You are on page 1of 6

H thng ha kin thc mn Ho hc cp 3 TS s ln lt gip cc bn h thng ha kin thc cc mn thi H. Sau y l phn kin thc trng tm cn n tp v mn Ha. I.

Ha i cng - V c: 1. K thut tm cng thc: - Phng php tm cng thc da trn biu thc i s - Phng php tm cng thc da trn phn ng ha hc 2. Cc bi ton minh ho phn ng: OXIT TC DNG VI AXIT - Gm 3 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 3. Cc bi ton minh ho phn ng: KIM LOI TC DNG VI AXIT - Gm 2 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 4. Cc bi ton minh ho phn ng: MUI TC DNG VI AXIT - Gm 3 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 5. Cc bi ton minh ho phn ng: MUI TC DNG VI KIM LOI

- Gm 3 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 6. Cc bi ton minh ho phn ng: MUI TC DNG VI MUI - Gm 3 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 7. Bi ton minh ho phn ng: CO2; SO2; P2O5 Phn ng Vi dd Baz - Gm 2 nhm cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 8. Bi ton minh ho phn ng: NHIT LUYN - Gm 1 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 9. Bi ton minh ho phn ng: NHIT PHN MUI Gm 10 cng thc vit phn ng v cc v d minh ho. 10. Mt s cu hi gio khoa v bi tp minh ho cc phn phn ng: (kim loi, oxit, hydroxyt, mui) ca cc kim loi c bit: Zn; Al; Cr 11. Mt s cu hi gio khoa v bi tp minh ho: IN PHN 12. Cng thc v cu hi gio khoa minh ho: IU CH KIM LOI

13. Mt s cu hi gio khoa v bi tp minh ho cc phn ng ca cc nguyn t quan trng: (Cl, Br, I); (S, O); (N, P); (Al, Fe) 14. Mt s cu hi gio khoa: - S phn ng. - iu ch. - Nhn bit. - Tch cht. 15. Mt s cu hi gio khoa: Dung dch in li; pH; Phn ng oxi ho kh Cu to nguyn t; lin kt ho hc; chuyn dch cn bng. II. Ho Hu c: 1. Cc phng php tm cng thc phn t: - phng php tm cng thc phn t khi bit khi lng phn t. - phng php tm cng thc phn t khi bit % (theo m) ca 1 nguyn t. - phng php tm cng thc phn t da trn biu thc i s. - phng php tm cng thc phn t khi bit % (theo m) ca tt c cc nguyn t. - phng php tm cng thc phn t khi bit t l%( theo m) hoc bit t

l khi lng ca cc nguyn t. - phng php bin lun tm cng thc phn t khi bit cng thc nguyn. - phng php tm cng thc phn t da trn d kin t cht hu c. - phng php tm cng thc phn t da trn cc phn ng ho hc. 2. Hng dn s dng cc nh lut, cc qui tc, cc hiu ng in t trong hu c: - nh lut bo ton khi lng. - nh lut thnh phn khng i. - Qui tc cng - Qui tc th. - Qui tc tch. - Hiu ng cm ng. - Hiu ng lin hp. - Hiu ng siu lin hp. 3. Phng php vit ng phn, tn gi. 4. Kho st cc phn ng c trng, cc phn ng iu ch ca HYDROCACBON: - Ankan (parafin). - Anken (olefin). - Xycloankan.

- Ankadien(diolefin). - Ankin. - Dy ng ng ca benzen. 5. Kho st cc phn ng c trng, cc phn ng iu ch ca cc hp cht hu c cha C,H,O. - Ru, te. - Phenol. - Andehyt, Xtn. - Axit, Este. - Gluxit. 6. Kho st cc phn ng c trng, cc phn ng iu ch ca cc hp cht hu c cha C,H,N: Ch yu kho st Amin. 7. Kho st cc phn ng c trng, cc phn ng iu ch ca cc hp cht hu c cha C,H,O, N. - Amino axit. - Este ca amino axit. - Mui amoni. - Mui ca amin. - Hp cht nitro. - Cc hp cht c nhm peptit.

8. Cc phn ng to Polime. 9. Cc dn xut halogen. 10. Cc bi ton: nhn bit, tch cht, iu ch, s phn ng, nu hin tng th nghim NGUYN TN TRUNG (Trung tm Bi dng vn ha Vnh Vin)