Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013

Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012 nr. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA

GEOGRAFIE Programa pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examene 2013 Autori: - Lungu Corina, coordonator, consultant superior ME, grad didactic superior; - Viscovschi Angela, inspector şcolar, specialist principal, DRÎTS Rezina, grad didactic unu; - Axînti Sergiu, director, LT „Ştefan cel Mare”, grad didactic superior; - Beregoi Elena, director-adjunct, LT „M. Kogălniceanu”, grad didactic unu; - Cartaleanu Eugenia, LT „Columna”, grad didactic doi. Recenzenţi: - Jioară Mariana, metodist, DRÎTS Orhei, grad didactic superior; - Roşca Haralampie, inspector şcolar, DRÎTS Drochia, grad didactic unu; - Elena Jitari, inspector şcolar, DRÎTS Făleşti, grad didactic doi; - Nucă Ana, inspector şcolar, DRÎTS Ungheni, grad didactic unu. I. PRELIMINARII Ansamblul fenomenelor geografice, geo-economice şi geo- politice din ultima perioadă, determină rolul decisiv al Geografiei, în dezvoltarea cunoaşterii interrelaţiilor dintre mediu de viaţă şi societatea umană. În acest context, examenul de bacalaureat la Geografie, oferă şanse candidaţilor să confirme cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile, obţinute pe parcursul studiilor liceale, şi anume, să explice şi interpreteze fenomenele stringente ale lumii contemporane, cum ar fi: modificările climatice, hazardele naturale şi tehnogene şi riscurile asociate, exploatarea raţională a resurselor, prognozarea situaţiilor de criză (demografică, economică, alimentară, geopolitică) şi dezvoltarea durabilă. Conform Curriculumului de liceu la Geografie, ediţia 2010 şi Standardelor de eficienţă a învăţării la Geografie, examenul de bacalaureat permite candidaţilor să demonstreze progresul propriu în învăţarea, explorarea şi interpretarea fenomenelor geografice conform domeniilor: Limbaj geografic, Sistematizarea şi interpretarea organizatorilor statistici, grafici şi cartografici, Relaţii cauzale dintre componentele mediului geografic, Relaţii cauzale dintre componentele mediului geografic, Atitudine şi comportament privind mediul geografic. Materia inclusă în examen, este structurată în concordanţă cu competenţele supuse evaluării şi conţinuturile curriculare pentru treapta liceală, aşteptate din partea elevilor pentru atingerea anumitor niveluri de performanţă. Numărul de itemi în testul la geografie va fi racordat la numărul de ore alocat studierii conţinuturilor curriculare din Geografia fizică generală, Geografia umană a lumii şi Geografia mediului. Actuala programă are statut de document normativ, şi se adresează deopotrivă elevilor, viitori absolvenţi ai treptei liceale, precum şi cadrelor didactice. Detalierile cu referire la modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului de Geografie, modele concrete de evaluare, propuse în programă, vor contribui la eşalonarea şi sistematizarea pregătirii pentru susţinerea cu succes a examenului de bacalaureat.

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. morale. 5. 2. are statut de disciplină la solicitare. 5. procese. 7. 3. 10. 2. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. 2013 Proces-verbal nr. pentru candidaţii la bacalaureat profil umanist. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE PENTRU TREAPTA LICEALĂ DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme. Competenţe acţional – strategice. IV. diagrame. COMPETENŢE SPECIFICE FORMATE LA ELEVILOR PRIN GEOGRAFIE CA DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ Colectarea. 6. 9. hărţi. interculturale (de a recepta şi de a crea valori). real. 4. Ministerul Educaţiei 2 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Competenţe digitale. 1. diagrame. în cadrul examenelor de bacalaureat. hărţi. Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate. III. prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor geografice. 9. 6. profiluri). Interpretarea unor documente geografice (texte ştiinţifice. Competenţe interpersonale. 4. 3. În reţeaua disciplinelor de bacalaureat. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA II. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. tehnologic şi sport. în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC).Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de problemele mediului şi ale societăţii. nota obţinută la examenul de Geografie are o pondere de ¼ (25%) din media generală de examen pentru fiecare profil. Caracteristica complexă a unor obiecte. Fiecare candidat trebuie să dispună de Atlase geografice şcolare (Atlase la geografia fizică şi umană) pentru realizarea itemilor din test. schiţe. 9 din 27 decembrie 2012 nr.). STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CONTEXTUL EXAMENELOR Geografia. Competenţe culturale. 8. fotografii ş. Examenul de Geografie se va desfăşura sub forma unei probe scrise. arte. fenomene geografice. Construirea unui demers ştiinţific geografic. Clasificarea unor elemente. 7. civice. Prelucrarea surselor de informaţie. fenomene geografice. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba română.Competenţe antreprenoriale. cu o durată de 3 ore astronomice (180 min ). imagini. obiecte geografice. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 10.a. Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese. Competenţe de bază în matematică. ştiinţe şi tehnologie. 8.

Să aplice unele date statistice/un suport cartografic în rezolvarea exerciţiilor. în baza analizei unei surse de informare. Obiective de evaluare .Să clasifice unele aspecte sociale ale spaţiului geografic. . 9 din 27 decembrie 2012 nr. d. Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de problemele mediului şi ale societăţii. . în baza analizei unui text. . Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate. Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese. . . . Citeşte caracteristicile de mai jos.Să descrie consecinţele producerii unui fenomen geografic. civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel regional şi mondial.Construirea materialelor grafice şi cartografice în baza informaţiilor. . avînd direcţie nord-estică în emisfera de nord şi sud-estică în emisfera de sud. Explică esenţa noţiunii de bilanţ natural al populaţiei. Sub-competenţe . datelor statistice prelucrate despre caracteristicile populaţiei. . vara bate dinspre ocean spre continent. 3.Utilizarea algoritmului în caracterizarea diferitor tipuri de medii. în baza analizei unui text/hărţilor tematice. hărţi. . Încercuieşte litera variantei corespunzătoare unei caracteristici a musonului: a. în baza rezolvării unor situaţii-problemă. conform unor criterii/ completînd un tabel. reflectînd trei caracteristici principale. bate de la tropice spre ecuator. b. 2013 Proces-verbal nr. fenomene geografice.Analiza datelor. . obiecte geografice. iar noaptea invers. EXEMPLE DE ITEMI/PROBE PENTRU FIECARE DOMENIU DE CONŢINUT DOMENIUL: Limbaj geografic Cunoaştere si înţelegere 1. iar iarna invers.Să localizeze unele obiecte geografice pe harta contur. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA V. Ministerul Educaţiei 3 Agenţia de Evaluare şi Examinare . fenomen geografic. CORELAREA COMPETENŢELOR SPECIFICE – SUB-COMPETENŢELOR – OBIECTIVELOR DE EVALUARE Competenţe specifice Interpretarea unor documente geografice (texte ştiinţifice. Descrie legitatea ritmicităţii învelişului geografic prin două exemple a modului de viaţă a animalelor.Să identifice unele obiecte geografice.Explicarea proceselor şi fenomenelor geografice. c.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. procese. în baza soluţionării unor probleme cotidiene. diagrame). Caracterizarea complexă a unor obiecte. materialelor grafice şi cartografice la caracterizarea elementelor climatice. fenomene geografice.Să elaboreze un eseu la subiectul geografic propus.Elaborarea propunerilor pentru soluţionarea problemelor globale ale mediului natural şi ale lumii contemporane. . 2. ziua bate dinspre mare spre uscat.Să explice o cauză ce determină producerea unui fenomen geografic. . proces/fenomen geografic. bate între 40-60 latitudine nordică şi sudică. Clasificarea unor elemente.Să aplice algoritmul în descrierea unui obiect. VI.Aprecierea aspectelor sociale.Să explice consecinţele producerii unui proces. .

UE Aplicare Utilizînd Harta Fuselor orare. Argumentează trei acţiuni care le vei întreprinde în timpul unui seism pentru a-ţi proteja viaţa ta şi a familiei. 4. reflectînd evoluţia numerică a populaţiei. b. 3. cîte un exemplu de rocă pentru fiecare tip. două specii de animale caracteristice acestui tip de mediu e.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. OPEC 2. DOMENIUL: Sistematizarea şi interpretarea organizatorilor statistici.00. două adaptări specifice ale animalelor la condiţiile de climă a mediului f. Caracterizează mediul ecuatorial. Germania c. Cunoaştere si înţelegere 1. 2013 Proces-verbal nr. două adaptări specifice ale vegetaţiei la condiţiile de climă a mediului d. Scrie toate calculele pe foaia de test. în care fuse orare se află aceste oraşe Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . NAFTA 4.organizaţii de integrare economică. mortalitate. Integrare 1. Cutremurele de pământ sunt un fenomen frecvent în unele regiuni ale Terrei. prin două exemple. aplicînd algoritmul: a. 9 din 27 decembrie 2012 nr. Folosind termenii migraţie. c. pe harta fuselor orare. Stabileşte perechile corecte dintre aceste două coloane. două exemple de specii de plante caracteristice acestui tip de mediu c. A B 1. Mexic d. Enumeră trei regiuni ce se caracterizează prin frecvenţă înaltă a erupţiilor vulcanice. determină ora fusului la New York. Venezuela b. zona naturală caracteristică pentru acest mediu b. determină. prin intermediul unor săgeţi. Singapore a. În coloana A sunt indicate state. dacă se ştie că la Chişinău în momentul dat este ora 10. Studiind schema alăturată indică părţile componente ale vulcanului. condiţiile de formare. bilanţ migratoriu. Compară procesul de formare a rocilor magmatice intruzive cu cele efuzive indicînd: a. grafici şi cartografici. deficit natural. 2. natalitate. indicînd: a. Descrie. cîte două exemple de intruziuni şi efuziuni magmatice formate. ASEAN 3. influenţa negativă a erupţiilor vulcanilor asupra mediului natural. formulează 5-6 enunţuri prin care să caracterizezi situaţia demografică actuală în Germania. un exemplu de tip de sol caracteristic pentru zona naturală indicată 2. 2. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA Aplicare 1. iar în coloana B .

În extremitatea sudică a Americii de Sud. S. N). Cunoaştere si înţelegere 1. polul geografic la care se formează nopţile polare. dacă în momentul dat la Chişinău este ora 10. 9 din 27 decembrie 2012 nr. Explică doi factori care determină aceste deosebiri. b. Descrie trei consecinţe negative a procesului de deşertificare pentru mediul geografic. paralela pe care razele solare cad perpendicular la amiază. b) zona ecuatorială a Americii de Sud. la latitudinile 40º . ziua solstiţiului de vară. Cunoaştere si înţelegere Scrie denumirea ţării pentru care este caracteristică particularitatea indicată mai jos: a) după nivelul dezvoltării economice. China este un mare producător de ţesături de bumbac. Ministerul Educaţiei 5 Agenţia de Evaluare şi Examinare . c.00 Integrare Studiază desenul de mai jos şi descrie consecinţele poziţiei Pămîntului faţă de Soare în ziua solstiţiului de vară indicînd: a. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA b. Aplicare Utilizînd hărţile tematice necesare dedu cîte două cauze ce determină cantitatea mare de precipitaţii atmosferice medii anuale în regiunile: a) partea de vest a Americii de Nord (între 50º .50º lat. constatăm deosebiri mari ale cantităţii medii anuale a precipitaţiilor pe ţărmul vestic comparativ cu cel estic. calculează ora fusului la New York. 2. Integrare 1. b) ţara este recunoscută ca lider mondial în domeniul utilizării energiei mareelor. ţara deţine primul loc în Europa. 2. DOMENIUL: Atitudine şi comportament privind mediul geografic. 2013 Proces-verbal nr. emisfera iluminată mai mult de Soare. f. Dedu doi factori care determină specializarea ei în această producţie. anotimpul din emisfera de sud.60º lat. d. emisfera în care este cea mai scurtă zi. DOMENIUL: Relaţii cauzale dintre componentele mediului geografic. Descrie trei cauze ce au contribuit la apariţia problemei asigurării cu apă potabilă în multe regiuni ale Terrei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. calculează diferenţa de ore dintre fusele orare ale oraşelor c. e.

Dedu trei consecinţe ale acestui fenomen pentru mediul înconjurător. b) o cauză care declanşează acest hazard.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Integrare 1. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA Aplicare Inundaţiile sînt hazarduri naturale dezastruoase. 2013 Proces-verbal nr. Ministerul Educaţiei 6 Agenţia de Evaluare şi Examinare . c) două consecinţe ale acestui hazard. Caracterizează aceste hazarduri conform algoritmului: a) indică tipul hazardului. d) două căi de lichidare a consecinţelor acestui hazard. 9 din 27 decembrie 2012 nr. Decalajul în nivelul de dezvoltare economică dintre statele înalt dezvoltate şi statele în curs de dezvoltare este una dintre problemele globale ale omenirii. 2. Propune trei căi realizabile de reducere a cestui decalaj. Modificările climatice globale au devenit o problemă a mediului geografic.

. fluvial. globul geografic. 2013 Proces-verbal nr. harta. mase de aer. importanţa lor geografică. . organogene) şi metamorfice.Relieful scoarţei terestre creat de forţele exogene: gravitaţional.Plăcile litosferice şi dinamica lor: plăci majore. sistem solar. curenţi subcrustali. muson.Dinamica scoarţei terestre: Procesele magmatice.Mişcările Pământului: mişcarea de rotaţie (dovezi şi consecinţe). galaxie. câmpii).Unitatea materiei în univers: elementele şi structura universului. . carstic. coliziunea şi subducţia plăcilor litosferice. procese exogene. alizee.Planul şi harta: elementele planului şi ale hărţii. harta sinoptică. 9 din 27 decembrie 2012 nr.Calcularea distanţelor pe hartă.Clasificarea hărţilor după diferite criterii (după scară.Determinarea coordonatelor geografice. . vreme. . gravitaţia terestră. ATMOSFERA Noţiuni: radiaţie solară. Rolul lor în modelarea scoarţei terestre.Individualitatea Pământului în Sistemul solar: forma Pământului. . placă litosferică. conţinut). condensare. Ministerul Educaţiei 7 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Procesele seismice şi efectele lor.roci sedimentare( detritice.Determinarea orei locale pe glob. chimice.Mişcarea de revoluţie ( consecinţe).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Globul geografic. subducţie. crustă. . LITOSFERA Noţiuni: litosferă. eolian.Structura Sistemului Solar.Relieful scoarţei terestre creat de forţele endogene: formele de relief şi clasificarea lor după criteriul dimensional şi morfogenetic. planul. torenţial. . umiditatea aerului. . . destinaţie. . . antropic. dorsale medio-oceanice. podişuri. CONŢINUTURI DE EVALUAT GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ Noţiuni: univers. . ciclon. .biogen. Universul .Soarele şi influenţa lui asupra Pământului. anticiclon. expansiunea fundului oceanic. . 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA VII. sublimare.Rolul scoarţei terestre în învelişul geografic.Compoziţia petrografică a crustei: roci magmatice( intruzive şi efuzive). coliziune. forme de relief majore ale continentelor (munţi. mişcări tectonice. procese endogene. dimensiunile Pământului. Pământul – corp cosmic . Modalitatea de reprezentare planimetrică a spaţiului terestru .

zonalitatea. Solul şi activitatea omului. . temperatura.Legităţile învelişului geografic: unitatea şi integritatea.Proprietăţile fizico-chimice ale apelor oceanice: salinitatea. termodinamic şi originii geografice. 9 din 27 decembrie 2012 nr. solide – zăpada.Lacurile: clasificarea după originea cuvetei lacustre. ÎNVELIŞUL GEOGRAFIC Noţiuni: înveliş geografic. vânturi de vest. . .geografică. . 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA .Rolul hidrosferei în învelişul geografic. 2013 Proces-verbal nr.Învelişul geografic şi societatea umană GEOGRAFIA UMANĂ A LUMII HARTA POLITICĂ A LUMII Noţiuni: hartă politică. .. descrierea tipurilor geografice de climat. .Masele de aer: clasificarea conform criteriului termic. . musoni.Clima: factorii climatici. poziţie economico .Solul şi caracteristicile lui. . HIDROSFERA Noţiuni: salinitate. mixte – lapoviţă).Regimul termic al troposferei: variaţia temperaturii aerului pe verticală. vânturile dominante (alizee. ciclon şi anticiclon. valuri. state monarhii. bruma. curenţi maritimi.Factorii de pedogeneză. repartiţia geografică a precipitaţiilor. grindina. Oceanul Planetar: părţile componente. importanţa lacurilor. BIOSFERA . condensarea vaporilor în stratul inferior al atmosferei (ceaţa).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Interacţiunea biosferei cu celelalte geosfere ale Terrei. mişcări ritmice. .Variaţia presiunii atmosferice. tsunami.Precipitaţiile atmosferice: tipurile precipitaţiilor atmosferice conform stării de agregare (lichide – ploaia. .Circuitul apei în natură. burniţa.Principalele tipuri de sol pe Terra. . Repartiţia geografică a solurilor pe glob. pedogeneză . maree. state federale Ministerul Educaţiei 8 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Râurile: reţelele hidrografice.Importanţa atmosferei. structura pe verticală a atmosferei. vânturi polare). . poleiul). . vânturile locale (brize). compoziţia aerului atmosferic. . chiciura. SOLUL Noţiuni: sol. .Dinamica apelor oceanice: mişcări ondulatorii.Umiditatea aerului: condensarea şi sublimarea vaporilor de apă la suprafaţa terestră (roua. mişcări de translaţie. ritmicitatea (diurnă şi anuală).Vremea şi prevederea ei. azonalitalea. . alimentarea râurilor şi importanţa râurilor.

AGRICULTURA .Evoluţia numerică şi mişcarea naturală a populaţiei.Industria constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor. . . exod de intelecte. 2013 Proces-verbal nr. bilanţ natural. aglomeraţie urbană. Caracterizare generală. urbanizare.Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei.Repartiţia şi densitatea populaţiei. Urbanizarea. . . 9 din 27 decembrie 2012 nr. export.Resursele vegetale faunistice şi pedologice POPULAŢIA Noţiuni: natalitate.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. . .Evoluţia hărţii politice a lumii în perioada contemporană. fond funciar . . politică demografică. resurse economice.Resursele de substanţe minerale utile. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare . criză demografică.Creşterea animalelor. integrare economică.Aşezările umane. . condiţii naturale.Structura economiei mondiale.Industria uşoară.Industria metalurgică.Sectorul serviciilor. mortalitate. RESURSELE NATURALE Noţiuni: resurse naturale. megalopolis. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA .Industria chimică. explozie demografică. .Industria alimentară. Resursele umane de muncă. resurse umane.Migraţia populaţiei. Structura pe ramuri. migraţie.Tipologia statelor lumii. tranziţie demografică. ramură de specializare internaţională. . ECONOMIA MONDIALĂ Noţiuni: economie mondială. . Diviziunea geografică internaţională a muncii. Clasificarea resurselor naturale. .Industria – ramura de bază a economiei mondiale. etnolingvistică şi religioasă a populaţiei. .Agricultura mondială. .Resursele climatice . . .Structura rasială. INDUSTRIA .Cultura plantelor. balanţa comercială.Industria energetică. .Resursele naturale. mişcarea naturală a populaţiei. . . diviziune geografică internaţională a muncii.Resursele de apă. import. SECTORUL SERVICIILOR .

Aprecierea poziţiei economico-geografice (aprecierea hotarelor din punct de vedere economic.Protecţia mediului acvatic. . . monitorizarea mediului. Brazilia. China. densitatea şi amplasarea). poziţiei faţă de căile de transport). 2013 Proces-verbal nr. Federaţia Rusă. .Mediul temperat. mediu natural. poluare transfrontalieră. impact natural. . degradarea mediului.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Mediul subtropical.Degradarea mediului aerian. India. . . 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA . . efect de seră.Mediile reci. . .Relaţiile economice internaţionale. poziţiei faţă de bazinele de resurse naturale.Măsuri de protecţie a vegetaţiei naturale. . industria (ramurile de specializare.Transporturile şi căile de comunicaţii. factorii de localizare ale subramurilor).State: Germania.Conservarea sistemelor naturale şi a patrimoniului antropic. poluarea mediului. . 9 din 27 decembrie 2012 nr. Japonia. Ministerul Educaţiei 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Franţa. mediu înconjurător. Uniunea Australiană. SUA.Degradarea solului.Mediul antropic. .Degradarea lumii animale. mediu antropic. DOMENIILE DE DEGRADARE A MEDIULUI. GEOGRAFIA MEDIULUI MEDIUL GEOGRAFIC. politica demografică. mediu antropizat.Mediul de viaţă subecuatorial. ramurile de specializare). PROTECŢIA MEDIULUI Noţiuni: impact antropic.Mediul tropical. .Degradarea mediului acvatic. România. NAFTA. OPEC. Noţiuni: mediu geografic. .Mediul pădurilor ecuatoriale. Marea Britanie. . Republica Africa de Sud. .Turismul . rolul transportului în traficul de mărfuri şi traficul de pasageri. populaţia (tipul de reproducere. TIPURILE DE MEDIU . agricultura (factorii dezvoltării. ASEAN) CARACTERIZAREA ECONOMICO-GEOGRAFICĂ A STATELOR Noţiuni: poziţie economico-geografică.Măsuri de protecţie a lumii animale. . Măsuri de protecţie a solului. gaze de eşapament. Principalele organizaţii de integrare economică (UE.Protecţia mediului aerian. . structura pe vârste şi pe sexe. asigurarea cu diferite tipuri de resurse naturale.Degradarea vegetaţiei naturale.

Problema globală a deficitului de apă potabilă.Problema apei.Rolul scoarţei terestre în învelişul geografic. Ministerul Educaţiei 11 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Impactul hazardelor naturale asupra mediului (pe baza unui hazard).Problema dezarmării şi menţinerii păcii pe Pământ. Asigurarea populaţiei lumii cu produse alimentare. Deşertificarea. GEOGRAFIA MEDIULUI .Îmbătrânirea populaţiei – factor de risc a dispariţiei speciei umane.Poluarea mediului acvatic.Poluarea aerului atmosferic. Impactul acestora asupra mediului. 9 din 27 decembrie 2012 nr.Ariile protejate. .Soarele şi influenţa lui asupra Pământului.Rolul hidrosferei în învelişul geografic.Învelişul geografic şi societatea umană. Modificările climatice globale.Modificările climatice şi consecinţele lor. . .Degradarea vegetaţiei naturale.Degradarea şi protecţia solurilor. . . . . . .Protecţia mediului în condiţiile dezvoltării durabile.Centralele nuclearoelectrice – surse importante de energie sau pericole pentru omenire. . .Hazardurile naturale şi antropice.Rolul Revoluţiei tehnico-ştiinţifice în dezvoltarea economiei mondiale.China – concurent real în economia mondială sau vis neîmplinit.Industria chimică – ramura economică fără deşeuri. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA .Ariile protejate din Republica Moldova. criză energetică. .Toleranţa etnică şi confesională – soluţie în rezolvarea conflictelor interetnice.Problema demografică. . hazarduri naturale. Malnutriţia.Importanţa practică a prognozării vremii. . PROBLEMELE ACTUALE ALE MEDIULUI NATURAL ŞI ALE LUMII CONTEMPORANE Noţiuni: deşertificare. .Problema lichidării decalajelor economico . 2013 Proces-verbal nr.Despăduririle. . . . .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.sociale dintre statele dezvoltate şi cele slab dezvoltate. . .Rolul gazelor naturale în balanţa energetică mondială. .Problema alimentară globală. .Problema energetică Asigurarea omenirii cu resurse naturale. . . .Procesele seismice şi efectele lor. malnutriţie. GEOGRAFIA UMANĂ . . TEMATICI DE ESEURI GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ .

32 (0 item) 0 p.2% 1. 9. hărţi.6% 0. item Punctaj 3. 12% 6 p.11 (1item) 7 p. MATRICEA DE SPECIFICAŢII Nivel taxonomic Competenţe specifice Interpretarea unor documente geografice (texte ştiinţifice. 31% 28 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.6% 0. 9. fenomene geografice Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de problemele mediului şi ale societăţii TOTAL Nr.7 (1 item) 2 p. Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate Cunoaştere şi înţelegere Ponderea (%) Puncte nr.6% 0.32 (0 item) Aplicare Ponderea (%) nr.4 (1item) 6 p. procese. 12.4% 0. obiecte geografice Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese.0 (1 item) 4.45 (0 item) 0 p.4% 0. 9 din 27 decembrie 2012 nr. 100% 9 itemi 57 puncte Ministerul Educaţiei 12 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Caracterizarea complexă a unor obiecte. 30% 2 itemi 5 puncte 4. 3.8% 0. 0 p.3% 0. 5.7 (1 item) 3.83 (1 item) 18 p. . 0 p. 17% 11 p.32 (0 item) Puncte Total Ponderea (%) nr. fenomene geografice. itemi 8. itemi Puncte 2 p. 30% 2 itemi 20 puncte 12% 6 p.1% 0. Clasificarea unor elemente. 2013 Proces-verbal nr. itemi 8. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA VIII.45 (0 item) 0 p. 28% 6 p.1% 0.4 (1item) Puncte Integrare Ponderea (%) nr.8% 0.6% 0.83 (1 item) 3 p.32 (0 item) 0 p. 6. 6 p. 2 p. 40% 5 itemi 32 puncte 3. diagrame).4% 1.3% 0.6 (1item) 11 p. 5. itemi 11.8% 0.

c) Explică două cauze care condiţionează diferenţa densităţii medii a populaţiei în aceste state. La 30. 4. Notă:La indicarea ţărilor se vor lua în consideraţie: localizarea pe hartă a ţărilor afectate.Densitatea medie a populaţiei Uniunii Australiene = 3 loc. Pe 31. .Populaţia Franţei = 60 900 mii loc. indicarea cifrei şi completarea legendei (orice inscripţie de pe hartă se explică în legendă). X. Aplicînd hărţile tematice. case au rămas fără energie electrică. iar de acolo au trecut şi pe teritoriul Federaţiei Ruse (Peninsula Ciukotsk). 6. . 5. descrie mediul subpolar indicînd: a) două regiuni în care se identifică acest tip de mediu b) masele de aer dominante în anotimpul de iarnă c) masele de aer dominante în anotimpul de vară d) cantitatea medie anuală de precipitaţii e) temperatura medie a lunii iulie f) temperatura medie a lunii ianuarie Ministerul Educaţiei Scor 8 8 2 3 6 7 13 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA IX. . 2012 masele de aer aduse de Uraganul Sandy au ajuns pe peninsula Alaska. ţinînd cont de trei aspecte: prejudiciile materiale. În ziua următoare a atins Cuba.Suprafaţa Franţei = 551. 3. XI. Douăzeci şi unu oameni în Haiti au fost daţi dispăruţi. nivelul apei s-a ridicat cu 4 m. 2012 Uraganul Sandy a lovit Jamaica. afectate de Uraganul Sandy./km2. X.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2013 Proces-verbal nr. perturbări ale vieţii cotidiene. prejudiciile umane. iar în dimineaţa de 26. în Haiti – 54 oameni. X. Scrie aceste ţări în corespundere cu regiunea economico-geografică la care se referă.5 mii km2. Au fost anulate 15 mii de zboruri aviatice”. Au fost inundate 7 tuneluri din metrou. Insula Manhattan totalmente a fost izolată de continent. Explică o cauză care a determinat formarea acestui uragan. Analizînd sursa A identifică ţările afectate de Uraganul Sandy. Mişcîndu-se spre nord la 04. deplasîndu-se cu viteza de 150 km/h. apoi a trecut prin Virginia şi Pennsylvania. MODEL DE TEST Citeşte cu atenţie sursele propuse: Sursa A „La 24. Au ars 80 de clădiri în raionul Queens. XI. 2012 a lovit teritoriul SUA. iar în Cuba – 11.Regiunea economico-geografică America de Nord . New York.” Informaţii din Wikipedia Sursa B „30-31 octombrie 2012. Utilizarea hărţilor tematice şi surselor propuse (34 puncte) 1. X. În SUA au decedat 113 oameni. În baza sursei B descrie impactul Uraganului Sandy asupra regiunilor pe teritoriul cărora sa deplasat acesta. Utilizînd datele statistice indicate mai sus calculează: a) densitatea medie a populaţiei Franţei b) cu cît densitatea medie a populaţiei Franţei depăşeşte densitatea medie a populaţiei Uniunii Australiene. 2012 a ajuns în Canada. Item I. ” Informaţii din The New York Times Nr. Localizează pe harta anexată două ţări din regiunea economico-geografică America de Nord şi două ţări din regiunea economico-geografică America Latină. 9 din 27 decembrie 2012 nr.Regiunea economico-geografică America Latină 2. conturarea hotarelor. 2012 uraganul s-a deplasat din New York spre New Jersey. 2012 a ajuns la insulele Bahamas. . Peste 8 mln. iar la 03. conform direcţiei de deplasare a acestuia.

Scrie trei state europene care au şanse în următorii cinci ani să se integreze în Uniunea Europeană. 4. Notă: La elaborarea eseului se va ţine cont de: utilizarea limbajului geografic. Actualmente este tendinţa de extindere a spaţiului geografic al acestei organizaţii. Clasifică acţiunile propuse mai jos conform cerinţei din tabel. Elaborează un eseu. evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. regional şi global. 1. la subiectul propus:  Problema dezarmării şi menţinerii păcii pe Pămînt. Analiza relaţiilor cauzale dintre componentele mediului geografic (17 puncte) 7. Dedu două avantaje social-economice. 4. 2013 Proces-verbal nr. În unele state se înregistrează ritmuri înalte de creştere a populaţiei. în urma integrării în Uniunea Europeană. 2. argumentarea punctului de vedere propriu şi formularea concluziei. Păstrarea locului de muncă al mamei pentru perioada concediului de îngrijire a copilului. 8. prin două argumente. Acordarea înlesnirilor pentru familiile cu copii mici. încadrat în 1 pagină. 2. Nu se acordă locuri în grădiniţe familiilor cu mulţi copii. iar în altele – un proces invers. Prognozează evoluţia dezvoltării Uniunii Europene ca organizaţie economică internaţională. 1. 3. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA II.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. respectarea volumului indicat. Eseu (18 puncte) 9. abordarea subiectului în relevanţă tematică şi expunere logică. 6 11 18 Ministerul Educaţiei 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Uniunea Europeană este una din cele mai mari organizaţii de integrare economică din lume. Lipsirea familiilor cu mulţi copii de susţinerea financiară a statului. Dedu două dezavantaje social-economice ale integrării acestor state în Uniunea Europeană. 3. 9 din 27 decembrie 2012 nr. Acţiuni pronataliste Acţiuni antinataliste Explică o cauză ce a determinat aplicarea acţiunilor pronataliste în politica demografică a Federaţiei Ruse. III. pe care le vor obţine aceste state. abordarea subiectului la nivel local.

2013 Proces-verbal nr. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA Anexă Legenda hărţii Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 9 din 27 decembrie 2012 nr.

Cuba. – pentru calcularea corectă a densităţii medii a populaţiei Franţei. 7 1p.. 1p. 6 6. conform direcţiei de deplasare a Uraganului Sandy. 1. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 16 . – pentru explicarea fiecărei cauze. SUA.pentru scrierea corectă a statelor conform regiunilor economico-geografice. acoperişurile caselor. Bahamas. populaţia a rămas fără energie electrică. – pentru indicarea fiecărei regiuni. 3. Cîte 1p. – pentru explicarea fiecărui aspect al descrierii. b) Mase de aer arctice. – pentru completarea legendei pentru fiecare tară. Vîntul puternic a distrus căile de comunicaţii. 2 4. liniile de tensiune înaltă. Cîte 1p. Localizarea corectă a statelor pe harta anexată. – pentru calcularea diferenţei densităţii medii a populaţiei. 5 Completarea corectă a legendei hărţii. condiţiile naturale variate.4 loc. Uraganul s-a sondat cu multe jertfe umane. a) Regiunea de nord a Eurasiei./km2 c) Cauze: diferite dimensiuni ale teritoriilor. – pentru scrierea succesivă a statelor. Canada. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA X. numai să fie reprezentative. Tunelurile metroului din New-York au fost inundate. – pentru explicarea corectă a cauzei. 1p. Cîte 1p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. – pentru indicarea corectă a fiecărei ţări din America de Nord şi America Latină afectate de Uraganul Sandy. Au fost amînate zborurile aviatice. trecutul istoric.4 loc. Au fost distruse locuinţele. – pentru explicarea parţială a cauzei. S-au declanşat multe incendii etc. 2013 Proces-verbal nr. Impactul Uraganului Sandy a fost dezastruos. a) Densitatea medie = 110. Diferenţele mari de presiune atmosferică dintre regiunile de uscat şi ocean contribuie la formarea uraganului. Cîte 1p. – pentru localizarea corectă pe hartă a fiecărei ţări din America de Nord şi America Latină afectate de Uraganul Sandy. – pentru indicarea maselor de aer în anotimpul de iarnă. Cîte 2p. Scor Răspunsul aşteptat total 8 Jamaica. Cîte 1p. s-au oprit cursele de tren. 5. regiunea de nord a Americii de Nord. Au fost inundaţii puternice. 9 din 27 decembrie 2012 nr. idei. Scor detaliat Observaţii 2. 1p./km2 b) Diferenţa densităţii medii = 107. panourile publicitare. * Se admit şi alte 1p. BAREM DE CORECTARE Nr. 3 Cîte 1p. 2p.

Schimburi comerciale fără taxe vamale. 4.pentru explicarea cauzei. Cauza: Deficitul natural al populaţiei. Moldova. – pentru indicarea corectă a unui stat. . densitatea mică a populaţiei în regiunile de est ale ţării.Falimentarea unor întreprinderi industriale. Cîte 1p. Cîte 1p. îmbătrînirea populaţiei etc. . 9 din 27 decembrie 2012 nr. 6 8. 2. Avantaje: . Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Creşterea preţurilor la mărfuri şi servicii. – pentru indicarea temperaturii medii a lunii iulie.32 º C. Macedonia etc. d) Cantitatea medie anuală de precipitaţii = 200-500 mm. – pentru indicarea maselor de aer în anotimpul de vară. f) Temperatura medie a lunii ianuarie .Creşterea ponderii investiţiilor străine. 4. . . 2p. – pentru indicarea cantităţii medii anuale de precipitaţii. Acţiuni antinataliste: 2. Cîte 1p. – pentru fiecare argument. Acordarea înlesnirilor pentru familiile cu copii mici. . e) Temperatura medie a lunii iulie + 8 º C.Crearea noilor locuri de muncă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Creşterea calităţii produselor şi serviciilor.Studii mai costisitoare. . Cîte 1p. .Concurenţa mai mare a mărfurilor produse pe piaţa UE. – pentru indicarea fiecărei acţiuni pronataliste. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA 7. 11 c) Mase de aer temperate.Posibilitatea populaţiei de a lucra legal în ţările membre a UE. 3. . – pentru indicarea fiecărui dezavantaj. * Se admit şi alte idei.Emigrarea forţei de muncă calificată. 3. – pentru indicarea fiecărei acţiuni antinataliste. Acţiuni pronataliste: 1. Croaţia. * Se admit diverse idei la explicarea cauzei. Nu se acordă locuri în grădiniţe familiilor cu mulţi copii. Păstrarea locului de muncă al mamei pentru perioada concediului de îngrijire a copilului.Migraţia în masă a tinerilor. – pentru indicarea fiecărui avantaj. Cîte 1p. Ucraina. .. 2013 Proces-verbal nr. – pentru indicarea temperaturii medii a lunii ianuarie. 1p. Dezavantaje: . 1p. 1. . * Se admite indicarea argumentată atît a opiniilor 1p. Cîte 2p. .Facilitarea studiilor în ţările vestice. Lipsirea familiilor cu mulţi copii de susţinerea financiară a statului. 1p.Producerea mărfurilor sub marca UE.

– pentru evidenţierea relaţiilor de cauzalitate. 6p. 9. 4p. 1p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. b) Va deveni o zonă economică cu influenţe mari în diviziunea internaţională a muncii. – pentru argumentarea punctului de vedere propriu şi formularea concluziei. a) Extinderea acestei organizaţii. – pentru abordarea subiectului la nivel local. 2013 Proces-verbal nr. regional şi global. Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . precum şi problemele sociale şi economice pot contribui la destrămarea UE. 4p. – pentru expunerea subiectului în relevanţă tematică şi expunere logică. Toate statele Europei se vor integra. 9 din 27 decembrie 2012 nr. – pentru respectarea limbajului geografic adecvat. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA optimiste. formînd o comunitate integră armonioasă. c) Criza economică va afecta în continuare UE ducînd la faliment şi alte state la fel ca şi Grecia. cît şi pesimiste. 18 1p. 2p. – respectarea volumului indicat. d) Conflictele interetnice din cadrul unor state membre.

7. Chişinău. 8. Atlas geografic şcolar.. 2010.. Chişinău. Programa pentru examenul de bacalaureat. Corint 2010.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 1042 din 27 decembrie 2012 GEOGRAIFA XI. Curriculum naţional de geografie. Corint. Bons Offices. Donisă M.. Dicţionar de geografie economică şi umană. 10. Geografia umană a lumii (diferite ediţii). 2004. Lumina. 2007. Roşcovan S. Editura Universităţii Suceava. 2. Geografia fizică generală. Geografia mediului. 2010 5. 2007. Calanda Z. 3.. Geografia continentelor şi oceanelor (diferite ediţii). 4. 1998. Donisă I. Geografia. Dicţionar de geografie fizică. Competenţele în învăţarea Geografiei – ghid metodologic. 2002. Ştiinţa. colectiv de autori. 1. şi alţii. Geografia fizică generală. Ministerul Educaţiei 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Codreanu I. Litera. Chişinău. Chişinău. sesiunea 2012. Geografia umană şi economică a lumii. Volontir N. 9 din 27 decembrie 2012 nr. Bucureşti.. Atlas geografic şcolar. Boian I. Boboc N. 11. Ciubară S. BIBLIOGRAFIE. colectiv de autori. Ielenicz M. Ştiinţa. 6. Lungu N. Mândruţ O. Bucureşti. Primenciuc M. 9.... Efros V. 2013 Proces-verbal nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful