ใบคำำร้องลงทะเบียนข้ำมชั้นปี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ + โทรสาร 03-259-4033
ศูนย์ประสานงานฯ บางรัก โทรศัพท์ + โทรสาร 02-233-4995

วันที่ยื่นคำำร้อง........../................../...........
ข้าพเจ้า (นาย / น.ส.).......................................................................รหัสนักศึกษา.......................
ชั้นปี(ในปีการศึกษา 2552) ............ เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ................ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถ
ติดต่อได้ 24 ชม. ................................................................
หลักสูตร สาขา ธุรกิจ ออกแบบ เอก เว็บ เกม แอนิเมชั่น
 นิเทศศาสตร์ เอก ภาพยนตร์ วิทยุ – โทรทัศน์ โฆษณา วารสาร ลูกค้าสัมพันธ์
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาตกค้าง ประจำำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2552 ดังนี้
กรุณากรอกเฉพำะรำยวิชำที่นักศึกษำต้องกำรลงทะเบียนข้ำมชั้นปี (หมำยถึง : วิชำต่ำง ๆ ที่
นักศึกษำตกค้ำง = F หรือ W หรือ ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้น ๆ) เท่ำนั้น
ลำำดับที่
1
2
3
4
5
6

รหัสวิชำ

รำยวิชำ

หน่วยกิต

รวม
* เกรดเฉลี่ยน้อยกว่ำ 2.50 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต (รวมวิชำตกค้ำงแล้ว)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการ
(ลงชื่อผู้ยื่นคำาร้อง) .................................................
หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 (วิทยาเขตเพชรบุร)ี ส่งคำาร้องที่พี่ปู ppoo_ict@yahoo.com
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - ปี 4 ขึ้นไป และ นิเทศศาสตร์ ส่งคำาร้องที่พี่เอ aphichai9@gmail.com
 ขอให้ส่งเอกสารทางอีเมล์เท่านัน้ วันสุดท้ายของการยื่นคำาร้อง คือวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

web site : www.ict.su.ac.th

“สรรค์สร้างนวัตกรรม ผูน้ ำาการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

web site : www.ict.su.ac.th

“สรรค์สร้างนวัตกรรม ผูน้ ำาการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful