51326779-Constructia-tiparelor

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

DOMENIUL: Textile-piel rie CALIFICAREA: Tehnician în industria textil Modulul: CONSTRUC IA TIPARELOR

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

Noiembrie 2008

AUTOR: Ing. FELICIA ILIE IU Prof. Grad dididactic.I GRUPUL COLAR DE INDUSTRIE U OAR BAIA MARE

CONSULTAN : Paula POSEA - expert formare profesional CNDIPT- MEdCT

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Aid/122825/D/SER/RO

CUPRINS

5 Pag.INTRODUCERE COMPETEN E OBIECTIVE INFORMA II PENTRU PROFESORI FI E DE REZUMAT CUVINTE CHEIE/ GLOSAR DE TERMENI INFORMA II PENTRU ELEVI ACTIVITA I DE INVA ARE SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE Pag. 31 Pag. 45 Pag. 32 Pag. 57 . 4 Pag. 7 Pag. 30 Pag. 5 Pag. 6 Pag.

jocuri didactice.Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se preg tesc pentru domeniul Textile-piel rie. pentru nivelul 3. propuse. . . fi e de evaluare a progresului colar. calificarea Tehnician în industria textil Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea i rezolvarea diferitelor exerci ii de evaluare cât i pentru preg tirea profesional a elevilor Activit ile din ghid preg tesc elevii în vederea evalu rii competen elor din unit ile de competen probele de evaluare ce sunt prev zute în standarde. fi e de lucru. urm resc atingerea criteriilor de performan descrise în Standardele de preg tire profesional prin Toate activit ile i exerci iile în condi iile de aplicabilitate i în curriculum. Lucrarea cuprinde fi e de documentare. imagini tematice în conformitate cu noua tendin a înv mântului care î i propune s -l pun pe elev în centrul sistemului educativ. fi e de evaluare i autoevaluare.

Pentru ob inerea Certificatului nivel 3 este necesar validarea integral a competen elor.20.1: Construie te tipare de baz pentru produse de lenjerie Competen a 24.20.20: Competen a 24. UNITATEA DE COMPETEN TEHNIC SPECIALIZAT Construc ia tiparelor 24.Auxiliarul nu acoper toate cerin ele din Standardul de preg tire profesional .20.2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Competen a 24.3: Transform tiparele de baz în model .

Realizeze opera ii de transformare a tiparelor clasice în model. Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial raglan.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie ‡ 24. Activitate Activitate 1 Fi de lucru Activitate 2 Rebus Activitate 3 Fi autoevaluare Rezolvat . lungime i siluet . Calculeze dimensiunile de baz necesare execut rii tiparelor. Realizeze faze de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono. Tabelul de mai jos cuprinde corelarea activit ilor de înv are pentru atingerea obiectivelor pentru competen ele din unitatea de competen Constructia tiparelor Unitatea de competen Competen a 24. elevii vor fi capabili s : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Clasifice produsele vestimentare dup linia de sprijin.ajustare a tiparelor .20. lungime i siluet .Dup parcurgerea acestui modul. Caracterizeze conforma iile i inutele corpului omenesc.20: CONSTRUC IA TIPARELOR Obiectiv Clasificarea produsele vestimentare dup linia de sprijin. Execute opera ii de transfer a pensei de bust în diferite pozi ii pe liniile de contur. Traseze liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse. Utilizeze metode de evazare. Selecteze dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor.

2 Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar ‡ ‡ Activitate 10 Fi de lucru Activitate 11 Activitate practic .ajustare a tiparelor Realizarea fazelor de lucru pentru transformarea tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono i raglan Activitate 4 Activitate practic . Utilizarea metode de evazare.20. Joc de rol Activitate 5 Activitate de recapitulare. . comentariile lor stând la baza informa iilor profesorilor privind dificult ile întâmpinate de ace tia în procesul de înv are. Activitate 12 Lucrare practic . Selectarea dimensiunilor principale i a adaosurilor necesare proiect rii tiparelor Calcularea dimensiunilor de baz necesare execut rii tiparelor Trasarea liniile necesare execut rii tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse Executarea opera iilor de transfer a pensei de bust în diferite pozi ii pe liniile de contur. Activitate 13 Proiect 24. Metoda cubului Activitate 6 Fi autoevaluare Activitate 7 Test autoevaluare Activitate 8 Rebus.3 Transform tiparele de baz în model ‡ FI E REZUMAT Acest tip de fi ofer un mijloc de înregistrare a progresului elevilor.test evaluare Activitate 9 Fi de lucru ‡ ‡ 24. Elevii vor fi încuraja i s î i evalueze propriul proces de înv are.20.‡ Caracterizarea conforma iile i inutele corpului omenesc.

Modul: Construc ia tiparelor Numele elevului Data inceperii Competente Competen a 24.20. .20. ce interesant sau ce crede c ar trebui f cut pentru a se atinge obiectivul de înv are. 20.3 Transform tiparele de baz în model Activitate de înv are Denumirea activit ii Data finalizarii Data îndeplinirii Data realiz rii obiectivului Verificat Semn tura profesorului FI REZUMAT PENTRU FIECARE ACTIVITATE se poate completa pentru fiecare activitate de înv are i poate cuprinde i s-a p rut Acest tip de fi comentariile elevului i a profesorului Comentariile elevului pot scoate în eviden ceea ce i-a pl cut acestuia.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Competen a 24.2 Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Competen a 24.

20.. Competen a Competen a 24.3 Transform tiparele de baz în tipare de model Comentariile elevului Comentariile profesorului Comentariile elevului Comentariile profesorului FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI .20. s-a implicat total.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitate de inv are Denumirea sau alt precizare referitoare la activitatea de înv are Obiectivele inv arii Obiectivul/obiectivele activit ii de înv are Aceast activitate va atinge obiectivele.Comentariile profesorului se vor referi la aspectele pozitive ale activit ilor elevilor.20. la ceea ce va trebui îmbun t it în activit ile viitoare sau la ceea ce trebuie s fac elevii împreun cu profesorul pentru a ine seama de ideile pe care le au elevii. a colaborat bine cu ceilal i ‡ ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar pl cea s urmeze obiectivele înv rii Competen a 24.. Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Comentariile elevului De exemplu: ‡ ce i-a pl cut referitor la subiectul activit ii ‡ ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii ideile elevilor referitoare la obiectivul înv rii Comentariile profesorului De exemplu: ‡ comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune.2 Construie te tipare de baz pentru produsele de îmbr c minte exterioar Competen a 24.

ar trebui s se poat identifica acele competen e pe care elevul trebuie s le dobândeasc la finele parcurgerii modulului. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev ce nu a dobândit competen ele cerute. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerin elor prin bifarea uneia din cele trei coloane. acestea permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit i efectuate de elev. evolu ia legat de diferite competen e. raportate la cerin ele pentru întreaga clas . în mod separat. Competen e care urmeaz s fie dobândite În aceast c su . Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma.Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. re ete. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. Aceast fi de înregistrare este f cut pentru a evalua. furnizând în acela i timp informa ii relevante pentru analiz . . Aceasta înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie care trebuie dezvoltate i evaluate. profesorii trebuie s înscrie competen ele care urmeaz a fi dobândite. Acest lucru poate s implice continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Modulul (unitatea de competen ):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competen e care trebuie dobândite Data Activit i efectuate i comentarii Data Aplicare în cadrul unit ii de competen Evaluare Satis. mai degrab decât pur i simplu s reac ioneze la problemele care se ivesc.tehnice specializate i competen ele pentru abilit i cheie. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a privi înainte i a identifica activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a modulelor viitoare. Aplicare în cadrul unit ii de competen Aceasta ar trebui s permit profesorului s evalueze m sura în care elevul i-a însu it competen ele tehnice generale.Refaf c tor cere Bine Comentarii Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare) Priorit i de dezvoltare Resurse necesare Competen e care trebuie dobândite Pe baza evalu rii ini iale. materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului.

prin prezentarea în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i dac este cazul.MODALIT I DE EVALUARE scoat în eviden m sura în care s-au format competen ele tehnice Evaluarea trebuie s specializate din modulul´ Construc ia tiparelor´ din Standardul de preg tire profesional . vom dezvolta acum doar dou dintre ele. s-au prezentat metodele alternative de evaluare. autoevaluarea.elevii trebuie s aib un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . investiga ia.elevii trebuie s cunoasc dinainte unde î i pot g si resursele materiale . cât i metode alternative: observarea sistemic . î i sus in care începe în clas i motiveaz prin definirea propunerile. a produsului realizat.elevii trebuie s nu aleag subiectul din c r i vechi sau s urmeze rutina din clas metodele de lucru Capacit ile/competen ele care se evalueaz în timpul realiz rii proiectului sunt: utilizarea materialelor utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunz toare a bibliografiei corectitudinea tehnic . î i exprim liber opinii proprii. Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 i 2 de calificare. Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare. cât i spiritul critic. portofoliul elevului. se continu acas pe parcursul a câtorva zile sau s pt mâni ( timp în care elevul are permanente consult ri cu profesorul) i se încheie tot în clas . i anume: Autoevaluarea trebuie s fie o metod care s capete o extindere tot mai mare datorit faptului c elevii. proiectul. Criteriile de alegere a proiectului sunt: . Proiectul Activitate mai ampl eventual i prin începerea acesteia). î i m resc i în elegerea sarcinii ( capacitatea de observare.elevii trebuie s fie ner bd tori în a crea un produs de care s fie mândri .

strategie de înv are Pa ii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de înv are sunt: Informarea. c r i de specialitate. Proiectul poate fi individual sau de grup. Propunerea temei proiectului poate apar ine elevului sau va fi aleas de . etc. În prima faz . publica ii. site-uri Internet. folosind surse disponibile de informa ie: manuale. Familiarizarea elevilor cu metoda Äproiect´ reprezint c tre profesor .acurate ea cifrelor Proiectul atmosferici generalizarea problemei calitatea prezent rii organizarea ideilor PROIECTUL . pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. sarcin a profesorului. elevii colecteaz informa ia necesar rezolv rii problemei sau sarcinii propuse. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experien a elevilor i urm rind prima participarea tuturor membrilor grupului.

s -i fac s în eleag gre elile f cute. Elevii sunt condu i c tre autoînv are independent i colectiv. În aceast faz se desf oar activit ie creative. Este faza în care se concepe planul de lucru ( de ac iune). eficien a muncii i experien a câ tigat . Profesorul si elevii au o discu ie final . Fiecare membru al proiectului trebuie s Controlul. Înainte de a incepe faza activit ii practice. O activitate de succes presupune o atmosfer cordial i un climat deschis care s faciliteze activit ile. Se pot constitui grupuri de în grup asupra lucru pentru fiecare parte componentaa a proiectului. în care se comenteaz rezultate ob inute. de a conduce la munca în colaborare . Profesorul înceteaz s aib un rol diferit de cel din înv area i stimuleaz planifice mai fie un transmi tor de cuno tin e . se planific trebuie s participe activ i s resursele ce vor fi folosite. În aceast faz se vor folosi chestionare . pentru g sirea de solu ii la problema propus .To i membrii grupului colaboreze la execu ia proiectului. Profesorul provoac . Decizia. diviziunea muncii. organizeaz situa iile de înv are. rolul modifice strategiile de înve e s evalueze rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Planificarea. Împ r irea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definite. teste. Rolul profesorului în înv area prin metoda proiect Acest model de înv are cere profesorului s tradi ional . Profesorul î i asum rolul de persoan suport i de sf tuitor. Elevii vor fi ghida i de profesor i li se vor corecta eventualele gre eli. independente îndeplineasc i responsabile. Elevii vor fi ajuta i s . s discute i dac este necesar s alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. s implementeze i evalueze procesul de înv .i evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. devenind un i sunt motiva i s re facilitator un sf tuitor (consilier) al înva rii. sarcinile în acord cu planul de ac iune i cu problemele poten iale . Elevii pot formula propuneri de îmbun t ire pentru proiectele viitoare. Evaluarea. riscurile i avantajele prezentate de fiecare alternativ . În timpul acestei faze de decizie .Metoda Ä proiect´ reprezint o mare oportunitate . elevii trebuie s decid profesorului este s comenteze. Este important ca elevii s Implementarea. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back.

i autoevalueze munca.20. s .Schimb rile în rolul profesorului: trebuie s preg teasc minu ios procesul de înv are i s r spund întreb rilor pe tot parcursul derul rii proiectului.1 CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU PRODUSELE DE LENJERIE TEST INI IAL . Competen a 24. organiz rii sarcinilor i metodologiilor de lucru în echip . s formuleze corect întreb ri. trebuie s acorde o aten ie special cooper rii. trebuie s încurajeze elevii s înve e ei însu i. fiind într-o comunicare permanent cu elevii.

0 p 1.0 p 1.0 p 1. Preciza i: ‡ ‡ ‡ ‡ Denumirea produsului Modul de sprijin pe corp Destina ia Etapele de realizare 1.0 p 24pp ‡ Pentru construc ia tiparelor reperelor sunt necesare dimensiuni ale corpului ‡ ‡ mentiona i minim 5 dimensiuni ale corpului pe care le cunoate i defini i dimensiunile utilizate la realizarea produsului din imagine 1.‡ ‡ 4pp Figura din imagine reprezint un produs vestimentar.5 p 0.5 p Timp de lucru 40 min Din oficiu 2puncte Total 10 puncte Rezultate teste Note/ clasa XIII XIII Rezultatele testului va indica con inutul i tipul activit ilor de înv ate propuse de profesor elevilor în vederea atingerii competen elor din modul 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .0 p 2pp ‡ Marca i pe desen elementele componente ( reperele) 2.

1 Produse vestimentare cu sprijin pe umeri Au lungimea produsului cuprins între a aptea vertebr i linia terminal . .FI Aceasta activitate v ajut s in elege i clasificarea produselor vestimentare DE DOCUMENTARE NR .

Îmbr c minte mini Îmbr c minte normal Îmbr c minte midi Îmbr c minte -maxi Îmbr c minte normal .

Îmbr c minte -maxi Îmbr c minte midi Îmbr c minte mini .

Au lungimea produsului cuprins de la talie i linia terminal . 2 Aceasta activitate v ajut s in elege i conforma iile corpului omenesc Produse vestimentare cu sprijin pe talie . FI DE DOCUMENTARE NR .

inuta corpului 2. Ele se clasific dup urm toarele criterii : 1.1. Perimetrul bustului .Clasificarea conforma iilor corpului omenesc Factorii care determin conforma iile corpului omenesc sunt alimenta ia ereditatea activitatea fizic i sportul zona geografic mediul familial Conforma iile normale au toate dimensiunile de lungime i de perimetru propor ionale.

normal . corp neproportionat 3. b.aplecat în spate a. c. b.. b c a.aplecat în fa c. a. Pozi ia umerilor . corp corpolent proportionat c. In l imea corpului 4. corp propor ionat b.a.

a. scunde b.Umeri ridicati Umeri c zuti Umeri drep i. înalte b.normali [ a. medii c. c. femei IC = 176-177 barba i IC= 175=185 femei IC = 156-166 barba i IC= 164=174 femei IC = 145-155 barba i IC= 153=163 .

Conforma ii cu anomalii (conforma ii defectuase) Anomalii de perimetru Picioare în ³X´ Picioare în ³oval´ Anomalia picioarelor Anomalia coloanei Gheb Scolioza Apar la persoanele cu obezitate care au dimensiuni de circumferin fa de circumferin a bustului a taliei dispropor ionate .

Perimetrul bustului PB Ic 2.FI DE DOCUMENTARE NR. în linie dreapt . In l imea corpului IC Se m soara din cre tetul capului . 3 Aceast activitate v ajut s în elege i care sunt dimensiunile corpului omenesc Dimensiunea Defini ia Reprezentare Rela ia de calcul Dimensiuni principale Sunt utilizate pentru calculul dimensiunilor de baz Se m soara de jur împrejurul pieptului ( bustului) la partea cea mai proeminent 1. pân la tocul pantofului.

pân la încheietura mâinii se m soar între bra e deasupra pieptului Aten ie: Se st cu bra ele lipite (Ic/3) ±K 4. pân la old (de-a lungul oldului) (Ic/10) ±K 3.Dimensiuni de baz Lungimea spatelui: 1.Lungimea taliei Lt Lungimea fe ei pân în talie se m soar de la ultima vertebr a gâtului. Lungimea oldului L distan a din talie. (de la gât). peste cotul îndoit. peste piept.l imea fe ei lf (Pb/3) +K . Lungimea bra ului Lbr distan a de la încheietura um rului. pân în talie (Ic/4) ±K (Ic/4) ±K 2. pe mijlocului spatelui pân în talie. distan a de la um r.

cu ajutorul dimensiunilor acestuia 1.l imea spatelui lsp se m soar între bra e la nivelul omopla ilor (Pb/3) +K 6. 4 Aceasta activitate v ajut s întelege i care sunt etapele de construire a tiparelor ELEMENTE DE PROIECTARE A TIPARELOR Tiparul este construc ia grafic realizat dup conforma ia corpului omenesc .de corp! 5.Perimetru gâtului Pg se m soar la baza gâtului.Tiparul . în partea cea mai îngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor Pb K 7. Perimetrul taliei Pt se m soar de jur împrejurul taliei. deasupra claviculei Se m soar direct K= coeficient de ajustare i corectare a dimensiunii de baz a corpului FI DE DOCUMENTARE NR.Perimetrul oldurilor P Pb + K 8.

realizat prin m rirea i mic orarea tiparului de baz Tiparul clasic.realizat cu linie clasic în construc ie Tiparul de baz . Calculul dimensiunilor tiparului Dimensiunile tiparului determin produsului) dimensiunile produsului vestimentar (lungimea i l imea .Tiparul multiplicat .realizat prin transformarea tiparului clasic în model 2.

Adaosuri utilizate în proiectare Adaos de lejeritate Ad purt torului se adaog în l imea tiparelor.adaos de lejeritate Lungimea produsului Lpr = N Z+K N . destina ie.constant aplicat în func ie de produs Z .L imea produsului lpr = Pb + Ad Pb semiperimetrul bustului Ad . vârsta i sexul Adaos de corec ie sau de moda K-se adaog în lungimea tiparului pentru corectarea lungimii produsului în func ie de mod Adaos de contrac ie Ac Ac= LC/100 cm adaog în lungimea tiparului compensez contrac iamaterialului în urma tratamentului umidotermic.factor variabil determinat de Ic Z=IC/10 K. Etapele de construire prin metoda geometric a tiparelor ‡ ‡ ‡ Calculul dimensiunilor de baz Trasarea liniilor de baz Trasarea liniilor de contur . Este determinat de natura produsului.adaos de corec ie a lungimii produsului 3. l lungimea tiparului C contrac ia materialului determinat la recep ie 4.

5 3333 ELEMENTE GEOMETRICE UTILIZATE ÎN PROIECTAREA TIPARELOR Linia Punctul Suprafa a Element geometric f r dimensiune ‡ de baz .FI Aceasta activitate v ajut s întelege i care sunt elementele geometrice specifice construc iilor grafice DE DOCUMENTARE NR.

orizontale .verticale .‡ ‡ ajut tor de contur Se ob ine cu ajutorul liniei închise în acela i plan Are 2 dimensiuni ‡ ‡ Lungimea La imea Elementul geometric cu o singur dimensiune Se ob ine prin deplasarea punctului lungimea. De baz De contur Ajut toare Groase Semigroase Sub iri Dreapte .

într-un raport dat dimensiunilor de baz de l ime utilizeaz raportul între semiperimetrul bustului i o constant dimensiunilor de baz de perimetru se ob in prin sume sau difeten e între semiperimetrul bustului i o constant dat . Calculul dimensiunilor de baz Se realizeaz prin metoda calcului tehnic astfel: ‡ ‡ ‡ dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz IC.. .oblice Curbe Continui Punctate Întrerupte FI DE DOCUMENTARE NR. 6 3333 ETAPELE DE CONSTRUIRE PRIN METODA GEOMETRIC A TIPARELOR I.

Exemplu produsul bluz : BB1 l imea spatelui . TT1 linia taliei . LL1 linia de lungime Liniile de baz în l ime sunt a ezate paralel cu lungimea tiparului i marcheaz dimensiunile de baz de l ime ale corpului. Se traseaz cu ajutorul dimensiunilor de baz a corpului. Liniile de baz în lungime sunt a ezate perpendicular pe lungimea tiparului iar distan ele între linii reprezint dimensiunile de baz ale tiparului Exemplu produsul bluz : BB4 linia bustului. . Trasarea liniilor de baz Cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului. Pozi ionarea punctelor se face în raport cu un punct de baz adoptat în planul desenului.Dimensiunile de baz se ob in cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului . iar constantele i coeficien ii lua i în calcul sunt specifici conforma iei i produsului II.

MÂNAC LA PRODUSUL BLUZA PENTRU FEMEI M=42 I Realizarea tiparului clasic.se realizeaza pe baza urm toarelor dimensiuni principale Ic =164 cm. aa3 linia um rului. Trasarea liniilor de contur Cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de contur. Delimiteaz suprafa a tiparului. Se realizeaz cu linii înt rite Exemplu produsul bluz : Aa1 r scroitura gâtului. 7 TIPARE PENTRU REPERELE FA . Pb= 42 cm.III. Ad= 6 cm . Competen a 24.2: CONSTRUIE TE TIPARE DE BAZ PENTRU PRODUSE DE ÎMBR C MINTE EXTERIOAR FI DE DOCUMENTARE NR . SPATE.20.

Calculul dimensiunilor de baz a.6 cm Lungimea oldului L = Ic /8 = 164 /8 = 20.5 cm b.5 cm Linia de termina ie AL = Lpr = Nx Z ±K = 4x 16.Dimensiuni de l ime L imea spatelui Ispt = Pb /3 + 2 = 42/3 +2 = 16 cm L imea pieptului Ipt = Pg /3 + 3 = 42/ 3 +2 = 17 cm.Dimensiuni de lungime Lungimea taliei Lt = Ic/4 2 =164/2.4 +0.5 cm Linia taliei Linia oldului b.4 = 66 cm . Trasarea linilor de baz a.2 = 39 cm Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60.I. II.în lungime Linia bustului AB = Pb/4 +9 = 42 / 4 +9 = 19.în l ime La imea spatelui La imea fetei BB1= Ispt + Ad/ 3 = 16 + 6/3 = 19 cm B2B3= Ipt + Ad/3 + 1cm = 21 cm La imea produsului BB2= Pb + Ad = 42 + 6 = 48 cm AT = Lt = 39 cm TS = Ls = 20.

la intersectia cu dreapta A1G1. Trasarea linilor de contur Rascroitura gatului la spate Aa = (Pb+Ad) / 8 = (42 + 6) / 8 = 6 cm .5 cm Deschiderea pensei B5P1= B5P/2. punctul P . Pozi ia pensei de bust B2B5 = B2B3/2 = 10.5 3 cm Rascroitura gatului la fata lungimea A2A4= Aa + 1cm = 7 cm Inaltimea A2G = A4G1 = aa1+ 1cm = 3 cm.75 cm Linia laterala T3T 4= T3T 5= 2. pe care se determina P2 P1P2= (Pb/10) pensei (0.7 cm B5P3= B5P Punctul P2 se uneste cu punctul B5.Linia lateral B1B4= B1B3/2 III.5 /2 = 9. P P = 0. si se obtine. obtinandu-se a doua latura a 1 1 . Pozi ia liniei umarului se obtine . in functie de care se determina P. adancimea GG2 = GG1 = 7 cm Linia umarului la fa i pensa de bust.5 cm Se ridica o perpendiculara din B5. aa1= Aa/4 +0. In P1 se traeaza un arc de cerc. unind punctele A1 cu G1.5 = 2 cm Linia umarului înclinatia A1a2 = 2 cm. lungimea unim a1 cu a2 si prelungim a2a3= 1 cm TT = SS = LL = 2 cm 1 1 1 Mijlocul spatelui AC= AB/ 2 = 19.5-1cm) = 3. si se prelungeste in sus.

t 3t4 = t 3t5= 1-1.5 cm. P3P4= a1a3.Înclina ia liniei umarului B1a4 = Pb/ 4= 42/4 = 10.si t2: B5F= 5-6 cm .5 cm Pensa din spate Bb =BB1 /2 bb1 = 5-6 cm.(G1P+1cm ) Definitivarea liniei taliei si terminatiei T 1T6= L1L3 = 1 cm Rezerva de suprapunere a pieptilor G2G3= L3L4= 3 cm Rezerva de îndoire G3G4= L4L5= 4-5 cm: G4G5 = 1 cm Pensele de ajustare pe linia taliei Pensa din fa F.5 cm: l1 l 2=5-6 cm se ob ine prin prelungirea în jos a liniei PB5 în func ie de care se stabilesc punctele .5 cm Lungimea liniei umarului P3P4 + G1P = a1a3-1cm . t1. tt1 = tt2= 1-1. I. t. R scroitura bra ului B3R = 4.

6 cm .CONSTRUCTIA MANECII CONSTRUC IA MÂNECII I.Calculul dimensiunilor de baz Dimensiuni de lungime Lungimea bra ului Lb = Ic/ 3 + k = 162/3+6 = 60.

25 cm BR = B3R (de la piepti) + a.5 cm Din punctele A si A1.5 cm Conturul capului de mânec AA2= AA1 /2 = 8.I.5 cm R1R2= 2.5 = 42/3 +2.5 cm B1R1= BR + 2cm = 6. BB2= LL1= 4 cm B1B3 = BB1 . se traseaza perpendiculare pe dreptele RA2 si A2R2 unde rezulta intersectiile a si a1 .5 = 16.5 cm= 4.6 cm BC = (BL/2 ) 2cm =46/2-2= 21 cm AA1= Pb / 3 + 2. Trasarea liniilor de contur baz Linia interioar a fe ei.BB2 C1C3= 1. Trasarea liniilor de baz Linia capului de maneca AB = Pb/4 + 4 cm = 42/4 +4 = 14.5 cm I.5 cm Linia de terminatie Linia cotului L imea fe ei de mânec AL = Lm = 60.

i pensa de ajustare a mânecii pe Prin unirea punctelor LL5.. Linia de termina ie i pensa de ajustare pe corpse traseaz astfel: L1L4 = 2.2 = 2.5 cm.. C1C5= 5. 8 .6cm LL5= Pb/8 + 6 = 11.3cm = 1.8 cm. R2.25 cm. A2.0. L3L6= LL5 bra . R..1. LL2 = 8 cm.3cm. L6 i L3 se ob ine linia terminal FI DE DOCUMENTARE NR . a2. a3. B3 i ob ine conturul capului de mânec .aa1= (Aa/3). a1a3 = (A1a/3). Se unesc punctele B2. C5.

TIPARUL CLASIC FUSTA PENTRU FEMEI Dimensiunile principale ale corpului Ic=164 cm Pb=42 cm Ad=1cm .

I. Calculul dimensiunilor de baz
Dimensiuni de lungime Lungimea oldului Ls = Ic /8 = 164 /8 = 20,5 cm Dimensiuni de perimetru Perimetrul taliei Pt = Pb k = 42 8 = 36 cm

Perimetru soldului Ps = Pb + k= 42 +5 = 47 cm

II. Trasarea liniilor de baza

Constructia retelei cu liniile de baza ale fustei, începe cu trasarea unui unghi drept, cu vârful în punctul A . Pe verticala din A, se determin punctele S si L , care stabilesc pozitia liniei oldului i termina iei Linia taliei: AS=Ls=20,5cm Linia terminaîiei: AL=Lpr =75cm L imea fustei: SS1=Ps+Ad=47+1=48 cm L imea fe ei S1S2= (SS 1/2)+(1..1,5)= 48/2+1=25 cm

III. Trasarea liniilor de contur
Linia lateral ; A2 A3=1cm A3A4=A3A5=3cm Ajustarea prin pense: pozi ia penselor: -la spate AP= Pt/4= 36/4=9 cm ; PP1 =PA3/2 lungimea PP2= P1P3= P /4 = 47/4=11,75 cm adâncimea Pa = Pa1 -la fa T1P=T1T5/2 ; lungimea PP2= Ps/6 = 47/6 = 7,8 cm Adâncimea penselor rezult din diferen a D, care reprezint diferen a dintre l imea fustei la nivelul oldurilor i semiperimetrul taliei. D=SS1 - Pt=48 36 =12cm Diferen a D se va împ r i astfel 6 cm în cus tura lateral , 3 cm pentru pensa de la fa , 3 cm pentru pensa de la spate. Liniile de contur se traseaza cu linii groase

PANTALONUL PENTRU BARBATI

Competen a 24.20.4TRANSFORM TIPARELE DE BAZ ÎN TIPARE DE MODEL
FI DE DOCUMENTARE NR . 9

Opera ii de transformare

P E N S E

Simple 1

Ajustarea tiparelor Îngustarea tiparelor, corespunz tor cu dimensiunile de perimetru ale corpului

Duble 2

De garnitur 3

Evazarea tiparelor M rirea tiparelor în l ime la termina ie

evazarea fe ei ‡ Decuparea reperului fe ei pe linia pensei de bust ‡ Închiderea pensei i deschiderea la termina ie ‡ Trasarea noului contur a tiparului .Etape de realizare.

pe direc ia razelor cercului . Cutele se introduc pentru a asigura amploare produsului pe diferite zone ale corpului Transferul penselor Dac la tiparul fe ei se traseaz un cerc cu centrul în vârful pensei. pensa de bust s-ar putea transfera pe orice linie de contur a tiparului.Introducea cutelor în model Cutele sunt garnituri formate din materialul de baz care se introduc în tipare prin transformare.

Transfer pe linia lateral Mutarea penselor de bust în pozi ii corespunz toare modelului proiectat .

10 Aceat fi de documentare va prezenta fazele de transformare a tiparului de croial clasic în tipar cu croial chimono i raglan Corsajul chimono se construie te împreun cu mâneca formând cu acesta un detaliu comun .Transfer pe mijlocul fe ei ‡ ‡ ‡ ‡ Determinarea pozi iei pensei transferate i orientarea acesteia spre vârful pensei din tiparul clasic T ierea tiparului pe linia celor dou pense ( pensa de pe umar si cea nou pozi ionat ) astfel încât cele dou pense s se uneasc într-un punct comun Închiderea pensei de pe um r (prin unirea laturilor) i deschiderea pensei nou formate Trasarea noului contur al tiparului Etape FI DE DOCUMENTARE NR .

Transformarea tiparelor în croial chimono cu mânec lung Etape de realizare Spate ‡ Prelungirea spatelui la um r ‡ Pozi ionarea mânecii ‡ Dimensionarea mânecii în lungime i l ime Fa a ‡ Scurtarea tiparului la um r ‡ Pozitionarea mânecii ‡ Dimensionarea mânecii în lungime i l ime .

Transformarea tiparelor în croial chimono cu mânec scurt .

Transformarea tiparelor în croial raglan .

.

Etape de realizare Spate stabilirea pozi iei mânecii A4 B5 l dimensionarea mânecii ‡ în l ime C1C2 ‡ în lungime a3l ‡ la termina ie ll1 prelungirea capului de mânec a1b1 i îngustarea spatelui Ab1 Fa a stabilirea pozi iei mânecii A4 B1l dimensionarea mânecii ‡ în l ime C3C4 ‡ în lungime P4 l ‡ la termina ie ll1 prelungirea capului de mânec Gb i îngustarea fe ei bG1 .

Pentru transformarea tiparelor în croial raglan este necesar construirea tiparului clasic i apoi se aduc modific rile necesare raglanului .

pentru asigurarea GLOSAR DE TERMENI .CUVINTE CHEIE antropometrie adaos ajustare bezet cazur cant chimono corsaj decolteu evazare fotogrametrie pav (alti ) disciplina tiin ific care se ocup cu tehnica m sur rii corpului omenesc m rime cifric care se adaog în lungimea i l imea tiparelor îngustarea tiparelor. aplicat la mâneca chimono. corespunz tor cu dimensiunile de perimetru a corpului reper a produselor cu sprijin pe umeri. mâneca face corp comun cu spatele i fa a produsului partea superioar a rochiei t iat în talie. care dubleaza parte de mijloc a pieptilor linie de îmbinare dintre guler i rever linia de termina ie a piep ilor pe linia de mijloc model prev zut f r r scroitur la mânec . parte superioara a produsului cu sprijin pe umari. care nu este prevazut cu guler m rirea tiparelor în l ime la termina ie opera ie de m surare rapid i precis a corpului. bazat pe fotografierea acestuia reper suplimentar .

la care r scroitura mânecii porne te de la conturul r scroielii gâtului la zona subra ului deschiz tur utilizat pentru ajustarea produsului pe corp. clasa a XIII-a. în grup activit i interactive întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate i activit ile desf urate. cu rol în asigurarea îmbr c rii i dezbr c rii Acest material v este destinat VOU elevi ai ciclului superior a liceului. voi care a i optat s v preg ti i pentru domeniul TEXTILE ² PIEL RIE. c r i de specialitate. documente ale agen ilor economici. pagini de Internet ‡ rezolvarea de exerci ii i desf urarea unor activit i teoretice i practice activit i individuale. str dui i-v s fie cât mai complet.raglan li lejerit ii la mi care croial a îmbr camintei. pliante. Aten ie! Deoarece con inutul portofoliului va sta la baza evalu rii competen elor voastre profesionale. reviste de specialitate. Materialul con ine sarcini de lucru ce constau în: ‡ c utarea de informa ii folosind diferite surse (manuale. Foarte important Citi i cu aten ie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte de a începe lucrul. consulta i-v cu profesorul vostru! Profesorul va analiza exerci iile pe care le-a i rezolvat i activit ile pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat de fiecare în parte! . în perechi. asigura i-v c dispune i de toate materialele necesare! Dac întâmpina i greut i în în elegerea sau rezolvarea sarcinii de lucru. calificarea TEHNICIAN IN INDUSTRIA TEXTILA.

1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.Competen a 24.1 FI DE LUCRU Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos: .20.

1 2 3 Denumirea modelului prezentat Modul de sprijin pe corp Linia de lungime . Completa i tabelul urm tor precizând: ‡ denumirea produsului vestimentar prezentat. ‡ modul de sprijin pe corp. ‡ linia de lungime Nr. Defini i lungimea produsului pentru fiecare model.A .

Defini i lungimea produsului pentru fiecare model. Pentru rezolvare folosi i-v de cuno tin ele dobândite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia.4 5 B .2 FI DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. tiin a care se ocup cu forma i dimensiunile corpului omenesc 3.forma corpului omenescµ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1. Anomalie a picioarelor C O N F O R M A I E . Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc( dou cuvinte) 5. Parte a corpului de unde se începe m surarea corpului omenesc 2. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B Åcuvântul conforma ie. Sarcini de lucru: Fiecare elev prime te câte o fi dup modelul de mai sus Timp de lucru 20 minute Corectarea i notarea ( în cazul autoevalu rii) se vor face prin confruntarea cu r spunsurile de pe folia prezentat de profesor Lucra i individual Activitatea nr. Conforma ii a c ror dimensiuni sunt propor ionale 4.

reprezentarea i rela iile de calcul. Criteriu care influien eaz forma corpului omenesc 7. peste piept. Sarcin facultativ . Careul cel mai reu it va fi prezentat în fa a clasei Pentru verificare. Activitatea nr. Dimensiune a corpului m surat de jur împrejurul corpului 8.6. Instrument de m surare a dimensiunilor corpului 11. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gâtului. Lungimea oldului distan a din talie. confrunta i r spunsurile cu cele ale colegului de banc . pân în talie 1punct 2. pân la old . i cu cele prezentate de profesor. (de la gât). defini ia lor. Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare.3 Fi de autoevaluare In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc. reprezentare Rela ia de calcul Ls = (Ic/4) -+K 1punct Lungimea fe ei pân în talie distan a de la um r. Dimensiune care se m soar între bra e Timp de lucru 30 minute. Alege i i voi o tem din cele studiate i alc tui i un careu ca cel prezentat în fi a de lucru. de-a lungul mijlocului spatelui pân în talie. Conforma ie defectuoas a corpului omenesc 9. Dimensiune a corpului m surat din cre tetul capului pân la tocul pantofului 10.

l imea spatelui lsp (Pb/3) +K 1punct 6. deasupra claviculei 1punct Pb ² K 7. din oficiu 1 punct Lucra i în perechi Activitatea nr.Perimetru gâtului Pg Timp de lucru 40 min 1punct Total 10 puncte.Ls (de-a lungul oldului) 1punct 3. Perimetrul oldului 1punct Pb + K Se m soar direct 8. . Perimetrul taliei Pt se m soar de jur împrejurul taliei. Activitatea v ajut s v forma i deprinderile corecte de m surare a dimensiunilor proprii prin metoda direct de masurare i prin calcul propor ional. Lungimea bra ului Lbr distan a de la încheietura um rului. peste cotul îndoit.4 Activitate practic DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CORPULUI Pentru aceasta activitate trebuie s determina i dimensiunile corpului . în partea cea mai îngust se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor se m soar la baza gâtului. pân la încheietura mâinii se m soar între bra e deasupra pieptului 1punct (Ic/3) -+K (Pb/3) +K 1punct 5.

urm re ti modul în care se m soar dimensiunile corpului i se trec în tabel. Elevul 3 i elevul 4 Sunte i în atelierul de confec ii al colii. ime cu tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de perimetru cu centimetru de croitorie. Consemneaz în caiet dimensiunile determinate ime i de perimetru se citesc ca valori întregi i se noteaz pe Dimensiunile de l jum tate . Fi a de observa ie Nr crt Activit i tie dimensiunile principale ale corpului . 5 6 7 tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de lungime cu centimetru de croitorie. Având la dispozi ie centimetru de croitorie i un antropometru. împreun cu colegul t u. Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului . Da Nu Observa ii 1 2 3 4. m sura i dimensiunile coorpului i nota i-le într-un tabel.Elevul 1 i elevul 2 Sunte i în atelierul de confec ii al colii. tie s m soare pe corp dimensiunile de baz de l centimetru de croitorie. Împreun cu colegul t u.

care se vor numerota de la 1 la6. Lucra i pe grupe perechi Activitatea nr. Pe foaia de hârtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel: 1 2 3 4 5 6 Grupa 1 . Fiecare grup î i alege un lider.dimensiunile principale utilizate la proiectarea îmbr c mintei Grupa 3 . în urma analizei fi ei de observa ie.Timp de lucru 60 min Colegii de clas observ modul de desf urare a activit ii.5 Activitate de recapitulare Dimensiunile corpului omenesc Sarcini de lucru ‡ ‡ ‡ Clasa este împ r it în ase grupe.dimensiunile corpului omenesc Grupa 2 . Profesorul va demonstra practic. La final au loc discu ii cu întreaga clas . modul de realizare m surare a dimensiunilor copului produsului.dimensiuni de baz de lungime . Acesta prime te o foaie de hârtie de form p trat .

....... Foile vor fi afi ate sub forma unui cub desf urat.5 p) A. linii de baz verticale ..... Lucru în echip presupune s -i asculta i pe ceilal i în aceea i m sur în care vorbi i. B.dimensiuni de baz de perimetru Grupa 6 ..... Analizând elementele geometrice din care este alc tuit identifica i: ( pentru fiecare r spuns corect se acod 0.Grupa 4 ..... liniile de contur orizontale ....... Ceilal i elevi urm resc prezentarea fiec rui lider a grupei. Activitatea nr............calculul dimensiunilor de baz ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ În urma analizei cerin elor de lucru. Liderul fiec rei grupe va prezenta r spunsurile g site.......5 DE AUTOEVALUARE ‡ ‡ Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar..i îndeplineasc sarcinile...... fiecare grup va formula un r spuns final pe foaia de hârtie primit ...... liniile de baz orizontale . Profesorul urm re te activitatea i se asigur c elevii au bscris corect. Liderul grupei trebuia s -i ajute pe to i membrii s ..dimensiuni de baz de l ime Grupa 5 .. eventual r spund la întreb rile puse de colegi.....6 FI ‡ 4. ...

....... ‡ 2.liniile de contur înclinate . A F 5............ liniile de contur curbe .. 2. Dac ele sunt corecte .în acela i plan. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB... 4.... Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea ........ încercui i litera A ( adev rat ).. . Intr-un tipar liniile pot fi de baz .. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar............. încercui i litera F ( fals) A F A A 1........... F 2... Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz . i de contur...... Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului... dac nu........... 3.... NU UITA ! .. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului......0 Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos : 1.5 Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos.. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei ........ A F 4.......... într-un raport dat F 3. ‡ 2.... Element geometric f r dimensiune este................................în acela i plan.

blana d... Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este: a...............pielea 1...........5p 3............ mâneca d.................................. cordonul 0...5p d.Perimetul taliei 4..................................20..... Mâneca III......... Total 10 puncte Timp de lucru 40 min Activitatea nr............ ....... de zi 0...............5p 1..... Bluza pentru femei este un produs: a.... fa a b...5p ale A 1.......... ....... Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei .... Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos 1... es tura b...2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar TEST DE AUTOEVALUARE I..tricotul c...L imea spatelui 2.............. pentru sport 2. II... spatele c. ...0p .......Indica i varianta corect de r spuns prin încercuire 0......Pentru realizarea tiparelor prin metoda geometric etapele de construire trebuie parcurse în ordinea cronologic Din oficiu 1 punct.... ........................... de protec ie b........................................... de lenjerie c............ ....... Detaliul care nu este element component al bluzei este: a....... Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei) 1...... Spate b.Lungimea mânecii 3.7 Competen a 24........L imea fe ei B a.... Fa a c..........0p 4.....

Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE.... b.. Men iona i literele marcate cu cifrele 1 i 2 .. este prev zut cu rezerv de suprapunere...... V.....0p ( adev rat ). iar rândurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic..... Dac sunt corecte ....... Total 10 puncte Timp de lucru 30 min Lucra i individual Activitatea nr...Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos....8 TEST DE EVALUARE 5.0p pentru femei din desenul al turat..este un produs fixat pe . încercui i litera A 1... IV..... A F Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei. fa a bluzei pentru femei este un detaliu ... încercui i litera F ( fals) A F Fa a bluzei din 2 detalii...... dac nu.Rezolvati rebusul de mai jos....a...5 I.. Din oficiu 1 punct. bluza pentru femei .Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei 3.

Lungimea produsului este determinat de înal imea corpului. 1. Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei. bluza este un produs care se sprijin în talie. Dac ele sunt corecte . Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. încercui i litera A ( adev rat ). încercui i litera F ( fals) A A A A ‡ F F F F Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru încheierea ei. Dup modul de sprijin pe corp. Toate subiectele sunt obligatorii.5 ‡ Enumera i etapele de realizare a tiparului clasic de bluz . Total 10 puncte Timp de lucru 50 min . Din oficiu 1 punct.2 3 4 5 6 7 A 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 1 B 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 9 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 2.0 Detaliu principal al produsului de îmbr c minte Elemente componente ale unui produs vestimentar Detaliu secundar care nu face parte din componen a bluzei Dimensiune principal a corpului omenesc Detaliu a c rui lungime se determin cu ajutorul lungimii bra ului Denumirea detaliului care nu poate lipsi din compone a produsului vestimentar Zon a corpului pe care se sprijina fusta Linie a tiparului care pozi ioneaz o linie de contur Detaliu care se monteaz în r scroitura gâtului Modalitate de ajustare a produsului de îmbr c minte dup forma corpului II. dac nu.

.................................... 1.............. 2........................................... 3....................... 4..5 ................... 5....................................................................................Lucra i individual Activitatea nr.......0 i de contur din tiparul reprezentat mai jos 1........................................... 2......... 6...............................................................Preciza i denumirea liniilor de baz 3.... N .................................................... Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos: 2....................................... K ...................................................................0 Lpr = Nx Z ±K Lpr................................................... Z ...................................9 FISA DE LUCRU 1........................

20.3.5 Din oficiu 1 punct.10 FI A DE LUCRU Observa i cele trei modele de mai jos: . Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare 2.4: Transform tiparele de baz în tipare de model Lucra i individual Activitatea nr. 4. calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului. Total 10 puncte Timp de lucru 25 min Competen a 24.

Realiza i transferul pensei de bust conform modelului.crt . Denumirea modelului Transferul pensei Nr.‡ ‡ Completa i tabelul urm tor precizând denumirea modelului prezentat.

dezbat. Lucra i pe grupe Activitatea nr. Bilet 1 ² transformarea fustei clasice în modelul 1 Bilet 2 ² transformarea fustei clasice în modelul 2 Câte un reprezentant al fiec rei grupe trage la sor i biletul cu sarcina de lucru pe care o are de rezolvat Fiecare grup î i alege un reprezentat care va rezolva transformarea pe o foaie de hîrtie. se consult .Model cu pense in r scroitura gâtului 1 2 Model cu pense în r scroitura bra ului 3 Model cu pense de garnitur Timp de lucru 40 min Corectarea i autoevaluarea se vor face prin confruntarea cu r spunsurile prezentate de profesor la videoproiector . Profesorul scrie pe dou bile ele cerin ele pentru fiecare grup .11 LUCRARE PRACTIC Activitatea este o aplica ie practic la tema: ´ Transformarea fustei clasice în modelµ Sarcini de lucru ‡ ‡ Colectivul clasei este împ r it de profesor în dou grupe. În cadrul acelea i grupe elevii discut . ‡ ‡ ‡ .

În final profesorul va face complet ri pentru fiecare grup . Colegii vor aduce complet ri. Timp de lucru 50 min . Reprezentatul grupei va explica modul de transformare al fustei. foile de hîrtie sunt expuse pe flipchart. Dup expirarea timpului alocat .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Profesorul urm re te activitatea grupelor intervenind cu preciz ri acolo unde este nevoie.

iar apoi r spunde i urm toarelor cerin e: ‡ Identifica i tipul de decolteu pentru fiecare schi i trece i r spunsul sub fiecare imagine. Sarcini de lucru pentru fiecare grup : Observa i i analiza i schi ele prezentate. În fiecare grup se va desemna : un lider (raportor) i un secretar (va nota rezultatele ob inute) ‡ Profesorul pune la dispozi ia fiec rei grupe. .12 LUCRARE PRACTIC Colectivul clasei se împarte în 3 grupe (dup criterii stabilite de profesor ). câte o plan ce con ine câte o schi a unui produs vestimentar.Model 1 Model 2 Activitatea nr. ‡ Transforma i decolteul la corsajul bluzei clasice în decolteul din imagine.

Timp de lucru 50 minute. . 3.1 2. expune i colile la tabl . ‡ Dup expirarea timpului de lucru.

transformarea mânecii BIBLIOGRAFIE Manual de specialitate Fi e de documentare Pliante cu publica ii de specialitate Internetul ‡ ‡ V. P stra i fi a de lucru în portofoliul vostru. ‡ ‡ ‡ ‡ . transformarea fe ei i spatelui 2. complet rile i eventualele gre eli. Lucra i individual Activitatea nr.13 REALIZAREA UNUI PROIECT ‡ consulta i-v profesorului pentru orice nel murire ‡ formula i corect întreb rile puse acestuia ‡ comunica i permanent cu colegii vo trii Timp de lucru 4 s pt mâni Proiectul se va redacta pe calculator i va fi prezentat în fa a clasei în POVER POINT PLANUL PROIECTULUI ‡ ‡ ARGUMENT REALIZAREA COLEC IEI DE MODELE ‡ Descrierea modelului ales REALIZAREA TIPARULUI CLASIC TRANSFORMAREA ÎN MODEL 1. Secretarii vor consemna în fi e.‡ ‡ ‡ ‡ Liderul fiec rei grupe va demonstra modul de transformare în fa a clasei. Colegii de clas i profesorul pot aduce complet ri.

20.1 FI DE LUCRU Observa i cele trei modele de produse vestimentare din imaginile de mai jos: .‡ Unitatea economic unde desf ura i practica comasat Tema Proiectului Å Diversifica i constructiv estetic produsul bluz pentru femei prin transferul pensei de bust în r scroitura bra ului i mâneca evazat µ Competen a 24.1 Construie te tipare de baz pentru produsele de lenjerie Activitatea nr.

Completa i tabelul urm tor precizând: ‡ denumirea produsului vestimentar prezentat.A. 1 2 3 4 5 B Denumirea modelului prezentat Bluz pentru femei Vest pentru femei Pantalon pentru femei Pantalon pentru femei Rochie pentru femei Modul de sprijin pe corp Cu Cu Cu Cu Cu sprijin pe umeri sprijin pe umeri sprijin în talie sprijin în talie sprijin pe umeri Linia de lungime Lungime Lungime Lungime Lungime Lungime midi mini normal maxi normal Lungimea produsului pentru fiecare model.are lungimea de la osul cefei pân la talie. ‡ modul de sprijin pe corp. ‡ linia de lungime Nr. 1. . 3. Pantalon pentru femei cu lungime normal .are lungimea de la talie peste nivelul genunchiului (~ 10cm ). Vest pentru femei cu lungime mini . Bluz pentru femei cu lungime midi ² are lungimea de la osul cefei pân la olduri. 2.

Pentru rezolvare folosi iv de cuno tin ele dobândite despre conforma iile corpului omenesc i dimensiunile acestuia.are lungimea de la talie pân la glezn . Completa i c su ele goale cu informa iile corespunz toare.2 FI DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastr din fi a de lucru. Prin completarea careului ve i descoperi pe verticala A-B Åcuvântul conforma ie. Dimensiunea corpului Defini ia se m soar de la ultima vertebr a gâtului. Activitatea nr.are lungimea de la osul cefei pân la nivelul genunchiului. defini ia lor. reprezentarea i rela iile de calcul. reprezentare Rela ia de calcul Lungimea spatelui 1punct Ls = (Ic/4) ±K .3 Fi de autoevaluare In tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile de baz ale corpului omenesc. de-a lungul mijlocului spatelui pân în talie.4. Pantalon pentru femei cu lungime maxi. 5.forma corpului omenescµ A 1 C A P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L Î C N E L N T I I M E P E R E I E A N T R O P O M E N O R F R A O R A D T E O V M E I T T L I R T A T U I E U L U I A C U O R P E A R I E E F I Z I C M A L U L N O M T M A L R M E Activitatea nr. Rochie pentru femei cu lungime normal .

Perimetru gâtului Pg se m soar la baza gâtului. (de la gât).l imea fe ei lf se m soar între bra e deasupra pieptului (Pb/3) +K 1punct 5.l imea spatelui lsp se m soar între bra e la nivelul omopla ilor 1punct se m soar de jur împrejurul taliei.Lungimea fe ei pân în talie distan a de la um r. deasupra claviculei 1punct Se m soar direct Activitatea nr. în partea cea mai îngust 1punct (Pb/3) +K 6. pân la încheietura mâinii 1punct (Ic/3) ±K 4.1. Lungimea oldului L (Ic/10) ±K 1punct 3.4 . Perimetrul taliei Pt Pb ² K 7. peste cotul îndoit. pân în talie distan a din talie. Lungimea bra ului Lbr distan a de la încheietura um rului. pân la old (de-a lungul oldului) (Ic/4) ±K 1punct 2. peste piept. Perimetrul oldului se m soar peste partea cea mai proeminent a oldurilor Pb + K 1punct 8.

care se vor numerota de la 1 la6.Activitate practic -joc de rol Fi a de observa ie Nr crt 1 2 3 4. . tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. Consemneaz în caiet dimensiunile determinate Da Da Nu Nu Observa ii de perimetru cu Activitatea nr.5 Activitate de recapitulare Dimensiunile corpului omenesc Sarcini de lucru ‡ ‡ Clasa este împ r it în ase grupe. Pe foaia de hârtie se vor enumera cerin ele de lucru asfel: 1 2 3 4 5 6 . Are deprinderi de utilizare a antropometrului tie dimensiunile de baz ale corpului . de lungime cu de l ime cu Da Da Da Da Nu tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie. 5 6 7 Activit i tie dimensiunile principale ale corpului . tie s m soare pe corp dimensiunile de baz centimetru de croitorie.

dimensiunile principale utilizate la proiectarea îmbr c mintei Înal imea corpului Perimetrul bustului Grupa 3 .dimensiuni de baz de lungime Lungimea taliei Lungimea bra ului Lungimea oldului Grupa 4 .calculul dimensiunilor de baz Pt =Pb-K .Grupa 1 . P =Pb +K Pg se m soar direct lsp =(Pb/3) +K lpt =(Pb/3) +K .dimensiunile corpului omenesc Dimensiuni principale Dimensiuni de baz Grupa 2 .dimensiuni de baz de perimetru Perimetrul taliei Perimetrul oldului Perimetru gâtului Lt=(Ic/4) ±K Lbr =(Ic/3) ±K L =(Ic/10) ±K Grupa 6 .dimensiuni de baz de l ime L imea spatelui L imea fe ei L imea r scroiturii bra ului Grupa 5 .

Element geometric f r dimensiune este punctul. . liniile de contur orizontale LL2 liniile de contur înclinate a1a3 liniile de contur curbe Aa1 a3 B4 ‡ 2.Activitatea nr. TT2 linii de baz verticale AL. Analizând elementele geometrice din care este alc tuit identifica i: A.0 Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos : 1. A1A2.6 FI DE AUTOEVALUARE Barem de corectare ‡ 4.5 ‡ ‡ Desenul de mai jos reprezint un tipar clasic al unui produs vestimentar. Suprafa a se ob ine cu ajutorul liniei închise în acela i plan. B. liniile de baz orizontale AA1 . BB1 . 2.

Materialul folosit pentru confec ionarea bluzei este a.0p ‡ Enumera i dimensiunile de baz necesare pentru construc ia bluzei de lungime : lugimea talie.5p 2. 2. lungimea oldului. Calculul dimensiunilor de baz este prima etap de realizare a unui tipar. l imea fe ei . încercui i litera A ( adev rat ). Din oficiu 1 punct. 4.7 TEST DE AUTOEVALUARE I. lungimea bra ului de l ime : l imea spatelui. Linia este elementul geometric cu o singur dimensiune care se ob ine prin deplasarea punctului în acela i plan. Total 10 puncte Competen a 24. ajut toare i de contur ‡ 2.5p 1. es tura ‡ 1. Punctele de baz se pozi ioneaz cu ajutorul dimensiunilor principale ale corpului. cordonul 0. Dimensiunilor de baz de lungime utilizeaz PB. 4. Trasarea liniilor de baz cuprinde opera ii de trasare a liniilor de baz atât în lungimea cât i l imea tiparului. Dac ele sunt corecte .20. încercui i litera F ( fals) A F A F F 1. Detaliul care nu este element component al bluzei este d. Trasarea liniilor de contur cuprinde opera ii de determinare a punctelor i a liniilor ajut toare i apoi trasarea liniilor de baz . dac nu. Bluza pentru femei este un produs b. într-un raport dat 3.Incercuiti varianta corect de r spuns prin încercuire 0. Intr-un tipar liniile pot fi de baz .5p 3.5 Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. 5. de zi 0.3.2: Construie te tipare de baz pentru produse de îmbr c minte exterioar Activitatea nr.

Spate b. Completa i spa iul liber din propozi ia de mai jos 1.5p ale 1-a 2-c 34-b A 1.Lungimea mânecii 3. Mâneca III. F Fa a bluzei este egal cu spatele bluzei. bluza pentru femei . V.L imea fe ei B a.0p talie a. dac nu. este prev zut cu rezerv de suprapunere.L imea spatelui 2.0p ( adev rat ).0p pentru femei din desenul al turat. este un produs fixat pe b. Fa a c. Realizati coresponden a dintre termenii din coloana A (dimensiunile de baz corpului) cu termenii din coloana B (detaliile componente ale bluzei) 1. Dac sunt corecte .Perimetul taliei 4. încercui i litera A 1.II.mijlocul spatelui . Aa1 -r scroitura gâtului la spate a1a2 ²linia um rului a3 B4 ²r scroituira bra ului B4 L1 ²linia lateral L L1 ² linia de termina ie AL .Identifica i liniile de contur ale spatelui bluzei 3.Citi i cu aten ie afirma iiile de mai jos. încercui i litera F ( fals) A Fa a bluzei din 2 detalii. fa a bluzei pentru femei este un detaliu principal IV.

0 II. Coloana A B cuprinde cuvantul PROIECTARE. bluza este un produs care se sprijin în talie.5 Rezerva de suprapune de la fa a bluzei este necesar pentru încheierea ei.Rezolvati rebusul de mai jos. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J G U U T L E P P R I C 5 6 7 S A P R I M  N E N C T A R E B N S 9 A E N C I A T P L A I L E R E T P D E R L E I M E O N 9 O R O A Cifra 1 reprezint litera e. dac nu. încercui i litera F ( fals) A F A A ‡ 1. cifra 2 reprezint litera a 2. Lungimea produsului este determinat de înal imea corpului Enumera i dimensiunile de baz de lungime i de l ime necesare realiz rii tiparului clasic de bluz . Linia um rului la fa a bluzei este egal cu cea de la spatele bluzei Dup modul de sprijin pe corp.Activitatea nr. .5 I. Citi i cu aten ie afirma iile de mai jos. încercui i litera A ( adev rat ). Dac ele sunt corecte . iar rândurile con in no iuni studiate la realizarea tiparului clasic.8 TEST DE EVALUARE 5.

pense de ajustare 2. Calculul dimensiunilor de baz II. Trasarea liniilor de baz III.0 Lpr = Nx Z ±K Lpr = lungimea produsului . linia oldului 6. Care este semnifica ia parametrilor din rela ia de calcul de mai jos: 2. linia taliei 2.9 FISA DE LUCRU 1. mijlocul spatelui fustei 5. linia de termina ie 4.I. linia lateral 3. Trasarea linilor de contur Activitatea nr.Preciza i denumirea liniilor de baz 3.0 i de contur din tiparul reprezentat mai jos 1.

N = Variabil în func ie de lungimea produsului pe corp Z = Constant în func ie de înal imea corpului K = adaos de corec ie sau de mod
1.5

3.Cunoscând dimensiumile principale proprii ale corpului, calcula i dimensiunile de baz necesare realiz rii tiparului fustei.
Dimensiuni de lungime Dimensiuni de perimetru Lungimea oldului Ls = Ic /8 = Perimetrul taliei Pt = Pb k= Perimetru oldului Ps = Pb + k=

4. Completa i urm toarea construc ie a tiparului fustei cu punctele i liniile de contur corespunz toare
2.5

Din oficiu 1 punct. Total 10 puncte

Activitatea nr.10

FI A DE LUCRU
Observa i cele trei modele de mai jos;

‡

Completa i tabelul urm tor precizând denumirea modelului prezentat. Realiza i transferul pensei de bust conform modelului. Denumirea modelului Transferul pensei

Nr.crt

Model cu pense in r scroitura gâtului 1

2

Model cu pense în r scroitura bra ului

3

Model cu pense de garnitur

11 LUCRARE PRACTIC Activitatea este o aplica ie practic la tema: ´ Transformarea fustei clasice în modelµ .Activitatea nr.

Trasarea pozi iei pl tcii Decuparea pl tcii i evazarea fe ei i spatelui Activitatea nr.12 LUCRARE PRACTIC Transformarea decolteului la corsaj conform modelului din imagini .

DECOLTEU DREPT .

DECOLTEU ÎN COL DECOLTEU ROTUND Activitatea nr.13 DIAGRAMA GANTT CORESPUNZATOARE PLANIFIC RII PROIECTULUI Ac iunea Stabilirea temei i obiectivele R spunde Luna/s pt mâna elevul+ profesor planificat realizat 1 2 3 4 .

Br toi E. Proiectarea îmbr c mintei. Editura Mistral Info Media.. i Pedagogic . ÄDic ionar de termeni de specialitate din industria textil -piel rie. . 2006. 2002. µ Mod i tipare ³Editura Tehnica.1996 . Editura Didactic Bucure ti. Bârl deanu M. Dragu P. Editura Eurocor. domeniul: textile-piel rie.. Cornelia Span u. Dragu P. calificarea:croitor îmbr c minte dup comand . Bucure ti. Curelaru M. Ciutea M. Auxiliar curricular. Br toi E.1993 . 1998. Construc ii de tipare .Planificarea activit ilor Documentare Real Realizarea colec iei izare de modele elevul elevul Construirea tiparului clasic Transfer de pens de bust Transformarea mânecilor Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului elevul elevul profesor planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ciontea Gh. .. Manualul croitorului. Proiectarea produselor textile. Editura Didactic i Pedagogic .. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful