P. 1
30.Nutritia Si a Pediatric A

30.Nutritia Si a Pediatric A

|Views: 41|Likes:
Published by Dr Diana Enachescu

More info:

Published by: Dr Diana Enachescu on Mar 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

CAPITOLUL

a

)

NUTRTTTE $rALTMENTATTE
PRTNCTPil NUTRTTTE DE Necesarulde calorii(aportulenergetic)
Ra{iacaloric[ a sugaruluiestera[ia cu carecreqte. O ic[toare esteceamai buni dovadd curb[ ponderalS satisf a unui aport caloric adecvat. Foameaesteun mecanism qi fidel, ca indicatoral nevoilorcaloricela sugarul copilul sIn[tos. Acest mecanismincepe s[ funcgiorleze dupl vArstade 6 slptlmdni. Pentru prematuri, postnatalse doregtes[ se oblind un ritm de creqtere egal cu cel de cregtereintrauterin5,ceea ce este posibil cu un aport mai caloricpropor[i<lnal mare,cares[ poatl suslineacest (120 kcallkg).Necesarul ritm accelerat caloricdepinde de virsti qi el este repartizatastf'el:50 kcal/kg (sugar) sau20 kcalAig(adult)reprezintd metabolismul bazal,la pentruactivitateaftzicil. careseadaugir12-25kc-al/kg/zi Necesarulde creqtere este de 3-4,5 kcal pentru fiecare gram de spor ponderal.Se prevdd calorii suplimentare pentruac[iuneadinamicl specificl a proteinelorQ-8o/a d i n c a n t i t a t e at o t a l I d e c a l o r i i ) p r e c u m $ i p e n t r u men[inerea echilibrului termic.Pentru nou-nIscut, limita snperioar[a aportuluicaloricestede 165-180kcallkg/zi, cici peste aceastlvaloarecaloriilenu mai suntutilizate pentrucreqtere. adecvat Nou-nlscutulcreqte intr-un ritm optim cu 100kcallkglzi dac[ sursaestelaptelematernqi cu l0o/omai multe calorii dacl sugaruleste alimentat artificial. Necesarulcaloric in prirnul an de via{[ se cifreazbla 80-120 kcallkg, urmAnd ca, pentru flecare caloric s[ scadl cu etap[ ulterioarf,de 3 ani, necesarul l 0 kcal/kgl zi (tabel 2.2.). Surselede azot din alimente snnt valorificate mai eficientin prezen{a Pentrua unui aport caloric adecvat. se obline o creqtereoptirnS,cu depuneremoderatdde gr[simi (20Vo)qi utilizare maximd a proteinelor,este necesar raport ideal calorii/proteine. un Acestaestede 32-35 kcal pentrufiecare gram de proteine.Acest raport asigurd cregtere greutate 18-20glzi.Pentrunevoile in o de zilnice,prematurul greutate cu foartemicl ( I I 80-1500g,

LASUGAR COP|L 9r
Nutrilia ar puteafi definitfl ca un ansarnblu funclii de ale organismului careasigurdtransformarea, asimilarea qi utilizarea alimentelor sau a substan[elor nutritive (alimenta[ie parenteralI;pentru a se asiguranevoile de qi vdrstei,o activitate creqtere dezvoltare corespunzltoare qi fizicd, intelectuall adecvatl, promovdndo bunl stare de sln5tate.

Necesarul ape de
Apo, constituent esenlialal organelorqi [esuturilor, vehicul pentru excretiametabolililor de cltre rinichi, constituent sudorii cu rol esen[ialin termoreglare, al umidificatoral clilor respiratorii,este inclusl intre substanfele nutritive.Cantitatea ap[ din organismul de copilului (70-7s%o') este diferitl de cea de la aclult (60-65To), necesarulde apl la vdrstelemici este iar sensibil mai mare decdt la vArstamatur[. Pierderile insensibile raporteazb,la se suprafa[a corporall qi, cu cet estemai mic, sugarulareo suprafalIcorporaldmai mare c o r e s p u n z [ t o a r e i e c i r r u i k g / g r e u t a t e .S e a d a u g [ f incapacitatea concentrarea urinei la vArstelemici, de aqadarpierderi urinare care depdqesc 40-50Vodin volumul de lichide ingerat. in conditii de temperaturd precumqi in condilii ambiant[crescut[(saufototerapie!) (pierderidigestive.lipsa aport)sugarul patologice de mic plstreazd, diflcultate balanla hidrich, avdnd mare iqi cu tendin[5de deshidratare. Nevoile de lichide depind de vArstI,dar qi de conlinutulcaloric al alimentelor.Pentru fiecare 100 kcal sunt necesareL2 g apI, qi aceasta variabil, dupl raportul diferitelor lnacronutrientedin compozigia hranei. Sugarul mic, alimentat natural, nu necesitl suplimentarea ceai a aportului hidric, chiar cu (tabel2.1.). in condilii de temperaturlambiantl crescut5.
Tabel 2.1. Necesarul estimatde apd la diferitevArste(ml/kg/zi)
Sugar Prematur qreutate cu foarte micd N<lunlscut

Copil

3 lun
6luni 9 luni l2 luni

170- 200 r00* 5 0 140- 60 l 30- 5 0 t25- 45 120- 3 5

2 arr ,4an 6 ani l0 ani l4 ani l8 ani

r15-125 100-ll 0 90-100 70-85 50-60 40-50

23

24

Esenlialulin PEDIATRIE- ediliaa2-a

Tabel 2.2. Necesarulenergetic(kcal/kg)estimatpentruprematur,alimentatenteral(dupa Klaus)
metabolism bazal activitate muscularl minimi stresocazionatprin sclderea temperaturii ambiante pierderi f-ecale creqterea.inclusiv termogeneza care rezultl din metabolizare Total : l2l

47
4

l0 15 45

ald vdrst[ gestation 2l -33 s[ptdmAni)se recomanddun aportcaloricde l20kcallkglzi, aportulde proteinefiind de 3,3-3,6gKglzi gi raportul kilocalorii/proteine32-35. gram de proteinerezult[ 4 kcal, Din rnetabohzareaunui unui gram de lipide - 9 kcal pe cAnddin metabolizarea qi a unui gram de glucide- 4,2 kcal. Un procentde 40hidragilor 507adin calorii trebuies[ rezultedin arderea lipidelor qi sub l07o din de carbon ,35-40Vcdin arderea proteinelor. metabolizarea

de Necesarul proteine
obligatorii ai alimentelor suntconstituen[i Proteinele pentru copii, fiind macronutrientecu rol esenfialin Proteineledin alimentalie asigurl materialul creqtere. pentru sintezahormonilor, a sistemuluide necesar sistemuluinervos,sinteza imun[, dezvoltarea apdrare etc. neurotransmiq[torilor Sursaexclusiv[ de proteinein primele luni de via[5 este laptele uman, respectiv formulele care asigur[ un aport adecvat calitativ qi cantitativ. Cazeina, zerul qi oul sunt consideratesurse ideale de proteine, deoarececonfin toli aminoacizii Din toli cei24 de aminoacrzi,9suntesenliali esenfiali. (nu pot fi sintetiza[iqi trebuiesd se giseasc[ obligatoriu in hranacopilului mic). Acegtia sunt: treonina,valina, leucina, izoleucina, lizina triptofanul, fenilalanina, metioninaqi histidina.Dac[ ne referim la prematur,se adaugl qi arginina,cistina qi taurina.Taurina se g[seqte marein lapteleumanqi seadaugl in formulele in cantitate nu aceqtia o pot sintetizadin pentruprematurideoarece cauzaunor deficienleenzimaticelegatede vArst[. Are qi rol in sintezasubstan[elorneurotransrnildtoare in funcfiilor retinei.Uneleproteinedin laptele deslvdrqirea (lactoferina,IgAs), eleconferd dar umannu suntabsorbite rol lapteluiuman,neavAnd ale calitdlileantiinfec[ioase carenu suntspeciodin Proteinele alimenta{ie in nutriqie. specifice(alte sursedecit laptele uman) pot deveni (fiind antigenice). Orice copil cu anamnezf, alergenice familialSpozitiv[ pentrualergiepoatedezvoltaalergie l a p r o t e i n e l el a p t e l u i d e v a c 5 . I n a c e s t ec a z u r i , s e recomandYa ,,intirzierea" introducerii in alimenta[ie a (carne, peqte, pestevdrstade 6 ou) proteinelor,,strdine" luni. Prelungireaalimentafieinaturaleeste o metodl eficientd de evitare a alergiei alimentare.Procesul industrial de prepararea formulelor scadepotengialul al alergogen proteinelordin laptelede vac[. Necesarul

precum de proteinedepindede vArst[ qi ritm de creqtere, sursei utilizate. Pentru prematurulcu qi de calitatea de recomandat necesarul foartemic[ la naqtere, greutate proteineeste de 3,2-3,6 glkglzi, dar sunt autori care acceptl qi 4 g/kg pentru a asigurapostnatalun ritm de identic cu cel intrauterin.Pentrutoat[ perioada creqtere de sugar necesarulde proteine este de 2-2,2 glkglzi, pentruca intre l-3 ani sI fie de23 glzi,intre 4-6 ani de si 30 glzi, intre 7-I0 ani de 34 glzi, iar la adolescent la ajung[ la 50 g/zi. Regimurile hiperproteice vArstele gi qi mici nu suntavantajoase conducla acidozd creqterea se valorilorureei.Regimulhipoproteic soldeazlnu numai c u e d e m e h i p o p r o t e i c es a u m a l n u t r i l i e d e t i p kwashiorkor,ci are efectecomplexe,clci se vorbeqte de un raportoptim intre mineraleledin alimentalie(mg) qi cantitateade proteine (g). Conform directivelor de se Comunit[1iiEuropene, vorbeqte un minim proteic pentru sugarul alimentatcu formule (1,8 9/100 kcal) din lapte de vac[ qi de un aport proteic de 2,25 gi 100 kcal dac[ sursade proteineestesoia. Dac[ un produs dietetic sebazeazlpe hidrolizatde proteine'cu valoare biologic[ mai micd, minimul proteic trebuie s[ fie 2,25 gll00 kcal.

de Necesarul hidralide carbon
utilizate in organism Glucidele sunt macronutriente ca principaldsurs[ de calorii. Singuraformd de depozitare a hidralilor de carbonesteglicogenul,stocatin ficat qi in muqchi. Se glsesc in alimentaliesub formI de ( monozaharidegl ucoz[, galactozl, tiuctoz[), dizaharide (Lactozl,sucrozl, maltoz[) sau polizaharide(amidon). Necesarulde hidrafi de carbon este egal cu cantitatea din care asigurd40-50o/o nevoile caloriceale copilului. LIn regim hipoglucidic(sub I5To din nevoilecalorice) conducela cetoz[ de foame,iar un regirn cu excesde qi hidra[i de carbon conduce la hiperponderabilitate Nevoia de glucideestede 12 gkglzi pentru obezitate. qi copilul mic qi de 10 glkglzi pentru celelalte sugar din nou-nlscutqi sugarul primele prematur, Pentru vdrste. 4-5 luni, sursade hidra[i de carbon este reprezentat[ de in aproape exclusivitate lapteleurl:rn saude formule digestia de de in careconcentra[ia lactozileste JTo.Pentru lactaza,enzin'r[situat[ la nivelul lactozeiestenecesard marginii in perie a epiteliului intestinal.O parte din lactozd r[mdne neabsorbit[ qi ajunge in lumenul

z Capitolul- Nutri[iegi aliment"l,"
intestinului gros unde este fermentat[ de cltre flora qi intestinal[,asigur[ un pH acid al scaunelor favorizeazd' i Iactobacilulu bifi dus.pH-ul acid favonzeazd' dezvoltarea gi absorbgia calciului gi fosforului. Prematuriicu vdrsta de de gestagie 30-34de s[ptlmdni au o activitatescdzutd fafd de v aloareaactivit[1ii nou-n5scutului 50Vo a lactazet, la termen,motiv pentru care esteposibil sd nu tolereze (77o).Glucoza formule cu conlinut standardde lactoz6, activ, in printr-un mecanismde cotransport seabsoarbe echimolar[cu sodiul.Glucozasepoateabsorbi conjunclie fdr[ hidrolizl, qi, deci, nu necesit[ nici o interven[ie Amidonul,un polimer de glucoz[, segdseqte enzimatic[. in form[ linear[ saucu structur[ramificat[ (amilopectine). de in condilii normale,digestiaamidonuluiesteasiguratd Nou-nlscutul pancreaticd salivar5. sau de amilaza origine diger[ amidonul cu ajutorul glucoamilazeiintestinale. Rezultdproduqiintermediaricare sunt hidroltza[i pdn[ la stadiulde glucozi de c[tre sucraz[, izomaltaz[ qi maltazglucoamilazd,. Degi au existat dispute in literatur[, s-a c[ demonstrat nou-nlscutul poatedigera amidonul. carc cel Fibrele(pectina, uloza,li gnina,hemiceluloza), nu se pot digeraqi nu sunt sursede calorii, fac partede din asemenea grupahidrafilor de carbon.Fibrelelipsesc din alimentaliasugaruluipdn[ in momentul in care se introduc alimente solide (diversificare).Ele asigur[ qi scaunelor participl la reglareatranzitului consistenfa intestinal,absorb apa, acizii organici qi mineralele.Nu exist[ date despre rolul fibrelor in reglarea funcEiei a intestinale sugarului,deqirolul de reglator altranzitului intestinal indeplinit de supa de morcovi este bine c u n o s c u ti n p e d i a t r i a c l a s i c [ . P e n t r u v i i t o r , s e preconizeazh, rdeeade a se introduce fibre in formulele problerna pentrusugari, ceeace ar putearezolvaeventual colicilor. S-au realizat deja formule pentru sugari care con[in fibre solubile (Conformil/1\{ilupa,Humana HN/ insi cX fibrele din formule ar Humana).Se estimeazl. in puteaaveaqi efectenedorite, sensulsclderii absorbgiei minerale. substanlelor

I

25

de Necesarul lipide
Lipidele din alimenta[iesuntceamai important[ sursd energetic[,dar li se atribuie qi un importantrol structural qi de vehiculpentruvitamineleliposolubile.Majoritatea de naturalede lipide suntreprezentate alimentare surselor trigliceride(987a).Acizii graqi care intr[ in compozilia cu au acestora catene lungimevariabil[ (deIa41a24 atomi de carbon)qi un numlr variabil de legdturi simple sau in duble (nesaturate). funcfie de pozilia dublei leglturi (or3 sau a6'1,acrzii graqi nesatura[iau func{ii biologice qi Absorbgia rolul biologic al diferitelortipuri distincte. de acizi graqi variazdfoarte mult. Digestia qi absorblia diferitein raport cu lungimeacatenelor. suntde asemenea intacte. cu Trigliceridele lanfurimedii (C:8-C:10)seabsorb portal5. prealabil[, direct in circulafia fdr[ hidroliz6,

interna[ional[de MCT sub cunoscute denumirea Acestea, (medium chain tryglicerides) sunt constituenti indispensabiliai produselordietetice pentru sugar indicatein afec(iuniin care existd tulbur[ri de absorblie intestinal[,dar nu se recomand[in formulele destinate sugarilor slnltogi alimentali artificial. (EFA: essential Acizii graqiesengiali fatty acids) nu de aceeaei trebuie s[ se pot fi sintetiza[iin organism, gdseasc5 obligatoriuin sursade alimente.Estevorba de a acidul linoleic (C:18:20t6), cidul alfa linolenic (C:20:40t6), ultirnulfiind (C:18:3c03) acidularahidonic qi cl s-a esenlialfacultativdeoarece demonstrat considerat ar puteafi sintetizatin vivo drn acidul linoleic. Acidul linoleic din formule trebuie sd acopere3Vo din calorii (300 mgll00 kcal), acidul alfa-linolenic50 mg/100kcal iar raportulacid linoleic/acidalfa-linolenicrecomandat de ESPGAN (European Society for Paediatric and Nutrition) este de 5-15. Aceste Gastroenterology mai sunt de ,,capete serie"ale acizilor graqipolinesaturali sub numelede PUFA Qtolyunsaturated cunoscute fatty care acids).Din ei, prin desaturlrigi elongaliide caten6, in au loc succesiv microsomiihepaticisaudin creier,se nasc alli compuqi cu rol esen[ialin func{ionalitatea qi organelor sistemelor. PUFA (polyunsaturated fatQ acids) suntcomponente m a j o r e a l e l i p i d e l o r s t r u c t u r a l e ,c a r e a l c I t u i e s c celulare qi au rol vital in funcqionalitatea membranele acestora(men[inerea integrit[gii membranelor qi a PUFA au rol in transportul func[iei enzimelor acestora). qi permeabilitatea afinitateareceptorilor transmembranar, au celulare.De asemenea. rol in imunitate membranelor suntreglatoriai metaboai ca precursori eicosanoidelor, lismului colesteroluluiqi au rol specificin dezvoltarea lor creieruluiqi a retinei.Deficienga conducela creqterea susceptibilitdtiila infeclii (modificlri structuraleale I membranei imfocitare).Efectul antiinfl amatoral aciziIor graqi rrr3estelegat de inhibareaproduc[ieide citokine. al din Se qtiecd60Vo materialulstructural creieruluieste m alcdtuitdin lipide, dar componentele ajore sunt (C:22:o3) qi de reprezentate acidul docosahexaenoic (C:20:4co6). acidularahidonic Acizii graqi polinesatura{i cu catenl lung[ (C:24de C:22), cunoscutisub denumireainternaqionalX LCP te ( Iong chain p olyunsatur atedfatty aci ds) suntcotnponen integraleale membranelorcelulare clrora le asigurl enzimelorlegate qi sus[indnd activitatea permeabilitatea, de membran[. LCP au un rol particularin dezvoltarea in mic; astfel, ultimeleluni fltului qi sugarului creierului al transportultransplacentar de sarcin[ este amplificat postnatal[sursalor si fie pentruca in perioada acestora, de reprezentat[ laptelematern.Doar celemai noi formule qi nou-n[scu[ilor prematurilor pentrualimentarea speciale chiar con[inLCP, deoarece (formulede ultiml generalie) nou-n[scutul la termen are o capacitatelimitat[ de a desaturare aciztlor graqi.

26

|

in Esengialul PEDIATRIE- ediliaa2-a foqtilorprematuri Osteopenia relativ de fosfor) din acesta. este o adev[rat[ probleml cu care ne confrunt[m in practic5, aceea formulelede startconlin 70-80 mg de de calciu/dl. Forrnulele flr[ lactozi induc o scldere a prin reducerea absorbliei aportului de calciu cu 20o/o, paracelulare calciu, favorizati de lactoz[. Cantitatea de la cantivariazdcuvdrsta; nagtere. de calciudin organism tateade calciu estede 8 g/kg, pentruca la adolescenllsl presupune aport un ajungi la 19 gArg.Aceasti creqtere zilnic de calciu care se cifreazdla 180-200mg. Pentru zilnic de calciuestede primele4luni de viagl necesarul 177 mg (Fornon).El scadela 70 mglzi intre 3-4 ani. pentru a cre$te in preajma pubert[gii la 380 m-e/zi. Recomandlrile dietetice sunt in discrepanli cu aceste in nevoi.De exemplu, RegatulUnit al Marii Britanii se recomand[ administrareazilnic[ de 600-700 mg de alimentarium plnfl la l8 ani! C.oclex calciu,de la na$tere pentru sugar 50 mg/100 kcal sau 400-600 recomandf, nglzi, iar pentruprematur70- 140mg/I00 kcal. Fosfbrul - este un constituentprincipal al oaselor (80Vo)qi muqchilor (9Vo),avAnd importanteroluri s t r u c t u r a l e( i n t r d ? n c o m p o n e n [ af ' o s f o l i p i d e l o r , intrauterin[de fosfor qi nucleotidelor ATP-ului). Acregia in ultimul trimestrude gestalieestede 75-85 mglkglzi. a asigur5o creqtere cantitdliide fosfor Aportul postnatal de la 17 g (la nou-n[scut)la 700 g (la adult).Fomon a sugeratc[ acre{ia de fosfor in cursul procesului de de estein rnediede 90- IAA mglzi, dar necesarul creqtere fosforin primele4 luni de via[I estede 160mglzi.pentru ca la vdrstade 3 ani s[ scad[ la 120 mglzi. Raportul gi calciu/fostorin organismestede I,7 la na$tere creqte la 2 la adult, raport care nu se reglseqtein majoritatea pentrusugaripropuninsd Formulele de surselor alimente. un raportCalP de 2ll sau 1,8/1.Lapteleuman con[ine sugarilor l5 mg P/dl, ceeace explicl parlial osteopenia pestevArsta 6 luni. de alimentalinaturalexclusiv Magneziul - estecel mai importantcation bivalent intracelular.Cantitateade Mg la nou-ndscuteste de 760 mg, pentru cala adultul tdn[r aceast[cantitatesI se de la majoreze 28 g, ceeace inseamnl o acregie Mg de de 4 mglzi. Jumltate din cantitatea magneziuse g[serste la nivelul oaselor,restulin lesuturilemoi, jucAndrol de la cofactorenzimatic nivelul mitocondriilorprecumqi un excitabilitllii neuromusculare. rol importantin men[inerea importantal clorofilei qi seglsegte Mg esteun constituent din abunden[[in legumeleverzi. Se recomand[un aport zilnic de 60 mglzi pentru sugar,care va creqtela 300esterareori Hipomagneziemia 400 mglzi Ia adolescent. a de natur[ alimentari, fiind mai degrabl o manifestare tulbur[rilor de homeostazie. principalal hemoglobinei Fierul - esteconstituentul g[seqte citocromisaustrbforml in qi mioglobinei. mai Se de fler de depozit(feritina)in ficat qi splini. Fierulcircr"rl5 carein mod transferina, legatde o B globulin5, in sdnge saturat[ doar in proporlie de 30-404/a. norrnal este

Concentrafiaridicatl a colesterolului din laptele materna atrasatenliaasupraposibilului rol al acestuia in dieta prirnei perioade de vArst[. Se gtie c[ el este precursorulhormonilor cu structur[ sterolicl qi are rol celulare.Doar o micd proporlie in formareamembranelor poatefi sintetizat[de ficatul copiilor prematuri, decolesterol pentruprematuriicu greutate formulelespeciale de aceea foartemicd trebuies[ con[inl 5 mg/dl colesterolpentru promovarea unui ritm optim de creqtere. este Necesarul lipidein alimenta{ie egalcu cantitatea de din lipide care s5 asigureprin ardere35-40o/c totalul de ra[ieicalorice.Pentrusugaraceastlcantitateesteegall cu glkglzi la v0rstade 1-3 3,5-6 gkglzi, se majoreazdl".t4,5 ralialipidicd sestabilizeazflaz glkglzi.Pentru ani.dupl care formulele destinatesugarilor, cantitateade lipide estede 4,4-6 g/100kcal, iar minimul lipidic recomandatl esteevaluatla 4,4 9/100 kcai, ceeace asigurd40To din gi ragia caloricl. Se vorbeEte de un minimurn lipidic care pare a fl 1,5 glkglzi. in schimb,dacd lipidele ajung sl din acopere6t\Vo tcltalulcaloriilor, aparecetoza.

gi Necesarul electrolili oligoelemente de
Se Sodiul -este principalulelectrolital organismului. mnrollkg pentrunouparec[ nevoiade sodiu estede 2,5 (este pentrucregtere). Necesarul inclusqi necesarul ndscut de sodiu scadedramatic la adult, vdrst[ la care este de de numai 0,7 mntollkg. Dac[ raportlm necesarul sodiula numlrul de calorii, cifra este de 2,5 mmol/100 kcal. Deoarece sodiul nu se giseqtein cantitateindestulltoare Regimul in se in alirnente, mdncare adaugl sarede sodiu" conline 100-300mmol/zi. obiEnuital unui adolescent Laptelede vacdareun con[inutridicat de sodiu(23 mmol/I, in compara[ie lapteleumancareare numai6,5 mmol/l), cu precocea sugaruluicu laptede vacl alimentarea de aceea osmoticl ridicat[ care, in condilii induceo concentra[ie renal[ qi nu estc nomale, estecompensat[de excregia Aceastaapare doar la vdrstele urmat[ de hipernatremie. cdndfunc[ia renall foartemici (prematuriqi nou-n5scufi), ci de esteimatur[. S-asuslinut, asemenea, un aportexcesiv la de de sodiuin perioada sugarar predispune hipertensiune arterialdla maturitate. intracelular Potasiul - esteun electrolitpredorninant (98o/o), mare cantitatedin organism afldndu-sela cea de Necesarul potasiueste nivelul mu;;chilorscheletici. d e a p r o x i r n a t i v2 , 5 r n m o l / 1 0 0 k c a l , s u r s a f i i n d de reprezentatl carne,lapte,cartofi, fructe. Calciul - este constituentulesetilial al oaselorgi in dinlilor (99Vo). ultimul trimestrude vial[ intrauterind acre[ia de calciu este de 3l0 mglzi, cantitatecare postnatal esteacoperitl nici de lapteleulnan, acesta nu (40 mgl calciucu o foartebuni disponibilitate conEinind 100 kcal). Nou-nlscugiialimenta[icu lapte de vacl de dezvolt[ convulsiihipocalcemice cauzl nutrilionali (exces calciu/fosfor raportuluiinadecvat mai alesdatoritd

z Capitolul - Nutri[ie gi alimentalie |
de estede 250-300mg Cantitatea fierin momentulnagterii (75 mg/kg). Eo ajungela adult pdnl la 4 g (60 mgAig), relinerii zilnice a unei cantit5gi de ceeace corespunde pe mg 0,-5 de fier pentrunevoilede cregtere. conteaz5 Se o absorbliea fierului din alimente de lUa/c,dar acest procent esteinfluenlatde numeroqifactori. Astfel, fierul (t\, con[inutin spanac absoarbe cantitate l-Z%a se in de in cornparatie flerul din carne care se absoarbein cu (hemul;i mioglobinaseabsorbintacte procent tr0-20Vc de prin mucoasa intestinald). Depozitelede fier existente la naqtere sunt suficientepAnI la vdrstade 4luni, astfelcir alimenta{ialactatl, chiar tAr[ supliment de fier, nu conduce apariliaanemieiferiprive de cauzdnutrigional[. la Prematurii necesitlinsl suplimentarea cu alirnentatiei fi er (carese adaugdin fbrmull) cu condigiaca acestasd fie toleratdigestiv.Anemia din primele 6-8 s[ptdnrini de viaginu estede cauzi nutrilionall ci sedatoreqte sclderii cantitlgii de hemoglobini qi a precursoriloreritroizi prin inhibiqia postnatal?a tranzitorie a eritropoezei precum qi duratei rnai scurte de viafl a hematiilor inc[rcatecu Hb fetall. Absr:rbEia sclzut[ a fierului mai in prirnele 2 luni de via![ se datoreqteunclr depozite saturate fier. intre 4 qi 6luni depozitele. golescgi de se eritroizi. Atlia dupl vffrsta de 6luni crescpre(:ursorii cantitatea de fier necesarl cregterii depinde exclusiv de sursele alimentare. Necesarul de fier recornandat (RDA) estede 6 mglzi pentruprimele 5 luni qi de I 0 mglzi pdnl la vdrstade I an. Pentruprematuri se recomandd zilnic un aportde 2 mg/kg,incepind cu vdrstade 2 luni. Laptelematernare un conlinut sc5zutin fier, dar cu o absorbqie 40Vo(conditrionatd prezenfa lactaz,ei, de de lactclferinei, acidului ascorbicEi a cantitltii reiativ a sclzute de cazeind).Fonnulele de lapte care nu sunt irnbogdqite fier conlin 0,07-0,14mglfiO ml, pe cdnd cu formulelede startimbogfi1ite confin 0,7-0,9mg/100 rnl, iar celede continuare 0,7-0,14 mgl100ml. Dacdsecregte cantitateade fier din form,il., r" interfereaz[ absorbtia gi celorlalte oligoelemente se modificl gustul. r;i Zincul - esteconstituentulunor metaloenz.irne al unor depozitehepatice.Se gdseqte cantitatemare in in in colostru; concentra[ia scade laptelematur.Un sugar sa alimentat naturalprimeqte mg/zi sau0,15-0 mgkglzi. 2 ,44 Conlinutulin zinc al lapteluimaternesterelativ mic. dar suficient pentru a avea efect protector impotriva la acrodermatitei enteropatice descrisd sugariiin[[rca!i, probabil qi prin prezenlaacidului picatinic (metabolit al triptofanului)cu care zincul formeazl complexe uqor Prezenfafibra[ilor (lapte de soia) scade absorbabile. absorblia zincului. Pentruformulele de start,conlinutul in zinc recomandat estede 200-300 pgl100 ml, pe cdnd pentru formulele de continuareconcentra[iade zinc recomandati estede 350 pg/I00 rnl. in Cuprul -se g[segte depozitulhepaticin momentul propor[ie de 5AVodin intreaga cantitate din nagteriiin Doar prematuriicareau depoziteinsuficiente organism.

27

pot prezenta deficit de cupru intre 3 qi 6 luni. in cazulin carenll au fost alimenta{icu formule imbogS(ite. Cuprul din lapteleulnan,degiaflat in cantitatemicir,dispunede o foarte bun[ biodisponibilitate.Adausul de cupru in poten[ialulde oxidarea acizilor graqi,de forrnulecreqte aceeadoar unele formule de start sunt irnbogir[itecu 40 pg cupru/I00ml. Iodul - este absolut necesarsintez.ei hormclnilor tiroidieni. Principalasurs[ de iod sunt alimentele.apa fiind o sursi insuficienti.Cantitatea iod din sol (sursa de pentru plante gi animale) este extrem de variabitii" Necesarul iod pentru adult estede 50- 100 yglzJ, dar de (pentrua irr tinrpui sarcinii saula femeiacare aldpteazva pierderileprin glandamanrar[)estenecesarl compensa o suplimentare 25-50oio" de Cele mai importantesurse alimentare iod suntanimalelemarine(300-3000pglkg de in compara[iecu pe$tii de ap[ dulce, care asiguri doar 20-40 prgikg). rnulte zonede pe glob doar consumul in siirii iodateasigurl necesarul iod. Prematurultrebuie de s[ primeasc[30-40ltgkg/zi.pe cAndpentrunou-ndscutul la termen o cantitatede 7-10 pgkglzi este suficient[. pentrusugaritrebuics[ congini35 trrg/dl, nivel Formulele de iod considerat maxim (recomandlrileminime pentru formule sunt de l0-2C trg/dl).

Necesarulde vitamine
Vitaminele,descoperite primajumltate a secolultii ?n XX, sunt cofactori obligatorii pentru metabolism gi tn: creqtere. fost clasificate liposolubile(A, D, E, K) Au (grupul vitaminelorB qi vitaminaC). gi hidrosolubile Necesarulde vitamine este asiguratde o alimenta[ie echilibratd, dar el creqte proporlional cu virsta gi in f u n c [ i e d e c o m p o z i l i a a l i m e n t e l o r .D e . e x e m p l u , de cantitatea vitamina 86 esteraportatl la cantitatea de proteinedin alimenta[ie,nevoia de vitamina E este in relagie cantitatea acicllinoleic din dietd etc. de cu

Vitamina (retinol) A
Se giseqtein cantitatemarein lapte, ou, ticat de peqte. ProvitaminaA (B caroten)este ins[ de origine vegetal[ (sfecl5, morcov).Funcliaprincipai[a retinoluluiestesinteza rodopsinei celulelecu conuri din retin[. Nevoia zllnrcl, in este de 10 pglkglzi, egald, 30 urlkglzi, deqi dozele cu pentru sugari sunt de 450 ptglzi, iar pentru recomandate copii de 750 pgllzi. Hipovitaminoza A are ca prim semn scldereaacuit5lii vizuale la intuneric (hemeralopie)iar in forma declaratl estecunoscuti sub numele de xeroftalmie (cornee in uscati). Seint6lneqte tarileAsiei de Sud-Estunde alimentalia este bazathpe orez, alirnent care nu con[ine vitaminaA. Formulelepentrusugariasigur[ 250 uil l00kcal.

Vitamina D
Este indispensabili pentru creqtereqi in reglarea metabolismuluifosfocalcic.inclusiv osificare.Sursa

28

|

Esengiatut PEDTATRIE- ediliaa2-a in a factorilor de coagulareqi estemai frecvent[ la sugarii alimentali exclusiv natural (in afara oricdrei stlri patologice), lapteleuman asigurdnd cantitateminirn[ o de vitamina K. Supradozarea fitomenadione fav orizeazd i hiperbilirubinemia,mai alesla prematurulcareasociazd gi deficit de G6PD.

principall de vitamina D iqi are originea in piele, unde 7-dehidrocolesterolul furnizat de alimente de origine animal5 se transform[, sub ac[iu near azelorultraviolete, in colecalciferol(vitamina D3). Pentru f5rile cu climat pe rece gi temperat se conteazd, sursele alimentare de vitaminaD (peqte, unt) saupe administrarea ou, medica(in mentoasd primul an de vial[). Lapteleuman confine o cantitatemicd de vitamina D liposolubill; cu toate acestea, rahitismulaparerar la sugarulalimentatnatural, probabilprin coexisten{a unui produshidrosolubil (sulfat de vitaminaD) qi a unui raport optim CalP. Laptele de vacI, carecon[inecantit[fi mici de vitaminaD qi un raport inadecvatCalP, este consideratun aliment rahitigen. Doza de vitaminl D recomandat[pentru toate vdrstele este de 400 urlzr (100 pg). Nici formulele de lapte imboglgitein vitamina D (400 pg/l00 kcal) nu acoper[ necesarul, astfelc5, pentru condiliile climatice ale [5rii noastre,adausulmedicamentoszilnic de vitamina D, pAn[ la vdrstade I an, esteo practic[ obligatorie.

Vitamina (tiamina) B1
Estecoenzimaenzimelor decarboxilare; giseqte de se in ficat, carne qi germeni de cereale.Necesarulzilnic in estede 40 pgllO0 kcal, cantitate generalacoperitd de alimente, excepliapopula[iilorcaresehrlnesccu orez cu (15 decorticat pg/100kcal) qi caredezvolt[ beri-beri.

Vitamin 82 (ribof lavina) a
Esteincorporat[in flavin-nucleotide, avAnd oxidorol (lapte, reduc[tor.Estedistribuitdlarg in sursele alimentare pgi I 00 kcal. vegetale, carne).Dozarecomandad estede 100

Vitamina E
pentrucreqtere dezvoltare. Esteconsideratlesen[ial5 qi in naturale:tocoferoli Seg[seqte doul grupede substanfe (a, 9, y, 5) $i tocotrienoli. Formaceamai activdbiologic este cr-tocoferolul.Doza recomandatl pentru primul semestru via{[estede 3mglzi,pentrucapentruperioada de la urmltoare de 6 luni s[ creascd 4 mglzi. Se recomandd 0,5 mg de cr-tocoferolpentru 100 kcal qi 0,5 mg pentru fiecaregram de acid linoleic (0,9 mg pentru I g PUFA). S-auacceptat normaleurmdtoarele ca valori: a-tocoferol) 0,3 mgidl (copil) sau) 0,5 mg/dl (adult),raportulvitamina E/lipide totale > 0,6 mg/g la copil qi > 0,8 mglg la adult. AdministrareamedicamentoaslvitamineiE la prematuri a areefectfavorabilin prevenirea retinopatieiprin prematuritate.Cel mai irnportantrol biologic al vitaminei E este prevenind atribuitac[iuniiantioxidante, distrucliaPUFA. Deficienqa vitamin5E la prematuripoateinduceo forml de de anemie hemoliticd. Sursele naturale vitarnina sunt de E (soia,floareasoarelui). reprezentate uleiurilevegetale de

Vitamina (piridoxina) BO
Formeazl grupul prostetic al aminotransferazelor, participdnd,de asemenea, conversiatriptofanuluiin la nutrilionaldesteexcep[ionald, acid nicotinic.Deficienga piridoxina gdsindu-se foartemulte alimente.Necesarul in de vitamind86 depindede cantitatea proteineingerate. de Doza zilnic[ recomandatd de 0,4 mglzi la I an qi de este 2 mglzi pAnI la 18 ani sau 35 StgllO0 kcal.

(niacina) Acidul nicotinic
Este coenzima pentru NAD qi NAPD, cu rol gi oxidoreducdtor este ubicuitardin surselealimentare ale omului. DacI aportuloral de vitamindesteinsuficient, sintezaniacinei are loc qi in organism,din triptofan,cu participarea presupune Bl,B2 qi 86. Aceasta vitaminelor insd un aport oral adecvatde triptofan. Necesaruleste d e 2 5 0 p g l l 0 O k c a l q i a c e a s t ae s t e q i c a n t i t a t e a recomandatd formule. in

Vitamina 2 (ciancobalamina) B1
Are structur5asem[ndtoare inelului porfirinic; pentru a fi absorbit[,are nevoiede o glicoprotein[ secretatlde celuleleparietaleale stomacului(factor intrinsec).Este cofactorenzimaticqi are rol in mieiinizareasistemului nervos.Deficien[ade vitamin[ B12 conducela anemie pernicioasS. Nevoia de vitamini 812 variaz[ intre 0,3 ytg/zila sugarp6ndIa3 p"glzila adolescent.

Vitamina K
d .SubaceastX enumiresunt reunili 10 compuqi verzi,allii sintetizali liposolubili, unii intAlniliin vegetale de cltre bacteriilede putrefacliedin lumenul intestinal. qi Au fost sintetiza{i analogihidrosolubilide vitaminaK (fitomenadiona), utilizagiin scopuri terapeutice. Sursa intestinall de vitamina K este suficient[, astfei incdt hipovitaminoza se semnaleazd K qi numai in 3 situagii, anumela nou-nlsculi, inainte de colonizarea intesti Iui nu cu flora saprofitd, sindroame malabsorbgie, in de inclusiv qi ameziebiliar[ dupl terapie antibiotic[ oraldcu antibiotice cu spectru larg.Alimentarea sugarului formulede soia cu nesuplimentate vitamina K poateaveaacelaqiefect. cu Deficienlade vitaminaK conducela tulburlri de sintezl

Vitamina (acidulascorbic) C
Spre deosebirede plante gi unele animale care o sintetizeazh glucoz[, pentruom surselede vitamina din Numeroasele C sunt exclusivde natur[ alimentar5. sale roluri in procesele metabolice indispensabilS fac aceastl principale vitamin[ pentruo nutrilie adecvat5. Sursele

z Capitolul- Nutrilie gi alimentalie
sunt fructele,in special citricele qi vegetaleleverzi. Tratamentultermic al alimentelor distruge vitamina C. Serecomand[ dozezilnice de 20-30 mglzi.

29

grad cu stareade nutrigiea mamei. Cei mai importanli dintre ace$tiasunt: acidul glutamic (surs[ de acid ctcetoglutaricnecesarciclului acizilor tricarboxilici, pentruenterocit,elementde facilitare energetic substrat intestinal de zinc) qi taurina (amelioreazl a transferului SUGARULUI ALIMENTATIA intestinului colonizarea absorblialipidelor, favorizeaz5 Mlc cu lactobacil bifidus, are rol de neuromodulatorqi 9r coPlLULUl Taurina nu va fi incorporat[ in neurotransmigltor). laPteluiuman Compozi[ia ei proteine,dar concentralia estemai ridicat[ ?ncolostru decdtin laptele matur. consideratalimentul ideal pentru Laptele uman este Hidra(ii de carbon din lapteleuman suntreprezenta\L in hrlnirea sugarului primele 6luni de vial[, fiind specific qi dar de mono-,di- qi oligozaharide, 9i de glicoproteine Valoareaenergetic[,in medie de 67 kcaUl00 ml, speciei. glic osfingotipide. Lactoza( alcdtuit[ di ntr-o m oleculI de kcal/100ml) in func[iede factori sociovariaz|(64-72,3 paritate, glucozdqi una de galactozl)esteprincipalulconstituent e c o n o m i c i ,s t a r e an u t r i g i o n a l [ a m a m e i , in qi macronutriente se g[seqte laptele din grupaacestor momentulzilei qi distanlafald de datanaqterii.Confinutul ml. Lactoza nu uman intr-o concentraliede 6-7 91100 energetic valazd, pe m[sur[ ce perioada de lactalie ci are numai valoareenergeticd are qi rolul de a stimula progreseaz[qi aceast[ varialie este interpretat[ ca fiind esteunicasursl de galactoz[ sintezalactazeiintestinale; la o adaptare nevoile sugarului.Valoarea energetic[ a ( c u r o l m a j o r i n m i e l i n i z a r e as i s t e m u l u i n e r v o s ) , din primul uman acoper[ nevoile energetice laptelui ea zd favorizea metabolizar calci uIui gi fo sforului qi, pri n trimestru de viald, care dup[ ultimele determinlri sunt pH intestinalacid, mediu optim permite un fermentare, de 95 kcalkglzi. Nevoile energeticesunt asiguratede sunt (proteine,lipide, pentru dezvoltareamicroflorei. Oligozaharidele adecvatde macronutriente con[inutul de reprezentate 9 structuri dintre careginolactozaarerol Colostrulcon[inemai multe proteine, hidralide carbon). de factor bifidus, cu rol de aplrare intestinal[. necesit[lilornou n[sculilor. fiind adaptat Lipidele laptelui uman (3-6 gll00 ml) sunt repreProteinelelapteluiuman sunt 2 9/100 ml in colostru de zentateinprocentde 98-99Vo trigliceride,in timp ce gi apoi scadla 1,19/100 ml(0,7-2,1 gll00 ml). Ele sunt proteine de e s t e r i i d e c o l e s t e r o lq i f o s f o l i p i d e l e colesterolul, reprezentatede seroproteine, cazetnl,, doar l-2vo. Compozifiaqi nivelul lipidelor reprezintd membran[a globulelor de gr[sime qi proteinecelulare variazd remarcabil cu momentul postpartum, (tabelul2.3.). Clasic, se consideracd raportul cazeinh,l (40/60) dar o observAndu-se creqtereprogresivd a concentra[iei este invariabil in laptele uman seroproteine lipidelorpdnl in a2l-azi de lactalieqi o noul ascensiune cercet[ri recenteau stabilit c[ qi acestraport estevariabil intramamare, sintezei dupl3 luni, probabilprin creqterea (10/90- 50/50),in funclie de momentullacta{iei' nevoile calorice in creqtere,paralel cu in aminoacizi acoperind con[inutul in primele3 luni de lactagie, tubului digestiv.Unii autori au denumitaceastd maturarea esen[ialiesteins[ stabil (53Vo)qi asigurl necesarulde 20progresiv[ a concentralieilipidelor ,,factorde creqtere a creqtere sugarului.Azotul neproteic,reprezentfind lungdeste graqicu catend Concentra[iaacizilor safietate". 307o din intreaga cantitate de azot (350-560 mg/l), are in compara[iecu laptele mult mai ridicatd in colostru cea mai mare valoare comparativ cu laptele tuturor matur. Concentra[iaaetzllorgraqi polinesatura[iscade de mamifere. Este reprezentatin special de speciilor semnificativin cursul lacta[ieiin timp ce acidul linoleic aminoaciziliberi al cbror nivel variazdin cel mai inalt

proteinedin laptelematern principalelor Tabel 2.3. Compoziliagi concentralia R) R, FalknerF, Kleinman (duPaShraf Frac{iunea proteici Cazeina

Componente B cazerna y cazeina
K Cazelna crsl cazeina

Concentratie 6 200-47 mg/I 00 ml urme 30 mg/ 100ml urme ml 50-480mg/100 mg/l00 ml 20-177 I 30-I 650mg/ml pg/l00 rnl 2,1-900 mg/100ml 26-4080 ml t0 mg/100 variabile

Proteinedin zer

cr-lactalbumina s e ro a l b u mi n a lactoferina feritina IgA secretor(sIgA) proteine derivate din celuic alte proteine

30

Esenlialulin PEDIATRIE- edi[iaa2-a acesteia. procentde l-4Vodin fierul din lapteestelegat Un de lactoferin[. primele4luni de via[d(cAnd Pentru sugarul iqi dubleazl greutatea) depozitele frer prezente na$tere de la - in cazul unui nou nlscut la termen- asiguri necesarul de fier qi sursa alimentarl exogenl de fier nu este obligatorie. DupI4luni ins5,pentrua-gimen[ine nivel un adecvat fier, copilul devinedependent suplimentele de de exogene fier, carela prematurse impun incep0nd de din luna a 2-a- a3-a de la naqtere. Deqi in primeleluni de via[[ aportul zilnic de fier asiguratde laptele uman este de numai0,-30 mg/zi, acesta conduce apariliaanemiei nu la feriprive,datoritl absorbgiei utilizlrii optimea fierului qi Intr[ in discugie acestcaz rolul lactoferinei. @9Vo). in Absorbqia excelentla fierului din lapteleumannu estepe deplinin(eleas5, separec[ estein relaliecu cantitatea dar marede lactoz5, lactof'erind con[inutulscdzut cazeinl, qi in fosfateqi calciudin laptelematern, precumqi cu diferenla de flor[ intestinal5 sugaruluialimentatnatural lafd de a cel alimentat formule. cu in lapte se mai glsesc zinc (component esen[ialal unormetaloenzime), cupru,selenium, fluor, vitamine iod, (tabelul2.4). lipo- qi hidrosolubile Factorii func{ionali ai laptelui uman - au rol irnunologic specific anumite qi caracteristici metabolice. Peptidele biologic active din laptelecle femeie sunr reprezentate peptide tiro-paratiroidiene de calcitoninlike, peptidecu rol reglatorgastrointestinal hormoni qi hipotalamo-hipofizari rol de cre$tere. poatevorbi cu Se de un adevlrat sistem imun al laptelui uman, cu rol p r o t e c t o r , f i i n d r e p r e z e n t a td e f a c t o r i c u a c g i u n e antimicrobianl(vezi tabelu 2.5.), factori antiinfl amatori I qi altesubstange bioactivecu rol imunomodulator. Aceste categorii substanfe multifuncEionale interactive. de sunt qi

r5m0ne constant crescut toatl perioada pe lactafiei. Acizii graqipolinesatura[i catenl lungd segdsesc concencu in tra[iede25-42mg/I00 ml ceea reprezintl0,76-1,620/o ce din cantitatea total5 de lipide a laptelui uman. Ei sunt precursorii lipidelor structurale, gi ai prostaglandinelor, ca leucotrienelor tromboxanilor. qi concentra[iade colesterol din laptele uman (liber qi esterificat) scadein rimpul lactaliei,in laptelematur ajungdndIa 10-20mg/l00 ml. Esteun componentimportantal membranelclr celulare, precursoral acizilor biliari, al hormonilor sexuali,al v i t a m i n e i D 3 , a v A n d ,d e a s e m e n e ar o l e s e n q i ailn , mielinizarea sistemului nervoscentral. Compozi(ia electroliticl a laptelui uman variazl cu momentullacta[iei. Sodiul qi clorul scadin laptelematur ?ncompara{ie colostrulgi ajung la 12 mmol/l pentru cu Na, l7 mmol/l pentruK qi 13 mmol/l pentruCl. Calciul estesubstan[a mineralf,esen[iald compozilialapteiui din mamiferelor,a c[rei concentra{ie variazl enormin cursul lactafiei.Un procentde 207odin calciu se aflI legat de grlsimi, 43o/o serumproteine, de 33,6Vo fracqiuni in moleculare greutate cu mic[ qi doar2,3oio legatde cazeind. Raportul Ca/Peste?ns5 constant conginutul calciual iar in lapteluinu depindenici de starea nutriqional5 mameiqi a nici de adausul vitarnina Concentra[ia calciueste de D. de in mediede 350 mg/I, in timp ce concentrafia fosfbr de estede 170mg/I.RaportulCalP,relativconstant, este2,7 in colostru qi 2 in laptele matur. Fosforul se leagl preferenqial IgA secretorqi lactoferin[. Concentra{ia de magneziuluieste variabil5 qi ea cu momentul lacta{iei. dar sesitueazi, medie,la 35-40mg/I.Conlinutul?nfier in al laptelui uman descregte logaritmic cu perioadade lactagie variazI larg intre 65-5000 Vgn,flrl legdturl cu qi nivelul serical mamei sausuplimentarea fier a dietei cu

Tabel 2.4. Comparatie intre compozilialapteluiuman gi cea a lapteluide vacd. (dupa Neville MC: Physiologyof lactation.Clin Perinatol,1ggg, 26: 257) Substanta
Hidrati de carbon Lactozl Olieozaharide Proteine Cazeini Alfa-lactalbuminl Lactoferinl Ig A secretor Beta-lactoelobulinl Linide

Lapte uman
7,5 g,ldl 1,2 g/dl

Lapte de vaci 1,0 g,ldl 0,I g/dl 2.6 gldl

0,2 gld
0,2 g/d

0,2 gld 0.2 s,ld 0 4.0 7o 0,04va
5,0 mmol/l 15.0 mmolll 15.0 mnrol/i 7.5 mrnol/l 1.4 mmol/l

0.2 s,ldl urme urme
0,5 g/dl

Trieliceride
Fosfolioide Minerale qi alqiconstituentiionici

4,Uvc 0,04vo
l5 mmol/l 43 mmol/l 24 mmol/l 50 mrnol/l 5 mmol/l I mmoVl 5 mmol/l

So diu
Potasiu

Cloruri
Calciu Magneziu Fosfati Bicarbonat

1.8mmoVl
0.6 mmol/l

z Capitolul- Nutriliegi alimentalie
qi IgA, lactof'erina lizozimul au importantrol protector. al fl zl e Oligozaharidel favorizea dezvoltarea orei intestin e prin creqterealactobacilului caracterizattr specifice, bifidus care permite menlinerea unui pH acid ce gastrointestinale. protej eaz[ copilul impotriv a i nfecgiilor de suprafa[acelulelor bacterian[ Ele inhibl adeziunea infectriilor. epiteliale,moment esenlialin dezvoltarea Mucusul din laptele de femeie impiedic[ aderenla gernrenilorbacterieni qi a rotavirusurilor (cea mai comunl cauzi de enteritd infec[ioasdla sugar) de intestinal[.Datorit[ acestuisisternimun, rata suprafaqa imbolnlvirilor digestivela sugaruialimentatnaturaleste eviclentmai micd decit la cel alimetrtatartificial. qi diferenll este foarte evidentl in familiile aceastfl Dintre factorii imunologici din economic. dezavantajate lapteleuman, celulele reprezint[ elementeprincipale (macrofage. Dacd ne granulocite,limfocite - L0-20Vo). umorale ale imunit[1ii, modelul referim la aspectele din imunoglobulinelor colostru.at0tde diferit de cel din serul mamei, indicl existen[aunui sistem de sintezl local[, in glandamamar[. qi nu o trecerepasivl a acestclr (sIgA) Nivelul IgA secretor din componente serulmatern. din colostruscadede la 50 rng/ml pdn[ la I mg/ml, dar lactate creqteqi astfel se in paralel volumul secregiei IgA pe care sugarul il primegte consider[ cI volumul prin laptelematem este constant.O parte din IgA din in colostrueste intracelular5, macrofage.Concentra[ia paralelS concentra{ia ser, din cu de IgG din lapte este indicAnd sesecretlpasiv.In laptelematernmai existl cI (al gi complement antiproteaze cdrorrol rlmAne obscur). Rolul biologic al unor proteine din laptele uman a fost recentredefinit. Exist[ factori de creqterea cdror prezen[[ a fost detnonstratlin urm[ cu dou[ decenii. Dintre aceqtiacei mai studiagisunt EGF (epidernrul qi grow,thfactnr) IGF- | (insulin-likegrowth.factor1)care constituiefactori de maturaliea tractului gastrointestinal, in specialla prematur. Lactoferina este o glicoproteinddin zer care leagl fierul. Degi a mai fost identificat[ gi in sucul pancreatic, in sa concentra{ia este substanliald lacrimi qi sudoare, de lapteleuman,descrescdnd la 5-7 mg/ml in colostrula uman din antimicrobieni laptele Tabel2.5. Agenli R) (dupa R, F, Ghraf Falkner Kleinman
Aeenti
Proteine - Lactoferina

31

din 1 mgiml in laptelematur.Doar 6-8Vo intreagacantitate (fiecarernoleculdpoate de lactoferin[ estesaturat[cu fier a lega doud moleculede ion feric). Recent,lactoferina (.enterocyte growtlt fost identificatdca factor de creqtere - promoting role). Se pare ci stimuleazl absorbqia de fierului,existdndreceptori lactoferinl specio-specifici ?nmargineain perie a intestinuluisugarului.Aceastaar putea explica raritateaanemiei feriprive.la sugarii pentru esengial natural. Fix6ndfierul (element alimentatri d e z v o l t a r e am u l t o r b a c t e r i i ) , l a c t o f e r i n a p r o d u c e de nutrigional5 fier a bacteriilttr,inducAnd deprivarea qi Are bacteriostaz.a. rol bacteriostatic chiar bactericid pentrugermeniipatogenienterici. Cazeina (B cazeinalqi BSSL (bile-scrltstimuloted pentruac[iunilelor biologice au lipase') fost recunoscute hormon-like. de enzime,hormoni sau substan{e alimentulidealpentru umana fost considerat Laptele la prevenirea alergieialimentare copiii cu risc crescut Studiile fiind lipsit de proteinestrline speciei. de alergie, c[ ulterioareau demonstrat prin laptelede fetneiese pot (proteinele lapteluide vac[, alirnentare antigene transmite pentru proteinedin ou) in cantit[li rnlsurabile,suficiente inc[ tle acum 80 de ani, Talbot a remarcat sensibilizare. exclusivnaturalai apariliaeczemeila copiii alimentagi ciocolat[. $i totuqi,alimentarea cdror mame consumau sIgA cu sugarului laptede femeieareefecteantialergice. impotriva conlinut in laptele matern este indreptati de alimentare la nivelullumenuluiintestinal. antigenelor acestora. in ajutdndenterocitele limitareaabsorbgiei

gi celulare moleculare Mecanisme gi lactate ale sintezei secretiei
precursorilordin sAngegi lichidul Transformarea ai in constituenqi laptelui maternesteo funclie interstilial patruetape: a celulelorglandeimamareqi serealizeazil,in ionilor grdsirnilor,secregia sintezaqi secregia exocitoza, qi transcitozaimunoglobulinelor gi a altor gi a apei din substanle spa{iulintersti[ial. faza Exocitoza esteun procesbiologic caredefineqte a secretorie lactaliei;incepein nucleulcelulelorepiteliale ale glandei mamare,prin sintezamoleculelorde acid

Concentratie 1-2ms/ml 250 me/ml l-34 me/ml I mg/ml ? < 20 ms/dl l0-20 c/l

Functie rrrimari
chelare Fe degradare pepti doglicani opsonine

Sinersie sIsA sIeA
,l

- Lizozimul
- Fibronectina

- IeA secretor - Mucina

legare antigen de
antirotavirus; analog de receptor fragm. opsonine analog de receptor antiviral

Lactoferina Lizozirnul

-c3

sleA. lizozimul
,l

OIi.e0zalruride Linide

?

32

Esen[ialulin PEDIATRIE- ediliaa2-a debutul lactaliei exist[ un confinut mai mare de fosfolipide qi colesterol. Lactogen ezaintArziati. Unele condi1iipatologice pot intirziaaparilia secre[ieilactatea mamei.Acesteainclud retenliade placentd,opera! cezartan[,di abetulmatern, ia stresulin timpul naqterii.intArzierea installrii lacta[iei datoratl retenliei de placentdeste probabil determinatd de continuarea secre{iei progesteron fragmentele de din de placentd restant[.Aceast[ condilieesterarl ast[zi, in practicaobstetrical5 modern[ eliminarea placentei fiind controlat[ cu aten[ie.in cazuloperafieicezariene. condigie cu mult mai frecventl decAtprecedenta, opiniile sunt impirgite, existAnd studii(Kulski in 1981, Chenin l99l) care nu constatl vreo diferen[[ in privin[a latenqei instal5rii secrelieilactate sau in compozi[ia laptelui maternla femeilecareau nlscut pe calevaginal5fald de cele cu opera[ie cezariand. Este dovedit, in schimb, c[ stresulprovocat de naqtere int0rzie instalarealacta[iei (Chen, 1998).Astfel, cantitatea laptedin ziua a 5-a de postpartumeste semnificativ mai micl la mamele primiparecarenascpe cale vaginal[ (duratl mai marea travaliului qi expulziei) decdt la multipare qi chiar fald de primiparele care nasc prin opera[iecezariand.$i cantitatea cazein[ din compozilialaptelui (determinatd de electroforetic)este inilial mai mic[ la mamelecare au suferit o na$terestresantE. Concentraliilecrescuteale glucozeigi cortizolului in sdngele cordonuluiombilical sunt markeri fideli ai stresuluiobstetrical determinat de travalii laborioase prelungite.Timpul installrii secregiei si lactate, volumul acesteiagi con[inutul in cazeind, aI laptelui matern sunt corelate semnificativ cu durata (Neubauer,1993) travaliului qi expulziei.S-a constatat cd diabetul prost controlat al mamei este cauzd de intdrziere a instal5rii secrefieilactate.Este oosibil ca aceste mame s[ asocieze stresobstetrical qi prin naqteri laborioase. in concluzie,superioritatea alimentlrii sugaruluicu lapteuman rezidd,din rolul dual al acestuia. de o parte, Pe serecunoagte reprezintd alimentcompletcareoferl cI un aport energetic, macronutriente, cofactorienzirnaticiin propor[ii qi cantit5lioptime,adaptate nevoilor copilului (colostru)pdnd?n primele 6 luni (laptele de la naqtere matur);pe de alt[ parte,colnponentele laptelui,specifice speciei,au rol funcqional imunologic,antimicrobian gi metabolic.Toate acestea fac din laptele de femeie alimentulideal pentru nou-n[scutqi sugarulmic; este paradoxal faptul c[, deqi in fiecare an se adaugl noi descoperiri carepledeaz[pentrusuperi tateaali mentagi ori ei naturalein comparatiecu oricarealt tip de alimentafie, numlrul copiilor alirnentali naturalesteincredibilde mic (nu depdqegte pentruprimul trimestru,in 307o,cel puEin R o m d n i a ) q i , ? n p a r a l e l , c r e $ t en u m l r u l s u g a r i l o r alimentali cu preparatedietetice(formule). Laptele de femeieestestandardul aur la caresefac toatereferirile de privitoarela compoziliaformulelor.

ribonucleic mesager(ARNm) specific pentru sinteza proteinelorlaptelui uman. Moleculele de protein[ sunt transportate reticulul endoplasmatic, in apoi vehiculate prin sistemulGolgi pentrua forma, in final, veziculede proteine. compartimentul in Golgi aparreaclii specifice pentru sintezaproteinelor,dar gi a lactozei.Pe m[surl ce lactozaqi apaseacumu leazd, vezicuIele Golgi, celulele in secretoare glandeimamarecrescin volum. intr-un mod ale asemdnltor, por[iuneaterminall a aparatului in Golgi se f ormeaz6, iceli i de cazei d, pri n condensarea m n moleculelor de cazein5. Veziculelesecretoriitraverseaz6. membrana plasmatic[ a celulelor epiteliale glandularegi iqi varsl conlinutulin lumenul alveolelorglandei mamare. SintezaEi secrefialipidelor. Triglicerolii sintetiza{i in reticulul endoplasmatic rugos al celulelor alveolelor mamare,din precursoriacizi gragi qi glicerol, se unesc in,,pic5turi"mari care,,cad" apexulcelulei.Fragmentele in de lipide seacoper[progresivcu o membrand plasmaticl qi plrdsesccelula sub forma unor globule de grdsime. Membranacareacoperl globulele de gr[sime din lapte aredouSfuncfii: 1)constituiesursaprimardde fosfolipide a sugarului alimentat sdn;2) previneaderarea la globulelor grisime qi formareaunor,,picituri" preamari carear de puteafi dificil de secretat. Secre{iaionilor Eia apei seface prin transportdirect prin membranaapical[ a celulelor glandulare.Acest mecanismeste rezervatsodiului, potasiului,clorului, unor monozaharide apei. qi Transcitoza moleculelor din intersti(iu Ei plasmi esteprocesulprin care acestemolecule sunt transferate i n a l v e o l e l eg l a n d e i m a m a r e . I m u n o g l o b u l i n a A , sintetizat[de plasmocite, leagl de receptorispecifici se afla1i pe suprafala bazall a celulelor epiteliale ale alveolelormamareqi intreg complexul IgA-receptoreste secretatin afara celulelor, formAnd ceea ce este numit IgA secretordin laptele matern. Prin transcitozdsunt secretate din plasmd qi interstiliu in lapte multe alte moleculede proteine,hormoni, factori de creqtere, cum ar fi: serumalbumine, insulin5, prolactin[, factorul de creqtere insulinicA.a. Unele cdi prin care se realizeazl secre[ialactatl, cum sunt exocitozaqi transcitoza,sunt similare proceselor din epiteliilesecretorii multor alte organe, timp ce ale in mecanismulsecre[ieigrdsimilor este unic, specific glandeimamare. Grdsimile sunt constituentulcel mai variabil din compozi{ialaptelui uman, dar mecanismele acestor varia[iinu suntincl elucidate. Concentraliamare de acizi graqi polinesatura[icu catendlungl (LCP) secreta[i laptelefemeilor care au in n[scut prematurpoate reflecta nevoia sporitl de aceqti acizi graqi esenqiali sugarilor prematuri.Acegti acizi a graqi(FAs), carein mod normal sunt depozitagi cdtre de fit la sfdrqitul perioadeide gesta[ie, sunt necesari pentru creqterea dezvoltarea gi creierului.De asemenea, la

z Capitolul- Nutrilie gi alimentalie I

33

formulelorde lapte Compozilia pentrusugari
Termenul de formuld este imprumutat din literatura qi un anglo-saxond denumeqte produs de lapte care a suferit importante modificlri in decursul prepardrii industriale, scopuldeclaratde a-l facecdt mai apropiat cu prin compozigie laptele de femeie gi de a-l adapta de nevoilornutrilionaleale copilului. A existattendinlaca produsesI fie denumitelapte umanizat,dar cum aceste cI to[i cercetltoriiau fost sili1isI recunoasc[ nu sepoate surogat lapteluide femeie,prin consens, al obgine decdtun acesteproduseau mai fost denumite llpturi adaptate (nevoilor sugarului).Deqi denumireade lapte adaptat exprim[ corect calitateaacestorproduse,se remarcl tot mai mult tendinla de a se folosi termenul de formul[ (preluat neologism directdin lexicul medicalanglo-saxon), careesteputin sugestivin limba romAn[ in afarafamiliei in specialiqtilor alimenta[ieqi nutrilie pediatricl. Formulele au devenit necesarepentru alimentarea degi nou n[sculii sunt corect[ a sugarilor,deoarece, sugarilor de natural propor{ie 6TVo,num5rul in alimentali de care beneficrazi, lapte matern scade vertiginos, ?n formuielorau la bazd special dup[ lunaa 3-a.Majoritatea laptele laptele vac[. Indiferentde modific[rile operate, de de vac[ astfel transformatnu va avea niciodatl toate calitllile laptelui uman. Acest adev[r este unanim recunoscut, aceeapromovareaalimentalieinaturale de prin orice mijloace rlmdne o sarcin[ primordiall a pediatrului, companiileproduc[toarede formule sunt iar obligatesdnu fac[ publicitateagresiv[,s5nu scadl mult companii iqi prelul qi s[ nu ofere gratuitlqi.Numeroase pe sub form[ de produsele pia[[, fie (majoritatea) oferl prin (cb de pulbere urmeaz'aafireconstituite adaos lichid de dilugie)in Europa de Ve'st, fie sub forml lichidi, imediat[ - in SUA gata preambalate, pentruadministrare formulelor are tendinla qi glrile scandinave. Compozigia de standardul aur:lapteleuman.Datorit[ unor s[ copieze interna{ionale criterii foartestricteimpusede organisme qi de ESPGAN pentru Europa, compozilia produselor Valoarea diferitelorfirme estedestul de asem[ndtoare. intre 60-75kcal/100ml energeticla formulelor variazd, (in comparalie 67 kcal/100ml pentrulapteleuman) cu creqteriisugarilor ce ceea asiguri aportulcaloricnecesar lactat6. Mai importantl exclusivalimenta[ie careprimesc pare distribulia caloricl a diferitelor macronutriente (gr[simi,glucide, hidra[ide carbon). Conformrecomandin caloricobqinut arderea d[rilor ESPGAN,procentajul principalelormacronutriente este urmltorul: grlsimi qi 44Vo proteine9Vo. eviti astfel Se de 477o,hidragi carbon un ritm de creqtere nesatisf[cItor cAt qi atAt Aceste procente nu sunt insl supraponderalitatea. lnacronutrientelor identicecu celefurnizateprin arderea din laptelede femeie.

Proteinele avdnd la origine proteinele laptelui de vacd,sursade fabricalie a formulelor, variazdintre 1,2gi 3 gll00 ml (2,8-3 9/100 kcal). Aceasti cifrl mai mare ( f a g dd e l , l 9 / 1 0 0 m l l a p t e m a t e r n ) s e d a t o r e g t e diferenlelorcalitativeale lapteluide vacl, carenumai la aceast[ cantitate de proteine asigur[ necesarulde D aminoacizi (in special aminoacizi esengiali). e diferitl biodisponibilitatea se asemenea, ia in considerare a proteineloranimale.Se considerl cI o cantitatede 1,8g qi proteine/l00ml esteoptim[ pentruo digestie absorblie bune (in special inainte de 6 luni cAnd lipsa de nei inazeiqi chemotripsi inei, enterok litate a peps di sponibi parametru le reduce din valoareabiologic[). Un alt important care trebuie respectateste raportul cazeindl proteinl din zer. Un raport cazeinblprotein[din zer de laptelui matur,iar unul de 50/50 40160 estecaracteristic celui hipermatur.Laptele de vacl are insl un raport de pentrua modific[rile necesare 90/10 qi dacl seopereazd gi se raportuloptim 40160, obqine o compozilie seobline foarte diferitl in aminoacizi. Ca model se ia lapteluimatur,in fond diferit[ de cea aminoacidograma din colostru.Se insistl pe prezenlaacelor aminoacizi intdlnili exclusivin lapteleuman,denumili,,aminoacizi relevanli nutrigional".Aceast[ idee este la originea metodei de a fortifica cu aminoacizi laptele destinat liberi din laptelede prematurilor. gtieci aminoacizii Se nutriliei enterocitului femeiesuntprimii factori necesari din qi,ca un component major al azotuluineproteic lapte, proteinelor. Lapteledevacl contine netl a ei crescutilizarea in rnultmai micl, 25-35mg/100ml, azotneproteic cantitate in carenu se reglseqte fonnull, aminoaciziidin aceasta fiind toli suplimente(taurinade exemplu).imbogllirea cu taurinl a formulelor de start are in vederec[ aceasta are rol important in dezvoltareacreierului, ca neuroqi s[rurilor biliare.Laptele transmi[5tor, rol in conjugarea de femeie este bogat in taurin[. Procesul industrial schimbl chimic, nuffiqionalqi organolepticproteinele, iar in procesulde preparare, in alte etapeale procesului ale tehnologicapar pierderi suplimentare calitililor nutri[ionale. Hidra{ii de carbon. Lactoza este macronutrientul major at6t din laptelede vacl cdt qi din lapteleuman (7 g/100 ml). Majoritateaformulelor, in specialcele de start, conlin lactoz[ in proporgiiapropiate;?n schimb, dietetice cantitatea lactozdscadelazero in produsele de acut5, alimentlrii sugarilorcu gastroenteritl destinate caredezvolt[ intoleran![temporarl la lactoz[. Diferenga foarte este evident[ la oligozaharide, de compozigie diferite cantitativ(3-6 gll in lapteleuman gi doar urme constituie in laptele animal)qi calitativ.Oligozaharidele a dar surs[ de energie, au qi rol de sintezd sfingomielinei precumqi in ap[rareaantiinfeclioasd. qi gangliozidelor, Adlugareade oligozaharideinlapteleindustriala devenit de posibil5abiarecent(produsulConformil,reahzat firma unele formule conlin lactuloz[, un Milupa). in schimb,

34

Esenlialul PEDIATRIE- ediliaa2-a
anemia feriprivflfiind intAlnit[ dupl vdrsra 6 luni, c0nd de depozitele fier de la na$tere epuizeazlgi aportulde de se fier al sugaruluimare are sursdalimentari exclusiv[. S u p l i m e n t a r e ac u f i e r a f o r m u l e l o r d e s t a r t e s t e neobiqnuitl, schimbserecolnand[ in produselor destinate foqtilorprematuri. Absorbfia tieruluiin prirnultrirnestru esteselzutl. ca efectal acgiunii inhibitoriiexercirate de depozitele fier existente naqtere. cantitatemare de la O de fler ?n formnle poate avea interacgiuni nedoritecu vitaminaE. inflrrenfeaz[ negativ absclrblia cuprului qi magneziului favorizeazl qi crestere Esch. a coli in intestin. reducf,nd nr.rrndnrl bacililorhifidus. perioada r,,0rstl in de cfind apare anenriuferiprir'd, se conteazl pe aportul alimenter divcrsiflcare nu numaipe cel din lapte, din gi careoricrrmesteinsuficient. Toate oligoelementeie reglsescin formule in se cantitate olltim[, adaptatX nevoiklr sugaruh:i.

dizaharidcetonic rezultat prin izomerizareapargiali a lactozei in cursul procesului de fabricagie1'tratare termicl). Acestdizaharidare caefectaccelerarea tranzitului infestinal, poate schirnba gustul,mirosulgi culoarea t'ornrulei, constituie un factorde stirnulare cregterii dar qi a lactobacilului bifidus.De aceea, unii autoril-au denumit factorulbifidusdin formule.Formulele conEin clbicei de lactozir principalconstituent, mai au qi adausde ca dar sucrozir. arnidonqi arnidonparqialhidrolizal cunoscut subnunrele dextrinmaltozl(rnaltodextrinl), de acesta dirr urrnl fiind hidretul de carbon esen[ialal formu]eior dietetice, undeiniocuieqte cvnsitotal lactclza. Gh"rcoza nu este un ctlnstituent obiqnuit al forrnulelrirdeoarece, i r n p r e u n l c u p r o t e i n e l e ,f o n n e a z d u n c o r n p l e x d e glucoprotcine care schimbl culoarea;i gustul laptelui. In plris, glucozaproduceo llare r:smolaritate, put0nd favorizarlialeeaosmotici. Polirnerii de glucozl din ftrrrnule sclrimbrosmolaritatea sunt o l:runrsursl nu gi de l:alr-rrii fcrrrriulelcr in clelactozate. Lipidele din laptelc de vacd sunt reprezentate cJe trigliceride lbrmule, lt)8o/c) globulede grisime. Pentru rcconr;urdiirilc interna[ionale ca Iipideles[ reprezinte suut 3,2 gll00 ml (2,2-4,1 rlll" NIai imporranre ciecit 91100 i:aniitarea tipuIgi biodisponibi[itatea sunt Iipidelclr of"erite. AbsorbliaIipidclor dcpinclc graclulde desiiiuraue dc Ei de lurrgirrrea lan[urilor cartron. de cea mai birnir ahsorblie o au acidirlpalrnitic acidulsteuric qi carc reprezintir, in rnajoritatril prepill':ltclor, 9(l-95?i Sursaacesforlipitle . poatefi vegetalisaunrixtit (vc*ut--talI irnimali). DacI qi surs{r lipicle vegctali. loreste arunci adaugir colesterol" qi se intr'-o proprortii' variincl intre 53-:43 rng/100g de lipide. Acizii graqipolinesaturali carerle cu lungi (LCp) sunt precursorii lipidelorde stmcturri. prostaglandinelor ai ;i trotnboxlrrilor se aflI in lapteleutnan?ncantitate de ".i ;10nic/lOLl Deoarecc n."lscutul ?ipoatesintetiza. rnl. nou nu uncle forrnule ultinrir de pentru prcinaturiccln{in -nenerii[ie qi LCP. La ',,f,rstclc. niari. LCP ar puteafi sintetiza[i rnai d i n a c i d i i n o l e i cE i ' a c i dl i n o l e n i c .P U F A , c u r o l i n dezvoliarea cc.rebr';rlI precr:ce. sunt si ele componente adiugate forrnrrlelor. Acidul linoleic(n:6) se adauglin cantitate 300 rng/100kcal. iar raportulacid linoleic/ de acid alfa linolenicestede 5/15,Fonnulelestandard nu con{inMCT (rrigliceride languri cu medii),in schimb, a c e s t e ls u n t c o n s t i t u e n t e s e n [ i a l e l e f e i r m u l e l o r e a dietetice destinate sugarilorcu gatroenterocolitX. Vitaminele, numl"rde I 3- 14,suntadlugate toate ?n ?n formulele,intr-o cantitatecare s[ acoperenevoile,cu exceplia vitanrinei careva fi administratl D suplimentar subfonnl rnedicamcntoasl. Conr:entraliile Na, Cl Ei K suntrnf'erioare ?n celordin laptele vacl qi suntsimilarc de celordin laptele femeie. de F i e r u l c L l c a r e s e s u p l i m e n t e a z { o r m u l e l ea r e o [ alrsorbgie numai5-1}o/a. dc Adausulde fier variazl intre 0,5-1.5mg/100 kcal.Suplirnenterreafler este cu tipicl in specialforrnulelor de continuare(,follow,-u7t .fornutla).

Tipuride formulepentru sugari
Nici un alt alimentcornercializat pentrucotisunlnu estesupusunui controlatit clestrictpril'ind cornpozigia ca fonnuleie penlrusugari. Acestea suntrigurosconcepute g S t i i n E i f i c i s e s u p u l l r e c o m a n d l r i l o ro r g a n i s m e l o r interna[ionale. recomanddri care sunt u[or tlif'erirein i J u r o p a a l I d e S U A , d e q i p r i n c i p i i l es u n t i d e ' n r i c e . { Concentt'aEia macronutrienlelor oligtlelenrentelor sau variazlin liinite destulde stricte, flr.{ a seintluenqa gustul g i a p o r t u la d e c v a tn e v o i l c ) r u g a r u l u ic i r u i a l e s u n t s destinate. arc in vederecategoria copii aiinrenta[i Se de exclusiv cu forlnule qi al ciror aport de principii alirnentare depinde doarde ceeiice li st:of'eriin tbrmule. Conrpozitria furmulelor estc destul de cliferitl de cea a lapteluide fimeie, printrealtelepentrucd existirdil'erenle privind biodisponibi litateasubstangelor. i.rceea, I)c datele privind aportrrl nutriEional optim al susaruluialirnentat naturalnlt se pot extrapola cel al sugarului la alimentat cu forrnule. Organismele c;re fac recomandirile i;tiin{ifice qi aprohl cornpoziEia formulelorsunt,pentruEuropa* ESPGAN (EuropectnSociet.t, Puediatric Ga,stroen.for terologv ancl Nutritiort\ Si SCF-CEC (,ScientiJ'ic Contnittee.forFood oJ'theConrnis,rionof'the Europecn Conunwtities), pentruSUA - CON/A AP (Committee iar on Nutrition of theAmerican Academ.v Paedialric.s) of qi FDA (Foo:lantl Drug Afininistrutiorz). rnaiimpor-tant[ Cea legislafie anrericanii privindcon[inutul calitlqile qi standard afe formulelor pelrtru sugar este IFA (lnlant lTonnulct Acl) (ultimulamendament fosrstabilit?n 19861. a Formulele pentrusugari suntclasiflcate 3 categorii in (ESPGAN,SCF-1993.): l " F o r m u l e d e s t a r t p e n t r u rs u g a r c a r e p o t f i adrninistrate la naqtere de pdnl la 6 Iuni ( I an): fbrmule adaptate; formule hi poaler_reniceih ipoan geni ce. ti

z Capitolul - Nutrilie gi alimentuti"_l
2. Formulede continuare: pentrusugariintre 5-l2luni; pentrusugarigi copiipdnl la 3 ani (formulajunior). 3. Formulespeciale: prematuriqi nou nlsculi; sau delactozate hipolactozate: . sursade pr:oteine: laptelede vacd; . sursade proteine:soia. lipsite de acid fenil piruvic; formule hipocalorice; formuleelementale; slrace in sodiu. fonnule hiperenergetice, Normele SCF-CEC privind compozigiaformulelor in suntprezentate tabelul2.6.

35

1. Formule start de
Sunt formule adaptateavdnd ca sursi de proteine p0n5la de laptelerle vacd.Pot fi adn'rinistrate la naqtere nou nlscutului(tabelul fiziologiei 4-6 tuni.fiind adaptate ESPGAN formulelehipo2.7.\"in ultirnarecomandare allturi de formuleleadaptate, suntclasificate alergenice este.,divizat["in molecule de ci cu dit'erenga sursa proteine

mai mici, peptide,din care au fost indeplrtali epitopii. Pentru a se obqineaceast[ transformarese recurge la temperaturiiridicate cu proteoliza cazeinei. asocierea psi idaza,tri psinasauchetnotri na.Prin f ol osindendopept printre procestehnologicapardiferitedezavantaje, acest gustul nepl[cut conferit de cantitateamare de care aminoaciziliberi, di- qi tripeptide.preclltu qi creqterea (caretrebuiemenginutl 4ffi mosmoli sub presiunii osmotice risc[ sI aibh hipoalergenice in oriceformul[). Produsele o valoarenutritivl mai rnici. in plus, sunt scumpeqi nu decit atuncicdnd alergiala proteina vor ti recomandate laptelui de vac[ este documentatl sau existl date de anamnezl care atestl terenul alergic rnoqtenitde la cronicl a sugarului. genitori. nu au indicaliein diareea Ele (HA) pot fi recornandate Formuielehipoaiergenice copiilorcu istoricfamilial pozitiv pentrualergii,in scop profilactic. Pentru sc[dereapotenlialului alergenical formulelor se uttlizeazd hidroliza enzimaticl a pe existent pialaromineasc[,Nan proteinelor. Produsul un sursl de proteine hidrtllizatproteic HA, utilizeazd,ca din zer. Lactozase glseqtein zer, dar s-a adlugat qi qi maltodextrinl (pentru a-i creqtetolerabilitatea a-i la osmolaritatea 196mOsmil). scildea

(100 ml produsreconstituit) fomuleior SCF-CEC.privindcompozilia Tabel 2.6. Normele Formule de start Nlarinrum Minimum Formule de continuare 1\{aximurn Minimum 80 68

Nutriente Calorii(kcal) Proteine totale(e) proteinedin zerlcaz,erni Raport totale(g) L-ipide Ac. l i n o leic( m e) Hidraliclecarbon(g) Siruri rninerale So d i u(m g) (rrrs) Potasiu Ca l ci u(m g) Fosfor(rng) (mg) l\4ngneziu Fi e r(mc) Zi n c (mg) C u p ru(u g)

60

75
, 5

r.08
i0t80 2,64

1.35
I,98

3.6 5.2

30124
4 ,8 7

r80

12
t2 36 30 l5 -) 0,3 0,3 t2 3
.1

900 -Tro; 45

180 4,2

r 1.2

r08
61.5

I r.5 l "r 2
1,12

0,6 0,3
a

1.6

60
J

Iod(ue)

v tamine
V tanrina (ui) D V tarn n a A ( u i ) V tanl n a B , ( ir g) Vi ta n ri n a - ( ue) B (ug) Acid pantotenic Vitamina8.. (t-rg) ( Biotinaug)

24 t20 21 36 l8c) 21 0.9
? ,4

70 424

A q . b ic(ue) Vitarn B ,=_(Lrg na )

0,06
L.a

4.8 na Yrgrr C (nt.q) 'rA (pg) Vitarnn a K o.f Conunitter.forFood afilrc Commi.r.rion tlrc Europtun Conturrititts SCF-CEC-. Scientifir:

36

Esenlialulin PEDIATRIE- ediliaa2-a
q) I q) a L (t)
H '-! )Cg \d H . r . F
i d

O
F

L !v

d

q )N o E .a o A r y V

*
rv

.Lr +
H A

-

!/

j

- = H:. = U F U U F
Y U I 'i .i

t r t s € r i
J IJ

O )cg t r U ' t

'F =)<s .=)d Sl botr.='i

L . - ' |-i

s 7

! . i

N

0 )
r
!V

=

UIL(fF

\ r \ L - { \ J - -

)cJ = < U U F U
L . F t <

r r d

d

o0r-5 r - C o O . j

L . -

U

=()
.-

()
l.n tr) co ca \f,

O

'd

t-E 'q)En 9 t r

=q.
ca

v -f, oo

ooo

E'd
N C

co ca \n \n ca

co(J

AIJ C)

trc)
I--c

E'6
t--. c

)G N t<

N
)c! N
li

X q)
\f,
FI

I

ca

a

'13 (g .t5 G a o)

-= ur
E . v

c.i .9 + a.) \n=

on

cr) N

N

; 0 0 I

:) E :
t-

s
t--

q
c.l

-f,

a?
lr)

v? tr-

\ r-

a?
t--

c? t--

3e
+ r E
l J L

o
O (d

F o
=1:
( J

o 'fi o o
C) a"

*

(--

-f,"

t--

oo

c{ oo

$
@

cc t-R

\

v1

v1

(--

c? tr-

c? r-

-9 or
rh

s6
.ij N v 0 J + O ( cq

\aa \n=
-$" cr^) O\ i: v 0.) 6 1 cO) ' a ca ca

C) a{ O

:0
a

\

=l: co

t-v?
ca cr')

trl co

ca ca

ca co

c)
(J (6
L

L

)G E ) G

E N ; co . 5
*f :',?

oc -r rn .o
lf

N

@ N

O F tr F U)
Ll_l

N

c-)

r-

\n \n \n
=f,

\n
lr)

(n .<r oo

o

cl

|.*-

r-o{

Yo{
o c )

o

tU F F o_

F.g

t--

rn

r-

In

t--

oo c.l

c.)

v

\n ,r)

rn ,r)

:<

)6 U I.r

(+

o
LU
J f

<cJ

tr

o
*< i-

qJ

.* -,^

o TL N 6l
(E F

LL

tr

z
()
L< (i

q)

F

-

C) c.)

) c )

(.) '_ ,Z

tr

L i-

c..l =

()
c)

c.i ()'a l v Q , 7

T>

- c )

\c.)
a

bo

Lr r-

() t<

-o

0,

t r F

c i q

-.
J

U

l-

*J.

a.

Z

z

.F

z

E (n

(n

z Capitolul- Nutriliegi alimentalie I

37

fr

s
(l)

CJ

lr

ol tr q)
q) (l) li

FT
H

.tr
\f,

€F$

\o $

t* .+

t-.+

o) rL h

o )G

\o
!f,

o{ c.l .f,

\o .f,

co .f,

wI $
\f,

q) c) c.) L
H

q o\

00

ca oo

:=
;6( M
t-\o
F-

c.l t--

tr-

\n tr-

t--

t-. 'a

@

oo

bo
c! fr.t
k

s
o (o c c o
O f,

brj c)
Lr )cij

x . v \ J t r

F X
\4, c..l

rn 00 ol

oo c.l

\n oo c{
fi

I E $ T] c G U) c) :f, E

,o gr i.ri ts

(.)
@

\o \n

co c.)
t--

o\

oo

oo

\n

-t

oi
a

li

x >
J x v

A.

()
co -+
C\l

c.l oo" t--

I-t .f,

q)

rc'{

c.l cg o O

E
o o
(6 (D

^ o ! rn
co 6l c{
c-t co

\n oo
c.l

,;'
co !n

\r w

c.l

a.l

*+

-f,

,-1. (.)

.F o o E o o '6 '6
a
L

! ( ) cg o! \ J t r
C\ f-.
( r ( ) L

\n

c.)

\n

\n \n

ca

t--

\n

C-l

\n

rn

\n
c l L t-. b0 a = 9 t r

Z E
q)

cE

b!

I

c) o (g CU

[n on

f-c\t

c.t ci

cq ca

t-\n

rc\ t-.
C-l

cc.l

L A O ( t J C'

F F

c ) o a t r v
cq

(r
[U

ca

r.l

\n
cA

\n
c.)

t-ca

co

\o -tr c.l

.v

? - E q ) U x) . 5 : *
O q )

a

o
F

TJJ F

)Cg I li q)

C ) G )

oo
[! J l

a U
L

X
<Ci

N

(-.
I L<

O . q

q)

I c) t{

\q) (t

z
= a
e.l
I

-o
Lr

o TL
6l

(E

z
t:-

(.)
a)

c) a.)

i!1

\()
li

z

1-

\

z
I

C. q)

- (.) () E ()
L

c

bt

( ) q ) :{J lrJ

o

G F

o -o

0.) 0.) q)

U

J

r=

z.

z z

a

E 6

, 5 9

38

Esen[ialulin PEDIATRIE- edi[iaa2-a

de 2. Formule continuare
suntfortnuleavdndca sursit de Forntulele continuare de proteinele lapteluide vac[ qi sunt reconraudate la 6 prirneqte in luni pind la I an, in perioada caresLlgitrul Ei (a Este altealirnente inceputcliversilicarea). cipropunere de tle alinrenl,ca alternativl la adrninistrarea lapte de tln le I-apte de vacl nu esteconsiderat vacirnemcldificat. sugartiluisub I an. in in acceptabil iilinrentatia alirnent actualI care [ine cont de rigorile dieteticii c:oncep{ia p e d i a t r i c en i o d e r n e .C o n c e p t r t ld e f o r m u l e p a r l i a l de a aclaptate tiispirut din reconlandlrile dup[ 1991. p p Acestel'ort'trule ot fi adrtrinistrate finI la 3 ani (ESPGAN,Code"r rum Conmu'sslr.rn nulriai Alilrtentrt ) sau formule.iunior piinl la I art.dupi careslllttrecotnattdate ( t a h c2 . 8 . t . l

speciale 3. Formule
nevcrilor adaptate nlnt pramrtttu'i sut-tt [;onnulale1te ptutctde vedere caloric Din ale de speciale cre$tcre acestora. este rnl. seasi-{ur[2A-21kcal/3O Conlinutulde pr"oteine g/ de in rnairiclicltdecet fbrrnulele start( I ,8-2.,4 100ml), de dtrbll faqir de Cantit;itea calciuqi fosfor esteaproape estemai in qi forrlulustandard chiaruonlitttltul vitarnine suntpredominant A ridicat(r itamincle EiD). Proteinele qi cu suplintcntate taurinit,hine toleratir clin zer qi sr"rnt r e a r e r c a l r z . e ' a ,u n p r t l fi l a l a r n i n o a c i z i l < lp l a s m c i zi supericrcelui realizattle farrnulelein care clominl de I{idr"aqii curbou sttnt reprezctltalidoar ?rl cazc:ina. de pr<rpor[ie 50c/t, lactozl. Cealaltf,jumirtate e'ste de alcltuitl din polimeri de glucozl, pentrua compense p intoleranla ar{iali la lactozl a copilului prematur. in de Grlsirnilesuntrcprczentatc procent 507cde MCT, panL:reaticl lirnitatl de lipazir secrertia pentnla conrpensa crescutl sclzut.lde ucizibiliari.Concetttralia qi cantitatea proteitreare rol hotirOtor?n de minerale,vit:lmine ;i de unui ritm aclecvat creqtcrepcntru un asigurarea qi redusl de absorbgie cu limite cu organisrn capacitate lichid. Ivlilupaa adlugat in a tolera volume mari de f o r n r u l e ip e n t r u p r e m a t u r i M i l u p a n , c o l t c e p u td e de laboratoarele cercetilreale firrnei qi care este un gi compus din liposolubile. grbsimi vitarnine de amestec sir LCP" r'nenit furnizezeun surplusde energieqi sI (tabel2.9.\. lcrrat creEterrde un asigure ritm acce sttnt produsedestinate HM t' (huntonnilk.forti.f"iers) qi exclusivttatural cirrecfrntliresc prerxaturilor alimcnta{i pentrua promova sulr1800g. Ele seadaug[in alintenta[ie hun5. osoasd optim qi o nrineralizare un ritm de creqtere qi vitarnina acest D, irt riclicat calciu Datoritl con(inutului cu Va hipercalcemie. fi administrat produs puteaincluce ar peste160ml lapte/kg. preruaturilor careprimesc prudengir Se poateasociagi cu alte formule (ntt numai cu lapte specialpentru uu dacl acestea suttt concepute tuman). slpthminall a prematuri.Se impune nronitorizared nutritivea formulelor in calciului. Cornpozilia suLrstanle

pentruprematuri. suboptimalii esteconsideratir standard de se lar care,de aseurenea. vor evita qi lorrnulele soia. produsulFM Pe pia[aautohtoniseglseqtein prezent poatefi utilizatca suplirnent 85 (F'rnuMilch 85 kcal).care c0te la lapteletJefemeiepetttrunou n[scu[ii prematuri, o lingurilirla fiecare100 rnl dc lapteclernarnl. FM u5 carerezttlfl tle esteun amcstec proteitrlhipoalergenicl, rnaltodextrini din hidrolizatproteicdin zer ultrafiltl'itt, lapteluiumallpelltru suplirnentitrii qi mineraleclcstinat alc nevoilenutritivespeciale prernaturilor" a satisface Frtrmule tlin laptt rle vucrt.ftird lrtrtrt:.ir.Aceste pcrn[ru noit nf,sctttu] au procluse clietetice fost coltceptlte la prezintl intolerangl Inctozl, cel rtiiti gi suganrlcare r f r r : c v e r r s e c u n c l au n ei i n f e c q i id i g e s t i v e( s i n d r c m t estelaptelede viici. dar de postenteritir). Sul'sa proteine nrodificirri. s-auopertt inrportante acestuia structura ?n t p e n t r u a d e v e t t i u n a l i t t t e n t - n t e d i c a m c nP.e n t r u a r prt:pus,ele surit lipsite total (satt sr:opulr"ri corespulrde de csfc cle total)dc lactozi.Sursa hidraqi carhrcltl aproilpe sptr clextrittrtraltozil de reprezentatl prilimenide glr"rcozi. (soia. nucl exciusir'[ Lipideleau sursl vegetalit antidon" sau sunt cletlriginemixtit ulei cle porulnbr) de cocos;. (vegetalii anirnall). in surtt Produsele'Jietetice bog:ate qi * C8:Cl0) carcnu r:u MCT (trigliceride lanfuri rnedii pentruabsorblie, acizii errzintatiurit intervenlie necesitii ciirectin sistemrtlvenos 1;ortal. graqi fiind absorbitri in tlu conlitttttatlecl'lll stlbstan(e f lactozd Lln Folrnulele iu'S pot in qi ds rninerirle vitattrin*, aceea, car rle necesitllle, itte tiir.Iinconvenie lungat, un tintprnaiinde ti adrninistrate (tabei2.10.). sttgarului :1i pentrucre:;terea dezvoltareu ttrajore produselor ale Frtnnul':din soia.Indicaqiil': secttndarii de reprezeutate intoleranga din soiasunt dietetice laptelui la alergiastu irttoleran[a pr-otcinele la lactoz5, ac:estc gi Fliind dev:icX galactttzeiriia. totallipsitede litctozit, pot procluse fi folositccir tratallentdieteticin entitiiqile proteinelor, acc:stea calitiigii imbun5tiiEirea Pentru arnintite. cu sunt?mbclgl[ite nletionini,tauriui.carnltini.dar qi ctr cfl siropde porutnbqi siicrozl.Trebuiesubliniat un trttmitr cottccrmitent tlezvoltf, de apreciabil copii ctt fercnalergic la laptelui vaciiqi alergie proteitte'le de la cu alergia proteina dieteticireco{ormttla condilii.singura in clinsoia. aceste de cu hipoalergenic sursit protcine laptele rirnf;ltc manclath cste carLxln reprrzettftttit pmteic" dc Sursa hidra[icle hidrolizat in de de polirnerii glucoz[,dextriltrnaltt.rriiuneleproduse. Este: cvit;rladniinistr"areit cle gi cligerat de absorbit. uqorde. qi din cu fonnulelor proteine soiala prcltratttri noundscttqi, chisticleste cu lor iar utilizarea ?ndietabolnavilor fihrtlzir de ridicatldeIimqidinlaptele soia. Cantitatea controversatd. nerecolnandabil il la carepredispurte hipofbsfatemie. face utl cu la prernatttri, atetmai rntrltcu cit tlu pronloveazit adecvatgi deterrnini retenlieazotatir. ritm de cre$tere nu de iar cantitatea vitamine cu care este suplitnent:rt (tabel I . ). 2.1 de categclrie copii aceast[ optilxl pentru este sc semielctnerftulti referl la produse Dietu eletne'ntolt-r;i uqordigerahile ?tr profundrnodificate structur[, dietetice

z Capitolul- Nutrilie gi alimentalie |
c)
L q )

39

)c3
v fil 9 0)
L ) €

tr

= d g
t r L r r < l - . t =

)G

) c l \ 1 C N =
li

s
BI tr o) o

L T
Car .f,

U U F
--. E
q ) , ,

UfrF

F

q
rn $
.a

da

tn

\n

oo -f,

o\

CA

q) )c! L ti q)

|..
tr.f,
c7)

mIa) .f,

iE
)6t
N l-

r/)

CA oo .f, [n

o
q) tr

N
)Cq N t X c)
-f
13

a

:=^
o
$

,qx
e')i./ d Fr''t = o l

oq
c.l F-

|-.

tr) i:- F-

c.) 1-.-

2

c..l
Ct^,

c..l

F r

o
I

E ]f,

.=
F v

ir
c.t
a..l

-

]f (g E

(6 a 'F.

cl

(g a
';:i

Y

x v

E X
E

V) I-* c . t c..l

ct

=
E

)gE N 1i o[

=

c)c&
J L E c.i c.l (..l

cn c..l

t
C'r

,rc
-f,

s

E
c) o
F

O

(g

;

.N o

i*

GJ

q r*.

r:
a
\o tf.t

cl

N

vi oo Fri) o\

c) .F o o () 'uv.
'5 a

x > ;) \)

rT

r'

@ a-r

\n r*-

(.1

E
o '6

- b r r=

-..'

cl
\/fJ

t.r) &

V-)

:q
a
L

th

ha

g e0 c,)

I

ri

q)

() (6
C6 O I (L
J

n c.)
)cg

cq

"d3

car

\

o(
c., qJ

n"
C'r

c.l c.)

a)

c-l -i

6 c r \Jtr

cl

c.l

()

& oc

V)

.t =' -' E r
E F
3 N

3 o J
o t!
I
J

I

t-a-r

& cl

$
v

I IL f
I

Z E
ol c.}b{ E'<

6 b r

.if

trc"-)

r..l

F(.e)

t-a\

c-j

=

C-r

q r ; q ) q )

o J J o LL
I

rar

ul (I

l.: tl

V^,
5

rc ao
e.l

ul

o.l

c.i r I 'E

tr

z

R

v-)

C.l s+ r-

z tr z o ()
uJ

f

)fi

z tr z o ()
UJ

)€
I q)

co I

o
J :f
4

I tr

ul

c)

o z
(J

TU

tr

t.

2. c.l c.t
!-

,')
1<

J f

{a

q)

TE

,

'tr

[L

z
q, al O

z
ct
c..l gI

o LL

z
('.1
l-

(.l

L.

(^,

{

sl o .ct F
G

tr

4 sl
o -o
(g

CJ

7
C.l (J

z
a.l C'l


U

L

r

() tr .c U

=
a

=
tr

oJ.
4

F

z

a

F

z

Vt

40

|
L

in Esengiatul PEDTATRIE- ediliaa2-a
q,)
L )al

tr
) C 3 ! l c '

q)

q.H
c g { ) 1 ( t

; o :

-

N

=

I

, C Q

9.H
eE c)
41 U)

,E IJ.g

U U F

z

^ =
U F

.

F

N

=

; o i

<r

z.

93t
( J v

(.).:
I
A iar

L

s
t/)

I

L

d
)Cg N t-

0.) (U
f, F

o) o(
L

.<r
$

vl c.l v

c

o
N o (o ]C
N fr U
L

C) I (d

q) tr q)

a )d li ri

@

.w
q) q) L

.f,

-

U)

x

C)

. . 9

a o

vi
oo
@

:=
J

.13

= z
N

]C

O

ts
O
k

A V
F-

t-*

cl
@

o
F

(u
q)

(-

(g q) .N

gt \J cgF

.N o oc o (J

\at
tal a

o o_
E '-(ty,

'-w

)Gt

xa a

:g
g)

;i -l

N O

s s
\n

o o

x\J

=x
co
cl

co

or V? t.a.l F- rJ

:o
a q) o (5 (g

otor rrtr
t-l--

o
L

l.n

C-r

() (o g tr
f F (o

€e
9 n E

9 s o

O
v?
c{

x >
Ji v

* r 9

@

F-

r-

(\l

co

F

tr :) tr o_
f

C.l

r)

t-c'l c-l

IU

(r
(E F

F
.F
U) ai

U U
1Q

TU

"$
.<r 6 o c \Jtr
t-6g ox
(-.l qJ q ) o I E v (..1 a-)
cf)

o:)
ul o_
I,IJ F F

F

c.l t-*. c.) .if ol t--

,F it

s
\n
t-ca ca co
.f," -f,

(r
F

z

$c\

z
F

|'U CL

cA lr)

s$

n

$

.= 'E
.of,
= N

tu
c.l ^-i

Z E

o_ o
J f

F

c.l

co rf)
co

= <
f \ v

s

:

s

oo
J

ut tr

9 G
€ ) q )

tu
.<r
ot
.f

o tL
I UJ
J

I E

rr1

c\

o tL

:) (r
I LU J

z

@ Car

ce ca

.i

ct a

I

6

C)

)6

()
t-

tu o_ a
TU
J

O tu
-t c{
0.) Lr

9 L

IL Q J f

I L q)

=
o
4

(^)
L

:)

z
I Lr

tu
E

o II

tr

\()

13

z,

"i
ol

z
i L

a 0.)

(..)
Li I 4

C)

()
I

tr

U '-^ 3 3
-,. { :
a &
ca

9 q) tr \0-) ca

-

z
C) Lr

.f, c.l C) :r

U
:r
!
I

o tL

()

"i
ol

z
tr
(J t<

0) (t

4

6

l<

lt G F

l-

z

. = < =r
a,J
N

o .o (U F

Lr

0)
li

z

)

= (n

ca

.f, a{

z Capitorul- Nutrilie gi alimentalie |
q)

41

9s
lr rcd

q) q) t-

c.) c.:) F ( :
O q)()

C) ) e J h

E (u
io c
(g CI'

3 E a G l
a)

c! at v ) ) C )Cg

Gl

)€
)cg L

a1. )

-'6 L

'.9.'tr c E a o.r
a )

F U F J U

= €.A? E

a c s

F U

0)

E 'rf, c o a a)

a

.:/ (.)
L

! - -

Lr

li

o

U U F

:=
E

c g A = A
rtt Y

q ! A = A
Q V

:

J

E
o
O
lr) Fc.l

tl c'l c

E

tr
O
r

Q o)
h F

co \n

cl

;

o ! q
6 l l
A

a
Q)

o f , ,q i<

;

.N o

F-

tr-

oo

t-*

:

E c O O

'il o o_ E o C) '6
'.E

= ( r v

c s A
tr) C\
N I I

t-cf)

'-w '6
@
q) ti

E o o

(s
0) .N o o
L

O

q)

.=9
7 = A. bJ
,6 N ( J b I

I

I

.9,
q)

() (u

o
L

s)
tr) Ir)
I

(s

N

E

N

o .W

g
t{

o a
ui z tu
F
N

rlt )C! N lr X

O UJ

)Cq N

)d N L

Lr 9

:g .a o ()
O

N

)C! N

o
J

o tf
ta)

a

z
)d N I

. L N Q !

uJ

t"u
F TL
J

IL [U

v) c.)

x q)

= a

-t" t'-

c{ ca
e tr cq C.) rY

oo
F-

("]

o a

a Lu
F

c.r

!

)C! N

ui z u
F ff

o
otI|

00

a u-i I z
ca

IE f

()

C) ar U F

o
? q / x

tr oF N
J

rh
)Gl N

d i ' a E

ca 'o

N I

t!

o
J

(.)
J
e)
9 A ,

o (r
o
I
c)
Q

s
t-A.

o o
f

)C! N fi oI \f,

cc TU

(r
a d
F N

J

o (L
= ={
cf)

rh

rc.i
t-a (J

rJ z ut
oo

= b x
t--

o F
O
J U) tr

tr-

o\

00

U> ul F

o (r
IL

F

a
q) lr

[n t--

ul

0.)

o
(I

a
q)

E
O * O o J O q) q)

o F
O
oo
bo bo
J

N

(U ti

() \-,/
)cg J < r E 4
R

a
uo

(n
oo
0) q)

|'rI

o
J l

a
o)

bo o-

> t--

TU

o LL
I

IE

.=-

'= cr U
a? ca
Y I

F

ut o TU
J f

av\ .a
q)

{.)
,ri
ca O 0) a.A

'= or

.=J
I
a L

c1 co

c.l c'..1
(q

o tL
ul
-t

tf

c.) c"] C'r

-.
4)
t)1 ,t

uJ
J

os

'd o.;

:) a : g tu I z ut o (I
tJJ
J

'= or
. = v

-l

\f, ce

(.,)
N O

(.)
o L
li

O -O . -Y )-J 0)

a
'6

a
N !

C) tU 0J

- a q
N ( J N C

4 N

q)

S !

a tU
l
tr

- . -r.: - -6 N C Erc o

O tU oa
tIJ J f
c-l

9 a
e)
00

o4

r S

oo

oo

I LU
J

' : ' i
A t v ' r

9 G
a)q)

N

o TL
c; c.i o lt (5 F

I

P 5
F ( J

\O ,'h

\c)

e 9
r i u

z
Li d

z

U) (J

1 - C

t H . 3z P , ^
- ) d \ -

,..

I

a3

J ^
-

o TL
;
e.i -o
G F 0)
Y L

tr

o a a \c) a () z

()
(t
I

oa
J f

TU LU

o-9
0 -: L

rn

l = , 4
.

=
'I

b{ I'i, t+' # c-.r q : a r +

L

tr

{ ^
a-a e

.c) e

: a ) =
r.]i vv

<. _? .= z & , r

=

d

>:3

o 9 J

3

E
a

ze

=(n

o LL

tr

: (.) + Z

42

I

in a Esenliatut PEDIATRIE edilia 2-a
in nutrigional malnutriliaprotein-caloricl, ca supliment fibroza chisticl, bclli congenitalede cord. neoplazii, esengiali, marasrnul SIDA, fiind imbogl[it cu aminoacizi din de carnitindqi taurinl. Cantitatea rezidii esteminim5, Proteinelese comparabil[ cu a formulelor elementale. (di- qi tripeptide),sursa g[sescintr-o forrni predigeratl de de lipideestevegetallgi estereprezentatl MCT qi acizi de graqiesenliali, sursade glucideesteun amestec iar glucozd, polirnerideglucozd. con[inlactozd, Nu zaharozilgi (sub dar hiperosrnolare 500 rnOsm/l). unelesuntmoderat (Osntolite-Ross). Aportulenergetic existl Eisoluliiizotone ridicat variazdintreI - 1,5kcal/ml, adic[ un aportenergetic pacienlii boli respiratorii intr-unvolumndc.Pentru cu cronice, produsul Pulmocare aflaliin staregrav5.a fost conceput (Ross), pentruinsuficienqa ratorie. Acesta respi adaptat special special in lipideqi sclzutin ,ulucide. crescut areun con[inut produc[ieide bioxid de carbon. pentrusciiderea adaptat nazogastricl este Caleaobiqnuit[de administrare sonda fiind destinate cazurilorgrave.Se pot sauenterostomia, adrninistra bolussauinfuziecontinu[. Suntdestinate in exclusivcdii enterale.

qi absorbabiie, principalii macronutrienlisunt deoarece inclugiintr-o forml predigerat5. Sursade proteinl este hidrolizatl enzimatic;sursade hidra[i de carbon cazeina polirneride glucozil.,rar lipidelesunt estereprezentatiade (50Vo), porumb, soia MCT av6nd drept sursl uleiul de saunucade cocos.Fiind produsecarenu conlin lactozYd, au indica[iespeciali in tulbur[rile severede digestieqi (intoleran[a grave severl la lactoz6,sindroame absorbgie demalabsorblie, sindromde intestinscurt,fibrozachisticfl). Nu Formulehipoalergenic'e. existl nici o posibilitate de a opri dezvoltarea bolilor alergice,daci un individ dispunede acestteren genetic.Indivizii respectivisunt de cei mai predispuqi a face alergiela proteinelelaptelui de vac[, alergie care poate fi evitatl prin prelungirea naturale, tardivl saucu produse alimentaqiei diversificare sau hipoalergenice prin utilizareaunor formule hipoindustrial lar chirniceaplicate alergenice. careprocedurile proteinelor" este reducantigenicitatea Sursade proteine astfelreprezentatl hidrolizat de cazeini. hidrolizat de de proteinesauformule elenientale. Formulct speciald pentru anontulii linql'crtice persistent.Portagen un astfbl este intestirutleSic:hilotorax speciali.Sursade proteineeste de produscu destina[ie cazeina, sursa hidraqi carbon- polimerii de glucoz[ de de (25cio\. (15%\ gi sucroz,a MCT, care se absorbdirectin portall, asigurl 85c/a din cantitateatotal[ de circr"rlagia lipide. O propor{iede 7% din totalul caloriilor este asiguratl de acidul linoleic. Produsulare ca indicaqii s u p l i m e n t a r b o l i l e h e p a t i c ec r o n i c e E i i n s u f i c i e n { a e pancreaticl cronic[. pentrutratamentul Existl forrnulespecialconcepute riei ani dintrei ngrediente), t"enilcetonu (fenilal na Ii pseqte cu fonnule siracein calciu (indicate?n stirrileasociate produsul,,Calcilo",formule hipercalcemie) cum este renalI cronicl), in in sirrace fosltrli(indicate insuticien[a care fbrmulehiperenergetice conlin puqinsodiu(indicate in insuficienga cardiaci ireductibil5 sugarului). a pentru ntttrisieenterttld.Aceste Soluyiicrsncentrttte produse sunt utilit-uLe suls5alimentarl unicl sau ca ca de suplirnent dieti pentrucopilul grav bolnav,de obicei de rlai rnarede I an, aflat in secgiile terapieintensivd. Indicaqiiie digestive cele mai cornunesunt afecgiunile care irnpiedicl alimentaliaenteral5 sau extradigestive Aqa normall sauclr fonnuieconvenlionale. suntesofagita postcausticl, diareea intratabill, chirurgiagastrointestinald, hepaticlgravl, sindromul intestinscurt,insuficien{a de (arsuri, hipermetabolice sepsis), bolileneurologice stdrile ( c o r n ap r e l u n g i t l ) ,p o s t o p e r a t oirm e d i a t .S o l u t i i l e (Ensure pentruadulqi, pentrunutrilieenterald corrcentrate pentnr Paediasu,? copii)asigur[,intr-oform[ concentratd. Paeclictsure-Abbof/ cel este o nutrilieechilibratl.Produsul Asigur[ un aport de mai bine cunoscut qaranoastr5. in l l kcal/ml,3gproteineo/o,l g glucideo/o 5 g tripide%; li glutenqi lactoz.[, raportulP/Caestede l,2ll. nu ccrn[inc mai in afari cleindicagiile enurnerate sus,poatefi utilizat

in Adausuri speciale formule
( qi Acidul linoleic(l 8:2crr6) ocidula-lirutlenic 18:3or3) care nlt pot fi sintetiza[iin sunt acizi graqi esengiali, Ei organism. suntconvertiti?nacizi gragipolinesaturali (18:3ctr6), (PUFA) cum sunf aciztiy-linolenic arahidcrnic (20:5 ) (20:4o6).eicosapentaenoic ro3 qi docosahexaenoic (22:6c03). corlponental structuPLfFAsurttun important gi ai rilor qi func[iilorcelularer precursori prostaglandinelor" de Recomandlrileorganismelorinterna[ionale supraveghere nutrilionaldprevld ca fonnuleiepentrusugari in raportqi cu aceeaqi sI conlini ace$tiuciztgraqi acelaqi conrpozilie gi laptelede femeie qi anumeun raport ca intre PUFA ro6gi o3. echilibrat de Milupan este un arnestec grlsirni qi vitarnine de al liposolubile conceput colectivul cercetare firrnei de cu Milupa, compusdin acizi graqimultiplu nesaturagi structurall catenilungl (20-22atornide C), av0ndvaloare qi funcgional[.Se recomandl s[ fie adlugat in hrana prematurilor, realizdnd asemlnare o decisivi cn laptele matern.Milupan furnizeaz[ un importantsurplusde particularitllilorrnetabolice ale energieqi esteadaptat prematurilor,care iiu necesitdlispecialede acrzi graqi cu mai multe dublelegituri ;i cu un nurnlr de atomi de chainpolvtmsaturcttetl carbonmai marede 18.I-CP (.long biologice sunt corlstituengi menrbranelor ai .futtltttcitls'1 qi ai celulelorsistemului l)aci riu prime;teLCP, nervos. prematurul trehui s5-i sintetizeze acid linoleic qi va din pentruaceasta. qi areposibilit[1ireduse acid linolenic Lactuloza: dizaridcetonic.alcirtuitdintr-o moleculf, carenu estedigeratde de fructozdqi una de galactozir, Ajunge subforn'rlnescindatit enzimele tubuluidigestiv. a la nivelulcolonului. undeesteconsiderat ilvearol de pentrllbitldobacterii, tlor[ caracteristicli factorde creqtere

z Capitolul- Nutri[ie gi alimentatte)
Bifidobacteriile natural. intestinului alimentat sugauului (prin sinteza acid lactic qi acid de scadpH-ul intestinal asigurdndactivarealiztlzimului acetic),prin aceasta ) e n d o g e n( f a c t o r d e a p l r a r e a t r t i i n f e c ! i o a s 6 q i u n aparegi in peristaltism intestinalnormal. Lactuloza de termic[, fiind un produs procesul tehnologic preparilre cfeizorneriz;repar[ialiia lactozei. sistemuluinervos 5i Taurinu are rol in clezvoltarea g a b s o r b E i a r i r s i m i l o r i l i n t r a c t u l i t r t e s t i n a l .E s t e qi din biosintetizatl cisteini. Prernaturii nou niisculiiau carenu asigurI cantititile necesare sistem enzimatic un cl anrintili.astf'el formulele de tauriul din precurs{)rii cu pentruprirnar,0rstl sllnt irnbogir[ite taurir]i. cclular natural.cu rol este C.uruitirtcr un constituent q i t r a n s p o r t u ie n e r g i e i " f u n d a m e n t ailn p r o d u c e r e a graqicu cateni lungl piitrunderea acizil'.rr Fin'orizeazl supuqibeta-oxidirii. Levoin rnitocondrii,unde slll"ll. acizilorgrrqi prin Tti are carnitina rol eseufial transportul tle Ceatuai marect)ncentralie mitocontlriell. nrr:mhrana qi Irt se carnitina atlS in muqchiischeletici in nriocard" de cantitatea carnitinl de la hipoxie, condilii de stress, In scade. afaraunor situaliiclinice nivelulrniocardului tririedelimitate(stirridc boalircu deficit primar sau efectulfavorabil de secundar carnitinl)"s-a dernonstrat cu al irnbog[lir"ii carnitinijn ltlnnulelor pentru^sttgiiri. lipidic. In mocl nietabolismul sa datirfiind relaqia c11 giucidic;i infl carriitina uenleazirrtctaholisrnul indirect. sc:ade utilizar*a oxidririiacizilorgrirqi protidic. Cre;terca iqi periterici a glucozei.Prin aceasta glseqteintJicalic 1u pediatricir specilic[in toatestdrilcde malnutriiie sugari sliibirede orice qi prematuri, nesatisilit:iitnare, creqter* post inlec(ioasd" debilitate cauz.ir,

43

artificialcu ftrrmule alimentat 5-6luni, in timp ce sugarul luni. Diversificarea la inceapl diversificarea 4-4112 s[ precoceare urrndtoarele avantaje: oralesolicitate structurilor favorizeazitiezvoltarea ?nprocesul masticalie; de qi inducecu uqurin[[un rilnr mai alertde cregtere spor ponderal; de oferl un aportsuplimentar vitamine.fier, llbre. se cliversificlriiprecoce pot cita: Dintre dezavantajele ?ntr-un digestive, timpuriea funcqiilor solicitarea nu momentcind acestea sunt suficientnraturate: rnarepr'ntru tln realizeazIo incirclturI i,rsnroticf, rinichi incompletdezvoltatl'unc[ional; de iavorizeazir obezitatea aport; proteineie vegetale valoarebiologic[ inferioarir au celor din l:ipte; aparilia glutcnul intrrldusprecocefavorizeazd celiachiei. M o m e n t u l d i v e r s i r i c i r i i n r a i d e p i n d ed e i o c u l qi iemperameritale geografic.triidigie,particularitrilile fanriliei gi ale preferinlele ale nutrigionale sugarului, m e d i c u i u i .T o l i n u t r i l i o n i q t i is u n t d e a c o r d a s u p r a progresive alimentuluinou ;i a irttroducerii necesitdqii concomitent respectiriirecomandlriitle a nu seintrotluce fragii. albuqulde ou Ei doufr. alimentenoi. Cdp;utrile, se peEtele, caresuntalimentealergizante. vor introduce tradilia este r-'it dupd virsta de un an. ln lara it(lastrf,. pr()aspete sir diversificarea sefaciicu tl'uctepi legurne Ei taniiiiei" preparate in casnic: truc;itf,ria alinrente de Primulalimentva fi suculde lnrcte(aport vilarnina proeresil' in treptat" cantitute sc C. mineralei: va inlroduce (sr"rc citricc. de cresc:indi,dupit virsta dc:fi slptdrntni * prin adaus treptat colrsistenqa nrere cresciind mol'cov, ), va de de putil5rnixatl - gi volutnul;m;rsa tl"ucte inlr"rctti. El ALIM DTVERSTFTCAREAENTATI fi b,apaate agrernentati de la virstade 5 luni,o rnasd lapte. t"lri giutcltsaucu brinzi de't'aci. gi progrciivide elinteltte solicle scittisri- cu fdinosinstarrt lntroduccrex prirnulalimentsernisolid prin tradilie, Iilinosulest€, eutroficcu vfirstl mai nrare susarului iidein alirnerita{ia Tot tnai multe familii sugarului. care se adrninistreaz:a erclusiv treptatalilnenta[ia de 4-5 luni, inlocuindu-srinstant. recottiandl Se acceptlflinosul cu laptepreparat diversificare" lactatl, estecllnosc'utisub denumireaclcr dup[ 6-7 lrrni; flinosultride grAu. intfir'zierea atirninistrdrii procesprogresiv care dureazi cste un f)iversificarea pentruvf,rstele rnai mici (.4luni) fliinosul de poruttrbsatr alirnentaqiei cdtevaluni qi are ca scop suplinrentarea paresolugia clptimd. in ds orez,adrninistrat ap[ saulapte, (caloric calitativ). qi intr-unmomentin carealimentalia sugarului clrnii in alirnentagia Momentulintroducerii qi nevoile energetice nu mai acoper5. lactatl exclusiv[ qi de cle estevf,rsta 5-6luni. Sursi suplirnentarii proteine de plastice sugaruluidin al doilea settiestru viagi. ale qi ntixati, va fier, c:arnea 1l adrninistratlinitrialfiarti u de alimentar Ia sucEine schi Diversi ficarea mbii pattern-ul fiind introdusiin aceasta cu l a m a s t i c a l i e p r e g l t i n d c o p i l u l p e n t r u a b l a c t a r e . amestecatl supade legunte. , de alimentafiecu 2-3 siiptflmdniinainte. Trecei'ea Ia fibrelorin hrani prilejuieqte introducerea Diversificarea poateprovocaprotest gustuldulcede laptela gustulsiirat qi trecerea la alirnentalia tetinl la ceacu linguriqa, cu de exclusiv ntai alesla cei alintenta{i sugarului. din partea Ablactarea sugarului. nlontent crucialal tehniciinutritriei al natural,inv[1a1icu gustul tnc,rnoton laptelui uman. realizeazlin trepte.in literatur[ au existatdispute se cu Brdnzade vaci, amestecatii piureulde frttcte,sepoate optirnal diversificdrii !a referitoare nromenl.ul importante precoce introduceaproapeconcomitent.Carnearecomandatil alirnen ei, plreriIe oscilind intre diversificarea tali (la vlrsta de 3 luni) qi ceatardivl (la virrsta 5-6 luni). de sugaruluiestecea de pasdresau de vit[" carneade porc qi peqtefiind rezervat[ pentru perioadade dupl un an. partizaniqi adversari. convenit S-a au Arnbelevariante la fiert va fi oferit dupl vdrstade 6 luni" Ficatul de pasf,re exclusivla sdns[ fie diversificat alirnentat ca sugarlrl

44

I

Esengiatul PEDIATRIE- ediliaa2-a in produsehipoalergenice flrd proteinede lapte de vac[ qi gluten, ce pot fi administrateincepdnd cu vdrsta de 5 HumanaHA Pup). luni (ex. HumanaSL, Pap-San

Oul este un aliment ideal pentru oferta de principii nutritive, dar ar putea fi alergenic.Poate fi administrat dupd vdrstade 6 luni, sub formi de gilbenuq fiert tare. Inigial se va oferi un sfert, apoi o jumltate de gllbenuq, de 2-3 ori pe slptlm6nd. Iaurtul proasplt poate fi oferit dupl vdrsta de 5 luni, at ay zahar 5Vo, afitualamestec cu flinos instant.Sugarul at cu de 5 luni prirneqte plicere o ,,pap[" alcltuitl din orez fiert, apoi pasat, zahatat5Vo,in care a fost mixatl o de cantitate 20-30g brdnzdde vaci. Sprevdrstade un an, copilulm6ndnciincdZ mesede lapte(circa500 ml) (care poatefi formul5 de continuaresau chiar de start)qi alte (mas[ de fructe,supdde carnecu carne semisolide 3 mese de qi piurede legume,o masl de iaurt saubrAnzd vaci cu f[inos instant).in cursul procesuluide diversificare, majoritateacaloriilor va fi asiguratl tot de cdtre lapte (60Vo), urm0ndca restulcaloriilor si rezultedin alimente semisolide.Avdnd in vedere calit[gile nutrifionale exceplionaleale laptelui uman, sugarii alimentali sunt exclusiv natural,cu ritm foarte bun de creqtere, pentruo diversificaretardivS. candidagi industrialepentru diversificarenu sunt Preparatele in de suficient bine cunoscute [aranoastrlde c[tre pdrinqi qi chiar de cltre medici, au un pre! ridicat qi nu existd lor tradiliepentruutilizarea (au lipsit completde pe pial[ in pdndrecent!). vor puteafi introduse timp, deoarece Ele prezintdunele avantajecerte, cum sunt: economiede timp, comoditateextreml in administrare,preparare mareindiferent posibilitatea stocare, varietate de instant, prezint[ insemnate avantaje de sezon.Acestepreparate nutrilionale, avdnd densitatenutritivd standardrzatd (respect[criterii recomandate ESPGANIFAO), digestibilitate foarte bund (obginuti in procesulde preparare industrial[),conlinutredusde sare(2 gkg), majoritatea nu con[in zahilr cristalizat (previn obezitatea,cariile dentare),fdinurile nu con[in gluten, cerealelesunt imbog[gite fier qi au o biocalitategarantatl(nu con[in cu sunt securizatebacteriologic,toxic qi conservante), industriale de diversificare au oncologic. Preparatele normede calitateinscrisepe ambalaj,cum sunt: vdrsta (baby,junior), cantitatea pentrucare sunt recomandate gi tipul glucidelor,gluten-free,caloni, sodiu, vitamine, fier, alte ingredientecare dep[qesc2Vo, dataexpirlrii. sunt: piureuride legume de Exemplede astf'el preparate qi fructein diferitecombinalii,cereale sauf[rd gluten, cu de cereale sau f[r1 lapte, amestecuri cereale(7) sau cu de alimentecombinate(legume+carne vit[ sau pui, fructe+fIi nos+lapteetc.). legume+carne+f[inos, alirnenterdm0n oul, peqtele, Cele mai alergrzante nu sugarilorcu teren acestea vor fi administrate c5pqunile; mlsuri, carese alergic(anamnezifamiliald), dar aceste refer[ la o populalie infantill seleclionat[, nu trebuie o la extrapolate to[i sugarii,nefiind recomandatd scheml Recent,unele firme produc[toarede dietetic[ generald. pentrusugarau pusla dispozilie alimente diversificare de

COPILULUI ALIMENTATIEI TEHNTCA

gr sAruAros BoLNAV

Alimenta(iala sAn.Lapteleuman r5m0ne,,standardul de aur", alimentulideal pentrunou nlscutul la termenqi pentrusugarulin primele 6luni de via[I. in afar[ de certe de avantajenutrilionale, neegalate nici o formul[, oricAt la o alimentarea sdncreeazd relalie fi eade sofisticatd, ar optimd maml-copil, care va fi resimlitd toatl via[a la la nivelul acestuicuplu. Toli nou n[sculii suntcandidaqi care proprieimame,qi numai situagii la alimenta[ia sdnul trebuie considerateca excep[ionalevor putea motiva privareade acestavantajgi dreptal copilului. Estevorba care nu de prematuri cu greutatefoarte micl la naqtere, au reflex de deglutilie sau au fost sever traumatizali neurologic intra- sau perinatal. Orice nou nitscut, indiferent de greutate, care poate sd sugit, va Ji pus Ia sdn. Unele malformafii, cum sunt despiclturile labiopalatine,pot impiedica alimentareanatural5a nou n[scutului, dar acestesitualii sunt destul de restrdnse numeric. Dintre contraindica[iilecare [in de mami, in afar[ de unele incidente locale (ragade)care sunt trecltoare, se citeazil: stdrile febrile, stlrile septice, tuberculoza activil, neoplaziile qi infeclia HIV diagla nosticate mamd.Confonn recomand[rilordin pediatria clasic5,o maml luetic[ iqi poate allpta propriul nou ndscut. Se recomanddpregltirea sdnilor incd inainte de cu prin masaj,frecgion[riale mameloanelor un nagtere, prosopmai aspruetc. Nou nlscutul va fi pus la sdndup[ primele3-6 ore de viag[, la inceput cAte5 minute la fiecaresdn,dupd care Se timpul va fi majoratla 10 minute q.a.m.d. considerl peste 20 de cI un supt nu trebuie s[ se prelungeascd minute. Existd variantade a se oferi sugaruluicdte un sau sdn,alternativ.la mesesuccesive cAte l0 minute la al[ptlri. Singurametodl fiecaresdnin timpul aceleiaqi de a men[ine secrelialactat[ in cantitateadecvatl este suptul copilului, nici o altd metod[ nefiind la fel de qi Mulsul sistematic lactaqiei. eficientl pentrustimularea de prin repetitivsfdrqegte a scldeanedoritcantitatea lapte. a de IVletoda,,liberal[" administrare sdnului,,lacerere" de esteacceptatd pediatridac[ seobline o curb[ ponderal[ optim[ (spor ponderalde 20-30 glzr). Nu existd lapte (argument anecdotic umande calitatenecorespunzitoare ci artificiale), alimenta[iei care,justifica" introducerea numai lapte uman in cantitateinsuficient5.Aceastl in esteprobatd primul rAndde un ritm de cregtere situa{ie ca insuficient. Toat[ lumeaseaqteapti nou niscutulcare nu primeqtesuficientlapte s[ pldngl de foame,ceeace

z Capitolur- Nutri[ie gi alimentalie I
in practicdeste greu de sesizat;mai frecvent, sugarul uneoriprezint[ semne in apoi sta[ioneazd, scade greutate, date oligurie sauconstipagie, clinicecare de deshidratare, de Dovedireaunei secregii vor atrageatentiamedicului. ca lapte de volum suficient aduc6ndu-se argument sAnilor"esteneconvingitoaredacl ritmul de ,,curgerea Hipogalactia a cre$tere nou nlscutuluiestenesatisf[cltor. esteo realitate,dar nu trebuie sd constituieun pretext artificial[. pentrurecurgerea nejustificatl la alimentagia vor foertemic[ la naqtere primi, cu Prematurii greutate allturi de laptelede mamI, suplimentedin formule destinatespecialacestorvi,rste,pentru a se obline un intrauterin5. Sunt identiccu cel din viaga ritm de creqtere nou foarteputinemamelecare,,refuzd"s[-qi alimenteze naturale este alimentaliei n[scutulla sAn.,,Falimentul" cel mai frecventoperarnediculuipediatru,carerecurge artificiall (din necunoaqcu mareuqurin[Ila alimentafia qi valorii formulelor). tere,comoditate supraaprecierea Momentul allptlrii este un moment de intimitate al qi-l pe cupluluimamd-copil, careace$tia acordi reciproc. El trebuies[ decurgl intr-o atmosferi de calm qi liniqte, intr-o inc[pere separatl,netulburatde agitaliacasei.Dacl nou nlscutul doreqteo mas[ in cursul noptii, estebine cerere,cdci in primeleluni de s[-i fie satisfdcut[aceastd viafd o pauzl alimentar[ de 6-8 ore poatefi intolerabill pentrucopil. De obicei, dupl masa din cursul nopgii, ambii parteneridorm linigtili qi fericili. Comoditatea administr[rii, lipsa oriclrei investilii financiare qi mai nutritionalpe careil oferl alimentarea alesenormulavantaj modalitatea sugaruluicu lapte matern face din aceasta optim[ de hrlnire a sugarului.Metoda d[ rezultatein economicpentru care specialin mediile dezavantajate nu cu formule esteun lux pe careacestea qi-l alimentarea pot permite.Recent,Ministerul S[n[t5tii $i Familiei din Romdniaa adoptatm[sura asigur[rii gratuitea laptelui sugariloralimentalimixt sauartificial. destinat Alimenta(ia cu biberonul. rJn numlr ingrijorltor de de chiar subvArsta 3 luni, nu beneficiaz[ n-lare sugari, de pentrucopii Industriaalimentelor natural5. de alimentafie oferd o garnl foarte diversificatl de formule ale ciror principii de fabricareqi compozilieau fost larg comentate de Spredeosebire formulele in subcapitolele anterioare. fabricatein SUA, care se comercializeazl ,,gatade qi ?n administrare", formd lichidd.cu biberoane tetinede unicl folosinl[, tradilia europeanl,la care se aliniazl qi sub faranoastr[,utilizeazlformulecareseprezintd forml in de pulbere, cutii inchiseermetic.Pe cutie suntinscrise modul de explicit compoziliaprodusului,destinalia, (alcltuireadilu[iilor).Majoritatea formulelorau preparare standard o misur[ pentru30 ml ap[, dar de o concentralie Exist[ tendin{ade a existl qi alte dilulii recomandate. pentrua nu se preparate, uniformizadilutriiledif'eritelor au creaconfuzii.Toateformulelesuntinstant, o compozilie adecvat[qi se prepar[ prin dizolvare uqoardin ap[ fiartd f6r[ adausurisau qi rlcit[ la temperatura administrare. de

45

Acestmod ,,comod"de preparare fierberedup[ preparare. de presupune ins[ un intreg arsenal vesel5speciall pentru sugari (biberoane,tetine, vase de fiert ap[, vase pentru biberonuluiqi tetinelorsauaparatur[special5, sterilizarea Manipucu cu sterilizare abur,electric[ saula microunde). sterilizarea a lareaigienic[ impecabild veseleisugarului, prin fierbere sau cu abur cald dup[ tiecare utilizare, pentruo singurl mas[ suntm[suri produsului prepararea pentru a se evita orice caretrebuierespectate elementare Ceamai comun[ eroare(in afar[ de nerespectarea neajuns. unui produsintr-o concentrafie igienei) esteprepararea ceea necorespunz[toare, ce areca prim efectadrninistrarea nutritive,un spor de necorespunzltoare caloriiqi substan[e ponderalinadecvat, tendin[ade a schimbaformula din (,,nu-i merge bine"), qtiindu-se cI motive neintemeiate intre elepentruaceeaqi formulelesuntfoarteasem[n[toare strictstandardizat5. avAnd compozigie o de categorie produs, formulaestecomerctalizatd suntevitatedac[ Acestegreqeli in form[ lichidl, gatade administrat. de Spre deosebire alimentalianaturall, alimenta[ia formule se administreaz[la ore fixe. artificialI cu de Cantitatea produspentru24 ore esteegall cu nevoia de in de lichide,iar num6rulde mesese stabileqte funcgie greutatea, tiparul alimentarale copilului. variind vArsta, intre 7 mesel24ore la nou nlscut qi scizAndp0n[ la 5 de mesel} ore la sugaruldin al doilea semestru viagd. Rela[iaafectivl dintremam[ qi sugarexist[ qi in cazul In cu alimentagiei biberonul. timpul mesei,ei se examiiqi Cu neazd,reciproc, vorbesc. timpul, sugarulmanifestl o reacfiede inviorare la vedereabiberonului i;i devine orelor de mas[. neliniqtitin apropierea O formul5 alimentarl intermediardestereprezentatd de alimenta(ia mixtd, termen care defineqtecombinagia alimenta[iela sAn (de obicei insuficient[ cantitativ) qi alimentaliecu biberonul (cu formule). Existi 2 metode mixte: metodaalternativl a de administrare alimenta{iei (mesela sdn alternAndcu mese la biberon) $i metoda complementar[.Este esenlial ca laptele ufflan s[ fie primul administrat,pentru ca sugarulinfometat sI fie ,,motivat" de a face efortul s[ sugd, dup[ care i se in formula de complementare, mod ideal administreazd. se cu lingurila.Din experien[I, qtieci un sugaralirnentat artificial,daci nu existl o alimentat mixt devinecurAnd gnj[ special[ din parteamamei qi a medicului de a cu mdcarpar[ial,alirnentaqia lapteuman. men[ine, Alimenta(ia cu lingurila. Diversificarea este ca de considerati citre unii pediatrinutri[ioniqti ,.adoua preg[tind sugarulpentru alimentaliacare-i va naqtere", In fi proprietot restulvietrii. esen[[,setrecede la sucfiune d S l a m a s t i c a f i e . u c c e s i u n e a e z v o l t [ r i i s u g a r u l u iq i a in adaptarea funcfie de aceasta tehnicilor de hrlnire destinate sugarilornormali,s[ndtogi,niscu[i la termen in suntprezentate tabelul2.12. Tehnica trecerii de la alimenta[iacu biberonul la alimentaliacu lingurigase invald treptat atit de maml

46

in a2-a I Esentiatut PEDIATRIE edilia

Tabel 2.12. Succesiunea dezvoltdrii sugarului9i tehnicilede hrdnirela sugariinormali,sdndtogi,ndscu[ila termen* Dezvoltarea aptitudinilor

V6rsta copilului

Performanfele gurii

Aptitudinile m6inii gi ale copilului o Control slab al migcirilor capului,gdtuluigi trunchiului r Duce rniinile la gurl la aproximativ luni 3

. Rgflexsupt/inghigire De la naqtere o Reflexde propulsie limbii a p0ni la 5 luni r Reflex de fixare pentru supt

Modali6[i de hrinire sau abiliti$ de care sugarul este capabil . inghite lichide,dar ?mpinge rnajoritatea obiectelorgi alimentelor solideafarl din suri

4-6 luni

o Apasi buza superioari sau inferioari cind lingurila este introdusl in guri . Mi$cIri de ronEdire sus gi ?n in jos o Controlbun al capului o Poatetransf'era o StI sprijinit alimentul de pe parteade suspe parteade jos a r Folose$te mf,napentrua apuca limbii, pentrua inghili pal obiectele(apucare mari) o Reflexulde propulsiea lirnbii gi reflexul de fixare incep si disparl . Deschide gura cdnd vede I insurita arrrooi indu-se

o Ia dintr-olinguriglpiure saualimente solidesi le inghite o Bea cantitlgimici de lichidedintr-oceasci

5-9luni

o lncepesI controlezepoziqia alir n e n tu l u n g u rl ii . Mifciri de ronqiiresus-jos, joss us . Pozilionarea bolusuluialinrentar intre maxilare, pentrumestecare

o Incepesd mlnAnce alimentefierte . Mf,nIncduqordintr-o IncepesI steasingurnesusginut lingurili Llrrndre;te alirnentele ochii cu o fine o sticldin rnod incepesI foloseasci degetul independent. una saucu cu aritirtor,sipolicelepentrua ambelerniini (apucale apucaobiectele prin r Bea dintr-ocanii,cr"r o ci upi re) etnumitir improqcare
. Incepe sa se llrancasca s i n g u r ,c u m d i n i l e
i -

8 -I I l u n i

o Mi[c[ alimentedintr-o partein alt aa g u l i i . incepesi-;i arcuiasc[buzelein . Stdin qezut u$urin{i jurul nrarginei cu clnigei . incepe s[ mestece . Duce obiectele mdndla din clupl un gurfl model rotativ(rni;carediagonalS a maxilarelor, dupl currr nrincarease miqcl de pe o parte saudin cerul gurii) o Mestecare rotativi (miqcare diagonalia maxilarelor), m0ncarea estemiqcati de pe p[rqilelaterale saucentrale ale eurii
a o a

l2 luni

incepes[ bagelingurain gurl - .. i illcepesa una srngurci.rna Cclordonarea ochi-rnf; nd-eurI estefoartebund

Incepesi nrinance al i mentel e ci natesau ml tocaterrrlrunt gi bucigi rnici de alirnente moi o Iflcepcsa e.\penrnerrteze (s[ mlnince cu lingurila), dar pref'er5 se hrineasci sI singur" rn0inile cu o Beadintr-ocan[, cu rnai pulinI improqcare o Mdninci alirnente tocate qi buc;iqi rnici de alirnente moi gltite
o Incepc sa sc-lrfaneilscir singur, dar cu aiutor
? -

r

'Stadiile de dezvoltare suntaproximative pot r,'aria la un sugarla altul de 5i

cdt qi de copil. Dintre greqelile cele mai comune,citlm prelungirea administrlriialimentelor biberonul, cu chiar dupl diversificareqi chiar dupd v0rsta de 1 an, c0nd rnesele laptecontinui sI fie adrninistrate de .,tracli[ional" t o t c u t e t i n a .T r e c e r e ai a a l i m e n t a t i a u i i n g u r i l a c presupune noi situagiicomportamentale. Tot tirnpul mesei. marna trebuie seaflein interac{iune copilul. sf, cu sI men[inl contactul ochi in ochi.in jurul vArstei I an cle copilul incepes[ aibl manifestirri autononrie. de de

exempludoreqte rnlnAnce si singur.Acceptarea acestor tendin{e stimuleazl iniEiativa obginerea experienge qi unei p e r s o n a l e e l e m e n t ee s e n g i a l e e n t r u c l e z v o l t a r e a , p cognitivir copilului. a Primele incercirri autoalimentare de vor fi stlngace, locul meseinu va aveaun aspect tocrnai curat! Primele gesturipe care le face copilul nu sunt acceptate anturaj(ia rn0ncarea m0nadin farfurieEi de cu apoi o duce la gur[). Ulterior.cu ract,se poateobline e c l u c a r ec o p i l u l u i i n s p i r i t u l u n u i c o r n p o r t a n l e n t a

z Capitolur- Nutrilie gi alimentalie I
social. Interacliunea timpul orelorde mas[, din acceptabil pentrucopilul mai mare de 18 luni, poatefi folositl ca prilej de educareqi invlEare.AdministrareaforlatI de atdt alimente estecauzaanorexieipsihogene, de frecventl De in familiile cu copii hiperprotejagi. la 2 ant,copilul pe va fi aqezat un scaunspecialgi va lua tnasaimpreunl cu plringii.Dup[ 4 anitrebuies[ utilizezecorectlingurila qi qi turculiga, dup[ 7 ani trebuiesI gties[ foloseasc[ iar Pentruorice perioadl de vfirstd,estede dorit sl cuqitul. existe cel pugin o masi pe zi cind familia mdnfincl qi reunitl, prilej de cunoa$tere interacliunereciprocl. pl5cutl pentrutoati MasatrebuiesI rlrnfinl o experiengl utilizatf,ca prilej educaqional Iumea.Ea va fi permanent in qi pentmdeprinderea regulilor de comportare societate. Alimenta{ia cu sortdu ,rar.o-gastricd. Cea mai a fiziologiciimetodl de alimentare copilului,chiardacl estegrav bolnav.este caleadigestiv[. cu numeroase psihologice, tehnice qi mai ales nutritrionale. avantaje Alirnentaliaparenteral[exclusiv[ trebuie si rdnrinl o procedurlcleexceplie.in situagii cind reflexul speciale, de deglutilieeste abolit (comi) sau la prematuricu greutirte se foarter:ricl la naqtere, poaterecurgela tehnici clii digestivein circuitul specialcpentru nren{inerea se Gavajul (sondanazo-gastrici) aportuluinutriqional. de utilizeazi curentin secqiile prematuricu vdrsti cle gestaqie micl de 32 de sirptlmini sau pentrucopii rnai m " c u a n o m a l i ic o n g e n i t a l e a x i l o - f a c i a l e S o n d a s e aten[iepozilia introducein stomaccontrolindu-secu este intragastricir" lntroducerea sondeiin cirilere'spiratorii Pe regretabil, caresepoatesoldacu decesul. un accidcnt nazo-gastric[, formula poate fi administratiin sonda bolus sau ?n ritrn continuu.cu pompa"ultimii rnetodf, frecvente fiind indicatd doarcopiilorcareau regurgita{ii tolereazldoar volume gastricefoarte mici. Este de 5i preferat in alimentelor bolus qi mai atres administrarea ca esteobligatoriu zilnic sI existe?n tubul digestivun foarle mic volum de lapte( 10 ml/liglzi pentruprematurul Chiar nric) careasigur[ aganumita alinrcnta{ietro.frcd. in cantitatefoarte rnic5. aceastaare rol in stimularea dezvoltdrii tractului gastro-intestinal,favorizeazit intestinul eliberarea hormonilor digestivi qi pregdtegte pentru nutrilie enterall. DacI acestdezideratnu este vilozitare. se indeplinit,curAnd instaleazlatrofiamLlcoasei metoda curentl de l S o n d a n a z . o - g a s t r i ce s t e in administrare formulelor,dar existl situagii care,din a cauzaregurgita[iilorfrecventesau pentru c[ nu sunt gravi nutriliei la Tabel2.13.lndicatiile enterale bolnavii
. o o r o Boli dieestive postcausticd Eso{agita Chirurgiatractuluigastrointestinal Diareecronici nespectificA Sindromde intestinscurt Insuflcientlhepaticd Boli extradigestive . Stdri hipernretabolice (arsuri,sepsis) o Problerne ner"rrologice coml prelungiti tulburdride deglutilie postoperatof

47

este necesarca toleratevolume gastriceacceptabile, p sondasI traverseze ilorul (sondi transpiloricd). Introducerea volume relativ mari de lichide direct in de abdominaligi intestinse soldeazIfrecventcu distensie Pentrucopiii in staregrav[ din secliilede terapie diaree. pentrunutrilie concentrate intensiv[,sepot utiliza soluqii nutritiveintr-tutvolurnmic. enterall.careoferi substange in nutrilieienterale suntprezentate tabelul2"13. Indica[iile o care se estimeazvaduratl de speciale, ?n in situaqii se peste8 sdptinrenia alimentalieienterale, recornandl gastrostomie enterostomie. Imediat ce alirnentaqia sau va pe care orall se poate relua, aceastit fi adrninistratl prin oricemijioace. nutrilia Alimenta{iaparenlerald (AP) sau,mai col"ect, parenteral[constl in folosirea cXii venoasepentru nutritive.in condiliile aportuluide substange asigurarea i n c a r e c a l e ad i g e s t i v l e s t e i m p o s i b i l d e u t i l i z a t , cle Categoriile copii care inadecvatl chiarpericuloas[. sau suntcandidalipentruAP sunt,in primul rend,prematurii cu greutatefoarte micir (sub 1800 g) desprecare se estimeazlcI nu vor puteaprimi o cantitatesuficient[ de principii alimerntare" cauzaimaturitirliifunclionale din nou neurologice. ndscuqii situagiei digestive din cauza sau Ltnor chirurgicalpentrucorectarea supuqitratarnentului cazurilede diareenespecific[ malforrualiidigestive, qi care nu asociate malabsorbqie malnutrilieseverii, cu AP tolereazl nici un fel cle fbrmul5 clieteticd. trebuie qi. ce de o considerat[ procedurii excep[ie irnediat situa{ia Ia se clinic[ permite, va recurge caleaoral[. pentrupert"uz.area or substanlel A borclare cli i venoilse a mai nutritivesefacein douavariante:pe veneperif'erice, tehnic,procedeu din simplude cateterizat punctde vedere sunt mai rar de cornplica[iiiar acestea care se insc{egte miii pu[in severe, pe cateterulvenoscentral,careeste iii plasiit nivelulvenelor siul la cave(superioari irit'erioarl). p p e c a l c c h i r u r g i c a l d . e r c u t a ns a u p r i n v e n o t o t n i e . Cateterulvenos central are avantajul de a perrnite perfuzarea intr-un volutn mic, unor soluqii liiperosmolare greu infeclioase unor cornplicagii dar are dezavantajul de evitatchiardac[ pe circuitulde perfuzieseinterpune filtrul bacterian(0,22 microni). total5 de lichide perfuzatedepindedirect Cantitatea qtiindc[ fiecare100kcal necesitl energetic, de necesarul 140 rnl (0,71 kcal/rnl),iar maximum de volum tolerat de estede 250 mtAig.in afarl de necesarul caloriipentru se hazal qi nevoi de creqtere, au ?n vedere metabolisrn

48

a2-a in edilia I Esenliatut PEDTATRIEdoza,pAnI se ajunge la 3 g/kgl24 ore pentru prematuri, 2-2,5gkgl24 orepentrucopii qi I - I ,5 glkgl24 ore la adulli. Lipidele constituie sursa cea mai concentratl de calorii. Infuzareade solugiide lipide esteindispensabild in AP, ca sursl energeticdmajor[ qi sursdde PUFA. Riscul administrlrii parenteralede lipide line de variaz[ intre inducereacolestazei.Doza recomandatd fiind 0,5-2 gkgl24 ore, ritmul de perfuzierecomandat de 0,15 glkg/or5. Aportul electrolililor in AP este identic cu nevoile debazl' Aportul de Na, K, Cl qi Ca trebuiesI asigureo cantitatede l-2 mEqlkg/24 ore,urmdndca eventualele pierderisI fie inlocuite.Ajustarea cantitdliide electrolili se poateface dup[ ionogramasericl. AP corect[ asigurd gi aport de fosfor. vitamine qi oligoelemente. Calculateaosmolarit[qiisoluliilor perfuzatese face astfel:glucoza(g/l x 5,5), proteine(g/l x 10,9),lipide zilnicl a osmolarit[1ii I}Vo (280 rnOsm/l).Creqterea solugiilornu trebuie sI deplqeasc[ 100 mOsm/l pentru fiecare24 orede AP, cu un nivel maxim de 800 mOsrn/l care nu trebuiedepdqit. AP nu este o procedurl lipsitd de riscuri, chiar in volumelor,caloriilor qi in condiEiile care calcularea principiilornutritivea fost flcut[ corect.Celemai temute c o m p l i c a l i i s u n t c e l e i n f e c l i o a s e( m a i a l e s p e n t r u pentrucatetervenoscentral),cele mecanice procedurile (rnigrareacateterului),metabolice(colestaza, steatoza trebuiefolositdnumaiin situalii bine hepatici).Procedura justificate,in colectivefamiliarizatecu aceastltehnic[, cu experienf[in domeniu.

pierderilede lichide prin hiperventilalie (5-20 ml/ kcal/ 100kcal/24 ore),transpiraliiprofuze(5-25 m1/100 24 ore)saufebrl ( l5-20 mlkgl24 ore pentru fiecaregrad de temperatur[ care depSgeqte 37oC).Pentru prematurii cu greutatefoarte micd se incepe cu 40-60 mllkgl24 ore qi secreqte lent in cursulprimei slptdmAnide via[d,pdnd la 100-200 ml/kgl24 ore. Cantitatea medie care se perfuzeazd prematurilorla sf0rqitulprimei slptlmdni de ml/kgl24 ore. viaqlestede 140-150 Hidralii de carbon. Glucoza este cea mai utilizatd surs[de caloriiin AP. Se utilizeazl solu{iide 10-l2,5Va in AP administratl pe vene perifericeqi solulii de 20Vo pentruperfuzia pe catetervenos central. Solugiilede glucoz[oferl3,4 kcal/g.Toleranla glucozdacopilului la prematurdepinde de greutateaacestuiaqi de vArsta gestationall.Dac[ un nou n[scut la termen tolereazilT 8 mgikg/min qi se poate ajunge la l0-14 mglkg/min, prematurul tolereazd,doar 6-7 mglkg/min, ceea ce corespunde unei cantit[1ide 100mllkg solulieglucozatl Pentruprematurise recomandl dozede 80-120de 107o. nevoile ml//<g2k;i solu[iel}Vo de glucoz[, ceeace acoperd cu caloriceqi posibilitllile de metabolizare, risc minim de hiperglicernie. mai recomandl ca nici o solu[ie Se administrat[pe o vendperiferic[ sbnu aibdosmolaritate mai ridicat[ de 100mOsm/100ml. Proteine.le, AP, sunt obginute solu[ii cristaline in din pediatrice avantajul au adausului de aminoacizi. Solugiile unor aminoaciziesenliali,cum sunt taurina, acidul precum qi acelaal cantit[lilor glutamic.acidul aspartic, mai rnici de metionin[ qi fenilalaninS.Se incepe cu administrarea 1 g proteinilkg gi se creqteprogresiv a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->