¶·È‰È·ÙÚÈ΋ BOƒEIOÀ ∂§§A¢√™, 17: 266 - 273, 2005

¶ƒ∞∫∆π∫√ £∂ª∞

∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ
Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ
¢. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ∂. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘
∞ã ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¶ÂÚ›ÏË„Ë. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ë
·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ
Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈο Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈο
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο fiˆ˜ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘, ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÛÂÍ, ÔÈ ÚfiÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·ËÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ∆· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Û·Ó›ˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο fiÓÙ·. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ó·ÛÎfiËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ËÚ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ
Û‡Á¯ÚÔÓË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, ÙȘ ·fi„ÂȘ, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ
·˘ÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹ Î·È Ê¿Ú̷η Ô˘ ·˘Ù¤˜
··ÈÙÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·.
ŒÓ· ÂÈϤÔÓ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜
·Ó¿ÁΘ. ∂›Û˘, ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·˘ÙÒÓ
Î·È ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
§¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ: ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË, ¤ÊË‚ÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ·Ó·ËÚ›·.
Zafiriou D, Emmanouilidou E. ∆he development of sexuality in adolescents with physical
disability. 1st Department of Paediatrics of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Paediatr N
Gr 2005, 17: 266 - 273.
A very important part of the passage through childhood to adolescence and adultness is the development
of sexuality. There are many reports on the sexual development of normal children and adolescents. On the
contrary, very few data on this subject in children with mobile and neurological problems do exist. Sexuality
can be defined as a complex phenomenon that includes many components such as gender identity, biological sex and gender role behaviour of the individual. Disability adds another aggravating factor to the difficult process of sexual maturation. People with disabilities are seldom portrayed in the popular media as
sexual beings. This gives the impression that they should not be included in the daily reality of romantic
relations, sexual life and in creation of family. The aim of this review is to study the special needs that
adolescents with physical handicap face regarding their developing sexuality. ∂xisting data about the education, the knowledge, the opinions, the expectations and the experiences of these adolescents with regard
to sexual issues will be reviewed. Many of these conditions or even medicines that they require have nega-

266

ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ∞ª∂∞ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È΋ fi„Ë Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. Key words: Sexuality. 17. Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙË̤ӷ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∆· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. adolescents with physical disability. Different ways to make growth and socialization of these adolescents easier and to help them claim their rights and needs in sexual issues will also be discussed. O ̇ıÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÈÒÓÈ· ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Î·È fiÙÈ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. „˘¯ÔÏÔÁÈ΋. Last. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∫˘Úȷگ› ÂÔ̤ӈ˜ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÌÈ· ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· (ÓÔËÙÈÎfi ‹ ÎÈÓËÙÈÎfi) Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. handicap. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈÎfi fiÛÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯¤Û˘ Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (∞ª∂∞) Î·È ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ªÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ. Ë ·Ô‰Ô¯‹. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. ∆· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Û·Ó›ˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ (ªª∂) ˆ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο fiÓÙ·. ŒÓ·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ̇ıÔ˜ ÁÈ· Ù· ∞ª∂∞ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÔṲ́˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ‚›·. ·È¯Ó›‰È Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞ӤηıÂÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ì‡ıÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ. psychosocial impact. Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. there will be a report on the education that these young people should receive on sexual issues and on the alternative forms in which they can express their sexuality.¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ˙ˆ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ›‰È· ÛÙ¿‰È· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. in sensation and fertility. Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Ì‡ıÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ù· ∞ª∂∞ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiʈÓ. ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ·fiÏ˘Ù· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË. ÔÈ ÚfiÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙÔ› ÔÈ ÛˆÌ·ÙÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∞ª∂∞. ∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο fiˆ˜ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÈÓËÙÈΤ˜ Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ . ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ôχ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹. ÙÔ ‚ÈÔÏÔ- ÁÈÎfi ÛÂÍ. ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ‹ Ë ·ÔÙ˘¯›· ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·›˙Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ˙ˆ‹1-3. 3 267 tive effects in sexual potency. Ë ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ·Ôڛ˜. A further issue is that of sexual abuse in which young people with special needs are susceptible. but not least. Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. fiÓÂÈÚ· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ٷ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈο Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. cerebral palsy. TȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔͤˆÓ Î·È ÏÔÈ̈‰ÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰È¿ÙÚˆÓ ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ. ∏ ·Ó·ËÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. ∏ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ‰È·ÓÔËÙÈ΋.

∏ ۈ̷ÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Î·È Ë ˘ÂÚÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ Ó‹ÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÁfiÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ™Ù· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·È‰È¿ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂΛÓÔ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¤ÊË‚Ô˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Ù·¯¤ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ê¿ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË. 3 ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÛÙ¤ÚËÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Û·Ó›ˆ˜ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙËÓ ‚¿ÛË ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·ÔÌfiÓˆÛË. ∏ ÛÂÈÚ¿ fï˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ›‰È· Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ. ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÏÔÈ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ªÔÚ› Ó· ·Ú·‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ‹ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ. Ë ¿ÁÓÔÈ· Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ∞ª∂∞ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó¿ÚÌÔÛÙË. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ËÏÈΛ· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂΛÓÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ÙÔ ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ∂›Ó·È Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛË ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ·Ó‡ı˘ÓË Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿1-3. 17. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜. OÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Û ηΤ˜ ÁÔÓÂ˚Τ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∆· ‚Ú¤ÊË Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘¯Ó¿ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ôχ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi ¿ÁÁÈÁÌ·. ∏ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi ·È‰› Û ·È‰›. ∆· ·È‰È¿ Ì ¯ÚfiÓȘ ·Ó·ËÚÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË. º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·È‰È¿. ∏ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÁηÏÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¯·‰ÈÔ‡. πÛ¯˘Ú‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‰È·ÌÔÚ- . O Ú˘ıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·ËÚÈÒÓ. ∏ ÚÒÙË ÂÊ˂›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ËÏÈ˘ ·fi Ù· 11 ¤ˆ˜ Î·È Ù· 13 ¯ÚfiÓÈ·. OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ·È‰› ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙ‹ÚÈÍË. ∏ ÚÒÙË Û¯¤ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ë ÔÔ›· Ì ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÁÈ›˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÙÂÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ.268 ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ‹ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ1-3. ∞˘Ù‹ Ë ¿‚ÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ªÈ· Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ οı ʇÏÔ˘.

∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ë ·ÔÎfiÏÏËÛË ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶Èı·Ófi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎfi˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô ¤ÊË‚Ô˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ‹‚˘ Ô ¤ÊË‚Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Ó·Ó›˙ÂÙ·È. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ˂›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ì¤ÛË ÂÊ˂›· (ËÏÈΛ· 14 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ).4 ÂÙÒÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ıËϤˆÓ1. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÒÚÈ̘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È fiÓÂÈÚ· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘1-3. 17. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÊ˂›·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ Î·È Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ÌËÓÈÁÁÔÌ˘ÂÏÔ΋ÏË Î·È Ó¢ÚÔ˚ÓÔÌ¿ÙˆÛË. Œ¯ÂÈ Ì·ÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ·ÚÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ. ∂›Û˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ‹‚Ë ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ˘‰ÚÔΤʷÏÔ.¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙËÓ Ì¤ÛË ÂÊ˂›· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.5. ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜. ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 10. Ë ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙËΠ̠·˘ÍË̤ÓÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi Ï›Ô˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ì ÂÏ·Ùو̤ÓÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi Ï›Ô˜ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË4. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ÓÔËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Î·È Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Ë Ù¿ÛË ÁÈ· Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Ì ÌË ÁÔÓÂ˚ο ÚfiÙ˘· ÂÓËϛΈÓ. ∏ ‹‚Ë ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ 9 Î·È 11 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙˆÓ 10 Î·È 12 ÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·ÁfiÚÈ·. °È· Ù· ·È‰È¿ Ì ‰Èۯȉ‹ Ú¿¯Ë ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈÔ ÚÒÈÌË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÌÌ‹ÓÔ˘ Ú‡Ûˆ˜. O ¤ÊË‚Ô˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó‡ı˘ÓË Î·È ÂÈfiÏ·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™Ù· ·È‰È¿ Ì οΈÛË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÌËÓfiÚÚÔÈ· ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ÎˆÛË Ë ÔÔ›· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Ë ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·1-3. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ fi„Ë Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∏ ÂÌÌËÓ·Ú¯‹ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Î·È ¤ÓÙÔÓË Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜. Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ™Ù· ·ÁfiÚÈ· Ì ‰Èۯȉ‹ Ú¿¯Ë Ë ‹‚Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ù ӈڛÙÂÚ· ›Ù ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ٷ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·ÁfiÚÈ·. ªÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›ÙˆÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·Ó·ËÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·Î‹˜ Î·È ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÛÒÌ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi˜. 3 ÊÒÓÔ˘Ó Î·È Â‰Ú·ÈÒÓÔ˘Ó ÊÈϛ˜. ∫·ıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ΢ڛˆ˜ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô ¤ÊË‚Ô˜ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ̤ÛË ÂÊ˂›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘. ∆ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ÛΤ„˘. ™˘¯Ó¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈΤ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ŒÙÛÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ì ̤ÛË ‹ ‚·ÚÈ¿ ÎÈÓËÙÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ë ‹‚Ë ÍÂÎÈÓ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÌÊÈ‚Ô- . ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘. ∏ fi„ÈÌË ÂÊ˂›· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË.5 Ì 11. ∂›Û˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ªÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜.2. 269 ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ∞ª∂∞ ∏ Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ù˘ ‹‚˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ÂÊ˂›·.

17. ∏ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÙÔ̤· ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ‡ÎÔÏË Ï›· ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë. OÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞ÎfiÌË ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiÛËÌ· ÌÈ·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜1-3. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ Ù· ÂÌfi‰È· Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓfiÛËÌ·. ŒÙÛÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ô ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÙfiÓÔ˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÁοÏÈ·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹. fiÓÔ˘ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· Î·È Ù· ÈÛ¯›·. ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë. ÚÔηÏ› ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜. ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜. ¶ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ fiÙ·Ó Ù· Ê¿Ú̷η ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÈÛıËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Î·È ÙË Ï›ÌÈÓÙÔ. Ù˘ ÛÙ‡Û˘ Î·È Ù˘ ÂÎÛÂÚÌ¿ÙˆÛ˘. Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∏ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Î‹ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ∞fi ÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Î·È Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·. ™ÙËÓ fi„ÈÌË ÂÊ˂›· Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ô ¤ÊË‚Ô˜ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÌfiÚʈÛË Î·È ÂÚÁ·Û›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÓÔÛ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹ Î·È Ê¿Ú̷η Ô˘ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ·. ∆· ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÙÔÓ›· Ë ÔÔ›· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚˆÙÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜. 3 ϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ›ÂÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘. ÂÒ‰˘Ó˜ Ì˘˚Τ˜ Û˘Û¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È Û·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ̇˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·˘Ó·ÓÈÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÓÔ˘Û›·. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ηıÒ˜ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠϛÁ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. OÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯¤Û˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘. O ¤ÊË‚Ô˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Û ÈÔ ÚÒÈÌ· ÌÔÓ٤Ϸ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿Á¯Ô˜. OÈ ÔÚıÔ·È‰ÈΤ˜ Î·È ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË1-3. ∞ÎfiÌË Û˘¯Ó¿ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜1-3. ™ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· . ÙË ‰˘Û·Ú¢ӛ· Î·È ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÛÌÔ‡.270 ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. ¤ÏÏÂȄ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∏ ÌËÓÈÁÁÔÌ˘ÂÏÔ΋ÏË Î·È Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÂȈ̤ÓË ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÁÂÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Ó¢ÚÔÁÂÓ‹ ·ÛÙË Î·È ¤ÓÙÂÚÔ. Û·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Ó¿ÁÎË Î·È ÂÈı˘Ì›· Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi ÁÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹- . ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÌÈ· ‰˘ÛÌÔÚÊ›· Ó· Ô‰ËÁ› Û ·ÈÛı‹Ì·Ù· ηوÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÍÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Â›Ó·È fiÙÈ.

¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ ·˘ÙÒÓ Û·Ó›ˆ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÛËÌ¿ ÙÔ˘˜. ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔÈ. Ì ÌfiÓË ›Ûˆ˜ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ·È‰È¿ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ·Ó·ËÚ›·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ 271 ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. OÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ì ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¿ÏˆÙÔÈ ÛÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. ¡ÂfiÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ·ÊÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·˘ÙÔ›. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜1-3. ¶·Ú¿ ÙËÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ·˘Ù‹ ¿Ô„Ë ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·˘ÙÔ› Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÂΛÓË Ù˘ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘. ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·ËÚ›· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Ë Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ∂›Û˘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜ Â›Ó·È ›‰È· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÈο ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜5-7. ¶ÔÏϤ˜ ÌÂϤÙ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÁÂÓÈο Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÛÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ ÂÚˆÙÈο fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜. ∆Ô ÁÂÁÔ- . ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ·ÔÁfiÓÔ˘˜. ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈο ÙÔ˘˜. ∏ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤Ê˂˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·. 17. OÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο fiÓÙ· Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ›Ù ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÔÏÏÒÓ ÌË ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÛÔοÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·È‰È¿ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¿ÙÔÌ· Ì ˘„ËÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi. 3 ÚˆÛË. ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ÓÒ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔÌfiÓˆÛË. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ› ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ „˘¯Èο Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘¯Ó¿ ‹ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ1-3. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ˆ˜ ÌÈ· ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÔÏϤ˜ ¤ÓÓÔȘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜. ∆· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ËÚ›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô Ì‡ıÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›.¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. ∏ ‡ÚÂÛË fï˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˜ Â›Ó·È Â›ÔÓË. ™˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô˘ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó.

°È· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi οÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜. Herman-Giddens ME. ∞˘Ùfi ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó·Áη›Ô ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. 3. 2. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó fi¯È Û ÌÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ΛÓËÛË. ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÒÓ. ªÈ· ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ı· ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Houlihan CM. ÁÈ· ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ·ÊÔ‡ Ô ÂȉÈÎfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. Silverman B.272 ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. ÙȘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë. Greydanus DE. Enright R. OÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ˘Á›·˜. Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ∞ª∂∞. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ·˘Ù‹ ηı’·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·ËÚ›·. O ÂȉÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ì‹ÓÈÔ Î‡ÎÏÔ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ Î¿ı ÓfiÛËÌ· Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Û˘¯Ó¿ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÒ‰˘ÓË ÁÈ· ·˘Ù¿ fiÛÔ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. Worley G. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ‚·ÛÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó·ÙÔÌ›· Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ŒÓ· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ù· ›‰È· ηÎÔÔ›ËÛË. Newhouse PA.5-7.8. ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÔÌ·‰Èο ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏÈÛÙÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜. Adolescent sexuality and disability. Cathers T. Adolescent sexuality and disability. 4. 13: 223-47. ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÚ·¢ÙÒÓ ÙÔ˘˜. Rimsza ME. Bukovy G. ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ˚ηÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ. Sexuality and the adolescent with a physical disability: understandings and misunderstandings. ¶Ôχ ‚·ÛÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. O’Donnell . ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. OÈ ÂȉÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. Bryen DN. ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹. Berman H. 13: 857-73. ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë. OÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. 17. 3 Ófi˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ Û˘¯Ófi Û ȉڇ̷ٷ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿. Phys Med Rehabil Clin N Am 2002. ÙȘ Èı·Ó¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1. Gilpin M. 22: 183-96. °È· Ù· ·ÁfiÚÈ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‚›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi1-3. ·ÏÏ¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ1-3. Issues in Comprehensive Paediatric Nursing 1999. ∆· fiÚÈ· ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·Û·Ê‹ ηıÒ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ËıÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·Î·ıfiÚÈÛÙ˜1-3. Thomas A. ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·. Neufeld JA. Klingbeil F. Harris D. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÛÈ΋ Û˘ÓÔ˘Û›·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ∞ª∂∞ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ. ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‡ÚÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‚ÔËıÔ‡. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. Adolesc Med 2002. ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ.

Udry JR.¶·È‰È·ÙÚÈ΋ B√ƒ∂I√À ∂§§∞¢√™. Egnatias 546 22 Thessaloniki ∆el. 31: 48-58. ∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·: ¢. Secondary sexual characteristics in children with cerebral palsy and moderate to severe motor impairment: a cross-sectional survey. 5. Biggar WD. Adolescents with physical disabilities: some psychosocial aspects of health. 8.: 2310 241845 Fax: 23920 63186 E-mail: jeff@med. Sexual behaviors of physically disabled adolescents in the United States. 7. Conaway M. 110: 897-902. 14: 309-323. ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 106 546 22 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. 6. Resnick MD. Disability & Society 1999. Pediatrics 2002. Cheng MM. Eagle S.: 2310 241845 Fax: 23920 63186 E-mail: jeff@med. Jutai JW. Suris JC. 19: 124-31. Journal of Adolescent Health 1996. 17. Bortolucci JA. Steele CA. 3 ME.gr Corresponding author: D. Sexual behavior of adolescents with chronic disease and disability.auth. Cassuto N.gr 273 . Facilitated Sex and the Concept of Sexual Need: disabled students and their personal assistants.J.auth. et al. Stallings VA. Journal of Adolescent Health 1996. Stevens SE. Blum RW. 19: 157-64. Zafiriou 106. Kalnins IV.π. Journal of Adolescent Health 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful