. II (1) Până la preluarea lor.privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Fotogrammetrie şi Teledetecţie... topofotogrammetrică şi cartografică.. © 2012 Legalis . 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezică... Cartografie. birourile de carte funciară şi personalul acestora îşi vor continua activitatea în cadrul judecătoriilor... 111 din 26 septembrie 1971... V (1) Spaţiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru.. Of.. 71/2011 . De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create... geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti. precum şi procurarea. Geodezie. (2) Birourile de carte funciară din cadrul judecătoriilor vor continua să colecteze taxele şi tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliară până la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.. conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al ministrului justiţiei...... respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate. Of. IV Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va întocmi şi va publica un plan şi un raport anual de activitate. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011.. şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr.. M.. respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti.. VIII Toate drepturile rezervate....... Beck ... Geodezie şi Cartografie. (2) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru.. geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti...... . trec în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară judeţene şi al municipiului Bucureşti.. al Institutului de Cadastru.. cu modificările ulterioare.. . măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 7/1996.. M.– Decretul nr. (3) Spaţiile aflate în incinta instanţelor judecătoreşti se eliberează până la data de 31 decembrie 2004. modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. Ordonanţă de urgenţă nr... 451/2010. prin protocol........privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Art... IV1 În îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară. 451/2010.. (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru... Anexa „Art. Lege nr..... M. deţinerea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din această activitate. 64/2010 ... Institutul de Cadastru.. 7/1996 din 30 iunie 2010. dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004. cu modificările şi completările ulterioare.. Art... 409/2011..... Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional de Geodezie.. II din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr....... – orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.. 64/2010 .H.. Art. publicat în Buletinul Oficial nr... 7/1996 din 30 iunie 2010. Of..... geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti.pentru punerea în aplicare a Legii nr. în acord cu procedurile menţionate în cadrul titlului II cap.. Geodezie.. Fotogrammetrie şi Cartografie şi bunurile materiale şi arhiva utilizate de birourile de carte funciară trec în proprietatea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

499/2004. 7/1996.“ NOTĂ: 1 Reproducem mai jos prevederile art. Partea I. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 706 din 29 decembrie 2000. 312 din 12 iunie 2001. nr. 61 din 26 martie 1996 şi a mai fost modificată şi completată prin: – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României.069 din 17 noiembrie 2004. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002. Conform punctului 4 al art. nr. 7/1996 şi care se aplică. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului“. V şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 266 din 23 mai 2001. nr. Partea I. nr. IV . Partea I. 154 din 4 martie 2002. publicată în Monitorul Oficial al României.069 din 17 noiembrie 2004. precum şi unele măsuri adiacente. (2) lit. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. Partea I. cu excepţia prevederilor cuprinse la art. 81/2011 în tot cuprinsul prezentei legi. (3)–(6) ale prezentului articol sunt neconstituţionale.un produs al Editurii C. 1514/2011 conform căreia prevederile alin. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. nr. 7/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. ori de câte ori se fac trimiteri la dispoziţii abrogate sau modificate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă. dându-se textelor o nouă numerotare. 509 din 7 iunie 2004. 7 şi art. Partea I.H. iar sintagma „ordin al ministrului administraţiei şi internelor“ se înlocuieşte cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului“. publicată în Monitorul Oficial al României. cu excepţia sintagmei «cadastru de specialitate». aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. în continuare. (3)–(6) ale prezentului articol sunt neconstituţionale. care se redefineşte ca «sistem informaţional specific domeniului de activitate». A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. trimiterea se va considera a fi făcută. aprobată cu modificări prin Legea nr. © 2012 Legalis . IV. 7/1996. Partea I. 308/2001. II al titlului XII din Legea nr. 653 din 22 iulie 2005. 509 din 7 iunie 2004. care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. nr. II. Partea I. ca dispoziţii proprii acestei ordonanţe de urgenţă: Republicată în temeiul art. 499/2004. 1. Partea I. 1. cu modificările ulterioare. nr. Toate drepturile rezervate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 1514/2011 conform căreia prevederile alin. 7/1996. la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc. publicată în Monitorul Oficial al României.În cuprinsul actelor normative în vigoare. b) şi c). când este cazul. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Beck . publicată în Monitorul Oficial al României. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. 64 alin. A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr.