în original. • media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului. 12. constituită din nota de la proba de aptitudini (NPA) şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). fără rotunjire. constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): matematică. Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC = • În cazul cînd mai mulţi candidaţi au înregistrat aceleaşi rezultate. ♦ 4 fotografii cu dimensiunile 3x4 cm. calculată cu două zecimale. istoria şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). biologie. ♦ adeverinţă medicală. constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): limba de instruire. chimie. Concursul de admitere se face în baza notelor medii anuale din certificatul de studii gimnaziale şi ale celor de la examenele de absolvire a gimnaziului după cum urmează: • La profilul real înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC).11. chimie. fizică. Profilurile arte şi sport: • nota de la proba de aptitudini. Profilul umanist: • diplomele obţinute în cadrul concursurilor republicane. NPA + MNE . informatică. istorie. raionale/municipale. 2 2 . Înscrierea. fizică. geografie. 2 MNA + MNE . consecutiv. ♦ certificatul de absolvire a gimnaziului. se face la secretariatul instituţiei. şcolare la disciplinele limba de instruire. Candidaţii prezintă următoarele acte: ♦ cererea de înscriere cu indicarea profilului. biologie. ♦ certificatul de naştere (copie). fără rotunjire.Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC = • La profilul umanist înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC). raionale/municipale. limba străină. 2 MNA + MNE . geografia. şcolare la disciplinele matematică. ei vor fi selectaţi. Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC = • La profilurile arte şi sport înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC). informatică şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). calculată cu două zecimale. ţinînd cont de următoarele criterii: Profilul real: • diplomele obţinute în cadrul concursurilor republicane. fără rotunjire. calculată cu două zecimale. limba străină. pentru admiterea în liceu.

• prezintă la minister raportul despre rezultatele admiterii în învăţămîntul liceal (anexa 3) din instituţiile din subordine la începutul anului şcolar (pînă la 5 septembrie). 14. În liceele de subordonare republicană comisia de admitere se aprobă prin ordinul ministerelor de resort. Pentru coordonarea la nivel raional/municipal a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţămîntul liceal de stat se constituie comisii raionale/municipale de admitere în învăţămîntul liceal.În cazurile. la locurile vacante au dreptul să se înscrie absolvenţii şcolilor profesionale. • secretar: specialist din cadrul Direcţiei raionale/municipale învăţămînt. toţi aceşti candidaţi sînt declaraţi admişi. 17. • membri: 2-3 specialişti din cadrul Direcţiei raionale/municipale învăţămînt. în baza actelor de studii. 16. tineret şi sport. 15. • secretar: secretarul instituţiei de învăţămînt. Componenţa nominală a comisiei de admitere în învăţămîntul liceal se aprobă prin ordinul Direcţiei raionale/municipale învăţămînt. Comisiile locale de admitere în învăţămîntul liceal au următoarele atribuţii: 3 . 18. a şcolilor medii de cultură generală. în care pe ultimul loc sînt candidaţi care nu pot fi selectaţi în baza criteriilor enumerate mai sus. În liceele private comisiile de admitere se aprobă de către administraţiile instituţiilor respective. pînă la 01 septembrie. 13. • informează instituţiile de învăţămînt de toate tipurile din raion/municipiu despre metodologia stipulat ă de prezentul Regulament şi alte acte normative referitoare la admiterea în învăţămîntul liceal. la concursul pentru locurile vacante din alte licee. 19. tineret şi sport. tineret şi sport. Comisia locală de admitere în învăţămîntul liceal se constituie din: • preşedinte: directorul sau directorul adjunct al institu ţiei de învăţămînt. Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are următoarea componenţă: • preşedinte: şeful sau adjunctul şefului Direcţiei raionale/municipale învăţămînt. Candidaţii care nu au trecut concursul de admitere în liceul la care a depus cerere. ei vor susţine diferenţele de programă. monitorizează şi este responsabilă de corectitudinea în care se desfăşoară admiterea în învăţămîntul liceal în instituţiile subordonate. Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are următoarele atribuţii: • organizează. Pe parcursul semestrului I al anului şcolar. Probele de aptitudini se organizează în conformitate cu metodologia elaborată de instituţiile respective şi se apreciază cu note. • membri: 3-4 cadre didactice. pot participa. În clasa a XII-a de liceu. tineret şi sport.

22. media de concurs). • prezintă spre examinare şi aprobare Consiliului profesoral al liceului listele (anexa 1) candidaţilor pentru admitere. • întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii (anexa 3) şi îl prezintă. 23. în ultima zi de primire a cererilor. • afişează. Candidaţii declaraţi admişi se înscriu în clasa a X-a numai la liceul şi la profilul la care au susţinut concursul. Direcţiei raionale/municipale învăţămînt. • primesc cererile de înscriere şi actele respective. se consideră retraşi. • verifică documentele prezentate de către candidaţi. III.• organizează admiterea în unitatea de învăţământ respectivă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. lista cu situaţia candidaţilor la admitere. 4 . pînă la 1 septembrie. tineret şi sport. Candidaţii admişi. • elaborează procesul-verbal al rezultatelor înmatriculării elevilor în limita numărului de locuri stabilit pentru institu ţia dată de învăţămînt. Comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează prin afişarea ordinului directorului liceului. în ordinea descrescătoare. listele finale cu candidaţii admişi. • clasifică candidaţii în ordinea prevăzută de prezentul regulament (după profiluri. în baza situaţiei şcolare. la care se anexează listele finale cu elevii admişi şi medii le lor de concurs. care nu se prezintă la liceu cel mult 15 zile de la începerea anului şcolar şi nu înaintează acte pentru justificarea absenţelor. Nu se admit redistribuiri de candidaţi între unităţile de învăţământ. Locurile disponibile în clasele XI-XII de liceu se completează în perioada de concurs. 20. • calculează corect media de concurs în baza notelor anuale şi a mediei notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului şi eliberează candidatului o recipisă în care indică actele depuse de acesta şi media de concurs (Anexa 2). conform Anexei nr.1. Locurile vacante se completează cu următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs. după aprobarea de către Consiliului profesoral al liceului. DISPOZIŢII FINALE 21. • afişează.

Numele. 5 .Anexa 1 la Regulamentul de admitere în învăţământul liceal SITUAŢIA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE Perioada________________ 20_ Instituţia de învăţământ _______________________________________ profilul ___________________ Nr. crt. prenumele candidatului Media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA) 3 Media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE) 4 Media de concurs (MC) 1 2 5 Preşedinte Membrii comisiei Secretar __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Notă: Nu se admit modificări.

♦ 4 fotografii cu dimensiunile 3x4 cm. Media de concurs _____________ Preşedintele Comisiei de admitere _____________________ L. prenumele candidatului) a depus următoarele acte pentru concursul de admitere: ♦ cererea de înscriere cu indicarea profilului. ♦ certificatul de absolvire a gimnaziului în original. ♦ certificatul de naştere (copie).Anexa 2 la Regulamentul de admitere în învăţămîntul liceal RECIPISĂ Comisia de admitere a liceului _________________________________ (Denumirea instituţiei) confirmă că ________________________________________________ (Numele. Ş. ♦ adeverinţa medicală. 6 .