ΦΑΛΚΙΔΑ

(από ηε ζπιινγή ΟΥΛΑΛΟΥΜ)

Νάλ' ζπαζκέλνη νη δξόκνη, λά θπζάεη ν λόηνο
θη εγώ θαηακνλάρνο θαί λά ιέσ: ηί πόιε!
λά κήλ μέξσ άλ είκαη –κέζα ζηήλ αζβόιε–
έλαο ιππεκέλνο πηεξόηνο!
Φύζαε –είπα– ν λόηνο θη έιεγα: Η Φαιθίδα,
ώ Φαιθίδα –πόιε (έιεγα) θαί θέηνο
ήκνπλ –ζη' όλεηξό κνπ είδα– Πεξηθιέηνο,
πάιη Πεξηθιέηνο ήκνπλ –είδα…
Έηζη έιεγα! Ήζαλ κάηαηνη κνπ νη θόπνη
πάλ' ζέ μύιν θνύθην, πξόζηπρν, αλάξηα,
Ψο ζεξία, σο δέληξα –αλαγιπκέλνη– σο ςάξηα
ηά όλεηξά κνπ (κνύκηεο) θη νη αλζξώπνη.
Τώξα; Πόιε, ηξέκσ ηά γεηέκαηά ζνπ
θη είκαη αθόκα σξαίνο ζάλ ηό Μάε κήλα,
θξίκα, ιέσ, ζιηκκέλε λάζαη θνινκπίλα
θαί λά θιαίσ εγώ ζηά γόλαηά ζνπ.
................................
Έηζη λάλ' ζπαζκέλνη, λά θπζά απ' ηό λόην
θαί κέ πίιν θιόνπλ λά γειάο, Φαιθίδα:
Άρ, λεθξόλ ζηό ρώκα –λά θσλάδεηο– είδα
έλαλ κνπ αθόκε πηεξόην! . . .

ΦΑΝΤΑΣΙΑ
(από ηή ζπιινγή ΟΥΛΑΛΟΥΜ)

Νάλαη ζά λά κάο ζπξώρλεη έλαο αέξαο καδί
πξόο έλαλ δξόκν θηδσηό πνύ ζβεί ζηά ράε,
θαί ζέλα ηνύ θαπέινπ ζνπ πιαηεηά θαί θαληαηδί
θάπνηα θνξδέια ηνπ, ηξειά λά ραηξεηάεη.
Καη λάλ' ζάλ θάηη λά κνύ ιέο, θάηη σξαίν θνληά
γη' άζηξα, ηή δώλε πνύ πεδάλ ησλ λύρηησλ θόλησλ,
θη αύηόο ν άλεκνο ηξειά-ηξειά λά κάο ζθνπληά
όιν πξόο ηή γξακκή ησλ νξηδόλησλ.
Κη όιν λά ιέο, λά ιέο, ζηά βάζε ηήο λπθηόο

. Μήλ θηηαγκέλε ήηαλ... Τήλ ζηνράδνκαη. όιν βαζηά. Σπαζκόο ηξίγσλνο ηά ρείιε θαί ηό ζηόκα.. ηνύο ρπηνύο ηεο θέξλεη ε ηδέα κνπ ηνύο ώκνπο δίρσο ρέξηα! Γίρσο ρέξηα .γηά έλα – κέ γπάιηλα παληά – πινίν πνύ πάεη Όιν βαζηά... κνύ εκίιεη ξηγειή ζάλ κέζ' ζέ όλεηξν – θαη η' όκκα ήηαλ ζθαίξα. . στκέλα. .. όζν πνύ πέθηεη εθηόο: έμσ απ' ηόλ θύθιν ησλ λεξώλ – ζηά ράε.. .... .. ύπνπηεύνκαη – θαί ηξέκσ λνεξά κνπ – απ' ηό ίδην ύιηθό πνύλαη θρηαγκέλα ηά όλεηξά κνπ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (από ηή ζπιινγή ΟΥΛΑΛΟΥΜ) Πνύ ηήλ είδα. Σπιινγίδνκαη άλ ζηνύο δξόκνπο ηήλ αληίθξπζα πνηέο κνπ ή ζη' αζηέξηα... ζέ κηα βηηξίλα ζ' έρνπλ ζηήζεη γπλαηθείσλ θνξεκάησλ.. έσο όηνπ – θσο κνπ – (θαζώο ηξειά ζά ραηξεηάεη θείλ' ε θνξδέια ε θαληαηδί) βγνύκε απ' ηήλ ηξηθπκία αύηνύ ηνύ θόζκνπ . . ... . .. .. Ώ Κπξά κνπ – Άγγειε – Σύ – ησλ κεηξαθίσλ πόρεηο ηό γέιην.. πλεύκα. ιέο. λά κάο σζεί αύηόο ν άλεκνο καδί πέξ' από ηόπνπο θαί θαηξνύο.. Η θσλή ηεο. ώ ραύλε θόξε ησλ πλεπκάησλ. Αρ πώο ηξέκσ! ν λνύο κνπ πάεη ζ' ηδέεο πιήζνο.. ζέ κπακπάθηα θαί θαξηόληα – ν λνύο κνπ βάλεη γεκηζκέλν ηεο κήλ ήηαλε ηό ζηήζνο κέ ξνθάλη! .... Κη όιν λά πλέεη. Τ' ήηαλ.. .. Τό κάηη ηεο γπαιέλην άο κή κ' έβιεπε – κ' εζώξεη θη ήηαλ η' όληη ξόδν ςεύηηθν ηό γέιην ηεο – θεξέλην – θαί ηό δόληη.

Τόζν πνιύ ζ' αγάπεζα Κεξά. . . ζ' Οιύκπην κνλνπάηη.. Νύρησζε θαη δελ θάλεθεο εζύ· θίλεζα λα ζε βξσ ζην δξόκν . ... Πσο – λα. καδί ζνπ θηόιαο αξρηλώ ρξπζή θνπβέληα: . Καη λα. . Ταμάπα Αιιόθνηε θαη κειαςή. ... θη εζύ θνληά κνπ . .... . θη έιεγα: Θάξζεη απόςε απ' ηα λεξά θη από ηα δάζα... θαη λα. Καη κπόξαε — όπσο πάγαηλε παρεηά — θαλείο δηεί ζην θίλν ηεο θη' εθαξκνζηό κπνηίλη έλα πνδάξη ρπηό.. κ' εθείλελ ηε λσζξή πεξπαηεζηά κηα Θέαηλαο. . θαη κεο ζησλ ξνύρσλ ηεο ην ζνύζνπξν oη θαξδηνί ... Θάξζεη. σξαία θαη ηεξή ιεο έζεξλε αγγειηθέο θηεξνύγεο θη' επεξπάηεη αδέμηα θαη ακέξηκλε....... Ήηαλ ζα λα ζε πξόζκελα Κεξά απόςε πνπ δελ έπλεε έμσ αλάζα.ΟΥΛΑΛΟΥΜ ....ζύγλεθα ζακπά πξνο ηε Σειήλε ...ηάραο . ην θάζηζκά ζνπ ζηγπξλώ.κεζ' ηα λεξά.ζηξαβόο ... ζα κείλεη ν θόζκνο κε ην "κπά" πνπ κ' έιεγε ηξειόλ πσο είρεο γίλεη θαπλόο θαη . πνπ άθνπγα δηπιά ηα βήκαηα κνπ! Πάηαγα γσ . αθνύ θιεηξάεη κνπ ε ςπρή. . ... ..σηκέλα κα ζθνύληαθηεο (όπνπ εζθνύληαθηα) ρξπζή θη εζύ κε κέλα. ζηνιλώ ηελ θάκαξά καο αγξηνκέληα. αθνύ ζπαξά ην κάηη κνπ ζαλ ςάξη θαη ζα κπξίδεη ήιην θαη βξνρή θαη λεηό θεγγάξη ..

Σαλ αζηξαπώλ — ζην ζέξπην κνλνπάηη — ηύθιεο θσηόο (θαη ζθίξηεκα δνξθάδαο έξκνπ δάζνπ) έκεηλαλ η' άςε-ζβήζε ζνπ: ην πήδεκα. Κη' ήκνπλ εηδσινιάηξεο ηεο!.. Χειά o ελ νπξαλνίο Κύξηνο θη' νη Άγηνη ηνπ. όηαλ εζύ ηηο θσηεηλέο ηνπ ράκνπ έθξνπζεο θηέξλεο — δπγά πηηζνύληα πνπ έπαηδαλ ην 'λα ην άιιν εθίιεη. (Τα Νέα Διιεληθά 1 [Ιαλνπάξηνο 1952]) . Τνπ θξακπαιά ζνπ θηεξσηή ηόηε ε — ζαΐηα —ξίγα (ησλ ρξπζνθεληεκέλσλ ηεο — αξάδα — παπαγάισλ) ζηηο γάκπεο ζνπ αλειίρηεθε — γνξγό εξπεηό — πνπ εξίγα ζην αιιεινθπλήγεκα ησλ άζπξσ ζνπ αζηξαγάισλ.. Καη πέζαλε.... Τν αίκα ηεο κεζεκβξηλό.ηη απ' η' αγθάιηαζκά-ηεο πίλαλ κνπ νη πόξνη.. Ψσσ.. Μηα θιόγα θαη θαπλόο ήηαλ ό.γνθνί ηεο πώο ζα ιάκπαλε— γπκλνί—ζαλ ην θεγγάξη. ζηε κλήκε ηεο ρνξεύνπλ θαη πεδάλε. μεθηνύξηζκα ζνπ. παγαλά θαη Σειεηλνί.. ρπκέλν ιεο — θεη — λα ζθπξάεη κεο ζην γπλαηθείν ηεο θνξκί — εκβαηήξην ηέιεην — θη' είρε θάησ απ' ηα βιέθαξα—βακκέλα κε θηλά— κνπρξό. Η Κςπά μος η ηπέλα. ηα ράιθηλα —κε ηξεηο νπέο— ζνπξάβιηα είραλ ζηα ρείιε.. αξραίνπ Νανύ — απηελήο — — θνιώλεο πνπ γθξεκίζηεθαλ— ηα κπνύηηα ηεο θσηάγαλ. Κη' εγώ ηελ εηρ' αγάπε κνπ!... βαξύ ηξηαληάθπιιν ην ζαξθηθό ηεο γέιην. ζαλ άμαθλνπ πνπιηνύ.. ελώ κε όκκα αηάξαρν απηή κε εθύηαε σο ηνλ πόζν κνπ ηνλ γήηλν λα ελόγαε θη απόξεη. γηα κε πηα νπδ' αξσηάγαλ θη' ελώ νπδ' εγώ αξώηαγα. Kη έθπγεο. Καη κε παπά ηε ζάςακε! θαη λα —κ' απινύο— νη ηξαγνπόδαξνη Θενί ηεο ζνπξαβιάλε θαη γύξσ απ' ηνλ εηδσινιαηξηθό Σηαπξό ηεο. Το ξάθνιαζμα Γπν Πάλεο θνπζθνκάγνπινη. ζηνπ θήπνπ ζνπ ηηο ζηέξλεο.. ην πάηη θαη η' αιαθξηό.

. θη έθπγε... Το βαπόπι Νάλαη σο λάρεο θύγεη — κε ηνπο αλέκνπο — θαβάιια ζην άηη ηεο ζηγήο θη' όια λα πάεο θαη vάv' πνιιά θαξάβηα.. Με ζα θεξαύλσλε κε κηα ηνπ ιέμε ηελ έξκε πόιε κε ζα μεκπάξθαξε ηε θξίθε ακίιεηε νην κώιν εθεί. νη αλζξώπνη....... Κη' εληόο κνπ εκέλα λα βξπρηέηαη — όιν λα ηξέκεη — βαξύ έλα βαπόξη θαη θαηόπη πάιη εζύ θη' ν Μάεο θη' νη αλέκνη θη' έπεηηα πάιηλ νη αλζξώπνη.Πώο ήηαλ έηζη... ζθπθηή επηβάηηζζά ηνπ ηε ιύπε σο ήξζε ζάθεπγε.. όιν λα ζε πεγαίλεη ην θαξάβη έμσ απ' ηελ ηξηθπκία ηνύηνπ θόζκνπ.... Τίπνηα. όπσο ην ηύιημε ζη' αρλά κεηάμηα ηεο ζηγά ε ξέκβε σο ην ξπκνύιθεζε κεηιίρην ε λύζηα κνπ εθεί αιαθξά.. παίξλνληαο. σο ηόθεξε ε Κπξά κνπ ε ηξέια κεο ζην ιηκάλη.. Ήξζε θαη ζηάζεθε κπεξδηθισκέλν ζ' αρλή ηνιύπε θ' ήηαλ ζαλ θάηη... θη ύζηεξα. κε θπβεξλήηε ηνπ ηε ζησπή. ηη ηξέια ζάθαλε αλεπαλόξζσηε θαη καγηθή.. Μα πώο έηζ' ήηαλ.... θάηη αλείπσην λάρε λα πεη. ηίπνηα... ζάζαλ vεθξνί.. θη' εληόο κνπ αθπβέξλεην. Ή κε—βαξθάθηα ηνπ—κ' άζπξεο θνξδέιεο ζηαπξνδεκέλα θέξεηξα ζάζηειλε όμσ—ζαλ θύκαηα θαη ζαλ αθξνί— όπνπ ζα θείηνληαλ ηεο γεο ηα λήπηα καραηξσκέλα ή όπνπ όινη όζνη αγαπήζεθαλ.. πνιιή ζάιαζζα — κεγάια ζύγλεθα πάλσ — νη άλζξσπνη θη' ν Μάεο....... Καη λάλαη όια απ' ό. .. ην βαπόξη κεο ζηελ αζβόιε. Σηάζεθε ακίιεην κ' όςε θξηρηή.... πώο κνπ εθάλε σο είρελ έκβεη θεην ην βαπόξη κεο ζην ιηκάλη κε όθηα ηεθξά. Κη ε λύρηα έθηαζε..ηη θεύγεη —θαη δε κέλεη— ζε κηα πόιε αθαηνίθεηε.. απηή πνπ παίξλνληαο κε από ην ρέξη κε πεξπαηεί... Αρ.. πώο κνπ εθάλε απηό ην πινίν..

Βιέπεηο καηηξ —κνπ θσλάμαλε— ηε Φαιθίδα ηελ είδεο όπνπ ζπ κεο ζηα θάιηζα-ζνπ κόλνλ. όια εθεί κε ηξηγύξηζαλ θαη κε δείμαλ — ραρόινη — θεη βαζηά. Νά ηα έξγα-ζνπ.. Τη ληεθόξ αληζόξξνπν πνπ κε κύηε γεινία καηηξ κπεθξήο ην ζθεδίαδε ζηό 'λα πόδη λα ζηέθεη.. — ζ' νπξαλνύο ζα κε ζύξεη) ε Φαιθίδα εθεί πηζσ-κνπ ζα θαληάδεη ρηηζκέλε ζαλ από —ηεκπεζίξη.. λα κνηξάζνπλ ζαλ ιύθνη κεηαμύ-ηνπο — γηα ξόινπο-ησλ — θάζε κηα-κνπ αεδία. ηη ζίαζνο. Εαςηούληδερ (από ηε ζπιινγή Δαπηνύιεδεο 1950) Ψο σξαία ήηαλ κνπ απόςε ε ιύπε.. ήξζαλ όια ζησπειά ρσξίο πάζε . λά θαη ζπ ζηαζάξρεο!. λά κ' απηνύο ηνπο παιηάηζνπο-κνπ ζα θηλήζσ ζηηο πόιεηο κε θξαπγέο θαη κε ηνύκπεο!. θη ε πξόγθα — ηη δόμα-κνπ!. ηη ιεξή ζπλνδεία εαςηούληδων (ηνύηνη-κνπ). θάζε ηη ξεδηιίθη.. ιεο θαη ρηίζηεθε κε γιαξή θηκσιία. νη πόζνη-ζνπ — όινη εκείο — θαζνπιήδεο.. Κη σο ζηα πάιθα ε θάηζα-κνπ γειαζηή ζα πξνβαίλεη (αρ. όξζην ε πόιε ιειέθη.. θάζε γθάθα-κνπ ή ηύθ-ια. Αιο θνπξζνύκ ηώξα εμώιεο θαη πξνώιεο-ηνπο (ηέιεηνο λα καζαίλσ ηνπο ξνύκπεο)... Κη σο αξπώληαο κε κ' έβγαιαλ ζεθσηόλ απ' ηελ πόιε (κε θακπνύξεο θη αιιήζσξνη — κε ζηξαβή άιια αξίδα). Κη είκαη γσ ζηαζάξρεο-ηνπο.. ήξζαλ όια κη' αληάξα νη ήξσέο-κνπ θη νη ζηίρνη-κνπ — θηόξα-κνπ όια πιαηύθπιια —.. ήηαλ θεη.. θάζε κηα ηεο δσήο-κνπ ήηαλ — θεη — ζηξαβνκάξα.. Κη σ Θεέ-κνπ. ηε Φαιθίδα: .. ήμεξεο λ' άξρεηο..Σηάδιον δόξηρ (ζπιινγή Δαπηνύιεδεο 1950) Ψο αλύπνπηνο θαζόκαλ.

Kη σο πηζώθσια ζα παγαίλσ παηώληαο. ηη έκπλεπζε!. Τα πνηήκαηα "Τακάξα". κε ηε βέξγα-κνπ ηώξα ςειά —ιέσ— κε ηξόκνπο λά. ηη ζίαζνο ιίγνλ ηη από αιήηεο κνπδηθάληεο κεζπζκέλνπο θαη θάιηζνπο. Καη ηη έκπλεπζε λα κνπ δώζνπλ ηε βέξγα κπξνο ζε ηξίπνδα κε θάληα κπζηήξηα.. oη γθάθεοκνπ όιεο.. κεο ζε θόξλα ζα ηα βξνληνύλ θαη ζαληνύξηα νη παιηάηζνί-κνπ — ζηνλ αέξα πεδώληαο — ηα ζνύξηα. Μάξηηνο-Ινύληνο '97 (δεοζειίδεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο πνίεζεο) . Κη σο ηα γλώξηζα όια-κνπ γύξσ — κπξακ-πάθεο όια θξάηαγαλ. κε δαύηε-κνπ λα παξειάζσ ηε κπάληα ζηνύο δξόκνπο.. "Τν μάθληαζκα".". ηξνπκπέηεο θαη βηόιεο —ΔΑΥΤΟΥΛΗΓΔΣ πνπ κε βιέπαλ...θαη κε ήβξαλ —ρσξίο θαλέλ' λα κνπ ιείπεη— ηα ιάζε. έηζη σο έκνηαδαλ — κε πξηζκέλεο ηηο κύηεο— παιηάηζνπο. . "Η Κπξά κνπ ε ηξέια. "Σηάδηνλ δόμεο" θαη "Δαπηνύιεδεο" είλαη από ην πεξηνδηθό Πεξίπινπο η. 44. "Τν βαπόξη".. A!. . Μαηηξ ηνπ θάιηζνπ 'γώ πάληα.. όπνπ γξάθνληαλ η' απνηπρεκέλα-κνπ έξγα —εκβαηήξηα! Α..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful